Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden"

Transkript

1 BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl i mødelokale H4 * Der afholdes formøde for fysioterapeuterne kl i mødelokale H5 Mødeleder: Per Seerup Knudsen MØDETIDSPUNKT :00 MØDESTED Region Hovedstaden, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød, mødelokale H4 MEDLEMMER Annette Westh Udvalgsmedlem Deltog Lars Bryde Lind Udvalgsmedlem Deltog Marianne Breyen Udvalgsmedlem Deltog Per Norman Jørgensen Udvalgsmedlem Deltog Per Seerup Knudsen Formand, Udvalgsmedlem Deltog Susanne Mortensen Udvalgsmedlem Deltog Søren Qvist Udvalgsmedlem Deltog Thomas Bak Udvalgsmedlem Afbud Side 1

2 INDHOLDSLISTE 1. Godkendelse af dagsorden 2. Protokol fra møde den 14. december Oversigt over medlemmer og mødedeltagelse 4. Status for implementeringsarbejdet i Implementering af praksisplan for fysioterapi i Kommunikation mellem parterne 7. Afgørelse fra Landssamarbejdsudvalget vedr. inddragelse af mobile kapaciteter 8. Meddelelse - Aktindsigtsbegæring i kontrolstatistikker 9. Vederlagsfri fysioterapi - opfølgning på undtagelses- og statusredegørelser 10. Gensidig orientering 11. Næste møde 12. Eventuelt Side 2

3 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN INDSTILLING 1. at dagsorden bliver godkendt SAMARBEJDSUDVALGETS BESLUTNING Tiltrådt. Side 3

4 2. PROTOKOL FRA MØDE DEN 14. DECEMBER 2015 INDSTILLING 1. at orienteringen tages til efterretning SAGSFREMSTILLING Der er ikke fremkommet bemærkninger til protokollen. SAMARBEJDSUDVALGETS BESLUTNING Tiltrådt. Side 4

5 3. OVERSIGT OVER MEDLEMMER OG MØDEDELTAGELSE Medlemmer udpeget af regionsrådet: Per Seerup Knudsen - Mødeleder Thomas Bak (afbud) Medlemmer udpeget af KKR: Annette Westh Susanne Mortensen Medlemmer udpeget af Danske Fysioterapeuter: Per Norman Jørgensen Marianne Bryen Lars Bryde Lind Søren Qvist Observatør: Regionsformand Tine Nielsen, Danske Fysioterapeuter (afbud) Sekretariatet, Frederiksberg Rådhus Specialkonsulent Charlotte Wedell-Neergaard og økonomichef Henriette Lilleør Sekretariatet, Region Hovedstaden: Vicedirektør Else Hjortsø, enhedschef Bettina Skovgaard og enhedschef Jesper Lihn Side 5

6 4. STATUS FOR IMPLEMENTERINGSARBEJDET I 2015 INDSTILLING 1. at samarbejdsudvalget tager orientering om implementeringsarbejdet i 2015 til efterretning RESUME I og sideløbende med hørings- og godkendelsesprocessen for den nye praksisplan - er der arbejdet med kvalitetsindsatser, der ligger i forlængelse af praksisplan En del af opgaverne har været opfølgning på tidligere igangsatte projekter. Her gives en status for implementeringsarbejdet i SAGSFREMSTILLING Udarbejdelsen af den nye praksisplan i Samarbejdsudvalget vedr. fysioterapi godkendte projektbeskrivelsen for praksisplanen for fysioterapi på møde den 16. juni En samlet praksisplan for fysioterapi blev godkendt af samarbejdsudvalget vedr. fysioterapi i februar Efter offentlig høring blev Praksisplan for fysioterapi endelig godkendt af regionsrådet den 15. september 2015, og af kommunerne i regionen i perioden ultimo juni oktober Praksisplanen blev præsenteret for fysioterapeuter og samarbejdsparter på lanceringsmøde den 8. december Implementeringsarbejdet i 2015 Her følger beskrivelse af implementeringsarbejdet i Et arbejde som har været understøttet og/eller gennemført af praksiskonsulenterne. 1. Praksisdag for Fysioterapi I november 2013 blev den første (halvdags) praksisdag for fysioterapeuter afholdt i regionen. Efterfølgende blev der søgt og bevilget midler til finansiering af en praksisdag ved udgangen af 2015 eller starten af 2016 i forbindelse med begyndelse på en ny praksisplansperiode. Der arbejdes med planlægning af den kommende praksisdag, som afholdes den 3. marts Projekt om patientsikkerhed og utilsigtede hændelser i fysioterapeutisk praksis I 2013 udarbejdede praksiskonsulenterne i samarbejde med Enhed for Patientsikkerhed en projektplan for at sætte fokus på utilsigtede hændelser (UTH) i fysioterapeutisk praksis. Projektet har til formål at generere viden om utilsigtede hændelser samt at højne indrapporteringerne til Databasen for Patientsikkerhed. Tre klinikker i Region Hovedstaden deltog i projektet. Projektperioden løb fra januar 2014 til oktober I 2015 er der arbejdet med opfølgning på projektet samt samarbejdet med Danske Fysioterapeuter om udbredelse af projektet og den fortsatte udbredelse af viden om UTH i al almindelighed, herunder indslag i fagbladet. Pt. er der planlagt et redaktionsmøde i Danske Fysioterapeuter, hvor den videre aktivitet i forhold til projektet vil blive drøftet. Derudover deltager en af praksiskonsulenterne i Region Hovedstadens Patientsikkerhedsråd, hvor der samarbejdes med de andre aktører i primærsektoren om UTH. 3. Kliniske retningslinjer og forløbsprogrammer I 2015 er der arbejdet med implementering af kliniske retningslinjer. Der er i 2015 afholdt 2 temaaftener om den kliniske retningslinje for hofte - og knæartrosebehandling. Temaafterne var hver især 2,5 times fyraftensarrangement, som blev afholdt for midler bevilliget af kvalitetspuljer. Derudover har der været afholdt en temadag på Glostrup Hospital, hvor fokus var på Side 6

7 forløbsprogram for lænderyglidelser. Temadagen havde to formål; dels at afdække mulighed for tværsektorielle projekter vedrørende implementering af forløbsprogrammet for lænderyglidelser samt diskutere, hvilke indikatorer der er vigtige på tværs af sektorerne. 4. Epikriser Praksiskonsulenterne har i 2015 fortsat arbejdet med det igangværende epikriseprojekt, med fokus på: Udvikling af kursusform og materiale Afvikling af 3 epikrisekurser sammen med almen praksis Afvikling af 2 PDSA kurser 2 x undervisning i epikriseskrivning Afrapportering til SU 5. Samarbejde med SU I 2015 har der været et stort fokus på færdiggørelsen af den nye praksisplan for fysioterapi, herunder et visionsarbejde. Praksiskonsulenterne har bidraget med oplæg til visionsdrøftelser på de SU -møder, der har været afholdt i Som opsamling på de møder, er der udarbejdet et idékatalog. Dette katalog vil der arbejdes med i implementeringen af praksisplanen Samarbejde med datakonsulenterne Der er i perioden endvidere arbejdet med understøttelse af data og IT områder indenfor fysioterapi. I samarbejde med datakonsulenterne, lægekonsulent fra KAP-H og praksiskonsulenterne for fysioterapi er der startet et arbejde med at finde en implementeringsmodel, der kan understøtte brug af elektronisk status og undtagelsesredegørelse. 7. Monitereringsprojekt Samarbejdsudvaget har bevilliget kvalitetsmidler til et kvalitetsprojekt om monitorering/database. Pilotprojektet vil ved hjælp af datadrevet beslutningsvejledning, effektmåling af behandlingsintervention samt pop-ups støtte de praktiserende fysioterapeuter til at overholde tidsfrister i forløbsprogrammet for lænderyglidelser. Pilotprojektet afprøver samtidig opsamling af data i den nationale kliniske database for fysioterapi (FYSdb). 4 klinikker fra Region Hovedstaden deltager og de har gennemgået undervisning og prøveperiode i programmet. Pilotprojektet starter op med patientregistreringer januar Øvrige opgaver Deltagelse med en stand på lægernes Store Praksisdag både i januar 2015 og i januar 2016 med fokus på projektet Godt liv med Artrose i Danmark (GLA:D). Deltagelse i Praksissektorens Forskningsråd, hvor fokus i 2015 har været at uddele Ph -d stipendier og definere en stilling som forskningskonsulent. Samarbejde med praksiskonsulenter fra de øvrige regioner, hvor der afholdes 2 årlige møder. I 2015 har møderne fokuseret på det at definere og operationalisere det tværregionale monitoreringsprojekt. Møderne bidrog også til erfaringsudveksling praksiskonsulenterne imellem. Hver region præsenterer hvilke emner, de arbejder med, hvilke metoder de benytter, samt hvilke resultater der er opnået, og hvilke udfordringer de er stødt på. Samarbejde med Kvalitetsteam i Danske Fysioterapeuter bl.a. om kliniske retningslinjer og implementeringsstrategier. Deltagelse i DOR Den Operationelle Redaktionsgruppe. Fokus har været indholdet og opbygningen på de forskellige faggruppers sider på Sundhed.dk. Møder med de øvrige praksiskonsulenter i Region H og andre samarbejdspartnere, fx et årligt møde Side 7

8 i Danske Fysioterapeuter med de andre praksiskonsulenter og Regionrådsformændene og repræsentanter fra Danske Fysioterapeuter. SAMARBEJDSUDVALGETS BESLUTNING Tiltrådt. Fremover ønsker Samarbejdsudvalget oplyst antal deltagere i aktiviteterne. JOURNALNUMMER SAGSBEHANDLER Sengül Köse Side 8

9 5. IMPLEMENTERING AF PRAKSISPLAN FOR FYSIOTERAPI I 2016 INDSTILLING 1. at samarbejdsudvalget godkender tidsplan for implementering af Praksisplan for fysioterapi at samarbejdsudvalget godkender implementeringsplan for 2016 RESUME Implementeringsgruppen for fysioterapi har udarbejdet udkast til tidsplan for implementering af Praksisplan for fysioterapi samt plan for implementeringsarbejdet i 2016, som forelægges samarbejdsudvalget til godkendelse. SAGSFREMSTILLING Praksisplan for fysioterapi blev godkendt af samarbejdsudvalget den 22. juni Godkendelsesprocessen i regionen og kommunerne sluttede den 16. oktober Implementeringsgruppens forslag til overordnet tidsplan for implementering af Praksisplan for fysioterapi er vedlagt som bilag 2. Udkast til plan for implementering af praksisplanens anbefalinger i 2016 er vedlagt som bilag 1. Der lægges med implementeringsplanen for 2016 særlig vægt på at styrke tilgængeligheden og udvikle samarbejds- og kvalitetsområdet i fysioterapipraksis. Der vil således blive igangsat initiativer med fokus på at styrke samarbejdet mellem fysioterapipraksis og det øvrige sundhedsvæsen. Fysioterapipraksis skal endvidere have større fokus på at samarbejde med patienten, så patienten oplever at være en aktiv samarbejdspart i eget forløb. Endelig skal det sikres, at patienterne modtager og oplever høj faglig kvalitet i behandlingen. Der lægges op til følgende hovedaktiviteter i implementeringsarbejdet i 2016: Kapacitet og tilgængelighed Undersøge hvordan tilsynsordning for ridefysioterapi kan tilrettelægges og gennemføres. Tilgængeligheden til fysioterapiterapipraksis følges og udviklingen i tilgængelighed understøttes med regionens tilbud til alle praksis om gennemgang og mærkning af praksis ved God Adgang. Information og informationsmateriale om mærkeordningen God Adgang formidles til alle praksis bl.a. via praksiskonsulenterne og på sundhed.dk. Ventetider til fysioterapipraksis følges fortsat. Samarbejde på tværs Beskrivelse af modeller for brugerinddragelse, og udføre projekt om videreudvikling af patientråd så dette er mere målrettet fysioterapiklinikker. Praksiskonsulentordningens opgaver fortsættes med fokus på at styrke samarbejde med øvrige behandlere og kvalitetsudvikling. Erfaringsopsamling og udarbejdelse af idékatolog, for at sikre dialog og koordination mellem kommune og praktiserende fysioterapeuter. Fokus på at styrke fysioterapeuternes kendskab til deres rolle i forløbsprogrammet for lænderyglidelser. Dette skal ske gennem pilotprojekt i Region Hovedstaden, hvor fire fysioterapeutiske klinikker deltager. Muligheder for at arbejde med lighed i sundhed i fysioterapipraksis skal afdækkes. Kvalitetsudvikling Praksiskonsulenterne vil i samarbejde med regionens team omkring utilsigtede hændelser (UTH) skabe opmærksomhed omkring UTH gennem undervisning og formidling af læringspunkter fra enkelte og aggregerede indrapporteringer. Understøttelse af implementering af kliniske retningslinjer i fysioterapipraksis og brugen af data i Side 9

10 kvalitetsudviklingen, herunder sikre at den enkelte praksis får metoder og kompetencer til at arbejde med kvalitetsudvikling i egen praksis. Implementeringsgruppen for fysioterapi har godkendt den overordnede tidsplan og implementeringsplanen for 2016, og anbefaler at den godkendes af samarbejdsudvalget. SAMARBEJDSUDVALGETS BESLUTNING Ad 1) Tiltrådt. Ad 2) Tiltrådt. Der var dog enighed om, at anbefalingerne 13, 14 og 37 ønskes opprioriteret i Der ønskes status herom om to møder. JOURNALNUMMER SAGSBEHANDLER Sengül Köse BILAGSFORTEGNELSE 1. Implementeringsplan praksisplan fysioterapi Oversigt over praksisplanens anbefalinger med forslag til aktiviteter Side 10

11 6. KOMMUNIKATION MELLEM PARTERNE INDSTILLING 1. at samarbejdsudvalget drøfter mulighederne for at styrke kommunikationen mellem parterne RESUME Det blev på møde i samarbejdsudvalget 14. december 2015 under punkt 5 aftalt, at tage spørgsmålet om kommunikation mellem parterne (regionen og de praktiserende fysioterapeuter) op på et kommende møde med henblik på, at opnå en endnu bedre udbredelse af relevant information til de praktiserende fysioterapeuter. SAGSFREMSTILLING Fysioterapeutsiden har som aftalt på møde 14. december 2015 under punkt 5 fremsendt eksempler på, hvor de oplever, at de praktiserende fysioterapeuter ikke i tiltrækkeligt omfang har fået den information, som administrationen stiller til rådighed, hvorfor det ifølge Danske Fysioterapeuter vil være relevant at drøfte, hvordan dette kan forbedres. Fysioterapeutsiden har forud for dette møde fremsendt eksempler på mere og mindre vellykket kommunikation (vedlagt som bilag 1). Der nævnes som eksempler på vellykket information: Invitation til introduktion af praksisplanen invitation til praksisdag for fysioterapeuter introduktion af GLAD på Regionsgården 15. april 2015 Fælles for disse er, at invitationer blev udsendt på e -mail. Som eksempler på mindre vellykket kommunikation nævnes nedenstående punkter: Opslag af kapaciteter. Fysioterapeutsiden bemærker, at der kom meget få ansøgninger til opslag af kapaciteter. Regionens opslag af kapaciteter foregår altid på sundhed.dk. Regionen opfordrer de faglige foreninger til at gøre reklame på deres hjemmesider og i nyhedsbreve. Den regionale andel af de nationale kvalitetsudviklingsmidler under Fysioterapipraksisfonden: Ifølge fysioterapeutsiden lader der til at være ringe kendskab til den regionale andel af kvalitetsudviklingsmidlerne under Fysioterapipraksisfonden blandt de praktiserende fysioterapeuter. Der er imidlertid igangsat en proces med henblik på at udbrede kendskabet til muligheden for at søge de regionale kvalitetsudviklingsmidler under Fysioterapipraksisfonden. Administrationen har afventet den nye procedure fra overenskomstens parter for at søge Fysioterapipraksisfonden. SU blev orienteret om de nye procedurer på SU -møde den 14. december 2015 (bilag 2 pkt. 5). SU besluttede, at praksiskonsulenterne fremadrettet i højere grad skal understøtte de praktiserende fysioterapeuter i at arbejde med projekter samt ansøge Fysioterapipraksisfonden. Administrationen og praksiskonsulenterne er derefter i gang med at tilrettelægge en indsats for, hvordan kendskabet til midlerne udbredes. Det vil ske hen over det kommende halve år, og vil derefter løbende blive fulgt op. Bl.a. vil der blive skrevet ud til de praktiserende fysioterapeuter via mail. Derudover bliver det et punkt på programmet på den kommende praksisdag, som afholdes den 3. marts Ligesom der ved arrangementer som praksiskonsulenterne afholder vil blive reklameret for muligheden for at søge midler fra puljen. Der vil desuden komme uddybende information ud på sundhed.dk. Generelt omkring platforme til information op kommunikation Fysioterapeutsiden oplyser, at: "De praktiserende fysioterapeuter har ringe kendskab til sundhed.dk. Dette kan muligvis skyldes, at der ikke er funktioner for de praktiserende fysioterapeuter på portalen som benyttes i det daglige virke". Side 11

12 De praktiserende fysioterapeuter skal ind på Sundhed.dk for at opdatere ventetider samt for at hente deres honorarspecifikationer og returregninger. Det er administrationens vurdering, at de praktiserende fysioterapeuter benytter Sundhed.dk minimum to gange pr. måned for at opdatere ventetider samt for at hente deres honorarspecifikationer samt returregninger. Siden for fysioterapi på sundhed.dk fremgår af bilag 3. Det er aftalt med praksiskonsulenterne, at de i forbindelse med arrangementer de står for, eksplicit vil sætte sundhed.dk på dagsorden, med henblik på at udbrede kendskabet. Administrationen er opmærksom på, at der har været udfordringer i forhold til ikke -elektroniske henvisninger (papirhenvisninger). Disse ikke-elektroniske henvisninger vedrører hospitalerne. Hver gang administrationen modtager en papirhenvisning kontakter administrationen den pågældende hospitalsafdeling og orienterer om reglerne således, at der ikke fremover benyttes papirhenvisninger. I det nuværende IT afregningssystem er der kun ringe muligheder for at kommunikere direkte med fysioterapeuterne via selve honorarspecifikationen. For at kompensere for denne begrænsning vil administrationen som noget nyt benytte sundhed.dk til at følge op og give en mere detaljeret orientering, når der skrives på honorarspecifikationerne. Det kan oplyses, at administrationen maksimalt kommunikerer en til to gange årligt via honorarspecifikationen. SAMARBEJDSUDVALGETS BESLUTNING Det blev besluttet, at regionsadministrationen undersøger via datakonsulentordningen, hvordan fysioterapeuter får en notifikation om nyheder på sundhed.dk. Det blev foreslået, at fysioterapeuterne understreger i eget regi, at sundhed.dk anvendes til udsendelse af nyheder. Samarbejdsudvalget følger op på sagen. JOURNALNUMMER SAGSBEHANDLER Heidi Mortensen BILAGSFORTEGNELSE 1. Bilag 1 - Kommunikation 2. Bilag 2 - Protokol 14. december Bilag 3 - Billede fra fys-siden på sundhed.dk Side 12

13 7. AFGØRELSE FRA LANDSSAMARBEJDSUDVALGET VEDR. INDDRAGELSE AF MOBILE KAPACITETER INDSTILLING 1. at samarbejdsudvalget drøfter sagen RESUME Samarbejdsudvalget har i juni 2015 oversendt en sag til Landssamarbejdsudvalget vedr. fysioterapi om inddragelse af ledige kapaciteter på fysioterapiområdet. Sagen har været behandlet i Landssamarbejdsudvalget den 26. november Landssamarbejdsudvalget for fysioterapi besluttede at hjemvise sagen til samarbejdsudvalget. SAGSFREMSTILLING Samarbejdsudvalget i Region Hovedstaden behandlede sag vedrørende inddragelse af ledige mobile ydernumre på møde den 22. juni Der kunne ikke opnås enighed imellem parterne om samlet kapacitet og inddragelse af mobile kapaciteter. Derfor blev sagen oversendt til Landssamarbejdsudvalget vedr. fysioterapi. Landssamarbejdsudvalget behandlede sagen den 26. november 2015 og besluttede at hjemvise sagen med følgende bemærkninger (jf. bilag 1): At det vedrørende optællingen af kapacitet i Frederiksberg Kommune er regionens ansvar at håndtere uoverensstemmelsen mellem den faktiske kapacitet og praksisplanen At praksisplanen beskriver den fysioterapeutiske kapacitet jf. 18 At indskrænkning af den fysioterapeutiske kapacitet jf. 21, stk. 1 kan finde sted i henhold til praksisplanen At det er kritisabelt, at regionen har tilsidesat samarbejdsudvalgets beslutning om at overdrage sagen om de ledige kapaciteter til implementeringsgruppen. I forbindelse med den fornyede behandling af sagen skal samarbejdsudvalget forholde sig til Landssamarbejdsudvalgets bemærkninger. SAMARBEJDSUDVALGETS BESLUTNING Politikersiden Med udgangspunkt i LSU beslutning om, "at det vedrørende optælling af kapaciteten i Frederiksberg Kommune er regionens ansvar at håndtere uoverensstemmelsen mellem den faktiske kapacitet og praksisplan," beslutter politikersiden at fastholde kapaciteten i praksisplanen, og regionen vil ved den først givne lejlighed inddrage en ledig mobil kapacitet (under 30 timer), når denne tilgår regionen. Fysioterapisiden Fysioterapisiden tager politikersidens beslutning til efterretning - men er ikke enig i tolkningen af LSU's svar. Politikersiden Den uheldige sammenblanding mellem kapacitetssagen og opslag af de ledige mobile kapaciteter (3 kapacitet, dvs. en kapacitet over 30 timer og to kapaciteter under 30 timer) anerkendes, hvorfor disse foreslås opslået. Fysioterapisiden Fysioterapisiden er enig i, at de ledige kapaciteter skal opslås. JOURNALNUMMER Side 13

14 SAGSBEHANDLER Sengül Köse BILAGSFORTEGNELSE 1. Bilag 1 Afgørelsesbrev til Region Hovedstaden i sag vedrørende inddragelse af mobile kapaciteter på fysioterapi Side 14

15 8. MEDDELELSE - AKTINDSIGTSBEGÆRING I KONTROLSTATISTIKKER MEDDELELSE En journalist har den 4. februar 2015 anmodet om, at Region Hovestadens afgørelse om aktindsigt af samme dato indbringes for Statsforvaltningen, som i medfør af regionslovens fører tilsynet med regionerne. Sagen vedrører Region Hovedstadens undtagelse af kontrolstatistikker for regionens alment praktiserende læger fra aktindsigt. Det er Statsforvaltningens opfattelse, at Region Hovedstaden ikke har været berettiget til at undtage oplysningerne i kontrolstatistikkerne efter offentlighedslovens 30, nr. 1. Statsforvaltningen har herved lagt vægt på, at kontrolstatistikkerne ikke indeholder oplysninger om de praktiserende lægers samlede indkomster eller omkostninger, og derfor ikke afslører størrelsen af de enkelte lægers personlige indkomst. Kontrolstatistikkerne afslører derfor efter Statsforvaltningens opfattelse ikke noget om lægernes privatøkonomi som sådan. Statsforvaltningen anmoder på den baggrund Region Hovedstaden om at genoptage sagens behandling med henblik på at træffe en ny afgørelse om aktindsigt efter offentlighedsloven. Regionen har genoptaget sagen. Afgørelsen fra Statsforvaltning vil såfremt der indsendes aktindsigtsbegæring i kontrolstatistikkerne på fysioterapiområdet blive efterlevet. JOURNALNUMMER SAGSBEHANDLER Bettina Skovgaard BILAGSFORTEGNELSE 1. Statsforvaltningens udtalelse Side 15

16 9. VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI - OPFØLGNING PÅ UNDTAGELSES- OG STATUSREDEGØRELSER INDSTILLING 1. at Samarbejdsudvalget godkender, at der på administrativt niveau holdes et møde mellem kommunerne og Region Hovedstaden med henblik på at drøfte opfølgning på undtagelses- og statusredegørelser RESUME Sagen vedr. vederlagsfri fysioterapi er den 22. januar 2016 behandlet i Den Administrative Styregruppe (DAS) - især mhp. den gældende afregningspraksis. DAS blev enige om, at Region Hovedstaden afholder møde med repræsentanter fra både kommunerne og Region Hovedstaden med henblik på at drøfte samarbejdet omkring controlling af undtagelses- og statusredegørelser. SAGSFREMSTILLING Efter krav fra kommunerne behandlede Den Administrative Styregruppe den 22. januar 2016 en sag om vederlagsfri fysioterapi. På mødet var der især fokus på kommunernes mulighed for at følge op på de indsendte undtagelses- og statusredegørelser. (se bilag) KL indgik i 2012 en afregningsaftale med Danske Regioner. Aftalen betyder, at de enkelte regioner varetager afregningsopgaven for vederlagsfri fysioterapi på vegne af kommunerne. I Region Hovedstaden foretages en afregning med de enkelte fysioterapeuter i henhold til den enhver tid gældende overenskomst på området. Afregningen i regionen sker på baggrund af de oplysninger, som indberettes fra fysioterapeuten i regionens administrative system og bygger generelt på tillid til indberetningerne. DAS blev enige om, at Region Hovedstaden skulle indkalde til administrativt møde med repræsentanter fra både kommunerne og Region Hovedstaden med henblik på at drøfte controlling af undtagelses - og statusredegørelser. SAMARBEJDSUDVALGETS BESLUTNING Fysioterapisiden spurgte om tidsperspektivet i forhold til implementeirng af elektroniske undtagelsesredegørelser. Det blev besluttet, at Samarbejdsudvalget forelægges en status på næstkommende møde. JOURNALNUMMER SAGSBEHANDLER Ulrikke Bryde-Nielsen BILAGSFORTEGNELSE 1. Vederlagsfri fysioterapi - DAS 22. januar 2016 m. konklusion Side 16

17 10. GENSIDIG ORIENTERING Ingen bemærkninger fremkom under herværende punkt. Side 17

18 11. NÆSTE MØDE Det næste møde er den 23. juni 2016 kl i Furesø Kommune. Der er formøde for politikere og fysioterapeuter fra kl Bemærk: Hørmarken nr. 2 er den midlertidige adresse for næste møde. Side 18

19 12. EVENTUELT Ingen bemærkninger fremkom under herværende punkt. Side 19

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 08.00-09.00 i mødelokale

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 08.00-09.00 i mødelokale

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 08.00-09.00 i mødelokale

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 08.00-09.00 i mødelokale

Læs mere

Status på implementering af praksisplan for fysioterapi

Status på implementering af praksisplan for fysioterapi Årlig status, november 2016 Center for Sundhed Region Hovedstaden Center for Sundhed Status på implementering af praksisplan for fysioterapi Årlig statusrapport for året 2016 af Praksisplan for fysioterapi

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 08.00-09.00 i mødelokale

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 08.00-09.00 i mødelokale

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.30-10.00 i mødelokale H6 * Der afholdes formøde for psykologerne

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 08.00-09.00 i mødelokale

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp

Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.30-10.00 i mødelokale H4 * Der afholdes formøde for psykologerne

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.00-10.00 i mødelokale H4 *

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 13.00-14.00 i mødelokale H3 *

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden BESLUTNINGER 1. møde 2014 - Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 8.00-9.00

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER 1. møde 2014 - Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i det

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp

Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.30-10.00 i mødelokale H4 * Der afholdes formøde for psykologerne

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 08.00-09.00 i mødelokale

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 08.00-09.00 i mødelokale

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.30-10.00 i mødelokale H5 *

Læs mere

Implementeringsplan for fodterapipraksis 2017

Implementeringsplan for fodterapipraksis 2017 Implementeringsplan for 2017 Center for Sundhed Region Hovedstaden Center for Sundhed Implementeringsplan for fodterapipraksis 2017 Implementeringsplan for 2017 (for Praksisplan for fodterapi 2017-2020)

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende speciallægehjælp

Samarbejdsudvalget vedrørende speciallægehjælp BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende speciallægehjælp SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende speciallægehjælp * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale H4 * Der afholdes formøde for

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende fodterapi i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende fodterapi i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende fodterapi i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende fodterapi i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 08.30-09.00 i mødelokale

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Kiropraktisk behandling

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Kiropraktisk behandling BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Kiropraktisk behandling DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Kiropraktisk behandling * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.30-10.00 i

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

Statusrapport Implementering af Praksisplan for kiropraktik. Jnr Samarbejdsudvalget for kiropraktik

Statusrapport Implementering af Praksisplan for kiropraktik. Jnr Samarbejdsudvalget for kiropraktik Statusrapport 2016 - for implementering af Praksisplan for kiropraktik 2013-2016 Samarbejdsudvalget for kiropraktik Samarbejdsudvalget for kiropraktik Statusrapport 2016 Implementering af Praksisplan for

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende speciallægehjælp

Samarbejdsudvalget vedrørende speciallægehjælp BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende speciallægehjælp SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende speciallægehjælp * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale 5 * Der afholdes formøde for

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i Mødelokale

Læs mere

Halvårlig status på implementering af praksisplan 2016

Halvårlig status på implementering af praksisplan 2016 Halvårlig status, 1. halvår 2016 dokumentet. Samarbejdsudvalget for fodterapi Samarbejdsudvalget for fodterapi Halvårlig status på implementering af praksisplan 2016 Halvårlig status for året 2016 af Praksisplan

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 10-06-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Praksisplanudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 10-06-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Praksisplanudvalget - mødesager BESLUTNINGER Praksisplanudvalget - mødesager Praksisplanudvalget MØDETIDSPUNKT 10-06-2014 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Borgmester Jørgen Glenthøj, Frederiksberg Kommune Kommunalbestyrelsesmedlem

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i Bestyrelsessalen

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 15.30-17.00 i Bestyrelsessalen

Læs mere

Statusrapport for implementering af Praksisplan for. psykologhjælp (endelig version behandlet i SU ) Statusrapport for 2016

Statusrapport for implementering af Praksisplan for. psykologhjælp (endelig version behandlet i SU ) Statusrapport for 2016 Statusrapport for 2016 Center for Sundhed Region Hovedstaden Center for Sundhed Statusrapport 2016 for implementering af Praksisplan for psykologhjælp 2014-2017 (endelig version behandlet i SU 7.2.2017)

Læs mere

Høringsskema - besvaret af Organisation: Patientinddragelsesudvalget i Region Hovedstaden E-mail: lone.holm@regionh.dk

Høringsskema - besvaret af Organisation: Patientinddragelsesudvalget i Region Hovedstaden E-mail: lone.holm@regionh.dk Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666111 Mail csu@regionh.dk Dato: 28. maj 2015 Høringsskema - besvaret af Organisation:

Læs mere

UDKAST: Plan for implementering af praksisplan for fysioterapi Seneste statusopdatering: 21. februar 2016

UDKAST: Plan for implementering af praksisplan for fysioterapi Seneste statusopdatering: 21. februar 2016 UDKAST: Plan for implementering af praksisplan for fysioterapi 2016-18 Seneste statusopdatering: 21. februar 2016 Økonomi og kapacitet Hvad Hvornår og status Hvem (tovholder / ansvarlig) Analyse af praktiserende

Læs mere

NOTAT STYRING AF VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI EFTER DEN 1. AUGUST 2008.

NOTAT STYRING AF VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI EFTER DEN 1. AUGUST 2008. NOTAT STYRING AF VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI EFTER DEN 1. AUGUST 2008. Dato 12.11.2008 Med ændring i Sundhedsloven er der behov for et overblik over den nye opgave, som kommunerne har fået. Der har ikke været

Læs mere

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Marts 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 Indledning

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp. Mødet er blevet afholdt som votering.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp. Mødet er blevet afholdt som  votering. BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp Mødet er blevet afholdt som email votering. MØDETIDSPUNKT 22-06-2016 10:00 MØDESTED Region Hovedstaden,

Læs mere

Pilotprojekt om kiropraktorers henvisningsmulighed til Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme og Radiologisk afsnit på Glostrup Hospital

Pilotprojekt om kiropraktorers henvisningsmulighed til Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme og Radiologisk afsnit på Glostrup Hospital Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Pilotprojekt om kiropraktorers henvisningsmulighed til Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme og Radiologisk afsnit på Glostrup Hospital Kongens

Læs mere

Fra Ældresagen: Kai Nørrung, Ældresagens sygehusudvalg Region Hovedstaden

Fra Ældresagen: Kai Nørrung, Ældresagens sygehusudvalg Region Hovedstaden Patientinddragelsesudvalget Tværsektoriel udvikling PROTOKOL Møde i: Patientinddragelsesudvalget Dato: 26. august 2015 Kl.: 16.00-18.00 Sted: Regionsgården, Kongens Vænge 2, Hillerød, lokale H 5 Kongens

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården BESLUTNINGER Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 13-05-2015 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Beslutningsprotokol 12-01-2016 08:30 D116 (M0022) Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig)

Læs mere

NOTAT. Om forslag til praksisplan for fysioterapi. 1. Baggrund. 2. Fokus på den styringsmæssige dagsorden

NOTAT. Om forslag til praksisplan for fysioterapi. 1. Baggrund. 2. Fokus på den styringsmæssige dagsorden Om forslag til praksisplan for fysioterapi 1. Baggrund Regionen og kommunerne i regionen skal ifølge overenskomsterne for praktiserende fysioterapeuter udarbejde en fælles praksisplan for tilrettelæggelsen

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende speciallægehjælp

Samarbejdsudvalget vedrørende speciallægehjælp BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende speciallægehjælp SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende speciallægehjælp * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale 2+3 * Der afholdes formøde

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR SUNDHED Torsdag den 28. juni 2007 Kl. 18.00 21.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 4 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

Referat (åben dagsorden)

Referat (åben dagsorden) Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 17. juni 2009 /LISPOU Refer (åben dagsorden) fra mødet i Samarbejdsudvalget på kiropraktorområdet 27. maj 2009 !"# $"%!"&! $"%!# # $"% '(" $"% Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 05-09-2014 12:00. Mødelokale H6-H7-H8. Praksisplanudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 05-09-2014 12:00. Mødelokale H6-H7-H8. Praksisplanudvalget - mødesager BESLUTNINGER Praksisplanudvalget - mødesager Praksisplanudvalget MØDETIDSPUNKT 05-09-2014 12:00 MØDESTED Mødelokale H6-H7-H8 MEDLEMMER Borgmester Jørgen Glenthøj, Frederiksberg Kommune Kommunalbestyrelsesmedlem

Læs mere

3. Drøftelse af udkast til Praksisplan for Kiropraktik med henblik på bemærkninger

3. Drøftelse af udkast til Praksisplan for Kiropraktik med henblik på bemærkninger Møde i Samarbejdsudvalget for Kiropraktik Torsdag den 26. marts 2015 kl. 16:00 Regionshuset Journalnummer: 14-000411 3. Drøftelse af udkast til Praksisplan for Kiropraktik med henblik på bemærkninger Resume

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Kiropraktisk behandling

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Kiropraktisk behandling BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Kiropraktisk behandling SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Kiropraktisk behandling * Der afholdes formøde for politikere kl. 8.30-9.00 i mødelokale H4 * Der afholdes

Læs mere

Referat. fra mødet den 27-01-2011 kl. 13.00 i byrådssalen på rådhuset i Hanstholm.

Referat. fra mødet den 27-01-2011 kl. 13.00 i byrådssalen på rådhuset i Hanstholm. Referat fra mødet den kl. 13.00 i byrådssalen på rådhuset i Hanstholm. Medlemmer: Else Wienberg, Heinz Hvid, Jørgen Færk Jørgensen, Kim Nielsen, DH, Mikael Fenger, Peter Sørensen, Ulla Vestergaard, Aase

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

KONKLUSIONER. Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard, Nivå

KONKLUSIONER. Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard, Nivå Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKLUSIONER Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard,

Læs mere

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Afrapportering af fremdriften. Arbejdsgruppen skal inden årets udgang afrapportere fremdriften til den administrative styregruppe.

Læs mere

Praksisplan på fysioterapiområdet

Praksisplan på fysioterapiområdet Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Tine Canvin Afdeling: Praksisafdelingen E-mail: Tine.Canvin@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/17608 Telefon: 76631409 Dato: 11. august 2009 Notat Praksisplan på

Læs mere

Referat af åben dagsorden

Referat af åben dagsorden Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 20. december 2011 /METANE Refer af åben dagsorden fra mødet i Samarbejdsudvalg for psykologer 7. december 2011 kl. 09:00 i Lokale C4 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i lokale

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Kære psykologer med ydernummer i Region H,

Kære psykologer med ydernummer i Region H, Kære psykologer med ydernummer i Region H, Hermed nyheder fra Region H. Kurset i november Evaluering af psykoterapi v. psykolog Bernt Langvasbråten (Norge) Fremmødet var lidt mindre end vanligt (ca. 80

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR SUNDHED Torsdag den 20. september 2007 Kl. 18.00 21.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 7 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

UNDERUDVALGET VEDR. PRAKSIS - OG FOREBYGGELSESOMRÅDET. Tirsdag den 25. marts 2008. Kl. 16.00 19.00. Regionsgården i Hillerød, mødelokale H-4

UNDERUDVALGET VEDR. PRAKSIS - OG FOREBYGGELSESOMRÅDET. Tirsdag den 25. marts 2008. Kl. 16.00 19.00. Regionsgården i Hillerød, mødelokale H-4 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN UNDERUDVALGET VEDR. PRAKSIS - OG Tirsdag den 25. marts 2008 Kl. 16.00 19.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H-4 Møde nr. 2 Medlemmer: Vibeke Rosdahl (B) - formand Per

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Kiropraktisk behandling

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Kiropraktisk behandling BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Kiropraktisk behandling DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Kiropraktisk behandling * Der afholdes formøde for politikere kl. 8.00-9.00 i mødelokale

Læs mere

Referat til Regionsbestyrelsesmøde 5. maj 2015 kl. 13.00-16.00 i mødelokalet på Nørre Voldgade 90, 1358 København K

Referat til Regionsbestyrelsesmøde 5. maj 2015 kl. 13.00-16.00 i mødelokalet på Nørre Voldgade 90, 1358 København K Referat til Regionsbestyrelsesmøde 5. maj 2015 kl. 13.00-16.00 i mødelokalet på Nørre Voldgade 90, 1358 København K Indhold Dagsorden til Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

Notat vedr. Ny Overenskomst for Fysioterapien

Notat vedr. Ny Overenskomst for Fysioterapien Område: Overenskomst Fysioterapi Afdeling: Praksisafdelingen Journal nr.: 14/28031 Dato: 2. september 2014 Udarbejdet af: Susanne Krysiak E mail: susanne.krysiak@rsyd.dk Telefon: Notat vedr. Ny Overenskomst

Læs mere

Notat. Til Styregruppen for Kvalitet. Projektbeskrivelse

Notat. Til Styregruppen for Kvalitet. Projektbeskrivelse Notat Til Styregruppen for Kvalitet Projektbeskrivelse - Implementering af kliniske retningslinjer på diagnoser i den vederlagsfrie ordning: Pilottest af implementeringsmetoder 1. Baggrund Som det fremgår

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Afbud: Bo Hansen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende speciallægehjælp

Samarbejdsudvalget vedrørende speciallægehjælp BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende speciallægehjælp SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende speciallægehjælp * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.30-17.30 i mødelokale H4 * Der afholdes formøde for

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

Modelprojekter for nye samarbejdsformer 4. kvartal 2016 sep-16 i udvalgte samordningsudvalg/kommuner fra 1. kvartal

Modelprojekter for nye samarbejdsformer 4. kvartal 2016 sep-16 i udvalgte samordningsudvalg/kommuner fra 1. kvartal For perioden frem til og med 2. kvartal 2018 Hvilke indsatser forventes at lande hvornår i DAS og Samordningsudvalgene - Sundhedsn 2015-2018 Opdateret 07.09.2017 Indsats 6 Nye samarbejdsformer Udvælge

Læs mere

Fra Ældresagen: Kai Nørrung, Ældresagens sygehusudvalg Region Hovedstaden

Fra Ældresagen: Kai Nørrung, Ældresagens sygehusudvalg Region Hovedstaden Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Møde i: Patientinddragelsesudvalget Dato: 20. juni Kl.: 14-16 Sted: Regionsgården Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 20650887

Læs mere

Forretningsorden for samarbejdsudvalget vedr. almen praksis i Region Hovedstaden

Forretningsorden for samarbejdsudvalget vedr. almen praksis i Region Hovedstaden Forretningsorden for samarbejdsudvalget vedr. almen praksis i Region Hovedstaden 2. december 2014 1 Samarbejdsudvalgets nedsættelse Side 2 Samarbejdsudvalget er nedsat i henhold til Overenskomst om almen

Læs mere

D A G S O R D E N SUNDHEDSKOORDINATIONSUDVALGET. Tirsdag den 11. september 2007. Kl. 8.30. Regionsgården i Hillerød, mødelokale H23. Møde nr.

D A G S O R D E N SUNDHEDSKOORDINATIONSUDVALGET. Tirsdag den 11. september 2007. Kl. 8.30. Regionsgården i Hillerød, mødelokale H23. Møde nr. D A G S O R D E N Tirsdag den 11. september 2007 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H23 Møde nr. 4 Medlemmer: Kirsten Lee, Region Hovedstaden Per Seerup Knudsen, Region Hovedstaden Nina Berrig,

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 11-12-2015 11:30. Mødelokale H3 på regionsgården. Praksisplanudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 11-12-2015 11:30. Mødelokale H3 på regionsgården. Praksisplanudvalget - mødesager BESLUTNINGER Praksisplanudvalget - mødesager Praksisplanudvalget MØDETIDSPUNKT 11-12-2015 11:30 MØDESTED Mødelokale H3 på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand Erik Sejersten Rådsmedlem

Læs mere

Udgifterne i den midtjyske region til vederlagsfri fysioterapi ved praktiserende fysioterapeut har gennem en årrække været stigende.

Udgifterne i den midtjyske region til vederlagsfri fysioterapi ved praktiserende fysioterapeut har gennem en årrække været stigende. Styrings- og handlemuligheder i forhold til vederlagsfri fysioterapi 1. Baggrund Udgifterne i den midtjyske region til vederlagsfri fysioterapi ved praktiserende fysioterapeut har gennem en årrække været

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Referat Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Referat Dato: 26. marts 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: kl. 13,30-15,45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/11 Forslag til Frivillighedspolitik

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 NOTAT 16. maj 2015 Journal nr. Indhold Indledning... 2 Styring af området... 3 Udviklingen i Frederikssund Kommune... 5 Status i forhold til øvrige kommuner... 6

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

Skema til høringssvar Praksisplan for Fysioterapi 2011-2014

Skema til høringssvar Praksisplan for Fysioterapi 2011-2014 Skema til høringssvar Praksisplan for Fysioterapi 2011-2014 Skemaet er inddelt i forhold til hvert afsnit med plads til bemærkninger til indholdet i hvert enkelt afsnit, dvs. de forskrevne tekster med

Læs mere

Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 8. juni 2006 Punkt nr. 4

Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 8. juni 2006 Punkt nr. 4 Region Midtjylland Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 8. juni 2006 Punkt nr. 4 Dokumentnr. 5432/06 SYGESIKRINGENS FORHANDLINGSUDVALG DANSKE FYSIOTERAPEUTER AFTALE MELLEM SYGESIKRINGENS

Læs mere

Ulrikke Bryde Nielsen, konsulent, Center for Sundhed, Region Hovedstaden

Ulrikke Bryde Nielsen, konsulent, Center for Sundhed, Region Hovedstaden Møde i: Arb.gruppen vedr. genoptræning, rehabilitering og hjælpemidler Dato: 13. november 2015 Kl.: Formøde kl. 9.00 og ordinært møde kl. 10-12.00. Der serveres frokost, og kaffe/the. Sted: Hjælpemiddelcenteret,

Læs mere

(evt. afbud til mødet på mobil 20540887 eller mail lone.holm@regionh.dk) Center for Sundhed. Tværsektoriel Udvikling. Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

(evt. afbud til mødet på mobil 20540887 eller mail lone.holm@regionh.dk) Center for Sundhed. Tværsektoriel Udvikling. Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Møde i: Arbejdsgruppen vedr. Aktivt samarbejde med borgerne Dato: 20. januar 2016 Kl.: 17.00-20.00 Sted: Mødelokale H6, Regionsgården,

Læs mere

Bilag til punkt 5 SU fysioterapi d. 18. december 2014

Bilag til punkt 5 SU fysioterapi d. 18. december 2014 Bilag til punkt 5 SU fysioterapi d. 18. december 2014 Konkrete ændringsforslag til høringsudkast Praksisplan 2015-2018 Høringspart: Indkommet ændringsforslag: Administrationens indstilling: Danske fysioterapeuter

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 13. august 2009. Nr. 778. Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger. Statsforvaltningens brev en til journalist.

Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger. Statsforvaltningens brev en til journalist. Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger Statsforvaltningens brev en til journalist. 2015-13448 Dato: 08-0 1-2016 Henvendelse vedrørende Region Hovedstaden om aktindsigt Du har den

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser REFERAT Møde i: Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Dato: 10. september 2015 Kl.: 9:00-12:00 Sted: Deltagere: Hvidovre Hospital, Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre lokale

Læs mere

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMBWI/DEPTR Sags nr.: 1205091 Dok. Nr.: 1160795 Dato: 11. marts 2013 Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse

Læs mere

Referat Lægekommunekontaktudvalget SÆH-sekretariatet

Referat Lægekommunekontaktudvalget SÆH-sekretariatet Referat Lægekommunekontaktudvalget SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 16:30 Mødet afsluttet: kl. 18:30 Mødested: Rådhuset, lokale 329 Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Deltagere

Læs mere

Høringssvar praksisplan for fysioterapi

Høringssvar praksisplan for fysioterapi 10.11.2010 Region Syddanmark Att.: morten.gunnersen@regionsyddanmark.dk Høringssvar praksisplan for fysioterapi Region Syddanmark har den 30-09-2010 sendt et udkast til Praksisplan for fysioterapi til

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune Regionsrådet Region Hovedstaden j.nr. 7-203-05-79/25 modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i

Læs mere

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 28. september Kl på Regionsgården i H6. Møde nr. 6. Medlemmer:

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 28. september Kl på Regionsgården i H6. Møde nr. 6. Medlemmer: K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN 28. september 2010 Kl. 17.00 på Regionsgården i H6 Møde nr. 6 Medlemmer: Jannie Hjerpe (F), formand Julie Herdal Molbech (F) Per Seerup Knudsen (A) Lene Kaspersen

Læs mere

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALGET VEDR. SUNDHED Tirsdag den 20. juni 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3.

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALGET VEDR. SUNDHED Tirsdag den 20. juni 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3. B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget Tirsdag den 20. juni 2006 Kl. 17.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3 Medlemmer: Vibeke Rosdahl Jens-Ole Andersen Sophie

Læs mere

UDVALGET VEDR. TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE

UDVALGET VEDR. TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE BESLUTNINGER Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde - mødesager UDVALGET VEDR. TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE MØDETIDSPUNKT 24-06-2015 18:00 MØDESTED Edinburgh, Skotland MEDLEMMER Maja Holt Højgaard Hanne

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Hospitalsenheden Vest. Årsberetning 2010. Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland

Hospitalsenheden Vest. Årsberetning 2010. Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland Hospitalsenheden Vest Årsberetning 2010 Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland Staben Kvalitet og Udvikling Januar 2011 Indhold Side Baggrund... 3 Formål med samarbejdsgruppen

Læs mere

De administrative opgaver forbundet med den vederlagsfri fysioterapi

De administrative opgaver forbundet med den vederlagsfri fysioterapi Arbejdsgruppe vedr. De administrative opgaver forbundet med den vederlagsfri fysioterapi Gruppens sekretærer: Hanne Jeppesen, Region Syddanmark (Hanne.Jeppesen@regionsyddanmark.dk) Gitte Duelund Jensen,

Læs mere