Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde"

Transkript

1 Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010

2 Opsummering Undersøgelsen af den nordiske befolknings kendskab og holdning til NR/NMR og et særligt forstærket nordisk samarbejde viser overordnet, at respondenterne har en positiv holdning til nordisk politisk samarbejde, og generelt ønsker mere samarbejde mellem de nordiske lande. Derudover er 42 % af respondenterne positivt indstillet over for en fremtidig nordisk forbundsstat. Hovedparten af respondenterne oplever at det der bliver besluttet og diskuteret i NR/NMR har værdi for de nordiske borgere, og at NR/NMR generelt er medvirkende til at forbedre samarbejdet i Norden. Respondenterne angiver dog kun et begrænset kendskab til det arbejde der foregår i NR/NMR. Generelt kan undersøgelsens hovedresultater opsummeres i følgende punkter: Hovedresultater 42 % af respondenterne har et positivt syn på en fremtidig nordisk forbundsstat. Det er især mænd og respondenter fra Island og Sverige der er positive om en sådan. Begrundelserne for en positiv holdning til en forbundsstat er primært, at øge landenes indflydelse internationalt, at landene allerede har fælles kultur og at det vil være medvirkende til at styrke velfærden Begrundelserne for en negativ holdning til en forbundsstat er primært, at man ikke vil miste den nationale identitet, at man er bange for at miste nærdemokratiet og at der er for store forskelle mellem landene. Respondenterne er glade for det politiske samarbejde der foregår i Norden, og hovedparten af respondenterne vil gerne have et forstærket samarbejde mellem de nordiske lande. Respondenterne vurderer i overvejende grad, at det som bliver besluttet og diskuteret i NR/NMR har værdi for den nordiske befolkning, samt at NR/NMR er medvirkende til at forbedre samarbejde i Norden. Det er primært mænd, ældre respondenter (+60 år) og respondenter med længere uddannelser der vurderer dette. Respondenterne angiver generelt et begrænset kendskab til det arbejde der foregår i NR/NMR. Resultaterne ovenfor uddybes længere nede i rapporten. Dette gør de dels gennem figurer, der viser undersøgelsens resultater. Derudover nuanceres resultaterne gennem opdelinger på baggrundsvariable, hvor der måtte være forskel på respondenternes holdning. 2

3 Indledning Som oplæg til en drøftelse af Forbundsstaten Norden i Reykjavik d. 1. november 2010 har NMR bedt Oxford Research om at foretage en undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til NR/NMR og en vurdering af holdningen til en potentiel fremtidig nordisk forbundsstat. I rapporten præsenteres resultaterne af undersøgelsen. Respondenternes besvarelser af spørgeskemaets syv spørgsmål er opsummeret i en række figurer. Undersøgelsen er baseret på syv spørgsmål som er anført nedenfor: 1. I hvilken grad har du kendskab til det arbejde der foregår i Nordisk Råd / Nordisk Ministerråd? 2. Hvad er din holdning til følgende udsagn: Det som bliver diskuteret og besluttet i Nordisk Råd / Nordisk Ministerråd har værdi for den nordiske befolkning 3. Hvad er din holdning til følgende udsagn: Nordisk Råd / Nordisk Ministerråd er medvirkende til at forbedre samarbejdet i Norden 4. Hvad er dit syn på det politiske samarbejde i Norden? 5. Ønsker du mere eller mindre samarbejde mellem de nordiske lande, eller er det nuværende niveau passende? 6. En ny bog peger på, at en ny nordisk forbundsstat med fælles forfatning, fælles styre og med mere end 25 mio. indbyggere vil blive en vigtig international aktør og udgøre verdens 10. største økonomi. Hvad er dit syn på en sådan fremtidig nordisk forbundsstat? (det vil sige en sammenlægning af de nordiske lande under ét statsoverhoved, fælles nordisk politik på fx udenrigs- og retsområdet og med delvis selvstyre til de enkelte lande) 7. Hvorfor er din holdning sådan (uddybning af spørgsmål 6)? 3

4 Metode Undersøgelsen er baseret på interview med borgere i de fem nordisk lande. Interview er foretaget via webbaseret spørgeskemaundersøgelse i hhv. Sverige, Norge, Finland og Danmark og som telefoninterview på Island. I alt er undersøgelsens besvarelser fordelt på de fem nordiske lande som følger: Sverige: 302 besvarelser Danmark: 200 besvarelser Norge: 200 besvarelser Finland: 201 besvarelser Island: 129 besvarelser Dette er gjort for at få undersøgelsens stikprøve til i så vidt muligt omfang at repræsentere Nordens befolkning fordelt på de fem nordiske lande. Island er bevidst overrepræsenteret, da landet proportionalt ville have en mindre andel af besvarelserne, og således kun i marginal grad ville have indflydelse på undersøgelsens resultater. Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført af analysevirksomheden Norstat i de fem nordiske lande i perioden oktober Databehandling Den kvantitative spørgeskemaundersøgelse har en samlet respondentgruppe på Baggrundsvariable til kryds respondenter. Størrelsen af respondentgruppen tillader at nedbryde undersøgel- Køn sesresultaterne på relevante baggrundsvariable. Uddannelse Alder Land De enkelte spørgsmål fra spørgeskemaundersøgelsen er blevet krydset med relevan- Oxford Research 2010 te baggrundsvariable i statistikprogrammet SPSS. Dette, for at nuancere undersøgelsens resultater yderligere. Som boksen viser, er der lavet kryds med 4 baggrundsvariable. I databehandlingen af de respektive kryds er der foretaget visse omkodninger for at øge overblikket over data, samt finde interessante og potentielle forskelle mellem de enkelte gruppers besvarelser af undersøgelsens spørgsmål. Et stort antal svarkategorier giver relativ få antal respondenter i enkelte svarkategorier. Det minimerer muligheden for statistisk signifikante forskelle grupperne i mellem. De omkodede baggrundsvariable er: Alder er omkodet til tre kategorier: 35 år eller derunder, år samt 60 og derover. Uddannelse angiver højest gennemførte uddannelse og er omkodet fra 6 til 5 kategorier: Folkeskoleuddannelse, Ungdomsuddannelse, Kortere videregående uddannelse, Mellemlang videregående uddannelse og Lang videregående uddannelse. De enkelte kryds, der er medtaget i nærværende rapport, er statistisk signifikante. Det betyder, at der rent statistisk kan argumenteres for, at forskellen mellem grupperne ikke er et udtryk for en tilfældighed i stikprøven, men en reel forskel mellem gruppernes besvarelser på spørgsmålet. Den statistiske teste er foretaget via en såkaldt Chi 2 -test. Yderligere er der i databehandlingen omkodet i de svarangivelser, hvor det var muligt at angive svarkategorien ved ikke. Disse er udeladt hvis de som svarkategori ikke bidrager med væsentlig viden om det enkelte spørgsmål, men i højere grad kan vise en skæv svarfordeling. Hvor det er vurderet relevant for svarfordelingen på spørgsmålet, er svarkategorien ved ikke dog inkluderet. 4

5 Deltagernes kvalitative betragtninger (spørgsmål 7) er behandlet ud fra kriterier om relevans og forklaringskraft i forhold til den kvantitative undersøgelses resultater. Det betyder, at data, der er inkluderet i nærværende undersøgelse, er fokuseret på at årsagsforklare og komme med yderligere anbefalinger af det kvantitative datamateriale. Der er således tale om udvalgte kvalitative data, således at data bidrager med den største forklaringskraft til undersøgelsens resultater. Karakteristisk af respondenter Respondenterne i undersøgelsen er karakteriseret ved i bedst muligt omfang at repræsentere den nordiske befolkning fordelt på de fem lande. For undersøgelsens samlede stikprøve med nordiske borgere betyder dette at: 49 % af respondenterne er mænd, mens 51% er kvinder. 24 % af respondenterne er 35 år eller derunder, 40% er mellem 36 og 59 år og 36 % er 60 år eller derover. 10 % af respondenternes højeste færdiggjorte uddannelse er folkeskoleuddannelsen, 30 % af respondenternes højest færdiggjorte uddannelse er en ungdomsuddannelse, 13 % af respondenternes højest færdiggjorte uddannelse er en kortere videregående uddannelse, 27 % af respondenternes højest færdiggjorte uddannelse er en mellemlang videregående uddannelse, og 21 % af respondenternes højest færdiggjorte uddannelse er en lang videregående uddannelse. 1.1 Kendskab og holdning til NR/NMR Figur 1 viser respondenternes kendskab til det arbejder der foregår i NR/NMR. Figur 1: I hvilken grad har du kendskab til det arbejde der foregår i Nordisk Råd / Nordisk Ministerråd? Kilde: Oxford Research 2010, spørgeskemaundersøgelse. n = 1031 Fordelt på baggrundsvariable viser undersøgelsen at der er tendens til at kendskabet til NR/NMR varierer således at: Mænd end i højere grad end kvinder har kendskab til det arbejde der foregår i NR/NMR. Den ældre respondentgruppe (60+) angiver et større kendskab til det arbejde der foregår i NR/NMR, end yngre respondentgrupper. Respondenter med længere uddannelse angiver i højere grad kendskab til det arbejde der foregår i NR/NMR, end respondenter med kortere uddannelse. 5

6 Figur 2 viser respondenternes holdning til to udsagn der lyder: Det som bliver diskuteret og besluttet i Nordisk Råd / Nordisk Ministerråd har værdi for den nordiske befolkning Nordisk Råd / Nordisk Ministerråd er medvirkende til at forbedre samarbejdet i Norden Figur 2: Hvad er din holdning til disse udsagn? Kilde: Oxford Research 2010, spørgeskemaundersøgelse. n = Fordelt på baggrundsvariable viser undersøgelsen, at der er tendens til at respondenternes vurdering af værdien af det der bliver diskuteret og besluttet i NR/NMR, samt NR/NMR s medvirkende til at forbedre samarbejdet i Norden varierer således at: Mænd i højere grad end kvinder er enige i de to udsagn, samt at kvinder i højere grad end mænd angiver ved ikke. Den ældre respondentgruppe (60+) angiver større enighed til de to udsagn end yngre respondentgrupper. Respondenter med længere uddannelse angiver i højere grad enighed til de to udsagn end respondenter med kortere uddannelse. 6

7 Holdning til samarbejde i Norden Figur 3 viser respondenternes syn på det politiske arbejde som foregår i Norden. Figur 3: Hvad er dit syn på det politiske samarbejde i Norden? Kilde: Oxford Research 2010, spørgeskemaundersøgelse. n = Fordelt på baggrundsvariable viser undersøgelsen, at der er tendens til at respondenternes syn på det politiske samarbejde i Norden varierer således at: Den ældre respondentgruppe (60+) angiver i højere grad et positiv svar end yngre respondentgrupper. Samtidig angiver yngre respondentgrupper i højere ved ikke end ældre respondentgrupper. Respondenter med længere uddannelse angiver i højere grad et positiv svar end respondenter med kortere uddannelse. Respondenter med korte uddannelser svarer i højere grad ved ikke end respondenter med længere uddannelse. Respondenternes ønske om intensiteten af det nordiske samarbejde fremgår af figur 4. Figur 4: Ønsker du mere eller mindre samarbejde mellem de nordiske lande, eller er det nuværende niveau passende? Kilde: Oxford Research 2010, spørgeskemaundersøgelse. n =

8 Fordelt på baggrundsvariable viser undersøgelsen, at der er tendens til at respondenternes vurdering af intensiteten i det nordiske samarbejde varierer således at: Mænd end i højere grad end kvinder ønsker mere nordisk samarbejde. Island i højere grad end de andre nordiske lande ønsker mere nordisk samarbejde. Holdning til nordisk forbundsstat Et centralt element i undersøgelsen er respondenternes holdning til en fremtidig nordisk forbundsstat. Respondenternes vurdering af dette fremgår af figur 5. Figur 5: En ny bog peger på, at en ny nordisk forbundsstat med fælles forfatning, fælles styre og med mere end 25 mio. indbyggere vil blive en vigtig international aktør og udgøre verdens 10. største økonomi Hvad er dit syn på en sådan fremtidig nordisk forbundsstat? (det vil sige en sammenlægning af de nordiske lande under ét statsoverhoved, fælles nordisk politik på fx udenrigs- og retsområdet og med delvis selvstyre til de enkelte lande) Kilde: Oxford Research 2010, spørgeskemaundersøgelse. n = Fordelt på baggrundsvariable viser undersøgelsen, at der er tendens til at respondenternes syn på en fremtidig nordisk forbundsstat varierer således at: Mænd end i højere grad end kvinder har et positivt syn på en fremtidig nordisk forbundsstat. Island og Sverige i højere grad end de andre nordiske lande har et positivt syn på en fremtidig nordisk forbundsstat. Respondenterne blev yderligere bedt om at uddybe deres besvarelse omkring deres syn på en eventuel fremtidig nordisk forbundsstat. De tre hyppigst angivne begrundelser for en positiv holdning til en nordisk forbundsstat, og de tre hyppigst angivne begrundelser for en negativ holdning til en ny nordisk forbundsstat fremgår af nedenstående tekstboks. Begrundelser for positiv og negativ holdning til nordisk forbundsstat Positive Det vil give landene mere indflydelse internationalt Der er den samme kultur at bygge på i Norden Det vil styrke velfærden Negative 8

9 Vil ikke miste den nationale identitet Bange for at miste nærdemokratiet Der er for store forskelle mellem landene 9

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald 2013 Frafald på læreruddannelsen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK Det nationale integrationsbarometer Januar 2015 INDHOLD 1 BAGGRUND... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 Formål med undersøgelsen... 4 2.2 Metode... 4 3

Læs mere

Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring

Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring Jeg lærer mere, hvis der er en god stemning i klassen Ni ud af ti elever i folkeskolens udskoling er enige i, at de lærer mere, hvis

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

Forbrugernes konkurrencekultur - dokumentationsrapport

Forbrugernes konkurrencekultur - dokumentationsrapport Forbrugernes konkurrencekultur - dokumentationsrapport 2010 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Baggrund... 4 2.0 Fakta om forbrugerundersøgelsen... 4 3.0 Forbrugerundersøgelsens resultater... 6 3.1 Sammenfatning...

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab

Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab 2 3 Indhold Baggrund................................................................................................................

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder 3F bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet

Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder 3F bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder 3F bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Rapport for 3F Hovedrapport November 2012 Indhold og forord Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betalingsvaner i Danmark

Betalingsvaner i Danmark 121 Betalingsvaner i Danmark Johan Gustav Kaas Jacobsen og Søren Truels Nielsen, Betalingsformidlingskontoret INDLEDNING OG SAMMENFATNING Danskerne anvender lige så ofte dankort som kontanter i forretninger.

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

TILLID OG MISTILLID I BØRNS LIV - en kvantitativ undersøgelse af børns erfaringer, oplevelser og reaktioner

TILLID OG MISTILLID I BØRNS LIV - en kvantitativ undersøgelse af børns erfaringer, oplevelser og reaktioner TILLID OG MISTILLID I BØRNS LIV - en kvantitativ undersøgelse af børns erfaringer, oplevelser og reaktioner Udarbejdet af Manon Lavaud, Kristine Lagoni og Hanne Warming ISBN: 978-87-7349-840-8 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TALIS 2013. OECD s lærer- og lederundersøgelse

TALIS 2013. OECD s lærer- og lederundersøgelse TALIS 2013 OECD s lærer- og lederundersøgelse TALIS 2013 OECD s lærer- og lederundersøgelse Danmarks Evalueringsinstitut Design: BGRAPHIC Foto: Søren Svendsen (forside), Mette Bendixsen, Thomas Søndergaard

Læs mere

Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. - måling af brug, tilfredshed og effekt

Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. - måling af brug, tilfredshed og effekt Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere - måling af brug, tilfredshed og effekt Brugerundersøgelse 2009 Evaluering af Jobnet blandt brugere - måling af brug, tilfredshed og effekt Version 2 Af Jeppe Krag

Læs mere

Internet og det lokale demokrati i Odder kommune - dokumentation af en spørgeskemaundersøgelse. Jens Hoff Bella Marckmann

Internet og det lokale demokrati i Odder kommune - dokumentation af en spørgeskemaundersøgelse. Jens Hoff Bella Marckmann Internet og det lokale demokrati i Odder kommune - dokumentation af en spørgeskemaundersøgelse af Jens Hoff Bella Marckmann Indholdsfortegnelse: Sammenfatning...3 Undersøgelsens baggrund og sammenhæng...5

Læs mere

2 Undersøgelsen er led i et større forskningsprojekt om medier i netværkssamfundet... 9

2 Undersøgelsen er led i et større forskningsprojekt om medier i netværkssamfundet... 9 17. februar 2004 L:\TEKST\FORLAG\LO\Modinet\Rapport.doc/jp Borgernes brug af Søllerød Kommunes hjemmeside dokumentation af en spørgeskemaundersøgelse af Leif Olsen Stine Christensen Olaf Rieper AKF Forlaget

Læs mere

Fremtidens Biblioteker

Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker i et målgruppeperspektiv målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Fremtidens biblioteker -målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Udarbejdet af

Læs mere

Fremtidens Biblioteker

Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker i et målgruppeperspektiv målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Fremtidens biblioteker -målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Udarbejdet af

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere og engelsklærere i grundskolen. Baggrundsmateriale til evaluering af engelskundervisningen

Spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere og engelsklærere i grundskolen. Baggrundsmateriale til evaluering af engelskundervisningen Spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere og engelsklærere i grundskolen Baggrundsmateriale til evaluering af engelskundervisningen i 4.-9. klassetrin UNI C november 2003 Spørgeskemaundersøgelse blandt

Læs mere

Det gode arbejdsliv til søs Undersøgelse af trivslen i den danske handelsflåde

Det gode arbejdsliv til søs Undersøgelse af trivslen i den danske handelsflåde Det gode arbejdsliv til søs Undersøgelse af trivslen i den danske handelsflåde Hovedresultater Udarbejdet af Indhold Del I. Introduktion... 3 1.1 Forord... 4 1.2 Undersøgelsens baggrund og formål... 5

Læs mere

MUS på frie skoler Lederes og læreres evaluering af medarbejderudviklingssamtaler på frie skoler

MUS på frie skoler Lederes og læreres evaluering af medarbejderudviklingssamtaler på frie skoler MUS på frie skoler Lederes og læreres evaluering af medarbejderudviklingssamtaler på frie skoler MUS på frie skoler Lederes og læreres evaluering af medarbejderudviklingssamtaler på frie skoler Forfatter:

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Læreres erfaringer med it i undervisningen

Læreres erfaringer med it i undervisningen Læreres erfaringer med it i undervisningen Formål Denne rapport er baseret på spørgsmål til læserpanelet om deres erfaringer med brugen af it i undervisningen. Undersøgelsen har desuden indeholdt spørgsmål

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp i Randers Kommune

Unge på uddannelseshjælp i Randers Kommune Katrine Nøhr, Jacob Seier Petersen, Hans Knudsen og Hanne Søndergård Pedersen Unge på uddannelseshjælp i Randers Kommune Hvilke strategier har de for deres boligsituation? Unge på uddannelseshjælp i Randers

Læs mere

Unge ledige i Københavns Kommune

Unge ledige i Københavns Kommune Unge ledige i Københavns Kommune En analyse af unge ledige uden uddannelse December 2007 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Anbefalinger...4 2. Indledning og metode...7 2.1

Læs mere

National brugerundersøgelse

National brugerundersøgelse National brugerundersøgelse Årsrapport for 2014 Viborg Stiftsmuseum, Viborg Stiftsmuseum, Viborg Antal besvarelser: 91 Indhold 1. Indledning s. 3 Undersøgelsens resultater 2. Brugernes vurderinger af udstillingsstedet

Læs mere

EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING

EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING COPENHAGEN 2010 Udarbejdet af Epinion for Erhvervs- og Byggestyrelsen November 2010 COPENHAGEN AARHUS SAIGON Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Rapportens

Læs mere

DISCUS A/S RAPPORT. LO medlemmers modtagelse af indvandrere på arbejdspladsen

DISCUS A/S RAPPORT. LO medlemmers modtagelse af indvandrere på arbejdspladsen RAPPORT LO medlemmers modtagelse af indvandrere på Januar 2005 Forord LO Århus har gennem mange år været engageret i problematikkerne omkring flygtninge og indvandreres plads i det danske samfund i almindelighed

Læs mere

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom

Læs mere