Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15"

Transkript

1 Ledelsesgrundlag Svendborg Erhvervsskole Version 15

2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund Skolens værdier Kodeks for strategisk dialogforums arbejde... 4 Ejerskab:... 4 Dialog:... 5 Kommunikation:... 5 Roller og arbejdsdeling:... 5 Styring: Organisation Ledelsesniveauer: Ledelsesroller... 5 Faglig ledelse... 6 Personaleledelse... 6 Administrativ ledelse... 6 Strategisk ledelse Vægtning af de fire ledelsesroller... 6 Direktør Skaber resultater gennem organisationen... 7 Afdelingsdirektør - Skaber resultater gennem sine chefer... 8 Funktionschef Skaber resultater gennem medarbejderne... 9 Uddannelseschef / Rektor Skaber resultater gennem medarbejdere Udviklingschef Skaber udvikling sammen med andre

3 1. Formål og baggrund Formålet med ledelsesgrundlaget er at anskueliggøre og formidle et fælles billede af hvad det er for værdier og pejlemærker for ledelse, som Svendborg Erhvervsskoles ledere vil være kendt for, og som kan understøtte udvikling af en fælles lederidentitet og kultur. Ledelsesgrundlaget skal bidrage til at det samlede ledelsessystem fungerer og skaber resultater i overensstemmelse med skolens strategi. Ledelsesgrundlaget hviler på følgende tre elementer, som udfoldes i det nedenstående: Værdier & Kodeks Organisation Strategi Ledelsesgrundlaget skal være kendt og forankret, og fungerer i hverdagen som et pejlemærke for et udviklende, inddragende og resultatskabende ledelsesmiljø i organisationen. Dermed tjener ledelsesgrundlaget som en fælles referenceramme, der understøtter sammenhæng, gennemsigtighed, gensidig forståelse og åben dialog om roller, mål og værdier på og mellem de forskellige ledelsesniveauer. Ledelsesgrundlaget er formuleret af strategisk dialogforum og godkendt af direktionen. I denne proces har Strategisk dialogforum arbejdet med såvel skolens værdier, lederroller, organisationen samt et kodeks for arbejdet i Strategisk dialogforum. 2. Skolens værdier Ledelsesgrundlaget tager udgangspunkt i skolens værdier, som er: 1) Vi har ambitioner 2) Vi arbejder sammen 3) Vi er ordentlige 4) Vi blander os 5) Vi glæder os til fremtiden Strategisk dialogforum har arbejdet med at præcisere, hvad disse værdier betyder for ledelsesarbejdet. Ledere har ambitioner Ledere er innovative og stræber efter udvikling af deres lederskab. Ledere er resultatorienterede og skaber udvikling for Svendborg erhvervsskole og medarbejdere. Ledere stræber efter next practice. Ledere arbejder sammen Ledere skal være inspiratorer og initiativtagere til samarbejdsrelationer på tværs af alle niveauer. Ledere har fokus på videndeling. Ledere understøtter og giver plads til teams

4 Ledere involverer medarbejderne og skaber ejerskab Ledere er ordentlige Ledere er til at stole på og de holder aftaler. Ledere er loyale. Ledere udviser respekt og har en anerkendende tilgang til alle Ledere blander sig Ledere på SE sikrer en god dialog og kommunikation i og udenfor organisationen. De tager ansvar for beslutninger. Ledere er aktive aktører i relevante fora. Ledere er synlige. Ledere glæder sig til fremtiden Ledere ser muligheder, tror og handler på dem. Ledere ser mulighederne i fremtiden og forholder sig til udfordringer. 3. Kodeks for strategisk dialogforums arbejde I sammenhæng med værdiarbejdet er der udviklet et kodeks for arbejdet i Strategisk dialogforum. Dette kodeks identificerer nogle begreber, som har betydning for rammesætningen af det fælles arbejde i Strategisk dialogforum. Begreberne er: Ejerskab, Dialog, Kommunikation, Roller og Arbejdsdeling samt Styring. Gennem diverse øvelser og gruppedrøftelser har Strategisk dialogforum tillagt begreberne nogle bestemte betydninger og værdier, som skaber retningsgivende forventninger til den enkelte såvel som helheden. Strategisk dialogforum er dermed et ledelsesforum, som først og fremmest er karakteriseret ved, at dette forum og dets medlemmer: Tager ejerskab og ansvar for skolens strategi; Vil dialogen om skolens strategi og udvikling; Vægter kommunikation til resten af organisationen og omverden højt; Er bevidste om roller og har fordelt dem klart; Styrer projekter effektivt og arbejder målrettet. Dermed er der skabt nogle klare og konkrete forventninger til både den enkelte leders rolle og til det fælles forum: Ejerskab: Strategisk dialogforum (SD) praktiserer tidlig og aktiv inddragelse af medlemmerne i SD Vi har klare mål for det fælles arbejde og vi træffer klare beslutninger Vi viser loyalitet over for arbejdet i SD og vilje til involvering Vi er ansvarstagende - 4 -

5 Dialog: Vi har dialog om skolens strategiske udvikling Vi er ærlige, kritiske og konstruktive i vores dialog Vi er åbne og lyttende i vores tilgang til andre synspunkter Vi tør tænke nyt Vi er forberedte Kommunikation: Vi kommunikerer om strategien og vores udvikling Vi kommunikerer klart og tydeligt Vi deler vores viden Dialog i SD kommer så vidt muligt før kommunikation til organisationen Roller og arbejdsdeling: Skolens strategi og udvikling er vores fælles anliggende, og vi skaber fælles forventninger Vi er hinandens sparringspartnere Vi uddelegerer opgaver og kompetence, så der kan handles Vi går forrest og sikrer medejerskab Direktionen leder møder i SD, men dagsordenen definerer roller i øvrigt Direktionen forbereder og refererer møder i SD Styring: Vi arbejder projektorganiseret med vores strategi på grundlag af en fælles iværksættelsesplan Direktionen har ansvar for overordnet projektstyring Medlemmer af SD har projektlederansvar for en eller flere strategiske indsatser Vi arbejder målrettet og drager nytte af vores resultater Vi gør status hver gang 4. Organisation I beskrivelsen af ledelsesorganiseringen samt de forskellige ledelsesniveauer og roller er der anlagt en model med tre ledelsesniveauer og i alt fire forskellige ledelsesroller Ledelsesniveauer: Der er identificeret tre ledelsesniveauer på Svendborg Erhvervsskole: Direktør Afdelingsdirektør Chef: Funktionschef Udviklingschef Uddannelseschef -Rektor 4.2. Ledelsesroller Fire ledelsesroller Følgende fire roller er på Svendborg Erhvervsskole valgt til udtømmende at beskrive god ledelse

6 Faglig ledelse Sikre opnåelse af ønskede resultater. Ledelse og sikring af den faglige udvikling (uddannelse, vidensområde eller administrative opgaver og processer). Indebærer sparring om den faglige udvikling inden for området, sikring og udvikling af relevante kompetencer og fastsættelse af faglige standarder og procedurer, herunder styring af faglige projekter eller implementering af administrative processer. Personaleledelse Ledelse og udvikling af medarbejdere. Indebærer daglig ledelse og sparring med fokus på udvikling og trivsel for den enkelte og teamet, herunder fx personalemøder og MUS-samtaler. Desuden indgår ansættelse og afskedigelse samt lønforhandling. Administrativ ledelse Varetagelse af den ledelsesmæssige styringsopgave i forhold til økonomi, personale og områdets opgaver, herunder at udnytte ressourcerne effektivt. Indebærer fastlæggelse og opfølgning på ressourceanvendelse, mål og resultater, fx i form af budget, skemalægning, personalefordeling mv. Strategisk ledelse Fokus på og analyse og forståelse af et områdes indre og ydre vilkår med henblik på fastlæggelse af mål og styring af udvikling og sikring af tværgående processer Vægtning af de fire ledelsesroller På hvert niveau har lederne arbejdet med at definere den ønskede vægtning af ledelsesroller. Det har resulteret i følgende fordeling: Faglig ledelse Administrativ ledelse Personale ledelse Strategisk ledelse Direktør 10 % 10 % 10 % 70 % Afdelingsdirektør 25 % 15 % 10 % 50 % Funktionschef 40 % 10 % 30 % 20 % Uddannelseschef/Rektor 40 % 20 % 25 % 15 % Udviklingschef 30 % 10 % 10 % 50 % Fordelingen afspejler naturligvis nogle forventninger til det opgavemæssige indhold inden for de forskellige roller. Sammenhængen mellem vægtning af roller samt forventninger til ledelsesindhold kan anskueliggøres som følger: - 6 -

7 Direktør Skaber resultater gennem organisationen Faglig Personale Administativ Strategisk 70% Faglig ledelse Administrativ ledelse Personale ledelse Strategisk ledelse Fælles retning for skolen Ansvar for at skolen ledes og styres i henhold til gældende lovgivning. Udvikling af afdelingsdirektører og chefer, herunder LUS. Profilering af Svendborg Erhvervsskole. Strategisk sparring med afdelingsdirektører og chefer. Strategisk og politisk arbejde ift. eksterne interessenter. Svendborg Erhvervsskoles strategi og organisation. Bestyrelsen, direktionen og SU

8 Afdelingsdirektør - Skaber resultater gennem sine chefer Faglig 25% Strategisk 50% Personale 15% Administativ Faglig ledelse Administrativ ledelse Personale ledelse Strategisk ledelse Afdelingernes regnskab Ledelse og udvikling af og budget og opfølgning ledelsesteam herpå Sparring på udviklingsplaner i afdelingerne Sparring på driftsområder, herunder aftaler, planlægning og tilrettelæggelse Opfølgning på udviklingsplaner i afdelingerne Lederudviklingssamtaler Strategisk sparring med chefgruppen Ansættelse og afsked Strategisk og politisk arbejde i forhold til eksterne interessenter på området. Tilrettelæggelse af strategiske indsatser i afdelingerne. Kommunikation af strategiske mål og indsatser i afdelingerne

9 Funktionschef Skaber resultater gennem medarbejderne Administativ Strategisk 20% Faglig 40% Personale 30% Faglig ledelse Administrativ ledelse Personale ledelse Strategisk ledelse Afdelingens regnskab og budget. Faglig sparring med medarbejderne. Faglig udvikling af området, herunder implementering af nye tiltag. Kvalitetsudvikling og - sikring. Fordeling og optimering af medarbejdere og ressourcer. Udvikling af medarbejderne, herunder kompetenceudvikling og MUS. Ledelse og udvikling af teams, herunder TUS Udforme og sikre gennemførelse og implementering af strategien, herunder skabe ejerskab til strategien

10 Uddannelseschef / Rektor Skaber resultater gennem medarbejdere Strategisk 15% Administativ 20% Faglig 40% Personale 25% Faglig ledelse Administrativ ledelse Personale ledelse Strategisk ledelse Afdelingens regnskab Trivsels og arbejdsmiljø og budget Faglig sparring med medarbejderne Pædagogisk/didaktisk sparring Faglig-pædagogisk udvikling af uddannelsen, herunder implementering af nye tiltag i uddannelsen Kvalitetsudvikling og - sikring, herunder elevtrivsel og lærernes pædagogikum Fordeling og optimering af medarbejdere og ressourcer Tilrettelæggelse af undervisningen Udvikling af medarbejderne, herunder kompetenceudvikling og MUS Ledelse og udvikling af teams, herunder TUS Udvikling af afdelingen herunder organisationsstruktur og rollefordeling Udforme og sikre gennemførelse og implementering af strategien, herunder skabe ejerskab til strategien. Kompetenceudviklingsstrategi Kontakt til ministeriet, kommuner, uddannelsesudvalg, faglige udvalg, aftagere m.v. Samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner, herunder grundskolen

11 Udviklingschef Skaber udvikling sammen med andre Faglig 30% Strategisk 50% Personale Administativ Faglig ledelse Administrativ ledelse Personale ledelse Strategisk ledelse Projektstyring og ressourceopfølgning Sparring på udviklingsprojekter Projektledelse Sparring på funktionsområder Kvalitetsudvikling og - sikring Sparring på kompetenceudvikling Opfølgning på udviklingsplaner Fundraising Ledelse af egne medarbejdere, projektmedarbejdere eller medarbejdere, som varetager særlige funktioner Netværk med interessenter og andre relevante eksterne parter Opfange trends, analysere muligheder og trusler i det eksterne miljø og styrke og svagheder i det interne miljø Sparring med direktionen om at udfolde og udvikle strategien Kompetenceudviklingsstrategi

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Ny ledelses- og organisationsstruktur på dagtilbudsområdet i Herlev Kommune.

Ny ledelses- og organisationsstruktur på dagtilbudsområdet i Herlev Kommune. Ny ledelses- og organisationsstruktur på dagtilbudsområdet i Herlev Kommune. Baggrunden Som en del af budgetaftalen for 2011-2012 blev der indgået aftale om, at der i budgetperioden udarbejdes analyser

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013 Kommunaldirektøren Byrådssekretariatet Sagsnr. 244459 Brevid. 1736095 Ref. CJUS Dir. tlf. 46 31 80 28 christinajs@roskilde.dk 9. oktober 2013 INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

KODEKS TIL EFTERTANKE...

KODEKS TIL EFTERTANKE... KODEKS TIL EFTERTANKE... 2 KODEKS FOR GOD SKOLELEDELSE god skoleledelse er... 1. at afklare sit ledelsesrum og påtage sig lederskabet 2. at påtage sig ansvar for, at skolen efterlever lokale, kommunale

Læs mere

Ledere sammen og hver for sig

Ledere sammen og hver for sig Ledere sammen og hver for sig Få mere ud af områdeledelse lederweb.dk 2 Kolofon Ledere sammen og hver for sig Væksthus for Ledelse 2015 Projektledelse Sanne Brønserud Larsen, KL Susanne Hyldborg Jensen,

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 7 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne.

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne. LP har udarbejdet nærværende kodeks som vejledning og inspiration til produktionsskoleledere og bestyrelser i deres bestræbelser på at få et velfungerende bestyrelsesarbejde til gavn for produktionsskolen

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

HR-strategi 2011 2014

HR-strategi 2011 2014 HR-strategi 2011 2014 Forord...3 Indledning...3 Målgrupper...3 Hvordan arbejder Fødevarestyrelsen med HR...4 Værdiskabende HR...4 Innovativ HR...4 Effektiv HR...4 Indsats 2011-2014...6 Hvad skal Fødevarestyrelsen

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

God Ledelse i Thisted Kommune. Ledelsesgrundlag

God Ledelse i Thisted Kommune. Ledelsesgrundlag God Ledelse i Thisted Kommune Ledelsesgrundlag 0. Forord Kære ansatte ved Thisted Kommune På direktionens og Hoved-MED-udvalgets vegne vil jeg gerne præsentere ledelsesgrundlaget for God ledelse i Thisted

Læs mere

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Indledning Med Holbæk i Fællesskab har Byrådet sat retning på udvikling af fremtidens kommune. En kommune, hvor vi skaber

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014.

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014. Partssamarbejdet bestående af repræsentanter for DLF Lærerkreds Nord, BUPL Nordjylland, FOA Hjørring og Hjørring Kommune, har udarbejdet nedenstående. Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at gå på pension, og derfor søger vi nu en ny afdelingsleder. Favrskov Kommune er en vækstkommune

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

God ledelsesadfærd The Tradium Way. - pejlemærker

God ledelsesadfærd The Tradium Way. - pejlemærker God ledelsesadfærd The Tradium Way - pejlemærker God ledelsesadfærd The Tradium Way - pejlemærker Tradiums bestyrelse er skolens øverste ledelse. Bestyrelsens rolle og betydning som styrende organ er i

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

Ledelse af den nye folkeskole

Ledelse af den nye folkeskole Ledelse af den nye folkeskole Syv ledelsesfelter til skoleledelser og forvaltninger Ledelse af den nye folkeskole 1 2 Ledelse af den nye folkeskole Ledelse af den nye folkeskole Syv ledelsesfelter til

Læs mere

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Stillings og personprofil Direktør Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Opdragsgiver Danske Fysioterapeuter Adresse Danske Fysioterapeuter Nørre Voldgade 90 1358 København K Tlf.: 3341 4620 www.fysio.dk

Læs mere

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Børn og Kultur, Familie og Forebyggelse 01-03-2013 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 9 Tilgang til implementering...

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere