Projektbeskrivelse Medicin i Midt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektbeskrivelse Medicin i Midt"

Transkript

1 Regionshuset Viborg Koncern Kvalitet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Projektbeskrivelse Medicin i Midt Baggrund Nogle lægemidler har ingen eller ringe effekt. Brugen af disse lægemidler kan medføre bivirkninger hos den enkelte patient og samtidig give unødige udgifter for samfundet % af alle hospitalsindlæggelser er medicinrelaterede, og der er en forekomst af forebyggelige lægemiddelrelaterede indlæggelser på 3,4 %. Ca personer i Region Midtjylland får mere end 5 forskellige tilskudsberettigede lægemidler, heraf er over 65 år patienter får flere end 10 lægemidler på samme tid patienter får flere end 15 lægemidler, og 900 patienter får mere end 20 lægemidler. Dato Karen Pedersen Tel Side 1 Det bemærkes, at ca personer får mere end 5 lægemidler, hvis man fratrækker antibiotika, øjen- og øredråber samt dermatologiske lægemidler. Der er stor variation i ordinationsmønstret mellem de enkelte praktiserende læger. Det gælder inden for de forskellige lægemiddelområder, men også i forhold til antallet af polyfarmaci patienter. Geriatriske patienter har ofte flere lidelser, hvilket kan resultere i ordination af flere forskellige præparater. Polyfarmaci kan være problematisk, idet behandling med flere lægemidler på samme tid kan øge risikoen for lægemiddelrelaterede problemer, som fx interaktioner og bivirkninger. De ældre tåler medicinen dårligere end de yngre, og ældrepopulationen er voksende. Derfor er den ældre patientgruppe relevant at fokusere på. Fokus på rationel farmakoterapi i den enkelte praksis kan bidrage til mere hensigtsmæssig medicinsk behandling. På baggrund af et møde i Kvalitet og efteruddannelsesudvalget (KEU) i juni 2016 blev der i september 2016 etableret en arbejdsgruppe

2 (bilag 1), bestående af repræsentanter fra PLO-M, Kvalitet og Lægemidler og Klinisk Farmakologisk Afdeling, AUH i Region Midtjylland, bistået af ressourcepersoner til at udarbejde denne projektbeskrivelse. Projektbeskrivelsen har fokus på udbredelse af rationel farmakoterapi i almen praksis i Region Midtjylland med særligt fokus på medicin, hvor det er svært. Sammensætning af arbejdsgruppen fremgår af bilag 1. Formål Formålet med projektet er helt overordnet at optimere kvaliteten af lægemiddelbehandlingen hos udvalgte grupper af patienter, herunder at påvirke variationen i behandlingsmønstre. Der sættes særligt fagligt fokus på geriatriske patienter samt polyfarmaci, herunder at praksis oplever et fagligt løft i forhold til at kvalificere de i forvejen etablerede medicingennemgange ved fx årskontrol. Praksis får med projektet mulighed for at få faglig opdateret viden i forhold til det geriatriske område. Praksis arbejder desuden i projektet med rationel farmakoterapi samt at optimere den medicinske behandling for den enkelte patient gennem fokus på polyfarmaci og værktøjer til medicingennemgang og seponering. Projektet skal ligeledes give praksis forskellige måder at arbejde med kvalitetsudvikling og læring på ud fra brug af egne data afhængig af praksis behov. Det kan ske ved læring i egen praksis, i DGE grupper eller som formaliseret efteruddannelse. Det skal bemærkes, at mere rationel brug af lægemidler potentielt også kan bidrage til færre indlæggelser og andre afledte konsekvenser i sundhedsvæsenet. Projektindhold Projektet omfatter 2 delprojekter. Det ene delprojekt vedrører tilbud om faglig efteruddannelse og læring inden for geriatri og polyfarmaci med fokus på værktøjer til medicingennemgang, seponering og rationel farmakoterapi til ældre. Det andet delprojekt vedrører informationspakker om rationel lægemiddelbehandling til alle praktiserende læger i Region Midtjylland. Delprojekt 1: Medicin hvor det er svært Alle praksis inviteres til faglig efteruddannelse og læring med fokus på geriatri og polyfarmaci. Enten ved at melde sig til et formaliseret efteruddannelsesforløb eller ved at tilmelde sig et struktureret mødeforløb i DGE-grupper. Fokus for projektet kan være: Den ældre patient og lægemidler Risikolægemidler Risikosituationer Hvis det ikke virker, så stop Værktøjer til medicingennemgang Seponering Rationel farmakoterapi til ældre En projektgruppe vil efter godkendelse af projektet fastlægge det nærmere faglige indhold. Side 2

3 Efteruddannelsen vil også inddrage områderne fra delprojekt 2, hvor dette giver mening. Alle praktiserende læger tilbydes at deltage i faglig efteruddannelse. Deltagelse kan ske enten ved: At deltage i et formaliseret efteruddannelsesforløb, der indeholder stormøder med opfølgende arbejde i egen praksis afsluttende med en workshop i lokalområdet. Deltagerne forventes at udarbejde en handleplan/indsatsbeskrivelse for, hvordan viden omsættes til klinisk praksis i egen praksis (A.). At deltage i et struktureret mødeforløb i en DGE-gruppe med opfølgende arbejde i egen praksis. Deltagerne forventes at udarbejde en handleplan/indsatsbeskrivelse for, hvordan viden omsættes til klinisk praksis i egen praksis (B.). Data fra Sundhedsdatastyrelsen eller regionen, herunder trends i forhold til tidligere år samt variation, skal understøtte de praktiserende lægers arbejde med justering af lægemiddelbehandlingen i hele projektperioden. I forlængelse af denne projektbeskrivelse skal der af projektgruppen udarbejdes en implementeringsstrategi, hvor indholdet beskrives mere indgående (drejebog mm.) Desuden skal der tages stilling til, hvilke elementer i projektet, der med fordel kan pilottestes i udviklingspraksis. Nedenfor udfoldes det, hvad man skal deltage i, hvis man tilmelder sig et formaliseret efteruddannelsesforløb eller et struktureret mødeforløb i DGE-grupper. A. Tilrettelæggelse af det formaliserede efteruddannelsesforløb Der arrangeres 3-4 stormøder fordelt i regionen med ca. 100 deltagere pr. møde, svarende til i alt godt 300 praktiserende læger afhængig af tilslutning. Møderne afholdes fx fra kl Undervisningen vil veksle mellem katedrale oplæg og casebaseret arbejde i mindre grupper. Undervisningen kan varetages af praktiserende læge, overlæge i geriatri, evt. overlæge i psykiatri, klinisk farmakolog samt farmaceut, hvilket nærmere afklares i projektgruppen. Projektgruppen tager stilling til det nærmere indhold i efteruddannelsen. Det kan eksempelvis være: Gennemgang af udvalgte lægemiddelområder Hvad skal man være særligt opmærksom på hos ældre? Hvordan laver man en medicingennemgang? Hvilke værktøjer kan man bruge i arbejdet med polyfarmaci og seponering? Fokus på risikolægemidler og risikosituationer Hvornår er forebyggende behandling indiceret? Hvordan prioriterer man mellem lægemidler? Hvordan kan man med fordel seponere behandling? "STOPP/START liste" Udlevering af egne data, herunder variationsdata Praksis sætter egne mål og laver handleplan/indsatsbeskrivelse. Side 3

4 Praksis forventes efter stormøderne, at sætte tid af til at arbejde med de emner, som praksis fastlægger i en handleplan/indsatsbeskrivelse på stormødet. Praksis arbejder med at finde den arbejdsform, som passer bedst ind i hverdagen det pågældende sted. 5-6 måneder efter stormøder inviteres de deltagende læger til en workshop i deres lokalområde. Der afholdes 8-10 workshops fordelt i regionen, og de afholdes fx fra kl Indholdet vil blive fastlagt på baggrund af dialog med praktiserende læger om udfordringer i projektet. Deltagerne vil på workshoppen få sparring fra de andre deltagere på, hvordan de kan komme videre i processen med at optimere lægemiddelbehandlingen hos deres patienter. Workshoppen faciliteres af konsulenter fra Midtkraft-organisationen samt om muligt relevante eksterne konsulenter. En projektgruppe skal tage stilling til det nærmere indhold og form i workshoppen. Det kan eksempelvis være: Fagligt oplæg ved geriater Hvordan skrider arbejdet i praksis frem? Hvilke barrierer er praksis stødt på? Hvordan er de overkommet? Hvilke milepæle er nået? Hvordan kan data anvendes i arbejdet? Hvilke nye handlinger skal sikre fremdrift? B. Struktureret mødeforløb i DGE-grupper Praksis kan også vælge at indgå i et formaliseret samarbejde med andre praksis, der kender hinanden og har tillid til hinanden om læring og omsætning af projektet til klinisk praksis. Her får praksis lejlighed til at diskutere lægemiddelfeedbackdata og erfaringsudveksle. Der forventes aftalt et mødeforløb i DGE-grupperne (forventeligt 2 møder), hvor hovedemnet er geriatri og polyfarmaci. Indholdet i efteruddannelsesforløbet (A.) vil blive omsat til brug i DGE-grupperne. Der er mulighed for at rekvirere konsulentbistand. Konsulenten kan bidrage til at styre/igangsætte gruppediskussionen ud fra en fælles udarbejdet værktøjskasse. Den enkelte praksis sætter egne mål og laver handleplan/indsatsbeskrivelse. Praksis forventes at sætte tid af til at arbejde med de emner, som praksis fastlægger i handleplanen/indsatsbeskrivelsen. Der kan være et udviklingsperspektiv med etablering af større lægeklynger, der også vil kunne være omdrejningspunkt for et sådant arbejde. Det fordrer en særlig beskrivelse af denne model. Delprojekt 2: Informationspakker om rationel farmakoterapi Informationspakker om rationel farmakoterapi udarbejdes efter relevant inddragelse af specialistgrupper med reference til Den Regionale Lægemiddelkomité og udsendes til alle praksis i Region Midtjylland. Informationspakkerne skal på udvalgte områder indeholde faglige redskaber/guidelines, data med praksisvariation samt drejebog til, hvordan det kan omsættes i Side 4

5 praksis. Herudfra skal det være muligt for praksis at vælge de områder, det giver mening at arbejde videre med i egen praksis. Arbejdet med informationspakker kan ske i den enkelte praksis eller i DGE-grupper med mulighed for at rekvirere konsulentbistand. En lægemiddelkonsulent eller en lægelig konsulent kan efter nærmere aftale give faglig sparring og bidrage til at styre/igangsætte gruppediskussionen ud fra en fælles udarbejdet værktøjskasse. Løbende datafeedback skal understøtte arbejdet i praksis. Der vil herudover blive et tilbud om praksisbesøg til de praksis, der ordinerer mere end gennemsnittet på de udvalgte områder. Der skal også være fokus på, at der kan være stor variation i en praksis mellem de enkelte læger. De regionale konsulenter vil prioritere dette højt. Desuden vil praksis, der ordinerer meget mindre end gennemsnittet, blive kontaktet med henblik på et praksisbesøg, idet dette potentielt også kan have betydning for kvaliteten af lægemiddelbehandlingen. Under overskriften "rationel farmakoterapi" er der udvalgt en række lægemiddelområder fx inden for: Urologi Respiration Hjerte/kar Smerte Gastro Der skal lægges en nærmere plan for, hvordan informationspakkerne skal udarbejdes og udsendes til praksis i regionen. Udarbejdelsen sker med inddragelse af specialistgrupper under Den Regionale Lægemiddelkomité via analysegruppen. Honorering Der ydes et honorar for deltagelse i delprojekt 1. For deltagelse i efteruddannelsesforløb (A.) ydes et deltagerhonorar på kr. inklusiv kørsel. Honoraret indeholder honorering for deltagelse i stormøde og workshop samt arbejde med omsætning til klinisk praksis. Der ydes et honorar for deltagelse i strukturerede mødeforløb i DGE-grupper (B.) på kr. Honoraret indeholder honorering for deltagelse i møder med hovedtemaet geriatri og polyfarmaci samt arbejde med omsætning til klinisk praksis. Halvdelen af honoraret udbetales, når praksis har udarbejdet og indsendt en handleplan/indsatsbeskrivelse til projektet. Det resterende honorar udbetales efter deltagelse i henholdsvis workshop (A.) og opfølgende møde i DGE-gruppen (B.). Der ydes som udgangspunkt ikke honorar for deltagelse i delprojekt 2, idet implementering af informationspakkerne sker som en naturlig del af praksisdriften i lighed med implementering af kliniske retningslinjer. De praksis, der ordinerer mere end gennemsnittet på udvalgte områder, honoreres for at deltage i et møde med en regional konsulent med 500 kr. pr. læge. Side 5

6 Projektøkonomi Det forventes, at 40% af lægerne deltager i det formaliserede efteruddannelsesforløb (ca. 320 læger), svarende til en udgift på kr., og at 30% deltager i møder i DGE-grupper (ca. 240 læger), svarende til en udgift på kr. Hvis man fokuserer på at tilbyde besøg til de ca. 10% af praksis, der ordinerer væsentligt mere eller væsentligt mindre end gennemsnittet på de udvalgte områder (skønsmæssigt 60 praksis, 120 læger), svarer det til et samlet mødehonorar på kr. Den samlede udgift til honorering af praksis udgør kr. Udgiften til lokaler og forplejning til stormøder og workshops udgør kr. Udgift til undervisere og inddragelse af faglig specialistkompetence forventes at udgøre kr (deltagelse i stormøder og workshops samt rådgivningsfunktion for klinisk farmakolog, psykiater og geriater). Udgifter til projektledelse, udarbejdelse af informationspakker, implementeringsstøtte, konsulentbesøg og dataopfølgning vil udgøre ca kr. Udgifter til koncept til DGE-grupper (video) udgør kr. Udgift til evaluering udgør kr. Med en forventet aktivering af 70% af de praktiserende læger i Region Midtjylland, er de samlede udgifter til projektet kr. Udgifterne forventes fordelt med kr. i 2017, kr. i 2018 og kr. i Projektorganisering Projektet vil blive bemandet med en projektgruppe og en styregruppe. Styregruppe Næstformand (evt. formand) for Den Regionale Lægemiddelkomité 1-2 repræsentanter fra PLO-M Repræsentant fra Forskningsenheden for Almen Praksis Medicinpraksiskoordinator Kontorchef Sundhedsplanlægning Farmaceut Kvalitet og Lægemidler Repræsentant fra Koncern Økonomi Kontorchef Kvalitet og Lægemidler Projektgruppe Projektledelse Medicinpraksiskoordinator Farmaceut Kvalitet og Lægemidler Praksisudviklingskonsulent Side 6

7 Efteruddannelsesvejleder Repræsentant fra Forskningsenheden for Almen Praksis (ad hoc) Projektgruppen vil drive det samlede projekt, der omfatter både delprojekt 1 og 2. Faglige spørgsmål samt udfoldelsen af særligt delprojekt 2 om informationspakker vil fordre tæt samarbejde med og inddragelse af Den Regionale Lægemiddelkomité særligt gennem analysegruppen og specialistgrupper. Arbejdet med at udfolde informationspakkerne forventes udført 4. kvartal 2016 samt 1. kvartal Ressourcepersoner AC medarbejder fra Sundhedsplanlægning AC medarbejder fra Koncernøkonomi Repræsentant fra Klinisk Farmakologisk Afdeling Projektledelse Chefkonsulent, Kvalitet og Lægemidler Farmaceut, Kvalitet og Lægemidler Tidsramme Projektet løber over 3 år. Informationspakkerne i delprojekt 2 udsendes forår Det formaliserede efteruddannelsesforløb i delprojekt 1 (A.) og arbejdet med at omsætte det i praksis afvikles i I 2017 forventes stormøder og halvdelen af workshops afholdt og den resterende del i Det strukturerede mødeforløb i DGE-grupper (B.) forventes afholdt ultimo 2017 og primært i Der vil ske dataunderstøttelse og løbende monitorering, herunder evaluering i 2017, 2018 og I 2019 vil der ske en afrapportering af hele projektet. Monitorering og evaluering Projektet vil blive monitoreret løbende ved at følge udviklingen i lægemiddelforbruget i hele Region Midtjylland i projektperioden. Desuden skal det udfoldes, hvordan der kan blive målt på effekter i sekundærsektoren i et samarbejde mellem projektgruppen og Forskningsenheden for Almen Praksis. Styregruppen skal godkende et oplæg herom. Der bliver udarbejdet data til den enkelte læge på forbrug af lægemidler på de udvalgte områder samt på polyfarmaci i deres patientpopulation. Rapporterne bliver fremsendt hvert kvartal i 2017, herefter hvert halve år i 2018 og Data udarbejdes af Region Midtjylland og Sundhedsdatastyrelsen. Endelig forventes udført en mindre kvalitativ evaluering af praktiserende lægers implementering i praksis. Side 7

8 Bilag 1: Deltagere i arbejdsgruppen om Medicinprojektet Arbejdsgruppen består af deltagere fra: PLO-M Forskningsenheden for almen praksis Klinisk Farmakologisk Afdeling, AUH Sundhedsplanlægning (Den regionale Lægemiddelkomité er repræsenteret gennem analysegruppen forankret i Sundhedsplanlægning) Kvalitet og Lægemidler Koncern Økonomi Deltagerne er: Marius Andersen, PLO-M Lise Høyer, PLO-M Birgitte Borup, PLO-M Peter Stokvad, medicinpraksiskoordinator Signe Livbjerg, Klinisk Farmakologisk Afdeling AUH Birgitte Haahr, Kvalitet og Lægemidler Pia Ehlers, Kvalitet og Lægemidler Steen Vestergaard-Madsen, Kvalitet og Lægemidler Karen Pedersen, Kvalitet og Lægemidler Ressourcepersoner: Flemming Bro, Forskningsenheden for Almen Praksis Peter Vedsted, Forskningsenheden for Almen Praksis Inger Bonde Kristiansen, Sundhedsplanlægning Mikael Korsgaard, Koncern Økonomi Side 8

Region Midtjylland. Nedsættelse af en regional lægemiddelkomite. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 23

Region Midtjylland. Nedsættelse af en regional lægemiddelkomite. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 23 Region Midtjylland Nedsættelse af en regional lægemiddelkomite Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 23 Regionshuset Viborg Udkast til kommissorium for lægemiddelkomiteer i Region Midtjylland

Læs mere

En styrket indsats for polyfarmacipatienter

En styrket indsats for polyfarmacipatienter N O T A T En styrket indsats for polyfarmacipatienter Regionernes nye kvalitetsdagsorden går ud på at rette fokus mod tiltag, der på samme tid forbedrer kvaliteten og mindsker omkostningerne. I den forbindelse

Læs mere

Specialevejledning for klinisk farmakologi

Specialevejledning for klinisk farmakologi U j.nr. 7-203-01-90/19 Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialevejledning for klinisk farmakologi Specialebeskrivelse Klinisk

Læs mere

Specialevejledning for klinisk farmakologi

Specialevejledning for klinisk farmakologi U j.nr. 7-203-01-90/9 Specialevejledning for klinisk farmakologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af

Læs mere

Planer for implementering af FMK i Region Nordjylland

Planer for implementering af FMK i Region Nordjylland Planer for implementering af FMK i Region Nordjylland Projektleder Berit Fabricius, Sundhed Plan og Kvalitet Kick-off arrangement for implementering af FMK på sygehuse i RN 5. maj 2011 Effekter på sygehusene

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Medicingennemgang i praksis

Medicingennemgang i praksis Medicingennemgang i praksis INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 3 Begrebsafklaring 4 Medicingennemgang i praksis 5 Hvordan finder du patienterne? 7 Inddragelse af praksispersonalet 9 Målsætning og evaluering

