LOKALPLAN NR. 707 SOMMERHUSOMRÅDET BOLILMARK SKÆRBÆK KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN NR. 707 SOMMERHUSOMRÅDET BOLILMARK SKÆRBÆK KOMMUNE"

Transkript

1 LOKALPLAN NR. 707 SOMMERHUSOMRÅDET BOLILMARK SKÆRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING SEPTEMBER 2003

2 VEJLEDNING Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje osv. skal anvendes, placeres og udformes indenfor et bestemt område. Byrådet kan på ethvert tidspunkt beslutte, at udarbejde et lokalplanforslag. Efter planloven skal Byrådet udarbejde en lokalplan: inden større byggeri, anlægsarbejde eller udstykning kan sættes i gang. når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse Formålet med lokalplanpligten er at opnå større sammenhæng i planlægningen og inddrage borgerne heri. Et lokalplanforslag skal derfor offentliggøres i mindst 8 uger. Herefter vurderer Byrådet eventuelle indsigelser og ændringsforslag og vedtager planen endeligt. Lokalplanens retsvirkninger er beskrevet i lokalplanen. Læsevejledning. Lokalplanen består af en redegørelse og lokalplanbestemmelser. I redegørelsen fortælles kort om de eksisterende forhold inden for og omkring lokalplanområdet. Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning og lovgivning beskrives også. Lokalplanbestemmelserne er bindende og tinglyses på de ejendomme lokalplanen omfatter. Yderligere oplysninger: Skærbæk Kommune Teknisk Forvaltning Storegade Skærbæk Tlf.:

3 INDHOLD REDEGØRELSE 5 LOKALPLANENS FORMÅL. 5 LOKALPLANOMRÅDET. 6 LOKALPLANOMRÅDETS OMGIVELSER. 13 LOKALPLANENS SAMMENHÆNG MED ANDEN PLANLÆGNING. 13 TILLADELSE FRA ANDEN MYNDIGHED. 16 LOKALPLANENS BESTEMMELSER LOKALPLANENS FORMÅL OMRÅDETS AFGRÆNSNING, OPDELING OG ZONESTATUS OMRÅDETS ANVENDELSE UDSTYKNINGER BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN UBEBYGGEDE AREALER, BEPLANTNING OG HEGN VEJ-, STI OG PARKERINGSFORHOLD TEKNISKE ANLÆG OPHÆVELSE AF SERVITUT OPHÆVELSE AF BYPLANVEDTÆGT. 20 RETSVIRKNINGER. 21 VEDTAGELSE. 21 OFFENTLIGGØRELSE. 21 BILAG 23 FACADEFARVER. 23 FARVER PÅ MINDRE BYGNINGSDELE. 23 KORTBILAG KORTBILAG 1: MATRIKELKORT OMRÅDEAFGRÆNSNING KORTBILAG 2: GRUNDKORT - EKSISTERENDE FORHOLD KORTBILAG 3: FREDEDE AREALER OG PLANTAGE KORTBILAG 4: 3 HEDE OG STRANDENG 3

4 4

5 REDEGØRELSE N LOKALPLAN-! OMRÅDE Oversigtskort. Ej målfast. REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORMÅL. Sommerhusområdet Bolilmark blev etableret i 1960 erne og hele områdets udstykning mv. blev fastlagt i byplanvedtægt nr. 14. Byplanvedtægt nr. 14 har nogle ret restriktive bestemmelser for områdets bebyggelse, f.eks. foreskriver planen, at bygningernes tage skal belægges med græstørv og bygningernes ydervægge skal behandles med farveløs, brun eller sort imprægneringsvæske. Der har været en tilbagevendende diskussion blandt grundejerne i området om, hvorvidt disse bestemmelser skal søges opretholdt eller om der skal ske en revurdering. Nogle grundejere er af den mening, at bestemmelserne helt skal ophæves. Skærbæk Kommune modtager mange henvendelser og ansøgninger om dispensation fra bestemmelserne. I andre tilfælde er byplanvedtægtens bestemmelser blevet tilsidesat uden samtykke fra Kommunen. Kommunen har i flere omgange brugt mange ressourcer på, at få enkelte grundejere til at overholde bestemmelserne om, at husenes tage skal beklædes med græstørv. 5

6 REDEGØRELSE Sommerhusområdets kvalitet som helhed er i fare for at blive ødelagt af en tilfældig, individuel udvikling. Det har derfor været et længe næret ønske, at få lavet en ny lokalplan for området, hvor der én gang for alle bliver taget stilling til, hvilke bestemmelser der skal til for at sikre områdets mange kvaliteter og på hvilke punkter, der kan ske en lempelse i forhold til bestemmelserne i den gældende byplanvedtægt. Formålet med denne lokalplan er således at værne om stedets kvalitet og sørge for, at udviklingen ikke anretter skader, således at sommerhusområdet fastholdes som et attraktivt feriested. LOKALPLANOMRÅDET. Lokalplanområdet er beliggende på den midt-nordlige del af Rømø umiddelbart nord for Vesterhavsvej. Lokalplanområdet er afgrænset som vist på kortbilagene og området har et samlet areal på ca. 70 ha. I lokalplanområdet er der pt. bygget 235 sommerhuse og ét postkassehus. Der er udstykket yderligere 6 grunde, der kan bebygges med sommerhuse. Derudover er der mulighed for at udstykke 2 sommerhusgrunde, se kortbilag 1. Kuperet terræn i sommerhusområdet Sommerhusområdet ligger temmelig åbent i hedelandskabet. Hele området ligger relativt lavt, men terrænet i lokalplanområdet er let kuperet. Store dele af sommerhusområdet er åbent og kun bevokset med lyng, forskellige græsarter og andre lave hedebeplantninger. Andre dele af 6

7 REDEGØRELSE sommerhusområdet er mere eller mindre tilplantet med mindre træer, - typisk fyrtræer. Udgangspunktet for bestemmelserne i nærværende lokalplan er, at bebyggelsen mht. placering, proportion, form, materialevalg og farver skal respektere det omgivende landskab. Vejforhold Adgangen til sommerhusområdet går via en ca. 2 km lang adgangsvej fra Juvrevej. Sommerhusområdet er bygget op omkring en gennemgående vej, Ringvejen. Fra Ringvejen er der flere større eller mindre sideveje, Trinnesvej, Blåbærvej, Tranebærvej, Rævlingevej, Gøgevej, Mågevej, Spurvevej, Granvej, Fyrvej, Hjejlevej, Rørvej og Harevej. Der er to gennemgående forbindelser mellem Ringvejens østlige og vestlige del, nemlig Hjejlevej og Spurvevej/Fyrvej. De øvrige sideveje er blinde. Der findes endvidere nogle få stier i sommerhusområdet, som giver adgang til hedearealerne øst for sommerhusområdet. Derudover findes en gang- og cykelsti kaldet Lakolkstien, som forbinder sommerhusområdet med butikscentret på Lakolk. Ringvejen er udlagt i 10 meters bredde mens Trinnesvej, Blåbærvej, Spurvevej, Fyrvej og Hjejlevej er udlagt i 8 meters bredde. Alle øvrige veje er udlagt i 6 meters bredde. Stier er udlagt i 5 meters bredde. Det samlede vejforløb i lokalplanområdet er ca. 6 km langt. En stor del af lokalplanområdet er privat udstykket med det resultat, at vejarealet i lokalplanområdet er delt op på 44 forskellige matrikler fordelt på 7 forskellige ejere. Alle vejene er dog private fællesveje hvorfor ejerforholdene til de enkelte matrikler ikke har den store praktiske betydning. Grundstørrelser I den eksisterende byplanvedtægt er det fastlagt, at de enkelte grunde skal have en størrelse på min m 2. Bestemmelsen har to formål, dels den rent visuelle og dels et miljømæssigt. En større koncentration af bygninger vil medføre en belastning af grundvandet, idet bortledning af spildevand foregår ved nedsivning. Nærværende lokalplan ændrer derfor ikke på dette. Bygningernes størrelse og placering Byplanvedtægten indeholder også bestemmelser om bygningers placering på de enkelte grunde. Bygningerne skal placeres mindst 10 meter til naboskel og mod veje og stier skal der være 15 meter til vejmidte. Som det fremgår af ovenstående, er sommerhusområdet tæt på at være udbygget. Ny bebyggelse vil derfor primært være i form af udhuse eller tilbygninger til eksisterende sommerhuse. Ved opførelse af udhuse eller tilbygninger kan det i nogle tilfælde være vanskeligt at placere den nye bygning således, at de eksisterende afstandskrav kan opretholdes. Nærværende lokalplan åbner således mulighed for, at udhuse, småbygninger og tilbygninger kan placeres i en afstand af 5 meter fra skel. 7

8 REDEGØRELSE Sommerhuse placeret åbent i landskabet Lokalplanen sikrer også, at eventuelle fremtidige tilbygninger placeres i tilknytning til de eksisterende bygninger. Det hidtidige krav om, at garager og udhuse skal sammenbygges med beboelsesbygningen, evt. ved en forbindelsesmur, opretholdes dog ikke. Byplanvedtægten foreskriver, at ingen bygning må placeres på klit eller bakketop eller så nær ved en sådan, at mere end bygningens tag og skorsten rager op over toppen. Denne bestemmelse er med til at sikre, at landskabets naturlige linier og terrænformer bevares og, at naboerne ikke generes af indblik. Der er imidlertid ofte konflikt mellem denne bestemmelse og vedtægtens bestemmelse om, at sokkelkoten skal være min. 4,00 m, af hensyn til risikoen for oversvømmelse i forbindelse med stormflod. Nærværende lokalplan foreskriver, at bygninger skal placeres så hensigtsmæssigt i naturen som muligt, men der gives også tilladelse til terrænreguleringer op til kote 4,5 m, således at nybygninger kan opføres med en minimum gulvkote på kote 4,6 m, som er den kote Stormrådet vurderer som sikker. Dige vest for sommerhusområdet, etableret i

9 REDEGØRELSE Stormrådet kan nedsætte eller helt afvise erstatning i tilfælde, hvor bygninger er opført et sted, hvor der er særlig risiko for skader forårsaget af stormflod. Risikoen for oversvømmelser i forbindelse med stormflod er imidlertid blevet reduceret, idet sommerhusområdet i 2001 blev sikret med et dige mod vest. Diget blev etableret som huludfyldning af en eksisterende klitrække. Byplanvedtægten stiller krav om, at nye sommerhuse skal have en minimumstørrelse på 45 m 2. Der er ikke angivet nogen maksimumstørrelse hvilket betyder, at byggelovens regler om, at en sommerhusgrund højst kan have en bebyggelsesprocent på 10, gælder. Det betyder, at der pt. kan bygges sommerhuse på 250 m 2. For at undgå så store huse og den medfølgende meget intensive udnyttelse af sådanne huse, tillader lokalplanen en maksimal sommerhusstørrelse på 150 m 2. Bebyggelsens ydre fremtræden Den nuværende byplanvedtægts bestemmelser om, at husenes tage skal beklædes med græstørv sikrer, at bebyggelsen i høj grad falder i med naturen. Byplanvedtægtens bestemmelser om, at der kun må anvendes farveløs, brun eller sort imprægneringsvæske skyldes også et ønske om, at bebyggelsen ikke skal virke synlig i landskabet. Kravet om at bygningerne skal opføres i træ, er kendetegnende for feriehusbebyggelse i Danmark. Når sommerhusområdet betragtes på afstand, virker de bygninger, hvor facader eller gavltrekanter, udhæng og stern er malet i stærke eller lyse farver, meget synlige i landskabet. Også de huse, der ikke er beklædt med græstørv, lyser meget op. Bygning der lyser op i landskabet Nærværende lokalplan fastholder kravet om, at både beboelseshuse og udhuse skal opføres i træ og tagene skal beklædes med græstørv. I lokalplanen åbnes der mulighed for at anvende 9

10 REDEGØRELSE flere farver end de hidtidige muligheder i byplanvedtægten, men der må kun anvendes farver, der er i harmoni med den omkringliggende natur. Der må således fremover anvendes grønne farver i en nuance, der svarer til den bevoksning, der er i området. Der må også anvendes sorte, brune, grå og gråblå nuancer. Efter massive indsigelser til lokalplanforslaget, er der åbnet mulighed for, at anvende svensk rød. Bagerst i denne lokalplan findes der et bilag, hvor de nøjagtige farvenuancer er angivet. Lokalplanens nye bestemmelser om farver og materialevalg tager således ikke udgangspunkt i, hvad der kan være pænt for den enkelte bygning. Bestemmelserne tager udgangspunkt i, at bebyggelsen som helhed er i harmoni med det omgivende landskab. Skærbæk Kommune har i en række tilfælde meddelt dispensationer til at anvende andre facadefarver end dem, der er fastlagt i Byplanvedtægt nr. 14. Dispensationer er givet på den betingelse, at facaden males om, hvis den anvendte farve ikke falder ind under bestemmelserne i en ny lokalplan for området. Hidtidige lovlige farvevalg kan fortsætte trods nye bestemmelser. Ved fremtidige ændringer i farvevalg skal farven bringes i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. I lokalplanen åbnes der mulighed for etablering af glaspartier i begrænset omfang. Glaspartier skal være i overensstemmelse med de enkelte bygningers form og proportioner. Ubebyggede arealer Den oprindelige byplanvedtægt opstiller bestemmelser om, at der kun må etableres levende hegn mellem ejendommene. Nærværende lokalplan opretholder dette og opstiller endvidere bestemmelser om terrænregulering samt befæstning, beplantning og tilsåning. Adgang til et sommerhus, hvor befæstning er undgået 10

11 REDEGØRELSE Princippet i lokalplanens bestemmelser er, at der skal ændres så lidt som muligt i den eksisterende natur, da det netop er naturen, der er grundlaget for hele sommerhusområdets kvalitet. Lokalplanen åbner dog mulighed for, at der kan foretages terrænreguleringer eller befæstning, hvor det af praktiske årsager er mest hensigtsmæssigt. I tilfælde af ændringer skal dette ske med respekt for naturen og landskabet. Ved beplantning må der kun anvendes naturligt forekommende planter og befæstning, beplantning og tilsåning skal i det hele taget understrege karakteren af feriehusbebyggelse i et naturområde. Ifølge renovationsvedtægten fremgår det, at hvor affaldscontaineres faste standplads er ved kørevej, skal der etableres en form for afskærmning, så containeren står beskyttet mod vind og vejr og ikke skæmmer i området. Renovationsvedtægtens bestemmelser optages i lokalplanens bestemmelser med en yderligere præcisering af afskærmningers ydre fremtræden. Lokalplanen forholder sig også til spørgsmålet om placering af antenner/paraboler samt henstilling af uindregistrerede køretøjer mv. Omfattende befæstning af arealer Skovbyggelinie I lokalplanområdets østlige del er et mindre antal sommerhusgrunde pålagt en skovbyggelinie iht. naturbeskyttelseslovens 17. Skov- og Naturstyrelsen har i brev til Skærbæk Kommune tilkendegivet, at styrelsen er indstillet på at ophæve skovbyggelinien såfremt, kommunen ansøger særskilt om det efter lokalplanens endelige vedtagelse. Skovbyggelinien fremgår derfor ikke af den endelige vedtagne lokalplan. 11

12 REDEGØRELSE Grundejerforening Den 12. september 1972 blev Bolilmark Grundejerforening stiftet. På samtlige sommerhusgrunde er der tinglyst bestemmelser om, at de til enhver tid værende ejere af de enkelte grunde, er pligtige til at være medlemmer af grundejerforeningen. Grundejerforeningen har til formål at løse fællesopgaver i sommerhusområdet, herunder udbygning og vedligeholdelse af veje, stier, rabatter, grøfter, postkasseanlæg mv. Grundejerforeningen afholder alle de dermed forbundne omkostninger. Servitutter Den 5. november 1969 er der tinglyst en servitut på alle de ejendomme, der på dette tidspunkt var omfattet af Byplanvedtægt nr. 14. I servitutten fastlægges det, at samtlige veje og stier der er angivet i Byplanvedtægten, udlægges over de respektive ejeres grunde uden vederlag. I forbindelse med udstykningen af området, er servitutten blevet overført til mange af de nuværende sommerhusgrunde. Da servitutten ikke længere har nogen praktisk betydning, ophæves den i nærværende lokalplan. Den 5. december 1972 er der tinglyst en servitut på en stor del af ejendommene i sommerhusområdet. Her står der bl.a., at udstykningen af området skal ske i overensstemmelser med Byplanvedtægt nr. 14 og, at de enkelte lodsejere skal medvirke til, at udstykningen kan foregå. Af servitutten fremgår det, at der skal oprettes en grundejerforening, der skal forestå anlægget og udbygningen af veje, grøfter, stier m.m. Servitutten indeholder også bestemmelser om anlæggelse af veje iht. byplanvedtægten samt anlæg af overkørsler fra de enkelte ejendomme mv. Enslydende bestemmelser er pålagt en række af de øvrige ejendomme ved servitutter tinglyst den 21. december 1972, den 22. januar 1973, den 25. april 1973, den 14. september 1973, den 2. november 1973, den 29. marts 1974 samt den 22. oktober Skærbæk Kommune har i 1980 erne og 1990 erne solgt i alt 32 sommerhusgrunde i området. Ved salg af disse er der indført servitutbestemmelser i skøderne om, at grundene ikke må videresælges i ubebygget stand og at køberen skal bebygge grunden med et sommerhus indenfor 2 år. Det fremgår også, at købere og eventuelt senere ejere er forpligtet til at være medlemmer af grundejerforeningen. Der kan kun optages bestemmelser i en lokalplan om medlemspligt til en grundejerforening og om foreningers ret og pligt til at forestå etablering, drift og vedligeholdelse af fællesarealer, såfremt der er tale om oprettelse af et nyt sommerhusområde. Bestemmelserne om medlemspligt til grundejerforeningen må altså forblive i de privatretlige servitutter. Servitutterne ophæves derfor ikke med nærværende lokalplan. 12

13 REDEGØRELSE LOKALPLANOMRÅDETS OMGIVELSER. Lokalplanområdet ligger meget åbent i heden. Mod vest og syd grænser lokalplanområdet direkte op til arealer, der er fredet efter naturbeskyttelseslovens 40 ved Overfredningsnævnets afgørelse af 17. december 1985, se kortbilag 3. Fredningen har til formål at bevare og pleje områdets plante- og dyreliv samt de landskabelige værdier, der knytter sig til variationen af klitheder, græsarealer, strandenge og vådområder. Området skal bevares i dets nuværende tilstand og der må ikke foretages terrænændringer. Arealerne hele vejen rundt om lokalplanområdet er registreret som hede efter naturbeskyttelseslovens 3. Mod vest er det kun en smal stribe, der er registreret som hede. Vegetationen ændrer karakter hvorfor arealerne længere mod vest er registreret som strandeng efter naturbeskyttelseslovens 3. Registreringerne er vist på kortbilag 4. Hedearealer nordvest for lokalplanområdet Et par hundrede meter syd øst for sommerhusområdet ligger Tvismark plantage, se kortbilag 3. Det er en plantage som staten lod tilplante i perioden 1926 til 1943 dels for at dæmpe sandflugten og dels for at skabe arbejde. Under 2. verdenskrig brugte tyskerne plantagen og der blev bl.a. bygget 15 bunkers. I dag er plantagen meget besøgt og der er indrettet mange vandrestier. LOKALPLANENS SAMMENHÆNG MED ANDEN PLANLÆGNING. Internationale naturbeskyttelsesområder. Mod nord, vest og øst grænser lokalplanområdet direkte op til EF-fuglebeskyttelsesområde, Ramsarområde og EF-habitatområde. 13

14 REDEGØRELSE I medfør af 6 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 477 af 7. juni 2003 skal planforslag, der kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt, indeholde en vurdering af forslagets virkninger på det internationale naturbeskyttelsesområde, herunder på områdets naturtyper og levesteder samt de arter, området er udpeget for at bevare. Sommerhusområdets eksistens har antagelig betydning for de naturtyper, levesteder og arter, som ligger til grund for udpegningen af beskyttelsesområderne, idet tilstedeværelsen af mennesker i området vil medføre forstyrrelser. Nærværende lokalplan åbner imidlertid ikke mulighed for etablering af yderligere sommerhuse i forhold til det, der er fastlagt i den eksisterende byplanvedtægt. Det er således Skærbæk Kommunes vurdering, at lokalplanen ikke vil påvirke de internationale naturbeskyttelsesområder væsentligt, idet lokalplanens bestemmelser ikke vil medføre mulighed for et øget antal besøgende i området. Kystnærhedszonen. Lokalplanområdet ligger i kystnært område, idet hele Rømø er beliggende i kystnærhedszonen. Lokalplanens formål og indhold strider ikke mod planlovens intentioner for kystområderne, idet lokalplanen alene omfatter et allerede eksisterende sommerhusområde. Der er således ikke er tale om inddragelse af nye uberørte kystområder. I medfør af planlovens 16 stk. 3 skal der redegøres for, hvorledes nye bebyggelser visuelt vil påvirke omgivelserne i det kystnære område. Sommerhusområdet Bolilmark ligger meget synligt i hedelandskabet. Det er derfor et af lokalplanens overordnede mål, at sikre at bebyggelsen i området er i harmoni med det omkringliggende naturområde. Der kan kun bygges yderligere 6-8 sommerhuse i området og det er Skærbæk Kommunes vurdering, at lokalplanens bestemmelser ikke åbner mulighed for ny bebyggelse, der visuelt vil påvirke omgivelserne i negativ retning. Regionplanen. Lokalplanen er ikke i strid med Sønderjyllands Amts Regionplan , idet hele lokalplanområdet er udlagt som sommerhusområde i regionplanen. I Regionplan er hele Rømø blevet udpeget som værdifuldt kulturmiljø udfra den betragtning, at Rømø er en unik vadehavsø og øsamfund. Når der udarbejdes lokalplan indenfor et værdifuldt kulturmiljø, skal lokalplanbestemmelserne sikre bevaringsværdierne. Nærværende lokalplan har alene til formål, at sikre en høj kvalitet i et eksisterende sommerhusområde. Lokalplanens bestemmelse har derfor ingen negativ indflydelse på oplevelsen af de kulturhistoriske spor. Hele lokalplanområdet ligger indenfor et område med særlig drikkevandsinteresse. Lokalplaner, der berører dele af områder med særlig drikkevandsinteresser, skal ved fastlæggelse af lokalplanområdets anvendelse og indretning sikre en imødegåelse af grundvandsforurening. 14

15 REDEGØRELSE Nærværende lokalplan ændrer ikke på arealanvendelse i området og en realisering af planen vil ikke medføre en øget trussel for grundvandet. Kommuneplanen. Lokalplanområdet er identisk med kommuneplanens rammeområde 7.S.7, der er udlagt til sommerhusområde. Der er således fuld overensstemmelse mellem kommuneplan og lokalplan. Eksisterende byplanvedtægt. Den 18. september 1968 godkendte Boligministeriet Byplanvedtægt nr. 14 for Skærbæk Kommune (tidligere Rømø Kommune) omfattende sommerhusområde nr. 7. Byplanvedtægten indeholder en omfattende udstykningsplan som i store træk svarer til den udstykning, der reelt er blevet foretaget i området. Som tidligere nævnt indeholder byplanvedtægten nogle temmelig restriktive bestemmelser for bebyggelsens omfang, placering og ydre fremtræden. Nærværende lokalplan tager nogle af disse bestemmelser op til revurdering. Ved endelig vedtagelse af nærværende lokalplan ophæves og aflyses Byplanvedtægt nr. 14. Museumsloven. Haderslev Museum har foretaget en arkivalsk kontrol af området og vurderer på baggrund heraf, at der ikke findes væsentlige bevaringsværdier i form af jordfaste fortidsminder indenfor det berørte område. Såfremt der under jordarbejder påtræffes jordfaste fortidsminder eller andre kulturhistoriske anlæg, skal arbejdet omgående indstilles og Haderslev Museum adviseres. Tekniske anlæg. Vandforsyning sker fra Rømø Vandforsyning, som er et offentligt vandforsyningsselskab. Varmeforsyning foregår individuelt, da området ligger udenfor kollektiv varmeforsyningsområde. Miljøforhold. A. Kloakering Spildevand tilledes egne nedsivningsanlæg. 15

16 REDEGØRELSE TILLADELSE FRA ANDEN MYNDIGHED. Registreret mose iht. naturbeskyttelseslovens 3 Indenfor lokalplanområdet er der et mindre areal, der er registreret som mose efter naturbeskyttelseslovens 3, se kortbilag 2. Registreringen omfatter overvejende et areal som også i den gamle byplanvedtægt er udpeget som ubebyggelig areal. Udpegningen omfatter imidlertid også en ubebygget sommerhusgrund samt dele af en række sommerhusgrunde, som allerede er bebygget. Jævnfør naturbeskyttelseslovens 3, stk. 2, må der ikke foretages ændringer i tilstanden af det registrerede moseområde. Det betyder, at der ikke må opføres bygninger og anlæg eller foretages terrænreguleringer mv. indenfor det udpegede område uden forudgående dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 hos Sønderjyllands Amt. Moseområdet omfattet af naturbeskyttelseslovens 3 Okkerpotentiel område. Lokalplanområdet ligger i et område, der er udpeget som okkerpotentiel. Okkerpotentielle områder er lavtliggende arealer, hvorfra der er særlig risiko for udvaskning af okker til vandløb og søer. Okker er skadelig for dyre- og plantelivet. Okker dannes ved iltning af jernforbindelser i jordlagene, f.eks. når grundvandsstanden sænkes. Det betyder, at der ikke må udgrøftes og drænes, før der er givet tilladelse fra Sønderjyllands Amt. Ved udgrøftning og dræning forstås enhver aktivitet hvorved grundvandsstanden ændres. 16

17 BESTEMMELSER SKÆRBÆK KOMMUNE LOKALPLAN NR. 707 Sommerhusområdet Bolilmark I henhold til bestemmelserne i kapitel 5 i lov om planlægning, lov nr. 388 af 6. juni 1991 jf. lovbekendtgørelse nr. 763 af 11. september 2002, fastsættes herved bestemmelser for det i 2 nævnte område. LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1. LOKALPLANENS FORMÅL. Lokalplanen har til formål: - at sikre en høj kvalitet i det eksisterende sommerhusområde, - at revurdere de eksisterende bestemmelser for området. 2. OMRÅDETS AFGRÆNSNING, OPDELING OG ZONESTATUS Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilagene og omfatter matrikelnumrene 189, 347, 373, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 432, 433, 436, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 449, 450, 451, 453, 454, 462, 464, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 490, 491, 492, 500, 501, 502, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 547, 548, 553, 554, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 609, 610, 611, 615, 616, 623, 625, 626, 627, 628, 629, 631, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 661, 662, 663, 664, 665, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 771, 772, 773, 778, 779, 781, 782, 783, 786, 788, 790, 791, 792, 796, 797, 805, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 847, 848, 864, 869, 870, 871, 895, 921, 922, 923, 924, 925, 956, 957, 958, 959, 1048, 1054, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1066, 1076, 1077, 1078, 1079, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1125, 1127, 1130, 1133, 1136, 1137, 1139, 1140 og dele af matr. nr. 427, 780, 1119 og 1129 af Juvre Ejerlav, samt alle parceller, der efter den 27. januar 2003 udstykkes fra nævnte ejendomme. 1 1 Lokalplanområdet er beliggende i sommerhusområde 17

18 BESTEMMELSER 3. OMRÅDETS ANVENDELSE Lokalplanområdet må kun anvendes til sommerhusbebyggelse, det vil sige bebyggelse, der kun må bebos i tidsrummet 1. april 30. september og uden for dette tidsrum kun i kortvarige ferier, weekends og lignende. 4. UDSTYKNINGER Indenfor lokalplanområdet må der kun foregå udstykning af matr. 848, Juvre Ingen grund må udstykkes mindre end m BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING På hver selvstændig matrikuleret ejendom må der kun opføres et enkelt beboelseshus, samt et udhus, en småbygning under 10 m 2 og en garage/carport Hver enkelt beboelseshus må maksimalt opføres med et samlet bruttoetageareal på 150 m Garager og udhuse m.v. skal placeres højst 5 meter fra beboelseshuset Beboelsesbygninger skal placeres mindst 10 meter fra skel mod nabo, vej og sti. Tilbygninger, småbygninger, garager og udhuse kan placeres indtil 5 meter fra skel mod nabo, vej og sti Bygninger skal så vidt muligt placeres mellem klittoppene, således at de ikke virker dominerende i landskabet Hvor det efter en konkret vurdering findes nødvendigt, må terrænet hæves så meget, at bygninger kan etableres med en sokkelkote på 4,5 m. Hvis terrænet hæves i forbindelse med et byggeri, skal terrænet i en afstand af 2,5 m fra bygningen opfyldes til mindst 30 cm under overkant sokkel Bygningerne må kun opføres med én etage Bygningernes facadehøjde må ikke overstige 2,5 m målt fra terræn til skæring mellem udvendig side af facade og tagflade Tagets vinkel med det vandrette plan skal ligge mellem 20 og 25 grader. 6. BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN Bygningernes ydervægge skal udføres af træ Bygningssider må kun males i de farver, der er angivet i bilaget i nærværende lokalplan. 18

19 BESTEMMELSER 6.3. Der kan anvendes kontrastfarver på mindre bygningsdele som døre, vinduer, stern, udhæng og lignende. Valg af kontrastfarve skal være i overensstemmelse med bilaget Ved uoverensstemmelser mellem eksisterende farveanvendelser og farvemuligheder jf. bestemmelserne i nærværende lokalplan skal farvevalget bringes i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser ved førstkommende farvebehandling Der må ikke etableres deciderede udestuer. Der må dog etableres et større sammenhængende glasparti på op til 20 m 2 i facaden. Glaspartiet må ikke danne reflekser, der kan være til gene for omgivelserne Alle bygningernes tage skal udføres som saddeltage og belægges med græstørv Der må kun etableres op til 6 m 2 vinduesflader i taget. Vinduer i tagfladen må dog enkeltvis max. være 1,5 m UBEBYGGEDE AREALER, BEPLANTNING OG HEGN Ubebyggede arealer skal henligge med den naturlige vegetation og kun mindre arealer må beplantes, tilsås eller befæstes Mellem de enkelte ejendomme må der kun etableres levende hegn med vegetation, der hører naturligt til i området Der må kun etableres raftehegn og lignende i op til 1,20 m s højde i umiddelbar tilknytning til bygningerne Der må ikke foretages terrænreguleringer, bortset fra tilfælde nævnt i De ubebyggede arealer må ikke benyttes til henstilling af både, uindregistrerede campingvogne, uindregistrerede køretøjer og lignende Afskærmning af dagrenovations containere skal udføres af træ eller beplantning. Afskærmning må kun behandles med facadefarver iht. bilaget. 8. VEJ-, STI OG PARKERINGSFORHOLD Adgang til lokalplanområdet sker fra Juvrevej via en ca. 2 km lang adgangsvej. Alle interne veje i lokalplanområdet er udlagte og anlagte Alle veje i lokalplanområdet er private fællesveje og skal opretholdes og vedligeholdes efter reglerne i privatvejsloven Der tillades kun én overkørsel til hver bolig. 9. TEKNISKE ANLÆG Alle ledningsanlæg skal udføres som jordkabler. 19

20 BESTEMMELSER 9.2. Antenner, paraboler og lignende må ikke i størrelse, ydre fremtræden og placering på bygninger virke visuelt skæmmende. 10. OPHÆVELSE AF SERVITUT. Følgende servitutbestemmelse ophæves: Tinglyst den 5. november 1969 på matr. nr. 189, 347, 373, 665, 674, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 715, 792, 847, 848, 869, 870, 871, 895, 921, 922, 923, 924, 925, 956, 957, 958, 959, 1048, 1054, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1066, 1076, 1077, 1078, 1099, 1100, 1125, 1127, 1129, 1130, 1133, 1136, 1137, 1139, 1140 Juvre, Rømø, vedrørende vej og gangsti mv. i henhold til Byplanvedtægt nr. 14. Påtaleret har Rømø Sognekommune (Skærbæk Kommune). 11. OPHÆVELSE AF BYPLANVEDTÆGT Ved endelig vedtagelse af denne lokalplan ophæves Byplanvedtægt nr. 14 for Skærbæk Kommune (tidligere Rømø Kommune) godkendt af Boligministeriet den 18. september

21 BESTEMMELSER RETSVIRKNINGER. Når lokalplanen er endelig vedtaget og offentlig bekendtgjort, gælder følgende retsvirkninger: Ændret brug, bebyggelse eller udstykning må ikke stride mod lokalplanen. Lovlig brug af ejendommene kan fortsætte som hidtil. Grundejerne og brugerne har ikke pligt til at gennemføre lokalplanen. Lokalplanen fortrænger private byggeservitutter og andre tilstandservitutter, der strider mod planen. Byrådet kan dispensere fra lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med planens principper. Hvis der skal ske væsentlige afvigelser fra planen, er det nødvendigt at lave en ny lokalplan. Byrådet kan ekspropriere, hvis det er af væsentlig betydning for planens gennemførelse. Hvis en ejendom, som er udlagt til offentlig formål, ikke kan bruges på en økonomiske rimelig måde, kan ejeren kræve, at kommunen overtager den. Hvis lokalplanens bestemmelser om bevaring af bebyggelse medfører, at ejeren ikke kan bruge ejendommen på en økonomisk rimelig måde, kan han kræve, at kommunen overtager den. VEDTAGELSE. Lokalplanen er endelig vedtaget af Skærbæk Byråd den 11. september 2003 efter reglerne i planloven. Svend Ole Gammelgård borgmester Niels Brix Andersen kommunaldirektør OFFENTLIGGØRELSE. Lokalplanen er offentlig bekendtgjort den 16. september 2003 fra hvilken dato planen har retsvirkning. 21

22 22

23 BILAG Farver. Nedenfor er der angivet en række farver, som er tilladte at anvende jf. lokalplanens 6.2, 6.3 og 7.6. De enkelte farvemuligheder er angivet med et navn samt en kode i NCS-farvesystemet, der er et farvesystem, som er uafhængig af de enkelte leverandørers egne farvekoder. Farvernes navne er kun vejledende mens koderne er eksakte. Det er ikke en betingelse, at farvehandlerne altid skal blande farverne efter de eksakte NCSfarvekoder. Hvis de enkelte farvehandlere har en standardfarve stående, der svarer til én af de angivne NCS-farvekoder, må standardfarven gerne anvendes. Såfremt man ønsker at anvende en transparent træbeskyttelsesfarve, kan farvehandleren i de fleste tilfælde hjælpe med at finde en farve, der svarer til de angivne NCS-farvekoder. Man skal dog være opmærksom på, at underlaget/træet afgør hvilken farve huset komme til at fremstå med. Det kan derfor være nødvendigt at iblande farvepigmenter til den transparente træbeskyttelsesfarve, så den oplevede farve reguleres til at falde ind under spektret af godkendte facadefarver. Der er angivet farver for hhv. facader samt for mindre bygningsdele. De farver der må anvendes til facader, må naturligvis også anvendes til mindre bygningsdele. De mindre bygningsdele må endvidere behandles med lidt lysere kontrastfarver. Det anbefales, at farvevalget vurderes konkret i forhold til det enkelte hus, idet nogle af husene overvejende er omgivet af græs og nåletræer, mens andre hovedsagelig er omgivet af lyng. BILAG FACADEFARVER. Savannegrøn S 2010-G90Y Sivgrøn S 3010-G90Y Sivgrøn mørk S 4010-G90Y Saltgrøn S 5020-G70Y Grøn umbra mørk S 7020-G90Y Agerbrun S 4020-Y60R Teak S 7020-Y60R Nød S 8010-Y50R Svensk rød S 5040-Y80R Klintgrå S 5500-N Grafitgrå S 7500-N Fjeldgrå S 5010-R70B Sort S 9000-N FARVER PÅ MINDRE BYGNINGSDELE. Sart grå S 1002-Y Askegrå S 3000-N Stengrå S 3502-G Sandsten S 2010-Y30R 23

24

25

26

27

28

29

30

31

LOKALPLAN NR. 233 RØMØ FERIEBY

LOKALPLAN NR. 233 RØMØ FERIEBY LOKALPLAN NR. 233 RØMØ FERIEBY SKÆRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 2003 VEJLEDNING Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej SKOVSGÅRSVEJ BRENELSIG Fremlagt fra den 10.11.2004 til den 05.01.2005 Endelig vedtaget den 02.02.2005 Hals Kommune :: 7.25 http://www.halskom.dk/dk/planer_visioner/find_planen/lokalplaner/725.htm?mode=...

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 705 SOMMERHUSOMRÅDET LAKOLK SKÆRBÆK KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 705 SOMMERHUSOMRÅDET LAKOLK SKÆRBÆK KOMMUNE LOKALPLAN NR. 705 SOMMERHUSOMRÅDET LAKOLK SKÆRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 2004 VEJLEDNING Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR.

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 35 SOMMERHUSOMRÅDE VED MÅRUP ØSTERSTRAND 1 REDEGØRELSE Nærværende lokalplan nr. 35 skal danne grundlag for udstykning af et ca. 4.500 kvm område af matr. nr. 1 ac, Nordby Hede,

Læs mere

Lokalplan nr. 706 Sommerhusområdet Toftum, Rømø

Lokalplan nr. 706 Sommerhusområdet Toftum, Rømø Lokalplan nr. 706 Sommerhusområdet Toftum, Rømø TØNDER KOMMUNE Teknisk Forvaltning April 2007 INDHOLD LOVGIVNING Hvad er en lokalplan? Læsevejledning Offentliggørelse af planforslag Nærmere oplysninger

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

LOKALPLAN 2.12 Klitmøller

LOKALPLAN 2.12 Klitmøller ^P LOKALPLAN 2.12 Klitmøller Sommerhusområde ved Kræn Tækkersvej Januar 1991. Fremlagt til offentlig debat i perioden 10.10. - 5.12.1990 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse for lokalplanen Lokalplanområdets

Læs mere

LOKALPLAN NR. 150 AUTOFORHANDLER VED RIBEVEJ / ULLERUPVEJ SKÆRBÆK KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 150 AUTOFORHANDLER VED RIBEVEJ / ULLERUPVEJ SKÆRBÆK KOMMUNE LOKALPLAN NR. 150 AUTOFORHANDLER VED RIBEVEJ / ULLERUPVEJ SKÆRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING FEBRUAR 2005 VEJLEDNING Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter bestemmelser for, hvordan arealer, nye

Læs mere

Lokalplan nr. 77. for et sommerhusområde ved Brøndalstien. Hundested Kommmune

Lokalplan nr. 77. for et sommerhusområde ved Brøndalstien. Hundested Kommmune Lokalplan nr. 77 for et sommerhusområde ved Brøndalstien Hundested Kommmune Redegørelse, side 4 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Regionplanlægning Servitutter

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Thyholm kommune. Lokalplan nr Sommerhusområde ved Rønhuse. Indhold

Thyholm kommune. Lokalplan nr Sommerhusområde ved Rønhuse. Indhold Thyholm kommune Lokalplan nr. 2.5 Sommerhusområde ved Rønhuse Indhold Lokalplanområdets beliggenhed... side 2 Lokalplanens baggrund og formål... - 2 Lokalplanens indhold... - 2 Den visuelle påvirkning

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ

HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. Lokalplanens

Læs mere

Redegørelse til lokalplan nr. h.2.1. for et område til sommerhusbebyggelse.

Redegørelse til lokalplan nr. h.2.1. for et område til sommerhusbebyggelse. Redegørelse til lokalplan nr. h.2.1. for et område til sommerhusbebyggelse. Lokalplanen baggrund og område. Lokalplanen er udarbejdet for at fastlægge/sikre området til sommerhusbebyggelse. Området, som

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/58 Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE TILLADELSE BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 LOKALPLAN FOR ET BOLIGOMRADE VED CENTRUMGADEN

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.19. November 1996. For udstykning af 3 sommerhusgrunde på Søndergade

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.19. November 1996. For udstykning af 3 sommerhusgrunde på Søndergade HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.19 November 1996 For udstykning af 3 sommerhusgrunde på Søndergade INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 7.1 9 Side LOKALPLAN NR. 7.19 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens område og

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR.72 FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT o GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 72 Lokalplan for et område til campingplads på Anholt. l jss J E2 *S ' ' : ' -"^ 2J

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100 Lokalplan 2.1 For et villaområde i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.10.1978 3011501L20100 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.1. for et villaområde i Snertinge by Tillæg til partiel

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet 78 A/S, Rødekro i samarbejde med

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

R U D B J E R G K O M M U N E

R U D B J E R G K O M M U N E R U D B J E R G K O M M U N E L O K A L P L A N 31 SOMMERHUSOMRÅDE s 14 STUBBE STRANDVEJ, ULIGE VEST FOR NÆSBY STRANDVEJ Juni 1996 Indholdsfortegnelse: A. Redegørelse for lokalplanen side 2 B. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boliger ved Hærvejen i Bov 1. udkast af juli 1996 Lokalplanen er udarbejdet af Teknikog Planafdelingen, Bov

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

Lokalplan Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by

Lokalplan Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by Lokalplan 81-13 Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by LOKALPLAN NR. 81-13 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL VED STOREGADE I SOMMERSTED BY MARTS 1998 LOKALPLANLÆGNING Lokalplan nr.

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 117 For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden fan lokalplanen...................... 1 Lokalplanens indhold...........................

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

Lokalplan 2.23 Klitmøller/ sommerhusområde ved Bavnbak. Endelig godkendt den 4. september 1997.

Lokalplan 2.23 Klitmøller/ sommerhusområde ved Bavnbak. Endelig godkendt den 4. september 1997. Lokalplan 2.23 Klitmøller/ sommerhusområde ved Bavnbak Endelig godkendt den 4. september 1997. Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen Lokalplanområdet Forhold til anden planlægning Lokalplanens indhold

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

LOKALPLAN NR. 701. Sommerhusområdet Sønderstrand SKÆRBÆK KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 701. Sommerhusområdet Sønderstrand SKÆRBÆK KOMMUNE LOKALPLAN NR. 701 Sommerhusområdet Sønderstrand SKÆRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 2006 VEJLENING Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN NR. 7.20. For ferieboliger pa Torndalstrand nr. 29 syd for Hou

LOKALPLAN NR. 7.20. For ferieboliger pa Torndalstrand nr. 29 syd for Hou LOKALPLAN NR. 7.20 For ferieboliger pa Torndalstrand nr. 29 syd for Hou HALS KOMMUNE Teknisk Forvaltning September 1997 VEJLEDNING HVAD ER EN LOKALPLAN. En lokalplan er en plan for et mindre område i kommunen.

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 45 SOMMERHUS OMRÅDE VED BÅRING VIG NØRRE AABY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 45 SOMMERHUS OMRÅDE VED BÅRING VIG NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 45 SOMMERHUS OMRÅDE VED BÅRING VIG NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE Teknisk forvaltning Ol.02.05:P16 ML/ak Lokaiplan nr. 45 A~6 ~23~ ~ - ~ (~4~ STEMPELMÆRKE RETTEN I MIDDELFART KUN GY~OIGTMED

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 Lokalplan 1.15 Et boligområde på Højvangen Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 LOKALPLAN 1.15 - ET BOLIGOMRÅDE PÅ HØJVANGEN HAVEFACADE INDGANGSFACADE BJERGSTED KOMMUNE

Læs mere

LOKALPLAN NR. 62 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I HOUVIG HOLMSLAND KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 62 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I HOUVIG HOLMSLAND KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I HOUVIG HOLMSLAND KOMMUNE Hvad er en lokalplan En lokalplan er en plan for et mindre område i kommunen. Meningen med at udarbejde en lokalplan er: 1. at sikre kvalitet

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 56 ~7 NYBORG KOMMUNE FOR SOMMERHUSOMRÅDE SØLYST STRAND. Teknisk forvaltning 1988

LOKALPLAN NR. 56 ~7 NYBORG KOMMUNE FOR SOMMERHUSOMRÅDE SØLYST STRAND. Teknisk forvaltning 1988 LOKALPLAN NR. 56 FOR SOMMERHUSOMRÅDE SØLYST STRAND VED ~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1988 2. oplag maj 2001 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørei se Indledning Lokalplanens indhold Forholdet til anden

Læs mere

LOKALPLAN RIR 25. FOR ET SOFlMERHUSQMRADE VED LENDRUP STRAND

LOKALPLAN RIR 25. FOR ET SOFlMERHUSQMRADE VED LENDRUP STRAND LOKALPLAN RIR 25 FOR ET SOFlMERHUSQMRADE VED LENDRUP STRAND LOKALPLAN NR. 25 for et sommerhusområde ved Lendrup strand. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå LOKALPLAN NR. 069 for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå Skanderborg Kommune 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 069 REDEGØRELSE Lokalplanområdet... l Lokalplanens baggrund og

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 236 FRITIDSHUSE VED LYNGVEJEN, RØMØ SKÆRBÆK KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 236 FRITIDSHUSE VED LYNGVEJEN, RØMØ SKÆRBÆK KOMMUNE LOKALPLAN NR. 236 FRITIDSHUSE VED LYNGVEJEN, RØMØ SKÆRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING FEBRUAR 2006 VEJLEDNING Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger,

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere

Lokalplan nr. 067 Sommerhusområde ved Klirevænget, Falen

Lokalplan nr. 067 Sommerhusområde ved Klirevænget, Falen Lokalplan nr. 067 Sommerhusområde ved Klirevænget, Falen Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk HVAD ER EN LOKALPLAN Dette hæfte er en lokalplan for et nyt sommerhusområde

Læs mere

Gudme Kommune. Lokalplan nr. 88. Sommerhusområde ved Bøsøre Nord. Forslag til

Gudme Kommune. Lokalplan nr. 88. Sommerhusområde ved Bøsøre Nord. Forslag til Gudme Kommune Forslag til Lokalplan nr. 88 Sommerhusområde ved Bøsøre Nord 11 Indholdsfortegnelse Redegørelse 3 Lokalplanens baggrund 3 Eksisterende forhold 3 Lokalplanens indhold 3 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej)

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Lokalplan nr. 74 for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Oktober 1991 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området (Skolen på Duevej) til undervisningsformål

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

OTTERUP KOMMUNE. LOKALPLAN S2b 02. Sommerhusområde ved Hasmark Strand

OTTERUP KOMMUNE. LOKALPLAN S2b 02. Sommerhusområde ved Hasmark Strand OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN S2b 02 Sommerhusområde ved Hasmark Strand Januar 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS BAGGRUND... 2 HVORFOR LOKALPLAN?... 2 HVAD ER EN LOKALPLAN?... 2 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...

Læs mere

Lokalplan nr. 857/1. Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/1. Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/1 Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus Purhus Kommune Juni 1998 VEJLEDNING Lov om Planlægning trådte i kraft den 1. januar 1992. Loven

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a Porcelænsvej Lokalplan nr. 85 for et landsstævnestadion Torneværksvej 42t 24a Rønne Kommune juli 1999 1 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund...2 Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge LOKALPLAN 5-13.1 Brugsen i Herfølge KØGE KOMMUNE 1990 LOKALPLAN 5-13.1 BRUGSEN I HERFØLGE INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side Lokalplanens baggrund 3 - formål - - indhold 3 Forhold til ekst. planer 4

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev.

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. HADBRSL1T KOMMUNE?/ Byplanvedtægt ur* 13 for et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. Byplanvedtægt ur«13 - Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 13 gældende for et område beliggende øst

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

Lokalplan 66. Stenhavegård

Lokalplan 66. Stenhavegård Lokalplan 66 Stenhavegård R E D E G Ø R E L S E INLEDNING Området, som er omfattet af lokalplan nr 66, er beliggende i UsserØd, mellem Stampevej og Breeltegårds arealer Området afgrænses mod syd af Stampevej,

Læs mere

D E K L A H A T I O N

D E K L A H A T I O N Matr.nr. 156i Søgård Hovedgård m.m. Holmsland Klit sogn l Området. D E K L A H A T I O N Underskrevne ejer af ejendommen matr.nr. 156i, Søgård Hovedgård m.m., Holmsland Klit sogn forpligter herved mig

Læs mere

for et område ved Frederiksborg vej - Bro vej i Veddelev

for et område ved Frederiksborg vej - Bro vej i Veddelev c ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan 16O for et område ved Frederiksborg vej - Bro vej i Veddelev REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN Lokalplanens formål Lokalplanens formål er at skabe mulighed for udbygning af de på

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere