Vejledning til dataindberetning for TOTEXbenchmarkingmodellen. Drikke- og Spildevandsselskaberne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til dataindberetning for TOTEXbenchmarkingmodellen. Drikke- og Spildevandsselskaberne"

Transkript

1 Vejledning til dataindberetning for TOTEXbenchmarkingmodellen Drikke- og Spildevandsselskaberne 19 juni 2015

2 Forfatter(e): Peter Bogetoft, partner, Ibensoft Sigurd Næss-Schmidt, partner, Johanne Jørgensen, analyst, 0

3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Baggrunden for dataindsamlingen Hvilke data efterspørger vi En light opdatering af POLKA 3 2 Gennemgang af opbygningen af dataindberetningsarket Fanebladet: Baggrundsinformation Fanebladene: Produktionsanlæg, Distributionsanlæg og Fællesfunktionsanlæg Fanebladet: Øvrige oplysninger 10 3 Eksempel med vandselskabet Grundvand A/S 14 4 Excel-Indstillinger 21 1

4 Kapitel 1 Indledning Formålet med denne vejledning er at guide selskaberne i, hvordan det fremsendte Excel indberetningsark er opbygget og skal anvendes til indtastning af data. Vejledningen er opdelt i 3 kapitler, hvor kapitel 1 giver en introduktion til hvilke data, selskaberne bedes indberette samt nødvendigheden heraf. Kapitel 2 gennemgår opbygningen af indberetningsarket og forklarer indholdet af de enkelte rækker og kolonner. Kapitel 3 viser et simpelt eksempel på, hvordan det fiktive vandværk Grundvand A/S indberetter data for sine anlægsaktiver. 1.1 Baggrunden for dataindsamlingen Vi vil gerne bede jer om at indberette hvilke fysiske anlægsaktiver, I ejer 1 pr. 31/ Baggrunden for dette er udviklingen af en TOTEX-benchmarkingmodel for vandsektoren. Forligskredsen bag Vandsektorloven indgik en aftale om ny vandsektorlov den 29. april 2015, som blandt andet medfører, at selskabernes effektiviseringskrav i fremtiden skal beregnes ved hjælp af en TOTEX-benchmarkingmodel. Udviklingen af TOTEXbenchmarkingmodel har således 2 hovedformål: 1) Udregne sektorens samt de individuelle selskabers totaløkonomiske effektiviseringspotentiale 2) Fastsættelsen af individuelle totaløkonomiske effektiviseringskrav for selskaberne gældende for prisloftet i 2017 TOTEX-benchmarkingmodellen vil blive udviklet af og professor Peter Bogetoft i efteråret Når modellen er færdigudviklet, vil den herefter blive overdraget til Forsyningssekretariatet, som dermed kan bruge den fremadrettet til at fastsætte individuelle totaløkonomiske effektiviseringskrav for selskaberne. Modellens kvalitet afhænger af det indberettede data, og derfor opfordrer vi alle selskaber til at indberette data af den højest mulige kvalitet for at opnå en fair og retvisende model. Det er og professor Peter Bogetofts vurdering, at dataindsamlingen netop vil give en så simpel og enkel model som mulig samtidig med, at der tages hensyn til de vigtigste rammebetingelser, som selskaberne er underlagt. 1.2 Hvilke data efterspørger vi I en TOTEX-benchmarking model indgår de totale omkostninger dvs. driftsomkostningerne plus investeringsomkostningerne, jf. Figur 1. 1 Dette inkluderer alle anlægsaktiver som selskabet ejer, både de som er i brug og midlertiditgt ude af brug.

5 Figur 1 Illustration af datagrundlaget for TOTEXbenchmarkingmodellen Vandselskaberne har igennem de senere år indberettet detaljeret data for driftsomkostningerne til brug for OPEX-benchmarking modellen. I forhold til CAPEX råder Forsyningssekretariatet allerede over mange CAPEX- oplysninger, men der mangler stadig følgende oplysninger til at udvikle en TOTEX-benchmarkingmodel: Antallet/mængden af samtlige fysiske anlægsaktiver som selskabet ejer pr. 31/ Formålet med dataindberetningen er således at få et komplet billede af, hvilke fysiske anlægsaktiver selskaberne ejede per 31/ En light opdatering af POLKA Dataindberetningen er en light opdatering af POLKA, hvor fokus er på at få et komplet anlægsregister per 31/ Det kaldes en light opdatering, idet der ikke er behov for at kende anlægsåret for de enkelte aktiver, men kun en status på hvilke anlægsaktiver, selskaberne havde per 31/

6 Baggrunden for at anvende POLKAs opsplitning på aktivtyper er at sikre en ensartet klassificering af anlægsaktiverne på tværs af selskaberne. Endvidere indebærer POLKA også, at anlægsaktiverne indberettes efter de fastlagte standardlevetider, og dermed sikres ens afskrivningsprofiler på tværs af selskaberne. Med ordet light menes ikke, at det nødvendigvis er en let opgave for selskaberne at opgøre anlægsaktiver per 31/12/2014 efter POLKA logik. Det er dog forhåbningen at selskaberne vil finde indberetningen nemmere end i 2010, da de fleste selskaber har et udfyldt POLKA med en status på anlægsaktiverne per 1/1/2010. I mange tilfælde vil anlægsaktiverne indberettet i 2010 direkte kunne overføres til det fremsendte indberetningsark, idet de fleste anlægsaktiver har en lang levetid, og dermed stadig indgår i Når selskaberne har indberettet deres data fås der for hvert selskab en status over samtlige anlægsaktiver selskabet ejede per 31/12/2014. På denne måde sikres det, at tilgangen af anlægsaktiver som selskaberne har anskaffet siden POLKA indberetningen i 2010 medtages. Tilsvarende sikres det, at afgangen i anlægsaktiver siden POLKA indberetningen i 2010 håndteres idet der efterspørges en samlet status over samtlige anlægsaktiver som selskabet ejede per 31/12/

7 Kapitel 2 Gennemgang af opbygningen af dataindberetningsarket I dette kapitel gennemgås opbygningen af dataindberetningsarket. 2.1 Fanebladet: Baggrundsinformation Det første faneblad i indberetningsarket hedder Baggrundsinformation. I dette faneblad skal selskabet indtaste sine oplysninger vedr. navn, adresse, kontaktoplysninger, jf. Figur 2. Figur 2 Illustration af fanebladet Baggrundsinformation 2.2 Fanebladene: Produktionsanlæg, Distributionsanlæg og Fællesfunktionsanlæg De næste 3 faner er overordnet set konstrueret på samme måde med ens kolonneopbygning, men afviger fra hinanden i rækkerne grundet, at der er andre aktivtyper i en drikkevandforsyning end i en spildevandsforsyning. Nedenfor beskrives kort først kolonner og dernæst rækker i fanebladet Produktionsanlæg. Den overordnede opbygning er illustreret i Figur 3. 5

8 Figur 3 Fanebladet Produktionsanlæg Note: Som det fremgår af indberetningsarket er fanebladene Distributionsanlæg og Fællesfunktionsanlæg overordnet set konstrueret på samme måde med ens kolonneopbygning, men afviger fra hinanden i rækkerne grundet, at der er andre aktivtyper i en vandforsyning end i en spildevandsforsyning. Kolonneopbygningen i fanebladende Produktionsanlæg, Distributionsanlæg og Fællesfunktionsanlæg : Kolonne A angiver anlægsaktiverne Kolonne B angiver enheden, hvori anlægsaktiverne er målt Kolonne C angiver anlægsaktivets fastlagte standardlevetid Kolonne D angiver den samlede mængde af anlægsaktiverne per 31/ Kolonne E indeholder selskabets eventuelle bemærkninger til det indberettede data Kolonne D er den eneste kolonne, hvor der skal indtastes data 6

9 Rækkerne i fanebladene produktionsanlæg, distributionsanlæg og fællesfunktionsanlæg : Rækkerne angiver alle vandselskabernes aktiver og er kategoriseret i grupper. Grupperne består af en række specifikke aktiver svarende til selskabernes aktiver. Disse rækker er forskellige fra faneblad til faneblad og afhænger ligeledes af vandselskabets type. Vandselskabernes forskellige aktiver deles ud på disse forskellige underkategorier indenfor regnearkets forskellige faneblade og grupperede kategorier. Eksempelvis viser Figur 4 den åbnede gruppe Råvandsledninger - Land. For at åbne gruppen skal man klikke på plustegnet helt ude i venstre side. For at markere at kolonne D er den kolonne hvori der skal indtastes data er der indsat et blåt 0 i hver celle, jf. Figur 4. 7

10 Figur 4 Illustration af den åbnede gruppe Råvandsledninger land i fanebladet Produktionsanlæg Note: For at åbne grupperne skal man klikke på + tegnet helt ude i venstre side. Se i øvrigt Excelarket Uddybende forklaring til dataindberetning for hhv. drikkevand og spildevand for en nærmere forklaring af hvilke enheder mængderne skal opgøres i. For at markere at kolonne D er den kolonne hvori der skal indtastes data er der indsat et blåt 0 i hver celle. I regnearket for drikkevandforsyningerne må der, for kategorierne Vandværk 1 10 i fanebladet produktionsanlæg og kategorierne Pumpestationer, bygværker og bassiner 1 10 i fanebladet distributionsanlæg, kun registreres ét aktiv pr. række. Selskaber, med flere aktiver i omtalte kategorier, skal indtaste hvert enkelt aktiv i forskellige rækker. Det samme er gældende i regnearket for spildevandsforsyningerne i kategorien Renseanlæg 1-15 i fanebladet produktionsanlæg. Hvis vandselskabet har behov for flere linier til disse hovedkategorier, skal selskabet sende Excelarket til Copenhagen Economics som vil indsætte de ekstra rækker og herefter sende det tilbage til selskaberne. 8

11 Zoneinddeling Som det fremgår af Figur 3 og Figur 4 er aktiv gruppen Råvandsledninger zoneinddelt i zonerne land, by, city og indre city. Det samme gælder for en væsentlig del af de andre aktiv grupper for drikkevand og spildevand, hvilket fremgår af fanebladende Produktionsanlæg og Distributionsanlæg. Zoneinddelingen går på anlægsaktivets fysiske placering per 31/ Et anlægsaktiv kan godt være placeret i mere end en zone, hvilket fx særligt kan være tilfældet for ledningsnet. I dette tilfælde skal det angives hvor meget af anlægsaktivet, der befinder sig i fx landzone og byzone. Dette er samme fremgangsmåde, som kendes fra OPEX-benchmarkingmodellen. Forskellen er dog, at fx dimensioneringen på ledninger er mere detaljeret i denne indberetning. Definitionerne for zonerne land, by, city og indre city er de samme, som kendes fra OPEX-benchmarkingmodellen og fremgår af Tabel 1. Tabel 1 Definition på zoneinddeling i land, by, city og indre city Definition Land Områder defineret som landzone eller sommerhusområde i kommuneplanen By Områder defineret som byzone i kommuneplanen Kvadratceller i områder som er defineret som by eller kommuneplanen, med mere end City indbyggere i byen, kan opgraderes til city, når cellen opfylder følgende betingelser: Kvadratcellen skal mindst have 50 indbyggere eller Kvadratcellen skal bestå af mere end 75% byerhverv Kvadratceller der opfylder kriteriet for city, og hvor der er mere end indbyggere, og hvor kvadratcellen er: Indre city Gågader eller Ensrettede veje eller Defineret som fredet eller bevaringsværdigt område Note: En kvadratcelle er defineret som et område på 100 x 100 meter. Zoneindellingen er identisk med den som kendes fra OPEX-benchmarkingmodellen baseret på Forsyningssekretariatet Det er vigtigt, at selskaberne indtaster de forskellige aktiver under de korrekte zoner, alt efter hvor aktiverne befandt sig per 31/ Selskaberne indberettede også aktiverne efter den samme zoneinddeling ved indberetningen af POLKA i Der er dog mulighed for, at nogle aktiver per 31/ befinder sig i en anden zone end i 2010, selvom de rent fysisk ikke har flyttet sig. Dette vil være tilfældet, hvis fx et landområde har ændret status til byområde imellem 2010 og Det er derfor vigtigt, at selskaberne indtaster aktiverne efter den zone, hvori de befinder sig per 31/ Dette er samme fremgangsmåde, som kendes fra OPEX-benchmarkingmodellen. 9

12 2.3 Fanebladet: Øvrige oplysninger I fanebladet øvrige oplysninger bedes selskaberne indtaste en række øvrige informationer, jf. Figur 5. Figur 5 Illustration af fanebladet Øvrige oplysninger Disse oplysninger vil blive brugt til efterfølgende analyser og deres betydning for modellens resultater. Dette er dog kun muligt, såfremt der er tilstrækkelig mange selskaber, som indberetter disse oplysninger. Hvordan fanebladet Øvrige oplysninger bør udfyldes er illustreret i Figur 5 til Figur 10. Den første oplysning i fanebladet Øvrige oplysninger, der spørges til, omhandler hvilken regnskabspraksis, selskabet anvender til fordeling af overheads/indirekte omkostninger. Selskabet kan via drop down menuen i kolonne B vælge mellem Full-cost, Direct-cost, Nøgletalsfordeling, Activity based cost eller Andet, jf. Figur 6. Med Andet menes der en anden metode til at fordele overheads/indirekte omkostninger end dem, som er nævnt ovenfor. Figur 6 Illustration af fanebladet Øvrige oplysninger celle B2 Det næste spørgsmål omhandler hvilken aktiveringsgrænse, selskabet anvender. Med dette menes den nedre beløbsmæssige grænse til aktivering af småaktiver. I praksis er der 10

13 ofte en værdimæssig grænse for materielle anlægsaktiver, der omkostningsføres straks i resultatopgørelsen (småaktiver). Der er ikke i årsregnskabsloven eller af Forsyningssekretariatet direkte angivet en sådan nedre beløbsgrænse, og grænsen for hvornår småaktiver anses for at være driftsomkostning eller anlægsinvestering, vil dermed varierer fra selskab til selskab. Denne beløbsmæssige grænse indtastes i celle B2 i danske kroner jf. Figur 7. Figur 7 Illustration af fanebladet Øvrige oplysninger celle B3 Række 4-10 omhandler spørgsmål om hvorvidt og hvornår, selskabet har været påvirket af infrastrukturomlægninger som følge af gæsteprincippet. Infrastrukturomlægninger udspringer af vandselskabernes forpligtelser til at flytte ledninger og afholde udgiften hertil som konsekvens af gæsteprincippet. Gæsteprincippet gælder, når ens ledning er anbragt på et offentlig eller privatejet areal. I de tilfælde hvor vandselskabet ikke har betalt erstatning eller besidder en tingslyst deklaration, betragtes ledningen som gæst, og ejeren 2 af jorden kan til enhver tid bede om at få ledningen flyttet (HMN, 2012). Disse udgifter opstår f.eks. i forbindelse med metrobyggeriet i København, bygningen af Flintholm Station o. lign. og forventes dermed at være en markant udgiftspost for nogle selskaber. Dette kan både skyldes, at man er nødt til at flytte ledninger i forbindelse med infrastrukturprojekter og/eller vælger at udskifte ledninger før tid, fordi der alligevel graves i jorden. Da dette er et forhold, som selskaber ikke direkte kan kontrollere, og som formodes særligt at ramme nogle selskaber, ønskes der først og fremmest at skabe et overblik over, hvor udbredt dette er for vandselskaberne. Vandselskaberne bedes derfor anvende drop down listen i celle B4 til at svarer ja/nej til, om de har været påvirket af infrastrukturomlægninger i perioden , jf. Figur 8. 2 Skyldes flytningen andre ledningsejere - fx ny fjernvarmeledning - er omkostningerne blevet betalt af fjernvarmeselskabet 11

14 Figur 8 Illustration af fanebladet Øvrige oplysninger celle B4 Hvis selskabet svarer ja i celle B4, bedes selskabet endvidere angive i hvilket/hvilke år, dette er tilfældet. Dette gøres tilsvarende ved at anvende drop down menuen i celle B6- B10, jf. Figur 9. Figur 9 Illustration af fanebladet Øvrige oplysninger celle B6 Det sidste spørgsmål i fanebladet Øvrige oplysninger går på, hvorvidt selskabet er en del af et serviceselskab/organiseret under et overordnet serviceselskab. Med serviceselskab menes, når forsyningerne danner en fælles holdingstruktur med et underliggende fælles serviceselskab, som fx alle medarbejderne i de tidligere selskaber overføres til, men hvor de underliggende fysiske anlægsaktiver fortsat er placeret i særskilte vandselskaber med hvert sit geografiske forsyningsområde samt selvstændigt prisloft. Forsyningen bedes angive, hvorvidt de indgår i et serviceselskab samt navnet på serviceselskabet, hvis der svares ja i celle B11, jf. Figur

15 Figur 10 Illustration af fanebladet Øvrige oplysninger celle B11 13

16 Kapitel 3 Eksempel med vandselskabet Grundvand A/S Dette fiktive eksempel er forenklet og har udelukkende det formål at demonstrere metoden for vandselskabernes indtastning. Informationer om det fiktive vandselskab Grundvand A/S: Grundvand A/S er et vandselskab som ligger i Vandby Grundvand A/S indgår i serviceselskabet Altvand A/S Grundvand A/S har anlægsaktiver beliggende i både land- og byzone Grundvand A/S har en aktiveringsgrænse for småaktiver på kr Grundvand A/S blev i 2010 pga. gæsteprincippet nødt til at omlægge dele af ledningsnettet grundet et infrastrukturprojekt i Vandby I det følgende illustreres hvordan disse oplysninger indberettes for Grundvand A/S. Grundvand A/S starter med at indberette sine kontaktoplysninger i fanen Baggrundsinfomation, jf. Figur 11. Figur 11 Illustration af indtastning i fanebladet Baggrundsinformation Grundvand A/S havde per 31/ følgende type og mængde anlægsaktiver, jf. Tabel 2. 14

17 Tabel 2 Anlægsaktiver for Grundvand A/S per 31/ Anlægsaktiver hovedkategori Boring Anlægsaktiver - delkomponenter Boring (inkl. etabelring, forerør, filter og prøvepumpning) - 1 Enhed Dybdemeter Vejledning til dataindberetning for TOTEXbenchmarking-modellen Standardlevetid Samlet mængde per 31/ Råvandsstation Råvandsstation komplet montering og boringshus/tørbrønd stk Instrumenter Instrumenter (flowmåler+tryk transducer+alarmer) stk Pumper Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 1 m³/h Pumper Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv. - 2 m³/h Råvandsledning Ø 250 mm < Ledningsnet Ø 500mm meter 75 Beluftningsanlæg Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner m³/h 50 Beluftningsanlæg Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL m³/h 25 Rentvandsbeholder Rentvandsbeholder insitu støbt m³ 50 Udpumpningsanlæg Udpumpningsanlæg, rentvandspumper på vandværk m³/h Udpumpningsanlæg Udpumpningsanlæg, frekvensomformer kw Støbejernsledninger Støbejernsledninger Ø 50mm < Ledningsnet Ø110 mm meter Pumpestation Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Konstruktioner m³/h 50 8 Pumpestation Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, Mek./EL m³/h 25 8 Pumpestation Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO m³/h 10 8 Køretøjer Køretøjer, personbil stk. 5 1 Køretøjer Køretøjer, små lastvogne (< kg.) stk Grundvand A/S åbner derefter fanen Produktionsanlæg og indtaster mængderne for anlægsaktiverne boring, råvandsstation, instrumenter, pumpestation, råvandsledning, rentvandsbeholder, udpumpningsanlæg, jf. Figur 12. Grundvand A/S har råvandsledninger der krydser 2 zoner, nemlig land- og byzone, jf. Figur

18 Figur 12 Grundvand A/S indtastning i fanebladet Produktionsanlæg 16

19 Note: Grundvand A/S har meter råvandsledning i alt, hvoraf 500 meter er placeret i landzone og 600 meter er placeret i byzone. For en definition af zoneinddelingen se i øvrigt Tabel 1. Hvis vandselskabet har mere end 10 pumpestationer, skal selskabet sende indberetningsarket til som vil indsætte de ekstra rækker og herefter sende det tilbage til selskaberne. Af Figur 12 og Tabel 2 fremgår det, at Grundvand A/S har 2 råvandspumper med kapaciteterne hhv. 45 og 55 m 3 /h. Grundvand A/S indtaster disse pumper i hver sin række, jf. kapitel 2 side 8. Denne fremgangsmåde skal også anvendes, hvis 2 pumper har samme kapacitet. Tilsvarende fremgår det af Figur 12 og Tabel 2, at Grundvand A/S har et beluftningsanlæg med 600 m 3 /h, men indberetter dette i både række 38 og 39, da beluftninganlægget består forskellige delkomponenter med forskellige standardlevetider. Grundvand A/S åbner nu fanebladet Distributionsanlæg og indtaster mængder for anlægsaktiverne, støbejernsledning og pumpestation, jf. Figur

20 Figur 13 Grundvand A/S indtastning i fanebladet Distributionsanlæg Note: Hvis vandselskabet har mere end 10 pumpestationer, skal selskabet sende indberetningsarket til som vil indsætte de ekstra rækker og herefter sende det tilbage til selskaberne. Af Figur 12 og Tabel 2 fremgår det, at Grundvand A/S har en pumpestation, der distribuere rent vand med 8 m 3 /h. En pumpestation er opdelt i delkomponenterne konstruktioner, Mek/EL og SRO, der hver har forskellig standardlevetid, og derfor skal kapaciteten på de 8 m 3 /h indtastes 3 steder i række

21 Grundvand A/S åbner nu fanebladet Fællesfunktionsanlæg og indtaster køretøjer, jf. Figur 14. Figur 14 Grundvand A/S indtastning i fanebladet Fællesfunktionsanlæg Grundvand A/S afslutter sin indberetning ved at indtaste sine oplysninger i fanebladet Øvrige oplysninger jf. Figur 15. Figur 15 Grundvand A/S indtastning i fanebladet Øvrige oplysninger Note: Se i øvrigt afsnit 2.3, side 10 for en forklaring af indholdet af de enkelte rækker i fanebladet Øvrige oplysninger. Af Figur 15 fremgår det, at Grundvand A/S anvender full-cost metoden til fordeling af overheads. Endvidere fremgår det, at Grundvand A/S har en aktiveringsgrænse på 19

22 kr., samt at Grundvand A/S har været påvirket af infrastrukturomlægning i 2010 og derfor svarer ja i både celle B4 og B6. Grundvand A/S angiver, at det er en del af serviceselskabet Altvand A/S. Grundvand A/S har nu afsluttet sin indberetning og sender derfor det udfyldte ark til 20

23 Kapitel 4 Excel-Indstillinger Dataindberetningsarket er gemt som en Macro-Enabled Workbook også kaldet.xlsm fil. I nogle tilfælde vil det betyde, at man skal tillade Excel at køre makroer for at kunne åbne og benytte dataindberetningsarket. Hvordan man gør dette afhænger af hvilken version af Excel man benytter. Nogle af de forskellige måder at tillade kørslen af makroer er beskrevet nedenfor. Hvis selskabet har en version fra Excel fra 2003, skal selskabet åbne Excel programmet, men uden at åbne Excel-filen. Når programmet er åbnet, skal vandselskabet gå ind under Funktioner i menu-linien og gå ind under Makro, hvor der trykkes på kategorien Sikkerhed. Her skal vandselskabet afkrydse kategorien Mellem for sikkerhedsniveauet, hvis det ikke allerede fremgår af boksen. Når ovenstående indstillinger er gennemført åbnes den for vandselskabet relevante Excel-fil ved at trykke på knappen Med makroer. Disse Excel-regneark er indstillet med en række specifikke funktioner, der gør regnearkene lettere overskuelige gennem anvendelse af makroer. Hvis Excel-regnearket åbnes Uden makroer kan det ikke lade sig gøre at åbne kategorierne indeholdt i disse, hvilket medfører, at der ikke kan indtastes mængder for aktiverne. Hvis selskabet har en version af Excel fra 2007, skal selskabet aktivere alle makroer. Det kan bl.a. gøres ved at klikke på Excel-indstillinger i bunden af billedet og derefter på Sikkerhedscenter. Derefter klikkes på indstillinger for sikkerhedscenter og indstillinger for makroer. Endelige klikkes på Aktiver alle makroer. Hvis selskabet har en nyere version af Excel kommer der automatisk en bjælke frem hvor man skal klikke på feltet Enable Content, jf. Figur

24 Figur 16 Illustration af Excel-Indstillinger Når selskaberne ønsker at lukke dataindberetningsarket og gemme det indtastede data, er det vigtigt at filen gemmes som en Excel Macro-Enabled Workbook, jf. Figur 17. Figur 17 Illustration af hvordan files skal gemmes Note: Ved at klikke på pilen til højre kommer en menu frem, hvor man kan vælge at gemme filen i forskellige word versioner. Her er det vigtigt at man Excel Macro-Enabled Workbook inden filen gemmes. Hvis dataindberetningsarket gemmes i en anden version end Excel Macro-Enabled Workbook, kan det ikke lade sig gøre at åbne undergrupperne, hvori det indtastede data er næste gang filen åbnes. I dette tilfælde skal man åbne filen, tillade kørslen af makroer jf. ovenfor samt gemme filen igen som en Excel Macro-Enabled Workbook, jf. Figur

Vejledning i indberetning til TOTEXbenchmarking. (Drikkevand)

Vejledning i indberetning til TOTEXbenchmarking. (Drikkevand) Vejledning i indberetning til TOTEXbenchmarking (Drikkevand) Marts 2016 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45

Læs mere

Anlægsværdier i. vand- og spildevandsforsyningerne

Anlægsværdier i. vand- og spildevandsforsyningerne Anlægsværdier i vand- og spildevandsforsyningerne Forsyningssekretariatet februar 2011 Anlægsværdier i vandog spildevandsforsyningerne 1. INTRODUKTION OG RESUME Alle kommunale vand- og spildevandsforsyninger

Læs mere

Guide til drikkevandsselskabernes indberetning til benchmarking 2016. Forsyningssekretariatet

Guide til drikkevandsselskabernes indberetning til benchmarking 2016. Forsyningssekretariatet Guide til drikkevandsselskabernes indberetning til benchmarking 2016 Forsyningssekretariatet Marts 2015 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Guide til drikkevandsselskabernes indberetning til benchmarking 2016

Læs mere

Bilag 3 - Beregning af det alderskorrigerede netvolumenmål Bilaget indeholder en teknisk gennemgang af beregning af det alderskorrigerede

Bilag 3 - Beregning af det alderskorrigerede netvolumenmål Bilaget indeholder en teknisk gennemgang af beregning af det alderskorrigerede Bilag 3 - Beregning af det alderskorrigerede netvolumenmål Bilaget indeholder en teknisk gennemgang af beregning af det alderskorrigerede netvolumenmål, som indgår i benchmarkingmodellen. FORSYNINGSSEKRETARIATET

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af reguleringsmæssig åbningsbalance

Vejledning til udarbejdelse af reguleringsmæssig åbningsbalance Vejledning til udarbejdelse af reguleringsmæssig åbningsbalance Forsyningssekretariatet, 17. februar 2010 VEJLEDNING I REGULATORISK ÅBNINGSBALANCE 0 Indledning Hvert vandselskab skal udarbejde en reguleringsmæssig

Læs mere

Vejledning i indberetning til TOTEXbenchmarking

Vejledning i indberetning til TOTEXbenchmarking Vejledning i indberetning til TOTEXbenchmarking (drikkevand) Februar 2018 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45

Læs mere

Benchmarking 2015 Guide til drikkevandsselskabers indberetning til benchmarking 2015

Benchmarking 2015 Guide til drikkevandsselskabers indberetning til benchmarking 2015 Benchmarking 2015 Guide til drikkevandsselskabers indberetning til benchmarking 2015 Februar 2014 Version 1.0 Indhold Kapitel 1 Indledning... 1 1.1 Guidens struktur... 1 1.2 Ny screeningsmetode... 1 1.3

Læs mere

Guide til spildevandsselskabernes indberetning til benchmarking 2016. Forsyningssekretariatet

Guide til spildevandsselskabernes indberetning til benchmarking 2016. Forsyningssekretariatet Guide til spildevandsselskabernes indberetning til benchmarking 2016 Forsyningssekretariatet SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Guide til spildevandsselskabernes indberetning til benchmarking 2016 Konkurrence-

Læs mere

Bilag 1. Costdriversammensætning. November 2016 VERSION 3

Bilag 1. Costdriversammensætning. November 2016 VERSION 3 Bilag 1 Costdriversammensætning November 2016 VERSION 3 Bilag 1 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online

Læs mere

Benchmarking 2015 Guide til spildevandsselskabers indberetning til benchmarking 2015

Benchmarking 2015 Guide til spildevandsselskabers indberetning til benchmarking 2015 Benchmarking 2015 Guide til spildevandsselskabers indberetning til benchmarking 2015 Marts 2014 Version 2.0 Indhold Kapitel 1 Indledning... 3 1.1 Guidens struktur... 3 1.2 Ny screeningsmetode... 3 1.3

Læs mere

VEJLEDNING TIL INDBERETNING AF OPLYSNINGER TIL GENBEREGNING AF OMKOSTNINGS- ÆKVIVALENTER

VEJLEDNING TIL INDBERETNING AF OPLYSNINGER TIL GENBEREGNING AF OMKOSTNINGS- ÆKVIVALENTER VEJLEDNING TIL INDBERETNING AF OPLYSNINGER TIL GENBEREGNING AF OMKOSTNINGS- ÆKVIVALENTER Marts 2012 KAPITEL 1 INDLEDNING... 5 1.1 OVERSIGT OVER COSTDRIVERNE... 7 1.1.1 Drikkevandsforsyninger... 7 1.1.2

Læs mere

Vejledning til ansøgning om særlige forhold til Benchmarking i Prisloft for 2014. 2. udgave

Vejledning til ansøgning om særlige forhold til Benchmarking i Prisloft for 2014. 2. udgave Vejledning til ansøgning om særlige forhold til Benchmarking i Prisloft for 2014 2. udgave Forsyningssekretariatet marts 2013 Vejledning til ansøgning om særlige forhold... 1 Hvad er et særligt forhold...

Læs mere

Vejledning i indberetning til TOTEXbenchmarking

Vejledning i indberetning til TOTEXbenchmarking Vejledning i indberetning til TOTEXbenchmarking (Spildevand) August 2016 (Version 2) SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby

Læs mere

Bilag 2 - Følsomhedsanalyse af netvolumenmålet Bilaget indeholder en teknisk gennemgang af følsomhedsanalysen af netvolumenmålet.

Bilag 2 - Følsomhedsanalyse af netvolumenmålet Bilaget indeholder en teknisk gennemgang af følsomhedsanalysen af netvolumenmålet. Bilag 2 - Følsomhedsanalyse af netvolumenmålet Bilaget indeholder en teknisk gennemgang af følsomhedsanalysen af netvolumenmålet. FORSYNINGSSEKRETARIATET OKTOBER 2011 INDLEDNING... 3 FØLSOMHEDSANALYSEN...

Læs mere

Bilag 5: Tillæg for leje af bygninger og grunde drikkevand og spildevand FORSYNINGSSEKRETARIATET JUNI 2014 VERSION 1

Bilag 5: Tillæg for leje af bygninger og grunde drikkevand og spildevand FORSYNINGSSEKRETARIATET JUNI 2014 VERSION 1 Bilag 5: Tillæg for leje af bygninger og grunde drikkevand og spildevand FORSYNINGSSEKRETARIATET JUNI 2014 VERSION 1 Indholdsfortegnelse Begrundelse for tillægget Udregning af tillægget 2.1 Afskrivninger...

Læs mere

Bilag 5: Tillæg for leje af bygninger og grunde drikkevand og spildevand

Bilag 5: Tillæg for leje af bygninger og grunde drikkevand og spildevand Bilag 5: Tillæg for leje af bygninger og grunde drikkevand og spildevand FORSYNINGSSEKRETARIATET JUNI 2015 VERSION 2 Indholdsfortegnelse Begrundelse for tillægget Udregning af tillægget 2.1 Afskrivninger...

Læs mere

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort Kort til og Næsgaard Markkort Kun i ADVICER Dette afsnit er kun relevant hvis du arbejder med AD- VICER udgaven af Næsgaard Markkort (rådgiverudgaven). Funktionen findes IKKE i PLUS og OPTI udgaven af

Læs mere

Bilag 1 Costdriversammensætning

Bilag 1 Costdriversammensætning Bilag 1 Costdriversammensætning August 2017 Bilag 1 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Bilag 1 er udarbejdet

Læs mere

Bilag 5: Tillæg for leje af bygninger og grunde drikkevand og spildevand 2014

Bilag 5: Tillæg for leje af bygninger og grunde drikkevand og spildevand 2014 Bilag 5: Tillæg for leje af bygninger og grunde drikkevand og spildevand 2014 FORSYNINGSSEKRETARIATET OKTOBER 2013 Indholdsfortegnelse Begrundelse for tillægget Udregning af tillægget 2.1 Afskrivninger...

Læs mere

Spildevand - indberetning til brug for benchmarking for 2016

Spildevand - indberetning til brug for benchmarking for 2016 bla Spildevand - indberetning til brug for benchmarking for 2016 Sags nr 15/01935 Selskabsnavn DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Adresse 1 Godthåbsvej 83 Adresse 2 Postnummer 8660 By Skanderborg

Læs mere

Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016

Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016 Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016 27. februar 2015 Indhold Kapitel 1 Introduktion... 3 1.1 Formålet med instruksen... 3 1.2 Prisloftbekendtgørelsens krav til investeringsregnskabet

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Aarhus Vand A/S Att.: Asbjørn Vagner Rasmussen Bautavej 1 8210 Aarhus V Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00320 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de

Læs mere

Konteringsvejledning Spildevandsselskaberne

Konteringsvejledning Spildevandsselskaberne Konteringsvejledning Spildevandsselskaberne Forsyningssekretariatet november 2014 Version 1.0 Indhold Kapitel 1 Indledning... 1 1.1 Baggrund for konteringsvejledningen... 1 1.2 Formålet med konteringsvejledningen...

Læs mere

Introduktion til EXCEL med øvelser

Introduktion til EXCEL med øvelser Side 1 af 10 Introduktion til EXCEL med øvelser Du kender en almindelig regnemaskine, som kan være til stort hjælp, når man skal beregne resultater med store tal. Et regneark er en anden form for regnemaskine,

Læs mere

Bilag 6. Leje af bygninger som særligt forhold

Bilag 6. Leje af bygninger som særligt forhold Bilag 6 Leje af bygninger som særligt forhold Oktober 2016 Bilag 6Bilag 6 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

Bilag 6. Leje af bygninger som særligt forhold. November 2016 VERSION 2

Bilag 6. Leje af bygninger som særligt forhold. November 2016 VERSION 2 Bilag 6 Leje af bygninger som særligt forhold November 2016 VERSION 2 Bilag 6 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Forsyning Helsingør Vand A/S Att.: Annette Christensen Haderslevvej 25 3000 Helsingør Den 14. december 2016 Sag nr. 16/00083 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3 Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3 Indholdsfortegnelse Indledning Prisudvikling 2.1 Prisudviklingen fra 2014 til

Læs mere

KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET

KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET KL JANUAR 2017 TEKNISK VEJLEDNING KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET OFFICE VERSION 2010 OG 2013 2 VEJLEDNING I ANVENDELSE AF VÆRKTØJ TIL EFFEKTMÅLING INDHOLD INDHOLD INDLEDNING A. TEKNISKE

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2014

Afgørelse om prisloft for 2014 Energi Viborg Vand A/S Att.: Mogens Brems Knudsen Bøssemagervej 8 8800 Viborg Den 8. januar 2014 Sag nr. 13/04384 Indledning Afgørelse om prisloft for 2014 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter

Læs mere

Høringsnotat til Forsyningssekretariatets. af omkostningsækvivalenter

Høringsnotat til Forsyningssekretariatets. af omkostningsækvivalenter Høringsnotat til Forsyningssekretariatets udkast til Genberegning af omkostningsækvivalenter FORSYNINGSSEKRETARIATET MARTS 2012 INDLEDNING... 3 GENERELLE KOMMENTARER... 3 DRIKKEVAND... 12 Costdriveren

Læs mere

Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S gældende for Ringkøbing-Skjern Renseanlæg

Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S gældende for Ringkøbing-Skjern Renseanlæg Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S Att.: Hans A. Schmidt Østergade 130 6900 Skjern Den 20. april 2015 Sag nr. 14/05486 Deres ref.rlj/pmo Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere

Læs mere

Costdrivervejledning. Til den reviderede benchmarkingmodel for prisloft Drikkevandsselskaberne VERSION 1 FORSYNINGSSEKRETARIATET

Costdrivervejledning. Til den reviderede benchmarkingmodel for prisloft Drikkevandsselskaberne VERSION 1 FORSYNINGSSEKRETARIATET Costdrivervejledning Til den reviderede benchmarkingmodel for prisloft 2018 Drikkevandsselskaberne VERSION 1 FORSYNINGSSEKRETARIATET FEBRUAR 2015 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING April 2014 Version 1.0 Indhold

Læs mere

Guide til VandData for kommuner

Guide til VandData for kommuner Guide til VandData for kommuner Januar 2017 Version 1.0 Indhold Kapitel 1 Indledning... 1 1.1 Link til VandData... 1 1.2 Baggrund... 1 1.3 Øvrige relevante guides... 1 1.4 Guidens struktur... 1 Kapitel

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 SK Vand A/S Att.: Henrik Lundgaard Lilleøvej 3 4220 Korsør 27. oktober 2010 Sag 4/1020-0301-0289 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 KONKURRENCESTYRELSEN Nyropsgade 30 1780 København

Læs mere

Bilag A. HOFOR Vand Dragør A/S. Indholdsfortegnelse

Bilag A. HOFOR Vand Dragør A/S. Indholdsfortegnelse Bilag A Indholdsfortegnelse Fane nr. 2 Fane nr. 3 Fane nr. 4 Fane nr. 5 Fane nr. 6 Fane nr. 7 Fane nr. 8 Fane nr. 9 Fane nr. 10 Fane nr. 11 Fane nr. 12 Samlet prisloft Driftsomkostninger Historiske investeringer

Læs mere

Kvik guide. FIONA Online. marts 2017

Kvik guide. FIONA Online. marts 2017 Kvik guide FIONA Online marts 2017 Indholdsfortegnelse Sådan er FIONA Online opbygget... 3 Første side "Indberettere" viser de virksomheder du har adgang til... 4 Indberetningsoversigten... 4 Opret en

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Struer Forsyning Vand A/S Att.: Torben Poulsen Jyllandsgade 1 7600 Struer 31. Maj 2013 Sag 12/05980 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Birkerød Vandforsyning Amba Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes vej 16 3460 Birkerød Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00043 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Bilag 16: Robusthedsanalyser af effektiviseringspotentialerne Bilaget indeholder analyser af effektiviseringspotentialernes robusthed.

Bilag 16: Robusthedsanalyser af effektiviseringspotentialerne Bilaget indeholder analyser af effektiviseringspotentialernes robusthed. Bilag 16: Robusthedsanalyser af effektiviseringspotentialerne Bilaget indeholder analyser af effektiviseringspotentialernes robusthed. FORSYNINGSSEKRETARIATET FEBRUAR 2013 INDLEDNING... 3 1. COSTDRIVERSAMMENSÆTNING...

Læs mere

Introduktion til Calc Open Office med øvelser

Introduktion til Calc Open Office med øvelser Side 1 af 8 Introduktion til Calc Open Office med øvelser Introduktion til Calc Open Office... 2 Indtastning i celler... 2 Formler... 3 Decimaler... 4 Skrifttype... 5 Skrifteffekter... 6 Justering... 6

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse vedrørende benchmarkingmodellen Statistikker over besvarelserne. Forsyningssekretariatet, marts 2014 Version 1.

Spørgeskemaundersøgelse vedrørende benchmarkingmodellen Statistikker over besvarelserne. Forsyningssekretariatet, marts 2014 Version 1. Spørgeskemaundersøgelse vedrørende benchmarkingmodellen Statistikker over besvarelserne Forsyningssekretariatet, marts 0 Version.0 Indhold Indledning Om spørgeskemaundersøgelsen.... Formål og baggrund....

Læs mere

i modellen. Alle detaljer og analysemuligheder gennemgås dog ikke i denne skrivelse det er blot en introduktion, så du kommer godt fra start.

i modellen. Alle detaljer og analysemuligheder gennemgås dog ikke i denne skrivelse det er blot en introduktion, så du kommer godt fra start. SÅDAN KOMMER DU I GANG - en introduktion til KL s model for benchmarking på ungdomsuddannelsesområdet Denne skrivelse hjælper dig i gang med at bruge KL s benchmarkingmodel på ungdomsuddannelsesområdet.

Læs mere

Vejledning om fusioner, overtagelser og spaltninger i prislofterne Forsyningssekretariatet

Vejledning om fusioner, overtagelser og spaltninger i prislofterne Forsyningssekretariatet Vejledning om fusioner, overtagelser og spaltninger i prislofterne Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om fusioner, overtagelser og spaltninger i prislofterne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Generelt. Generelt. Installation af Næsgaard PocketMark. Synkronisering af data

Generelt. Generelt. Installation af Næsgaard PocketMark. Synkronisering af data Generelt Generelt Dette afsnit beskriver brug af Næsgaard PocketMark. PocketMark er i princippet en miniudgave af Næsgaard Mark.NET som kan køre på en lommecomputer. Lommecomputeren skal anvende styresystemet

Læs mere

Bilag 10 - Forsyningssekretariatets bemærkninger til høringssvar til papiret: Resultatorienteret benchmarking af vand- og spildevandsforsyningerne

Bilag 10 - Forsyningssekretariatets bemærkninger til høringssvar til papiret: Resultatorienteret benchmarking af vand- og spildevandsforsyningerne Bilag 10 - Forsyningssekretariatets bemærkninger til høringssvar til papiret: Resultatorienteret benchmarking af vand- og spildevandsforsyningerne FORSYNINGSSEKRETARIATET OKTOBER 2011 INDLEDNING...3 SFA-DEA

Læs mere

Vejledning: Anvendelse af kuber på NS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger

Vejledning: Anvendelse af kuber på NS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger Vejledning: Anvendelse af kuber på NS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger April 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 1 Indledning 3 1.1 Metode til anvendelse af kuber med Excel 2007

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Halsnæs Kommunale Spildevandsforsyning A/S Att.: Driftschef Finn Ellegaard Undalsvej 3 3300 Frederiksværk 2. juli 2012 Sag 12/05020 / CGA Deres ref. fiel@halsnaesforsyning.dk Afgørelse om forøgelse af

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 NK-Vand A/S Att.: Bent Blom Larsen Ved Fjorden 18 4700 Næstved 27. oktober 2010 Sag 4/1020-0301-0321 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 KONKURRENCESTYRELSEN Nyropsgade 30 1780

Læs mere

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011 2. Sådan kommer du fra ansøgning til godkendelse Før du kan komme i gang med at arbejde på en miljøgodkendelse, skal du have åbnet den tilhørende ansøgning. Det gør du enten ved at indtaste skemanummer

Læs mere

Undersøgelse af GVU og EUD for voksne

Undersøgelse af GVU og EUD for voksne Undersøgelse af GVU og EUD for voksne Forslag til beregning af tal til undersøgelse udsendt af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) sendt i mail til alle skoler 9. oktober 2012 09:45 EASY-P konsulenterne

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE.

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. www.mcikast.dk På hjemmesiden kan du se alle de kommende ture både i indland og udland. Du kan også se de ture, som er kørt. Alle turene er placeret i

Læs mere

Konteringsvejledning Drikkevandsselskaberne

Konteringsvejledning Drikkevandsselskaberne Konteringsvejledning Drikkevandsselskaberne Forsyningssekretariatet Juni 2016 Version 2.0 Indhold Kapitel 1 Indledning... 1 1.1 Baggrund for konteringsvejledningen... 1 1.2 Formålet med konteringsvejledningen...

Læs mere

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET OKTOBER 2015 VERSION 2 Indholdsfortegnelse Indledning Prisudvikling 2.1 Prisudviklingen fra prisloft

Læs mere

Vejledning: Anvendelse af kuber på SLS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger

Vejledning: Anvendelse af kuber på SLS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger Vejledning: Anvendelse af kuber på SLS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger April 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 3 1.1 Metode til anvendelse af kuber med

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Andelsselskabet Ørbæk Vandværk Att.: Peer Heine Andersen Bakkevej 8 5953 Ørbæk 15. oktober 2010 Sag 4/1020-0301-0305 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 KONKURRENCESTYRELSEN Nyropsgade

Læs mere

Vejledning i LPR-Avanceret (LPR-kuben)

Vejledning i LPR-Avanceret (LPR-kuben) Vejledning i LPR-Avanceret (LPR-kuben) Den avancerede udtræksmulighed bruger samme funktioner, som det nogle brugere vil kende fra pivottabeller i Excel regneark. Denne vejledning er en introduktionen

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HOFOR Spildevand Albertslund A/S Att.: Dennis Erboe Nielsen Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00161 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

Tillæg for planlagte investeringer i 2012 og 2013 Tillæg for gennemførte investeringer i 2010 og 2011 Tillæg for historiske investeringer

Tillæg for planlagte investeringer i 2012 og 2013 Tillæg for gennemførte investeringer i 2010 og 2011 Tillæg for historiske investeringer Bilag E I Vejledning Prisloft 2013 er de overordnede principper for de tre tillæg for investeringer under prisloftet blevet gennemgået. De tre tillæg for investeringer under prisloftet er: Tillæg for planlagte

Læs mere

Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2013 Prisloft 2015

Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2013 Prisloft 2015 Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2013 Prisloft 2015 27. februar 2014 Indhold Kapitel 1 1.1 Formålet med instruksen... 3 1.2 Reguleringsregnskabets udformning.... 3 1.3 Indberetning af faktiske

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 NFS Vand A/S Att.: Erik Hansen Gasværksvej 2 5800 Nyborg 29. september 2010 Sag 4/1020-0301-0058 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 KONKURRENCESTYRELSEN Nyropsgade 30 1780 København

Læs mere

Hvis der ikke er strøm på datboksen i dette tidsrum, vil aflæsningerne blive fremsendt til telelink når der igen tændes for strømmen.

Hvis der ikke er strøm på datboksen i dette tidsrum, vil aflæsningerne blive fremsendt til telelink når der igen tændes for strømmen. Guide til telelink Hvad er telelink Telelink er en database hvor alle aflæsninger på automaterne bliver fremsendt til fra spillestedets datboks(e). Aflæsningerne bliver fremsendt hver nat mellem kl. 00.00

Læs mere

LINEÆR PROGRAMMERING I EXCEL

LINEÆR PROGRAMMERING I EXCEL LINEÆR PROGRAMMERING I EXCEL K A P P E N D I X I lærebogens kapitel 29 afsnit 3 er det med 2 eksempler blevet vist, hvordan kapacitetsstyringen kan optimeres, når der er 2 produktionsmuligheder og flere

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Energi Viborg Spildevand A/S Att.: Mette Urup Bøssemagervej 8 8800 Viborg 8. oktober 2010 Sag 4/1020-0301-0160 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 KONKURRENCESTYRELSEN Nyropsgade

Læs mere

Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2014 Prisloft 2016

Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2014 Prisloft 2016 Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2014 Prisloft 2016 27. februar 2015 Indhold Kapitel 1 1.1 Formålet med instruksen... 3 1.2 Indberetning af faktiske indtægter i 2014... 3 1.3 Indberetning af faktiske

Læs mere

Farveskalaer anvendes til at præsentere positionsbestemte data (GPS-data) i farvelagte intervaller.

Farveskalaer anvendes til at præsentere positionsbestemte data (GPS-data) i farvelagte intervaller. Generelt. Hvad er en farveskala anvendes til at præsentere positionsbestemte data (GPS-data) i farvelagte intervaller. For hvilke programmoduler er dette afsnit relevant. er relevante på jobtyperne: Analyse,

Læs mere

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea.

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. SMS menuen 10.1 10. SMS MENUEN Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. Systemet er enkelt at benytte. Rambøll FAS

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Aarhus Vand A/S Att.: Asbjørn Vagner Rasmussen Bautavej 1 8210 Aarhus V Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00321 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Vejledning til nøgletalsberegner på det kommunale ejendomsadministrationsområde

Vejledning til nøgletalsberegner på det kommunale ejendomsadministrationsområde Vejledning til nøgletalsberegner på det kommunale ejendomsadministrationsområde Introduktion Formålet med nøgletalsberegneren Formålet med nøgletalsberegneren på det kommunale ejendomsadministrationsområde

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE

BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE Indberetning til Nationalbankens betalingsbalance for erhvervsvirksomheder, forsikrings- og pensionsselskaber samt visse finansielle institutter Statistisk Afdeling Version

Læs mere

GENERELT OM EGNE DISTRIKTER... 3 EGNE DISTRIKTERS OPBYGNING... 3 OPRETTE/RETTE EGNE DISTRIKTER... 5 VEDLIGEHOLDELSE AF EGNE DISTRIKTER...

GENERELT OM EGNE DISTRIKTER... 3 EGNE DISTRIKTERS OPBYGNING... 3 OPRETTE/RETTE EGNE DISTRIKTER... 5 VEDLIGEHOLDELSE AF EGNE DISTRIKTER... Vidensdeling vejledning til Egne distrikter m. tilhørende rapporter. Side 1 af 6 GENERELT OM EGNE DISTRIKTER... 3 EGNE DISTRIKTERS OPBYGNING... 3 OPRETTE/RETTE EGNE DISTRIKTER... 5 VEDLIGEHOLDELSE AF EGNE

Læs mere

Manual opdateret Oktober 2015 Copyright ABC Softwork Aps. Materialet må ikke gengives eller kopieres uden tilladelse. Download din gratis 30 dages

Manual opdateret Oktober 2015 Copyright ABC Softwork Aps. Materialet må ikke gengives eller kopieres uden tilladelse. Download din gratis 30 dages Manual opdateret Oktober 2015 Copyright ABC Softwork Aps. Materialet må ikke gengives eller kopieres uden tilladelse. Download din gratis 30 dages prøve på: http://abcsoftwork.com/free_trial 1 Velkommen

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Hillerød Vand A/S Att.: Alf Johansen Trollesmindealle 27 3400 Hillerød 2. november 2010 Sag 4/1020-0301-0262 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 KONKURRENCESTYRELSEN Nyropsgade

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2014

Afgørelse om prisloft for 2014 Vandcenter Djurs a.m.b.a. Att.: Henrik Harregaard Jordalen Teknologivej 2 8500 Grenaa Den 27. september 2013 Sag nr. 13/04637 Indledning Afgørelse om prisloft for 2014 Forsyningssekretariatet fastsætter

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2014

Afgørelse om prisloft for 2014 Skive Vand A/S Att.: Jan Falk Anlægsgade 34 Durup 7870 Roslev Den 12. december 2013 Sag nr. 13/04868 Indledning Afgørelse om prisloft for 2014 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter for de vand-

Læs mere

Søren Christian Nissen

Søren Christian Nissen Fraværsprotokol Søren Christian Nissen www.sc-nissen.dk e-mail: sc.nissen@sc-nissen.dk Fraværsprotokol version 5.5-22-08-2010 Adobe InDesign CS4 2 Indholdsfortegnelse Makroer...3 Ændre makrosikkerhed...3

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER VEJLEDNING VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER ENERGITILSYNET VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER Side 1/1 INDHOLD INTRODUKTION... 1

Læs mere

Opstilling af festsange med overskrift og vers.

Opstilling af festsange med overskrift og vers. Side 1 af 12 Opstilling af festsange med overskrift og vers. Spalter 1. Skriv overskrift og vers på normal måde. Lad os sige, at der er 7 vers, hvor de 6 skal stå i 2 spalter. Det sidste skal stå alene

Læs mere

Benchmarking. Vejledning til indhentning af omkostningsdata m.m. hos elnetselselskaberne. 1. udgave af 23. oktober 2006

Benchmarking. Vejledning til indhentning af omkostningsdata m.m. hos elnetselselskaberne. 1. udgave af 23. oktober 2006 Benchmarking Vejledning til indhentning af omkostningsdata m.m. hos elnetselselskaberne 1. udgave af 23. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 Side 1.1 BAGGRUND... 2 1.1.1 Benchmarking og

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Odsherred Spildevand A/S Att.: Trine Gaarde Hovedgaden 39 4571 Grevinge Den 9. oktober 2017 Sag nr. 17/00271 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Bilag 7 Analyse af alternative statistiske modeller til DEA Dette bilag er en kort beskrivelse af Forsyningssekretariatets valg af DEAmodellen.

Bilag 7 Analyse af alternative statistiske modeller til DEA Dette bilag er en kort beskrivelse af Forsyningssekretariatets valg af DEAmodellen. Bilag 7 Analyse af alternative statistiske modeller til DEA Dette bilag er en kort beskrivelse af Forsyningssekretariatets valg af DEAmodellen. FORSYNINGSSEKRETARIATET OKTOBER 2011 INDLEDNING... 3 SDEA...

Læs mere

Information om de forskellige nøgletal i modellerne findes i skrivelsen Varedeklaration.

Information om de forskellige nøgletal i modellerne findes i skrivelsen Varedeklaration. Introduktion til KL s benchmarkingmodel for voksenhandicapområdet Denne skrivelse hjælper dig i gang med at bruge KL s benchmarkingmodel for voksenhandicap. Den viser, hvordan man udvælger sammenligningskommuner,

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for TÅRNBYFORSYNING Vand Att.: Jørn Leth-Espensen Gemmas Alle 39 2770 Kastrup Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00281 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for NK-Spildevand A/S Att.: Danijel Nedeljkovic Ved Fjorden 18 4700 Næstved Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00260 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Indberetning til venteinfo Brugervejledning. Version 1.0. August 2011

Indberetning til venteinfo Brugervejledning. Version 1.0. August 2011 Indberetning til venteinfo Brugervejledning 2011 Version 1.0. August 2011 Brugervejledning - indberetning af fremadrettede ventetider Dokumentation af Specialiseret Sundhedsvæsen Sundhedsstyrelsen Islands

Læs mere

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls Vejledning Excel-skabelon til oprettelse af kalendere Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls 20-03-2017 Out of date Vejledningen til makrosikkerhed er nok noget forældet i forhold til nyere versioner

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER VEJLEDNING VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER ENERGITILSYNET VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER Side 1/1 INDHOLD INTRODUKTION... 1

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 NFS Spildevand A/S Att.: Connie Dorby Ersing Gasværksvej 2 5800 Nyborg Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00206 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Indhold Generelt om indberetning til sundhedsordning 1 Adgang til indberetningsløsningen 1 Indberetning af medarbejdere 2 Bekræftelse af indberetning

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Frederiksberg Kloak A/S Att.: Frank steen Pedersen Stæhr Johansens Vej 38 2000 Frederiksberg Den 13.oktober 2017 Sag nr. 17/00103 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Udviklingen i prislofterne i vandsektoren

Udviklingen i prislofterne i vandsektoren Udviklingen i prislofterne i vandsektoren December 2015 SIDE 2 KAPITEL 1 RESUMÉ OG HOVEDKONKLUSIONER Udviklingen i prislofterne i vandsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Når I åbner Excel filen får I denne dialog boks op og I skal vælge at åben filen med makroer, så de hjælpeværktøjer vi har lagt ind kommer til at virke.

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød 31. maj 2013 Sag 12/05945 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens

Læs mere

Vejledning i brugen af regneark til TOP-CUP, Vest

Vejledning i brugen af regneark til TOP-CUP, Vest Vejledning i brugen af regneark til TOP-CUP, Vest Formål med regnearket At tilbyde et enkelt system til oprettelse af stævner og registrering af stamoplysninger og indtastning af data, samt til udskrift

Læs mere

Excel-4: Diagrammer og udskrift

Excel-4: Diagrammer og udskrift Excel-4: Diagrammer og udskrift Udfra indtastede tal og formler kan Excel oprette forskellige typer meget flotte diagrammer: grafer, kurver, søjler og cirkeldiagrammer. OPGAVE: Men der skal være nogle

Læs mere