LOKALPLAN NR. 114 Håndværkerområde, Store Heddinge Nord for Højerupvej FORSLAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN NR. 114 Håndværkerområde, Store Heddinge Nord for Højerupvej FORSLAG"

Transkript

1 LOKALPLAN NR. 114 Håndværkerområde, Store Heddinge Nord for Højerupvej FORSLAG Offentligt fremlagt i perioden 11. april til og med 6. juni 2011

2 Stevns Kommune Lokalplan nr. 114 Håndværkerparken I Håndværkerparken, Store Heddinge, som består af vejene Håndværkerparken, Hjulmagervej, Trykkervej og Bødkervej, er der ifølge Lokalplan nr. 14 udlagt areal til erhvervsområde til lettere erhvervs- og industrivirksomheder med mulighed for opførelse af bolig sammen med erhvervsbygningen. De sidste grunde i dette område blev solgt i Stevns Kommune ejer naboarealet, der ligger vest for, nemlig matr. nr. 16f Store Heddinge Markjorder, beliggende Højerupvej 9B, Store Heddinge (bagved postcentret). Arealet er på m2. Arealet er byudviklingsområde men drives som landbrug. På baggrund af stigende efterspørgsel og direkte henvendelser om køb af grunde til brug for mindre håndværker- og industrivirksomheder i Store Heddinge-området, er denne samlende plan udarbejdet, således at der kan igangsættes byggemodning, eventuelt i etaper. Planen omfatter de matrikelnumre, der er medtaget i Lokalplan nr. 14 samt matr. nr.e. 16-f og de mindre ejendomme 16g, 16a, 16e samt 19a(øst for) alle af Store Heddinge Markjorder. Matr. nr. 19a ligger i landzone men overføres til byzone med vedtagelsen af denne plan. Planen erstatter Lokalplan nr. 14. Kontakt vedrørende lokalplanen kan ske til: Stevns Kommune, Teknik & Miljø Postboks Store Heddinge eller til adressen: Lokalplanen kan ses på Rådhuset i Store Heddinge, i Teknik & Miljø i Haarlev, kommunens biblioteker og på hjemmesiden Lokalplanen er udarbejdet af Teknik & Miljø i Stevns Kommune. 2

3 Indhold LOKALPLANENS REDEGØRELSE... 4 Lokalplanens baggrund og formål... 4 Lokalplanområdet... 4 Lokalplanområdets omgivelser... 4 Lokalplanens indhold... 4 Forhold til anden lovgivning og planlægning... 5 Eksisterende lokalplaner... 5 Kommuneplan, Stevns Kommuneplan Fingerplan Anden lovgivning og planlægning... 6 LOKALPLANENS BESTEMMELSER Lokalplanens formål Områdeafgrænsning og zonestatus Områdets anvendelse Områdets udstykning Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Miljø, energi, klima Ubebyggede arealer Vej-, sti og parkeringsforhold Tekniske anlæg Grundejerforening Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse Lokalplan og byplanvedtægt Servitutter Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger VEDTAGELSESPÅTEGNING Kortbilag 1: Lokalplanområdet Kortbilag 2: Vejledende udstykningsplan, delområder og beplantning Bilag 3: Beplantningsliste Bilag 4: Miljøscreening Bilag 5: Biofaktor; skema til beregning 3

4 LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og formål Grundene i det oprindelige Håndværkerparken, bestående af vejene Håndværkerparken, Hjulmagervej, Trykkervej og Bødkervej, er nu udsolgt, hvorfor der er behov for nye områder til lettere erhvervs- og industrivirksomheder med mulighed for opførelse af bolig sammen med erhvervsbygningen. Lokalplanområdet Området består af det areal, der er omfattet af tidligere Lokalplan nr. 14, Håndværkerparken, samt naboarealerne vest herfor, matr. nr. 16-f Store Heddinge Markjorder, på m 2, samt de mindre ejendomme 16g, 16a, 16e samt 19a(øst for). Lokalplanområdets omgivelser Lokalplanområdet ligger mellem Højerupvej og Tommestrupvej med garveri-området vest for og åbne marker øst for. Lokalplanens indhold Disponering Lokalplanen disponerer det samlede område som for det gamle Håndværkerparken, med rimeligt store grunde, brede fordelingsveje og beskyttende plantebælter mod bebyggelse og veje. Lokalplanens område: 4

5 Anvendelse Anvendelse af området er som beskrevet i tidligere Lokalplan nr. 14 erhvervsområde til lettere erhvervs- og industrivirksomheder med mulighed for opførelse af bolig sammen med erhvervsbygningen. Der gives mulighed for forretningsvirksomhed og detailhandel, dog kun med varer med tilknytning til virksomheden. Bebyggelse Ny bebyggelse (beboelsesbygninger) skal opføres som lavenergibyggeri med krav om etablering af lavenergiklasse 1 som minimum. Ved lavenergibebyggelse forstås bebyggelse, der på tidspunktet for ansøgningen om byggetilladelse opfylder de klassificeringskrav, der er fastsat i bygningsreglementet. Trafik Den nye, vestlige del får adgangsvej fra Højerupvej, og der reserveres adgangsvej ind over den eksisterende lastbilparkering. Der anlægges stiforbindelse til Tommestrupvej. Veje og stier bliver offentlige. Adgangsvej og sti anlægges i forbindelse med byggemodningen. Vej- og stiprojekter skal godkendes af Stevns Kommune som vejmyndighed. Landskab og beplantning Der er planlagt beplantningsbælter mod det eksisterende område og mod Højerupvej og Tommestrupvej. Forhold til anden lovgivning og planlægning Eksisterende lokalplaner En del lokalplanområdet er omfattet af Lokalplan nr. 14. Kommuneplan, Stevns Kommuneplan 09 Området er beliggende i Område 1 E1 og 1 E5 i Stevns Kommuneplan 09. 5

6 Der gælder følgende rammer for lokalplanlægningen: Erhvervsområder 1 E1 Nord for Højerupvej 1 E3 Rengegade/Højerupvej 1 E5 Nord for Højerupvej 1 E6 Nord for Højerupvej Anvendelse Bebyggelseskarakter Bebyggelsesprocent Bebyggelseshøjde Udstykning Zoneforhold Områdets anvendelse fastlægges til liberalt erhverv og erhvervsformål såsom lettere industri, lager- og værkstedvirksomhed, herunder service- og forretningsvirksomhed samt motionscenter, udstillingslokale(galleri) og værested for kunstnere(atelier). I område 1 E1 og 1 E5 tillades enkelte boliger i tilknytning til den pågældende virksomhed/ejendom. 50 for hver ejendom. Bygningshøjden må ikke overstige 8,5m. Mindste grundstørrelse for åben lav 700m 2 og for tæt lav 300m². Byzone. Område 1 E5 overføres til byzone ved lokalplanlægning. Lokalplan Område 1 E1 er omfattet af Lokalplan nr. 14. Område 1 E3 er omfattet af Lokalplan nr. 23. Område 1 E6 er omfattet af Lokalplan nr. 71. Andet I områderne 1 E1, 1 E5 og 1 E6 må der etableres mindre butikker i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler med et bruttoareal på højst 200m 2. Det samlede maksimale bruttoetageareal til disse butikker må ikke overstige 800m 2. I område 1 E5 og 1 E6 skal et mindst 50m bredt areal langs område 1 B6 holdes ubebygget, og inden for dette areal skal der langs områdets ydre afgrænsning reserveres plads til et beplantningsbælte. Der skal sikres areal til et beplantningsbælte langs områdets ydre afgrænsning. Der må ikke opsættes tætte hegn, såsom mure, plankeværker eller lignende mod veje og naboskel. Lokalplanen er i overensstemmelse med Stevns Kommuneplan 09. Fingerplan 2007 Fingerplan 2007 for Hovedstadsområdet danner rammerne for kommuneplanlægningen i Stevns Kommune. Lokalplanen er i overensstemmelse med fingerplanen. Anden lovgivning og planlægning Museerne i Vordingborg Museet har ikke foretaget undersøgelser af de nye områder. Museumslovens bestemmelser gør, at hvis der ved kommende jordarbejder i forbindelse med byggeri fremkommer arkæologiske levn, kan de kræves udgravet for bygherrens regning. Det kan betyde anlægsstop af påbegyndte jordarbejder, indtil en udgravning er gennemført. Der skal derfor foretages nærmere undersøgelser på arealet, inden selve byggemodningen igangsættes. Miljøforhold/Lokal Agenda 21 Ved FN's konference i Rio i 1992 underskrev Danmark sammen med 176 andre lande et dokument, der forpligter landene til at sætte miljøet på dagsordenen (agenda) for det 21. århundrede, og til at arbejde for en bæredygtig udvikling til gavn for jordkloden og livet på den, også på lang sigt. 6

7 Stevns Kommune har vedtaget en redegørelse for arbejdet med Lokal Agenda 21, og ønsker at bidrage til den globale udvikling ved at støtte aktiviteter der kan fremme: - helhedssyn og tværsektoriel tænkning - aktiv borgerdeltagelse - kredsløbstankegang - inddragelse af globale hensyn - styrkelsen af det langsigtede perspektiv. Stevns Kommune ønsker det bæredygtige byggeri fremmet, herunder skal økologisk byggeri, alternative isoleringsmetoder, økologisk produktudvikling og miljørigtig projektering støttes. Der skal sikres mulighed for ved ny lokalplanlægning at der kan opføres boliger med alternative energiformer, herunder solvarme-/solenergianlæg, i naturgasområder. Regnvandsopsamling(forberedelse til regnvandsanvendelse i bygningen), vandbesparelser, passiv og aktiv solvarme, isolering, naturlig ventilation, evt. fælles fleksibel opvarmning, byggematerialer, malingstyper, fælles faciliteter (vaskemaskiner, festlokaler, overnatningsmuligheder, fællesspisning) kan nævnes som elementer i en bæredygtig bebyggelse. Der henvises til BYGGE PANEL, Handlingsplan for bæredygtig udvikling i den danske byggesektor, marts Stevns Kommune er gerne behjælpelig med vejledning og oplysninger om energi, ressourcer, materialer, affaldshåndtering og teknik, der kan fremme en bedre økologisk balance i bosætningen og bebyggelsen. Miljø Ved nybyggeri, renovering og tilbygning skal der inden for lokalplanområdet isoleres mod vejstøj, således at det indendørs støjniveau ikke overstiger 30 db(a) i beboelsesrum og 35 db(a) for rum, der anvendes til kontor, administration, institutioner og offentlige formål. Da der kan opføres boliger i området, medfører dette begrænsninger for, hvor meget nye virksomheder må støje. Området klassificeres som område 3 i Vejledning om ekstern støj fra Biofaktor Da lokalplanområdet ligger i et område, hvor det vanskeligt at bortskaffe overfladevand, er det relevant at overveje, hvordan regnvandsressourcen håndteres, og hvordan problemer med oversvømmelse generelt kan afbødes med tilbageholdelse af vandet der hvor det falder. Et nyt redskab til regulering af denne type problemer i lokalplaner er biofaktoren. Biofaktor er et udtryk for forholdet mellem et areals grønne og befæstede arealer. Typen af beplantning har også indflydelse på biofaktoren, hvor træer giver en højere biofaktor end en slået græsplæne. Et hårdt befæstet areal som f.eks. asfalt giver 0 point. På Statens Byggeforskningsinstituts hjemmeside defineres biofaktor således: Biofaktoren er udviklet som et supplement til By og Bygs Grønne regnskab. Den er et nøgletal, der med en enkelt værdi søger at karakterisere et anlægs biologiske indhold. Biofaktoren bygger på opgørelsen af forskellige arealtyper. Det betyder, at forslagets detaljering skal kunne muliggøre arealopgørelser. 7

8 Man kan læse mere om biofaktor på By og Bygs hjemmeside (Statens Byggeforskningsinstitut). ( Beregningsmodellen fremgår af Bilag 5. Den første del beregner biofaktoren ud fra basisarealerne, som er det samlede grundareal minus bygningernes grundareal. Arealerne deles op i bidder efter type. Hvor meget er asfalt, hvor meget er græsplæne, hvor meget er dækket af buske osv. Den anden del af modellen beregner tillægspoint. Der gives point for opsamling af regnvand, grønne tage, facadebeplantning mm. Disse tillæg gør det muligt at kompensere for et stort areal med fast belægning. Hvad gør det godt for? - Afbøder oversvømmelsesproblemer og belastning af spildevandssystemet ved at regnvand i vid udstrækning nedsives/tilbageholdes på egen grund. - Forbedrer fordampningen af regnvandet fra et øget bladareal. - Lagring af CO2 i planteveddet (træer). - Forbedrer luftkvaliteten. - Øger sundheden, idet de grønne planter har en positiv og afstressende effekt på mennesker. - Øger opmærksomheden på problematikkerne omkring regnvand og befæstede arealer. Vandforsyning Vandforsyningen til området skal ske fra Store Heddinge Vandværk. Jordforurening I henhold til 72 i Jordforureningsloven skal det sikres, at jorden er ren i en dybde af 50cm. Hvis der konstateres jordforurening under bygge- eller jordarbejdet, skal arbejdet standses, og kommunen skal underrettes, jf. Lov om forurenet jord. Spildevandsplan Lokalplanområdet er omfattet af Stevns Kommunes spildevandsplan. Ny bebyggelse skal tilsluttes det offentlige spildevandssystem. Ved eventuel afledning af industrispildevand skal der ansøges om spildevandstilladelse. Regnvandsafledning fra tage og befæstede arealer skal så vidt muligt ske via faskiner på hver enkelt ejendom og/eller via et eller flere forsinkelsesbassiner i området(eller på naboarealer). Der fastsættes krav om en maks. udledning på 0,5 l/s/ha. Der er afsat plads til et forsinkelsesbassin på matr. nr. 16f, umiddelbart nord for matr. nr. 16g. Varmeplan Lokalplanområdet indgår i Stevns Kommunes varmeplan som naturgasområde. Ny bebyggelse kræves tilsluttet naturgasnettet inden ibrugtagning. Der kan dog meddeles dispensation for tilslutningspligten, såfremt en vis del af boligens energiforbrug dækkes af alternative/vedvarende energikilder, eller såfremt øvrige foranstaltninger medfører et lavere energibehov end normalt. Dispensation meddeles af Kommunalbestyrelsen i hvert enkelt tilfælde. 8

9 Der skal meddeles dispensation fra tilslutningspligten, når bebyggelsen opføres som lavenergihus. Ved lavenergihuse forstås enfamiliehuse, hvor det kan dokumenteres, at de opfylder klassifikationskravene i Bygningsreglement Der skal ikke ske orientering af naboer og andre forud for dispensationen. Miljøvurdering Ifølge Lov nr. 316 af 5. maj 2004 om miljøvurdering af planer og programmer er nærværende lokalplan i kommuneplanens rammeområde 1 E1 og 1 E5 blevet screenet. Se Bilag 4. Screeningen har været udsendt i ekstern høring til Miljøcenter Roskilde. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at lokalplanen ikke skal miljøvurderes, hvilket annonceres. Servitutter Ved udarbejdelsen af lokalplanen er registreret flg. tinglyste servitutter, som kan have betydning for bygge- og anlægsarbejdet inden for lokalplanområdet. 9

10 10

11 Stevns Kommune påtager sig ikke ansvaret for eventuelle fejl og mangler i oversigten. 11

12 LOKALPLANENS BESTEMMELSER Lokalplan nr Udvidelse af håndværkerområdet i Store Heddinge. I henhold til lov om planlægning fastlægges herved følgende bestemmelser for det i pkt. 2 nævnte område. 1. Lokalplanens formål Formålet med lokalplanen er: o o o At muliggøre områdets anvendelse til lettere håndværks- og industrivirksomhed evt. med tilhørende bolig i henhold til kommuneplanens rammer. At fastlægge retningslinjer for udstykning, bebyggelsens udseende og placering, veje, stier og beplantning. At sikre en klar afgrænsning mod omgivelserne. 2. Områdeafgrænsning og zonestatus 2.1. Lokalplanens område afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matr. nr. 16f, 16g, 16a, 16e og 19a Store Heddinge Markjorder samt området omfattet af tidligere Lokalplan nr. 14, matr.nr.e. 17a, 17c, 17d, 17e, 17f, 17g, 17h, 17i, 18b, 18c, 18e, 18g, 18h, 18i, 18k, 18l, 18m og 18n alle af Store Heddinge Markjorder, og de parceller, som udstykkes herfra efter den 1. marts Med Kommunalbestyrelsens offentlige bekendtgørelse af den vedtagne plan overføres matr. nr. 19a til byzone Lokalplanens område opdeles i delområderne A og B. 3. Områdets anvendelse 3.1. Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål med mulighed for beboelse i forbindelse med erhvervsudøvelsen, evt. som viceværtslejlighed Der må kun opføres eller indrettes bebyggelse til eller udøves erhverv som følgende: mindre industri- og håndværksvirksomheder samt mindre lagervirksomheder, mindre butikker i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler med et bruttoareal på højst 200 m Der må inden for området kun udøves virksomhed, som ikke eller kun i ubetydelig grad medfører gener i form af støj, lugt eller luftforurening Eventuelle oplag uden for bygninger eller dertil indrettede gårdarealer skal indrettes på en sådan måde, at de ikke er til gene for omboende og kan af Kommunalbestyrelsen forlanges indhegnet med tæt hegn, som f.eks. plankeværk, mur eller raftehegn. 12

13 3.5. Der udlægges areal til et 5,0m eller 10,0m bredt beplantningsbælte på de ejendomme, der er vist på Kortbilag Beplantningsbælterne beplantes som vist på Kortbilag 2 og Bilag Der udlægges stier som vist på Kortbilag Grundejerne har fuld hegnspligt mod ubebyggede arealer Beplantningsbælterne og hegnenes vedligeholdelse skal foretages af grundejerne Beplantningsbælterne må ikke anvendes til gårdsplads, oplag, parkering eller lignende Det er tilladt at medregne beplantningsbælterne ved beregningen af en ejendoms bebyggelsesprocent. 4. Områdets udstykning 4.1. Udstykning skal foretages i princippet som vist på Kortbilag Grunde må ikke udstykkes med en størrelse under 1.200m Bebyggelsens omfang og placering 5.1. Bebyggelsen skal placeres som vist på Kortbilag 2, inden for de viste byggelinjer, mindst 5m fra skel og 2,5m fra plantebælter Bygninger må opføres med en facadehøjde på maks. 4,5m (målt fra terræn til den linje, hvor ydervæg og tagflade skærer hinanden) og en maks. højde på 8,5m. Kommunalbestyrelsen kan dog tillade, at en bygning, eller dele deraf, opføres i en større højde (maks. 12m), såfremt særlige hensyn til virksomhedens drift eller indretning nødvendiggør det.(kræver dispensation) 5.3. Bebyggelsesprocenten for hver enkelt ejendom må ikke overstige Generelt: Inden for lokalplanområdet kan opføres transformerstationer o. lign. til områdets forsyning. 6. Bebyggelsens ydre fremtræden 6.1. Tage på bygninger skal udføres med en taghældning på min. 15. Tagflader på de primære bygninger skal dækkes med ikke-reflekterende materiale, og der må ikke bruges glaserede eller ædelengoberede tagsten Småbygninger, skærme og halvtage til cykelparkering, carporte og affaldssortering m.v. skal udføres i materialer og med en farveholdning og taghældning, så der opnås en god helhedsvirkning i forhold til den øvrige bebyggelse Der må opsættes solenergianlæg på tage og facader Eventuel skiltning skal foregå efter følgende retningslinjer: Ved virksomheden kan der opstilles ét pylon-skilt (skilt der fremtræder i ét rektangulært stykke) med en bredde på ma 1,2m og en højde på 13

14 ma. 3,0m. Skiltning herudover kan ske som skilte monteret på bygninger og må maksimalt udgøre 1,5m 2 pr. påbegyndt 20m facade. 7. Miljø, energi, klima 7.1. Ny bebyggelse (beboelsesbygninger) skal opføres som lavenergibyggeri med krav om etablering af lavenergiklasse 1 som minimum Ved nybyggeri i område A skal biofaktoren på den enkelte grund være mindst 0,6. Biofaktoren beregnes efter reglerne i Bilag Ubebyggede arealer 8.1. I delområde A reserveres areal til et regnvandsbassin ved langtidsparkeringspladsen Hegn mellem naboer, mod fællesarealer, vej og sti skal etableres som hækbeplantning med en ma. højde på 1,80m. Mod vej dog højst 1,20m. Hegn mod fællesarealer, vej og sti plantes på egen grund mindst 40cm fra skel. Hegn mellem naboer plantes i skel. Det levende hegn kan suppleres med et trådhegn med en ma. Højde på 1,00m. Udgifterne til beplantning afholdes af grundejerne Områder udlagt til byggeri og områder, der endnu ikke er taget i brug til den planlagte anvendelse, må kun fremstå med lav bevoksning, der vedligeholdes af ejeren, og som ikke medfører gener for omboende m.fl. 9. Vej-, sti og parkeringsforhold 9.1. Vejadgangen til lokalplanområdet sker fra Højerupvej og Tommestrupvej som vist på Kortbilag Vejene udlægges med en udlægsbredde på 11m Ved vejtilslutninger skal hjørnerne af de tilgrænsende ejendomme afskæres med en ret linje af mindst 10m s længde med lige store vinkler mod vejlinjerne Der udlægges stier i området som vist på Kortbilag Detailprojekt for veje og stier skal godkendes af Stevns Kommune som vejmyndighed før ibrugtagen af disse Der skal etableres 1 parkeringsplads pr. 50 m 2 etageareal, ved butikker 1 plads pr. 25 m 2 butiksareal. 10. Tekniske anlæg El-ledninger, herunder ledninger til belysning, må ikke fremføres som luftledninger, men skal etableres som jordkabler Belysning af vejarealer m.v. skal inden etablering godkendes af Kommunalbestyrelsen v/teknik og Miljø. 14

15 11. Grundejerforening 11.1 Alle grundejere skal være medlemmer af en grundejerforening. Vedtægter og ændringer heraf skal godkendes af Stevns Kommune. 12. Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse Forinden ny bebyggelse i området igangsættes, skal Museerne i Vordingborg kontaktes med henblik på eventuel udgravning i arkæologiske interesseområder Ny bebyggelse inden for området må ikke tages i brug, før bebyggelsens installationer til opvarmning er tilsluttet distributionsnettet for naturgas. Der kan meddeles dispensation fra tilslutningspligten ved lavenergibebyggelse. Dispensation meddeles af Kommunalbestyrelsen Forinden ny bebyggelse tages i brug, skal der ske tilslutning til henholdsvis Store Heddinge Vandværk og det offentlige kloaksystem Før ny bebyggelse inden for området tages i brug, skal der være etableret de i 3.5, 3.6 og 3.7 nævnte foranstaltninger Biofaktor. I forbindelse med en ansøgning om byggetilladelse skal der fremsendes et udfyldt skema (Bilag 5) som viser, at der kan opnås en biofaktor på mindst 0,6. Skemaet skal være bilagt en tegning over grunden, hvor anvendelsen af de forskellige arealer er angivet Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er udlagt GAB (5cm) på vejene. Senest 2 år efter udlægning af GAB skal vejene oprettes, og der skal udlægges slidlag (2cm) Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er etableret belysning i form af parklamper langs vejen. Opstillingsplan og armaturer skal godkendes af Kommunalbestyrelsen/Teknik og Miljø. 13. Lokalplan og byplanvedtægt Med endelig vedtagelse af denne lokalplan ophæves Lokalplan nr Servitutter 14.1 Servitutten vedr. adgangsbegrænsning langs Højerupvej ophæves. 15. Lokalplanens retsvirkninger Efter Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen kan ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge lov om planlægning 18, kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg, der er indeholdt i planen. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges fastholdt ved lokalplanen. 15

16 Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kræver tilvejebringelse af en ny lokalplan. 16. Midlertidige retsvirkninger Indtil lokalplanen er endeligt vedtaget af kommunalbestyrelsen må en ejendom ikke anvendes, bebygges eller på anden måde bruges, så det foregriber indholdet af den endelige lokalplan. Eksisterende lovlig anvendelse kan dog fortsætte. Da forslaget kan blive ændret under processen, omfatter forbuddet også bebyggelse og anvendelse, der er i overensstemmelse med forslaget. Dette gælder også udstykninger Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra datoen for forslagets offentliggørelse og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst i et år. Lokalplanforslaget er offentliggjort den 9. april Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan kommunalbestyrelsen give tilladelse til udnyttelse af en ejendom efter forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde m.v. En byggetilladelse, der er udstedt før offentliggørelsen af planforslaget, berøres ikke. VEDTAGELSESPÅTEGNING Forslaget til Lokalplan nr. 114 blev godkendt af Stevns Kommunalbestyrelse på mødet den 31. marts Poul Arne Nielsen / Per Røner Borgmester Kommunaldirektør 16

17 Kortbilag 1 Lokalplanområdet

18

19 Nedenstående afsnitsbetegnelse er i henhold til foranstående kortbilag nr. 2: 1. Syren, Syringa vulgaris Skovæble, Malus sylvestris Rød Kornel, Cornus sanguinea Hassel, Coryllus avelana Benved, Euonymus europaeus Æblerose, Rosa rubiginosa Bornholmsk Røn, Sorbus intermedia 2. Mirabel, Prunus cerasifera Kirsebærkornel, Cornus mas Alm. Gedeblad, Lonicera ylosteum Bornholmsk Røn, Sorbus intermedia 3. Hunde-Rose, Rosa canina Slåen, Prunus spinosa Bornholmsk Røn, Sorbus intermedia Bilag 3 Beplantningsliste

20 Ikke relevant Negativ påvirkning Neutral påvirkning Positiv påvirkning Undersøges nærmere Bilag 4: Miljøscreening Tjekliste til miljøscreening af lokalplaner og programmer Lokalplan nr. 114 Indledende screening Ja Nej Bemærkninger Planen omfattet af lovens bilag 3 og 4 Planen kan påvirke internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt Planen kan påvirke miljøet i almindelighed Området er ikke så stort, at det kommer til at påvirke miljøet i så stor grad, at det kan få betydning. Det afhænger af, hvilke typer af virksomheder, der på tænkes at skulle være indenfor lokalplanområdet. Planens påvirkning på miljøet Bemærkninger Biologisk mangfoldighed Dyreliv Planteliv Sjældne, udryddelsestruede eller fredede dyr, planter eller naturtyper X X X

21 Ikke relevant Negativ påvirkning Neutral påvirkning Positiv påvirkning Undersøges nærmere Planens påvirkning på miljøet Bemærkninger Habitat områder X Spredningskorridor X Naturbeskyttelse jvf. 3 X Grønne områder X Området er i dag landsbrugsområde. Skovrejsning/skovnedlæggelse X Fredning Befolkningen Sundhedstilstand Svage grupper Friluftsliv/rekreative interesser Indendørs støj- og vibrationspåvirkning Landskab og jordbund Landskabelig værdi Geologiske særpræg Jordforurening 72b i jordforureningsloven hvor man skal sikres sig at de øverste 50cm jord er ren. Risiko for jordforurening Jordhåndtering/flytning Området kommer ind i byzonen når lokalplanen vedtages og dermed kommer ind i områdeklassificeringen.

22 Ikke relevant Negativ påvirkning Neutral påvirkning Positiv påvirkning Undersøges nærmere Planens påvirkning på miljøet Bemærkninger Vand Overfladevand, herunder vandløb og vådområder Der vil ved bebyggelse komme en øget mængde regnvand, der i sidste ende tilledes vandløbssystemet og Tryggevælde å. Åen samt ådalen har problemer med for meget vand, og det bør derfor tilstræbes, at belastningen minimeres mest muligt, og som minimum fordeles over en forholdsvis lang periode. Der bør derfor sættes krav om en maks. Udledning på 0,5 l/s/ha. Nedsivning af regnvand skal undersøges som mulighed. I den forbindelse er undersøgelse af lokale jordbundsforhold og grundvandspotentiale nødvendig. Ved nedsivning skal der dog tages forbehold for at der er tale om erhvervsaktiviteter. Udledning af spildevand Spildevand afledes til eksisterende kloak. Ved eventuel afledning af industrispildevand skal der ansøges om spildevandstilladelse. Grundvandsforhold Risiko for forurening af grundvandsressourcen Luft Luftforurening (støv og andre emissioner) Emissioner fra trafik til og fra området Området ligger i Særligt drikkevandsområde og indsatsområde, der er et lille dæklag af ler (< 5 m). Hvilket dog også er tilfældet for det meste af Store Heddinge by. Der bør derfor ikke gives tilladelse til virksomhedsaktiviteter med høj forureningsrisiko. Alt efter virksomhedstyperne vil det blive reguleret med filtre og afkast. Stigende på grund af den stigende kørsel fra de nye virksomheder

23 Ikke relevant Negativ påvirkning Neutral påvirkning Positiv påvirkning Undersøges nærmere Støj Støj Det er planlagt at der kan opføres boliger i området, det medfører begrænsninger i hvor meget de nye virksomheder må støje. Området bør klassificeres som område 3 i vejledning om ekstern støj fra Vibrationer Stigende på baggrund af den stigende aktivitet. Trafik Trafikafvikling/belastning Stigende på baggrund af den stigende aktivitet. Støj Stigende på baggrund af den stigende aktivitet. Planens påvirkning på miljøet Bemærkninger Energiforbrug Sikkerhed Risiko for ulykker Klimatiske faktorer Eventuel påvirkning af klimaet Kulturarv Kulturhistoriske værdier Kirker Fredede eller bevaringsværdige bygninger Ressourcer og affald Arealforbrug Energiforbrug Vandforbrug Vandet leveres fra Store Heddinge Vandværk der er ingen leveringsproblemer

24 Ikke relevant Negativ påvirkning Neutral påvirkning Positiv påvirkning Undersøges nærmere Produkter, materialer og råstoffer Kemikalier, miljøfremmede Stigende på baggrund af den stigende aktivitet. stoffer Affald, genanvendelse Stigende på baggrund af den stigende aktivitet. Visuel effekt Arkitektonisk udtryk Planens påvirkning på miljøet Bemærkninger Lys og/eller refleksioner Æstetisk udtryk Sikkerhed Kriminalitet Brand, eksplosion, giftpåvirkning Socioøkonomiske effekter Påvirkning af sociale forhold Påvirkning af erhvervsliv Flere arbejdspladser til området. Stevns Kommune

25 Bilag 5 Link til regneark Biofaktor Biofaktoren er udtryk for den biologiske aktivitet, som en grund, et byggefelt, et boligområde eller en bydel levner plads til rent volumenmæssigt. Udfyld de hvide felter Beregn først det samlede udeareal ved at indsætte grundens størrelse og fratræk alle bygningers grundarealer. Det samlede udeareal deles op i basisarealer, som indsættes i skemaets anden del. Basisarealerne skal tilsammen svare til det samlede udeareal. Tillægsarealerne (skemaets tredje del) er alle arealer udover det almindelige grundareal, dvs.: 1. areal af facadebeplantning (planter på huse, skure, hegn mv.) og kronearealet af store fritstående træer. 2. arealer med dobbeltfunktion, så som arealer hvor regnvand afledes til lokal nedsivning eller opsamles til genbrug i f vaskeri, samt arealer dækket af egen kompost. På det grundlag vil programmet udregne en basis-biofaktor og et biofaktor-tillæg og slutteligt en samlet biofaktor. Del 1 Samlet Udeareal Areal (m 2 ) Grundens samlede størrelse (m 2 ) Bygning 1, grundareal (m 2 ) Bygning 2, grundareal (m 2 ) Bygning 3, grundareal (m 2 ) Samlet udeareal (m 2 ) 0 Del 2 Basisarealer Areal (m 2 ) Faktor Vægtet areal Asfalt, fliser o.l. (m 2 ) 0,0 0 Grusarealer, græsarmering. (m 2 ) 0,3 0 Klippet græs/boldbaner (m 2 ) 0,5 0 Krat og buske under to meter (m 2 ) 0,5 0 Naturgræs (m 2 ) 1,0 0 Krat og buske over to meter (m 2 ). 1,5 0 Træ- og skovplantninger (m 2 ) 2,0 0 Vandareal, ikke permanent (m 2 ) 0,5 0 Søareal, permanent (m 2 ) 1,0 0 Samlet udeareal (m 2 ) Vægtet areal (m 2 ) 0 Basis-biofaktor (Vægtet areal:samlet udeareal) Del 3 Tillægsarealer Areal (m 2 ) Faktor Vægtet areal Tag- og facadebeplantning (m 2 ) 0,5 0 Enkeltstående træers kroneareal (m 2 ) 2,0 0 Regnvandsnedsivning fra belagt areal (m 2 ) 0,5 0 Areal dækket af egen kompost (m 2 ) 0,5 0 Vægtet tillægsareal (m 2 ) 0 Biofaktor-tillæg (Vægtet tillægsareal:samlet udeareal) Biofaktor inkl. Tillæg (Biofaktor + Biofaktor-tillæg)

LOKALPLAN NR. 37, Plejeboliger i Rødvig FORSLAG. OFFENTLIGT FREMLAGT I PERIODEN 7. april TIL OG MED 2. juni 2008.

LOKALPLAN NR. 37, Plejeboliger i Rødvig FORSLAG. OFFENTLIGT FREMLAGT I PERIODEN 7. april TIL OG MED 2. juni 2008. LOKALPLAN NR. 37, 2008. Plejeboliger i Rødvig FORSLAG OFFENTLIGT FREMLAGT I PERIODEN 7. april TIL OG MED 2. juni 2008. Stevns Kommune Lokalplan 37, 2008 Plejeboliger i Rødvig Indledning Denne Lokalplan

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Forslag til tillæg 1 til Lokalplan 65 Dato: 14. marts 2011 Deltagere ved screeningsmøde Mette Vestergaard

Læs mere

LOKALPLAN NR. Butiksområde ved Rengevej FORSLAG

LOKALPLAN NR. Butiksområde ved Rengevej FORSLAG LOKALPLAN NR. Butiksområde ved Rengevej FORSLAG Offentligt fremlagt i perioden xxx Stevns Kommune Lokalplan XXX Butiksområde ved Rengevej. Loklaplan XXX omhandler etablering af et planmæssigt grundlag

Læs mere

Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan for Haderslev Kommune, Kloakerede områder

Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan for Haderslev Kommune, Kloakerede områder Skema A Screening af Forslag til tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2008-2012 for Haderslev Kommune Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2008-2012 for Haderslev Kommune, Kloakerede områder Planens overordnende

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Lokalplan 08.7 for Skansevej Dato marts 2013 Deltagere ved screeningsmøde Jørgen krog Læservejledning: Lov om af planer

Læs mere

LOKALPLAN NR. 108 Thorsgaard Rødvig

LOKALPLAN NR. 108 Thorsgaard Rødvig LOKALPLAN NR. 108 Thorsgaard Rødvig Stevns Kommune Lokalplan 108 Thorsgaard Rødvig Indledning Kommunalbestyrelsen har på sit møde d. 28. februar 2008 endeligt vedtaget Lokalplan nr. 108, Thorsgaard, Rødvig,

Læs mere

TILLÆG nr. 1. om mulighed for solcelleanlæg. til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev

TILLÆG nr. 1. om mulighed for solcelleanlæg. til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev TILLÆG nr. 1 om mulighed for solcelleanlæg til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-29 Område til boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev Indledning

Læs mere

Miljøscreening - i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (inkl. Agenda 21 faktorer)

Miljøscreening - i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (inkl. Agenda 21 faktorer) screening - i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (inkl. Agenda 21 ) Herlev Kommune Dato Marts 2016 Projektbeskrivelse Udarbejdelse af tillæg nr. 5 til spildevandsplan 2010 2019.

Læs mere

Sagsnr P Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk

Sagsnr P Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk 19-09-2017 Sagsnr. 01.02.05-P16-116-17 Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk.. Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Lokalplan 08.14

Læs mere

Screening vedvarende energi

Screening vedvarende energi Dato: 5. januar 2017 qweqwe Screening vedvarende energi Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Kommuneplan 2013 vedvarende energikilder ved boliger

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Kommuneplantillæg nr. 1 for Hundested bymidte Dato 6. august 2015 Deltagere ved screeningsmøde: Inha og pvme Læservejledning:

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring SCREENING FOR MILJØVURDERING Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring Baggrund og formål Formålet med planerne er at

Læs mere

TILLÆG nr. 1 til Lokalplan nr. 114 Håndværkerområde, Store Heddinge Nord for Højerupvej. Forslag Offentligt fremlagt i perioden 9. december

TILLÆG nr. 1 til Lokalplan nr. 114 Håndværkerområde, Store Heddinge Nord for Højerupvej. Forslag Offentligt fremlagt i perioden 9. december TILLÆG nr. 1 til Lokalplan nr. 114 Håndværkerområde, Store Heddinge Nord for Højerupvej. Forslag Offentligt fremlagt i perioden 9. december 2013 3. februar 2014. Stevns Kommune Tillæg nr. 1 til Lokalplan

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Læsevejledning Offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentligt indvirkning på miljøet,

Læs mere

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13.

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13. Screening af Forslag til Lokalplan 137 Rækkehuse på Fortvej. I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges rammer for fremtidige

Læs mere

Miljøvurdering - screening

Miljøvurdering - screening Miljøvurdering - screening Plan nr.: Tekst: Lokalplan for grønt område ved Sønderparken Skema status Dato Udfyldt/rev. Beskrivelse af rev. af Bygherre A 26/10-2012 LIFA v/jch Team Plan B Miljøvurderingsgruppen

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

SMV-screening af planer og programmer

SMV-screening af planer og programmer Generelle oplysninger Navn på plan Tillæg 5 til Spildevandsplan 2012-2020: Opdatering af spildevandsplan og tidsplan for Gammel Stevns Dato for screeningen Januar 2015 Screenet af AnniJJ, Heidkjae, SteRoe,

Læs mere

Billede/kort. LOKALPLAN NR. 112 Super Brugsen Hårlev FORSLAG

Billede/kort. LOKALPLAN NR. 112 Super Brugsen Hårlev FORSLAG Billede/kort LOKALPLAN NR. 112 Super Brugsen Hårlev FORSLAG OFFENTLIGT FREMLAGT I PERIODEN 26. maj 2008 TIL OG MED 20. juli 2008 Stevns Kommune Lokalplan 112 Super Brugsen Hårlev Indledning Hårlev Brugsforening

Læs mere

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads Bornholms Regionskommune Screening vedr. evt. miljøvurdering af planer for vindmøller ved Krashave Forsiden skal altid udfyldes. De øvrige sider er hjælpeværktøj til brug for udfyldelse af forsiden. Navn

Læs mere

Miljøscreeningsskema. Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr UDKAST

Miljøscreeningsskema. Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr UDKAST UDKAST Miljøscreeningsskema Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr. 2016-03 Odsherred Kommune har i samarbejde med Lejerbo udarbejdet en plan for en boligbebyggelse på ejendommen teglværkskrogen

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering

Læs mere

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato:

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: sskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: 2016-xx-P.U.Bruunsvej, Faaborg Emil Julius Hansen (emjuh) Den 27.9.2016 Sagsnr.: Indledende screening Ja Nej Planen er

Læs mere

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema Plan nr.: Risikostyringsplan 2015 Tekst: Risikostyringsplanen er udarbejdet på bagrund af EU's Oversvømmelsesdirektiv. Planen indeholder dels en kortlægning af oversvømmelsesomfang, hyppighed og risiko

Læs mere

Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan

Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan 138 I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge Boligområde Erikstrup. Store-Heddinge STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 40. Lokalplan for boligområde Erikstrup i Store-Heddinge. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens område og formål Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

TILLÆG nr. 1 til Lokalplan 2-05. For Solgården i Strøby Egede

TILLÆG nr. 1 til Lokalplan 2-05. For Solgården i Strøby Egede TILLÆG nr. 1 til Lokalplan 2-05 For Solgården i Strøby Egede FORSLAG Fremlagt i perioden 5. maj 30. juni 2014 Stevns Kommune Tillæg nr. 1 til Lokalplan 2-05 Solgården Strøby Egede Indledning Tillæg nr.

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

LOKALPLAN NR. 96 BOLIGOMRÅDE Nord for Friskolen RØDVIG FORSLAG Fremlagt i perioden 2. oktober 26. november 2006

LOKALPLAN NR. 96 BOLIGOMRÅDE Nord for Friskolen RØDVIG FORSLAG Fremlagt i perioden 2. oktober 26. november 2006 LOKALPLAN NR. 96 BOLIGOMRÅDE Nord for Friskolen RØDVIG FORSLAG Fremlagt i perioden 2. oktober 26. november 2006 STEVNS KOMMUNE STEVNS KOMMUNE FORSLAG LOKALPLAN NR. 96 Boligområde Nord for Friskolen, Rødvig

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede

Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 103 Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede Hvad er en lokalplan? En lokalplan kan siges at være en lokal lov. En lokalplan fastsætter, hvordan der skal bygges

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. LE.31.1O

LOKALPLAN NR. LE.31.1O LOKALPLAN NR. LE.31.1O 16k i ~L 31.10 Ændring af anvendelse af matr. nr. 16c, Refsvindinge by, Refsvindinge ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 1996 Lokalpian nr. LE.31.1O Ændring af anvendelse af matr.

Læs mere

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan.

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Miljøscreening af Affaldsplan 2014-24 Affaldsplanen er omfattet af Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer nr. 936 af 3. juli 2013, idet den indeholder en ombygning af kommunens

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. BOLIGOMRÅDE BJÆLKERUPVEJ 124 a BJÆLKERUP. FORSLAG Offentligt fremlagt fra den 23. oktober 2006 til den 17.

LOKALPLAN NR. 91. BOLIGOMRÅDE BJÆLKERUPVEJ 124 a BJÆLKERUP. FORSLAG Offentligt fremlagt fra den 23. oktober 2006 til den 17. LOKALPLAN NR. 91 BOLIGOMRÅDE BJÆLKERUPVEJ 124 a BJÆLKERUP FORSLAG Offentligt fremlagt fra den 23. oktober 2006 til den 17. december 2006 STEVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen, Stevns Kommune, 2006

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

LOKALPLAN 2.12 Klitmøller

LOKALPLAN 2.12 Klitmøller ^P LOKALPLAN 2.12 Klitmøller Sommerhusområde ved Kræn Tækkersvej Januar 1991. Fremlagt til offentlig debat i perioden 10.10. - 5.12.1990 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse for lokalplanen Lokalplanområdets

Læs mere

LOKALPLAN NR. 90. for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV

LOKALPLAN NR. 90. for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV LOKALPLAN NR. 90 for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 90 - Erhvervsområde E 11, HC Handelscenter Syd INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE... 3 INDLEDNING... 3 BYRÅDETS HENSIGT MED

Læs mere

LOKALPLAN NR. 143 Stevns Klint Strandpension Rødvig. Forslag. Offentligt fremlagt i perioden 25. marts 21. maj 2013.

LOKALPLAN NR. 143 Stevns Klint Strandpension Rødvig. Forslag. Offentligt fremlagt i perioden 25. marts 21. maj 2013. LOKALPLAN NR. 143 Stevns Klint Strandpension Rødvig Forslag Offentligt fremlagt i perioden 25. marts 21. maj 2013. Stevns Kommune Lokalplan nr. 143 Stevns Klint Strandpension, Rødvig Indledning Lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE

LOKALPLAN NR. BE LOKALPLAN NR. BE 11.01.02 BLANDET BOLIG OG ERHVERV I FRØRUP ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN BE 11.01.02 ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLANENS REDEGØRELSER Side Lokalpianens baggrund

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP

ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP INDHOLDET AF LOKALPLANFORSLAGET Kommunalbestyrelsen ønsker gennem nærværende lokalpian at fastlægge retningslinier for udvidelse af eksisterende håndværkerområde

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Lokalplan Forslag. Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager TEKNIK OG MILJØ

Lokalplan Forslag. Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager TEKNIK OG MILJØ TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 023-707 Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk INDLEDNING Vejledning Lokalplanen er opdelt i en

Læs mere

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej Lokalplan nr. 59 for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej August 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området langs Roskildevej til erhvervsbebyggelse

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Læsevejledning Offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentligt indvirkning på miljøet,

Læs mere

Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan , Ringe Kost- og Realskole, Ringe Jomoc/akwes 3. april 2017

Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan , Ringe Kost- og Realskole, Ringe Jomoc/akwes 3. april 2017 sskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: Sagsnr.: Baggrund Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan 2017-3, Ringe Kost- og Realskole, Ringe Jomoc/akwes

Læs mere

Side 1 af 8. 2) i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser og kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Side 1 af 8. 2) i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser og kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Folketinget har vedtaget Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter,

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

Lokalplan nr for et område til skole, børneinstitutioner, grøntområde og boliger i Hårlev

Lokalplan nr for et område til skole, børneinstitutioner, grøntområde og boliger i Hårlev Vallø Kommune Lokalplan nr. 1-21 for et område til skole, børneinstitutioner, grøntområde og boliger i Hårlev Indhold Lokalplanens baggrund 2 Lokalplanens indhold 2 Områdets anvendelse 2 Områdets nye bebyggelse

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Forhold relevant (væsentligt) Forhold relevant (uvæsentligt) Forhold ikke relevant Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens

Læs mere

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: Sagsnr.:

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: Sagsnr.: sskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: Sagsnr.: 2016-9 og Kommuneplantillæg nr. 22 Kirstine M. Tommerup 31. august 2016 01.02.05-P16-19-15 // 01.02.15-P15-1-15

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E.01.01. Visborgvej Glerup By, Visborg Hadsund By, Hadsund N58 Hadsund By, Hadsund 28 Hadsund By, Hadsund Dalsgård Hgd., Vive N57 HADSUND BYRÅD AUGUST 2002 1 Område til erhverv

Læs mere

VIDEBÆK I APRIL 1991 j.nr Rev. i oktober NR. 58 FOR ET OMRÅDE VED DET GAMLE MEJERI l BARDE

VIDEBÆK I APRIL 1991 j.nr Rev. i oktober NR. 58 FOR ET OMRÅDE VED DET GAMLE MEJERI l BARDE VIDEBÆK I APRIL 1991 j.nr. 27-11-58 Rev. i oktober 1991. NR. 58 FOR ET OMRÅDE VED DET GAMLE MEJERI l BARDE VIDEBÆK KOMMUNE Tillæg nr. 9 til Videbæk Kommuneplan. Lokalplan nr, 58 for et område ved det gamle

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

Lokalplan Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by

Lokalplan Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by Lokalplan 81-13 Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by LOKALPLAN NR. 81-13 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL VED STOREGADE I SOMMERSTED BY MARTS 1998 LOKALPLANLÆGNING Lokalplan nr.

Læs mere

Lokalplan LK 31 for et børnehus ved Hyldebjerg

Lokalplan LK 31 for et børnehus ved Hyldebjerg Lokalplan LK 31 for et børnehus ved Hyldebjerg Om lokalplaner Hvad er en lokalplan? Lokalplanens indhold En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalt område i kommunen.

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 029-707 Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

LOKALPLAN NR. 102 Hårlev Nord I

LOKALPLAN NR. 102 Hårlev Nord I LOKALPLAN NR. 102 Hårlev Nord I Stevns Kommune Lokalplan 102 Hårlev Nord 1 Indledning Kommunalbestyrelsen har på sit møde d. 23. august 2007 endeligt vedtaget Lokalplan nr. 102 i Hårlev, Stevns Kommune.

Læs mere

LOKALPLAN NR. LE L12.07

LOKALPLAN NR. LE L12.07 LOKALPLAN NR. LE L12.07 / 42.07 UDVIDELSE AF ERHVERVSOMRÅDE I LANGÅ ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 1994 1 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. LE 42.07 ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLANENS REDEGØRELSER Side. Lokaiplanens

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 17 Kommuneplanramme nr. BE02, Vestre Havnevej 1 11B

Kommuneplantillæg nr. 17 Kommuneplanramme nr. BE02, Vestre Havnevej 1 11B Kommuneplantillæg nr. 17 Kommuneplanramme nr. BE02, Vestre Havnevej 1 11B FORSLAG December 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er et kommuneplantillæg 3 Kommuneplantillæg nr. 17 4 Kommuneplantillæggets

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993.

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. LOKALPLAN NR. 4-05 FOR VALLØ KOMMUNE Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE. Tillæg til kommuneplan og Lokalplan nr. 46. for et område syd for Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE. Tillæg til kommuneplan og Lokalplan nr. 46. for et område syd for Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE G S3Q.0 O"* ti":- M,»«, ro CM UJ»" - CM O O SØHOLM ARKJTEKTERNE PAR, NØRREGADE 11, 7100 VEJLE PERSPEKTIV SET FRA HAVEN Tillæg til kommuneplan 1997-2008 Anmelder: og Lokalplan nr. 46 for

Læs mere

Lokalplan Centerområde i Rådhuscentret

Lokalplan Centerområde i Rådhuscentret Lokalplan 11-54 Centerområde i Rådhuscentret LOKALPLAN NR. 11-54 FOR ET CENTEROMRÅDE I RÅDHUSCENTRET I VOJENS BY NOVEMBER 1997 LOKALPLANLÆGNING Lokalplan nr. 11-54 for Rådhuscenteret i Vojens by Dette

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

LOKALPLAN NR. 177a. For området ved Hotel Hillerød. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 177a. For området ved Hotel Hillerød. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 177a For området ved Hotel Hillerød Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Lokalplanens udarbejdelse er foranlediget af ønskerne om at kunne udvide hotellet

Læs mere

Miljø-screening af forslag til lokalplan Boliger ved Hellebo Park i Helsingør

Miljø-screening af forslag til lokalplan Boliger ved Hellebo Park i Helsingør Miljø-screening af forslag til lokalplan 1.127 Boliger ved Hellebo Park i Helsingør Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere