Vejledning til dataindberetning for TOTEXbenchmarkingmodellen. Drikke- og Spildevandsselskaberne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til dataindberetning for TOTEXbenchmarkingmodellen. Drikke- og Spildevandsselskaberne"

Transkript

1 Vejledning til dataindberetning for TOTEXbenchmarkingmodellen Drikke- og Spildevandsselskaberne 19 juni 2015

2 Forfatter(e): Peter Bogetoft, partner, Ibensoft Sigurd Næss-Schmidt, partner, Johanne Jørgensen, analyst, 0

3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Baggrunden for dataindsamlingen Hvilke data efterspørger vi En light opdatering af POLKA 3 2 Gennemgang af opbygningen af dataindberetningsarket Fanebladet: Baggrundsinformation Fanebladene: Produktionsanlæg, Distributionsanlæg og Fællesfunktionsanlæg Fanebladet: Øvrige oplysninger 10 3 Eksempel med vandselskabet Grundvand A/S 14 4 Excel-Indstillinger 21 1

4 Kapitel 1 Indledning Formålet med denne vejledning er at guide selskaberne i, hvordan det fremsendte Excel indberetningsark er opbygget og skal anvendes til indtastning af data. Vejledningen er opdelt i 3 kapitler, hvor kapitel 1 giver en introduktion til hvilke data, selskaberne bedes indberette samt nødvendigheden heraf. Kapitel 2 gennemgår opbygningen af indberetningsarket og forklarer indholdet af de enkelte rækker og kolonner. Kapitel 3 viser et simpelt eksempel på, hvordan det fiktive vandværk Grundvand A/S indberetter data for sine anlægsaktiver. 1.1 Baggrunden for dataindsamlingen Vi vil gerne bede jer om at indberette hvilke fysiske anlægsaktiver, I ejer 1 pr. 31/ Baggrunden for dette er udviklingen af en TOTEX-benchmarkingmodel for vandsektoren. Forligskredsen bag Vandsektorloven indgik en aftale om ny vandsektorlov den 29. april 2015, som blandt andet medfører, at selskabernes effektiviseringskrav i fremtiden skal beregnes ved hjælp af en TOTEX-benchmarkingmodel. Udviklingen af TOTEXbenchmarkingmodel har således 2 hovedformål: 1) Udregne sektorens samt de individuelle selskabers totaløkonomiske effektiviseringspotentiale 2) Fastsættelsen af individuelle totaløkonomiske effektiviseringskrav for selskaberne gældende for prisloftet i 2017 TOTEX-benchmarkingmodellen vil blive udviklet af og professor Peter Bogetoft i efteråret Når modellen er færdigudviklet, vil den herefter blive overdraget til Forsyningssekretariatet, som dermed kan bruge den fremadrettet til at fastsætte individuelle totaløkonomiske effektiviseringskrav for selskaberne. Modellens kvalitet afhænger af det indberettede data, og derfor opfordrer vi alle selskaber til at indberette data af den højest mulige kvalitet for at opnå en fair og retvisende model. Det er og professor Peter Bogetofts vurdering, at dataindsamlingen netop vil give en så simpel og enkel model som mulig samtidig med, at der tages hensyn til de vigtigste rammebetingelser, som selskaberne er underlagt. 1.2 Hvilke data efterspørger vi I en TOTEX-benchmarking model indgår de totale omkostninger dvs. driftsomkostningerne plus investeringsomkostningerne, jf. Figur 1. 1 Dette inkluderer alle anlægsaktiver som selskabet ejer, både de som er i brug og midlertiditgt ude af brug.

5 Figur 1 Illustration af datagrundlaget for TOTEXbenchmarkingmodellen Vandselskaberne har igennem de senere år indberettet detaljeret data for driftsomkostningerne til brug for OPEX-benchmarking modellen. I forhold til CAPEX råder Forsyningssekretariatet allerede over mange CAPEX- oplysninger, men der mangler stadig følgende oplysninger til at udvikle en TOTEX-benchmarkingmodel: Antallet/mængden af samtlige fysiske anlægsaktiver som selskabet ejer pr. 31/ Formålet med dataindberetningen er således at få et komplet billede af, hvilke fysiske anlægsaktiver selskaberne ejede per 31/ En light opdatering af POLKA Dataindberetningen er en light opdatering af POLKA, hvor fokus er på at få et komplet anlægsregister per 31/ Det kaldes en light opdatering, idet der ikke er behov for at kende anlægsåret for de enkelte aktiver, men kun en status på hvilke anlægsaktiver, selskaberne havde per 31/

6 Baggrunden for at anvende POLKAs opsplitning på aktivtyper er at sikre en ensartet klassificering af anlægsaktiverne på tværs af selskaberne. Endvidere indebærer POLKA også, at anlægsaktiverne indberettes efter de fastlagte standardlevetider, og dermed sikres ens afskrivningsprofiler på tværs af selskaberne. Med ordet light menes ikke, at det nødvendigvis er en let opgave for selskaberne at opgøre anlægsaktiver per 31/12/2014 efter POLKA logik. Det er dog forhåbningen at selskaberne vil finde indberetningen nemmere end i 2010, da de fleste selskaber har et udfyldt POLKA med en status på anlægsaktiverne per 1/1/2010. I mange tilfælde vil anlægsaktiverne indberettet i 2010 direkte kunne overføres til det fremsendte indberetningsark, idet de fleste anlægsaktiver har en lang levetid, og dermed stadig indgår i Når selskaberne har indberettet deres data fås der for hvert selskab en status over samtlige anlægsaktiver selskabet ejede per 31/12/2014. På denne måde sikres det, at tilgangen af anlægsaktiver som selskaberne har anskaffet siden POLKA indberetningen i 2010 medtages. Tilsvarende sikres det, at afgangen i anlægsaktiver siden POLKA indberetningen i 2010 håndteres idet der efterspørges en samlet status over samtlige anlægsaktiver som selskabet ejede per 31/12/

7 Kapitel 2 Gennemgang af opbygningen af dataindberetningsarket I dette kapitel gennemgås opbygningen af dataindberetningsarket. 2.1 Fanebladet: Baggrundsinformation Det første faneblad i indberetningsarket hedder Baggrundsinformation. I dette faneblad skal selskabet indtaste sine oplysninger vedr. navn, adresse, kontaktoplysninger, jf. Figur 2. Figur 2 Illustration af fanebladet Baggrundsinformation 2.2 Fanebladene: Produktionsanlæg, Distributionsanlæg og Fællesfunktionsanlæg De næste 3 faner er overordnet set konstrueret på samme måde med ens kolonneopbygning, men afviger fra hinanden i rækkerne grundet, at der er andre aktivtyper i en drikkevandforsyning end i en spildevandsforsyning. Nedenfor beskrives kort først kolonner og dernæst rækker i fanebladet Produktionsanlæg. Den overordnede opbygning er illustreret i Figur 3. 5

8 Figur 3 Fanebladet Produktionsanlæg Note: Som det fremgår af indberetningsarket er fanebladene Distributionsanlæg og Fællesfunktionsanlæg overordnet set konstrueret på samme måde med ens kolonneopbygning, men afviger fra hinanden i rækkerne grundet, at der er andre aktivtyper i en vandforsyning end i en spildevandsforsyning. Kolonneopbygningen i fanebladende Produktionsanlæg, Distributionsanlæg og Fællesfunktionsanlæg : Kolonne A angiver anlægsaktiverne Kolonne B angiver enheden, hvori anlægsaktiverne er målt Kolonne C angiver anlægsaktivets fastlagte standardlevetid Kolonne D angiver den samlede mængde af anlægsaktiverne per 31/ Kolonne E indeholder selskabets eventuelle bemærkninger til det indberettede data Kolonne D er den eneste kolonne, hvor der skal indtastes data 6

9 Rækkerne i fanebladene produktionsanlæg, distributionsanlæg og fællesfunktionsanlæg : Rækkerne angiver alle vandselskabernes aktiver og er kategoriseret i grupper. Grupperne består af en række specifikke aktiver svarende til selskabernes aktiver. Disse rækker er forskellige fra faneblad til faneblad og afhænger ligeledes af vandselskabets type. Vandselskabernes forskellige aktiver deles ud på disse forskellige underkategorier indenfor regnearkets forskellige faneblade og grupperede kategorier. Eksempelvis viser Figur 4 den åbnede gruppe Råvandsledninger - Land. For at åbne gruppen skal man klikke på plustegnet helt ude i venstre side. For at markere at kolonne D er den kolonne hvori der skal indtastes data er der indsat et blåt 0 i hver celle, jf. Figur 4. 7

10 Figur 4 Illustration af den åbnede gruppe Råvandsledninger land i fanebladet Produktionsanlæg Note: For at åbne grupperne skal man klikke på + tegnet helt ude i venstre side. Se i øvrigt Excelarket Uddybende forklaring til dataindberetning for hhv. drikkevand og spildevand for en nærmere forklaring af hvilke enheder mængderne skal opgøres i. For at markere at kolonne D er den kolonne hvori der skal indtastes data er der indsat et blåt 0 i hver celle. I regnearket for drikkevandforsyningerne må der, for kategorierne Vandværk 1 10 i fanebladet produktionsanlæg og kategorierne Pumpestationer, bygværker og bassiner 1 10 i fanebladet distributionsanlæg, kun registreres ét aktiv pr. række. Selskaber, med flere aktiver i omtalte kategorier, skal indtaste hvert enkelt aktiv i forskellige rækker. Det samme er gældende i regnearket for spildevandsforsyningerne i kategorien Renseanlæg 1-15 i fanebladet produktionsanlæg. Hvis vandselskabet har behov for flere linier til disse hovedkategorier, skal selskabet sende Excelarket til Copenhagen Economics som vil indsætte de ekstra rækker og herefter sende det tilbage til selskaberne. 8

11 Zoneinddeling Som det fremgår af Figur 3 og Figur 4 er aktiv gruppen Råvandsledninger zoneinddelt i zonerne land, by, city og indre city. Det samme gælder for en væsentlig del af de andre aktiv grupper for drikkevand og spildevand, hvilket fremgår af fanebladende Produktionsanlæg og Distributionsanlæg. Zoneinddelingen går på anlægsaktivets fysiske placering per 31/ Et anlægsaktiv kan godt være placeret i mere end en zone, hvilket fx særligt kan være tilfældet for ledningsnet. I dette tilfælde skal det angives hvor meget af anlægsaktivet, der befinder sig i fx landzone og byzone. Dette er samme fremgangsmåde, som kendes fra OPEX-benchmarkingmodellen. Forskellen er dog, at fx dimensioneringen på ledninger er mere detaljeret i denne indberetning. Definitionerne for zonerne land, by, city og indre city er de samme, som kendes fra OPEX-benchmarkingmodellen og fremgår af Tabel 1. Tabel 1 Definition på zoneinddeling i land, by, city og indre city Definition Land Områder defineret som landzone eller sommerhusområde i kommuneplanen By Områder defineret som byzone i kommuneplanen Kvadratceller i områder som er defineret som by eller kommuneplanen, med mere end City indbyggere i byen, kan opgraderes til city, når cellen opfylder følgende betingelser: Kvadratcellen skal mindst have 50 indbyggere eller Kvadratcellen skal bestå af mere end 75% byerhverv Kvadratceller der opfylder kriteriet for city, og hvor der er mere end indbyggere, og hvor kvadratcellen er: Indre city Gågader eller Ensrettede veje eller Defineret som fredet eller bevaringsværdigt område Note: En kvadratcelle er defineret som et område på 100 x 100 meter. Zoneindellingen er identisk med den som kendes fra OPEX-benchmarkingmodellen baseret på Forsyningssekretariatet Det er vigtigt, at selskaberne indtaster de forskellige aktiver under de korrekte zoner, alt efter hvor aktiverne befandt sig per 31/ Selskaberne indberettede også aktiverne efter den samme zoneinddeling ved indberetningen af POLKA i Der er dog mulighed for, at nogle aktiver per 31/ befinder sig i en anden zone end i 2010, selvom de rent fysisk ikke har flyttet sig. Dette vil være tilfældet, hvis fx et landområde har ændret status til byområde imellem 2010 og Det er derfor vigtigt, at selskaberne indtaster aktiverne efter den zone, hvori de befinder sig per 31/ Dette er samme fremgangsmåde, som kendes fra OPEX-benchmarkingmodellen. 9

12 2.3 Fanebladet: Øvrige oplysninger I fanebladet øvrige oplysninger bedes selskaberne indtaste en række øvrige informationer, jf. Figur 5. Figur 5 Illustration af fanebladet Øvrige oplysninger Disse oplysninger vil blive brugt til efterfølgende analyser og deres betydning for modellens resultater. Dette er dog kun muligt, såfremt der er tilstrækkelig mange selskaber, som indberetter disse oplysninger. Hvordan fanebladet Øvrige oplysninger bør udfyldes er illustreret i Figur 5 til Figur 10. Den første oplysning i fanebladet Øvrige oplysninger, der spørges til, omhandler hvilken regnskabspraksis, selskabet anvender til fordeling af overheads/indirekte omkostninger. Selskabet kan via drop down menuen i kolonne B vælge mellem Full-cost, Direct-cost, Nøgletalsfordeling, Activity based cost eller Andet, jf. Figur 6. Med Andet menes der en anden metode til at fordele overheads/indirekte omkostninger end dem, som er nævnt ovenfor. Figur 6 Illustration af fanebladet Øvrige oplysninger celle B2 Det næste spørgsmål omhandler hvilken aktiveringsgrænse, selskabet anvender. Med dette menes den nedre beløbsmæssige grænse til aktivering af småaktiver. I praksis er der 10

13 ofte en værdimæssig grænse for materielle anlægsaktiver, der omkostningsføres straks i resultatopgørelsen (småaktiver). Der er ikke i årsregnskabsloven eller af Forsyningssekretariatet direkte angivet en sådan nedre beløbsgrænse, og grænsen for hvornår småaktiver anses for at være driftsomkostning eller anlægsinvestering, vil dermed varierer fra selskab til selskab. Denne beløbsmæssige grænse indtastes i celle B2 i danske kroner jf. Figur 7. Figur 7 Illustration af fanebladet Øvrige oplysninger celle B3 Række 4-10 omhandler spørgsmål om hvorvidt og hvornår, selskabet har været påvirket af infrastrukturomlægninger som følge af gæsteprincippet. Infrastrukturomlægninger udspringer af vandselskabernes forpligtelser til at flytte ledninger og afholde udgiften hertil som konsekvens af gæsteprincippet. Gæsteprincippet gælder, når ens ledning er anbragt på et offentlig eller privatejet areal. I de tilfælde hvor vandselskabet ikke har betalt erstatning eller besidder en tingslyst deklaration, betragtes ledningen som gæst, og ejeren 2 af jorden kan til enhver tid bede om at få ledningen flyttet (HMN, 2012). Disse udgifter opstår f.eks. i forbindelse med metrobyggeriet i København, bygningen af Flintholm Station o. lign. og forventes dermed at være en markant udgiftspost for nogle selskaber. Dette kan både skyldes, at man er nødt til at flytte ledninger i forbindelse med infrastrukturprojekter og/eller vælger at udskifte ledninger før tid, fordi der alligevel graves i jorden. Da dette er et forhold, som selskaber ikke direkte kan kontrollere, og som formodes særligt at ramme nogle selskaber, ønskes der først og fremmest at skabe et overblik over, hvor udbredt dette er for vandselskaberne. Vandselskaberne bedes derfor anvende drop down listen i celle B4 til at svarer ja/nej til, om de har været påvirket af infrastrukturomlægninger i perioden , jf. Figur 8. 2 Skyldes flytningen andre ledningsejere - fx ny fjernvarmeledning - er omkostningerne blevet betalt af fjernvarmeselskabet 11

14 Figur 8 Illustration af fanebladet Øvrige oplysninger celle B4 Hvis selskabet svarer ja i celle B4, bedes selskabet endvidere angive i hvilket/hvilke år, dette er tilfældet. Dette gøres tilsvarende ved at anvende drop down menuen i celle B6- B10, jf. Figur 9. Figur 9 Illustration af fanebladet Øvrige oplysninger celle B6 Det sidste spørgsmål i fanebladet Øvrige oplysninger går på, hvorvidt selskabet er en del af et serviceselskab/organiseret under et overordnet serviceselskab. Med serviceselskab menes, når forsyningerne danner en fælles holdingstruktur med et underliggende fælles serviceselskab, som fx alle medarbejderne i de tidligere selskaber overføres til, men hvor de underliggende fysiske anlægsaktiver fortsat er placeret i særskilte vandselskaber med hvert sit geografiske forsyningsområde samt selvstændigt prisloft. Forsyningen bedes angive, hvorvidt de indgår i et serviceselskab samt navnet på serviceselskabet, hvis der svares ja i celle B11, jf. Figur

15 Figur 10 Illustration af fanebladet Øvrige oplysninger celle B11 13

16 Kapitel 3 Eksempel med vandselskabet Grundvand A/S Dette fiktive eksempel er forenklet og har udelukkende det formål at demonstrere metoden for vandselskabernes indtastning. Informationer om det fiktive vandselskab Grundvand A/S: Grundvand A/S er et vandselskab som ligger i Vandby Grundvand A/S indgår i serviceselskabet Altvand A/S Grundvand A/S har anlægsaktiver beliggende i både land- og byzone Grundvand A/S har en aktiveringsgrænse for småaktiver på kr Grundvand A/S blev i 2010 pga. gæsteprincippet nødt til at omlægge dele af ledningsnettet grundet et infrastrukturprojekt i Vandby I det følgende illustreres hvordan disse oplysninger indberettes for Grundvand A/S. Grundvand A/S starter med at indberette sine kontaktoplysninger i fanen Baggrundsinfomation, jf. Figur 11. Figur 11 Illustration af indtastning i fanebladet Baggrundsinformation Grundvand A/S havde per 31/ følgende type og mængde anlægsaktiver, jf. Tabel 2. 14

17 Tabel 2 Anlægsaktiver for Grundvand A/S per 31/ Anlægsaktiver hovedkategori Boring Anlægsaktiver - delkomponenter Boring (inkl. etabelring, forerør, filter og prøvepumpning) - 1 Enhed Dybdemeter Vejledning til dataindberetning for TOTEXbenchmarking-modellen Standardlevetid Samlet mængde per 31/ Råvandsstation Råvandsstation komplet montering og boringshus/tørbrønd stk Instrumenter Instrumenter (flowmåler+tryk transducer+alarmer) stk Pumper Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 1 m³/h Pumper Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 2 m³/h Råvandsledning Ø 250 mm < Ledningsnet Ø 500mm meter 75 Beluftningsanlæg Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner m³/h 50 Beluftningsanlæg Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL m³/h 25 Rentvandsbeholder Rentvandsbeholder insitu støbt m³ 50 Udpumpningsanlæg Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk m³/h Udpumpningsanlæg Udpumpningsanlæg, frekvensomformer kw Støbejernsledninger Støbejernsledninger Ø 50mm < Ledningsnet Ø110 mm meter Pumpestation Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner m³/h 50 8 Pumpestation Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL m³/h 25 8 Pumpestation Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO m³/h 10 8 Køretøjer Køretøjer, personbil stk. 5 1 Køretøjer Køretøjer, små lastvogne (< kg.) stk Grundvand A/S åbner derefter fanen Produktionsanlæg og indtaster mængderne for anlægsaktiverne boring, råvandsstation, instrumenter, pumpestation, råvandsledning, rentvandsbeholder, udpumpningsanlæg, jf. Figur 12. Grundvand A/S har råvandsledninger der krydser 2 zoner, nemlig land- og byzone, jf. Figur

18 Figur 12 Grundvand A/S indtastning i fanebladet Produktionsanlæg 16

19 Note: Grundvand A/S har meter råvandsledning i alt, hvoraf 500 meter er placeret i landzone og 600 meter er placeret i byzone. For en definition af zoneinddelingen se i øvrigt Tabel 1. Hvis vandselskabet har mere end 10 pumpestationer, skal selskabet sende indberetningsarket til som vil indsætte de ekstra rækker og herefter sende det tilbage til selskaberne. Af Figur 12 og Tabel 2 fremgår det, at Grundvand A/S har 2 råvandspumper med kapaciteterne hhv. 45 og 55 m 3 /h. Grundvand A/S indtaster disse pumper i hver sin række, jf. kapitel 2 side 8. Denne fremgangsmåde skal også anvendes, hvis 2 pumper har samme kapacitet. Tilsvarende fremgår det af Figur 12 og Tabel 2, at Grundvand A/S har et beluftningsanlæg med 600 m 3 /h, men indberetter dette i både række 38 og 39, da beluftninganlægget består forskellige delkomponenter med forskellige standardlevetider. Grundvand A/S åbner nu fanebladet Distributionsanlæg og indtaster mængder for anlægsaktiverne, støbejernsledning og pumpestation, jf. Figur

20 Figur 13 Grundvand A/S indtastning i fanebladet Distributionsanlæg Note: Hvis vandselskabet har mere end 10 pumpestationer, skal selskabet sende indberetningsarket til som vil indsætte de ekstra rækker og herefter sende det tilbage til selskaberne. Af Figur 12 og Tabel 2 fremgår det, at Grundvand A/S har en pumpestation, der distribuere rent vand med 8 m 3 /h. En pumpestation er opdelt i delkomponenterne konstruktioner, Mek/EL og SRO, der hver har forskellig standardlevetid, og derfor skal kapaciteten på de 8 m 3 /h indtastes 3 steder i række

21 Grundvand A/S åbner nu fanebladet Fællesfunktionsanlæg og indtaster køretøjer, jf. Figur 14. Figur 14 Grundvand A/S indtastning i fanebladet Fællesfunktionsanlæg Grundvand A/S afslutter sin indberetning ved at indtaste sine oplysninger i fanebladet Øvrige oplysninger jf. Figur 15. Figur 15 Grundvand A/S indtastning i fanebladet Øvrige oplysninger Note: Se i øvrigt afsnit 2.3, side 10 for en forklaring af indholdet af de enkelte rækker i fanebladet Øvrige oplysninger. Af Figur 15 fremgår det, at Grundvand A/S anvender full-cost metoden til fordeling af overheads. Endvidere fremgår det, at Grundvand A/S har en aktiveringsgrænse på 19

22 kr., samt at Grundvand A/S har været påvirket af infrastrukturomlægning i 2010 og derfor svarer ja i både celle B4 og B6. Grundvand A/S angiver, at det er en del af serviceselskabet Altvand A/S. Grundvand A/S har nu afsluttet sin indberetning og sender derfor det udfyldte ark til 20

23 Kapitel 4 Excel-Indstillinger Dataindberetningsarket er gemt som en Macro-Enabled Workbook også kaldet.xlsm fil. I nogle tilfælde vil det betyde, at man skal tillade Excel at køre makroer for at kunne åbne og benytte dataindberetningsarket. Hvordan man gør dette afhænger af hvilken version af Excel man benytter. Nogle af de forskellige måder at tillade kørslen af makroer er beskrevet nedenfor. Hvis selskabet har en version fra Excel fra 2003, skal selskabet åbne Excel programmet, men uden at åbne Excel-filen. Når programmet er åbnet, skal vandselskabet gå ind under Funktioner i menu-linien og gå ind under Makro, hvor der trykkes på kategorien Sikkerhed. Her skal vandselskabet afkrydse kategorien Mellem for sikkerhedsniveauet, hvis det ikke allerede fremgår af boksen. Når ovenstående indstillinger er gennemført åbnes den for vandselskabet relevante Excel-fil ved at trykke på knappen Med makroer. Disse Excel-regneark er indstillet med en række specifikke funktioner, der gør regnearkene lettere overskuelige gennem anvendelse af makroer. Hvis Excel-regnearket åbnes Uden makroer kan det ikke lade sig gøre at åbne kategorierne indeholdt i disse, hvilket medfører, at der ikke kan indtastes mængder for aktiverne. Hvis selskabet har en version af Excel fra 2007, skal selskabet aktivere alle makroer. Det kan bl.a. gøres ved at klikke på Excel-indstillinger i bunden af billedet og derefter på Sikkerhedscenter. Derefter klikkes på indstillinger for sikkerhedscenter og indstillinger for makroer. Endelige klikkes på Aktiver alle makroer. Hvis selskabet har en nyere version af Excel kommer der automatisk en bjælke frem hvor man skal klikke på feltet Enable Content, jf. Figur

24 Figur 16 Illustration af Excel-Indstillinger Når selskaberne ønsker at lukke dataindberetningsarket og gemme det indtastede data, er det vigtigt at filen gemmes som en Excel Macro-Enabled Workbook, jf. Figur 17. Figur 17 Illustration af hvordan files skal gemmes Note: Ved at klikke på pilen til højre kommer en menu frem, hvor man kan vælge at gemme filen i forskellige word versioner. Her er det vigtigt at man Excel Macro-Enabled Workbook inden filen gemmes. Hvis dataindberetningsarket gemmes i en anden version end Excel Macro-Enabled Workbook, kan det ikke lade sig gøre at åbne undergrupperne, hvori det indtastede data er næste gang filen åbnes. I dette tilfælde skal man åbne filen, tillade kørslen af makroer jf. ovenfor samt gemme filen igen som en Excel Macro-Enabled Workbook, jf. Figur

Vejledning til udarbejdelse af reguleringsmæssig åbningsbalance

Vejledning til udarbejdelse af reguleringsmæssig åbningsbalance Vejledning til udarbejdelse af reguleringsmæssig åbningsbalance Forsyningssekretariatet, 17. februar 2010 VEJLEDNING I REGULATORISK ÅBNINGSBALANCE 0 Indledning Hvert vandselskab skal udarbejde en reguleringsmæssig

Læs mere

Benchmarking 2015 Guide til spildevandsselskabers indberetning til benchmarking 2015

Benchmarking 2015 Guide til spildevandsselskabers indberetning til benchmarking 2015 Benchmarking 2015 Guide til spildevandsselskabers indberetning til benchmarking 2015 Marts 2014 Version 2.0 Indhold Kapitel 1 Indledning... 3 1.1 Guidens struktur... 3 1.2 Ny screeningsmetode... 3 1.3

Læs mere

Bilag 5: Tillæg for leje af bygninger og grunde drikkevand og spildevand FORSYNINGSSEKRETARIATET JUNI 2014 VERSION 1

Bilag 5: Tillæg for leje af bygninger og grunde drikkevand og spildevand FORSYNINGSSEKRETARIATET JUNI 2014 VERSION 1 Bilag 5: Tillæg for leje af bygninger og grunde drikkevand og spildevand FORSYNINGSSEKRETARIATET JUNI 2014 VERSION 1 Indholdsfortegnelse Begrundelse for tillægget Udregning af tillægget 2.1 Afskrivninger...

Læs mere

Bilag 5: Tillæg for leje af bygninger og grunde drikkevand og spildevand

Bilag 5: Tillæg for leje af bygninger og grunde drikkevand og spildevand Bilag 5: Tillæg for leje af bygninger og grunde drikkevand og spildevand FORSYNINGSSEKRETARIATET JUNI 2015 VERSION 2 Indholdsfortegnelse Begrundelse for tillægget Udregning af tillægget 2.1 Afskrivninger...

Læs mere

Bilag 5: Tillæg for leje af bygninger og grunde drikkevand og spildevand 2014

Bilag 5: Tillæg for leje af bygninger og grunde drikkevand og spildevand 2014 Bilag 5: Tillæg for leje af bygninger og grunde drikkevand og spildevand 2014 FORSYNINGSSEKRETARIATET OKTOBER 2013 Indholdsfortegnelse Begrundelse for tillægget Udregning af tillægget 2.1 Afskrivninger...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om særlige forhold til Benchmarking i Prisloft for 2014. 2. udgave

Vejledning til ansøgning om særlige forhold til Benchmarking i Prisloft for 2014. 2. udgave Vejledning til ansøgning om særlige forhold til Benchmarking i Prisloft for 2014 2. udgave Forsyningssekretariatet marts 2013 Vejledning til ansøgning om særlige forhold... 1 Hvad er et særligt forhold...

Læs mere

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort Kort til og Næsgaard Markkort Kun i ADVICER Dette afsnit er kun relevant hvis du arbejder med AD- VICER udgaven af Næsgaard Markkort (rådgiverudgaven). Funktionen findes IKKE i PLUS og OPTI udgaven af

Læs mere

Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016

Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016 Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016 27. februar 2015 Indhold Kapitel 1 Introduktion... 3 1.1 Formålet med instruksen... 3 1.2 Prisloftbekendtgørelsens krav til investeringsregnskabet

Læs mere

Introduktion til EXCEL med øvelser

Introduktion til EXCEL med øvelser Side 1 af 10 Introduktion til EXCEL med øvelser Du kender en almindelig regnemaskine, som kan være til stort hjælp, når man skal beregne resultater med store tal. Et regneark er en anden form for regnemaskine,

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse vedrørende benchmarkingmodellen Statistikker over besvarelserne. Forsyningssekretariatet, marts 2014 Version 1.

Spørgeskemaundersøgelse vedrørende benchmarkingmodellen Statistikker over besvarelserne. Forsyningssekretariatet, marts 2014 Version 1. Spørgeskemaundersøgelse vedrørende benchmarkingmodellen Statistikker over besvarelserne Forsyningssekretariatet, marts 0 Version.0 Indhold Indledning Om spørgeskemaundersøgelsen.... Formål og baggrund....

Læs mere

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3 Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3 Indholdsfortegnelse Indledning Prisudvikling 2.1 Prisudviklingen fra 2014 til

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Kerteminde Forsyning Vand A/S Att.: Lisa Larsen Kohaven 12 5300 Kerteminde Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/ 04240 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S Att.: Eva Lund Østergade 130 6900 Skjern 27. oktober 2010 Sag 4/1020-0301-0323 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 KONKURRENCESTYRELSEN Nyropsgade

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Introduktion til Calc Open Office med øvelser

Introduktion til Calc Open Office med øvelser Side 1 af 8 Introduktion til Calc Open Office med øvelser Introduktion til Calc Open Office... 2 Indtastning i celler... 2 Formler... 3 Decimaler... 4 Skrifttype... 5 Skrifteffekter... 6 Justering... 6

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

Søren Christian Nissen

Søren Christian Nissen Fraværsprotokol Søren Christian Nissen www.sc-nissen.dk e-mail: sc.nissen@sc-nissen.dk Fraværsprotokol version 5.5-22-08-2010 Adobe InDesign CS4 2 Indholdsfortegnelse Makroer...3 Ændre makrosikkerhed...3

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Frederikshavn Vand A/S Att.: Lone Pedersen Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn 15. februar 2013 Sag 12/06008 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Information om de forskellige nøgletal i modellerne findes i skrivelsen Varedeklaration.

Information om de forskellige nøgletal i modellerne findes i skrivelsen Varedeklaration. Introduktion til KL s benchmarkingmodel for voksenhandicapområdet Denne skrivelse hjælper dig i gang med at bruge KL s benchmarkingmodel for voksenhandicap. Den viser, hvordan man udvælger sammenligningskommuner,

Læs mere

Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2013 Prisloft 2015

Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2013 Prisloft 2015 Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2013 Prisloft 2015 27. februar 2014 Indhold Kapitel 1 1.1 Formålet med instruksen... 3 1.2 Reguleringsregnskabets udformning.... 3 1.3 Indberetning af faktiske

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning System krav side 1

Indholdsfortegnelse. Indledning System krav side 1 Indholdsfortegnelse Indledning System krav side 1 Brugerflade Hovedvindue side 2 Sprog side 2 Funktionsknapper side 2 Programmér kort side 3 Rapport side 4 Program menu Comport, login side 5 Rev.1.1 2014

Læs mere

MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP)

MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP) MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP) Dansk Tennis Forbund August 2012 side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Visning af programmet...

Læs mere

Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2014 Prisloft 2016

Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2014 Prisloft 2016 Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2014 Prisloft 2016 27. februar 2015 Indhold Kapitel 1 1.1 Formålet med instruksen... 3 1.2 Indberetning af faktiske indtægter i 2014... 3 1.3 Indberetning af faktiske

Læs mere

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010 Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål Forsyningssekretariatet december 2010 1.1 INDLEDNING Forsyningssekretariatet har fastsat i alt 325 prislofter for 2011 frem mod 1. november

Læs mere

Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips

Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips HUSK AT: Man kan godt skrive flere linjer under hinanden i den samme celle. Marker den pågældende celle (evt. flere celler) og vælg "Ombryd tekst" på fanebladet

Læs mere

Bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren - retsinformation.dk. Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde

Bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren - retsinformation.dk. Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde Page 1 of 11 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde Kapitel 2 Prisloftet Kapitel 3 Investeringsplaner og -regnskaber Kapitel 4 Ydelser, der leveres til andre vandselskaber

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning Da aflæsning af vandmåleren med Telefon/Internet normalt kun foretages en gang om året, kan det være svært at huske alle detaljer i arbejdsgangen med systemet. Med tiden er Rambøll FAS og Telefon/Internet

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

Undersøgelse af GVU og EUD for voksne

Undersøgelse af GVU og EUD for voksne Undersøgelse af GVU og EUD for voksne Forslag til beregning af tal til undersøgelse udsendt af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) sendt i mail til alle skoler 9. oktober 2012 09:45 EASY-P konsulenterne

Læs mere

Medlemsmøde Danske Vandværker FVD. Regnskabsmæssige udfordringer efter forliget 29. april 2015

Medlemsmøde Danske Vandværker FVD. Regnskabsmæssige udfordringer efter forliget 29. april 2015 Medlemsmøde Danske Vandværker FVD Regnskabsmæssige udfordringer efter forliget 29. april 2015 Indholdet i det politiske forlig af 29. april 2015 1,3 mia. kr i effektivisering fra 2014-2020 Spildevand 0,9

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Energi Viborg Spildevand A/S Att.: Mette Urup Bøssemagervej 8 8800 Viborg Den 19. september 2014 Sag nr. 14/03730 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen

Læs mere

Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV

Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV Registrering af virksomheder og personer Erhvervsstyrelsen og de regionale vækstfora ønsker at styrke

Læs mere

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Når I åbner Excel filen får I denne dialog boks op og I skal vælge at åben filen med makroer, så de hjælpeværktøjer vi har lagt ind kommer til at virke.

Læs mere

Quick Guide til RKKP-dokumentation.dk. - Find rundt i databasernes dokumentation i online systemet på RKKP-Dokumentation.dk

Quick Guide til RKKP-dokumentation.dk. - Find rundt i databasernes dokumentation i online systemet på RKKP-Dokumentation.dk Quick Guide til RKKP-dokumentation.dk - Find rundt i databasernes dokumentation i online systemet på RKKP-Dokumentation.dk Kontakt: Ann Qvist Rasmussen E-mail: anncrs@rm.dk Version 1.0 Senest redigeret:

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03985 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple.

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1af23 Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1. Forord. Denne brugervejledning er fremstillet for at hjælpe personer ved Lokalhistorisk Arkiver i ny Sønderborg kommune, som kun har ringe kendskab

Læs mere

Vejledning om investeringstillæg i prisloftet Forsyningssekretariatet

Vejledning om investeringstillæg i prisloftet Forsyningssekretariatet Vejledning om investeringstillæg i prisloftet Forsyningssekretariatet Februar 2015 Vejledning om investeringstillæg i prisloftet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.:

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. FAQ Ofte stillede spørgsmål

Finanstilsynets indberetningssystem. FAQ Ofte stillede spørgsmål Finanstilsynets indberetningssystem FAQ Ofte stillede spørgsmål Finanstilsynet - 1. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 HVAD ER FINANSTILSYNETS INDBERETNINGSSYSTEM?... 2 2 HVORDAN FÅR JEG DANNET

Læs mere

Vejledning til KL-værktøj til prissammenligning

Vejledning til KL-værktøj til prissammenligning V E J LEDNING Januar 2012 Vejledning til KL-værktøj til prissammenligning Denne vejledning beskriver kort, hvordan regnearkene til prissammenligning af indkøb anvendes. Overordnet kan redskabet bruges

Læs mere

Outlook 2010 opsætning

Outlook 2010 opsætning Outlook 2010 opsætning Personlig Workflow Nå mere og arbejd mindre Personlig Workflow www.personligworkflow.com kontakt@personligworkflow.com Introduktion til Outlook 2010 guide Microsoft Outlook 2010

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN

EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 155078 UDKAST af 29 06 12 EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN STRUKTUR, MODREGNING I BLOKTILSKUD, BESTYRELSENS FOR- HOLD OG

Læs mere

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Indhold Generelt om indberetning til sundhedsordning 1 Adgang til indberetningsløsningen 1 Indberetning af medarbejdere 2 Bekræftelse af indberetning

Læs mere

Fra Blåt Medlem til Open Office regneark.

Fra Blåt Medlem til Open Office regneark. Fra Blåt Medlem til Open Office regneark. Kopi fra Blåt Medlem til Open Office regneark 1 Eksport fra Blåt Medlem til Open Office regneark 2 Hvad kan du bruge det til 4 Eksempler: Medlemsdelen: Afdelingsopdelt

Læs mere

Fra Blåt Medlem til Excel.

Fra Blåt Medlem til Excel. Fra Blåt Medlem til Excel. Kopi fra Blåt Medlem til Excel 1 Eksport fra Blåt Medlem til Excel 2 Hvad kan du bruge det til 5 Eksempler: Medlemsdelen: Afdelingsopdelt liste med spejderne 5 Fødselsdage og

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Roskilde Spildevand A/S Att.: Charlotte Vincents Betonvej 12 4000 Roskilde Den 7. oktober 2014 Sag nr. 14/03811 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Rudersdal Forsyning A/S (Vand) Att.: Jane Britta Madsen Skovlytoften 27 2840 Holte Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04281 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Guide til indberetning til prisloft 2015

Guide til indberetning til prisloft 2015 Guide til indberetning til prisloft 2015 Guide til indberetning til prisloft 2015 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN

Læs mere

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea.

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. SMS menuen 10.1 10. SMS MENUEN Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. Systemet er enkelt at benytte. Rambøll FAS

Læs mere

Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Årsregnskab 2013

Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Årsregnskab 2013 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Årsregnskab 2013 2 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4-5 Selskabsoplysninger

Læs mere

Vejledning. Udskrifter. - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger

Vejledning. Udskrifter. - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger Udskrifter - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger Indholdsfortegnelse Udskriv side 3 Ressourcer til udskrift side 3 Diverse side 4-5 -dato, tid, filnavn, blokeringer, tomme udskrifter, team-markering

Læs mere

Birkerød Vandforsyning a.m.b.a.

Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Biskop Svanes Vej 16, 3460 Birkerød Årsregnskab 2012 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a., Biskop Svanes Vej 16, 3460 Birkerød 2 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Analysemodul- TDjournal

Analysemodul- TDjournal November 2014 Analysemodul- TDjournal Der er kommet et nyt menupunkt i top-menubjælken ved navn Analyser. Dette menupunkt indeholder 5 standard analyser, som du har mulighed for at ændre i: Regningsydelser

Læs mere

Brugen af RiBAY er typisk en iterativ proces, hvor trin 4-6 gentages et antal gange for at kortlægge og forstå risiko.

Brugen af RiBAY er typisk en iterativ proces, hvor trin 4-6 gentages et antal gange for at kortlægge og forstå risiko. Kom godt i gang med RiBAY Risikostyring ved hjælp af RiBAY består af følgende seks trin: 1. Indtastning af systemvariable og budgettal 2. Indtastning af Køb og salg 3. Kalibrering af udgangspunktet for

Læs mere

xleasy.dk xleasy Projektplan Light er et værktøj til at planlægge projekter. Der er fokus på planlægning af et mindre antal opgaver.

xleasy.dk xleasy Projektplan Light er et værktøj til at planlægge projekter. Der er fokus på planlægning af et mindre antal opgaver. xleasy.dk v410 dk - 13-10-2014 1 Introduktion 1 2 Opret et Projekt 1 2.1 Rediger projektplan... 1 2.2 Tidsplanlægning... 5 2.3 Tilpas Gantt-kort... 6 2.4 Andre kolonner... 6 3 Visninger 7 4 Kommuniker

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... Indledning KAPITEL ET... Kom videre med Excel Flyt markering efter Enter... 8 Undgå redigering direkte i cellen... 9 Markering ved hjælp af tastaturet... 10 Gå til en

Læs mere

VEJLEDNING MODEL TIL BRUG VED VUR- DERING AF NYBYG VS. RE- NOVERING

VEJLEDNING MODEL TIL BRUG VED VUR- DERING AF NYBYG VS. RE- NOVERING VEJLEDNING MODEL TIL BRUG VED VUR- DERING AF NYBYG VS. RE- NOVERING 1. Formål med modellen et værktøj til totaløkonomisk vurdering Formålet med modellen er at skabe et nemt og anvendeligt værktøj til simulering

Læs mere

Vejledning om 1:1 omkostninger og nettofinansielle. Forsyningssekretariatet

Vejledning om 1:1 omkostninger og nettofinansielle. Forsyningssekretariatet Vejledning om 1:1 omkostninger og nettofinansielle poster i prisloftet Forsyningssekretariatet Vejledning om 1:1 omkostninger og nettofinansielle poster i prisloftet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter

Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter Indledning Myndigheder og rådgivere som arbejder med den nationale grundvandskortlægning kan blive oprettet som bruger (redaktør) af rapportdatabasen. Herved får

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER I dette kapitel gennemgås de almindelige regnefunktioner, samt en række af de mest nødvendige redigerings- og formateringsfunktioner. De øvrige redigerings- og formateringsfunktioner

Læs mere

Bilag 3 - Komponentliste

Bilag 3 - Komponentliste bilag 3 komponentliste Bilag 3 - liste Introduktion til liste Formålet med en komponentliste (se de følgende sider) og komponent-ringbind er, at alt information, vedrørende alle vandværkets både store

Læs mere

Quickguide til kredscms. Login

Quickguide til kredscms. Login Quickguide til kredscms Dette er en quickguide, der vil præsentere dig for de mest basale funktioner i kredscms. Finder du ikke svar her, så prøv at spørge andre webmastere via debatforummet på leder.fdf.dk:

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Midtfyns Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Hans La Cour Lombjergevej 22 5750 Ringe Den 5. marts 2014 Sag nr. 13/05438 Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Solrød Vandværk a.m.b.a. Att.: Hans Odder Engvangen 14 2680 Solrød Strand 30. september 2011 Sag 4/1020-0301-0641 Indledning Afgørelse om prisloft for 2012 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Carl Jacobsens

Læs mere

Vejledning, teknik, tips and tricks

Vejledning, teknik, tips and tricks Vejledning, teknik, tips and tricks Indhold 1 AUHRA pålogning og startside... 1 2 Ofte stillede spørgsmål og kendte fejl... 4 2.1 Har din computer adgang til AU s netværk og adm. systemer?... 4 2.2 Kan

Læs mere

3 OPRETTELSE AF SIDER

3 OPRETTELSE AF SIDER 3 OPRETTELSE AF SIDER En af VuptiWebs styrker er muligheden for at oprette forskellige sidetyper og - ikke mindst - sider, som automatisk henter data fra vores administrationsprogram (DOFPro). I første

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2014

Afgørelse om prisloft for 2014 Fensmark Vandværk a.m.b.a Att.: Erling Green Christensen Elmevej 2 4684 Holmegaard Den 4. Oktober 2013 Sag nr. 13/04565 Indledning Afgørelse om prisloft for 2014 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Herlev Kloak A/S Att.: Torben Olsson Herlev Bygade 90 2730 Herlev 11. februar 2013 Sag 12/05976 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S.

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Guide - Kom i gang Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Alle rettigheder haves af Sigma Estimates A/S. Materialet må ikke kopieres, og er

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

Sådan opretter du en backup

Sådan opretter du en backup Excovery Guide Varighed: ca. 15 min Denne guide gennemgår hvordan du opretter en backup med Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen, og undervejs introducere dig for de grundlæggende indstillingsmulighed.

Læs mere

Vejledning i at tegne boksplot i Excel 2007

Vejledning i at tegne boksplot i Excel 2007 Vejledning i at tegne boksplot i Excel 2007 Indhold Tegning af boksplot. Man kan ikke tegne flere boksplot på samme figur i Excel 2007, men man kan sammenligne to boksplot ved at tegne dem hver for sig

Læs mere

Brugersiderne for renteberegninger. Indhold. 1. Indledning. Anvendelse af. (Version 28. september 2014)

Brugersiderne for renteberegninger. Indhold. 1. Indledning. Anvendelse af. (Version 28. september 2014) Anvendelse af Brugersiderne for renteberegninger. (Version 28. september 2014) Indhold Brugersiderne for renteberegninger.... 1 1. Indledning... 1 2. Forudsætninger... 4 3. Indtastning af udbetaling/skyldigt

Læs mere

Gem først filen på din computer Vejledning for alle: kurator, bobestyrer, fuldmagtshaver og medarbejder i SKAT:

Gem først filen på din computer Vejledning for alle: kurator, bobestyrer, fuldmagtshaver og medarbejder i SKAT: Indhold Vejledning til fil... 2 Vejledning for kurator og bobestyrer... 4 Vejledning for fuldmagtshaver... 5 Vejledning for medarbejder i SKAT... 5 Hjælp til opsætning af browser... 6 1 Vejledning til

Læs mere

Dokumentstyring. ectrl. Dokumentversion 2.0 Deloitte IT Solutions

Dokumentstyring. ectrl. Dokumentversion 2.0 Deloitte IT Solutions Dokumentstyring ectrl Dokumentversion 2.0 Deloitte IT Solutions Side 1 af 15 15-02-2011 1. Dokumentstyring Ved hjælp af dokumentstyringen i ectrl, kan man tilknytte en fil, et scannet dokument eller et

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030 Hjørring Vandselskab A/S (Spildevand) mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 6.1 REVISION... 9

1. INDLEDNING... 3 6.1 REVISION... 9 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET OM PROCESSEN... 3 2.1 TEKNIK... 3 3. OVERORDNET OM OPBYGNING OG FUNKTIONALITET... 3 3.1 LØSNINGENS FLOW... 3 3.2 GEMME-FUNKTIONALITET... 4 3.3 VIS ÅRSRAPPORT I UDKAST...

Læs mere

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Hillerød Kommune Att. Martin Lund 22. oktober 2013 Sag 12/05584 / CF E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører tilsyn

Læs mere

Sammenknytning af listedata fra MUD til tabel i MapInfo (SVM-eksempel)

Sammenknytning af listedata fra MUD til tabel i MapInfo (SVM-eksempel) Sammenknytning af listedata fra MUD til tabel i MapInfo (SVM-eksempel) Indhold Introduktion...1 Eksport og tilpasning af tabeldata MUD...1 Direkte til Excel...1 Via Rapport i Word-format til Excel...1

Læs mere

Udarbejdelse af fælles opsætninger

Udarbejdelse af fælles opsætninger VIGTIGT Denne vejledning er KUN aktuel for den bruger, som er ansvarlig superbruger på Næsgaard Markkort ADVICER. Vejledningen omhandler funktionerne til anvendelse af fælles opsætninger for alle brugere

Læs mere

Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S

Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S Notat Oprettelsesdato: 22. oktober 2010 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S Budget 2012 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Årsregnskab 2014

Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Årsregnskab 2014 2 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Revisionspåtegning Den uafhængige revisors erklæring 4-5 Selskabsoplysninger

Læs mere

Gadwin PrintScreen Version 3,5

Gadwin PrintScreen Version 3,5 Side 1 af 6 Gadwin PrintScreen Version 3,5 Indhold: Introduktion...1 Properties (indstillinger)...2 Preferences...2 Source...3 Destination....3 Image...4 About...4 Brug af programmet...5 Introduktion Når

Læs mere

Bilag 1: Beregning af omkostningsækvivalenter

Bilag 1: Beregning af omkostningsækvivalenter Bilag 1: Beregning af omkostningsækvivalenter Bilaget indeholder den tekniske beregning af omkostningsækvivalenterne til brug for benchmarkingen 2013. FORSYNINGSSEKRETARIATET FEBRUAR 2013 INDLEDNING...

Læs mere

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen 24. september 2013 Sag 12/05619 / CF E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører

Læs mere