FORSLAG. Høringsperiode: Faslægges efter den politiske behandling. Lokalplan nr. 150 for området til ferieformål - Rødvig Ferieby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSLAG. Høringsperiode: Faslægges efter den politiske behandling. Lokalplan nr. 150 for området til ferieformål - Rødvig Ferieby"

Transkript

1 FORSLAG Høringsperiode: Faslægges efter den politiske behandling Lokalplan nr. 150 for området til ferieformål - Rødvig Ferieby

2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan kan siges at være en lokal lov. En lokalplan fastsætter, hvordan der skal bygges i et område, og hvad området må anvendes til. Lokalplanen kan også fastsætte hvordan arealerne skal anlægges og vedligeholdes, hvordan arealerne skal disponeres, hvad der kan rives ned og hvad der ikke må. Når man lokalplanlægger et område er der muligheder for at skrive lokale interesser og ønsker ind i planen. Det betyder at borgerne i lokalområdet får indflydelse på den endelig plan. Den normale lokalplan proces kan vises sådan: Lokalplan anmodning Forslag til lokalplan Høring 8 uger Lokalplan vedtages Indkomne forslag behandles Forslag til lokalplaner med tilhørende miljøscreening og eventuelt kommuneplantillæg sendes i 8 ugers offentlig høring. Høringsperioden fremgår af forsiden. I denne høringsperiode kan der fremsendes ændringsforslag og kommentarer til planforslaget. Frist for indsendelse af ændringsforslag og kommentarer er sidste dato i høringsperioden. Ændringsforslag og kommentarer kan sendes til: Postadressen: Stevns Kommune Postboks Store Heddinge eller adressen: Yderligere oplysninger kontakt plankonsulent Lone Wind på telefon eller på 2 Stevns Kommune - Lokalplan 150

3 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Redegørelse Forhold til anden planlægning 6 Miljøforhold 8 Forsyningsforhold 9 Bygningsforhold 10 Eksisterende forhold 12 Lokalplanens indhold 13 Miljøvurdering 17 Lokalplanens bestemmelser Lokalplanens formål 18 Om området 18 Om veje og parkering 19 Om bebyggelsen 20 Om ubebyggede arealer 21 Retsvirkninger 23 Vedtagelsespåtegning 24 Kortbilag Lokalplanområde 25 Byggefelter, beplantningsbælte 26 Illustrationsplan 27 Bilag 28 Lokalplan nr Stevns Kommune 3

4 Områdets placering i forhold til Rødvig by Indledning Baggrund for udarbejdelse af lokalplan Plan- og Teknikudvalget har besluttet at udarbejde en lokalplan for Rødvig Ferieby. Rødvig Ferieby er et ferie- og kursuscenter med fælleshus (forsamlings- og selskablokaler) og hytter til overnatning samt friarealer. Ejeren Rødvig Ferieby A/S ønsker at udvide det eksisterende fælleshus på 138 m² med 154 m² sådan, at der kan indrettes et større forsamlingslokale (147 m²) samt en udvidelse af køkkenet med 7 m². Det nye fælleshus vil herefter være på 292 m². Udvidelsen af fælleshuset ønskes ikke gennemført for at forøge kapaciteten (antallet af gæster til det enkelte arrangement), men primært med henblik på at forbedre brugsværdien af lokalerne. Endvidere ønskes der mulighed for at opføre en ny bygning til gæster, der ønsker overnatning og morgenmad - f.eks. cyklister, der passerer Rødvig. Bygningen skal rumme 8-10 værelser og fælleskøkken. Stevns Kommune ønsker at støtte turismen i området, og har på den baggrund besluttet, at tilvejebringe en lokalplan, der muliggør udvidelsen af de nævnte faciliteter i Rødvig Ferieby. Det nuværende forsamlingslokale gøres mindre, som følge af en ombygning af køkkenet, og det planlægges anvendt som velkomstområde for det nye forsamlingslokale. Lokalplanområdets placering. 4 Stevns Kommune - Lokalplan 150

5 Indkørslen til området set fra vest Beliggenhed Lokalplanområdet ligger vest for Rødvig by og vest for det eksisterende sommerhusområde ved Skovstumperne. Området anvendes i dag som friecenter med hytter, fælleshus, telte til sommer sammenkomster (tipi er) og friarealer, legepladser, minigolfbane o.l. Fælleshus og tipi er anvendes tillige som festlokaler. Areal Lokalplanområdet har et areal på m 2. Zoneforhold Området ligger i sommerhusområde. Lokalplan nr Stevns Kommune 5

6 Indkørslen til Rødvig Ferieby fra Strandgabsvej Forhold til anden planlægning Fingerplan 13 Stevns Kommune er omfattet af Fingerplan 13 - det øvrige hovedstadsområde. Fingerplan 13 beskriver krav til nyudlæg. De nyudlæg Fingerplan 13 beskriver er byzonearealer. Dette lokalplanområde overføres ikke til byzone. Stevns Kommuneplan 13 Retningslinjer Rødvig Ferieby betragtes som et eksisterende feriecenter. Af retningslinjerne om hoteller og feriecentre i Stevns Kommuneplan 13 fremgår det af retningslinje 8.1.4, at der, på baggrund af udarbejdede turistpolitiske overvejelser, inden for de eksisterende sommerhusområder kan tillades opført feriecentre/ feriehoteller som lav feriebebyggelse. Det kræver et dokumenteret behov, samt at det sikres, at en væsentlig del af arealet friholdes for bebyggelse. 6 Stevns Kommune - Lokalplan 150

7 Matrikelkort - lokalplanområdet og de nærmeste matrikler Rammebestemmelser - gældende Kommuneplan Lokalplanområdet ligger i rammeområde 4S3 - Vestlig udstykning. Der gælder følgende rammer for lokalplanlægningen: Anvendelse: Sommerhusområde og feriecenter. Bebyggelseskarakter: Sommerhusbebyggelse. Feriecenterbebyggelse skal opføres som tæt lav bebyggelse. Bebyggelsesprocent: 15 for sommerhusbebyggelse og 30 for eksisterende helårsejendomme samt 10 for feriecenterområdet. Der skal tages hensyn til områdets særkende med henvisning til arkitekturpolitikken. Bebyggelseshøjde: 1 etage og maks. 7 m. Zonestatus: Sommerhusområde. Andet: Mindst 25 % af arealet skal anvendes til større, samlede friarealer. Lokalplan nr Stevns Kommune 7

8 Udsigt mod Højstrupvej 5 og det naturbeskyttede vådområde Eksisterende lokalplaner Området er omfattet af lokalplan 63 - Pilevang Rødvig, der udlægger ejendommene til sommerhusområde; sommerhusbeboelse, alternativt til feriecenter i delområde D. Den eksisterende lokalplan 63 erstattes af nærværende lokalplan 150 for de to ejendomme matr. nre.: 15eh og 15gk Havnelev by, Havnelev (slettes). Miljøforhold Grundvand, sø og vandløb Lokalplanområdet ligger i et område med drikkevandsinteresser. Den planlagte arealanvendelse vurderes ikke at føre til ændringer i grundvandsbeskyttelsen. Inden for området findes ingen vandboringer. 3 Område; sø Der er ikke vandløb inden for området. I områdets sydvestlige hjørne findes et vådområde; en sø, omfattet af naturbeskyttelse efter naturbeskyttelseslovens 3. Det betyder at tilstanden af vådområdet ikke må ændres. Lokalplanområdet ligger i område med drikkevandsinteresser 8 Stevns Kommune - Lokalplan 150

9 Stor hytte med udsigt mod syd-vest Forsyningsforhold Spildevand Lokalplanområdet er omfattet af Stevns Kommunes Spildevandsplan, som et område med spildevandskloakering. Det betyder, at spildevandet ledes til Rødvig Renseanlæg, medens regnvandet skal håndteres på egen grund. Vandforsyning Lokalplanområdet forsynes fra Rødvig Vandværk. Forurening Der findes ingen kendt forurening inden for lokalplanområdet. Jord, som graves op og flyttes fra matriklen, skal anmeldes til Stevns Kommune før det flyttes. (I henhold til Bekendtgørelse nr af om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord.) Når der udføres bygge- og anlægsarbejder inden for lokalplanområdet skal Jordforureningslovens 72b overholdes. Varmeforsyning Lokalplanområdet er uden for områder, udlagt til naturgasforsyning og er ikke udlagt til en bestemt varmeforsyning. Ny bebyggelse til sommerhusformål skal opfylde skærpede regler for energi og isolering, når det kan udlejes og anvendes hele året. De nærmere regler herom fremgår af det gældende bygningsreglement. Affald Lokalplanområdet er omfattet af Stevns Kommunes Affaldsplan og Stevns Kommunes Regulativ for erhvervsaffald. Lokalplan nr Stevns Kommune 9

10 Reception/kontor set fra syd-øst Bygningsforhold Lokalplanområdet omfatter i dag m² bebyggelse og 111 m² overdækninger. Bebyggelsen består af 16 små hytter på 31 m², 10 større hytter på 50 m², en bygning til reception og kontor, et fælleshus (forsamlingshus og festlokale) samt to telte (tipi er) til sammenkomster. Endvidere findes to små, åbne pavilloner med overdækkede siddepladser. Fredning Der er ikke fredninger eller fortidsminder i eller nær ved lokalplanområdet. Det eksisterende fælleshus, der planlægges udvidet mod nord - til venstre i billedet 10 Stevns Kommune - Lokalplan 150

11 Store hytter, placeret sydligt i området Arkæologi Museum Sydøstdanmark har foretaget den arkivalske kontrol jf. museumslovens 23 af lokalplanområdet og udtaler, at der ikke findes kendte fortidsminder i området. Museet har ingen bemærkninger til det forestående byggeri. Skulle der under byggeriet fremkomme koncentrationer af brændte sten, forarbejdet flint, knogler, keramik, metal (bronze, sølv eller guld), skal museet kontaktes for en vurdering af fundet. Spørgsmål kan rettes til Henvendelser angående spørgsmål eller fund skal rettes til Museum Sydøstdanmark på adressen Lokalplan nr Stevns Kommune 11

12 Fælleshuset set fra øst - tilbygningen skal placeres mod nord; til højre i billedet Eksisterende forhold Eksisterende anvendelse og bebyggelse Lokalplanområdet omfatter to ejendomme; matr. nr 15 eh og 15 gk Havnelev by, Havnelev (se matrikelkortet side 6) med et samlet areal på m². Matr. nr. 15eh anvendes til ferieboliger, feriecenter med hytter, fælleshus, to større telte til fællesarrangementer samt friarealer med spredt træbevoksning. Matr. nr. 15 gk anvendes som afskærmende beplantningsbælte og tilhører aktuelt grundejerforeningen Pilevang. Trafikale forhold Lokalplanområdet vejbetjenes af Strandgabsvej, hvorfra der er adgang til den interne vej (privat enkeltmandsvej), der giver adgang til de enkelte bebyggelser og fællearealer. Kollektiv trafik Lokalplanområdet ligger ca. 2 km fra Rødvig Station, svarende til en almindelig gangafstand på 30 minutter. Rødvig betjenes af Regionstog fra Køge. Rødvig betjenes af to buslinjer fra og til Køge; linje 253, over St. Heddinge og linje 255, over Hårlev. Eksisterende forhold - eksisterende bebyggelse er fremhævet med hvidt Landskabelige forhold Lokalplanområdet er placeret i den vestlige del af Rødvig by, ved den østlige grænse af landskabskarakterområde 2; Højstrup Kystnære Landskab. Landskabskarakterområde 2 indeholder ikke sårbare områder og ligger på værdifuld landbrugsjord. Landskabskarakterområde 2 (Stevns Landskabsanalyse 2011). 12 Stevns Kommune - Lokalplan 150

13 Lokalplanens indhold Formål Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at udvide Rødvig Ferieby med et større fælleshus og et nyt hus med værelser, samt sikre sammenhængende friarealer. Lokalplanen indeholder bestemmelser om bygningernes arkitektur, materialer og farver, og om udenomsarealernes anvendelse og indretning. Zonestatus Lokalplanområdet ligger sommerhusområde. Områdets anvendelse Lokalplanområdet må anvendes til ferieboliger med tilhørende faciliteter, kursusvirksomhed og lignende. I området kan der etableres bebyggelse til overnatningsog opholdsfaciliteter, information, kontor og reception, cafeteria, forsamlings- og selskabslokaler, toilet- og baderum, køkkenfaciliteter, aktivitetsrum og lignende samt mindre bebyggelse til redskaber, cykelparkering og lignende. Udstykning Ejendommene må ikke udstykkes yderligere. Det kan dog ske en sammenlægning (arealoverførsel) af områdets to nuværende matrikler. Planlagt, ny bebyggelse er fremhævet med gult Fælleshus, fremtidige forholde - facade mod nord Lokalplan nr Stevns Kommune 13

14 Små hytter Om veje og belysning Lokalplanområdet skal fortsat vejbetjenes af Strandgabsvej. Fra området er der adgang til en sti, langs østsiden af området, der giver adgang til sommerhusområdet ved Skovstumperne. Denne stiadgang fastholdes. Al parkering med ærinde i lokalplanområdet skal holdes inden for lokalplanområdet. Ledninger skal graves ned. Der må ikke etableres luftledninger inden for lokalplanområdet. Belysning inden for området skal etableres på parkstandere med lavt brændpunkt. Skiltning Der må ikke opsættes oplyste skilte og reklamer. Skilte må maksimalt have en højde på 2 m over naturligt terræn. Koterne i Stevns Kommunes kotesystem betragtes som naturligt terræn. Om bebyggelsen Eksisterende skilt ved Strandgabsvej Størrelse Lokalplanen fastlægger den maksimale bebyggelsesprocent til 10% for lokalplanområdet under ét. Der kan inden for denne ramme etableres bebyggelse til en udvidelse af fælleshuset. Der kan endvidere etableres bebyggelse til overnatning og fælleskøkken for cyklister m.v. Se illustrationen på side 13. Bygningsningshøjde Bebyggelsens højde må ikke overstige 7 m. Bebyggelsens højde måles som højden over naturligt terræn, efter reglerne i bygningsreglementet. Koterne i Stevns Kommunes kotesystem betragtes som naturligt terræn. 14 Stevns Kommune - Lokalplan 150

15 Små hytter Tage Tage må kun beklædes med sort eller grå, listet tagpap, sort eller grå bølgeplader af fibercement og kan udføres som grønne tage med beplantning. Tages vinkel med vandret skal være 15 o - 45 o. Der må ikke anvendes tagmaterialer med glanstal over 15. Solfangere og solceller må opsættes såfremt reflekser ikke er generende for de omkringboende eller trafikken. Facader Bygningsfacader skal fremstå som træfacader og kan farvesættes inden for skalaen af jordfarver (se Kulturarvstyrelsens publikation Malermaterialer III ) samt sort, hvid og svenskrød og må ikke fremstå i skrigende eller fluorecerende farver. Om de ubebyggede arealer De ubebyggede arealer skal anlægges og holdes som naturprægede arealer, dog undtaget minigolfanlæg, legepladser o.l. Befæstede arealer skal udføres med græsarmering eller som grusbefæstelse. Regnvand skal holdes på egen grund. Mindst 25% af de ubebyggede arealer skal være sammenhængede friarealer. Der skal kunne etableres mindst 50 P-pladser inden for området. Eksisterende træer med en kronediameter større end 8,5 m må ikke fjernes eller beskæres. Det eksisterende plantebælte langs Strandgabsvej bevares. Plantebæltet er 25 meter bredt og ligger i lokalplanområdets nordøstlige skel. Plantebæltet må ikke anvendes til oplag, parkering, skiltning eller lignende. Plantebæltet skal bestå af en eller flere af følgende planter: Slåen, Hvidtjørn, Hæg og Rosa Canina. Hegn må kun etableres som levende hegn. Der må endvidere etableres dyrehegn indvendigt, langs levende hegn. Jordfarver. Kilde: Kulturarvstyelsen, Malermaterialer III Terrænreguleringer på mere end 0,5 m må ikke foretages. Vandets frie løb må ikke hindres. Der må ikke placeres - både større end 6 meter, - uindregistrerede køretøjer som biler, motorcykler, lastbiler, busser, trailere, campingvogne, pølsevogne eller lignende - køretøjer over kg udendørs i lokalplanområdet. Levende hegn skal bestå af planter, der naturligt vokser på Stevns. Lokalplan nr Stevns Kommune 15

16 Servitutter Lokalplan 63 - Sommerhusområdet Pilevang, tinglyst den 14. december 2006 aflyses med den endelige vedtagelse af nærværende Lokalplan 150 for område til ferieformål - Rødvig Ferieby for så vidt angår området for nærværemde lokalplan. Matr. nr. 15 eh Havnelev by, Havnelev Deklaration lyst Grundejerforening ikke i modstrid med lokalplanen. Matr. nr. 15 gk Havnelev by, Havnelev Deklaration lyst Grundejerforening ikke i modstrid med lokalplanen. Deklaration lyst Forsynings- og afløbsledninger vedrører ikke lokalplanen. Deklaration lyst Forsynings- og afløbsledninger vedrører ikke lokalplanen. Deklaration lyst Forsynings- og afløbsledninger vedrører ikke lokalplanen. Deklaration lyst Sireneinstallation vedrører ikke lokalplanen. 16 Stevns Kommune - Lokalplan 150

17 Miljøvurdering I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer, skal der udarbejdes en miljøscreening, når en myndighed tilvejebringer planer og programmer eller foretager ændringer i planer og programmer. Der skal gennemføres en miljøvurdering, hvis planerne kan få væsentlig indvirkning på det eksisterende miljø. Denne lokalplan vurderes ikke at få en væsentlig indvirkning på det eksisterende miljø. Den samlede miljøscreening er vedhæftet som bilag til lokalplanen. Lokalplan nr Stevns Kommune 17

18 Lokalplanens bestemmelser I henhold til Lov om Planlægning (lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013) fastsættes følgende bestemmelser for det områder, som er beskrevet i lokalplanens 2. 1 Lokalplanens formål 1.1. Lokalplanens formål er, at at at at give mulighed for at opføre ny bebyggelse i Rødvig Ferieby fastsætte bestemmelser for bygningernes arkitektur, materialer og farver sikre sammenhængende friarealer. fastsætte bestemmelser for udenomsarealerne Om området 3.2 Inden for området kan der opføres bebyggelse til de i 3.1 nævnte formål, herunder til overnatning og ophold, informationskontor/reception, cafeteria, forsamlingsog selskabslokaler, toilet- og baderum, køkkenfaciliteter, aktivitetsrum og lignende samt mindre bygninger til redskaber, affald, cykelparkering o.l., der er nødvendige for områdets drift. 3.3 Inden for området kan friarealer etableres som mindre legepladser, minigolfanlæg, udendørs spise- og grillpladser og lignende mindre anlæg. 4 Udstykning 4.1 Lokalplanområdet må ikke udstykkes yderligere. De eksisterende matrikler kan sammenlægges ved arealoverførsel. 2 Område og zonestatus 2.1 Lokalplanområdet omfatter matr. nre.: 15eh og 15 gk Havnelev By, Havnelev. 2.2 Lokalplanområdet er og forbliver i sommerhusområde. 3 Lokalplanområdets anvendelse 3.1 Lokalplanområdet må kun anvendes til ferieboliger med tilhørende faciliteter, kursusvirksomhed og lignende. 18 Stevns Kommune - Lokalplan 150

19 Lokalplanens bestemmelser Om veje og parkering 5 Vej og parkering 5.1 Lokalplanområdet vejbetjenes fra Strandgabsvej. 5.2 Nye overkørsler til lokalplanområdet må kun etableres efter vejmyndighedens særlige godkendelse. 5.3 Adgang til sti til sommerhusområdet øst for lokalplanområdet, og den interne sti i lokalplanområdets sydøstlige hjørne fastholdes. 5.4 Der skal kunne etableres mindst 50 P-pladser inden for området. Al parkering med ærinde til lokalplanområdet skal kunne holdes inden for området. 6 Belysning 6.1 Udendørs belysning inden for lokalplanområdet må kun etableres på parkstandere med lavt brændpunkt. Belysning må ikke være til gene for de omkringboende eller trafikanter i området. 7 Teknisk forsyning 7.1 Ledninger skal føres som jordledninger. Der må ikke etableres luftledninger. 8 Skiltning 8.1 Der må ikke opsættes oplyste skilte og reklamer. Skilte må maksimalt have en højde på 2,0 m over naturligt terræn. Koterne i Stevns Kommunes kotesystem betragtes som naturligt terræn. Lokalplan nr Stevns Kommune 19

20 Lokalplanens bestemmelser Om bebyggelsen 9 Bebyggelsens omfang og placering 9.1 Den maksimale bebyggelsesprocent fastsættes til 10% for lokalplanområdet under ét. 9.2 Ny bebyggelse må dog ikke opføres nærmere skel end 5 m. 9.3 Ny bebyggelse må kun opføres i én etage og må ikke være højere end 7 m over naturligt terræn, målt efter reglerne i bygningsreglementet. Koterne i Stevns K ommunes kotesystem betragtes som naturligt terræn. 10 Bebyggelsens ydre fremtræden 10.1 Tage skal beklædes med sort eller grå, listet tagpap eller bølgeplader af fibercement. Tage kan endvidere udføres som grønne tage med beplantning. Taghældningen skal være 15 o -45 o. Bestemmelsen om taghældning gælder ikke for mindre bygninger til redskaber, cykler, affald o.l Tage må ikke beklædes med tagmateriale med glanstal over 15. Solfangere og solcelleanlæg kan opsættes i det omfang dette ikke er til væsentlig gene for de omkringboende eller trafikken Bygningsfacader skal fremstå som træfacader og farvesættes inden for skalaen af jordfarver (Kulturarvstyrelsens publikation Malermaterialer III ) samt sort, hvid og svenskrød og må ikke fremstå i skrigende eller fluorecerende farver. 20 Stevns Kommune - Lokalplan 150

21 Lokalplanens bestemmelser Om ubebyggede arealer 11 Ubebyggede arealer 11.1 De ubebyggede arealer skal anlægges og holdes som naturprægede arealer, dog undtaget legepladser, minigolfanlæg o.l. Befæstede arealer må kun udføres med græsarmering eller som grusbefæstelse. Mindst 25% af arealet skal etableres som sammenhængende friarealer Træer med en kronediameter større end 8,5 m må ikke fjernes eller beskæres Der må ikke placeres Både større end 6 meter, Uindregistrerede køretøjer som biler, motorcykler, lastbiler, busser,trailere, campingvogne, pølsevogne eller lignende Køretøjer over kg udendørs i lokalplanområdet Der udlægges et areal til et 25 m bredt beplantningbælte med en beliggenhed og udstrækning, som vist kortbilag 2. Beplantningsbæltet må ikke anvendes til oplag, parkering, skiltning o.l. Beplantningsbæltet skal beplantes og vedligeholdes med følgende arter: 70% slåen, 20% hvidtjørn og 10% hæg og - langs grænsen mod syd - med Rosa Canina; 1 stk pr. meter Hegn må kun etableres som levende hegn eller levende hegn. Der kan opsættes tråd hegn, maksimalt 1,25 meter højt, indvendigt langs det levende hegn. Levende hegn skal bestå af arter, der er hjemmehørende/ egnskarakteristiske på Stevns Der må ikke foretages terrænregulering ud over +/- 0,5 meter. Ændringer i terrænforholdene må ikke ændre vandets frie løb Regnvand, herunder tagvand, skal holdes på egen grund. Lokalplan nr Stevns Kommune 21

22 Lokalplanens bestemmelser Ophævelse af lokalplan 12 Servitutter 12.1 Med den endelige vedtagelse af nærværende lokalplan 150 ophæves lokalplan 63 - Sommer husområdet Pilevang Rødvig, tinglyst den 14. december 2006, for så vidt angår området for nærværende lokalplan; matr. nre.: 15eh og 15gk Havnelev by, Havnelev. 22 Stevns Kommune - Lokalplan 150

23 Lokalplanens retsvirkninger Retsvirkninger Når Kommunalbestyrelsen har udsendt et lokalplanforeslag i høring, må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge lov om planlægning 18 kun udnyttes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan dog fortsætte som hidtil. Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må de ejendomme, der er omfattet af planen, kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan dog fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Der stilles heller ikke krav om at ændre eksisterende lovlige forhold. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre afvigelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dispensationen ikke er i strid med planens principper. Større afvigelser fra lokalplanens bestemmelser kan kun gennemføres ved en ny lokalplan. Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bygningsregulerende bestemmelser i byggeloven og lov om planlægning, I henhold til 47 i planloven kan der foretages ekspropriation af privates ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriation vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af lokalplanen. Private byggeservitutter og andre tilstandservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, såfremt de er specifikt nævnt under lokalplanens bestemmelser. Midlertidige retsvirkninger Et offentliggjort lokalplanforslag har den foreløbige retsvirkning, at ejendommen inden for området ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Da forslaget kan blive ændret under processen, omfatter forbudet også udstykning, bebyggelse og anvendelse, der er i overensstemmelse med forslaget. Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil lokalplanen er vedtaget og offentliggjort som endelig. De midlertidig retsvirkninger gælder højst 1 år fra forslagets offentliggørelse. Lokalplan nr Stevns Kommune 23

24 Lokalplanens vedtagelse Vedtagelsespåtegning Forslaget til Lokalplan nr. 150 blev udsendt i høring den xx. yy På Kommunalbestyrelsens vegne Mogens Haugaard-Nielsen Borgmester Per Røner Kommunaldirektør Lokalplan nr. 150 blev vedtaget den xx. yy På Kommunalbestyrelsens vegne Mogens Haugaard-Nielsen Borgmester Per Røner Kommunaldirektør 24 Stevns Kommune - Lokalplan 150

25 Kortbilag nr. 1 Lokalplanområdet Lokalplan 150 Lokalplanområde Kortet er ikke målfast Lokalplan nr Stevns Kommune 25

26 Kortbilag nr. 2 Byggefelter til ny bebyggelse Lokalplan 150 Plantebælte Kortet er ikke målfast 26 Stevns Kommune - Lokalplan 150

27 Kortbilag nr. 3 Illustrationsplan - fremtidige forhold Lokalplan 148 Placering af felter til solanlæg Kortet er ikke målfast Lokalplan nr Stevns Kommune 27

28 SMV-screening af planer og programmer Generelle oplysninger Navn på plan Lokalplan Rødvig Ferieby Dato for screeningen 28. maj 2015 Screenet af Jens Bladt Materiale der er Udkast til lokalplan Rødvig Ferieby screenet på Indledende screening Ja Nej Bemærkninger Planen omfattet af lovens bilag 3 og 4 x Planen kan påvirke internationalt naturbeskyttelsesområde x væsentligt Planen kan påvirke miljøet i almindelighed x Planens påvirkning på miljøet Ikke relevant Negativ påvirkning Neutral påvirkning Positiv påvirkning Undersøges nærmere Bemærkninger Biologisk mangfoldighed Dyreliv Planteliv Sjældne, udryddelsestruede eller fredede dyr, planter eller naturtyper Habitat områder Spredningskorridor Naturbeskyttelse jvf. 3 Grønne områder Skovrejsning/skovnedlæggelse Fredning Befolkningen Sundhedstilstand Svage grupper Friluftsliv/rekreative interesser Indendørs støj- og vibrationspåvirkning Landskab og jordbund Landskabelig værdi Geologiske særpræg x Jordforurening Risiko for jordforurening Jordhåndtering/flytning x Området er område klassificeret Vand Overfladevand, herunder vandløb og vådområder Udledning af spildevand Grundvandsforhold Risiko for forurening af grundvandsressourcen x Side 1 af 2

29 SMV-screening af planer og programmer Planens påvirkning på miljøet Ikke relevant Negativ påvirkning Neutral påvirkning Positiv påvirkning Undersøges nærmere Bemærkninger Luft Luftforurening (støv og andre emissioner) Emissioner fra trafik til og fra området Støj Støj Vibrationer Trafik Trafikafvikling/belastning Støj Energiforbrug Sikkerhed Risiko for ulykker Klimatiske faktorer Eventuel påvirkning af klimaet Kulturarv Kulturhistoriske værdier Kirker Fredede eller bevaringsværdige bygninger Ressourcer og affald Arealforbrug Energiforbrug Vandforbrug Produkter, materialer og råstoffer Kemikalier, miljøfremmede stoffer Affald, genanvendelse Visuel effekt Arkitektonisk udtryk Lys og/eller refleksioner Æstetisk udtryk Sikkerhed Kriminalitet Brand, eksplosion, giftpåvirkning Socioøkonomiske effekter Påvirkning af sociale forhold Påvirkning af erhvervsliv x x x x x Side 2 af 2

30 Bilag til SMV-screening Navn på plan Lokalplan 150 Rødvig Ferieby Dato for screeningen Screenet af Steen Roed Bilag IV Arter Arter Påvirkning Ingen påvirkning Pattedyr Bredøret Flagermus (Barbastella barbastellus) Damflagermus (Myotis dasycneme) Becsteins flagermus (Myotis bechsteinii) Brandts flagermus (Myotis brandtii) Vandflagermus (Myotis daubentonii) Projektets betydning for Bilag 4 arter Arten er kendt for flere områder i kommunen. Ændringer i lokalplanen må vurderes som værende meget begrænset set i forhold til den påvirkning, som det kan have for arten. Som udgangspunkt ænders der ikke på tilgængeligheden af føde, overnatningslokaliteter mv. Arten er kun registeret i den nordlige del af kommunen. Arten er kendt for kommunen. Ændringer i lokalplanen må vurderes som værende meget begrænset set i forhold til den påvirkning, som det kan have for arten. Som udgangspunkt ænders der ikke på tilgængeligheden af føde, overnatningslokaliteter mv. Arten er kendt for kommunen. Ændringer i lokalplanen må vurderes som værende meget begrænset set i forhold til den påvirkning, som det kan have for arten. Som udgangspunkt ænders der ikke på tilgængeligheden af føde, overnatningslokaliteter mv. Arten er kendt for kommunen. Ændringer i lokalplanen må vurderes som værende meget begrænset set i forhold til den påvirkning, som det kan have for arten. Som udgangspunkt ænders der ikke på tilgængeligheden af føde, overnatningslokaliteter mv. Skægflagermus (Myotis mystacinus) Frynseflagermus (Myotis nattereri) Er umiddelbart ikke kendt fra området. Arten er kendt for flere områder i kommunen. Ændringer i lokalplanen må vurderes som værende meget begrænset set i forhold til den påvirkning, som det kan have for arten. Som udgangspunkt ænders der ikke på

31 Arter Påvirkning Ingen påvirkning Brunflagermus (Nyctalus noctula) Langøret flagermus (Plecotus auritus) Projektets betydning for Bilag 4 arter tilgængeligheden af føde, overnatningslokaliteter mv. Arten er kendt for flere områder i kommunen. Ændringer i lokalplanen må vurderes som værende meget begrænset set i forhold til den påvirkning, som det kan have for arten. Som udgangspunkt ænders der ikke på tilgængeligheden af føde, overnatningslokaliteter mv. Er umiddelbart ikke kendt fra området. Sydflagermus (Eptesicus serotinus) Skimmelflagermus (Vespertilio murinus) Troldflagermus (Pipistrellus nathusii) Pipistrelflagermus (Pipistrellus pipistrellus) Arten er kendt for flere områder i kommunen. Ændringer i lokalplanen må vurderes som værende meget begrænset set i forhold til den påvirkning, som det kan have for arten. Som udgangspunkt ænders der ikke på tilgængeligheden af føde, overnatningslokaliteter mv. Arten er kendt for flere områder i kommunen. Ændringer i lokalplanen må vurderes som værende meget begrænset set i forhold til den påvirkning, som det kan have for arten. Som udgangspunkt ænders der ikke på tilgængeligheden af føde, overnatningslokaliteter mv. Arten er kendt for flere områder i kommunen. Ændringer i lokalplanen må vurderes som værende meget begrænset set i forhold til den påvirkning, som det kan have for arten. Som udgangspunkt ænders der ikke på tilgængeligheden af føde, overnatningslokaliteter mv. Arten er kendt for flere områder i kommunen. Ændringer i lokalplanen må vurderes som værende meget begrænset set i forhold til den påvirkning, som det kan have for arten. Som udgangspunkt ænders der ikke på tilgængeligheden af føde, overnatningslokaliteter mv.

32 Arter Påvirkning Ingen påvirkning Dværgflagermus (Pipistrellus pygmaeus) Hasselmus (Muscardinus avellanarius) Birkemus (Sicista betulina) Odder (Lutra lutra) Marsvin (Phocoena phocoena) Projektets betydning for Bilag 4 arter Arten er kendt for flere områder i kommunen. Ændringer i lokalplanen må vurderes som værende meget begrænset set i forhold til den påvirkning, som det kan have for arten. Som udgangspunkt ænders der ikke på tilgængeligheden af føde, overnatningslokaliteter mv. Arten er ikke kendt fra området. Arten er ikke kendt fra området. Ej relevant. Ej relevant. Krybdyr Markfirben (lacerta agilis) Arten findes langs Stevns Klint og navnlig nedlagt kridtbrud har større bestande. Lokaliteten er ikke kendt for at huse arten. Padder Klokkefrø (Bombina bombina) Stor vandsalamander (Triturus cristatus) Findes ikke i Stevns Kommune Arten findes i og omkring søer. Det kan ikke afvises at området kan huse individer. Men de i lokalplanen beskrevet ændringer, vurderes ikke at have nogen betydning for arten i forhold til opholdssteder, tilgang til føde mv. Løgfrø (Pelobates fuscus) Løvfrø (Hyla arborea) Spidssnudet frø (Rana arvalis) Findes ikke i Stevns Kommune Findes ikke i Stevns Kommune Arten findes i og omkring søer. Det kan ikke afvises at området kan huse individer. Men de i lokalplanen beskrevet ændringer, vurderes ikke at have nogen betydning for arten i forhold til opholdssteder, tilgang til føde mv.

33 Arter Påvirkning Ingen påvirkning Springfrø (Rana dalmatina) Projektets betydning for Bilag 4 arter Findes ikke i Stevns Kommune Strandtudse (Bufo calamita) Grønbroget tudse (Bufo viridis) Findes ikke på pågældende lokalitet. Findes ikke på pågældende lokalitet. Fisk Snæbel (Coregonus oxyrhyncus) Findes ikke i området. Insekter Bred vandkalv (Dytiscus latissimus) Lys skivevandkalv (Graphoderus bilineatus) Eremit (Osmoderma eremita) Sortplettet blåfugl (Maculinea arion) Grøn mosaikguldsmed (Aeshna viridis) Stor Kærguldsmed (Leucorrhinia pectoralis) Grøn Kølleguldsmed (Ophiogomphus cecilia) Arten findes ikke i Stevns Kommune. Arten findes ikke i Stevns Kommune. Eremit findes i Vallø Dyrehave, som den nærmeste lokalitet. Arten er ikke kendt uden for denne lokalitet. Arten findes ikke i Stevns Kommune. Arten findes ikke i Stevns Kommune. Arten findes ikke i Stevns Kommune. Arten findes ikke i Stevns Kommune. Muslinger Tykskallet malermusling (Unio Crassus) Ej relevant. Planter Enkelt månerude (Botrychium simplex) Vandranke (Luronium natans) Ej relevant. Ej relevant.

34 Arter Påvirkning Ingen påvirkning Liden Najade (Najas flexilis) Fruesko (Cypripedium calceolus) Mygblomst (Liparis loeselii) Gul stenbræk (Saxifraga hirculus) Krybende sumpskærm (Helosciadium repens) (= Apium repens) Projektets betydning for Bilag 4 arter Ej relevant. Ej relevant. Ej relevant. Ej relevant. Ej relevant.

Bilag til SMV screening. Bilag IV Arter Arter Påvirkning Ingen påvirkning Pattedyr Bredøret Flagermus (Barbastella barbastellus)

Bilag til SMV screening. Bilag IV Arter Arter Påvirkning Ingen påvirkning Pattedyr Bredøret Flagermus (Barbastella barbastellus) Bilag til SMV screening Navn på plan VVM-screening: solfangerfelt, Myrekærvej 3, 4652 Hårlev Dato for screeningen 13.05.15 Screenet af Steen Roed Bilag IV Arter Arter Påvirkning Ingen Pattedyr Bredøret

Læs mere

Bilag til SMV screening. Bilag IV Arter Arter Påvirkning Ingen påvirkning Pattedyr Bredøret Flagermus (Barbastella barbastellus)

Bilag til SMV screening. Bilag IV Arter Arter Påvirkning Ingen påvirkning Pattedyr Bredøret Flagermus (Barbastella barbastellus) Bilag til SMV screening Navn på plan VVM-screening for 3 husstandsvindmøller Dato for screeningen 20.05.15 Screenet af Steen Roed Bilag IV Arter Arter Påvirkning Ingen Pattedyr Bredøret Flagermus (Barbastella

Læs mere

Der er i udført en omfattende undersøgelse af flagermus i Stevns Kommune.

Der er i udført en omfattende undersøgelse af flagermus i Stevns Kommune. Bilag til SMV-screening Navn på plan Spildevandstillæg 6 Dato for screeningen 08.09.16 Screenet af Steen Roed Generelt for flagermus Der er i 2012-2014 udført en omfattende undersøgelse af flagermus i

Læs mere

AFGØRELSE. Afgørelse: VVM-screening af gyllebeholder hvori der ønskes opbevaring af spildevandsslam fra kommunale rensningsanlæg.

AFGØRELSE. Afgørelse: VVM-screening af gyllebeholder hvori der ønskes opbevaring af spildevandsslam fra kommunale rensningsanlæg. AFGØRELSE 24. SEPTEMBER 2016 JOURNALNUMMER 01.16.04-G01-1-16 SKREVET AF LILIAN SCHMIDT Afgørelse: VVM-screening af gyllebeholder hvori der ønskes opbevaring af spildevandsslam fra kommunale rensningsanlæg.

Læs mere

SMV-screening af planer og programmer

SMV-screening af planer og programmer SMV-screening af planer og programmer Generelle oplysninger Navn på plan Lokalplan 177 Område til fritids- og turismeformål ved Stevns Fyr Dato for screeningen 24. juni 2016. Justeret 28. november 2016

Læs mere

FOR HUSSTANDSVINDMØLLER PÅ BREDELØKKEVEJ VED STORE HEDDINGE OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 4

FOR HUSSTANDSVINDMØLLER PÅ BREDELØKKEVEJ VED STORE HEDDINGE OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 4 PLANLÆGNING LOKALPLAN NR. 147, FOR HUSSTANDSVINDMØLLER PÅ BREDELØKKEVEJ VED STORE HEDDINGE OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 4 Teknik og Miljø Hvad er en lokalplan? En lokalplan kan siges at være en lokal lov.

Læs mere

TILLÆG nr. 1. om mulighed for solcelleanlæg. til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev

TILLÆG nr. 1. om mulighed for solcelleanlæg. til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev TILLÆG nr. 1 om mulighed for solcelleanlæg til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-29 Område til boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev Indledning

Læs mere

Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan for Haderslev Kommune, Kloakerede områder

Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan for Haderslev Kommune, Kloakerede områder Skema A Screening af Forslag til tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2008-2012 for Haderslev Kommune Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2008-2012 for Haderslev Kommune, Kloakerede områder Planens overordnende

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Lokalplan 08.7 for Skansevej Dato marts 2013 Deltagere ved screeningsmøde Jørgen krog Læservejledning: Lov om af planer

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 167. Område til tæt/lav boligbebyggelse på Vinkelvej i Rødby. Høringsperiode xx. xxxx 2015 til xx.

FORSLAG. Lokalplan nr. 167. Område til tæt/lav boligbebyggelse på Vinkelvej i Rødby. Høringsperiode xx. xxxx 2015 til xx. FORSLAG Høringsperiode xx. xxxx 2015 til xx. xxxxxx 2015 Lokalplan nr. 167 Område til tæt/lav boligbebyggelse på Vinkelvej i Rødby Hvad er en lokalplan? En lokalplan kan siges at være en lokal lov. En

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Forslag til tillæg 1 til Lokalplan 65 Dato: 14. marts 2011 Deltagere ved screeningsmøde Mette Vestergaard

Læs mere

Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede

Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 103 Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede Hvad er en lokalplan? En lokalplan kan siges at være en lokal lov. En lokalplan fastsætter, hvordan der skal bygges

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato:

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: sskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: 2016-xx-P.U.Bruunsvej, Faaborg Emil Julius Hansen (emjuh) Den 27.9.2016 Sagsnr.: Indledende screening Ja Nej Planen er

Læs mere

Sagsnr P Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk

Sagsnr P Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk 19-09-2017 Sagsnr. 01.02.05-P16-116-17 Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk.. Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Lokalplan 08.14

Læs mere

SKOVREJSNING I KLIPPINGE

SKOVREJSNING I KLIPPINGE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 5 TIL STEVNS KOMMUNEPLAN 13 SKOVREJSNING I KLIPPINGE Hvad er et kommuneplantillæg? En kommuneplan er en plan for hele kommunen. Den beskriver retningslinjer og rammer for udviklingen

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring SCREENING FOR MILJØVURDERING Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring Baggrund og formål Formålet med planerne er at

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Kommuneplantillæg nr. 1 for Hundested bymidte Dato 6. august 2015 Deltagere ved screeningsmøde: Inha og pvme Læservejledning:

Læs mere

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13.

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13. Screening af Forslag til Lokalplan 137 Rækkehuse på Fortvej. I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges rammer for fremtidige

Læs mere

FORSLAG Høringsperiode 2. december 2014 til 27. januar 2015 Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 103 Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede

FORSLAG Høringsperiode 2. december 2014 til 27. januar 2015 Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 103 Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede FORSLAG Høringsperiode 2. december 2014 til 27. januar 2015 Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 103 Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede Hvad er en lokalplan? En lokalplan kan siges at være

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Miljøscreeningsskema. Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr UDKAST

Miljøscreeningsskema. Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr UDKAST UDKAST Miljøscreeningsskema Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr. 2016-03 Odsherred Kommune har i samarbejde med Lejerbo udarbejdet en plan for en boligbebyggelse på ejendommen teglværkskrogen

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Screening vedvarende energi

Screening vedvarende energi Dato: 5. januar 2017 qweqwe Screening vedvarende energi Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Kommuneplan 2013 vedvarende energikilder ved boliger

Læs mere

Miljøscreening - i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (inkl. Agenda 21 faktorer)

Miljøscreening - i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (inkl. Agenda 21 faktorer) screening - i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (inkl. Agenda 21 ) Herlev Kommune Dato Marts 2016 Projektbeskrivelse Udarbejdelse af tillæg nr. 5 til spildevandsplan 2010 2019.

Læs mere

SMV-screening af planer og programmer

SMV-screening af planer og programmer Generelle oplysninger Navn på plan Tillæg 5 til Spildevandsplan 2012-2020: Opdatering af spildevandsplan og tidsplan for Gammel Stevns Dato for screeningen Januar 2015 Screenet af AnniJJ, Heidkjae, SteRoe,

Læs mere

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: Sagsnr.:

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: Sagsnr.: sskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: Sagsnr.: 2016-9 og Kommuneplantillæg nr. 22 Kirstine M. Tommerup 31. august 2016 01.02.05-P16-19-15 // 01.02.15-P15-1-15

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering

Læs mere

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Læsevejledning Offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentligt indvirkning på miljøet,

Læs mere

Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan , Ringe Kost- og Realskole, Ringe Jomoc/akwes 3. april 2017

Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan , Ringe Kost- og Realskole, Ringe Jomoc/akwes 3. april 2017 sskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: Sagsnr.: Baggrund Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan 2017-3, Ringe Kost- og Realskole, Ringe Jomoc/akwes

Læs mere

Miljøvurdering - screening

Miljøvurdering - screening Miljøvurdering - screening Plan nr.: Tekst: Lokalplan for grønt område ved Sønderparken Skema status Dato Udfyldt/rev. Beskrivelse af rev. af Bygherre A 26/10-2012 LIFA v/jch Team Plan B Miljøvurderingsgruppen

Læs mere

LOKALPLAN. Tillæg 1 til lokalplan nr. 123 P-plads Dagli'brugsen Strøby FORSLAG HØRING FRA XX TIL XX. teknik & miljø

LOKALPLAN. Tillæg 1 til lokalplan nr. 123 P-plads Dagli'brugsen Strøby FORSLAG HØRING FRA XX TIL XX. teknik & miljø LOKALPLAN Tillæg 1 til lokalplan nr. 123 P-plads Dagli'brugsen Strøby FORSLAG HØRING FRA TIL teknik & miljø Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 3 Baggrund og formål 4 Området 5 Lokalplanens

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Nyt rammeområde 1 E8 til erhvervsformål for St. Heddinge Dampvaskeri

Nyt rammeområde 1 E8 til erhvervsformål for St. Heddinge Dampvaskeri Kommuneplantillæg nr. 12 Nyt rammeområde 1 E8 til erhvervsformål for St. Heddinge Dampvaskeri Hvad er et kommuneplantillæg? En kommuneplan er en plan for hele kommunen. Den beskriver retningslinjer og

Læs mere

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan.

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Miljøscreening af Affaldsplan 2014-24 Affaldsplanen er omfattet af Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer nr. 936 af 3. juli 2013, idet den indeholder en ombygning af kommunens

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

Miljø-screening af forslag til lokalplan Boliger ved Hellebo Park i Helsingør

Miljø-screening af forslag til lokalplan Boliger ved Hellebo Park i Helsingør Miljø-screening af forslag til lokalplan 1.127 Boliger ved Hellebo Park i Helsingør Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Forhold relevant (væsentligt) Forhold relevant (uvæsentligt) Forhold ikke relevant Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens

Læs mere

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads Bornholms Regionskommune Screening vedr. evt. miljøvurdering af planer for vindmøller ved Krashave Forsiden skal altid udfyldes. De øvrige sider er hjælpeværktøj til brug for udfyldelse af forsiden. Navn

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme O.1.3.

Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme O.1.3. Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme O.1.3. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

Side 1 af 7. Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Side 1 af 7. Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Folketinget har vedtaget Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter,

Læs mere

Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan

Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan 138 I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges

Læs mere

FOR HUSSTANDSVINDMØLLER PÅ BREDELØKKEVEJ VED STORE HEDDINGE OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 4

FOR HUSSTANDSVINDMØLLER PÅ BREDELØKKEVEJ VED STORE HEDDINGE OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 4 PLANLÆGNING LOKALPLAN NR. 147, FOR HUSSTANDSVINDMØLLER PÅ BREDELØKKEVEJ VED STORE HEDDINGE OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 4 Teknik og Miljø Hvad er en lokalplan? En lokalplan kan siges at være en lokal lov.

Læs mere

FORSLAG FOR HUSSTANDSVINDMØLLER PÅ BREDELØKKEVEJ VED STORE HEDDINGE OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 4 HØRINGSPERIODE FRA DEN 7. FEBRUAR - 6.

FORSLAG FOR HUSSTANDSVINDMØLLER PÅ BREDELØKKEVEJ VED STORE HEDDINGE OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 4 HØRINGSPERIODE FRA DEN 7. FEBRUAR - 6. PLANLÆGNING LOKALPLAN NR. 147, FOR HUSSTANDSVINDMØLLER PÅ BREDELØKKEVEJ VED STORE HEDDINGE OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 4 HØRINGSPERIODE FRA DEN 7. FEBRUAR - 6. APRIL 2015 FORSLAG Teknik og Miljø Hvad er en

Læs mere

Side 1 af 8. 2) i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser og kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Side 1 af 8. 2) i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser og kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Folketinget har vedtaget Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter,

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 166. Område til Dagligvarebutik, Ved Rådhuset 10, i Store Heddinge. Høringsperiode: 12. juni 2015 til 7.

FORSLAG. Lokalplan nr. 166. Område til Dagligvarebutik, Ved Rådhuset 10, i Store Heddinge. Høringsperiode: 12. juni 2015 til 7. FORSLAG Høringsperiode: 12. juni 2015 til 7. august 2015 Lokalplan nr. 166 Område til Dagligvarebutik, Ved Rådhuset 10, i Store Heddinge Hvad er en lokalplan? En lokalplan kan siges at være en lokal lov.

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema Plan nr.: Risikostyringsplan 2015 Tekst: Risikostyringsplanen er udarbejdet på bagrund af EU's Oversvømmelsesdirektiv. Planen indeholder dels en kortlægning af oversvømmelsesomfang, hyppighed og risiko

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 17 Kommuneplanramme nr. BE02, Vestre Havnevej 1 11B

Kommuneplantillæg nr. 17 Kommuneplanramme nr. BE02, Vestre Havnevej 1 11B Kommuneplantillæg nr. 17 Kommuneplanramme nr. BE02, Vestre Havnevej 1 11B FORSLAG December 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er et kommuneplantillæg 3 Kommuneplantillæg nr. 17 4 Kommuneplantillæggets

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 165. Område til boligformål på Høvdingegården i Hårlev. Høringsperiode fra den 7. januar 2016 til den 3.

FORSLAG. Lokalplan nr. 165. Område til boligformål på Høvdingegården i Hårlev. Høringsperiode fra den 7. januar 2016 til den 3. FORSLAG Høringsperiode fra den 7. januar 2016 til den 3. marts 2016 Lokalplan nr. 165 Område til boligformål på Høvdingegården i Hårlev Hvad er en lokalplan? En lokalplan kan siges at være en lokal lov.

Læs mere

TILLÆG nr. 1 til Lokalplan 2-05. For Solgården i Strøby Egede

TILLÆG nr. 1 til Lokalplan 2-05. For Solgården i Strøby Egede TILLÆG nr. 1 til Lokalplan 2-05 For Solgården i Strøby Egede FORSLAG Fremlagt i perioden 5. maj 30. juni 2014 Stevns Kommune Tillæg nr. 1 til Lokalplan 2-05 Solgården Strøby Egede Indledning Tillæg nr.

Læs mere

_v2_Screening for miljøvurdering af forslag til planer for Skibstrup byudvikling

_v2_Screening for miljøvurdering af forslag til planer for Skibstrup byudvikling Screening for pligt til miljøvurdering af forslag til Lokalplan 4.27 for boligområde ved Skibstrup Stationsvej og Tillæg nr. 40 til Kommuneplan 2013-2025 samt udkast til udbygningsaftale Lokalplanens,

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: Lokalplan nr. 900.3160 L09 og kommuneplantillæg nr. 15 Kontor/team: Sagsbehandler: Team Plan og Erhvervsudvikling

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi.

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi. Ingen Ikke væsentlig Væsentlig Miljøvurdering af planer og programmer Screeningsskema iht. lovbekendtgørelse nr. 936 af 24/9 2009. Screeningen (forundersøgelsen) omfatter sandsynlige væsentlige påvirkning

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Lokalplan for et område tilboligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev. Indhold side LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden kommunalplanlægning...

Læs mere

Dato: Sagsnr.: P Indledende screening Ja Nej Bemærkninger Planen er omfattet af lovens

Dato: Sagsnr.: P Indledende screening Ja Nej Bemærkninger Planen er omfattet af lovens Masterplan Ringe Screeningen omfatter 7 principper for byens udvikling: En tilgængelig by En koncentreret, varierende og levende bymidte Et rigt handelsmiljø Et godt ungemiljø Plads til natur og bevægelse

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan for Nordfyns Kommune FORSLAG

Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan for Nordfyns Kommune FORSLAG Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 for Nordfyns Kommune FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er et kommuneplantillæg? 3 Kommuneplantillæggets formål 4 Nuværende Rammer

Læs mere

Kommuneplantillæg 8. til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune Kommuneplanramme 0.7.7.

Kommuneplantillæg 8. til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune Kommuneplanramme 0.7.7. Kommuneplantillæg 8 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune Kommuneplanramme 0.7.7. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommune-planlægningen,

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Forslag - Høringsperiode fra (indsættes efter behandling i KB) Lokalplan nr. 144. Område til pladskrævende varegrupper på Rengegade i Store Heddinge

Forslag - Høringsperiode fra (indsættes efter behandling i KB) Lokalplan nr. 144. Område til pladskrævende varegrupper på Rengegade i Store Heddinge Forslag - Høringsperiode fra (indsættes efter behandling i KB) Lokalplan nr. 144 Område til pladskrævende varegrupper på Rengegade i Store Heddinge Hvad er en lokalplan? En lokalplan kan siges at være

Læs mere

AFGØRELSE. Afgørelse: VVM-screening af etablering af gyllebeholder.

AFGØRELSE. Afgørelse: VVM-screening af etablering af gyllebeholder. AFGØRELSE 24. SEPTEMBER 2016 JOURNALNUMMER 01.16.04-G00-2-16 SKREVET AF LILIAN SCHMIDT Afgørelse: VVM-screening af etablering af gyllebeholder. Stevns Kommune har vurderet, at etablering af gyllebeholder

Læs mere

Side 1 af 7. Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Side 1 af 7. Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Folketinget har vedtaget Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 108 Thorsgaard Rødvig

LOKALPLAN NR. 108 Thorsgaard Rødvig LOKALPLAN NR. 108 Thorsgaard Rødvig Stevns Kommune Lokalplan 108 Thorsgaard Rødvig Indledning Kommunalbestyrelsen har på sit møde d. 28. februar 2008 endeligt vedtaget Lokalplan nr. 108, Thorsgaard, Rødvig,

Læs mere

OTTERUP KOMMUNE. LOKALPLAN S2b 02. Sommerhusområde ved Hasmark Strand

OTTERUP KOMMUNE. LOKALPLAN S2b 02. Sommerhusområde ved Hasmark Strand OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN S2b 02 Sommerhusområde ved Hasmark Strand Januar 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS BAGGRUND... 2 HVORFOR LOKALPLAN?... 2 HVAD ER EN LOKALPLAN?... 2 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 06.61.D

LOKALPLAN NR. 06.61.D LOKALPLAN NR. 06.61.D Område til offentlige formål ved Ll. Lyngby Skole Landinspektørgruppen i samarbejde med Teknisk Afdeling April 2006 Lokalplan 06.61.D er offentliggjort fra 28. december 2005 til og

Læs mere

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej FORSLAG Scoping Kommuneplantillæg nr. 02-630, Område til tekniske anlæg, Lokalplanforslag 061-630, Geotermisk Varmeproduktionsanlæg i Tønder Screening Offentlig og privat service ved Tøndervej Skærbæk

Læs mere

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø.

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø. 1/8 Screening for miljøvurdering af planforslag Rammeplan for grundvandsbeskyttelse i Skanderborg Kommune i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Udfyldning af skemaet Skemaet er udfyldt

Læs mere

Høringssvar til Helhedsplan for Ringsted Ådal Marts 2016

Høringssvar til Helhedsplan for Ringsted Ådal Marts 2016 Til: Ringsted Kommune Teknik- og Miljøcenter, Rønnedevej 9, 4100 Ringsted Mail to::teknikogmiljo@ringsted.dk Ringsted den 22. juni 2016. Høringssvar til Helhedsplan for Ringsted Ådal Marts 2016 Vi fremsender

Læs mere

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Læsevejledning Offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentligt indvirkning på miljøet,

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå nr. 52, habitatområde H48 og Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

HVIDBOG - LOKALPLAN 145

HVIDBOG - LOKALPLAN 145 HVIDBOG - LOKALPLAN 145 INDKOMMEN BEMÆRKNING LOKALPLANENS TEKST INDSTILLING Der er kommet 34 bemærkninger både fra borgere i og uden for lokalplanområdet angående højden af byggeriet på Stevnsvej 3 (Vallø

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup.

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. LOKALPLAN N R. 079 for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. Skanderborg Kommune 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 079 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering

Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering Nedenstående matrice er et hjælpeværktøj særligt til scoping af planer og programmer, der er omfattet af lovens 3, stk. 1 nr. 1 og 3, stk. 1

Læs mere

Screening for miljøvurdering

Screening for miljøvurdering Screening for miljøvurdering I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal en myndighed udarbejde en miljøvurdering af planer og programmer, der antages at kunne få væsentlig indvirkning

Læs mere

2008/1 LSV 153 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. maj Forslag. til

2008/1 LSV 153 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. maj Forslag. til 2008/1 LSV 153 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Miljømin., By- og Landskabsstyrelsen, j.nr. 300-00015 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28.

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave, Natura 2000-område nr. 56, habitatområde H52 og Fuglebeskyttelsesområde F36 Screening i henhold

Læs mere

Tillæg nr. 54. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 54. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 54 til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork Ortofoto Ringkøbing- Ortofoto@Ringkøbing- Ringkøbing- 3. november 2015 FORORD TIL

Læs mere