It-beskatning. Skat 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "It-beskatning. Skat 2015"

Transkript

1 It-beskatning Skat 2015

2 1. Generelt 1.1 Lønomlægning 1.2 Hvem er omfattet 2. Fri telefon 2.1 Telefoni 2.2 Mobiltelefoni uden beskatning 2.3 Datakommunikation uden beskatning 3. Computere m.m. 3.1 Arbejdscomputere 3.2 Sædvanligt tilbehør 3.3 Værnsregel 3.4 Overgangsregel 4. Beskatning 4.1 Fri telefon 4.2 Ægtefællerabat 4.3 Øvrig beskatning 4.4 Flere goder af samme type 4.5 Indberetning 2

3 1. Generelt Arbejdsgiverbetalt telefoni og bredbånd beskattes som fri telefon med kr./ år (2015). En arbejdsgiverbetalt datakommunikationsforbindelse, som giver medarbejderen adgang til arbejdsgivers netværk, skal dog ikke beskattes. Computer med sædvanligt tilbehør, som er stillet til rådighed til brug for arbejdet, skal ikke beskattes heller ikke eventuel privat anvendelse. 1.1 Lønomlægning Pr. 1. januar 2012 er det som udgangspunkt ikke længere skattemæssigt attraktivt at indgå aftaler om at stille computere med tilbehør til rådighed via lønpakker, dvs. finansieret med lønomlægning, som følge af den nye værnsregel, se afsnit 3.3. Der er fortsat mulighed for at tilbyde og finansiere telefoni, mobiltelefoner og internet via lønomlægning (lønpakker). Finansieres en mobiltelefon via lønomlægning, vil der være en formodning om, at den også er til privat brug, og derfor vil den være omfattet af beskatning af fri telefon. 1.2 Hvem er omfattet Reglerne omfatter personer, der som led i et ansættelsesforhold eller som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrigt får stillet telefoni, en bredbåndsforbindelse eller en telefon/terminal til rådighed. Reglerne gælder tilsvarende for selvstændigt erhvervsdrivende samt for medlemmer og medhjælp for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd, nævn m.m. og andre, der modtager honorar eller personalegoder, og som får stillet it-udstyr til rådighed. Begge ægtefæller/samboende i en husstand skal beskattes af fri telefon med hver kr./år, hvis de hver især får stillet telefoni eller en datakommunikationsforbindelse til rådighed af deres arbejdsgiver. Der gives dog en særlig ægtefællerabat, jf. afsnit 4.2. Der er fortsat som under den tidligere multimediebeskatning en særlig undtagelse for ulønnede bestyrelsesmedlemmer og frivillige ulønnede medhjælpere, som får stillet it-udstyr til rådighed i forbindelse med deres arbejde, jf. ligningslovens 7M. Personer, der yder bistand i forbindelse med frivillig for- 3

4 eningsaktivitet i skattefrie foreninger, anses fortsat for ulønnede, selvom de får stillet telefoni og bredbånd til rådighed for deres arbejde, og de skal ikke beskattes af rådigheden over de pågældende goder. 2. Fri telefon 2.1 Telefoni Telefoni omfatter ud over almindelig fastnettelefoni og mobiltelefoni også oprettelses-, abonnements- og forbrugsudgifter samt sædvanlige telefonserviceydelser. Selve telefonen/terminalen, hvad enten det drejer sig om en fastnettelefon eller en mobiltelefon, er også omfattet. Begrebet telefon omfatter også små håndholdte computere, hvis hovedfunktion er telefoni og evt. kalender- og tidsregistreringsfunktion, såsom PDA er, smartphones o.lign. Udstyrets hovedfunktion er afgørende for, om det skal anses for en computer eller en telefon. Denne praksis fra multimediebeskatningen videreføres, og tablets anses således for computere, og smartphones anses for telefoner, uanset at der er tilknyttet datakommunikation. Beskatningen omfatter også datakommunikation (bredbåndsforbindelser), herunder abonnements- og forbrugsudgifter til kommunikation via internetforbindelse samt engangsudgifter til etablering af internetforbindelsen. Sædvanlige ydelser, som er en del af abonnementet, og andre ydelser, som er en integreret del af et internetabonnement, og som ikke kan udskilles er også omfattet. Usædvanlige tillægsydelser er derimod ikke omfattet, blot fordi de er integreret og ikke kan udskilles. Det er kun telefoni og bredbånd, der er stillet til rådighed for medarbejderen, som omfattes af beskatning af fri telefon. Øvrige personer i medarbejderens husstand må dog gerne anvende telefonen og bredbåndsforbindelsen. Telefoni og bredbånd, der er stillet til rådighed direkte for den øvrige husstands private benyttelse, skal derimod beskattes særskilt. 4

5 Beskatning af fri telefon forudsætter, at medarbejderen har rådighed over en helt eller delvist arbejdsgiverbetalt telefon. Alene muligheden for privat anvendelse udløser beskatning. Dette betyder i praksis, at hvis medarbejderen har telefon til rådighed på bopælen, er der en formodning om privat rådighed/brug, og en arbejdsgiverbetalt fastnettelefon medfører således altid beskatning. Ligeledes vil en mobiltelefon, som tages med hjem, normalt udløse beskatning. 2.2 Mobiltelefoni uden beskatning Det accepteres, at medarbejderen kan foretage enkeltstående private opkald fra en arbejdsmobiltelefon, uden at det vil medføre beskatning, hvis der er tale om en telefon, som kun anvendes erhvervsmæssigt. Det er afgørende, at medarbejderen ikke anvender mobiltelefonen på en sådan måde, at den faktisk erstatter en privat telefon, men alene anvendes i tæt tilknytning til medarbejderens arbejde. Der skal i øvrigt indgås en aftale om medarbejderens anvendelse af arbejdsmobiltelefonen, ved at der underskrives en tro og love-erklæring, ligesom arbejdsgiver skal føre en vis kontrol med brugen, hvis beskatning skal undgås. De tidligere skærpede kontrolkrav under multimediebeskatningen er lempet. Arbejdsgiver skal nu som udgangspunkt kun foretage en overordnet kontrol af, om medarbejderen overholder den indgåede aftale. Det vil være tilstrækkeligt, hvis en arbejdsgiver tilrettelægger kontrollen således, at der kun foretages en individuel kontrol af medarbejdere i de tilfælde, hvor der sker væsentlige afvigelser fra det sædvanlige samtalemønster f.eks. i form af en markant stigning i udgift eller forbrug uden arbejdsmæssig grund, eller det konstateres, at der sker betaling af private udgifter via arbejdstelefonen. 5

6 2.3 Datakommunikation uden beskatning En arbejdsgiverbetalt datakommunikationsforbindelse skal ikke beskattes, hvis medarbejderen via forbindelsen har adgang til arbejdsgivers netværk. Det er en forudsætning for skattefriheden, at medarbejderen har adgang til stort set de samme funktioner eller dokumenter som på arbejdspladsen. Dette er dog ikke ensbetydende med, at medarbejderen i enhver henseende skal have adgang til præcis de samme funktioner/dokumenter som på arbejdspladsen. Det er ikke tilstrækkeligt, at medarbejderen blot har adgang til f.eks. mails, kalender og virksomhedens hjemmeside. Adgang til arbejdsgivers netværk skal forstås i bred forstand og omfatter også en forbindelse, der via forskellige tjenester giver adgang til eksterne ser vere, hvortil arbejdsgiveren har købt sig adgang. Det er ikke afgørende, hvilken teknisk løsning der er valgt. Der kan således være tale om en ISDN-, ADSL- eller anden internetforbindelse samt mobile bredbåndsforbindelser. Arbejdsgiverbetalt datakommunikation omfatter abonnements- og forbrugsudgifter samt etableringsudgifter. At datakommunikationsforbindelsen samtidigt kan anvendes eller bliver anvendt til telefoni ændrer ikke ved skattefriheden, hvis dette er en integreret del af kommunikationsforbindelsen, og den ikke kan udskilles med særskilt værdi. Benyttelse af IP-telefoni via en sådan forbindelse medfører således ingen beskatning heraf. 6

7 Skattefriheden omfatter kun bredbåndsforbindelser med sædvanlige og integrerede tillægsydelser uden særskilt værdi, dvs. gratis ydelser. Efter vores opfattelse betyder dette ud fra gældende praksis, at kombinerede løsninger med bredbånd og telefoni/tv-signal og andre ydelser ikke umiddelbart er omfattet. Jævnfør seneste praksis anses en bredbåndsforbindelse med netværksopkobling fortsat for skattefri, uanset at bredbåndsforbindelsen også indeholder et integreret fastnettelefonabonnement, hvis udgifter til telefoni (opkald mv.) faktureres særskilt til medarbejderen privat. En bredbåndsforbindelse (med netværksopkobling) anses dog ikke for skattefri, hvis den indeholder et integreret fastnet flatrate telefonabonnement, og udgiften til det samlede abonnement faktureres til og betales af arbejdsgiver. Hvis der ikke er adgang til arbejdsgivers netværk eller de nødvendige funktioner, skal medarbejderen beskattes af fri telefon, jf. ovenfor. 3. Computere m.m. 3.1 Arbejdscomputere Hvis arbejdsgiveren stiller en computer med sædvanligt tilbehør til rådighed til brug for arbejdet, skal den private benyttelse ikke beskattes. Det er således nu igen muligt at tage en arbejdscomputer med hjem eller få etableret en hjemmearbejdsplads uden at rådigheden medfører beskatning. En computer omfatter både stationære og bærbare computere til arbejdsmæssigt brug. Jævnfør praksis fra før multimediebeskatningen skal der ikke så meget til for at opfylde kravet om et arbejdsmæssigt behov for en computer med tilbehør og umiddelbart videreføres denne praksis. Det er kun computer med tilbehør til brug for arbejdet, der er omfattet af skattefriheden og ikke tilbehør alene. Herudover er det kun computer med tilbe hør, der er stillet til rådighed for medarbejderen, som er omfattet af skattefriheden. Øvrige personer i medar bej derens husstand må dog gerne anvende udstyret. 3.2 Sædvanligt tilbehør Ved sædvanligt tilbehør forstås almindeligt forekommende tilbehør til en computer såsom skærm, software, printer m.v. af almindelig størrelse og standard. Skatterådet har jf. seneste praksis fastslået, at f.eks. en 26 skærm anses for sædvanligt tilbehør, hvorimod en 32 skærm ikke kan anses for sædvanligt tilbehør. 7

8 Sædvanligt tilbehør er et fleksibelt begreb, som ændrer sig i takt med tidens standarder og udvikling på området. Udstyr og tilbehør, der ikke kan anses for sædvanligt, skal beskattes særskilt. Computere med tilbehør, der udelukkende er til privat brug, hvor der ikke er en arbejdsmæssig begrundelse, samt udstyr, der stilles til rådighed direkte for den øvrige husstands private benyttelse, skal beskattes efter de almindelige regler for personalegoder, dvs. til markedsværdi (markedsleje). 3.3 Værnsregel Pr. 1. januar 2012 er der igen indført beskatning af computere med tilbehør, som er stillet til rådighed via arbejdsgiver, hvis der samtidig er aftalt en lønreduktion, løntilbageholdenhed eller der i øvrigt er tale om en lavere løn, end den pågældende ellers kunne have fået uden at få stillet en computer eller udstyr til rådighed. Hvis medarbejderen accepterer en lavere løn for at få stillet en computer til rådighed, er der en formodning om, at computeren i overvejende grad stilles til rådighed for privat brug. I sådanne tilfælde skal medarbejderen beskattes af et beløb svarende til 50 pct. af udstyrets nypris for hvert år, hvor udstyret er til rådighed. Har udstyret kun været til rådighed en del af året, sker beskatningen forholdsmæssigt på månedsbasis. 3.4 Overgangsregel Udstyr (computere med tilbehør), hvor der inden 31. december 2011 er indgået bindende aftale om lønomlægning (lønreduktion), og hvor udstyret er leveret inden 1. marts 2012, er ikke omfattet af værnsreglen. Sådant udstyr skal jf. en overgangsregel beskattes efter regler for fri telefon med en værdi på kr./årligt gældende til og med indkomståret 2014 men kun så længe aftalen om lønomlægning løber. For computere med tilbehør i eksiste rende ordninger, hvor aftalen udløber efter 1. januar 2012, skal man være opmærksom på, at udstyret omfattes af værnsreglen, hvis det ikke returneres til arbejdsgiveren eller overtages af medarbej deren ved udløb af lønomlægningsaftalen. 8

9 4. Beskatning 4.1 Fri telefon Fri telefon beskattes med et fast beløb på kr./år. (for 2015), uanset at de faktiske udgifter, der er betalt af arbejdsgiver, er mindre eller større. Der er ikke mulighed for at nedsætte beløbet ved modregning af husstandens øvrige udgifter. Det er uden betydning, om abonnementet er oprettet i arbejdsgiverens eller medarbejderens navn, men det har dog konsekvenser for evt. momsfradrag, hvis fakturaen ikke er stilet til virksomheden. Arbejdsgiver kan som hidtil også dække udgifterne til telefoni og bredbånd op til et bestemt beløb (fri telefon med loft). Kontante tilskud/godtgørelser (som ikke er refusion af dokumenterede udgifter efter regning) er ikke omfattet af beskatning af fri telefon og skal som hidtil behandles som løn (A-indkomst). De kr. gælder pr. person og ikke pr. husstand. Dvs. begge ægtefæller skal beskattes, hvis de fra hver deres arbejdsgiver har betalt telefoni eller internet. En person kan maksimalt blive beskattet af kr. årligt uanset om man både har telefoni/bredbånd til rådighed evt. fra flere arbejdsgivere samtidig, og uanset at der samtidig sker beskatning efter overgangsreglen for computere finansieret med lønomlægning. 4.2 Ægtefællerabat Ægtefællerabat (som blev indført under multimedieskatten) er fortsat gældende. Dvs. beskattes begge ægtefæller af fri telefon, gives der på årsopgørelsen et nedslag på 25% pr. ægtefælle, når beskatningen er på min kr./år samlet for ægtefællerne. Dvs. der skal ske beskatning i mindst 17 måneder (3.683 kr.) for at opnå rabat. Det er en forudsætning for rabatten, at ægtefællerne er samlevende ved årets udgang. 4.3 Øvrig beskatning Udgifter til indsamlingsbidrag eller andre private udgifter, der opkræves over telefonregningen, er ikke omfattet af beskatning af fri telefon, og skal beskattes særskilt. 9

10 Computere og tilbehør, som ikke er til brug for arbejdet, og mobiltelefoner, som er stillet til rådighed direkte over for f.eks. børn, skal beskattes særskilt som personalegode, dvs. med indberetningspligt for arbejdsgiver efter de almindelige regler. 4.4 Flere goder af samme type Arbejdsgiver må som udgangspunkt kun stille én fri telefon og/eller internetforbindelse til rådighed for medarbejderen, medmindre der er en reel (arbejdsmæssig) begrundelse for, at medarbejderen har behov for flere telefoner eller internetforbindelser. Dette kunne f.eks. være, at der rådes over mere end en bolig, eller at f.eks. telefonen har en begrænset anvendelsesmulighed. Arbejdsgiver kan uden beskatning kun stille computere med tilbehør til rådighed til brug for arbejdet. Dvs. der skal også her være en konkret og reel arbejdsmæssig begrundelse for at få stillet mere end en computer til rådighed. Denne begrænsning i antal goder af samme type er en videreførelse af den praksis, som var gældende under multimediebeskatningen. 4.5 Indberetning Fri telefon er A-indkomst og skal indberettes af arbejdsgiver med 216,66 kr./måned (for 2015). Hvis en person får stillet telefoni eller bredbånd til rådighed fra flere arbejdsgivere, har hver arbejdsgiver uanset medarbejderens øvrige forhold pligt til at foretage indberetning til SKAT. Men personen skal for året kun beskattes af fri telefon én gang. Korrektionen (til maks. én gange beskatning) beregnes automatisk af SKAT og sker på årsopgørelsen på samme måde som ægtefællerabatten. 10

11 Kontaktinformation Vil du vide mere om it-beskatning, eller ønsker du et uforpligtende møde, er du velkommen til at kontakte os: København Niels Sonne Tlf Anders Zitawi Tlf Esbjerg/Kolding/Odense Lars Gerlach Christensen Tlf Aalborg/Viborg Lars Bennedsgaard Andersen Tlf Aarhus/Silkeborg Richardt Tabori Kraft Tlf Slagelse/Nykøbing F Kenny Isaksen Tlf

12 Deloitte Touche Tohmatsu Limited Deloitte er en betegnelse for Deloitte Touche Tohmatsu Limited, der er et britisk selskab med begræn set ansvar, og dets netværk af medlemsfirmaer. Hvert medlemsfirma udgør en separat og uafhængig juridisk enhed. Vi henviser til for en udførlig beskrivelse af den juridiske struktur i Deloitte Touche Tohmatsu Limited og dets medlemsfirmaer Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Personaleforeninger. Skat 2015

Personaleforeninger. Skat 2015 Personaleforeninger Skat 2015 Der har siden 1. januar 2010 været stor fokus på beskatning og indberetning af personalegoder som følge af skærpede regler for indberetning, som alle ar bejds givere nu er

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

Personalegoder. Skat 2015

Personalegoder. Skat 2015 Personalegoder Skat 2015 Hvem er omfattet Reglerne for beskatning af personalegoder anvendes, både når et gode ydes som led i et fast ansættelsesforhold og som led i en løsere aftale om personligt arbejde

Læs mere

Skat 2014. Firmabil / Egen bil.

Skat 2014. Firmabil / Egen bil. Skat 2014 Firmabil / Egen bil. 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig kørsel 2.3

Læs mere

Skatterådets afgørelser (ca. 50 i alt) vedrørende multimedieskatten

Skatterådets afgørelser (ca. 50 i alt) vedrørende multimedieskatten Skatterådets afgørelser (ca. 50 i alt) vedrørende multimedieskatten I skemaform gennemgås de seneste afgørelser fra Skatterådet vedrørende multimedieskatten. Hovedkonklusioner For at undgå skat af mobiltelefon,

Læs mere

Skat 2014. Rejseudgifter.

Skat 2014. Rejseudgifter. Skat 2014 Rejseudgifter. 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer. En guide til at optimere skatten

Bestyrelsesmedlemmer. En guide til at optimere skatten Bestyrelsesmedlemmer En guide til at optimere skatten Forord Som bestyrelsesmedlem er du en del af virksomhedens øverste myndighed. Du har afgørende indflydelse på både drift og udvikling af forretningen.

Læs mere

Skat 2013. Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser.

Skat 2013. Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser. Skat 2013 Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser. 1. Generelle velfærdsforanstaltninger 1.1 Arrangement og firmasport 1.2 Sundhedstjek 1.3 Vaccinationer 2. Arbejdsrelaterede skader 2.1 Forebyggelse og behandling

Læs mere

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Aktuel Skat 2. halvår 2011 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

plus revision skat rådgivning Personalegoder 2013 Skatte- og momsmæssig behandling

plus revision skat rådgivning Personalegoder 2013 Skatte- og momsmæssig behandling plus revision skat rådgivning Personalegoder 2013 Skatte- og momsmæssig behandling Personalegoder 2013 Indhold Beskatning af personalegoder De omfattede personer Værdiansættelse herunder bagatelgrænser

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2012

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2012 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2012 Forord Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012 1 INDHOLD FORORD...5 NYT I 2012...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.000 KR.S GRÆNSEN...8 LØNOMLÆGNING... 10 FLYTTEUDGIFTER... 12 FORSIKRINGER... 12 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE...

Læs mere

ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE

ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE Herning Kommunes retningslinjer for personalegoder 2013 I Herning Kommunes retningslinjer for personalegoder kan du læse regler og vilkår for valg af personalegoder

Læs mere

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat 2 Ansættelsesretlige aspekter 3 Vederlagsaftalen 4 Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat Af advokat Jakob Krogsøe Som en del af Forårspakken introduceredes

Læs mere

For følgende goder skal der ske indberetning med angivelse af værdi i de anførte rubrikker.

For følgende goder skal der ske indberetning med angivelse af værdi i de anførte rubrikker. Personalegoder December 2010 (inkl. afsnit om feriepenge og lønsumsafgift) Regler for indberetning af personalegoder Pr. 1. januar 2010 har arbejdsgiver fået pligt til som hovedregel at indberette alle

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 www.pwc.dk Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2013. Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling: www.pwc.dk/personalegoder

Læs mere

www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2015

www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2015 www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2015 Få de nyeste opdateringer reglerne for personalegoder 2015 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Produktion: Antistandard,

Læs mere

Vejledning om Fleksible Lønpakker Oktober 2006

Vejledning om Fleksible Lønpakker Oktober 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Vejledning om Fleksible Lønpakker

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2014

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2014 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2014 Forord Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

1 HR-seminar om sygefravær. 2 Alternativer til afskedigelse. 3 Løn, bonus, ferie m.v. under orlov. 4 Multimediebeskatning

1 HR-seminar om sygefravær. 2 Alternativer til afskedigelse. 3 Løn, bonus, ferie m.v. under orlov. 4 Multimediebeskatning Nr. 11 November 2009 1 HR-seminar om sygefravær 2 Alternativer til afskedigelse 3 Løn, bonus, ferie m.v. under orlov 4 Multimediebeskatning 5 Tilbagebetaling af uberettiget udbetalt løn m.v. 1 HR-seminar

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013 Forord Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

RevisorInformerer SRSR. Loft for indbetaling på pensionsordninger nedsættes igen. Kundemagasin fra din revisor

RevisorInformerer SRSR. Loft for indbetaling på pensionsordninger nedsættes igen. Kundemagasin fra din revisor 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor TEMA 2012 FINANSLOVEN

Læs mere

Personalegoder. Skatte- og momsforhold

Personalegoder. Skatte- og momsforhold Personalegoder Skatte- og momsforhold Indhold Definitioner 4 1. Generelt 4 2. Personalegoder - den skattemæssige behandling 4 2.1. A-indkomst 4 2.2. B-indkomst 4 2.3. Skattefrie goder 4 2.4. Bagatelgrænsen

Læs mere

Notat Fleksible lønpakker m.v.

Notat Fleksible lønpakker m.v. Notat Fleksible lønpakker m.v. Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 1 2. Fleksible lønpakker... 2 2.1. Hvilke goder kan indgå i en fleksibel lønpakke?... 2 2.2. Skattemæssig vurdering.... 3 3. Skattemæssig

Læs mere

Indhold. Indledning... 2. Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3. Personalegoder skat... 6. Hovedaktionærer mfl... 25

Indhold. Indledning... 2. Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3. Personalegoder skat... 6. Hovedaktionærer mfl... 25 Personalegoder Indhold 1 Indledning... 2 Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3 Bruttotrækordninger... 4 Egenbetaling... 4 Bagatelgrænse... 4 Personalegoder skat... 6 Avis... 6 Befordring hjem/arbejde...

Læs mere

Løngoder. beskatning af personalegoder

Løngoder. beskatning af personalegoder Løngoder beskatning af personalegoder Indholdsfortegnelse Indledning 3 1 Beskatning af personalegoder 4 1.1 Fleksible lønpakker 4 1.2 Regler for beskatning af personalegoder 5 1.3 Personalegoder og værdiansættelse

Læs mere

Beskatning af forfattere m.fl.

Beskatning af forfattere m.fl. Beskatning af forfattere m.fl. Denne publikation beskriver på overordnet ni veau de forskellige regelsæt, som forfattere og oversættere m.fl. kan beskattes efter, når akti viteten udøves i personligt regi.

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2014. Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling:

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere