OHIP-(D), en dansk version af Oral Health Impact Profile

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OHIP-(D), en dansk version af Oral Health Impact Profile"

Transkript

1 OHIP-(D), en dansk version af Oral Health Impact Profile Et redskab til registrering af livskvalitet i forhold til det orofaciale område Hans Gjørup og Peter Svensson I odontologien er det velkendt at bruge diagnoser og indices til en systematisk beskrivelse af sygdomstilstande og funktionsafvigelser i det orofaciale område. En given sygdomstilstand vil imidlertid opleves forskelligt fra den ene person til den anden og vil på forskellig vis påvirke den enkeltes livskvalitet. Når en persons helbredstilstand skal vurderes ud fra en helhedsbetragtning, bliver der således behov for i odontologien, ligesom i den øvrige medicinske verden, at supplere objektive, kliniske observationer med registrering af patienternes egen vurdering og oplevelse af helbred og livssituation. I artiklen præsenteres en dansk oversættelse af Oral Health Impact Profile (OHIP), der er et redskab til registrering af oralt relateret livskvalitet. Der beskrives fire patienter med hver sin sjældne grundsygdom og med forskellige typer af sygdom og funktionsafvigelse i det orofaciale område. Påvirkningen af oralt relateret livskvalitet er afdækket ved anvendelsen af OHIP. OHIP foreslås anvendt i såvel odontologiske forskningsprojekter som i odontologiske kvalitetssikringsprojekter. Tandlæger er bekendt med systematisk registrering af sygdomsforekomst i mundhulen samt i det orofaciale område. Det gælder i den daglige klinik, og det gælder ikke mindst i den odontologiske forskning. De mest dominerende sygdomme i mundhulen er caries og parodontopatier. Velkendte indices til kvantitering af sygdom i mundhulen er fx DMFT/S for cariesforekomst, og gingivalindeks (GI) som introduceret af Löe & Silness (1). I ortodontien kendes fx»peer Assessment Rating«, PAR-indeks (2), til beskrivelse af tandstillingsfejl og malokklusion. Disse klassiske indices er ganske vist udbredt, men deres specielle fordele og begrænsninger er til stadig diskussion. Endvidere er der en stigende erkendelse af behovet for at inddrage sociale, samfundsmæssige variable ved vurdering af sygdomsudbredelse mhp. en mere helhedsorienteret helbredsopfattelse (3). Ændringer i sygdomsforekomst og ny viden om sygdommene nødvendiggør kontinuerlige overvejelser om konstruktionen af indices samt stadige revisioner i lyset af ny viden. Temporomandibulære lidelser (TMD) kan registreres vha.»clinical Dysfunction Score«som beskrevet af Helkimo (4). Gennem det seneste årti har man ved studier af netop temporomandibulære lidelser udvidet de rent kliniske registreringer til også at omfatte registreringer af psykisk karakter og psykosociale forhold der relaterer sig til TMD. Dette er tydeligt i fx»research Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders«, der nu også foreligger i en dansk version (5,6). Denne erkendelse af at rent objektive, kliniske observationer ikke er tilstrækkelige ved en helhedsvurdering af en persons helbredstilstand, kan ses som en generel nødvendighed i opfattelsen af sundhed og sygdom. WHO tilkendegav allerede i sin konstitution i 1946 at WHO og helbredsbegrebet Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity Health is a ressource for everyday life, not the object of living. It is a positive concept emphasizing social and personal ressources as well as psychical capabilities. Fig. 1. WHO s definition af sundhed som beskrevet i 1998 (7). Fig. 1. The WHO definition of health as formulated in 1998 (7). 304

2 »Sundhed er en tilstand af fuldstændig fysisk, psykisk og socialt velbefindende og ikke blot fravær af sygdom eller handicap«. Denne definition er blevet anfægtet som værende udtryk for en uopnåelig idealtilstand. WHO har siden udvidet definitionen som det fremgår af Fig. 1 (7). I definitionen tilkendegives at sundhedsbegrebet er bredt, og at sundhed ikke kan vurderes alene ved klinisk, objektiv observation. Der må nødvendigvis indgå personlige, subjektive vurderinger af eget velbefindende. På den ene side findes begreberne syg (eng. diseased) kontra rask. På den anden side findes begreberne velbefindende (eng. well-being) kontra ikke-velbefindende. De førstnævnte begreber relaterer sig til en række biomedicinske forhold der strækker sig fra et individs funktionsbegrænsninger, over abnormiteter og generel svækkelse til manifest sygdom og i sidste ende død. Dette er forhold der kan registreres objektivt, og som traditionelt er i fokus i den medicinske verden. Graden af velbefindende relaterer sig til en række sociomedicinske forhold hvor det er personens egen oplevelse af ubehag og gener samt egen vurdering af svigtende kompetencer og evt. sociale handicap der er i fokus. De to sæt af begreber hænger sammen i et komplekst helbredsbillede. Nogle personer kan opleve at have et godt liv selvom de er ramt af svær sygdom mens andre personer kan opleve at have et dårligt liv selvom de er uden påviselig sygdom. Balancen kan skifte fra periode til periode, og man kan tale om en dynamisk sundhedsopfattelse. På det odontologiske område er der for nylig søgt introduceret begrebet»oral helse«i den dansksprogede litteratur (8). Begrebet er kendt i den engelsksprogede verden (»oral health«) og anvendes også i de andre skandinaviske lande. Oral helse dækker netop over en bredere sundhedsopfattelse i det orofaciale område. Heri indgår dels objektivt registrérbare, somatiske faktorer, dels psykiske og sociale faktorer der kan beskrive eget velbefindende. Graden af velbefindende kan ses som et udtryk for en persons livskvalitet. Når oral helse skal vurderes, må man derfor inddrage en vurdering af de orofaciale forholds indflydelse på livskvaliteten. Locker (9) har opstillet en model for»oral Health«, som er vist i Fig. 2. I henhold til denne model opereres der med syv dimensioner eller domæner, der alle har indflydelse på livskvaliteten. Der er tale om en hierarkisk opbygning hvor de enkelte elementer dog ikke nødvendigvis er afhængige af hinanden. Sygdom (disease) medfører svækkelse (impairment) af væv, organer eller strukturer. Dette kan forårsage dels funktionsnedsættelse (functional limitation), dels smerte og ubehag (pain and discomfort). Disse direkte følger af de Disease Model for Oral Health Impairment Functional limitation Discomfort & pain Disability Physical Handicap Psychological Social Fig. 2. Lockers model for beskrivelse af»oral Health«(9). Fig. 2. Locker s model for description of»oral Health«(9). biomedicinske forandringer pga. sygdommen opleves af individet som manglende evne eller kompetence (disability) til at fungere fysisk, psykisk og/eller socialt. I sidste ende kan det opleves som et handicap. Med baggrund i Lockers model for»oral Health«har Slade & Spencer udviklet et værktøj til registrering af oralt relateret livskvalitet (10). Værktøjet benævnes»oral Health Impact Profile«(OHIP). Der er tale om et spørgeskema med 49 spørgsmål. Formålet med denne artikel er at præsentere en dansk oversættelse af OHIP, at beskrive oversættelsesproceduren samt at vise eksempler på skemaets anvendelse over for patienter henvist til Odontologisk Landsdels- og Videnscenter i Århus. Oral Health Impact Profile (OHIP) De 49 spørgsmål inkluderet i OHIP er opdelt i syv grupper sv.t. de syv dimensioner i Lockers model. Den første gruppe af spørgsmål vedrører oplevelsen af funktionsnedsættelse i forhold til tygning, tale, udseende, smag, fordøjelse m.m. Den anden gruppe vedrører smerter og ubehag fra tænder, mund og kæber. Den tredje gruppe vedrører det orofaciale områdes påvirkning af den psykiske tilstand. Den fjerde, femte og sjette gruppe vedrører den oplevede kompetencenedsættelse pga. orofaciale problemer. Derved forstås egen vurdering af evnen til at klare sig i hverdagen, hhv. fysisk, psykisk og socialt. Den syvende gruppe vedrører den oplevede grad af handicap forårsaget af problemer i det orofaciale område. Validiteten og reliabiliteten af spørgeskemaet i dets engelske version er testet i flere studier (10,11), hvor dets validitet og reliabilitet konkluderes at være god. Dette betyder at OHIP er i stand til at registrere forskellige grader af oralt FAGLIGE ARTIKLER 305

3 Oral Health Impact Profile relateret livskvalitet, og at denne registrering kan ske med en tilstrækkelig konsistens ved gentagen anvendelse på de samme mennesker. OHIP er oversat til flere sprog med efterfølgende test af validitet og reliabilitet (12-14). Senest er publiceret en svensk oversættelse (OHIP-S) (14), hvor der i undersøgelsen indgik grupper med hhv. TMD, Sjögren syndrom,»oral mucosal pain«, skeletalt betinget malokklusion med behov for ortognat kirurgisk behandling, og en kontrolgruppe. Det konkluderedes at reliabiliteten var god, og at validiteten var acceptabel, idet man med OHIP-S bl.a. var i stand til at differentiere mellem grupper med forskellige former for funktionsnedsættelse i det orofaciale område og grupper uden specielle problemer i det orofaciale område. 306 Tabel 1. OHIP (D) består af 49 spørgsmål fordelt på syv dimensioner eller domæner. I tabellen ses i kursiv navnene på de syv domæner. For hvert domæne er nævnt et eksempel på spørgsmål fra domænet. Spørgeskemaet kan ses i sin helhed på web-adressen: OHIP-(D) Funktionsnedsættelse Har du følt at din smagssans er blevet forværret pga. problemer med dine tænder, mund eller proteser? Fysisk smerte Har du haft smerter i munden? Psykiske gener Har du følt dig dårligt tilpas pga. udseendet af tænder, mund eller proteser? Fysisk inkompetence Har du ikke kunnet børste dine tænder ordentlig pga. problemer med tænder, mund eller proteser? Psykisk inkompetence Har du haft svært ved at slappe af pga. problemer med tænder, mund eller proteser? Social inkompetence Har du haft besvær med at passe dit sædvanlige arbejde pga. problemer med tænder, mund eller proteser? Handicap Har du været helt ude af stand til at fungere pga. problemer med tænder, mund eller proteser? Dansk oversættelsesprocedure Oversættelsen skete i overensstemmelse med anerkendt praksis for oversættelse af spørgeskemaer (15). Første trin var en oversættelse fra engelsk til dansk af engelskkyndige personer med dansk som modersmål. Andet trin var tilbageoversættelse (back-translation) til engelsk. Dette blev udført af en dobbeltsproget person med kendskab til odontologi. Den originale engelske version af OHIP var ukendt for denne person og var ikke til rådighed under tilbageoversættelsen. Tredje trin var en sammenligning af den originale, engelske OHIP med den tilbageoversatte, engelske udgave. Denne sammenligning blev udført af denne artikels forfattere sammen med oversætteren fra trin 2. Sammenligningen gav anledning til et antal justeringer af den danske OHIP. Justeringerne blev udført under hensyntagen til dansk sprogbrug og begrebsopfattelse og med ønsket om at undgå meningsforskydning i forhold til den originale OHIP. Endelig blev den danske udgave afprøvet på tre patienter for kontrol af spørgsmålenes forståelighed. Det gav kun anledning til minimale justeringer. OHIP-(D) I Tabel 1 er vist eksempler på spørgsmål fra hver af de syv grupper. Der er ikke lige mange spørgsmål i hver gruppe. OHIP-(D) i sin helhed kan ses på Odontologisk Videnscenters hjemmeside (16). Ved besvarelsen skal angives hvor hyppigt et givet problem eller en tilstand optræder. For hvert spørgsmål er der fem svarmuligheder:»aldrig«,»næsten aldrig«,»af og til«,»temmelig tit«og»meget tit«. Derudover kan svares»ved ikke«. Der scores på en skala fra 0 til 4; 0 for»aldrig«og 4 for»meget tit«. For hver af de syv grupper kan beregnes et subscore. For det enkelte individ eller for grupper af personer kan herefter beskrives en OHIP-profil. Patienteksempler Der præsenteres fire eksempler på patienter som alle har været henvist til Odontologisk Videnscenter. I Fig. 3 præsenteres OHIP-profilen på de fire forskellige patienteksempler. I Fig. 3A sammenlignes med OHIP-profilen for kontrolgruppen i det svenske valideringsstudie (14), i Fig. 3B sammenlignes med TMD-gruppen i samme studie og i Fig. 3C sammenlignes med malokklusionsgruppen. Fig. 3A viser at patienterne generelt scorer højere end den normale kontrolgruppe fra det svenske studie. Patient KJ KJ var en 32-årig mand med Marfan syndrom (Fig. 4). Syndromet er kendetegnet ved lange ekstremiteter, stor legemshøjde, hypermobilitet af led, risiko for luksation af øjets linse og andre øjensymptomer, stor risiko for aortaaneurisme og andre kardiovaskulære symptomer. KJ var i fleksjob. KJ havde kun haft meget sporadisk kontakt med

