Grundlovsforeningen Dansk Kultur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundlovsforeningen Dansk Kultur"

Transkript

1 Grundlovsforeningen Dansk Kultur CVR nr marts 2015 Formandens årsberetning på generalforsamlingen i marts 2015 Hændelsesforløbet siden sidste, lovlige generalforsamling i 2013 På generalforsamlingen i 2013 blev følgende valgt som nye bestyrelsesmedlemmer: Jan Bjerregaard, Bramming. Geoffrey Cain, Hellerup. Poul Leo Nielsen, Skjern. Jørn Stouenberg, Trige. Bestyrelsen bestod derefter af de fire ovennævnte samt: Axel Artke, Vejle. Niels Erik Søndergård, Odense. Til revisor genvalgtes Hans Peter Rasmussen, Sønderborg. På det efterfølgende konstitueringsmøde udpegede bestyrelsen: Axel Artke til formand. Niels Erik Søndergård til sekretær og næstformand. Jan Bjerregaard til kasserer. En måned senere besluttede de øvrige bestyrelsesmedlemmer at ekskludere Axel Artke. Som begrundelse blev givet, at de manglede tillid til ham - hvad der ikke er en gyldig eksklusionsgrund ifølge vedtægternes 3, stk. 5. Kun en måned tidligere var et forslag om at ekskludere ham blevet nedstemt på generalforsamlingen, hvad der viser, at han havde medlemmernes tillid. Bestyrelsesmedlemmerne handlede med andre ord i strid med medlemmernes vilje. Eksklusionsbeslutningen blev truffet på et møde, der ikke var et ekstraordinært bestyrelsesmøde i henhold til vedtægternes 3 stk 5, men blot et privat møde blandt de pågældende bestyrelsesmedlemmer. Kun formanden kan indkalde til ekstraordinære bestyrelsesmøder, hvilket han ikke havde gjort. Mødets uofficielle karakter fremgår også af, at der ikke blev taget referat af det. Allerede et par uger efter generalforsamlingen forlod Jan Bjerregaard posten som kasserer. Samtidig fik Jørn Stouenberg og Niels-Erik Søndergård Danske Bank til at spærre foreningens forretningskonto, så Axel Artke som fungerende kasserer forhindredes i at afholde dens udgifter. Den resterende bestyrelse udpegede derpå Jørn Stouenberg til formand. For at undgå yderligere splid i foreningen overdrog Axel Artke alle foreningens arkiv- og regnskabsmaterialer til Jan Bjerregaard, som nu alligevel godt ville være kasserer. I kraft af vedtægternes 3, stk. 6 regnede han som en selvfølge med at få mulighed for at få eksklusionen forelagt til prøvelse på førstkommende generalforsamling. Efter kort tid trådte Poul Leo Nielsen ud af bestyrelsen i utilfredshed med dens behandling af ham. Derefter bestod bestyrelsen officielt kun af 3 personer: Jørn Stouenberg, Geoffrey Cain og Jan Bjerregaard, idet Niels Erik Søndergård var blevet udelukket af den. Det sidste var dog kun proforma, eftersom han stadig deltog i dens møder som såkaldt konsulent.

2 2 Krav om ekstraordinær generalforsamling En snes medlemmer krævede allerede et par måneder efter generalforsamlingen i 2013 en ekstraordinær generalforsamling indkaldt, så Axel Artkes eksklusion kunne prøves og bestyrelsen tilføres det manglende antal medlemmer. Dette krav reagerede bestyrelsen ikke på. Visse medlemmerne forsøgte derpå at kontakte Jørn Stouenberg på det telefonnummer, han havde opgivet på foreningens hjemmeside. Det viste sig at tilhøre hans private firma, hvorfor de kun fik kontakt med en telefonsvarer. Kravet om en ekstraordinær generalforsamling blev genfremsat af: John Gade Kirsten Valeur Nis Weihrauch i februar 2014 i form af et formelt forslag til den kommende, ordinære generalforsamling. Det førte til, at bestyrelsen ekskluderede de tre forslagsstillere uden anden begrundelse end en u- konkret henvisning til vedtægternes 3, stk. 5. om foreningsskadelig virksomhed. De fik samtidig at vide, at de ikke ville få adgang til generalforsamlingen, hvilket er en overtrædelse af vedtægternes 3 stk. 6, som netop er indsat for at forhindre en bestyrelse i at skaffe sig af med medlemmer, hvis kritik den ikke bryder sig om. Desuden er det en ufravigelig, foreningsretslig regel, at ekskluderede skal have adgang til at anke deres eksklusion til generalforsamlingen. Denne regel overtrådte bestyrelsen også. Bestyrelsen udsendte heller ikke de tre medlemmers forslag sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen, hvad der er en overtrædelse af 6, stk. 3. Forslaget blev endvidere ikke forelagt til behandling på generalforsamlingen, hvad der er en tilsidesættelse af 7, stk. 4. Foreningens tidligere formand, Peter Krogsten, modtog hverken oplysning om generalforsamlingen eller indkaldelse til den. For at være sikker på sit medlemskab indbetalte han uopfordret kontingent for 2014 på foreningens officielle bankkonto ifølge foreningens hjemmeside, men blev derpå kontaktet af Jørn Stouenberg, som meddelte ham, at han ikke kunne blive medlem - uagtet at han allerede var medlem og med sin kontingentbetaling havde opretholdt sit medlemskab. Ifølge Jørn Stouenberg var Peter Krogsten uønsket som medlem. Hans Peter Rasmussen blev også ekskluderet til trods for, at han var foreningens revisor. Hans brøde bestod i, at han havde afvist et krav fra bestyrelsen om at foretage revisionen i overværelse af den. Et sådant forlangende er nemlig uforeneligt med revisorhvervet, eftersom revisoren er valgt af medlemmerne til på deres vegne netop at føre kontrol med bestyrelsens økonomiske dispositioner. Bestyrelsen kan derfor ikke pålægge revisoren en bestemt arbejdsform endsige kræve at kontrollere den. Dette fastslog professor, jur. dr. Ole Hasselbalch, da også i en udtalelse i juli 2014 om forholdet mellem en forenings bestyrelse og revisor. Generalforsamlingen i 2014 Eksklusionerne blev meddelt de pågældende dagen før generalforsamlingen. De havde derfor svært ved at anke dem, fordi vedtægterne kræver, at anker skal forelægges af andre end de ekskluderede selv. De forlangte alligevel mulighed for at få deres sag forelagt generalforsamlingen, da adgangen hertil som nævnt er en ufravigelig retsregel, men de blev fysisk forment adgang. Hans Peter Rasmussen blev endda korporligt vist ud ved mødets start. Dirigenten, Poul Vinther Jensen, indledte generalforsamlingen med at læse professor Hasselbalchs udtalelse op. Den fik ham dog ikke til at stille spørgsmålstegn ved generalforsamlingens lovlighed.

3 3 Under generalforsamlingen læste Poul Vinther Jensen desuden en revisionsberetning fra Hans Peter Rasmussen op, hvori denne gjorde rede for, hvordan bestyrelsen havde hindret ham i at fungere som revisor. Til trods for denne erklæring fastslog dirigenten endnu en gang, at generalforsamlingen var lovlig. Dirigenten godkendte dermed bestyrelsens ulovlige pression over for revisoren og resultatet deraf: Et urevideret årsregnskab i strid med vedtægternes krav. Indkaldelsen til generalforsamlingen skete i et brev, som dog kun blev sendt til et udsnit af foreningens medlemmer. Derved blev resten holdt i uvidenhed om generalforsamlingen, hvilket er en overtrædelse af vedtægternes 6, stk. 2. I brevet gjorde bestyrelsen opmærksom på, at kun medlemmer, der havde betalt kontingent for 2014, havde adgang til generalforsamlingen. De fremtidige kontingentsatser meddeltes samtidig, hvad der var en tilsidesættelse af vedtægternes 7, stk. 6, som fastslår, at kontingentsatserne fastsættes af generalforsamlingen. Endvidere meddelte bestyrelsen, at kontingentet skulle indbetales på en for medlemmerne u- kendt bankkonto eller sendes direkte til formanden. Til formålet havde kassereren, Jan Bjerregaard, oprettet en personlig konto i Andelskassen, selv om det er ulovligt at bruge en personlig konto til foreningskonto. Foreningens medlemmer var vant til at modtage en kontingentopkrævning, enten automatisk via Nets eller i form af et indbetalingskort. Nu krævedes det, at de ikke blot selv skulle tage i- nitiativ til at betale, men tillige skulle gøre det på en ukendt, personlig konto eller til en formand, hvis habilitet var tvivlsom. En procedureændring af denne art kunne let medføre, at en del medlemmer ikke fik betalt i tide og dermed var udelukket fra generalforsamlingen. På generalforsamlingen deltog da også kun en lille snes medlemmer, eftersom nogle var blevet ekskluderet, andre blev fysisk forment adgang, og atter andre var udelukket som følge af den nævnte kontingentrestance. Endvidere fik visse medlemmer slet ingen indkaldelse, hvad der er en overtrædelse af vedtægternes 6, stk. 2. Generalforsamlingens deltagere blev præsenteret for et årsregnskab, der som nævnt ikke var revideret, men kun gennemset af en bogtrykker ved navn Poul Berg. Uden en revision var der imidlertid ingen sikkerhed for, at regnskabet var retvisende. Revisionsudeladelsen var en overtrædelse af vedtægternes 7, stk. 3 og 11. Den var endvidere en tilsidesættelse af Skatteministeriets bekendtgørelse om almennyttige foreninger. På generalforsamlingen stillede bestyrelsen forslag om en vedtægtsændring, så antallet af bestyrelsesmedlemmer indskrænkedes til 3 i stedet for de 7, som vedtægterne hidtil foreskrev. Forslaget blev vedtaget, selv om det ikke var udsendt til medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen, hvad der var en overtrædelse af vedtægternes 6, stk. 3. Vedtagelsen skete med 9 stemmer for og 1 imod, men da det ikke oplystes, hvor mange der deltog i generalforsamlingen, var det uvist, om disse 9 udgjorde 2/3 af de fremmødte som det kræves af 13, stk. 1 for at kunne ændre vedtægterne. Til ny bestyrelse genvalgtes Jørn Stouenberg og Geoffrey Cain. Nyvalgt blev Per Riisberg, Herning. Kassereren, Jan Bjerregård, forlod bestyrelsen. Der blev ikke afholdt valg til revisor, hvad der var en overtrædelse af vedtægternes 7, stk. 8. Bestyrelsen konstituerede sig heller ikke med en kasserer, hvad der var i strid med vedtægternes 9, stk. 2. Uden revisor og kasserer var både foreningens medlemmer og den offentlige tilsynsmyndighed afskåret fra indseende med bestyrelsens økonomiske handlinger. Et tidligere bestyrelsesmedlem, Henrik Ræder Clausen, var referent på generalforsamlingen. I et brev nogle dage senere til den nyvalgte bestyrelse protesterede han skarpt imod afviklingen af den. Han udtrykte misbilligelse af bestyrelsens mange vedtægtsovertrædelser, hvorved han

4 4 bekræftede, at de havde fundet sted. Desuden udtrykte han kritik af, at (citat) De foretagne eksklusioner var tilrettelagt for at omgå de ekskluderedes ret til at få deres eksklusion behandlet på generalforsamlingen. Hermed sigtede han til det forhold, at eksklusionsmeddelelserne blev udsendt så sent, at de ekskluderede først modtog dem dagen før generalforsamlingen og derfor vanskeligt kunne forberede en anke. Henrik Ræder Clausen klandrede endvidere bestyrelsen for ikke at have holdt konstituerende bestyrelsesmøde, hvilket er en overtrædelse af vedtægternes 9, stk. 2. I det hele taget fandt han, at generalforsamlingen var behæftet med så mange fejl og forsømmelser, at han ikke havde tillid til bestyrelsens evne til at drive foreningen effektivt. Han opfordrede derfor til, at foreningen omdannedes til en fond. Bestyrelsen reagerede på Henrik Ræder Clausens kritik ved at kræve, at han meldte sig ud af foreningen. Hans kritik underbyggedes imidlertid af flere vidner, som har beskrevet, hvordan Jørn Stouenberg fysisk forhindrede medlemmer i at komme ind i lokalet, og hvordan han skabte kaos på generalforsamlingen gennem en usammenhængende formandsberetning, der var præget af aggressive udfald mod påståede fjender. Efter generalforsamlingen i 2014 Efter generalforsamlingen blev Hans Peter Rasmussens hustru og datter også ekskluderet. Heller ikke deres eksklusioner blev konkret begrundet. Igen gjorde bestyrelsen sig således skyldig i overtrædelse af vedtægternes 3, stk. 5. Den 1. august 2014 trådte Geoffrey Cain ud af bestyrelsen - måske fordi han var blevet gjort opmærksom på, at bestyrelsens medlemmer hæftede solidarisk og personligt for foreningens gæld. Derefter bestod bestyrelsen kun af Jørn Stouenberg og Per Riisberg. Om ikke før, så var den på dette tidspunkt klart ulovlig - dels fordi forslaget om en vedtægtsændring, der skule indskrænke den til kun 3 personer, ikke blev udsendt før generalforsamlingen, og dels fordi bestyrelsen nu kun bestod af 2 personer, hvilket er langt fra de 7, der forudsættes i vedtægterne fra 2012 (og som fortsat var gældende pga. generalforsamlingens ulovlige karakter). I sin redegørelse i juli 2014 fastslog professor Ole Hasselbalch da også, at tomandsbestyrelsens tegningsret var juridisk tvivlsom, eftersom generalforsamlingen var blevet afholdt uden tilstedeværelse af uberettiget ekskluderede og dermed var ulovlig. Han opfordrede følgelig til at afholde en ekstraordinær generalforsamling, som respekterede foreningens vedtægter, og hvortil de ekskluderede havde adgang. I 2011 havde foreningen fået godkendelse som almennyttig. I kraft heraf modtog den 1,5 millioner kr. i gaver og arvelodder. Heraf blev 1,25 millioner kr. placeret på 3-års aftalekonti i Alm. Brand Bank og Nykredit Bank. Som følge af den rejste tvivl om tegningsretten kontaktede Axel Artke de to banker. På hans opfordring og henvisning til Ole Hasselbalchs redegørelse spærrede bankerne derpå kontiene ved deres udløb i august Godkendelse som almennyttig var bl.a. betinget af, at foreningen havde mindst 300 kontingentbetalende medlemmer. Men siden generalforsamlingen i 2013 havde størstedelen af de 400 medlemmer, den havde på dette tidspunkt, forladt foreningen. Dermed opfyldte den ikke længere betingelserne som almennyttig. Dette meddelte bestyrelsen dog ikke tilsynsmyndigheden for almennyttige foreninger. Det store medlemsfrafald skyldtes den uro i foreningen, som bestyrelsen havde skabt ved sine ulovlige eksklusioner, sine udelukkelser af kritikere, sine tilsidesættelser af normal foreningsskik og sine mange vedtægtskrænkelser - samt Jørn Stouenbergs stedse mere pinlige optræden, herunder hans synlige beruselse ved lejligheder, hvor han repræsenterede foreningen.

5 5 Men måske var de mange udmeldelser slet ikke uvelkomne, eftersom bestyrelsen dermed uantastet kunne bruge foreningens formue til andre end dens vedtægtsmæssige formål. Blandt den lille snes medlemmer, som havde fået adgang til generalforsamlingen i 2014, var der således adskillige, som allerede i 2013 havde ivret for at omdanne foreningen til en fond, hvis midler bl.a. skulle tilgodese deres private interesser. Sammenfatning De foretagne eksklusioner var ulovlige, eftersom de ikke var begrundet i forhold, der hjemler adgang til eksklusion, og fordi de ekskluderede ikke fik mulighed for at anke til generalforsamlingen. Eksklusionerne er med andre ord ugyldige. Foreningens årsregnskab for 2013 blev ikke revideret, men kun godkendt af formanden og næstformanden. Det er dermed også ugyldigt. Generalforsamlingen i 2014 var karakteriseret ved overtrædelser af en lang række vedtægtsbestemmelser, herunder: at ikke alle medlemmer fik meddelelse om generalforsamlingen, at forslaget om en ændring af bestyrelsen ikke blev udsendt, at ændringen ikke med sikkerhed er vedtaget af to tredjedele af de fremmødte, at der ikke blev valgt en revisor, at rettidigt indsendte forslag ikke blev behandlet, at visse medlemmer blev udelukket fra at deltage, at bestyrelsen ikke konstituerede sig med en kasserer. Tillagt dirigentens forsømmelighed må generalforsamlingen i 2014 derfor anses for klart u- lovlig og dens beslutninger følgelig som ugyldige. Dette burde i sig selv have fået bestyrelsen til at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, der respekterede foreningens vedtægter, og hvortil de ekskluderede havde adgang. Det samme burde det forhold, at bestyrelsen kun bestod af 2 personer. I en forening, der kræver en bestyrelse på 7 personer, kan en tomandsbestyrelse hverken påberåbe sig habilitet eller tegningsret. Desuden skaffede de 2 bestyrelsesmedlemmer sig adgang til ukontrollabelt at disponere over alle foreningens indtægter fra kontingenter, bogsalg og gaver og afskar samtidig medlemmerne og tilsynsmyndigheden fra indseende hermed. Den ekstraordinære generalforsamling i 2015 Trods opfordringer afviste tomandsbestyrelsen som nævnt at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, der kunne tilvejebringe vedtægtsmæssige forhold i foreningen. Derfor indkaldte Peter Krogsten og Axel Artke på vegne af en række nuværende og ekskluderede medlemmer til en sådan i januar Formålet var at normalisere forholdene i foreningen, genskabe respekten om den og undgå, at dens formue hjemfaldt til staten. Indkaldelsen blev sendt i anbefalede breve til Jørn Stouenberg og Per Riisberg. Brevet til Jørn Stouenberg kom uafleveret retur. Indkaldelsen bevirkede, at Jørn Stouenberg og Per Riisberg engagerede en advokat ved navn von Fintel. Han meddelte Peter Krogsten og Axel Artke, at de ville blive holdt erstatningsansvarlige for ethvert tab, foreningen måtte lide som følge af den ekstraordinære generalforsamling. Tilsyneladende så advokaten i denne forbindelse bort fra, at bestyrelsesmedlemmer hæfter personligt for foreningens gæld og forpligtelser ifølge vedtægternes 10, stk. 2.

6 6 På mødet med advokaten sekunderedes Jørn Stouenberg og Per Riisberg af den tidligere kasserer, Jan Bjerregaard, og det tidligere bestyrelsesmedlem, Henrik Ræder Clausen. Udsigten til en erstatning havde åbenbart genskabt den sidstnævntes tillid til bestyrelsen I brevet til Axel Artke og Peter Krogsten nævnte advokat von Fintel, at han havde opfordret Jørn Stouenberg og Per Riisberg til selv at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, men heller ikke denne opfordring fulgte de. På den ekstraordinære generalforsamling fastslog dirigenten, Ole Hasselbalch, at formålet var at rekonstruere Grundlovsforeningen Dansk Kultur ved at bekræfte dens vedtægter og vælge en bestyrelse og en revisor i overensstemmelse med dem. En sådan rekonstruktion var nødvendiggjort af den illegitime generalforsamling i 2014 og dens ulovlige følger. Den ekstraordinære generalforsamling bekræftede, at foreningens vedtægter fra 2012 er de gældende, og valgte derpå en bestyrelse på 7 personer med suppleanter samt en revisor. Jørn Stouenberg og Per Riisberg deltog ikke i generalforsamlingen trods indkaldelse ved anbefalet skrivelse, men da de ikke var på valg, indgik de automatisk i den nye bestyrelse. Den konstituerede sig således: Formand: Næstformand: Kasserer: Axel Artke, Musholmvej 21, Korsør (valgt for 2 år). Peter Krogsten, Torvet 1, Lunderskov (valgt for 2 år). Søren Lind Jensen, Langdammen 5, Hovedgaard (valgt for 2 år). Sekretær: Kirsten Valeur, Johan Kellers Vej 46, 2.tv., København SV (valgt for 1 år). Bestyrelsesmedlem: Nis Weihrauch, Kildebakken 57, 1. tv., Søborg (valgt for 2 år). Bestyrelsesmedlem: Per Riisberg, Drejet 7, Herning (valgt med tvivl for 2 år i 2014). Bestyrelsesmedlem: Jørn Stouenberg, Forsorgshjemmet Østervang, Trankær Mosevej 25, vær. 510, Tranbjerg J. (valgt for 2 år i 2013). Bestyrelsessuppleant: Tove Hygum Due, Johan Skjoldborgsvej 4, Sønderborg. Bestyrelsessuppleant: John Gade, Vanløse Alle 55, st. tv., Vanløse. Til revisor valgtes: Hans Peter Rasmussen, Johan Skjoldborgsvej 4, Sønderborg. Bestyrelsen har holdt 2 møder, som Jørn Stouenberg og Per Riisberg også er udeblevet fra trods skriftlige indkaldelser. Trods opfordring har de heller ikke overdraget foreningens medlemsarkiv, regnskab, pengebeholdning eller andre aktiver, der tilhører foreningen - herunder dens boglager som angivelig befinder sig på Jørn Stouenbergs tidligere adresse i Trige. Trods opfordring har Jørn Stouenberg og Per Riisberg heller ikke samarbejdet med den øvrige bestyrelse om at indkalde til ordinær generalforsamling. De har heller ikke selv indkaldt til en sådan, hvad de skulle have gjort senest d. 1. februar, hvis de betragtede sig som foreningens retmæssige bestyrelse. I givet fald har de dermed overtrådt vedtægternes 6, stk. 2. Den øvrige bestyrelse indkaldte derfor - på lovformelig vis - til afholdelse af ordinær generalforsamling i marts Jørn Stouenberg nægtede at modtage det anbefalede brev herom, der blev sendt til ham. Korsør, d. 15. marts 2015 Axel Artke Formand

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Indhold: 1 Foreningens navn og formål 2 Optagelse, udmeldelse, sletning og eksklusion af medlemmer. 3 Kontingent. 4 Ordinær generalforsamling. 5 Ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug J.nr. 11171 ESB/rwh side 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Loddenhøj Jollelaug. 2. Loddenhøj Jollelaug er stiftet den 29. febr. 2012. 3. Jollelaugets hjemsted

Læs mere

Vedtægter for støtteforeningen Selam Støtteforening. 1. Foreningens navn og hjemsted

Vedtægter for støtteforeningen Selam Støtteforening. 1. Foreningens navn og hjemsted Vedtægter for støtteforeningen Selam Støtteforening 1. Foreningens navn og hjemsted Selam støtteforening har hjemsted i Århus Kommune, Elmegårdsvej 1, 8361 Hasselager, C/O Selam Friskole. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikshavn Træskibslaug.

Vedtægter. for. Frederikshavn Træskibslaug. Vedtægter for Frederikshavn Træskibslaug. 1 Navn og hjemsted. Laugets navn er Frederikshavn Træskibslaug. Laugets hjemsted er Frederikshavn Kommune. 2 Formål. Laugets formål er at opbygge og bevare træskibsmiljøet

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Danske Populær Autorer

Vedtægter for Danske Populær Autorer Vedtægter for Danske Populær Autorer 1. FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Danske Populær Autorer (DPA). 1.2. DPA er en interesseorganisation for ophavsmænd m/k til værker inden

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På den nys overståede generalforsamling, var der ikke mødt de nødvendige 2/3 af medlemmerne frem, så forsamlingen var ikke beslutningsdygtig. Forslaget til vedtægter

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Dragør Bådelaug. Vedtægt 2015

Dragør Bådelaug. Vedtægt 2015 Dragør Bådelaug Vedtægt 2015 1 NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Dragør Bådelaug. 2. Dragør Bådelaug er stiftet den 18. jan. 1977. 3. Bådelaugets stander er hvid med blå kant og med Dragør Lodstårn

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for foreningen DALEN

Vedtægter for foreningen DALEN Vedtægter for foreningen DALEN 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Dalen. Foreningens hjemsted er Helsingør Kommune. Foreningens formål er: At arbejde for gennemførelse af bofællesskabet

Læs mere

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER VEDTÆGTER Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (SHS). Dens hjemsted er Hundige Havn, Mågen i Greve kommune. Foreningens formål 2 Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark Vedtægter for Foreningen Plastic Change 1. Navn og tilhørsforhold 1.1 Foreningens navn er Foreningen Plastic Change 1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark 1.3 Bestyrelsen kan til

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På generalforsamlingen i 2016 blev bestyrelsen opfordret til at komme med forslag til en modernisering af vedtægterne, så de kom i overensstemmelse med det vi faktisk

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Bueskyttelauget VIKING

Bueskyttelauget VIKING Vedtægter Bueskyttelauget VIKING 1. Bueskyttelauget VIKING, Esbjerg Bueskyttelauget Viking, Esbjerg har hjemsted i Esbjerg kommune, er stiftet den 16. maj 1984. Foreningen Bueskyttelauget Viking, Esbjerg

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE Navn og formål 1 Klubbens navn er Dansk Folkebådsklub, forkortet DFK. Klubben er ikke knyttet til et geografisk hjemsted, men afholder årlige generalforsamlinger, hvor bestyrelsen skønner, der gives mulighed

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

1: Navn og hjemsted. 2. Formål

1: Navn og hjemsted. 2. Formål Esbjerg City Taekwondoklub Klub Kongensgade 120, 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 48 13, Fax. 75 13 48 09 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Foreningens adresse er: Stationen, Hovedgaden 4, 8961 Allingåbro. (slettes: Rougsø Kommune, Århus Amt.)

Foreningens adresse er: Stationen, Hovedgaden 4, 8961 Allingåbro. (slettes: Rougsø Kommune, Århus Amt.) Vedtægter. 1. Foreningens navn Foreningen Djursland for fuld Damp. Foreningens adresse er: Stationen, Hovedgaden 4, 8961 Allingåbro. (slettes: Rougsø Kommune, Århus Amt.) 2. Beliggenhed ændres til Hjemsted.

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter. for. Højbyens beboer- og grundejerforening. Foreningens navn er Højbyens beboer- og grundejerforening.

Vedtægter. for. Højbyens beboer- og grundejerforening. Foreningens navn er Højbyens beboer- og grundejerforening. Vedtægter for Højbyens beboer- og grundejerforening Foreningens navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Højbyens beboer- og grundejerforening. 2. Foreningens hjemsted er Kalundborg Kommune. 3.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A.

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. 1 Foreningens navn Foreningens navn er Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. (forkortet FBL) 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Brejning Strand

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens.

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. 2. Formål. Foreningens formål er at virke til fremme

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Forslået ændringer af vedtægterne for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Forslået ændringer af vedtægterne for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Forslået ændringer af vedtægterne for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Rød skrift er den foreslået nye tekst og sort skrift er den oprindelige tekst. Ud for hver sorte sætning er der en kommentar, der

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor

Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor J. nr. 0-13-32159 Advokatfirmaet Henrik Skaarup Gl. Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Tlf.: 98 82 55 44 Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Vendsyssel

Læs mere

Vedtægter for KILDEMOSENS BOLDKLUB. Februar 2013

Vedtægter for KILDEMOSENS BOLDKLUB. Februar 2013 Vedtægter for KILDEMOSENS BOLDKLUB. Februar 2013 1. Klubbens navn er Kildemosens Boldklub, som er en sammenslutning af Åløkke Boldklub og boldklubben Frem. Dens hjemsted er Odense kommune. 2. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for VK Heden anno 2015

Vedtægter for VK Heden anno 2015 Vedtægter for VK Heden anno 2015 1. Navn og hjemsted. 1. 1. Foreningens navn: VK Heden anno 2015 1. 2. Foreningens hjemsted: Herning Kommune 2. Formål. 1. 1. Foreningens formål er, gennem et socialt fællesskab

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for KFA Kampsport for alle

Vedtægter for KFA Kampsport for alle Vedtægter for KFA Kampsport for alle Glostrup Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2010 Vedtægter for KFA Kampsport for alle 1. Navn og hjemsted Vedtægt for KFA - Kampsport for alle. Foreningens

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune.

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. VEDTÆGTER for Foreningen Working School. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. 2. Formål. Foreningen Working School er en humanitær hjælpeorganisation.

Læs mere

Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06

Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06 1. Navn Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06 stk. 1. Foreningens navn er BIRKEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING, dens hjemsted er Ballerup kommune. stk. 2. Foreningens område

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017

Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017 Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017 ad dagsordenens punkt 4, forslag til vedtægtsændringer (markeret med rødt/det med rødt overstregede udgår) nuværende forslag 1 Navn Foreningens

Læs mere

Love og vedtægter for Grundejerforeningen Pedersminde 2017

Love og vedtægter for Grundejerforeningen Pedersminde 2017 Love og vedtægter for Grundejerforeningen Pedersminde 2017 Paragraf 1 Foreningens navn er Pedersminde med hjemsted i Hønsinge i Odsherred kommune. Paragraf 2 Foreningens formål er at varetage og fremme

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

Skift af medlemskab til semi-aktivt, træningsfrit eller licensfrit medlemskab kan kun ske ved udgangen af maj måned og skal ske med 2 måneders varsel

Skift af medlemskab til semi-aktivt, træningsfrit eller licensfrit medlemskab kan kun ske ved udgangen af maj måned og skal ske med 2 måneders varsel 1 Navn og hjemsted: Bowlingklubben Triominos, der har hjemsted i Rødovre Kommune, er stiftet den 11. januar 2003. Klubben er tilsluttet Danmarks Bowling Forbund / Københavns Bowling Union under Danmarks

Læs mere

OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd

OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd 1 Foreningens navn: ESROM BORGERFORENING Esrum Hovedgade 21B, 1 sal, 1 Foreningens navn ESRUM BORGERFORENING,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

for Atletikforeningen Fremad Holbæk

for Atletikforeningen Fremad Holbæk atletikforeningen Fremad Holbæk Vedtægter for Atletikforeningen Fremad Holbæk Stiftet den 21. marts 1930 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Atletikforeningen Fremad Holbæk. Dens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune

Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune 1 Navn Foreningens navn er: Vælgerforening for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune Foren ingens hjemsted: Jammerbugt kommune 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter. Stk. 1. Stk. 2.

Vedtægter. Stk. 1. Stk. 2. Vedtægter Stk. 1. Klubbens navn er "Piger med smil MC Hjørring". Vi er en Flok glade Mc piger, som hygger os i vores Mc klub, hvor vi kun er piger Vi vægter det sociale meget højt, om vi så er til klubaften

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME 1. Navn og Formål 1.1 Organisationen er en forening 1.2 Organisationens navn er GAME stiftet 26. oktober 2002. 1.3 Organisationen er hjemmehørende i Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum 1 Navn, formål og hjemsted: Foreningens navn er Støtteforeningen for Hornbæk Kunstmuseum og dens hjemsted er Hornbæk. Foreningens adresse er hos den til

Læs mere

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark 1. Hjemsted og værneting. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Ore Strandpark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune,

Læs mere

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn 1 Klubbens navn er Bønnerup Strand Sejlklub. Hjemsted er Bønnerup Havn, Norddjurs kommune, adressen er formandens. 2 Klubbens formål er at fremme medlemmernes

Læs mere

DANSK SEJLUNION KJØGE SEJLKLUB. Vedtægter for KjS

DANSK SEJLUNION KJØGE SEJLKLUB. Vedtægter for KjS DANSK SEJLUNION KJØGE SEJLKLUB Vedtægter for KjS. 23-11-2008 Rev. 10.12.2012 VEDTÆGTER FOR: Kjøge Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Kjøge Sejlklub i daglig tale KjS. Dens hjemsted er

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

3. at oplyse offentligheden om det ateistiske synspunkt og derved mindske fordommene imod ateister

3. at oplyse offentligheden om det ateistiske synspunkt og derved mindske fordommene imod ateister Vedtægter Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Ateistisk Selskab (på engelsk: "Danish Atheist Society") Foreningens hjemsted afgøres af bestyrelsen 2 Foreningens formål er: 3 1. at være en forening

Læs mere

Vedtægter for Vemmetofte Kloster Lejer- og fjernvarmeforening

Vedtægter for Vemmetofte Kloster Lejer- og fjernvarmeforening Vedtægter for Vemmetofte Kloster Lejer- og fjernvarmeforening 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Vemmetofte Kloster Lejer- og fjernvarmeforening. Foreningens hjemsted er Vemmetofte, 4640 Faxe. 2 Formål

Læs mere

Vedtægter for Brugergruppen Albatros

Vedtægter for Brugergruppen Albatros Vedtægter for Brugergruppen Albatros 1. Foreningens navn er Brugergruppen Albatros. Foreningens hjemsted er den til enhver tid værende formands hjemstedskommune. 2. Foreningens formål er: 1. At varetage

Læs mere

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Forord. Det er ethvert medlems pligt at gennemlæse og overholde disse love 1 Bådelaugets navn og hjemsted Bådelaugets navn er STRANDPARKENS BÅDELAUG (SBL) og hjemsted

Læs mere

Vedtægter for SmerteDanmark

Vedtægter for SmerteDanmark Vedtægter for SmerteDanmark Indhold Vedtægter for... 1 1 Navn og hjemsted... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskab... 2 4 Organisation... 3 5 Bestyrelsens kompetence... 3 6 Generalforsamlingen... 3 7 Regnskab og

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Vedtægter for Herning Løbeklub. 1 Navn og Hjemsted. Herning Løbeklub, forkortet HLK, med hjemsted i Herning Kommune, er stiftet den 18. april 2001.

Vedtægter for Herning Løbeklub. 1 Navn og Hjemsted. Herning Løbeklub, forkortet HLK, med hjemsted i Herning Kommune, er stiftet den 18. april 2001. Vedtægter for Herning Løbeklub 1 Navn og Hjemsted Herning Løbeklub, forkortet HLK, med hjemsted i Herning Kommune, er stiftet den 18. april 2001. Foreningen er medlem af Dansk Atletik Forbund (DAF), og

Læs mere

Vedtægter. for. Kemi & Life Science

Vedtægter. for. Kemi & Life Science Vedtægter for Kemi & Life Science VEDTÆGTER for KEMI & LIFE SCIENCE Foreningens navn er Kemi & Life Science. Foreningens hjemsted er København. 1 2 Foreningens formål Foreningen har som formål at varetage

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Sejlklub

Vedtægter for Aarhus Sejlklub Vedtægter for Aarhus Sejlklub 1. Sejlklubbens navn og hjemsted. 1. Klubbens navn er Aarhus Sejlklub og dens hjemsted er Aarhus Kommune; som international betegnelse anvendes Aarhus Sailing Club. 2. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Revideret: 3. november 2010 1 Foreningen Foreningen Student Association at the Department of Information

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for Melby-Områdets Grundejerforening

Vedtægter for Melby-Områdets Grundejerforening Vedtægter for Melby-Områdets Grundejerforening 2008 Hjemmeside: www.melby-grund.dk Kontakt: mail@melby-grund.dk 1 Foreningens navn Foreningens navn er Melby Områdets Grundejerforening Dens hjemsted er

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... 1 2 Formål... 1 3 Medlemskab... 1 4 Indmeldelse... 1 5 Udmeldelse... 1 6 Kontingent... 2 7 Restance... 2

Læs mere

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse.

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse. Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningen København Karateklub er stiftet i 1985 og har hjemsted i Frederiksberg kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Karate Forbund, Frederiksberg Idræts-Union, Landsforeningen

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling Tirsdag 11.1. 2011 kl. 19 Støberiet, Blågårds Plads 3

Referat af stiftende generalforsamling Tirsdag 11.1. 2011 kl. 19 Støberiet, Blågårds Plads 3 Referat af stiftende generalforsamling Tirsdag 11.1. 2011 kl. 19 Støberiet, Blågårds Plads 3 1. Præsentation De tilstedeværende præsenterede sig selv. 2. Valg af dirigent og referent Som dirigent valgtes

Læs mere

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK 1. Navn og hjemsted. Vedtægter for STARRIDERS DENMARK Stk. 1. Foreningens navn er STARRIDERS DENMARK Stk. 2. Foreningens hjemsted er Danmark. 2. Formål og medlemskab. Stk. 1. Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter! for! Rejseforeningen Tur På Hjul!

Vedtægter! for! Rejseforeningen Tur På Hjul! Vedtægter for Rejseforeningen Tur På Hjul Foreningens navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Rejseforeningen Tur På Hjul. 2. Foreningens hjemsted er Jylland. 3. Foreningens formål er, at indsamle

Læs mere