Læs mere

Medicingennemgang i praksis

Medicingennemgang i praksis Medicingennemgang i praksis INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 3 Begrebsafklaring 4 Medicingennemgang i praksis 5 Hvordan finder du patienterne? 9 Inddragelse af praksispersonalet 10 Målsætning og evaluering

Læs mere

Region Midtjylland. Apoteker projekt UTH fejlrecepter. Bilag 2. SU på apotekerområdet. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Apoteker projekt UTH fejlrecepter. Bilag 2. SU på apotekerområdet. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Apoteker projekt UTH fejlrecepter Bilag 2 SU på apotekerområdet Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Koncern Kvalitet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Polyfarmaci - Region Sjælland

Polyfarmaci - Region Sjælland Polyfarmaci - Region Sjælland Kirsten Schæfer og Mikala Holt Havndrup Omfang af polyfarmaci Data fra Lægemiddelstyrelsen (2. halvår 2009): 13 % af Danmarks befolkning er i behandling med 6 eller flere

Læs mere

Specialevejledning for Klinisk farmakologi

Specialevejledning for Klinisk farmakologi Specialevejledning for Klinisk farmakologi Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen og varetagelsen af specialfunktioner

Læs mere

Kvalitetssikring af ældres lægemiddelanvendelse

Kvalitetssikring af ældres lægemiddelanvendelse Kvalitetssikring af ældres lægemiddelanvendelse 100118_RAPPORT[1] Samarbejde om medicingennemgang i tre kommuner i Region Syddanmark FORORD I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2008, besluttede regionsrådet

Læs mere

Pultz K, Salout M. Pharmakon, oktober Apotek og praktiserende læge.

Pultz K, Salout M. Pharmakon, oktober Apotek og praktiserende læge. Titel og reference 20.3 Ydelsen Medicingennemgang for ældre afprøvet på 5 apoteker. Pultz K, Salout M. Pharmakon, oktober 2005. Placering i sundhedssektoren Kategori Formål Apotek og praktiserende læge.

Læs mere

Principper for rådgivningen via de tværfaglige specialeråd i Region Midtjylland

Principper for rådgivningen via de tværfaglige specialeråd i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Principper for rådgivningen via de tværfaglige specialeråd i Region Midtjylland Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Ældre og medicin: vigtige forhold og forbehold

Ældre og medicin: vigtige forhold og forbehold Opsummering Ældre og medicin: vigtige forhold og forbehold Ved vi nok om virkning af medicin til ældre mennesker? IRF s Stormøde 8. februar 2017 Bella Centeret IRF s Stormøde 2017 om ældre og medicin IRF

Læs mere

AFTALE. vedr. konsulentordningen for almen praksis i Region Hovedstaden

AFTALE. vedr. konsulentordningen for almen praksis i Region Hovedstaden PLO Hovedstaden 26. okt. 2012 AFTALE vedr. konsulentordningen for almen praksis i Region Hovedstaden 1 1 Aftalens parter Denne aftale er indgået mellem PLO-Hovedstaden og Region Hovedstaden. Aftalen vedrører

Læs mere

Økonomiske udfordringer på området for tilskudsmedicin og forslag til iværksættelse af indsatser

Økonomiske udfordringer på området for tilskudsmedicin og forslag til iværksættelse af indsatser Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Økonomiske udfordringer på området for tilskudsmedicin og forslag til iværksættelse

Læs mere

Tids- og aktivitetsplan

Tids- og aktivitetsplan Tids- og aktivitetsplan Tid Aktivitet opgaver Inden første møde i temagruppe Opgaver: - oversigt over opgaver/aftaleområder -tjekliste - screening af nuværende aftale Uge 4-7 1. møde i temagruppen -arbejdsform/proces

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015 Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Psykiatriens Medicinrådgivning opgaver og økonomi efter 2017

Psykiatriens Medicinrådgivning opgaver og økonomi efter 2017 Afdeling: Økonomi- og Planlægning Journal nr.: 14/27109 Dato: 17. oktober 2017 Notat Psykiatriens Medicinrådgivning opgaver og økonomi efter 2017 Psykiatrisygehuset har etableret et medicinrådgivningsteam

Læs mere

Farmaceut Heidi Kudsk hjælper praktiserende læger med medicinen. Side 6. Brexit konsekvenser for lægemiddelområdet side 4

Farmaceut Heidi Kudsk hjælper praktiserende læger med medicinen. Side 6. Brexit konsekvenser for lægemiddelområdet side 4 Medlemsblad for Pharmadanmark 6 2016 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Brexit konsekvenser for lægemiddelområdet side 4 Personlig medicin på programmet for Pharma på Tværs side 18 Sådan gør

Læs mere

Der er ikke foretaget ændringer i handlingsplanen i forhold til den version der blev forelagt Samarbejdsudvalget i december 2010.

Der er ikke foretaget ændringer i handlingsplanen i forhold til den version der blev forelagt Samarbejdsudvalget i december 2010. Handlingsplan for kvalitetssikring af medicinering almen praksis som tovholder for patientens samlede medicinering Systematik i medicingennemgang i Region Syddanmark Der er ikke foretaget ændringer i handlingsplanen

Læs mere

Psykiatri og Social Administrationen. Kvalitet Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel

Psykiatri og Social Administrationen. Kvalitet Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel Psykiatri og Social Administrationen Kvalitet Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Oplæg til drøftelse af sundhedsopgaven på det sociale område På

Læs mere

Notat med beskrivelse af Region Midtjylland digitalisringsindsats på ungdomsuddannelserne

Notat med beskrivelse af Region Midtjylland digitalisringsindsats på ungdomsuddannelserne Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat med beskrivelse af Region Midtjylland digitalisringsindsats på ungdomsuddannelserne

Læs mere

Forslag til organisering af den tværsektorielle indsats på lænderygområdet

Forslag til organisering af den tværsektorielle indsats på lænderygområdet Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Forslag til organisering af den tværsektorielle indsats på lænderygområdet -2020

Læs mere

Afrapportering af projekt værdibaseret sundhed på apopleksiområdet

Afrapportering af projekt værdibaseret sundhed på apopleksiområdet Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Afrapportering af projekt værdibaseret sundhed på apopleksiområdet Dato 21-03-2019

Læs mere

Klinisk Farmakologisk afd. RM Aarhus Universitetshospital

Klinisk Farmakologisk afd. RM Aarhus Universitetshospital Klinisk Farmakologisk afd. RM Akut Center Klinisk Farmakologisk Afdeling Klinisk Farmakologi - Aarhus Personale 6 overlæger (samlet 4,3 fuldtidsstillinger) 1 afdelingslæge (forventet) Aktuelt 3 I-forløb

Læs mere

Afdelingen for Kommunesamarbejde

Afdelingen for Kommunesamarbejde Projekt Implementering af den gode og Formål Formålet med projektet er via udarbejdelse af er, at: Sikre målrettede, sammenhængende og effektive sforløb for patienter, der har behov for efter udskrivning

Læs mere

Temagruppen for voksenpsykiatri. Referat af møde i temagruppen for voksenpsykiatri

Temagruppen for voksenpsykiatri. Referat af møde i temagruppen for voksenpsykiatri Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Temagruppen for voksenpsykiatri DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Referat af møde i temagruppen for voksenpsykiatri Tid:

Læs mere

Dagsorden. 1) Ajourføring på hospitaler og i almen praksis (ans. Kristoffer Stegeager)

Dagsorden. 1) Ajourføring på hospitaler og i almen praksis (ans. Kristoffer Stegeager) Dagsorden til mødet i Den tværsektorielle FMK-styregruppe Torsdag den 11. juni 2015 Mødelokale: Hospitalsledelsesmødelokale, Bygning 4, 1. sal, Nørrebrogade 44, 8000 Aarhus C Tidspunkt: 15.30-17.00 Virtuelt

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Kommissorium for spor 4: Uddannelse og kompetenceudvikling

Kommissorium for spor 4: Uddannelse og kompetenceudvikling Udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL i perioden 2016-2019 Kommissorium for spor 4: Uddannelse og kompetenceudvikling Version 01 Godkendt i programstyregruppen 17. juni 2016

Læs mere

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser N O T A T Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Regionernes svar på ministerens spørgsmål vedr. håndtering af henvendelser fra patienter med alvorlige formodede bivirkninger ved HPV-vaccination. 16-12-2013

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Dagsorden. til møde i SU på apotekerområdet 4. oktober 2018 kl. 13:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale F6

Region Midtjylland Sundhed. Dagsorden. til møde i SU på apotekerområdet 4. oktober 2018 kl. 13:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale F6 Region Midtjylland Sundhed 18. september 2018 /VIBEMA Dagsorden til møde i SU på apotekerområdet 4. oktober 2018 kl. 13:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale F6 Indholdsfortegnelse Deltagerliste til mødet

Læs mere

Lokalaftale om opfølgning og koordination efter indlæggelse

Lokalaftale om opfølgning og koordination efter indlæggelse UDKAST 18-12-2018 Lokalaftale om opfølgning og koordination efter indlæggelse 1 Grundlag og tema for aftalen Denne aftale er indgået i Praksisplanudvalget i Region Syddanmark og indgår som en del af den

Læs mere

1. Indledning Danske Regioner har iværksat en række initiativer på medicinområdet for at sikre en effektiv anvendelse af især sygehusmedicin.

1. Indledning Danske Regioner har iværksat en række initiativer på medicinområdet for at sikre en effektiv anvendelse af især sygehusmedicin. N O T A T Model for vurdering af lægemidler 04-04-2016 Sag nr. 16/551 Dokumentnr. 13982/16 Thomas Birk Andersen Ann Vilhelmsen 1. Indledning Danske Regioner har iværksat en række initiativer på medicinområdet

Læs mere

Læger ved ikke nok om seponering

Læger ved ikke nok om seponering 6 FARMACI 05 MAJ 2015 SEPONERING Læger ved ikke nok om seponering Alt for mange danskere tager uhensigtsmæssig medicin, fordi lægerne er usikre på, hvornår en behandling skal stoppes. En ny ph.d.-afhandling

Læs mere

Cancer i Praksis. Strategi for udvikling 2012-2014. Nære Sundhedstilbud Kvalitet og Lægemidler Cancer i Praksis

Cancer i Praksis. Strategi for udvikling 2012-2014. Nære Sundhedstilbud Kvalitet og Lægemidler Cancer i Praksis Cancer i Praksis Strategi for udvikling 2012-2014 En del af virksomhedsgrundlaget i Nære Sundhedstilbud, Kvalitet og Lægemidler Nære Sundhedstilbud Kvalitet og Lægemidler Cancer i Praksis Cancer i praksis

Læs mere

Dagsorden. Regionshuset Viborg

Dagsorden. Regionshuset Viborg Den tværsektorielle arbejdsgruppe vedr. implementering af FMK i Region Midtjylland Torsdag den 27. november 2014 Mødelokale: Konference 1, regionshuset Viborg Tidspunkt: 16.00 18.00 Regionshuset Viborg

Læs mere

Status og perspektiver for akkreditering på praksisområdet Rådgivende udvalg for Nære Sundhedstilbud 4. oktober

Status og perspektiver for akkreditering på praksisområdet Rådgivende udvalg for Nære Sundhedstilbud 4. oktober Status og perspektiver for akkreditering på praksisområdet Rådgivende udvalg for Nære Sundhedstilbud 4. oktober 2016 www.regionmidtjylland.dk Disposition temadrøftelse Indledende om perspektiver Rammer

Læs mere

IRF vil være den foretrukne og mest troværdige kilde til aktuel information om rationelt valg af lægemidler.

IRF vil være den foretrukne og mest troværdige kilde til aktuel information om rationelt valg af lægemidler. Handlingsplan 2014 Mission Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF) arbejder for at fremme rationel farmakoterapi og forbedre uhensigtsmæssige ordinationsvaner gennem afbalanceret information om den lægemiddelbehandling,

Læs mere

Millionbesparelser på lægeordineret medicin

Millionbesparelser på lægeordineret medicin Millionbesparelser på lægeordineret medicin Problemstillingen Udgifterne til medicin har været stigende Mange forsøg er gjort fra politisk side for at styre de hastigt stigende medicinudgifter Vi skal

Læs mere

Oversigt over igangværende udviklingsinitiativer i regi af sundhedsaftalen/nationale

Oversigt over igangværende udviklingsinitiativer i regi af sundhedsaftalen/nationale Oversigt over igangværende udviklingsinitiativer i regi af sundhedsaftalen/nationale initiativer (opdateret 3.10.) Afsnit i sundhedsaftalen Beskrivelse af indsats Status Forankring Slutrapportering Vision

Læs mere

Til Nære Sundhedstilbud. Patientinddragelsesudvalgets høringssvar på Region Midtjyllands Sundhedsplan.

Til Nære Sundhedstilbud. Patientinddragelsesudvalgets høringssvar på Region Midtjyllands Sundhedsplan. Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Til Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Patientinddragelsesudvalgets høringssvar på Region

Læs mere

Tør du seponere? - DERFOR ER DET SVÆRT! Af farmaceut Heidi Kudsk

Tør du seponere? - DERFOR ER DET SVÆRT! Af farmaceut Heidi Kudsk Tør du seponere? - DERFOR ER DET SVÆRT! Af farmaceut Heidi Kudsk Tør du seponere? Ethvert lægemiddel er kandidat til seponering.men hvorfor er det så svært? 24 praktiserende lægers adfærd undersøgt Enighed

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivende udvalg for rationel farmakoterapi. Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 København S, mødelokale 502, 5.

Sundhedsstyrelsens rådgivende udvalg for rationel farmakoterapi. Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 København S, mødelokale 502, 5. R E F E R A T Emne Sundhedsstyrelsens rådgivende udvalg for rationel farmakoterapi Mødedato 5. marts 2019, kl. 13.00-16.00 Sted Deltagere Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 København S, mødelokale

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til mødet i Den Regionale Lægemiddelkomité 7. marts 2013 kl. 09:00 i F1, stuen, Regionshuset Viborg

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til mødet i Den Regionale Lægemiddelkomité 7. marts 2013 kl. 09:00 i F1, stuen, Regionshuset Viborg Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 5. april 2013 /MAJNIK Refer til mødet i Den Regionale Lægemiddelkomité 7. marts 2013 kl. 09:00 i F1, stuen, Regionshuset Viborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side

Læs mere

Sjællands Universitetshospital, Roskilde Vestermarksvej 16, lokale 1

Sjællands Universitetshospital, Roskilde Vestermarksvej 16, lokale 1 DEN REGIONALE LÆGEMIDDELKOMITE REFERAT Mødetitel Sted Regionalt Lægemiddelkomite møde Sjællands Universitetshospital, Roskilde Vestermarksvej 16, lokale 1 Den regionale Lægemiddelkomite Sekretariat Jernbanegade

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

Bolvig T, Pultz K, Fonnesbæk L Pharmakon, november Apotek og praktiserende læge

Bolvig T, Pultz K, Fonnesbæk L Pharmakon, november Apotek og praktiserende læge Titel og reference 20.8 Afprøvning af samarbejdsmodeller ved medicingennemgang Bolvig T, Pultz K, Fonnesbæk L Pharmakon, november 2006 Placering i sundhedssektoren Kategori Formål Apotek og praktiserende

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til møde i Akutprogramstyregruppe 18. juni 2015 kl. 08:00 i F4, Regionshuset i Viborg

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til møde i Akutprogramstyregruppe 18. juni 2015 kl. 08:00 i F4, Regionshuset i Viborg Region Midtjylland Sundhed 1922. juni 2015 /ANBROE Referat til møde i Akutprogramstyregruppe 18. juni 2015 kl. 08:00 i F4, Regionshuset i Viborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse af referat

Læs mere

Kvalitets- og EfteruddannelsesUdvalget (KEU) for almen praksis i Region Syddanmark. Ansøgning om støtte til efteruddannelsesaktiviteter

Kvalitets- og EfteruddannelsesUdvalget (KEU) for almen praksis i Region Syddanmark. Ansøgning om støtte til efteruddannelsesaktiviteter Kvalitets- og EfteruddannelsesUdvalget (KEU) for almen praksis i Region Syddanmark Ansøgning om støtte til efteruddannelsesaktiviteter Ansøgninger under 25.000 kr. behandles administrativt løbende. Ansøgninger

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi. Hvor skal specialet være om 10 år? Strategi workshop april 2011

Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi. Hvor skal specialet være om 10 år? Strategi workshop april 2011 Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi Hvor skal specialet være om 10 år? Strategi workshop april 2011 Disposition Baggrund Valg af indsatsområder Organisation Ydelse Det videre forløb Baggrund Klinisk

Læs mere

Kommunalt Samarbejdsforum for Somatik (KSS) for Holbæk Sygehus samt Holbæk, Lejre, Kalundborg og Odsherred kommuner og praksissektor

Kommunalt Samarbejdsforum for Somatik (KSS) for Holbæk Sygehus samt Holbæk, Lejre, Kalundborg og Odsherred kommuner og praksissektor Referat Kommunalt Samarbejdsforum for Somatik (KSS) for Holbæk Sygehus samt Holbæk, Lejre, Kalundborg og Odsherred kommuner og praksissektor Dato: Torsdag den 3. december 2015, kl. 14.00-16.00 Dato: 16.

Læs mere

Kunsten at seponere. Hvornår og hvordan -værktøjer. Store Praksisdag 2014 Region H. Overlæge, Lene Reuther, Klinisk Farmakologisk Afdeling BBH

Kunsten at seponere. Hvornår og hvordan -værktøjer. Store Praksisdag 2014 Region H. Overlæge, Lene Reuther, Klinisk Farmakologisk Afdeling BBH Kunsten at seponere Store Praksisdag 2014 Region H Hvornår og hvordan -værktøjer 08-01-2014 Farmakologisk Afdeling BBH 1 8. januar 2014 2 Kunsten at seponere Kunsten at seponere mest presserende -og udfordrende-

Læs mere

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed I regi af sundhedsaftalen har kommunerne, regionen og almen praksis opbygget en samarbejdsorganisation, der har kunnet løse en række

Læs mere

Notat om styrkelse af samarbejdet imellem Region og PU for at styrke almen praksis som et integreret omdrejningspunkt i det nordjyske sundhedsvæsen.

Notat om styrkelse af samarbejdet imellem Region og PU for at styrke almen praksis som et integreret omdrejningspunkt i det nordjyske sundhedsvæsen. Notat om styrkelse af samarbejdet imellem Region og PU for at styrke almen praksis som et integreret omdrejningspunkt i det nordjyske sundhedsvæsen. Disposition: 1. Indledning 2. Formål 3. Indsatsområder

Læs mere

Benzodiazepiner. Information og rådgivning til sundhedspersoner

Benzodiazepiner. Information og rådgivning til sundhedspersoner Benzodiazepiner Information og rådgivning til sundhedspersoner 1 FORORD Behandling med benzodiazepiner kan være en vanskelig opgave for både patient og læge blandt andet pga. risikoen for afhængighed.

Læs mere

Referat fra møde i genoptræningsgruppen den 1. april 2016

Referat fra møde i genoptræningsgruppen den 1. april 2016 Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i genoptræningsgruppen den 1. april 2016 Deltagere: Inger Buhl

Læs mere

Klinisk Farmakologisk Dialog -faglig dialog på tværs af specialerne

Klinisk Farmakologisk Dialog -faglig dialog på tværs af specialerne Klinisk Farmakologisk Dialog -faglig dialog på tværs af specialerne Gesche Jürgens, overlæge ph.d., Klinisk Farmakologisk afd. Bispebjerg Hospital Katrine Overballe, farmaceut, Kvalitets og Udviklingsafdelingen,

Læs mere

Opfølgningsplan for selvevaluering af Masterplaner for undervisningen på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Opfølgningsplan for selvevaluering af Masterplaner for undervisningen på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Opfølgningsplan for selvevaluering af Masterplaner for undervisningen på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Oktober 2015 Social og sundhedsskolen Esbjerg har i perioden maj-september 2015 gennemført en

Læs mere

Dagsorden Møde i: Den Regionale Lægemiddelkomité Dato: 18. december 2014 Kl.: 13:30 16:00 Sted: Pejsestuen, opgang 51, Bispebjerg Hospital

Dagsorden Møde i: Den Regionale Lægemiddelkomité Dato: 18. december 2014 Kl.: 13:30 16:00 Sted: Pejsestuen, opgang 51, Bispebjerg Hospital Dagsorden Møde i: Den Regionale Lægemiddelkomité Dato: 18. december 2014 Kl.: 13:30 16:00 Sted: Pejsestuen, opgang 51, Bispebjerg Hospital Mødedeltagere: Vicedirektør Steen Werner Hansen (SWH), Herlev

Læs mere

1.Indledning... 3. 1.1 Reorganisering af KE- projektkontoret... 3 1.2 Handleplanens indsatsområder... 3 1.3 Hvordan måler vi kvalitet?...

1.Indledning... 3. 1.1 Reorganisering af KE- projektkontoret... 3 1.2 Handleplanens indsatsområder... 3 1.3 Hvordan måler vi kvalitet?... Indhold 1.Indledning... 3 1.1 Reorganisering af KE- projektkontoret... 3 1.2 Handleplanens indsatsområder... 3 1.3 Hvordan måler vi kvalitet?... 4 2. De 7 indsatsområder... 4 2.1 Medicinordination... 4

Læs mere

FYAM-kampagnen 2014/15 Crescendo Q-valitet. Hvad er Q-cirkler?

FYAM-kampagnen 2014/15 Crescendo Q-valitet. Hvad er Q-cirkler? Hvad er Q-cirkler? Kvalitetscirkler, også kaldet Peer Review Groups, er almindeligt anvendt i primærsektoren i Europa til at reflektere over og forbedre standardpraksis over tid. De repræsenterer en social

Læs mere

Den komplekse, multimedicinerede patient i den kliniske hverdag: Udfordringer og mulige løsninger

Den komplekse, multimedicinerede patient i den kliniske hverdag: Udfordringer og mulige løsninger Den komplekse, multimedicinerede patient i den kliniske hverdag: Udfordringer og mulige løsninger Institut for Rationel Farmakoterapi 8.2.2017 Eckart Pressel Case Gerda, 96 år-fih, har ligget på gulvet

Læs mere

Sundhedsstyrelsen ønsker derfor, at den første redegørelse, både med hensyn til det sundhedsfaglige indhold og organisation, opdateres og revideres.

Sundhedsstyrelsen ønsker derfor, at den første redegørelse, både med hensyn til det sundhedsfaglige indhold og organisation, opdateres og revideres. OPGAVEBESKRIVELSE OG KOMMISSORIUM j.nr. 7-203-02-293/1/SIMT FORLØBSPROGRAMMER FOR PERSONER MED TRAU- MATISKE HJERNESKADER OG TILGRÆNSENDE LIDEL- SER SAMT APOPLEKSI Baggrund nedsatte i 1995 et udvalg, som

Læs mere

Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013

Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013 Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013 Som led i satspuljeaftalen for 2012-2015 blev der afsat i alt 200,4 mio. kr. til en national handlingsplan for den ældre

Læs mere

Cost/benefit og effekt af medicingennemgange

Cost/benefit og effekt af medicingennemgange Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dato 08-08-2017 Cost/benefit og effekt af medicingennemgange Midlertidigt udvalg

Læs mere

Standardforretningsorden for særlige udvalg i Region Midtjylland

Standardforretningsorden for særlige udvalg i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Standardforretningsorden for særlige udvalg i Region Midtjylland Særlige Udvalg

Læs mere

Evaluering af Medicintjek i Praksis - Sparring med farmaceut. Lise Bakkestrøm Rosenbæk

Evaluering af Medicintjek i Praksis - Sparring med farmaceut. Lise Bakkestrøm Rosenbæk Evaluering af Medicintjek i Praksis - Sparring med farmaceut Lise Bakkestrøm Rosenbæk 23.03.2017 Bilag 1 Evalueringsdesign Indholdsfortegnelse I Medicintjek i praksis en medicingennemgangsfunktion... 3

Læs mere

Større, koordinerede initiativer vedrørende vidensdeling i Region Midtjylland

Større, koordinerede initiativer vedrørende vidensdeling i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Større, koordinerede initiativer vedrørende vidensdeling i Region Midtjylland

Læs mere

Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen i Horsens-klyngen

Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen i Horsens-klyngen Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen 2015-2018 i Horsens-klyngen Dette kommissorium beskriver den overordnede ramme for det tværsektorielle samarbejde mellem hospital, kommune og praktiserende

Læs mere

Monitorering af fælles forløbskoordination og opfølgende hjemmebesøg i regioner og kommuner

Monitorering af fælles forløbskoordination og opfølgende hjemmebesøg i regioner og kommuner Monitorering af fælles forløbskoordination og opfølgende hjemmebesøg i regioner og kommuner I udmøntningsplanen for handlingsplanen for den ældre medicinske patient afsættes 97,4 mio. til etablering af

Læs mere

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen 1. Baggrund Udviklingen i sundhedsvæsnet stiller nye krav til almen praksis, hospitalerne og kommunerne

Læs mere

NOTAT. Til: Møde i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

NOTAT. Til: Møde i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

Læs mere

Drejebog for opfølgning på landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Midtjylland

Drejebog for opfølgning på landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Midtjylland Drejebog for opfølgning på landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Koncern Kvalitet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tlf. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Birgitte Brock. Birgitte Brock. Årlig vækst % 12% AIP priser for primærsektoren C. Hjerte og kredsløb 25% -4%

Birgitte Brock. Birgitte Brock. Årlig vækst % 12% AIP priser for primærsektoren C. Hjerte og kredsløb 25% -4% Holdninger fra Lægemiddelkomitéen: Vægtning af kvalitet i forhold til økonomi ved valg af lægemidr til rekommandationslister mm Overlæge, ktor, ph.d. Århus Sygehus og Aarhus Universitet Hvad skal vi med

Læs mere

Referat Møde i lægemiddelkomitéen

Referat Møde i lægemiddelkomitéen Planlægning Anne Bach Iversen AC fuldmægtig Direkte: +4529268112 anne.iversen@rn.dk Referat Møde i lægemiddelkomitéen 30. september 2015 Mødedeltagere Cheflæge Morten Noreng, Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Kriterier for ansøgning til pulje til medicingennemgang

Kriterier for ansøgning til pulje til medicingennemgang Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Psykiatri og Lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPMSOT Koordineret med: Sagsnr.: 1606899 Dok. nr.: 179739 Dato: 17. november 2016 Kriterier for ansøgning til pulje til medicingennemgang

Læs mere

Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse (209,5 mio. kr. i 2019)

Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse (209,5 mio. kr. i 2019) Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dato 20-05-2019 1-31-72-166-19 Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Ansøgningsskema

Læs mere

Evalueringen skal bidrage med anbefalinger til en hensigtsmæssig organisering af den telemedicinske indsats i Region Midtjylland.

Evalueringen skal bidrage med anbefalinger til en hensigtsmæssig organisering af den telemedicinske indsats i Region Midtjylland. 1. Baggrund Strategi for udvikling af telemedicin i Region Midtjylland et bidrag til fremtidens sammenhængende sundhedsvæsen (2011) skitserer en række indsatsområder, der skal sikre fremdrift og udvikling

Læs mere

Satspuljeprojekter aktuel status

Satspuljeprojekter aktuel status Satspuljeprojekter aktuel status Melhe/14. november 2014 Psykiatrien Vest Etablering af akut modtagelse i Slagelse (Projekt nr. 61602 / 2010-2013). Projektet er i sommeren 2013 besluttet videreført til

Læs mere

Økonomisk gennemgang af det første år med overflytning af hospitalsrekvirerede blodprøver til hospitalerne

Økonomisk gennemgang af det første år med overflytning af hospitalsrekvirerede blodprøver til hospitalerne Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Økonomisk gennemgang af det første år med overflytning af hospitalsrekvirerede blodprøver

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Dato Sagsbehandler E-mail Telefonnr. Sagsnr. 26. november 2015 Thomas Bøttern Christensen Thomas.Christensen@rm.dk 7841 0809 1-30-72-147-15

Læs mere

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Klinisk Farmakologisk Afdeling Highlights fra Centrene - Region Hovedstaden

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Klinisk Farmakologisk Afdeling Highlights fra Centrene - Region Hovedstaden Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Klinisk Farmakologisk Afdeling Highlights fra Centrene - Region Hovedstaden DSKF årsmøde 2016 Hanne Rolighed Christensen, Espen Jimenez Solem, Jon Trærup Andersen og

Læs mere

Præmisser For, at spredning kan lykkes, er der en række præmisser, som man både som ledelse og projektledelse skal forholde sig til, fx:

Præmisser For, at spredning kan lykkes, er der en række præmisser, som man både som ledelse og projektledelse skal forholde sig til, fx: Model for spredning - spredning af tværsektorielle indsatser under sundhedsaftalen Baggrund Hospitaler, kommuner og praksis er med sundhedsaftalen enige om, at de bedste løsninger udbredes. Sundhedsaftalen

Læs mere

Notat: Initiativer vedr. ældres lægemiddelanvendelse

Notat: Initiativer vedr. ældres lægemiddelanvendelse Notat: Initiativer vedr. ældres lægemiddelanvendelse Dato: 03.12.2011. I det nedenstående opsamles anbefalinger og forslag til initiativer vedr. ældres lægemiddelanvendelse. For det første inddrages det

Læs mere

Evaluering af flytning af hospitalsrekvirerede blodprøverne til hospitalerne

Evaluering af flytning af hospitalsrekvirerede blodprøverne til hospitalerne Regionshuset Viborg Økonomi, Aktivitet og Effekt Koncernøkonomi Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Evaluering af flytning af hospitalsrekvirerede blodprøverne til

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Udkast til. Indtjeningsmuligheder i Handicap og Psykiatri i Ballerup Kommune

Udkast til. Indtjeningsmuligheder i Handicap og Psykiatri i Ballerup Kommune Udkast til Indtjeningsmuligheder i Handicap og Psykiatri i Ballerup Kommune Projektleder: Ramskov Kjær Afdeling: Handicap og Psykiatri - Ballerup Kommune Telefon: 4477 1836 E-mail: mkja@balk.dk Projektets

Læs mere

Dagsordensmateriale til 8. styregruppemøde for digital understøttelse af forløbsplaner

Dagsordensmateriale til 8. styregruppemøde for digital understøttelse af forløbsplaner Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: SUNDOK Sagsbeh.: DEPSSBO Koordineret med: Sagsnr.: 1601025 Dok. nr.: 365099 Dato: 11-05-2017 Dagsordensmateriale til 8. styregruppemøde for digital understøttelse af

Læs mere

Governance for Program for Kvalitetsudvikling i almen praksis

Governance for Program for Kvalitetsudvikling i almen praksis NOTAT Revideret pr. 11. januar 2018 Governance for Program for Kvalitetsudvikling i almen praksis Formål Med baggrund i overenskomstaftale af 14. september 2017 mellem PLO og RLTN skal der etableres et

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Psykiatriens medicinprojekt - den farmakologiske risikopatient. Overlæge Gesche Jürgens Klinisk Farmakologisk Enhed

Psykiatriens medicinprojekt - den farmakologiske risikopatient. Overlæge Gesche Jürgens Klinisk Farmakologisk Enhed Psykiatriens medicinprojekt - den farmakologiske risikopatient Overlæge Gesche Jürgens Klinisk Farmakologisk Enhed Læringsseminar d. 29/9: Parathed, modenhed og medarbejderinvolvering Program: Udvikling

Læs mere

Projektbeskrivelse Regionalt Multidiciplinært Medicinteam i Psykiatrien i Region Nordjylland

Projektbeskrivelse Regionalt Multidiciplinært Medicinteam i Psykiatrien i Region Nordjylland HR & Kvalitet Projektbeskrivelse Regionalt Multidiciplinært Medicinteam i Psykiatrien i Region Nordjylland 1. Formål Formålet med projektet er, at psykiatriske patienter i Region Nordjylland får relevant

Læs mere

Årsrapport 2013. Utilsigtede hændelser i Almen Praksis

Årsrapport 2013. Utilsigtede hændelser i Almen Praksis Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Årsrapport 2013 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Utilsigtede hændelser i Almen Praksis Dato 16-01-2014 Lene Bjerregård

Læs mere

Patientsikkerhedspakke

Patientsikkerhedspakke Medicinpakkerne Indhold Hvad er en patientsikkerhedspakke? Indikatorer hvordan var det nu? Medicingennemgangspakken Højrisikomedicinpakken Indikatorer www.sikkerpsykiatri.dk Patientsikkerhedspakke Tre

Læs mere