4 OHIP score OHIP score OHIP score A: Kasus vs. kontrolgruppe FN FS PU FI PI SI H B: Kasus vs. TMD-gruppe FN FS PU FI PI SI H C: Kasus vs. malokklusiongruppe FN FS PU FI PI SI H OHIP domæne Kontrol GH KJ JM KH TMD GH KJ JM KH MAL GH KJ JM KH Fig. 3. OHIP-profilen på de fire patienteksempler. OHIPdomænerne er afsat ud ad x-aksen: FN = funktionsnedsættelse, FS = fysisk smerte, PU = psykisk ubehag, FI = fysisk inkompetence, PI = psykisk inkompetence, SI = social inkompetence, H = handicap. OHIP-profilerne sammenlignes med tre forskellige grupper i valideringsstudiet på OHIP-(S) (14). Standarddeviationerne for hver enkelt af de tre grupper er angivet i figurerne. A: OHIP-profilerne sammenlignet med kontrolgruppen. B: OHIP-profilerne sammenlignet med TMD-gruppen. C: OHIP-profilerne sammenlignet med malokklusionsgruppen. Fig. 3. The OHIP profiles of the four patients. The OHIP domains are shown along the x-axis. FN = functional limitations, FS = physical pain, PU = psychological discomfort, FI = physical disability, PI = psychological disability, SI = social disability, H = handicap. The profiles are compared to three different groups described in the validation study of OHIP-(S). The standard deviations for each of the three groups are shown. A: The four OHIP profiles versus the control group. B: The four OHIP profiles versus the TMD group. C: The four OHIP profiles versus the malocclusion group. tandplejesystemet, og tandsættet var præget af følgetilstande til caries samt tab af såvel incisiver som flere molarer og præmolarer. På OHIP scorede KJ højest på»funktionsnedsættelse«(score = 12). Der var således en egen erkendelse af afvigende udseende af tandsættet og mangelfuld tyggefunktion. Der scoredes også forholdsvis højt på»fysisk smerte«(score = 8), som udtryk for at forskellige former for tandsmerter er et problem for patienten. Til gengæld var påvirkningen af patientens psyke begrænset (score»psykisk ubehag«= 3, score FAGLIGE ARTIKLER 307

5 Oral Health Impact Profile Fig. 5. Patient GH (Ehlers Danlos syndrom). Tandsættet er præget af tandtab. Patienten er generelt en kronisk smertepatient, og der er symptomer på TMD. Fig. 4. Patient KJ (Marfan syndrom). Tandsættet er præget af caries og følgetilstande til caries. Fig. 4. Patient KJ (Marfan syndrome). The dentition is characterised by caries and conditions following caries. Fig. 5. Patient GH (Ehlers Danlos syndrome). The dentition is characterised by the loss of teeth. Generally the patient suffers from chronic pain and shows symptoms of TMD.»psykisk inkompetence«= 2), idet der dog angaves af og til at være en vis forlegenhed pga. tand- og mundforhold. KJ angav ingen påvirkning af den daglige sociale kontakt med andre mennesker trods iøjnefaldende tandmangler i overkæbens frontregion (score = 0). 308 Patient GH GH var en 59-årig kvinde med Ehlers Danlos syndrom (Fig. 5). Ehlers Danlos syndrom har sin baggrund i en defekt kollagendannelse med hypermobilitet af led, overstrækbar hud, sarte slimhinder, store ardannelser, kardiovaskulære symptomer, og kroniske led- og muskelsmerter. GH var førtidspensionist og i generel smertebehandling. Patienten gik

6 regelmæssigt til tandlæge. Der var udført en del endodontiske behandlinger, og samtlige molarer i underkæben og de fleste i overkæben var ekstraherede. Kronerne på præmolarerne var insufficiente. Okklusionsfeltet var indskrænket, og der var TMD-symptomer i form af udtalt ømhed ved palpation af m. masseter samt m. temporalis. Der var ingen eller kun lette kæbeledssymptomer. OHIP-scoren var generelt høj i forhold til kontrolgruppen i den svenske undersøgelse og i forhold til eksempel KJ. Scoreprofilen svarer ganske godt til TMD-gruppen i den svenske undersøgelse, dvs. højeste score på»fysisk smerte«(score = 18). Hos GH blev tand- og mundforholdene angivet at have en negativ effekt på mulighederne for det daglige sociale liv med højt score på»handicap«(score = 10). Ved handicap forstås manglende eller nedsat evne til at leve op til egne og omgivelsernes forventninger til funktion i den sammenhæng man normalt hører hjemme i. Patient JM JM var en 18-årig mand med arthrogryposis multiplex congenita (AMC) (Fig. 6). AMC er en lidelse med generel ledaffektion, hvor der optræder tiltagende grad af konstrikturer. Sekundært atrofierer og omdannes muskelvævet. Hos JM var immobiliteten meget udtalt, idet han var permanent kørestolsbruger og afhængig af personlige hjælpere. Kæbeleddet var også svært afficeret. Funktionelt var der nu tale om en ankylose med næsten ingen bevægelighed af kæben. Den maksimale gabeevne var 3 mm. Kæbevæksten var præget af en voldsom posterior rotation med et ekstremt åbent bid til følge. Patienten sad konstant med åbentstående mund. Der var kun okklusion på de bageste molarer. Mastikation på sædvanlig vis var ikke mulig, og der berettes om meget langsommelig spisning. JMs tale var kompromitteret, og det kunne være vanskeligt at forstå ham. OHIP ses med højt score når det gælder»funktionsnedsættelse«(score = 14) og»fysisk inkompetence«(score = 16). Der var således en klar egen erkendelse af mangelfuld tale og tyggefunktion. Til gengæld sås lavt score på alle øvrige områder. JM vurderede if. disse OHIP-subscores at tand- og mundforhold kun havde begrænset indflydelse på hans psykiske velbefindende og sociale kontakt med andre. Patient KH KH var en 29-årig kvinde med osteogenesis imperfecta (OI) (Fig. 7). OI er en knoglelidelse med baggrund i defekt kollagendannelse. De kliniske kendetegn er knogleskørhed, nedsat vækst, løse led, hørenedsættelse og blå sclerae. Derudover optræder ofte dentinogenesis imperfecta eller andre tanddannelsesforstyrrelser. Fig. 6. Patient JM (arthrogryposis multiplex congenita). Mandiblen er næsten immobil pga. fibrøs og delvis ossøs ankylose af kæbeled. Desuden svær malokklusion med ekstremt åbent bid. Fig. 6. Patient JM (arthrogryposis multiplex congenita). The mandible is almost immobile because of fibrous and partly osseous ankylosis of the temporomandibular joints. In addition the patient has a severe malocclusion with extreme anteriorly open bite. FAGLIGE ARTIKLER 309

7 Oral Health Impact Profile præget af den grålige misfarvning, og der var total obliteration af cavitates pulpae, men de var i det væsentlige intakte. Enkelte molarer havde større fyldninger, og 7 havde en behandlingskrævende kronefraktur. Endvidere var der underbids- og krydsbidstendens med baggrund i en moderat maksillær retrognati. KH havde i forhold til de tre foregående eksempler et lavt score, der dog var større end kontrolgruppens i den svenske undersøgelse. De højeste scorer sås sv.t. funktionsnedsættelsen (score = 7) og egen oplevelse af funktionsevne (score»fysisk inkompetence«= 6) og smerte (score = 6). Der angaves kun ringe eller ingen påvirkning af de mere psykiske forhold og sociale relationer. KH var kørestolsbruger, men i øvrigt selvhjulpen og erhvervsaktiv i egen virksomhed. Denne OI-patient havde dentinogenesis imperfecta. Tænderne var i moderat grad 310 Fig. 7. Patient KH (osteogenesis imperfecta). Tandsættet er præget af dentinogenesis imperfecta med deraf følgende pulpaobliteration og generel misfarvning. Desuden ses enkelte molarer med kronefrakturer og afskalning af emalje. Fig. 7. Patient KH (osteogenesis imperfecta). The dentition suffers from dentinogenesis imperfecta with subsequent obliteration of the pulp cavities and general discolouration. In addition some molars have crown fractures and chipping of enamel. Diskussion Ved vurdering af en persons orale helse eller af sundhedstilstanden i det orofaciale område registreres traditionelt de objektive, biomedicinske forhold der kendetegner mulige sygdomstilstande i og omkring mundhulen. Der findes en række velafprøvede metoder og indices til dette. I begrebet oral helse ligger at disse objektive registreringer bør suppleres med en registrering af personens egen vurdering af sundhedstilstanden. Dette kræver anvendelsen af supplerende redskaber når der i odontologien skal foretages vurderinger af oral helse. OHIP er et sådant redskab udviklet til registrering af oralt relateret livskvalitet. OHIP er oversat fra engelsk til flere andre sprog og anvendt i flere studier. I forbindelse med oversættelserne er der foretaget undersøgelser af validitet og reliabilitet, og der er fundet god eller acceptabel. Der foreligger nu en dansk udgave af OHIP. Oversættelsen er foretaget i overensstemmelse med anerkendte principper for oversættelse af spørgeskemaer. Validitet og reliabilitet af den danske version (OHIP-(D)) er endnu ikke testet, men må antages at være god på baggrund af de test der er foretaget på andre udgaver. OHIP-(D) er et redskab der kan anvendes i populationsstudier hvor en helhedsopfattelse af sundhed i det orofaciale område er relevant. Anvendelsen kan tænkes i såvel tværsnitsstudier som i longitudinelle studier, og OHIP-(D) kan, og formodentlig bør, anvendes som led i kvalitetssikringsprojekter. Ved Odontologisk Landsdels- og Videnscenter, Århus Sygehus, og ved Afd. for Klinisk Oral Fysiologi, Tandlægeskolen i Århus, er det et mål at anvende OHIP på udvalgte grupper af henviste, voksne patienter med sjældne sygdomme eller betydelig funktionsforstyrrelse samt smerter. Dette sker for det første mhp. at kunne afdække den oralt relaterede livskvalitetsprofil på disse patienter. For det andet er det ønsket at kunne registrere mulige forandringer i livskvalitet som følge af odontologisk behandling.

8 English summary OHIP-(D), a Danish version of Oral Health Impact Profile. A tool for registration of life-quality in relation to the orofacial complex Measuring oral health requires other tools than objective measurements of oral disease and dysfunction. Oral Health Impact Profile (OHIP) is a tool for measuring oral-related quality of life. The validity and reliability of OHIP has been tested in other studies. OHIP has now been translated into Danish according to the generally accepted principles described in the article. The use of the Danish version of OHIP is described in four patients. Each of the patients suffers from a specific rare disease and some additional symptoms of disease or dysfunction in the orofacial region. The OHIP profile of the Danish patients deviate from the OHIP profile of a normal control group in a Swedish study, and the OHIP scores are generally greater. It is suggested to include measure ment of the oral-related quality of life in future Danish studies using the Danish version of OHIP. It is also suggested to use OHIP in measuring the quality of treatment. Litteratur 1. Löe H, Silness J. Periodontal disease in pregnancy. Prevalence and severity. Acta Odontol Scand 1963; 21: Richmond S, Shaw WC, Roberts CT, Andrews M. The development of the PAR index (Peer Assessment Rating): reliability and validity. Eur J Orthod 1992; 14: Baelum V, Lopez R. Periodontal epidemiology: towards social science or molecular biology. Community Dent Oral Epidemiol 2004; 32: Helkimo M. Studies on function and dysfunction of the masticatory system. II. Index for anamnestic and clinical dysfunction and occlusal state. Swed Dent J 1974; 67: Dworkin SF, LeResche L. Research diagnostic criteria for temporomandibular disorders. 6. Dworkin SF, LeResche L. Research diagnostic criteria for temporomandibular disorders: review, criteria, examinations and specifications, critique. J Craniomand Disord: Facial Oral Pain 1992; 6: WHO. Health promotion glossary. hq/1998/who_hpr_hep_98.1.pdf. 8. Poulsen S, Wogelius P. Oral helse, tandsundhed og tandsygdomme hos danske børn. Tandlægebladet 2005; 109: Locker D. Measuring oral health: a conceptual framework. Community Dent Health 1988; 5: Slade GD, Spencer AJ. Development and evaluation of the Oral Health Impact Profile. Community Dent Health 1994; 11: Allen PF, McMillan AS, Walshaw D, Locker D. A comparison of the validity of generic- and disease-specific measures in the assessment of oral health-related quality of life. Community Dent Oral Epidemiol 1999; 27: Allison P, Locker D, Jokovic A, Slade GD. A cross-cultural study of oral health values. J Dent Res 1999; 78: John MT, Patrick DL, Slade GD. The German version of the Oral Health Impact Profile: translation and psychometric properties. Eur J Oral Sci 2002; 110: Larsson P, List T, Lundström I, Marcusson A, Ohrbach R. Reliability and validity of a Swedish version of the Oral Health Impact Profile (OHIP-S). Acta Odontol Scand 2004; 62: Guillemin F, Bombardier C, Beaton D. Cross cultural adaptation of health-related quality of life measures: literature review and proposed guidelines. J Clin Epidemiol 1993; 46: Odontologisk Landsdels- og Videnscenter i Århus. Forfattere Hans Gjørup, centerleder, specialtandlæge Odontologisk Landsdels- og Videnscenter, Århus Universitetshospital Peter Svensson, professor, dr.odont., ph.d. Afdeling for Klinisk Oral Fysiologi, Odontologisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet Livskvalitet Syndromer FAGLIGE ARTIKLER 311

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2. Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.0) Nina Beyer 1, Kristian Thorborg 2, Anders Vinther 3. 1 Department

Læs mere

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Lisa Bøge Christensen, Lektor Ph.D., Københavns Tandlægeskole Rasmus Christophersen, Bsc Folkesundhedsvidenskab, stud.odont. Camilla Hassing Grønbæk,

Læs mere

SPECIELLE BØRN REGIONSTANDPLEJEN. HVILKE LIDELSER? hører hjemme i regionstandplejen? REGIONSTANDPLEJEN

SPECIELLE BØRN REGIONSTANDPLEJEN. HVILKE LIDELSER? hører hjemme i regionstandplejen? REGIONSTANDPLEJEN SPECIELLE BØRN S OG VIDENCENTRENES OPGAVER OG MULIGHEDER hører hjemme i regionstandplejen? Mineraliseringsforstyrrelser Andre tanddannelsesforstyrrelser GRUPPE 1 Simplere tilfælde (1-4 agenesier) OR til

Læs mere

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk Gigt i kæben Gigt hos børn rammer ofte kæben Kæbeledspåvirkning hos børn med gigt Røntgenundersøgelser af børn med børnegigt har vist, at ca. 60 % får forandringer i kæbeleddet. fra leddet (foran øret)

Læs mere

Diagnostiske Kriterier for Temporomandibulær Dysfunktion. Professor Peter Svensson Tandlægeskolen Århus Universitet Danmark

Diagnostiske Kriterier for Temporomandibulær Dysfunktion. Professor Peter Svensson Tandlægeskolen Århus Universitet Danmark Diagnostiske Kriterier for Temporomandibulær Dysfunktion Redigeret af (Translations by) Professor Peter Svensson Tandlægeskolen Århus Universitet Danmark i samarbejde med (Back-Translation) Mrs. Janet

Læs mere

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie The Research Clinic for Functional Disorders and Psychosomatics En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie Andreas Schröder 1. reservelæge, ph.d. Forskningsklinikken

Læs mere

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark.

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark. The Copenhagen Hip and Groin Outcome Score (HAGOS): development and validation according to the COSMIN checklist K Thorborg, 1 P Hölmich, 1 R Christensen, 2,3 J Petersen, 1 EM Roos, 2 1 Arthroscopic Centre

Læs mere

Emner i foredraget. Videncenter opgaver. Videncentrenes organisation 13-07-2012. Odontologisk Videncenter = Kæbekirurgisk afd AUH + Tandlægeskolen AU

Emner i foredraget. Videncenter opgaver. Videncentrenes organisation 13-07-2012. Odontologisk Videncenter = Kæbekirurgisk afd AUH + Tandlægeskolen AU Dansk Sklerodermi og Rauyaud Forening International Skelrodermidag 29. juni 2012 Sklerodermi konsekvenser for tænder og mund? Tandplejetilbud til patienter med sjældne sygdomme Hans Gjørup, overtandlæge,

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

DOFT Efterårskursus 2014

DOFT Efterårskursus 2014 DOFT Efterårskursus 2014 på Nyborg Stand d.25. og 26. september 2014 Forord Vi har i år valgt at give efterårskursus titlen: Nutidens cariologi og fremtidens tandpleje. Det betyder, at vi sætter fokus

Læs mere

Betydningen af bevægeapparatssygdomme i forhold til udstødning

Betydningen af bevægeapparatssygdomme i forhold til udstødning Betydningen af bevægeapparatssygdomme i forhold til udstødning Arbejdsmarkedskommissionens seminar 10. juni 2008 Poul Frost, overlæge, PhD Århus Universitetshospital Århus Sygehus Arbejdsmedicinsk Klinik

Læs mere

Tværfaglige konsultationer

Tværfaglige konsultationer Tværfaglige konsultationer Professor, overlæge, dr.med. John R. Østergaard Center for Sjældne Sygdomme Børneafdelingen Aarhus Universitetshospital, Skejby Baggrund Sjældne rapport 2001 Klinik for Sjældne

Læs mere

Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet

Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet Bobby Professor, dr.med Enhed for Psykoonkologi og Sundhedspsykologi Onkologisk Afd. D Aarhus Universitetshospital Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet Årsmøde, 2015 Sundhedsvæsenet

Læs mere

TILLÆG TIL VEJLEDNING OM OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE

TILLÆG TIL VEJLEDNING OM OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE TILLÆG TIL VEJLEDNING OM OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE 2012 Tillæg til vejledning om omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje Sundhedsstyrelsen

Læs mere

BØRN OG BIDFUNKTION. - hvorfor, hvornår, hvordan?

BØRN OG BIDFUNKTION. - hvorfor, hvornår, hvordan? PROGRAM Børn og bidfunktion BØRN OG BIDFUNKTION - hvorfor, hvornår, hvordan? Bidfunktion eller bidfunktion? Hvad er TMD? Børn og TMD Undersøgelse og diagnostik Specielt kæbeledsdiagnoser Behandling Bidskinner

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Socialudvalget, den 6. juni 2013 Lovgrundlag Indenrigs- og Sundhedsministeriet har med bekendtgørelse nr. 727 af 15. juni 2007

Læs mere

Seksualitet og folkehelse. Christian Graugaard Professor, ph.d. * Sexologisk Forskningscenter * Aalborg Universitet

Seksualitet og folkehelse. Christian Graugaard Professor, ph.d. * Sexologisk Forskningscenter * Aalborg Universitet Seksualitet og folkehelse Christian Graugaard Professor, ph.d. * Sexologisk Forskningscenter * Aalborg Universitet Agenda 16.00-16.40: Perspektiver på seksualitet og helse 16.40-17.30: Gruppediskussioner

Læs mere

Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige

Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige Guide for tandlæger og tandplejere Dentition, okklusion, pladsproblemer og funktion 3-5 årige Eruptionsafvigelser og funktionelle malokklusioner

Læs mere

Implantat en kunstig tandrod

Implantat en kunstig tandrod N R. 3 3 Implantat en kunstig tandrod Et implantat er en mulighed, hvis du mangler én eller flere tænder Implantat en kunstig tandrod Implantater Erstatning af mistede tænder med implantater er i dag en

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig?

Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig? Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig? Karin Dam Petersen Seniorforsker, MPH, PhD Center for Folkesundhed, MarselisborgCentret Resumé Baggrund Forskningsspørgsmål 1-5 Diskussion

Læs mere

Patienter med medfødte sjældne sygdomme. Patientvejledning vedr. særligt tilskud til tandpleje Sundhedslovens 166

Patienter med medfødte sjældne sygdomme. Patientvejledning vedr. særligt tilskud til tandpleje Sundhedslovens 166 Patienter med medfødte sjældne sygdomme Patientvejledning vedr. særligt tilskud til tandpleje Sundhedslovens 166 Denne vejledning finder du i elektroniskform på www.specialtandpleje.dk En række medfødte

Læs mere

Infraktioner - revner i tænder tænde ne rne

Infraktioner - revner i tænder tænde ne rne Infraktioner - revner i tænderne Infraktioner (revner) i tænderne Infraktioner (revner) i tænderne er et hyppigt forekommende problem og som behandlere ser vi dem næsten hver dag her på klinikken. Vi har

Læs mere

Målsætning. Ortodontisk visitation

Målsætning. Ortodontisk visitation Regler for ortodontivisitation og ortodontiindikationer (Reglerne i dette bilag er fastsat i henhold til bekendtgørelsens 2 stk. 1, nr. 4) Målsætning Målet for børne- og ungdomstandplejens ortodontiske

Læs mere

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2 Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2: LOVGIVNING OM TANDPLEJE TIL BØRN OG UNGE I bilag 3 findes uddrag af Sundhedsloven (målrettet tandplejen) Kommunal tandpleje Lov om tandpleje, har

Læs mere

9. semester Sektion for Pædodonti PÆD-FAGDAG I. Introduktion til pædodonti, børns reaktioner på tandbehandling, og caries hos børn og unge

9. semester Sektion for Pædodonti PÆD-FAGDAG I. Introduktion til pædodonti, børns reaktioner på tandbehandling, og caries hos børn og unge PÆD-FAGDAG I Introduktion til pædodonti, børns reaktioner på tandbehandling, og caries hos børn og unge Fredag d. 6. september 2013 kl. 8.30 14.00 i Aud. 2 08.30-09.15 Introduktion til Pædodonti 09.15-10.15

Læs mere

Manual til den danske version af. Impact on Participation and Autonomy questionnaire (IPA-DK) Manual til IPA-DK, senest opdateret 02.01.

Manual til den danske version af. Impact on Participation and Autonomy questionnaire (IPA-DK) Manual til IPA-DK, senest opdateret 02.01. Manual til den danske version af Impact on Participation and Autonomy questionnaire (IPA-DK) Manual til IPA-DK, senest opdateret 02.01.14 Side 1 Indholdsfortegnelse Formål og målgruppe... 3 Beskrivelse

Læs mere

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported function? Peter K Aalund 1, Kristian Larsen 2,3, Torben

Læs mere

Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens

Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens ydelser fra 1. oktober 1999 ( justeringer efter ændringerne pr. 1. april 2004). Afregningssystemet i sygesikringsoverenskomsten

Læs mere

Måleredskaber til KOL rehabilitering. Thomas Ringbæk, ovl. Hvidovre Hospital Henrik Hansen, fysioterapeut, SCØ og Danske Fysioterapeuter

Måleredskaber til KOL rehabilitering. Thomas Ringbæk, ovl. Hvidovre Hospital Henrik Hansen, fysioterapeut, SCØ og Danske Fysioterapeuter Måleredskaber til KOL rehabilitering Thomas Ringbæk, ovl. Hvidovre Hospital Henrik Hansen, fysioterapeut, SCØ og Danske Fysioterapeuter Oversigt Beskrivelse af et måleredskab Fysiske test: 6 MWD ESWT ISWT

Læs mere

Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation

Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation Department of Dental Pathology, Operative Dentistry and Endodontics, Royal Dental College, Faculty of Health Sciences, Aarhus University, Denmark Henrik Løvschall

Læs mere

Patienter med medfødte sjældne sygdomme. Patientvejledning vedr. særligt tilskud til tandpleje Sundhedslovens 166.3

Patienter med medfødte sjældne sygdomme. Patientvejledning vedr. særligt tilskud til tandpleje Sundhedslovens 166.3 Patienter med medfødte sjældne sygdomme Patientvejledning vedr. særligt tilskud til tandpleje Sundhedslovens 166.3 En række medfødte sygdomme kan medføre betydelige tandproblemer i voksenlivet. Med virkning

Læs mere

Sygefraværets udvikling og dilemmaer

Sygefraværets udvikling og dilemmaer Sygefraværets udvikling og dilemmaer Hermann Burr Risikofaktorer i arbejdsmiljøet for langtidssygefravær Arbejdsmiljøets betydning for langtidssygefraværet Hvor farligt er langtidssygefravær? Arbejdsmiljøpåvirkninger

Læs mere

Rapport vedrørende resultater fra undersøgelse af tilfredsheden blandt brugerne af Tandlægevagten i Frederiksborg amt 2006

Rapport vedrørende resultater fra undersøgelse af tilfredsheden blandt brugerne af Tandlægevagten i Frederiksborg amt 2006 TANDLÆGESKOLEN - Københavns Universitet - Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Afdeling for Samfundsodontologi og Videreuddannelse Tandlægevagten Frederiksborg Amt Rapport vedrørende resultater fra undersøgelse

Læs mere

APNØBØJLENS PRINCIP PALLE SVANHOLT

APNØBØJLENS PRINCIP PALLE SVANHOLT ODONTOLOGISK INSTITUT D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T APNØBØJLENS PRINCIP PALLE SVANHOLT Specialtandlæge i Ortodonti 14. Marts

Læs mere

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS Kommune X, enhed Z LOGO EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS FORMÅL Systematisk tidlig identificering, ved hjælp af selvvurderingsskema, af palliative problemer

Læs mere

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser Psykiske problemer hos misbrugere Udbredelse og konsekvenser Introduktion til oplægget Jeg gennemgår først overhyppigheder baseret primært på befolkningsundersøgelser Dernæst nogle få kommentarer til årsager

Læs mere

WESTERN ONTARIO SHOULDER INSTABILITY INDEX (WOSI)

WESTERN ONTARIO SHOULDER INSTABILITY INDEX (WOSI) Dansk oversættelse af: WESTERN ONTARIO SHOULDER INSTABILITY INDEX (WOSI) Et redskab til måling af livskvalitet ved patienter med skulder instabilitet Copyright 1998 (#474672) A. Kirkley MD, S. Griffin,

Læs mere

N r. 2 4. Visdomstænder

N r. 2 4. Visdomstænder N r. 2 4 Visdomstænder Visdomstænder Hvad er visdomstænder? De fleste får deres visdomstænder omkring 20-års alderen. Man kan i alt få fire visdomstænder, nemlig to i overkæben og to i underkæben. Navnet

Læs mere

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige Nr. 25 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere

Joint Resources Et tværvidenskabeligt ph.d. projekt om fysisk aktivitet, fatigue og søvn hos patienter med leddegigt

Joint Resources Et tværvidenskabeligt ph.d. projekt om fysisk aktivitet, fatigue og søvn hos patienter med leddegigt Joint Resources Et tværvidenskabeligt ph.d. projekt om fysisk aktivitet, fatigue og søvn hos patienter med leddegigt 24.maj 2012 Katrine Løppenthin, sygeplejerske, cand.scient.san., ph.d. studerende Hvordan

Læs mere

WHODAS 2.0. 36-item version Interviewer-administreret. Introduktion. Page 1 of 21

WHODAS 2.0. 36-item version Interviewer-administreret. Introduktion. Page 1 of 21 WHODAS 2.0 36-item version Interviewer-administreret Introduktion Dette instrument er udviklet af WHOs enhed for Klassifikation, Terminologi og Standarder. Instrumentet er udviklet inden for de rammer

Læs mere

Københavns Universitetshospital Rigshospitalet, Neonatalklinikken. Mette Andersen, oversygeplejerske, MEVO, Neonatalklinikken Rigshospitalet.

Københavns Universitetshospital Rigshospitalet, Neonatalklinikken. Mette Andersen, oversygeplejerske, MEVO, Neonatalklinikken Rigshospitalet. Titel Klinisk retningslinje for smertevurdering af neonatale børn Procesbeskrivelse Sted Arbejdsgruppe Københavns Universitetshospital Rigshospitalet, Neonatalklinikken Mette Andersen, oversygeplejerske,

Læs mere

Værd at vide om tandslid

Værd at vide om tandslid Værd at vide om tandslid www.colgate.dk Hvad er tandslid? Tandslid er en samlet betegnelse for tab af de hårde tandvæv, som består af emalje og dentin. Emaljen er den hårde ydre skal, som dækker hele tandkronen.

Læs mere

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012 Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012. Bente Høy, MPH, Ph.D. 1 Styregruppe Margit Andersen, Anne Marie Olsen, Karen Grøn, Lene Dørfler, Henning Jensen, Bente Høy Bente Høy, MPH,

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i tand-, mund-, og kæbekirurgi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Den kommunale Tandplejes rolle i den tidlige opsporing

Den kommunale Tandplejes rolle i den tidlige opsporing Den kommunale Tandplejes rolle i den tidlige opsporing Afdelingstandlæge Birgitte Uldum Min baggrund Afdelingstandlæge Københavns Kommune og klinisk lærer TS (Kbh) Behandler børn og unge i narkose og børn

Læs mere

Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside.

Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside. Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside. Implanter i kæberne: Billedserie Klik her Alment Et implantat er et

Læs mere

Fysisk sygdom har psykiske konsekvenser. Rundspørge blandt medlemsorganisationerne i Danske Patienter

Fysisk sygdom har psykiske konsekvenser. Rundspørge blandt medlemsorganisationerne i Danske Patienter Fysisk sygdom har psykiske konsekvenser Rundspørge blandt medlemsorganisationerne i Danske Patienter Sommer 2011 Indledning Mennesker med alvorlig eller kronisk sygdom har øget risiko for at få en psykisk

Læs mere

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen?

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? Udviklingsprojekt Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? [Resultat:22 borgere med Medicinsk Uforklarede Symptomer har fået et 8 ugers kursus i mindfulness, kognitiv terapi

Læs mere

Ny protese. En del- eller en helprotese? Hvad er en delprotese? Kan det ses, at man har fået protese?

Ny protese. En del- eller en helprotese? Hvad er en delprotese? Kan det ses, at man har fået protese? NR. XX Ny protese En delprotese kan være en god løsning, når du har mistet én eller flere tænder. Hvis ingen af dine tænder kan bevares, er det i stedet en helprotese, der skal til. Denne brochure fortæller

Læs mere

Arbejdsglæde Perspektiver på ledelse og positive faktorer i arbejdet. Ph.d. Workshop AM2013

Arbejdsglæde Perspektiver på ledelse og positive faktorer i arbejdet. Ph.d. Workshop AM2013 Arbejdsglæde Perspektiver på ledelse og positive faktorer i arbejdet Ph.d. Workshop AM2013 Danske og svenske tandlægers emotionelle arbejde og arbejdsglæde Baggrund: Tandplejer siden siden 1996 Master

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

a perfect fit Forny smilet med implantater

a perfect fit Forny smilet med implantater a perfect fit Forny smilet med implantater Flere og flere får øjnene op for mulighederne med implantater. Det er livskvalitet at kunne smile og spise det, man har lyst til. Hvad er et tandimplantat? Et

Læs mere

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer/tandlæge. Som ved 3 årige. OCR-registrering.

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer/tandlæge. Som ved 3 årige. OCR-registrering. Bilag 1 Undersøgelse og indkaldelse 0-6 årige børn: 6 mdr.: Forældre og barn indkaldes på klinik hos tandplejer, eller mødregruppe får et besøg af en tandplejer efter aftale. Indhold: I dialog med forældre

Læs mere

Handleplan for Norddjurs Kommunes tandplejetilbud til børn og unge

Handleplan for Norddjurs Kommunes tandplejetilbud til børn og unge Handleplan for Norddjurs Kommunes tandplejetilbud til børn og unge Individuel strategi er udgangspunktet for tandlægebesøgene i forløbet 0-18 år. Det anslås behov for et gennemsnitligt antal tandlægebesøg

Læs mere

Tænderskæren gør dig syg

Tænderskæren gør dig syg Foto: Scanpix/Iris Guide November 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Tænderskæren gør dig syg Hjælp dig selv 8 sider Tænderskæren gør dig syg INDHOLD: Tænderskæren gør dig syg...4-5 GUIDE:

Læs mere

Parodontitis - tandkødsbetændelse. dsbetændel og tandløsning

Parodontitis - tandkødsbetændelse. dsbetændel og tandløsning Parodontitis - tandkødsbetændelse dsbetændel og tandløsning Værd at vide: Der findes to store tandsygdomme, som rammer næsten alle mennesker. Den ene er Caries: "huller i tænderne". Den anden er Parodontitis.

Læs mere

ICF, epidemiologi og folkesundhed lektor og centerleder Ejgil Jespersen, ejjespersen@health.sdu.dk Syddansk Universitet

ICF, epidemiologi og folkesundhed lektor og centerleder Ejgil Jespersen, ejjespersen@health.sdu.dk Syddansk Universitet ICF, epidemiologi og folkesundhed lektor og centerleder Ejgil Jespersen, ejjespersen@health.sdu.dk Syddansk Universitet MarselisborgCentret 2014-05-19 Functioning Funktionsevne Normalitet Disability Health

Læs mere

Under overfladen. Efterårskursus 2015. 24. og 25. september 2015 på Hindsgavl Slot

Under overfladen. Efterårskursus 2015. 24. og 25. september 2015 på Hindsgavl Slot Under overfladen Efterårskursus 2015 24. og 25. september 2015 på Hindsgavl Slot Faget pædodonti omfatter alle aspekter af oral sundhed og tandpleje for børn og unge. Det betyder, at vi i vores dagligdag

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Psykiatri og søfart. - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser

Psykiatri og søfart. - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser Psykiatri og søfart - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser Oplægeholder: Ledende embedslæge, Ph.D., Henrik L Hansen Lægefaglig sagkyndig i Ankenævnet for Søfartsanliggender MSSM

Læs mere

Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem.

Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem. Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem. Viborg Kommunes Handicappolitik I Viborg Kommune skal borgere med handicap i videst muligt omfang have de samme muligheder som

Læs mere

Lotte Ørneborg Rodkjær, Forskningssygepl., MPH, PhD,lektor Infektionsmedicinsk afd. Q, Aarhus Universitetshospital, Skejby. E-mail:lottrodk@rm.

Lotte Ørneborg Rodkjær, Forskningssygepl., MPH, PhD,lektor Infektionsmedicinsk afd. Q, Aarhus Universitetshospital, Skejby. E-mail:lottrodk@rm. Lotte Ørneborg Rodkjær, Forskningssygepl., MPH, PhD,lektor Infektionsmedicinsk afd. Q, Aarhus Universitetshospital, Skejby E-mail:lottrodk@rm.dk En ideologi og en praksis der indebærer engagement i patienternes

Læs mere

i kæbebenet hurtigt. Et nyt implantat kan sættes i allerede efter tre måneder.

i kæbebenet hurtigt. Et nyt implantat kan sættes i allerede efter tre måneder. Et tandimplantat er en kunstig rod af titanium, som indsættes i kæbebenet, hvor naturlige tænder mangler. Ovenpå implantatet kan man anbringe en enkelt krone, en bro eller proteser, alt afhængig af hvor

Læs mere

Disability Rating Scale (DRS) VEJLEDNING. i brug af DRS. Disability Rating Scale. Hvidovre Hospital oktober 2008

Disability Rating Scale (DRS) VEJLEDNING. i brug af DRS. Disability Rating Scale. Hvidovre Hospital oktober 2008 1 VEJLEDNING i brug af DRS Disability Rating Scale Hvidovre Hospital oktober 2008 Oversættelsen af DRS er foretaget efter standardiseret metode (1): Oversat fra engelsk til dansk af Karin Spangsberg Kristensen

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Videnskabelige konklusioner Under hensyntagen til PRAC s vurderingsrapport om PSUR en for

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment,, 2nd edition

Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment,, 2nd edition Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment,, 2nd edition (LOTCA-II) Ergoterapi Fagligt Selskab for Forskning Årsmøde 6. Marts 2013 Karina Lund, udviklingsterapeut, cand.scient.san Fysioterapi-

Læs mere

BACHELOR- UDDANNELSER

BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvi københavns univer Med fokus på sundhed og sygdom hos mennesker og dyr bacheloruddannelser på sund VELKOMMEN

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Udarbejdet af: Tandplejer Pia Stoltenborg Baltzer og Tandplejer Susanne Jeppesen. Grafisk layout og opsætning af: Pia Møller Sørensen.

Udarbejdet af: Tandplejer Pia Stoltenborg Baltzer og Tandplejer Susanne Jeppesen. Grafisk layout og opsætning af: Pia Møller Sørensen. Udarbejdet af: Tandplejer Pia Stoltenborg Baltzer og Tandplejer Susanne Jeppesen. Grafisk layout og opsætning af: Pia Møller Sørensen. Indholdsfortegnelse Tandregulering.....................................

Læs mere

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Kommunale Tandpleje Søndre Skoles Tandklinik Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 25 33 Grenå, den 21. januar 2011 Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Baggrunden for dette notat er, at

Læs mere

Fejlstillede tænder og kæber

Fejlstillede tænder og kæber Patientinformation Fejlstillede tænder og kæber Information før behandling af fejlstillede tænder og kæber (ortodontisk-kirurgisk forundersøgelse) Kæbekirurgisk Enhed Fejlstillede tænder og kæber Indholdsfortegnelse

Læs mere

Amtsspecialtandplejen I Frederiksborg Amt

Amtsspecialtandplejen I Frederiksborg Amt Amtsspecialtandplejen I Frederiksborg Amt Indholdsfortegnelse: Amtsspecialtandplejen 1 Personkreds. 3 Identifikation af personkredsen. 3 Identifikation af personer omfattet af overgangsordningen. 3 Konsultativ

Læs mere

Kolding Kommunale Tandplejes rammer. Kommunens politik Love og retningslinjer fra centralt hold Geografi / Demografi Samfundsskabte forhold i øvrigt

Kolding Kommunale Tandplejes rammer. Kommunens politik Love og retningslinjer fra centralt hold Geografi / Demografi Samfundsskabte forhold i øvrigt s rammer Kommunens politik Love og retningslinjer fra centralt hold Geografi / Demografi Samfundsskabte forhold i øvrigt Udfordringer efter kommunalreform og Sammenlægningsudvalgets budgetforlig Serviceharmonisering

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Tandplejens servicedeklaration. Ydelsesbeskrivelser

Tandplejens servicedeklaration. Ydelsesbeskrivelser Tandplejens servicedeklaration. Ydelsesbeskrivelser Denne servicedeklaration er udarbejdet af de tandlæger, der indgår i Svendborg kommunes tandplejeordning. Servicedeklarationen gennemgås årligt af det

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

Risikofaktorer for tandtab

Risikofaktorer for tandtab Risikofaktorer for tandtab GOLNOSH BAHRAMI og LISE-LOTTE KIRKEVANG Baggrund Epidemiologiske studier i de skandinaviske lande har igennem de sidste årtier vist, at den dentale sundhed er forbedret væsentligt

Læs mere

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen N R. 1 7 Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Ved en røntgenundersøgelse bruges røntgenstråler til at danne et billede af tænder og knogle.

Læs mere

Udarbejdelse af anbefalinger

Udarbejdelse af anbefalinger 1 Hver kliniske vejledning udmunder i anbefalingsgrader indenfor diagnostik, forebyggelse, behandling og effektmål. Vurdering af evidensniveau Behandling og Forebyggelse 1a Systematisk review af RCT (med

Læs mere

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema AmbuFlex VestKronik Juni 2014 Baggrund og metode VestKronik har i samarbejde med klinikere fra Neurologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital udviklet et klinisk

Læs mere

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2015-2016. Indledning. Mastrupvej 75 Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2015-2016. Indledning. Mastrupvej 75 Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk Kontrakt 2015-2016 Rebild Tandpleje Mastrupvej 75 : Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Cariologi og Endodonti September 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet GENERELLE RETNINGSLINIER FOR OPERATIV CARIESTERAPI

Cariologi og Endodonti September 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet GENERELLE RETNINGSLINIER FOR OPERATIV CARIESTERAPI Cariologi og Endodonti September 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER I Vejledning nr. 3 GENERELLE RETNINGSLINIER FOR OPERATIV CARIESTERAPI Hensigten med operativ

Læs mere

Familiedannelse efter assisteret befrugtning

Familiedannelse efter assisteret befrugtning Psykosociale konsekvenser af infertilitet Familiedannelse efter assisteret befrugtning U-kursus 30. januar 2014 Lone Schmidt Lektor, dr.med., ph.d. lone.schmidt@sund.ku.dk Institut for Folkesundhedsvidenskab

Læs mere

Tandsundhed. n Tand- og mundsundheden er en integreret del af det generelle helbred og vigtig for livskvaliteten.

Tandsundhed. n Tand- og mundsundheden er en integreret del af det generelle helbred og vigtig for livskvaliteten. Tandsundhed 14 n Tand- og mundsundheden er en integreret del af det generelle helbred og vigtig for livskvaliteten. n Forekomsten af tand- og mundsygdomme hos voksne er fortsat høj, men der er positive

Læs mere

SUNDHEDSPLAN STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE 2012-2016

SUNDHEDSPLAN STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE 2012-2016 SUNDHEDSPLAN STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE 2012-2016 Generelle anbefalinger: Børst 2 x daglig Brug tandpasta med 1450 ppm Fluor Skyl ikke efter tandbørstningen Børst tyggeflader på tværs af tandrækken INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bodily Distress Syndrome (BDS)

Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome (BDS) Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Aarhus Universitetshospital 1 Lidt om Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome er en ny diagnose der bruges i

Læs mere

Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis

Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis Link til artiklen: http://www.medicaljane.com/2014/06/13/chronic-pain-and-the-theraputic-benefitsof-medical-cannabis/ Hvad er kroniske smerter?..

Læs mere

Store Praksisdag 2014

Store Praksisdag 2014 Store Praksisdag 2014 Anne Heurlin Ovl. Børne- og ungdomspsykiatri, Klinik 2 Roskilde Bernadette Buhl-Nielsen Ovl. Børne- og ungdomspsykiatri, klinik for psykoterapi, Roskilde Kontroverser Er det vigtigt

Læs mere

Denne profil tilhører:

Denne profil tilhører: Pædiatrisk Smerteprofil Dansk oversættelse Socialstyrelsen 2013 Denne profil tilhører: Baggrund for den pædiatriske smerteprofil Den pædiatriske smerteprofil er et redskab, der er særligt udviklet til

Læs mere