Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011"

Transkript

1 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning - information og undervisning 2) Socialt frivilligt arbejde for borgere i Odense - hjælp og selvhjælp til øget livskvalitet 3) Foreninger og virksomheder - frivillige og sociale relationer Vores formål er, at: a) Understøtte, videreudvikle og synliggøre det frivillige sociale arbejde i Odense med det formål, at øge borgernes livskvalitet. o Skabe nye opgaveområder for frivilliges viden og kompetencer for anvendelse til gavn for den aktive indsats i det sociale arbejde o Rådgive foreninger om nye metoder i arbejdet med livskriser og styrke samarbejdet o Skabe øget interesse for social ansvarlighed i virksomheder(csr) til gavn for medarbejder og det odenseanske erhvervsliv gennem sociale samarbejdsrelationer med foreninger. o Formidle tilbud og information til borgerne fra andre foreninger b) Virke forebyggende, sundhedsfremmende og integrerende ved at støtte socialt sårbare mennesker o Informere om nye metoder til, at bearbejde livskriser midtvejs og fremadrettet o Udvikle frivilliges faglige og sociale kompetencer for, at understøtte med livskrise samtaler o Skabe adgang for alle borgere til livskrise samtaler uden økonomisk aspekt c) Medvirke til udvikling af socialt arbejde i Odense og på sigt ved oprettelse af en social økonomisk fond o Under hensynstagen til konsolidering, kan der af årets overskud foretages uddeling til formål, der kan medvirke til social udvikling, socialt iværksætteri og social formidling i Odense. Vedtægter godkendt - stiftende generalforsamling den 28.februar 2011 Side 1 af 6

2 Medlemskab 3 Som medlem af foreningen kan optages enkeltpersoner over 18 år og kollektiv medlemsskaber som foreninger og virksomheder, som er enige i foreningens formålsparagraf, og som vil støtte foreningens virke. Stk. 3a Kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling og dækker regnskabsperioden, som er kalenderåret. Kollektive medlemskaber giver stemmeret for 1 person, men er ikke opstillingsberettiget til bestyrelsen. Stk. 3b Indmeldelse sker ved indbetaling af kontingentet - kontant, girokort eller netbank. Stk. 3c Stemmeberettigede til generalforsamlingen er medlemmer, der har betalt kontingent senest d. 1. februar. Stk. 3d Såvel enkelt som kollektive medlemskaber har kun stemmeret ved personligt fremmøde. Stk. 3e Den til enhver tid siddende bestyrelse er bemyndiget til, i særlige tilfælde, at ekskludere et medlem - hvor der sker brud på tavshedspligten eller udvises illoyalt adfærd, som er uforenelig med foreningens formål og den tillid, foreningen skal kunne have til personale og frivillige med tilknytning til foreningen. Bestyrelsen skal fremlægge og redegøre for en sådan disposition på næstfølgende generalforsamling til endelig vedtagelse, dog har et ekskluderet medlem taleret på generalforsamlingen og mulighed for genoptagelse ved 2/3 majoritet af de afgivne stemmer af medlemskredsen på en generalforsamling. Stk. 3f Ingen, der er tilknyttet foreningen - det være sig som medarbejder eller frivillig, - må bruge foreningen til fremme af politiske, religiøse, behandlingsmæssige eller privatøkonomiske interesser. Vedtægter godkendt - stiftende generalforsamling den 28.februar 2011 Side 2 af 6

3 Generalforsamling 4 Stk. 4a Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Stk. 4b Den ordinære generalforsamling afholdes den 1. torsdag i februar og sammenkaldes med 3.ugers varsel, dog senest den 2. torsdag i januar ved indkaldelse via mail og på hjemmeside til medlemmerne med angivelse af dagsorden, tid og sted, bestyrelsens sammensætning og hvem, der er på valg. Stk. 4c Ved stiftende generalforsamling af foreningen 2011, vælges 2 bestyrelsesmedlemmer for en periode på et år og 3 bestyrelsesmedlemmer for en periode på 2 år, ved årlige generalforsamlinger. Der vælges 2 interne revisorer og en suppleant vælges for et år. Stk. 4d Indkomne forslag til dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før afholdelsen af generalforsamling. Indkomne forslag skal udsendes via mail og på hjemmeside til medlemmerne 8 dage før generalforsamlingen. Stk. 4e Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal. Et forslag, der er forkastet på en ordinær generalforsamling, kan ikke fremsættes på ny før næste ordinære generalforsamling. Stk. 4f Almindeligvis foregår afstemninger ved håndsoprækning, men skal ske skriftligt, når dirigenten, et medlem af bestyrelsen eller 2 medlemmer forlanger det. Stk. 4g Valg af bestyrelsesmedlemmer skal altid ske skriftligt, såfremt der er opstillet flere kandidater, end der skal vælges. Stk. 4h Skulle stemmerne på 2 kandidater stå lige, foretages omvalg mellem disse to. Skulle stemmerne atter stå lige, anvendes lodtrækning. Stk. 4i Dagsorden udsendes senest 7 dage før møde. 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens beretning til godkendelse 4. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse og budget til orientering. 5. Meddelelser om legater m.v. 6. Behandling af indkomne forslag 7. Valg af bestyrelse iht Orientering om hovedpunkterne i det kommende års aktiviteter 9. Eventuelt Vedtægter godkendt - stiftende generalforsamling den 28.februar 2011 Side 3 af 6

4 Bestyrelsen 5 Stk. 5a Bestyrelsen er ansvarlig for driften i foreningen Stk. 5b Bestyrelsen består af 5 medlemmer som vælges på generalforsamlingen. Sammensætningen tilstræbes, at komplementere områderne økonomi, ledelse/hr, kommunikation, jura/lobby, salg og marketing og tilknytning til både det offentlige og private arbejdsmarked. Alle valg gælder 2 år, dog kun 1.år i foreningens stiftelses år Der vælges 1 suppleant for 1 år ad gangen. Stk. 5c På første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand og kasserer og fastlægger en turnus for hvem, der er på valg det enkelte år. Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden, dog under hensyn til stk. 5b til 5e. Af forretningsorden fremgår fordeling af opgaver og kompetencer for henholdsvis bestyrelsen, forretningsudvalget, frivillige o.a. Stk. 5d Der udarbejdes beslutningsreferat af bestyrelsesmøderne og referatet offentliggøres på foreningens webside. Stk. 5e Bestyrelsen kan ansætte personale til varetagelse af den daglige drift i henhold til bestyrelsens overordnede beslutninger - herunder budget og regnskab, frivillige, projektleder m.fl. samt udarbejdelse af oplæg til bestyrelsens beslutninger. Stk. 5f Foreningens medlemmer eller bestyrelse hæfter ikke af nogen art Stk. 5g Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmerne er til stede. Stk. 5h Bestyrelsen beslutninger afgøres med almindeligt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Vedtægter godkendt - stiftende generalforsamling den 28.februar 2011 Side 4 af 6

5 Ekstraordinær generalforsamling 7 Stk. 7a Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen. Desuden skal der indkaldes, når mindst 10 medlemmerne skriftligt begærer dette og fremsender begrundet dagsorden. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal i alle tilfælde ske med 14 dages varsel. Stk. 7b Den ekstraordinære generalforsamling har samme myndighed som den ordinære generalforsamling. Stk. 7c Et forslag, der er forkastet på en ekstraordinær generalforsamling, kan ikke fremsættes på ny før næste ordinære generalforsamling. Regnskab og formue 8 Stk. 8a Det reviderede regnskab - omfattende kalenderåret - fremlægges til godkendelse af generalforsamlingen. Regnskabet revideres af revisor udpeget af bestyrelsen. Stk. 8b Økonomiske midler opbevares adskilt på formuekonto og driftskonto. Bestyrelse udarbejder økonomiplan. Stk. 8c Der kan kun hæves fra formuekontoen med 2 samtidige underskrifter fra formanden og kassereren eller ved et bestyrelsesmedlem. Ansvar 9 Stk. 9a Formanden og kassereren tegner i fællesskab foreningen i økonomiske/juridiske forhold og foreningen kan ikke stifte gæld. Stk. 9b Bestyrelsen bemyndiges til at uddele prokura (fuldmagt), som legitimerer fuldmægtigen til, at handle for foreningen i forhold, der hører til den normale drift. Vedtægter godkendt - stiftende generalforsamling den 28.februar 2011 Side 5 af 6

6 Vedtægtsændringer 10 Vedtægtsændringer kræver 2/3 majoritet af de tilstedeværende afgivne stemmer af medlemskredsen og kvalificerede udgør mindst 50 % af foreningens medlemmer til stede på en generalforsamling. Opløsning af foreningen 11 Stk. 11a Til gyldig beslutning om foreningens opløsning kræves 2/3 flertal af de afgivne stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den sidste afholdes mindst en måned og højst to måneder efter den 1. generalforsamling. Stk. 11b Foreningens formue og ejendom skal ved opløsning efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse herom, tilfalde et eller flere sociale projekter, hvis formål ligger tæt op ad formålet for foreningen. Stk. 11c Bestyrelsen træffer endelig afgørelse ved fordeling af formue og ejendom, i tilfælde af uenighed på generalforsamlingen. Stiftelsesdato 12 Vedtægterne vedtaget på stiftende generalforsamling den 28.februar 2011 Godkendt af bestyrelsen: Vedtægter godkendt - stiftende generalforsamling den 28.februar 2011 Side 6 af 6

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen ADVOKATHUS NORD Gert Storkborg Jensen Advokat (H) Tlf.: 96 96 22 22 kd@advokathusnord.dk Sagsnr.: GSJ/KD- 30000 Vedtægter for Brønderslev Borgerforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

3 Medlemskreds og kontingent Stk. 1. Som medlemmer kan optages enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål.

3 Medlemskreds og kontingent Stk. 1. Som medlemmer kan optages enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål. Vedtægter for Varde Kasernes Venner (VKV). 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Varde Kasernes Venner. Foreningens hjemsted er Varde Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at støtte og

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011 Informationsmøde Vedrørende planerne for sammenlægning af AGU og AB Den 20 januar 2011 Agenda for mødet Velkomst Præsentation af dirigent Præsentation af sammenlægningsplanerne Spørgsmål til planerne Kaffe/te/øl/vand

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Side 2 af 4 1 Navn og hjemsted Kinorevuen's Venner er en forening med hjemsted i Rebild Kommune. 2 Formål Kinorevuens Venner har

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

b) Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Syddjurs kommune.

b) Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Syddjurs kommune. 1. NAVN OG HJEMSTED: a) Foreningens navn er Mørke - Ådalens Net. b) Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Syddjurs kommune. 2. FORMÅL: Mørke - Ådalens Net er en almennyttig og ukommerciel

Læs mere

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Foreningens formål 1. Foreningens navn er Nordjysk Kampsportscenter og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Foreningen er stiftet den 1. februar 1972. Nordjysk Kampsportscenter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING"

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS BYBI FORENING VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING" 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Københavns Bybi Forening". Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. Foreningen er en almennyttig forening, der kan

Læs mere

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. stk. 1 Klubben har tilhørsforhold og adresse i Multihuset, Under Lien 60, 9000 Aalborg og bærer navnet Aalborg KFUM Fodbold. stk. 2 De til

Læs mere