Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune"

Transkript

1 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er ansøgt om tilladelse til ombygning og udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27, Aarhus C, ved opførelse af en lounge og ved påbygning af to etager. Den eksisterende bygning er i tre etager. Ejendommens nuværende bebyggelse har et samlet etageareal på m 2. Bebyggelsen ønskes udvidet med en lounge på ca. 97 m 2 og en påbygning af to etager på ca. 939 m 2, således at det samlede etageareal bliver på ca m 2. Kommuneplanen fastsætter den maksimale bebyggelsesprocent for karréen under ét til 190. Efter den ønskede udvidelse af Hotel Oasia vil bebyggelsesprocenten for karréen udgøre 196,9. Kalkværksvej Aarhus C Sagsnummer POB/12/01013 Sagsbehandler Steen Frøbert Telefon Direkte telefon Telefax E-post E-post direkte Lixtal: 42 En partshøring har resulteret i en række indsigelser. I indsigelserne peges der navnlig på, at byggeriet vil medføre en forringelse af lys- og udsigtsforholdene og give skygge- og indbliksgener. Herudover anføres det, at en udvidelse vil medføre mere trafik og forøge parkeringsproblemerne i området. Det indstilles, at projektet godkendes. Bortset fra at byggeriet vil medføre, at den bebyggelsesprocent, der i kommuneplanen er fastsat for karréen under ét, vil blive overskredet, holder projektet sig indenfor kommuneplanens rammebestemmelser. Planlægning og Byggeri vurderer, at byggeriets indvirkning på omgivelserne ikke går ud over, hvad der må forventes i cityområdet.

2 2. Beslutningspunkter At 1) opførelse af lounge til Hotel Oasia godkendes At 2) påbygning med to etager på Hotel Oasia godkendes 3. Baggrund Denne indstilling fremsendes til Byrådet, fordi en partshøring har givet anledning til mange indsigelser. 5. Sagsfremstilling K/S Ejendomsselskabet Hotel Oasia har ansøgt om tilladelse til ombygning og udvidelse af hotellet, der ligger på Kriegersvej 27, Aarhus C. Ejendommen er optaget i kommuneplanen som bevaringsværdig med en bevaringsværdi på 4. Udvidelsen omfatter dels opførelse af en lounge dels en påbygning af to etager, således at bygningen, der i dag er i tre etager, får et etageantal på fem. Loungen opføres som en tilbygning til en eksisterende gangforbindelse i én etage og har et areal på ca. 97 m 2. På hotellets bygning mod Kriegersvej ønskes påbygget to etager med et samlet etageareal på ca. 939 m 2. Bygningshøjden bliver 15,5 meter. Ejendommens nuværende bebyggelse har et samlet etageareal på m 2. Efter opførelse af loungen og påbygningen af to etager, vil bebyggelsens samlede etageareal udgøre ca m 2. Byggeriet kræver ikke dispensation. Kommunen skal efter en vurdering fastlægge bebyggelsens samlede omfang og indvirkning på omgivelserne, og i vurderingen skal blandt andet følgende forhold indgå: Bebyggelsens samlede omfang skal være hensigtsmæssig i forhold til bebyggelsens anvendelse. Bebyggelsens samlede omfang skal svare til det sædvanlige i karréen, kvarteret eller området, eller det der tilstræbes i området. Kommuneplanens rammebestemmelser kan være vejledende. Side 2 af 7

3 Der skal under hensyn til ejendommens benyttelse sikres tilfredsstillende lysforhold for ejendommens bebyggelse og nabobebyggelse. Det skal sikres, at vinduer, altaner og lignende, der vender mod naboskel, ikke giver væsentlige indbliksgener. Dette fremgår af bygningsreglementets kap , 2.3 og 2.4. I kommuneplanen ligger ejendommen i område CY, der fastlægger anvendelsen til cityformål. I området må bebyggelsen opføres med et maksimalt etageantal på 5. Bebyggelsesprocenten er fastsat til 190 for karréen under ét. Den ønskede udvidelse af bygningen vil medføre, at bebyggelsesprocenten for karréen under et bliver 196,9. Ansøger har tilkendegivet, at loungen ønskes opført uanset, om der bliver givet tilladelse til påbygning af to etager. Dette er baggrunden for de to beslutningspunkter i denne indstilling. Af samme grund er der foretaget særskilte partshøringer af de omboende dels vedrørende opførelse af loungen dels vedrørende påbygningen af de to etager. Partshøringen har givet anledning til en række indsigelser, som vil blive gennemgået i det følgende. Opførelse af lounge: Partshøringen har givet anledning til indsigelse fra beboere i Orla Lehmanns Gade 6 og 12: Fem beboere i Orla Lehmanns Gade 6 anfører, at der må forventes en betydelig forøgelse af støjen fra aktivitet i gården, hvor hotelgæster opholder sig. En beboer i Orla Lehmanns Gade 12 anfører, at tilbygningen vil bidrage til en yderligere forringelse af parkeringsforholdene i området. Planlægning og Byggeri s kommentarer til indsigelserne: Da loungen inddrager en del af gårdens areal, og der ikke etableres nyt opholdsareal i gården, vil der næppe blive tale om nogen forøgelse af aktiviteterne i gården. Side 3 af 7

4 I øvrigt skal det bemærkes, at støjforhold ikke er et hensyn, der lovligt kan indgå i helhedsvurderingen i henhold til bygningsreglementet. Hotel Oasia har i dag 14 parkeringspladser i gården. Det vil der også være efter opførelsen af loungen. Påbygning af to etager: Partshøringen har resulteret i 35 indsigelser fra ejere og beboere i området. Ansøger har kommenteret indsigelserne. I det følgende vil indsigelserne og ansøgers kommentarer hertil blive gennemgået i tematiseret form. Indsigelser: Indsigelserne går på følgende forhold: Forringede lysforhold, idet lysindfaldet i lejlighederne reduceres, ligesom der vil være mindre sol på de udendørs opholdsarealer herunder altaner. Skyggegener, idet en forøgelse af bygningshøjden på Hotel Oasia vil betyde, at en større del af de omkringliggende udendørs opholdsarealer og altaner vil henligge i skygge i eftermiddagstimerne. Indbliksgener, idet en påbygning med to etager vil betyde, at der bliver frit udsyn dels til gårdmiljøet dels til de omkringliggende boliger. Forøgede trafikale gener, navnlig fordi Kriegersvej er meget smal og ensrettet. Forøgede parkeringsproblemer - allerede i dag har beboerne i området svært ved at finde parkeringspladser, og en udvidelse af hotellet vil gøre det endnu vanskeligere. Bebyggelsesprocenten bliver for høj. Udsigtsforholdene vil blive forringet. Ansøgers kommentarer til indsigelserne: Skyggediagrammerne viser, at kun en lille del af karréen vil blive påvirket af den forøgede bygningshøjde, og solindfaldet vil være uændret i forhold til i dag. Der vil være indbliksgener i et fortættet bymiljø. Det eksisterende hotel har allerede vinduer i højden mod gården, og en forøgelse af bygningsmassen vil ikke medføre indbliksgener, som ikke er der i dag. Side 4 af 7

5 Den forholdsvis lille tilbygning bør ikke have betydning for den samlede trafikmængde og dermed heller ikke for parkeringsforholdene. De fleste af hotellets gæster kommer med tog eller bus og bruger alternativt parkeringsanlægget ved Musikhuset. Ansøger vurderer, at der ikke vil blive tale om en væsentlig forringelse af udsigtsforholdene. Planlægning og Byggeri s bemærkninger: Skyggegener og lysforhold: En forøgelse af bygningshøjden på Hotel Oasia vil medføre en vis forringelse af lysforholdene og forøgede skyggegener for ejendommene Kriegersvej 21-21B og Orla Lehmanns Allé På Kriegersvej 21-21B viser skyggediagrammerne, at der om morgenen vil blive tale om en mindre forøgelse af skyggen på tagfladen på sidehuset, og skyggen vil strække sig lidt længere ind i gården. Planlægning og Byggeri vurderer, at der kun vil være tale om en ubetydelig forøgelse af skyggerne og om en mindre forringelse af lysforholdene på denne ejendom. For så vidt angår ejendommen Orla Lehmanns Allé 8-12 viser skyggediagrammerne, at påbygningen vil medføre, at der kastes en skygge ind over kvist og tag, men at der ikke vil være en permanent skygge. Diagrammerne viser, at der om sommeren vil være mere skygge i gårdene på Orla Lehmanns Allé 8 og 10. Skyggen viser sig markant kl. 14 og forsvinder sidst på eftermiddagen. Indbliksgener: Den eksisterende bebyggelse har tre tre fags vinduer i mansarden, hvorfra der er udsyn til gårdrummet. I projektet ændres mansarden til en murflade med otte to-fags vinduer, hvoraf de to er placeret i et trapperum. Planlægning og Byggeri vurderer, at der ikke vil blive tale om nogen nævneværdig forøgelse af indbliksgenerne for de omkringboende. Trafik- og parkeringsforhold: Udvidelsen af hotellet vil ikke påvirke den samlede trafikmængde nævneværdigt. Side 5 af 7

6 Da der ikke er tale om et stort og lokalplanpligtigt projekt, udløser byggeriet ikke krav om parkeringspladser. Dette følger af de gældende retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer i Aarhus Kommune. Udsigtsforhold: Forringede udsigtsforhold er ikke et hensyn, der lovligt kan inddrages i vurderingen efter kriterierne i Bygningsreglement 2010, kap Bebyggelsesprocent: Bebyggelsesprocenten for karréen under ét er i kommuneplanen fastsat til 190. Udvidelsen af hotellet indebærer, at bebyggelsesprocenten bliver 196,9. Planlægning og Byggeri vurderer, at bebyggelsens omfang er hensigtsmæssig i forhold til bebyggelsens anvendelse, og at overskridelsen af bebyggelsesprocenten er relativ lille. Overskridelsen svarer til ca. 585 m 2 etageareal i forhold til det nuværende etageareal på m 2 i karréen som helhed. Sammenfatning: Planlægning og Byggeri anbefaler, at det samlede projekt, som omfatter opførelse af lounge og påbygning af to etager, godkendes. Bortset fra at byggeriet vil medføre, at den bebyggelsesprocent, der i kommuneplanen er fastsat for karréen under ét, vil blive overskredet, holder projektet sig indenfor kommuneplanens rammebestemmelser. Planlægning og Byggeri vurderer, at projektet ikke vil påføre naboerne gener, som går udover, hvad der må forventes i et midtbyområde, hvor der efter kommuneplanen er mulighed for byggeri i 5 etager. I øvrigt vil der ikke blive tale om nogen væsentlig forringelse af lysforholdene, ligesom der ikke vil opstå væsentligt forøgede indbliksgener. Bünyamin Simsek / Lisbeth Errboe Svendsen Side 6 af 7

7 Bilag: Bilag 1: Situationsplan m.v. opførelse af lounge Bilag 2: Uddrag af skitseforslag - påbygning af to etager Bilag 3: 3Dskyggediagram Bilag 4: Indsigelser vedrørende opførelse af lounge Bilag 5: Ansøgers kommentar Bilag 6: Indsigelser vedrørende påbygning af to etager Bilag 7: Ansøgers kommentar Bilag 8: Dataark vedrørende opførelse af lounge Bilag 9: Dataark vedrørende påbygning af to etager Side 7 af 7

Indstilling. Randersvej 69 Påbygning af 2 etager på sidebygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Randersvej 69 Påbygning af 2 etager på sidebygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 5. december 2011 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er søgt om tilladelse til at ombygge ejendommen Randersvej

Læs mere

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C.

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. april 2015 Etagebyggeri i Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen, 8000 Aarhus C.

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

Indstilling. Orientering om afgørelser i april kvartal 2006. Til Århus Byråd. Teknik og Miljø. Den 15. februar 2007. Århus Kommune

Indstilling. Orientering om afgørelser i april kvartal 2006. Til Århus Byråd. Teknik og Miljø. Den 15. februar 2007. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Teknik og Miljø Den 15. februar 2007 Orientering om afgørelser i april kvartal 2006 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Absalonsgade 25, Århus C,

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 806 Område til cityformål ved Vesterbro Torv, Vester Allé, Vestergade og Vesterport, Århus Midtby Januar 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Område til City-formål ved Vesterbro

Læs mere

LOKALPLAN NR. 295 BRØDREGADE - RÅDHUSSTRÆDE

LOKALPLAN NR. 295 BRØDREGADE - RÅDHUSSTRÆDE LOKALPLAN NR. 295 BRØDREGADE - RÅDHUSSTRÆDE EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Størrelse og anvendelse Planen går ud på Butikker, servicelokaler og boliger Lokalplanen omfatter ejendommene Rådhusstræde

Læs mere

Lokalplanforslaget har været offentliggjort i perioden 8. januar til 5. marts 2014. Der er modtaget følgende indsigelser, som gengives i resumé:

Lokalplanforslaget har været offentliggjort i perioden 8. januar til 5. marts 2014. Der er modtaget følgende indsigelser, som gengives i resumé: Hvidbog Indsigelser til Tillæg 2009.12 og lokalplanforslag 565 for énfamiliehus på Fiskopvej 35. Endelig vedtagelse med forslag til rettelser/imødekommelse af indsigelser. Lokalplanforslaget har været

Læs mere

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF LOKALPLAN 14.02D Greve Bygade 48-50 Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

Retningslinjer for altaner og tagterrasser

Retningslinjer for altaner og tagterrasser BILAG 1 Retningslinjer for altaner og tagterrasser Lys og luft til alle Københavns Kommune ønsker at fremme mulighederne for at etablere altaner og tagterrasser i eksisterende bygninger og tilstræber,

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. marts 2015 Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 994. Boligområde ved Lauritshøj

Læs mere

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109 Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 13-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Mødelokale D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 13-08-2015 17:00 1 (Åben) Strategi for kommuneplanlægning...3

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Svar på naboorientering om Torslunde Bygade 17 fra nabo Torslunde Bygade 15

Svar på naboorientering om Torslunde Bygade 17 fra nabo Torslunde Bygade 15 Ishøj kommune Plan, Bygge og Miljøcenter Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Torslunde 2/32014 Svar på naboorientering om Torslunde Bygade 17 fra nabo Torslunde Bygade 15 Efter den uheldige proces omkring manglende

Læs mere

PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88726400 E-MAIL

PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88726400 E-MAIL LOKALPLAN LOKALPLAN 401-4 Borgen Bycenter Sønderborg August 2010 PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88726400 E-MAIL post@sonderborg.dk HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er den eneste plantype,

Læs mere

LANDGREVEN Forslag til lokalplan

LANDGREVEN Forslag til lokalplan LANDGREVEN Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 3. juni 2010 vedtaget forslag til lokalplan Landgreven. Lokalplanområdet ligger i bydelen Indre By. Offentlig høringsperiode fra den 16.

Læs mere

Indstilling. Kommunal garanti til helhedsplan for Viby Syd. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Kommunal garanti til helhedsplan for Viby Syd. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Kommunal garanti til helhedsplan for Viby Syd 1. Resume Boligforeningen Århus Omegns

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand. Se endvidere lokalplan nr. 584. November 2005 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand. Se endvidere lokalplan nr. 584. November 2005 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 736 Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand Se endvidere lokalplan nr. 584 KONGSBAK INFORMATIK November 2005 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Helenelyst,

Læs mere

gladsaxe.dk Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 Bagsværd Fælled

gladsaxe.dk Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 Bagsværd Fælled gladsaxe.dk Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 Bagsværd Fælled Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 er fremlagt i perioden 05.03.203 til 07.05.203. Har du indsigelser eller ændringsforslag

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-007

LOKALPLAN NR. 10-007 S i l k e b o r g L a n g sø SØ VE J ADE RG TE ØS TORVET LUFTFOTO AF 2008 CENTEROMRÅDE MELLEM ØSTERGADE, TORVET OG SØVEJ LOKALPLAN NR. 10-007 Lokalplan nr. 10-007 Centerområde mellem Østergade, Torvet

Læs mere

Nr. 229, september 2001 - NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER

Nr. 229, september 2001 - NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER Nr. 229, september 2001 - NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER ISSN 0909-1882 Tilbygning og udvidelse af aktivitet på virksomheder, der tidligere var etableret i overflødiggjorte landbrugsbygninger. Efter planlovens

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 886 Cityformål på godsbanearealet ved Skovgaardsgade, Århus Midtby

Forslag til lokalplan nr. 886 Cityformål på godsbanearealet ved Skovgaardsgade, Århus Midtby Den 25. maj 2010 Forslag til lokalplan nr. 886 Cityformål på godsbanearealet ved Skovgaardsgade, Århus Midtby Århus Kommune Teknik og Miljø Århus Kommune har udarbejdet et forslag til den fremtidige anvendelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 371 NØRRE SIDEALLÉ

LOKALPLAN NR. 371 NØRRE SIDEALLÉ LOKALPLAN NR. 371 NØRRE SIDEALLÉ Borgerrepræsentationen har den 11. december 2003 vedtaget lokalplan Nørre Sideallé-karreerne, et område ved Nørre Allé, Ahornsgade, Poppelgade og Møllegade. Lokalplanen

Læs mere

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 964. Område til offentlige formål, skole- og institutionsformål, ved Ingerslevs Boulevard, Frederiksbjerg.

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 964. Område til offentlige formål, skole- og institutionsformål, ved Ingerslevs Boulevard, Frederiksbjerg. Aarhus Kommune Lokalplan nr. 964 Område til offentlige formål, skole- og institutionsformål, ved Ingerslevs Boulevard, Frederiksbjerg. Aarhus Midtby Marts 2014 Lokalplan nr. 964 Aarhus Kommune Planlægning

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Lp 01-010-0007 Del af karréen Kongensgade, Englandsgade, Borgergade og Jernbanegade

Tillæg nr. 1 til Lp 01-010-0007 Del af karréen Kongensgade, Englandsgade, Borgergade og Jernbanegade Lokalplan nr. 01-010-0011 Esbjerg, Indre By Tillæg nr. 1 til Lp 01-010-0007 Del af karréen Kongensgade, Englandsgade, Borgergade og Jernbanegade Marts 2014 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge

Læs mere