LOKALPLAN NR. 114 Håndværkerområde, Store Heddinge Nord for Højerupvej FORSLAG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN NR. 114 Håndværkerområde, Store Heddinge Nord for Højerupvej FORSLAG"

Transkript

1 LOKALPLAN NR. 114 Håndværkerområde, Store Heddinge Nord for Højerupvej FORSLAG Offentligt fremlagt i perioden 11. april til og med 6. juni 2011

2 Stevns Kommune Lokalplan nr. 114 Håndværkerparken I Håndværkerparken, Store Heddinge, som består af vejene Håndværkerparken, Hjulmagervej, Trykkervej og Bødkervej, er der ifølge Lokalplan nr. 14 udlagt areal til erhvervsområde til lettere erhvervs- og industrivirksomheder med mulighed for opførelse af bolig sammen med erhvervsbygningen. De sidste grunde i dette område blev solgt i Stevns Kommune ejer naboarealet, der ligger vest for, nemlig matr. nr. 16f Store Heddinge Markjorder, beliggende Højerupvej 9B, Store Heddinge (bagved postcentret). Arealet er på m2. Arealet er byudviklingsområde men drives som landbrug. På baggrund af stigende efterspørgsel og direkte henvendelser om køb af grunde til brug for mindre håndværker- og industrivirksomheder i Store Heddinge-området, er denne samlende plan udarbejdet, således at der kan igangsættes byggemodning, eventuelt i etaper. Planen omfatter de matrikelnumre, der er medtaget i Lokalplan nr. 14 samt matr. nr.e. 16-f og de mindre ejendomme 16g, 16a, 16e samt 19a(øst for) alle af Store Heddinge Markjorder. Matr. nr. 19a ligger i landzone men overføres til byzone med vedtagelsen af denne plan. Planen erstatter Lokalplan nr. 14. Kontakt vedrørende lokalplanen kan ske til: Stevns Kommune, Teknik & Miljø Postboks Store Heddinge eller til adressen: Lokalplanen kan ses på Rådhuset i Store Heddinge, i Teknik & Miljø i Haarlev, kommunens biblioteker og på hjemmesiden Lokalplanen er udarbejdet af Teknik & Miljø i Stevns Kommune. 2

3 Indhold LOKALPLANENS REDEGØRELSE... 4 Lokalplanens baggrund og formål... 4 Lokalplanområdet... 4 Lokalplanområdets omgivelser... 4 Lokalplanens indhold... 4 Forhold til anden lovgivning og planlægning... 5 Eksisterende lokalplaner... 5 Kommuneplan, Stevns Kommuneplan Fingerplan Anden lovgivning og planlægning... 6 LOKALPLANENS BESTEMMELSER Lokalplanens formål Områdeafgrænsning og zonestatus Områdets anvendelse Områdets udstykning Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Miljø, energi, klima Ubebyggede arealer Vej-, sti og parkeringsforhold Tekniske anlæg Grundejerforening Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse Lokalplan og byplanvedtægt Servitutter Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger VEDTAGELSESPÅTEGNING Kortbilag 1: Lokalplanområdet Kortbilag 2: Vejledende udstykningsplan, delområder og beplantning Bilag 3: Beplantningsliste Bilag 4: Miljøscreening Bilag 5: Biofaktor; skema til beregning 3

4 LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og formål Grundene i det oprindelige Håndværkerparken, bestående af vejene Håndværkerparken, Hjulmagervej, Trykkervej og Bødkervej, er nu udsolgt, hvorfor der er behov for nye områder til lettere erhvervs- og industrivirksomheder med mulighed for opførelse af bolig sammen med erhvervsbygningen. Lokalplanområdet Området består af det areal, der er omfattet af tidligere Lokalplan nr. 14, Håndværkerparken, samt naboarealerne vest herfor, matr. nr. 16-f Store Heddinge Markjorder, på m 2, samt de mindre ejendomme 16g, 16a, 16e samt 19a(øst for). Lokalplanområdets omgivelser Lokalplanområdet ligger mellem Højerupvej og Tommestrupvej med garveri-området vest for og åbne marker øst for. Lokalplanens indhold Disponering Lokalplanen disponerer det samlede område som for det gamle Håndværkerparken, med rimeligt store grunde, brede fordelingsveje og beskyttende plantebælter mod bebyggelse og veje. Lokalplanens område: 4

5 Anvendelse Anvendelse af området er som beskrevet i tidligere Lokalplan nr. 14 erhvervsområde til lettere erhvervs- og industrivirksomheder med mulighed for opførelse af bolig sammen med erhvervsbygningen. Der gives mulighed for forretningsvirksomhed og detailhandel, dog kun med varer med tilknytning til virksomheden. Bebyggelse Ny bebyggelse (beboelsesbygninger) skal opføres som lavenergibyggeri med krav om etablering af lavenergiklasse 1 som minimum. Ved lavenergibebyggelse forstås bebyggelse, der på tidspunktet for ansøgningen om byggetilladelse opfylder de klassificeringskrav, der er fastsat i bygningsreglementet. Trafik Den nye, vestlige del får adgangsvej fra Højerupvej, og der reserveres adgangsvej ind over den eksisterende lastbilparkering. Der anlægges stiforbindelse til Tommestrupvej. Veje og stier bliver offentlige. Adgangsvej og sti anlægges i forbindelse med byggemodningen. Vej- og stiprojekter skal godkendes af Stevns Kommune som vejmyndighed. Landskab og beplantning Der er planlagt beplantningsbælter mod det eksisterende område og mod Højerupvej og Tommestrupvej. Forhold til anden lovgivning og planlægning Eksisterende lokalplaner En del lokalplanområdet er omfattet af Lokalplan nr. 14. Kommuneplan, Stevns Kommuneplan 09 Området er beliggende i Område 1 E1 og 1 E5 i Stevns Kommuneplan 09. 5

6 Der gælder følgende rammer for lokalplanlægningen: Erhvervsområder 1 E1 Nord for Højerupvej 1 E3 Rengegade/Højerupvej 1 E5 Nord for Højerupvej 1 E6 Nord for Højerupvej Anvendelse Bebyggelseskarakter Bebyggelsesprocent Bebyggelseshøjde Udstykning Zoneforhold Områdets anvendelse fastlægges til liberalt erhverv og erhvervsformål såsom lettere industri, lager- og værkstedvirksomhed, herunder service- og forretningsvirksomhed samt motionscenter, udstillingslokale(galleri) og værested for kunstnere(atelier). I område 1 E1 og 1 E5 tillades enkelte boliger i tilknytning til den pågældende virksomhed/ejendom. 50 for hver ejendom. Bygningshøjden må ikke overstige 8,5m. Mindste grundstørrelse for åben lav 700m 2 og for tæt lav 300m². Byzone. Område 1 E5 overføres til byzone ved lokalplanlægning. Lokalplan Område 1 E1 er omfattet af Lokalplan nr. 14. Område 1 E3 er omfattet af Lokalplan nr. 23. Område 1 E6 er omfattet af Lokalplan nr. 71. Andet I områderne 1 E1, 1 E5 og 1 E6 må der etableres mindre butikker i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler med et bruttoareal på højst 200m 2. Det samlede maksimale bruttoetageareal til disse butikker må ikke overstige 800m 2. I område 1 E5 og 1 E6 skal et mindst 50m bredt areal langs område 1 B6 holdes ubebygget, og inden for dette areal skal der langs områdets ydre afgrænsning reserveres plads til et beplantningsbælte. Der skal sikres areal til et beplantningsbælte langs områdets ydre afgrænsning. Der må ikke opsættes tætte hegn, såsom mure, plankeværker eller lignende mod veje og naboskel. Lokalplanen er i overensstemmelse med Stevns Kommuneplan 09. Fingerplan 2007 Fingerplan 2007 for Hovedstadsområdet danner rammerne for kommuneplanlægningen i Stevns Kommune. Lokalplanen er i overensstemmelse med fingerplanen. Anden lovgivning og planlægning Museerne i Vordingborg Museet har ikke foretaget undersøgelser af de nye områder. Museumslovens bestemmelser gør, at hvis der ved kommende jordarbejder i forbindelse med byggeri fremkommer arkæologiske levn, kan de kræves udgravet for bygherrens regning. Det kan betyde anlægsstop af påbegyndte jordarbejder, indtil en udgravning er gennemført. Der skal derfor foretages nærmere undersøgelser på arealet, inden selve byggemodningen igangsættes. Miljøforhold/Lokal Agenda 21 Ved FN's konference i Rio i 1992 underskrev Danmark sammen med 176 andre lande et dokument, der forpligter landene til at sætte miljøet på dagsordenen (agenda) for det 21. århundrede, og til at arbejde for en bæredygtig udvikling til gavn for jordkloden og livet på den, også på lang sigt. 6

7 Stevns Kommune har vedtaget en redegørelse for arbejdet med Lokal Agenda 21, og ønsker at bidrage til den globale udvikling ved at støtte aktiviteter der kan fremme: - helhedssyn og tværsektoriel tænkning - aktiv borgerdeltagelse - kredsløbstankegang - inddragelse af globale hensyn - styrkelsen af det langsigtede perspektiv. Stevns Kommune ønsker det bæredygtige byggeri fremmet, herunder skal økologisk byggeri, alternative isoleringsmetoder, økologisk produktudvikling og miljørigtig projektering støttes. Der skal sikres mulighed for ved ny lokalplanlægning at der kan opføres boliger med alternative energiformer, herunder solvarme-/solenergianlæg, i naturgasområder. Regnvandsopsamling(forberedelse til regnvandsanvendelse i bygningen), vandbesparelser, passiv og aktiv solvarme, isolering, naturlig ventilation, evt. fælles fleksibel opvarmning, byggematerialer, malingstyper, fælles faciliteter (vaskemaskiner, festlokaler, overnatningsmuligheder, fællesspisning) kan nævnes som elementer i en bæredygtig bebyggelse. Der henvises til BYGGE PANEL, Handlingsplan for bæredygtig udvikling i den danske byggesektor, marts Stevns Kommune er gerne behjælpelig med vejledning og oplysninger om energi, ressourcer, materialer, affaldshåndtering og teknik, der kan fremme en bedre økologisk balance i bosætningen og bebyggelsen. Miljø Ved nybyggeri, renovering og tilbygning skal der inden for lokalplanområdet isoleres mod vejstøj, således at det indendørs støjniveau ikke overstiger 30 db(a) i beboelsesrum og 35 db(a) for rum, der anvendes til kontor, administration, institutioner og offentlige formål. Da der kan opføres boliger i området, medfører dette begrænsninger for, hvor meget nye virksomheder må støje. Området klassificeres som område 3 i Vejledning om ekstern støj fra Biofaktor Da lokalplanområdet ligger i et område, hvor det vanskeligt at bortskaffe overfladevand, er det relevant at overveje, hvordan regnvandsressourcen håndteres, og hvordan problemer med oversvømmelse generelt kan afbødes med tilbageholdelse af vandet der hvor det falder. Et nyt redskab til regulering af denne type problemer i lokalplaner er biofaktoren. Biofaktor er et udtryk for forholdet mellem et areals grønne og befæstede arealer. Typen af beplantning har også indflydelse på biofaktoren, hvor træer giver en højere biofaktor end en slået græsplæne. Et hårdt befæstet areal som f.eks. asfalt giver 0 point. På Statens Byggeforskningsinstituts hjemmeside defineres biofaktor således: Biofaktoren er udviklet som et supplement til By og Bygs Grønne regnskab. Den er et nøgletal, der med en enkelt værdi søger at karakterisere et anlægs biologiske indhold. Biofaktoren bygger på opgørelsen af forskellige arealtyper. Det betyder, at forslagets detaljering skal kunne muliggøre arealopgørelser. 7

8 Man kan læse mere om biofaktor på By og Bygs hjemmeside (Statens Byggeforskningsinstitut). ( Beregningsmodellen fremgår af Bilag 5. Den første del beregner biofaktoren ud fra basisarealerne, som er det samlede grundareal minus bygningernes grundareal. Arealerne deles op i bidder efter type. Hvor meget er asfalt, hvor meget er græsplæne, hvor meget er dækket af buske osv. Den anden del af modellen beregner tillægspoint. Der gives point for opsamling af regnvand, grønne tage, facadebeplantning mm. Disse tillæg gør det muligt at kompensere for et stort areal med fast belægning. Hvad gør det godt for? - Afbøder oversvømmelsesproblemer og belastning af spildevandssystemet ved at regnvand i vid udstrækning nedsives/tilbageholdes på egen grund. - Forbedrer fordampningen af regnvandet fra et øget bladareal. - Lagring af CO2 i planteveddet (træer). - Forbedrer luftkvaliteten. - Øger sundheden, idet de grønne planter har en positiv og afstressende effekt på mennesker. - Øger opmærksomheden på problematikkerne omkring regnvand og befæstede arealer. Vandforsyning Vandforsyningen til området skal ske fra Store Heddinge Vandværk. Jordforurening I henhold til 72 i Jordforureningsloven skal det sikres, at jorden er ren i en dybde af 50cm. Hvis der konstateres jordforurening under bygge- eller jordarbejdet, skal arbejdet standses, og kommunen skal underrettes, jf. Lov om forurenet jord. Spildevandsplan Lokalplanområdet er omfattet af Stevns Kommunes spildevandsplan. Ny bebyggelse skal tilsluttes det offentlige spildevandssystem. Ved eventuel afledning af industrispildevand skal der ansøges om spildevandstilladelse. Regnvandsafledning fra tage og befæstede arealer skal så vidt muligt ske via faskiner på hver enkelt ejendom og/eller via et eller flere forsinkelsesbassiner i området(eller på naboarealer). Der fastsættes krav om en maks. udledning på 0,5 l/s/ha. Der er afsat plads til et forsinkelsesbassin på matr. nr. 16f, umiddelbart nord for matr. nr. 16g. Varmeplan Lokalplanområdet indgår i Stevns Kommunes varmeplan som naturgasområde. Ny bebyggelse kræves tilsluttet naturgasnettet inden ibrugtagning. Der kan dog meddeles dispensation for tilslutningspligten, såfremt en vis del af boligens energiforbrug dækkes af alternative/vedvarende energikilder, eller såfremt øvrige foranstaltninger medfører et lavere energibehov end normalt. Dispensation meddeles af Kommunalbestyrelsen i hvert enkelt tilfælde. 8

9 Der skal meddeles dispensation fra tilslutningspligten, når bebyggelsen opføres som lavenergihus. Ved lavenergihuse forstås enfamiliehuse, hvor det kan dokumenteres, at de opfylder klassifikationskravene i Bygningsreglement Der skal ikke ske orientering af naboer og andre forud for dispensationen. Miljøvurdering Ifølge Lov nr. 316 af 5. maj 2004 om miljøvurdering af planer og programmer er nærværende lokalplan i kommuneplanens rammeområde 1 E1 og 1 E5 blevet screenet. Se Bilag 4. Screeningen har været udsendt i ekstern høring til Miljøcenter Roskilde. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at lokalplanen ikke skal miljøvurderes, hvilket annonceres. Servitutter Ved udarbejdelsen af lokalplanen er registreret flg. tinglyste servitutter, som kan have betydning for bygge- og anlægsarbejdet inden for lokalplanområdet. 9

10 10

11 Stevns Kommune påtager sig ikke ansvaret for eventuelle fejl og mangler i oversigten. 11

12 LOKALPLANENS BESTEMMELSER Lokalplan nr Udvidelse af håndværkerområdet i Store Heddinge. I henhold til lov om planlægning fastlægges herved følgende bestemmelser for det i pkt. 2 nævnte område. 1. Lokalplanens formål Formålet med lokalplanen er: o o o At muliggøre områdets anvendelse til lettere håndværks- og industrivirksomhed evt. med tilhørende bolig i henhold til kommuneplanens rammer. At fastlægge retningslinjer for udstykning, bebyggelsens udseende og placering, veje, stier og beplantning. At sikre en klar afgrænsning mod omgivelserne. 2. Områdeafgrænsning og zonestatus 2.1. Lokalplanens område afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matr. nr. 16f, 16g, 16a, 16e og 19a Store Heddinge Markjorder samt området omfattet af tidligere Lokalplan nr. 14, matr.nr.e. 17a, 17c, 17d, 17e, 17f, 17g, 17h, 17i, 18b, 18c, 18e, 18g, 18h, 18i, 18k, 18l, 18m og 18n alle af Store Heddinge Markjorder, og de parceller, som udstykkes herfra efter den 1. marts Med Kommunalbestyrelsens offentlige bekendtgørelse af den vedtagne plan overføres matr. nr. 19a til byzone Lokalplanens område opdeles i delområderne A og B. 3. Områdets anvendelse 3.1. Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål med mulighed for beboelse i forbindelse med erhvervsudøvelsen, evt. som viceværtslejlighed Der må kun opføres eller indrettes bebyggelse til eller udøves erhverv som følgende: mindre industri- og håndværksvirksomheder samt mindre lagervirksomheder, mindre butikker i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler med et bruttoareal på højst 200 m Der må inden for området kun udøves virksomhed, som ikke eller kun i ubetydelig grad medfører gener i form af støj, lugt eller luftforurening Eventuelle oplag uden for bygninger eller dertil indrettede gårdarealer skal indrettes på en sådan måde, at de ikke er til gene for omboende og kan af Kommunalbestyrelsen forlanges indhegnet med tæt hegn, som f.eks. plankeværk, mur eller raftehegn. 12

13 3.5. Der udlægges areal til et 5,0m eller 10,0m bredt beplantningsbælte på de ejendomme, der er vist på Kortbilag Beplantningsbælterne beplantes som vist på Kortbilag 2 og Bilag Der udlægges stier som vist på Kortbilag Grundejerne har fuld hegnspligt mod ubebyggede arealer Beplantningsbælterne og hegnenes vedligeholdelse skal foretages af grundejerne Beplantningsbælterne må ikke anvendes til gårdsplads, oplag, parkering eller lignende Det er tilladt at medregne beplantningsbælterne ved beregningen af en ejendoms bebyggelsesprocent. 4. Områdets udstykning 4.1. Udstykning skal foretages i princippet som vist på Kortbilag Grunde må ikke udstykkes med en størrelse under 1.200m Bebyggelsens omfang og placering 5.1. Bebyggelsen skal placeres som vist på Kortbilag 2, inden for de viste byggelinjer, mindst 5m fra skel og 2,5m fra plantebælter Bygninger må opføres med en facadehøjde på maks. 4,5m (målt fra terræn til den linje, hvor ydervæg og tagflade skærer hinanden) og en maks. højde på 8,5m. Kommunalbestyrelsen kan dog tillade, at en bygning, eller dele deraf, opføres i en større højde (maks. 12m), såfremt særlige hensyn til virksomhedens drift eller indretning nødvendiggør det.(kræver dispensation) 5.3. Bebyggelsesprocenten for hver enkelt ejendom må ikke overstige Generelt: Inden for lokalplanområdet kan opføres transformerstationer o. lign. til områdets forsyning. 6. Bebyggelsens ydre fremtræden 6.1. Tage på bygninger skal udføres med en taghældning på min. 15. Tagflader på de primære bygninger skal dækkes med ikke-reflekterende materiale, og der må ikke bruges glaserede eller ædelengoberede tagsten Småbygninger, skærme og halvtage til cykelparkering, carporte og affaldssortering m.v. skal udføres i materialer og med en farveholdning og taghældning, så der opnås en god helhedsvirkning i forhold til den øvrige bebyggelse Der må opsættes solenergianlæg på tage og facader Eventuel skiltning skal foregå efter følgende retningslinjer: Ved virksomheden kan der opstilles ét pylon-skilt (skilt der fremtræder i ét rektangulært stykke) med en bredde på ma 1,2m og en højde på 13

14 ma. 3,0m. Skiltning herudover kan ske som skilte monteret på bygninger og må maksimalt udgøre 1,5m 2 pr. påbegyndt 20m facade. 7. Miljø, energi, klima 7.1. Ny bebyggelse (beboelsesbygninger) skal opføres som lavenergibyggeri med krav om etablering af lavenergiklasse 1 som minimum Ved nybyggeri i område A skal biofaktoren på den enkelte grund være mindst 0,6. Biofaktoren beregnes efter reglerne i Bilag Ubebyggede arealer 8.1. I delområde A reserveres areal til et regnvandsbassin ved langtidsparkeringspladsen Hegn mellem naboer, mod fællesarealer, vej og sti skal etableres som hækbeplantning med en ma. højde på 1,80m. Mod vej dog højst 1,20m. Hegn mod fællesarealer, vej og sti plantes på egen grund mindst 40cm fra skel. Hegn mellem naboer plantes i skel. Det levende hegn kan suppleres med et trådhegn med en ma. Højde på 1,00m. Udgifterne til beplantning afholdes af grundejerne Områder udlagt til byggeri og områder, der endnu ikke er taget i brug til den planlagte anvendelse, må kun fremstå med lav bevoksning, der vedligeholdes af ejeren, og som ikke medfører gener for omboende m.fl. 9. Vej-, sti og parkeringsforhold 9.1. Vejadgangen til lokalplanområdet sker fra Højerupvej og Tommestrupvej som vist på Kortbilag Vejene udlægges med en udlægsbredde på 11m Ved vejtilslutninger skal hjørnerne af de tilgrænsende ejendomme afskæres med en ret linje af mindst 10m s længde med lige store vinkler mod vejlinjerne Der udlægges stier i området som vist på Kortbilag Detailprojekt for veje og stier skal godkendes af Stevns Kommune som vejmyndighed før ibrugtagen af disse Der skal etableres 1 parkeringsplads pr. 50 m 2 etageareal, ved butikker 1 plads pr. 25 m 2 butiksareal. 10. Tekniske anlæg El-ledninger, herunder ledninger til belysning, må ikke fremføres som luftledninger, men skal etableres som jordkabler Belysning af vejarealer m.v. skal inden etablering godkendes af Kommunalbestyrelsen v/teknik og Miljø. 14

15 11. Grundejerforening 11.1 Alle grundejere skal være medlemmer af en grundejerforening. Vedtægter og ændringer heraf skal godkendes af Stevns Kommune. 12. Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse Forinden ny bebyggelse i området igangsættes, skal Museerne i Vordingborg kontaktes med henblik på eventuel udgravning i arkæologiske interesseområder Ny bebyggelse inden for området må ikke tages i brug, før bebyggelsens installationer til opvarmning er tilsluttet distributionsnettet for naturgas. Der kan meddeles dispensation fra tilslutningspligten ved lavenergibebyggelse. Dispensation meddeles af Kommunalbestyrelsen Forinden ny bebyggelse tages i brug, skal der ske tilslutning til henholdsvis Store Heddinge Vandværk og det offentlige kloaksystem Før ny bebyggelse inden for området tages i brug, skal der være etableret de i 3.5, 3.6 og 3.7 nævnte foranstaltninger Biofaktor. I forbindelse med en ansøgning om byggetilladelse skal der fremsendes et udfyldt skema (Bilag 5) som viser, at der kan opnås en biofaktor på mindst 0,6. Skemaet skal være bilagt en tegning over grunden, hvor anvendelsen af de forskellige arealer er angivet Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er udlagt GAB (5cm) på vejene. Senest 2 år efter udlægning af GAB skal vejene oprettes, og der skal udlægges slidlag (2cm) Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er etableret belysning i form af parklamper langs vejen. Opstillingsplan og armaturer skal godkendes af Kommunalbestyrelsen/Teknik og Miljø. 13. Lokalplan og byplanvedtægt Med endelig vedtagelse af denne lokalplan ophæves Lokalplan nr Servitutter 14.1 Servitutten vedr. adgangsbegrænsning langs Højerupvej ophæves. 15. Lokalplanens retsvirkninger Efter Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen kan ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge lov om planlægning 18, kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg, der er indeholdt i planen. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges fastholdt ved lokalplanen. 15

16 Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kræver tilvejebringelse af en ny lokalplan. 16. Midlertidige retsvirkninger Indtil lokalplanen er endeligt vedtaget af kommunalbestyrelsen må en ejendom ikke anvendes, bebygges eller på anden måde bruges, så det foregriber indholdet af den endelige lokalplan. Eksisterende lovlig anvendelse kan dog fortsætte. Da forslaget kan blive ændret under processen, omfatter forbuddet også bebyggelse og anvendelse, der er i overensstemmelse med forslaget. Dette gælder også udstykninger Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra datoen for forslagets offentliggørelse og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst i et år. Lokalplanforslaget er offentliggjort den 9. april Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan kommunalbestyrelsen give tilladelse til udnyttelse af en ejendom efter forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde m.v. En byggetilladelse, der er udstedt før offentliggørelsen af planforslaget, berøres ikke. VEDTAGELSESPÅTEGNING Forslaget til Lokalplan nr. 114 blev godkendt af Stevns Kommunalbestyrelse på mødet den 31. marts Poul Arne Nielsen / Per Røner Borgmester Kommunaldirektør 16

17 Kortbilag 1 Lokalplanområdet

18

19 Nedenstående afsnitsbetegnelse er i henhold til foranstående kortbilag nr. 2: 1. Syren, Syringa vulgaris Skovæble, Malus sylvestris Rød Kornel, Cornus sanguinea Hassel, Coryllus avelana Benved, Euonymus europaeus Æblerose, Rosa rubiginosa Bornholmsk Røn, Sorbus intermedia 2. Mirabel, Prunus cerasifera Kirsebærkornel, Cornus mas Alm. Gedeblad, Lonicera ylosteum Bornholmsk Røn, Sorbus intermedia 3. Hunde-Rose, Rosa canina Slåen, Prunus spinosa Bornholmsk Røn, Sorbus intermedia Bilag 3 Beplantningsliste

20 Ikke relevant Negativ påvirkning Neutral påvirkning Positiv påvirkning Undersøges nærmere Bilag 4: Miljøscreening Tjekliste til miljøscreening af lokalplaner og programmer Lokalplan nr. 114 Indledende screening Ja Nej Bemærkninger Planen omfattet af lovens bilag 3 og 4 Planen kan påvirke internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt Planen kan påvirke miljøet i almindelighed Området er ikke så stort, at det kommer til at påvirke miljøet i så stor grad, at det kan få betydning. Det afhænger af, hvilke typer af virksomheder, der på tænkes at skulle være indenfor lokalplanområdet. Planens påvirkning på miljøet Bemærkninger Biologisk mangfoldighed Dyreliv Planteliv Sjældne, udryddelsestruede eller fredede dyr, planter eller naturtyper X X X

21 Ikke relevant Negativ påvirkning Neutral påvirkning Positiv påvirkning Undersøges nærmere Planens påvirkning på miljøet Bemærkninger Habitat områder X Spredningskorridor X Naturbeskyttelse jvf. 3 X Grønne områder X Området er i dag landsbrugsområde. Skovrejsning/skovnedlæggelse X Fredning Befolkningen Sundhedstilstand Svage grupper Friluftsliv/rekreative interesser Indendørs støj- og vibrationspåvirkning Landskab og jordbund Landskabelig værdi Geologiske særpræg Jordforurening 72b i jordforureningsloven hvor man skal sikres sig at de øverste 50cm jord er ren. Risiko for jordforurening Jordhåndtering/flytning Området kommer ind i byzonen når lokalplanen vedtages og dermed kommer ind i områdeklassificeringen.

22 Ikke relevant Negativ påvirkning Neutral påvirkning Positiv påvirkning Undersøges nærmere Planens påvirkning på miljøet Bemærkninger Vand Overfladevand, herunder vandløb og vådområder Der vil ved bebyggelse komme en øget mængde regnvand, der i sidste ende tilledes vandløbssystemet og Tryggevælde å. Åen samt ådalen har problemer med for meget vand, og det bør derfor tilstræbes, at belastningen minimeres mest muligt, og som minimum fordeles over en forholdsvis lang periode. Der bør derfor sættes krav om en maks. Udledning på 0,5 l/s/ha. Nedsivning af regnvand skal undersøges som mulighed. I den forbindelse er undersøgelse af lokale jordbundsforhold og grundvandspotentiale nødvendig. Ved nedsivning skal der dog tages forbehold for at der er tale om erhvervsaktiviteter. Udledning af spildevand Spildevand afledes til eksisterende kloak. Ved eventuel afledning af industrispildevand skal der ansøges om spildevandstilladelse. Grundvandsforhold Risiko for forurening af grundvandsressourcen Luft Luftforurening (støv og andre emissioner) Emissioner fra trafik til og fra området Området ligger i Særligt drikkevandsområde og indsatsområde, der er et lille dæklag af ler (< 5 m). Hvilket dog også er tilfældet for det meste af Store Heddinge by. Der bør derfor ikke gives tilladelse til virksomhedsaktiviteter med høj forureningsrisiko. Alt efter virksomhedstyperne vil det blive reguleret med filtre og afkast. Stigende på grund af den stigende kørsel fra de nye virksomheder

23 Ikke relevant Negativ påvirkning Neutral påvirkning Positiv påvirkning Undersøges nærmere Støj Støj Det er planlagt at der kan opføres boliger i området, det medfører begrænsninger i hvor meget de nye virksomheder må støje. Området bør klassificeres som område 3 i vejledning om ekstern støj fra Vibrationer Stigende på baggrund af den stigende aktivitet. Trafik Trafikafvikling/belastning Stigende på baggrund af den stigende aktivitet. Støj Stigende på baggrund af den stigende aktivitet. Planens påvirkning på miljøet Bemærkninger Energiforbrug Sikkerhed Risiko for ulykker Klimatiske faktorer Eventuel påvirkning af klimaet Kulturarv Kulturhistoriske værdier Kirker Fredede eller bevaringsværdige bygninger Ressourcer og affald Arealforbrug Energiforbrug Vandforbrug Vandet leveres fra Store Heddinge Vandværk der er ingen leveringsproblemer

24 Ikke relevant Negativ påvirkning Neutral påvirkning Positiv påvirkning Undersøges nærmere Produkter, materialer og råstoffer Kemikalier, miljøfremmede Stigende på baggrund af den stigende aktivitet. stoffer Affald, genanvendelse Stigende på baggrund af den stigende aktivitet. Visuel effekt Arkitektonisk udtryk Planens påvirkning på miljøet Bemærkninger Lys og/eller refleksioner Æstetisk udtryk Sikkerhed Kriminalitet Brand, eksplosion, giftpåvirkning Socioøkonomiske effekter Påvirkning af sociale forhold Påvirkning af erhvervsliv Flere arbejdspladser til området. Stevns Kommune

25 Bilag 5 Link til regneark Biofaktor Biofaktoren er udtryk for den biologiske aktivitet, som en grund, et byggefelt, et boligområde eller en bydel levner plads til rent volumenmæssigt. Udfyld de hvide felter Beregn først det samlede udeareal ved at indsætte grundens størrelse og fratræk alle bygningers grundarealer. Det samlede udeareal deles op i basisarealer, som indsættes i skemaets anden del. Basisarealerne skal tilsammen svare til det samlede udeareal. Tillægsarealerne (skemaets tredje del) er alle arealer udover det almindelige grundareal, dvs.: 1. areal af facadebeplantning (planter på huse, skure, hegn mv.) og kronearealet af store fritstående træer. 2. arealer med dobbeltfunktion, så som arealer hvor regnvand afledes til lokal nedsivning eller opsamles til genbrug i f vaskeri, samt arealer dækket af egen kompost. På det grundlag vil programmet udregne en basis-biofaktor og et biofaktor-tillæg og slutteligt en samlet biofaktor. Del 1 Samlet Udeareal Areal (m 2 ) Grundens samlede størrelse (m 2 ) Bygning 1, grundareal (m 2 ) Bygning 2, grundareal (m 2 ) Bygning 3, grundareal (m 2 ) Samlet udeareal (m 2 ) 0 Del 2 Basisarealer Areal (m 2 ) Faktor Vægtet areal Asfalt, fliser o.l. (m 2 ) 0,0 0 Grusarealer, græsarmering. (m 2 ) 0,3 0 Klippet græs/boldbaner (m 2 ) 0,5 0 Krat og buske under to meter (m 2 ) 0,5 0 Naturgræs (m 2 ) 1,0 0 Krat og buske over to meter (m 2 ). 1,5 0 Træ- og skovplantninger (m 2 ) 2,0 0 Vandareal, ikke permanent (m 2 ) 0,5 0 Søareal, permanent (m 2 ) 1,0 0 Samlet udeareal (m 2 ) Vægtet areal (m 2 ) 0 Basis-biofaktor (Vægtet areal:samlet udeareal) Del 3 Tillægsarealer Areal (m 2 ) Faktor Vægtet areal Tag- og facadebeplantning (m 2 ) 0,5 0 Enkeltstående træers kroneareal (m 2 ) 2,0 0 Regnvandsnedsivning fra belagt areal (m 2 ) 0,5 0 Areal dækket af egen kompost (m 2 ) 0,5 0 Vægtet tillægsareal (m 2 ) 0 Biofaktor-tillæg (Vægtet tillægsareal:samlet udeareal) Biofaktor inkl. Tillæg (Biofaktor + Biofaktor-tillæg)

LOKALPLAN NR. Butiksområde ved Rengevej FORSLAG

LOKALPLAN NR. Butiksområde ved Rengevej FORSLAG LOKALPLAN NR. Butiksområde ved Rengevej FORSLAG Offentligt fremlagt i perioden xxx Stevns Kommune Lokalplan XXX Butiksområde ved Rengevej. Loklaplan XXX omhandler etablering af et planmæssigt grundlag

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. BOLIGOMRÅDE BJÆLKERUPVEJ 124 a BJÆLKERUP. FORSLAG Offentligt fremlagt fra den 23. oktober 2006 til den 17.

LOKALPLAN NR. 91. BOLIGOMRÅDE BJÆLKERUPVEJ 124 a BJÆLKERUP. FORSLAG Offentligt fremlagt fra den 23. oktober 2006 til den 17. LOKALPLAN NR. 91 BOLIGOMRÅDE BJÆLKERUPVEJ 124 a BJÆLKERUP FORSLAG Offentligt fremlagt fra den 23. oktober 2006 til den 17. december 2006 STEVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen, Stevns Kommune, 2006

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema Plan nr.: Risikostyringsplan 2015 Tekst: Risikostyringsplanen er udarbejdet på bagrund af EU's Oversvømmelsesdirektiv. Planen indeholder dels en kortlægning af oversvømmelsesomfang, hyppighed og risiko

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse...3 Lokalplanens område og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3 Naturbeskyttelsesloven... 4 Forhold til anden planlægning... 4

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Lokalplan nr. F108. For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg

Lokalplan nr. F108. For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg Lokalplan nr. F108 For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 3 INDLEDNING 3 KLAGEVEJLEDNING 3 BORGERMØDE 3 LOKALPLANOMRÅDET 4 LOKALPLANENS BAGGRUND

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Miljøvurdering af planer. Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune. Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet:

Miljøvurdering af planer. Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune. Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet: Miljøvurdering af planer Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet: Kommuneplan 2013-2025 medfører følgende planændringer, som er screenet i forhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 EKS. OMRADE FOR BL.BOLIG OG ERHVERV SAMT OMRADE FOR OFFENTLIGE FORMÅL I GUDME. INDHOLD Indholdet af lokalplanen side Lokalpianens forhold til anden planlægning side Lokaiplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE GUDME KOMMUNE LDKALPLAN NR.21 EKS.BL. BOLIG OG ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T NYT ERHVERVSOMRADE IVEJSTRUP \JJ STEMPELMÆRKE st~r~ ~F~Cd KUN GYLDiGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKQNTROLAPPARAT -31ll~~

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2014 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG PARTIEL nr: 16 BYPLANVEDTÆGT for et område, vest for Delfinvej mellem Nyborg Fjord, Provst Hjortsvej, Gormsvej, Jernbanen, Knudshovedvej, Storebæltsvej og Motorvej A 1. august -1977 NYBORG KOMMUNE I medfør

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Fod af skrænt HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING L O K A L P L A N N R. F.24.2 for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Lokalplan forslag den 27. juni 2001 Lokalplan vedtaget den

Læs mere

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1980 IND ------ HO L D S F O R T E -------------- G N E LSE ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

FORSLAG Offentliggjort 4. juni 2014 i høring frem til 13. august 2014

FORSLAG Offentliggjort 4. juni 2014 i høring frem til 13. august 2014 Kommuneplantillæg nr. 5 Revidering af Bilag 1, Bevaringsværdige bygninger FORSLAG Offentliggjort 4. juni 2014 i høring frem til 13. august 2014 Forslag maj 2014 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Delområde A, særlige bestemmelser:

Delområde A, særlige bestemmelser: Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7 ZZZ.01 Niras Test Indholdsfortegnelse Formål 1 Bestemmelser 2 1 Formål 3 2 Område 4 3 Områdets anvendelse 5 4 Udstykninger 6 5 Veje, stier og parkering 7 6 Bebyggelsens omfang og placering 8 7 Bebyggelsens

Læs mere

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m.

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m. FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA den 23, maj 20 til den 18. juli 20 LOKALPLAN 264 BOLIGOMRÅDE Brøndumvej, Stadionvej m.m., Blenstrup REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

Lokalplan 35. Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk SUNDEVED KOMMUNE. Kommuneplanområde nr. 7.07. E

Lokalplan 35. Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk SUNDEVED KOMMUNE. Kommuneplanområde nr. 7.07. E Lokalplan 35 Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk Kommuneplanområde nr. 7.07. E Udarbejdet i januar 2004 af Priebe Rådgivende ingeniørfirma og Sundeved kommune - Teknisk Forvaltning Indholdsfortegnelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 30 vedrører Herlev skole, som ligger mellem Herlev Bygade og Herlev Hovedgade. Skolen skal nedlægges og bygningerne ønskes indrettet

Læs mere

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND November 2006 1 2 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Denne

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 01.11.04 Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget Vedtaget: 11.03.2003 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk

Læs mere

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1986 INDHOLD5FORTEGNELSE ---_---_----_- -_- -_--- -- REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund

Læs mere

LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017. Februar 2008

LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017. Februar 2008 LOKALPLAN LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017 Februar 2008 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere