Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater Marts 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2011-2013. Marts 2012"

Transkript

1 Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater Marts 2012

2 SAMMENDRAG Foreløbige regnskaber for 2011 viser en tendens i retning af forbedrede driftsresultater for især integreret produktion og slagtesvineproduktion. For 2012 ventes det, at resultaterne vil blive væsentligt forbedrede. Dette skyldes forventninger om en højere notering på svinekød samt fortsat lave renter. Særligt smågriseproducenterne forventes, at få bedre driftsresultater som følge af større efterspørgsel på smågrise. Der er meget stor spredning i driftsresultaterne bedrifterne imellem, og der forventes også fremadrettet stor spredning. Således er der forventninger for 2011 om til kr. bedre driftsresultat for gennemsnittet af den bedste tredjedel, relativt til gennemsnittet af alle. Figur 1. Driftsresultat for 2010, foreløbige resultater for 2011, samt forventninger til 2012 og 2013, i kr. KONTAKT: Finn Udesen Morten Sindberg T T M M E E Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af udgivelsen Side 2 af 13

3 TENDENS I FORHOLD TIL SENESTE PROGNOSE I udarbejdelsen af denne prognose er der anvendt en sammenligning mellem og 2010-resultater for 209 smågriseproducenter, 156 slagtesvineproducenter og 111 integrerede svineproducenter. De foreløbige resultater for 2011 bekræfter forventningerne fra december prognosen regnskaber Der er i den nye prognose indregnet, at de stigende foderpriser fra 2010 til 2011 ser ud til, at have givet en lidt mindre kraftig udvikling i forskellen fra 2010 til 2011 driftsresultater, hvor 2011-regnskaberne giver anledning til en nedjustering til forventede foderomkostninger, relativt til december prognosen. Det tilsvarende gør sig gældende for udviklingen i prisen på salgsafgrøder, hvorfor udbyttet fra planteavlen ligeledes er steget mindre end tidligere forventet. Den samlede effekt vurderes at være neutral for bedriftens dækningsbidrag. Som følge af stigende statuspriser fra primo til ultimo 2011, er der indregnet en konjunkturgevinst på især smågriseproduktion og integreret produktion. De foreløbige regnskaber antyder, at denne blev endnu højere end ventet. Der er ikke anledning til væsentlige ændringer i prognosen for kapacitetsomkostninger, hvor de foreløbige 2011-resultater bekræfter forventningerne fra december. De samlede udgifter til realkredit- og bankfinansiering i de foreløbige resultater, ser ud til at ramme forventningerne fra seneste prognose. Forventningen til forpagtningsafgift for 2011 er nedjusteret. Der er indregnet forventninger om realiserede kurstab på finansaktiver og gæld på ca % af niveauet for og 2013 prisforventninger Der forventes fortsat stigende priser på svinekød. Der er ingen væsentlig justering af forventningerne til noteringen på svinekød, der i øjeblikket følger prognosen fra december. Der ventes let faldende priser på salgsafgrøder og foder. Soja forventes dog at holde det høje niveau. Side 3 af 13

4 SMÅGRISEPRODUCENTER Tabel 1: Driftsresultat for smågriseproducenter * 2012 * 2013 * Årssøer Fravænnede grise Solgte 7 kg grise Solgte 30 kg grise Solgte slagtesvin Hektar kr. Bruttoudbytte heraf svin mark Stykomkostninger heraf svin mark Dækningsbidrag heraf svin mark Kontante kapacitetsomkostninger Afskrivninger mm Resultat af primær drift Afkoblet støtte Finansieringsudgifter i alt heraf realiserede kursreguleringer Driftsresultat heraf konjunktur Likviditet før investeringer Der er i prognosen medtaget producenter af 7 kg og 30 kg grise. Forventninger til kursreguleringer 2011 er baseret på foreløbige resultater. Eventuelle kursreguleringer for 2012 og 2013 er ikke medregnet i prognoserne. Smågriseproducenterne forventes at få resultater på i gennemsnit kr. for Foreløbige resultater viser, at bruttoudbyttet har været forbedret, også inden der indregnes konjunkturgevinst. Dette sker til trods for den relativt lave puljenotering der var igennem store dele af året. Foderomkostningerne har dog været så høje, at dækningsbidraget fra svineproduktionen faldt fra 2010 til Kapacitetsomkostningerne er stigende, som følge af især høje brændstofpriser. Finansieringsudgifterne har været stabile, hvilket skyldes en nedgang i realiserede kurstab, mens renteomkostninger til bankfinansiering er kraftigt stigende og forventes, at være lige så høje som omkostninger til realkreditfinansiering i 2011 og fremadrettet. Da en del af bruttoudbyttet udgøres af konjunkturgevinst som ikke skaber likviditet, er den samlede likviditet for smågriseproducenterne meget lav i Side 4 af 13

5 Forventningerne fremadrettet går på et kraftigt forbedret udbytte i smågriseproduktionen, mens foderomkostninger og dækningsbidrag planteavl er stabil omkring 2011-niveau. Dette ventes at give et driftsresultat på gennemsnitligt kr. og en likviditet før investeringer på kr. i Der er justeret for den usædvanlige markedssituation på smågrisemarkedet på flg. måde. Der er indregnet, at smågrise i gennemsnit afregnes til 80 % beregnet notering og 20 % puljenotering. I 2011 var puljenotering 33 kr. under beregnet notering, hvilket med en beregnet notering giver en vægtet gennemsnitsnotering på 351,40 kr. For 2012 forventes en beregnet notering på 385 kr. Med baggrund i de for øjeblikket meget høje puljepriser, der p.t. er 100 kr. højere end beregnet notering, indregnes en forventning om en puljenotering på 400 kr., dvs. 15 kr. højere end beregnet notering. Vægtet gennemsnitsnotering bliver ved 80/20 forholdet 388 kr. Smågrisenotering kr. pr. 30 kg gris Beregnet notering Puljenotering Vægtet gennemsnitsnotering SLAGTESVINEPRODUCENTER Tabel 2: Driftsresultat for slagtesvineproducenter * 2012 * 2013 * Produktion: Solgte slagtesvin Hektar kr. Bruttoudbytte heraf svin mark Stykomkostninger heraf svin mark Dækningsbidrag heraf svin mark Kontante kapacitetsomkostninger Afskrivninger m.m Resultat af primær drift Afkoblet støtte Finansieringsudgifter i alt heraf realiserede kursreguleringer Driftsresultat Heraf konjunktur Likviditet før investeringer Forventninger til kursreguleringer for 2011 er baseret på foreløbige resultater. Eventuelle kursreguleringer for 2012 og 2013 er ikke medregnet i prognoserne. Side 5 af 13

6 Slagtesvineproducenterne ser ud til at opnå en indtjening i 2011 på godt kr., hvilket er lidt over forventningerne fra december. Der er i prognosen for 2012 indregnet samme udvikling i smågriseprisen som for smågriseproducenterne, dvs. med en lille justering for at puljenoteringen forventes at stige mere end beregnet notering. Derved forventes det, at slagtesvineproducenterne vil opnå en relativt mindre økonomisk gevinst af den forventede bedre afregningspris på slagtesvin. INTEGREREDE SVINEPRODUCENTER Tabel 3: Driftsresultat for integrerede svineproducenter * 2012 * 2013 * Produktion: Årssøer Fravænnede grise Solgte 7 kg grise Solgte 30 kg grise Solgte slagtesvin Hektar kr. Bruttoudbytte heraf svin mark Stykomkostninger heraf svin mark Dækningsbidrag heraf svin mark Kontante kapacitetsomkostninger Afskrivninger m.m Resultat af primær drift Afkoblet støtte Finansieringsudgifter i alt heraf realiserede kursreguleringer Driftsresultat Heraf konjunktur Likviditet før investeringer Forventninger til kursreguleringer for 2011 er baseret på foreløbige resultater. Eventuelle kursreguleringer for 2012 og 2013 er ikke medregnet i prognoserne. De integrerede svineproduktioner ser ud til at få et 2011-resultat på omkring kr., hvilket er højere end forventet i december prognosen. Ligesom for smågriseproducenterne, udgøres en del af bruttoudbyttet af konjunkturgevinst, som ikke skaber likviditet. Likviditet før investeringer forventes dog også at være steget fra 2010 til Side 6 af 13

7 Der forventes let forbedrede driftsresultater for de kommende år. Dette skyldes en stigning i indtægter fra salg af svin, mens forventningerne til foderomkostninger og dækningsbidrag planteavl er stabil omkring 2011-niveau. Likviditeten vil dog blive væsentligt forbedret. Dette ventes, at give et driftsresultat på gennemsnitligt kr. og en likviditet før investeringer på kr. til 1 mio. kr. for BEDSTE TREDJEDEL Figur 2. Driftsresultat for den bedste tredjedel Da der fortsat er under halvdelen af regnskaberne for 2011 indberettet, er prognosen fremskrevet for den tredjedel af bedrifterne der havde bedst driftsresultat i Der er anvendt de samme tilpasninger som for gennemsnittet af bedrifterne. De endelige 2011-resultater for den bedste tredjedel kan derfor komme til at afvige fra de nuværende forventninger. Der var i 2010 ca. en million kr. til forskel for den bedste tredjedel til gennemsnittet af bedrifter for smågriseproducenter og integrerede producenter. For slagtesvineproducenter, der i gennemsnit er mindre, var der ca kr. til forskel. FØLSOMHEDER Beregningerne viser hvad ændringer i de vigtigste forudsætninger betyder for det gennemsnitlige resultat i Smågriseproducenter 2012 (1.000 kr.) Procent af bruttoudbytte Rentestigning 1 procentpoint ,2 Foderpris stiger 10 % ,3 1 Effekten af en stigning i den 1-årige rente. Der er i beregningen kun inkluderet poster kategoriseret som flexlån, banklån eller anden kortfristet gæld. Side 7 af 13

8 Smågrisepris stiger 10 kr ,9 Der er indregnet i effekten af en ændring i smågriseprisen på 10 kr., at priserne på 7-kg grise og slagtesvin ændrer sig parallelt, jf. grundlag for den beregnede smågrisenotering. For smågriseproducenten medfører en stigning i renteniveauet på 1 procentpoint, øgede omkostninger på kr. En stigning i foderprisen på 10 % vil give øgede omkostninger på kr. Der skal ske en stigning i smågriseprisen på ca. 18 kr. for at modsvare en stigning i foderprisen på 10 %. Slagtesvineproducenter 2012 (1.000 kr.) Procent af bruttoudbytte Rentestigning 1 procentpoint ,0 Foderpris stiger 10 % ,0 Afregningsprisen stiger 1,0 kr ,7 Der skal for slagtesvineproducenterne en stigning i afregningsprisen på 0,70 kr. til for at modsvare en stigning i foderprisen på 10 %. En ændring i afregningsprisen på 10 øre medfører en ændring i den beregnede notering for smågriseprisen på 4,20 kr. Ændringer i foderpriserne skal ses på bedriftsniveau. Hvis ændret foderpris skyldes intern overførsel med en højere kornpris, bliver effekten på bedriftsniveau meget lille. Hvis merprisen skyldes, at der er indkøbt fuldfoder til en højere pris, får den øgede foderomkostning direkte effekt på bundlinjen. AFGRÆNSNING Denne udgivelse indeholder foreløbige resultater for 2011 samt prognoser for 2012 og Prognoserne er baseret på de seneste forventninger til prisudviklingen. Investeringerne forventes på et lavt niveau. Et overblik over de seneste driftsøkonomiske resultater samt aktuelle økonomiske nøgletal, kan findes i pjecen Produktionsøkonomi Svin 2011, som er tilgængelig via vsp.lf.dk. I prognosen vises de samlede indregnede konjunktureffekter fra prisændringer, ligesom driftens samlede likviditet før investeringer vises. Ved beregning af likviditeten, er indtjening udenfor landbruget medtaget, da det er den samlede likviditet, der ligger til grund for investeringer og gældsudvikling. Samlet likviditet er beregnet ud fra følgende: Årets resultat = Driftsresultat + nettoindtjening udenfor landbruget Likviditet før investeringer = Årets resultat + privat udtræk + tilbageførsel + ændringer i beholdninger 2013-PROGNOSE SAMT DE NYE REGLER FOR SOHOLD Prognosen for 2013 er behæftet med ekstraordinær stor usikkerhed. Både på grund af prognoseperiodens længde og i lyset af en meget usikker konjunktursituation. Prognosen for 2013 bygger derfor på forsigtige forudsætninger, herunder pejlinger fra FAO/OECD s forventede prisbevægelser, og er udelukkende at betragte som retningsgivende. Fra 2013 træder nye regler i kraft om krav om løsgående drægtige søer. Der er ikke indregnet nogen væsentlig nedgang i produktionen som følge af 2013-reglerne. De nye krav udgør dog et alvorligt problem Side 8 af 13

9 for de producenter, der ikke er klar til de nye regler. I driftsprognosen er der indregnet en fortsat stigning i antallet af søer pr. bedrift, som følge af udviklingen mod større bedrifter. Side 9 af 13

10 BILAG 1: PRISFORVENTNINGER OG FORUDSÆTNINGER Prognosen for år bygger på forudsætningerne gengivet i Tabel 1. Tabel 1: Prisforventninger * 2013* Svineproduktion Svinekød (kr./kg) 9,33 9,83 10,70 11,04 11,55 30 kg beregnet smågris (kr./stk.) kg beregnet smågris (kr./stk.) Grise pr. årsso 27,5 28,2 28,7 29,3 29,9 Planteproduktion Foderhvede (kr./hkg.) Foderbyg (kr./hkg.) Maltbyg (kr./hkg.) Raps (kr./hkg.) Kartofler, konsum (kr./hkg.) Foder mv. Soyaskrå (kr./hkg.) Foderhvede (kr./hkg.) Foderbyg Rapsskrå (kr./hkg.) Gødning (indeks) Brændstoffer (indeks) * Prognose fra Videncentret for Landbrug samt Landbrug & Fødevarer. Salgspriser Priserne for planteprodukter korn, kartofler, raps, frø mv. - var på et højt niveau i 2011, mens de forventes at falde lidt tilbage mod et mere gennemsnitligt niveau i Svinekød. Der er indtil nu i 2012 registreret en svagt faldende EU produktion af svin i forhold til samme periode året før. Da eksporten af svinekød ud af EU samtidig holder niveauet fra året før, er der skabt forudsætninger for en højere notering end sidste år. Den faldende EU produktion er en reaktion på en lang periode med dårlig økonomi i svineproduktionen. Efter 1. januar er det vanskeligt at vurdere, hvad der sker med produktionen af svin i EU, når de nye EU-krav om løsgående drægtige søer træder i kraft. Men i prognosen er der regnet med en fortsat svagt faldende EU produktion af svinekød i første halvår Kan eksporten af svinekød ud af EU samtidig fastholdes på det nuværende niveau, bør der være grundlag for, at noteringen fortsat kan ligge højere end året før. Siden prognosen fra december er der ikke kommet afgørende nye markedsinformationer, som giver grundlag for at ændre i den hidtidige prognose for svinenoteringen. Side 10 af 13

11 Købspriser De kraftigt stigende kornpriser i 2010 medførte træk på lagrene, og denne effekt sætter stadig præg på markederne. Efter at have holdt et forholdsvis højt niveau i 2011, forventes priserne at falde tilbage mod et mere gennemsnitligt niveau i Prisen på sojaskrå og raps forventes at forblive høje. Samlet set ventes foderomkostningerne fortsat at holde et højt niveau i 2012 og Prisen på handelsgødning ventes at falde marginalt tilbage i fra det nuværende niveau i 2012 og Niveauet vil dog fortsat være forholdsvis højt på grund af stor efterspørgsel og høje energipriser. Priserne på bekæmpelsesmidler, reparation og vedligeholdelse samt tjenesteydelser forventes generelt at følge den almindelige prisudvikling i prognoseperioden. Der hersker stor geopolitisk og konjunkturel usikkerhed om energipriserne. Prognosen bygger på nogenlunde uændrede priser i forhold til det aktuelle niveau i marts Konjunktur og renter Efter en vækstafmatning omkring årsskiftet 2011/2012, er der igen lidt bedre udsigter for den globale vækst. Tydeligst er tegnene i USA, hvor de fleste vækst-nøgletal igen peger opad, ligesom diverse ledende økonomiske indikatorer varsler fremgang. Eneste betydende sektorer, som endnu ikke for alvor har oplevet en opblomstring, er boligmarkedet og byggesektoren. Flere af de nyindustrialiserede lande, herunder Kina, har tydeligt mærket vækstnedgangen, selvom der stadig ses relativt høje vækstrater efter vestlig målestok. Der er dog fortsat store potentielle virkemidler i den økonomiske politik, og gradvist bliver værktøjerne anvendt, så den økonomiske politik bliver mere ekspansiv. I Europa er landene fortsat tvedelte fornuftig genopblomstring af væksten i de nordvestlige lande og svag vækst eller recession i de syd- og østligt beliggende lande. Prognosen bygger på en forudsætning om, at de udviklede økonomier fortsat oplever svag, men positiv vækst dog med store forskelle og fortsat med en vis risiko for recession i flere lande. Gældskrisen i Euroområdet vil fortsat være en af de helt centrale problemstillinger i de kommende år. I første omgang er en spredning af gældskrisen tilsyneladende afværget, men fra tid til anden vil problemerne dukke op til overfladen, og fokus vil dreje i retning af de kriseramte lande. Disse lande lider under en kombination af lav vækst og høj gæld, og presset for at konsolidere de offentlige finanser vil fortsat være stort, også i lyset af den forpligtende Stabilitetspagt. Samtidig vil øget regulering og stramning af kravene til den finansielle sektor virke væksthæmmende, og perioden med svag vækst bliver formentlig af længere varighed. Selvom recessionsrisikoen er aftaget betragteligt, balancerer de europæiske økonomier samlet set fortsat mellem lav vækst og nulvækst med risiko for fortsat recession i flere lande. I takt med de lidt bedre vækstudsigter i USA og den midlertidige løsning på den europæiske gældskrise er de lange renter trukket lidt op. Renteniveauet er dog fortsat lavt, og vil forblive lavt en rum tid endnu. Også de korte europæiske renter vil forblive lave. En yderligere rentenedsættelse i Europa kan ikke udelukkes, men det kræver en kraftig genopblussen af den europæiske gældskrise. Der er dog ikke længere indregnet lavere renter i markedet. Selvom der er faldet lidt mere ro over de finansielle markeder, er udviklingen fortsat præget af stor usikkerhed om det fremtidige konjunkturforløb og problemerne med høj offentlige gæld, løbende underskud Side 11 af 13

12 og den finansielle sektors skrøbelighed. Usikkerheden vil fortsat være fremherskende i denne prognoses tidshorisont. Tabel 3 viser, hvilke renteforudsætninger prognosen bygger på. Tabel 3: Renter inkl. bidrag mv * 2012* 2013* Realkredit, fast, dkr. 5,31 5,43 5,08 5,38 Realkredit, flex, dkr. 2,59 2,62 2,39 2,69 Realkredit, flex, euro 1,87 2,17 2,34 2,64 Finanslån, valuta 4,86 5,15 5,45 5,65 Kassekredit, dkr. 6,50 7,00 7,40 7,60 Banklån, dkr 5,67 6,00 6,40 6,60 * Prognose fra Videncentret for Landbrug samt Landbrug & Fødevarer. Datamateriale Resultaterne er vejede, så de er repræsentative for hele landbruget i henhold til den seneste landbrugstælling fra Danmarks Statistik. Bedrifterne, der indgår, skal være på mindst 10 ha, eller værdien af et standardoutput (omsætning) skal være på mindst euro. Årsrapporten skal derudover indeholde privatøkonomiske data. Indkomstprognoserne for er lavet på baggrund af regnskaberne i DLBR s regnskabsdatabase for 2010 samt prognoser for salgs- og købspriser, hvor baggrunden for prognoserne fremgår af Landbrug & Fødevarers publikation Markedsvurdering for landbrugsproduktion. Dog indgår de regnskaber, der er indberettet for 2011 pr. 17. marts ligeledes i vurderingen af de foreløbige resultater for 2011 samt for fremskrivningen til 2012 og Analysen indeholder en særskilt opgørelse for heltidsbrug. Heltidsbrug står for ca. 85 pct. af den samlede landbrugsproduktion. Et heltidsbrug er defineret som et brug, hvor årets produktion kræver en arbejdsindsats, der er på mindst normtimer. Fra og med 2010 har EU besluttet at ændre klassifikationen af bedriftstyper (Planteavl, kvæg, svin, pelsdyr, fjerkræ). Som en følge heraf ændrer Videncentret for Landbrug i lighed med Danmark Statistik tilsvarende principperne for klassifikation af bedriftstyper, så de er i overensstemmelse med EU-standarden. Tidligere er bedrifterne som blevet udgangspunkt klassificeret efter, hvor minimum to tredjedele af standarddækningsbidraget stammede fra. Nu bliver tilhørsforholdet afgjort af, hvor minimum halvdelen af omsætningen genereres. Ændringen får indflydelse på en række bedrifter, som skifter kategori. De største ændringer finder sted inden for planteavlere og øvrige landbrug. Den ændrede klassifikation har betydet, at i alt 250 heltidsbedrifter (vejet op til 548) har skiftet kategori. Dette svarer til godt fire procent af bedrifterne. Side 12 af 13

13 Side 13 af 13

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2011-2012 Juni 2011 Side 1 af 11 INDHOLD Sammendrag... 3 Tendens... 4 Smågriseproducenter... 5 Slagtesvineproducenter... 6 Integreret svineproduktion...

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2013. Juni 2012

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2013. Juni 2012 Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2013 Juni 2012 SAMMENDRAG For 2012 og 2013 ventes det, at resultaterne vil blive væsentligt bedre end i 2011. Dette skyldes forventninger om

Læs mere

Den gennemsnitlige smågriseproducent havde 532 søer, producerede knap 12.000 smågrise og drev 144 ha. i 2009. Produktion: 2009 2010 2011

Den gennemsnitlige smågriseproducent havde 532 søer, producerede knap 12.000 smågrise og drev 144 ha. i 2009. Produktion: 2009 2010 2011 NOTAT NR. 1022 Indkomstprognoserne for svinebedrifterne for 2010 og 2011 viser en forbedring af økonomien i forhold til 2009, for såvel smågriseproducenter, slagtesvineproducenter samt producenter med

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2015

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2015 Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2015 December 2013 1 / 17 SAMMENDRAG Svineproducenternes driftsresultat for 2013 forventes at blive lavere end 2012, der ganske vist var det

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2014-2016

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2014-2016 Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2014-2016 December 2014 Støttet af: 1 / 14 SAMMENDRAG De stærkt faldende svinepriser, sænker driftsresultatet markant for de danske svineproducenter.

Læs mere

Resultat KONTAKT: Finn Udesen T M +45. E Side 2 af 13. Smågriseproducenter

Resultat KONTAKT: Finn Udesen T M +45. E Side 2 af 13. Smågriseproducenter Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2014 September 2012 SAMMENDRAG For 2012 ventes det, at resultaternee bliver bedree end i 2011 og der ventes yderligeree forbedringer af driftsresultatet

Læs mere

Indkomstprognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2010-2011

Indkomstprognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2010-2011 Indkomstprognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2010-2011 December 2010 \ 1 / 10 Indhold SAMMENDRAG... 3 RESULTATOPGØRELSE... 4 INVESTERINGER, GÆLD, FINANSIERING OG AKTIVER... 7 FØLSOMHEDSBETRAGTNINGER...

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater Marts 2013

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater Marts 2013 Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2014 Marts 2013 SAMMENDRAG Svineproducenternes driftsresultat bliver kraftigt forbedret i 2012 i forhold til 2011. De integrerede producenter

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2014 Juni 2013 1 / 15 SAMMENDRAG I 2012 blev svineproducenternes driftsresultat det bedste i mange år. Indtjeningen i 2013 bliver på et lavere

Læs mere

Tidligere prognoser. Resultatopgørelse

Tidligere prognoser. Resultatopgørelse Indhold Sammendrag... 2 Tidligere prognoser... 3 Resultatopgørelse... 3 Alle heltidsplanteavlsbedrifter... 4 Planteavlsbedrifter inddelt efter størrelse... 6 Den bedste tredjedel målt på driftsresultat...

Læs mere

Abonnenter på Landbrugsinfo har adgang til prognosepriserne for 2016 og 2017 direkte i www.farmtal.dk.

Abonnenter på Landbrugsinfo har adgang til prognosepriserne for 2016 og 2017 direkte i www.farmtal.dk. 1 / 14 Sammendrag Der er fortsat pres på de danske svinebedrifter, grundet i en lav notering. Noteringen er blevet nedjusteret med 12 øre i 2015, i forhold til sidste prognose. Desuden er eksportprisen

Læs mere

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2010-2012

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2010-2012 Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2010-2012 September 2010 1 / 14 Indhold Sammendrag... 2 Relation til tidligere prognoser... 3 Resultatopgørelse... 3 Alle heltids planteavlsbedrifter...

Læs mere

Abonnenter på Landbrugsinfo har adgang til prognosepriserne for 2016 direkte i www.farmtal.dk. Driftsresultat

Abonnenter på Landbrugsinfo har adgang til prognosepriserne for 2016 direkte i www.farmtal.dk. Driftsresultat 1 / 14 Sammendrag De fortsat lave svinepriser presser driftsresultatet for de danske svineproducenter. I forhold til seneste indkomstprognose er noteringen dog blevet opjusteret med 35 øre, hvilket bidrager

Læs mere

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2014-2016. December 2014

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2014-2016. December 2014 Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2014-2016 December 2014 1 Indhold Sammendrag... 2 Resultatopgørelse... 3 Alle heltidsplanteavlsbedrifter... 4 Planteavlsbedrifter inddelt efter størrelse...

Læs mere

Økonomien i planteavlsbedrifter

Økonomien i planteavlsbedrifter Økonomien i planteavlsbedrifter Regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 4. november 2009 Konklusion/sammendrag Regnskabsresultaterne

Læs mere

SVINEPRODUCENTERNES FORELØBIGE ØKONOMISKE RESULTATER 2012

SVINEPRODUCENTERNES FORELØBIGE ØKONOMISKE RESULTATER 2012 SVINEPRODUCENTERNES FORELØBIGE ØKONOMISKE RESULTATER 212 NOTAT NR. 134 De foreløbige driftsresultater for 212 viser en markant forbedret indtjening i forhold til 211. INSTITUTION: FORFATTER: VIDENCENTER

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2010-2012 September 2010 \ 1 / 16 INDHOLD RESULTATOPGØRELSE... 4 Smågriseproducenter... 4 Slagtesvineproducenter... 6 Integreret svineproduktion...

Læs mere

Økonomien for planteavlsbedrifter

Økonomien for planteavlsbedrifter Økonomien for planteavlsbedrifter regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Ajourført 29. marts 2010 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 29. marts 2010 Konklusion/sammendrag.

Læs mere

Kvægøkonomisk nyhedsbrev

Kvægøkonomisk nyhedsbrev Kvægøkonomisk nyhedsbrev Af Jannik Toft Andersen Videncentret for Landbrug, Kvæg, Team Bedrifts- og sektorstrategi jta@vfl.dk nr. 4, oktober 2010 Tingenes tilstand i kvægbruget nu og her Sammenfatning

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2015 Juni 2014 1 / 15 SAMMENDRAG I 2014 bliver indtjeningen i svineproduktionen forbedret for smågriseproducenterne og de integrerede producenter.

Læs mere

Økonomien i planteavlsbedrifter

Økonomien i planteavlsbedrifter Økonomien i planteavlsbedrifter regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 15. januar 2010 Konklusion/sammendrag. Regnskabsresultaterne

Læs mere

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (MARTS 2012)

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (MARTS 2012) ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR SAMT SKØN FOR (MARTS ) NOTAT NR. 1204 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 36 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for de bedste

Læs mere

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011)

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011) Økonomisk temperaturmåling og prognose for og samt skøn for (december ) NOTAT NR. 1132 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 83 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for

Læs mere

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (juni 2012)

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (juni 2012) ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR SAMT SKØN FOR (juni ) NOTAT NR. 1216 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på 3 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens de bedste 25 % besætninger forventes

Læs mere

Slagtesvineproducenterne

Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne har fordoblet deres driftsresultat pr. gris fra 50 kr. til 100 kr. > > Niels Vejby Kristensen og Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien

Læs mere

Slagtesvineproducenterne

Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne Driftsresultaterne var for slagtesvineproducenterne i 2008 i frit fald bl.a. som følge af kraftige stigninger i foderomkostninger og negative konjunkturer. >> Anders B. Hummelmose,

Læs mere

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check.

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check. ØkonomiNyt Indledning... 1 Business Check... 1 Regnskabsresultater Kvæg... 2 Djursland Landboforening... 2 Landsplan... 2 Opsummering... 3 Business Check Kvæg... 3 Regnskabsresultater Søer... 4 Djursland

Læs mere

Smågriseproducenterne

Smågriseproducenterne Smågriseproducenterne 2008 blev et katastrofeår for smågriseproducenterne som følge af en kombination af kraftigt stigende kapacitetsomkostninger, stigende afskrivninger og en næsten fordobling af finansieringsomkostningerne.

Læs mere

Sammendrag NOTAT NR. 0933. 14. DECEMBER 2009 AF: Finn K. Udesen SIDE 1 INFO@DANSKSVINEPRODUKTION.DK WWW.DANSKSVINEPRODUKTION.DK

Sammendrag NOTAT NR. 0933. 14. DECEMBER 2009 AF: Finn K. Udesen SIDE 1 INFO@DANSKSVINEPRODUKTION.DK WWW.DANSKSVINEPRODUKTION.DK I blev resultatet for svineproduktionen forbedret med 108 kr. pr. gris i forhold til. Resultaterne indeholder fuld aflønning af arbejdskraften samt forrentning af den investerede kapital. NOTAT NR. 0933

Læs mere

Integrerede bedrifter

Integrerede bedrifter Integrerede bedrifter Samlet set er driftsresultatet 955.000 kr. dårligere i 2007 end i 2006, hvilket resulterer i et negativ driftsresultat. >> Lene Korsager Bruun og >> Sisse Villumsen Schlægelberger,

Læs mere

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2011 OG 2012 (SEPTEMBER 2011)

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2011 OG 2012 (SEPTEMBER 2011) ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR OG (SEPTEMBER ) NOTAT NR. 1128 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 136 kr. i gennemsnit, mens resultatet for de bedste 25 procent besætninger

Læs mere

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINE- PRODUKTION OKTOBER 2017

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINE- PRODUKTION OKTOBER 2017 TEMPERATURMÅLING DANSK SVINE- PRODUKTION OKTOBER 207 NOTAT NR. 728 Høje afregningspriser og lave foderpriser medfører fortsat god rentabilitet i svineproduktionen for 207 og 208. INSTITUTION: FORFATTER:

Læs mere

LANDBRUGETS ØKONOMISKE RESULTATER

LANDBRUGETS ØKONOMISKE RESULTATER Webinar d. 20. maj 2016 v/ Klaus Kaiser - SEGES, Ø&V Erik Maegaard - SEGES, Planter & Miljø Susanne Clausen - SEGES, Kvæg Karsten Moesgaard Pedersen SEGES, Videncenter for Svineproduktion LANDBRUGETS ØKONOMISKE

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

Prisen på foder er faldet med omkring 5% fra 2014 til Afregningsprisen er faldet 9%, og samlet set har dette resulteret i dårlig indtjening.

Prisen på foder er faldet med omkring 5% fra 2014 til Afregningsprisen er faldet 9%, og samlet set har dette resulteret i dårlig indtjening. 1 / 15 Sammendrag Den fortsat lave afregningspris presser de danske svinebedrifter. Grundet højere efterbetaling ender 2015 med en afregningspris, der er 13 øre højere end den seneste prognose fra september

Læs mere

Driftsresultater Foreløbige 24. marts 2010

Driftsresultater Foreløbige 24. marts 2010 Driftsresultater Foreløbige 24. marts 2010 version 2 v/ Arvo Oinask og Karen Jørgensen Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet

Læs mere

Tabel 3b. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 30 kg. grise, opdelt efter antal grise pr. årsso

Tabel 3b. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 30 kg. grise, opdelt efter antal grise pr. årsso Tabel 3b. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 30 kg. grise, opdelt efter antal grise pr. årsso Højeste Næsthøj. Middel Næstlav. Laveste Alle Gruppering grise/so grise/so grise/so

Læs mere

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION MAJ 2017

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION MAJ 2017 TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION MAJ 207 NOTAT NR. 77 Højere afregningspriser samt lavere foderpriser medfører forbedret rentabilitet i svineproduktionen for 207 og 208. INSTITUTION: FORFATTER: SEGES

Læs mere

Rentabilitet i svineproduktion

Rentabilitet i svineproduktion Rentabilitet i svineproduktion > > Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion Fremstillingsprisen er steget med,95 kr. pr. kg slagtesvin, mens den opnåede afregningspris er steget med 2,02 kr.

Læs mere

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION SEPTEMBER 2016

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION SEPTEMBER 2016 TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION SEPTEMBER 206 NOTAT NR. 625 Højere afregningspriser medfører forbedret rentabilitet i 206. INSTITUTION: FORFATTER: VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION NIKOLAJ KLEIS NIELSEN

Læs mere

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2013-2015

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2013-2015 Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2013-2015 December 2013 1 / 14 Indhold Sammendrag... 2 Resultatopgørelse... 3 Alle heltidsplanteavlsbedrifter... 4 Planteavlsbedrifter inddelt efter

Læs mere

slagtesvineproducenterne,

slagtesvineproducenterne, Slagtesvineproducenterne 1. kr 285 29 blev igen et dårligt år for slagtesvineproducenterne, hvor driftsresultatet blev på minus 624. kr. 2-2 - 4-6 117 16-624 Vejning Resultaterne for 29 er ikke vejede.

Læs mere

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION JANUAR 2017

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION JANUAR 2017 TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION JANUAR 207 NOTAT NR. 705 Højere afregningspriser samt lave foderpriser medfører forbedret rentabilitet i svineproduktionen for 206 og 207. INSTITUTION: FORFATTER:

Læs mere

Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2013-2014

Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2013-2014 Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2013-2014 December 2013 1 / 16 Indhold SAMMENDRAG... 3 Prognoseresultater for gennemsnitsbedrifterne... 5 Konventionelle bedrifter med 80-160 køer... 5 Konventionelle

Læs mere

Sammendrag. Dyregruppe:

Sammendrag. Dyregruppe: NOTAT NR. 1020 I forventes der et resultat fra svineproduktionen der er 17 kr. bedre end i. Resultat i er præget af usikkerhed om udviklingen i foderpriserne. INSTITUTION: FORFATTER: VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION

Læs mere

Svineproducenternes økonomiske resultater 2015-2017

Svineproducenternes økonomiske resultater 2015-2017 ÅRSMØDE FOR SVINEPRODUCENTER EN ØKONOMISK OG POLITISK TEMPERATURMÅLING 2. marts 2016 SPOR 2 Driftsøkonom Finn Skotte Formand L&F svin Erik Larsen 1 Svineproducenternes økonomiske resultater 2015-2017 Regnskabsresultater

Læs mere

Prognose for landbrugets økonomiske resultater

Prognose for landbrugets økonomiske resultater Prognose for landbrugets økonomiske resultater 2010-2012 Marts 2011 1 / 13 INDHOLD SIDE Sammendrag... 2 Resultatopgørelse Alle bedrifter.... 3 Heltidsbedrifter.... 5 Bedste tredjedel af heltidsbedrifterne.....

Læs mere

DLBR Økonomi. Business Check. Svin 2013. med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin

DLBR Økonomi. Business Check. Svin 2013. med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin DLBR Økonomi Business Check Svin 2013 med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin Formål Business Check Svin er en sammenligning af det økonomiske resultat bedrift for bedrift. Der sættes

Læs mere

FAKTA OM LANDBRUGETS ØKONOMI

FAKTA OM LANDBRUGETS ØKONOMI Agri Nord 29. oktober 215 v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk Chef, SEGES FAKTA OM LANDBRUGETS ØKONOMI 7 af 1 landbrug kører med underskud Finanskrise giver store finansielle tab Stor global landbrugsproduktion

Læs mere

TEMPERATURMÅLING - DANSK SVINEPRODUKTION JULI 2016

TEMPERATURMÅLING - DANSK SVINEPRODUKTION JULI 2016 TEMPERATURMÅLING - DANSK SVINEPRODUKTION JULI 206 NOTAT NR. 64 Fornyet optimisme om dansk svineproduktion. INSTITUTION: FORFATTER: SEGES VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION NIKOLAJ KLEIS NIELSEN UDGIVET: 3.

Læs mere

Resultatopgørelse. Bruttoresultat 1.674.735 1.408.730

Resultatopgørelse. Bruttoresultat 1.674.735 1.408.730 Resultatopgørelse Side 11 Note kr. kr. 5 Nettoomsætning 3.154.625 2.549.088 10 Ændring i varelager 2.320 241.970 20 Andre driftsindtægter 530.786 543.021 25 Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Læs mere

Business Check Svin. Individuel benchmarking for svineproducenter. Formål. Hvor kommer data fra. Hvordan læses tabellerne?

Business Check Svin. Individuel benchmarking for svineproducenter. Formål. Hvor kommer data fra. Hvordan læses tabellerne? Business Check Svin Individuel benchmarking for svineproducenter Formål Business Check er en sammenligning af bedrifters økonomiske resultat bedrift for bedrift. Det er kun hoveddriftsgrenen, der sættes

Læs mere

Perspektiver for økonomi i planteproduktionen de næste 5-10 år

Perspektiver for økonomi i planteproduktionen de næste 5-10 år Perspektiver for økonomi i planteproduktionen de næste 5-1 år v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter

Læs mere

Rentabilitet i svineproduktion

Rentabilitet i svineproduktion Rentabilitet i svineproduktion > > Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion De bedste 33% af 30 kg smågriseproduktion producerede i 2013 1,2 flere grise pr. so end gennemsnittet, mens de også

Læs mere

Der forventes en højere afregningspris i 2017, i forhold til 2016, og et foderprisniveau på foder der ligner det i 2016.

Der forventes en højere afregningspris i 2017, i forhold til 2016, og et foderprisniveau på foder der ligner det i 2016. 1 / 17 Sammendrag Den fortsat lave afregningspris presser stadigt de danske svinebedrifter. På grund af en dårlig start på året, samt en mindre effekt af den private oplagring, ender noteringen i første

Læs mere

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2015

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2015 Den 29. februar 216 Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 215 Landbrugets indkomst faldt gennem 215 på grund af store prisfald på landbrugsprodukter. Pæn stigning i produktivitet i 215 og omkostningerne

Læs mere

Business Check SVIN 2014. Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin

Business Check SVIN 2014. Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin Business Check SVIN 2014 Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin Business Check SVIN 2014 Hæftet er produceret i et samarbejde mellem de lokale DLBR-virksomheder og SEGES P/S. Redaktion

Læs mere

Finn Udesen SEGES-VSP ØKONOMI I SVINEPRODUKTIONEN STALD & MÅNEGRISSEMINAR

Finn Udesen SEGES-VSP ØKONOMI I SVINEPRODUKTIONEN STALD & MÅNEGRISSEMINAR Finn Udesen SEGES-VSP ØKONOMI I SVINEPRODUKTIONEN STALD & MÅNEGRISSEMINAR INDHOLD Den økonomiske situation Investeringer Hvorfor producere slagtesvin Verden rundt 2... Prognose marts 2015 2013 2014 2015

Læs mere

Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2013-2015

Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2013-2015 Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2013-2015 Juni 2014 1 / 14 Indhold SAMMENDRAG... 3 Prognoseresultater for gennemsnitsbedrifterne... 4 Konventionelle bedrifter med 80-160 køer... 4 Konventionelle

Læs mere

DRIFTSRESULTATER. Foreløbige d. 5. juli, 2010 v/ Arvo Oinask

DRIFTSRESULTATER. Foreløbige d. 5. juli, 2010 v/ Arvo Oinask DRIFTSRESULTATER Foreløbige d. 5. juli, 2010 v/ Arvo Oinask Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Malkekvægbedrifter Produktionsgrundlag

Læs mere

RENTABILITET I DANSK SVINEPRODUKTION DECEMBER 2014

RENTABILITET I DANSK SVINEPRODUKTION DECEMBER 2014 RENTABILITET I DANSK SVINEPRODUKTION DECEMBER NOTAT NR. 1501 Rentabiliteten i den danske svineproduktion bliver kraftigt forværret i. Den dårlige rentabilitet for svineproducenterne skyldes en lav slagtesvinenotering

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 7-2008

ØkonomiNyt nr. 7-2008 ØkonomiNyt nr. 7-2008 - Udviklingidefinansielemarkeder - Tilpasningidetfinansielemarked - Økonomiisvineproduktionen Udviklingidefinansielemarkeder I Økonominyt nr. 5 2008 beskrev vi forskellen mellem den

Læs mere

Forventede resultater for 2014. v. Økonomikonsulent Thomas Skovhus (kvæg) og Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar (svin)

Forventede resultater for 2014. v. Økonomikonsulent Thomas Skovhus (kvæg) og Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar (svin) Forventede resultater for 2014 v. Økonomikonsulent Thomas Skovhus (kvæg) og Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar (svin) Mælkeprisens udvikling 2013 Mælkepris øre/kg 450 400 350 300 250 200 150 4,9 10,3 15,4

Læs mere

RENTABILITET I DANSK SVINEPRODUKTION SEPTEMBER 2015

RENTABILITET I DANSK SVINEPRODUKTION SEPTEMBER 2015 RENTABILITET I DANSK SVINEPRODUKTION SEPTEMBER NOTAT NR. 1532 Rentabiliteten i svineproduktionen er et mål for, hvordan temperaturen er i erhvervet. I forventes der en negativ rentabilitet på 81 kr. pr.

Læs mere

SVIN RESULTATER 2014 PROGNOSE 2015. Et naturligt valg for det professionelle landbrug

SVIN RESULTATER 2014 PROGNOSE 2015. Et naturligt valg for det professionelle landbrug SVIN RESULTATER 2014 PROGNOSE 2015 Uge 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 NOTERING SLAGTESVIN - 2014 12,50 12,00 11,50 Gns. 11,56* Prognose 11,00 10,50 10,00 Realiseret

Læs mere

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2014

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2014 Den 24. februar 215 Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 214 Landbrugets indkomst faldt markant gennem 214 på grund af store prisfald i andet halvår Stort fald i investeringerne i 214 langt under

Læs mere

Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2014-2016

Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2014-2016 Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2014-2016 December 2014 1 / 17 Indhold SAMMENDRAG... 3 Prognoseresultater for gennemsnitsbedrifterne... 4 Konventionelle bedrifter med 80-160 køer... 4 Konventionelle

Læs mere

Svineproducenternes økonomiske resultater 2014

Svineproducenternes økonomiske resultater 2014 ÅRSMØDE FOR SVINEPRODUCENTER 25. Februar 2015 Driftsøkonom Finn Skotte 1 Svineproducenternes økonomiske resultater 2014 Regnskabsresultater 2014 - Udvikling og tendenser - Forventninger til 2015 25. februar

Læs mere

Økonomiske prognoser. Økonomikongres Comwell Kolding 6. december 2011. v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug

Økonomiske prognoser. Økonomikongres Comwell Kolding 6. december 2011. v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug Økonomiske prognoser Økonomikongres Comwell Kolding 6. december 211 v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug Temaer Landbrugets indkomstprognoser Hvad viser prognoserne? Hvad kan

Læs mere

Vækstmuligheder for danske svineproducenter. Direktør Nicolaj Nørgaard 16-01-2013

Vækstmuligheder for danske svineproducenter. Direktør Nicolaj Nørgaard 16-01-2013 Vækstmuligheder for danske svineproducenter Direktør Nicolaj Nørgaard 16-01-2013 28.01.2013 Docuwise / 1234567890 Indsæt Docuwise og nummer via 'Vis' / 'Hoved- & Sidefod' Side 2 Side Side 4 Udbud og efterpørgsel

Læs mere

SAMMENDRAG. Maj prognosen ser på udviklingen i bedrifternes økonomi fra 2013 til 2016.

SAMMENDRAG. Maj prognosen ser på udviklingen i bedrifternes økonomi fra 2013 til 2016. 1 Indhold SAMMENDRAG... 3 Prognoseresultater for gennemsnitsbedrifterne... 4 Konventionelle bedrifter med 80-160 køer... 4 Konventionelle bedrifter med 240-320 køer... 6 Økologiske bedrifter med 80-160

Læs mere

Analyse af svineregnskaber 2013

Analyse af svineregnskaber 2013 Årsmøde for svineproducenter 26. februar 2014 Analyse af svineregnskaber 2013 Regnskabsresultater 2013 - Udvikling og tendenser - Forventninger til 2014 (2014-2015) 26. februar 2014 Driftsøkonom Finn Skotte

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2018

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2018 NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2018 NOTAT NR. 1733 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt den bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål. Ved budgetlægning kan bedriftens egne

Læs mere

Produktionsøkonomi. Svin. Produktionsøkonomi Svin

Produktionsøkonomi. Svin. Produktionsøkonomi Svin Produktionsøkonomi Svin 2010 Produktionsøkonomi Svin 1 Produktions økonomi Svin Forfattere Forfattere er anført ved hver artikel i pjecen. Redaktør Anders B. Hummelmose, Landbrug & Fødevarer, Videncenter

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014 & European Agricultural Fund for Rural Development NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014 NOTAT NR. 1327 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål.

Læs mere

Notatet viser nøgletal for produktivitet, stykomkostninger, kontante kapacitetsomkostninger og

Notatet viser nøgletal for produktivitet, stykomkostninger, kontante kapacitetsomkostninger og NØGLETAL FOR 2013 NOTAT NR. 1220 Nøgletallene viser det gennemsnitlige niveau samt bedste tredjedel for forskellige regnskabsposteringer. Ved budgetlægning kan bedriftens egne tal sammenlignes med disse

Læs mere

DRIFTSØKONOMISKE RESULTATER I DET ØKOLOGISKE LANDBRUG

DRIFTSØKONOMISKE RESULTATER I DET ØKOLOGISKE LANDBRUG Nationalmuseets festsal Fredag den 27. februar 2015 Økologichef Kirsten Holst DRIFTSØKONOMISKE RESULTATER I DET ØKOLOGISKE LANDBRUG OVERBLIK OVER PRODUKTIONSØKONOMIEN INDEN FOR ØKOLOGISK LANDBRUG Jeg vil

Læs mere

Produktionsøkonomi Svin

Produktionsøkonomi Svin Produktionsøkonomi Svin 2013 vsp.lf.dk Produktionsøkonomi Svin 2013 Forfattere Forfattere er anført ved hver artikel i pjecen. Redaktør Brian Oster Hansen, Landbrug & Fødevarer, Videncenter for Svineproduktion

Læs mere

Hvordan gik 2015? v/jørgen Cæsar Jensen og Henrik Eeg Knudsen

Hvordan gik 2015? v/jørgen Cæsar Jensen og Henrik Eeg Knudsen Hvordan gik 2015? v/jørgen Cæsar Jensen og Henrik Eeg Knudsen 1 Hvordan gik 2015? Overordnede tal 2015 Driftsgrenene: Kvæg Svin Planteavl Mink Budgetter 2016 2 Hvordan gik 2015? 3 Resultatopgørelse - intern

Læs mere

ANALYSE AF DRIFTSØKONOMIEN VED HJEMMEBLANDING AF FODER PÅ SLAGTESVINEBEDRIFTER

ANALYSE AF DRIFTSØKONOMIEN VED HJEMMEBLANDING AF FODER PÅ SLAGTESVINEBEDRIFTER ANALYSE AF DRIFTSØKONOMIEN VED HJEMMEBLANDING AF FODER PÅ SLAGTESVINEBEDRIFTER NOTAT NR.1210 Resultat af primær drift var i perioden 2006-2010 i gennemsnit 19 kr. højere pr. slagtesvin på bedrifter der

Læs mere

Prognose for landbrugets økonomiske resultater 2013-2015

Prognose for landbrugets økonomiske resultater 2013-2015 Prognose for landbrugets økonomiske resultater 2013-2015 December 2013 1 / 17 INDHOLD SIDE Sammendrag.... 2 Resultatopgørelse Heltidsbedrifter.... 3 Bedste tredjedel af heltidsbedrifterne..... 6 Alle bedrifter....

Læs mere

Produktionsøkonomi Svin 2011. Produktionsøkonomi. vsp.lf.dk. Svin. vsp.lf.dk

Produktionsøkonomi Svin 2011. Produktionsøkonomi. vsp.lf.dk. Svin. vsp.lf.dk vsp.lf.dk Produktionsøkonomi Svin 211 Produktionsøkonomi Svin 211 vsp.lf.dk Produktionsøkonomi Svin 211 Forfattere Forfattere er anført ved hver artikel i pjecen. Redaktør Brian Oster Hansen, Landbrug

Læs mere

RENTABILITET I DANSK SVINEPRODUKTION MAJ 2015

RENTABILITET I DANSK SVINEPRODUKTION MAJ 2015 RENTABILITET I DANSK SVINEPRODUKTION MAJ 205 NOTAT NR. 57 Rentabiliteten er forsat meget lavere i 205 sammenlignet med sidste år. Den primære årsag til den dårlige rentabilitet er en lav notering på slagtesvin.

Læs mere

SAMMENDRAG. September-prognosen ser på udviklingen i malkekvægbedrifternes økonomi fra 2014 til 2017.

SAMMENDRAG. September-prognosen ser på udviklingen i malkekvægbedrifternes økonomi fra 2014 til 2017. Indhold SAMMENDRAG... 2 Prognoseresultater for gennemsnitsbedrifterne... 4 Konventionelle bedrifter med 80-160 køer... 4 Konventionelle bedrifter med 240-320 køer... 5 Økologiske bedrifter med 80-160 køer...

Læs mere

PROGNOSE FOR PLANTEPRODUCENTERNES ØKONOMISKE RESULTATER 2014-2016

PROGNOSE FOR PLANTEPRODUCENTERNES ØKONOMISKE RESULTATER 2014-2016 PROGNOSE FOR PLANTEPRODUCENTERNES ØKONOMISKE RESULTATER 2014-2016 Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2014-2016 er udgivet af SEGES P/S Agro Food Park 15 DK 8200 Aarhus N Kontakt Erik

Læs mere

Driftsresultat - Planteavlsbedrifter

Driftsresultat - Planteavlsbedrifter 1.000 kr. pr. bedrift Indhold Sammendrag... 2 Resultatopgørelse... 3 Alle heltidsplanteavlsbedrifter... 3 Planteavlsbedrifter inddelt efter størrelse... 5 Den bedste tredjedel målt på driftsresultat...

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2017

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2017 NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2017 NOTAT NR.1619 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt den bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål. Ved budgetlægning kan bedriftens egne

Læs mere

Find retningen for din bedrift

Find retningen for din bedrift Find retningen for din bedrift Der er flere muligheder at vælge imellem når bedriften skal udvides. Tema > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion 48 Den optimale udvikling af en bedrift

Læs mere

GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDS SMÅGRISE DECEMBER 2014

GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDS SMÅGRISE DECEMBER 2014 GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDS SMÅGRISE DECEMBER 2014 NOTAT NR. 1503 Grundlaget beskriver forudsætningerne for at beregne et tillæg for smågrise produceret efter frilandskonceptet og er

Læs mere

GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDSSMÅGRISE OKTOBER 2015

GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDSSMÅGRISE OKTOBER 2015 GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDSSMÅGRISE OKTOBER 2015 NOTAT NR. 1533 Grundlaget beskriver forudsætningerne for at beregne et tillæg for smågrise produceret efter frilandskonceptet og er gældende

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 16-2010

ØkonomiNyt nr. 16-2010 ØkonomiNyt nr. 16-2010 - Presset økonomi i landbruget - Er produktionen OK / kan det gøres bedre - Rente- og valutamarkedet Presset økonomi i landbruget Grundlaget for en fornuftig økonomi i landbrugsbedrifterne

Læs mere

Økonomiske resultater for 2016

Økonomiske resultater for 2016 Titel om emnet lorem ipsom larum versus del V Udbyttet af præsentationen Aulum 15. marts og Billund 16. marts, 2017 v. Bjarke Poulsen, Økonomi & Strategi Økonomiske resultater for 2016 Mælkeproduktion

Læs mere

LANDSGENNEMSNIT FOR PRODUKTIVITET I SVINEPRODUKTIONEN 2014

LANDSGENNEMSNIT FOR PRODUKTIVITET I SVINEPRODUKTIONEN 2014 LANDSGENNEMSNIT FOR PRODUKTIVITET I SVINEPRODUKTIONEN 2014 NOTAT NR. 1523 Landsgennemsnittet for produktivitet 2014 viser en fremgang på 0,6 fravænnet gris pr. årsso. Smågrisene viser en stort set uændret

Læs mere

Bilag 2 - Produktionsværdier af landbrugets og gartneriets produkter

Bilag 2 - Produktionsværdier af landbrugets og gartneriets produkter Bilag 2 - Produktionsværdier af landbrugets og gartneriets produkter Produktionsværdier af landbrugets og gartneriets produkter Korn. Den globale kornhøst i 2011 er vurderet større end 2010 høsten. Forbruget

Læs mere

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2014-2015 Juni 2014 1 / 15 Indhold Sammendrag... 2 Resultatopgørelse... 3 Alle heltidsplanteavlsbedrifter... 4 Planteavlsbedrifter inddelt efter

Læs mere

Hvordan gik 2015? Hvordan gik 2015? Overordnede tal 2015 Driftsgrenene: Kvæg Svin Slagtesvin Planteavl v/carsten H.

Hvordan gik 2015? Hvordan gik 2015? Overordnede tal 2015 Driftsgrenene: Kvæg Svin Slagtesvin Planteavl v/carsten H. Hvordan gik 2015? v/carsten H. Sørensen 1 Hvordan gik 2015? Overordnede tal 2015 Driftsgrenene: Kvæg Svin Slagtesvin Planteavl 2 1 Resultatopgørelse - intern side 19 Spec. 2015 kr. 2014 tkr. S110 Korn

Læs mere

Prognose for landbrugets økonomiske resultater 2014-2016

Prognose for landbrugets økonomiske resultater 2014-2016 Prognose for landbrugets økonomiske resultater 2014-2016 December 2014 1 / 17 INDHOLD SIDE Sammendrag.... 2 Resultatopgørelse Heltidsbedrifter.... 3 Bedste tredjedel af heltidsbedrifterne..... 6 Alle bedrifter....

Læs mere

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Økonomisk kommentar: Foreløbigt Nationalregnskab 3. kvt. 2014 Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi De foreløbige Nationalregnskabstal for 3. kvartal

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015 Støttet af: NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015 NOTAT NR. 1427 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål. Ved budgetlægning kan bedriftens

Læs mere

RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015

RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015 RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015 ONSDAG D. 4 FEBRUAR 2015 Carsten Friis Fagchef Kvæg GODT NYTÅR FORVENTNINGER 2014 2014 Areal - ha 191 Årskøer - stk. 220 Kg EKM pr. årsko, lev. 9.774 Mælkepris 2,95 DB/

Læs mere