OHIP-(D), en dansk version af Oral Health Impact Profile

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OHIP-(D), en dansk version af Oral Health Impact Profile"

Transkript

1 OHIP-(D), en dansk version af Oral Health Impact Profile Et redskab til registrering af livskvalitet i forhold til det orofaciale område Hans Gjørup og Peter Svensson I odontologien er det velkendt at bruge diagnoser og indices til en systematisk beskrivelse af sygdomstilstande og funktionsafvigelser i det orofaciale område. En given sygdomstilstand vil imidlertid opleves forskelligt fra den ene person til den anden og vil på forskellig vis påvirke den enkeltes livskvalitet. Når en persons helbredstilstand skal vurderes ud fra en helhedsbetragtning, bliver der således behov for i odontologien, ligesom i den øvrige medicinske verden, at supplere objektive, kliniske observationer med registrering af patienternes egen vurdering og oplevelse af helbred og livssituation. I artiklen præsenteres en dansk oversættelse af Oral Health Impact Profile (OHIP), der er et redskab til registrering af oralt relateret livskvalitet. Der beskrives fire patienter med hver sin sjældne grundsygdom og med forskellige typer af sygdom og funktionsafvigelse i det orofaciale område. Påvirkningen af oralt relateret livskvalitet er afdækket ved anvendelsen af OHIP. OHIP foreslås anvendt i såvel odontologiske forskningsprojekter som i odontologiske kvalitetssikringsprojekter. Tandlæger er bekendt med systematisk registrering af sygdomsforekomst i mundhulen samt i det orofaciale område. Det gælder i den daglige klinik, og det gælder ikke mindst i den odontologiske forskning. De mest dominerende sygdomme i mundhulen er caries og parodontopatier. Velkendte indices til kvantitering af sygdom i mundhulen er fx DMFT/S for cariesforekomst, og gingivalindeks (GI) som introduceret af Löe & Silness (1). I ortodontien kendes fx»peer Assessment Rating«, PAR-indeks (2), til beskrivelse af tandstillingsfejl og malokklusion. Disse klassiske indices er ganske vist udbredt, men deres specielle fordele og begrænsninger er til stadig diskussion. Endvidere er der en stigende erkendelse af behovet for at inddrage sociale, samfundsmæssige variable ved vurdering af sygdomsudbredelse mhp. en mere helhedsorienteret helbredsopfattelse (3). Ændringer i sygdomsforekomst og ny viden om sygdommene nødvendiggør kontinuerlige overvejelser om konstruktionen af indices samt stadige revisioner i lyset af ny viden. Temporomandibulære lidelser (TMD) kan registreres vha.»clinical Dysfunction Score«som beskrevet af Helkimo (4). Gennem det seneste årti har man ved studier af netop temporomandibulære lidelser udvidet de rent kliniske registreringer til også at omfatte registreringer af psykisk karakter og psykosociale forhold der relaterer sig til TMD. Dette er tydeligt i fx»research Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders«, der nu også foreligger i en dansk version (5,6). Denne erkendelse af at rent objektive, kliniske observationer ikke er tilstrækkelige ved en helhedsvurdering af en persons helbredstilstand, kan ses som en generel nødvendighed i opfattelsen af sundhed og sygdom. WHO tilkendegav allerede i sin konstitution i 1946 at WHO og helbredsbegrebet Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity Health is a ressource for everyday life, not the object of living. It is a positive concept emphasizing social and personal ressources as well as psychical capabilities. Fig. 1. WHO s definition af sundhed som beskrevet i 1998 (7). Fig. 1. The WHO definition of health as formulated in 1998 (7). 304

2 »Sundhed er en tilstand af fuldstændig fysisk, psykisk og socialt velbefindende og ikke blot fravær af sygdom eller handicap«. Denne definition er blevet anfægtet som værende udtryk for en uopnåelig idealtilstand. WHO har siden udvidet definitionen som det fremgår af Fig. 1 (7). I definitionen tilkendegives at sundhedsbegrebet er bredt, og at sundhed ikke kan vurderes alene ved klinisk, objektiv observation. Der må nødvendigvis indgå personlige, subjektive vurderinger af eget velbefindende. På den ene side findes begreberne syg (eng. diseased) kontra rask. På den anden side findes begreberne velbefindende (eng. well-being) kontra ikke-velbefindende. De førstnævnte begreber relaterer sig til en række biomedicinske forhold der strækker sig fra et individs funktionsbegrænsninger, over abnormiteter og generel svækkelse til manifest sygdom og i sidste ende død. Dette er forhold der kan registreres objektivt, og som traditionelt er i fokus i den medicinske verden. Graden af velbefindende relaterer sig til en række sociomedicinske forhold hvor det er personens egen oplevelse af ubehag og gener samt egen vurdering af svigtende kompetencer og evt. sociale handicap der er i fokus. De to sæt af begreber hænger sammen i et komplekst helbredsbillede. Nogle personer kan opleve at have et godt liv selvom de er ramt af svær sygdom mens andre personer kan opleve at have et dårligt liv selvom de er uden påviselig sygdom. Balancen kan skifte fra periode til periode, og man kan tale om en dynamisk sundhedsopfattelse. På det odontologiske område er der for nylig søgt introduceret begrebet»oral helse«i den dansksprogede litteratur (8). Begrebet er kendt i den engelsksprogede verden (»oral health«) og anvendes også i de andre skandinaviske lande. Oral helse dækker netop over en bredere sundhedsopfattelse i det orofaciale område. Heri indgår dels objektivt registrérbare, somatiske faktorer, dels psykiske og sociale faktorer der kan beskrive eget velbefindende. Graden af velbefindende kan ses som et udtryk for en persons livskvalitet. Når oral helse skal vurderes, må man derfor inddrage en vurdering af de orofaciale forholds indflydelse på livskvaliteten. Locker (9) har opstillet en model for»oral Health«, som er vist i Fig. 2. I henhold til denne model opereres der med syv dimensioner eller domæner, der alle har indflydelse på livskvaliteten. Der er tale om en hierarkisk opbygning hvor de enkelte elementer dog ikke nødvendigvis er afhængige af hinanden. Sygdom (disease) medfører svækkelse (impairment) af væv, organer eller strukturer. Dette kan forårsage dels funktionsnedsættelse (functional limitation), dels smerte og ubehag (pain and discomfort). Disse direkte følger af de Disease Model for Oral Health Impairment Functional limitation Discomfort & pain Disability Physical Handicap Psychological Social Fig. 2. Lockers model for beskrivelse af»oral Health«(9). Fig. 2. Locker s model for description of»oral Health«(9). biomedicinske forandringer pga. sygdommen opleves af individet som manglende evne eller kompetence (disability) til at fungere fysisk, psykisk og/eller socialt. I sidste ende kan det opleves som et handicap. Med baggrund i Lockers model for»oral Health«har Slade & Spencer udviklet et værktøj til registrering af oralt relateret livskvalitet (10). Værktøjet benævnes»oral Health Impact Profile«(OHIP). Der er tale om et spørgeskema med 49 spørgsmål. Formålet med denne artikel er at præsentere en dansk oversættelse af OHIP, at beskrive oversættelsesproceduren samt at vise eksempler på skemaets anvendelse over for patienter henvist til Odontologisk Landsdels- og Videnscenter i Århus. Oral Health Impact Profile (OHIP) De 49 spørgsmål inkluderet i OHIP er opdelt i syv grupper sv.t. de syv dimensioner i Lockers model. Den første gruppe af spørgsmål vedrører oplevelsen af funktionsnedsættelse i forhold til tygning, tale, udseende, smag, fordøjelse m.m. Den anden gruppe vedrører smerter og ubehag fra tænder, mund og kæber. Den tredje gruppe vedrører det orofaciale områdes påvirkning af den psykiske tilstand. Den fjerde, femte og sjette gruppe vedrører den oplevede kompetencenedsættelse pga. orofaciale problemer. Derved forstås egen vurdering af evnen til at klare sig i hverdagen, hhv. fysisk, psykisk og socialt. Den syvende gruppe vedrører den oplevede grad af handicap forårsaget af problemer i det orofaciale område. Validiteten og reliabiliteten af spørgeskemaet i dets engelske version er testet i flere studier (10,11), hvor dets validitet og reliabilitet konkluderes at være god. Dette betyder at OHIP er i stand til at registrere forskellige grader af oralt FAGLIGE ARTIKLER 305

3 Oral Health Impact Profile relateret livskvalitet, og at denne registrering kan ske med en tilstrækkelig konsistens ved gentagen anvendelse på de samme mennesker. OHIP er oversat til flere sprog med efterfølgende test af validitet og reliabilitet (12-14). Senest er publiceret en svensk oversættelse (OHIP-S) (14), hvor der i undersøgelsen indgik grupper med hhv. TMD, Sjögren syndrom,»oral mucosal pain«, skeletalt betinget malokklusion med behov for ortognat kirurgisk behandling, og en kontrolgruppe. Det konkluderedes at reliabiliteten var god, og at validiteten var acceptabel, idet man med OHIP-S bl.a. var i stand til at differentiere mellem grupper med forskellige former for funktionsnedsættelse i det orofaciale område og grupper uden specielle problemer i det orofaciale område. 306 Tabel 1. OHIP (D) består af 49 spørgsmål fordelt på syv dimensioner eller domæner. I tabellen ses i kursiv navnene på de syv domæner. For hvert domæne er nævnt et eksempel på spørgsmål fra domænet. Spørgeskemaet kan ses i sin helhed på web-adressen: OHIP-(D) Funktionsnedsættelse Har du følt at din smagssans er blevet forværret pga. problemer med dine tænder, mund eller proteser? Fysisk smerte Har du haft smerter i munden? Psykiske gener Har du følt dig dårligt tilpas pga. udseendet af tænder, mund eller proteser? Fysisk inkompetence Har du ikke kunnet børste dine tænder ordentlig pga. problemer med tænder, mund eller proteser? Psykisk inkompetence Har du haft svært ved at slappe af pga. problemer med tænder, mund eller proteser? Social inkompetence Har du haft besvær med at passe dit sædvanlige arbejde pga. problemer med tænder, mund eller proteser? Handicap Har du været helt ude af stand til at fungere pga. problemer med tænder, mund eller proteser? Dansk oversættelsesprocedure Oversættelsen skete i overensstemmelse med anerkendt praksis for oversættelse af spørgeskemaer (15). Første trin var en oversættelse fra engelsk til dansk af engelskkyndige personer med dansk som modersmål. Andet trin var tilbageoversættelse (back-translation) til engelsk. Dette blev udført af en dobbeltsproget person med kendskab til odontologi. Den originale engelske version af OHIP var ukendt for denne person og var ikke til rådighed under tilbageoversættelsen. Tredje trin var en sammenligning af den originale, engelske OHIP med den tilbageoversatte, engelske udgave. Denne sammenligning blev udført af denne artikels forfattere sammen med oversætteren fra trin 2. Sammenligningen gav anledning til et antal justeringer af den danske OHIP. Justeringerne blev udført under hensyntagen til dansk sprogbrug og begrebsopfattelse og med ønsket om at undgå meningsforskydning i forhold til den originale OHIP. Endelig blev den danske udgave afprøvet på tre patienter for kontrol af spørgsmålenes forståelighed. Det gav kun anledning til minimale justeringer. OHIP-(D) I Tabel 1 er vist eksempler på spørgsmål fra hver af de syv grupper. Der er ikke lige mange spørgsmål i hver gruppe. OHIP-(D) i sin helhed kan ses på Odontologisk Videnscenters hjemmeside (16). Ved besvarelsen skal angives hvor hyppigt et givet problem eller en tilstand optræder. For hvert spørgsmål er der fem svarmuligheder:»aldrig«,»næsten aldrig«,»af og til«,»temmelig tit«og»meget tit«. Derudover kan svares»ved ikke«. Der scores på en skala fra 0 til 4; 0 for»aldrig«og 4 for»meget tit«. For hver af de syv grupper kan beregnes et subscore. For det enkelte individ eller for grupper af personer kan herefter beskrives en OHIP-profil. Patienteksempler Der præsenteres fire eksempler på patienter som alle har været henvist til Odontologisk Videnscenter. I Fig. 3 præsenteres OHIP-profilen på de fire forskellige patienteksempler. I Fig. 3A sammenlignes med OHIP-profilen for kontrolgruppen i det svenske valideringsstudie (14), i Fig. 3B sammenlignes med TMD-gruppen i samme studie og i Fig. 3C sammenlignes med malokklusionsgruppen. Fig. 3A viser at patienterne generelt scorer højere end den normale kontrolgruppe fra det svenske studie. Patient KJ KJ var en 32-årig mand med Marfan syndrom (Fig. 4). Syndromet er kendetegnet ved lange ekstremiteter, stor legemshøjde, hypermobilitet af led, risiko for luksation af øjets linse og andre øjensymptomer, stor risiko for aortaaneurisme og andre kardiovaskulære symptomer. KJ var i fleksjob. KJ havde kun haft meget sporadisk kontakt med

4 OHIP score OHIP score OHIP score A: Kasus vs. kontrolgruppe FN FS PU FI PI SI H B: Kasus vs. TMD-gruppe FN FS PU FI PI SI H C: Kasus vs. malokklusiongruppe FN FS PU FI PI SI H OHIP domæne Kontrol GH KJ JM KH TMD GH KJ JM KH MAL GH KJ JM KH Fig. 3. OHIP-profilen på de fire patienteksempler. OHIPdomænerne er afsat ud ad x-aksen: FN = funktionsnedsættelse, FS = fysisk smerte, PU = psykisk ubehag, FI = fysisk inkompetence, PI = psykisk inkompetence, SI = social inkompetence, H = handicap. OHIP-profilerne sammenlignes med tre forskellige grupper i valideringsstudiet på OHIP-(S) (14). Standarddeviationerne for hver enkelt af de tre grupper er angivet i figurerne. A: OHIP-profilerne sammenlignet med kontrolgruppen. B: OHIP-profilerne sammenlignet med TMD-gruppen. C: OHIP-profilerne sammenlignet med malokklusionsgruppen. Fig. 3. The OHIP profiles of the four patients. The OHIP domains are shown along the x-axis. FN = functional limitations, FS = physical pain, PU = psychological discomfort, FI = physical disability, PI = psychological disability, SI = social disability, H = handicap. The profiles are compared to three different groups described in the validation study of OHIP-(S). The standard deviations for each of the three groups are shown. A: The four OHIP profiles versus the control group. B: The four OHIP profiles versus the TMD group. C: The four OHIP profiles versus the malocclusion group. tandplejesystemet, og tandsættet var præget af følgetilstande til caries samt tab af såvel incisiver som flere molarer og præmolarer. På OHIP scorede KJ højest på»funktionsnedsættelse«(score = 12). Der var således en egen erkendelse af afvigende udseende af tandsættet og mangelfuld tyggefunktion. Der scoredes også forholdsvis højt på»fysisk smerte«(score = 8), som udtryk for at forskellige former for tandsmerter er et problem for patienten. Til gengæld var påvirkningen af patientens psyke begrænset (score»psykisk ubehag«= 3, score FAGLIGE ARTIKLER 307

5 Oral Health Impact Profile Fig. 5. Patient GH (Ehlers Danlos syndrom). Tandsættet er præget af tandtab. Patienten er generelt en kronisk smertepatient, og der er symptomer på TMD. Fig. 4. Patient KJ (Marfan syndrom). Tandsættet er præget af caries og følgetilstande til caries. Fig. 4. Patient KJ (Marfan syndrome). The dentition is characterised by caries and conditions following caries. Fig. 5. Patient GH (Ehlers Danlos syndrome). The dentition is characterised by the loss of teeth. Generally the patient suffers from chronic pain and shows symptoms of TMD.»psykisk inkompetence«= 2), idet der dog angaves af og til at være en vis forlegenhed pga. tand- og mundforhold. KJ angav ingen påvirkning af den daglige sociale kontakt med andre mennesker trods iøjnefaldende tandmangler i overkæbens frontregion (score = 0). 308 Patient GH GH var en 59-årig kvinde med Ehlers Danlos syndrom (Fig. 5). Ehlers Danlos syndrom har sin baggrund i en defekt kollagendannelse med hypermobilitet af led, overstrækbar hud, sarte slimhinder, store ardannelser, kardiovaskulære symptomer, og kroniske led- og muskelsmerter. GH var førtidspensionist og i generel smertebehandling. Patienten gik

6 regelmæssigt til tandlæge. Der var udført en del endodontiske behandlinger, og samtlige molarer i underkæben og de fleste i overkæben var ekstraherede. Kronerne på præmolarerne var insufficiente. Okklusionsfeltet var indskrænket, og der var TMD-symptomer i form af udtalt ømhed ved palpation af m. masseter samt m. temporalis. Der var ingen eller kun lette kæbeledssymptomer. OHIP-scoren var generelt høj i forhold til kontrolgruppen i den svenske undersøgelse og i forhold til eksempel KJ. Scoreprofilen svarer ganske godt til TMD-gruppen i den svenske undersøgelse, dvs. højeste score på»fysisk smerte«(score = 18). Hos GH blev tand- og mundforholdene angivet at have en negativ effekt på mulighederne for det daglige sociale liv med højt score på»handicap«(score = 10). Ved handicap forstås manglende eller nedsat evne til at leve op til egne og omgivelsernes forventninger til funktion i den sammenhæng man normalt hører hjemme i. Patient JM JM var en 18-årig mand med arthrogryposis multiplex congenita (AMC) (Fig. 6). AMC er en lidelse med generel ledaffektion, hvor der optræder tiltagende grad af konstrikturer. Sekundært atrofierer og omdannes muskelvævet. Hos JM var immobiliteten meget udtalt, idet han var permanent kørestolsbruger og afhængig af personlige hjælpere. Kæbeleddet var også svært afficeret. Funktionelt var der nu tale om en ankylose med næsten ingen bevægelighed af kæben. Den maksimale gabeevne var 3 mm. Kæbevæksten var præget af en voldsom posterior rotation med et ekstremt åbent bid til følge. Patienten sad konstant med åbentstående mund. Der var kun okklusion på de bageste molarer. Mastikation på sædvanlig vis var ikke mulig, og der berettes om meget langsommelig spisning. JMs tale var kompromitteret, og det kunne være vanskeligt at forstå ham. OHIP ses med højt score når det gælder»funktionsnedsættelse«(score = 14) og»fysisk inkompetence«(score = 16). Der var således en klar egen erkendelse af mangelfuld tale og tyggefunktion. Til gengæld sås lavt score på alle øvrige områder. JM vurderede if. disse OHIP-subscores at tand- og mundforhold kun havde begrænset indflydelse på hans psykiske velbefindende og sociale kontakt med andre. Patient KH KH var en 29-årig kvinde med osteogenesis imperfecta (OI) (Fig. 7). OI er en knoglelidelse med baggrund i defekt kollagendannelse. De kliniske kendetegn er knogleskørhed, nedsat vækst, løse led, hørenedsættelse og blå sclerae. Derudover optræder ofte dentinogenesis imperfecta eller andre tanddannelsesforstyrrelser. Fig. 6. Patient JM (arthrogryposis multiplex congenita). Mandiblen er næsten immobil pga. fibrøs og delvis ossøs ankylose af kæbeled. Desuden svær malokklusion med ekstremt åbent bid. Fig. 6. Patient JM (arthrogryposis multiplex congenita). The mandible is almost immobile because of fibrous and partly osseous ankylosis of the temporomandibular joints. In addition the patient has a severe malocclusion with extreme anteriorly open bite. FAGLIGE ARTIKLER 309

7 Oral Health Impact Profile præget af den grålige misfarvning, og der var total obliteration af cavitates pulpae, men de var i det væsentlige intakte. Enkelte molarer havde større fyldninger, og 7 havde en behandlingskrævende kronefraktur. Endvidere var der underbids- og krydsbidstendens med baggrund i en moderat maksillær retrognati. KH havde i forhold til de tre foregående eksempler et lavt score, der dog var større end kontrolgruppens i den svenske undersøgelse. De højeste scorer sås sv.t. funktionsnedsættelsen (score = 7) og egen oplevelse af funktionsevne (score»fysisk inkompetence«= 6) og smerte (score = 6). Der angaves kun ringe eller ingen påvirkning af de mere psykiske forhold og sociale relationer. KH var kørestolsbruger, men i øvrigt selvhjulpen og erhvervsaktiv i egen virksomhed. Denne OI-patient havde dentinogenesis imperfecta. Tænderne var i moderat grad 310 Fig. 7. Patient KH (osteogenesis imperfecta). Tandsættet er præget af dentinogenesis imperfecta med deraf følgende pulpaobliteration og generel misfarvning. Desuden ses enkelte molarer med kronefrakturer og afskalning af emalje. Fig. 7. Patient KH (osteogenesis imperfecta). The dentition suffers from dentinogenesis imperfecta with subsequent obliteration of the pulp cavities and general discolouration. In addition some molars have crown fractures and chipping of enamel. Diskussion Ved vurdering af en persons orale helse eller af sundhedstilstanden i det orofaciale område registreres traditionelt de objektive, biomedicinske forhold der kendetegner mulige sygdomstilstande i og omkring mundhulen. Der findes en række velafprøvede metoder og indices til dette. I begrebet oral helse ligger at disse objektive registreringer bør suppleres med en registrering af personens egen vurdering af sundhedstilstanden. Dette kræver anvendelsen af supplerende redskaber når der i odontologien skal foretages vurderinger af oral helse. OHIP er et sådant redskab udviklet til registrering af oralt relateret livskvalitet. OHIP er oversat fra engelsk til flere andre sprog og anvendt i flere studier. I forbindelse med oversættelserne er der foretaget undersøgelser af validitet og reliabilitet, og der er fundet god eller acceptabel. Der foreligger nu en dansk udgave af OHIP. Oversættelsen er foretaget i overensstemmelse med anerkendte principper for oversættelse af spørgeskemaer. Validitet og reliabilitet af den danske version (OHIP-(D)) er endnu ikke testet, men må antages at være god på baggrund af de test der er foretaget på andre udgaver. OHIP-(D) er et redskab der kan anvendes i populationsstudier hvor en helhedsopfattelse af sundhed i det orofaciale område er relevant. Anvendelsen kan tænkes i såvel tværsnitsstudier som i longitudinelle studier, og OHIP-(D) kan, og formodentlig bør, anvendes som led i kvalitetssikringsprojekter. Ved Odontologisk Landsdels- og Videnscenter, Århus Sygehus, og ved Afd. for Klinisk Oral Fysiologi, Tandlægeskolen i Århus, er det et mål at anvende OHIP på udvalgte grupper af henviste, voksne patienter med sjældne sygdomme eller betydelig funktionsforstyrrelse samt smerter. Dette sker for det første mhp. at kunne afdække den oralt relaterede livskvalitetsprofil på disse patienter. For det andet er det ønsket at kunne registrere mulige forandringer i livskvalitet som følge af odontologisk behandling.

8 English summary OHIP-(D), a Danish version of Oral Health Impact Profile. A tool for registration of life-quality in relation to the orofacial complex Measuring oral health requires other tools than objective measurements of oral disease and dysfunction. Oral Health Impact Profile (OHIP) is a tool for measuring oral-related quality of life. The validity and reliability of OHIP has been tested in other studies. OHIP has now been translated into Danish according to the generally accepted principles described in the article. The use of the Danish version of OHIP is described in four patients. Each of the patients suffers from a specific rare disease and some additional symptoms of disease or dysfunction in the orofacial region. The OHIP profile of the Danish patients deviate from the OHIP profile of a normal control group in a Swedish study, and the OHIP scores are generally greater. It is suggested to include measure ment of the oral-related quality of life in future Danish studies using the Danish version of OHIP. It is also suggested to use OHIP in measuring the quality of treatment. Litteratur 1. Löe H, Silness J. Periodontal disease in pregnancy. Prevalence and severity. Acta Odontol Scand 1963; 21: Richmond S, Shaw WC, Roberts CT, Andrews M. The development of the PAR index (Peer Assessment Rating): reliability and validity. Eur J Orthod 1992; 14: Baelum V, Lopez R. Periodontal epidemiology: towards social science or molecular biology. Community Dent Oral Epidemiol 2004; 32: Helkimo M. Studies on function and dysfunction of the masticatory system. II. Index for anamnestic and clinical dysfunction and occlusal state. Swed Dent J 1974; 67: Dworkin SF, LeResche L. Research diagnostic criteria for temporomandibular disorders Dworkin SF, LeResche L. Research diagnostic criteria for temporomandibular disorders: review, criteria, examinations and specifications, critique. J Craniomand Disord: Facial Oral Pain 1992; 6: WHO. Health promotion glossary. hq/1998/who_hpr_hep_98.1.pdf. 8. Poulsen S, Wogelius P. Oral helse, tandsundhed og tandsygdomme hos danske børn. Tandlægebladet 2005; 109: Locker D. Measuring oral health: a conceptual framework. Community Dent Health 1988; 5: Slade GD, Spencer AJ. Development and evaluation of the Oral Health Impact Profile. Community Dent Health 1994; 11: Allen PF, McMillan AS, Walshaw D, Locker D. A comparison of the validity of generic- and disease-specific measures in the assessment of oral health-related quality of life. Community Dent Oral Epidemiol 1999; 27: Allison P, Locker D, Jokovic A, Slade GD. A cross-cultural study of oral health values. J Dent Res 1999; 78: John MT, Patrick DL, Slade GD. The German version of the Oral Health Impact Profile: translation and psychometric properties. Eur J Oral Sci 2002; 110: Larsson P, List T, Lundström I, Marcusson A, Ohrbach R. Reliability and validity of a Swedish version of the Oral Health Impact Profile (OHIP-S). Acta Odontol Scand 2004; 62: Guillemin F, Bombardier C, Beaton D. Cross cultural adaptation of health-related quality of life measures: literature review and proposed guidelines. J Clin Epidemiol 1993; 46: Odontologisk Landsdels- og Videnscenter i Århus. Forfattere Hans Gjørup, centerleder, specialtandlæge Odontologisk Landsdels- og Videnscenter, Århus Universitetshospital Peter Svensson, professor, dr.odont., ph.d. Afdeling for Klinisk Oral Fysiologi, Odontologisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet Livskvalitet Syndromer FAGLIGE ARTIKLER 311

Oral Health Impact Profile (OHIP) Den oplevede sundhedstilstand i mundhulen og dennes indflydelse på livskvalitet.

Oral Health Impact Profile (OHIP) Den oplevede sundhedstilstand i mundhulen og dennes indflydelse på livskvalitet. Oral Health Impact Profile (OHIP) Den oplevede sundhedstilstand i mundhulen og dennes indflydelse på livskvalitet. Spørgeskema til voksne personer ( 15 år og ældre). Formålet med dette spørgeskema er på

Læs mere

Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen

Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen To tilgange til fremme af oral helse hos børn og unge Population Generelle forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Linguistic and cross-cultural translation of KOOS-child from Swedish to Danish

Linguistic and cross-cultural translation of KOOS-child from Swedish to Danish Linguistic and cross-cultural translation of KOOS-child from Swedish to Danish The linguistic and cross-cultural adaptation process of KOOS-child from Swedish to Danish followed international guidelines

Læs mere

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2. Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.0) Nina Beyer 1, Kristian Thorborg 2, Anders Vinther 3. 1 Department

Læs mere

SPECIELLE BØRN REGIONSTANDPLEJEN. HVILKE LIDELSER? hører hjemme i regionstandplejen? REGIONSTANDPLEJEN

SPECIELLE BØRN REGIONSTANDPLEJEN. HVILKE LIDELSER? hører hjemme i regionstandplejen? REGIONSTANDPLEJEN SPECIELLE BØRN S OG VIDENCENTRENES OPGAVER OG MULIGHEDER hører hjemme i regionstandplejen? Mineraliseringsforstyrrelser Andre tanddannelsesforstyrrelser GRUPPE 1 Simplere tilfælde (1-4 agenesier) OR til

Læs mere

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk Gigt i kæben Gigt hos børn rammer ofte kæben Kæbeledspåvirkning hos børn med gigt Røntgenundersøgelser af børn med børnegigt har vist, at ca. 60 % får forandringer i kæbeleddet. fra leddet (foran øret)

Læs mere

AMELOGENESIS IMPERFECTA

AMELOGENESIS IMPERFECTA Aarhus Universitetshospital Afdeling for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi Odontologisk Landsdels- og Videncenter Tlf. 784 62885 Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C AMELOGENESIS IMPERFECTA Patientinformation Odontologisk

Læs mere

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Lisa Bøge Christensen, Lektor Ph.D., Københavns Tandlægeskole Rasmus Christophersen, Bsc Folkesundhedsvidenskab, stud.odont. Camilla Hassing Grønbæk,

Læs mere

Danish translation of the Foot and Ankle Outcome Score

Danish translation of the Foot and Ankle Outcome Score DAN MED J 2017;64(12):A5427 Danish translation of the Foot and Ankle Outcome Score Peter Larsen 1, Anne Marie Boe 2, Annika B. Iyer 1, 4 & Rasmus Elsøe 3 1) Department of Occupational Therapy and Physiotherapy,

Læs mere

Diagnostiske Kriterier for Temporomandibulær Dysfunktion. Professor Peter Svensson Tandlægeskolen Århus Universitet Danmark

Diagnostiske Kriterier for Temporomandibulær Dysfunktion. Professor Peter Svensson Tandlægeskolen Århus Universitet Danmark Diagnostiske Kriterier for Temporomandibulær Dysfunktion Redigeret af (Translations by) Professor Peter Svensson Tandlægeskolen Århus Universitet Danmark i samarbejde med (Back-Translation) Mrs. Janet

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Tværfaglige konsultationer

Tværfaglige konsultationer Tværfaglige konsultationer Professor, overlæge, dr.med. John R. Østergaard Center for Sjældne Sygdomme Børneafdelingen Aarhus Universitetshospital, Skejby Baggrund Sjældne rapport 2001 Klinik for Sjældne

Læs mere

2.3 Fysisk og mentalt helbred

2.3 Fysisk og mentalt helbred Kapitel 2.3 Fysisk og mentalt helbred 2.3 Fysisk og mentalt helbred Der eksisterer flere forskellige spørgsmål eller spørgsmålsbatterier, der kan anvendes til at beskrive befolkningens selvrapporterede

Læs mere

Betydningen af bevægeapparatssygdomme i forhold til udstødning

Betydningen af bevægeapparatssygdomme i forhold til udstødning Betydningen af bevægeapparatssygdomme i forhold til udstødning Arbejdsmarkedskommissionens seminar 10. juni 2008 Poul Frost, overlæge, PhD Århus Universitetshospital Århus Sygehus Arbejdsmedicinsk Klinik

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

Vi giver den en tand til i København.

Vi giver den en tand til i København. Vi giver den en tand til i København. Dette projekt retter sig mod voksne socialt udsatte borgere som i daglig tale kategoriseres som hjemløse og som i en eller anden udstrækning benytter sig af kommunens

Læs mere

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark.

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark. The Copenhagen Hip and Groin Outcome Score (HAGOS): development and validation according to the COSMIN checklist K Thorborg, 1 P Hölmich, 1 R Christensen, 2,3 J Petersen, 1 EM Roos, 2 1 Arthroscopic Centre

Læs mere

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie The Research Clinic for Functional Disorders and Psychosomatics En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie Andreas Schröder 1. reservelæge, ph.d. Forskningsklinikken

Læs mere

Exarticulerede primære tænder

Exarticulerede primære tænder Exarticulerede primære tænder skader i de permanente tænder. Det er som regel en voldsom oplevelse for forældrene, når deres barn exartikulerer en primær incisiv. Forældrenes bekymring drejer sig især

Læs mere

Sammenhængende indsatser - Rehabilitering

Sammenhængende indsatser - Rehabilitering Sundhedsstrategisk forum 23. September 2015. Sammenhængende indsatser - Rehabilitering Claus Vinther Nielsen Professor, overlæge, ph.d., forskningschef Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering CFK - Folkesundhed

Læs mere

Regler for Ortodontivisitationer og Ortodontiindikationer

Regler for Ortodontivisitationer og Ortodontiindikationer Regler for Ortodontivisitationer og Ortodontiindikationer Bekendtgørelse om tandpleje 2, stk. 1, nr. 4 BEK nr. 727 15.06.07 Målsætning Forebygge og behandle de tandstillings fejl der indebærer forudsigelige

Læs mere

Emner i foredraget. Videncenter opgaver. Videncentrenes organisation 13-07-2012. Odontologisk Videncenter = Kæbekirurgisk afd AUH + Tandlægeskolen AU

Emner i foredraget. Videncenter opgaver. Videncentrenes organisation 13-07-2012. Odontologisk Videncenter = Kæbekirurgisk afd AUH + Tandlægeskolen AU Dansk Sklerodermi og Rauyaud Forening International Skelrodermidag 29. juni 2012 Sklerodermi konsekvenser for tænder og mund? Tandplejetilbud til patienter med sjældne sygdomme Hans Gjørup, overtandlæge,

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Socialudvalget, den 6. juni 2013 Lovgrundlag Indenrigs- og Sundhedsministeriet har med bekendtgørelse nr. 727 af 15. juni 2007

Læs mere

3 MÅNEDERS OPFØLGNING - spørgeskema til kvinder vedr. vandladningsproblemer

3 MÅNEDERS OPFØLGNING - spørgeskema til kvinder vedr. vandladningsproblemer a. Nummer: (udfyldes af personalet) b. Kommune: c. Område: Navn: Cpr.nummer: d. Dato for udfyldelse: Kontaktperson: Telefonnummer: 1. Er du generet af hyppige vandladninger? Nej, slet ikke Ja, lidt Ja,

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige

Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige Guide for tandlæger og tandplejere Dentition, okklusion, pladsproblemer og funktion 3-5 årige Eruptionsafvigelser og funktionelle malokklusioner

Læs mere

Budget 2013 Temaforslag drift Socialudvalget

Budget 2013 Temaforslag drift Socialudvalget Opsøgende tandpleje til særligt udsatte borgere 1.000 kr. 2013 2014 2015 2016 Drift 630 630 630 630 Anlæg Finansiering I alt 630 630 630 630 Resume: Etablering af et opsøgende tandplejetilbud for særligt

Læs mere

MÅLEMETODER I KLINISK PRAKSIS

MÅLEMETODER I KLINISK PRAKSIS MÅLEMETODER I KLINISK PRAKSIS Mary Jarden Fast Track 2016 1) Symptomerne kan i væsentlig grad forringe en patients livskvalitet, komfort og evne til at fungere. 2) Manglende evne til at tolerere behandlingsrelaterede

Læs mere

Stanfordprogrammerne - Hvem deltager og med hvilke effekter?

Stanfordprogrammerne - Hvem deltager og med hvilke effekter? Stanfordprogrammerne - Hvem deltager og med hvilke effekter? Lea Dunkerley Cand mag i psykologi Senior projektkoordinator Komiteen for Sundhedsoplysning Programmerne Lær at leve med kronisk sygdom Målgruppe:

Læs mere

ICD-11 på 10 minutter. Kort introduktion til den nye version af ICD

ICD-11 på 10 minutter. Kort introduktion til den nye version af ICD ICD-11 på 10 minutter Kort introduktion til den nye version af ICD Hvorfor en ny version af ICD? ICD-10 er ved at være udfaset, og i WHO har man i 10 år arbejdet på en ny version af sygdomsklassifikationen.

Læs mere

Serviceområde: Sundhedsområdet

Serviceområde: Sundhedsområdet Serviceområde: Sundhedsområdet Fokusområde: Genoptræning efter sundhedslovens 140. Hvilke behov dækker ydelsen: Vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt

Læs mere

SLUT - spørgeskema til kvinder vedr. vandladningsproblemer

SLUT - spørgeskema til kvinder vedr. vandladningsproblemer a. Nummer: (udfyldes af personalet) b. : c.område: Navn: Cpr.nummer: d. Dato for udfyldelse: Kontaktperson: Telefonnummer: 1 1. Hvilke tilbud har du modtaget? (sæt gerne flere krydser!) Undersøgelse /

Læs mere

VALIDEREDE MÅLEREDSKABER GÅ-HJEM-MØDE I DANSK EVALUERINGSSELSKAB 16. MAJ 2017

VALIDEREDE MÅLEREDSKABER GÅ-HJEM-MØDE I DANSK EVALUERINGSSELSKAB 16. MAJ 2017 VALIDEREDE MÅLEREDSKABER GÅ-HJEM-MØDE I DANSK EVALUERINGSSELSKAB 16. MAJ 2017 FOKUSPUNKTER Konteksten pres for sikker viden Betingelser og implikationer for målinger Hvad er validerede måleinstrumenter?

Læs mere

Træthed efter apopleksi

Træthed efter apopleksi Træthed efter apopleksi, Apopleksiafsnit F2, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Træthed efter apopleksi Hyppigt problem, som er tilstede hos 39-72 % af patienterne (Colle 2006). Der er meget lidt

Læs mere

Primær visitation af Orto-kirurgiske patienter

Primær visitation af Orto-kirurgiske patienter 1 Label: Dato: Primær visitation af Orto-kirurgiske patienter Henvisende: Undersøger: 2 Til sikring af Kæbekirurgisk Afdelings behandlings-kvalitet bedes du venligst udfylde nedenstående spørgeskema. Af

Læs mere

Den kognitive model og DoloTest

Den kognitive model og DoloTest Den kognitive model og DoloTest I udviklingen af DoloTest har vi sørget for, at den tager udgangspunkt i den kognitive model, da det er af stor betydning for anvendeligheden i den pædagogiske indsats med

Læs mere

Vurdering af Barthel-100 (Shah-89)

Vurdering af Barthel-100 (Shah-89) Danske Fysioterapeuter, Projekt Måleredskaber Vurdering af Barthel-100 (Shah-89) Vurderet af Annette Winkel, udviklingsfysioterapeut. M.Sc. Bente Holm, fysioterapeut M.Sc Vurderingen er afsluttet medio

Læs mere

Seksualitet og folkehelse. Christian Graugaard Professor, ph.d. * Sexologisk Forskningscenter * Aalborg Universitet

Seksualitet og folkehelse. Christian Graugaard Professor, ph.d. * Sexologisk Forskningscenter * Aalborg Universitet Seksualitet og folkehelse Christian Graugaard Professor, ph.d. * Sexologisk Forskningscenter * Aalborg Universitet Agenda 16.00-16.40: Perspektiver på seksualitet og helse 16.40-17.30: Gruppediskussioner

Læs mere

Mette Jensen Stochkendahl Seniorforsker, kiropraktor NIKKB WORK-DISABILITY PARADIGMET OG RELEVANSEN FOR KIROPRAKTORER.

Mette Jensen Stochkendahl Seniorforsker, kiropraktor NIKKB WORK-DISABILITY PARADIGMET OG RELEVANSEN FOR KIROPRAKTORER. Mette Jensen Stochkendahl Seniorforsker, kiropraktor NIKKB WORK-DISABILITY PARADIGMET OG RELEVANSEN FOR KIROPRAKTORER. INDHOLD 1) Betydning og konsekvenser af sygefravær 2) Definition af Work disability

Læs mere

START - spørgeskema til kvinder vedr. vandladningsproblemer

START - spørgeskema til kvinder vedr. vandladningsproblemer Kære For at kunne hjælpe dig bedst mulig med dine vandladningsproblemer, bedes du udfylde dette spørgeskema side 1 - side 7. Læs hvert enkelt spørgsmål grundigt igennem, inden du svarer. Hvis du har behov

Læs mere

Mental sundhed blandt årige. 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende

Mental sundhed blandt årige. 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende Mental sundhed blandt 16-24 årige 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende Mental sundhed handler om Mental sundhed handler om at trives, at kunne udfolde sine evner, at kunne håndtere

Læs mere

The impact of noctural CPAP-treatment on sexuality and closeness in patients with obstructive sleep apnoa

The impact of noctural CPAP-treatment on sexuality and closeness in patients with obstructive sleep apnoa The impact of noctural CPAP-treatment on sexuality and closeness in patients with obstructive sleep apnoa Søvnkonference 2013 Maribo Medico Marian Petersen Adjunkt, D.M.Sc. Neurocenteret, Rigshospitalet

Læs mere

Hvordan navigerer man i F.O.T.T. en dynamisk model om terapeutisk proces og udførelse

Hvordan navigerer man i F.O.T.T. en dynamisk model om terapeutisk proces og udførelse Hvordan navigerer man i F.O.T.T. en dynamisk model om terapeutisk proces og udførelse PhD project Trine Hansen, OTR, MPH, PhD student Copenhagen University and Department of occcupational therapy/ Department

Læs mere

TILLÆG TIL VEJLEDNING OM OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE

TILLÆG TIL VEJLEDNING OM OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE TILLÆG TIL VEJLEDNING OM OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE 2012 Tillæg til vejledning om omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Hvad siger videnskaben om rehabilitering i eget hjem? Tove Lise Nielsen Cand.scient.san, Ergoterapeut Ph.d. studerende

Hvad siger videnskaben om rehabilitering i eget hjem? Tove Lise Nielsen Cand.scient.san, Ergoterapeut Ph.d. studerende Hvad siger videnskaben om rehabilitering i eget hjem? Tove Lise Nielsen Cand.scient.san, Ergoterapeut Ph.d. studerende 1 Oplæggets fokus rehabilitering af ældre borgere udgangspunkt i hjemmet aktivitet

Læs mere

Tandfrembrud, okklusion og mindre interceptive behandlinger MERETE BANGSTRUP SPECIALTANDLÆGE I ORTODONTI

Tandfrembrud, okklusion og mindre interceptive behandlinger MERETE BANGSTRUP SPECIALTANDLÆGE I ORTODONTI Tandfrembrud, okklusion og mindre interceptive behandlinger MERETE BANGSTRUP SPECIALTANDLÆGE I ORTODONTI Program Ortodontiske diagnoser Tandgrupper, normal eruption og manglende eruption 6+6 Incisiver

Læs mere

Effekten af et ventelistekontrolleret psykologisk behandlingsprogram for børn med juvenil idiopatisk artrit og deres forældre

Effekten af et ventelistekontrolleret psykologisk behandlingsprogram for børn med juvenil idiopatisk artrit og deres forældre Effekten af et ventelistekontrolleret psykologisk behandlingsprogram for børn med juvenil idiopatisk artrit og deres forældre v/ Johanne H. Jeppesen Cand. Psych. Ph.d. studerende Psykologisk Institut,

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 8 Side 1 Side 2 Konklusion COMFORTneo er specielt udviklet til at måle smerter på nyfødte børn. Den er en videreudvikling COMFORT skalaen {Ambuel, 1992 1341}, Denne skala er kendt og brugt på danske

Læs mere

NOTAT Stress og relationen til en række arbejdsmiljødimensioner

NOTAT Stress og relationen til en række arbejdsmiljødimensioner Louise Kryspin Sørensen Oktober 2016 NOTAT Stress og relationen til en række arbejdsmiljødimensioner DSR har i foråret 2015 indhentet data om sygeplejerskers psykiske arbejdsmiljø og helbred. I undersøgelsen

Læs mere

DOFT Efterårskursus 2014

DOFT Efterårskursus 2014 DOFT Efterårskursus 2014 på Nyborg Stand d.25. og 26. september 2014 Forord Vi har i år valgt at give efterårskursus titlen: Nutidens cariologi og fremtidens tandpleje. Det betyder, at vi sætter fokus

Læs mere

Resorption. Resorption. Fysiologisk resorption. Fysiologisk resorption. Patologisk resorption. Fysiologisk resortption

Resorption. Resorption. Fysiologisk resorption. Fysiologisk resorption. Patologisk resorption. Fysiologisk resortption Resorption White SC & Pharoah MJ, 6th edition 2009 Oral Radiology Kapitel 19: Dental anomalies side 316-319 Resorption Definition: fjernelse af tandvæv forårsaget af odontoklaster Kan være fysiologiske

Læs mere

Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet

Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet Bobby Professor, dr.med Enhed for Psykoonkologi og Sundhedspsykologi Onkologisk Afd. D Aarhus Universitetshospital Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet Årsmøde, 2015 Sundhedsvæsenet

Læs mere

Livskvalitet & vægtøgning

Livskvalitet & vægtøgning Livskvalitet & vægtøgning Livskvalitet & lykke Livskvalitet og lykke styrker modstandskraften i mødet med vanskelige tider. Høj livskvalitet = færre psykiske klager & bedre fysisk helbred Øget forskningsfelt

Læs mere

En tidlig, socialfaglig indsats betaler sig - også i sundhedssektoren

En tidlig, socialfaglig indsats betaler sig - også i sundhedssektoren En tidlig, socialfaglig indsats betaler sig - også i sundhedssektoren Claus Vinther Nielsen Professor ph.d., forskningschef Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling,

Læs mere

Overbid og underbid Før din behandling går i gang

Overbid og underbid Før din behandling går i gang Du er blevet henvist til undersøgelse på Kæbekirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital. Vi vil her kort skitsere et typisk undersøgelses- og behandlingsforløb. Generelt om behandling af fejlstillede

Læs mere

Kollektiv eller individuel profylakse?

Kollektiv eller individuel profylakse? Kollektiv eller individuel profylakse? sven poulsen Forebyggelsen er til stadig diskussion som følge af en lang række forhold. Men ét af de hyppigst stillede spørgsmål er: Skal vi fortsætte med den brede

Læs mere

Implantat en kunstig tandrod

Implantat en kunstig tandrod N R. 3 3 Implantat en kunstig tandrod Et implantat er en mulighed, hvis du mangler én eller flere tænder Implantat en kunstig tandrod Implantater Erstatning af mistede tænder med implantater er i dag en

Læs mere

Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig?

Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig? Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig? Karin Dam Petersen Seniorforsker, MPH, PhD Center for Folkesundhed, MarselisborgCentret Resumé Baggrund Forskningsspørgsmål 1-5 Diskussion

Læs mere

Kræftrehabilitering 06-12-2011. Kræftens Bekæmpelses visioner med fokus på fysisk aktivitet

Kræftrehabilitering 06-12-2011. Kræftens Bekæmpelses visioner med fokus på fysisk aktivitet Kræftrehabilitering Kræftens Bekæmpelses visioner med fokus på fysisk aktivitet Temadage om kræftrehabilitering. Danske Fysioterapeuter 5.-6. december 2011 Hvorfor er kræftrehabilitering på dagsordenen?

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Klinisk retningslinje for anvendelse af kold fugtet kontra

Læs mere

DOFT Efterårskursus 2014

DOFT Efterårskursus 2014 DOFT Efterårskursus 2014 på Nyborg Stand d.25. og 26. september 2014 Forord Vi har i år valgt at give efterårskursus titlen: Nutidens cariologi og fremtidens tandpleje. Det betyder, at vi sætter fokus

Læs mere

Guidelines. Lederkursus, Middelfart 27. april 2012

Guidelines. Lederkursus, Middelfart 27. april 2012 Guidelines Ulrik Becker Overlæge, dr. med. Gastroenheden, Hvidovre Hospital Adjungeret professor, Statens Institut for Folkesundhed mobil 23 39 17 28 Ulrik.becker@hvh.regionh.dk Lederkursus, Middelfart

Læs mere

Christina Jensen-Dahm, Læge, PhD studerende

Christina Jensen-Dahm, Læge, PhD studerende Smerter ved demens?, Læge, PhD studerende Nationalt Videnscenter for Demens Rigshospitalet 50 % > 65 år hyppigt smerter - 25 % kroniske smerter 1, 2 80.000 danskere er demente 40-50.000 har Alzheimers

Læs mere

Observation af smerter hos patienter med demens

Observation af smerter hos patienter med demens Observation af smerter hos patienter med demens, læge Nationalt Videnscenter for Demens Rigshospitalet Definition af smerte "Smerte er en ubehagelig sensorisk og emotionel oplevelse, forbundet med aktuel

Læs mere

Sundhedsøkonomisk analyse af diagnostiske Strategier ved symptomer på ende- og tyktarmskræft en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning

Sundhedsøkonomisk analyse af diagnostiske Strategier ved symptomer på ende- og tyktarmskræft en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning Sundhedsøkonomisk analyse af diagnostiske Strategier ved symptomer på ende- og tyktarmskræft en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2009 Medicinsk Teknologivurdering 2009; 11(1) Sundhedsøkonomisk

Læs mere

Almindelige gener og sygdomme i kæbeled og tyggemuskler

Almindelige gener og sygdomme i kæbeled og tyggemuskler NR. 18 Almindelige gener og sygdomme i kæbeled og tyggemuskler Hvilke gener og sygdomme i kæbeled og tyggemuskler findes der? Hvordan behandles de? Og hvad kan du selv gøre? Almindelige gener og sygdomme

Læs mere

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser Psykiske problemer hos misbrugere Udbredelse og konsekvenser Introduktion til oplægget Jeg gennemgår først overhyppigheder baseret primært på befolkningsundersøgelser Dernæst nogle få kommentarer til årsager

Læs mere

Infektion i kæbeknogle

Infektion i kæbeknogle Infektion i kæbeknogle Hvordan sker infektion i knogle? Caries kan føre til necrosis pulpa White SC & Pharoah MJ. 5th edition Oral Radiology Kapitel 20: Inflammatory lesions of the jaws AP opstå ved nekrotisk

Læs mere

Behandling af tandagenesi: Kæbekirurgiske aspekter Søren Schou Afdeling for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet

Behandling af tandagenesi: Kæbekirurgiske aspekter Søren Schou Afdeling for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet Behandling af tandagenesi: Kæbekirurgiske aspekter Søren Schou, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet Behandling Ortodontiske aspekter Protetiske aspekter Kirurgiske aspekter Multidisciplinært samarbejde

Læs mere

REHABILITERING af patienter med lungekræft

REHABILITERING af patienter med lungekræft REHABILITERING af patienter med lungekræft Arbejdsgruppen består af...2 Kommisorium...2 Arbejdsmetode...2 Lovgivning og opgaver...2 Formål med lungekræftrehabilitering...4 Rehabilitering starter den dag,

Læs mere

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige Nr. 25 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere

Undervisning i Pædodonti på kandidatuddannelsen, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet

Undervisning i Pædodonti på kandidatuddannelsen, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Undervisning i Pædodonti på kandidatuddannelsen, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Dette dokument indeholder en samlet beskrivelse af mål og evalueringsformer for undervisningen i faget Pædodonti

Læs mere

Definisjoner og dilemmaer

Definisjoner og dilemmaer Definisjoner og dilemmaer John Brodersen Professor, speciallæge i almen medicin, ph.d. Center for Forskning & Uddannelse i Almen Medicin, IFSV, KU Forskningsenheden for Almen Praksis, Region Sjælland john.brodersen@sund.ku.dk

Læs mere

Canadian Occupational Performance Measure

Canadian Occupational Performance Measure Canadian Occupational Performance Measure ERGO15 Odense, 12. november. 2015 Lektor, MScOT Ergoterapeutuddannelsen / Institut for Fysioterapi og Ergoterapi Et oversættelses og validerings projekt I 8 studier

Læs mere

Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation

Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation Oversat til dansk af Maria Lajer med tilladelse fra Human Reproduction. Denne artikel blev trykt først i Human Reproduction 2009;24(5):1012-7 BAGGRUND:

Læs mere

BØRN OG BIDFUNKTION. - hvorfor, hvornår, hvordan?

BØRN OG BIDFUNKTION. - hvorfor, hvornår, hvordan? PROGRAM Børn og bidfunktion BØRN OG BIDFUNKTION - hvorfor, hvornår, hvordan? Bidfunktion eller bidfunktion? Hvad er TMD? Børn og TMD Undersøgelse og diagnostik Specielt kæbeledsdiagnoser Behandling Bidskinner

Læs mere

Infraktioner - revner i tænder tænde ne rne

Infraktioner - revner i tænder tænde ne rne Infraktioner - revner i tænderne Infraktioner (revner) i tænderne Infraktioner (revner) i tænderne er et hyppigt forekommende problem og som behandlere ser vi dem næsten hver dag her på klinikken. Vi har

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 4: Evidenstabel Rhondali et al. (50) 2012 Deskriptivt studie (III) ++ 118 uhelbredeligt syge kræftpatienter med akutte symptomer fra deres sygdom eller behandling på > 18 år indlagt på en akut palliativ

Læs mere

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i tand-, mund-, og kæbekirurgi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported function? Peter K Aalund 1, Kristian Larsen 2,3, Torben

Læs mere

Diabetes Impact Study

Diabetes Impact Study Diabetes Impact Study Pressemøde den 20. august 2015 Henrik Nedergaard Adm. direktør Baggrund 306.624 registreret med diabetes i Danmark (år 2011) Seneste økonomital er fra 2006 - beregnet på tal fra 2001

Læs mere

Det sundhedsrelaterede/patientnære ph.d.-stipendium

Det sundhedsrelaterede/patientnære ph.d.-stipendium Det sundhedsrelaterede/patientnære ph.d.-stipendium Pernille Heyckendorff Lilholt Institut for Medicin & Sundhedsteknologi, AAU 18.11.2015, Afslutningskonference Navn Pernille Heyckendorff Lilholt Uddannelser

Læs mere

9. semester Sektion for Pædodonti PÆD-FAGDAG I. Introduktion til pædodonti, børns reaktioner på tandbehandling, og caries hos børn og unge

9. semester Sektion for Pædodonti PÆD-FAGDAG I. Introduktion til pædodonti, børns reaktioner på tandbehandling, og caries hos børn og unge PÆD-FAGDAG I Introduktion til pædodonti, børns reaktioner på tandbehandling, og caries hos børn og unge Fredag d. 6. september 2013 kl. 8.30 14.00 i Aud. 2 08.30-09.15 Introduktion til Pædodonti 09.15-10.15

Læs mere

Diagnosebegrebet - hvad er det? Hvad er det?

Diagnosebegrebet - hvad er det? Hvad er det? Diagnosebegrebet - hvad er det? Hvad er det? Spørgsmål, der søges besvaret. Hvad betyder diagnose? Hvorfor har vi diagnoser? Hvilke funktioner har diagnoser i dagens samfund? Afgrænsning Lidt historie

Læs mere

N r. 2 4. Visdomstænder

N r. 2 4. Visdomstænder N r. 2 4 Visdomstænder Visdomstænder Hvad er visdomstænder? De fleste får deres visdomstænder omkring 20-års alderen. Man kan i alt få fire visdomstænder, nemlig to i overkæben og to i underkæben. Navnet

Læs mere

Epidemiologi og Biostatistik. Mogens Erlandsen, Institut for Biostatistik Uge 1, tirsdag d. 5. februar 2002

Epidemiologi og Biostatistik. Mogens Erlandsen, Institut for Biostatistik Uge 1, tirsdag d. 5. februar 2002 Epidemiologi og Biostatistik Mogens Erlandsen, Institut for Biostatistik Uge 1, tirsdag d. 5. februar 2002 1 Statestik Det hedder det ikke! Statistik 2 Streptomycin til behandling af lunge-tuberkulose?

Læs mere

Målsætning. Ortodontisk visitation

Målsætning. Ortodontisk visitation Regler for ortodontivisitation og ortodontiindikationer (Reglerne i dette bilag er fastsat i henhold til bekendtgørelsens 2 stk. 1, nr. 4) Målsætning Målet for børne- og ungdomstandplejens ortodontiske

Læs mere

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen?

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? Udviklingsprojekt Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? [Resultat:22 borgere med Medicinsk Uforklarede Symptomer har fået et 8 ugers kursus i mindfulness, kognitiv terapi

Læs mere

Projektbeskrivelse for undersøgelsen:

Projektbeskrivelse for undersøgelsen: Projektbeskrivelse for undersøgelsen: Sammenhænge mellem spiseforstyrrelser og personlighedsforstyrrelser hos unge Projektforankring og projektgruppe Projektet foregår ved Psykiatrisk Forskningsenhed i

Læs mere

Personlig medicin: Styr på teknologien og de kloge hoveder

Personlig medicin: Styr på teknologien og de kloge hoveder Personlig medicin: Styr på teknologien og de kloge hoveder Onsdag den 26. oktober kl. 13:00 17:30 i Aulaen på Aarhus Universitet Hvordan sikrer vi os de kloge hoveder, vi skal bruge? Anders Børglum Professor

Læs mere

Stepped care. Allan Jones - PSYDOC

Stepped care. Allan Jones - PSYDOC Stepped care Allan Jones Cand. Psych., PhD., CPsychol. Lektor I klinisk psykologi og Forskningsleder PSYDOC. Syddansk Universitet E-mail: ajones@health.sdu.dk Stepped-care Der er en fortsat stigning i

Læs mere

Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige

Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige Guide for tandlæger og tandplejere Dentition, okklusion, pladsproblemer og funktion 3-5 årige Eruptionsafvigelser og funktionelle malokklusioner

Læs mere

Manuel behandling for patienter med hofteartrose

Manuel behandling for patienter med hofteartrose Manuel behandling for patienter med hofteartrose Muskel- og ledsygdomme er den vigtigste årsag til funktionsbegrænsning i Danmark En dansker mister i gennemsnit 7 år med god livskvalitet pga muskel- og

Læs mere

4. Selvvurderet helbred

4. Selvvurderet helbred 4. Selvvurderet helbred Anni Brit Sternhagen Nielsen Befolkningens helbred er bl.a. belyst ud fra spørgsmål om forekomsten af langvarig sygdom og spørgsmål om interviewpersonernes vurdering af eget helbred.

Læs mere

Januar 2014 FOREBYGGENDE TANDPLEJE FOR BØRN OG UNGE I NORDEN

Januar 2014 FOREBYGGENDE TANDPLEJE FOR BØRN OG UNGE I NORDEN TANDLÆGESKOLEN - Københavns Universitet - Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Afdeling for Samfundsodontologi og Videreuddannelse.... Januar 2014 FOREBYGGENDE TANDPLEJE FOR BØRN OG UNGE I NORDEN Indledning

Læs mere

Muskel- og skeletbesvær er hyppigt forekommende i den danske befolkning.

Muskel- og skeletbesvær er hyppigt forekommende i den danske befolkning. Baggrund Muskel- og skeletbesvær er hyppigt forekommende i den danske befolkning. Halvdelen af alle voksne danskere har haft muskel- og skeletbesvær indenfor de sidste 14 dage, og 24 % angav at have været

Læs mere

INTRODUKTIONSFORELÆSNINGER I PÆDODONTI

INTRODUKTIONSFORELÆSNINGER I PÆDODONTI INTRODUKTIONSFORELÆSNINGER I PÆDODONTI Fredag d. 7. september 2012 kl. 8.30 12.30 08.30-09.15 Introduktion til Pædodonti 09.15-10.00 Børns reaktion på tandbehandlinger 10.00-10.15 Kaffepause 10.15-11.45

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD)

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) Baggrund og formål Obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) er en tilstand, der kan give betydelig funktionsnedsættelse

Læs mere

STANDARD FOR SMERTEBEHANDLING

STANDARD FOR SMERTEBEHANDLING STANDARD FOR SMERTEBEHANDLING Kvalitetsmål Børn indlagt på Neonatalklinikken får den til enhver tid bedst mulige forebyggelse og behandling af deres smerteoplevelser gennem kontinuerlig observation, registrering

Læs mere