Bilag 1 Skema over ændringsforslag viser en skematisk oversigt over alle foreslåede ændringer og justeringer på baggrund af evalueringen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1 Skema over ændringsforslag viser en skematisk oversigt over alle foreslåede ændringer og justeringer på baggrund af evalueringen."

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling BILAG 3 EVALUERING AF RETNINGSLINJER FOR ALTANER OG TAGTERRASSER Teknik- og Miljøudvalget besluttede ved vedtagelsen af retningslinjer for altaner og tagterrasser den 22. februar 2016, at retningslinjerne skulle evalueres efter en etårig periode. Retningslinjer for altaner og tagterrasser skal bl.a. fremme mulighederne for at etablere altaner og tagterrasser på eksisterende bygninger og skal understøtte en ensartet og effektiv sagsbehandling og danne ramme for forventningsafstemning mellem altanfirmaer, borgere og forvaltning Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Jonas Tesch Hallberg Formålet er, at evaluere retningslinjerne ifht. muligheden for at få altan og størrelsen heraf, hvorvidt retningslinjerjne understøtter ensartet og effektiv sagsbehandling, hvorvidt retningslinjerne er klart beskrevet og let forståelige, hvorvidt retningslinjerne bliver anvendt og forstået af borgerne og afklare om der er punkter hvor retningslinjerne er mangelfulde. Evalueringen skal desuden afdække eventuelle behov for justeringer. Dette notat beskriver de undersøgelser, forvaltningen har foretaget, og beskriver ganske kort de problematikker, der er afdækket i evalueringen. I undersøgelserne gennemgås: 1. Statistik for tilladelser 2. Indsigelser og høringssvar 3. Interviews med beboere 4. Interviews og informationsmøder med altanfirmaer 5. Intern gennemgang af retningslinjer Bilag 1 Skema over ændringsforslag viser en skematisk oversigt over alle foreslåede ændringer og justeringer på baggrund af evalueringen. I bilag 2 Uddybning af problematikker og ændringsforslag er de forskellige problematikker uddybet - og forslag til løsning er beskrevet. Byplan Syd Njalsgade 13 Postboks København S EAN nummer

2 1. STATISTIK FOR TILLADELSER Siden vedtagelsen af de nuværende retningslinjer, der blev vedtaget i Teknik- og Miljøudvalget den 22. februar 2016, har forvaltningen for hver ansøgning om altaner registreret, hvor mange altaner, der er søgt om, hvor mange, der har fået tilladelse som ansøgt, hvor mange, der er blevet reduceret i størrelse og hvor mange, der har fået afslag. Antal altaner ansøgt mellem 22. februar 2016 og 15. februar 2017 Antal altaner Procent Tilladt som ansøgt % Tilladt med reduceret størrelse % Afslag % Ialt % Af de 627, der er tilladt med reduceret størrelse, er: 326 (14% af alle altaner) reduceret i dybden 136 (6% af alle altaner) reduceret i længden 165 (7% af alle altaner) reduceret både i dybde og længde. De 376, der har fået afslag, fordeler sig på følgende kategorier: 109 har fået afslag, fordi de dækkede for mange vinduer 70 har fået afslag, fordi de var for dybe 112 har fået afslag på baggrund af en lokalplan eller af hensyn til bevaringsværdige bygninger 39 altaner i stueetagen har fået afslag pga. manglende friareal 12 har fået afslag pga. dårlige lysforhold i indhak i indeliggende hjørner 34 har fået afslag af andre grunde (fx overskridelse af matrikelskel eller indblik i matrikelskel) Gennemgang af sager, hvor mange har fået afslag på altaner En gennemgang af en del af de 109 altaner, der har fået afslag, fordi de dækkede for mange vinduer viser, at: Ca. 50 ville kunne tillades med en reduceret længde, men stadig med en anvendelig størrelse Ca. 25 var ansøgt til lejligheder, der har altaner i forvejen Ca. 15 dækkede 2 ud af 3 vinduer i en lille lejlighed, hvor facadens geometri betyder, at man kun vanskeligt ville kunne reducere størrelsen til kun at dække 1 ud af 3 vinduer, som retningslinjerne tillader. (Denne problematik er uddybet i ) En gennemgang af en del af de 70 altaner, der var for dybe viser, at: Ca. 20 er tagaltaner, hvoraf en del er blevet reduceret, så de ikke krager ud over facaden Side 2 af 9

3 Ca. 15 ville kunne tillades med en reduceret dybde, men med en anvendelig størrelse Ca. 10 var i meget små gårde med afstande under 8 m til den modstående bygning Ca. 5 overskred matrikelskel. En gennemgang af en del af de 112 altaner, der har fået afslag med henvisning til lokalplan eller af hensyn til bevaringsværdige bygninger, viser at: Ca. 55 af altanerne har fået afslag på grund af for spredt opsætning mod gaden Ca. 10 har fået afslag på grund af lokalplaner, der forbyder altaner mod gaden De øvrige afslag skyldes meget stor variation i udformningen af altanerne eller hensyn til markante dekorerede facader eller høje bevaringsværdier. Konklusion af gennemgang af statistikken Statistikken viser, at langt størstedelen, 84% af alle ansøgte altaner, har fået tilladelse til altaner. En del altanprojekter har skullet tilpasses til de nye retningslinjer, før der kunne udstedes tilladelse. Det forventes, at flere sager kan tillades som ansøgt, når nye altanprojekter startes op med udgangspunkt i de nugældende retningslinjer. Hensynet til dagslys har betydet, at en del altaner har måttet reduceres i størrelsen for at kunne få tilladelse, og en del altaner har fået afslag. Af de altaner, der har fået afslag af hensyn til dagslys, er der en del, der ville kunne tillades med en reduceret, men anvendelig størrelse, og en del der har fået afslag, fordi lejligheden allerede har en altan hvilket betyder at en ny altan ville medføre at der blev dækket flere vinduer i den underliggende lejlighed end retningslinjerne tillader. Ca. 15 af de altaner, der fik afslag, fordi de dækkede 2 ud af 3 vinduer i den underliggende lejlighed, ville vanskeligt kunne reduceres i størrelse, uden at opholdsarealet på altanen ville blive meget lille. Dette skyldes, at køkkenvinduet i disse lejligheder er skråt, hvilket gør det meget svært at etablere en altan mod gården, der kun dækker 1 vindue. Problematikken er uddybet i bilag 2 i afsnittet 2. Lejligheder med 3 vinduer, og et vinklet knæk i facaden. Ca. 55 altaner har fået afslag pga. for spredt opsætning mod gaden. En del af disse afslag skyldes en særlig problematik, der opstår, når hver lejlighed kun kan etablere 1 altan (af hensyn til dagslyset hos underboen der gør at der kun må dækkes et vindue med altan) og når lejligheder i en del af en bygning søger om en blanding af altaner mod gården og gaden. Dette kan medføre en spredt og tilfældig opsætning mod gaden, hvor hullerne ikke kan fyldes ud med tiden, da de øvrige Side 3 af 9

4 lejligheder har altaner mod gården, og derfor ikke kan etablere yderligere altaner. Dette er ikke et udtryk for, at der generelt gives afslag til spredt opsætning mod gaden, eller at det generelt ikke er muligt at etablere altaner mod både gården og gaden på den samme bygning. Problematikken er uddybet i bilag 2 i afsnittet 12. Altaner mod gård og gade på samme bygning. 2. GENNEMGANG AF INDSIGELSER OG HØRINGSSVAR Siden januar 2017 har kommunen gennemført høringer omkring dagslysforringelser i alle altansager jf. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning om at høre alle, der påvirkes af dagslysforringelser medført af en altan. Der er pr. 15. februar 2017 modtaget i alt 16 høringssvar i forbindelse med disse høringer. Derudover har kommunen modtaget 13 uopfordrede indsigelser eller klager i relation til altansager. Svar på dagslys høring: 11 har ingen bemærkninger 4 bemærker, at de forventer dagslysforringelser 1 bemærker, at de forventer indbliksgener. Indsigelser og klager: 8 indsigelser omkring dagslysforrringelser, primært i forbindelse med lejligheder, hvor alle vinduer mod en facade dækkes af altaner 4 indsigelser omkring indbliksgener 1 indsigelse omkring etablering af direkte adgang til fælles gård fra stuelejligheder. Samlet set peger gennemgangen på problematikker omkring dagslysforringelser og indbliksgener. Problemstillingerne er uddybet i bilag 3 i afsnittene 8. Indblik og indbliksskærme og 14. Dagslys forringelser. 3. INTERVIEWS MED BEBOERE Som en del af evalueringen har forvaltningen foretaget fire interviews med beboere fra fire forskellige ejendomme, hvor der er ansøgt om altaner efter vedtagelsen af de nuværende retningslinjer. Ejendommene er udvalgt, så de repræsenterer ejerforeninger, andelsforeninger og almene boliger. De fire ejendomme har både fået tilladelser og afslag på ansøgning om altaner. Positive tilbagemeldinger Retningslinjerne har fungeret godt ifht. at afklare, hvor store altaner der vil kunne tillades Side 4 af 9

5 Forståelse for, at det er nødvendigt at tage hensyn til underboens dagslys Oplevelse af en behagelig og løsningsorienteret attitude fra sagsbehandlerne. Punkter, hvor beboerne oplever udfordringer i forhold til retningslinjerne eller sagsbehandlingen Manglende mulighed for at etablere stuealtaner opfattes som problematisk. Problematikken er uddybet i bilag 2 i afsnittet 1. Altaner i stueetagen. I nogle tilfælde opleves fastholdelsen af standardstørrelserne som rigid, og der udtrykkes ønske om en mere helhedsorienteret vurdering af dagslys, hvor det er muligt at afvige i mindre grad fra de fastsatte størrelser. Problematikken er uddybet i bilag 2 i afsnittet 4. Mindre afvigelser fra de vejledende altandybder for enkelte altaner. I forbindelse med et afslag på en ansøgning har der været en oplevelse af, at der har manglet mulighed for dialog og for at revidere ansøgningen, inden der blev givet et afslag. Problematikken er uddybet i bilag 2 i afsnittet 15. Dialog i sagsbehandlingen. Der udtrykkes generelt en utilfredshed med sagsbehandlingstiden og frustration over, at ændringen af retningslinjerne i februar 2016, har betydet yderligere forsinkelser. Problematikken er uddybet i bilag 2 i afsnittet 16. Sagsbehandlingstid. I forhold til dagslysforringelser udtrykkes der en vis bekymring for særligt lejlighederne i stuen og på 1. sal. Problematikken er uddybet i bilag 2 i afsnittet 14. Dagslys forringelser. Det nævnes, at såfremt der er eksisterende store altaner i en gård, så bør de øvrige bygninger i samme gård have lov til samme størrelse, uanset hvad retningslinjerne foreskriver. Problematikken er uddybet i bilag 2 i afsnittet 13. Supplerende altaner. 4. INTERVIEWS OG INFORMATIONSMØDE MED ALTANFIRMAER Som en del af evalueringen har forvaltningen foretaget uddybende interviews med tre altanfirmaer. Forvaltningen har valgt, at interviewe Altan.dk, MinALTAN A/S og Byaltan aps. Altan.dk og MinALTAN A/S repræsenterer tilsammen størstedelen af ansøgningerne om altaner i København. Byaltan aps. er udvalgt for at repræsentere de mindre Side 5 af 9

6 altanfirmaer. Altanfirmaerne har i interviewene peget på ting, der fungerer godt og problematikker, hvor de oplever udfordringer enten med retningslinjerne eller sagsbehandlingen. Udover interviewene er der afholdt to informationsmøder, hvor alle altanfirmaer har været inviteret. På møderne er resultatet af interviewene og de foreløbige resultater og udkast til løsningsmodeller fremlagt, og der var mulighed for at kommentere og komme med tilføjelser til de allerede fremkomne synspunkter. Overordnet set udtrykker altanfirmaerne tilfredshed med retningslinjerne. De problemer, de oplever, vedrører typisk altaner i særlige situationer, hvor retningslinjerne enten ikke kan give et entydigt svar, eller hvor retningslinjerne gør det svært at etablere anvendelige altaner. Derudover peger firmaerne på nogle punkter, hvor retningslinjerne er enten uklare, utilstrækkelige eller opfattes som unødigt komplicerede. Positive tilbagemeldinger: Generelt er retningslinjerne et godt og brugbart værktøj Godt med konkrete retningslinjer Retningslinjerne har gjort det mere forudsigeligt for kunderne Kunderne har ofte læst retningslinjerne på forhånd og har en god idé om, hvad der kan lade sig gøre Organisering af sagsbehandlerne i et fast altanteam skaber, sammen med retningslinjerne, mere ensartethed i sagsbehandlingen. Punkter, hvor altanfirmaerne oplever udfordringer i forhold til retningslinjerne eller sagsbehandlingen: Manglende mulighed for at etablere stuealtaner opfattes som problematisk. Problematikken er uddybet i bilag 2 i afsnittet 1. Altaner i stueetagen. I særlige situationer kan der være problemer med at etablere altaner mod gården i små lejligheder med 3 vinduer og et vinklet knæk i facaden. Problematikken er uddybet i bilag 2 i afsnittet 2. Lejligheder med 3 vinduer, og et vinklet knæk i facaden. I nogle tilfælde er det uhensigtsmæssigt, at der ikke tillades mindre afvigelser fra de vejledende standardstørrelser med den begrundelse at det forringer dagslyset. Problematikken er uddybet i bilag 2 i afsnittet 4. Mindre afvigelser fra hensynet til dagslys for enkelte altaner. Side 6 af 9

7 Retningslinje for altanlængde, baseret på antallet af vinduer i den underliggende lejlighed, er oftest fornuftig og nem at anvende, men det bemærkes, at der kan opstå situationer, hvor det kan være svært at afgøre, hvad der tæller som ét vindue. Problematikken er uddybet i bilag 2 i afsnittet 5. Vinduer af forskellig størrelse i samme lejlighed. Retningslinjerne bør beskrive, i hvilke situationer man kan forvente, at kommunen vil stille krav til særlige materialer, så vil prisberegninger og forventningsafstemning med kunderne blive nemmere. Problematikken er uddybet i bilag 2 i afsnittet 6. Krav til særlige materialer. Retningslinjen omkring medregning af underboens dagslysforbedring ved fastsættelse af den maksimale altandybde bruges meget sjældent, og det bemærkes, at den forvirrer mere end den gavner. Problematikken er uddybet i bilag 2 i afsnittet 7. Medregning af underboens dagslys. Anbefalinger omkring indbliksskærme og indblik opfattes som uklare og mangelfulde. Problematikken er uddybet i bilag 2 i afsnittet 8. Indblik og indbliksskærme. Det opleves som et problem, at retningslinjerne ikke beskriver, hvordan man skal vurdere altanlængden i forbindelse med sammenlagte lejligheder. Problematikken er uddybet i bilag 2 i afsnittet 9. Længden af altaner i forbindelse med sammenlagte lejligheder. Det bemærkes, at anbefalinger vedrørende tagaltaner bør tage hensyn til forskellige tagformer. Problematikken er uddybet i bilag 2 i afsnittet 3. Tagaltaner. Ifølge retningslinjerne kan man få en dybere altan ved højere loftshøjder. Det bør fremgå af retningslinjerne, om alle lejligheder i en opgang skal have højere til loftet, eller om det er nok at stueetagen har højt til loftet. Problematikken er uddybet i bilag 2 i afsnittet 10. Dybere altaner ved højere loftshøjde. Der udtrykkes et stort ønske omkring mulighed for forhåndsdialog tidligt i processen, inden der sendes en endelig ansøgning om byggetilladelse. Problematikken er uddybet i bilag 2 i afsnittet 15. Dialog i sagsbehandlingen. Side 7 af 9

8 Øvrige bemærkninger: Altanfirmaerne oplever, at mange borgere har en forventning om, at det er blevet lettere at få tilladelse til flere og større altaner med de nye retningslinjer, hvilket ikke altid opleves i praksis Evt. restriktive ændringer af retningslinjerne bør varsles minimum 6 måneder før, de træder i kraft Det er vigtigt, at sproget i retningslinjerne er klart og letforståeligt, så retningslinjerne kan bruges af alle Det er okay at stille krav til ansøgningsmaterialet og give afslag til mangelfulde ansøgninger, så længe det er ens for alle God idé med en tjekliste til ansøgningsmateriale Det ville være fint, hvis der blev sendt en kopi af høringsmaterialet til rådgiver, når vi laver høringer i altansager. 5. INTERN GENNEMGANG AF RETNINGSLINJER Forvaltningen har gennemgået retningslinjerne og erfaringerne fra sagsbehandlingen. Overordnet viser gennemgangen, at retningslinjerne understøtter en ensartet sagsbehandling og giver mulighed for, at der kan etableres anvendelige altaner de fleste steder. Gennemgangen har dog afdækket nogle punkter, hvor retningslinjerne er enten uklare, utilstrækkelige eller opfattes som unødigt komplicerede. Punkter, hvor forvaltningen oplever udfordringer i forhold til anvendelsen af retningslinjerne: Når den modstående bygning har en irregulær form, kan det påvirke vurderingen af dagslyset, hvilket kan betyde, at den maksimale altandybde kan blive større eller mindre, dette fremgår ikke klart af retningslinjerne. Problematikken er uddybet i bilag 2 i afsnittet 11. Irregulær skyggevirkning fra modstående bygninger. Kommunen behandler en ansøgning om altaner i almene boliger på basis af bestemmelserne om altanstørrelser i Retningslinjer for altaner og tagterrasser. Ifølge loven skal væsentlige forandringer af en almen ejendom godkendes af kommunen, og der er en række yderligere hensyn, der skal lægges vægt på herunder det fremtidige huslejeniveau, materialevalg samt udformning. Retningslinjerne gør ikke opmærksom på at der er en særlig proces for ansøgninger om Side 8 af 9

9 altaner i almene boliger. Problematikken er uddybet i bilag 2 i afsnittet 17. Altaner i almene boliger Side 9 af 9

1. ALTANER I STUEETAGEN. Problem. Ændring af retningslinje for stuealtaner Sagsnr Dokumentnr.

1. ALTANER I STUEETAGEN. Problem. Ændring af retningslinje for stuealtaner Sagsnr Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling BILAG 2 UDDYBNING AF PROBLEMATIKKER OG ÆNDRINGSFORSLAG Dette notat uddyber de problematikker, der er identificeret i forbindelse med evalueringen

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Sagsnr Dokumentnr

Til Teknik- og Miljøudvalget. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Notat vedr. ændringsforslag fremsat af Minaltan.dk, Kontechaltaner og Altan.dk Forud for Teknik- og Miljøudvalgets

Læs mere

ANALYSE OG BAGGRUND FOR FASTSÆTTELSE AF VEJLEDENDE STANDARDSTØRRELSER FOR ALTANER

ANALYSE OG BAGGRUND FOR FASTSÆTTELSE AF VEJLEDENDE STANDARDSTØRRELSER FOR ALTANER BILAG 2 ANALYSE OG BAGGRUND FOR FASTSÆTTELSE AF VEJLEDENDE STANDARDSTØRRELSER FOR ALTANER Vejledende standardstørrelser er et udtryk for, hvilke størrelser altaner ansøger som udgangspunkt kan forvente

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget, 25. august 2014, Medlemsforslag om altaner i nybyggeri

Teknik- og Miljøudvalget, 25. august 2014, Medlemsforslag om altaner i nybyggeri KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT 18. januar 2018 Sagsnr. 2018-0014521 Dokumentnr. 2018-0014521-2 Bilag 1 Oversigt over den politiske behandling Teknik- og Miljøudvalget,

Læs mere

Orientering om forsinket implementering af altanhøringer

Orientering om forsinket implementering af altanhøringer KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget 9-0-207 Sagsnr. 207-0057728 Dokumentnr. 207-0057728-2 Orientering om forsinket implementering af altanhøringer

Læs mere

VEJLEDENDE STANDARDSTØRRELSER - KONSEKVENSER FOR DAGSLYS

VEJLEDENDE STANDARDSTØRRELSER - KONSEKVENSER FOR DAGSLYS BILAG 6 VEJLEDENDE STANDARDSTØRRELSER - KONSEKVENSER FOR DAGSLYS Baseret på en gennemgang af ca. 1000 ansøgte altaner og en analyse af altaners effekt på dagslyset i den underliggende lejlighed særligt

Læs mere

Det forudsættes, at dagslyset i de nye tagboliger opfylder kravene i BR18.

Det forudsættes, at dagslyset i de nye tagboliger opfylder kravene i BR18. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT Bilag 4 Notat om lysforhold Notatet skal oplyse nærmere om lovgrundlaget for at regulere tagboliger ud fra den byggelovmæssige helhedsvurdering

Læs mere

Bilag 7: Gældende lovgivning på altanområdet - Juridisk notat vedr. retningslinjer og lovgrundlaget. Sagsnr

Bilag 7: Gældende lovgivning på altanområdet - Juridisk notat vedr. retningslinjer og lovgrundlaget. Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 7: Gældende lovgivning på altanområdet - Juridisk notat vedr. retningslinjer og lovgrundlaget 1. Indledning 2. Hvorfor udarbejde

Læs mere

Bilag 2 - Notat om høring af retningslinjer for altaner og tagterrasser

Bilag 2 - Notat om høring af retningslinjer for altaner og tagterrasser KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for byplanlægning NOTAT 09-07-2015 Bilag 2 - Notat om høring af retningslinjer for altaner og tagterrasser Retningslinjerne har været i høring fra

Læs mere

5. Administration af vedtagne retningslinjer/hovedregler

5. Administration af vedtagne retningslinjer/hovedregler KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling BILAG 4 Læsevejledning Bilag 7 fulgte indstillingen vedr. revision af retningslinjer for altaner og tagterrasser behandlet i Teknik- og

Læs mere

Det ansøgte dobbelthus har 1 etage med udnyttet tagetage (1 ½ etage).

Det ansøgte dobbelthus har 1 etage med udnyttet tagetage (1 ½ etage). KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT 20-11-2017 Sagsnr. 2017-0355010 Bilag 9 Sundbyvestervej 105 Teknik- og Miljøforvaltningen har den 21. juli 2017 modtaget en ansøgning

Læs mere

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C.

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. april 2015 Etagebyggeri i Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen, 8000 Aarhus C.

Læs mere

Henvendelse fra Metroselskabet Metroselskabet har ingen bemærkninger til det fremsendte materiale.

Henvendelse fra Metroselskabet Metroselskabet har ingen bemærkninger til det fremsendte materiale. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT 3. maj 2019 Bilag 5 til høringssvar I forbindelse med byggeansøgning om indretning af i alt 32 ungdomsboliger og etablering tagterrasse

Læs mere

Att. Gunnar Holse den 9. september 2015

Att. Gunnar Holse den 9. september 2015 Bygge-, Plan- og Miljø, Frederiksberg kommune. Att. Gunnar Holse den 9. september 2015 sagsnr. 2014-1535 og Byggetilladelse af. 14. juli 2015. J.nr. 02.3400-P19-575-14 Indsigelse vedr. etablering af tagaltaner

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 19. juni 2017, at der skal gives afslag på et ansøgt dobbelthus på Kaldæavej 4.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 19. juni 2017, at der skal gives afslag på et ansøgt dobbelthus på Kaldæavej 4. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT 04-09-2017 Sagsnr. 2017-0250829 Bilag 1 Kaldæavej 4 Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 19. juni 2017, at der skal gives afslag

Læs mere

Sagsnr Amager Øst Lokaludvalg Att.: Formand Ole Pedersen. Dokumentnr

Sagsnr Amager Øst Lokaludvalg Att.: Formand Ole Pedersen. Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 23-07-2015 Amager Øst Lokaludvalg Att.: Formand Ole Pedersen Sagsnr. 2015-0145742 Dokumentnr. 2015-0145742-4 Svar til Lokaludvalget vedr.

Læs mere

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning 29-09-2017 Sagsnr. 2017-0249573 Dokumentnr. 2017-0249573-1 Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse

Læs mere

Ændring af forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 425 Krimsvej

Ændring af forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 425 Krimsvej KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 06-07-2015 Sagsnr. 2015-0137435 Dokumentnr. 2015-0137435-1 SUPPLERENDE HØRING Ændring af forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 425

Læs mere

Nyt projekt for. Sagsnr. om, at der gives 295 Nørre. Kvarter, danne baggrund 30. august. Københavns. med glas og stål bilag. Mod dagslys i gården.

Nyt projekt for. Sagsnr. om, at der gives 295 Nørre. Kvarter, danne baggrund 30. august. Københavns. med glas og stål bilag. Mod dagslys i gården. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign NOTAT Nyt projekt for Frederiksberggade 38 Teknik- og Miljøforvaltningen orienterer Tekniken bygningg med butik og og Miljøudvalget

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 03-11-2016 17:00 Mødeafholdelse Mødet starter med en besigtigelse af Mosehøjvej 9A, hvor vi mødes kl. 17.00. Der er således modtaget en

Læs mere

ANALYSE AF METODER OG VÆRKTØJER TIL VURDERING AF DAGSLYS I SAGSBEHANDLINGEN AF ALTANER

ANALYSE AF METODER OG VÆRKTØJER TIL VURDERING AF DAGSLYS I SAGSBEHANDLINGEN AF ALTANER BILAG 1 ANALYSE AF METODER OG VÆRKTØJER TIL VURDERING AF DAGSLYS I SAGSBEHANDLINGEN AF ALTANER Dette notat er en analyse af, om dagslysværktøjet fortsat skal anvendes, herunder om det bør bruges direkte

Læs mere

NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN

NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN Teknik- og Miljøforvaltningen 19. september 2018 NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN Vi skriver til dig, fordi du er beboer, ejer, lejer eller repræsentant for en virksomhed, der kan blive berørt af et byggeprojekt

Læs mere

A. Henvendelse fra Metroselskabet Metroselskabet har ingen bemærkninger til det fremsendte materiale.

A. Henvendelse fra Metroselskabet Metroselskabet har ingen bemærkninger til det fremsendte materiale. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Bilag 4. Forvaltningens bemærkninger til høringssvar I forbindelse med byggeansøgning om indretning af 21 boliger på Rådmandsgade 53A, 2200 København N,

Læs mere

Ansøgeren sendte herefter et revideret projekt. Det nye forslag er mere på linje med andre ansøgninger om dobbelthuse.

Ansøgeren sendte herefter et revideret projekt. Det nye forslag er mere på linje med andre ansøgninger om dobbelthuse. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT 17-11-2017 Sagsnr. 2017-0355010 Bilag 11 Knuthenborgvej 11 Teknik- og Miljøudvalget har den 27. marts 2017 besluttet, at der skulle

Læs mere

03-03-2015. KAB Vester Voldgade 17 1552 København V. Sagsnr. 2015-0044911. Dokumentnr. 2015-0044911-7. Naboorientering vedrørende Islands Brygge 38

03-03-2015. KAB Vester Voldgade 17 1552 København V. Sagsnr. 2015-0044911. Dokumentnr. 2015-0044911-7. Naboorientering vedrørende Islands Brygge 38 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling KAB Vester Voldgade 17 1552 København V 03-03-2015 Sagsnr. 2015-0044911 Dokumentnr. 2015-0044911-7 22496298 Naboorientering vedrørende Islands

Læs mere

Notat om henvendelser modtaget i forbindelse med den supplerende høring af skyggediagrammer til tillæg nr. 1 til lokalplan nr.

Notat om henvendelser modtaget i forbindelse med den supplerende høring af skyggediagrammer til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling BILAG 8 Notat om henvendelser modtaget i forbindelse med den supplerende høring af skyggediagrammer til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 425

Læs mere

21-04-2015. Bilag 3. Sagsnr. 2015-0090662. Dokumentnr. 2015-0090662-2. Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden

21-04-2015. Bilag 3. Sagsnr. 2015-0090662. Dokumentnr. 2015-0090662-2. Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign NOTAT Bilag 3 Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden Der er modtaget 19 henvendelser, jf. bilag 2 Henvendelser modtaget i

Læs mere

Retningslinjer for altaner og tagterrasser

Retningslinjer for altaner og tagterrasser BILAG 1 Retningslinjer for altaner og tagterrasser Lys og luft til alle Københavns Kommune ønsker at fremme mulighederne for at etablere altaner og tagterrasser i eksisterende bygninger og tilstræber,

Læs mere

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os.

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-11-2015 Sagsnr. 2015-0236704 NABOORIENTERING boliger ved Rahbeks Allé Dokumentnr. 2015-0236704-4 Praksis Arkitekter har på vegne af Carlsberg

Læs mere

NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN

NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN Teknik- og Miljøforvaltningen 20. april 2018 NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN Vi skriver til dig, fordi du er beboer, lejer eller repræsentant for en virksomhed, der kan blive berørt af et byggeprojekt

Læs mere

NOTAT. Ændringsforslag til Lokalplan 141, hvidbog over partshøring i marts 2018

NOTAT. Ændringsforslag til Lokalplan 141, hvidbog over partshøring i marts 2018 NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Center for Plan og Miljø Byplanlægger: Christian Jacob Brammann Sagsnr.: 17/30181 Ændringsforslag til Lokalplan 141, hvidbog over partshøring i marts 2018 Dato: 20-03-2018/cjb I

Læs mere

Bilag 2. Sagsnr Dokumentnr Udkast til Administrationsgrundlag

Bilag 2. Sagsnr Dokumentnr Udkast til Administrationsgrundlag KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 2 Udkast til Administrationsgrundlag Formål Dette notat beskriver administrationsgrundlaget for afgørelser om dispensation til

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen har den 20. februar 2017 modtaget en ansøgning om opførelse af et dobbelthus på adressen Nebraskavej 26.

Teknik- og Miljøforvaltningen har den 20. februar 2017 modtaget en ansøgning om opførelse af et dobbelthus på adressen Nebraskavej 26. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT 04-09-2017 Bilag 9 Nebraskavej 26 Teknik- og Miljøforvaltningen har den 20. februar 2017 modtaget en ansøgning om opførelse af et

Læs mere

Indstilling. Amaliegade 14-16, Århus C opførelse af etagebyggeri delvis huludfyldning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3.

Indstilling. Amaliegade 14-16, Århus C opførelse af etagebyggeri delvis huludfyldning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 1. september 2009 Amaliegade 14-16, Århus C opførelse af etagebyggeri delvis huludfyldning Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og

Læs mere

Naboorientering vedrørende dispensation fra lokalplan nr i forbindelse med nyt plejeboligbyggeri Følager 13

Naboorientering vedrørende dispensation fra lokalplan nr i forbindelse med nyt plejeboligbyggeri Følager 13 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning 25-08-2016 Sagsnr. 2016-0277288 Naboorientering vedrørende dispensation fra lokalplan nr. 448-1 i forbindelse med nyt plejeboligbyggeri

Læs mere

Reviderede retningslinjer for altaner og tagterrasser

Reviderede retningslinjer for altaner og tagterrasser Ny tekst er markeret med blåt Slettet tekst er gennemstreget BILAG 1 Reviderede retningslinjer for altaner og tagterrasser Lys og luft til alle Københavns Kommune ønsker at fremme mulighederne for at etablere

Læs mere

Indstilling. Thunøgade 14, Aarhus C - opførelse af boligbyggeri. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4. Relationer til mål

Indstilling. Thunøgade 14, Aarhus C - opførelse af boligbyggeri. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4. Relationer til mål Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 23. november 2011 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er søgt om tilladelse til at opføre en fritliggende

Læs mere

På mødet den 19. juni 2017 besluttede Teknik- og Miljøudvalget at anbefale følgende over for Borgerrepræsentationen:

På mødet den 19. juni 2017 besluttede Teknik- og Miljøudvalget at anbefale følgende over for Borgerrepræsentationen: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT 06-10-2017 Sagsnr. 2017-0250829 Bilag 15. Teknik- og Miljøforvaltningens svar på Teknik- og Miljøudvalgets spørgsmål Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Indstilling. Randersvej 69 Påbygning af 2 etager på sidebygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Randersvej 69 Påbygning af 2 etager på sidebygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 5. december 2011 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er søgt om tilladelse til at ombygge ejendommen Randersvej

Læs mere

Partshøring. «Navn» «Modtageradresse» «Postnr» «Bynavn»

Partshøring. «Navn» «Modtageradresse» «Postnr» «Bynavn» 1 - Partshøring #2 TEKNIK OG MILJØ «Navn» «Modtageradresse» «Postnr» «Bynavn» Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning www.herning.dk Ved henvendelse: bjgsj@herning.dk Tlf. 9628 8034 Sagsbehandler:

Læs mere

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3.

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-02-2015 Sagsnr. 2015-0034554 Dokumentnr. 2015-0034554-4 Naboorientering Vestre Teglgade 2-6 I forbindelse med opførelse af en boligkarré

Læs mere

Henvendelser fra myndigheder og andre offentlige instanser

Henvendelser fra myndigheder og andre offentlige instanser KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 5 - Notat om henvendelser Endelig vedtagelse af lokalplan Grøndalsvængets Skole, Bispebjerg Forslag til lokalplan Grøndalsvængets

Læs mere

Bilag 5 Referat af borgermøde - Lindgreens Allé januar 2017

Bilag 5 Referat af borgermøde - Lindgreens Allé januar 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling BILAG 5 Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag 5 Referat af borgermøde - Lindgreens Allé - 16. januar 2017 07-03-2017 Sagsnr. 2017-0116928 Dokumentnr.

Læs mere

Tilladelse til at opføre etageboligbebyggelse på hjørnet af Nørre Allé 78 og Lollandsgade 3, 8000 Aarhus C.

Tilladelse til at opføre etageboligbebyggelse på hjørnet af Nørre Allé 78 og Lollandsgade 3, 8000 Aarhus C. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. februar 2017 Etageboligbebyggelse, Nørre Allé 78/Lollandsgade 3, Aarhus C Tilladelse til at opføre etageboligbebyggelse på hjørnet

Læs mere

Vi skal hermed meddele afslag på din ansøgning fra den 24. april 2017 på adressen Heklas Alle 10.

Vi skal hermed meddele afslag på din ansøgning fra den 24. april 2017 på adressen Heklas Alle 10. Teknik- og Miljøforvaltningen Til ansøger c/o VISBY INVEST ApS Rasmus Brøndholt Visby 29. maj 2017 edoc: 2017-0194396 AFSLAG PÅ ANSØGNING Kære VISBY INVEST ApS Vi skal hermed meddele afslag på din ansøgning

Læs mere

26. september Sagsnr Bilag 1 - Fastsættelse af servicemål. Dokumentnr Sagsbehandler Pernille Klemens Orth

26. september Sagsnr Bilag 1 - Fastsættelse af servicemål. Dokumentnr Sagsbehandler Pernille Klemens Orth KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT 26. september 2017 Bilag 1 - Fastsættelse af servicemål Lokalplanprocessen ser således ud: Sagsnr. 2017-0196393 Dokumentnr. 2017-0196393-3

Læs mere

Regelgrundlag Efter byggelovens 16, jf. 2, stk. 2 skal der søges om byggetilladelse for at opsætte altan eller anlægge tagterrasse.

Regelgrundlag Efter byggelovens 16, jf. 2, stk. 2 skal der søges om byggetilladelse for at opsætte altan eller anlægge tagterrasse. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Krav til altaner og tagterrassers udformning Notatet redegør for forvaltningens praksis vedrørende

Læs mere

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os.

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Heidi Friis Jerichausgade 32 1777 København V Matr.nr. 878 Udenbys Vester Kvt. 26-10-2015 Sagsnr. 2015-0241563 Dokumentnr. 2015-0241563-2

Læs mere

Bebyggelsens omfang samt dens indvirkning på omgivelserne skal fastlægges efter Bygningsreglement 2010 (BR10) kap. 2.

Bebyggelsens omfang samt dens indvirkning på omgivelserne skal fastlægges efter Bygningsreglement 2010 (BR10) kap. 2. Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Til ejendommens ejer c/o MinAltan A/S att.: Ryan Hald Nordre Fasanvej 39B 2000 Frederiksberg 6. oktober 2014 edoc: 2014-0137758 AFSLAG OG BYGGETILLADELSE

Læs mere

Bebyggelsesprocent. By- og Miljøområdet vurderer, at der er tale om en udskiftning af en tagetage til en ny etage.

Bebyggelsesprocent. By- og Miljøområdet vurderer, at der er tale om en udskiftning af en tagetage til en ny etage. Godthåbsvej 26-28 - Skema over indsigelser Antal Indsigelserne kort refereret Ansøgers kommentar til indsigelser. By- og Miljøområdet har følgende bemærkninger til indsigelserne 18 Bebyggelsesprocent -

Læs mere

SKRÅFOTO / LUFTFOTO LODFOTO / 3D

SKRÅFOTO / LUFTFOTO LODFOTO / 3D Sluseholmen karré O Dispensation fra tillæg 3 til lokalplan nr. 310 i forbindelse med nybyggeri på Sluseholmen. Marts 2014 sluseholmen sluseanlæg SKRÅFOTO / LUFTFOTO LODFOTO / 3D Motocrossbane Københavns

Læs mere

Notatet indeholder et resumé af de bemærkninger der er indkommet i naboorienteringen i forbindelse med ansøgning om dispensation fra lokalplan 32.

Notatet indeholder et resumé af de bemærkninger der er indkommet i naboorienteringen i forbindelse med ansøgning om dispensation fra lokalplan 32. NOTAT - Indkomne bemærkninger til ansøgning om dispensation til opførelse af bolig, dalgade 34 Teknik & Miljø 9. januar 2019 Sags-ID: 18/6147 Sagsbehandler: Helle Aarre Notatet indeholder et resumé af

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er ansøgt om tilladelse til ombygning og udvidelse af

Læs mere

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning 9-09-017 Sagsnr. 017-0497 Dokumentnr. 017-0497-1 Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt

Læs mere

Bilag 8B. Notat om gårdhaveprojekt i Puggaardsgadekarréen. 3. september Sagsnr

Bilag 8B. Notat om gårdhaveprojekt i Puggaardsgadekarréen. 3. september Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 8B Notat om gårdhaveprojekt i Puggaardsgadekarréen Nedenfor ses forvaltningens svar på de spørgsmål, som Gudrun Bierregaard stiller

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

Notat - Vurdering af indsigelser

Notat - Vurdering af indsigelser Notat - Vurdering af indsigelser Laulundgade 3, 7400 - Opførelse af etageboliger Adresse: Laulundgade 3, 7400 Herning Dato: 16-05-2018 Sagsnr: 02.34.02-P19-107-18 Sagsbehandler: Sussi Munch Jensen Projektet

Læs mere

Bilag 4. Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden. Der er modtaget 11 henvendelser, jf. bilag 3 Henvendelser modtaget i høringsperioden.

Bilag 4. Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden. Der er modtaget 11 henvendelser, jf. bilag 3 Henvendelser modtaget i høringsperioden. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT 02-10-2017 Bilag 4. Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden Der er modtaget 11 henvendelser, jf. bilag 3 Henvendelser modtaget

Læs mere

Indstilling. Nyt byhus i 2 etager i Ole Rømers Gade 50, Aarhus C. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Nyt byhus i 2 etager i Ole Rømers Gade 50, Aarhus C. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 12. oktober 2012 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Kalkværksvej 10 8100 Aarhus C 1. Resume Der er søgt om tilladelse

Læs mere

Det ansøgte dobbelthus har 1 etage med udnyttet tagetage (1 ½ etage).

Det ansøgte dobbelthus har 1 etage med udnyttet tagetage (1 ½ etage). KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT 20-11-2017 Sagsnr. 2017-0355010 Bilag 10 Tybjergvej 61 Teknik- og Miljøforvaltningen har den 6. august 2017 modtaget en ansøgning

Læs mere

Sag nr.: TEKNISK UDVALG REFERAT. Ansøgning om udvidelse af Netto, Grønnegade i Bjerringbro

Sag nr.: TEKNISK UDVALG REFERAT. Ansøgning om udvidelse af Netto, Grønnegade i Bjerringbro Sag nr.: Mødedato: 2. april 2012 TEKNISK UDVALG REFERAT Cirius-sag nr.: 2011/29733 Sagsbehandler: jql Ansøgning om udvidelse af Netto, Grønnegade i Bjerringbro Amstrup & Baggesen Entreprise A/S har på

Læs mere

NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN

NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN Teknik- og Miljøforvaltningen Bilag 3 31. maj 2018 NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN Vi skriver til dig, fordi du er beboer, ejer, lejer eller repræsentant for en virksomhed, der kan blive berørt af et byggeprojekt

Læs mere

Partshøring. «Navn» «Modtageradresse» «Postnr» «Bynavn» Ejendommen Bredgade 35, 7400 Herning.

Partshøring. «Navn» «Modtageradresse» «Postnr» «Bynavn» Ejendommen Bredgade 35, 7400 Herning. 1 - Partshøring TEKNIK OG MILJØ «Navn» «Modtageradresse» «Postnr» «Bynavn» Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning www.herning.dk Vedr.: Matrikel nr.: Sagsnr.: Partshøring Ejendommen Bredgade

Læs mere

Notat vedr. Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 6. juni 2014 vedr. lokalplan nr. 494 Enghave Brygge

Notat vedr. Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 6. juni 2014 vedr. lokalplan nr. 494 Enghave Brygge KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Notat vedr. Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 6. juni 2014 vedr. lokalplan nr. 494 Enghave Brygge

Læs mere

Punkterne 2, 3, 4,og 5 er ikke relevante, såfremt det besluttes helt at undlade opkrævning af gebyr.

Punkterne 2, 3, 4,og 5 er ikke relevante, såfremt det besluttes helt at undlade opkrævning af gebyr. Bilag 1: Notat - bemærkninger fra byggesagsafdelingen til 5 punkter. Gebyrfastsættelse - Byggesagsbehandling Planudvalget skal tage stilling til følgende 5 punkter 1. Skal kommunen opkræve byggesagsgebyrer,?

Læs mere

Center for Bygninger har modtaget en ansøgning om tilladelse til at opføre en ny beboelsesbygning på adressen Rådmandsgade 32.

Center for Bygninger har modtaget en ansøgning om tilladelse til at opføre en ny beboelsesbygning på adressen Rådmandsgade 32. Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse 29. oktober 2015 edoc: 2015-0086554 Høring i henhold til forvaltningsloven Center for Bygninger har modtaget en ansøgning om tilladelse til at opføre en ny

Læs mere

Afvigelser fra lokalplanenn Dispensationsansøgningen omfatter afvigelse fra følgende bestemmelser:

Afvigelser fra lokalplanenn Dispensationsansøgningen omfatter afvigelse fra følgende bestemmelser: Bilag 2 Til ejere, lejere og brugere af ejendommene Krimsvej 29, Tovelillevej 35, Kong Volmers Vej 14 og 15, Amager Strandvej 160 samt interessegrupper 23-03-2012 Sagsnr. 2012-24482 Dokumentnr. 2012-172958

Læs mere

Tanja Troelsen. Hej Tanja. Hermed svar.

Tanja Troelsen. Hej Tanja. Hermed svar. Tanja Troelsen Fra: Oliver Grundahl [oliver@oga.dk] Sendt: 27. februar 2017 14:16 Til: Tanja Troelsen Cc: Liv Mørk Johannessen Emne: SV: Nyt dobbelthus ved tilbygning til eksisterende enfamilieshus, Knuthenborgvej

Læs mere

Naboorientering efter planloven og partshøring efter forvaltningsloven

Naboorientering efter planloven og partshøring efter forvaltningsloven Teknik- og Miljøforvaltningen 3. november 2017 Bilag 2 Høringsbrev Naboorientering efter planloven og partshøring efter forvaltningsloven Vi skriver til dig, fordi du er beboer, ejer, lejer eller repræsentant

Læs mere

Ny bolig- og erhvervsejendom Silkeborgvej 228

Ny bolig- og erhvervsejendom Silkeborgvej 228 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. juli 2014 Silkeborgvej 228 Nedrivning af byggeri samt opførelse af ny bolig- og erhvervsbebyggelse på /Odinsvej 2. 1. Resume Der

Læs mere

Forslag. 17. juni 2010. Til behandling på A/B Jægers ordinære generalforsamling

Forslag. 17. juni 2010. Til behandling på A/B Jægers ordinære generalforsamling Forslag Til behandling på A/B Jægers ordinære generalforsamling 17. juni 2010 1. Forslag om opsætning af altaner 2. Fuldmagt til salg af ejendommene i Høje Tåstrup og Hedehusene Altaner i AB Jæger Forslaget

Læs mere

Foreløbig helhedsvurdering

Foreløbig helhedsvurdering 1 - Foreløbig Helhedsvurdering TEKNIK OG MILJØ Foreløbig helhedsvurdering Vedr.: Ejendommen Østre Kirkevej 25A, 7400 Herning. Matrikel nr.: 547H, Herning Bygrunde Sagsnr.: 02.34.02-P19-583-16 Byggeri,

Læs mere

2. Ligeledes ønsker jeg henvisning til de konkrete sikkerhedsforhold, hvor der henvises til Statens Byggeforskningsinstitut.

2. Ligeledes ønsker jeg henvisning til de konkrete sikkerhedsforhold, hvor der henvises til Statens Byggeforskningsinstitut. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT Til Niels E. Bjerrum Svar om altaner i stuelejligheder 19-12-2016 Sagsnr. 2016-0438907 Dokumentnr. 2016-0438907-2 Sagsbehandler Steffen

Læs mere

Boligbebyggelse på Jægergårdsgade / Montanagade

Boligbebyggelse på Jægergårdsgade / Montanagade Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 14. januar 2015 Jægergårdsgade / Montanagade Den 19. februar 2014 godkendte Aarhus Byråd et kombineret bolig- og butiksprojekt på hjørnet

Læs mere

Til Teknik og Miljøudvalget, Københavns Kommune, Købehavns Rådhus. Byggeriet på Provstevej 5, København NV

Til Teknik og Miljøudvalget, Københavns Kommune, Købehavns Rådhus. Byggeriet på Provstevej 5, København NV Til Teknik og Miljøudvalget, Københavns Kommune, Købehavns Rådhus Byggeriet på Provstevej 5, København NV side 1 / 4 Bispebjerg Lokaludvalg har fulgt sagen nøje fra start. Vi har også tilkendegivet vores

Læs mere

Behandling af høringssvar og emner fra borgermøde

Behandling af høringssvar og emner fra borgermøde Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 86665 Brevid. 1072876 Ref. SOAN Dir. tlf. 46 31 35 06 soerena@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 596 for boliger

Læs mere

Tredje status på initiativer iværksat for at styrke kundernes tilfredshed med byggesagsbehandlingen i Teknik- og Miljøforvaltningen

Tredje status på initiativer iværksat for at styrke kundernes tilfredshed med byggesagsbehandlingen i Teknik- og Miljøforvaltningen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Tredje status på initiativer iværksat for at styrke kundernes tilfredshed med byggesagsbehandlingen

Læs mere

LAGERKÆLDER 3 Illustrationer

LAGERKÆLDER 3 Illustrationer LAGERKÆLDER 3 Illustrationer Naboorientering i forbindelse med dispensation fra lokalplan nr. 432 til etablering af tagbygning på Lagerkælder 3 Februar-marts 2017 Bygningen idag Lagerkælder 3 er opført

Læs mere

Naboorientering efter planloven og partshøring efter forvaltningsloven

Naboorientering efter planloven og partshøring efter forvaltningsloven Teknik- og Miljøforvaltningen 22. marts 2018 Sagsnummer: 703525 Naboorientering efter planloven og partshøring efter forvaltningsloven Vi skriver til dig, fordi du er beboer, ejer, lejer eller repræsentant

Læs mere

Orientering til Teknik- og Miljøudvalget om glasoverdækning på Ældre Sagens ejendom ved Nørreport

Orientering til Teknik- og Miljøudvalget om glasoverdækning på Ældre Sagens ejendom ved Nørreport KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign NOTAT Orientering til Teknik- og Miljøudvalget om glasoverdækning på Ældre Sagens ejendom ved Nørreport I notatet redegør forvaltningen

Læs mere

Notat fra borgermøde om forslag til lokalplan Faste Batteri II, torsdag den 28. oktober 2010 kl. 19-21.

Notat fra borgermøde om forslag til lokalplan Faste Batteri II, torsdag den 28. oktober 2010 kl. 19-21. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for NOTAT Bilag 3 Notat fra borgermøde om forslag til lokalplan Faste Batteri II, torsdag den 28. oktober 2010 kl. 19-21. 06-12-2010 Sagsnr. 2010-25364

Læs mere

Indhold Bilag 2: Notat om sammenlægning af boliger. Sagsnr

Indhold Bilag 2: Notat om sammenlægning af boliger. Sagsnr NOTAT Bilag 2: Notat om sammenlægning af boliger I dette notat beskrives udviklingen i sammenlægning af boliger i Københavns Kommune samt det lovgivningsmæssige og administrative grundlag for sammenlægningerne.

Læs mere

Det ansøgte dobbelthus har 1 etage med udnyttet tagetage (1 ½ etage).

Det ansøgte dobbelthus har 1 etage med udnyttet tagetage (1 ½ etage). KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT 20-11-2017 Sagsnr. 2017-0355010 Bilag 8 Koreavej 8 Teknik- og Miljøforvaltningen har den 23. august 2017 modtaget en ansøgning om

Læs mere

Notat. Bemærkninger til foroffentlighed - Cimbriagrunden. Kommuneplantillæg

Notat. Bemærkninger til foroffentlighed - Cimbriagrunden. Kommuneplantillæg Plan og Gis Dato: 23-05-2014 Sagsnr.: 12/35955 Dok.løbenr.: 144338/14 Sagsbehandler: Kim Lyster Hansen Direkte tlf.: 73767277 E-mail: klh@aabenraa.dk Notat. Bemærkninger til foroffentlighed - Cimbriagrunden.

Læs mere

Aalborg Midtby, etageanvendelses- og bevaringsplan for Aalborg bykerne, ophævelse af lokalplan (2. forelæggelse).

Aalborg Midtby, etageanvendelses- og bevaringsplan for Aalborg bykerne, ophævelse af lokalplan (2. forelæggelse). Punkt 9. Aalborg Midtby, etageanvendelses- og bevaringsplan for Aalborg bykerne, ophævelse af lokalplan 10-011 (2. forelæggelse). 2013-38056. By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender

Læs mere

Sidst i brevet kan du se, hvordan du indsender dine eventuelle bemærkninger.

Sidst i brevet kan du se, hvordan du indsender dine eventuelle bemærkninger. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Bilag 3 20. marts 2018 Sagsnr. 2018-0080909 Dokumentnr. 2018-0080909-4 Naboorientering - fældning af bevaringsværdigt træ Konsortiet Friis

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd 4. april 2005 via Magistraten J.nr. JTK/04/00762 Den Ref.: Tlf.nr. hj/ar 8940 2519

Læs mere

Indstilling. Etageboliger og butik i Jægergårdsgade/Montanagade. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4.

Indstilling. Etageboliger og butik i Jægergårdsgade/Montanagade. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. februar 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er søgt om tilladelse til at nedrive eksisterende bygninger

Læs mere

Der er ikke efter planloven pligt til at regulere alle de emner, som fremgår af lokalplankataloget.

Der er ikke efter planloven pligt til at regulere alle de emner, som fremgår af lokalplankataloget. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 1 Den lovgivningsmæssige ramme for lokalplaner mv. Formålet med dette notat er at belyse det retlige grundlag for lokalplaner

Læs mere

I bedes forholde jer til det nedenfor beskrevne om dispensation og beskrivelse af byggeprojektet og indsend jeres bemærkninger.

I bedes forholde jer til det nedenfor beskrevne om dispensation og beskrivelse af byggeprojektet og indsend jeres bemærkninger. Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse 20. maj 2015 Orientering Vi har modtaget et byggeprojekt som er omfattet af lokalplan og servitut og herefter følger en beskrivelse af hvilke bestemmelser,

Læs mere

Cityringen. Metroselskabets bemærkninger til naboorientering om dispensation fra lokalplan nr. 76 "Titangade"

Cityringen. Metroselskabets bemærkninger til naboorientering om dispensation fra lokalplan nr. 76 Titangade CR-X-3P-CR-7-0016/MABP Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bygninger Njalsgade 13 Postboks 416 1504 København V Brevet er fremsendt pr. mail til Att.: Judith Furu-Grage Cityringen.

Læs mere

Svar på politikerspørgsmål vedrørende Lersø Parkallé. Kære Niels E. Bjerrum,

Svar på politikerspørgsmål vedrørende Lersø Parkallé. Kære Niels E. Bjerrum, KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Niels E. Bjerrum, MB Svar på politikerspørgsmål vedrørende Lersø Parkallé 18. maj 2018 Sagsnr. 2018-0129076 Dokumentnr. 2018-0129076-2 Kære

Læs mere

Side: 1 af 5 Dato: Rathsacksvej 8 Sag nr.: 259

Side: 1 af 5 Dato: Rathsacksvej 8 Sag nr.: 259 Side: 1 af 5 Emne Respons ved bemærkninger til nabohøring vedr. Rathsacksvej 8 Dato 03.10.2018 uge 40 Sted Frederiksberg C Udarbejdet af Ene Cordt Andersen Andersen & Sigurdsson Arkitekter ECA Fordeling

Læs mere

Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej

Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 24. januar 2011 Sagsbehandler Merete Holme Nielsen Telefon direkte 76 16 13 27 Sagsid 2010-18461 Notat, bilag 1 Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej

Læs mere

Aalborg Midtby, etageanvendelses- og bevaringsplan for Aalborg bykerne, ophævelse af lokalplan (2. forelæggelse).

Aalborg Midtby, etageanvendelses- og bevaringsplan for Aalborg bykerne, ophævelse af lokalplan (2. forelæggelse). Punkt 6. Aalborg Midtby, etageanvendelses- og bevaringsplan for Aalborg bykerne, ophævelse af lokalplan 10-011 (2. forelæggelse). 2013-38056. By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ophævelse

Læs mere

altaner & tagterrasser Retningslinier for altaner og tagterrasser

altaner & tagterrasser Retningslinier for altaner og tagterrasser altaner & tagterrasser Retningslinier for altaner og tagterrasser Vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 22. maj 2017 INDHOLD 2 RETNINGSLINJER FOR ALTANER OG TAGTERRASSER 3 1.0 Lys og luft til alle....

Læs mere

Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej

Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 24. januar 2011 Sagsbehandler Merete Holme Nielsen Telefon direkte 76 16 13 27 Sagsid 2010-18461 Notat, bilag 1 Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej

Læs mere

Helhedsvurdering, jf. BR10 kap. 2.3

Helhedsvurdering, jf. BR10 kap. 2.3 Byggesagsnr.: 20154860 Helhedsvurdering, jf. BR10 kap. 2.3 Adresse: Bebyggelsens art og omfang: Tilbygning til etageboligbebyggelse Første ansøgning: 15-10-2015 Fyldestgørende ansøgning: 02-09-2015 Partshøring:

Læs mere

Med baggrund i bygherrernes alder søges der om et hus i ét plan uden niveauspring og med terrasse i samme niveau som gulvet i boligen.

Med baggrund i bygherrernes alder søges der om et hus i ét plan uden niveauspring og med terrasse i samme niveau som gulvet i boligen. Sag nr.: Mødedato: 4. november 2009 TEKNISK UDVALG REFERAT Cirius-sag nr.: 2009/42238 Sagsbehandler: jql Ansøgning om opførelse af nyt enfamiliehus. Pileurtvej 16, Rødding Baggrund Viborg Kommune har modtaget

Læs mere