ØkonomiNyt nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØkonomiNyt nr. 7-2008"

Transkript

1 ØkonomiNyt nr Udviklingidefinansielemarkeder - Tilpasningidetfinansielemarked - Økonomiisvineproduktionen Udviklingidefinansielemarkeder I Økonominyt nr beskrev vi forskellen mellem den subjektivt skabte økonomi og realøkonomi - vi henviser til denne Økonominyt, der kan findes på landboforeningens hjemmeside. I skrivende stund ser vi for alvor den korrektion af økonomien, som vi beskrev netop i denne Økonominyt. Vi skrev også, at når subjektiviteten bliver for negativ, vil den følelsesmæssige forventning være lavere end det, der er realøkonomisk muligt. Hvem husker ikke vores daværende finansminister Thor Pedersen, der opfordrede danskerne til at øge forbruget og dermed væksten, fordi vi havde råd til det, og som han sagde: Om føje år er vi så velhavende, at vi faktisk kan købe det meste af verden! Vi fastholder vores holdning om, at den danske økonomi er robust, fordi vi nu i mange år har produceret og solgt varer for mere, end vi har forbrugt. Danmark er et af de få lande, der stort set har ryddet sin gæld væk og dermed er blevet robust. De store likviditetskriser, vi i øjeblikket ser rundt om i verden, vil også ramme os, selvom om vi er robuste. Vi vil helt sikkert se et betydeligt fald i væksten og krav om øget opsparing for os alle. Regeringen har varslet genindførelse af det særlige SP-bidrag. Likviditetskrisen rammer også det danske landbrug med fuld kraft. Der vil sættes krav til opsparing eller med moderne udtryk et positivt Cash Flow. Det betyder, at landbruget har en løbende positiv likviditet, og det er der mange landbrug, der uden problemer kan nå. Alene afskrivningerne kan anvendes til denne positive Cash Flow, da de fleste har afdragsfrie lån. Men inden for landbruget er der også landmænd, der har vækstet deres aktiviteter betydeligt, nøjagtigt som boligspekulanter i det københavnske område. Disse vækstrater kan få meget store likviditetsproblemer og dermed komme i økonomiske vanskeligheder. Det er derfor vigtigt at få kigget nærmere på likviditetsflowet på jeres bedrifter. Likviditet er i øjeblikket en mangelvare, og denne likviditetsmangel vil fortsætte, lige indtil korrektionen mellem den subjektive økonomi og realøkonomien er nulstillet. Vi tror, vi nu har set dybden af problemerne, og at det blot et spørgsmål om, hvem der skal tage tabene. Når dette er kendt, vil renten igen falde markant, og herefter vil væksten igen langsomt være stigende. Vi fastholder en tidshorisont på 3 4 år, og herefter har vi glemt problemerne, og forventningerne til fremtiden vil igen få overtaget i de økonomiske dispositioner.

2 Vi må således konstatere, at det finansielle marked er inde i en særdeles urolig periode og dermed også i en usikker periode. Det kan være meget vanskeligt at forudse udviklingen, - spec. det næste halve til hele år. Rentedannelsen er primært i den sidste ende bestemt af efterspørgslen af penge. En kraftig efterspørgsel giver en høj rente og en lav efterspørgsel giver en lav rente. Hertil vil også inflationen påvirke renteniveauet. Vi har i de seneste år haft en voldsom økonomisk vækst med stor efterspørgsel efter kapital, og vi har dermed haft en stigende rente. I forhold til vores tidligere forventninger er vi blevet snydt af, at den økonomiske optur har været væsentlig stærkere og har varet længere, end vi havde forventet. Historien viser, at jo stærkere og jo længere en økonomisk optur har været, jo kraftigere bliver nedturen! Tages udgangspunkt i ovenstående må det forventes, at der vil ske en ganske kraftig opbremsning af økonomien i den kommende tid, hvilket alt andet lige bør betyde en faldende rente på sigt. Den helt store usikkerhed er dog den aktuelle likviditetskrise, -hvordan vil den påvirke renteudviklingen det næste ½ -1 år? Tilpasningidetfinansielemarked Når man skal agere i det finansielle marked, er det vigtigt, at man har en forventning om og en holdning til, hvordan udviklingen vil være i den kommende tid, idet det, man bør gøre, vil være meget afhængig af, hvordan udviklingen vil forløbe! Man skal også gøre op med sig selv, hvor risikovillig man er. Her gælder både, hvad ens psyke kan holde til, og hvor meget man reelt kan tåle at tabe. Som sagt er det vigtigt at forholde sig til en forventet udvikling. Der kan grundlæggende opstilles 3 scenarier: 1. Stigende rente: Man skal grundlæggende søge over i fast rente. 2. Uændret rente: Man bør søge hen mod den billigste rente, hvilket oftest vil være kort rente. 3. Faldende rente: Man bør blive i var. rente og fastforrentede lån bør indfries (formentlig med kursgevinst) og omlægges til variabelt forrentede lån. I princippet kan ovenstående tilpasninger ske ved omlægning af lån, eller f.eks. ved anvendelse af SWAP. Når en finansiel aftale (det kunne være et F1-lån) nærmer sig udløb kan man overveje muligheden for at eliminere risikoen inden omlægning ved f.eks. at fastlåse renten for det kommende år på nuværende niveau. Dette kan formentlig på nuværende tidspunkt ske til nuværende F1-rente ca. 5,00 % + et tillæg på ca. 0,3 %. Dette giver en sikkerhed for renten i 2009, men om det rentemæssigt har været en god ide, kan kun tiden vise.

3 Man kan også sikre sig mod, at renten stiger ud over et fastlagt niveau (et renteloft). Man tegner en forsikring mod rentestigning. En såkaldt cap-aftale kan udformes individuelt alt efter på hvilket niveau, hvor man ønsker renteloftet og i hvor lang tid, man ønsker renteloftet. Et renteloft kan også kombineres med en rentebund, hvilket betyder, at falder renten under er fastlagt niveau, forpligter man sig til at betale den fastlagte minimumsrente. Et renteloft vil normalt koste et tillæg til renten, medens en rentebund vil give et fradrag i renten. Læggesineægimereendenkurv Da det kan være vanskeligt at forudsige udviklingen, kan det være fornuftigt, at kombinere nogle at mulighederne. Det vil ofte kunne ske via SWAP-markedet uden væsentlige omkostninger. Eksempel: Låneportefølge 10 mill kr i F1-lån Der forventes en faldende rente på sigt, men betydelig usikkerhed på kort sigt Man kan evt. vælge at omlægge 50 % af låneportefølgen til fast rente via en SWAP i f.eks. 3 år, hvilket oven i købet her og nu kan give en mindre rentelettelse. Ved at swappe til fast rente mindskes renterisikoen, hvorefter man evt. kunne vælge at satse noget mere et andet sted. Man kunne således vælge at swappe de resterende 50 % af låneportefølgen fra var. DKK-rente til var. CHF-rente. Her vil man påtage sig en valutarisiko og en mindre risiko for, at rentespændet mellem DKK-rente og CHF-rente indsnævres. Ovenstående disposition vil d.d. medføre: - Rentebesparelse: Swap til fast rente 5 mill kr x 0,99 % kr Swap til var. CHF-rente 5 mill x 1,84 % kr Rentebesparelse i alt kr - Risiko formindsket med fastrente-swap Risiko forøget med CHF-swap. Afslutning Renteudviklingen er svær at forudsige, men det gør det ikke mindre væsentligt at følge med i udviklingen og forholde sig til den. Man skal også i god tid forholde sig til, hvad man skal gøre, hvis udviklingen forløber på den ene eller den anden måde. Det er en god ide, at nedfælde sin strategi på papir, således den er synlig og let tilgængelig. Der er mange muligheder med større eller mindre risiko. Kontakt Økonomiafdelingen og få sparring til din finansielle strategi! Økonomiisvineproduktionen 2007 har været et dårligt år for svineproduktionen. Det er der ikke nogen svineproducenter, der er i tvivl om! Den væsentligste årsag til den dårlige økonomi i svineproduktionen er et ekstraordinært dårligt bytteforhold i svineproduktionen. Svinepriserne har været lave og foderpriserne har været høje.

4 Spørgsmålet er så, hvor meget bytteforholdet skal forbedres, for at der kan skaffes balance i økonomien for svineproducenterne? Smågriseproduktion I tabel 1 ses gennemsnitlige resultater fra 524 bedrifter med produktion af smågrise, og det fremgår heraf, at driftsresultatet før aflønning af ejers arbejdsindsats er kr i Tabel1.Fem årsudviklingiindtjeningenforbedriftermedsoholdogsalgafsmågrise Antal regnskaber Antal årssøer Antal producerede 30 kg grise Antal producerede slagtesvin Landbrugsareal, ha i alt Beløb i kr Bruttoudbytte Stykomkostninger Dækningsbidrag Kontante kapacitetsomkostninger Driftsmæssige afskrivninger Resultat af primær drift Afkoblet EU-tilskud Finansieringsomkostninger Driftsresultat Heraf konjunkturer For at skabe økonomisk balance, bør der yderligere afsættes min kr til ejers aflønning, og resultatet skal således hæves med kr for at skabe økonomisk balance. En sådan stigning vil alt andet lige kræve en stigning i svinepriserne til 415 kr/smågris svarende til en slagtesvinenotering på 11,10 kr/kg. Dette niveau kan defineres som nul-punktet (giver efter ejeraflønning et resultat på 0). Ved beregning af dette nul-punkt for 2007-regnskaberne er der taget udgangspunkt i følgende: Efektivitet 24,9 grise/årsso Smågrisepris 317 kr/smågris kr/kg Slagtesvinenotering 8,30 svinekød Foderpriser: Sofoder 1,35 kr/fe Smågrisefoder 2,10 kr/fe Slagtesvinefoder 1,30 kr/fe Det kan desuden beregnes, hvor meget resultatet påvirkes af ændringer i henholdsvis foderpriserne og svinenoteringen (det forventes at smågriseprisen ændrer sig i takt med svinenoteringen). I tabel 2 kan ses, hvordan resultat påvirkes af ændringer i netop foderpriserne og svinenoteringen. For at opnå et resultat før ejeraflønning på kr ved uændrede foderpriser kræves en svinenotering på 11,10 kr/kg. Er svinenoteringen f.eks. 10,60 kr/kg og foderpriserne samtidig falder med f.eks. 10 % vil der med udgangspunkt i resultaterne for 2007 kunne forventes et resultat til ejeraflønning på kr. Andre kombinationer kan aflæses af tabel 2.

5 Tabel2.Følsomhedforsmågriseproducentermedudgangspunktiresultaterfor2007 Sl.sv.Notering,kr/kg 9,6 10,1 10,6 11,10 11,6 12,1 12, % ændrfoderpris Resultattilejeraflønning(1000kr): For øjeblikket ligger foderpriserne ca. 10 % højere end udgangspunktet for 2007 og d.d (uge 39, 2008) er svinenoteringen 10,70 kr/kg, og det må således konkluderes, at situationen for smågriseproducenterne på nuværende tidspunkt er dårligere end gældende som gns. for 2007, og der kan formentlig ikke foreløbig forventes en tilfredsstillende forbedring af bytteforholdet. Slagtesvineproduktion I tabel 3 ses resultater fra 583 bedrifter med produktion af slagtesvin, og det fremgår heraf, at driftsresultatet før aflønning af ejers arbejdsindsats er kr i Tabel3.Fem årsudviklingiindtjeningenforbedriftermedproduktionafslagtesvin Antal regnskaber Antal producerede slagtesvin Landbrugsareal, ha i alt Beløb i kr Bruttoudbytte Stykomkostninger Dækningsbidrag Kontante kapacitetsomkostninger Driftsmæssige afskrivninger Resultat af primær drift Afkoblet EU-tilskud Finansieringsomkostninger Driftsresultat Heraf konjunkturer Tages udgangspunkt i disse resultater for 2007, kan der beregnes et nul-punkt (resultat før ejeraflønning på kr) ved en slagtesvine-notering på 9,60 kr/kg. Ved beregning af nul-punktet er der for 2007-regnskaberne taget udgangspunkt følgende: Besætningsstørelse: Sl.svinproduceret Efektivitet 2,96 fe/kgtilvækst Smågrisepris 337 kr/smågris Slagtesvinenotering 8,30 kr/kgsvinekød Foderpriser: Slagtesvinefoder 1,30 kr/fe Der kan også her beregnes, hvor meget resultatet påvirkes af ændringer i henholdsvis foderpriserne og svinenoteringen.

6 I tabel 4 kan ses, hvordan resultat påvirkes af ændringer i netop foderpriserne og svinenoteringen. For at opnå et resultat før ejeraflønning på kr ved uændrede foderpriser kræves en svinenotering på 9,6 kr/kg. Stiger svinenoteringen til f.eks. 10,60 kr/kg og foderpriserne samtidig stiger med 10 %, vil der med udgangspunkt i resultaterne for 2007 kunne forventes et resultat til ejeraflønning på kr. Andre kombinationer kan aflæses af tabel 2. Tabel4.Følsomhedforslagtesvineproducentermedudgangspunkti2007-regnskaber Sl.sv.Notering,kr/kg 8,1 8,6 9,1 9,60 10,1 10,6 11, % ændrfoderpris Resultattilejeraflønning(1000kr) Det kan således konkluderes, at slagtesvineproducenterne med nugældende prisforhold kan forventes at have en positiv økonomisk balance. Det må også konkluderes, at der for tiden er en uholdbar situation i forskellen i indtjeningsevnen for smågriseproducenter og slagtesvineproducenter. Økonomiafdelingen

Prognose for landbrugets driftsresultater 2006 og forventede resultater for 2005

Prognose for landbrugets driftsresultater 2006 og forventede resultater for 2005 Prognose for landbrugets driftsresultater 2006 og forventede resultater for 2005 PROGNOSE FOR LANDBRUGETS DRIFTSRESULTATER 2006 FOTOS OMSLAG: Jens Tønnesen, Dansk Landbrugs Medier TRYK: Special-Trykkeriet

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2015

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2015 Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2015 December 2013 1 / 17 SAMMENDRAG Svineproducenternes driftsresultat for 2013 forventes at blive lavere end 2012, der ganske vist var det

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

og efterspørgsel efter varer, samt markedspsykologien. Risikostyring er det seneste

og efterspørgsel efter varer, samt markedspsykologien. Risikostyring er det seneste Risikoafdækning Risikostyring er det seneste år kommet i fokus i landbruget grundet de store prisudsving, der har været på råvarer. Tema >> Jens Schjerning, LandboSyd, AgroMarkets >> John Jensen, LandboNord,

Læs mere

Produktionsøkonomi. Svin 2008. Produktionsøkonomi Svin 1

Produktionsøkonomi. Svin 2008. Produktionsøkonomi Svin 1 Produktionsøkonomi Svin 2008 Produktionsøkonomi Svin 1 2 Produktionsøkonomi Svin Produktions økonomi Svin Forfattere Forfattere er anført ved hver artikel i pjecen Redaktør Lene Korsager Bruun, Dansk Svineproduktion

Læs mere

Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen

Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen Den 28. januar 2010 Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen Norddjurs Kommune har i øjeblikket et lån 1 i schweizerfranc 2 på ca. 87,9 mio. kr. (ekskl. evt. kurstab) ud af en samlet låneportefølje

Læs mere

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2015. 25.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2015. 25. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2015 25. marts 2015 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån Institut for finansiering HD-afhandling Forfatter: Henrik Kjellerup Vejleder: Frank Pedersen Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb Handelshøjskolen i Århus Foråret 2005 1 Problemformulering...

Læs mere

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden 11. august 2009 Forældrekøb markant billigere end for ét år siden Torsdag den 30. juli fik 45.861 studerende det brev, de har ventet på hele sommeren; et ja til at komme ind på en videregående uddannelse.

Læs mere

Valutaterminskontrakter

Valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter bliver mere og mere brugt indenfor landbruget. De kan både bruges til at afdække en valutarisiko, men også til at opnå en gevinst på en ændring i en given

Læs mere

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Rentesikringsordninger afdragsfrie lån lån i udenlandsk valuta Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen December

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Finanstilsynet 13. december 2013 J.nr. Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Denne vejledning indeholder vejledning om reglerne om individuelle nedskrivninger og hensættelser i bekendtgørelse

Læs mere

Enestående mulighed for at styrke landbrugets finansielle robusthed

Enestående mulighed for at styrke landbrugets finansielle robusthed Februar 2015 Enestående mulighed for at styrke landbrugets finansielle robusthed En kombination af svag økonomi, lav inflation og uro på de finansielle markeder har medført en rekordlav rente. Selvom vi

Læs mere

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi 18. juni 2014 Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi Traditionen tro er forældrekøb et stort tema på boligmarkedet hen over sommeren som en konsekvens

Læs mere

Strategi for lån A/B Lindstrand. Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013

Strategi for lån A/B Lindstrand. Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013 Strategi for lån A/B Lindstrand Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Foreningens lån i hovedtræk... 3

Læs mere

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2014 3. april 2014 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere 16. januar 2012 3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere De historiske rentefald i kølvandet på den sløje økonomiske udvikling har betydet, at det nu er blevet muligt at optage 3,5 % fastforrentet

Læs mere

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune 20. februar 2006 Sammenfatning Ringsted Kommunes nuværende låneportefølje må risikomæssigt betragtes som

Læs mere

Markedsupdate Redaktion afsluttet 12. august 2015

Markedsupdate Redaktion afsluttet 12. august 2015 Markedsupdate Redaktion afsluttet 2. august 25 Overblik sidste 2 måneder OMX C2 Cap 4,5 +3,22% årig statsrente,883 -,5% point USD/DKK 6,695 +2,27% 5 95 9 85 8 75 7 65 6,6,4,2,8,6,4,2 5-8-24 5--24 5-2-25

Læs mere

Onsdag den 13. november blev der fremlagt et lovforslag til ny realkreditlov.

Onsdag den 13. november blev der fremlagt et lovforslag til ny realkreditlov. Erhvervs- og Vækstministeriet Att. Jacob Thomassen Slotholmsgade 12 1216 København K 20. november 2013 PEM Høring over forslag til Lov om ændring af lov om realkreditlån og Onsdag den 13. november blev

Læs mere

Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg

Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg Nu skal du have det lange lys på, når det gælder din bolig-økonomi, lyder rådet fra økonomerne Af Uffe Jørgensen og Morten Mærsk, 23. oktober 2012 03 Eksperter:

Læs mere

Ren slaraffenland for boliglåntagere

Ren slaraffenland for boliglåntagere Ren slaraffenland for boliglåntagere Renterne er styrtdykket i Danmark på det seneste. Det åbner nærmest dagligt for nye lånetyper til boligejerne, og slår alt hvad der før er set. Af Lars Erik Skovgaard.

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling 30. juli 2012. Forældrekøb en omkostningsfri investering i dit barns fremtid I dag, den 30. juli, får over 80.700 unge det længe ventede brev ind af brevsprækken, nemlig svaret på om de er kommet ind på

Læs mere

Gældspleje og finansielle instrumenter

Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje og finansielle instrumenter 1 Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje betyder, at virksomheden hele tiden er klar over de finansielle

Læs mere

Stort skattesmæk truer boligejerne

Stort skattesmæk truer boligejerne NR. 10 DECEMBER 2012 Stort skattesmæk truer boligejerne Realkreditinstitutternes refinansieringsauktioner i november og december betyder, at boligejere med rentetilpasningslån og boligejere der har konverteret

Læs mere