Husorden/informationsskrivelse for; Ejerforeningen Matr. 23o Forhåbningsholms Alle 41A og B 1904 Frederiksberg C (Udkast 2007)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Husorden/informationsskrivelse for; Ejerforeningen Matr. 23o Forhåbningsholms Alle 41A og B 1904 Frederiksberg C (Udkast 2007)"

Transkript

1 Husorden/informationsskrivelse for; Ejerforeningen Matr. o Forhåbningsholms Alle 1A og B 10 Frederiksberg C (Udkast 00) Denne skrivelse er til nuværende og nye beboere. Hensigten er at give en samlet information om praktiske forhold inden for ejendommen. Husorden blev vedtaget på generalforsamlingen(gf) den. april 00 og revideret på GF 1. marts 00 samt GF mandag den. april 00 Indholdsfortegnelse: 01) Bestyrelsen:...H 1H) Vicevært:...H H) Administration:...H H) Facader:...H H) Forsikringsskader:...0H H) Vandspild:...1H H) Husdyr:...H H) Skorstene:...H H) Kælder- og loftsrummene:...h H) Vinduer:...H H) Parkering:...H H1) Fester, musik og støj:...h 1H1) Vedligeholdelse:...H 1H1) Fællesarealer:...H 1H1) Fremleje:...0H 1H1) Fælles installationer...1h 1H1) Affald:...H 1H1) Grill:...H 1H1) Radiatorer og varme:...h 1H0) Fællesopgaver:...H 0H1) Snerydning:...H 1H) Nøgler:...H H) Vaskeri/vaskemaskiner:...H H) Love:...H H) Overtrædelser af reglementet:...0h 1

2 ) Bestyrelsen: Bestyrelsen bliver valgt på den årlige ordinære generalforsamling. Bestyrelsens sammensætning fremgår af referatet for den sidste ordinære generalforsamling. ) Vicevært og fællesopgaver: Såfremt vi har ansat vicevært gælder stk. 1.,. og. Såfremt vi selv står for fællesopgaver, gælder stk..,. og. Pt. Gælder af referat af generalforsamlingen 00 hvor vi vedtog at have vicevært til at varetage fællesopgaver og glatførebekæmpelse. Kontakt til håndværkere står bestyrelsen for. Dvs. stk. 1.,. og. gælder. Vores vicevært er: Kiøbenhavnernes totalrengøring Christian Hall + 0 Det overordnede ansvar for bygningen og dens installationer påhviler bestyrelsen. Forhuset (Lejl. 1 og 1) deltager ikke på ligefod i fællesopgaverne i forhold til etagehuset (lejl. til ) eller i betaling af disse. Alle lejemålene (1 til 1) deles ligeligt om fejning af fortov, forgård samt glatførebekæmpelse, resten af opgaverne er 1 og 1 fritaget fra.. Stk. 1 Vi har ansat en vicevært til at tage sig af den daglige rengøring af trappearealer, vaskekælder, samt for- og baggård samt haven. Stk. Vi har ansat en vicevært til at tage sig af glatførebekæmpelse. Stk. Vi har ansat en vicevært til at kontakte håndværekere Stk. Såfremt at vi ikke har ansat en vicevært og vi klare fællesopgaverne selv, kan bestyrelsen jf. husordenen pålægge bøde på 00 Kr. per måned for manglende udførelse af sin forpligtigelse. Man kan betale sig fri fra at skulle udføre en fællesopgave for 0 Kr. per måned. Stk. Såfremt at vi ikke har ansat en vicevært og vi klare glatførebekæmpelsen selv, kan bestyrelsen jf. husordenen pålægge bøde på 00 Kr. per måned for manglende udførelse af sin forpligtigelse. Man kan betale sig fri fra at skulle udføre snerydning for 0 Kr. per måned i de tre vintermåneder. Såfremt den ansvarlige ikke rydder, bør en fra bestyrelsen akut finde en person som kan rydde vejen. Vedkommende kan efterfølgende kompenseres økonomisk, eller få fritagelse fra senere fællesopgaver eller arbejdsweekend. Stk.. Såfremt at vi ikke har ansat en vicevært til at varetage kontakt til håndværkere påhviler det bestyrelsen.

3 ) Administration: Vi har hyret et administrationsfirma til at varetage husets administration. Administrator: ADBO ejendomsforvaltning ApS Borups Allé 1 St. th. (butik) 00 Kbh. NV. : 00 Fax: Hans Brix; ) Facader: Samtlige facader er fællesanliggende og må ikke ændres, dvs. der må ikke ændres på den udvendige side af vinduerne, påskrues vindueshapser, eller foretages andre ændringer af facaderne. ) Forsikringsskader: Ved vandskader som følge af sprængt vandrør eller andre skader på ejendommen kontaktes bestyrelsen. Ejendommens forsikring dækker ikke glas og kummer. Skader af denne art dækkes af beboernes egen forsikring. ) Vandspild: For at undgå vandspild skal det tilses at vandhaner, cisterner med mere er tætte. Installation af nye toiletter skal være med stor og lille skyl. ) Husdyr: Det er ikke tilladt at holde hund. ) Skorstene: Installation af ildsteder anmeldes til bestyrelsen, der sørger for, at skorstensfejerne får besked. ) Kælder- og loftsrummene: Der er et loftsrum samt et kælderrum tilhørende hver lejlighed. Rummene skal være aflåste. Der må ikke opbevares brandfarlige eller ildelugtende ting og i har selv ansvaret for rummene, herunder svampeangreb. Vinduer i lofts- og kælderrum skal holdes lukket, når vejrliget kræver det. Man må ikke tilslutte hårde hvidevare, køleskabe og kummefrysere mm. til el-nettet i kælderen. Undtagelse er elektriske affugtere, som bestyrelsen kan kræve opsat i kælderrum i tilfælde af høj luftfugtighed. Hvis man ønsker fryser i sit kælderrum, skal man på egen regning få en elektriker til at opsætte et separat relæ til sit kælderrum og strømmen skal så betales direkte til el-selskabet. Alternativt kan man få en elektriker til at montere et lovlig kabel fra ens lejlighed til ens kælderrum ) Vinduer: Jfr. pkt. er samtlige facader fællesanliggende. Ved større vedligeholdelse eller facadearbejde, såsom vinduesudskiftning, skal ejerforeningens bestyrelse spørges til råds. Det påhviler den enkelte ejer af de enkelte lejligheder at vedligeholde vinduerne indvendigt, såvel som mindre udvendig vedligeholdelse. Ved registrering af ethvert skadedyr eller svamp SKAL bestyrelsen straks underrettes.

4 ) Parkering: Husk der er timers parkering ved Forhåbningsholms Allé. Parkeringsordning kan laves med kommunen hvis du bor her fast og har bil. Parkeringstilladelse koster årligt Kr.,- og kan rekvireres hos Frb. Kommune. Ellers kan man købe dagsskrabeskiver for kr. på tankstationer. Biler, motorcykler og trailere må ikke parkeres i for- og baggården samt foran indgangene til disse undtagen ved på og aflæsning, i det det er forbudt af brandmyndighederne. 1) Fester, musik og støj: Vi ønsker, at beboerne udviser gensidig respekt, ved f.eks. at give besked ved afholdelse af fester og lignende. Fester skal varsles med min. dage. Ved fest menes ikke en hyggelig aften med vennerne, hvor man spiller lidt musik. Det påhviler den enkelte at sørge for oprydning af fællesarealer, hvis der er behov for det efter en fest. Derudover forventes, at man viser hensyn til beboernes forskellige behov hvad angår musik om aftenen og morgenen m.v. Samtidig forventes, at udførelse af håndværkermæssige arbejde foregår på rimelige tidspunkter, her kan man evt. forhøre sig blandt de omkringliggende lejligheder. 1) Vedligeholdelse: Indvendig vedligeholdelse påhviler ejer. Hvis man planlægger egentlige konstruktionsændringer, skal bestyrelsen høres. 1) Fællesarealer: Håndværkere til fællesarealer må kun rekvireres af eller efter aftale med bestyrelsen. Trapper og fællesarealer må ikke bruges til opbevaring heller ikke af byggematerialer. Man kan aftale med bestyrelsen, hvor materialerne kan opbevares, så de ikke er til gene. En børnefamilie kan opbevare en barnevogn samt klapvogn i forgangen under trappen. Man må dog kun opbevare disse børneartikler, hvis de bliver brugt i det daglige. Der er kun plads til én barnevogn samt én klapvogn, så i tilfælde af flere børnefamilier i opgangen, må i indgå et kompromis. Kælke rulleskøjter etc. bør opbevares i kælderen. 1) Fremleje: Hvis en ejer ønsker at udleje sin lejlighed, skal bestyrelsen underrettes. 1) Fælles installationer Som hovedregel gælder, at ejerforeningen tager sig af alle lodrette installationer og ejerne af de vandrette. Dvs. at ejerforeningen vedligeholder hovedfaldstammen, hovedvandrørene (stigstrenge), hovedgasrøret og hovedstrømkablet. I tvivlstilfælde kontaktes bestyrelsen. 1) Affald: Flasker og glas bør ikke komme i vores affaldscontainer, men skal til genbrug. Nærmeste container findes ved skolen ved Niels Ebbesensvej. Aviser og reklamer skal i aviscontaineren ved siden af affaldscontaineren. Der må ikke komme pap i aviscontaineren, det skal i papcontaineren. Grundet at der er madrester på pizzabakker, skal disse smides ud sammen med andet madaffald i de almindelige affaldscontainere. Er pap- og aviscontainerne fulde er det bedre at smide aviserne til alm. affald end at proppe dem. Storskrald

5 kan bestilles gennem bestyrelsen eller via R Tlf. 01 eller I skal hænge opslag op så andre beboere også har mulighed for at stille storskrald ud. OBS. Byggeaffald skal man selv skaffe sig af med, eller fjernes kun mod betaling af R. Har I meget affald i en periode eksempelvis under ombyggeri, kan I hvis ikke affaldscontainerne er fulde smide det i mandag aften. (de tømmes tirsdag morgen). I må ikke bare fylde en af containerne op midt på ugen, så beboerne ikke kan komme af med letfordærveligt affald i weekenden. 1) Grill: VI har en grill i kælderen som man kan benytte hvis den ikke er reserveret. I kan reservere den på den kalender som hænger på opslagstavlen. Grillen skal gøres ren efter brug. 1) Radiatorer og varme: Enhver udgift i forbindelse med uskiftning af utætte radiatorer og defekte termostater påhviler den enkelte ejer. Udluftning af radiatorer sker én gang årligt i starten af fyringssæsonen ved bestyrelsens foranstaltning. Når dette sker skal alle termostater stå på højeste gennemstrømning for at undgå nye luftlommer i radiatorerne efter udluftningen. Varmesystemet er fuldautomatisk og sørger for tilstrækkelig varme i varmesystemet. Systemet sænker når udetemperaturen tillader det. Varmesystemet er indstillet således at hver lejlighed opnår en rumtemperatur på grader, når alle termostater i lejligheder er indstillet på. Da varmesystemet sender afmålte mængder af varme rundt i systemet, er der ikke muligt at opvarme en lejlighed ved kun at lukke op for få radiatorer. Sæt derfor termostaterne i lejligheden på stort set det samme. Der er opsat en varmemåler på alle radiatorer. Måleren måler ikke varmeforbrug men udelukkende temperatur ved radiatoren. Således måles et forbrug selvom radiatoren altid er lukket. I starten og slutningen af en fyringssæson kan det forekomme at der ikke er tilstrækkelig varme på systemet. Kontakt bestyrelsen, hvis der er problemer med at holde varmen. Forbruget aflæses én gang årligt af Clorius Viterra som skal have adgang til jeres lejlighed. 0) Arbejdsweekender: Ejerforeningen afholder til arbejdsweekender årligt. Det besluttes på generalforsamlingen jfr. stk. om hvor mange arbejdsweekender der skal afholdes, samt hvor mange man har pligt til at møde op til. Stk. Hvis man ikke kommer til de varslede obligatoriske arbejdsweekender skal man jevnfør husordenen betale kr. per time der har været arbejdet på arbejdsweekenden inkl. frokost. Ex. Kl. til kl. 1 = timer man skal betale = 0 Kr.

6 ) Fællesopgaver: Vi har pt. Ingen fællesopgaver da disse er udliciteret til et professionelt rengøringsfirma. ) Snerydning: Snerydning er også udliciteret ) Nøgler: Samme nøgle passer til hovedindgang, kælderindgang, port til baggård samt vaskekælder. Af hensyn til slidtage i låsene bedes i benytte originale kopier, som kan rekvireres gennem viceværten og ikke selv lave kopier af gamle slidte nøgler. ) Vaskeri/vaskemaskiner: Der er fælles vaskeri i kælderen. Vi har to vaskemaskiner af mærket Miele samt en AGE tørretumbler. Det koster 1 Kr. per vask inkl. en kop minus kalk som vi henviser jer til at bruge. I skal sætte en streg for hver vask i foretager jer og ca. gange årligt laver vi et vaskeregnskab, hvor i betaler samlet for jeres vask. I må selv sørge for sæbe. I må ikke bruger et tyktflydende skyllemiddel, da skyllemiddelskuffen stopper til. I er velkomne til at benytte ejerforeningens lagereddike i stedet for skyllemiddel, det er ejerforeningens og er gratis. Hvis I alligevel stopper skyllemiddelskuffen til, eksempelvis ved at spilde sæbe i den, skal i selv rengøre den. Skuffen kan trækkes ud og vaskes i vasken i vaskekælderen. Tør i øvrigt altid spildt sæbe op. Tørring af tøj kan foregå enten i tørretumbleren, i gården eller på loftet. Tørretumbleren koster kr. som betales direkte i automat, hver opmærksom på at den ofte først tørrer helt tørt ved indkast af - Kr. Til hver lejlighed hører en sæbeboks hvor man kan opbevare sin personlige sæbe. Det er ikke tilladt at opbevare egen sæbe ovenpå vaskemaskinen eller på gulvet ved siden af. ) Love: Vi henviser i øvrigt til vores love, som mht. generalforsamling, regnskab, bestyrelsesansvar er mere specifik. Lovene kan rekvireres gennem administrator eller bestyrelsen. ) Overtrædelser af reglementet: Gentagne overtrædelser af reglementet vil medføre påtale fra bestyrelsen og at evt. ejere af udlejningslejligheder bliver pålagt at opsige de generende lejere i overensstemmelse med lejelovens bestemmelser. Beboere og lejere kan også få frataget retten til at afbenytte fællesarealer samt vaskeri. Husorden blev vedtaget på generalforsamlingen den 1. marts 00 På vegne af bestyrelsen;

7 1 1 1

Værd at vide om Kilholm Andelsboligforening. Vanløse Allé 50-64 2720 Vanløse

Værd at vide om Kilholm Andelsboligforening. Vanløse Allé 50-64 2720 Vanløse Værd at vide om Kilholm Andelsboligforening Vanløse Allé 50-64 2720 Vanløse Administrator Kontakt foreningens administrator vedrørende: køb, salg og fremleje af andelslejlighed, husleje, opskrivning til

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til:

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til: Velkommen til: ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG Indhold. Lidt om ejendommen Hvem sidder i bestyrelsen Viceværten Ejendomsadministrationen Andelsboligforeningen Kabel - tv Fjernvarmeanlæg

Læs mere

Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171

Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171 Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171 1 Indholdsfortegnelse: Velkommen....... 3 Bestyrelse 3 Vores hus. 4 Husorden Ejendommens fællesfaciliteter....4 Beplantning... 4 Brandfare....4 Børn og leg...

Læs mere

HUSORDEN OG INFORMATION

HUSORDEN OG INFORMATION HUSORDEN OG INFORMATION A/B Ny Haraldsgade Haraldsgade 90-110 2100 København Ø www.nyharaldsgade.dk Find svar på det meste i din husorden læs den derfor inden du kontakter bestyrelsen eller viceværten

Læs mere

A/B Tjørnens. Infoguide. Gem den - den er god at have. Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Tjørnerækken 2-8 og Poppelrækken 1-7, 2300 København S.

A/B Tjørnens. Infoguide. Gem den - den er god at have. Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Tjørnerækken 2-8 og Poppelrækken 1-7, 2300 København S. A/B Tjørnens Infoguide 2013 Gem den - den er god at have Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Velkommen til A/B Tjørnen! s. 3 Hvor kan jeg henvende mig med spørgsmål? s. 3 Bestyrelsen s. 3 Vaskeri s. 4 Tørrerum

Læs mere

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården Formand Næstformand Sekretær Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Carsten Frederiksen Bremensgade 37, st. tv. Tlf.: 32 96 10 28 Erling Rasmussen Bremensgade 25, 1. tv. Tlf.: 32 95 46 97 Ilona Hansson Bremensgade

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19 ABC for andelshavere Opdateret februar 2013 Hvad betyder det at bo i en andelsboligforening? Først vil vi gerne byde dig velkommen til vor andelsboligforening,

Læs mere

Ejerforeningen Vigerslevvej 144-148 / Skyttegårdvej 1-11 skyttegaardvej.dk

Ejerforeningen Vigerslevvej 144-148 / Skyttegårdvej 1-11 skyttegaardvej.dk Generel information til ejere og beboere i Ejerforeningen Vigerslevvej/Skyttegårdvej Hjemmeside Ejerforeningens hjemmeside er. Hjemmesiden bestyres af Allan Th. Andersen, Skyttegårdvej 5, st. mf. På hjemmesiden

Læs mere

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Velkommen i Jagtparken. Jagtparken byder blandt andet på En forening med styr på økonomien. Solrige græsarealer. En dejlig

Læs mere

A/B Hedebygade 16-18 December 2009

A/B Hedebygade 16-18 December 2009 A/B Hedebygade 16-18 December 2009 1 Indhold Om AB... 4 Ansvarlighed... 4 ADSL... 4 Altan... 4 Altan beklædning... 5 Arbejdsdage... 5 Bagtrappe... 5 Det er et gammelt hus... 5 Ekstern venteliste... 5 Farvekoder...

Læs mere

Husorden i ejerforeningen Kærhusene

Husorden i ejerforeningen Kærhusene Husorden Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Affald 2.1. Generelt 2.2. Brug af skralderum 2.3. Brug af storskraldsrum 3. Fællesarealernes renholdelse 3.1 Gårdanlæg 3.2 Grillning 4. Skilte 5. Vaskeri 6. Tørrerum

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

Administration Affald Intet andet må fyldes i disse containere! Afløb Altaner 54.250 kr 110.695 kr

Administration Affald Intet andet må fyldes i disse containere! Afløb Altaner 54.250 kr 110.695 kr Administration Andelsboligforeningen har valgt Andelsbo, Dronning Olgas Vej 37, 2000 Frederiksberg (telefon 38 16 11 25), som administrator. Udover huslejeopkrævning forestår Andelsbo alle juridiske forhold

Læs mere

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Version 6 2014 014 F Ejerforeningen kelund styrelsen E/F Ejerforeningen Birkelund Bestyrelsen HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Gældende regler og betingelser for ejere i Topperne RDEN OG PRAKTISKE SNINGER

Læs mere

Ejerforeningen Fjordstokkene

Ejerforeningen Fjordstokkene Ejerforeningen Fjordstokkene Beboerhåndbog og husorden Indholdsfortegnelse Indledning... side 3 Bestyrelse... side 3 Fjordstokkene... side 3 Fjordstokkenes vicevært... side 3 Husorden... side 3 Ansvar...

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

Kastanjebos Beboermappe. Revideret dec. 2009

Kastanjebos Beboermappe. Revideret dec. 2009 Kastanjebos Beboermappe Revideret dec. 2009 Indholdsfortegnelse: A. Indledning B. Bestyrelsen b1: Navne og adresser b2: Bestyrelsesmøder b3: Nyhedsbreve b4: Kontakt til bestyrelsen b5: Klagesager C. Vicevært

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen udgives af: Rådskontoret Rasmus Raskkollegiet Elmelundsvej 4, 2020 5200 Odense V 66 16 91 62 14. reviderede udgave, november 2010

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5. 2. Husorden Side 6 9

1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5. 2. Husorden Side 6 9 BEBOERHÅNDBOG 1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5 2. Husorden Side 6 9 3. Beboerrådsbrev ver. 2. Side 10-11 4. Praktiske tips Side 12-15 5. Dørtelefon

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Dette velkomstbrev er ment som en orientering til nye ejere i vores ejerforening, så ejerskabet forhåbentligt får den bedst mulige start. Nedenfor følger

Læs mere

INFORMATIONSMAPPE A/B ROLIGHEDSVEJ 22 / N. J. FJORDS ALLÉ 1-3

INFORMATIONSMAPPE A/B ROLIGHEDSVEJ 22 / N. J. FJORDS ALLÉ 1-3 Indholdsfortegnelse: Side 2 Administrator Andelsboligforeningen Arbejdsdag Bestyrelsen Side 3 Betjening af radiatorerne Cykelskur Foreningens håndværkere Fællesrummet Generalforsamling Hovedrengøring Side

Læs mere

Ejerforeningen Stockholmsgade 21, 2100 København Ø www.stockholmsgade21kbh.dk. Husorden EJERFORENINGEN STOCKHOLMSGADE 21, 2100 KØBENHAVN Ø

Ejerforeningen Stockholmsgade 21, 2100 København Ø www.stockholmsgade21kbh.dk. Husorden EJERFORENINGEN STOCKHOLMSGADE 21, 2100 KØBENHAVN Ø Husorden EJERFORENINGEN STOCKHOLMSGADE 21, 2100 KØBENHAVN Ø 1 Formål Formålet med denne Husorden er, at alle ejere/lejere i Stockholmsgade 21 har et konkret regelsæt at forholde sig til i det daglige.

Læs mere

Husorden og beboerinformation. Skodsborg Solgård. Marts 2013 ver. 2.2

Husorden og beboerinformation. Skodsborg Solgård. Marts 2013 ver. 2.2 Husorden og beboerinformation Skodsborg Solgård Marts 2013 ver. 2.2 Administrationsselskab Boligexperten Administration A/S Vesterbrogade 12 1620 København V Tlf.: 33 22 99 41 E-mail: adm@boligexperten.dk

Læs mere

Ostebogen. Side 1 af 64

Ostebogen. Side 1 af 64 Ostebogen Side 1 af 64 Velkommen Om Ostenfeld Kollegiet Kort om Kollegiet Historie Miljø og økonomi Plantegninger Grunden Kælderen Værelser Køkkenerne Faciliteter Festkælderen Vaskerummet Motionsrummet

Læs mere