Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter"

Transkript

1 Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er HØJBY SKYTTE- & GYMNASTIKFORENING (Højby S & G) og foreningen er hjemmehørende i Odense kommune. Foreningen er stiftet ultimo marts Formål: Foreningens formål er at aktivere børn og unge, samt virke for udbredelse af idræts- og kammeratligt samvær for egnens beboere. 3. Organisatoriske forhold: Foreningen er medlem af Danmarks Idræts Forbund (D.I.F.), Sammenslutningen af Idrætsklubber i Odense (S.I.K.O.) og Danske Gymnastik & Idrætsforeninger (DGI) samt de respektive afdelingers organisationer. Foreningen optager det antal afdelinger, der skønnes nødvendigt for at kunne tilgodese respektive idrætsgrenes interesser. Foreningen skal søge indflydelse i lokale forhold gennem andre grupper. 4. Medlemmer: Der kan optages aktive såvel som passive medlemmer. Alle medlemmer skal være registreret i foreningen og er forpligtet til at betale kontingent,eller indtil skriftlig udmeldelse finder sted. Medlemskab af en afdeling giver automatisk medlemskab af foreningen, men ikke af øvrige afdelinger. Hovedbestyrelsen kan, efter indstilling fra en afdelingsbestyrelse, udelukke et medlem af foreningen, når den finder særlige forhold herfor, dog først når det pågældende medlem har haft lejlighed til at udtale sig.

2 Udelukkede medlemmer kan efter anmodning få deres sag behandlet på førstkommende generalforsamling. Afdelingsbestyrelsen kan dog udelukke medlemmer fra egen afdeling, når særlige forhold taler herfor. Medlemmer med over 3 måneders restance kan udelukkes af foreningen og kan først indmeldes igen, når restancen er afhjulpet. 5 Foreningens organer 6 Pligter Foreningen har det overordnede ansvar for ansøgning om- og fordeling af faciliteter og udrede økonomiske forhold i forbindelse hermed. 7 Tegningsret Foreningen tegnes af formanden, kasserer og sekretær. Dog tegnes foreningen ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre samt ved optagelse af lån over en samlet værdi på kr ,00 ved underskrift af mindst 2/3 af den samlede hovedbestyrelse under ansvar overfor generalforsamlingen. 8

3 Hæftelse Foreningen hæfter udelukkende med sin formue for sine forpligtelser. Medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser og kan ikke gøre krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte. 9 Generalforsamlingen Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 1.april og skal indkaldes skriftligt inden 3 uger før afholdelse. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde skriftligt senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse, samt fremlægger budget for det kommende år. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Valg af formand/sekretær til hovedbestyrelsen i ulige år og valg af næstformand / kasserer og afdelingsrepræsentant til hovedbestyrelsen i lige år. Alle for 2 år. 6. Valg af 1 revisor. 7. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år. 8. Eventuelt. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødte medlemmers antal. Stemmeberettigede er alle aktive medlemmer, der er fyldt 14 år, dog er kun medlemmer, der er fyldt 18 år valgbare og stemmeberettigede ved økonomiske anliggender. Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forsamlingen. Dirigenten må ikke være medlem af noget udvalg eller bestyrelse i foreningen. Generalforsamlingens beslutning indføres i protokol, hvor også referat af forhandlingerne optages i det omfang dirigenten og eller / generalforsamlingen bestemmer. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflertal. Og ønsker en person skriftlig afstemning, skal dirigenten imødekomme dette. Generalforsamlingen kan omgøre beslutninger og afgørelser, der er truffet på afdelings-generalforsamlinger, såfremt de måtte være i strid med foreningens vedtægter og / eller overordnede principper. Stemmeberettigede er alle aktive medlemmer, der er fyldt 14 år, samt forældrerepræsentanter for aktive børn under 14 år. Forældre skal medbringe gyldig kvittering for betaling af barnets kontingent. Alle medlemmer har taleret. Alle personlige valg afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Æresmedlemmer kan uden stemmeret overvære generalforsamlingen.

4 10 Hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsen består af forretningsudvalget samt afdelingsformændene eller en stedfortræder. Der er møde pligt til hovedbestyrelsesmøderne. Formanden indkalder til hovedbestyrelsesmøder ved fremsendelse af dagsorden, og der skal afholdes mindst 4 pr. år. I hovedbestyrelsesafgørelser, hvor der er stemmelighed, er formandens subsidiært næstformandens stemme afgørende. 11 Forretningsudvalget Forretningsudvalget består af hovedforeningens formand, næstformand, kasserer og sekretær, samt en afdelingsrepræsentant. Forretningsudvalget har den daglige ledelse af foreningen under ansvar over for hovedbestyrelsen og skal fungere som serviceorgan og vejleder for afdelingerne m.h.t. kommune-, amts- og organisationsanliggender m.v. Forretningsudvalget skal fungere som rådgivende og hjælpende organ og tilstræbe et overblik over foreningens interesser udadtil. I forretningsudvalgsafgørelser, hvor der er stemmelighed, er det formandens - subsidiært næstformandens - stemme, der er udslagsgivende. Forretningsudvalget afholder møder 1 gang pr. måned eller efter behov og fastsætter selv sin forretningsorden, der skal tilgå hovedbestyrelsen, ligesom der skal føres skriftligt beslutningsreferat. Forretningsudvalget er beslutningsdygtigt, når 3 af dets medlemmer er til stede. Hovedbestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg, der refererer til forretningsudvalget. Referat skal tilgå hovedbestyrelsen. 12 Afdelingsgeneralforsamling Afdelingsgeneralforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødte medlemmers antal. På ulige år vælges formand i bordtennis- håndbold- og selvforsvars afdelingen og på lige år vælges formand i skytte-, tennis-, badminton-, gymnastik- og fodboldafdelingen dog jfr. 13. Ved optagelse af ny afdeling fungerer formanden til næste ordinære afdelings-generalforsamling. Afdelingsgeneralforsamlings dagsorden skal mindst indeholde følgende: a. Valg af dirigent. b. Beretning om afdelingens virksomhed i det forløbne år. c. Forelæggelse af det revisionspåtegnede regnskab til godkendelse. d. Behandling af indkomne forslag e. Valg af bestyrelse og suppleant. f. Valg af revision og suppleant.

5 g. Eventuelt. Stemmeberettigede er alle aktive medlemmer, der er fyldt 14 år, samt forældrerepræsentanter for aktive børn under 14 år. Forældre skal medbringe gyldig kvittering for betaling af barnets kontingent. Dog kun en stemme pr. valgbarhed jfr. 7. Afdelingsgeneralforsamling skal afholdes inden 15. marts og indkaldes skriftlig 14 dage før afholdelse. Beslutninger truffet på afdelingsgeneralforsamling må ikke være i strid med foreningens vedtægter og/eller overordnede principper. I øvrigt gælder foreningens vedtægter ligeledes for afdelingerne. 13 Afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen udøver sin virksomhed under ansvar over for afdelingsgeneral-forsamlingen og hovedbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen bestemmer suverænt over sin idrætslige og økonomiske virksomhed. Afdelingsbestyrelsen skal have konstitueret sig inden den 15. marts og fører selv regnskab, medlemslister samt opkræver medlemskontingent. Afdelingsbestyrelsen fastsætter medlemskontingent for 1 år ad gangen for afdelingen og skal udarbejde skriftligt referat fra bestyrelsesmøder og generalforsamling, som skal tilgå forretningsudvalget. Vedtægtsændringer angående antallet af menige bestyrelsesmedlemmer og særlige forhold for den enkelte afdeling, kan kun ændres og vedtages på afdelingsgeneralforsamlingen, dog jfr. 12. Afdelingsbestyrelsernes sammensætning er p. t. følgende: Badminton Bestyrelsen består af formand, kasserer samt 3 bestyrelsesmedlemmer, der alle vælges for 2 år ad gangen. Formand vælges på lige og kasserer på ulige årstal. Af de øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges 2 i lige årstal og 1 i ulige årstal. Der vælges 1 suppleant og 1 revisor, hver for 1 år ad gangen. Bordtennis Bestyrelsen består af formand, kasserer samt 3 bestyrelsesmedlemmer, der alle vælges for 2 år ad gangen. Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige og kassereren samt 1 bestyrelsesmedlem på lige årstal. Der vælges 1 suppleant og 1 revisor, hver for 1 år ad gangen.. Håndbold Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, sekretær samt 7 bestyrelsesmedlemmer,

6 der alle vælges for 2 år ad gangen. Formand og sekretær vælges på ulige år og næstformand og kasserer på lige år. Bestyrelsen konstituerer sig med 2 seniorrepræsentanter, 5 børne- & ungdomsrepræsentanter. Der vælges 2 suppleanter hver for 1 år ad gangen. Der vælges to revisorer, hver for 2 år ad gangen, den ene i lige år og den anden i ulige år. Der vælges en revisorsuppleant for 1 år ad gangen. Gymnastik Bestyrelsen består af formand, kasserer samt 4 bestyrelsesmedlemmer, der alle vælges for 2 år ad gangen. Formanden vælges på lige og kassereren på ulige årstal. Af de 4 bestyrelsesmedlemmer vælges 2 på lige og 2 på ulige årstal. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær. Der vælges 1 suppleant og 1 revisor, hver for 1 år af gangen. Fodbold Bestyrelsen består af formand, kasserer samt 5 bestyrelsesmedlemmer, der alle vælges for 2 år af gangen. Formand vælges på lige og kasserer på ulige årstal. Af de 5 bestyrelsesmedlemmer vælges 2 på lige og 3 på ulige årstal og iblandt disse vælges en næstformand og en sekretær. De 5 bestyrelsesmedlemmer konstituerer sig med 2 seniorrepræsentanter, 2 ungdomsrepræsentanter og 1 repræsentant for dameafdelingen. Der vælges 1 suppleant samt 1 revisor, hver for 1 år af gangen. En spiller fra 1.holdstruppen kan overvære bestyrelsesmøderne og har tale, men ikke stemmeret. Medlemskontingent udsendes til opkrævning en gang årligt til betaling for 1.halvdel 1. maj og 2. halvdel 1. september. Skydning Bestyrelsen består af formand, kasserer, samt 5 bestyrelsesmedlemmer, der alle vælges for 2 år af gangen. Formanden vælges på lige og kassereren på ulige årstal. Af de 5 bestyrelsesmedlemmer vælges 3 heraf 1 pistolskytte på lige år og 2 heraf 1 pistolskytte på ulige årstal. Bestyrelsen konstituerer sig med en sekretær. Der vælges 2 suppleanter og 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant, hver for 1 år af gangen. Bestyrelsen er ansvarlig for sikkerhedsmæssig korrekt opbevaring af våben og patroner som tilhører foreningen, samt for at der er et nøjagtig kartotek over de våben, foreningens medlemmer lovligt er i besiddelse af. Bestyrelsen skal give meddelelse til amtsforeningen om ethvert nyvalg af formand og kasserer og bestyrelsen er forpligtet til at udfylde de indberetninger m.v., som organisationerne måtte kræve. Endvidere er bestyrelsen pligtig til at give meddelelse til politiet om bestyrelsesændring. Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens bestyrelse også forpligtet til at orientering til politiet, eller om fornødent at tilbagekalde en våbenpåtegning over for et medlem, der efter bestyrelsens skøn ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben. Selvforsvar Bestyrelsen består af formand, kasserer og sekretær, der alle vælges for 2 år af gangen. Formand vælges på ulige år, kasserer og sekretær vælges på lige år. Der vælges 1 suppleant og 2 revisorer, hver for 1 år af gangen.

7 Der kan optages uberygtede personer, der er fyldt 10 år og bestyrelsen har ret til at indhente oplysninger hos politiet om eventuel fortid. Personer skal forelægge værges underskrift som accept på indmeldelsen. Erstatningskrav for legemsbeskadigelse ved udøvelse af sporten kan ikke gøres gældende over for afdelingen. Demonstration eller brug af de lærte øvelser må ikke vises offentligt, dog i henhold til den borgerlige straffelov. Tennis Bestyrelsen består af formand, kasserer samt 2 bestyrelsesmedlemmer, der vælges for 2 år af gangen. Formanden vælges på lige årstal og kassereren på ulige årstal. Af de øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges 1 i lige år og 1 i ulige år. Der vælges 1 suppleant og 1 revisor, hver for et år af gangen. I bestyrelsesafgørelser, hvor der er stemmelighed, er formanden subsidiært næstformanden stemme udslagsgivende. Fitness Foreningen består af formand, kasserer og 5 bestyrelsesmedlemmer, der alle vælges for 2 år, samt 2 suppleanter, der vælges for 1 år. Der vælges 1 revisor og 1 revisorsuppleant for 1 år. Formand og 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år og kasserer samt 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær, som skal være et af de menige medlemmer. Alle instruktører, der er tilknyttet afdelingen, honoreres efter DGI s regler for honorar og betragtes som frivillige. Medlemskontingent opkræves månedsvis. Opsigelse er løbende måned + 30 dage. Der opkræves et indmeldelsesgebyr ved hver oprettelse af et medlemskab, dog ikke ved ændring af medlemskabstype. Medlemmer kan bindes for 3 eller 6 måneder og opnå rabat. Medlemmer skal være min. 14 år. Bestyrelsen er ansvarlig for drift og vedligehold af afdelingens maskiner. Medlemmers brug af forbudte stoffer, jævnfør Anti-doping Danmarks liste, bortvises med øjeblikkelig virkning og kontingentet er mistet. Ligeledes vil der ikke kunne opnås medlemskab igen. Al træning foregår på eget ansvar. Medlemmer som mishandler eller ikke benytter maskinerne efter bestyrelsens anvisninger, kan bortvises og kontingentet er tabt. 14 Kontingent Afdelingens kontingent til hovedforeningen fastsættes af hovedbestyrelsen for 1 år ad gangen og opkræves af kassereren via afdelingerne. Æresmedlemmer har gratis kontingent i alle afdelinger under Højby S&G. Forretningsudvalget har gratis kontingent i alle afdelinger.

8 15 Regnskab Forenings- og afdelingsregnskabsår følger kalenderåret. 16 Revision De valgte revisorer må ikke have andre funktioner i foreningsledelsen. Revisorernes funktionstid er 2 år, dog således at der foretages valg af 1 revisor hvert år. Revisorerne skal gennemgå og påtegne regnskabet, samt på forlangende forevises bilag til regnskabet. 1 revisorsuppleant vælges for 1 år ad gangen og må ikke have andre funktioner i foreningsledelsen. 17 Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsens flertal, eller når mindst 1/3 af foreningens/afdelingernes stemmeberettigede medlemmer fremsender skriftlig begæring og begrundelse herom. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling. 18 Ændringer af vedtægter Ændring af foreningens vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, ordinær som ekstraordinær, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for ændringerne. Det er dog muligt at ændre vedtægterne ved almindelig stemmeflertal på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum. Afdelingens suverænitet, både idrætsligt og økonomisk, kan kun afgives, hvis det godkendes på 2 på hinanden følgende afdelingsgeneralforsamlinger i den berørte afdeling. 19 Opløsning og udmeldelse Foreningens eventuelle opløsning kan kun ske, når det vedtages på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med 3 ugers mellemrum, og når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor. Det samme gælder for afdelingerne.

9 I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens midler den forening indenfor Højby lokalområde i Odense kommune, der efter foreningens skøn varetager ungdomsarbejdet bedst. Eventuel opløsning af en afdeling under foreningen medfører, at afdelingens midler og værdier tilfalder foreningen. Dog gælder det specielle for skytteafdelingen, ved opløsning af denne, at formue, ejendele, våbenkartotek og protokoller overgår til Odense Amts Skytteforening (O.A.S.) i henhold til O.A.S.`s vedtægter, som skytteafdelingen er underlagt. Ønsker en afdeling udmeldelse af foreningen, kan dette ske såfremt afdelingsgeneral-forsamlingen med 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer vedtager dette på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum. Hvis en afdeling udmelder sig af foreningen for derefter at bestå som selvstændig forening, kan den idrætslige aktivitet, såvel som den økonomiske status fortsættes i den nye forening på samme niveau. Vedtægtsændringerne er godkendt på Højby Skytte & Gymnastikforenings ordinære generalforsamling den 9. marts 1990, den 31. marts 1999, den 28. marts 2001, den 30. marts 2006, den 26. marts 2008, den 25. marts den 24. marts den 30. marts Højby, den 24. marts 2010 Per Lydiksen Laursen Dirigent.

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2 1 1 Foreningens navn er Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening. Stiftet 4. oktober 1866 som Nr. Lyndelse Skytte og Idrætsforening. I 1966 sammensluttet med Nr. Søby Gymnastikforening til Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening.

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013.

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. 1. Navn, hjemsted og adresse. Klubbens navn er Aalborg Studenternes Idrætsforening fork. AASI (Student

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Foreningens formål 1. Foreningens navn er Nordjysk Kampsportscenter og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Foreningen er stiftet den 1. februar 1972. Nordjysk Kampsportscenter

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Sunds forenings fitness.

Vedtægter for Sunds forenings fitness. Vedtægter for Sunds forenings fitness. ~ 1 ~ 1. Navn 1.1 Foreningens navn er Sunds Forenings Fitness 1.2 Forenings hjemsted er Herning Kommune Sunds by. 2. Formål 2.1 At tilbyde de enkelte medlemmer i

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Randers gymnastiske Forening

Randers gymnastiske Forening Vedtægter 1 Foreningens navn Foreningens navn er Randers gymnastiske Forening i daglig tale kaldet RgF Stk. 2: Randers gymnastiske Forening er stiftet den 23. februar 1872. Stk. 3: Randers Svømmeklub Neptun

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Vedtægter for Glostrup Amatør Scene

Vedtægter for Glostrup Amatør Scene 1 Vedtægter for Glostrup Amatør Scene 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er "Glostrup Amatør Scene". Dens hjemsted er Teaterhuset Hesteskoen, Vældegårdsvej 30, 2600 Glostrup. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere