FERSKVANDSFISKERIBLADET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FERSKVANDSFISKERIBLADET"

Transkript

1 FERSKVANDSFISKERIBLADET Udgivet af Ferskvandsfiskeriforeningen For Danmark Anno 1902 Nr årg. januar / februar 2012 Ringkøbing-Skjern Kommune i front Handlingsplanen for fiskeplejen i 2012 Landmænd i protest mod vandplanen Tværfaglig interesseorganisation for lystfiskeri ferskvandsfiskeri akvakultur og bredejerinteresser

2 Leder 132 mio. kr. til vandløbsrestaureringer over to år Er vinderen vandløbene eller de offentlige kasser?? Niels Barslund, formand Vandløbsrestaureringer for 132 mio. kr., som er med på den nye finanslov(if. Pressemeddelelse fra Fødevareministeren) efter samarbejde mellem fødevareministeriet og Dansk Sportsfiskerforbund, er selvfølgelig til fordel for vandløbsfaunaen. Men den egentlige vinder er dog de offentlige pengekasser, fordi de samme tiltag højest sandsynligt udføres if. EU s vandplan. Så når finansieringen af de 132 mio. kr. er 66 mio. kr. fra EU s fiskerifond, 20 mio. fra fisketegnsforhøjelsen og 46 mio. kr. fra staten, er statskassen den egentlige vinder, og fisketegnsbetalerne er de egentlige økonomiske tabere. Indholdsfortegnelse Formandens leder... 2 Indkaldelse til generalforsamling... 3 Genbank med laks destrueret på DCV... 4 Ålens mest livsfarlige passage er Tange Sø... 5 Åerne slynger sig igen i Ringkøbing-Skjern Kikker ind i åen under vandet...13 Dambruger fik natur for sit gamle dambrug Blandet modtagelse af vandplanerne Lystfiskeri ved Lindenborg Å Gratis fiskeri fra kommunale områder Omfattende fiskeplejeplan De fleste havørreder fanges med stang KORT NYT FERSKVANDSFISKERIBLADET

3 Ferskvandsfiskeriforeningen For Danmark Afholder generalforsamlingen lørdag den 21. april 2012 kl I Langå Kulturhus, Bredgade 4,8870 Langå. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Beretning 4. Regnskab 5. Behandling af forslag til vedtægtsændring 6. Behandling af indkomne forslag 7. Budget for Fastsættelse af dagpenge og evt. løn til bestyrelsen 9. Kontingent Valg af bestyrelsen På valg er: Dambruger Ove Ahlgreen, Ole Valgaard Holanng Lystfiskere Max Thomsen, Hilmar Jensen, Torben Salling Lodsejere Niels Barslund 11. Valg til 4 bestyrelsessuppleanter Dambrug Jens Andreas Grøn Lystfiskere Lars Kielsgaard Lodsejere Uffe Pedersen Erhvervsfiskere Gert Nielsen 12. Valg af revisorer På valg er: Claus Rasmussen og Jens Salling Jensen 13. Eventuelt Generalforsamlingen starter med en let frokost samme sted kl Tilmelding er nødvendig og skal ske til kontorhjælpen, Gitte Underbjerg, N.P.Danmarksvej 79, 8732 Hovedgård, tlf På bestyrelsens vegne, Niels Barslund Forslag til vedtægtsændringer 7. Bestyrelsen 12. Foreningen ledes af en bestyrelse på 10 medlemmer fordelt med: 4 lystfiskere, 3 dambrugere, 1 erhvervsfisker og 2 repræsentanter for lodsejer- eller regulativforeninger. 14. Bestyrelsen afholder 4 ordinære møder om året. Hvis mindst 3 medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske herom, indkaldes bestyrelsen. Indkaldelse til bestyrelsesmøde foretages af formanden. FERSKVANDSFISKERIBLADET

4 Multiresistent form for bakterier på vildlakscenter Havørreder i DCVs genbank blev destrueret. DTU Aqua skærper krav overfor fisk til udsætning På seneste møde i udvalget for rekreativt fiskeri det såkaldte 7-udvalg blev det oplyst, at Danmarks Center for Vildlaks i Skjern havde haft problemer med en multiresistent form for bakterien Aeromonas salmonicida i deres anlæg. Anders Koed, DTU Aqua, oplyste, at DCV af forsigtighedsmæssige årsager havde destrueret havørrederne i deres genbank samt l-års ørreder til udsætning. Det blev senere konstateret, at resistensen ikke skyldtes overførbar resistens, men formentlig kromoso- male mutationer. Bakteriologiresultater, udført af DTU Veterinærinstituttet, viste, at laksene fra anlægget i Skjern ikke var inficeret med oxolinsyre-restente Aeromonas salmonicida. Alene de nu destruerede ørreder var bærere af denne resistente form for bakterier. På denne baggrund vurderede DTU Aqua, at der uden videre varsel kunne meddeles DCV Skjern tilladelse til at udsætte de omtalte laks, hvilket skete i efteråret DTU Aqua mener ikke, at Fiskeplejen bør medvirke til spredning af resistente bakterier, som kan udgøre en humansundhedsrisiko samt risiko for den vilde Kar til lakseyngel på DCV i Skjern. 4 FERSKVANDSFISKERIBLADET

5 fauna, via udsætninger fra opdrætsanlæg. For at imødekomme event. tilsvarende fremtidige problemer, har DTU Aqua derfor taget initiativ til, at producenter som leverer fisk til Fiskeplejen, skal levere dokumentation i form af en journal for den veterinære status på fiskene. Journalen skal indeholde en oversigt over hvilke typer antibiotika fiskene evt. er blevet behandlet med samt evt. udførte bakteriologiske analyser. På forespørgsel fra Max Thomsen, Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, oplyste Anders Koed, at de nye retningslinjer gælder for alle arter af fisk som udsættes i ferskvand. Josianne Støttrup, DTU Aqua, Charlottenlund, oplyste, at marine fisk til udsætning får et sundhedstjek før udsætning, men hun fandt det værd at overveje, at indføre samme procedure som nævnt for fisk i ferskvand. Ålens mest livsfarlige passage er Tange Sø Kun tre ud af fire ål nåede at komme af sted mod Sargassohavet DTU Aqua har gennemført en meget interessant undersøgelse, som fastslår, at gydeålens mest livsfarlige strækning på dens lange vej fra Gudenåen til Sargassohavet, er passagen ved Tange Sø. I undersøgelsen er 45 blankål, alle hunner på cm. blevet mærket med akustiske sendere og genudsat i Gudenåen, hvor deres bevægelser blev fulgt på en 65 km. lang strækning. Åstykket inkluderede både et stykke uforstyrret åløb, et opstemmet område(tange Sø) og åens passage forbi Danmarks stør- ste vandkraftværk, Tangeværket, seks kilometer fra Bjerringbro og 35 km. før Gudenåen møder Kattegat. Af 43 ål forsvandt 33, før de nåede havet. 38 ål klarede den første uforstyrrede å-strækning og nåede Tange Sø, mens kun 16 klarede at passere søen 22 ål forsvandt i forbindelse med passage af Tangeværket, så i alt nåede kun 10 ål af de 43 oprindelig udsatte at komme ud til Kattegat. Vi har meget mere om den interessante undersøgelse i næste blad. FERSKVANDSFISKERIBLADET

6 Ringkøbing-Skjern Kommune i front med naturgenopretning I kommunens fem første leveår blev der gennemført over 50 naturgenopretnings projekter og lige så mange venter Tekst: Henning Nielsen Foto: Viola Nielsen Ringkøbing-Skjern Kommune er helt fremme blandt landets kommuner, når det handler om naturgenopret- ning. Siden kommune sammenlægningen for fem år siden, hvor Ringkøbing og Skjern Kommuner blev til een storkommune, har man gennemført 53 projekter, deriblandt flere ret så specielle og særprægede, enkelte Det ender nok med, at man kan sidde i sin stue og kikke ned på de gydende d laks. 6 FERSKVANDSFISKERIBLADET

7 helt enestående blandt danske kommuner. Ringkøbing-Skjern Kommune har været med til at nedlægge spærringer ved dambrug, helt at nedlægge eller ændre dambrug, men ikke et eneste tilfælde af ekspropriation har været anvendt tværtimod er alle projekter gennemført i godt samarbejde med de berørte dambrugere og lodsejere, og kommunen har også oplevet en dambruger, der slet ikke ønskede erstatning, men bare ønskede at få sit gamle dambrug renoveret til naturområde. Per Søby ved tavlen med det store naturgenopretningsprojekt. Da kommunerne i sin tid skulle overtage tilsyn, godkendelser m.v. i forbindelse med dambrug, lød der mange ramaskrig rundt om i landet. Mange mente simpelthen, at det blev en opgave, som kommunerne hverken havde kapacitet eller viden til at overtage. Nu er der så gået fem år, og ikke alene er de kritiske forudsigelser forstummet, der er også udtrykt megen anerkendelse af det arbejde lang de fleste kommuner har udført i samarbejde med dambrugerne. Sagsbehandler Per Søby Jensen fra Ringkøbing-Skjern Kommunes Natur og Miljø-afdeling siger, at det har været herlige arbejdsopgaver at overtage han arbejdede selv tidligere i Ringkøbing Amt. -Med hensyn til omlægning eller nedlægning af dambrug i vores nye storkommune er arbejdet gået helt upåklageligt. Til trods for, at det var mange dambrugers livsværk, der måske helt skulle brydes ned, så har vi i de fem år, kommunen nu har eksisteret og udført 53 naturgenopretningsprojekter, ikke været ud for en eneste ekspropriation. Alle parter har været gode til at forhandle, og selvom vi naturligvis ikke altid har været 100 procent enige, så har det dog været bedre bare at opnå de 90 procent af ønskerne, end at hele projektet skulle være gået i vasken, siger han. FERSKVANDSFISKERIBLADET

8 Per Søby mener også, at der i dag er en langt større forståelse og imødekommenhed fra dambrugernes side, og denne tendens breder sig heldigvis. Det er også glædeligt at opleve det gode forhold der er kommet i stand mellem kommuner og de aktive borgere, for uden et virkelig godt samarbejde vil mange projekter være umulige at gennemføre, siger han. Listen over projekter i Ringkøbing- Skjern Kommune er lang og alsidig. Projekter om kombineret okker-og kvælstoffjernelse, nye faunapassager, genslyngning af åløb, ombygning af eksisterende omløbsstryg, etablering af okkerrensningssøer, etablering af gydebanker, nedlæggelse af stemmeværker og kanalopfyldninger, restaurering af flere åløb med bl.a. genåbning af rørlagte vandløb, ja, man kunne blive ved med at nævne blandt de 53 projekter, der er gennemført indtil dato og helt sikkert vil fortsætte ufortrødent også i de kommende år. Her lå engang et produktivt dambrug, men vandløbets fisk havde problemer. 8 FERSKVANDSFISKERIBLADET

9 Der er nemlig stor politisk opbakning til de mange naturgenopretningsprojekter i Ringkøbing-Skjern Kommune. Ole Kamp (V), Stadil, er formand for byrådets teknik-og miljøudvalg, og han fastslår, at det simpelthen er en nødvendighed med mange naturgenopretningsprojekter i Ringkøbing- Skjern Kommune. Vi må hele tiden have for øje, at vi som kommune har en pligt til at passe på naturen, herunder også etablering af faunapassager og fjernelse af spærringer i vandløb, så fiskene får frie passager og kan komme op for at gyde, samt bl.a. at sikre gydebanker og rent vand i vore vandløb. -Men det er jo ikke projekter der gennemføres uden betydelige udgifter? -Det koster faktisk ikke kommunen så meget, som man måske kunne forvente, og det skyldes ikke mindst, at vi har nogle gode medarbejdere som ved, hvor der findes fonde og andre muligheder for at få tilskud fra staten, EU eller andre. Men jo, hvis koster det da penge at gennemføre de mange projekter, og jeg skal da ikke udelukke, at der kan være enkelte borgere i vores kommune som mener, vi bruger alt for mange penge på den slags, men i det store og hele er der stor opbakning, og politisk er der da også den fulde opbakning til de mange projekter, hvilket bl.a. ses på enigheden om næste års kommunale budget. Ole Kamp, Teknik og Miljø. Vi har det da også rigtig godt med vore dambrugsejere, og det er vigtigt med et godt samarbejde om at få løst problemer, hvis de skulle opstå. Vores dambrugserhverv er af meget stor betydning, men vi skal jo også sørge for at naturen får gode vilkår, og begge dele føler jeg, vi løser godt i Ringkøbing-Skjern Kommune, siger formanden for Teknik og Miljø. Et godt eksempel på det er bl.a. vore vellykkede forhandlinger om det store lakseprojekt i Hvide Sande, der ventes i drift til foråret. FERSKVANDSFISKERI T

10 Genslynget å tæt på det nye boligområde -Vi er faktisk ret stolte over det, vi har nået til gavn for fisk, fauna, fiskeri og naturgenopretning, siger han. Når vi kommer rundt til andre kommuner kan vi prale med, at vi har genslyngede åer så tæt på boligområderne, at beboerne i virkeligheden kan sidde i deres hus på l. sal og se en laks gyde i åen, og for at det ikke skal være løgn, så kan interesserede også gå ned under åen og kikke ind i selve vandløbet og se fisk og vandiris i det strømfyldte løb. Det er da fantastisk! Per Søby: -Vi har helt kunnet undgå ekspropriationer. Som formanden for teknik-og miljøudvalget, Ole Kamp, var inde på, så giver det også pote, når man i en kommune anvender midler på natur og fritidsmuligheder. Det trækker folk til byen, det bliver lettere at sælge boliger, det giver liv i gaderne og omsætning i forretningerne. En by der gør noget for sin natur har lettere ved at få folk til at bakke op om byens aktiviteter, sagde Ole Kamp, og den seneste udvikling giver ham ret. De største naturgenopretningsprojekter, der er gennemført i den nye storkommune Ringkøbing-Skjern er projekterne ved Ganer Å og Kirkeåen i Skjern. Det er et snart 5 år gammelt projekt, der består af fire dele, og her har man virkelig arbejdet for at lægge fremtid ind i projektet. Fra slutningen af 1800-tallet og især midten af 1900-tallet blev mange af landsdelens bække og åer rettet ud, så vandet bedre kunne løbe fra og jorden helt ned til å bredden kunne dyrkes uden at åen oversvømmede markerne. Dette kom dog til at ødelægge mange vandløb og fjorden blev forurenet med de næringsstoffer, der blev tilført markerne. Dertil kom, at der blev etableret mange dambrug langs åerne, der så blev opdæmmet og vandet ført gennem dambrugene, så de naturlige fisk i vandløbene ikke kunne komme forbi. Disse forhold har spillet en stor rolle i 10 FERSKVANDSFISKERIBLADET

11 de projekter, Ringkøbing-Skjern Kommune har gennemført, og netop i forbindelse med Ganer Å og Kirkeåen er de genslyngede å-løb kommet tæt på den nye bebyggelse eller det er vel rettere den nye bebyggelse, der er kommet tæt på naturen, og disse muligheder er så indarbejdet på en flot måde i den vestjyske kommune. Dette projekt omfatter at begge vandløbsstrækninger er blevet genslynget og forlænget med en samlet strækning på 500 meter. Kirke Å er restaureret og slynget på en ca m. lang strækning, mens Ganer Å er restaureret og slynget på en 825 m. lang strækning ned til sammenløbet med Kirke Å. Der er endvidere etableret tre små og større sø-og soppeområder på de nærliggende engarealer. Der er også anlagt fem nye gydelokaliteter på de restaurerede vandløbsstrækninger, og det er Danmarks Center for Vildlaks og Skjern Å Sammenslutningen, der har leveret og udlagt flere hundrede kampesten til skjulesteder for fiskene. For også at give borgerne let adgang til de nye naturområder er der i forbindelse med åløbenes genslyngning også Flot udsigt fra de nye fugletårn over de genslyngede åløb. FERSKVANDSFISKERI T

12 etableret 2,8 km. nye cykle- og gangstier langs vandløbsstrækningerne, der er etableret grillpladser og bænke, så borgerne har let og god adgang til naturen, der ligger lige uden for døren. Der er også rejst et solidt men ikke dominerende fugleudkigstårn, hvorfra der er en herlig udsigt over det nye naturområde, og så er der den ret enestående undergrunds kasse, hvorfra det er muligt at kigge direkte ind i Garner-åens vand(se nærmere herom på side 13) Og så er det store projekt ved Ganer Å og Kirke Å slet ikke afsluttet. Betydelige områder er friholdt til at der senere kan udlægges et stort grønt nærrekreativt område med plads og tiltag til både børn og voksne, også områder med muligheder for at beskæftige sig med noget der netop har med vandløbenes særlige fauna at gøre, bl.a. via skolebørns forståelse for naturen. Der skal være undervisningsmuligheder, grillpladser og overnatningshytter. Dertil kommer så, at der også er gratis fiskeri lang vandløbene på kommunalt ejede arealer (læs herom på side 25-26) l. etape af det store projekt blev udført for at genskabe åens slyngninger og lade åen gå over sine breder for at mindske tilførslen af kvælstof til Ringkøbing Fjord. Det sidste mål er i høj grad indfriet, idet der bliver udledt ca.3 tons kvælstof mindre pr. år til Ringkøbing Fjord. 2. etape blev også lavet for at give åen sine gamle slyng tilbage og give fisk og smådyr frie vandringsmuligheder, bl.a. ved at nedlægge Ganermølle dambrug og føre vandet uden om den tidligere opstemning. Indtil videre har projektet koster 2,1 millioner kroner, og Skov-og Naturstyrelsen har ydet tilskud på 50 pct. af de samlede udgifter. Alt træarbejde udføres i fineste kvalitet Tuder, riste, skodder og ristepinde. Landbrugshaller - Vinduer træ og plast. Føvling Træbyg v/ Erling H. Viuf Tlf Kløvermarken 3, 6683 Føvling 12 FERSKVANDSFISKERIBLADET

13 I Skjern kan man kikke lige ind i vandløbet Udkigskassen i Ganer Å er den første i landet efter idé hjembragt fra Skotland Under en rejse i Skotland blev Per Søby Jensen fra Ringkøbing-Skjern Kommunes teknik-og miljø meget begejstret for et anlæg, som gjorde det muligt at kikke ind i et strømfyldt vandløb, hvor laksene svømmede forbi for at komme op og gyde. -Sådan en kikkasse må vi også have hjemme i vores kommune tænkte Per, og da man netop var i gang med det store naturgenopretningsprojekt af Ganer Å i Skjern, blev der ikke langt fra drøm til virkelighed. Sådan gik det til, at man i Skjern fik landets første mulighed for at gå ned og kikke ind i sit eget vandløb, en fantastisk oplevelse, selvom det godt nok ikke er stimer af laks, der svømmer forbi. Sigtbarheden i Ganer Å vil være bedst i sommerperioden, men hidtil har der da også stort set været besøgende i kassen hver eneste dag året rundt. Den helt særprægede udkigskasse har koster kr., og Skov- og Naturstyrelsen har bidraget med 50 pct. af de samlede projektudgifter. FERSKVANDSFISKERIBLADET

14 Jeg glæder mig til at se vilde laks i genslynget å Dambruger ønskede ingen erstatning for at få sit dambrug nedlagt. Upåklageligt samarbejde mellem dambrugere og kommune I artiklerne på de foregående sider om Ringkøbing-Skjern Kommunes arbejde med naturgenopretning, herunder også nedlæggelse af gamle dambrug er det fremgået med al tydelighed, at der er foregået et upåklageligt samarbejde mellem de berørte dambrugere og kommunens folk, der har stået for planlægning og gennemførelse af projekterne. Vi Niels Raabjerg og Per Søby glæder sig begge over NielsRaabjergogPerSøbyglædersigbeggeover ændringen i Tarm Bybæk. har også fortalt, at der trods gennemførelse af 53 projekter på fem år, så har der ikke været tale om én eneste ekspropriation. Et af de mange steder i Ringkøbing- Skjern Kommune, hvor der er sket store ændringer, er på Bisgaard Dambrug ved Tarm, hvor der har været dambrug siden I forbindelse med dambruget var der opført et stemmeværk, så vand fra Tarm Bybæk kunne ledes over i dambruget. Dette stemmeværk har i de seneste år dog kun fungeret som back-up, da ejeren Niels Raabjerg i de seneste år har anvendt recirkulerende vandforsyning og pumpet grundvand op i dambrugsdammene. På den baggrund blev det gamle stemmeværk så fjernet, og hvor det gamle stemmeværk spærrede for fiskenes frie vandring, er der nu bygget en bro hen over bækken, der tillige er forsynet med sten og grus, så der i stedet for en belastende stemmeværk nu er kommet optimale gydepladser til laksene. Jeg glæder mig rigtig meget til, at jeg nu kan komme til at sidde i min have og se på, mens vandløbets vilde 14 FERSKVANDSFISKERIBLADET

15 Her var der tidligere et stemmeværk nu har fiskene fået fri passage. bestande af laks udnytter deres nye gydepladser, siger Niels Raabjerg, da vi besøger ham på en af de sidste grå november dage i det gamle år. Niels var meget glad for den ændring der nu er sket ved hans dambrug, og han gav også udtryk for stor tilfredshed med samarbejdet med kommunens projektleder, Per Søby. Tilfredsheden er gensidig, og Per Søby mener, der er gode muligheder for gydende laks i Tarm Bybæk. Vi har tidligere observeret gydende laks her, men nu er forholdene bare blevet helt ideelle. Det er den helt rigtige måde at løse de miljømæssige problemer, siger Niels Raabjerg, som også glæder sig over, at Tarm Bybæk også har fået nogle slyng. Så er der også udlagt en del større sten til at skabe de gode skjulesteder for fiskene. Niels kommer ikke til at savne det gamle stemmeværk. Han gik i sin tid FERSKVANDSFISKERI T

16 over til at benytte grundvand frem for å-vand, da faren for virus eller forurening af å-vandet kunne blive katastrofalt for dambruget med den gamle metode om at benytte vandet fra åen til dambruget. Hele projektet har kostet kroner, hvoraf halvdelen er hentet fra de indre vandvejsmidler en EU-pulje, der kan søges om til netop denne type af miljøforbedringer. Også et mindre dambrug Kongsholm Fiskeri nord for Skjern er på det seneste blevet forvandlet fra et gammelt nedslidt dambrug til et smukt naturområde. Kongsholm Fiskeri blev anlagt helt tilbage i 1935 og produktionen stoppede l. januar Ejeren, Jens Chr. Jensen, henvendte sig i september sidste år til kommunen og tilbød samarbejde om nedlæggelse af dambruget. Ejeren var ikke interesseret i erstatning men ønskede bare at få sløjfet det gamle dambrug, herunder det generende stemmeværk i Bundsbæk Møllebæk. Og der var straks forståelse og godt samarbejde mellem dambrugsejeren og kommunens mand, Per Søbye. Det endelige resultat forelå i oktober 2011 i form af et smukt naturområde med en slynget å og anlæggelse af et par søer ind over det område. Hvor der tidligere lå jorddamme fra det gamle dambrug. Samtidig er der så anlagt gyde- og yngleområder over lange strækninger af Bundbæk Møllebæk. Dansk Center for Vildlaks har også bidraget til det gode resultat ved det gamle Kongsholm Fiskeri, idet vildlakscentret har leveret al gruset til anlæg af gydebanker i hele å-løbet, og DCV vil også sørge for udsætning af ørreder, så der på sigt bliver tale om et rigtig godt fiskevand, for selvom det nok er bedst egnede til ørreder, så er Per Søby overbevist om, at forholdene efterhånden er blevet så gode, at også laksen vil finde op i Bundsbæk Møllebæk. Hele projektet har kostet kroner, hvoraf halvdelen kommer fra EU-bevillingen Indre Vandvejsmidler. Hoven har fået naturpark I Hoven,der ligger mellem Sdr. Omme og Tarm har Ringkøbing-Skjern Kommune gennemført et ret betydeligt natur genopretningsprojekt, som samtidig har givet landsbyen Hoven en smuk park. Projektet er beregnet til 1,5 millioner kroner, er delt op i tre etaper og sker i samarbejde med borgerforening Hoven invest. Danmarks Center for Vildlaks leverer alle nødvendige grus-og stenmaterialer. I første omgang er Hoven Å blevet naturgenoprettet, bl.a. ved der blev anlagt nye gydebanker fra Hoven by til udløbet i Omme Å. Anden etape blev så selve byparken, hvor den gamle og ikke særlig brugbare fisketrappe blev fjernet til fordel for en ca. 225 metermeter lang faunapassage, så både ørreder og laks får mulighed for at 16 FERSKVANDSFISKERIBLADET

17 Hovens borgere har fået en naturperle efter endt genopretning. vandre op i Simmelkær Bæk og Påbøl Bæk. Dertil kommer så, at der er skabt et rekreativt område til glæde for lodsejere og borgere i Hoven. Dette projekt har givet Hoven-borgerne lyst til at gå videre med et projekt, der omhandler en genopretning af den gamle mølledam. Til dette projekt er Hoven Erhvervs Invest har stillet kr. i udsigt fra Fødevarer&Erhverv. Dertil kommer tredje etape, som handler om at genslynge Påbøl Bæk på en syv kilometer lang strækning fra kommunegrænsen til Billund og frem til opstemningen ved Hoven Mølle. Her er 13 lodsejere på visse betingelser frivilligt gået med til genslyngningen og har stillet arealer til rådighed til søer, hvor okkeren kan bundfælde sig. Dette projekt venter Per Søby færdigt i løbet af sommeren FERSKVANDSFISKERI T

18 Vandplanen kommer ikke til at løse alle problemer Målsætningen om god økologisk tilstand i grundvand, søer, vandløb og fjorde senest i 2015 kan ikke holdes Så kom vandplanen endeligt fremlagt den 2. december 2011 og vedtaget i Folketinget den 22. december 2011 med næsten et par års forsinkelse, og planen blev da også fulgt af protester mod den korte høringsfrist på bare syv dage. Miljøminister Ida Auken lagde ved forelæggelsen af planen ud med at kritisere den tidligere VK-regering for at have trukket planen i langdrag med det resultat, at den var kommet to år bag ud. Dette havde også betydet, at EU- Kommissionen havde indledt sag mod Danmark, som ellers selv havde været med til at vedtage det vandrammedirektiv i 2000 som krævede, at der skulle Lindenborg Å i Nordjylland et af de højt prioriterede Å åløb i vandplanen. (foto Naturstyrelsen) være god økologisk tilstand i grundvand, søer, vandløb og fjorde senest i Da miljøminister Ida Auken den 2. december forelagde den forsinkede vandplan måtte hun erkende at målet om god økologisk vandtilstand ikke ville kunne indfries i Målsætningen kræver bl.a. at landbrugets udledning af kvælstof bringes ned til mindst ton årligt, men stor kritik fra landbrugets side betød, at den daværende miljøminister Karen Ellemann(V) forsøgte at anvende en undtagelse i direktivet og lagde op til en årlig begrænsning af udvaskningen af kvælstof på kun ton i 2015, og så udskyde de resterende ton til Den nye SSFR-regering har da også allerede ved forelæggelsen meddelt, at den trods tidligere miljøløfter vil give landbruget nogle udsættelser med hensyn til nedbringelse af kvælstofudledningen. Den tidligere regering har desværre spildt alt for megen værdifuld tid på interne slagsmål og angst for særinteresser. Vi er derfor på forhånd to år 18 FERSKVANDSFISKERIBLADET

19 tilbage, men vi vil ikke forlænge processen og dermed yderligere udsætte vandforbedringen, sagde Ida Auken Vi håber derfor at kunne indhente det forsømte i næste planperiode, sagde hun. Der er også sket en nedjustering af ambitionsniveauet med hensyn til restaureringen af km. vandløb. Efter at Naturstyrelsen har vurderet de indkomne høringssvar, er 2000 kilometer vandløb fjernes som værende ikke nødvendige til restaurering. Derefter er der km. vandløb tilbage som skal føres tilbage til god økologisk tilstand. På et møde i Korsør den 12. december mødte 600 landmænd op for at givet udtryk for deres synspunkter for vandplanen. Selvom ca. 500 km. vandløb er fjernet som beskyttet fra vandplanen, var landmændene langt fra tilfredse, mens miljøministeren udtalte tilfredshed med, at der var kommet en god dialog i gang. Vi vangler et ordentligt fagligt grundlag. Vi vil gerne være med til at beskytte naturen, men det skal nytte noget, og vi mangler at udregne konsekvenserne, sagde formanden for 2300 sjællandske landmænd, Torben Hansen. FERSKVANDSFISKERI T

20 Lystfiskeri ved Lindenborg Å Af Hilmar Jensen Nu er vinteren ovre, fredningstiden ophørt og lystfiskerne er igen at træffe langs de Nordjyske vandløb. Lindenborg å er et af dem og samtidigt Nordjyllands største vandløb og her huserer blandt andet medlemmerne af Nordjysk Lystfiskeriforening (NL) på en strækning der til sammen udgør ca. 30 kilometer. Fiskevandene starter fra jernbanebroen ved Skørping Holme ned til Volsted, fortsættende fra Louisendal og helt ud til fjorden. Grønlænderfiskeriet NL er en af de lystfiskerforeninger der anvender de officielle fredningstider for havørreder, det er fra den 15. november til 16. januar. Det gør de ikke mindst fordi Grønlænderfiskeriet er en stor tradition ved Lindenborg å. Grønlæn- Vagn Olesen med fisk på 11,2 kg. 20 FERSKVANDSFISKERIBLADET

21 dere er et udtryk der bruges om ikke kønsmodne havørreder der om vinteren og tidligt forår trækker op i åerne når vandets temperatur i Limfjorden falder og saltkoncentrationen dermed stiger. Det bevirker at fiskene søger op i ferskvand. Fiskene har typisk en størrelse fra 30 til 50 centimeter. Da mindstemålet for havørred er 40 cm vil der være fisk som skånsomt bliver genudsat. Grønlænderfiskeriet har været et særkende for Lindenborg Å. Først indenfor de sidste år har man ved andre fiskevande fået øjnene op for dette tidlige og spændende fiskeri. Fiskeriets start den 16. januar er en festdag. Det er her at julegaven skal prøves og vises frem. Det er også her at de nye fluer, bundet i de mørke vinteraftner sammen med andet fiskegrej skal stå deres prøve. Det er også dagen hvor gode lystfiskehistorier skal genopfriskes. Dagen kan til sammenligning sidestilles med jægernes 1. oktober, dagen hvor jagten går ind, eller standerhejsningen i sportsforeninger. Det er en dag hvor alle interesserede unge og gamle er af huse. I det sidste par år var der ikke de store fangster af grønlændere, idet der kun var registreret få fisk. Det skyldes helt sikker at Lindenborg Å er selvreproducerende, forstået på den måde at der ikke siden 2001 er sat fisk ud i åen. Alle fisk der fanges er derfor vilde fisk af den oprindelige stamme fra åen.. Et par enkelte nedgængere blev også fanget. Både i NL og andre foreninger langs Lindenborg Å er der en bestemmelse om at alle nedgængere er fredet og skal genudsættes. Det er både et udtryk for at det er en fisk der nærmest er uspiselig, men også en etisk hilsen til en fisk der har ydet sit til bestandens overlevelse og fortsatte beståen. En nedgænger er en fisk der har været oppe i åen for at gyde. Efter endt gydning er det en mager og meget farvet fisk der er på vej ud i fjorden for at spise sig stor og kraftig inden næste gydning. Forventninger Spændingen ved sæsonens start er altid stor. Hvad vil tiden bringe. Er der store fisk i år. Den overståede sæson med fisk på 11,2 og 11,0 kg. Er måske starten på fangster af endnu større fisk. Er der fisk på de gode steder? Selv med så meget fiskevand har alle deres eget favoritsted. Enten i et sving, ved en strækning hvor de en gang har fanget en stor fisk eller set en. Der er tit sagt at ingen fisk fiskes der så meget efter som den der blev fanget i går Det er jo rigtigt at har der været et rygte sandt eller usandt om at der på en given strækning, et specielt sted, er fanget fisk kan det aflæses efterfølgende, mange vil lægge vejen forbi. Det kunne måske være at der var en til. Den næste dag der imødeses med spænding er Grundlovsdag. Der er tradition for at de første opgangsfisk FERSKVANDSFISKERI T

22 fanges omkring denne dag. Det er også heromkring natfiskeriet begynder. For mange af lystfiskerne langs åen betragtes fluefiskeriet om natten som det eneste saliggørende. Udstyret suppleres med en pandelampe og spændingen stiger når fluen kastes ud i mørket. Kun fiskerens kendskab til åen og fiskenes plasken i vandet røber hvor de er. Vagn Olesen med fisk på 11,2 kg. Lystfiskertyper Der findes mange former for lystfiskere også ved Lindenborg Å. For nogle er lystfiskeri en livsstil med fiskeudstyret som en fast bestanddel i bagagerummet i bilen. Uanset hvor man kommer frem og ser et vandhul, en bæk eller en å skal der lige bruges lidt tid på det. Der kunne jo være en fisk der stod og ventede på at blive fanget. Fiskeriet foregår på alle døgnets 24 timer uanset vejr og vind. Den daglige påklædning er fiskedresset, uanset om man er på arbejde, har fri eller er til fest. For andre foregår fiskeriet mest ved fluestikket om vinteren, hvor nye kreationer laves klar enten under klubaftener i klublokalerne eller hjemme i fiskeværelset hvor fiskeudstyr fylder skabe og skuffer, klar til at blive brugt på sommerens få fisketure. Det er også disse lystfiskere, der fanger de fleste fisk når de læser bøger om lystfiskeri. Så er der selskabsfiskerne. Denne helt særlige type hvor det sociale samvær med ligestillede, er sagen. Langs Lindenborg Å har NL 7 hytter som medlemmerne frit kan benytte. Ligesom der er klublokalet i Storvorde. Her mødes de til intense og dybe drøftelse og snakke om fisk der aldrig blev fanget, store teoretiske afhandlinger om hvad der skulle være gjort og ikke mindst mange spøgefulde bemærkninger om andre fiskere, og helst dem der har båret sig lidt klumpet ad. Vejr og vind generer ikke dem, de kommer sjældent ud af hytterne, så 22 FERSKVANDSFISKERIBLADET

23 røgen er tyk og kaffen drukket inden turen går hjemad. Fiskemuligheder Det har gennem mange år været svært at komme til at deltage i fiskeriet ved Lindenborg Å. Årsagen hertil har været at de mange fiskeriforeninger har lejet fiskeretten af lodsejerne langs åen og medlemslisterne har været fyldt op. Nu er der en lysning på vej, mulighederne for at blive medlem af foreningerne er stigende. Det skyldes flere ting. Mange får interessen for lystfiskeri opfyldt ved en af landsdelens mange Put and Take søer eller ved fiskeri fra kyster og moler. Dertil kommer at rejselyst får flere til at tage til udlandet særlig Norge og Sverige, men også eksotiske fiskemål for at fiske, de får derved opfyldt deres fiskebehov og bruger derfor alle ressourcer på dette fiskeri. Der er derfor nu gode muligheder for medlemskab af foreningerne f.eks. NL har i forbindelse med denne sæson ingen på ventelisten og er klar til at tage imod nye medlemmer. Ud over fiskeriet ved Lindenborg Å har foreningen sammen med Pirken og Brønderslev Fiskeriforening dannet Sportsfiskersammenslutningen Nedre Ryå (SNR). Sammenslutningen har fiskevand ved Ryå fra Rendbæk Bro til udløbet i Nørredyb. Ryå der er Vendsyssels største vandløb har i de sidste år udviklet sig til et spændende fiskevand. startet i å og Ryå medlemmer på 425 seniormedlemmer juniormedlemmer Storvorde , gmail.com Medlemsaktiviteter Medlemskab af en forening giver mange muligheder. De fleste foreninger arrangerer klubaftener hvor mange emner er på programmet. Der er tale om fluebinding hvor traditionelle fluer og rene fantasifostre ser dagens lys, enten fra medlemmernes hånd eller fra en af de mange dygtige fluebindere der turnerer landet ja endog verden rundt for at vise sine evner. Debat- og filmaftener om aktuelle emner med relation til lystfiskeri. Mange medlemmer bruger også klubaftnerne til at bygge nye fiskestænger og lave andet grej. Sidst men ikke mindst medlemskabet giver mulighed for at fiske ved attraktive fiskevande. Natur- og vandløbspleje er et af de store emner. Gennem flere år er der FERSKVANDSFISKERI T

24 foretaget udsætninger af ørreder i Lindenborg Å. Disse udsætninger er nu til stor ærgrelse for nogle stoppet. Det betyder at indsatsen nu rettes mod restaurering af vandløbene. Mulighederne skal gøres bedre så fiskene selv bliver i stand til at kunne reproducere sig. Vandløbsrestaurering er nøgleordet. Forskellige interesser Lystfiskerne har sammen med lodsejerne og vandløbsmyndigheden, i dette tilfælde Rebild og Aalborg kommuner, en stor interesse i at vandløbene forbliver en del af naturen på en naturlig måde. Der er selvfølgelig forskelligt rettede interesser, men samarbejdet i forhold til blandt andet Lindenborg Å er godt og frugtbart. Enkelt sagt er lystfiskernes interesse at der er fisk at fange, at adgangen til åen og muligheden for færdsel langs åen er til stede. Lodsejeren har ikke mindst interesse i åen som et system der leder vandet væk fra jorden og markerne for dermed at øge mulighederne for at dyrke og udnytte jorden. Kommunerne har de overordnede naturinteresser at tage hensyn til, herunder ikke mindst i forhold til de retningslinier som politisk udmeldes. Samarbejdet langs åen er på alle områder godt. Det er ikke alle områder der er fuld enighed om. Det drejer sig ikke mindst om grødeskæringen, her er der gode muligheder for at de forskellige interesser står over for hinanden, men samarbejdet langs Lindenborg Å har gennem de sidste år været præget af dialog frem for konflikt. Ser vi på fremtidens udfoldelser i fritiden og skal vi tolke den via forskellige mediebilleder bliver det de personlige udfordringer der vil præge dem. Netop her er det at lystfiskeri kan være med. Lystfiskeriet kræver et personligt engagement, en viden og aktivitet der til fulde kan klare sig med andre former for udfoldelse. Glædeligt er det at der kan ses en øget tilgang af unge lystfiskere. Samtidigt skal man ikke glemme at lystfiskeri faktisk er den største (og bedste) fritidsinteresse der findes. NYETABLERING AF DAMBRUG OMBYGNING AF DAMBRUG GIVE ELEMENTER, SÅ ER DU SIKKER VI LEVERER OG MONTERER BETONELEMENTER TIL ALLE DAMME, KANALER, RENSEANLÆG M.V. Konsulent GIVE ELEMENTFABRIK A/S FERSKVANDSFISKERIBLADET

25 Gratis fiskeri fra de kommunale arealer Ringkøbing-Skjern Kommune tilbyder 23 gode fiskepladser til kommunens borgere Ringkøbing-Skjern Kommune har fiskeretten langs en række vandløb og søer på kommunalt ejede arealer. Kommunen har netop besluttet, at der skal være gratis fiskeri på et udvalg af disse vandløbsstrækninger. Foreløbig er der frigivet 23 vandløbsstrækninger og søområder, hvor kommunen er bredejer ned til vandløbene og søerne, og kommunen har udgivet en detaljeret oversigt for de udvalgte pladser, ligesom der er oplysninger om, hvordan man skal forholde sig, hvis man ønsker at benytte sig af kommunens tilbud om gratis fiskeri. I sin henvendelse til borgerne skriver kommunen, at der gennem mange år af kommuner og amter er anvendt millioner af kroner på projekter, der skal skabe bedre forhold for vandløbenes flora og fauna samt en bedre vandkvalitet generelt. Der er bl.a. investeret FERSKVANDSFISKERI T

26 mange hundrede millioner kroner til etablering af nye og bedre rensningsanlæg. Som en følge af de mange forbedringer af åer og andre vandløb kan kommunen nu byde på særdeles gode fiskemuligheder for borgerne. Ringkøbing-Skjern Kommune byder på nogle af de absolut bedste fiskevande i Danmark, generelt på gode muligheder for lakse-, ørred- og stallingfiskeri. Særlig Skjern Å er kendt for sit gode laksefiskeri. Der er ganske enkelt uanede muligheder for et spændende fritidsfiskeri i kommunen. Der oplyses bl.a. om pligten til at have lovpligtigt fisketegn, som administreres af Fiskeridirektoratet og kan købes bl.a på alle landets posthuse. Ud over dette fisketegn, hvis beløb går til bl.a. udsætning af fiskeyngel og andre former for fiskepleje, kræver lystfiskeri i søer og vandløb også indløsning af Kommunen håber med de mange fiskesteder at skabe en øget interesse for både fiskeri og naturen også blandt de yngste. GRAFISK PRODUKTION BUREAU ONLINE Stagehøjvej Silkeborg Telefon: fiskekort, der administreres af en række lokale lystfiskerforeninger. På en række af Naturstyrelsens arealer er fiskeri frit, og der kræves ikke fiskekort, men der er naturligvis en række regler om fredning, mindstemål m.m., som skal overholdes alt sammen noget der orienteres nærmere om i brochuren, som også viser detailkort og beskrivelser af de foreløbig 23 kommunale fiskesteder. 26 FERSKVANDSFISKERIBLADET

27 Handlingsplanen for fiskeplejen i 2012 holder økonomien fint Der er rykket rundt på ressourcerne og seneste opgørelse viste merindtægt på 800,000 kroner Handlingsplanen for fiskeplejen i 2012 ser lovende ud, fremgik det at mødet i 7-udvalget den 1. november i Silkeborg. Ved udgangen af oktober havde Fiskeplejen en merindtægt på ca kroner i forhold til Dette er meget glædeligt, sagde Peter Geertz-Hansen i sin fremlæggelse af Handlingsplanen, som er år 2 af den igangværende 3-årige plan. Der er rykket lidt rundt på ressourcer for at spare på nogle ressourcer til næste år. I forhold til økonomidelen, er der kr. i minus, men ellers er der ingen bekymringer, fastslog Peter Geertz-Hansen. Videre blev det oplyst, at overførte midler fra 2010 vurderes at være lidt større end oprindelig forventet det skyldes, at nogle aktiviteter er blevet udskudt. I forbindelse med drøftelse af handlingsplanen for 2012 så formanden for Dansk Fritidsfiskeforbund, Bruno Müller, gerne, at der anvendes flere midler til udsætning af ål ikke blot med genfang for øje, men også med henblik på at sikre og øge den gydende bestand. Anders Koed, DTU Aqua, oplyste, at der i forhold til åleudsætninger bliver finansieret ca. 1,2 mio. kr. gennem fiskeplejen samt yderligere ca. 1,7 mio. kr. medfinansieret af den europæiske fiskefond. Jens Vangsgaard, Dansk Amatørfiskerforening, fortalte, at glasål er steget i pris, og at der som følge heraf er færre udsætninger i forhold til antal i pris. Protest mod referat i 7-møde På det seneste møde i udvalget for det kreative fiskeri 7-udvalget protesterede formanden for Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Niels Barslund, mod referatet fra det forrige 7-udvalgsmøde. Det var her man diskuterede spørgsmålet om de såkaldte Rugekasser, som Lasse Mikaelsen forsøgte at få bragt i anvendelse i Fiskeplejen. Niels Barslund mente ikke, de faktiske bemærkninger, der bl.a. var fremsat af Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark og Dansk Fritidsfiskerforbund, var blevet gengivet i referatet. FERSKVANDSFISKERIBLADET

28 90 pct. af alle havørreder fanges med en fiskestang I 2010 blev der fanget 1 million havørreder i Danmark, men ca blev genudsat Antagelsen om, at de fleste havørreder bliver fanget i fritidsfiskernes net langs de danske kyster, er blevet underkendt i en undersøgelse foretaget af DTU, Aqua og Danmarks Statistik. Det fremgår af informationer i Fiskeplejen Viden og rådgivning om fiskebestande, hvoraf det fremgår, at der i 2010 blev fanget ca. 1 million havørreder i Danmark, hvilket gør Danmark verdenskendt for sit havørredfiskeri langs vore kyster og i vore vandløb. Undersøgelsen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse, som også viser, at af de fangne havørreder er ca blevet genudsat. Undersøgelsen viser også, at 16 pct. blev fanget i vandløb, mens resten blev fanget i saltvand, primært langs kysterne. Man har ikke tidligere haft data for, hvordan havørrederne er blevet fanget, men ifølge den nye undersøgelse er ca. 90 pct. af alle havørreder fanget med stang, men altså kun 10 pct. er fanget i garn eller ruse. Man har heller ikke tidligere undersøgt, hvor mange havørreder der genudsættes, men nu viser det sig altså, at de havørreder der er blev genudsat, er blevet det, fordi fiskene har været for små og dermed har fået mulighed for at vokse sig større. Det oplyses i DTU Aquas information på Fiskepleje, at der årligt udsættes ca. 2,5 mio., men vigtigst er det, at man genskaber gode naturlige forhold for ørrederne i vandløb frem for bare at sætte flere fisk ud, og det fastslås også at vilde fisk overlever bedre end udsatte fisk. 28 FERSKVANDSFISKERIBLADET

29 Formand Niels Barslund (ansvarshavende redaktør) Vormstrupvej 2, 7540 Haderup. Tlf Mobil Næstformand Max Thomsen, Gl. Viborgvej 405, Ålum, 8900 Randers. Tlf Medlemsskab og kontigent Personligt medlemsskab kr. 475,- årligt (inkl. Ferskvandsfiskeribladet) Foreningensmedlemsskab kr. 870,- årligt (afhængigt af medlemsantal) Kontorhjælper Gitte Underbjerg, Norgesvej 1, 8700 Horsens. Tlf Telefontid alle hverdage kl Aqua-Dam Jens Kristian Nielsen, Toftvej 14, 6950 Ringkøbing Tlf Fax Bestyrelse Akvakultur Hans Jørgen Holm... tlf Ove Ahlgreen... tlf Ole Valgaard Holang... tlf Søren Lauritsen... tlf Erhvervsfiskere Leif Olesen... tlf Lystfiskere Max Thomsen... tlf Hilmar Jensen... tlf Torben Salling... tlf Bjarne Bach... tlf Torben Buchardt Jensen... tlf Bredejere Schneider Philipsen... tlf Niels Barslund... tlf Jord- og støbearbejde til NYE Kummeanlæg udføres! Sjællandsvej Brande Tlf Fax Bil FERSKVANDSFISKERIBLADET

30 KORT NYT Skoleelever laver Naturgenopretning En snes skoleelever fra Heldagsskolen i Korsør har bidraget med at skabe gydepladser og skjulesteder for fiskebestanden i Skovsø Å, som skærer sig gennem Trelleborg Golfklubs baneanlæg ved Slagelse. Skovsø Å er et af Slagelse Kommunes fineste vandløb, men den har længe trængt til lidt naturgenopretning, bl.a. har der manglet skjulesten. Som de små ørreder kunne gemme sig ved. Som hjælpere for Slagelse Kommunes biolog, Lars Gaarn, har de mange børn med stor interesse kastet flere hundrede sten ud i Skovsø Å på dens strækning gennem golfbanerne, og som tak for indsatsen har biologen så fortalt børnene om livet i vandløbet og gjort det klart, at børnenes medvirken i naturgenopretningen har stor betydning for både fisk og småkravl i vandløbet. Børnene fik også som tak en mulighed for under kyndig vejledning at fiske og studere livet i åen på nærmeste hold en stor oplevelse for både børn og voksne. Brochure om DTU Aqua DTU Aqua har udgivet en ny brochure som kort præsenterer DTU Aqua og instituttets arbejde. I den nye brochure DTU Aqua Forskning under overfladen kan du blandt andet læse om DTU Aquas forskning, myndighedsbetjening, kandidatuddannelse og ph.d.-skole samt om instituttets havundersøgelsesskib, Dana. Brochuren er fremstillet i både en dansk og en engelsk version ny havørreder ud i Tude Å Det vestsjællandske å-system, Hallebyog Tude Å bliver havørreder rigere i løbet af foråret. Efter el-fiskeri, strygning og udklækning på Hvilested dambrug. I efteråret 89 avlsfisk. Sæd og æg blev efterfølgende bragt til Hvilested Dambrug i Jylland til videre behandling, klækning og opdræt, og resultat er senere opgjort til liter, svarende til fisk, hvilket vil være nok til at opfylde opsætningsbehovet i både Tude Å og Haleby Å og yderligere fisk nok til, at der også kan udsættes fisk i Kalundborg og Bregninge Å. Juletræer skal sikre fjordens brinker Over 1000 brugte juletræer fra familier i Randers og omegn er endt som beskyttelsesmateriale til brinkerne i Randers Fjord, og samtidig giver de gamle juletræer også gemmesteder og ynglepladser for fjordens fisk. 30 FERSKVANDSFISKERIBLADET

31 Det er andet år i træk, kommunen har efterlyst brugte juletræer som beskyttelsesmateriale til fjordbrinkerne, og i år har man også modtaget adskillige ubrugte juletræer fra en juletræsproducent, og flere af de modtagne brugte juletræer var fortsat forsynet med lidt julepynt. Når store skibe går op gennem fjorden, dannes der et enormt sug, som slider kraftigt på brinkerne, men sammenbundne juletræer bag rækker af pæle giver en god beskyttelse af brinkerne og altså også gode skjulesteder for fiskene. Tun solgt til 4,4 million En såkaldt blåfinnet tun blev solgt til rekordpris på årets første marked på det berømte Tsukiji Fiskemarked i Tokyo. Fisken vejende 269 kg.og blev solgt for 4,4 million kroner, hvilket er den højeste pris nogensinde på en blåfinnet tun. Netop denne fisk er eftertragtet til sushi, og det var da også den verdensberømte Sushi-Saumai-kæde der købte fisken, og nogle anretninger skulle der jo nok kunne blive af den 269 kg. kostbare fisk. Ifølge Ekstrabladet sagde ejerne af sushi-kæden, Kiyoshi Kimura, at han ville betale alt for at denne fisk skulle blive i Japan og spist af japanere. Den sidste rekordfangst af en blåfinnet tun for et år siden på 222 kg. blev solgt til Hong Kong, og det var ikke så godt for japanerne. 55 ton gylle slog mange fisk ihjel Under arbejde med at pumpe gylle fra den ene tank til den anden i Bjerning mellem Haderslev og Christiansfeld, gik en slange løs og 55 ton gylle løb ud i et nærliggende vandløb. Selvom mandskab fra Beredskabsstyrelsen dagen igennem pumpede forurenet vand op fra vandløbet til de omkringliggende mar- ker, regner indsatsleder fra Haderslev Brand-og Redning, Niels Quitzau Hansen, dog med at fisk over en 6 km. lang strækning af vandløbet, bl.a. mange havørreder døde af gylleforgiftningen. Annoncepriser 1/1 side (131 x 192 mm)... kr ,- 1/2 side (131 x 94 mm)... kr ,- 1/3 side (131 x 60 mm)... kr ,- 1/4 side (131 x 44 mm)... kr. 900,- Alle annoncepriser er inkl. 4-farver og ekskl. moms. Annonceindleveringsfrist Ferskvandsfiskeribladet udkommer 6 gange årligt.: 15. februar, 15. april, 15. juni, 15. august, 15. oktober og 15. december. Sidste frist for rettidig indlevering af annoncer, er den 20. i måneden før udgivelse. Al henvendelse vedr. annoncer rettes til: Niels Lauritsen Silkeborg Bogtryk, Postbox Silkeborg, Tlf FERSKVANDSFISKERI T

32 Alt til dambrug hav- og ålebrug Alt i plastrør og slanger og tilhørende fittings Vi er med til at sikre bredden net ketcher B Se netbutikken på: REDAKTION Henning Nielsen Halsebyvej 30, 4220 Korsør Tlf INDLEVERINGSFRISTER Indlevering af redaktionelt stof og annoncer til næste blad skal ske senest den 20. marts TRYK Silkeborg Bogtryk Stagehøjvej 27, 8600 Silkeborg Tlf ANNONCER Henvendelse vedr. annoncer til Niels Lauritsen, Silkeborg Bogtryk Tlf Stof til bladet indsendes til redaktionen som , på diskette eller CD-ROM. Bladet påtager sig intet erstatningsansvar som følge af trykfejl i annoncer. Bladets artikler udtrykker ikke nødvendigvis foreningens officielle politik. Forsidefoto: Kongsholm Fiskeri fra 1935 ved Skjern blev i 2011 ændret til smuk natur. Foto: Viola Nielsen FERSKVANDSFISKERIBLADET Norgesvej Horsens

Laksen i Danmark Udvikling og strategi for genopbygning af danske laksebestande!

Laksen i Danmark Udvikling og strategi for genopbygning af danske laksebestande! Laksen i Danmark Udvikling og strategi for genopbygning af danske laksebestande! Søren Larsen, Danmarks Center for Vildlaks, (Arbejde) Skjern Å Sammenslutningen og Dansk Laksefond, (Fritid) Laksefangster!

Læs mere

Vedtægter for Gudenåsammenslutningen - Lakseprojektet.

Vedtægter for Gudenåsammenslutningen - Lakseprojektet. 1. Alm. bestemmelser. Vedtægter for Gudenåsammenslutningen - Lakseprojektet. Sammenslutningens navn er: Gudenåsammenslutningen Lakseprojektet (i det følgende kaldet GSL.) GSL 's hjemsted er den til enhver

Læs mere

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Initialer: RIMA J.nr. 2011-01823 Den 11. januar 2012 Referat af møde i 7-udvalget den 1. november 2011 Deltagere: Kaare M. Ebert Steffen

Læs mere

VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden

VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden OVERORDNET VISION & MÅLSÆTNING FOR Det er Køge Sportsfiskerforenings overordnede VISION & MÅLSÆTNING at: For at kunne opfylde den overordnede VISION & MÅLSÆTNING vil Køge

Læs mere

Vandløbsprojekter. Vandløbsindstasten

Vandløbsprojekter. Vandløbsindstasten Vandløbsprojekter 2016 Vandløbsindstasten 2. Vandløb og søer Udviklingsmål Der udarbejdes en vandløbsplan, som skal indeholde en prioriteret liste over projekter, der skaber synergi med bl.a. Vand- og

Læs mere

Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug

Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. GENNEMFØRTE INDSATSER... 4 2.1 Nedbrydning af opstemning og oprensning af sand... 4 2.2 Lukning af omløbsstryg

Læs mere

Naturgenopretning i danske vandløb hvad virker?

Naturgenopretning i danske vandløb hvad virker? Naturgenopretning i danske vandløb hvad virker? Jan Nielsen Fiskeplejekonsulent, DTU Aqua Naturlige vandløbsprojekter skaber de mest naturlige forhold for fisk, dyr og planter! Men hvad er naturligt nok,

Læs mere

Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014

Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014 Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE PROJEKTETS BAGGRUND... 3 EKSISTERENDE FORHOLD... 3 Afstrømningsmæssige forhold...

Læs mere

Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen

Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen Gudenå sammenslutningen, generalforsamling 2013 Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen Indhold Om lystfiskeri og samfundsøkonomi Undersøgelsens resultater Kan vi øge

Læs mere

Arternes kamp i Skjern Å!

Arternes kamp i Skjern Å! Arternes kamp i Skjern Å Foto: Scanpix. Området omkring Ringkøbing Fjord og Skjern Å ligger centralt på skarvens rute, når fuglene trækker nord og syd på om for- og efteråret. Skarven har tidligere været

Læs mere

Restaurering af Lindes Å, Mindelunden

Restaurering af Lindes Å, Mindelunden Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Restaurering af Lindes Å, Mindelunden Lindes Å, som løber gennem Mindelunden, er en del af Tude Å systemet. Tude

Læs mere

Projektområde: Lindenborg Å hovedløb fra vejbroen mellem Nysum og Ravnkilde fra station 1 i FFI-rapport og ca. 320 meter nedstrøms.

Projektområde: Lindenborg Å hovedløb fra vejbroen mellem Nysum og Ravnkilde fra station 1 i FFI-rapport og ca. 320 meter nedstrøms. Projektforslag gydebanker i Lindenborg Å-hovedløb Sammenslutningen af Sports- og Lystfiskerforeninger ved Lindenborg å (SSL) Åplejeudvalget v/ Karsten Jensen og Bjarne Christensen Rapport udarbejdet på

Læs mere

Gudenåens Ørredfond Beretning 2010/2011

Gudenåens Ørredfond Beretning 2010/2011 Gudenåens Ørredfond Beretning 2010/2011 2010 har været et år mærket af sygdomsproblemerne tilbage i 2009. I 2010 har vi således ikke været i stand til at opfylde udsætningsplanen mht. 1-års, smolt og type

Læs mere

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer November 2015

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer November 2015 Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer November 2015 Vinderne af gule-ærter konkurrence 2015: Erik Søndergaard (laks 3.65kg), Poul Verner (Laks 4,3kg), Jonas Suk Nielsen (laks 3,72kg), Arne Clausen (laks

Læs mere

Klub 60 + arrangement med Tom Donbæk!

Klub 60 + arrangement med Tom Donbæk! Klub 60 + arrangement med Tom Donbæk! D. 8/01 2007 havde klub 60 + besøg af Tom Donbæk, miljøkoordinator for Ribe å systemet s samarbejdsudvalg. Udvalget repræsenterer alle lystfiskerforeninger, (16 stk.)

Læs mere

Krafttak for Laksen i. Danmark

Krafttak for Laksen i. Danmark Krafttak for Laksen i Historie. Tiltag. Udfordringer. Forvaltning. Målsætninger. Danmark Danmarks Center for Vildlaks Hvem arbejder med laksen i Danmark? Naturstyrelsen Overordnet ansvar laksen i Danmark!

Læs mere

Omegnens All-Round Klub

Omegnens All-Round Klub Indledning Regler for fiskeri Kort over fiskevand Foreningen samler lystfiskere i alle aldre, og arrangerer fisketure, familieture, udflugter og klubfester. Desuden stiller klubben ca. 6 km. fiskevand

Læs mere

Arrangementer Havørred-premiere ved Karup Å Tid: Sted: Lær dit fiskevand at kende Råsted Lilleå Tid: Sted: Klassiske laksefluer Tid:

Arrangementer Havørred-premiere ved Karup Å Tid: Sted: Lær dit fiskevand at kende Råsted Lilleå Tid: Sted: Klassiske laksefluer Tid: Der vil være fremvisning af old timer fluebindingsfilm, PowerPoint-show med fluebindingsmaterialer fra eksotiske fugle, klassikske fiskebøger og materialer, samt almindelig whisky-hygge. Deltagergebyret,

Læs mere

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å Lystfiskerforeningenaf19263Aktiviteter2013 Premierefiskeri ved Karup Å Tid: 1 marts Sted: Høgild Møllegård, Åhusevej 31, 7470, Karup Traditionen tro starter fiskesæsonen, for mange medlemmer af Lystfiskerforeningen

Læs mere

Viborg Kommune, Natur og Vand. Prinsens Allé Viborg. Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk. Det private vandløb Skravad Bæk

Viborg Kommune, Natur og Vand. Prinsens Allé Viborg. Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk. Det private vandløb Skravad Bæk Teknik & Miljø Natur og Vand Tlf.: 87 87 87 87 Viborg Kommune Att.: Natur og Vand hsjen@viborg.dk viborg.dk Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk Vandløb: Det private vandløb Skravad Bæk Dato:

Læs mere

Gode nyheder for Limfjordens havørreder

Gode nyheder for Limfjordens havørreder Gode nyheder for Limfjordens havørreder Fiskejollen.dk er gået med i et storslået projekt der har til formål, at fremme bestanden af havørreder i Limfjorden med ca. 40 %. Jesper Chr. Hansen og undertegnede

Læs mere

Bjerringbro og omegns Sportsfiskerforening

Bjerringbro og omegns Sportsfiskerforening Bjerringbro og omegns Sportsfiskerforening Referat fra generalforsamling 4. december 2014 49 medlemmer deltog i generalforsamlingen. Generalforsamlingen startede med at mindes Orla Jørgensen der døde i

Læs mere

Dansk Akvakulturs politik til sikring af bæredygtig åleopdræt

Dansk Akvakulturs politik til sikring af bæredygtig åleopdræt Dansk Akvakulturs politik til sikring af bæredygtig åleopdræt Politik Dansk Akvakultur arbejder proaktivt for at sikre et bæredygtigt Dansk opdræt af ål. Det kræver tiltag på en række centrale områder,

Læs mere

Fangster af laks 2010-2015

Fangster af laks 2010-2015 GENERALFORSAMLING FOR 2015 Den 23. februar 2016 kl.19:00 på Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55. Ca. 90 medlemmer fremmødt. Dagsorden: 1 Valg af dirigent. (Erik Nielsen) 2 Formandens beretning. (Tommy Lykke

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ Holstebro Kommune 2013 Michael Deacon Jakob Larsen Indledning Gryde Å der har sit

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Udkast til referat af møde i 7-udvalget den 16. maj 2013

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Udkast til referat af møde i 7-udvalget den 16. maj 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Fiskeri/RIMA Sagsnr: 12-7440-000002 Dato: 8. juli 2013 Udkast til referat af møde i 7-udvalget

Læs mere

DCV. Danmarks Center for Vildlaks

DCV. Danmarks Center for Vildlaks DCV Danmarks Center for Vildlaks Aktivitetsrapport 2014 Forord Danmarks Center for Vildlaks Aktivitetsrapport 2014 Denne aktivitetsrapport er ment som information om Danmarks Center for Vildlaks (DCV)

Læs mere

Indstilling. Plan for sejlads og fiskeri. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten nik og Miljø. Den 8. maj 2008. Natur og Miljø

Indstilling. Plan for sejlads og fiskeri. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten nik og Miljø. Den 8. maj 2008. Natur og Miljø Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten nik og Miljø Den 8. maj 2008 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Byrådet kan via vandløbsloven fastsætte nærmere bestemmelser om sejlads på

Læs mere

DCV. Danmarks Center for Vildlaks

DCV. Danmarks Center for Vildlaks DCV Danmarks Center for Vildlaks Aktivitetsrapport 2013 Forord Danmarks Center for Vildlaks Aktivitetsrapport 2013 Denne aktivitetsrapport er ment som information om Danmarks Center for Vildlaks (DCV)

Læs mere

Effektundersøgelse i øvre Holtum Å

Effektundersøgelse i øvre Holtum Å 2016 Effektundersøgelse i øvre Holtum Å Kim Iversen Danmarks Center for Vildlaks 05-12-2016 For Ikast-Brande Kommune Indhold Indledning... 2 Formål... 2 Fiskeundersøgelsen... 2 Effektvurdering... 5 Kommentarer...

Læs mere

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser Fiskesteder Herning Kommunes fiskepladser = ÅStrækning = Søbred = Her er særlig regler 1.... Haderis Å 2.... Vegen Å 3.... Præstbjerg Sø 4.... Herningsholm Å 5.... Fuglsang Sø 6.... Holing Sø 7.... Gødstrup

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7-udvalget den 15. juni 2010. Institution: Fiskeridirektoratet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7-udvalget den 15. juni 2010. Institution: Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fiskeridirektoratet Initialer: /LEJ Sagsnr.: 2010-01530 Dato: Juli 2010 Referat af møde i 7-udvalget den 15. juni 2010 Deltagere: Organisation:

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET Få dit fisketegn nemt og hurtigt på nettet Nu bliver det lettere at være lyst- og fritidsfisker Vi er mange, der har fiskeri som fritidsinteresse.

Læs mere

Status for laksen i Danmark -siden 2004. Anders Koed, DTU Aqua, Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi

Status for laksen i Danmark -siden 2004. Anders Koed, DTU Aqua, Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi Status for laksen i Danmark -siden 2004 Anders Koed, DTU Aqua, Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi Indhold 1. Indledning 2. Historisk udvikling af laksebestanden indtil 2004 3. Udvikling efter National

Læs mere

KØB ABONNEMENT ABONNEMENT & KUNDECENTER LÆS AVISEN POLITIKEN PLUS POLITIKEN BILLET ANNONCER PRIVATLIVS

KØB ABONNEMENT ABONNEMENT & KUNDECENTER LÆS AVISEN POLITIKEN PLUS POLITIKEN BILLET ANNONCER PRIVATLIVS Side 1 af 15 KØB ABONNEMENT ABONNEMENT & KUNDECENTER LÆS AVISEN POLITIKEN PLUS POLITIKEN BILLET ANNONCER PRIVATLIVS Projektet 'Landmanden som Vandforvalter' har fået tilskud fra Grønt Udviklings- og Demonstrations

Læs mere

Årgang 56 januar 2011

Årgang 56 januar 2011 Årgang 56 januar 2011 1 Herregaardsjægeren udgives af foreningen Danske Herregaardsjægere www.herregaardsjaegeren.dk Formand: Kristian Stenkjær tlf. 54 45 31 31 Sønderskovvej 1 4862 Guldborg E-mail: kst@life.ku.dk

Læs mere

Projektbeskrivelse til vandløbsrestaurering I Puge Mølle Å ved Langstedgyden.

Projektbeskrivelse til vandløbsrestaurering I Puge Mølle Å ved Langstedgyden. Hårslev d. 27/12 2016 Projektbeskrivelse til vandløbsrestaurering I Puge Mølle Å ved Langstedgyden. Indledning: Vandpleje Fyn og Assens og Omegns Sportsfiskerforening ønsker at forbedre de fysiske forhold

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Sæby Vandmølle projekt

Sæby Vandmølle projekt Sæby Vandmølle projekt Sæby Vandmølle Sæby Vandmølle ligger ved Sæby Å, ca. 700 m opstrøms udløb til Kattegat. Sæby Vandmølle udgør et anlæg med fisketrappen, stemmeværket og en møllesø. Stemmeværket til

Læs mere

Dambrug. Handlingsplan for Limfjorden

Dambrug. Handlingsplan for Limfjorden Dambrug Handlingsplan for Limfjorden Rapporten er lavet i et samarbejde mellem Nordjyllands Amt, Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt 2006 Dambrug i oplandet til Limfjorden Teknisk notat lavet af dambrugsarbejdsgruppen

Læs mere

Fra faunaspærring til. Faunapassage. En guide til bedre tilstand af vores vandløb. Af Emil Blichfeldt, Flemming Nygaard Madsen og Torben Sune Bojsen

Fra faunaspærring til. Faunapassage. En guide til bedre tilstand af vores vandløb. Af Emil Blichfeldt, Flemming Nygaard Madsen og Torben Sune Bojsen Fra faunaspærring til Faunapassage En guide til bedre tilstand af vores vandløb Af Emil Blichfeldt, Flemming Nygaard Madsen og Torben Sune Bojsen Du kan læse om: Styrt Rørunderføringer Stryg Omløbsstryg

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Forslag til projekt vedr. udlægning af gydegrus og forbedring af de fysiske forhold i Rønbæk

Forslag til projekt vedr. udlægning af gydegrus og forbedring af de fysiske forhold i Rønbæk Hadsten Lystfiskerforening Søndergade 61 8370 Hadsten c/o John Eistrøm Favrskov Kommune Natur og Miljø Skovvej 20 8382 Hinnerup Hadsten, den 10. juni 2016 Forslag til projekt vedr. udlægning af gydegrus

Læs mere

Vandløbslauget GST - Bestyrelsens beretning

Vandløbslauget GST - Bestyrelsens beretning Indledning. Denne generalforsamling er vores 5. ordinære generalforsamling. Vi har således eksisteret nu i ca. 5 ½ år. Det der har samlet os, er den forhøjede sommer vandstand i Gudenå-systemet og herunder

Læs mere

Gudenåens Ørredfond Formandsberetning 2006

Gudenåens Ørredfond Formandsberetning 2006 Gudenåens Ørredfond Formandsberetning 2006 2006 har været endnu et godt år for Gudenåens Ørredfond. Vi har opfyldt udsætningsplanen for vores område leveret fisk til Tangeværkets pligtudsætning, leveret

Læs mere

Revideret referat af møde i 7 udvalget den 24. september 2014

Revideret referat af møde i 7 udvalget den 24. september 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Fiskeri/RIMA Sagsnr: 12-7440-000002 Dato: 22. januar 2015 Revideret referat af møde i 7 udvalget

Læs mere

Generalforsamling i Langå Sportsfiskerforening 5. februar 2009

Generalforsamling i Langå Sportsfiskerforening 5. februar 2009 Generalforsamling i Langå Sportsfiskerforening 5. februar 2009 Referat: Formanden indledte generalforsamlingen med at byde velkommen til de fremmødte. 1 Valg af dirigent Carlo Iversen blev valgt til dirigent.

Læs mere

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark. DTU, Aqua, Sektion for Ferskvandsfiskeri, Silkeborg DTU, Aqua, Sektion for Populationsgenetik, Silkeborg

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark. DTU, Aqua, Sektion for Ferskvandsfiskeri, Silkeborg DTU, Aqua, Sektion for Populationsgenetik, Silkeborg Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet LEJ Sagsnr.: 2008-10491 December 2008 Referat af møde i 7-udvalget den 25. november 2008 Deltagere: Kaare M. Ebert Niels Barslund Max

Læs mere

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om særlige fiskeriregler for gedde i visse brakvandsområder ved Sydsjælland og Møn.

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om særlige fiskeriregler for gedde i visse brakvandsområder ved Sydsjælland og Møn. NaturErhvervstyrelsen Center for Fiskeri Att. fiskeri@naturerhverv.dk Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om særlige fiskeriregler for gedde i visse brakvandsområder ved Sydsjælland og Møn. Danmarks

Læs mere

Klik for at redigere titeltypografi i masteren

Klik for at redigere titeltypografi i masteren Danmarks Sportsfiskerforbunds ønsker til den kommunale vandløbsservice. titeltypografi i Natur- og Miljø 2014. Odense Congress Center, 20. maj 2014 Lars Brinch Thygesen, miljøkonsulent Danmarks Sportsfiskerforbund

Læs mere

Naturgenopretning i Gudenåen. - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune -

Naturgenopretning i Gudenåen. - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune - Naturgenopretning i Gudenåen - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune - Naturgenopretning i Gudenåen - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune 2011,

Læs mere

Publication: Communication Internet publication Annual report year: 2016

Publication: Communication Internet publication Annual report year: 2016 Jan Nielsen - Publications - DTU Orbit (21/09/2016) Altid masser af ørredyngel siden opstemning blev fjernet. / Nielsen, Jan. 01 January 2016. Available from http://www.fiskepleje.dk/nyheder/2016/08/oerredbestanden-gudenaa-vilholt-

Læs mere

Vand- og Natura2000 planer

Vand- og Natura2000 planer Vand- og Natura2000 planer Vand og Natura2000 planerne er nu offentliggjort. Nu skal kommunerne lave handleplaner, der viser hvordan målene nås. Handleplanerne skal være færdige i december 2012. Indsatsen

Læs mere

Det rekreative fiskeri i Øresund fra tun til torsk. Claus R. Sparrevohn Biolog ved DTU Aqua og ivrig lystfisker

Det rekreative fiskeri i Øresund fra tun til torsk. Claus R. Sparrevohn Biolog ved DTU Aqua og ivrig lystfisker Det rekreative fiskeri i Øresund fra tun til torsk Claus R. Sparrevohn Biolog ved DTU Aqua og ivrig lystfisker Agenda Hvad er det rekreative fiskeri, Lystfiskeri, Fritidsfiskeri, Økonomiske og samfundsmæssige

Læs mere

Miljøudvalget 2013-14 L 44 Bilag 1 Offentligt

Miljøudvalget 2013-14 L 44 Bilag 1 Offentligt Miljøudvalget 2013-14 L 44 Bilag 1 Offentligt Notat - Vurdering af den socioøkonomiske værdi af havørred- og laksefiskeriet i Gudenåen under forudsætning af gennemførelse af Model 4 C og Model 7, Miljøministeriet

Læs mere

Projektbeskrivelser Restaurering af Seerdrup Å.

Projektbeskrivelser Restaurering af Seerdrup Å. Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 thhil@slagelse.dk www.slagelse.dk Projektbeskrivelser Restaurering af Seerdrup Å. Baggrund for projektet Slagelse Kommune er gennem Regionplanen

Læs mere

Trend Dambrug Fjernelse af spærring

Trend Dambrug Fjernelse af spærring Trend Dambrug Fjernelse af spærring Slutrapport December 2017 1 Indhold Slutrapport... 1 1. BAGGRUND... 3 1.1 Indhold i slutrapport... 3 1.2 Projektlokaliteten... 3 1.2 Vandløbet og den fysiske spærring...

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen (referent)

NaturErhvervstyrelsen (referent) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Initialer: RIMA J.nr. 2012-02891 Den 7. november 2012 Referat af møde i 7-udvalget den 30. maj 2012 Deltagere: Kaare M. Ebert Steffen

Læs mere

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 Fremtidens tog En fantasi eller hvornår kommer togrejsen til at foregå sådan! Måske vil vi hellere bygge i dette tempo. Her er der jo skinner, landskab og meget andet

Læs mere

kr kr 2010-budge Overførte midler fra 10 (skøn pr nov.) 3.084.203 Samlet aktivitet for Ferskvand 24.030.085

kr kr 2010-budge Overførte midler fra 10 (skøn pr nov.) 3.084.203 Samlet aktivitet for Ferskvand 24.030.085 Handlingsplan 2011 Bilag 1 Økonomisk oversigt Indtægter Lystfiskertegn & Fritidsfiskertegn, ialt 35.200.000 kr kr 2010-budge Overførte midler fra 10 (skøn pr nov.) 3.084.203 Fiskepleje 2011 - til disposition:

Læs mere

Klik for at redigere titeltypografi i masteren

Klik for at redigere titeltypografi i masteren Den Store Nationale Konference for Natur- og Miljøområdet Lystfiskerne som samarbejdspartnere og deres bidrag til samskabelse titeltypografi i 14-06-2017 Kaare Manniche Ebert, biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund

Læs mere

Side 1 af 5 Denne tekst er printet fra www.aqua.dtu.dk 18.12.09 Ål på dagsordenen DTU Aqua tilhører eliten, når det gælder forskning for at sikre den truede europæiske ål. På en temadag den 4. november

Læs mere

FAKTAARK: Miljøafgrøder næste skridt mod et godt vandmiljø

FAKTAARK: Miljøafgrøder næste skridt mod et godt vandmiljø FAKTAARK: Miljøafgrøder næste skridt mod et godt vandmiljø Danmarks miljømålsætninger for et godt vandmiljø i 2015 Danmark skal have et godt vandmiljø fjorde og hav rig på natur, planter og fisk. Det er

Læs mere

Varde Å 50 km forhindringsløb for laks

Varde Å 50 km forhindringsløb for laks Varde Å 50 km forhindringsløb for laks LAKS I VARDE Å Niels Jepsen (nj@dfu.min.dk) Danmarks Fiskeriundersøgelser, Afdeling for Ferskvandsfiskeri Michael Deacon (mde@ribeamt.dk) Ribe Amt Laks, laks, laks...

Læs mere

Regler for brug af Kimmerslev Sø og Dalby Sø. Januar 2011

Regler for brug af Kimmerslev Sø og Dalby Sø. Januar 2011 Regler for brug af Kimmerslev Sø og Dalby Sø Januar 2011 Teknik- og Miljøforvaltningen Regler for brug af Kimmerslev Sø og Dalby Sø Køge Kommune lejer brugsretten til Kimmerslev Sø og fiskeretten til Dalby

Læs mere

- St. Vejle Å - Eller doktor Nielsens drøm! 68,5 cm flot havørred elektrofisket i Albertslund opstrøms Tueholm Sø i april måned 2011.

- St. Vejle Å - Eller doktor Nielsens drøm! 68,5 cm flot havørred elektrofisket i Albertslund opstrøms Tueholm Sø i april måned 2011. - St. Vejle Å - Eller doktor Nielsens drøm! 68,5 cm flot havørred elektrofisket i Albertslund opstrøms Tueholm Sø i april måned 2011. Publiceret af Bjørnens Sportsfiskerforening Kjeld Willerslev 1 St.

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug.

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Tremandsmøde i skurvognen på pladsen i Brønsodde Lørdag den 16. april 1988 kl. 10 Man blev enige om, at foreningen skulle hedde BRØNSODDE FISKERI OG BÅDLAUG,

Læs mere

Vejle Sportsfiskerforening

Vejle Sportsfiskerforening Konstituering Møde med Vejle Kommune om Godset gennemgang af præsentation Hvad bliver der arbejdet med lige nu Konstituering: Formand Per Nørgaard Næstformand Niels Risak Kasserer Leo Mikkelsen Sekretær

Læs mere

Restaurering Faxe Å fra station

Restaurering Faxe Å fra station Restaurering Faxe Å fra station 3000-3500 Redegørelse Faxe Kommune ønsker at forbedre de fysiske forhold i Faxe Å fra station 3000 til 3500 mellem Lindegårdsvej og Faxe Havnevej. Faxe Kommune arbejder

Læs mere

Her følger 3 dokumenter 1) Dagsorden ved stiftende generalforsamling i web-lystfiskerforeningen. (side 1) 2) Vedtægter for Fisketips Forening (side 2-4) 3) Praktiske retningslinier for generalforsamling

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Fiskenes krav til vandløbene

Fiskenes krav til vandløbene Fiskenes krav til vandløbene Naturlige vandløbsprojekter skaber god natur med gode fiskebestande Jan Nielsen Fiskeplejekonsulent, DTU Aqua www.fiskepleje.dk Vandløbene er naturens blodårer Fiskene lever

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7 udvalget den 25. juni 2014

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Referat af møde i 7 udvalget den 25. juni 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Fiskeri/RIMA Sagsnr: 12-7440-000002 Dato: 3. september 2014 Referat af møde i 7 udvalget den

Læs mere

Referat. Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Referat. Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. Generalforsamling i (NDV) Norddjurs Vandråd. Tidspunkt: Tirsdag den 26. marts 2013 kl. 19.00 Sted: Fjellerup Aktivitetshus, Niels Iuels Plads 3, 8585 Glesborg. Generalforsamlingen afholdes med følgende

Læs mere

FERSKVANDSFISKERIBLADET

FERSKVANDSFISKERIBLADET FERSKVANDSFISKERIBLADET Udgivet af Ferskvandsfiskeriforeningen For Danmark Anno 1902 Nr. 1 109. årg. januar / februar 2011 Ålel elar arve ver kan nu pro rodu duce cere res Lyst fis kere hjæ jælp lper kom

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Ny Forvaltningsplan for Laks. Anders Koed, Finn Sivebæk, Einar Eg Nielsen & Jan Steinbring Jensen NST og DTU Aqua

Ny Forvaltningsplan for Laks. Anders Koed, Finn Sivebæk, Einar Eg Nielsen & Jan Steinbring Jensen NST og DTU Aqua Ny Forvaltningsplan for Laks Anders Koed, Finn Sivebæk, Einar Eg Nielsen & Jan Steinbring Jensen NST og DTU Aqua Baggrund I 2004 udkom National Forvaltningsplan for Laks. En drejebog til genskabelse af

Læs mere

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Hovedformål Som en del af Fødevareministeriet er Fiskeridirektoratets hovedformål at være med til at sikre: friske,

Læs mere

Alle lodsejere og interessenter 24-01-2014 Sags id.: 13/1782 Sagsbehandler: Kristiina Mardi

Alle lodsejere og interessenter 24-01-2014 Sags id.: 13/1782 Sagsbehandler: Kristiina Mardi Alle lodsejere og interessenter 24-01-2014 Sags id.: 13/1782 Sagsbehandler: Kristiina Mardi Offentlig høring af restaureringsprojekt i Gammelby Mølleå Fredericia Kommune ønsker at gennemføre restaureringstiltag

Læs mere

Hvorfor er brakvandet så vigtigt?

Hvorfor er brakvandet så vigtigt? Hvorfor er brakvandet så vigtigt? Hvad er problemet?! Bestandene kan blive slået ud i situationer med stor indtrængen af saltvand! De er udsatte for overfiskeri af garn og ruseredskaber! Anden predation

Læs mere

VSF Fangstrapport for 2010

VSF Fangstrapport for 2010 15. december 2010 VSF Fangstrapport for 2010 1 Generelt... 1 2 Havørred... 3 2.1 Vejle Å... 3 2.2 Rohden Å... 6 2.3 Øvrige åer... 7 3 Laks... 7 4 Regnbue... 8 5 Bækørred... 8 6 Gedde... 8 7 Ål... 8 8 Andet...

Læs mere

Gudenåens Ørredfond Beretning 2011/12

Gudenåens Ørredfond Beretning 2011/12 Gudenåens Ørredfond Beretning 2011/12 2011 var året hvor vi rejste os efter de massive sygdomsproblemer tilbage i 2009. I 2011 har vi stort set opfyldt udsætningsplanen bortset fra ½-årsfisk til Allingå

Læs mere

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Oktober 2015

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Oktober 2015 Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Oktober 2015 Per Hougaard med laks 5,7kg/79cm fanget 17. september 2015 med ønske om god Gudenå konkurrence! Oktober 2015 I dette nummer af Gudenå Nyt er der informationer

Læs mere

FERSKVANDSFISKERIBLADET

FERSKVANDSFISKERIBLADET FERSKVANDSFISKERIBLADET Udgivet af Ferskvandsfiskeriforeningen For Danmark Anno 1902 Nr. 6 111. årg. november/december 2013 Det Dyreetiske Råd misforstår mange ting Voldsomt med fisk i Vester Nebel Å Toggergarn

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur

En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur Handlingsplan 2007-2013 fiskeindustri i rønne Fiskeriet skal igen være et stolt erhverv i Danmark Regeringen og Dansk Folkeparti vil med denne handlingsplan

Læs mere

Laks Havørred Bækørred* Stalling Snæbel Ål Helt Gedde Mindstemål 40 cm 40 cm 30 cm

Laks Havørred Bækørred* Stalling Snæbel Ål Helt Gedde Mindstemål 40 cm 40 cm 30 cm Regler og kortmaterialer gældende for: Dagkort - Zone 1: Varde Å og Linding Å Regler for fiskeri på zone 1 Obligatorisk indrapportering af fangst - Fra sæsonen 2015 skal alle fangster af laks, havørred,

Læs mere

DCV Danmarks Center for Vildlaks

DCV Danmarks Center for Vildlaks DCV Danmarks Center for Vildlaks Aktivitetsrapport 2015 Danmarks Center for Vildlaks Aktivitetsrapport 2015 Forord Denne aktivitetsrapport er ment som information om Danmarks Center for Vildlaks (DCV)

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

DANSKE LAKS OG HAVØRREDER. Udgivet af

DANSKE LAKS OG HAVØRREDER. Udgivet af DANSKE LAKS OG HAVØRREDER Udgivet af Kolofon Titel: Udgiver: Illustrationer: Fotos: Forfattere: Layout: Konsulenter: Oversættere: Redaktør: Danske laks og havørreder Danmarks Sportsfiskerforbund Thomas

Læs mere

Hørings - Vandløbsrestaurering Marie Magdalene bæk, Savværksvej 1

Hørings - Vandløbsrestaurering Marie Magdalene bæk, Savværksvej 1 Til Høringsberettigede 28-06-2016 Sagsnummer.: 16/18937 Sagstype: KLE: 06.02.10 Sagsbehandler: Steen Ravn Christensen Tlf.: 87 53 54 10 Hørings - Vandløbsrestaurering Marie Magdalene bæk, Savværksvej 1

Læs mere

45. årgang - nr.2 April 2015

45. årgang - nr.2 April 2015 45. årgang - nr.2 April 2015 Noget må ned for at andet kan komme op. Foto: Jonas Høholt Formand: Thomas Dalgaard Skudshalevej 35 Højtoften 10, 9230 Svenstrup 9600 Aars Næstformand Niels-Christian Rask

Læs mere

45. årgang - nr.2 April 2015. Noget må ned for at andet kan komme op. Foto: Jonas Høholt

45. årgang - nr.2 April 2015. Noget må ned for at andet kan komme op. Foto: Jonas Høholt 45. årgang - nr.2 April 2015 Noget må ned for at andet kan komme op. Foto: Jonas Høholt 12 Formand: Thomas Dalgaard Skudshalevej 35 Højtoften 10, 9230 Svenstrup 9600 Aars Næstformand Niels-Christian Rask

Læs mere

Jan B. Steffensen vender tilbage til Grønland efter

Jan B. Steffensen vender tilbage til Grønland efter Jan B. Steffensen vender tilbage til Grønland efter Endnu større Efter fjeldørredturen til Grønland i 2009 en tur der havde været på ønskelisten i lang tid gik der ikke lang tid efter hjemkomsten, før

Læs mere

Forslag til vandløbsrestaurering i Vegen Å ved udvidelse af 2 eksisterende gyde- og opvækstområder for bl.a. laks, ørred, stalling og lampretter.

Forslag til vandløbsrestaurering i Vegen Å ved udvidelse af 2 eksisterende gyde- og opvækstområder for bl.a. laks, ørred, stalling og lampretter. Side 1/6 Sammenslutningen ved Storå v. John Balleby Munkbrovej 29 7500 Holstebro Dato: 26-01-2016 Sagsnr.: 06.02.03-P19-5-16 Henv. til: Jakob Larsen Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7798 Afdeling tlf.:9611

Læs mere

AFRAPPORTERING FOR SIGNALKREBSEBEKÆMPELSE I ALLING Å-SYSTEMET FOR PERIODEN 2. MAJ 28. JULI 2011

AFRAPPORTERING FOR SIGNALKREBSEBEKÆMPELSE I ALLING Å-SYSTEMET FOR PERIODEN 2. MAJ 28. JULI 2011 ebekæmpelse i Alling Å 211 AFRAPPORTERING FOR SIGNALKREBSEBEKÆMPELSE I ALLING Å-SYSTEMET FOR PERIODEN 2. MAJ 28. JULI 211 INDLEDNING: ebekæmpelsen i 211 blev udført af Danmarks Center for Vildlaks samt

Læs mere

D. 29.01.2007 Klub 60 + arrangement med Karsten Wandal! Emne: Vejle Ådal Projektet.

D. 29.01.2007 Klub 60 + arrangement med Karsten Wandal! Emne: Vejle Ådal Projektet. D. 29.01.2007 Klub 60 + arrangement med Karsten Wandal! Emne: Vejle Ådal Projektet. Et naturforvaltningsprojekt, i samarbejde mellem Skov og Naturstyrelsen og Ny Vejle kommune, omfattende 20-25 delprojekter.

Læs mere

Lommeulken Hvem er vi?

Lommeulken Hvem er vi? Maj 2013 Lommeulken Hvem er vi? Baggrund Lommeulken Jysk Akademisk Lystfiskerforening er en lystfiskerforening for studerende på videregående uddannelser i Aarhus. Foreningen opstod i 1999 efter en biologisk

Læs mere