Udgivelsesår Politisk godkendt. Udgiver. Sønderborg Kommune Vand & Jord Rådhustorvet Sønderborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udgivelsesår 2014. Politisk godkendt. Udgiver. Sønderborg Kommune Vand & Jord Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg"

Transkript

1 Jordregulativ

2 Resume Dette regulativ fastsætter reglerne for, hvordan borgere, grundejere samt virksomheder i hele Sønderborg Kommune skal håndtere jord, som er affald. Reglerne er lavet med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø og mennesker samt begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse af affald. Der er bl.a. regler for, hvordan de kommunale modtageordninger fungerer, hvordan og hvornår jordflytninger skal anmeldes, og om der skal udtages prøver til analyse samt hvor mange. I regulativet er der ligeledes fastlagt, hvilke områder, der er omfattet af kommunens områdeklassificering. Det vil sige udpegning af de områder, hvor Kommunen kræver anmeldelse af jordflytning samt analyse af jorden, inden den flyttes. Udgivelsesår 2014 Politisk godkendt Udarbejdet af Sarah Maria Grønbæk Udgiver Sønderborg Kommune Vand & Jord Rådhustorvet Sønderborg Sønderborg Kommune Vand & Jord Side 1

3 Indholdsfortegnelse - Jordregulativ 1. Formål, lovgrundlag m.v Formål Affaldshåndtering Områdeklassificering og jordflytning lovgrundlag Definitioner Registrering af udenlandske virksomheder Gebyrer Gyldigheds- og anvendelsesområde Administrative bestemmelser Klage m.v Overtrædelse og straf Bemyndigelse Ikrafttrædelse Områdeklassificering Områdeklassificering Udtagelse/inddragelse af områder af områdeklassificeringen Analysefri delområder Jordflytning Jordflytning, herunder anmeldelse af jordflytning Flytning af jord Anmeldepligten Iværksættelse af jordflytning Slutdokumentation for jordflytning Jordhåndteringsplan Affaldsordning for jord fra husholdninger Ordning for jord, som er affald Hvem er omfattet ordningen Hvem gælder ordningen for Beskrivelse af ordningen Kildesortering og kattegorisering/klassificering af jord Opbevaring af jord Genanvendelse af jord Anvisning af jord Konkret anvisning Sønderborg Kommune Vand & Jord Side 2

4 5.1.9 Jordkategorier i Regulativ for husholdningsaffald Aflevering på kommunal containerplads Affaldsordning fra jord fra virksomheder Ordning for jord, som er affald Hvem er omfattet ordningen Hvem gælder ordningen for Beskrivelse af ordningen Kildesortering og kattegorisering/klassificering af jord Opbevaring af jord Genanvendelse af jord Anvisning af jord Konkret anvisning Aflevering på kommunal containerplads Håndtering af vejord indenfor vejmatrikkel Arbejdsdepoter Mellemdepoter Karteringspladser Bilag: Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Oversigtskort med områdeklassificering Udtagning af jordprøver til kemisk analyse Kategorisering/klassificering og sortering af jord Sønderborg Kommune Vand & Jord Side 3

5 1. Formål, lovgrundlag m.v. 1.1 Formål Affaldshåndtering Formålet med dette regulativ er: at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Sønderborg Kommune. Dette med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø og mennesker og begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse af affald. at fastsætte regler om de kommunale ordninger for jord, som er affald, herunder ordningernes omfang og tilrettelæggelse m.v., jf. miljøbeskyttelseslovens 45, stk. 4. Dette med henblik på at etablere og skabe rammerne for velfungerende kommunale ordninger. Reglerne tager ligeledes sigte på at normere de praktiske forhold i forbindelse med afviklingen af affaldsindsamlingen og håndteringen Områdeklassificering og jordflytning Formålet med dette regulativ er: at indrage og undtage områder fra områdeklassificeringen i Sønderborg Kommune, jf. jordforureningslovens 50a, stk. 2 og 3. at sikre muligheden for, at fastlægge delområder i Sønderborg Kommune, hvor jorden med en høj grad af sikkerhed kan henføres til kategori 1 eller 2, jf. regulativets bilag 3, samt angive hvor der ikke skal foretages analyser inden for det områdeklassificerede områder i forbindelse med jordflytning. at fastlægge proceduren for anmeldelse og håndtering af jordflytning 1.2 lovgrundlag Regulativet er udarbejdet med hjemmel i følgende love: Lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven), lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 Lov om forurenet jord (jordforureningsloven), lovbekendtgørelse nr af 4. december 2009 Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen), bekendtgørelse nr af 18. december 2012 Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord (jordflytningsbekendtgørelsen), bekendtgørelse nr af 12. december 2007 Bekendtgørelse om definition om lettere forurenet jord, bekendtgørelse nr. 554 af 19. maj 2010 Bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder Sønderborg Kommune Vand & Jord Side 4

6 og om anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald (restproduktbekendtgørelsen), bekendtgørelse nr af 21. december Definitioner De definitioner, der anvendes i dette regulativ, svarer til de definitioner, der fremgår af den til enhver tid gældende affaldsbekendtgørelse og jordflytningsbekendtgørelse. Affald: Ethvert stof og enhver genstand, jf. affaldsbekendtgørelsens bilag 2, som indehaveren skiller sig af med, agter at skille sig af med eller er forpligtet til at skille sig af med. Affaldsfraktion: Underopdeling af affald efter materiale, sammensætning og oprindelse, herunder asfalt, papir, pap, dæk, affald i form af metal og elektroniske produkter, affald i form af batterier og akkumulatorer, PVC, plast, glas, shredderaffald, jord og træ. Affaldsproducent: Enhver, hvis aktivitet frembringer affald (den oprindelige affaldsproducent), eller enhver, der foretager en forbehandling, blanding eller andet, som medfører en ændring af dette affalds karakter eller sammensætning. Affaldstransportør: Enhver virksomhed, som transporterer affald for fremmed regning. Anmelder: Den, der som ejer, bruger eller bygherre foranstalter flytning af jorden, eller den, der er ansvarlig for den faktiske flytning af jorden, herunder entreprenøren. Anvisningsordning: En ordning, hvor Sønderborg Kommune i et regulativ har fastlagt på hvilken måde og eventuelt på hvilket anlæg, affaldsproducenten skal sikre, at affaldet bliver håndteret. Behandling: Nyttiggørelses- eller bortskaffelsesoperationer, herunder forberedelse forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse. Bortskaffelse: Enhver operation, der ikke er nyttiggørelse, også hvis operationen som sekundær konsekvens fører til genvinding af stoffer eller til energiudnyttelse. Affaldsbekendtgørelsens bilag 6 A indeholder en ikke-udtømmende liste over bortskaffelsesoperationer. Deponeringsegnet affald: Affald som ikke er egnet til genanvendelse eller forbrænding. Forurenet jord: Jord, der kan have skadelig virkning på grundvand, menneskers sundhed og miljøet i øvrigt. Fyldjord: Jord som er tilført ejendommen. Håndtering: Indsamling, transport, nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, herunder tilsyn i forbindelse hermed. Jordparti: En mængde jord af samme jordtype (fyld, sand, muld, ler, intakte jordlag m.v.), der stammer fra et afgrænset areal, og som indeholder de samme forureningskomponenter i samme niveau. Karteringsanlæg: Anlæg godkendt til modtagelse af jord, som ikke er analyseret. Sønderborg Kommune Vand & Jord Side 5

7 Kategorisering: Inddeling af jord i kategorier efter forureningskoncentration, jf. bilag 3. Kildesortering: Sortering på det sted, hvor affaldet genereres, i genanvendeligt, forbrændingsog deponeringsegnet affald samt sortering efter materiale og anvendelsesform. Klassificering: Inddeling af jord efter forureningsniveau til brug for vurdering af efterfølgende håndtering af jorden, jf. bilag 3. Modtageanlæg: Alle former for anlæg med godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens 33 til behandling, kartering, genanvendelse eller deponering af jord med. Nyttiggørelse: Enhver operation, hvis hovedresultat er, enten at affald opfylder et nyttigt formål ved at erstatte anvendelse af andre materiale, der ellers ville være blevet anvendt til at opfylde en bestemt funktion, eller at affaldet bliver forberedt med henblik på at opfylde den bestemte funktion i anlægget eller i samfundet generelt. Affaldsbekendtgørelsens bilag 6B indeholder en ikke-udtømmende liste over nyttiggørelsesoperationer. Offentlig vej: Det areal, som omfattes af 1 i vejloven, og som den enkelte vejbestyrelse administrerer, jf. samme lovs 2, stk. 6, jf. stk. 4 og 5. Virksomhed: Enhver fysisk eller privat eller offentlig juridisk person, som er registreret i Det centrale virksomhedsregister (CVR), og som derved har et CVR-nummer 1.4 Registrering af udenlandske virksomheder Udenlandske virksomheder uden fast adresse i Danmark, der udøver affaldsproducerende aktiviteter, herunder frembringer jord, der er affald, skal lade sig registrere hos Sønderborg Kommune med henblik på opkrævning af affaldsgebyr m.v. 1.5 Gebyrer Kommunalbestyrelsen fastsætter årligt et gebyr til dækning af udgifter til planlægning og administration, herunder administration af anmeldepligten og anvisningsordningen samt regulativer, jf. miljøbeskyttelseslovens 48 samt affaldsbekendtgørelsens kapitel 8. Gebyret opkræves via ejendomsskattebilletten og pålægges alle ejendomme i kommunen. 1.6 Gyldigheds- og anvendelsesområde Regulativets bestemmelser om håndtering af jord, som er affald, finder anvendelse, med mindre der er fastsat særlige regler i anden lovgivning. Ren jord fra erhverv, uden for områdeklassificerede områder, betragtes som genanvendeligt erhvervsaffald, og er derfor ikke omfattet af en kommunal affaldsordning. Regulativets bestemmelser om områdeklassificering og analysefrie delområder finder anvendelse efter deres ordlyd, uanset om jorden er at anse som affald. Sønderborg Kommune Vand & Jord Side 6

8 2. Administrative bestemmelser 2.1 Klage m.v. Kommunalbestyrelsens afgørelser kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. affaldsbekendtgørelsens 101 og jordflytningsbekendtgørelsens 18. Indskærpelser af regulativet efter miljøbeskyttelseslovens 69, stk. 1, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. miljøbeskyttelseslovens 69, stk. 3. Tilsvarende efter jordforureningslovens 67, stk. 1 og stk. 3. Afgørelser efter miljøbeskyttelsesloven og jordforureningsloven kan, medmindre andet fremgår af lovens bestemmelser, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. Miljøbeskyttelseslovens 91, stk. 1, og jordforureningslovens 77, stk. 1. Efter 47, stk. 1, jf. 48, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse (lovbekendtgørelse nr. 971 af 25. juli 2013) kan spørgsmål om, hvorvidt kommunen overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning, indbringes for statsforvaltningen i den region, hvori kommunen er beliggende. Statsforvaltningen beslutter selv, om der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse en tilsynssag, jf. 48a i den kommunale styrelseslov. 2.2 Overtrædelse og straf Overtrædelse af regulativet straffes med bøde, jf. affaldsbekendtgørelsens 94, stk. 1, nr. 2. Efter affaldsbekendtgørelsens 94, stk. 2, og jordflytningsbekendtgørelsens 19, stk. 2, kan straffen stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er: 1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller 2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel, jf. affaldsbekendtgørelsens 94, stk. 3, og jordflytningsbekendtgørelsens 19, stk Bemyndigelse Kommunalbestyrelsen har bemyndiget forvaltningen til at træffe afgørelser efter regulativet. Kommunalbestyrelsen bemyndiger forvaltningen til løbende at opdatere regulativets bilag 4, "Liste over godkendte modtageanlæg for jord 2.4 Ikrafttrædelse Samtidig med ikrafttrædelsen af dette regulativ ophæves Sønderborg Kommunes Regulativ vedrørende områdeklassificering af 1. april 2008 samt 23 i Regulativ for husholdningsaffald. Sønderborg Kommune Vand & Jord Side 7

9 3. Områdeklassificering 3.1 Områdeklassificering Formålet med områdeklassificeringen er at udpege og afgrænse sammenhængende områder i Sønderborg Kommune, hvori jorden kan antages at være lettere forurenet. Oplysninger, jf. jordforureningslovens 50a, stk. 5, om de mulige sundhedsmæssige konsekvenser vedrørende arealer med lettere forurenet jord fremgår af Region Syddanmarks pjece "Gode råd om at bo på en lettere forurenet grund", der kan læses på regionens hjemmeside: De samlede områder, der er omfattet af områdeklassificeringen, jf. jordforureningslovens 50a, stk. 1, i Sønderborg Kommune, fremgår af bilag 1 til dette regulativ og Sønderborg Kommunes hjemmeside: Udtagelse/inddragelse af områder af områdeklassificeringen Af bilag 1 til dette regulativ og kommunens hjemmeside fremgår desuden hvilke områder i byzone, der er undtaget fra områdeklassificeringen, henholdsvis hvilke områder uden for byzonen, der er inddraget i områdeklassificeringen, jf. jordforureningslovens 50a, stk. 2 og 3. Jord indenfor områder, der er omfattet af områdeklassificering forventes som udgangspunkt at være lettere forurenet svarende til kategori 2 jf. grænseværdierne i regulativets bilag 3. Jordflytning fra områdeklassificerede arealer er omfattet af anmeldepligt jf. jordflytningsbekendtgørelsens 2 og dokumentationskravene jf. bekendtgørelsens 10. Områdeklassificeringen adskiller sig fra regionens kortlægninger af enkeltmatrikler, idet størrelsen af områderne er en del af retningslinjerne for Undtagelse og inddragelse af delområder i områdeklassificeringen, som bekrevet nedenfor. Retningslinjerne for områdeklassificering i Sønderborg Kommune er som følger: Størrelse: I større byområder skal områder, der inddrages eller udtages fra områdeklassificeringen, være større end ca. 20 ha. Mindre områder kan komme i betragtning, hvis historik eller dokumentation taler herfor. I mindre bysamfund skal områder, der inddrages eller udtages af områdeklassificeringen, blot være større en ca. en femtedel af byen. Afgrænsning: Området skal være sammenhængende og så vidt muligt adskille sig fra omgivelserne i kraft af bebyggelsestype og alder. Området skal så vidt muligt være afgrænset af veje eller andre fysiske skel såsom støjvolde, åer eller stier. Sønderborg Kommune Vand & Jord Side 8

10 Historik: Området skal have en ensartet historik, f.eks. være udstykket på en gang. Undtagelse af områder, hvor der tidligere har været grusgrave, renseanlæg, gartnerier, fyldpladser, gasværker, skydebaner, og havneområder kræver særlig dokumentation. Tilsvarende kan sådanne områder uden for byzone inddrages i områdeklassificeringen, medmindre de indgår i regionens kortlægning af forurenede arealer. Alder: Forureningsoplysninger: Områder udstykket og bebygget før ca kan ikke udtages af områdeklassificeringen. Hvis der foreligger konkrete oplysninger om lettere forurening med lavmobile stoffer i et delområde undtages delområdet ikke fra områdeklassificeringen. Undtagelse fra områdeklassificering er ikke en garanti for, at der ikke findes forurening i området, herunder kortlagte arealer i henhold til jordforureningsloven Analysefri delområder Sønderborg Kommune har ikke udpeget analysefri delområder indenfor de områdeklassificerede områder. Analysefri delområder kan først udpeges, når Region Syddanmarks systematiske kortlægning er afsluttet. Efterhånden som vidensniveauet om jordforurening i de områdeklassificerede områder udbygges, vil kommunen vurdere, om der er delområder, der kan udpeges som analysefri i kategori 1 henholdsvis kategori 2, jf. jordflytningsbekendtgørelsens 14. Ændringer i områdeklassificeringen offentliggøres ved ændring af bilag 1 til nærværende regulativ. Sønderborg Kommune Vand & Jord Side 9

11 4. Jordflytning 4.1 Jordflytning, herunder anmeldelse af jordflytning Flytning af jord Dette afsnit omhandler: Flytning af forurenet jord (formodet eller konstateret) bort fra en ejendom. Flytning af jord bort fra en kortlagt ejendom, hvor den er opgravet Flytning af jord bort fra et kortlagt delareal på ejendom. Flytning af jord bort fra et areal, som anvendes som offentlig vej. Flytning af jord bort fra en ejendom, der er omfattet af områdeklassificering. Flytning af jord bort fra et godkendt modtageanlæg for jord. Flytning af jord bort fra en privat ejendom, der ikke er omfattet af områdeklassificeringen, men hvor jorden ønskes anvist som affald Anmeldepligten Jordflytninger skal anmeldes af en af de implicerede parter i jordflytningen, det være sig grundejer, bygherre, entreprenør, vognmand eller rådgiver. Det er op til parterne selv at aftale hvem der forestår anmeldelsen. Den der anmelder en jordflytning er efterfølgende ansvarlig for, at jordflytningen foretages i henhold til anmeldelsen og Sønderborg Kommunes anvisning. Anmeldelse af jordflytning i Sønderborg Kommune efter jordflytningsbekendtgørelsen skal foretages på JordWeb: Undtagelsesvis kan anmeldelse af jordflytning foretages ved brug af skema, som findes på Sønderborg Kommunes hjemmeside: Anmeldeskema kan også rekvireres telefonisk ved henvendelse til Sønderborg Kommune Jordflytning af 1 m 3 jord eller mindre til godkendt anlæg, kræver ikke forudgående anmeldelse Iværksættelse af jordflytning Flytning af jord må iværksættes umiddelbart efter Sønderborg Kommune har godkendt anmeldelsen og anvist jordflytningen eller fire uger efter anmeldelsen er modtaget af kommunen med mindre: Sønderborg Kommune har anmodet om supplerende oplysninger indenfor 4 ugers fristen Jorden flyttes til modtageanlæg for jord godkendt til at modtage jord med det forureningsindhold, som fremgår af anmeldelsen. Flytningen må i disse tilfælde iværksættes umiddelbart efter anmeldelsen. Hvis denne jord flyttes fra et areal, der er Sønderborg Kommune Vand & Jord Side 10

12 kortlagt efter jordforureningsloven, skal kommunalbestyrelsen inden anmeldelsen have godkendt en plan for jordens håndtering. Opgravning og flytning af jord sker på baggrund af en akut opstået situation, der ikke kan afvente forudgående anmeldelse m.v. I disse tilfælde kan jorden opgraves og flytte til en midlertidig placering indenfor kommunen i en lukket container eller til en tilsvarende midlertidig placering med afskærmning fra omgivelserne. Opgravning, flytning til den midlertidige placering og videre flytning skal anmeldes senest tre hverdage efter flytningen til den midlertidige placering. Den samlede mængde jord udgør 1 m 3 eller mindre, og skal afleveres på godkendt modtageanlæg for jord Slutdokumentation for jordflytning Når en anmeldt flytning af jord, der stammer fra områdeklassificerede arealer, kortlagte arealer, offentlige veje og forurenet jord i øvrigt, er afsluttet, skal den, der har anmeldt jordflytningen sende slutdokumentation i form af vejelister og evt. analysedokumentation af jorden til Sønderborg Kommune Jordhåndteringsplan Flytning af jord til et godkendt modtageanlæg kan som udgangspunkt ske umiddelbart efter at jordanmeldelsen er modtaget af kommunen. Ved flytning af jord fra et kortlagt areal, skal forvaltningen forinden have godkendt en plan for håndtering af jorden. En jordhåndteringsplan skal indeholde følgende: En situationsplan over lokaliteten med oplysninger om adrese, matrikelnr. Og ejerlav, målestok, nordpil, veje og bygninger m.m. En tegning med placering af eventuelle nedgravede olietanke og udskillere eller andre forureningskilder. Oplysninger om, hvor prøver er udtaget / boringer er placeret. En tegning med placering af eventuelle hot-spots med beskrivelse af afgrænsning. Oplysning om størrelsen af det felt, som hver jordprøve repræsenterer. En angivelse af kategori/klasse (fx ved farvesignatur) for hver felt. En angivelse af prøvefrekvensen (fx eén prøve pr. 30 tons). En beskrivelse af prøvetagningsmetode. En geologisk beskrivelse af jordlagene. En analyserapport fra laboratoriet. En redegørelse for jordmængder i de forskellige kategorier / klasser. Det er en fordel, at der laves en graveplan for hvert lag (dybdeinterval), hvor der er udtaget prøver. Sønderborg Kommune Vand & Jord Side 11

13 5. Affaldsordning for jord fra husholdninger 5.1 Ordning for jord, som er affald Hvem er omfattet ordningen Ordningen omfatter jord, som er defineret som husholdningsaffald i affaldsbekendtgørelsen. De situationer, hvor jordhåndteringen er reguleret af anden lovgivning (f.eks. 19 og kap. 5) er ikke omfattet af ordningen Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i Sønderborg Kommune, der håndterer jord, som er affald Beskrivelse af ordningen Ordningen er en bringeordning Kildesortering og kattegorisering/klassificering af jord Borgere og grundejere, der frembringer jord, som er affald, skal sikre, at jord kildesorteres i overensstemmelse med affaldsbekendtgørelsens 3, nr. 36, om sortering i forbindelse med opgravning. Jorden skal kildesorteres i forurenet og uforurenet jord i forbindelse med opgravningen. Når der ikke forligger en konkret viden om forurening i jorden, skal jorden så vidt muligt kildesorteres i følgende fraktioner: Muldjord Bundsikringssand og -grus Jordfyld Intaktjord Såfremt jorden indeholder affaldsfraktioner, som for eksempel beton, brokker, asfalt, tagpap, metal, skærver og/eller slagger, skal disse sorteres fra og håndteres i henhold til Kommunens gældende affaldsregulativer. Kan fraktionerne ikke frasorteres, skal jorden håndteres efter affaldsregulativerne med mindre fraktionerne forekommer i ubetydelige mængder. Jord med indhold af affaldsfraktioner må ikke genanvendes som jord. (I tvivlstilfælde afgør Sønderborg Kommune, om der er tale om ubetydelige mængder). Anmeldepligtig jord (jord fra områdeklassificerede arealer, kortlagte arealer, offentlige/private vejarealer og forurenet jord i øvrigt) skal kategoriseres og analyseres efter regulativets bilag 2 og 3. Hvis den forurenede jord ikke kan henføres til kategori 1 eller 2 i bilag 3, rettes henvendelse til Sønderborg Kommune med henblik på anden kategorisering. Som grundlag for kategorisering skal anmeldepligtig jord analyseres på baggrund af viden om de specifikke aktiviteter, der er relevant for det pågældende areal. Sønderborg Kommune Vand & Jord Side 12

14 5.1.5 Opbevaring af jord Affaldsproducenten af jord skal sikre at jord, som er affald, opbevares på en måde, så der ikke opstår uhygiejniske forhold og sker forurening til luft, vand eller jord jf. Miljøbeskyttelsesloven. Det er ikke tilladt at deponere eller mellemdeponere forurenet jord, medmindre der er meddelt tilladelse hertil efter miljøbeskyttelseslovens 19 eller godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5. Dette gælder også mellemdeponering med henblik på kategorisering af jord Genanvendelse af jord Visse typer af lettere forurenet jord kan genanvendes efter reglerne i restproduktbekendtgørelsen. Ren jord kan som udgangspunkt anvendes frit i Sønderborg Kommune. Ved genanvendelse af jord i projekter, som medfører terrænreguleringer, skal de til enhver tid gældende regler for terrænregulering i Sønderborg Kommune følges Anvisning af jord Kildesorteret og kategoriseret jord skal afhængigt af kategoriseringen føres til et godkendt anlæg for jordrensning eller deponering, der foretager den videre håndtering, eller direkte til anvendelse efter reglerne herom. Jord, der ikke er kildesorteret eller kategoriseret, skal føres til et godkendt karteringsanlæg, der foretager sortering og kategorisering med henblik på den videre håndtering. Jord, der indeholder andre affaldsfraktioner, som ikke kan frasorteres, skal deponeres. Oversigt over de godkendte modtageanlæg, der kan modtage jord under denne ordning, fremgår af Sønderborg Kommunes hjemmeside: Oversigten over godkendte modtageanlæg for jord er ikke nødvendigvis komplet, og borgerne kan bringe andre godkendte modtageanlæg i forslag Konkret anvisning Såfremt en borger eller grundejer har frembragt affald, som ikke er omfattet af øvrige bestemmelser i dette regulativ eller anden regulering, skal denne tage kontakt til forvaltningen med henblik på konkret anvisning, jf. affaldsbekendtgørelsen Jordkategorier i Regulativ for husholdningsaffald Nedenstående definitioner for jord finder anvendelse ved aflevering af jord til kommunal containerplads jf. Sønderborg Kommunes Regulativ for husholdningsaffald, oktober 2012: Sønderborg Kommune Vand & Jord Side 13

15 Ren jord Ren jord er jord, der er opgravet på en ejendom beliggende udenfor områdeklassificerede områder, der ikke er kortlagt i henhold til jordforureningsloven, og hvor der ikke er kendskab til mulig jordforurening. Områdeklassificeret jord Områdeklassificeret jord er jord, der er opgravet på en ejendom beliggende indenfor områdeklassificerede områder, der ikke er kortlagt i henhold til jordforureningsloven. Jorden er som udgangspunkt lettere forurenet. Forurenet jord Forurenet jord er jord, der ikke falder ind under ovenstående kategorier eller jord, hvor analyser har vist, at jorden ikke kan henføres til kategori 1 eller kategori 2, jfr. regulativets bilag Aflevering på kommunal containerplads Ved aflevering af jord på kommunal containerplads finder bestemmelserne i Regulativ for husholdningsaffald 15 anvendelse. Containerpladser der modtager jord fremgår af: Ren jord Mindre partier af opgravet ren jord, op til 1 m 3 pr. projekt, kan afleveres på containerplads uden forudgående anmeldelse. Områdeklassificeret jord Mindre partier af opgravet områdeklassificeret jord, op til 1 m 3 pr. projekt, kan afleveres på containerplads. Forurenet jord Sønderborg Kommune skal kontaktes på tlf. nr (Afd. Vand & Jord). Sønderborg Kommune Vand & Jord Side 14

16 6. Affaldsordning fra jord fra virksomheder 6.1 Ordning for jord, som er affald Hvem er omfattet ordningen Ordningen omfatter jord, som er omfattet af affaldsbekendtgørelsens 3, nr. 31, jf. 2, bortset fra håndtering af jord, som er reguleret af anden lovgivning Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle virksomheder i Sønderborg Kommune, og virksomheder der udfører aktiviteter i Sønderborg Kommune, der frembringer jord, som er affald Beskrivelse af ordningen Ordningen er en bringeordning Kildesortering og kattegorisering/klassificering af jord Virksomheden skal sikre, at jord sorteres i overensstemmelse med affaldsbekendtgørelsens 3, nr. 36, om sortering i forbindelse med opgravning. Virksomheden skal sikre, at jorden kildesorteres i forurenet og uforurenet jord i forbindelse med opgravningen. Når der ikke forligger en konkret viden om forurening i jorden, skal jorden som minimum kildesorteres i følgende fraktioner: Muldjord Bundsikringssand og -grus Jordfyld Intaktjord Såfremt jorden indeholder affaldsfraktioner, som for eksempel beton, brokker, asfalt, tagpap, metal, skærver og/eller slagger, skal disse sorteres fra og håndteres i henhold til Kommunens gældende affaldsregulativer. Kan fraktionerne ikke frasorteres, skal jorden håndteres efter affaldsregulativerne med mindre fraktionerne forekommer i ubetydelige mængder. Jord med indhold af affaldsfraktioner må ikke genanvendes som jord. I tvivlstilfælde afgør Sønderborg Kommune, om der er tale om ubetydelige mængder. Anmeldepligtig jord (jord fra områdeklassificerede arealer, kortlagte arealer, offentlige vejarealer og forurenet jord i øvrigt) skal kategoriseres og analyseres efter regulativets bilag 2 og 3. Særligt for håndtering af jord fra offentlig vej henvises til regulativets pkt Hvis den forurenede jord ikke kan henføres til kategori 1 eller 2, rettes henvendelse til Sønderborg Kommune, Vand & Jord med henblik på anden kategorisering. Som grundlag for kategorisering skal anmeldepligtig jord analyseres på baggrund af viden om de specifikke aktiviteter, der er relevant for det pågældende areal. Intaktjord, på ikke kortlagte arealer og arealer hvor der ikke er viden om forurening i fyld- og overjord udover kategori 2, kan henføres til kategori 1 uden kemiske analyser af jorden. Sønderborg Kommune Vand & Jord Side 15

17 6.1.5 Opbevaring af jord Virksomheden skal sikre, at jord, som er affald, opbevares på en måde, så der ikke opstår uhygiejniske forhold og sker forurening til luft, vand eller jord jf. miljøbeskyttelsesloven. Det er ikke tilladt at deponere eller mellemdeponere forurenet jord, medmindre der er meddelt tilladelse hertil efter miljøbeskyttelseslovens 19 eller godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5. Dette gælder også mellemdeponering med henblik på kategorisering af jord Genanvendelse af jord Visse typer af lettere forurenet jord kan genanvendes efter reglerne i restproduktbekendtgørelsen. Ved genanvendelse af jord i projekter, som medfører terrænreguleringer, skal de til enhver tid gældende regler for terrænregulering i Sønderborg Kommune følges Anvisning af jord Kildesorteret og kategoriseret jord skal afhængigt af kategoriseringen føres til et godkendt anlæg for jordrensning eller deponering, der foretager den videre håndtering, eller direkte til anvendelse efter reglerne herom. Jord, der ikke er kildesorteret eller kategoriseret, skal føres til et godkendt karteringsanlæg, der foretager sortering og kategorisering med henblik på den videre håndtering. Jord, der indeholder andre affaldsfraktioner, som ikke kan frasorteres, skal deponeres. Oversigt over de godkendte modtageanlæg, der kan modtage jord under denne ordning, fremgår af Sønderborg Kommunes hjemmeside: Oversigten over godkendte modtageanlæg for jord er ikke nødvendigvis komplet, og virksomhedere kan bringe andre godkendte modtageanlæg i forslag Konkret anvisning Såfremt en virksomhed har frembragt affald, som ikke er omfattet af øvrige bestemmelser i dette regulativ eller anden regulering, skal denne tage kontakt til Sønderborg Kommune, Vand & Jord, med henblik på konkret anvisning, jf. affaldsbekendtgørelsens 24, stk Aflevering på kommunal containerplads Ved aflevering af jord på kommunal containerplads finder bestemmelserne i Sønderborg Kommunes Regulativ for erhvervsaffald 11 anvendelse. Virksomheder kan aflevere mindre mængder jord i kategorierne "Deponi affald" og "Farligt affald" (maksimalt 200 kg per år), hvis jorden i øvrigt opfylder betingelserne herfor. Sønderborg Kommune Vand & Jord Side 16

18 Flytning af jorden skal anmeldes til Sønderborg Kommune, Vand & Jord, og anmeldelsen skal medbringes ved afleveringen af jorden på pladsen. Betaling til containerpladsordningen sker per besøg, baseret på det afleverede affalds mængde og art. Virksomheder har adgang til følgende containerpladser i Sønderborg Kommune: Glansager Containerplads, Foldager 1, 6400 Sønderborg Nørrekobbel Containerplads, Nørrekobbel 7, 6400 Sønderborg Skodsbøl Containerplads, Nybølnordvej 26, 6310 Brogager Vesterlund Containerplads, Færgevej 3, 6430 Nordborg En oversigt, der udspecificerer hvilke fraktioner og mængder den enkelte containerplads modtager, fremgår af: Håndtering af vejord indenfor vejmatrikkel Jord fra offentlig vej kan, uden forudgående kemisk analyse og uden tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens, genindbygges i vejarealet, der hvor den er opgravet. Intakt jord kan bortskaffes som ren jord uden forudgående kemiske analyser og uden tiilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven. Sand- og grusmaterialer fra vejkasse og jordfyld (incl. rabatjord) fra offentlig vej, skal inden bortskaffelse kategoriseres efter regulativets bilag 2 og 3, og jordflytningen skal anmeldes efter reglerne i regulativets kapitel Arbejdsdepoter Arbejdsdepoter er depoter, der opstår, når der foregår et gravearbejde i vej, som typisk har karakter af akut opstået arbejde. Arbejdsdepotet skal ligge inden for vejmatrikel. Lettere forurenet og forurenet jord skal ligge på fast belægning, alternativt på presenning eller lignende, således at det er muligt at adskille den oplagrede jord fra den underliggende jord. Generelt gælder det for arbejdsdepoter, at deres etablering skal anmeldes til Sønderborg Kommunen, afdeling Vand og Jord, inden etablering. Arbejdsdepoter må ikke have karakter af at være en varig anordning. For arbejdsdepoter gælder følgende: Jordtype Ren jord (kategori 1) Lettere forurenet jord (kategori 2) Forurenet jord Varighed af deponier samt krav til opbevaring 6 måneder uden vilkår 4 uger udækket 6 måneder overdækket Skal bortskaffes Sønderborg Kommune Vand & Jord Side 17

19 6.2.2 Mellemdepoter Mellemdepoter bruges i forbindelse med ét projekt. Det kan for eksempel være renovering af et område bestående af flere vejrstrækninger, der er forbundet. Mellemdepotet ligger på en separat matrikel udenfor vejmatrikel. Generelt gælder for mellemdepoter, at der skal søges om tilladelse efter 19 i Miljøbeskyttelsesloven, og at de forskellige affaldsfraktioner skal sorteres på pladsen. Tilladelsen søges ved kommunens afd. Vand og Jord. For mellemdepoter gælder følgende: Vilkår i 19 tilladelse Hvis jorden genanvendes i projektet Hvis jorden bortskaffes Varighed af mellemdepot Ca. 1 ½ år Ca. ½ - 1 år Karteringspladser Karteringspladsen ligger på en separat matrikel udenfor vejmatrikel. Her håndteres jord fra flere projekter, der ikke er knyttet sammen. Her kan håndteres jord fra kloakprojekt i Sønderborg By på samme tid som rabatjord. Karteringsplads kræver kap. 5 tilladelse (miljøgodkendelse) efter Miljøbeskyttelsesloven. Her er der ikke tale om tidsbegrænsning i forbindelse med brug af pladsen. Der skal søges om miljøgodkendelse ved Sønderborg Kommune. Sønderborg Kommune Vand & Jord Side 18

20 Bilag 1 Oversigtskort med områdeklassificering Sønderborg Kommune Vand & Jord

21 Bilag 2 Udtagning af jordprøver til kemisk analyse Analysehyppighed Nedenstående angiver det antal prøver, der skal udtages til analyse i forbindelse med anmeldelse af jordflytning. Hvis der på forhånd foreligger analyser af jorden, som opfylder kravene, kan disse anvendes. Godkendte modtageanlæg for jord kan have andre vilkår vedrørende analysehyppigheden end anført i tabel 1. Hvis der på et areal er konstateret forurening i jorden ud over kategori 2-jord, jf. bilag 3, men arealet ikke er kortlagt, gælder samme prøvetagningsfrekvens som for kortlagte arealer. Ved omregning fra kubikmeter til tons anvendes omregningsfaktoren 1,8 ton pr. m 3, med mindre der er konkret viden om den aktuelle jords vægtfylde. Tabel 1 Prøveantal Note 1) med henblik på analyse Jordens placering forud for flytning: Minimumsprøveantal ved jordflytning Anvendelse, som fordrer, at jorden er uforurenet Jord fra kortlagte arealer 1 prøve pr. 30 ton Note 2) Note 2) 1 prøve pr. 30 ton Jord fra klassificerede områder og offentlige vejarealer - dog ikke kortlagte arealer inden for områderne Jord fra godkendte modtageanlæg Note 3) Jord som kommunalbestyrelsen, jf. 9, har kategoriseret i kategori 2, jf. bilag 4, og som ønskes nedkategoriseret til kategori 1. Jord fra godkendte modtageanlæg, som ønskes nedkategoriseret 1 prøve pr. 120 ton 1 prøve pr. 30 ton 1 prøve pr. 30 ton 1 prøve pr. 30 ton Note 1): Note 2): Note 3): Kravene til prøveantal er som udgangspunkt gældende for fyldjord og overjord. Når det på kortlagte arealer og arealer, hvor der er viden om forurening i jorden udover kategori 2- jord, jf. bilag 3, skal godtgøres, at intaktjorden fra et areal enten som helhed eller fra et bestemt niveau kan henføres til kategori 1, jf. bilag 3, skal der foreligge mindst én prøve pr. 50 m 2 fra den øverste del af de intakte aflejringer. Alle jordprøver skal kunne henføres til kategori 1, jf. bilag 3. Prøveantallet kan reduceres, såfremt det sker i overensstemmelse med en plan for jordens håndtering, som kommunen har godkendt. Analyseresultaterne fra modtagelsen kan anvendes igen, medmindre anlægget ønsker at nedkategorisere jorden, f.eks. efter rensning. Sønderborg Kommune Vand & Jord

22 Analyseparametre Generelle bestemmelser Jord analyseres på baggrund af viden om de specifikke aktiviteter, der er relevante for det pågældende areal. Sønderborg Kommune fastsætter for jordflytning hvilke parametre, der skal analyseres for. Bemærk, at godkendte modtageanlæg for jord kan have vilkår om analyse for yderligere forureningsparametre end krævet af Sønderborg Kommune. Hvis der på et areal er flere potentielle kilder til forurening, skal parametre for hver forureningskilde analyseres. Såfremt der ved analysearbejdet opnås indikation for, eller kendskab til andre forureningstyper, skal der foretages en selvstændig analyse for disse komponenter. Såfremt der på baggrund af historik eller forundersøgelser er fremkommet oplysninger, som i tilstrækkeligt omfang kan berettige fravigelse af ovenstående retningslinjer, kan der efter aftale med kommunen analyseres for færre eller andre parametre. Jord fra vej og vejrabat samt diffust forurenet jord Jordprøver analyser som udgangspunkt for nedenstående komponenter: 1) Totalkulbrinter Totalkulbrinter skal kvantificeres i fraktionerne jf. tabel 1 i bilag 3. 2) PAH-komponenter Analyser for Poly Aromatiske Hydrocarbonar skal omfatte en kvantificering af indholdet af enkeltkomponenterne fluoranthen, benz(b+j+k)fluoranthen, benz(a)pyren, dibenz(a,h)anthracen og indeno(1,2,3-cd)pyren samt sum-pah er bestemt som summen af koncentrationerne af koncentrationerne af hver af de nævnte enkeltkomponenter. 3) Tungmetaller Minimum analyse for indhold af Cd, Cu, Pb, Zn Analysemetode Ved analyse af jordprøver skal krav fastsat til analysekvaliteten i Miljøministeriets bekendtgørelsen om kvalitetskrav til miljømålinger, nr. 231 af 5. marts 2014, følges. Prøvetagning og -emballering Jordprøver skal udtages, så de er repræsentative for den jord, der skal håndteres. Udtagning af jordprøver skal planlægges ud fra, om prøverne udtages fra boringer eller fra opgravet jord og med udgangspunkt i, hvilke forureningskomponenter jorden forventes at indeholde. For at sikre, at jordprøver er repræsentative skal prøvetagning, prøveemballering og opbevaring ske i henhold til Miljøstyrelsens vejl. Nr. 13, Prøvetagning og analyse af jord Af vejledningen fremgår bl.a., at jordprøver, som skal analyseres for flygtige nedbrydelige stoffer (fx redcap- /duranglas). Jordprøver med indhold af stabile stoffer (fx tungmetaller, PAH m.m.) kan undtages i diffusionstæt emballage (fx rilsanposer, syltetøjsglas el.lign.) Sønderborg Kommune Vand & Jord

23 Enkeltprøver / blandeprøver Jordprøver kan udtages som enkeltprøver eller som blandeprøver sammenstukket af flere delprøver (såvel horisontalt som vertikalt). Prøvetagningsmetoden vælges ud fra kendskabet til jordpartiet er det intakt jord eller fyldjord, og er der konstateret forurening ved syn og lugt. Ved undersøgelse af fyldjorden, uden synlige tegn på forurening med flygtige komponenter, skal jordprøver udtages som blandeprøver sammenstukket af 5 delprøver, fordelt jævnt over arealet og/eller dybden. Hvis der er kendskab til punktkilder, eller hvis der konstateres forurening med flygtige forureningskomponenter, skal prøver udtages so enkeltprøver. Er intakte jordlag tydeligt identificeret, dokumenteres jorden ved enkeltprøver. Intakt jord I områdeklassificerede områder kan intakt jord bortskaffes som ren jord uden analyse af jordprøver. Det samme gælder i vejarealer. På kortlagte arealer, skal man godtgøre, at fyldjorden/muldjorden over den intakt jord er ren, inden den intakte jord kan bortskaffes som ren jord. Konstateres fyldjorden/muldjorden forurenet udover kategori 2, skal der tages kemiske analyser af den intakte jord, før den kan bortskaffes som ren jord. Dette gøres ved at der som minimum udtages én jordprøve til kemisk analyse pr. 50 m 2 fra den øverste del af jordlaget (det indtakte jordlag). Der skal altid under gravearbedet kontrolleres ved syn og lugt, at den opgravede jord svarer til ren jord. Konstareres der under gravearbejdet tegn på forurening af den intakte jord, skal der foretages supplerende analyser til dokumentation af jorden og planlægning af jordens håndtering. Sønderborg Kommune Vand & Jord

24 Bilag 3 Kategorisering/klassificering og sortering af jord Definition af forureningskategorier Definition af forureningskategorier efter jordflytningsbekendtgørelsens bilag 3 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 2. Definition af kategorier efter forureningskomponenter Forureningstype/-komponent (mg/kg TS) Note 1) Kategorier Note 2) Kategori 1 (ren jord) Kategori 2 (lettere forurenet) Arsen (As) Cadmium (Cd) 0,5 5 Chrom total (Cr total) Kobber (Cu) Kviksølv(Hg) (uorganisk) 1 3 Bly (Pb) Zink (Zn) PAH total Note 3) 4 40 Benz(a)pyren 0,3 3 Dibenz(a,h)antracen 0,3 3 Olie- og eller benzinprodukter Note 4) Benzen-C 10 kulbrinter >C 10-C 15 kulbrinter >C 15-C 20 kulbrinter >C 20-C Sum af kulbrinter C 6-C Note 1: Note 2: Note 3: Note 4: Forurenet jord, der er affald, som indeholder andre forureningskomponenter end de, som er angivet på listen, eller indeholder forureningskomponenter, der er indeholdt i listen, men i højere koncentrationer end på listen, kan ikke henføres til kategori 1 og 2. Kommunalbestyrelsen vurderer, hvordan denne jord skal kategoriseres. Jord, der kategoriseres som kategori 1, kan ikke anvendes i alle sammenhænge. F.eks. ved placering af jord i naturområder og på landbrugsjord kan der være skærpede krav. PAH-analyser (analyser for PolyAromatiske Hydrocarboner) skal omfatte en kvantificering af indholdet af enkeltkomponenterne fluoranthen, benz(b+j+k)fluoranthen, benz(a)pyren, dibenz(a,h)anthracen og indeno(1,2,3-cd)pyren samt sum-pah er bestemt som summen af koncentrationerne af hver af de nævnte enkeltkomponenter. Forudsætter måling med Reflab 1 metode betegnes også som VKI-metode. Sønderborg Kommune Vand & Jord

25 Generelt om kategorisering Inddeling af jord i forureningskategorier (kategorisering) sker på baggrund af resultater af kemiske analyse af jordprøver fra det jordparti, der ønskes kategoriseret. Hvis jord ikke kan henføres til kategori 1 og 2, træffer Sønderborg Kommune, Vand & Jord, afgørelse om, hvordan jorden skal kategoriseres. Der skal ske en kategorisering af alle jordpartier omfattet af anmeldepligt ved jordflytning. Ved et jordparti forstås en mængde jord, som stammer fra et afgrænset areal. Kategorisering af jordpartier Forureningskategorien for et jordparti bestemmes for hver enkelt forureningskomponent, og den højeste kategori, der er konstateret, er bestemmende for jordpartiets samlede kategori. Det vil sige, at hvis grænseværdien overskrides for blot én forureningskomponent, skal hele jordpartiet kategoriseres, således at alle analyseresultater overholder grænseværdien for den samlede kategori. Eksempelvis skal et jordparti, hvori der er konstateret indhold af to forskellige forureningskomponenter svarende til kategori 1 henholdsvis kategori 2, kategoriseres i en samlet kategori 2. I de tilfælde, hvor flere jordprøver (mindst tre jordprøver) repræsenterer ét jordparti, skal følgende være overholdt, for at hele partiet kan kategoriseres i en kategori: For hver enkelt forureningskomponent må gennemsnittet af analyseresultaterne ikke overskride grænseværdien for den pågældende kategori. Intet enkelt analyseresultat må overskride grænseværdien for den samlede kategori med mere end 50 % (50 % - reglen). Jordpartiet kategoriseres i den laveste kategori, hvor ovenstående kriterier er opfyldt for alle forureningskomponenter. I de tilfælde, hvor kun to jordprøver repræsenterer ét jordparti, skal begge analyseresultater for hver forureningskomponent overholde grænseværdien for den pågældende kategori. I de tilfælde, hvor kun én jordprøve repræsenterer ét jordparti, skal analyseresultatet for hver forureningskomponent overholde grænseværdien for den pågældende kategori. Kategorisering af jord fra modtageanlæg Ved flytning af jord fra et godkendt modtageanlæg kan jorden uden analyse kategoriseres som ved modtagelsen på anlægget. Hvis jord fra forskellige kategorier sammenblandes på anlægget, skal jordblandingen kategoriseres som den højeste af de kategorier, der sammenblandes. Hvis jord fra et godkendt modtageanlæg ønskes kategoriseret lavere end ved modtagelsen på anlægget, skal anlægget dokumentere den lavere kategori med analyser. Sønderborg Kommune Vand & Jord

Jordregulativ 2013 PLAN OG MILJØ Ikrafttrædelse 13. august 2013

Jordregulativ 2013 PLAN OG MILJØ Ikrafttrædelse 13. august 2013 Jordregulativ 2013 PLAN OG MILJØ Ikrafttrædelse 13. august 2013 Indholdsfortegnelse Generel del... 2 1 Formål... 2 1.1 Affaldshåndtering... 2 1.2 Jordflytning og områdeklassificering... 2 2 Lovgrundlag...

Læs mere

, -' ' *. # 0 % 0.&2,

, -' ' *. # 0 % 0.&2, Regulativ for jord Roskilde Kommune Gældende fra 1. januar 2012 ! "!##$ %!$&'& (!&& ) *&+&, -' ' *. # /# 01$,...5 0 % 0.&2, 1 Regulativet har til formål at: - Inddrage og undtage områder fra områdeklassificeringen

Læs mere

Jordregulativ Juli 2012

Jordregulativ Juli 2012 Jordregulativ Juli 2012 Udgiver: Ikrafttræden: Titel: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne 1. juli 2012 www.skidt.dk Jordregulativ Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 4 2 Lovgrundlag... 5

Læs mere

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNISK OG MILJØ Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune Januar 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Gyldighed og anvendelsesområde... 3 3 Lovgrundlag og definitioner... 3 4 Områdeklassificering...

Læs mere

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD REGULATIV FOR JORD Gældende fra d. 1. juni 2012 1 Formål m.v... 3 1.1 Affaldshåndtering... 3 1.2 Jordflytning og områdeklassificering... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Registrering af udenlandske

Læs mere

JORDREGULATIV Horsens Kommune. Gældende fra 26. marts 2015

JORDREGULATIV Horsens Kommune. Gældende fra 26. marts 2015 JORDREGULATIV Horsens Kommune Gældende fra 26. marts 2015 Indholdsfortegnelse regulativ 1. Formål 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde 3. Definitioner 4. Affaldsproducentens pligter 5. Affaldstransportørens

Læs mere

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Områdeklassificering... 2 5. Analysefrie delområder...

Læs mere

Regulativ for Jord. 1 af 9

Regulativ for Jord. 1 af 9 1 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Definitioner... 4 Undtagelse/ind-dragelse af områder af områdeklassificeringen... 4 Analysefrie områder inden for det områdeklassificerede område...

Læs mere

Udkast til REGULATIV FOR JORD. Generel del. Gældende fra d. xxxxxx

Udkast til REGULATIV FOR JORD. Generel del. Gældende fra d. xxxxxx Udkast til REGULATIV FOR JORD Gældende fra d. xxxxxx Generel del 1 Formål Formålet med dette regulativ er: At fastsætte regler om kommunale ordninger for jord, der er affald At sikre, at jord bortskaffes

Læs mere

Forslag til: Regulativ for jord

Forslag til: Regulativ for jord Forslag til: Regulativ for jord Forslag til ændringer til gældende regulativ er vist med rød skrift Læs om: Regler for jord som er affald herunder områdeklassificering og flytning af jord Marts 2016 20

Læs mere

Regulativ for anmeldelse og dokumentation af jordflytning i Høje- Taastrup Kommune

Regulativ for anmeldelse og dokumentation af jordflytning i Høje- Taastrup Kommune Regulativ for anmeldelse og dokumentation af jordflytning i Høje- Taastrup Kommune Sags nr. 81346 Dokument nr. 1815136 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Lovgrundlag 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 4.

Læs mere

BILAG 1: FORSLAG TIL REVIDERET JORDREGULATIV, BILAG TIL INDSTILLING OM REVIDERET JORDREGULATIV

BILAG 1: FORSLAG TIL REVIDERET JORDREGULATIV, BILAG TIL INDSTILLING OM REVIDERET JORDREGULATIV BILAG 1: FORSLAG TIL REVIDERET JORDREGULATIV, BILAG TIL INDSTILLING OM REVIDERET JORDREGULATIV UDKAST JORDREGULATIV 1. Formål 1 Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord,

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD 1. Formål Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejer og virksomheder i Tønder Kommune. Regulativet

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD Teknik og Miljø 2012 REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål 3 2 Lovgrundlag reguleringer 3 3 Gebyrer 3 4 Klage mv. 4 5 Overtrædelse og straf 4 6 Bemyndigelse 4 7 Ikrafttrædelse 5

Læs mere

REGULATIV FOR JORDSTYRING OG OMRÅDEKLASSIFICERING I VIBORG KOMMUNE

REGULATIV FOR JORDSTYRING OG OMRÅDEKLASSIFICERING I VIBORG KOMMUNE REGULATIV FOR JORDSTYRING OG OMRÅDEKLASSIFICERING I VIBORG KOMMUNE Eksempler på jordflytninger i Viborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 2 1. FORMÅL. 2 2. LOVGRUNDLAG 3 3. GYLDIGHEDS- OG ANVENDELSESOMRÅDE

Læs mere

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering... Regulativ for jord Holbæk Kommune Gældende fra 28.6 2012 Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Læs mere

Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012

Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012 REGULATIV for jord Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012 1. Formål Formålet med dette regulativ er: 1.1 at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Egedal Kommune med henblik

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD Teknik og Miljø 2012 REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål 3 2 Lovgrundlag reguleringer 3 3 Gebyrer 3 4 Klage mv. 4 5 Overtrædelse og straf 4 6 Bemyndigelse 4 7 Ikrafttrædelse 5

Læs mere

Mariagerfjord Kommune. Jordregulativ

Mariagerfjord Kommune. Jordregulativ Mariagerfjord Kommune Jordregulativ Indholdsfortegnelse JORDREGULATIV FOR MARIAGERFJORD KOMMUNE... 1 1 FORMÅL... 1 1.1 Affaldshåndtering... 1 1.2 Områdeklassificering og jordflytning... 1 2 LOVGRUNDLAG...

Læs mere

Regulativ for flytning af overskudsjord. i Esbjerg Kommune. Regulativ gældende pr. 19.09.2012 - 1 -

Regulativ for flytning af overskudsjord. i Esbjerg Kommune. Regulativ gældende pr. 19.09.2012 - 1 - Regulativ for flytning af overskudsjord i Esbjerg Kommune - 1 - Regulativ for flytning af overskudsjord i Esbjerg Kommune 1. Formål Formålet med regulativet er at sikre, at håndtering og flytning af overskudsjord

Læs mere

Affaldsregulativ for jord i Assens Kommune

Affaldsregulativ for jord i Assens Kommune Affaldsregulativ for jord i Assens Kommune 1 REGULATIV FOR JORD 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder

Læs mere

Kalundborg Kommune REGULATIV FOR OPGRAVET JORD, DER ER AFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Kalundborg Kommune REGULATIV FOR OPGRAVET JORD, DER ER AFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende FORSLAG Kalundborg Kommune REGULATIV FOR OPGRAVET JORD, DER ER AFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1. Formål 1.1 Affaldshåndtering Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering

Læs mere

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD I NÆSTVED KOMMUNE Gældende fra den 28.2.2012 1 I GENEREL DEL 3 1 FORMÅL 3 2 LOVGRUNDLAG 3 3 GEBYRER 3 4 KLAGE M.V. 3 5 OVERTRÆDELSE OG STRAF 4 6 BEMYNDIGELSE 4 7 IKRAFTTRÆDELSE

Læs mere

Regulativ for jordstyring i Nordfyns Kommune

Regulativ for jordstyring i Nordfyns Kommune Regulativ for jordstyring i Nordfyns Kommune 1. Formål Regulativets formål er, at sikre at styring af forurenet jord i Nordfyns Kommune sker efter gældende regler. Samt at definere og udpege områder, hvor

Læs mere

Struer Kommune AFFALDSREGULATIV FOR JORD

Struer Kommune AFFALDSREGULATIV FOR JORD Struer Kommune AFFALDSREGULATIV FOR JORD Gældende fra 1. maj 2012 1. Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder

Læs mere

REGULATIV FOR JORD. Side 1 af 6

REGULATIV FOR JORD. Side 1 af 6 REGULATIV FOR JORD Side 1 af 6 1 Formål 1.1 Affaldshåndtering Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Frederikshavn

Læs mere

1 of 10. Regulativ for jordstyring

1 of 10. Regulativ for jordstyring 1 of 10 Regulativ for jordstyring Marts 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2 2. Lovgrundlag 2 3. Definitioner 2 4. Gyldigheds- og anvendelsesområde 2 5. Anmeldelse af jordflytninger 2 5.1 Anmeldelse

Læs mere

Jordregulativ. Dato XXXX

Jordregulativ. Dato XXXX Jordregulativ Dato XXXX Indholdsfortegnelse 1. Formål, lovgrundlag og definitioner... 3 Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Definitioner... 3 2. Gyldigheds - og anvendelsesområder... 3 Ordning for jord som er

Læs mere

Regulativ for jordstyring

Regulativ for jordstyring Regulativ for jordstyring Februar 2012 Regulativ for jordstyring i Nyborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Lovgrundlag 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 4. Områder omfattet af områdeklassificeringen

Læs mere

Jordregulativ for Hillerød Kommune

Jordregulativ for Hillerød Kommune Jordregulativ for Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse Kapitel 1 formål, lovgrundlag m.v. 1.1 Formål 1.2 Lovgrundlag 1.3 Definitioner 1.4 Gyldigheds- og anvendelsesområde Kapitel 2 - affaldshåndtering

Læs mere

Furesø Kommune REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD

Furesø Kommune REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD Indholdsfortegnelse 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3 3 Gebyrer...3 4 Klage m.v...3 5 Overtrædelse og straf...4 6 Ikrafttrædelse...4 AFFALDSORDNING FOR JORD FRA HUSHOLDNINGER...5

Læs mere

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Postadresse: Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf.: 99 66 70 00 www.vesthimmerland.dk Indholdsfortegnelse I Generel del...3 1 Formål m.v....3 1.1 Affaldshåndtering...3

Læs mere

Regulativ for jordflytning

Regulativ for jordflytning Regulativ for jordflytning Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2 2. Lovgrundlag 2 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 2 4. Anmeldelse af jordflytninger 2 4.1 Anmeldelse af jord 3 4.2 4.3 Iværksættelse

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD 1. Formål Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejer og virksomheder i Tønder Kommune. Regulativet

Læs mere

Regulativ for jordstyring. af 28. juni Holstebro Kommune

Regulativ for jordstyring. af 28. juni Holstebro Kommune af 28. juni 2008 Holstebro Kommune Indholdsfortegnelse... 1 af 28. juni 2008... 1 Holstebro Kommune... 1 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Gyldigheds- og anvendelsesområde... 3 4 Anmeldelse af jordflytninger...

Læs mere

Jordstyringsregulativ

Jordstyringsregulativ Jordstyringsregulativ Silkeborg Kommune April 2011 I Generel del 1 Formål m.v. Formålet med dette regulativ er: At fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v., jf.

Læs mere

Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord

Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-783-00006 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1346 af 21/12/2011 BEK nr 874

Læs mere

BilagØU_111121_pkt.16_03. REGULATIV OM JORD Hvidovre Kommune (Dato) OKTOBER 2011 UDKAST

BilagØU_111121_pkt.16_03. REGULATIV OM JORD Hvidovre Kommune (Dato) OKTOBER 2011 UDKAST REGULATIV OM JORD Hvidovre Kommune (Dato) OKTOBER 2011 UDKAST 1 Indhold Generel del... 4 1. Formål... 4 Jord som affald... 4 Områdeklassificering, jordflytning og anmeldelse... 4 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 8. Anmeldepligtige ejendomme udenfor områdeklassificeringen

Indholdsfortegnelse. 8. Anmeldepligtige ejendomme udenfor områdeklassificeringen Regulativ for jordflytning og områdeklassificering. Februar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formål 3. Lovgrundlag 4. Gyldigheds- og anvendelsesområde 5. Jordflytninger 6. Områdeklassificering

Læs mere

Generelle regler for husholdninger Generelle regler for virksomheder Særlig del Områdeklassificering... 13

Generelle regler for husholdninger Generelle regler for virksomheder Særlig del Områdeklassificering... 13 REGULATIV OM JORD Hvidovre Kommune December 2011 1 Indhold Generel del... 4 1. Formål... 4 Jord som affald... 4 Områdeklassificering, jordflytning og anmeldelse... 4 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde...

Læs mere

Lovbekendtgørelse om forurenet jord nr. 282 af 22. marts 2007.

Lovbekendtgørelse om forurenet jord nr. 282 af 22. marts 2007. Regulativ for Jordstyring I Halsnæs Kommune Januar 2008 Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Lovgrundlag 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 4. Anmeldelser af jordflytninger/anmeldepligt

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Afdeling: Byg og Miljø Dato: MÅNED ÅÅÅÅ TEKNIK OG MILJØ Regulativ for områdeklassificering og jordstyring i Norddjurs Kommune Ændringer skrevet med rødt. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89

Læs mere

Helsingør Kommune. Regulativ for jordstyring. inklusive områdeklassificering. Januar 2008 Opdateret juni 2013

Helsingør Kommune. Regulativ for jordstyring. inklusive områdeklassificering. Januar 2008 Opdateret juni 2013 Regulativ for erhvervsaffald Helsingør Kommune - 2013 Helsingør Kommune Regulativ for jordstyring inklusive områdeklassificering Januar 2008 Opdateret juni 2013 Udarbejdet af: Helsingør Kommune Center

Læs mere

Regulativet har desuden til formål at fastlægge regler for anmeldelse af jordflytning, herunder skema til brug herfor.

Regulativet har desuden til formål at fastlægge regler for anmeldelse af jordflytning, herunder skema til brug herfor. REGULATIV FOR JORD Generel del 1 Formål 1.1 Affaldshåndtering Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Tårnby

Læs mere

Nyborg Kommune. Regulativ for jordflytning i Nyborg

Nyborg Kommune. Regulativ for jordflytning i Nyborg Nyborg Kommune Regulativ for jordflytning i Nyborg Kommune Februar 2008 Nyborg Kommune Regulativ for jordflytning i Nyborg Kommune Februar 2008 Ref 07727085 J00004-4-KATN(4) Version 4 Dato 2008-01-21 Udarbejdet

Læs mere

JORDREGULATIV. Gladsaxe Kommune. Gældende fra 10. juli 2012.

JORDREGULATIV. Gladsaxe Kommune. Gældende fra 10. juli 2012. JORDREGULATIV Gladsaxe Kommune Gældende fra 10. juli 2012. 2 JORDREGULATIV 1. Formål 1.1 Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere

Læs mere

Regulativ for jord. Læs om: Regler for jord, som er affald herunder områdeklassificering og flytning af jord. Oktober

Regulativ for jord. Læs om: Regler for jord, som er affald herunder områdeklassificering og flytning af jord. Oktober Regulativ for jord Læs om: Regler for jord, som er affald herunder områdeklassificering og flytning af jord Oktober 2016 1 1 Formål 1.1 Affaldshåndtering Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler

Læs mere

Regulativ om jord, som er affald

Regulativ om jord, som er affald Regulativ om jord, som er affald 1 Formål 1.1 Affaldshåndtering Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i

Læs mere

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig:

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig: Regulativ for jord - Jordhåndtering - Områdeklassificering - Skema til anmeldelse af jordflytning Gældende fra den 5. april 2012 REGULATIV FOR JORD 1 Formål 1.1 Jordhåndtering Formålet med dette regulativ

Læs mere

Stk. 3 Regulativet har desuden til formål at fastlægge regler for anmeldelse af jordflytning, herunder at udarbejde vejledning til brug herfor.

Stk. 3 Regulativet har desuden til formål at fastlægge regler for anmeldelse af jordflytning, herunder at udarbejde vejledning til brug herfor. Rudersdal Kommune Jordflytningsregulativ 1. Formål 1 Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Rudersdal

Læs mere

Regulativ for jord for Gentofte Kommune

Regulativ for jord for Gentofte Kommune Regulativ for jord for Gentofte Kommune 2 Formål 1 Dette regulativ er udarbejdet i henhold til 19, stk. 2 i affaldsbekendtgørelsen, hvoraf det fremgår, at Gentofte Kommune skal vedtage et selvstændigt

Læs mere

REGULATIV FOR JORD Ballerup Kommune

REGULATIV FOR JORD Ballerup Kommune REGULATIV FOR JORD Ballerup Kommune Gældende fra 1. januar 2012 Indholdsfortegnelse REGULATIV FOR JORD... 1 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag... 3 4. Definitioner...

Læs mere

Regulativ for områdeklassificering og jordflytning i Norddjurs Kommune

Regulativ for områdeklassificering og jordflytning i Norddjurs Kommune Regulativ for områdeklassificering og jordflytning i Norddjurs Kommune Maj? 2010 Indholdsfortegnelse 1. Formål 1 2. Lovgrundlag 1 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 1 4. Anmeldelse af jordflytninger 1

Læs mere

REGULATIV FOR JORD. Gældende fra d. 1. januar 2012

REGULATIV FOR JORD. Gældende fra d. 1. januar 2012 Gældende fra d. 1. januar 2012 Indholdsfortegnelse Formål... 3 Gyldigheds- og anvendelsesområde... 3 Lovgrundlag... 4 Definitioner... 4 Arealer omfattet af områdeklassificeringen... 4 Affaldsproducentens

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Regulativ for jord

Bornholms Regionskommune. Regulativ for jord Regulativ for jord Gældende pr. 1. januar 2011 Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 E-mail: mail@bofa.dk www.bofa.dk Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune

Læs mere

Stk. 3 Regulativet har desuden til formål at fastlægge regler for anmeldelse af jordflytning (herunder at udarbejde skema til brug herfor).

Stk. 3 Regulativet har desuden til formål at fastlægge regler for anmeldelse af jordflytning (herunder at udarbejde skema til brug herfor). Herlev Kommune Jordflytningsregulativ 1. Formål 1 Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Herlev Kommune

Læs mere

Jordflytning. 1. januar 2008 trådte nye regler om jordflytning i kraft. Grunden til ændringen var indførelsen af områdeklassificering,

Jordflytning. 1. januar 2008 trådte nye regler om jordflytning i kraft. Grunden til ændringen var indførelsen af områdeklassificering, Jordflytning flytning Jordflytning 1. januar 2008 trådte nye regler om jordflytning i kraft. Grunden til ændringen var indførelsen af områdeklassificering, som medførte en udvidelse af anmeldepligten ved

Læs mere

Regulativ for jordflytning i Odsherred Kommune

Regulativ for jordflytning i Odsherred Kommune Regulativ for jordflytning i Odsherred Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Lovgrundlag 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 4. Anmeldelser af jordflytninger/anmeldepligt 5. Ikrafttrædelse Bilag A:

Læs mere

Regulativ om jord Glostrup Kommune. Regulativ om jord. Glostrup Kommune

Regulativ om jord Glostrup Kommune. Regulativ om jord. Glostrup Kommune Regulativ om jord Glostrup Kommune Center for Miljø og Teknik Marts 2012 Indholdsfortegnelse Generel del 3 1 Formål 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 4 4 Anvendelsesområde 4 5 Gebyr 4 6 Klage m.v. 4 7 Overtrædelse

Læs mere

Arbejder du med jord fra Københavns Kommune

Arbejder du med jord fra Københavns Kommune Arbejder du med jord fra Københavns Kommune Københavns Kommune Teknik- og miljøforvaltningen Center for Miljø 2008 ARBEJDER DU MED JORD Forord Læsevejledning Graver du i jord Anmelder du jord Kører du

Læs mere

Jordregulativ Lolland Kommune

Jordregulativ Lolland Kommune Jordregulativ Lolland Kommune Lolland Kommune, Teknik- og Miljømyndighed, Jernbanegade 7, 4930 Maribo Telefon 5467 6767, tmm@lolland.dk, www.lolland.dk 1 Formål 1.1 Affaldshåndtering Formålet med dette

Læs mere

HVAD BETYDER DE ÆNDREDE JORDHÅNDTERINGSREGLER I PRAKSIS FOR BYGHERRE OG ENTREPRENØR?

HVAD BETYDER DE ÆNDREDE JORDHÅNDTERINGSREGLER I PRAKSIS FOR BYGHERRE OG ENTREPRENØR? HVAD BETYDER DE ÆNDREDE JORDHÅNDTERINGSREGLER I PRAKSIS FOR BYGHERRE OG ENTREPRENØR? Cand.scient. Morten Kjærgaard GEO ATV JORD OG GRUNDVAND VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING VINGSTEDCENTRET

Læs mere

INTENTIONER OG PRINCIPPER MED JORDFLYTNINGSBEKENDTGØRELSEN

INTENTIONER OG PRINCIPPER MED JORDFLYTNINGSBEKENDTGØRELSEN INTENTIONER OG PRINCIPPER MED JORDFLYTNINGSBEKENDTGØRELSEN Funktionsleder, cand.pharm. Irene Edelgaard Miljøstyrelsen ATV JORD OG GRUNDVAND VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING VINGSTEDCENTRET 4.

Læs mere

Vejledning om jordregulativ

Vejledning om jordregulativ Vejledning om jordregulativ Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2011 Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING 7 SUMMARY 9 1 REGULATIV FOR JORD 11 1.1 BAGGRUND 11 1.2 DEN RETLIGE RAMME HJEMMELSGRUNDLAGET 12 1.2.1

Læs mere

6. Håndtering af jorden i praksis

6. Håndtering af jorden i praksis 6. Håndtering af jorden i praksis 6.1 Sortering Allerede ved opgravning af forurenet jord, og om muligt inden, i forbindelse med undersøgelser, bør jorden sorteres med henblik på genanvendelse. Det er

Læs mere

Anmeldelse af jordflytning

Anmeldelse af jordflytning Ringkøbing-Skjern Kommune Land, og Kultur Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Udfyldes af kommunen Dato Sagsidentifikation - KLE 09.08.15P19 5 708410 032288 Anmeldelse af jordflytning Løbenummer Løbenummer

Læs mere

Stk. 3 Regulativet har desuden til formål at fastlægge regler for anmeldelse af jordflytning, herunder at udarbejde skema til brug herfor.

Stk. 3 Regulativet har desuden til formål at fastlægge regler for anmeldelse af jordflytning, herunder at udarbejde skema til brug herfor. Jordregulativ Formål 1 Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Frederiksberg Kommune med henblik på at

Læs mere

Regulativ for jordstyring og områdeklassificering

Regulativ for jordstyring og områdeklassificering Regulativ for jordstyring og områdeklassificering Faxe Kommune Natur & Miljø 2013 1/28 Udarbejdet af: Faxe Kommune Natur & Miljø Frederiksgade 9 4690 Haslev Telefon: 5620 3000 www.faxekommune.dk Forord

Læs mere

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord Notat SAG: Om- og tilbygning af St. Magleby Skole SAG NR.: 12161M VEDR.: Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord DATO: 2013.03.14 INIT.: BB Indledning I forbindelse

Læs mere

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD 2 REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune Indhold: 1 Formål m.v. 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Registrering af udenlandske virksomheder 3 5 Gebyrer 4

Læs mere

Regulativ for jord, som er affald

Regulativ for jord, som er affald Regulativ for jord, som er affald Indhold 1 Formål... 3 1.1 Affaldshåndtering... 3 1.2 Jordflytning og områdeklassificering... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Anvendelsesområde... 4 5 Pligter

Læs mere

KLASSIFICERING OG SORTERING

KLASSIFICERING OG SORTERING KLASSIFICERING OG SORTERING Bilaget indeholder retningslinjer for klassifikation og sortering af overskudsjord. Retningslinjerne beskriver fastsættelse af antal jordprøver til kemisk analyse, analyseparametre

Læs mere

Regulativ om jord Helsingør Kommune 2011. Regulativ for jord. Helsingør Kommune

Regulativ om jord Helsingør Kommune 2011. Regulativ for jord. Helsingør Kommune Regulativ for jord Helsingør Kommune Teknisk Forvaltning Indholdsfortegnelse Generel del 3 1 Formål 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 4 4 Anvendelsesområde 8 Husholdninger 8 5 Pligter og rettigheder 8 6

Læs mere

1. Baggrund for og formål med områdeklassificeringen og udpegning af analysefrizoner

1. Baggrund for og formål med områdeklassificeringen og udpegning af analysefrizoner NOTAT 12. november 2007 Journal nr. 029799-421201 Bilag 1: Baggrundsnotat om områdeklassificering af lettere forurenede arealer, udpegning af analysefri zoner og anmeldelse og dokumentation i forbindelse

Læs mere

Regulativ for jordstyring og områdeklassificering

Regulativ for jordstyring og områdeklassificering Regulativ for jordstyring og områdeklassificering Faxe Kommune Center for Teknik & Miljø 2013 1/28 Udarbejdet af: Faxe Kommune Center for Teknik & Miljø Frederiksgade 9 4690 Haslev Telefon: 5620 3000 www.faxekommune.dk

Læs mere

Københavns Universitet. Undervisningsnote om jordflytning Baaner, Lasse. Publication date: 2015

Københavns Universitet. Undervisningsnote om jordflytning Baaner, Lasse. Publication date: 2015 university of copenhagen Københavns Universitet Undervisningsnote om jordflytning Baaner, Lasse Publication date: 2015 Citation for published version (APA): Baaner, L. (2015). Undervisningsnote om jordflytning:

Læs mere

Kapitel 2 Definitioner

Kapitel 2 Definitioner 1 Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet I medfør af 7 b, 44, stk. 1 og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b, stk. 1 og 2, 47, stk. 2 og 3, 48, stk. 4, 8 og 9, 50 d, stk.

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder. Udkast 17.1.2014. Silkeborg Kommune Region Midtjylland

Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder. Udkast 17.1.2014. Silkeborg Kommune Region Midtjylland Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder Udkast 17.1.2014 Silkeborg Kommune Region Midtjylland INDLEDNING: Formål: Formålet med udarbejdelse af retningslinjerne for håndtering

Læs mere

Arbejder du med jord fra Københavns Kommune

Arbejder du med jord fra Københavns Kommune Arbejder du med jord fra Københavns Kommune Miljøkontrollen 2006 MILJØKONTROLLEN 1. marts 2003 indfører Københavns Kommune et regulativ, som skal gøre det hurtigere og mere smidigt for bygherrer og entreprenører

Læs mere

REGULATIV FOR Regulativ for forurenet jord, jord fra forureningskortlagte ejendomme, samt jord fra offentlige vejarealer

REGULATIV FOR Regulativ for forurenet jord, jord fra forureningskortlagte ejendomme, samt jord fra offentlige vejarealer REGULATIV FOR Regulativ for forurenet jord, jord fra forureningskortlagte ejendomme, samt jord fra offentlige vejarealer Morsø Kommune 1. Formål 1.1 Regulativets formål er at sikre, at forurenet jord bliver

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner.... 4 4. Affaldsproducenternes

Læs mere

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøundersøgelse - Orienterende Dam Holme, 366 Stenløse Sag nr. B24449. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Egedal kommune anmodet

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. januar 2007 Side 1 af 8 02-05-2012 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner....

Læs mere

Regulativ for områdeklassificering samt jordstyring i Aabenraa Kommune

Regulativ for områdeklassificering samt jordstyring i Aabenraa Kommune Regulativ for områdeklassificering samt jordstyring i Aabenraa Kommune Forord... 3 Offentliggørelse samt høringsperiode... 3 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlag... 4 3. Gyldigheds og anvendelsesområde for

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 20. december 2012. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) 17. december 2012. Nr. 1306.

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 20. december 2012. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) 17. december 2012. Nr. 1306. Lovtidende A 2012 Udgivet den 20. december 2012 17. december 2012. Nr. 1306. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) I medfør af 45 a, 46 a, stk. 1 og 2, 48, stk. 4 og 8, 73, 80, stk. 1, 88, 89 b, 92

Læs mere

Administration af dispensationer fra jordforureningslovens 52 i Bornholms Regionskommune.

Administration af dispensationer fra jordforureningslovens 52 i Bornholms Regionskommune. Administration af dispensationer fra jordforureningslovens 52 i Bornholms Regionskommune. Baggrund. Lovgivning Lov om forurenet jord af 04/12 2009 (Jordforureningsloven) 52 fastsætter at: Tilførsel af

Læs mere

Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald

Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald Regulativ-tillæg for bygge- og anlægsaffald i Dragør Kommune 1 Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald Tillæg 3 til Regulativ for Erhvervsaffald Dragør Kommune Regulativ-tillæg for bygge- og anlægsaffald

Læs mere

JORDSTYRING - UDKAST TIL NYE REGLER

JORDSTYRING - UDKAST TIL NYE REGLER JORDSTYRING - UDKAST TIL NYE REGLER Cand.scient. Ulla Højsholt Miljøstyrelsen, Jord & Affald ATV MØDE JORDFORURENING 2007 SCHÆFFERGÅRDEN 14. Juni 2007 RESUMÉ Gennem jordstyringen kan myndighederne og

Læs mere

Dato: 12. november 2007 J.nr.: (IKO)

Dato: 12. november 2007 J.nr.: (IKO) NOTAT Dato: 12. november 2007 J.nr.: 029799-421201 (IKO) Miljøkontrollen Ressourcebehov pr. 1. januar 2008 som følge af ny bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord

Læs mere

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD Denne orientering indeholder en vejledning om bortskaffelse af bygge- og anlægsaffald samt andre praktiske oplysninger herom. Formålet

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Entreprenørfirmaet Poul Erik Nielsen A/S Halsvej 190 9310 Vodskov Email: hn@penielsen.dk 20170220 Sag nr. 170026 Att.:

Læs mere

Lejre Kommunes samling af regulativer vedrørende anmeldelse af jordflytning (jordflytningsregulativet)

Lejre Kommunes samling af regulativer vedrørende anmeldelse af jordflytning (jordflytningsregulativet) Lejre Kommunes samling af regulativer vedrørende anmeldelse af jordflytning (jordflytningsregulativet) 0. Indledning Dette regulativ er en samling af bestemmelser fastsat i medfør af lov om forurenet jord

Læs mere

REGULATIV FOR JORDSTYRING Forslag til revideret områdeklassificering

REGULATIV FOR JORDSTYRING Forslag til revideret områdeklassificering REGULATIV FOR JORDSTYRING Forslag til revideret områdeklassificering Teknik & Miljø, september 2009 Udarbejdet af: Faxe Kommune Teknik & Miljø Frederiksvej 9 4690 Haslev Telefon: 5620 3000 www.faxekommune.dk

Læs mere

Nyborg Forsyning & Service A/S Gasværksvej 2. 5800 Nyborg. Att. Søren V. Christensen, e-post: svc@nfs.as

Nyborg Forsyning & Service A/S Gasværksvej 2. 5800 Nyborg. Att. Søren V. Christensen, e-post: svc@nfs.as Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Nyborg Forsyning & Service A/S Gasværksvej 2 5800 Nyborg Att. Søren V. Christensen, e-post: svc@nfs.as Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk

Læs mere

Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald

Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald Fælles netværksmøde Dakofas netværk for affalds jura og bygge- og anlægsaffald 7. Marts 2013 Kontorchef Dorte Balle Hermansen, Jord & Affald,

Læs mere

Regulativ for jord. Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000

Regulativ for jord. Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Regulativ fr jrd Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 1 Frmål...3 2 Lvgrundlag...3 3 Definitiner...3 4 Anvendelsesmråde...3 5 Pligter g rettigheder...4 6 Gebyrer...4 7 Registrering af udenlandske

Læs mere

Att. Solveig F. Jørgensen, e-post: sofjo@dongenergy.dk 19-01-2015 Sags id.: 14/11848 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik Jørgensen

Att. Solveig F. Jørgensen, e-post: sofjo@dongenergy.dk 19-01-2015 Sags id.: 14/11848 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik Jørgensen DONG Energy A/S, Skærbækværket Klippehagevej 22, Skærbæk 7000 Fredericia Att. Solveig F. Jørgensen, e-post: sofjo@dongenergy.dk 19-01-2015 Sags id.: 14/11848 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik

Læs mere

Orientering til kommunerne om ny jordflytningsbekendtgørelse

Orientering til kommunerne om ny jordflytningsbekendtgørelse Miljøstyrelsen Den. 8. oktober 2007 Orientering til kommunerne om ny jordflytningsbekendtgørelse 1. Indledning 1.1. Formål Orienteringen har til formål at hjælpe kommunerne med at tilrettelægge og håndhæve

Læs mere