en strategi for markedsføring via det sociale medium Facebook Efterår 2011 IT-Universitetet i København Underviser: Ulrik Falktoft

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "en strategi for markedsføring via det sociale medium Facebook Efterår 2011 IT-Universitetet i København Underviser: Ulrik Falktoft"

Transkript

1 Fresh Fitness en strategi for markedsføring via det sociale medium Facebook Efterår 2011 IT-Universitetet i København Underviser: Ulrik Falktoft Charlotte Tanuan Stelsrud - chta Lisa Løvendahl - lloe

2 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Problemfelt Metode... 7 Case 3. Fresh Fitness forretningskoncept Fresh Fitness potentielle medlemmer Fresh Fitness brug af Facebook Strategi 6. Strategien... Diskussion af strategi 7. Strategiens udformning på baggrund af Fresh Fitness forretningskoncept Strategiens udformning på baggrund af modtagernes demografi og fitnessadfærd Strategiens udformning på baggrund af brugerkulturen på Facebook Konklusion 10. Konklusionen Litteraturliste og bilag forefindes på den tilhørende wiki: side 2

3 Indledning side 3

4 1. Problemfelt Med internettets stigende udbredelse er en lang række nye metoder inden for markedsføringsfeltet blevet introduceret. Søgemaskineoptimering, AdWords, bannerannoncer, e-handel, websites og kampagner er bare nogle af de mange markedsføringsværktøjer internettet har ført med sig [www1]. Fælles for de online metoder er, at de kendetegnes ved at være væsentligt billigere og mere tilgængelige kanaler til markedsføring end de traditionelle medier. Dette skyldes primært, at de til tider dyre og tidskrævende produktions- og distributionsled, der indgår i en traditionel markedsføringsproces, bliver overflødige og derved undværlige i en online kommunikation. De online markedsføringsmetoder er tilmed ofte mere effektive i forhold til at praktisere målrettet markedsføring samt til løbende at overvåge og føre statistik på resultaterne [www1]. De tydelige fordele ved online markedsføring kan medvirke til at forklare, hvorfor dette felt ifølge en undersøgelse foretaget af medievirksomheden PQ Media vokser fire gange hurtigere end markedsføring via de traditionelle medier [Schumann et al., 2007: 3]. Den stigende interesse for feltet kan også begrundes med at stadig flere og flere bruger internettet, hvilket skaber et voksende marked for online markedsføring. Ifølge Danmarks Statistik har andelen af europæere, der benytter sig af internettet på daglig basis været støt stigende de seneste fem år. På landsplan er hele 76 procent af befolkningen i alderen dagligt på internettet, hvilket gør Danmark til den anden mest internetbrugende nation i hele Europa [www2]. Det vurderes derfor, at de online medier forsat vil have en stærk position og derved være toneangivende for fremtidens måde at markedsføre sig på. Særligt de sociale netværk på internettet er blevet populære markedsføringsplatforme for adskillelige virksomheder. Sociale medier som Facebook, Twitter og YouTube er ligesom de øvrige online medier både billige og tilgængelige og er også på grund af de seneste års markante brugertilgang til disse former for tjenester, blevet attraktive kanaler til markedsføring. I 2010 benyttede 54 procent af den danske befolkning sig af mindst én form for online social netværkstjeneste hvilket er hele 12 procent mere end året før [www2]. Samtidig spænder brugerne på de sociale medier bredt i alder, køn, bopæl, faglig baggrund m.m., hvilket ligeledes gør dem til attraktive platforme for online marketing, idet der kan markedsføres bredt til mange forskellige segmenter [bilag 8]. side 4

5 Den massive interesse for det kommercielle potentiale i de sociale medier, udfordrer dog den enkelte virksomhed i forhold til at opnå opmærksomhed og taletid i de store mængder af information, der dagligt præger de sociale netværk. Flere eksempler vidner tilmed om, at der er gået inflation i virksomhedernes tilstedeværelse på de sociale medier, og som en konsekvens af dette kapløb har flere virksomheder glemt at fastsatte en egentlig strategi og målsætning for, hvordan de vil bruge disse former for medier til at skille sig ud fra mængden [www3 og 4]. Ofte resulterer dette i at virksomhederne har svært ved at få andre end egne medarbejdere og eksisterende kunder til at tilslutte sig dem, og disse kan oven i købet være vanskelige at involvere, hvilket skaber et passivt miljø på de sociale medier [bilag 8]. Det lykkes derfor sjældent for virksomheder, at gøre de sociale medier til magnet for nye potentielle kunder. Denne problemstilling gør det relevant at belyse, hvordan man som virksomhed kan gøre opmærksom på sig selv på disse nye online kamppladser for på den måde at erhverve nye kunder. Udfordringerne ved markedsføring via de sociale medier ses bl.a. tydeligt hos virksomheden Fresh Fitness - en ny fitnesskæde i Storkøbenhavn, der primært henvender sig til det yngre publikum i alderen år [bilag 1]. En undersøgelse af Fresh Fitness markedsføringsaktiviteter viser, at de siden kædens åbning i efteråret 2010, har gjort et forsøg på at promovere sig selv via de sociale medier Twitter og Facebook [bilag1]. Dog har ingen af disse sociale netværkstjenester medført betydelige opsving i rekrutteringen af nye medlemmer. På Twitter har Fresh Fitness ikke kunne erhverve sig et tilstrækkeligt antal brugere. På Facebook har tiltrækningen af brugere til deres fanside været mere vellykket, dog består hovedparten af dem af eksisterende medlemmer, instruktører og andet personale. På nuværende tidspunkt formår Fresh Fitness derved ikke at tiltrække nye medlemmer via deres Facebook-fanside. Inden for de næste fem år ønsker Fresh Fitness at servicere 20 % af landets fitnesscenterbrugere - en målsætning der kræver en forøgelse i medlemstallet og en udvidelse på centre. Markedsføring bliver derved et ekstra højt prioriteret indsatsområde og gør det derfor relevant at belyse, hvordan Fresh Fitness kan anvende Facebook som et direkte rekrutteringsværktøj. Facebook er ikke blot et relevant medium at fokusere på, idet det i forvejen er den platform Fresh Fitness medarbejdere og medlemmer er bekendte med og agerer på. Ifølge statistikkerne er Facebook samtidig det sociale medium som hovedparten af Fresh Fitness potentielle medlemmer anvender. Ifølge Danmarks Statistik er hele 96 % af de danskere i alderen år, der er tilknyttet en online social netværkstjeneste, brugere af Facebook [www2]. side 5

6 På basis af ovenstående vil nærværende projekt derfor undersøge følgende: Hvordan kan Fresh Fitness anvende Facebook i markedsføringen af virksomhedens forretningskoncept med det formål at tiltrække nye medlemmer? side 6

7 2. Metode Nærværende kapitel beskriver, hvordan projektet metodisk er grebet an, i forhold til indsamling og anvendelse af teori og empiri samt hvilken videnskabsteoretisk retning, projektet knytter sig til. Projektets problemstilling tager udgangspunkt i menneskers valg og deres relationer til omverdenen, idet der fokuseres på, hvorledes Fresh Fitness kan tiltrække nye medlemmer. Derved betragter projektet, det som videnskabsteoretisk set kaldes den sociale verden [Fuglsang et al., 2004:277pp]. Den sociale verden kan ikke sættes ind i en formel, fordi den er uforudsigelig [Fuglsang et. al, 2004]. Det giver derfor ikke mening at tale om endegyldige sandheder, svar eller løsninger på en social problemstilling. Problemstillingen i nærværende projekt betragtes derfor som et så kaldt wicked problem [Conklin, 2005]. I artiklen Wicked Problems & Social Complexity skriver Jeff Conklin Ph.D., at håndteringen af et wicked problem ikke kan løses via en lineær proces, da alle beslutninger i forløbet har en konsekvens for processen og dermed også for resultatet. Problemets karakter udvikler sig således undervejs, som man lærer mere om emnet [Conklin, 2005: 7pp]. Dette kan sammenlignes med projektprocessens dilemma, hvor der i startfasen findes mange ressourcer men ingen viden. Modsat slutningen af forløbet, hvor der findes en stor mængde af viden men få ressourcer [Gray, 2006: 207pp]. Et wicked problem i en social sammenhæng vil være relevant at belyse ud fra et fænomenologisk ståsted, idet fænomenologiske problemstillinger behandles uafhængigt af forudgivne teorier og metoder. Fænomenologi sammenlignes med jazzmusikkens improviserende tilgang, hvilket ligeledes ligger i tråd med håndteringen af wicked problems [Fuglsang et. al, 2004: 285]. Projektets epistemologi udspringer af et tværvidenskabeligt syn på frembringelse af ny viden. Vi mener, at kombinationen af teorier fra forskelligartede fagtraditioner, samt kvalitativ og kvantitativ empirisk materiale, kan give et bud på løsningen af projektets problemstilling udarbejdelsen af et bud på en strategi for Fresh Fitness markedsføring via Facebook. Teorier Nærværende afsnit har til hensigt at give en kort præsentation af de teorier, der ligger til grund for buddet på en løsning af projektets problemstilling. side 7

8 Projektets tilgang til de anvendte teorier har en afsøgende karakter. Hermed menes, at det med projektet ikke ønskes at teste eller bevise teoriernes rigtighed i positivistisk forståelse [Fuglsang et. al, 2004:55pp]. Men at der åbnes op for uafklarede områder og uoverensstemmelser, når teorierne stilles over for hinanden og sammenholdes med den indsamlede empiri, jf. afsnittet Empiri. Projektet finder, at disse to parameter teori og empiri - tilsammen kan sige noget om den del af fænomenet, der ønskes afdækket med nærværende projekt. Til at behandle projektets problemstilling er der udvalgt en gruppe af teorier, der belyser emnerne; markedsføring via Facebook samt brugerkultur online. Markedsføring via Facebook Fagområdet der beskæftiger sig med markedsføring via Facebook eller sociale medier generelt er stadig forholdsvist nyt. Der findes derfor ikke meget teoretisk litteratur på området. Til at behandle dette emne anvendes derfor viden fra eksperter. Som primær kilde til, hvorledes en virksomhed markedsfører sig via Facebook anvendes bogen Lyt til Elefanterne af eksperterne i digitale medier Anna Ebbesen og Astrid Haug. Mange af feltets øvrige eksperter opererer på blogs. Det anses i projektet som valid viden, da det er oplagt for eksperterne at udbrede deres viden via sociale medier frem for bøger, idet det er i dette felt, de opererer i deres daglige virke. Derfor anvender projektet eksperters udtalelser på blogs, dog kun i et mindre omfang og med et kritisk øje for udtalelsernes oprindelse. Brugerkultur online Til at udvikle en markedsføringsstrategi for Fresh Fitness anvendelse af Facebook benyttes et udvalg af teoretikere inden for online kommunikation. Projektet trækker på teoretikeres betragtninger omhandlende online brugeradfærd. Hensigten er at benytte denne viden, til at belyse hvilke præmisser der hersker for brugerdeltagelse i den online arena. Empiri Da Fresh Fitness er en aktør i forbrugssamfundet er det oplagt at undersøge forbrugernes oplevelser, meninger, følelser, ønsker og livsstil, da disse har afgørende betydning for design og markedsføring af forbrugsprodukter og service ydelser. En viden om forbrugernes perspektiv gør det lettere at målrette markedsføring [Hollensen, 2003].Ud fra en fænomenologisk betragtning er det derfor helt oplagt at tale med brugerne for at få viden om deres erfaringer, da den sociale verden ikke kan betragtes som en objektiv videnskabelig genstand. Den er derimod skabt på baggrund af menneskers meningsdannelse og erfaring [Fuglsang et. al, 2005 side 8

9 :278pp]. Projektets empiriske grundlag består dog både af kvalitative og kvantitative data. Kvantitative data I projektets empiriindsamling afviges fra den fænomenologiske tilgang ved at anvende en statistisk kvantitativ data. Ud fra den fænomenologiske betragtning siger denne form for viden ikke noget om virkeligheden, idet den reducerer den menneskelige erfaring til kvantitative generaliseringer [Fuglsang et al., 2005: 285]. Vi vælger dog aktivt at inddrage statistikker som et redskab til at behandle projektets problemstilling, da vi mener, at et statistisk målbart overblik kan have forklaringskraft over for hvilke meningsstrukturer og betydningsformer, der danner den fælles sociale verden i fitnessmiljøet. Konkret hentes de kvantitative data fra fire undersøgelser fortaget af Idrættens Analyseinstitut [bilag 2-5]. Undersøgelserne omhandler hhv. fysiske inaktive danskere, aktive fitnessudøvere og sport og motion i danskernes hverdag. Konkret anvendes de kvantitative data i projektet i samspil med kvalitativ empiri samt eksperternes betragtninger af markedsføring via Facebook. Nærværende undersøgelse bygger derved delvist på et empirisk datamateriale, som vi ikke selv har været med til at udforme. Der gøres derfor opmærksom på, at det kan have indvirkning på analysen og dermed projektresultatet, idet vi ikke kender de forudgående overvejelser, Idrættens Analyseinstitut har foretaget ifbm. udarbejdelsen af disse undersøgelser. Herunder hvordan instituttet har valgt at konstruere spørgeskemaerne, hvilke personer der har medvirket o. lign. Det er derfor ikke muligt at inddrage eller tage reelt hensyn til disse overvejelser. Projektet anvender de data fra undersøgelserne som findes relevante for problemstillingen. Hermed menes, at det ikke ønskes at vurdere om de fire undersøgelser, foretaget af Idrættens Analyseinstitut, er rigtige eller forkerte, men at det udelukkende ønskes at anvende rapporternes empiriske data. Det skal i den forbindelse bemærkes, at undersøgelserne bygger på data fra Danmarks befolkning generelt, mens projektet fokuserer på et segment af unge kvinder i storbyen, jf. kapitel 4. Kvalitative data Projektets kvalitative materiale består af etnografiske observationer i Fresh Fitness træningscentre, et faktuelt interview med Fresh Fitness administrerende direktør, et fokusgruppeinterview med medlemmer af Fresh Fitness samt mailinterviews med potentielle modtagere af en markedsføringsstrategi for Fresh Fitness anvendelse af Facebook. Som sekundær empiri anvendes informationer, udtalelser og billeder side 9

10 fra virksomhedens website og Facebook-fanside. Overvejelser i forbindelse med indsamlingen af dette empiriske materiale, vil ikke blive uddybet nærmere. Etnografiske observationer Projektets empiriindsamling startede ud med en mindre etnografisk undersøgelse i tre af Fresh Fitness træningscentre (Amager, Vesterbro og Hvidovre). Vi anvendte en metode med deltagende observationer, da dette ifølge antropologerne Tine Tjørnhøj-Thomsen og Susan R. Whyte giver en indsigt i både de menneskelige relationer og i relationen mellem mennesker og deres fysiske og materielle omgivelser [Tjørnhøj- Thomsen et al., 2008: 94]. Vi benyttede en åben strategi, hvor vi observerede alt der foregik i rummet [Tjørnhøj-Thomsen et al., 2008: 105]. Vi besluttede ikke at tage noter under observationen, da det kunne være med til at tydeliggøre vores rolle som observatører [Emerson et al., 1995; 37], samt hindre en indlevende og realistisk oplevelse af deltagelse. Set i en fænomenologisk sammenhæng er dette en måde at få erfaringer om det felt, projektet beskæftiger sig med. Hensigten var at opnå forståelse for forudsætningerne for meningsdannelse hos medlemmerne og for strukturerne i denne sociale verden ved at opleve brugssituationen på egen krop. Dette studie har givet os viden og erfaring til at kunne udføre og indsamle den videre empiri. Forstået på den måde at vi bl.a. bedre kunne udforme relevante spørgsmål til de videre interviews. De etnografiske observationer indgår således som forforståelse i projektet, og der vil derfor ikke blive refereret yderligere til dem i nærværende undersøgelse. Faktuelt interview - forundersøgelse Inden påbegyndelsen af nærværende projekt var det essentielt at få indsamlet en faktuel viden om Fresh Fitness, for at få afdækket, hvor behovet lå i markedsførings øjemed. Som et led i indsamling af empirisk materiale, har vi derfor foretaget et interview med Fresh Fitness administrerende direktør Rasmus E. Ingerselv for at opnå viden omkring virksomhedens nuværende ageren og fremtidsplaner. I udførelsen af interviewet anvendtes en åben interviewform. Interviewet udmøntede sig praktisk ved, at vi havde en række temaer, som vi ønskede at opnå viden om og derfor gerne ville nå igennem i løbet af interviewet, samtidig med at der var åbenhed over for ændringer af spørgsmålenes rækkefølge og ordlyd, samt at det var muligt at stille tillægsspørgsmål. Hensigten var at gøre det muligt at viderefølge Rasmus E. Ingerslevs svar, for derigennem at opnå viden om relevante emner, som vi ikke havde forudset i planlægningen af interviewet [Kvale, 1997: 91pp]. Interviewet blev indledt med et åbent spørgsmål om virksomhedens markedsføringsstrategi. side 10

11 Formålet var at få den administrerende direktør til selv at komme frem med det han oplevede, som centrale forhold ved Fresh Fitness ageren. De efterfølgende spørgsmål havde til sigte at fungere som opfølgning for derved at nå frem til mere dybdegående specifik viden [Kvale, 1997: 137]. Interviewet med Rasmus E. Ingerslev kan ses i bilag 1. Fokusgruppeinterview Set ud fra et fænomenologisk perspektiv kan man i forståelsen af den sociale verden ikke ignore betydningen af menneskers følelser. Følelser er en del af den mening, der dannes i mødet med verden [Fuglsang et al., 2004: 299p]. Menneskers følelser har stor betydning for den markedsføringsstrategi, som dette projekt skal udarbejde, da det fundamentalt handler om menneskers bevæggrunde til at træffe deres beslutninger - beslutninger der kan ses som et resultat af samspillet mellem fornuft og følelse [Fuglsang et al., 2004: 299p]. Det findes derfor i høj grad nyttigt at få viden om menneskenes motiver ifht. at tage beslutninger. Til at opnå denne viden udførtes et fokusgruppeinterview, da denne tilgang ofte fører til spontane og emotionelle ytringer [Kvale, 1997: 108]. Hensigten med interviewet var at opnå viden om brug af og vaner på Facebook hos modtagerne af Fresh Fitness markedsføringsstrategi. Fokusgruppen bestod derved af eksisterende medlemmer af Fresh Fitness. Årsagen til dette vil blive nærmere beskrevet i kapitel 6, hvor projektets bud på en markedsføringsstrategi præsenteres. Vi valgte at nøjes med at interviewe syv personer for at gøre det muligt at udføre dybdegående fortolkninger af interviewene [Kvale, 1997: 108]. I udvælgelsen af interviewpersoner er der lagt vægt på, at det er medlemmer som anvender forskellige centre tilknyttet Fresh Fitness, for derved at undgå at eventuelle særlige omstændigheder ved et enkelt center påvirker undersøgelsen. Endvidere blev interviewpersonerne udvalgt på baggrund af deres alder og køn, jf. kapitel 4 og 6. Vi havde en eksplorativ tilgang til dette interview, idet vi havde opsat nogle emner på forhånd og forberedt nogle overordnede spørgsmål som kunne sætte en diskussion i gang, men ellers var der åbent for improvisation alt efter hvilken retning diskussionen drejede. Uddrag af interviewet kan findes i bilag 7. Mailinterviews Af ressourcemæssige årsager har det ikke været muligt at udføre personlige interviews med potentielle nye medlemmer, selv om det ville være det mest optimale set fra en fænomenologisk perspektiv. For at kompensere for dette, er der i stedet udført en række mailinterviews, idet et mailinterview gør det muligt at følge op på respondentens svar. Vi ser side 11

12 mailinterviewformen som en hybrid mellem et spørgeskema og et personligt interview. Formålet med disse interviews er at uddybe projektets kvantitative empiriske materiale fra Idrættens Analyseinstitut, med fokus på den konkrete modtagergruppe af en markedsføringsstrategi for Fresh Fitness. Spørgsmålene til interviewene er derfor udarbejdet på baggrund af viden fra det kvantitative materiale. Mailinterviewene er foretaget med: tre aktive fitnessudøvere fire motionsinaktive fem aktive udøvere inden for anden motionsform end fitness Antallet af interviewpersoner er udvalgt på baggrund af respondenternes tilgængelighed. Det kan diskuteres, om deres besvarelser er repræsentative. Men grundet projektets videnskabsteoretisk tilgang finder vi, at denne mængde empirisk data har en forklaringskraft i forhold til at give et bud på en markedsføringsstrategi. Opsummering Fænomenologi er en kontekstbundet metode, hvilket falder godt i tråd med den iterative tilgang til håndteringen af wicked problems. I stedet for at opstille kategoriseringer, bygger denne undersøgelse derfor på analyse og refleksioner over fitnessudøveres oplevelser og meningsdannelse, kombineret med teoretiske betragtninger af online brugerkultur samt ekspertviden omkring markedsføring via Facebook. Vi mener gennem denne kombination at opnå en alsidig viden om projektets problemstilling. Vi arbejder således ud fra en induktiv og fortolkende tilgang til fremskaffelse af ny viden, med det syn; At verdenen er foranderlig, og at man som følge af det ikke kan opnå endegyldig viden om virkeligheden [Fuglsang et al., 2004]. På baggrund af nærværende projekt opnås således kun viden om en del af virkeligheden, da vi kun kan afdække den virkelighed, som vores materiale gør det muligt at se. Med andre ord; løsningen på projektets problemstilling bygger på eksisterende hændelser og fænomener. Et andet empirisk og teoretisk fundament ville muligvis kunne frembringe andre løsningsforslag på problemstillingen. I denne forbindelse mener vi, at projektets konklusion er fuldt ud gyldig, eftersom den tilføjer ny viden til feltet. side 12

13 Case side 13

14 3. Fresh forretningskoncept Følgende kapitel giver en beskrivelse af Fresh Fitness som virksomhed og forretningskonceptet bag deres fitnessydelser med henblik på at indtænke disse i markedsføringsstrategien på Facebook. Fresh Fitness er en fitnesskæde, der slår sig op som værende Danmarks billigste Fitnesskæde. Kæden består på nuværende tidspunkt af seks centre fordelt i hovedstadsområdet. Virksomhedens filosofi er god kvalitet til en lav pris vil få flere til at træne [www5]. Fresh Fitness ønsker derved at tilbyde kunden mest værdi for pengene, og dette praktiserer de ved at have hovedfokus på kerneproduktet: træning, og mindre fokus på de andre fitnessrelaterede services. Kæden kan derved siges at være en lavpriskæde i stil med virksomheder som fx flyselskabet Easyjet, hvor al overflødigt service er skåret væk. Hos Fresh Fitness findes der derfor ikke services som for eksempel sauna, dagens avis, børnepasning og bemandet reception i hele åbningstiden. Medlemmerne betaler kun for det, de bruger. Argumentet er, at langt de fleste medlemmer ikke anvender mange af de øvrige kæders udbudte services, så hvorfor skal flertallet betale for goder, som kun anvendes af et mindretal. Det er min klare overbevisning, at mange i dag betaler for noget, som de ikke benytter sig af. Det gør de ikke hos os - Rasmus E. Ingerslev, administrerende direktør hos Fresh Fitness [www6]. Dér hvor kæden skiller sig mest ud fra konkurrenterne er på holdtræningsområdet. Medlemmerne i Fresh Fitness skal nemlig udover abonnementsprisen på 129 kr. betale 9 kr., hver gang de ønsker at deltage i livetræning, dvs. holdtræning med en instruktør. Kæden tilbyder også holdtræning, der er inkluderet i medlemsprisen. Disse hold fungerer dog uden instruktør og kører i stedet et træningsprogram for eksempelvis cykling eller pilates på en storskærm. Denne form for holdtræning kaldes videotræning og tilbydes flere gange om dagen. På denne måde ses det, at Fresh Fitness i kraft af mindre fokus på udenoms services i stedet opprioriterer kundernes mulighed for at kunne være selvhjulpne på en lang række områder. Medlemmernes mulighed for selvbetjening understøttes ikke bare ved hjælp af videotræningen men også ved hjælp af andre selvbetjeningsservices, såsom personlige side 14

15 medlemsarmbånd, som kunderne bl.a. kan bruge som nøglekort og til registrering ved holdtræning, samt instruktionsvideoer der er tilgængelige på websitet. Selvbetjeningsformerne er ikke bare en billig løsning for Fresh Fitness, der gennem disse redskaber kan nedsætte omkostningerne til personalelønninger. De skaber også værdi for medlemmerne, idet de på trods af lavpriskonceptet stadig tilbydes ekstraservices, som dog i stedet er teknologidrevne frem for personaleunderstøttede, men som derimod er fuldt ud tilgængelige i alle centrenes åbne timer, hvilket skaber fleksibilitet for det enkelte medlem. De økonomiske besparelser vundet gennem bl.a. selvbetjeningsløsningerne anvender Fresh Fitness bl.a. til at alliere sig med kendte frontfigurer inden for træningsmiljøet, som eksempelvis træningseksperten Birgitte Nymann, der er kendt fra Go morgen Danmark på TV2. Birgitte Nymann optræder bl.a. i videoerne på Fresh Fitness website og Facebook-fanside og er hovedet bag centrenes fitnessinstruktioner, personlig træning og har generelt det overordnede ansvar for træningskvaliteten hos Fresh Fitness. På samme måde er den tidligere verdensmester i boksning Thomas Damgaard fast tilknyttet centrene som holdinstruktør på livetræning i boksning [www7]. Fresh Fitness benytter sig på den måde i høj grad af kendiseffekten i deres markedsføring ved at lade anerkendte træningsprofiler varetage rollen som ambassadører. side 15

16 4. Fresh potentielle medlemmer I dette kapitel belyses og defineres det marked, Fresh Fitness satser på som potentielle medlemmer. Idet disse ikke vil indgå som de primære modtagere af markedsføringsstrategien, vil kapitlet således kun præsentere og ikke argumentere for Fresh Fitness valg af kundesegment. For yderligere argumentation af nedenstående henvises derfor til bilag 9. Det unge storby segment Overordnet set definerer Fresh Fitness ud fra en aldersmæssig og geografisk segmentering det overordnet segment til at være de unge i alderen år og de ældre i alderen 65 år og opefter, begge aldersgrupper bosat i storbyområderne Storkøbenhavn, Aalborg, Århus og Odense [bilag 1: 1pp]. Dette projekt afgrænser sig dog fra de ældre og fokuserer udelukkende på det unge segment som potentielle medlemmer. Dette skyldes, dels at de unge i alderen år, er den mest aktive gruppe på den kommercielle fitness scene, og derfor er et fordelagtigt marked at satse på, dels projektets anvendte markedsføringskanal Facebook, som tidligere nævnt primært appellerer til det unge publikum [bilag 1: 2 og bilag 4: 30]. Inden for det unge storby segment koncentrerer Fresh Fitness sig yderligere om tre typer af potentielle medlemmer: de inaktive de aktive fitnessmedlemmer fra andre kæder de aktive udøvere af anden motionsform end fitness Inden for typen de aktive udøvere af anden motionsform end fitness fokuserer projektet primært på udøvere af selvorganiserede motionsformer såsom løb, cykling o. lign, da disse sammen med fitness, er de mest populære motionsaktiviteter blandt de årige [bilag 5: 78]. Sekundært fokuseres der inden for denne type af potentielle medlemmer på holdspil som fodbold, håndbold o. lign. Det kvindelige segment Udover de unge som det overordnede segment for de tre typer af potentielle medlemmer fokuserer projektet også på kvinder som værende de primære potentielle medlemmer. Dette bygger på undersøgelser fra Idrættens Analyseinstitut, der peger på, at der blandt de motionsaktive årige generelt set er en overvægt af kvinder [bilag 4: 29]. Dette gør sig især gældende inden for de to motionsak- side 16

17 tive typegrupperinger, hvor kvinderne er overrepræsenteret både ved de selvorganiserede motionsformer og i fitnessmiljøet. Sidstnævnte har ellers tidligere været stærkt præget af det mandlige køn, men i takt med fitness udbredelse og brede produktlinje, er der sket en stigende tilgang hos de kvindelige medlemmer [bilag 4: 21pp]. Projektet anser derfor kvinderne for at være det mest tilgængelige publikum at appellere til, taget deres nuværende dominans blandt de motionsaktive i betragtning år placeret inden for typerne: inaktive, aktive fitnessmedlemmer fra andre kæder og aktive udøvere af anden motionsform end fitness. Viden om de potentielle medlemmers demografiske baggrund og til dels deres mønstre og holdning ifht. fitness og træning generelt vil danne en del af grundlaget for markedsføringsstrategiens udformning. Som det fremgår af figur 1 fokuserer projektet således på Fresh Fitness potentielle medlemmer som værende storby kvinder i alderen De potentielle medlemmer storby kvinder i alderen år Inaktive Aktive fitness medlemmer Aktive udøvere af anden motion Figur 1: Fresh Fitness potentielle medlemmer side 17

18 5. Fresh brug af Facebook I nærværende kapitel belyses dels Facebook som medium og dels Fresh Fitness nuværende brug af Facebook. Afsnittet Facebook som medium betragter mediets måde at være medium på, hermed menes hvilke præmisser og kulturer mediet fordrer. Hensigten med afsnittet er at opnå forforståelse for udviklingen af en strategi, som skal operer på denne platform. Afsnittet Fresh Fitness nuværende brug af Facebook behandler, hvorledes virksomheden udnytter mediets potentialer. Dette sammenholde med eksperternes vejledninger til virksomheders ageren i sociale netværk. I udviklingen af en markedsføringsstrategi for Fresh Fitness er det naturligt at se på deres nuværende situation for at kunne udarbejde en strategi. Viden om virksomhedens nuværende brug af Facebook, anvendes i løsningen af projektets problemstilling til at se, hvordan deres markedsføring kan blive anderledes end den er nu. Facebook som medium Markedsføring kan betragtes som kommunikation - idet virksomheden gerne vil viderebringe et budskab til sine potentielle kunder for at sælge sit produkt [Hollensen, 2003]. Typisk har markedsføring været eksekveret som massekommunikation gennem aviser, magasiner, plakater, radio, tv o. lign. Dog har der sideløbende med denne udfoldelse af markedsføring være opmærksomhed omkring direkte henvendelse til den enkelte forbruger, som eksempler kan nævnes dørsalg og adresserede kuponreklamer. Som nævnt indledningsvist har de digitale medier åbnet op for nye muligheder for direkte og interaktiv markedsføring, såkaldt dialogbaseret markedsføring [www30]. Digitale og interaktive medier skaber et teknologisk grundlag for dialogbaseret markedsføring som et alternativ til massekommunikeret markedsføring. Via Facebook står virksomhederne over for en reel mulighed for at gå fra væk monologlignende markedsføring og i stedet skabe en dialog med deres kunder. Ifølge Niels Brügger er mediet en grundlæggende forudsætning for, at der kan opstå kommunikation [Brügger, 2002: 39]. Mediet kan betragtes som det element, der skaber forbindelse mellem afsender og modtager og derigennem skaber mulighed for kommunikation [Brügger, 2002: 38]. Man kan derfor ikke blot nøjes med at fokuserer på det indhold, der side 18

19 skal kommunikeres, men må også forholde sig til den indflydelse mediet har på indholdet og dets form. At udarbejde en strategi for markedsføring af Fresh Fitness via Facebook er således afhængig af forståelsen af det medium, strategien opererer på. Facebook som platform og medium har i sig selv intet indhold. Det er brugerne, der skaber indholdet og interaktionen. Brugerne konstruerer personlige profiler, som giver dem en online identitet, der kommunikerer de værdisignaler, som de finder relevante og interessante at viderebringe til deres omgivelser. Dette gælder både privatpersoner og virksomheder. Ofte vælger brugerne at skabe en identitet, der er i overensstemmelse med deres offline profil [Boyd, 2007], da deres venner eller fans på Facebook også typisk er relationer fra det offline univers. Uoverensstemmelse mellem disse to profiler skaber utroværdighed i brugerens repræsentationen af dennes online tilstedeværelse [Hoff-Clausen, 2008]. Et særligt kendetegn ved Facebook er, at det i høj grad bygger på en kultur, hvor brugerne synes godt om, deler og kommenterer hinandens links, billeder, film m.m. [Boyd, 2008]. Mediets udformning understøtter og opfordrer brugerne til at dele med hinanden via blot et enkelt tryk på en del-knap, der gør det muligt at dele filer på kryds og tværs af en lang række forskellige medier. Samtidig gør dette medium det også muligt at dele filer når og hvor som helst, hvad enten man befinder sig langt væk fra modtageren eller vælger at dele på et tidspunkt, hvor modtageren ikke har tid. Set ud fra Jan L. Bordewijk og Ben Van Kaams matrix over kommunikationsmønstre er brugerne således ikke afhængige af synkron tid for at kunne kommunikere [Jensen, 1997:20pp]. Men konversationen kan godt udspille sig synkront, hvis begge/flere brugere er online samtidig. Det er ikke begrænset til at være kommunikation mellem to individer. Brugernes kommentarer manifesterer sig gennem personlige beskeder i en lukket besked ala det man kender fra en eller offentligt på egen eller andres Facebookprofil, deres såkaldte væg. En tilkendegivelse kan også gives via synes godt om knappen. Facebook er platform for en kultur, hvor brugerne udbreder følelser, holdninger og gøremål samt åbenlyst ignorerer, hvilket normalt ikke ville være social kutyme i en forholdsvist offentlig arena. Som brugere glemmer vi ofte det som Dana Boyd kalder det usynlige publikum [Boyd, 2007]. Et andet særligt kendetegn ved Facebook er, at det i sin udformning udelukkende lægger op til positiv kommunikation. Der eksisterer eksempelvis ikke nogen synes ikke godt om knap. Hermed ikke sagt, at der ikke kan foregå negativ kommunikation. Mediet lægger op til en selviscenesættende glansbilledfremstilling af brugerne, som vores netværk skal synes side 19

20 Den socialt aktive, 27 % Betragteren, 32 % Den uinteresserede, 20 % Gameren, 17 % Superbrugeren, 5 % Fresh Fitness nuværende brug af Facebook Figur 2: Kategorisering af fem arketyper på Facebook godt om [bilag 8: 16]. Dette gør det attraktivt for virksomheder at være repræsenteret på Facebook, da der hersker en kultur for selvpromovering blandt brugerne. De promoverer sig ved at vise hvilken musik, film, tøjmærker, politikere, restauranter, fodboldklubber o. lign., der kan sende et signal til netværket om, hvad de gerne vil associeres med. Derved fungerer Facebook-profiler som en form for reklamesøjle. Set med virksomheds øjne skaber Facebook et teknologiske grundlag, der giver virksomheder reel mulighed for at indsamle oplysninger om deres kunders og potentielle kunders adfærd og præferencer. I en rapport af webbureauet Dwarf kategoriseres fem arketyper ifht. anvendelse af Facebook, jf. figur 2. For en nærmere uddybelse af de fem arketyper se bilag 8 [bilag 8: 19pp]. Ifølge administrerende direktør i Fresh Fitness Rasmus E. Ingerslev anvender virksomheden sin Facebook-fanside til udbredelse af information og som ris-og-ros-kasse for medlemmerne [bilag 1]. Forskellen på en Facebookfanside og en personlig Facebook-profil er, at relationen er baseret på fans frem for venner, så i modsætning til en personlig profil kan man på en fanside ikke invitere folk til at blive fan og dermed følge fansiden. Udfordringen er således at udforme fansiden, så der kan tiltrække og fastholde fans. Fresh Fitness har en hovedfanside, derudover har hvert enkelt center også hver en side. Det kan konstateres, at de enkelte centrers fansider på nuværende tidspunkt kun bruges som envejskommunikation om praktisk information til medlemmerne. Såsom, at der er lukket på grund af vandskade eller oplysninger om dagens side 20

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD 1 Denne vejledning viser, hvordan du kan udnytte de mange muligheder, de sociale medier giver, og være opmærksom på de faldgruber, der kan skade dig selv, dine pårørende og kolleger eller din myndighed.

Læs mere

Facebook guide for begyndere

Facebook guide for begyndere Facebook guide for begyndere Facebook er stor Facebook er ikke bare kraftfuldt. Det er fleksibelt. Ligegyldigt hvilken type virksomhed du kører, er der nok af forskellige markedførings-muligheder som du

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Case study: Pinterest

Case study: Pinterest Case study: Pinterest Hvad? Pinterest er en social medieplatform, der hovedsageligt fungerer som værktøj til at samle, dele og udforske visuelt indhold. Udbredelse, hvor mange, vækstpotentiale? Pinterest

Læs mere

Personlig branding i webdesign

Personlig branding i webdesign Personlig branding i webdesign I forhold til vejledning vil jeg spørge, om opgaven i sin helhed ser fornuftig ud. Er min problemformulering skarp nok? Er min metode i orden? Er det ok at gøre brug af min

Læs mere

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt?

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Af seniorkonsulent hos Wilke, Søren Pedersen (sp@wilke.dk) Amerikansk forskning viser, at Word of Mouth er en af de potentielt stærkeste markedsføringsparametre,

Læs mere

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8.1 FORSTÅELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/SERVICEYDELSER OG RESSOURCER... 114 8.2 INFORMATIONSSØGNING I RELATION TIL LANDE-, KONKURRENT-

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back 1 Indhold 1.1 Generelt i forhold til projektet 1.1.1 Problemformulering Kalundborg kommune har gennem de senere år

Læs mere

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Social Media Strategi Muligheder og udfordringer November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Weblog: Hovedet

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

On-line dialog startes off-line

On-line dialog startes off-line On-line dialog startes off-line Af: Anette Boiesen Petersen Markedskonsulent Post Danmark A/S Søren Pedersen Senior Consultant Wilke A/S Synopsis: Word of Mouth er en af de mest effektive kommunikationsfomer

Læs mere

Sociale medier & B2B. Status og trends fra Danmark

Sociale medier & B2B. Status og trends fra Danmark Sociale medier & B2B Status og trends fra Danmark Agenda Hvad er sociale medier? Sociale medier på B2B? Vores undersøgelse baggrund og resultater Muligheder og konkrete bud Status & trends USA Afrunding

Læs mere

10 Undersøgelsesdesign

10 Undersøgelsesdesign 10 Undersøgelsesdesign I dette kapitel præsenteres undersøgelsens design og metodiske tilgang i mere uddybet form. Undersøgelsen er designet og gennemført i fire faser, vist i figuren nedenfor: Indholdet

Læs mere

Spørgeskema omkring Ferm living og sociale medier

Spørgeskema omkring Ferm living og sociale medier Bilag 1. Spørgeskema omkring Ferm living og sociale medier Formålet med spørgeskemaet er at undersøge målgruppens holdning til brandet ferm living og deres produkter. Tilmed søger undersøgelsen at kortlægge

Læs mere

Kommunikation muligheder og begrænsninger

Kommunikation muligheder og begrænsninger Kommunikation muligheder og begrænsninger Overordnede problemstillinger Kommunikation er udveksling af informationer. Kommunikation opfattes traditionelt som en proces, hvor en afsender sender et budskab

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen

Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen Valg af TV program og begrundelse: Vi har valgt at lave en strategi for brugerinvolvering for Robinson Ekspeditionen (RE). Programmet er stadig kongen

Læs mere

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Og så deler vi masser af viden Agenda Social Media et af dine ansigter udad til Social Media Value Chain Strategisk indgang ift. de digitale unge

Læs mere

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed via de digitale medier Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier, big data og indholdsmarkedsføring Behøver jeg så

Læs mere

KORT OM GYMTECH. Telefon 7070 7555 sales@gymtechgroup.com www.gymtechgroup.com

KORT OM GYMTECH. Telefon 7070 7555 sales@gymtechgroup.com www.gymtechgroup.com KORT OM GYMTECH Gymtech er en dansk virksomhed og i dag førende indenfor implementering og drift af individuelle musikvideo-baserede underholdningssystemer i den danske fitnessbranche. I samarbejde med

Læs mere

Facebook. Facebook. Facebook. Når det offentlige ændrer. Kampagne. Kampagne. Kampagne. Online. Online. Online. medier. Medier. Medier. Medier.

Facebook. Facebook. Facebook. Når det offentlige ændrer. Kampagne. Kampagne. Kampagne. Online. Online. Online. medier. Medier. Medier. Medier. Rådet rugere g Massekommunikation Værdi Forventninger Vejle Kommune Svage og stærke Forventning Sociale medier Social Kapital Kommunkation Borgere Netværkskommunikation Relationsdannelser Tilstedeværelse

Læs mere

Online tilstedeværelse

Online tilstedeværelse Online tilstedeværelse Modul 1: Online tilstedeværelse -Hvordan bygger jeg en hjemmeside og hvad skal den gøre for mig? Modul 2: Få flere kunder -Hvordan får jeg mine besøgende konverteret til nye kunder

Læs mere

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Hvad er Google Analytics? Hvem kan bruge det? Hvad kan Google Analytics bruges til? Google Analytics viser dig hvor dine kunder har fundet frem til

Læs mere

Case: Messearrangør Sund Livstil

Case: Messearrangør Sund Livstil Case: Messearrangør Sund Livstil Opsummering Livstils messen er en årlig event. Arrangøren har altid udført markedsføring gennem print og TV, samt mail, men målgruppen fanges ikke længere gennem traditionelle

Læs mere

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER Thomas Christensen Bestyrelsesformand i Divisionsforeningen & adm. direktør i OB Indhold 1. Kommerciel platform og udfordringer 2. Fan

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen

Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen Projektets mål Projektet tager afsæt i afprøvning af et nyt medie som en anderledes formidlingsform: et digitalt magasin der indeholder video,

Læs mere

Microsoft Office 2007 Brugertilfredshedsundersøgelse

Microsoft Office 2007 Brugertilfredshedsundersøgelse Microsoft Office 2007 Brugertilfredshedsundersøgelse November 2008 Microsoft Danmark Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup www.microsoft.dk The Nielsen Company ACNielsen Denmark Strandvejen 70 2900 Hellerup

Læs mere

Hvem behøver en Fan side?

Hvem behøver en Fan side? Facebook Fan sider er en fantastisk måde at promovere en virksomhed på, og en vigtig del af enhver social media marketing plan. Oprettelse af en grundlæggende side er ikke så kompliceret, men at skabe

Læs mere

Alternativ markedsføring

Alternativ markedsføring Alternativ markedsføring Kom/IT Projekt HTX Roskilde Joachim K. Bodholdt 05-05-2009 Indholdsfortegnelse Alternativ markedsføring online.... 3 Projekt beskrivelse:... 3 Case: Projekt 'Mørk & Juhl'... 4

Læs mere

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Anne Bøgh Fangel, projektleder Introduktion Bød velkommen og introducerede dagens forløb og projektets

Læs mere

En digital lydtegneserie til unge ordblinde

En digital lydtegneserie til unge ordblinde En digital lydtegneserie til unge ordblinde I det følgende ses resultatet af fire studerendes projektarbejde på efterårssemesteret 2011, 5. semester på Interaktive Digitale Medier på Aalborg Universitet.

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

Mobning på nettet er et stigende problem, der særligt er udbredt blandt unge. Problemet omtales ofte i forskellige medier.

Mobning på nettet er et stigende problem, der særligt er udbredt blandt unge. Problemet omtales ofte i forskellige medier. Om Prøveopgaver Forudsætningen for at kunne løse en opgave tilfredsstillende er, at man ved, hvad opgaven kræver. Prøveopgaver består af en række forløb, hvor eleverne træner i at aflæse opgaver, som bliver

Læs mere

Kommunikationshandlingsplan for Plan og Koncept Analysefasen maj-august 2010

Kommunikationshandlingsplan for Plan og Koncept Analysefasen maj-august 2010 Cykelpendlerruter i hovedstadsområdet Kommunikationshandlingsplan for Plan og Koncept Analysefasen maj-august 2010 10-06-2010/NIHE Oversigt Medio juni Åbning af hjemmesiden med fokus på Albertslundruten

Læs mere

6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE

6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE 6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE Artikel af Christian Schwarz Lausten, Seismonaut 6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE I takt med, at sociale netværk, debatfora og communities vinder

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG BØRNEINDBLIK 3/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 3/2014 1. ÅRGANG 4. APRIL 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES LIV PÅ SOCIALE MEDIER JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG Næsten alle 13-årige er aktive

Læs mere

INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB

INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB PRESENTATION INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB AGENDA Om Innovation Lab Brugerdreven Innovation Unge ordblinde Ideation og Konceptualisering

Læs mere

Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren?

Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren? Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren? Etisk kodeks Fysisk berøring af en svømmer under træning... hvor går grænsen? Kæreste med en af sine svømmere... hvad

Læs mere

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Account Mananger Vi tilbyder en engageret kundechef, som er tilgængelig i kontortiden via telefon, e-mail og Skype for at løse enhver problemstilling. Kundechefen

Læs mere

Program for dagen. Digital Formidling. Opsamling. De sidste to gange. Hvad er en målgruppe? 3. Møde Den 25. maj 2010. Spørgsmål til projekterne?

Program for dagen. Digital Formidling. Opsamling. De sidste to gange. Hvad er en målgruppe? 3. Møde Den 25. maj 2010. Spørgsmål til projekterne? Digital Formidling 3. Møde Den 25. maj 2010 Program for dagen Kl.9 Velkomst, kaffe Kl.9.15 Målgruppeanalyse Kl.10 Digitale personas Kl.10.30 Pause Kl.10.45 Projektarbejdets faser Kl.11 Præsentation af

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Gruppe 7: Melissa, Line, Terese, Anita og (Sofie). Spørgsmål ud fra teksterne af Jenkins, Mossberg og Fuchs: Danmarksindsamlingen (Byg videre på jeres tidligere observationer

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

GO morgen Danmark som APP

GO morgen Danmark som APP GO morgen Danmark som APP BESKRIVELSE AF PROGRAMMET Go morgen Danmark er Danmarks største morgenprogram på TV med samlet set op imod 500.000 seere hver morgen hele ugen året rundt (undtaget månederne maj-august,

Læs mere

Guide til awareness om informationssikkerhed. Marts 2013

Guide til awareness om informationssikkerhed. Marts 2013 Guide til awareness om informationssikkerhed Marts 2013 Udgivet marts 2013 Udgivet af Digitaliseringsstyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til:

Læs mere

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015 Den kommunikerende NGO 2014 Hvem er Aspekta? PR- og kommunikationsbureau siden 2004 Hovedkontor i Malmø, kontor i København og Stockholm Kåret til Sveriges bedste PR-bureau i 2011 og 2012 Medlem af Public

Læs mere

Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier

Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier 1. Indledning 2. Generelt om uanmodet elektronisk kommunikation og spam-forbuddet 2.1 Facebook - elektronisk

Læs mere

SocialTime. Du kan gøre opmærksom på din nye Facebook-side eller app uden at bruge penge på reklamer. Gratis markedsføring START I DAG

SocialTime. Du kan gøre opmærksom på din nye Facebook-side eller app uden at bruge penge på reklamer. Gratis markedsføring START I DAG S O M M E R 2 0 1 3 SocialTime Skab din forretning på Facebook Gratis markedsføring Du tror allerede på værdien af Facebook markedsføring - det er derfor du læser dette nu, ikke? Du kan gøre opmærksom

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

10 gode grunde til at prioritere online i markedsføringsplanen. Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA Kolding 18. juni 2009

10 gode grunde til at prioritere online i markedsføringsplanen. Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA Kolding 18. juni 2009 10 gode grunde til at prioritere online i markedsføringsplanen Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA Kolding 18. juni 2009 Men først lidt om mig selv Jan Mortensen Arbejdet med online markedsføring siden

Læs mere

De største kommunikationsudfordringer

De største kommunikationsudfordringer De største kommunikationsudfordringer i 2013 01 INDHOLD intro...03 1. Organisationernes kommunikationskompetencer...04 2. organisationernes vigtigste kommunikationsudfordringer...06 3. Uoverensstemmelse

Læs mere

www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser

www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser De sociale medier og rejser ISBN: 87-87393-48-4 VisitDenmark Turismefaglig Viden Januar 2009 VisitDenmark Islands Brygge 43, 3 2300 København S Tlf. +45

Læs mere

del 1: Eksponering og opmærksomhed Pia kender tegneserien, ser et tv-spot og googler traileren

del 1: Eksponering og opmærksomhed Pia kender tegneserien, ser et tv-spot og googler traileren Illustration 7.1 Lineær distribution slår over i dialogbaseret interaktion del 1: Eksponering og opmærksomhed Pia kender tegneserien, ser et tv-spot og googler traileren Liv kender ikke tegneserien, ser

Læs mere

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora:

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: HUMANIORA HUMANIORA Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: Beskæftiger sig med mennesket som tænkende, følende, handlende og skabende væsen. Omhandler menneskelige forhold udtrykt

Læs mere

8 TRADE MARKETING INDSIGTER MOMENT OF TRUTH

8 TRADE MARKETING INDSIGTER MOMENT OF TRUTH MOMENT OF TRUTH 8 TRADE MARKETING INDSIGTER Kunden går forbi vores produkt i butikken. Ser hun det? Stopper hun op? Tager hun det op? Ser hun på prisen? Køber hun det, eller går hun videre? Shopper Marketing

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

The World of Social Media

The World of Social Media The World of Social Media Sociale medier er medier for social interaktion, hvilket vil sige at der er et socialt sammenspil online - Det er altså kommunikation der går begge veje. Sociale medier kan også

Læs mere

DIGITAL MARKEDSFØRING

DIGITAL MARKEDSFØRING DIGITAL MARKEDSFØRING DAGSORDEN NorthSides historie NorthSides gæster NorthSide på sociale medier NorthSide på Facebook Den flygtige forbruger Den gode digitale kampagne Case: Tuborg / NorthSide Music

Læs mere

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn.

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn. Projektbeskrivelse: Projekt IT og læsning Indledning: Fokus på læsning og undervisning i læsning og skrivning samtidig med et stærkt øget fokus på IT som hjælpemiddel i undervisningen og integrationen

Læs mere

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Læringscyklus Kolbs model tager udgangspunkt i, at vi lærer af de erfaringer, vi gør os. Erfaringen er altså udgangspunktet, for det

Læs mere

Prøve i BK7 Videnskabsteori

Prøve i BK7 Videnskabsteori Prøve i BK7 Videnskabsteori December 18 2014 Husnummer P.10 Vejleder: Anders Peter Hansen 55817 Bjarke Midtiby Jensen 55810 Benjamin Bruus Olsen 55784 Phillip Daugaard 55794 Mathias Holmstrup 55886 Jacob

Læs mere

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker.

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 71,0 77,6 62,4 Administration og information Rekruttering af elever 58,7 71,2 Skoleperiodernes indhold Motivation 72,4 72,1

Læs mere

PRODUKTKATALOG. GYMTECH Tlf. +45 70 70 75 55 www.gymtechgroup.com. www.gymtechgroup.com 1

PRODUKTKATALOG. GYMTECH Tlf. +45 70 70 75 55 www.gymtechgroup.com. www.gymtechgroup.com 1 PRODUKTKATALOG GYMTECH Tlf. +45 70 70 75 55 www.gymtechgroup.com www.gymtechgroup.com 1 OPLEV MUSIKKEN Vil du fastholde dine medlemmer? Og vil du tiltrække nye? Vil du motivere dine medlemmer? Og se dem

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg 5 Stjernet Rengøring Aps Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Turisme & sociale medier - Instagram og Tripadvisor. 20. marts 2014

Turisme & sociale medier - Instagram og Tripadvisor. 20. marts 2014 Turisme & sociale medier - Instagram og Tripadvisor 20. marts 2014 TRINE-MARIA KRISTENSEN Cand. scient. soc. (PR) Marketing & Kommunikation Social Media rådgiver og underviser siden 2005 Jeg har blandt

Læs mere

Sociale Medier eguide. Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål?

Sociale Medier eguide. Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål? Sociale Medier eguide Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål? Kort om guiden Denne guide er lavet til dig, der synes, at det

Læs mere

Kommunikationspolitikken GPS

Kommunikationspolitikken GPS Kommunikationspolitikken GPS Sådan kommunikerer vi godt og bedst i Silkeborg Kommune Kommunikationspolitikken GPS hvad er det? Kommunikationspolitikken GPS God Praksis i Silkeborg er grundlaget for, at

Læs mere

En danskers mediehverdag Mediernes rolle i hverdagslivet nu og fremadrettet. Eva Steensig Erhvervssociolog Lighthouse CPH A/S

En danskers mediehverdag Mediernes rolle i hverdagslivet nu og fremadrettet. Eva Steensig Erhvervssociolog Lighthouse CPH A/S En danskers mediehverdag Mediernes rolle i hverdagslivet nu og fremadrettet Eva Steensig Erhvervssociolog Lighthouse CPH A/S Superbrugeren anno 2009 Superbrugeren contra resten af befolkningen Kilde: Gallup

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Tech College Aalborg

Tech College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse Tech College Aalborg Colleger: College College College College College College College Style & Wellness College College Style & Wellness

Læs mere

UNGES FORETRUKNE BIL 2014

UNGES FORETRUKNE BIL 2014 UNGES FORETRUKNE BIL 2014 2014 OM ANALYSEN Kommende rapport er resultatet af en analyse foretaget af CompanYoung, efteråret 2014. CompanYoung er et full-service mediebureau, der specialiserer sig i viden

Læs mere

Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær

Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær LARS KJÆR 1 Indhold Om valgfaget Nyheder for Unge...3 Fælles Mål... 4 Webredaktion... 4 Sociale medier... 4 Søgemaskineoptimering (SEO)...4 Multimodalitet

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Læs mere

Guide. For lærere i Slagelse Kommune KLÆDT PÅ TIL DIGITAL DANNELSE

Guide. For lærere i Slagelse Kommune KLÆDT PÅ TIL DIGITAL DANNELSE Guide For lærere i Slagelse Kommune KLÆDT PÅ TIL DIGITAL DANNELSE Facebookvenner med eleverne? Ja og nej! Der kan være flere grunde til at være venner med sine elever på nettet, men først og fremmest bør

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Før under efter - kommunikation

Før under efter - kommunikation Før under efter - kommunikation 1 Få mere ud af arrangementet med kommunikation FØR UNDER - EFTER Vi afholder et arrangement for at gøre opmærksom på et emne eller et budskab Tænk arrangementet som én

Læs mere

AT 3.1 2015. august 2015 / MG

AT 3.1 2015. august 2015 / MG AT 3.1 2015 august 2015 / MG TIDSPLAN Uge Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 34 Introduktion til forløbet Vejledning om valg af emne og fag 35 Frist for valg af sag og fag kl. 9.45 Vejlederfordeling

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk Folkekirken.dk Koncept for folkekirken.dk Udkast 27.08.0916.06.09 Koncept for folkekirken.dk 27.08.09 Folkekirken.dk er Den Danske Folkekirkes hjemmeside. For driften af folkekirken.dk gælder følgende:

Læs mere