LOKALPLAN NR. 114 Håndværkerområde, Store Heddinge Nord for Højerupvej FORSLAG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN NR. 114 Håndværkerområde, Store Heddinge Nord for Højerupvej FORSLAG"

Transkript

1 LOKALPLAN NR. 114 Håndværkerområde, Store Heddinge Nord for Højerupvej FORSLAG Offentligt fremlagt i perioden 11. april til og med 6. juni 2011

2 Stevns Kommune Lokalplan nr. 114 Håndværkerparken I Håndværkerparken, Store Heddinge, som består af vejene Håndværkerparken, Hjulmagervej, Trykkervej og Bødkervej, er der ifølge Lokalplan nr. 14 udlagt areal til erhvervsområde til lettere erhvervs- og industrivirksomheder med mulighed for opførelse af bolig sammen med erhvervsbygningen. De sidste grunde i dette område blev solgt i Stevns Kommune ejer naboarealet, der ligger vest for, nemlig matr. nr. 16f Store Heddinge Markjorder, beliggende Højerupvej 9B, Store Heddinge (bagved postcentret). Arealet er på m2. Arealet er byudviklingsområde men drives som landbrug. På baggrund af stigende efterspørgsel og direkte henvendelser om køb af grunde til brug for mindre håndværker- og industrivirksomheder i Store Heddinge-området, er denne samlende plan udarbejdet, således at der kan igangsættes byggemodning, eventuelt i etaper. Planen omfatter de matrikelnumre, der er medtaget i Lokalplan nr. 14 samt matr. nr.e. 16-f og de mindre ejendomme 16g, 16a, 16e samt 19a(øst for) alle af Store Heddinge Markjorder. Matr. nr. 19a ligger i landzone men overføres til byzone med vedtagelsen af denne plan. Planen erstatter Lokalplan nr. 14. Kontakt vedrørende lokalplanen kan ske til: Stevns Kommune, Teknik & Miljø Postboks Store Heddinge eller til adressen: Lokalplanen kan ses på Rådhuset i Store Heddinge, i Teknik & Miljø i Haarlev, kommunens biblioteker og på hjemmesiden Lokalplanen er udarbejdet af Teknik & Miljø i Stevns Kommune. 2

3 Indhold LOKALPLANENS REDEGØRELSE... 4 Lokalplanens baggrund og formål... 4 Lokalplanområdet... 4 Lokalplanområdets omgivelser... 4 Lokalplanens indhold... 4 Forhold til anden lovgivning og planlægning... 5 Eksisterende lokalplaner... 5 Kommuneplan, Stevns Kommuneplan Fingerplan Anden lovgivning og planlægning... 6 LOKALPLANENS BESTEMMELSER Lokalplanens formål Områdeafgrænsning og zonestatus Områdets anvendelse Områdets udstykning Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Miljø, energi, klima Ubebyggede arealer Vej-, sti og parkeringsforhold Tekniske anlæg Grundejerforening Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse Lokalplan og byplanvedtægt Servitutter Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger VEDTAGELSESPÅTEGNING Kortbilag 1: Lokalplanområdet Kortbilag 2: Vejledende udstykningsplan, delområder og beplantning Bilag 3: Beplantningsliste Bilag 4: Miljøscreening Bilag 5: Biofaktor; skema til beregning 3

4 LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og formål Grundene i det oprindelige Håndværkerparken, bestående af vejene Håndværkerparken, Hjulmagervej, Trykkervej og Bødkervej, er nu udsolgt, hvorfor der er behov for nye områder til lettere erhvervs- og industrivirksomheder med mulighed for opførelse af bolig sammen med erhvervsbygningen. Lokalplanområdet Området består af det areal, der er omfattet af tidligere Lokalplan nr. 14, Håndværkerparken, samt naboarealerne vest herfor, matr. nr. 16-f Store Heddinge Markjorder, på m 2, samt de mindre ejendomme 16g, 16a, 16e samt 19a(øst for). Lokalplanområdets omgivelser Lokalplanområdet ligger mellem Højerupvej og Tommestrupvej med garveri-området vest for og åbne marker øst for. Lokalplanens indhold Disponering Lokalplanen disponerer det samlede område som for det gamle Håndværkerparken, med rimeligt store grunde, brede fordelingsveje og beskyttende plantebælter mod bebyggelse og veje. Lokalplanens område: 4

5 Anvendelse Anvendelse af området er som beskrevet i tidligere Lokalplan nr. 14 erhvervsområde til lettere erhvervs- og industrivirksomheder med mulighed for opførelse af bolig sammen med erhvervsbygningen. Der gives mulighed for forretningsvirksomhed og detailhandel, dog kun med varer med tilknytning til virksomheden. Bebyggelse Ny bebyggelse (beboelsesbygninger) skal opføres som lavenergibyggeri med krav om etablering af lavenergiklasse 1 som minimum. Ved lavenergibebyggelse forstås bebyggelse, der på tidspunktet for ansøgningen om byggetilladelse opfylder de klassificeringskrav, der er fastsat i bygningsreglementet. Trafik Den nye, vestlige del får adgangsvej fra Højerupvej, og der reserveres adgangsvej ind over den eksisterende lastbilparkering. Der anlægges stiforbindelse til Tommestrupvej. Veje og stier bliver offentlige. Adgangsvej og sti anlægges i forbindelse med byggemodningen. Vej- og stiprojekter skal godkendes af Stevns Kommune som vejmyndighed. Landskab og beplantning Der er planlagt beplantningsbælter mod det eksisterende område og mod Højerupvej og Tommestrupvej. Forhold til anden lovgivning og planlægning Eksisterende lokalplaner En del lokalplanområdet er omfattet af Lokalplan nr. 14. Kommuneplan, Stevns Kommuneplan 09 Området er beliggende i Område 1 E1 og 1 E5 i Stevns Kommuneplan 09. 5

6 Der gælder følgende rammer for lokalplanlægningen: Erhvervsområder 1 E1 Nord for Højerupvej 1 E3 Rengegade/Højerupvej 1 E5 Nord for Højerupvej 1 E6 Nord for Højerupvej Anvendelse Bebyggelseskarakter Bebyggelsesprocent Bebyggelseshøjde Udstykning Zoneforhold Områdets anvendelse fastlægges til liberalt erhverv og erhvervsformål såsom lettere industri, lager- og værkstedvirksomhed, herunder service- og forretningsvirksomhed samt motionscenter, udstillingslokale(galleri) og værested for kunstnere(atelier). I område 1 E1 og 1 E5 tillades enkelte boliger i tilknytning til den pågældende virksomhed/ejendom. 50 for hver ejendom. Bygningshøjden må ikke overstige 8,5m. Mindste grundstørrelse for åben lav 700m 2 og for tæt lav 300m². Byzone. Område 1 E5 overføres til byzone ved lokalplanlægning. Lokalplan Område 1 E1 er omfattet af Lokalplan nr. 14. Område 1 E3 er omfattet af Lokalplan nr. 23. Område 1 E6 er omfattet af Lokalplan nr. 71. Andet I områderne 1 E1, 1 E5 og 1 E6 må der etableres mindre butikker i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler med et bruttoareal på højst 200m 2. Det samlede maksimale bruttoetageareal til disse butikker må ikke overstige 800m 2. I område 1 E5 og 1 E6 skal et mindst 50m bredt areal langs område 1 B6 holdes ubebygget, og inden for dette areal skal der langs områdets ydre afgrænsning reserveres plads til et beplantningsbælte. Der skal sikres areal til et beplantningsbælte langs områdets ydre afgrænsning. Der må ikke opsættes tætte hegn, såsom mure, plankeværker eller lignende mod veje og naboskel. Lokalplanen er i overensstemmelse med Stevns Kommuneplan 09. Fingerplan 2007 Fingerplan 2007 for Hovedstadsområdet danner rammerne for kommuneplanlægningen i Stevns Kommune. Lokalplanen er i overensstemmelse med fingerplanen. Anden lovgivning og planlægning Museerne i Vordingborg Museet har ikke foretaget undersøgelser af de nye områder. Museumslovens bestemmelser gør, at hvis der ved kommende jordarbejder i forbindelse med byggeri fremkommer arkæologiske levn, kan de kræves udgravet for bygherrens regning. Det kan betyde anlægsstop af påbegyndte jordarbejder, indtil en udgravning er gennemført. Der skal derfor foretages nærmere undersøgelser på arealet, inden selve byggemodningen igangsættes. Miljøforhold/Lokal Agenda 21 Ved FN's konference i Rio i 1992 underskrev Danmark sammen med 176 andre lande et dokument, der forpligter landene til at sætte miljøet på dagsordenen (agenda) for det 21. århundrede, og til at arbejde for en bæredygtig udvikling til gavn for jordkloden og livet på den, også på lang sigt. 6

7 Stevns Kommune har vedtaget en redegørelse for arbejdet med Lokal Agenda 21, og ønsker at bidrage til den globale udvikling ved at støtte aktiviteter der kan fremme: - helhedssyn og tværsektoriel tænkning - aktiv borgerdeltagelse - kredsløbstankegang - inddragelse af globale hensyn - styrkelsen af det langsigtede perspektiv. Stevns Kommune ønsker det bæredygtige byggeri fremmet, herunder skal økologisk byggeri, alternative isoleringsmetoder, økologisk produktudvikling og miljørigtig projektering støttes. Der skal sikres mulighed for ved ny lokalplanlægning at der kan opføres boliger med alternative energiformer, herunder solvarme-/solenergianlæg, i naturgasområder. Regnvandsopsamling(forberedelse til regnvandsanvendelse i bygningen), vandbesparelser, passiv og aktiv solvarme, isolering, naturlig ventilation, evt. fælles fleksibel opvarmning, byggematerialer, malingstyper, fælles faciliteter (vaskemaskiner, festlokaler, overnatningsmuligheder, fællesspisning) kan nævnes som elementer i en bæredygtig bebyggelse. Der henvises til BYGGE PANEL, Handlingsplan for bæredygtig udvikling i den danske byggesektor, marts Stevns Kommune er gerne behjælpelig med vejledning og oplysninger om energi, ressourcer, materialer, affaldshåndtering og teknik, der kan fremme en bedre økologisk balance i bosætningen og bebyggelsen. Miljø Ved nybyggeri, renovering og tilbygning skal der inden for lokalplanområdet isoleres mod vejstøj, således at det indendørs støjniveau ikke overstiger 30 db(a) i beboelsesrum og 35 db(a) for rum, der anvendes til kontor, administration, institutioner og offentlige formål. Da der kan opføres boliger i området, medfører dette begrænsninger for, hvor meget nye virksomheder må støje. Området klassificeres som område 3 i Vejledning om ekstern støj fra Biofaktor Da lokalplanområdet ligger i et område, hvor det vanskeligt at bortskaffe overfladevand, er det relevant at overveje, hvordan regnvandsressourcen håndteres, og hvordan problemer med oversvømmelse generelt kan afbødes med tilbageholdelse af vandet der hvor det falder. Et nyt redskab til regulering af denne type problemer i lokalplaner er biofaktoren. Biofaktor er et udtryk for forholdet mellem et areals grønne og befæstede arealer. Typen af beplantning har også indflydelse på biofaktoren, hvor træer giver en højere biofaktor end en slået græsplæne. Et hårdt befæstet areal som f.eks. asfalt giver 0 point. På Statens Byggeforskningsinstituts hjemmeside defineres biofaktor således: Biofaktoren er udviklet som et supplement til By og Bygs Grønne regnskab. Den er et nøgletal, der med en enkelt værdi søger at karakterisere et anlægs biologiske indhold. Biofaktoren bygger på opgørelsen af forskellige arealtyper. Det betyder, at forslagets detaljering skal kunne muliggøre arealopgørelser. 7

8 Man kan læse mere om biofaktor på By og Bygs hjemmeside (Statens Byggeforskningsinstitut). ( Beregningsmodellen fremgår af Bilag 5. Den første del beregner biofaktoren ud fra basisarealerne, som er det samlede grundareal minus bygningernes grundareal. Arealerne deles op i bidder efter type. Hvor meget er asfalt, hvor meget er græsplæne, hvor meget er dækket af buske osv. Den anden del af modellen beregner tillægspoint. Der gives point for opsamling af regnvand, grønne tage, facadebeplantning mm. Disse tillæg gør det muligt at kompensere for et stort areal med fast belægning. Hvad gør det godt for? - Afbøder oversvømmelsesproblemer og belastning af spildevandssystemet ved at regnvand i vid udstrækning nedsives/tilbageholdes på egen grund. - Forbedrer fordampningen af regnvandet fra et øget bladareal. - Lagring af CO2 i planteveddet (træer). - Forbedrer luftkvaliteten. - Øger sundheden, idet de grønne planter har en positiv og afstressende effekt på mennesker. - Øger opmærksomheden på problematikkerne omkring regnvand og befæstede arealer. Vandforsyning Vandforsyningen til området skal ske fra Store Heddinge Vandværk. Jordforurening I henhold til 72 i Jordforureningsloven skal det sikres, at jorden er ren i en dybde af 50cm. Hvis der konstateres jordforurening under bygge- eller jordarbejdet, skal arbejdet standses, og kommunen skal underrettes, jf. Lov om forurenet jord. Spildevandsplan Lokalplanområdet er omfattet af Stevns Kommunes spildevandsplan. Ny bebyggelse skal tilsluttes det offentlige spildevandssystem. Ved eventuel afledning af industrispildevand skal der ansøges om spildevandstilladelse. Regnvandsafledning fra tage og befæstede arealer skal så vidt muligt ske via faskiner på hver enkelt ejendom og/eller via et eller flere forsinkelsesbassiner i området(eller på naboarealer). Der fastsættes krav om en maks. udledning på 0,5 l/s/ha. Der er afsat plads til et forsinkelsesbassin på matr. nr. 16f, umiddelbart nord for matr. nr. 16g. Varmeplan Lokalplanområdet indgår i Stevns Kommunes varmeplan som naturgasområde. Ny bebyggelse kræves tilsluttet naturgasnettet inden ibrugtagning. Der kan dog meddeles dispensation for tilslutningspligten, såfremt en vis del af boligens energiforbrug dækkes af alternative/vedvarende energikilder, eller såfremt øvrige foranstaltninger medfører et lavere energibehov end normalt. Dispensation meddeles af Kommunalbestyrelsen i hvert enkelt tilfælde. 8

9 Der skal meddeles dispensation fra tilslutningspligten, når bebyggelsen opføres som lavenergihus. Ved lavenergihuse forstås enfamiliehuse, hvor det kan dokumenteres, at de opfylder klassifikationskravene i Bygningsreglement Der skal ikke ske orientering af naboer og andre forud for dispensationen. Miljøvurdering Ifølge Lov nr. 316 af 5. maj 2004 om miljøvurdering af planer og programmer er nærværende lokalplan i kommuneplanens rammeområde 1 E1 og 1 E5 blevet screenet. Se Bilag 4. Screeningen har været udsendt i ekstern høring til Miljøcenter Roskilde. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at lokalplanen ikke skal miljøvurderes, hvilket annonceres. Servitutter Ved udarbejdelsen af lokalplanen er registreret flg. tinglyste servitutter, som kan have betydning for bygge- og anlægsarbejdet inden for lokalplanområdet. 9

10 10

11 Stevns Kommune påtager sig ikke ansvaret for eventuelle fejl og mangler i oversigten. 11

12 LOKALPLANENS BESTEMMELSER Lokalplan nr Udvidelse af håndværkerområdet i Store Heddinge. I henhold til lov om planlægning fastlægges herved følgende bestemmelser for det i pkt. 2 nævnte område. 1. Lokalplanens formål Formålet med lokalplanen er: o o o At muliggøre områdets anvendelse til lettere håndværks- og industrivirksomhed evt. med tilhørende bolig i henhold til kommuneplanens rammer. At fastlægge retningslinjer for udstykning, bebyggelsens udseende og placering, veje, stier og beplantning. At sikre en klar afgrænsning mod omgivelserne. 2. Områdeafgrænsning og zonestatus 2.1. Lokalplanens område afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matr. nr. 16f, 16g, 16a, 16e og 19a Store Heddinge Markjorder samt området omfattet af tidligere Lokalplan nr. 14, matr.nr.e. 17a, 17c, 17d, 17e, 17f, 17g, 17h, 17i, 18b, 18c, 18e, 18g, 18h, 18i, 18k, 18l, 18m og 18n alle af Store Heddinge Markjorder, og de parceller, som udstykkes herfra efter den 1. marts Med Kommunalbestyrelsens offentlige bekendtgørelse af den vedtagne plan overføres matr. nr. 19a til byzone Lokalplanens område opdeles i delområderne A og B. 3. Områdets anvendelse 3.1. Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål med mulighed for beboelse i forbindelse med erhvervsudøvelsen, evt. som viceværtslejlighed Der må kun opføres eller indrettes bebyggelse til eller udøves erhverv som følgende: mindre industri- og håndværksvirksomheder samt mindre lagervirksomheder, mindre butikker i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler med et bruttoareal på højst 200 m Der må inden for området kun udøves virksomhed, som ikke eller kun i ubetydelig grad medfører gener i form af støj, lugt eller luftforurening Eventuelle oplag uden for bygninger eller dertil indrettede gårdarealer skal indrettes på en sådan måde, at de ikke er til gene for omboende og kan af Kommunalbestyrelsen forlanges indhegnet med tæt hegn, som f.eks. plankeværk, mur eller raftehegn. 12

13 3.5. Der udlægges areal til et 5,0m eller 10,0m bredt beplantningsbælte på de ejendomme, der er vist på Kortbilag Beplantningsbælterne beplantes som vist på Kortbilag 2 og Bilag Der udlægges stier som vist på Kortbilag Grundejerne har fuld hegnspligt mod ubebyggede arealer Beplantningsbælterne og hegnenes vedligeholdelse skal foretages af grundejerne Beplantningsbælterne må ikke anvendes til gårdsplads, oplag, parkering eller lignende Det er tilladt at medregne beplantningsbælterne ved beregningen af en ejendoms bebyggelsesprocent. 4. Områdets udstykning 4.1. Udstykning skal foretages i princippet som vist på Kortbilag Grunde må ikke udstykkes med en størrelse under 1.200m Bebyggelsens omfang og placering 5.1. Bebyggelsen skal placeres som vist på Kortbilag 2, inden for de viste byggelinjer, mindst 5m fra skel og 2,5m fra plantebælter Bygninger må opføres med en facadehøjde på maks. 4,5m (målt fra terræn til den linje, hvor ydervæg og tagflade skærer hinanden) og en maks. højde på 8,5m. Kommunalbestyrelsen kan dog tillade, at en bygning, eller dele deraf, opføres i en større højde (maks. 12m), såfremt særlige hensyn til virksomhedens drift eller indretning nødvendiggør det.(kræver dispensation) 5.3. Bebyggelsesprocenten for hver enkelt ejendom må ikke overstige Generelt: Inden for lokalplanområdet kan opføres transformerstationer o. lign. til områdets forsyning. 6. Bebyggelsens ydre fremtræden 6.1. Tage på bygninger skal udføres med en taghældning på min. 15. Tagflader på de primære bygninger skal dækkes med ikke-reflekterende materiale, og der må ikke bruges glaserede eller ædelengoberede tagsten Småbygninger, skærme og halvtage til cykelparkering, carporte og affaldssortering m.v. skal udføres i materialer og med en farveholdning og taghældning, så der opnås en god helhedsvirkning i forhold til den øvrige bebyggelse Der må opsættes solenergianlæg på tage og facader Eventuel skiltning skal foregå efter følgende retningslinjer: Ved virksomheden kan der opstilles ét pylon-skilt (skilt der fremtræder i ét rektangulært stykke) med en bredde på ma 1,2m og en højde på 13

14 ma. 3,0m. Skiltning herudover kan ske som skilte monteret på bygninger og må maksimalt udgøre 1,5m 2 pr. påbegyndt 20m facade. 7. Miljø, energi, klima 7.1. Ny bebyggelse (beboelsesbygninger) skal opføres som lavenergibyggeri med krav om etablering af lavenergiklasse 1 som minimum Ved nybyggeri i område A skal biofaktoren på den enkelte grund være mindst 0,6. Biofaktoren beregnes efter reglerne i Bilag Ubebyggede arealer 8.1. I delområde A reserveres areal til et regnvandsbassin ved langtidsparkeringspladsen Hegn mellem naboer, mod fællesarealer, vej og sti skal etableres som hækbeplantning med en ma. højde på 1,80m. Mod vej dog højst 1,20m. Hegn mod fællesarealer, vej og sti plantes på egen grund mindst 40cm fra skel. Hegn mellem naboer plantes i skel. Det levende hegn kan suppleres med et trådhegn med en ma. Højde på 1,00m. Udgifterne til beplantning afholdes af grundejerne Områder udlagt til byggeri og områder, der endnu ikke er taget i brug til den planlagte anvendelse, må kun fremstå med lav bevoksning, der vedligeholdes af ejeren, og som ikke medfører gener for omboende m.fl. 9. Vej-, sti og parkeringsforhold 9.1. Vejadgangen til lokalplanområdet sker fra Højerupvej og Tommestrupvej som vist på Kortbilag Vejene udlægges med en udlægsbredde på 11m Ved vejtilslutninger skal hjørnerne af de tilgrænsende ejendomme afskæres med en ret linje af mindst 10m s længde med lige store vinkler mod vejlinjerne Der udlægges stier i området som vist på Kortbilag Detailprojekt for veje og stier skal godkendes af Stevns Kommune som vejmyndighed før ibrugtagen af disse Der skal etableres 1 parkeringsplads pr. 50 m 2 etageareal, ved butikker 1 plads pr. 25 m 2 butiksareal. 10. Tekniske anlæg El-ledninger, herunder ledninger til belysning, må ikke fremføres som luftledninger, men skal etableres som jordkabler Belysning af vejarealer m.v. skal inden etablering godkendes af Kommunalbestyrelsen v/teknik og Miljø. 14

15 11. Grundejerforening 11.1 Alle grundejere skal være medlemmer af en grundejerforening. Vedtægter og ændringer heraf skal godkendes af Stevns Kommune. 12. Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse Forinden ny bebyggelse i området igangsættes, skal Museerne i Vordingborg kontaktes med henblik på eventuel udgravning i arkæologiske interesseområder Ny bebyggelse inden for området må ikke tages i brug, før bebyggelsens installationer til opvarmning er tilsluttet distributionsnettet for naturgas. Der kan meddeles dispensation fra tilslutningspligten ved lavenergibebyggelse. Dispensation meddeles af Kommunalbestyrelsen Forinden ny bebyggelse tages i brug, skal der ske tilslutning til henholdsvis Store Heddinge Vandværk og det offentlige kloaksystem Før ny bebyggelse inden for området tages i brug, skal der være etableret de i 3.5, 3.6 og 3.7 nævnte foranstaltninger Biofaktor. I forbindelse med en ansøgning om byggetilladelse skal der fremsendes et udfyldt skema (Bilag 5) som viser, at der kan opnås en biofaktor på mindst 0,6. Skemaet skal være bilagt en tegning over grunden, hvor anvendelsen af de forskellige arealer er angivet Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er udlagt GAB (5cm) på vejene. Senest 2 år efter udlægning af GAB skal vejene oprettes, og der skal udlægges slidlag (2cm) Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er etableret belysning i form af parklamper langs vejen. Opstillingsplan og armaturer skal godkendes af Kommunalbestyrelsen/Teknik og Miljø. 13. Lokalplan og byplanvedtægt Med endelig vedtagelse af denne lokalplan ophæves Lokalplan nr Servitutter 14.1 Servitutten vedr. adgangsbegrænsning langs Højerupvej ophæves. 15. Lokalplanens retsvirkninger Efter Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen kan ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge lov om planlægning 18, kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg, der er indeholdt i planen. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges fastholdt ved lokalplanen. 15

16 Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kræver tilvejebringelse af en ny lokalplan. 16. Midlertidige retsvirkninger Indtil lokalplanen er endeligt vedtaget af kommunalbestyrelsen må en ejendom ikke anvendes, bebygges eller på anden måde bruges, så det foregriber indholdet af den endelige lokalplan. Eksisterende lovlig anvendelse kan dog fortsætte. Da forslaget kan blive ændret under processen, omfatter forbuddet også bebyggelse og anvendelse, der er i overensstemmelse med forslaget. Dette gælder også udstykninger Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra datoen for forslagets offentliggørelse og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst i et år. Lokalplanforslaget er offentliggjort den 9. april Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan kommunalbestyrelsen give tilladelse til udnyttelse af en ejendom efter forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde m.v. En byggetilladelse, der er udstedt før offentliggørelsen af planforslaget, berøres ikke. VEDTAGELSESPÅTEGNING Forslaget til Lokalplan nr. 114 blev godkendt af Stevns Kommunalbestyrelse på mødet den 31. marts Poul Arne Nielsen / Per Røner Borgmester Kommunaldirektør 16

17 Kortbilag 1 Lokalplanområdet

18

19 Nedenstående afsnitsbetegnelse er i henhold til foranstående kortbilag nr. 2: 1. Syren, Syringa vulgaris Skovæble, Malus sylvestris Rød Kornel, Cornus sanguinea Hassel, Coryllus avelana Benved, Euonymus europaeus Æblerose, Rosa rubiginosa Bornholmsk Røn, Sorbus intermedia 2. Mirabel, Prunus cerasifera Kirsebærkornel, Cornus mas Alm. Gedeblad, Lonicera ylosteum Bornholmsk Røn, Sorbus intermedia 3. Hunde-Rose, Rosa canina Slåen, Prunus spinosa Bornholmsk Røn, Sorbus intermedia Bilag 3 Beplantningsliste

20 Ikke relevant Negativ påvirkning Neutral påvirkning Positiv påvirkning Undersøges nærmere Bilag 4: Miljøscreening Tjekliste til miljøscreening af lokalplaner og programmer Lokalplan nr. 114 Indledende screening Ja Nej Bemærkninger Planen omfattet af lovens bilag 3 og 4 Planen kan påvirke internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt Planen kan påvirke miljøet i almindelighed Området er ikke så stort, at det kommer til at påvirke miljøet i så stor grad, at det kan få betydning. Det afhænger af, hvilke typer af virksomheder, der på tænkes at skulle være indenfor lokalplanområdet. Planens påvirkning på miljøet Bemærkninger Biologisk mangfoldighed Dyreliv Planteliv Sjældne, udryddelsestruede eller fredede dyr, planter eller naturtyper X X X

21 Ikke relevant Negativ påvirkning Neutral påvirkning Positiv påvirkning Undersøges nærmere Planens påvirkning på miljøet Bemærkninger Habitat områder X Spredningskorridor X Naturbeskyttelse jvf. 3 X Grønne områder X Området er i dag landsbrugsområde. Skovrejsning/skovnedlæggelse X Fredning Befolkningen Sundhedstilstand Svage grupper Friluftsliv/rekreative interesser Indendørs støj- og vibrationspåvirkning Landskab og jordbund Landskabelig værdi Geologiske særpræg Jordforurening 72b i jordforureningsloven hvor man skal sikres sig at de øverste 50cm jord er ren. Risiko for jordforurening Jordhåndtering/flytning Området kommer ind i byzonen når lokalplanen vedtages og dermed kommer ind i områdeklassificeringen.

22 Ikke relevant Negativ påvirkning Neutral påvirkning Positiv påvirkning Undersøges nærmere Planens påvirkning på miljøet Bemærkninger Vand Overfladevand, herunder vandløb og vådområder Der vil ved bebyggelse komme en øget mængde regnvand, der i sidste ende tilledes vandløbssystemet og Tryggevælde å. Åen samt ådalen har problemer med for meget vand, og det bør derfor tilstræbes, at belastningen minimeres mest muligt, og som minimum fordeles over en forholdsvis lang periode. Der bør derfor sættes krav om en maks. Udledning på 0,5 l/s/ha. Nedsivning af regnvand skal undersøges som mulighed. I den forbindelse er undersøgelse af lokale jordbundsforhold og grundvandspotentiale nødvendig. Ved nedsivning skal der dog tages forbehold for at der er tale om erhvervsaktiviteter. Udledning af spildevand Spildevand afledes til eksisterende kloak. Ved eventuel afledning af industrispildevand skal der ansøges om spildevandstilladelse. Grundvandsforhold Risiko for forurening af grundvandsressourcen Luft Luftforurening (støv og andre emissioner) Emissioner fra trafik til og fra området Området ligger i Særligt drikkevandsområde og indsatsområde, der er et lille dæklag af ler (< 5 m). Hvilket dog også er tilfældet for det meste af Store Heddinge by. Der bør derfor ikke gives tilladelse til virksomhedsaktiviteter med høj forureningsrisiko. Alt efter virksomhedstyperne vil det blive reguleret med filtre og afkast. Stigende på grund af den stigende kørsel fra de nye virksomheder

23 Ikke relevant Negativ påvirkning Neutral påvirkning Positiv påvirkning Undersøges nærmere Støj Støj Det er planlagt at der kan opføres boliger i området, det medfører begrænsninger i hvor meget de nye virksomheder må støje. Området bør klassificeres som område 3 i vejledning om ekstern støj fra Vibrationer Stigende på baggrund af den stigende aktivitet. Trafik Trafikafvikling/belastning Stigende på baggrund af den stigende aktivitet. Støj Stigende på baggrund af den stigende aktivitet. Planens påvirkning på miljøet Bemærkninger Energiforbrug Sikkerhed Risiko for ulykker Klimatiske faktorer Eventuel påvirkning af klimaet Kulturarv Kulturhistoriske værdier Kirker Fredede eller bevaringsværdige bygninger Ressourcer og affald Arealforbrug Energiforbrug Vandforbrug Vandet leveres fra Store Heddinge Vandværk der er ingen leveringsproblemer

24 Ikke relevant Negativ påvirkning Neutral påvirkning Positiv påvirkning Undersøges nærmere Produkter, materialer og råstoffer Kemikalier, miljøfremmede Stigende på baggrund af den stigende aktivitet. stoffer Affald, genanvendelse Stigende på baggrund af den stigende aktivitet. Visuel effekt Arkitektonisk udtryk Planens påvirkning på miljøet Bemærkninger Lys og/eller refleksioner Æstetisk udtryk Sikkerhed Kriminalitet Brand, eksplosion, giftpåvirkning Socioøkonomiske effekter Påvirkning af sociale forhold Påvirkning af erhvervsliv Flere arbejdspladser til området. Stevns Kommune

25 Bilag 5 Link til regneark Biofaktor Biofaktoren er udtryk for den biologiske aktivitet, som en grund, et byggefelt, et boligområde eller en bydel levner plads til rent volumenmæssigt. Udfyld de hvide felter Beregn først det samlede udeareal ved at indsætte grundens størrelse og fratræk alle bygningers grundarealer. Det samlede udeareal deles op i basisarealer, som indsættes i skemaets anden del. Basisarealerne skal tilsammen svare til det samlede udeareal. Tillægsarealerne (skemaets tredje del) er alle arealer udover det almindelige grundareal, dvs.: 1. areal af facadebeplantning (planter på huse, skure, hegn mv.) og kronearealet af store fritstående træer. 2. arealer med dobbeltfunktion, så som arealer hvor regnvand afledes til lokal nedsivning eller opsamles til genbrug i f vaskeri, samt arealer dækket af egen kompost. På det grundlag vil programmet udregne en basis-biofaktor og et biofaktor-tillæg og slutteligt en samlet biofaktor. Del 1 Samlet Udeareal Areal (m 2 ) Grundens samlede størrelse (m 2 ) Bygning 1, grundareal (m 2 ) Bygning 2, grundareal (m 2 ) Bygning 3, grundareal (m 2 ) Samlet udeareal (m 2 ) 0 Del 2 Basisarealer Areal (m 2 ) Faktor Vægtet areal Asfalt, fliser o.l. (m 2 ) 0,0 0 Grusarealer, græsarmering. (m 2 ) 0,3 0 Klippet græs/boldbaner (m 2 ) 0,5 0 Krat og buske under to meter (m 2 ) 0,5 0 Naturgræs (m 2 ) 1,0 0 Krat og buske over to meter (m 2 ). 1,5 0 Træ- og skovplantninger (m 2 ) 2,0 0 Vandareal, ikke permanent (m 2 ) 0,5 0 Søareal, permanent (m 2 ) 1,0 0 Samlet udeareal (m 2 ) Vægtet areal (m 2 ) 0 Basis-biofaktor (Vægtet areal:samlet udeareal) Del 3 Tillægsarealer Areal (m 2 ) Faktor Vægtet areal Tag- og facadebeplantning (m 2 ) 0,5 0 Enkeltstående træers kroneareal (m 2 ) 2,0 0 Regnvandsnedsivning fra belagt areal (m 2 ) 0,5 0 Areal dækket af egen kompost (m 2 ) 0,5 0 Vægtet tillægsareal (m 2 ) 0 Biofaktor-tillæg (Vægtet tillægsareal:samlet udeareal) Biofaktor inkl. Tillæg (Biofaktor + Biofaktor-tillæg)

LOKALPLAN NR. 103 Boligområde Stolpegården, Etape 1.

LOKALPLAN NR. 103 Boligområde Stolpegården, Etape 1. LOKALPLAN NR. 103 Boligområde Stolpegården, Etape 1. Stevns Kommune Lokalplan 103 Boligområde Stolpegården, Etape 1. Indledning Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 18. september 2008 endeligt vedtaget

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE.

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE. ALLERØD KOMMUNE Jægerhegnet 2-312 Lindehøj Drejøvej Skyttevej Røglevej Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE Lokalplan 2-312 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 BESTEMMELSER 4 1 LOKALPLANENS

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum Forslag til lokalplan nr. 347 Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum med tilhørende kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 13 Voldum-Rud Vej Favrskov Kommune 2013 Ortofoto Forslag april 2015 HVAD

Læs mere

Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup

Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup Lokalplan nr. 333 Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup Favrskov Kommune, flyfoto 2008 Forslag juni 2013 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse,

Læs mere

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Hvad er en lokalplan? Om lokalplaner En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel,

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø PLAN ERHVERV UDVIKLING Marts 2007 Lokalplan nr. 1018 Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø Hvad er en lokalplan: Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET 124 R ØDOVRE K OMMUNE Indholdsfortegnelse Offentliggørelse 1 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger 2 Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk? dokument, som giver mulighed for

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139 Forslag til Lokalplan nr. 139 blev vedtaget af Ballerup Kommunalbestyrelse den 23. marts 2015. Planforslaget er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. marts til den 24. maj 2015. FORSLAG TIL

Læs mere

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho Varde Kommune LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho VEJLEDNING LOKALPLAN 42 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. maj til den 22. juli 2009.

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet.

Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet. Version 27.10.2011 Ågårdsvej Tendrup Møllevej Amaliegårdsvej Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet. Version

Læs mere

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012.

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. LOKALPLAN 16-002 Boligområde ved Romervej i Grauballe FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning og zonestatus

Læs mere

FORSLAG. LOKALPLAN nr. 310 Erhvervsområde i Børup Kommuneplantillæg nr. 14

FORSLAG. LOKALPLAN nr. 310 Erhvervsområde i Børup Kommuneplantillæg nr. 14 LOKALPLAN nr. 310 Erhvervsområde i Børup Kommuneplantillæg nr. 14 FORSLAG Plan & Byg, Fredericia Kommune, Gothersgade 20, 7000 Fredericia, tlf. 7210 7000 Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplanens hovedformål

Læs mere

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND November 2006 1 2 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Denne

Læs mere

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 E-mail

Læs mere

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG Plan og Erhvervsudvikling Marts 2014 Hvedevej Kløvervej rgvej Lokalplan nr. 1120 Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse Holbækvej Lucernevej Bakkevej FORSLAG Hvad er en lokalplan? HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1.153 Hotel Marienlyst, tillæg nr. 19 til Helsingør Kommuneplan 2013, og afgørelse om miljøvurdering.

Forslag til lokalplan nr. 1.153 Hotel Marienlyst, tillæg nr. 19 til Helsingør Kommuneplan 2013, og afgørelse om miljøvurdering. Byrådet Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 59 3000 Helsingør Telefon 49 28 24 98 Giro 9 00 95 15 kpe@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 2.3.2015 Sagsnr. 15/816 Sagsbeh. Ark. Mette Galtt Forslag

Læs mere

Lokalplan nr. 363. Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg

Lokalplan nr. 363. Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg Lokalplan nr. 363 Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg 1 Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 818 Boligområde nord for Pannerupvej, Trige September 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde nord for Pannerupvej, Trige 818 Randersvej Pannerupvej Trige Centervej Statistikområde/distrikt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV Holbækvej Rugvænget Rugvænget Rugvænget Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej

Læs mere

Boligområde ved Ravnsbjergvej

Boligområde ved Ravnsbjergvej Lokalplan nr. 07-030-0002 Sønderris Boligområde ved Ravnsbjergvej April 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på aeldelse

Læs mere

Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej.

Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej. Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej. G-110 LOKALPLAN G-110 FOR ET OMRÅDE TIL ERHVERVSFORMÅL VEST FOR EGEBJERGVEJ I DET SYDVESTLIGE GEDVED GEDVED

Læs mere

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 Bestemmelser for et område til boliger ved Landsbygaden/Bymarksvej i Stevnstrup Lokalplaninformation Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk dokument, som giver mulighed

Læs mere