LOKALPLAN NR. 707 SOMMERHUSOMRÅDET BOLILMARK SKÆRBÆK KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN NR. 707 SOMMERHUSOMRÅDET BOLILMARK SKÆRBÆK KOMMUNE"

Transkript

1 LOKALPLAN NR. 707 SOMMERHUSOMRÅDET BOLILMARK SKÆRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING SEPTEMBER 2003

2 VEJLEDNING Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje osv. skal anvendes, placeres og udformes indenfor et bestemt område. Byrådet kan på ethvert tidspunkt beslutte, at udarbejde et lokalplanforslag. Efter planloven skal Byrådet udarbejde en lokalplan: inden større byggeri, anlægsarbejde eller udstykning kan sættes i gang. når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse Formålet med lokalplanpligten er at opnå større sammenhæng i planlægningen og inddrage borgerne heri. Et lokalplanforslag skal derfor offentliggøres i mindst 8 uger. Herefter vurderer Byrådet eventuelle indsigelser og ændringsforslag og vedtager planen endeligt. Lokalplanens retsvirkninger er beskrevet i lokalplanen. Læsevejledning. Lokalplanen består af en redegørelse og lokalplanbestemmelser. I redegørelsen fortælles kort om de eksisterende forhold inden for og omkring lokalplanområdet. Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning og lovgivning beskrives også. Lokalplanbestemmelserne er bindende og tinglyses på de ejendomme lokalplanen omfatter. Yderligere oplysninger: Skærbæk Kommune Teknisk Forvaltning Storegade Skærbæk Tlf.:

3 INDHOLD REDEGØRELSE 5 LOKALPLANENS FORMÅL. 5 LOKALPLANOMRÅDET. 6 LOKALPLANOMRÅDETS OMGIVELSER. 13 LOKALPLANENS SAMMENHÆNG MED ANDEN PLANLÆGNING. 13 TILLADELSE FRA ANDEN MYNDIGHED. 16 LOKALPLANENS BESTEMMELSER LOKALPLANENS FORMÅL OMRÅDETS AFGRÆNSNING, OPDELING OG ZONESTATUS OMRÅDETS ANVENDELSE UDSTYKNINGER BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN UBEBYGGEDE AREALER, BEPLANTNING OG HEGN VEJ-, STI OG PARKERINGSFORHOLD TEKNISKE ANLÆG OPHÆVELSE AF SERVITUT OPHÆVELSE AF BYPLANVEDTÆGT. 20 RETSVIRKNINGER. 21 VEDTAGELSE. 21 OFFENTLIGGØRELSE. 21 BILAG 23 FACADEFARVER. 23 FARVER PÅ MINDRE BYGNINGSDELE. 23 KORTBILAG KORTBILAG 1: MATRIKELKORT OMRÅDEAFGRÆNSNING KORTBILAG 2: GRUNDKORT - EKSISTERENDE FORHOLD KORTBILAG 3: FREDEDE AREALER OG PLANTAGE KORTBILAG 4: 3 HEDE OG STRANDENG 3

4 4

5 REDEGØRELSE N LOKALPLAN-! OMRÅDE Oversigtskort. Ej målfast. REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORMÅL. Sommerhusområdet Bolilmark blev etableret i 1960 erne og hele områdets udstykning mv. blev fastlagt i byplanvedtægt nr. 14. Byplanvedtægt nr. 14 har nogle ret restriktive bestemmelser for områdets bebyggelse, f.eks. foreskriver planen, at bygningernes tage skal belægges med græstørv og bygningernes ydervægge skal behandles med farveløs, brun eller sort imprægneringsvæske. Der har været en tilbagevendende diskussion blandt grundejerne i området om, hvorvidt disse bestemmelser skal søges opretholdt eller om der skal ske en revurdering. Nogle grundejere er af den mening, at bestemmelserne helt skal ophæves. Skærbæk Kommune modtager mange henvendelser og ansøgninger om dispensation fra bestemmelserne. I andre tilfælde er byplanvedtægtens bestemmelser blevet tilsidesat uden samtykke fra Kommunen. Kommunen har i flere omgange brugt mange ressourcer på, at få enkelte grundejere til at overholde bestemmelserne om, at husenes tage skal beklædes med græstørv. 5

6 REDEGØRELSE Sommerhusområdets kvalitet som helhed er i fare for at blive ødelagt af en tilfældig, individuel udvikling. Det har derfor været et længe næret ønske, at få lavet en ny lokalplan for området, hvor der én gang for alle bliver taget stilling til, hvilke bestemmelser der skal til for at sikre områdets mange kvaliteter og på hvilke punkter, der kan ske en lempelse i forhold til bestemmelserne i den gældende byplanvedtægt. Formålet med denne lokalplan er således at værne om stedets kvalitet og sørge for, at udviklingen ikke anretter skader, således at sommerhusområdet fastholdes som et attraktivt feriested. LOKALPLANOMRÅDET. Lokalplanområdet er beliggende på den midt-nordlige del af Rømø umiddelbart nord for Vesterhavsvej. Lokalplanområdet er afgrænset som vist på kortbilagene og området har et samlet areal på ca. 70 ha. I lokalplanområdet er der pt. bygget 235 sommerhuse og ét postkassehus. Der er udstykket yderligere 6 grunde, der kan bebygges med sommerhuse. Derudover er der mulighed for at udstykke 2 sommerhusgrunde, se kortbilag 1. Kuperet terræn i sommerhusområdet Sommerhusområdet ligger temmelig åbent i hedelandskabet. Hele området ligger relativt lavt, men terrænet i lokalplanområdet er let kuperet. Store dele af sommerhusområdet er åbent og kun bevokset med lyng, forskellige græsarter og andre lave hedebeplantninger. Andre dele af 6

7 REDEGØRELSE sommerhusområdet er mere eller mindre tilplantet med mindre træer, - typisk fyrtræer. Udgangspunktet for bestemmelserne i nærværende lokalplan er, at bebyggelsen mht. placering, proportion, form, materialevalg og farver skal respektere det omgivende landskab. Vejforhold Adgangen til sommerhusområdet går via en ca. 2 km lang adgangsvej fra Juvrevej. Sommerhusområdet er bygget op omkring en gennemgående vej, Ringvejen. Fra Ringvejen er der flere større eller mindre sideveje, Trinnesvej, Blåbærvej, Tranebærvej, Rævlingevej, Gøgevej, Mågevej, Spurvevej, Granvej, Fyrvej, Hjejlevej, Rørvej og Harevej. Der er to gennemgående forbindelser mellem Ringvejens østlige og vestlige del, nemlig Hjejlevej og Spurvevej/Fyrvej. De øvrige sideveje er blinde. Der findes endvidere nogle få stier i sommerhusområdet, som giver adgang til hedearealerne øst for sommerhusområdet. Derudover findes en gang- og cykelsti kaldet Lakolkstien, som forbinder sommerhusområdet med butikscentret på Lakolk. Ringvejen er udlagt i 10 meters bredde mens Trinnesvej, Blåbærvej, Spurvevej, Fyrvej og Hjejlevej er udlagt i 8 meters bredde. Alle øvrige veje er udlagt i 6 meters bredde. Stier er udlagt i 5 meters bredde. Det samlede vejforløb i lokalplanområdet er ca. 6 km langt. En stor del af lokalplanområdet er privat udstykket med det resultat, at vejarealet i lokalplanområdet er delt op på 44 forskellige matrikler fordelt på 7 forskellige ejere. Alle vejene er dog private fællesveje hvorfor ejerforholdene til de enkelte matrikler ikke har den store praktiske betydning. Grundstørrelser I den eksisterende byplanvedtægt er det fastlagt, at de enkelte grunde skal have en størrelse på min m 2. Bestemmelsen har to formål, dels den rent visuelle og dels et miljømæssigt. En større koncentration af bygninger vil medføre en belastning af grundvandet, idet bortledning af spildevand foregår ved nedsivning. Nærværende lokalplan ændrer derfor ikke på dette. Bygningernes størrelse og placering Byplanvedtægten indeholder også bestemmelser om bygningers placering på de enkelte grunde. Bygningerne skal placeres mindst 10 meter til naboskel og mod veje og stier skal der være 15 meter til vejmidte. Som det fremgår af ovenstående, er sommerhusområdet tæt på at være udbygget. Ny bebyggelse vil derfor primært være i form af udhuse eller tilbygninger til eksisterende sommerhuse. Ved opførelse af udhuse eller tilbygninger kan det i nogle tilfælde være vanskeligt at placere den nye bygning således, at de eksisterende afstandskrav kan opretholdes. Nærværende lokalplan åbner således mulighed for, at udhuse, småbygninger og tilbygninger kan placeres i en afstand af 5 meter fra skel. 7

8 REDEGØRELSE Sommerhuse placeret åbent i landskabet Lokalplanen sikrer også, at eventuelle fremtidige tilbygninger placeres i tilknytning til de eksisterende bygninger. Det hidtidige krav om, at garager og udhuse skal sammenbygges med beboelsesbygningen, evt. ved en forbindelsesmur, opretholdes dog ikke. Byplanvedtægten foreskriver, at ingen bygning må placeres på klit eller bakketop eller så nær ved en sådan, at mere end bygningens tag og skorsten rager op over toppen. Denne bestemmelse er med til at sikre, at landskabets naturlige linier og terrænformer bevares og, at naboerne ikke generes af indblik. Der er imidlertid ofte konflikt mellem denne bestemmelse og vedtægtens bestemmelse om, at sokkelkoten skal være min. 4,00 m, af hensyn til risikoen for oversvømmelse i forbindelse med stormflod. Nærværende lokalplan foreskriver, at bygninger skal placeres så hensigtsmæssigt i naturen som muligt, men der gives også tilladelse til terrænreguleringer op til kote 4,5 m, således at nybygninger kan opføres med en minimum gulvkote på kote 4,6 m, som er den kote Stormrådet vurderer som sikker. Dige vest for sommerhusområdet, etableret i

9 REDEGØRELSE Stormrådet kan nedsætte eller helt afvise erstatning i tilfælde, hvor bygninger er opført et sted, hvor der er særlig risiko for skader forårsaget af stormflod. Risikoen for oversvømmelser i forbindelse med stormflod er imidlertid blevet reduceret, idet sommerhusområdet i 2001 blev sikret med et dige mod vest. Diget blev etableret som huludfyldning af en eksisterende klitrække. Byplanvedtægten stiller krav om, at nye sommerhuse skal have en minimumstørrelse på 45 m 2. Der er ikke angivet nogen maksimumstørrelse hvilket betyder, at byggelovens regler om, at en sommerhusgrund højst kan have en bebyggelsesprocent på 10, gælder. Det betyder, at der pt. kan bygges sommerhuse på 250 m 2. For at undgå så store huse og den medfølgende meget intensive udnyttelse af sådanne huse, tillader lokalplanen en maksimal sommerhusstørrelse på 150 m 2. Bebyggelsens ydre fremtræden Den nuværende byplanvedtægts bestemmelser om, at husenes tage skal beklædes med græstørv sikrer, at bebyggelsen i høj grad falder i med naturen. Byplanvedtægtens bestemmelser om, at der kun må anvendes farveløs, brun eller sort imprægneringsvæske skyldes også et ønske om, at bebyggelsen ikke skal virke synlig i landskabet. Kravet om at bygningerne skal opføres i træ, er kendetegnende for feriehusbebyggelse i Danmark. Når sommerhusområdet betragtes på afstand, virker de bygninger, hvor facader eller gavltrekanter, udhæng og stern er malet i stærke eller lyse farver, meget synlige i landskabet. Også de huse, der ikke er beklædt med græstørv, lyser meget op. Bygning der lyser op i landskabet Nærværende lokalplan fastholder kravet om, at både beboelseshuse og udhuse skal opføres i træ og tagene skal beklædes med græstørv. I lokalplanen åbnes der mulighed for at anvende 9

10 REDEGØRELSE flere farver end de hidtidige muligheder i byplanvedtægten, men der må kun anvendes farver, der er i harmoni med den omkringliggende natur. Der må således fremover anvendes grønne farver i en nuance, der svarer til den bevoksning, der er i området. Der må også anvendes sorte, brune, grå og gråblå nuancer. Efter massive indsigelser til lokalplanforslaget, er der åbnet mulighed for, at anvende svensk rød. Bagerst i denne lokalplan findes der et bilag, hvor de nøjagtige farvenuancer er angivet. Lokalplanens nye bestemmelser om farver og materialevalg tager således ikke udgangspunkt i, hvad der kan være pænt for den enkelte bygning. Bestemmelserne tager udgangspunkt i, at bebyggelsen som helhed er i harmoni med det omgivende landskab. Skærbæk Kommune har i en række tilfælde meddelt dispensationer til at anvende andre facadefarver end dem, der er fastlagt i Byplanvedtægt nr. 14. Dispensationer er givet på den betingelse, at facaden males om, hvis den anvendte farve ikke falder ind under bestemmelserne i en ny lokalplan for området. Hidtidige lovlige farvevalg kan fortsætte trods nye bestemmelser. Ved fremtidige ændringer i farvevalg skal farven bringes i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. I lokalplanen åbnes der mulighed for etablering af glaspartier i begrænset omfang. Glaspartier skal være i overensstemmelse med de enkelte bygningers form og proportioner. Ubebyggede arealer Den oprindelige byplanvedtægt opstiller bestemmelser om, at der kun må etableres levende hegn mellem ejendommene. Nærværende lokalplan opretholder dette og opstiller endvidere bestemmelser om terrænregulering samt befæstning, beplantning og tilsåning. Adgang til et sommerhus, hvor befæstning er undgået 10

11 REDEGØRELSE Princippet i lokalplanens bestemmelser er, at der skal ændres så lidt som muligt i den eksisterende natur, da det netop er naturen, der er grundlaget for hele sommerhusområdets kvalitet. Lokalplanen åbner dog mulighed for, at der kan foretages terrænreguleringer eller befæstning, hvor det af praktiske årsager er mest hensigtsmæssigt. I tilfælde af ændringer skal dette ske med respekt for naturen og landskabet. Ved beplantning må der kun anvendes naturligt forekommende planter og befæstning, beplantning og tilsåning skal i det hele taget understrege karakteren af feriehusbebyggelse i et naturområde. Ifølge renovationsvedtægten fremgår det, at hvor affaldscontaineres faste standplads er ved kørevej, skal der etableres en form for afskærmning, så containeren står beskyttet mod vind og vejr og ikke skæmmer i området. Renovationsvedtægtens bestemmelser optages i lokalplanens bestemmelser med en yderligere præcisering af afskærmningers ydre fremtræden. Lokalplanen forholder sig også til spørgsmålet om placering af antenner/paraboler samt henstilling af uindregistrerede køretøjer mv. Omfattende befæstning af arealer Skovbyggelinie I lokalplanområdets østlige del er et mindre antal sommerhusgrunde pålagt en skovbyggelinie iht. naturbeskyttelseslovens 17. Skov- og Naturstyrelsen har i brev til Skærbæk Kommune tilkendegivet, at styrelsen er indstillet på at ophæve skovbyggelinien såfremt, kommunen ansøger særskilt om det efter lokalplanens endelige vedtagelse. Skovbyggelinien fremgår derfor ikke af den endelige vedtagne lokalplan. 11

12 REDEGØRELSE Grundejerforening Den 12. september 1972 blev Bolilmark Grundejerforening stiftet. På samtlige sommerhusgrunde er der tinglyst bestemmelser om, at de til enhver tid værende ejere af de enkelte grunde, er pligtige til at være medlemmer af grundejerforeningen. Grundejerforeningen har til formål at løse fællesopgaver i sommerhusområdet, herunder udbygning og vedligeholdelse af veje, stier, rabatter, grøfter, postkasseanlæg mv. Grundejerforeningen afholder alle de dermed forbundne omkostninger. Servitutter Den 5. november 1969 er der tinglyst en servitut på alle de ejendomme, der på dette tidspunkt var omfattet af Byplanvedtægt nr. 14. I servitutten fastlægges det, at samtlige veje og stier der er angivet i Byplanvedtægten, udlægges over de respektive ejeres grunde uden vederlag. I forbindelse med udstykningen af området, er servitutten blevet overført til mange af de nuværende sommerhusgrunde. Da servitutten ikke længere har nogen praktisk betydning, ophæves den i nærværende lokalplan. Den 5. december 1972 er der tinglyst en servitut på en stor del af ejendommene i sommerhusområdet. Her står der bl.a., at udstykningen af området skal ske i overensstemmelser med Byplanvedtægt nr. 14 og, at de enkelte lodsejere skal medvirke til, at udstykningen kan foregå. Af servitutten fremgår det, at der skal oprettes en grundejerforening, der skal forestå anlægget og udbygningen af veje, grøfter, stier m.m. Servitutten indeholder også bestemmelser om anlæggelse af veje iht. byplanvedtægten samt anlæg af overkørsler fra de enkelte ejendomme mv. Enslydende bestemmelser er pålagt en række af de øvrige ejendomme ved servitutter tinglyst den 21. december 1972, den 22. januar 1973, den 25. april 1973, den 14. september 1973, den 2. november 1973, den 29. marts 1974 samt den 22. oktober Skærbæk Kommune har i 1980 erne og 1990 erne solgt i alt 32 sommerhusgrunde i området. Ved salg af disse er der indført servitutbestemmelser i skøderne om, at grundene ikke må videresælges i ubebygget stand og at køberen skal bebygge grunden med et sommerhus indenfor 2 år. Det fremgår også, at købere og eventuelt senere ejere er forpligtet til at være medlemmer af grundejerforeningen. Der kan kun optages bestemmelser i en lokalplan om medlemspligt til en grundejerforening og om foreningers ret og pligt til at forestå etablering, drift og vedligeholdelse af fællesarealer, såfremt der er tale om oprettelse af et nyt sommerhusområde. Bestemmelserne om medlemspligt til grundejerforeningen må altså forblive i de privatretlige servitutter. Servitutterne ophæves derfor ikke med nærværende lokalplan. 12

13 REDEGØRELSE LOKALPLANOMRÅDETS OMGIVELSER. Lokalplanområdet ligger meget åbent i heden. Mod vest og syd grænser lokalplanområdet direkte op til arealer, der er fredet efter naturbeskyttelseslovens 40 ved Overfredningsnævnets afgørelse af 17. december 1985, se kortbilag 3. Fredningen har til formål at bevare og pleje områdets plante- og dyreliv samt de landskabelige værdier, der knytter sig til variationen af klitheder, græsarealer, strandenge og vådområder. Området skal bevares i dets nuværende tilstand og der må ikke foretages terrænændringer. Arealerne hele vejen rundt om lokalplanområdet er registreret som hede efter naturbeskyttelseslovens 3. Mod vest er det kun en smal stribe, der er registreret som hede. Vegetationen ændrer karakter hvorfor arealerne længere mod vest er registreret som strandeng efter naturbeskyttelseslovens 3. Registreringerne er vist på kortbilag 4. Hedearealer nordvest for lokalplanområdet Et par hundrede meter syd øst for sommerhusområdet ligger Tvismark plantage, se kortbilag 3. Det er en plantage som staten lod tilplante i perioden 1926 til 1943 dels for at dæmpe sandflugten og dels for at skabe arbejde. Under 2. verdenskrig brugte tyskerne plantagen og der blev bl.a. bygget 15 bunkers. I dag er plantagen meget besøgt og der er indrettet mange vandrestier. LOKALPLANENS SAMMENHÆNG MED ANDEN PLANLÆGNING. Internationale naturbeskyttelsesområder. Mod nord, vest og øst grænser lokalplanområdet direkte op til EF-fuglebeskyttelsesområde, Ramsarområde og EF-habitatområde. 13

14 REDEGØRELSE I medfør af 6 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 477 af 7. juni 2003 skal planforslag, der kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt, indeholde en vurdering af forslagets virkninger på det internationale naturbeskyttelsesområde, herunder på områdets naturtyper og levesteder samt de arter, området er udpeget for at bevare. Sommerhusområdets eksistens har antagelig betydning for de naturtyper, levesteder og arter, som ligger til grund for udpegningen af beskyttelsesområderne, idet tilstedeværelsen af mennesker i området vil medføre forstyrrelser. Nærværende lokalplan åbner imidlertid ikke mulighed for etablering af yderligere sommerhuse i forhold til det, der er fastlagt i den eksisterende byplanvedtægt. Det er således Skærbæk Kommunes vurdering, at lokalplanen ikke vil påvirke de internationale naturbeskyttelsesområder væsentligt, idet lokalplanens bestemmelser ikke vil medføre mulighed for et øget antal besøgende i området. Kystnærhedszonen. Lokalplanområdet ligger i kystnært område, idet hele Rømø er beliggende i kystnærhedszonen. Lokalplanens formål og indhold strider ikke mod planlovens intentioner for kystområderne, idet lokalplanen alene omfatter et allerede eksisterende sommerhusområde. Der er således ikke er tale om inddragelse af nye uberørte kystområder. I medfør af planlovens 16 stk. 3 skal der redegøres for, hvorledes nye bebyggelser visuelt vil påvirke omgivelserne i det kystnære område. Sommerhusområdet Bolilmark ligger meget synligt i hedelandskabet. Det er derfor et af lokalplanens overordnede mål, at sikre at bebyggelsen i området er i harmoni med det omkringliggende naturområde. Der kan kun bygges yderligere 6-8 sommerhuse i området og det er Skærbæk Kommunes vurdering, at lokalplanens bestemmelser ikke åbner mulighed for ny bebyggelse, der visuelt vil påvirke omgivelserne i negativ retning. Regionplanen. Lokalplanen er ikke i strid med Sønderjyllands Amts Regionplan , idet hele lokalplanområdet er udlagt som sommerhusområde i regionplanen. I Regionplan er hele Rømø blevet udpeget som værdifuldt kulturmiljø udfra den betragtning, at Rømø er en unik vadehavsø og øsamfund. Når der udarbejdes lokalplan indenfor et værdifuldt kulturmiljø, skal lokalplanbestemmelserne sikre bevaringsværdierne. Nærværende lokalplan har alene til formål, at sikre en høj kvalitet i et eksisterende sommerhusområde. Lokalplanens bestemmelse har derfor ingen negativ indflydelse på oplevelsen af de kulturhistoriske spor. Hele lokalplanområdet ligger indenfor et område med særlig drikkevandsinteresse. Lokalplaner, der berører dele af områder med særlig drikkevandsinteresser, skal ved fastlæggelse af lokalplanområdets anvendelse og indretning sikre en imødegåelse af grundvandsforurening. 14

15 REDEGØRELSE Nærværende lokalplan ændrer ikke på arealanvendelse i området og en realisering af planen vil ikke medføre en øget trussel for grundvandet. Kommuneplanen. Lokalplanområdet er identisk med kommuneplanens rammeområde 7.S.7, der er udlagt til sommerhusområde. Der er således fuld overensstemmelse mellem kommuneplan og lokalplan. Eksisterende byplanvedtægt. Den 18. september 1968 godkendte Boligministeriet Byplanvedtægt nr. 14 for Skærbæk Kommune (tidligere Rømø Kommune) omfattende sommerhusområde nr. 7. Byplanvedtægten indeholder en omfattende udstykningsplan som i store træk svarer til den udstykning, der reelt er blevet foretaget i området. Som tidligere nævnt indeholder byplanvedtægten nogle temmelig restriktive bestemmelser for bebyggelsens omfang, placering og ydre fremtræden. Nærværende lokalplan tager nogle af disse bestemmelser op til revurdering. Ved endelig vedtagelse af nærværende lokalplan ophæves og aflyses Byplanvedtægt nr. 14. Museumsloven. Haderslev Museum har foretaget en arkivalsk kontrol af området og vurderer på baggrund heraf, at der ikke findes væsentlige bevaringsværdier i form af jordfaste fortidsminder indenfor det berørte område. Såfremt der under jordarbejder påtræffes jordfaste fortidsminder eller andre kulturhistoriske anlæg, skal arbejdet omgående indstilles og Haderslev Museum adviseres. Tekniske anlæg. Vandforsyning sker fra Rømø Vandforsyning, som er et offentligt vandforsyningsselskab. Varmeforsyning foregår individuelt, da området ligger udenfor kollektiv varmeforsyningsområde. Miljøforhold. A. Kloakering Spildevand tilledes egne nedsivningsanlæg. 15

16 REDEGØRELSE TILLADELSE FRA ANDEN MYNDIGHED. Registreret mose iht. naturbeskyttelseslovens 3 Indenfor lokalplanområdet er der et mindre areal, der er registreret som mose efter naturbeskyttelseslovens 3, se kortbilag 2. Registreringen omfatter overvejende et areal som også i den gamle byplanvedtægt er udpeget som ubebyggelig areal. Udpegningen omfatter imidlertid også en ubebygget sommerhusgrund samt dele af en række sommerhusgrunde, som allerede er bebygget. Jævnfør naturbeskyttelseslovens 3, stk. 2, må der ikke foretages ændringer i tilstanden af det registrerede moseområde. Det betyder, at der ikke må opføres bygninger og anlæg eller foretages terrænreguleringer mv. indenfor det udpegede område uden forudgående dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 hos Sønderjyllands Amt. Moseområdet omfattet af naturbeskyttelseslovens 3 Okkerpotentiel område. Lokalplanområdet ligger i et område, der er udpeget som okkerpotentiel. Okkerpotentielle områder er lavtliggende arealer, hvorfra der er særlig risiko for udvaskning af okker til vandløb og søer. Okker er skadelig for dyre- og plantelivet. Okker dannes ved iltning af jernforbindelser i jordlagene, f.eks. når grundvandsstanden sænkes. Det betyder, at der ikke må udgrøftes og drænes, før der er givet tilladelse fra Sønderjyllands Amt. Ved udgrøftning og dræning forstås enhver aktivitet hvorved grundvandsstanden ændres. 16

17 BESTEMMELSER SKÆRBÆK KOMMUNE LOKALPLAN NR. 707 Sommerhusområdet Bolilmark I henhold til bestemmelserne i kapitel 5 i lov om planlægning, lov nr. 388 af 6. juni 1991 jf. lovbekendtgørelse nr. 763 af 11. september 2002, fastsættes herved bestemmelser for det i 2 nævnte område. LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1. LOKALPLANENS FORMÅL. Lokalplanen har til formål: - at sikre en høj kvalitet i det eksisterende sommerhusområde, - at revurdere de eksisterende bestemmelser for området. 2. OMRÅDETS AFGRÆNSNING, OPDELING OG ZONESTATUS Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilagene og omfatter matrikelnumrene 189, 347, 373, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 432, 433, 436, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 449, 450, 451, 453, 454, 462, 464, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 490, 491, 492, 500, 501, 502, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 547, 548, 553, 554, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 609, 610, 611, 615, 616, 623, 625, 626, 627, 628, 629, 631, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 661, 662, 663, 664, 665, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 771, 772, 773, 778, 779, 781, 782, 783, 786, 788, 790, 791, 792, 796, 797, 805, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 847, 848, 864, 869, 870, 871, 895, 921, 922, 923, 924, 925, 956, 957, 958, 959, 1048, 1054, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1066, 1076, 1077, 1078, 1079, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1125, 1127, 1130, 1133, 1136, 1137, 1139, 1140 og dele af matr. nr. 427, 780, 1119 og 1129 af Juvre Ejerlav, samt alle parceller, der efter den 27. januar 2003 udstykkes fra nævnte ejendomme. 1 1 Lokalplanområdet er beliggende i sommerhusområde 17

18 BESTEMMELSER 3. OMRÅDETS ANVENDELSE Lokalplanområdet må kun anvendes til sommerhusbebyggelse, det vil sige bebyggelse, der kun må bebos i tidsrummet 1. april 30. september og uden for dette tidsrum kun i kortvarige ferier, weekends og lignende. 4. UDSTYKNINGER Indenfor lokalplanområdet må der kun foregå udstykning af matr. 848, Juvre Ingen grund må udstykkes mindre end m BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING På hver selvstændig matrikuleret ejendom må der kun opføres et enkelt beboelseshus, samt et udhus, en småbygning under 10 m 2 og en garage/carport Hver enkelt beboelseshus må maksimalt opføres med et samlet bruttoetageareal på 150 m Garager og udhuse m.v. skal placeres højst 5 meter fra beboelseshuset Beboelsesbygninger skal placeres mindst 10 meter fra skel mod nabo, vej og sti. Tilbygninger, småbygninger, garager og udhuse kan placeres indtil 5 meter fra skel mod nabo, vej og sti Bygninger skal så vidt muligt placeres mellem klittoppene, således at de ikke virker dominerende i landskabet Hvor det efter en konkret vurdering findes nødvendigt, må terrænet hæves så meget, at bygninger kan etableres med en sokkelkote på 4,5 m. Hvis terrænet hæves i forbindelse med et byggeri, skal terrænet i en afstand af 2,5 m fra bygningen opfyldes til mindst 30 cm under overkant sokkel Bygningerne må kun opføres med én etage Bygningernes facadehøjde må ikke overstige 2,5 m målt fra terræn til skæring mellem udvendig side af facade og tagflade Tagets vinkel med det vandrette plan skal ligge mellem 20 og 25 grader. 6. BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN Bygningernes ydervægge skal udføres af træ Bygningssider må kun males i de farver, der er angivet i bilaget i nærværende lokalplan. 18

19 BESTEMMELSER 6.3. Der kan anvendes kontrastfarver på mindre bygningsdele som døre, vinduer, stern, udhæng og lignende. Valg af kontrastfarve skal være i overensstemmelse med bilaget Ved uoverensstemmelser mellem eksisterende farveanvendelser og farvemuligheder jf. bestemmelserne i nærværende lokalplan skal farvevalget bringes i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser ved førstkommende farvebehandling Der må ikke etableres deciderede udestuer. Der må dog etableres et større sammenhængende glasparti på op til 20 m 2 i facaden. Glaspartiet må ikke danne reflekser, der kan være til gene for omgivelserne Alle bygningernes tage skal udføres som saddeltage og belægges med græstørv Der må kun etableres op til 6 m 2 vinduesflader i taget. Vinduer i tagfladen må dog enkeltvis max. være 1,5 m UBEBYGGEDE AREALER, BEPLANTNING OG HEGN Ubebyggede arealer skal henligge med den naturlige vegetation og kun mindre arealer må beplantes, tilsås eller befæstes Mellem de enkelte ejendomme må der kun etableres levende hegn med vegetation, der hører naturligt til i området Der må kun etableres raftehegn og lignende i op til 1,20 m s højde i umiddelbar tilknytning til bygningerne Der må ikke foretages terrænreguleringer, bortset fra tilfælde nævnt i De ubebyggede arealer må ikke benyttes til henstilling af både, uindregistrerede campingvogne, uindregistrerede køretøjer og lignende Afskærmning af dagrenovations containere skal udføres af træ eller beplantning. Afskærmning må kun behandles med facadefarver iht. bilaget. 8. VEJ-, STI OG PARKERINGSFORHOLD Adgang til lokalplanområdet sker fra Juvrevej via en ca. 2 km lang adgangsvej. Alle interne veje i lokalplanområdet er udlagte og anlagte Alle veje i lokalplanområdet er private fællesveje og skal opretholdes og vedligeholdes efter reglerne i privatvejsloven Der tillades kun én overkørsel til hver bolig. 9. TEKNISKE ANLÆG Alle ledningsanlæg skal udføres som jordkabler. 19

20 BESTEMMELSER 9.2. Antenner, paraboler og lignende må ikke i størrelse, ydre fremtræden og placering på bygninger virke visuelt skæmmende. 10. OPHÆVELSE AF SERVITUT. Følgende servitutbestemmelse ophæves: Tinglyst den 5. november 1969 på matr. nr. 189, 347, 373, 665, 674, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 715, 792, 847, 848, 869, 870, 871, 895, 921, 922, 923, 924, 925, 956, 957, 958, 959, 1048, 1054, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1066, 1076, 1077, 1078, 1099, 1100, 1125, 1127, 1129, 1130, 1133, 1136, 1137, 1139, 1140 Juvre, Rømø, vedrørende vej og gangsti mv. i henhold til Byplanvedtægt nr. 14. Påtaleret har Rømø Sognekommune (Skærbæk Kommune). 11. OPHÆVELSE AF BYPLANVEDTÆGT Ved endelig vedtagelse af denne lokalplan ophæves Byplanvedtægt nr. 14 for Skærbæk Kommune (tidligere Rømø Kommune) godkendt af Boligministeriet den 18. september

21 BESTEMMELSER RETSVIRKNINGER. Når lokalplanen er endelig vedtaget og offentlig bekendtgjort, gælder følgende retsvirkninger: Ændret brug, bebyggelse eller udstykning må ikke stride mod lokalplanen. Lovlig brug af ejendommene kan fortsætte som hidtil. Grundejerne og brugerne har ikke pligt til at gennemføre lokalplanen. Lokalplanen fortrænger private byggeservitutter og andre tilstandservitutter, der strider mod planen. Byrådet kan dispensere fra lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med planens principper. Hvis der skal ske væsentlige afvigelser fra planen, er det nødvendigt at lave en ny lokalplan. Byrådet kan ekspropriere, hvis det er af væsentlig betydning for planens gennemførelse. Hvis en ejendom, som er udlagt til offentlig formål, ikke kan bruges på en økonomiske rimelig måde, kan ejeren kræve, at kommunen overtager den. Hvis lokalplanens bestemmelser om bevaring af bebyggelse medfører, at ejeren ikke kan bruge ejendommen på en økonomisk rimelig måde, kan han kræve, at kommunen overtager den. VEDTAGELSE. Lokalplanen er endelig vedtaget af Skærbæk Byråd den 11. september 2003 efter reglerne i planloven. Svend Ole Gammelgård borgmester Niels Brix Andersen kommunaldirektør OFFENTLIGGØRELSE. Lokalplanen er offentlig bekendtgjort den 16. september 2003 fra hvilken dato planen har retsvirkning. 21

22 22

23 BILAG Farver. Nedenfor er der angivet en række farver, som er tilladte at anvende jf. lokalplanens 6.2, 6.3 og 7.6. De enkelte farvemuligheder er angivet med et navn samt en kode i NCS-farvesystemet, der er et farvesystem, som er uafhængig af de enkelte leverandørers egne farvekoder. Farvernes navne er kun vejledende mens koderne er eksakte. Det er ikke en betingelse, at farvehandlerne altid skal blande farverne efter de eksakte NCSfarvekoder. Hvis de enkelte farvehandlere har en standardfarve stående, der svarer til én af de angivne NCS-farvekoder, må standardfarven gerne anvendes. Såfremt man ønsker at anvende en transparent træbeskyttelsesfarve, kan farvehandleren i de fleste tilfælde hjælpe med at finde en farve, der svarer til de angivne NCS-farvekoder. Man skal dog være opmærksom på, at underlaget/træet afgør hvilken farve huset komme til at fremstå med. Det kan derfor være nødvendigt at iblande farvepigmenter til den transparente træbeskyttelsesfarve, så den oplevede farve reguleres til at falde ind under spektret af godkendte facadefarver. Der er angivet farver for hhv. facader samt for mindre bygningsdele. De farver der må anvendes til facader, må naturligvis også anvendes til mindre bygningsdele. De mindre bygningsdele må endvidere behandles med lidt lysere kontrastfarver. Det anbefales, at farvevalget vurderes konkret i forhold til det enkelte hus, idet nogle af husene overvejende er omgivet af græs og nåletræer, mens andre hovedsagelig er omgivet af lyng. BILAG FACADEFARVER. Savannegrøn S 2010-G90Y Sivgrøn S 3010-G90Y Sivgrøn mørk S 4010-G90Y Saltgrøn S 5020-G70Y Grøn umbra mørk S 7020-G90Y Agerbrun S 4020-Y60R Teak S 7020-Y60R Nød S 8010-Y50R Svensk rød S 5040-Y80R Klintgrå S 5500-N Grafitgrå S 7500-N Fjeldgrå S 5010-R70B Sort S 9000-N FARVER PÅ MINDRE BYGNINGSDELE. Sart grå S 1002-Y Askegrå S 3000-N Stengrå S 3502-G Sandsten S 2010-Y30R 23

24

25

26

27

28

29

30

31

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Lokalplan 35. Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk SUNDEVED KOMMUNE. Kommuneplanområde nr. 7.07. E

Lokalplan 35. Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk SUNDEVED KOMMUNE. Kommuneplanområde nr. 7.07. E Lokalplan 35 Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk Kommuneplanområde nr. 7.07. E Udarbejdet i januar 2004 af Priebe Rådgivende ingeniørfirma og Sundeved kommune - Teknisk Forvaltning Indholdsfortegnelse

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

D E K L A H A T I O N

D E K L A H A T I O N Matr.nr. 156i Søgård Hovedgård m.m. Holmsland Klit sogn l Området. D E K L A H A T I O N Underskrevne ejer af ejendommen matr.nr. 156i, Søgård Hovedgård m.m., Holmsland Klit sogn forpligter herved mig

Læs mere

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev.

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. HADBRSL1T KOMMUNE?/ Byplanvedtægt ur* 13 for et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. Byplanvedtægt ur«13 - Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 13 gældende for et område beliggende øst

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 01.11.04 Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget Vedtaget: 11.03.2003 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Delområde A, særlige bestemmelser:

Delområde A, særlige bestemmelser: Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 Haderslev kommune. Partiel byplanvedtægt nr. 28. Byplanvedtægt nr. 28 for et bolig- og institutionsområde i den nordøstlige del af Haderslev ved Favrdal. I medfør

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52. Fanø Kommune. For et sommerhusområde i Sønder Gregerses dal ved Torp plantage

LOKALPLAN NR. 52. Fanø Kommune. For et sommerhusområde i Sønder Gregerses dal ved Torp plantage LOKALPLAN NR. 52 Fanø Kommune For et sommerhusområde i Sønder Gregerses dal ved Torp plantage Oktober 1995 2 Lokalplan 52 Fanø Kommune GÆLDENDE FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I SØNDER GREGERSES DAL VED TORP PLANTAGE

Læs mere

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N.

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N. Fællesdeklaration tinglyst på matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a, avnsø By, Føllenslev Sogn, Skippinge erred, olbæk Amt. Tinglyst 16-6-1970: Dokument om benyttelse, bebyggelse, hegn, veje, grundejerforening

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Silkeborg Kommune Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Lokalplan nr. 40.04 for et område ved G1. Kærsgård. INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD... LOKALPLANENS

Læs mere

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD LOKALPLAN 05-046 KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD REDEGØRELSE Lokalplanens formål Lokalplanen skal åbne mulighed for, at den vestlige del af lokalplanområdet kan anvendes til kursuscenter

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1980 IND ------ HO L D S F O R T E -------------- G N E LSE ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område

Læs mere

LOKALPLAN NR. 307 TOFTUM

LOKALPLAN NR. 307 TOFTUM LOKALPLAN NR. 307 TOFTUM SKÆRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING AUGUST 2002 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje osv. skal

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMUDE VED EGENSE I medfør af byplanloven (1ovbekendtgØrelse nr. 63 af 20. februar 1970)

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 Sønderborg Kommune LOKALPLAN LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk I ndholdsfortegnelse [

Læs mere

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 EKS. OMRADE FOR BL.BOLIG OG ERHVERV SAMT OMRADE FOR OFFENTLIGE FORMÅL I GUDME. INDHOLD Indholdet af lokalplanen side Lokalpianens forhold til anden planlægning side Lokaiplanens

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Fod af skrænt HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING L O K A L P L A N N R. F.24.2 for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Lokalplan forslag den 27. juni 2001 Lokalplan vedtaget den

Læs mere

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.23 Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....3

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse...3 Lokalplanens område og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3 Naturbeskyttelsesloven... 4 Forhold til anden planlægning... 4

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

Byggebestemmelser / Vurderinger

Byggebestemmelser / Vurderinger Byggebestemmelser / Vurderinger 1. Ved ændringer af bebyggelser samt nybyggeri, skal der indhentes en byggetilladelse hos vurderingsudvalget i kontorvagten, medbringende en skitsetegning over byggeriet.

Læs mere

LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017. Februar 2008

LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017. Februar 2008 LOKALPLAN LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017 Februar 2008 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i 241 for et Område ved Hygumvej i Vester Nebel Sydvest (Børnehave) Hvad er en lokaiplan? En lokalpian er den type plan, Byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser

Læs mere

Lokalplan 236. Kerteminde Sommerby Samt Kommuneplantillæg nr. 5. April 2012. Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde

Lokalplan 236. Kerteminde Sommerby Samt Kommuneplantillæg nr. 5. April 2012. Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Lokalplan 236 Kerteminde Sommerby Samt Kommuneplantillæg nr. 5. April 2012 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk miljo-og-kultur@kerteminde.dk Læsevejledning

Læs mere

Lamavej og Gl. Romaltvej i Gl. Romalt

Lamavej og Gl. Romaltvej i Gl. Romalt Lamavej og Gl. Romaltvej i Gl. Romalt Salgsvilkår Lamavej og Gl. Romaltvej omfatter 17 grunde, som ligger øst for Randers Centrum i dyrekvarteret i Gl. Romalt. Ind imellem de nye bebyggelser er der også

Læs mere

Frederiksværk Kommune. Lokalplan 04.44. for et boligområde ved Sømærkevej. April 2000. Frederiksværk Kommune

Frederiksværk Kommune. Lokalplan 04.44. for et boligområde ved Sømærkevej. April 2000. Frederiksværk Kommune Frederiksværk Kommune Lokalplan 04.44 for et boligområde ved Sømærkevej April 2000 Frederiksværk Kommune Frederiksværk Kommune Rådhuset Rådhuspladsen l 3300 Frederiksværk Tlf. 47 77 10 22 Kopi: Frederiksværk

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

I~ISvendborg. ~ Kommune LOKALPLAN NR. 153.263. For et grønt område ved Valborgs Kasse, Grastenvej, Thurø

I~ISvendborg. ~ Kommune LOKALPLAN NR. 153.263. For et grønt område ved Valborgs Kasse, Grastenvej, Thurø IISvendborg Kommune LOKALPLAN NR. 153.263 For et grønt område ved Valborgs Kasse, Grastenvej, Thurø Teknisk forvaltning plan og udviklingsafdelingen maj 1995 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er en plan,

Læs mere

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Lokalplan nr. 103 for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Februar 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen udlægger området

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

Lokalplan 2009-2. Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG

Lokalplan 2009-2. Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG Lokalplan 2009-2 Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG Offentlighedsperiode Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt i 8 uger fra den: 17. februar - 14. april 2009 Indsigelser, ændringsforslag eller

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE HVIDOVRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 I medfør af lov om kommuneplanlægning (1ovbekendtgØrelse nr.734 af 21. december 1982) fastsættes følgende bestemmelser for det i 5

Læs mere

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning Albertslund Kommune Lokalplan nr.13.5 for Falck Securitas ejendommene ved Roskildevej. Hvad er en lokalplan Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning samt

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG PARTIEL nr: 16 BYPLANVEDTÆGT for et område, vest for Delfinvej mellem Nyborg Fjord, Provst Hjortsvej, Gormsvej, Jernbanen, Knudshovedvej, Storebæltsvej og Motorvej A 1. august -1977 NYBORG KOMMUNE I medfør

Læs mere

LOKALPLAN NR.92. Det gamle Carlsmindebryggeri

LOKALPLAN NR.92. Det gamle Carlsmindebryggeri LOKALPLAN NR.92 Det gamle Carlsmindebryggeri NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1997 2 Indhoidsfortegnelse Lokaiplanens redegørelse Indledning 4 Lokaiplanens baggrund Lokaiplanens indhold Forholdet til

Læs mere

Forslag til Lokalplan 123-1. For et område ved

Forslag til Lokalplan 123-1. For et område ved ÆRØ KOMMUNE Forslag til Lokalplan 123-1 For et område ved Ellenet i Marstal 120 119b 4bi 123 4bu 5 38q 10a m" o 10c 10d 10b 10e 11b 38c 169b 38a 169c e 170 249 169a 237 233d Ellenet 3,77m 233b 233c 168

Læs mere