Grundlovsforeningen Dansk Kultur

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundlovsforeningen Dansk Kultur"

Transkript

1 Grundlovsforeningen Dansk Kultur CVR nr marts 2015 Formandens årsberetning på generalforsamlingen i marts 2015 Hændelsesforløbet siden sidste, lovlige generalforsamling i 2013 På generalforsamlingen i 2013 blev følgende valgt som nye bestyrelsesmedlemmer: Jan Bjerregaard, Bramming. Geoffrey Cain, Hellerup. Poul Leo Nielsen, Skjern. Jørn Stouenberg, Trige. Bestyrelsen bestod derefter af de fire ovennævnte samt: Axel Artke, Vejle. Niels Erik Søndergård, Odense. Til revisor genvalgtes Hans Peter Rasmussen, Sønderborg. På det efterfølgende konstitueringsmøde udpegede bestyrelsen: Axel Artke til formand. Niels Erik Søndergård til sekretær og næstformand. Jan Bjerregaard til kasserer. En måned senere besluttede de øvrige bestyrelsesmedlemmer at ekskludere Axel Artke. Som begrundelse blev givet, at de manglede tillid til ham - hvad der ikke er en gyldig eksklusionsgrund ifølge vedtægternes 3, stk. 5. Kun en måned tidligere var et forslag om at ekskludere ham blevet nedstemt på generalforsamlingen, hvad der viser, at han havde medlemmernes tillid. Bestyrelsesmedlemmerne handlede med andre ord i strid med medlemmernes vilje. Eksklusionsbeslutningen blev truffet på et møde, der ikke var et ekstraordinært bestyrelsesmøde i henhold til vedtægternes 3 stk 5, men blot et privat møde blandt de pågældende bestyrelsesmedlemmer. Kun formanden kan indkalde til ekstraordinære bestyrelsesmøder, hvilket han ikke havde gjort. Mødets uofficielle karakter fremgår også af, at der ikke blev taget referat af det. Allerede et par uger efter generalforsamlingen forlod Jan Bjerregaard posten som kasserer. Samtidig fik Jørn Stouenberg og Niels-Erik Søndergård Danske Bank til at spærre foreningens forretningskonto, så Axel Artke som fungerende kasserer forhindredes i at afholde dens udgifter. Den resterende bestyrelse udpegede derpå Jørn Stouenberg til formand. For at undgå yderligere splid i foreningen overdrog Axel Artke alle foreningens arkiv- og regnskabsmaterialer til Jan Bjerregaard, som nu alligevel godt ville være kasserer. I kraft af vedtægternes 3, stk. 6 regnede han som en selvfølge med at få mulighed for at få eksklusionen forelagt til prøvelse på førstkommende generalforsamling. Efter kort tid trådte Poul Leo Nielsen ud af bestyrelsen i utilfredshed med dens behandling af ham. Derefter bestod bestyrelsen officielt kun af 3 personer: Jørn Stouenberg, Geoffrey Cain og Jan Bjerregaard, idet Niels Erik Søndergård var blevet udelukket af den. Det sidste var dog kun proforma, eftersom han stadig deltog i dens møder som såkaldt konsulent.

2 2 Krav om ekstraordinær generalforsamling En snes medlemmer krævede allerede et par måneder efter generalforsamlingen i 2013 en ekstraordinær generalforsamling indkaldt, så Axel Artkes eksklusion kunne prøves og bestyrelsen tilføres det manglende antal medlemmer. Dette krav reagerede bestyrelsen ikke på. Visse medlemmerne forsøgte derpå at kontakte Jørn Stouenberg på det telefonnummer, han havde opgivet på foreningens hjemmeside. Det viste sig at tilhøre hans private firma, hvorfor de kun fik kontakt med en telefonsvarer. Kravet om en ekstraordinær generalforsamling blev genfremsat af: John Gade Kirsten Valeur Nis Weihrauch i februar 2014 i form af et formelt forslag til den kommende, ordinære generalforsamling. Det førte til, at bestyrelsen ekskluderede de tre forslagsstillere uden anden begrundelse end en u- konkret henvisning til vedtægternes 3, stk. 5. om foreningsskadelig virksomhed. De fik samtidig at vide, at de ikke ville få adgang til generalforsamlingen, hvilket er en overtrædelse af vedtægternes 3 stk. 6, som netop er indsat for at forhindre en bestyrelse i at skaffe sig af med medlemmer, hvis kritik den ikke bryder sig om. Desuden er det en ufravigelig, foreningsretslig regel, at ekskluderede skal have adgang til at anke deres eksklusion til generalforsamlingen. Denne regel overtrådte bestyrelsen også. Bestyrelsen udsendte heller ikke de tre medlemmers forslag sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen, hvad der er en overtrædelse af 6, stk. 3. Forslaget blev endvidere ikke forelagt til behandling på generalforsamlingen, hvad der er en tilsidesættelse af 7, stk. 4. Foreningens tidligere formand, Peter Krogsten, modtog hverken oplysning om generalforsamlingen eller indkaldelse til den. For at være sikker på sit medlemskab indbetalte han uopfordret kontingent for 2014 på foreningens officielle bankkonto ifølge foreningens hjemmeside, men blev derpå kontaktet af Jørn Stouenberg, som meddelte ham, at han ikke kunne blive medlem - uagtet at han allerede var medlem og med sin kontingentbetaling havde opretholdt sit medlemskab. Ifølge Jørn Stouenberg var Peter Krogsten uønsket som medlem. Hans Peter Rasmussen blev også ekskluderet til trods for, at han var foreningens revisor. Hans brøde bestod i, at han havde afvist et krav fra bestyrelsen om at foretage revisionen i overværelse af den. Et sådant forlangende er nemlig uforeneligt med revisorhvervet, eftersom revisoren er valgt af medlemmerne til på deres vegne netop at føre kontrol med bestyrelsens økonomiske dispositioner. Bestyrelsen kan derfor ikke pålægge revisoren en bestemt arbejdsform endsige kræve at kontrollere den. Dette fastslog professor, jur. dr. Ole Hasselbalch, da også i en udtalelse i juli 2014 om forholdet mellem en forenings bestyrelse og revisor. Generalforsamlingen i 2014 Eksklusionerne blev meddelt de pågældende dagen før generalforsamlingen. De havde derfor svært ved at anke dem, fordi vedtægterne kræver, at anker skal forelægges af andre end de ekskluderede selv. De forlangte alligevel mulighed for at få deres sag forelagt generalforsamlingen, da adgangen hertil som nævnt er en ufravigelig retsregel, men de blev fysisk forment adgang. Hans Peter Rasmussen blev endda korporligt vist ud ved mødets start. Dirigenten, Poul Vinther Jensen, indledte generalforsamlingen med at læse professor Hasselbalchs udtalelse op. Den fik ham dog ikke til at stille spørgsmålstegn ved generalforsamlingens lovlighed.

3 3 Under generalforsamlingen læste Poul Vinther Jensen desuden en revisionsberetning fra Hans Peter Rasmussen op, hvori denne gjorde rede for, hvordan bestyrelsen havde hindret ham i at fungere som revisor. Til trods for denne erklæring fastslog dirigenten endnu en gang, at generalforsamlingen var lovlig. Dirigenten godkendte dermed bestyrelsens ulovlige pression over for revisoren og resultatet deraf: Et urevideret årsregnskab i strid med vedtægternes krav. Indkaldelsen til generalforsamlingen skete i et brev, som dog kun blev sendt til et udsnit af foreningens medlemmer. Derved blev resten holdt i uvidenhed om generalforsamlingen, hvilket er en overtrædelse af vedtægternes 6, stk. 2. I brevet gjorde bestyrelsen opmærksom på, at kun medlemmer, der havde betalt kontingent for 2014, havde adgang til generalforsamlingen. De fremtidige kontingentsatser meddeltes samtidig, hvad der var en tilsidesættelse af vedtægternes 7, stk. 6, som fastslår, at kontingentsatserne fastsættes af generalforsamlingen. Endvidere meddelte bestyrelsen, at kontingentet skulle indbetales på en for medlemmerne u- kendt bankkonto eller sendes direkte til formanden. Til formålet havde kassereren, Jan Bjerregaard, oprettet en personlig konto i Andelskassen, selv om det er ulovligt at bruge en personlig konto til foreningskonto. Foreningens medlemmer var vant til at modtage en kontingentopkrævning, enten automatisk via Nets eller i form af et indbetalingskort. Nu krævedes det, at de ikke blot selv skulle tage i- nitiativ til at betale, men tillige skulle gøre det på en ukendt, personlig konto eller til en formand, hvis habilitet var tvivlsom. En procedureændring af denne art kunne let medføre, at en del medlemmer ikke fik betalt i tide og dermed var udelukket fra generalforsamlingen. På generalforsamlingen deltog da også kun en lille snes medlemmer, eftersom nogle var blevet ekskluderet, andre blev fysisk forment adgang, og atter andre var udelukket som følge af den nævnte kontingentrestance. Endvidere fik visse medlemmer slet ingen indkaldelse, hvad der er en overtrædelse af vedtægternes 6, stk. 2. Generalforsamlingens deltagere blev præsenteret for et årsregnskab, der som nævnt ikke var revideret, men kun gennemset af en bogtrykker ved navn Poul Berg. Uden en revision var der imidlertid ingen sikkerhed for, at regnskabet var retvisende. Revisionsudeladelsen var en overtrædelse af vedtægternes 7, stk. 3 og 11. Den var endvidere en tilsidesættelse af Skatteministeriets bekendtgørelse om almennyttige foreninger. På generalforsamlingen stillede bestyrelsen forslag om en vedtægtsændring, så antallet af bestyrelsesmedlemmer indskrænkedes til 3 i stedet for de 7, som vedtægterne hidtil foreskrev. Forslaget blev vedtaget, selv om det ikke var udsendt til medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen, hvad der var en overtrædelse af vedtægternes 6, stk. 3. Vedtagelsen skete med 9 stemmer for og 1 imod, men da det ikke oplystes, hvor mange der deltog i generalforsamlingen, var det uvist, om disse 9 udgjorde 2/3 af de fremmødte som det kræves af 13, stk. 1 for at kunne ændre vedtægterne. Til ny bestyrelse genvalgtes Jørn Stouenberg og Geoffrey Cain. Nyvalgt blev Per Riisberg, Herning. Kassereren, Jan Bjerregård, forlod bestyrelsen. Der blev ikke afholdt valg til revisor, hvad der var en overtrædelse af vedtægternes 7, stk. 8. Bestyrelsen konstituerede sig heller ikke med en kasserer, hvad der var i strid med vedtægternes 9, stk. 2. Uden revisor og kasserer var både foreningens medlemmer og den offentlige tilsynsmyndighed afskåret fra indseende med bestyrelsens økonomiske handlinger. Et tidligere bestyrelsesmedlem, Henrik Ræder Clausen, var referent på generalforsamlingen. I et brev nogle dage senere til den nyvalgte bestyrelse protesterede han skarpt imod afviklingen af den. Han udtrykte misbilligelse af bestyrelsens mange vedtægtsovertrædelser, hvorved han

4 4 bekræftede, at de havde fundet sted. Desuden udtrykte han kritik af, at (citat) De foretagne eksklusioner var tilrettelagt for at omgå de ekskluderedes ret til at få deres eksklusion behandlet på generalforsamlingen. Hermed sigtede han til det forhold, at eksklusionsmeddelelserne blev udsendt så sent, at de ekskluderede først modtog dem dagen før generalforsamlingen og derfor vanskeligt kunne forberede en anke. Henrik Ræder Clausen klandrede endvidere bestyrelsen for ikke at have holdt konstituerende bestyrelsesmøde, hvilket er en overtrædelse af vedtægternes 9, stk. 2. I det hele taget fandt han, at generalforsamlingen var behæftet med så mange fejl og forsømmelser, at han ikke havde tillid til bestyrelsens evne til at drive foreningen effektivt. Han opfordrede derfor til, at foreningen omdannedes til en fond. Bestyrelsen reagerede på Henrik Ræder Clausens kritik ved at kræve, at han meldte sig ud af foreningen. Hans kritik underbyggedes imidlertid af flere vidner, som har beskrevet, hvordan Jørn Stouenberg fysisk forhindrede medlemmer i at komme ind i lokalet, og hvordan han skabte kaos på generalforsamlingen gennem en usammenhængende formandsberetning, der var præget af aggressive udfald mod påståede fjender. Efter generalforsamlingen i 2014 Efter generalforsamlingen blev Hans Peter Rasmussens hustru og datter også ekskluderet. Heller ikke deres eksklusioner blev konkret begrundet. Igen gjorde bestyrelsen sig således skyldig i overtrædelse af vedtægternes 3, stk. 5. Den 1. august 2014 trådte Geoffrey Cain ud af bestyrelsen - måske fordi han var blevet gjort opmærksom på, at bestyrelsens medlemmer hæftede solidarisk og personligt for foreningens gæld. Derefter bestod bestyrelsen kun af Jørn Stouenberg og Per Riisberg. Om ikke før, så var den på dette tidspunkt klart ulovlig - dels fordi forslaget om en vedtægtsændring, der skule indskrænke den til kun 3 personer, ikke blev udsendt før generalforsamlingen, og dels fordi bestyrelsen nu kun bestod af 2 personer, hvilket er langt fra de 7, der forudsættes i vedtægterne fra 2012 (og som fortsat var gældende pga. generalforsamlingens ulovlige karakter). I sin redegørelse i juli 2014 fastslog professor Ole Hasselbalch da også, at tomandsbestyrelsens tegningsret var juridisk tvivlsom, eftersom generalforsamlingen var blevet afholdt uden tilstedeværelse af uberettiget ekskluderede og dermed var ulovlig. Han opfordrede følgelig til at afholde en ekstraordinær generalforsamling, som respekterede foreningens vedtægter, og hvortil de ekskluderede havde adgang. I 2011 havde foreningen fået godkendelse som almennyttig. I kraft heraf modtog den 1,5 millioner kr. i gaver og arvelodder. Heraf blev 1,25 millioner kr. placeret på 3-års aftalekonti i Alm. Brand Bank og Nykredit Bank. Som følge af den rejste tvivl om tegningsretten kontaktede Axel Artke de to banker. På hans opfordring og henvisning til Ole Hasselbalchs redegørelse spærrede bankerne derpå kontiene ved deres udløb i august Godkendelse som almennyttig var bl.a. betinget af, at foreningen havde mindst 300 kontingentbetalende medlemmer. Men siden generalforsamlingen i 2013 havde størstedelen af de 400 medlemmer, den havde på dette tidspunkt, forladt foreningen. Dermed opfyldte den ikke længere betingelserne som almennyttig. Dette meddelte bestyrelsen dog ikke tilsynsmyndigheden for almennyttige foreninger. Det store medlemsfrafald skyldtes den uro i foreningen, som bestyrelsen havde skabt ved sine ulovlige eksklusioner, sine udelukkelser af kritikere, sine tilsidesættelser af normal foreningsskik og sine mange vedtægtskrænkelser - samt Jørn Stouenbergs stedse mere pinlige optræden, herunder hans synlige beruselse ved lejligheder, hvor han repræsenterede foreningen.

5 5 Men måske var de mange udmeldelser slet ikke uvelkomne, eftersom bestyrelsen dermed uantastet kunne bruge foreningens formue til andre end dens vedtægtsmæssige formål. Blandt den lille snes medlemmer, som havde fået adgang til generalforsamlingen i 2014, var der således adskillige, som allerede i 2013 havde ivret for at omdanne foreningen til en fond, hvis midler bl.a. skulle tilgodese deres private interesser. Sammenfatning De foretagne eksklusioner var ulovlige, eftersom de ikke var begrundet i forhold, der hjemler adgang til eksklusion, og fordi de ekskluderede ikke fik mulighed for at anke til generalforsamlingen. Eksklusionerne er med andre ord ugyldige. Foreningens årsregnskab for 2013 blev ikke revideret, men kun godkendt af formanden og næstformanden. Det er dermed også ugyldigt. Generalforsamlingen i 2014 var karakteriseret ved overtrædelser af en lang række vedtægtsbestemmelser, herunder: at ikke alle medlemmer fik meddelelse om generalforsamlingen, at forslaget om en ændring af bestyrelsen ikke blev udsendt, at ændringen ikke med sikkerhed er vedtaget af to tredjedele af de fremmødte, at der ikke blev valgt en revisor, at rettidigt indsendte forslag ikke blev behandlet, at visse medlemmer blev udelukket fra at deltage, at bestyrelsen ikke konstituerede sig med en kasserer. Tillagt dirigentens forsømmelighed må generalforsamlingen i 2014 derfor anses for klart u- lovlig og dens beslutninger følgelig som ugyldige. Dette burde i sig selv have fået bestyrelsen til at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, der respekterede foreningens vedtægter, og hvortil de ekskluderede havde adgang. Det samme burde det forhold, at bestyrelsen kun bestod af 2 personer. I en forening, der kræver en bestyrelse på 7 personer, kan en tomandsbestyrelse hverken påberåbe sig habilitet eller tegningsret. Desuden skaffede de 2 bestyrelsesmedlemmer sig adgang til ukontrollabelt at disponere over alle foreningens indtægter fra kontingenter, bogsalg og gaver og afskar samtidig medlemmerne og tilsynsmyndigheden fra indseende hermed. Den ekstraordinære generalforsamling i 2015 Trods opfordringer afviste tomandsbestyrelsen som nævnt at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, der kunne tilvejebringe vedtægtsmæssige forhold i foreningen. Derfor indkaldte Peter Krogsten og Axel Artke på vegne af en række nuværende og ekskluderede medlemmer til en sådan i januar Formålet var at normalisere forholdene i foreningen, genskabe respekten om den og undgå, at dens formue hjemfaldt til staten. Indkaldelsen blev sendt i anbefalede breve til Jørn Stouenberg og Per Riisberg. Brevet til Jørn Stouenberg kom uafleveret retur. Indkaldelsen bevirkede, at Jørn Stouenberg og Per Riisberg engagerede en advokat ved navn von Fintel. Han meddelte Peter Krogsten og Axel Artke, at de ville blive holdt erstatningsansvarlige for ethvert tab, foreningen måtte lide som følge af den ekstraordinære generalforsamling. Tilsyneladende så advokaten i denne forbindelse bort fra, at bestyrelsesmedlemmer hæfter personligt for foreningens gæld og forpligtelser ifølge vedtægternes 10, stk. 2.

6 6 På mødet med advokaten sekunderedes Jørn Stouenberg og Per Riisberg af den tidligere kasserer, Jan Bjerregaard, og det tidligere bestyrelsesmedlem, Henrik Ræder Clausen. Udsigten til en erstatning havde åbenbart genskabt den sidstnævntes tillid til bestyrelsen I brevet til Axel Artke og Peter Krogsten nævnte advokat von Fintel, at han havde opfordret Jørn Stouenberg og Per Riisberg til selv at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, men heller ikke denne opfordring fulgte de. På den ekstraordinære generalforsamling fastslog dirigenten, Ole Hasselbalch, at formålet var at rekonstruere Grundlovsforeningen Dansk Kultur ved at bekræfte dens vedtægter og vælge en bestyrelse og en revisor i overensstemmelse med dem. En sådan rekonstruktion var nødvendiggjort af den illegitime generalforsamling i 2014 og dens ulovlige følger. Den ekstraordinære generalforsamling bekræftede, at foreningens vedtægter fra 2012 er de gældende, og valgte derpå en bestyrelse på 7 personer med suppleanter samt en revisor. Jørn Stouenberg og Per Riisberg deltog ikke i generalforsamlingen trods indkaldelse ved anbefalet skrivelse, men da de ikke var på valg, indgik de automatisk i den nye bestyrelse. Den konstituerede sig således: Formand: Næstformand: Kasserer: Axel Artke, Musholmvej 21, Korsør (valgt for 2 år). Peter Krogsten, Torvet 1, Lunderskov (valgt for 2 år). Søren Lind Jensen, Langdammen 5, Hovedgaard (valgt for 2 år). Sekretær: Kirsten Valeur, Johan Kellers Vej 46, 2.tv., København SV (valgt for 1 år). Bestyrelsesmedlem: Nis Weihrauch, Kildebakken 57, 1. tv., Søborg (valgt for 2 år). Bestyrelsesmedlem: Per Riisberg, Drejet 7, Herning (valgt med tvivl for 2 år i 2014). Bestyrelsesmedlem: Jørn Stouenberg, Forsorgshjemmet Østervang, Trankær Mosevej 25, vær. 510, Tranbjerg J. (valgt for 2 år i 2013). Bestyrelsessuppleant: Tove Hygum Due, Johan Skjoldborgsvej 4, Sønderborg. Bestyrelsessuppleant: John Gade, Vanløse Alle 55, st. tv., Vanløse. Til revisor valgtes: Hans Peter Rasmussen, Johan Skjoldborgsvej 4, Sønderborg. Bestyrelsen har holdt 2 møder, som Jørn Stouenberg og Per Riisberg også er udeblevet fra trods skriftlige indkaldelser. Trods opfordring har de heller ikke overdraget foreningens medlemsarkiv, regnskab, pengebeholdning eller andre aktiver, der tilhører foreningen - herunder dens boglager som angivelig befinder sig på Jørn Stouenbergs tidligere adresse i Trige. Trods opfordring har Jørn Stouenberg og Per Riisberg heller ikke samarbejdet med den øvrige bestyrelse om at indkalde til ordinær generalforsamling. De har heller ikke selv indkaldt til en sådan, hvad de skulle have gjort senest d. 1. februar, hvis de betragtede sig som foreningens retmæssige bestyrelse. I givet fald har de dermed overtrådt vedtægternes 6, stk. 2. Den øvrige bestyrelse indkaldte derfor - på lovformelig vis - til afholdelse af ordinær generalforsamling i marts Jørn Stouenberg nægtede at modtage det anbefalede brev herom, der blev sendt til ham. Korsør, d. 15. marts 2015 Axel Artke Formand

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Indhold: 1 Foreningens navn og formål 2 Optagelse, udmeldelse, sletning og eksklusion af medlemmer. 3 Kontingent. 4 Ordinær generalforsamling. 5 Ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune.

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. VEDTÆGTER for Foreningen Working School. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. 2. Formål. Foreningen Working School er en humanitær hjælpeorganisation.

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

Vedtægter for VK Heden anno 2015

Vedtægter for VK Heden anno 2015 Vedtægter for VK Heden anno 2015 1. Navn og hjemsted. 1. 1. Foreningens navn: VK Heden anno 2015 1. 2. Foreningens hjemsted: Herning Kommune 2. Formål. 1. 1. Foreningens formål er, gennem et socialt fællesskab

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

Vedtægter for KFA Kampsport for alle

Vedtægter for KFA Kampsport for alle Vedtægter for KFA Kampsport for alle Glostrup Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2010 Vedtægter for KFA Kampsport for alle 1. Navn og hjemsted Vedtægt for KFA - Kampsport for alle. Foreningens

Læs mere

1: Navn og hjemsted. 2. Formål

1: Navn og hjemsted. 2. Formål Esbjerg City Taekwondoklub Klub Kongensgade 120, 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 48 13, Fax. 75 13 48 09 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

F O D B O L D A F D E L I N G E N

F O D B O L D A F D E L I N G E N AFDELINGSREGULATIV FOR F O D B O L D A F D E L I N G E N UNDER POLITIETS IDRÆTSFORENING, KØBENHAVN. 2 1: FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er POLITIETS IDRÆTSFORENING, KØBENHAVN, FODBOLDAFDE-

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME 1. Navn og Formål 1.1 Organisationen er en forening 1.2 Organisationens navn er GAME stiftet 26. oktober 2002. 1.3 Organisationen er hjemmehørende i Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for foreningen WeLoveStartups

Vedtægter for foreningen WeLoveStartups VEDTÆGTER FOR FORENINGEN WELOVESTARTUPS... 3 1: FORENINGENS FORMÅL:... 3 Stk. 1: Foreningens formål:... 3 2: NAVN OG HJEMSTED:... 3 Stk. 1: Foreningens navn:... 3 Stk. 2: Foreningens hjemsted:... 3 3:

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball 1 Navn og hjemsted: Foreningens navn er Aarhus 1900 Volleyball, som er en underafdeling af Aarhus Idrætsforening af 1900. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor

Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor J. nr. 0-13-32159 Advokatfirmaet Henrik Skaarup Gl. Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Tlf.: 98 82 55 44 Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Vendsyssel

Læs mere

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB ORIGINALE vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. december 2004. MÅ IKKE ÆNDRES FØR VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING ÆNDRINGER noteres med sidenr. og linie.

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub Vedtægter for Roskilde Taekwondo Klub 1 Navn Seung-Li Roskilde Taekwondo Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune. 2. Formål At dyrke de af Dansk Taekwondo Forbund godkendte idrætsgrene. Dansk Taekwondo

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Skagens Venner

Vedtægter. for. Foreningen Skagens Venner Vedtægter for Foreningen Skagens Venner 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Foreningens navn, hjemsted, virke og formål 3 2. Medlemskab.. 3 3. Ledelse.. 3 4. Udmeldelse og eksklusion 4 5. Finansiering og kontingent..

Læs mere

Fyns Svæveflyveklub - Love

Fyns Svæveflyveklub - Love Fyns Svæveflyveklub - Love NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er FYNS SVÆVEFLYVEKLUB. 2. Klubbens hjemsted er Broby Kommune. Klubbens postadresse er formandens adresse. 3. Klubben er direkte eller

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for foreningen "Spil For Alle"

Vedtægter. Vedtægter for foreningen Spil For Alle Vedtægter for foreningen "" Vedtægter 1. Navn, hjemsted og CVR nr. Klubbens navn er Varde(SFAV), og Klubbens hjemsted er Varde kommune. Klubben er stiftet den 20-05-14 CVR nr. 35729240 2 Formål: Stk. 1.

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

1 Organisationens navn: Organisationens navn er: Dansk Brætsejler Organisation DBO / Danish Boardsailing Organization DBO.

1 Organisationens navn: Organisationens navn er: Dansk Brætsejler Organisation DBO / Danish Boardsailing Organization DBO. 1 Organisationens navn: Organisationens navn er: Dansk Brætsejler Organisation DBO / Danish Boardsailing Organization DBO. 2 Medlemsskab af organisationen og organisationens hjemsted: DBO er underlagt

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Bredbåndsforeningen Firkløveren

Bredbåndsforeningen Firkløveren Vedtægter for Bredbåndsforeningen Firkløveren Navn og interesseområde 1 Foreningens navn er Bredbåndsforeningen Firkløveren. Foreningen er stiftet den 8. december 2004 og dens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Side 1 af 5 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Cold Hawaii Kystlivredderklub", med hjemsted i Nørre Vorupør, Thisted Kommune. Foreningen er

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Den mobile Retshjælp". Forkortet DMR.

Vedtægter. for. Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Forkortet DMR. Vedtægter for Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Den mobile Retshjælp". Forkortet DMR. Foreningens hjemsted er Århus Kommune. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Vedtægter. for. Shin Shin Toitsu Aikido, Aarhus

Vedtægter. for. Shin Shin Toitsu Aikido, Aarhus Vedtægter for CVR: 34 78 02 42 v. Jan Wissing Spangaa, Vistoftparken 49, 8471 Sabro, Tel: +45 21832058 info@shinshintoitsu.dk - www.shinshintoitsu.dk ~ 1 ~ Vedtægter for Shin Shin Toitsu Aikido Aarhus

Læs mere

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334 Vedtægter for Silkeborg Skøjteløberforening af 1896 Gældende fra ekstraordinær generalforsamling 24. August 2011. 1. Foreningens navn Silkeborg Skøjteløberforening af 1896. Hjemstedet er Silkeborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG NAVN OG HJEMSTED 1

VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG NAVN OG HJEMSTED 1 VEDTÆGTER: VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG Udvalgets navn er: NAVN OG HJEMSTED 1 Søværnets Idrætsforening København Sejlsportsudvalg (SIF KBH SPU). Udvalget blev stiftet

Læs mere

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009.

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er DragonFactory, og foreningens hjemsted er Ballerup Kommune. Foreningen

Læs mere

Alle ejere indenfor foreningens område har ret og pligt til at være medlem af grundejerforeningen.

Alle ejere indenfor foreningens område har ret og pligt til at være medlem af grundejerforeningen. 1.Foreningens navn og område Foreningens navn er Grundejerforeningen Holmehaven med hjemsted i Greve Kommune. Dens område er ejendommen matr. nr. 3-cr, 6-b, 5-a, 11-b, 6-c og 13 Mosede by, Greve sogn og

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING 1. Navn, hjemsted og medlemmer 1,1 Foreningens navn er ID-Psykoterapeutisk Forening 1,2 Foreningen er landsdækkende med hjemsted på formandens bopæl 1,3 Foreningen

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER for 1

LOVE & VEDTÆGTER for 1 LOVE & VEDTÆGTER for 1 Vedtægter for Morsø Moto Cross Klub Indhold 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemsskab af organisationer 4 Optagelse af medlemmer 5 Kontingent 6 Udmeldelse

Læs mere

Vedtægter for ONE København (organisation for netværk og erfaringsudveksling)

Vedtægter for ONE København (organisation for netværk og erfaringsudveksling) Vedtægter Vedtægter for ONE København (organisation for netværk og erfaringsudveksling) 1 Navn 1.1 Foreningens navn er "ONE København". 1.2. Foreningen har bopæl i Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 ONE

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub.

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub. Udkast version 1.3, 10-08-08 Amaliegade 31 DK-1256 København K Tel +45 33 32 20 12 Fax +45 33 32 24 74 Mail lrlaw@lrlaw.dk www.lassenricard.dk Advokataktieselskab Cvr 16725641 V E D T Æ G T E R F O R [

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Vedtægter. For. Brydeklubben. THOR Vejgaard. Vedtaget på generalforsamlingen den 26 januar 2005

Vedtægter. For. Brydeklubben. THOR Vejgaard. Vedtaget på generalforsamlingen den 26 januar 2005 Vedtægter For Brydeklubben THOR Vejgaard Vedtaget på generalforsamlingen den 26 januar 2005 side 10/10 15. Foreningens opløsning. Til foreningens opløsning kræves mindst 2/3 majoritet at samtlige foreningens

Læs mere

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter For Talentspejderne i Randers Kommune ( Lokalforeningen ) 1. Navn, adresse og stiftelsesdato 1.1. Lokalforeningens navn er Talentspejderne

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune.

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Viborg 1 Navn og hjemsted. Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig lokalforening.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds.

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. ODENSE KREDS Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse. 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundet, Odense Kreds. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Odense

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere