Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00"

Transkript

1 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4. Fastlæggelse af kontingent for det løbende regnskabsår 5. Indkomne forslag fra bestyrelsen eller medlemmer 6. Valg af formand 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg er Morten Lange, Esther Bay og Birgitte Hübertz. Alle er villige til genvalg. Helle Louise Holst ønsker ikke at fortsætte i bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår Lone Cederbye. 8. Valg af revisor og revisorsuppleant. Maria Olsen er villig til genvalg. Bestyrelsen foreslår som suppleanter Elsebeth Lange og Helle Louise Holst 9. Eventuelt Ad pkt. 1 Formand Carsten Lange (CL) bød velkommen: Det er en glæde, at så mange vil afse tid til at møde op. For en god ordens skyld vil jeg lige gøre opmærksom på, at det er medlemmer over 18 år, der kan stemme og deltage i diskussioner på Generalforsamlingen. CL foreslog på bestyrelsens vegne Jesper Jørgensen (JJ) som årets dirigent. JJ blev valgt og orienterede om, at Generalforsamlingen var lovlig indkaldt, i henhold til vedtægterne, med 14 dages varsel den 30. januar, hvorefter JJ erklærede Generalforsamlingen beslutningsdygtig og gav ordet til formanden for beretningen, dagsordenens punkt 2. Ad pkt. 2 CL informerede forsamlingen om, at han som noget nyt i år har sendt beretningen for 2013 ud pr. mail sammen med indbydelse til Generalforsamlingen. CL: Jeg går ud fra, at forsamlingen har set og også læst beretningen, så jeg vil derfor ikke læse højt men blot fremhæve et par ting, som vi i bestyrelsen har haft som væsentlige punkter i løbet af året. Han indledte med at nævne spørgsmålet om en eventuel Bane 4 i Trørød Tennisklub. En bane 4 har gennem det seneste år været diskuteret ikke mindst på sidste års Generalforsamling og vi har nedsat et udvalg, der har arbejdet med muligheden for at få en bane 4. Og når jeg er færdig med mit indlæg, vil Jens orientere yderligere vedr. status på bane 4. En anden ting, som er nyt, og som blev indført i begyndelsen af indendørssæsonen 2013, er lørdagstennis i Rundforbi Tennishal. Lørdagene går på skift mellem klubberne og giver os mulighed for en tennisaften ca. én gang om måneden. Vi har gjort rimelig opmærksom på disse arrangementer, synes jeg selv, og Birgitte har sendt mails ud med information, og alligevel har det ikke været nogen succes på grund af manglende opbakning fra medlemmerne. Det koster klubben ca kr. at leje hallen 7 gange fra kl til ca , hvor man både spiller tennis og spiser og hygger i tidsrummet. Der har faktisk kun været en lørdag, hvor det var rigtig godt besøgt - det

2 var juniorernes juleafslutning - så bestyrelsen har derfor besluttet, at vi næste år melder disse lørdage fra og i stedet køber os ind på de lørdage, vi vil have. Juniorleder, Berit Vendelbo fra bestyrelsen bemærkede: Husk at juniorerne har behovet. Medlem Jens From havde en kommentar hertil: Mine børn har besøgt arrangementerne rigtig godt. Men jeg synes, jeg har mærket flere modstridende holdninger til, hvordan det skulle foregå, så det er min opfattelse, at juniorerne ikke altid har følt sig velkomne. Og så var en af lørdagene jo i uge 7, hvor alle jo er på ferie, kommenterede Jens From. CL: Jeg forstår ikke, at nogen føler, at juniorer ikke er velkomne. For det er de. Jeg tror primært, årsagen til den vigende interesse er, at det er lørdag aften. Det er vurderingen lige nu, at der ikke er et behov, så vi i stedet bør købe lørdage ad hoc fremadrettet. Et medlem tilføjede: Jeg synes, man skal give det en chance til, da det ikke er noget, vi har været opmærksomme på som en fast tilbagevendende begivenhed. Jeg har en dreng, der spiller i klubben, hvor vi bl.a. deltager i lørdags-skum-tennis i Nærum. Og det er godt besøgt, så det kan godt lade sig gøre at samle folk om lørdagen, er min vurdering. Kasserer Birgitte Hübertz tilføjede: Vi har sendt information ud med en måneds varsel, så det er ikke fordi, der har manglet information om arrangementerne. Juniorleder Berit foreslog, at man laver et udvalg, der kigger på, hvordan der kommer flere interesserede: I juniorafdelingen har vi behov for i hvert fald 4 lørdage. Jeg foreslår, at der nedsættes et udvalg, der tager initiativ til at få dem brugt. Og hvis der så ikke sker noget, må vi sige dem fra. CL oplyste, at hallens bestyrelse har besluttet, at hver af de 4 klubber får en lørdag om måneden og skal betale for dem: Og ja, det er uheldigt, at vi i år havde uge 7, men så får vi ikke det næste år. Det er et tilbud til alle klubbens medlemmer, hvor vi prøver at integrere juniorer og seniorer. Men som det står nu, vil banerne om lørdagen blive solgt tilbage til hallen, hvis Trørød Tennisklub ikke ønsker dem. CL kom videre under formandens beretning ind på, at klubmesterskaberne igen i 2013 desværre ikke var særlig godt besat: Vi vil gerne have flere til at deltage i de 14 dage, mesterskaberne står på. Der er god hygge i klubben, og bestyrelsen disker op med både vådt og tørt til spillere og tilskuere. Så jeg vil benytte lejligheden her til at sende en appel om, at jo flere der deltager i Klubmesterskaberne, jo bedre bliver arrangementet. CL kom videre ind på køb/salg af timer Rundforbi Tennishal og hallens tilstand: Jeg vil gerne minde alle om, at der er mulighed for at købe de timer, der bliver sat til salg ved at sende en mail til hallens bestyrer Torben Boye. Mht. til tennishallen, så har der i år været en del utætheder i hallens tag, som ikke har det specielt godt. Hallens bestyrelse forhandler derfor i øjeblikket med kommunen om tilskud, og vi håber selvfølgelig på så stort et tilskud fra kommunen som muligt, da nyt tag er en meget stor post. CL sluttede sine udvalgte punkter til Formandens beretning af med at sige tak til alle klubbens frivillige, der møder op og hjælper til samt til klubbens bestyrelse for at gøre Trørød Tennisklub til et sted, hvor der er hyggeligt at være. Herefter gav han ordet til Jens Bruhn-Petersen for yderligere information til Generalforsamlingen vedr. Bane 4-udvalgets arbejde: Jens: Sagen vedr. bane 4 er desværre allerede lukket nu. Da det kom til stykket, og det blev alvor, blev jeg ringet op af Flemming Topsøe, der er en af de 4 arvinger til boet efter Haldor Topsøe. Arvingerne ønsker ikke at gå videre med sagen nu, og de vil på nuværende tidspunkt beholde skoven, som den er. Derfor er sagen lukket nu, da der er ligger et dødsbo, der skal gøres op. Vi har i bestyrelsen også talt med Naturstyrelsen, og til orientering kan jeg oplyse, at sandsynligheden for, at vi fik lov af Naturstyrelsen er minimal, men vi er blevet bremset lidt for tidligt i processen, desværre. Vi skal dog nok regne med, at sandsynligheden for, at vi får en bane 4 er minimal. Naturstyrelsen fjerner ikke skov, hvis de overhovedet kan undgå det. CL tilføjede: Det baneudvalg, der har arbejdet med bane 4, har virkelig lavet et flot og gennemarbejdet materiale med bl.a. flotte tegninger og præsentationer af Nanna From, så det er

3 dødærgerligt. Vi var måske en postgang for sent ude. Hvis Haldor Topsøe stadig havde levet, så havde der ikke været nogle arvinger endnu, og så var det måske gået lidt lettere igennem. Måske. Et medlem spurgte: Kan man forestille sig, at der kan findes et andet sted i kommunen, hvor man kan ligge en bane 4. Den løsning har andre klubber i kommunen. Medlem Jens From tilføjede: Holte har baner på både Trekanten og Carlsmindevej, og det fungerer ganske fortræffeligt. CL: Det er selvfølgelig en mulighed, men der er også visse uhensigtsmæssigheder ved at have baner flere steder. Men det er bestemt en mulighed, vi kan undersøge, sluttede CL af. Den læsbare fremsendte beretning lød således: Som noget nyt fremsendes Formandens beretning sammen med indkaldelsen til Generalforsamlingen. På denne måde håber vi på, at endnu flere får mulighed for at høre beretningen og måske endda på baggrund af denne, får lyst til at deltage i Generalforsamlingen. Formandens beretning vil således ikke blive læst op på Generalforsamlingen, men der vil blive mulighed for at stille spørgsmål til beretningen. Tak for et godt 2013, der traditionen tro begyndte med standerhejsningen, som foregik i koldt og nærmest vinteragtige temperaturer. Når man tænker tilbage på, hvorledes vejret ellers formede sig i sommeren 2013, tror jeg godt, at vi vil starte lidt i den kolde ende, når vi nu ved, hvor dejlig solrig og varm sommeren blev. Vejret i sommeren gav stor mulighed for at spille en masse tennis og det blev der sandelig også gjort. Det er vi i bestyrelsen glade for og håber, at det også vil blive tilfældet i Banerne, som var klar på dagen, var igen i 2013 meget fine og faste fra dag 1. Det lægger vi stor vægt på, og det bliver også bemærket af de gæstende spillere, der kommer og spiller i TT. En stor tak til både baneanlægsmand Poul Ørholt Nielsen, der havde nået at tromle banerne 6-7 gange og til vores banemand Jørgen Kirk, som har plejet banerne med stor omhu før og efter åbningen Vi er glade for, at Jørgen Kirk også vil hjælpe med til dette vigtige hverv i At have gode baner er til stor glæde for os alle, og vi prioriterer dette meget højt. Birgitte Hübertz stod som sædvanlig for Onsdagsspil, så alt var ved det gamle/trygge, og vi fastholdt det gode koncept. Dejligt at banerne også om formiddagen bliver benyttet aktivt. Tirsdagsturnering v. Birthe Kirk & Lars Mølbak blev også i 2013 pænt besøgt, og vi justerede banebenyttelsen til, hvor mange der kom på de enkelte tirsdage. Dette forløb fint, og de baner, der ikke blev brugt til tirsdagstennis, blev hurtigt frigivet til almindeligt klubspil. Der er en del arrangementer i løbet af en sæson, som kræver, at banerne bliver blokeret og reserveret til disse arrangementer. En gang imellem bliver vi nødt til at reservere lidt flere baner, end der umiddelbart er behov for til det enkelte arrangement, men de medlemmer, der har ansvaret for et givent arrangement, frigiver de baner, der er overbooket, så snart dette er muligt. Så derfor opfordrer jeg alle de medlemmer, der ønsker at spille i umiddelbar forlængelse af et arrangement, til at holde øje med frigivelsen af overskydende baner eller måske endda komme op i klubben og tage chancen for at kunne komme til at spille hurtigt efter et arrangement. Det betyder måske, at man må vente en halv times tid, inden en bane bliver ledig, men så kan man jo blive inspireret af det underholdende spil, som især mange holdkampe kan tilbyde. Der er fundet en god balance i klubben med hensyn til fordeling af banetimer til diverse hold, forskellige former for træning, hjemmeholdkampe, diverse arrangementer og almindeligt klubspil. Denne fordeling har vi tænkt at fortsætte med i Dog er vi meget opmærksomme på, at skolereformen, der træder i kraft efter sommerferien 2014 og derved juniorernes mulighed for at komme til træning allerede fra tidligt på eftermiddagen fremover, kan blive en udfordring. Vi er i dialog med en af skolerne i vores nærområde, således at vi forhåbentligt kan opnå fuld indsigt i implikationerne og agere derefter. Bane 4 : Vi har over en periode drøftet muligheden for at anlægge en bane 4 parallelt med bane 3 ind mod skoven. Vi er nu kommet så langt, at der i januar 2014 er færdiggjort en ansøgning til

4 Naturstyrelsen, som i første omgang er afleveret til skovarealets ejer (Frydenlund), som skal godkende ansøgningen. Vi forventer et svar fra Naturstyrelsen i løbet af foråret Der er blevet udført et meget grundigt forarbejde med flotte skitser med beskrivelser og illustrationer af, hvorledes klubben vil komme til at fremstå med en bane 4. Selve klubben, i de hyggelige og smukke omgivelser, vil fortsat komme til at fremstå, som vi kender den i dag, så der bliver ikke lavet noget om i den henseende. Vi mener selv, at vi har argumenteret solidt for vores sag, men eftersom skovarealet ligger i fredskovsområde, er der, i henhold til Naturstyrelsens praksis, desværre en meget stor risiko for et negativt svar. Så snart vi har Naturstyrelsens svar, melder vi naturligvis resultatet ud. Skulle vi få tilladelse til at anlægge en bane 4, vil vi straks gå i gang, således at banen måske allerede kan stå klar til starten af sæson Man har jo lov at håbe. Klubmesterskaberne 2014: Klubmesterskaberne blev som sædvanligt afholdt i sidste halvdel af august, og vi var begunstiget af meget fint vejr, så alt blev gennemført til tiden. Desværre var der ikke ret mange, der havde meldt sig, hvorfor jeg allerede nu opfordrer alle til at overveje at melde sig til klubmesterskaberne 2014, som også i år vil blive afholdt i anden halvdel af august. Arrangementet omkring klubmesterskaberne er som regel meget hyggeligt, hvor klubben hver aften disker op med drikkevarer, frugt m.v., således at tilskuerne har noget at styrke sig på under de ofte meget spændende og gode kampe. Det er en sjov og god måde at møde andre klubmedlemmer end dem, man er vant til at spille med/mod. Så kom og vær med der er ingen, der bider. Sommerfesten/hygge; Sommerfesten blev afholdt den 31. august i forbindelse med afholdelse af klubmesterskabsfinalerne. Der blev grillet på klubbens nye gas-grill, og vi havde alle en meget hyggelig aften. Der vil også i 2014 blive afholdt en sommerfest - men mere om dette senere. Se og følg opslag i klubben. Indendørs lørdagsspil : Som noget nyt i indendørssæsonen 2013/2014 har TT fået mulighed for at leje Rundforbi Tennishal hver fjerde lørdag fra kl Informationen fra bestyrelsen har været (via udsendelse af mails), at alle klubbens medlemmer har mulighed for at komme ned i Rundforbi Tennishal og spille med. Der har været mulighed for frit spil, juniorarrangementer og lidt hyggeturneringsspil med efterfølgende fælles spisning. Der har på nuværende tidspunkt været afholdt 5 sådanne lørdagsarrangementer, og der har desværre kun været meget få medlemmer, der har benyttet sig af denne mulighed, lige bortset fra juniorjuleafslutningen den 14. december, som var en stor succes med mange deltagere. Vi vil også gerne her opfordre klubbens medlemmer til at støtte op omkring dette tilbud om at komme til at spille indendørstennis, og vi er meget lydhøre overfor, hvorledes vi kan gøre disse lørdag aftener mere attraktive, således at der kommer endnu flere til arrangementerne. Desværre er det ikke muligt at lægge disse arrangementer på andre tidspunkter end lørdag aften. Vi må også sande, at såfremt der ikke er bedre tilslutning til disse arrangementer fremover, vil vi overveje ikke at fortsætte med dette lørdagstilbud i de kommende indendørssæsoner. Det sportslige plan: På det sportslige plan havde TT mange succeser i 2013, idet vores første hold vandt deres række og rykkede op fra Serie 2 til Serie 1, og vores veteranhold fik en flot 3. plads i deres række i Sjællandsserien. Juniorerne gjorde det også meget fint, takket være en stor træningsindsats ledet af vores dygtige og populære træner Poul Erik Madsen. Vores U10 hold blev suveræne Sjællandsmestre uden at tabe en kamp, og U12 holdet vandt sølv. U14 holdet vandt også Sjællandsmesterskabet, og skulle herefter spille mod de andre regionsmestre. Den første kamp blev vundet, og derefter blev der spillet finale mod KB. Denne kamp endte 3-3, men desværre tabte TT med 1 sæt, da man måtte tælle sæt ved 3-3 i kampe. Vores fusionshold med Holte i U14 blev også Sjællandsmestre. Så alt i alt en meget flot indsats af alle juniorholdene.

5 Rundforbi Tennishal: Rundforbi Tennishal har som sædvanlig haft stor efterspørgsel af tennistimer, hvilket betyder, at der kun er meget få ledige faste timer at få adgang til. Men der er trods alt nogle ledige timer, så hvis der skulle være nogle TT medlemmer, der er interesseret i at købe en fast time i Rundforbi Tennishal, skal der rettes henvendelse til Torben Boye på Tennishallen fik ny formand i maj 2013, og det er nu Gitte D Arcy fra Nærum Tennisklub. Formandskabet vil gå på skift mellem de 4 klubber, Nærum, Holte, Vedbæk og Trørød. Et bestyrelsesmedlem fra hver af de 4 klubber danner sammen med 2 repræsentanter fra Rudersdal Kommune Rundforbi Tennishals bestyrelse. TT er pt. repræsenteret ved Carsten Lange. Økonomien i Hallen er tilfredsstillende, og pt. drøftes et større projekt om muligheden for at forny taget på hallen, idet der er opstået nogle utætheder, som med tiden vil ødelægge taget og selvfølgelig banerne, hvis der kommer vand ind. Afslutningsvis vil jeg gerne takke alle de medlemmer i TT, der yder en stor frivillig indsats og hjælper til med arrangementer m.v., således at klubben i 2013 har været og fremover vil være den hyggelige tennisklub, som vi alle gerne vil have, at TT er. En speciel tak til Helle Louise Holst der af arbejdsmæssige årsager ikke kan afse tid til at deltage i bestyrelsesarbejdet fremover, hvorfor Helle ikke ønsker at fortsætte i bestyrelsen. Helle har ydet en stor arbejdsindsats i bestyrelsen og har altid skrevet meget fyldige og gode referater fra bestyrelsesmøderne. Tak for 2013 og på gensyn i maj Carsten Lange Formand Dirigent JJ spurgte, om der var flere spørgsmål til Formandens beretning: Hvis der ikke er flere kommentarer, vil jeg foreslå, at vi godkender Formandens beretning og går over til næste punkt: Forelæggelse af revideret regnskab. Ad pkt. 3 Kasserer Birgitte Hübertz gennemgik forslag til det reviderede regnskab. Birgitte fremhævede nogle enkelte væsentlige punkter ved gennemgangen og oplyste, at de væsentligste poster i budgettet er følgende: Indtægterne er kr., som primært kommer fra kontingenter, træningsindtægter samt fra driftstilskud. Udgifterne er på kr., som dækker over udgifter til trænerløn, klargøring og vedligeholdelse af banerne, klubliv, bolde og bl.a. vand, som har kostet 5000 kr. ekstra i Egenkapitalen er derfor nu kr. mod kr. året før, oplyste Birgitte og spurgte forsamlingen, om der var nogen kommentarer. CL tilføjede mht. egenkapitalen: Det er ikke bestyrelsens hensigt, at vi skal have et overskud. Indtægter og udgifter skal balancere. Vi har tidligere brugt penge til at lave baner, hegn mv., hvilket tærede på formuen, så vi måtte hæve kontingentet. Vi sagde umiddelbart efter etableringen af nyt hegn, at vi ønskede at få egenkapitalen op på et niveau på til /minus. Det er den er nu, så det er helt i tråd med det, Generalforsamlingen er orienteret om, og overskuddet er i det niveau, hvor vi gerne vil have det. Vi ønsker ikke et stort overskud, men vi skal på den anden side have en sund økonomi, så vi kan modstå uforudsete udgifter, understregede CL. Dirigent JJ konstaterede, at der ikke var flere spørgsmål til regnskabet, og regnskabet blev herefter godkendt. Birgitte gennemgik herefter budgetforslag for 2014, hvor Trørød Tennisklub forventer at komme ud med et regnskab, der balancerer på 0 kr. Ad pkt. 4 Dirigent JJ orienterede om, at Generalforsamlingen nu gik over til: Fastlæggelse af kontingent for det løbende regnskabsår.

6 Bestyrelsen foreslog følgende kontingenter for sæsonen 2014: Seniorer kr. 950 Ungseniorer kr. 700 Juniorer kr. 500 Passive kr. 100 Gæstetimer kr. 40 Bestyrelsens forslag til kontingent 2014 blev godkendt af Generalforsamlingen, og JJ præsenterede næste punkt: Indkomne forslag fra bestyrelsen eller medlemmer. Ad pkt. 5 Der var ikke indkommet nogen forslag. Dirigenten JJ orienterede om, at Generalforsamlingen nu gik over til næste punkt: Valg af formand. Ad pkt. 6 CL var villig til genvalg, og han blev enstemmigt genvalgt. JJ præsenterede næste punkt: Valg af bestyrelsesmedlemmer. Ad pkt. 7 På valg var Morten Lange, Esther Bay og Birgitte Hübertz, der alle var villige til genvalg, og de blev enstemmigt genvalgt. Helle Louise Holst ønskede af arbejdsmæssige årsager ikke at fortsætte i bestyrelsen. Bestyrelsen foreslog Lone Cederbye som ny sekretær. Lone Cederbye blev enstemmigt valgt. Lone Cederbye var grundet forretningsrejse ikke til stede, men CL orienterede Generalforsamlingen om, at der hurtigst muligt vil komme et billede op af Lone Cederbye i klubben. Dirigent JJ orienterede om, at Generalforsamlingen nu gik over til punktet: Valg af revisor og revisorsuppleant. Ad pkt. 8 Maria Olsen var villig til genvalg. I stedet for revisorsuppleant Lone Cederbye, der træder ind i bestyrelsen, foreslog bestyrelsen Elsebeth Lange og Helle Louise Holst. Alle blev enstemmigt valgt. Ad pkt. 9 Dirigent JJ orienterede om, at Generalforsamlingen nu gik over til punktet: Eventuelt, hvor vi stort set kan tage alt op. Et medlem spurgte, om bestyrelsen havde overvejret, hvad den nye skolereform vil betyde for klubben. CL orienterede om, at han og juniorleder Berit Vendelbo har et møde i nær fremtid med Trørødskolens leder Suzanne Henningsen, hvor der skal diskuteres, hvordan skolereformen får indflydelse på vores klub: Men skolerne starter efter sommerferien først midt i august, så vi har hele vinteren 2014/2015 til at finde ud af løsningsmuligheder. Det er et emne, vi selvfølgelig vil drøfte i hele vinterperioden. Juniorleder Berit Vendelbo tilføjede: Nogle skoler har vist god vilje til at samarbejde med nogle af sportsklubberne. Og vi vil derfor i juniorafdelingen prøve at arbejde på at bruge nogle af juniortimerne i skoletiden. Mht. til tennis indendørs om vinteren, så bliver det også en fordelingsnøgle, men som det er for tidligt at sige noget om. Et medlem foreslog: Måske kan man lave noget nytænkning mht. til at bruge indendørsbanerne om sommeren, hvor banerne alligevel står næsten tomme. CL orienterede om, at man allerede nu fra hallens side arbejder på at skaffe flere eftermiddagstider til juniorerne. Det var simpelthen et krav fra kommunen, at vi kunne tilbyde flere juniortræningstimer, og derfor har flere af de betalende voksne spillere fået sagt deres tid op. De fleste har sagt ok, men nogle var ikke så glade, og de har fået et år til at finde nye tider. Dirigent JJ spurgte, om der var flere punkter til eventuelt.

7 Juniortræner Poul Erik oplyste, at både juniorerne og flere voksne har været glade for de store juniorpigers deltagelse i klubmesterskaberne, og han foreslog derfor, at der til kommende klubmesterskaber laves to A-rækker for damerne: En med seniorer og juniorer samt en udelukkende med seniorer. CL. Det er blevet taget til referat. Medlem Inger Ashworth spurgte: Kan man ikke pålægge holdspillerne at stille op til klubmesterskablerne? CL: Det er jo faktisk et kriterium for at få indendørstræning i hallen om vinteren. Det er et spørgsmål om, at vi skal være lidt strengere til at håndhæve det. Vi kan genfremsende kriterierne til holdspillerne, der hedder deltage aktivt i klubbens liv, spiller på hold og spiller med i klubmesterskaberne. Holdspiller Lars Gluud tilføjede: Bare det at få holdspillerne til at spille på hold er svært Da der ikke var flere spørgsmål, sluttede dirigent JJ Generalforsamlingen af med en tak for god ro og orden. CL takkede JJ for indsatsatsen og benyttede samtidig lejligheden til at takke Helle Louise Holst for hendes arbejde i bestyrelsen de seneste 5 år og takkede for altid fyldige referater. Helle sagde, at hun som tak for den lærerige og spændende periode, det har været at være medlem af bestyrelsen, gerne ville sige en tak til sine nu tidligere bestyrelseskollegaer og sige et par ord om alt det frivillige arbejde, der foregår i Trørød Tennisklub: Kære generalforsamling og kære bestyrelseskollegaer. Tak til medlemmerne for valget til bestyrelsen i sin tid. Det har været en fornøjelse og lærerigt at være med i frivilligt arbejde de seneste 5 år. Og kære tidligere bestyrelseskollegaer, det er et flot stykke arbejde, I alle gør. Jeg tror ikke - før man har prøvet det selv - er klar over, hvor meget tid og energi det tager at deltage i frivilligt arbejde i foreninger og idrætsklubber i Danmark. Som almindelige medlemmer af en klub, så kommer vi bare på banerne med vores børn eller spiller selv uden at tænke over alt det arbejde, der ligger bag. Og det gælder også f.eks. til børnenes klassefester, hvor festkomiteer og udvalg har sørget for mad, blomster, borde, lokaler osv. Som almindelige medlemmer og det er jeg jo snart igen så ser vi bare, at der er sat nyt hegn op, at der står et fad med velanrettet frugt til arrangementer Og vi tænker ikke på alt det arbejde, der er lagt i det inden. Vi lægger f.eks. ikke meget mærke til, at nogen har sørget for, at der bliver gjort rent i klubben. En klog kvinde sagde en gang til mig mht. til det med rengøring set ser man kun, når der IKKE er gjort rent. Jeg har efter de 5 år i bestyrelsen fået et indblik i alt det arbejde I som frivillige og bemærk ulønnede lægger i det. Og jeg kan bare konkludere: For alle de mails, der bliver sendt ud ingen regning For alle de informationer og fotos, der bliver lagt på hjemmesiden ingen regning For indhentning af tilbud til nyt køkken ingen regning For alle de girokort, der bliver sendt ud ingen regning. Kun til medlemmer selvfølgelig For alle de rykkere, der bliver sendt ud, når folk ikke lige får betalt til tiden ingen regning For at indhente tilbud om klubdragter og bolde ingen regning For at klippe klubbens hæk, når kommunen ikke lige kommer forbi ingen regning For aflæsning af el og vand ingen regning. For indkøb af ny kaffemaskine, når den gamle siger stop ingen regning For Indkøb af kaffe og toiletpapir ingen regning Og for indkøb af den nye fine gasgrill. Og for indsendelse af presse-nyt om f.eks. juniorernes mange fine resultater ingen regning For at sammensætte et program til klubmesterskaberne. Og turneringer ingen regning For indkøb af grus. Og for at indhente tilbud på klargøring af banerne ingen regning For arbejdet med at søge om en bane 4 ingen regning For at søge om tilskud fra kommunen ingen regning For at forhandle trænerkontrakter ingen regning For at indhente og indsende lovpligtige børneattester på vores trænere ingen regning. Og jeg kunne blive ved.

8 Jeg synes, det har været sundt, hyggeligt og lærerigt at være med i bestyrelsen i vores lille klub. Og jeg tror næsten, jeg kan sige med overbevisning, at der kun er få steder i Danmark, der findes en så kompetent bestyrelse, der sørger for en sikker økonomi i vores lille klub. Og en bestyrelse, der forstår at dele sol og vind lige, uden at skele til egne interesser. Tak til alle her på Generalforsamlingen for at støtte op om vores hyggelige lille klub. Og tak til mine nu tidligere bestyrelseskollegaer, som fortsætter arbejdet, så jeg bare kan tage ketsjeren under armen og spille tennis i det grønne i en af Danmarks mest veldrevne klubber, sluttede Helle af. CL afsluttede dagens Generalforsamling med at takke de fremmødte og bød på klubbens vegne på en let anretning bestående af skinke og hjemmelavet kartoffelsalat efterfulgt af ost samt et glas øl, vand eller vin. Jesper Jørgensen Dirigent Carsten Lange Jens Bruhn-Petersen Birgitte Hübertz Formand Næstformand Kasserer Helle Holst Morten Lange Berit Vendelbo Sekretær Spilleudvalgsformand Juniorleder Esther Bay Baneinspektør

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton Stiftet 10. december 1958 44 årgang Maj 2013 Morud Idrætsforenings nyhedsblad med alt nyt fra dit nærområde! 1973 1973-2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Se side 20-23: Gymnastikken Se side 24-26:

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen torsdag den 26. februar 2009 kl. 19.30 på Carlsmindevej.

Referat af Generalforsamlingen torsdag den 26. februar 2009 kl. 19.30 på Carlsmindevej. Generalforsamling 2009 Holte Tennisklub Carslmindevej 26 2840 Holte Referat af Generalforsamlingen torsdag den 26. februar 2009 kl. 19.30 på Carlsmindevej. Fra bestyrelsen deltog formand Ebbe Stadel Nielsen

Læs mere

Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub

Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub 1. Valg af dirigent - Hovedbestyrelsen foreslog advokat Jens Hjortskov, (JH) som blev valgt uden modkandidater. - JH konstaterede at generalforsamling var

Læs mere

R E F E R A T. Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub.

R E F E R A T. Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub. R E F E R A T Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub. Referent: Jane Bach Sørensen Til stede var 52 stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat af: Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 10. april 2014 Generalforsamling den 10. april

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011.

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. 1 MUNDTLIG BERETNING 2011. VELKOMST: Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. I ønskes alle et Godt Nytår. Endnu engang er vi samlet her i Roskilde

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

KRATTEN LÆS INDE I BLADET:

KRATTEN LÆS INDE I BLADET: KRATTEN December 2005 NR.6 ÅRGANG 38 Så er julen over Gistrup igen BADMINTON FODBOLD GYMNASTIK PETANQUE TENNIS VOLLEYBALL LÆS INDE I BLADET: Diverse generalforsamlinger Fodbolddrenge og piger på tur God

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender April 2012 Thomas og Tanga klædt i solens farver. INDHOLD Indbydelse til Hanstholm skræntflyvning Indbydelse til Standerhejsning Protokol fra generalforsamlingen Referat af konstituerende bestyrelsesmøde

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

KompasPosten. Nr. 1 januar 2015. Herning Orienteringsklub. Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F

KompasPosten. Nr. 1 januar 2015. Herning Orienteringsklub. Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F KompasPosten Nr. 1 januar 2015 Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F Formand Jens Jørgen Jensen jjjensen@dadlnet.dk 97 12 42 14 Næstformand Bjørn Hansen Voulund@c.dk 97 15 15 55 Økonomiudvalg

Læs mere

BIF nr.2 2008.qxd 31-05-2008 17:01 Side 1. 31. årgang Nr. 2 juni 2008. En stolt Samar Damond blev klubmester i badminton.

BIF nr.2 2008.qxd 31-05-2008 17:01 Side 1. 31. årgang Nr. 2 juni 2008. En stolt Samar Damond blev klubmester i badminton. BIF nr.2 2008.qxd 31-05-2008 17:01 Side 1 31. årgang Nr. 2 juni 2008 En stolt Samar Damond blev klubmester i badminton. B r a b r a n d I d r æ t s f o r e n i n g BIF nr.2 2008.qxd 31-05-2008 17:01 Side

Læs mere

Start af SKOLE CUP. Kurset "VORT HOLD" afholdes for miniputafdelingen.

Start af SKOLE CUP. Kurset VORT HOLD afholdes for miniputafdelingen. Nord-Als Boldklub-s generalforsamling den 25.1.1996 Formandens beretning for året 1995. Side l af Jeg vil starte min beretning, som jeg har gjort det de sidste år - nemlig med at fortælle i store træk

Læs mere