ØkonomiNyt nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØkonomiNyt nr. 8 2008"

Transkript

1 ØkonomiNyt nr Finanskrisen Det liberaliserede mar ked Likviditets og kapitalkrise Den kommende rentetilpasning Fast forrentede lån Valuta Den økonomiske krises betydning for landbr ugets finansielle situation Finanskrisen Vi har udarbejdet nedenstående figur, som viser den økonomiske udvikling i grove træk. Den første søjle viser den årlige procentuelle prisudvikling på boliger på det danske marked, den midterste søjle viser den procentuelle udvikling i det danske bruttonationalprodukt, og den sidste søjle viser den procentuelle stigning i landbrugets aktiver. Der findes ingen opgjorte tal i landbruget aktiver for Udvikling i boligværdier, landbrugsaktiver og BNP 40 År lige % stigninger Stigning i boligværdi Stigning i BNP Stigning i landbr. aktiver År Tager vi udviklingen i bruttonationalproduktet, og sætter dette måltal op som den generelle realøkonomiske udvikling, så viser udviklingen i boligværdi og landbrugets aktiver en stigning der ligger langt over, den årlige realøkonomiske udvikling. Rent matematiske vil udligningen af søjlerne til den realøkonomiske balance kunne beregnes, og dermed vil forventningerne til faldet også kunne beregnes. Hvor stort faldet bliver og over hvor mange år, er dog usikkert, dels betyder den bagvedliggende gældssætning og forrentningen heraf meget for en afbødning af faldet, mens faldet i væksten og den menneskelige negative holdning kan forstærke faldet.

2 Trækker krisen ud, og bliver den negativ, kan der nemt gå 8 år, før balancen vil indfinde sig. Dansk Økonomi er robust, og der bør være rigeligt af ressource til at kunne afbøde det økonomiske falds varighed til 3 5 år. Vil landbruget få samme rutsjetur som boliger? Det spørgsmål er noget kompliceret, dels dækker den ekspansive udvikling jo rent faktisk en produktion med et forventet afkast. De mest sårbare landbrugsøkonomier er naturligvis på de landbrug, der har haft den højest vækstrate. og som har etableret sig indenfor de sidste 3 4 år. Betydelige dele af landbruget er velkonsolideret og vil derfor også være robuste til en nedskrivning af værdierne. Det vil alene være evnen til at forrente og skabe positiv likviditet, der vil give overlevelse, selvom nogle bliver tekniske insolvente. Det liberaliserede mar ked Vi har i de seneste år hørt meget om WTO forhandlinger og om hvor vigtigt, det er med et liberaliseret marked for penge, råstoffer, arbejdskraft og fødevarer. Det har været argumentet, at en fuldstændig liberalisering vil give billigere fødevarer og hjælpe de fattige lande til at afsætte deres produkter. De sidste år har om noget vist konsekvensen af det frie marked med betydelige tab til følge. De store pengefonde har haft frit spil til at gå i markedet og skabe betydelige ændringer i prisstruktur ved ændret udbud og efterspørgsel. Der er rigtig mange, der har ladet sig friste af at gå ind i parallelle spekulationer men med så lille kapital, at dette ikke påvirker de helt store penge fondes spekulationer. Da markedet ved en fuldt liberalisering bliver uforudsigelig, og da vi borgere er de små, er det næsten kun held, der kan give gevinster, medens der er betydelig tabsrisiko. Landmænd skal derfor tænke sig meget grundigt om, før der etableres spekulationsforretninger. Likviditets og kapitalkrise Det seneste halve år har jf. ovenstående givet voldsomme dønninger i den generelle økonomi. Vi har gennem nogen tid kunnet forudse, at der ville komme en økonomisk nedtur. Spørgsmålet var, hvornår nedturen mere konkret ville sætte ind, og hvor kraftig den ville blive. Vi må nu erkende, at nedturen har meldt sin ankomst, og at den måske bliver mindst lige så kraftig, som vi kunne frygte Optræk til den generelle økonomiske krise har umiddelbart medført en likviditetskrise (mangel på likviditet og høj pris for at stille likviditet til rådighed) som følge af dels stor økonomisk usikkerhed og dels direkte mangel på penge som følge af, at mange lån ikke har kunnet tilbagebetales, fordi låntagningen ikke har stået mål med et realistisk afkast. Vi kan have en tro på, at likviditetskrisen vil blive afgrænset til en forholdsvis kort periode, medens den generelle økonomiske nedtur godt kan forløbe over en noget længere periode.

3 Mangel på likviditet og generel usikkerhed har givet et voldsomt pres på renteudviklingen, og renterne har i en periode været stigende og skabt endnu mere nervøsitet. Det ser nu ud til, at det største pres er overstået efter gennemførelse af diverse hjælpepakker, og at renten nu igen er vigende. Men der vil stadig være betydelig usikkerhed vedr. renteudviklingen på kort sigt, medens der på længere sigt generelt må forventes en nedgang i renten som følge af voldsom afmatning i den økonomiske vækst. Et lavt renteniveau vil være nødvendigt for igen at sætte gang i den økonomiske vækst. Den kommende rentetilpasning For mange vil den foranstående refinansiering af F1 lån være af stor betydning. Som det ser ud nu, tyder meget på, at renteniveauet er faldende, og fortsætter udviklingen kan vi forvente en F1 rente for 2009, der er lavere end den, vi har haft i Der skal dog ikke meget forøget uro til, før renteniveauet igen kan presses op ad. Realkreditinstitutionerne har skrevet til låntagere med meddelelse om, at såfremt man ønsker omlægning til anden lånetype, skal man meddele dette inden 28. nov Hvis ikke man foretager sig noget vil refinansieringen foregå automatisk til et tilsvarende lån. Da trenden i renteudviklingen er nedad, skal vores anbefaling for F1 lån i kr på nuværende tidspunkt være, at man ikke foretager sig noget og dermed på normal vis får refinansieret til samme lånetype (F1) som tidligere. Hvis man er usikker på renteudviklingen frem til dec. måned og i øvrigt er tilfreds med den aktuelle rente, kan man evt. vælge at låse renten fast til den nu aktuelle rente, hvilket formentlig vil koste et mindre tillæg til aktuel rente. I forbindelse med refinansieringen af F1 lån har man mulighed for at vælge, om kursen skal fastlægges på en enkelt børsdag eller som gennemsnit over f.eks. 10 børsdage. Har man et særligt ønske her, skal dette meddeles til realkreditinstituttet senest 28. nov Situationen for F1 lån i EUR kan være noget mere usikker. Markedet for korte obligationer i EUR har i den seneste tid været meget usikker, og dermed vil der også være en betydelig usikkerhed vedr. refinansiering af F1 lån i EUR. D.d vil renten på F1 lån i EUR være ca. 5,0 % (stor usikkerhed!), hvilket er ca. 0,5 % enh højere end tilsvarende lån i DKK til trods for, at renteniveauet i EUR generelt er lavere end i DKK. Har man f.eks. F1 lån i EUR kan man overveje følgende: 1. Omlægge sine F1 lån til DKK, nyt pantebrev skal tinglyses. Ved indfrielse af lån i EUR kan tidligere ikke fratrukne låneomkostninger formodentlig give et skattemæssigt fradrag 2. Kontakte realkreditinstituttet for at få oplyst en rente på lånet her og nu og så fastlåse denne rente, hvis man synes denne er OK! 3. Afvente normal refinansiering i dec. måned

4 Pengemarkedsrente lån Cibor 3 og 6 og Euribor 3 og 6 er baseret på lange obligationer med variabel rente, og disse lån skal således ikke refinansieres, men skal blot rentetilpasses i henhold til udviklingen i Cibor renten og Euribor renten. Her skal man ikke foretage sig noget med mindre, man af andre grunde ønsker lånet omlagt. En omlægning til anden lånetype vil kræve nyt pantebrev m.v. Fast forrentede lån En høj rente er generelt lig med lave kurser på obligationer, og kursen på fastforrentede obligationer har i den seneste tid være meget lave. Renten på fastforrentede lån har i den seneste tid også været faldende og dermed har kursen på fastforrentede obligationer været stigende. Tror men fortsat på et faldende renteniveau, kan det stadig overvejes at indfri fastforrentede lån og omlægge til variabelt forrentede lån og dermed score en kursgevinst. Det kan ikke anbefales f.eks. at omlægge fra 4 % obligationer til 6 (eller 7) % obligationer. Valuta Lån i fremmed valuta kan i princippet opnås enten som egentlig lån eller gennem en swap. Ved at tage lån i fremmed valuta påtager man sig en yderligere risiko ud over renterisikoen. Man påtager sig også en valutarisiko. Ligesom der har været stor uro på rentemarkedet, har der også været stor uro på valutamarkedet, hvor DKK generelt har været under pres med den konsekvens, at mange valutaer er steget i forhold til DKK. Det gælder f.eks. CHF, JYP og USD. Denne situation kan være værd at overveje! Er det nu, vi evt. skal tage lån i f.eks. CHF, hvor renteforskellen til DKK er ca. 3,5 % enheder? Det skal understreges, at selv om vi synes, at CHF kursen er høj i forhold til tidligere niveau, kan der være mulighed for, at den stiger yderligere. Inden man evt. går ind i f.eks. et CHF lån, vil det være hensigtsmæssigt at få bekræftet en ikke stigende trend for CHF. Dette kan f.eks. ske ved, at CHF kursen komme under 50 dages glidende gennemsnit, som lige nu er beliggende ved en kurs på 485. Går vi i dag ind i valutalån, bør der udarbejdes en aktiv strategi for, hvordan man skal forholde sig under forskellige forhold. En strategi kunne være ikke at acceptere kurstab, hvilet så må medføre, at engagementet indfries, såfremt kursen stigen over indgangskursen, eller at der laves modgående terminsforretninger, hvis kursen stiger ud over indgangskursen.

5 Den økonomiske krises betydning for landbr ugets finansielle situation Den generelle økonomiske stramning og usikkerheden på det finansielle marked vil uundgåelig få betydning for landbrugsbedrifterne. Vi må forvente at komme ind i en periode, hvor muligheden for at skaffe likviditet (optage lån m.v.) vil blive væsentlig forringet, dels som følge af en generel likviditetsmangel og dels som følge af, at der sættes større og større spørgsmålstegn ved de egentlige værdier på landbrugsbedriften. Hvor der tidligere var tale om ekspeditionssager, vil der fremover blive stillet krav om dokumentation for værdierne samt mulighed for en tilstrækkelig grad af selvfinansiering. I nærmeste fremtid vil det også være meget afgørende, at der kan dokumenteres en tilfredsstillende likviditetsmæssig udvikling på bedriften. Umiddelbart vil der ikke blive fokuseret voldsomt på konsolideringen, men kan man ikke opfylde sine økonomiske forpligtigelser, må det formodes, at der vil blive fokuseret meget på effektiviteten på bedriften. Er der andre, der kan gøre det bedre? Er man i risikogruppe, må konsekvensen af ovenstående være: Fokus på effektiviteten Fokus på likviditet, alle ikke strengt nødvendige investeringer undlades Afdæk dit eventuelle likviditetsbehov og tag i god tid kontakt med banken Vurder dit finansielle beredskab (hvilke finansieringsmuligheder måtte der være?) Med henvisning til ovenstående og med faldende priser på landbrugsvarer kan der forventes et betydeligt pres på likviditeten på landbrugsbedrifterne i den kommende tid. For i god tid at få et overblik over et evt. likviditetsbehov kan det være en god idet spec. i år at få udarbejdet et budget, der viser den forventede likviditetsmæssige udvikling, således nødvendig likviditet kan sikres i god tid. Økonomiafdelingen

ØkonomiNyt nr. 7-2008

ØkonomiNyt nr. 7-2008 ØkonomiNyt nr. 7-2008 - Udviklingidefinansielemarkeder - Tilpasningidetfinansielemarked - Økonomiisvineproduktionen Udviklingidefinansielemarkeder I Økonominyt nr. 5 2008 beskrev vi forskellen mellem den

Læs mere

Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen

Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen Den 28. januar 2010 Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen Norddjurs Kommune har i øjeblikket et lån 1 i schweizerfranc 2 på ca. 87,9 mio. kr. (ekskl. evt. kurstab) ud af en samlet låneportefølje

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Gælder fra den 18. august 2015 Side 1 af 37 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Gældspleje og finansielle instrumenter

Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje og finansielle instrumenter 1 Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje betyder, at virksomheden hele tiden er klar over de finansielle

Læs mere

Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal

Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal En del kunder har spurgt os om, hvad det er, der er sket med den danske krone, og ikke mindst om man som investor skal være nervøs. På den baggrund har vi, efter

Læs mere

Valutaterminskontrakter

Valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter bliver mere og mere brugt indenfor landbruget. De kan både bruges til at afdække en valutarisiko, men også til at opnå en gevinst på en ændring i en given

Læs mere

Responsum vedrørende Haderslev Kommunes brug af swap kontrakter og andre finansielle instrumenter

Responsum vedrørende Haderslev Kommunes brug af swap kontrakter og andre finansielle instrumenter Responsum vedrørende Haderslev Kommunes brug af swap kontrakter og andre finansielle instrumenter Bjarne Astrup Jensen Professor Institut for Finansiering Handelshøjskolen i København Jesper Rangvid Professor

Læs mere

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune 20. februar 2006 Sammenfatning Ringsted Kommunes nuværende låneportefølje må risikomæssigt betragtes som

Læs mere

Onsdag den 13. november blev der fremlagt et lovforslag til ny realkreditlov.

Onsdag den 13. november blev der fremlagt et lovforslag til ny realkreditlov. Erhvervs- og Vækstministeriet Att. Jacob Thomassen Slotholmsgade 12 1216 København K 20. november 2013 PEM Høring over forslag til Lov om ændring af lov om realkreditlån og Onsdag den 13. november blev

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Markedsupdate Redaktion afsluttet 12. august 2015

Markedsupdate Redaktion afsluttet 12. august 2015 Markedsupdate Redaktion afsluttet 2. august 25 Overblik sidste 2 måneder OMX C2 Cap 4,5 +3,22% årig statsrente,883 -,5% point USD/DKK 6,695 +2,27% 5 95 9 85 8 75 7 65 6,6,4,2,8,6,4,2 5-8-24 5--24 5-2-25

Læs mere

Finansieringsmøde. Seminar hos Landbo Thy. 23. oktober 2014

Finansieringsmøde. Seminar hos Landbo Thy. 23. oktober 2014 Finansieringsmøde Seminar hos Landbo Thy 23. oktober 2014 Indhold Kort tur verden rundt ; hvordan ser det ud med økonomierne? Finansiering; hvad skal man være særligt opmærksom på? Rentetilpasning januar

Læs mere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere 16. januar 2012 3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere De historiske rentefald i kølvandet på den sløje økonomiske udvikling har betydet, at det nu er blevet muligt at optage 3,5 % fastforrentet

Læs mere

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Finanstilsynet 13. december 2013 J.nr. Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Denne vejledning indeholder vejledning om reglerne om individuelle nedskrivninger og hensættelser i bekendtgørelse

Læs mere

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån?

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? 22.oktober 2012. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? Årets største rentetilpasningsauktion står snart for døren. Samlet set skal realkreditinstitutterne refinansiere lån for over 450 milliarder

Læs mere

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån Institut for finansiering HD-afhandling Forfatter: Henrik Kjellerup Vejleder: Frank Pedersen Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb Handelshøjskolen i Århus Foråret 2005 1 Problemformulering...

Læs mere

Finanstilsynets forslag til en tilsynsdiamant for realkreditinstitutter

Finanstilsynets forslag til en tilsynsdiamant for realkreditinstitutter Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 27 Offentligt Maria Houkjær (DEP) Fra: Anders Kragsnæs Balling Sendt: 8. oktober 2014 14:55 Til: Emilio

Læs mere

Udvikling i 2. kvartal 2007. Værdi Værdi

Udvikling i 2. kvartal 2007. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 2. kvartal 2007 Aktieindeks Udvikling i 2. kvartal 2007 Værdi Værdi 30.03.07 29.06.07 Ændring i 2.kvt. Afkast i 2.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 443,92 476,08 32,16 7,24% 12,43%

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

Analysen beskriver dermed situationen for de værst ramte boligejere. Boligejere som købte lige før eller efter toppen er bedre stillede.

Analysen beskriver dermed situationen for de værst ramte boligejere. Boligejere som købte lige før eller efter toppen er bedre stillede. NR. 3 APRIL 2011 Der er håb for boligejere der har købt på toppen Der kan godt være lys for enden af tunnelen, selv om man har købt bolig på toppen af markedet. En ny analyse fra Realkreditforeningen viser,

Læs mere

I det følgende beskrives de rammer, som danner udgangspunktet for Randers Kommunes finansielle styring af såvel formue som den langfristede gæld.

I det følgende beskrives de rammer, som danner udgangspunktet for Randers Kommunes finansielle styring af såvel formue som den langfristede gæld. Notat Forvaltning: Økonomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 9. november 2010 Vedrørende: Porteføljepleje af formue og langfristet gæld Notatet sendes/sendt til: Byrådet Finansiel strategi 1. Indledning I

Læs mere

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2015. 25.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2015. 25. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2015 25. marts 2015 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Rentesikringsordninger afdragsfrie lån lån i udenlandsk valuta Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen December

Læs mere

Strategi for lån A/B Lindstrand. Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013

Strategi for lån A/B Lindstrand. Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013 Strategi for lån A/B Lindstrand Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Foreningens lån i hovedtræk... 3

Læs mere

Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner. Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit

Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner. Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit Formål Formålet med denne oversigt, som jeg har udarbejdet efter anmodning fra Undervisningsministeriet, er

Læs mere

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium Valutaswap (currency swap)

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium Valutaswap (currency swap) Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter Kompendium Valutaswap (currency swap) Version 1, opdateret den 10. april 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND... 3 INDHOLD OG AFGRÆNSNING... 3 1. INDLEDNING...

Læs mere

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere.

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere. 628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om at investere Om at investere Om at investere 13. udgave Redaktionen afsluttet januar 2014 I

Læs mere

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter)

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Indledning I GrønlandsBANKEN kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. Du har således fuld indflydelse på,

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere