Oprettelse af brugsforeninger i Danmark af Anne og Flemming Thaulow. Ubberud Brugsforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oprettelse af brugsforeninger i Danmark af Anne og Flemming Thaulow. Ubberud Brugsforening"

Transkript

1 Oprettelse af brugsforeninger i Danmark af Anne og Flemming Thaulow Ideen om brugsforeninger går tilbage til England, hvor de første brugsforeninger oprettedes om kring Formålet med disse foreninger var at afhjælpe den værste nød blandt arbejderne og dermed hindre socialismens fremmarch. De første levedygtige brugsforeninger i Danmark blev oprettet i 1866 af Pastor Chr. Sonne i Thisted. De danske brugsforeninger havde frem til 1880 erne karakter af at være borgerlige, sociale hjælpeforeninger, der især var rettet imod proletariatet på landet. Ofte hed det ligefrem arbejderforeninger. I 1800 erne tog landmændene andelstanken op og førte brugsforeningstanken til stor succes. Socialdemokratiet i Danmark havde i de første år en udpræget kritik af brugsforeningerne. Det hav de også betydning for partiets holdning, at mange mindre detailhandlende var socialdemokrater, og det ønskede ikke at støde disse vælgere fra sig ved at sætte brugsforeningsinitiativer i gang. Endvi dere var perioden op til1900 generelt præget af faldende eller stagnerende varepriser, medens arbej dernes lønninger steg. Først da billedet skifter omkring århundredskiftet begyndte oprettelsen af brugsforeninger over hele landet. I 1900 var der på landsplan 300, deraf 20 på Fyn, som var organi seret. Ubberud Brugsforening ((Ubberud Arkiv)

2 Uddrag af lovene for Ubberud Brugsforening Der afholdtes en del møder, før beslutningen om oprettelse blev truffet, bl.a. d. 25. februar 1915, hvor foreningens love blev vedtaget. Ifølge 2 kostede en aktie 10 kr, som ethvert bosiddende med lem var pligtig til at købe mindst en af. Den skulle betales kontant, dog kunne mindrebemidlede indbetale deres med 1 kr om måneden. Den som ønsker at blive medlem af foreningen, har at meddele dette til bestyrelsen, og optagelsen gøres af denne. Dog er indskuddet mindst 5 kr. Ejes der over 1 tønde hartkorn betales 2 kr. yderli gere for hver påbegyndt tønde, mindrebemidlede betaler 2 kr. Indskuddene forbliver altid forenin gens ejendom. Tjenestefolk kan optages som medlemmer af foreningen imod, at de betaler et indskud på 25 øre. De har ingen stemmeret på generalforsamlingen og kan ikke vælges i repræsentantskabet. Enhver der har med foreningens penge eller ejendom at gøre, stiller en sådan sikkerhed, som af repræsentantskabet må anses for fornødent. Uddrag af den første protokol: År 1915 den 20 maj afholdtes repræsentantskabsmøde på Ubberud Mejeri, hvor det vedtoges at udbyde den af Christensen, Særslev udarbejdede byggeplan til licitation, og det overdroges bestyrelsen at købe 3 skæpper land af Lorentzen, St. Langebjerg for 1000 kr., samt 100 kr. yderligere, hvis Brugsforeningen opnåede 200 medlemmer inden 5 år. Mødet hævet, protokollen oplæst og underskrevet. O. Esbjerg, Karl Jensen, Niels Andersen, Hans R. Hansen, Peter Hansen, Jens Jensen, Jørgen Eriksen, Lars Hansen. En væsentlig grund til at byggeriet kunne starte var, at O. Esbjerg stillede et lån på kr. til rådighed som panteobligation:

3 (Ubberud Arkiv) Den 31. maj 1915 åbnede repræsentantskabet i et møde på mejeriet de tilbud, som var indkommet for opførelse af bygningen, og arbejdet overdroges til tømrer J.P. Pedersen, Hjortebjerg og murer N. Rasmussen, Skallebølle for kr. imod at de i løbet af to dage fremskaffede beviser for, at materialerne var købte hos solide forretninger og af bestyrelsen bemyndiges til at lade arbejdet påbegynde. Den 4. august 1915 afholdtes møde, hvor det vedtoges at bemyndige formanden til at betale håndværkerne, som har bygningen i entreprise 3175 kr. efter konditionerne, samt 60 kr. til mureren for opførelse af en tykkere mur efter bestyrelsens bestemmelse. Konditioner og beskrivelser for byggeriet for byggeriets afslutning 30. juli Alt arbejde skal være almindelig 1. klasse. Entreprenørerne er pligtig at rette sig efter den tilsynsførendes anvisninger, hvor tegninger og beskrivelser ikke angiver noget bestemt. Hvis der under arbejdets fremadskriden ønskes forandringer i den plan, hvorom der er sluttet akkord, skal entreprenøren, efter at han er underrettet derom, fremsætte krav på eventuel efterbetaling. Arbejdet udbydes på følgende måde: 1. samlet entreprise 2. delt entreprise efter følgende: Bygningerne skal være under tag 1./8. Pudset færdig indvendig 8./9. Helt færdig indvendig 25./9. Helt færdig i et og alt 1./ For overskridelse af disse datoer afkortes der den enkelte entreprenør 25 kr. ugentlig.

4 Til uddeler for brugsforeningen valgtes Marius Nielsen, for tiden uddeler i Ollerup, såfremt han kunne fremvise beviser for den forlangte kaution, og det overlodes de tre bestyrelsesmedlemmer at ordne kontrakt med ham. Uddelerens kontrakt skulle fornys ved forhandling hvert år. Den 8. august 1915 fæstede bestyrelsen uddeler Marius Nielsen fra 1. nov til 1. nov

5

6

7

8

9 Indkøb af butiksinventar: 2 stk. glas 1 stk. varebog B 1 stk. kassebog A 1 stk. hovedbog 1 stk. bog 1 stk. fakturabind 1 stk. håndbog 1 dusin tinhaner? 1 stk. lampe 1 stk. varebog B 1 stk. decimalvægt 6 stk. littermål 1 stk. margarineskilt 1,70 kr 3,30 kr 3,30 kr 5,40 kr 1,00 kr 0,60 kr 3,00 kr 16,10 kr 11,57 kr 3,30 kr 32,50 kr 4,78 kr 0,22 kr I alt 88,42 kr At ovenstående uddrag af inventar på fællesforeningens regning er overensstemmende med virkeligheden bekræftes 4/ K.A. Andersen, uddeler Marius Nielsen

10 Regnskabet for byggeriet På

11 På bestyrelsesmødet d. 3. maj 1916 blev varelagerets værdi opgraderet til følgende: Butiksvarer 8.568,21 kr + 69,40 kr Grovvarer 662,20 kr Emballage 176,25 kr Repræsentantskabet afholdt møde d. 25. maj 1917 og vedtog at udbetale et overskud på 8 % af købet pr. halvår. Det vedtoges at forsikre varelageret mod ildsvåde for kr. På repræsentantskabsmødet 31. maj 1918 vedtoges det at tegne abonnement på telefon og forhøje brandforsikringen til kr. På repræsentantskabsmøde d. 2. juni 1919 vedtoges det p. gr. af dyrtiden at tilstå uddeleren følgende tillæg: Butiksvarer beregnes 4½ % i løn, 1 % for svind, 2½ % for kørsel, samt endvidere 2½ % for kørsel af emballage, grovvarer 2 %, dog 3 % af frø, cement og kul. Året 1922 d. 29. maj afholdes møde i repræsentantskabet. Det vedtages at udbetale 10 % i overskud på det forløbne halvår. Og brugsforeningen betaler en regning på 277,60 kr for lamper og pærer ind købt ved anlæg af den elektriske installation. Derefter ejer brugsforeningen alle pærer og lamper overalt i lokalerne, både i butik, lager og privat lejlighed med undtagelse af en gammel petroleums lampe, som er indlagt en elektrisk pære af uddeleren. År 1924 d.26. maj vedtager repræsentantskabet at opføre et nyt hønsehus og indlægge det gamle til varelager. År 1928 d. 6. august vedtog repræsentantskabet at indlægge centralvarme i brugsforeningen. Pris ca kr. År 1931 d. 21. maj vedtages det på repræsentantskabsmødet, at det beløb uddeleren skal have for at afpudse lånetøj, skal udredes af foreningen. År 1934 d. 29. januar vedtages det, at udgifterne til kaffe og øl ved bestyrelsesmøder skal tages af Brugsforeningens kasse, og det vedtages at yde uddeleren 5 kr. for hvert møde. Året 1935 d. 5. juli vedtages det på repræsentantskabsmødet at opføre en lagerbygning efter tegning og beskrivelse af murer T. Nielsen, Stegsted. Arbejdet overdrages til murer T. Nielsen og tømrer Olav Christensen, Gamby med tillæg af materialer for en sum 6150 kr. og ekstra betaling for en ny dør til kælderen. Derimod er bygning af en ny trappe til beboelsen indbefattet. Lagerbygningen skal være færdig til 8. september, og trappe og den nye indretning af porten og kælderdør må senest være færdig til oktober. Betaling erlægges til december termin.

12

13 Opførelse af lagerbygning 1935 (Ubberud Arkiv) År 1940 d. 27. maj vedtog repræsentantskabet at bygge et udhus efter tegning af T. Nielsen, Steg sted, og at overtage uddeler Nielsens tilbud om at finansiere byggeriet mod en førsteprioritet i ejen dommen til 4½ % i rente og afdrag over ti år. ( kr.) Den første november 1940 havde uddeler Nielsen indbudt repræsentantskabet, regnskabsfører, re præsentanter for større handelsforbindelser, samt de endnu levende medlemmer af den første besty relse til en frokost i anledningen af Brugsforeningens 25 års jubilæum. Sammenkomsten fik et smukt og fornøjeligt forløb. Fra alle sider bragtes uddelerparret stor tak for det trofaste arbejde gennem 25 år. Bestyrelsen overrakte Nielsen et guldur til hvis indkøb næsten alle foreningens medlemmer havde givet et frivilligt bidrag. D. 3. november afholdtes jubilæums fest på Blommenslyst Kro.

14 I sommeren 1946 søgte man ny uddeler. Der var 34 ansøgere. Ludvig Ludvigsen, Avernakø blev ansat. Ludvig Ludvigsen (Privateje) Marie Ludvigsen (Privateje) Uddrag af dagliglivet i Ubberud Brugs af Birgit Solgaard (født Ludvigsen) Det var meget spændende for os alle 3, vi glædede os meget. Ikke mindst mor, som havde været syg i slutningen af krigen, fordi vi var så isolerede på den lille ø, selv om vi jo også havde haft det fre deligt derovre. Der faldt ingen bomber og vi så næsten heller ingen tyske soldater. Selve flytningen kan jeg i grunden slet ikke huske. Kun at min mor og jeg lige efter ankomsten til Ubberud Brugsforening sad inde på grovvarelageret i vore møbler, der var læsset derind fra flytte vognen. Min far skulle deltage i en opgørelse i anledningen af uddelerskiftet, og så måtte vi pænt vente der. Som 13 år gammel pige spekulerede jeg på, om der var jævnaldrende i nabolaget? Heldigvis var der det - mejeribestyrer Andersens datter Lisbeth og førstemejeristen Vagn Hansens datter Kirsten. Vi havde i den første vinter i Ubberud en herlig legeplads på bakken oppe bag brugsen. Der var sne, og vi kunne stå på ski her i al den dejlige sne. Min far ansatte både en ekspeditrice og en kommis. Chaufføren Alfred havde allerede været ansat hos Marius Nielsen. Lastbilen blev også overtaget fra den tidligere uddeler. Alfred kørte varer ud til kunderne og hentede varer i Odense, både på FDB og nede ved havnen. Det var indrettet så praktisk, at man kunne køre til kornlageret fra havesiden ind gennem porten. Her kunne man så læsse kornet eller varerne af og fortsætte ud på den anden side, hvor benzinstan deren stod, i øvrigt på næsten det samme sted som i dag, selvom brugsen blev revet ned i Den gamle brugs bar idet hele taget præg af adskillige til- og ombygninger. Bag selve butikken kom man ud i bagbutikken, hvor der var et lille glasbur med kontoret. Videre ud kom man igennem verandaen, et gennemgangsrum, der var lyst med store vinduer. Herfra kom man ud i saltlageret, hvorfra der var udgang til porten. Ved den store ombygning blev alle disse rum slået sammen, så pladsen blev rigtig udnyttet. Alfred hentede korn kos landmændene, som min far opkøbte og afregnede med dem. Kornets pris blev udregnet i henhold til dets rumvægt. Der blev meget nøje vejet og målt med hollandsk vægt. En særlig vægt og en speciel beholder, meget rene og fine beholdere i messing.

15 Om søndagen tog vi på cykelture for at lære eg nen at kende. Både Ingrid og kommisen Henrik var med. De tog ikke så tit hjem i weekenden, som dengang ikke begyndte, før butikken lukkede lør dag eftermiddag. Når vi cyklede ud på tur, havde min mor kaffe og brød med, som vi nød i vejkan ten. Brugsens omsætning steg, og der var brug for flere hjælpere. I løbet af min fars embedsperiode blev det til over et dusin unge mennesker. Min far havde også god brug for min mors assi stance, både til at lave mad og sørge for vask og rengøring. Hun havde dog en ung pige til hjælp. På et tidspunkt var tre værelser på loftet over brugsen beboet af unge mennesker. Der var også lavet et badeværelse til dem ved siden af værel serne. Det var rart med så megen udenomsplads. Jeg husker at min konfirmationsfest i 1948 blev holdt på det lager, hvor der blev opbevaret salt og mel. Når der var ryddet og gjort rent og lagt hvidt papir over, blev der rart og hyggeligt. Til ugentlig rengøring i butik og på lager var der ekstra assistance. Fru Christensen kom kørende på knallert og tog fat med kost og spand. Så fik vi en hyggelig snak i kaffepausen. Samme fru Chri stensen var en meget grundig dame. Engang ville hun gøre støvsugeren ekstra godt ren, og hun skil te den faktisk ad, men kunne dog samle den igen. Om lørdagen blev der fejet og ordnet udenfor, både i haven og pladsen ved benzintanken. En over gang kom min fars plejefar med rutebilen fra Odense for at tage del i dette arbejde. Den årlige generalforsamling i brugsen var med spisning, bankospil og dans i forsamlingshuset efter den mere saglige del med beretning og regnskab. Det var et tilløbsstykke. Jeg husker det som meget festligt! Musikken var skam den helt rigtige. Brødrene Klint har spillet ved sådan en lejlighed. Der var travlhed og der var liv. I ferierne fra skolen kunne jeg få en tjans som feriehjælp. Det var en god måde at fornemme lidt om det omfattende arbejde, der foregik i Ubberud Brugsforening. Kunderne ringede og bestilte varer til den ugentlige varetur. Senere skulle varerne samles, og der skulle regnes sammen. Min mor svævede over vandene og holdt orden på hylderne og havde øje for, om noget skulle stå på en anden måde, så varerne kunne fremstå nye og friske. Det var et godt og arbejdsomt liv i Ubberud Brugs. Mine forældre havde forberedt deres otium ved allerede nogle år tidligere at bygge et lille hus på Vejrupvej 71, for øvrigt som nabo til tidligere skoleinspektør Anders Skytte og hans kone trak mine forældre sig tilbage efter 24 gode år i Ubberud Brugs. De fik også 15 gode år sammen som pensionister.

16 (Ubberud Arkiv) Indlæg fra uddeler Hans Hansen Jeg kom fra en mindre brugs på Vestfyn og blev ansat som uddeler 1. juli I Ubberud Brugs havde vi et bredt udvalg og efter brugsens placering en rigtig god omsætning. Vi nød godt af hovedvejens store trafik. Vi havde dengang en stor varetur, ca, 50 steder ugentlig, det var der mange, der var glade for dengang. I 1972 var pladsen i butikken blevet for lille, en større renovering blev besluttet. Den daværende uddelerbolig blev nedlagt og hele lejligheden blev inddraget til butik. Hele ombygningen begyndte med at vi lavede en midlertidig butik i den daværende røde lagerbyg ning mod Ubberud gamle mejeri. Det var en stor omgang med flytning af kølere og frysere, inventar og varer. Det hele tog ca. 1½ måned. Vi åbnede stolte en ny butik med stor hjælp af bestyrelse, personale og andre som hjalp. Butikken var i god udvikling, såvel omsætning som økonomisk. Vores benzin dengang var en BP tank. I 1975 fik vi som en af de første en OK Benzin automat til 5 og10 kr. sedler, og det var en succes. Der måtte tømmes flere gange i weekenden. Vi rejste fra Ubberud Brugsforening i 1981 efter 11 gode år. Interview med den sidste brugsuddeler Erik Rasmussen Erik har arbejdet i brugsforeninger altid. Han kom i lære hos den lokale brugsuddeler i Gerskov på Nordfyn efter 9. klasse. Hans far var landmand, og det lå ligesom i kortene, at han også skulle være det. Men det med land bruget havde aldrig sagt ham så meget. Så da den lokale uddeler spurgte, om han kunne tænke sig at komme i lære, sprang han til. Han stod i lære i 3 år. Derefter kom han til en lille brugs i Ejstrupholm i et ½ år, inden han skulle ind som soldat. Derefter kom han til Kauslunde i ¾ år, hvorefter han kom på kursus på Andelsskolens Højskole i 3 måneder med henblik på en senere stilling som uddeler. Det krævede forskellige kursusforløb. Så kom han til Padborg som grøntmand i 1 år. Derefter gik turen til Hornslet i 3 år som 1.

17 mand i en stor brugs. Næste stop var Køng hvor han var afdelingsleder i 4 5 år, Køng var en afdeling under Glamsbjerg Brugs. I 1981 blev stillingen som uddeler i Ubberud ledig, og den søgte han og var der i 21 år. Det har væ ret gode år, som han ser tilbage på med glæde, men der var meget arbejde i det. Ansættelsen foregik ved, at stillingen var opslået i fagbladet. FDB foreslog så egnede kandidater og sendte listen til brugsen. Bestyrelsen udvalgte så 2-3 stykker, som man gerne ville have en samtale med. Så blev der arrangeret et møde på FDB, hvor bestyrelsen deltog og havde mulighed for at ud spørge kandidaterne for at danne sig et billede af, hvem man mente, der ville egne sig bedst til denne brugs. Man deltog i noget gruppearbejde, hvor man blev iagttaget og bestyrelsen kunne danne sig et ind tryk af den enkelte. Så spiste man mad sammen, herefter gik bestyrelsen i enerum, og vi ansøgere ventede udenfor. Efter nogen tid lød klokken, så var der faldet en afgørelse, og man fik besked med det samme. Det er den normale procedure, da alle FDB har indstillet, skønnes egnet og uddannet til jobbet. I begyndelsen i 1981 var der 2 fuldtidsansatte, og så var der en deltidsansat, 2 elever, hvoraf den ene var næsten udlært. Desuden kørte Villy fra Gundersø varetur hver dag hele ugen. I butikken var Ruth Hansen, Bøllemosen, Clara fra Nymarken og Marianne fra Skallebølle. Elevernes navne hu skes ikke. Da jeg kom, var økonomien meget anstrengt. En af de første dage måtte jeg i banken for at optage (Ubberud Arkiv) et lån på kr. Jeg vidste godt at økonomien var anstrengt, men det blev ikke bedre af, at den afgående uddelers feriepenge skulle tages ud af kassen, samt at man på det tidspunkt havde bestemt sig for at sælge langtidsholdbart kød. Det krævede et kølerum, der kostede kr. Tidligere havde man stort set været selvforsynende med kød i området. Men de små landbrug blev nedlagt, og man begyndte at købe kødet. Så det var vigtigt, at brugsen kom med, men vi var nok lidt for tidlig ude med så stor en investering i forhold til den lille smule kød, der blev solgt. Supermarkederne pressede prisen ved de store indkøb, så det blev for dyrt i forhold til det, der var

18 hos slagteren, så det var svært at sælge. Kvaliteten på svinekød var god, men i starten var der re striktioner på oksekød; det måtte ikke være hængt, og alle ved at det bliver bedre, når det er hængt, men det skulle være friskt. Det var ikke ideer, Erik kom med. Den beslutning var taget inden; men regningen lå der. Det var vanskeligt at tjene investeringen ind igen, så kølerummet blev solgt. Vi havde slet ikke brug for det store kølerum til den smule kød, vi solgte. Samtidig blev det bestemt, at når vi skulle sælge mælk, skulle vi købe mælken hos Mejeriselskabet Danmark, og det betød, at vi ikke længere kunne købe mælken, der hvor de lokale landmænd leve rede mælk, og så ville landmændene ikke handle i brugsen. Vi tabte en del kunder på den bekost ning. Det var jo lidt barsk at starte med, og året efter kom energikrisen, og vi stod med et varmeanlæg, der overho vedet ikke var isoleret. Der var blot trukket rør, så var men fløj ud, så vi var nødt til at gøre noget, hvis vi skulle leve videre; men vi havde lånt stort set de penge vi kunne. Der var noget med at man kunne få energilån hos staten til en favorabel rente, og det var vi nødt til for at få styr på det. Der skete forskellige tiltag og udvidelser efter ansæt telsen; men det med kødet var (Ubberud Arkiv) uddeler Hans Hansens fortjeneste, og det var en rigtig beslutning. Vi prøvede så godt vi kunne; men problemet var, at brugsen ikke på noget tidspunkt kunne give et overskud, så vi kunne gemme penge til investeringer i fremtiden og gøre butikken lækker og vedli geholde den, så vi ikke fik så mange omkostninger. Det er altid tungere at være bagefter, for så re parerer man på noget gammelt, og det kan man blive ved med at reparere på. Det er dyrt at være fat tig. I starten købte alle brugser varerne til samme pris hos FDB; men der gik ikke mange år, før de store brugser ville have noget rabat, og der var der kun de små til at betale. Så de store kunne dermed sælge varerne billigere end de små brugser kunne købe dem. Det var med til at gøre det svært for de små, så man var nødsaget til at finde alternative måder. I en periode købte vi nedlagte brugser op, vel omkring 10 i det hele. Vi bød på restlageret og regne de på, hvad vi kunne sælge til normal pris og lavede sjove restmarkeder. Alt kan jo sælges, hvis pri sen er rigtig. Den bedste forretning vi har gjort, var under ølstrejken. Vi solgte øl til København, da det ikke var til at opdrive en øl her under den store strejke. Vi var oppe på at sælge for kr. øl om dagen. Hvorfor kunne Ubberud Brugs skaffe øl, når alle andre ikke kunne? Det var fordi vi havde gode for bindelser i form af de små bryggerier. På det tidspunkt var der meget kamp om, at de store bryggeri er fra København ville ind og overtage markedet; men vi bor på Fyn, og vi har et bryggeri i Odense og et på Vestfyn, og jeg mener, man skal støtte de lokale. Det blev så de to bryggerier der gik ind og brugte os som ventil til hovedstaden. De leverede til os, og vi solgte det videre, bl. a. til Damhus kroen. Jeg gik altid til bestyrelsen, når der blev lavet større handler, som f. eks ølsalget, fordi vi altid har

19 haft et nært samarbejde om økonomien og budgetlægningen. Når der ikke er så mange penge i kas sen er det nemmere at få taget de svære og rigtige beslutninger, når man er flere om det. Løsninger ne bliver meget mere homogene og kvaliteten bedre, når man lytter til hinanden. Det har nok været medvirkende til, at der i alle årene kun har været ringe udskiftning. Bestyrelsen har følt, at de har været medbestemmende. Der har hele tiden været lidt penge i benzinsalget. Men det har udviklet sig meget fra den gang, hvor der stod en BP stander, der skulle betjenes. Det var yngstemanden, der måtte løbe ud og tanke knallertbenzin og lignende, men det var godt nok før min tid. Det er brugsens opgave at være samlende for lokalområdet, og i vores interesse at beholde så mange funktioner som muligt. Tips er nemt at arbejde med, og der er ikke de store omkostninger ved det. Posthuset ville vi også gerne have, både fordi vi ville beholde postnummeret og de ting der er i det. Men som tiden gik, passede systemerne ikke rigtig sammen længere. Når det er ved at være lukketid i butikken, og der er mange kunder, så er der også mange i post huset. Og problemet er at vi ikke kan bruge det samme personale til at betjene både butik og post hus. Der er nødt til at være en begge steder. Det gjorde, at posthuset gennem alle årene kostede medlemmerne penge, for det var umuligt at lønne folk for det beløb, vi fik. Der var også de skæve tider; man kom først kl. 19 eller senere og hentede post. Så skulle vi sidde og vente efter det; syste merne var lidt stive. Men det har da nok været med til at bevare Blommenslyst som selvstændigt postnummer. Man nedlagde jo mange på den tid. Apoteket fik vi, da Thea Bechs trikotageforretning lukkede. Det hele er med til at binde kunder til forretningen. Men når økonomien er anstrengt, er man nødsaget til at se på, om der er penge til at drive det. Brugsen var den sidste lokale dagligvarebutik, da den lukkede i Man kunne godt gennem åre ne mærke det lidt, når en af de andre lokale lukkede; men folk går ikke fra den ene lille butik til den anden. De søger ind til de større p. gr. af det store udvalg, som den lille ikke har. I den lille butik er der f.eks. mørkt, lyst og sønderjysk rugbrød, hvor supermarkedet kan have op til 60 forskellige varenumre. Det gør det svært at købe det rigtige ind, når det er så mange forskellige slags. Har man ikke den vare, kunden efterspørger, går kunden et andet sted hen og handler. Vi havde på det tidspunkt, da jeg kom varenumre. Da jeg sluttede, havde vi , og alligevel har man ikke de varer folk efterspørger. Det var alle i kategorier, der var mange forskellige numre. Den trend med, at man vil have varerne friske og uden farve og tilsætningsstoffer, er også hård ved den lille butik. Tidligere havde man ingen problemer med datomærkning, men nu kan varerne kun holde sig få dage. Det rammer de små der er længere om at sælge en karton end de store, der sælger en hver dag. Derfor kan vi ikke have så mange forskellige varer, hvis de skal være friske, og det be tyder, at man ikke altid har den vare der efterspørges. Til sidst var vi kun to ansatte, mig og en deltidsansat. Det var rigtig hårdt. Man har mange funktio ner, foderstofudlevering, apotek, benzin og posthus, og det er svært at være mere end et sted ad gan gen. Det var frustrerende; men jeg gjorde hvad jeg kunne, der var ikke penge til mere. Hen mod afslutningen kunne vi se, at de budgetter, vi lagde, kun gav underskud og ikke overskud. Så kommer kravet om, at vi skal have nye EDB systemer; det betød at vi skulle ud at låne kr. Hvis vi ikke kan se, hvordan vi nogensinde skal komme til at afdrage dem, vil det være lidt kort sigtet. Det ville blive på utrolig dårlige vilkår. Vi havde i bestyrelsen snakket om hellere at stoppe, så længe man kunne betale enhver sit. Hvis man står med et tvangssalg, vil det altid blive til en la vere pris end ved et frivilligt salg. Vi gik derfor ind for at se på, om der var nogen der var interesse ret i at købe. Vi havde et stort benzinsalg, så OK var interesseret i at købe. Da jeg kom, solgte vi for ca kr., og da vi lukkede var vi oppe på 21 mill. kr. for det sidste år jeg var i Ubberud. Der var en for nuftig udvikling. Benzinsalget gav et pænt afkast, men da vi skulle have det ny anlæg, var vi ude at låne 2½ mill kr. Dem kunne vi godt afdrage. Det var kolonialdelen, og bygningernes tilstand, der var problemet.

20 Beslutningen om at lukke blev truffet på et møde, hvor vi lagde et budget frem og så på, hvordan det ville se ud, hvis man så 3 år frem. Da kunne det vise sig, at det ville gå galt, medmindre der ske te et mirakel, og alligevel ville vi stadig stå med de utidssvarende bygninger. Man ønskede at stop pe, medens legen var god og støtte i lokalområdet med et eventuelt overskud, så de kunne blive ved lidt længere, f. eks. forsamlingshuset.. Man kunne risikere at trække flere med i faldet ved at fort sætte. Jeg var med til at skrive min egen opsigelse. Da OK kom med et købstilbud, besluttede man at sige tak, men da det er en forening skulle med lemmerne først spørges. Man kan heller ikke opløse foreningen uden at spørge medlemmerne. På generalforsamlingen blev det besluttet at overdrage likvidationsudvalget at forestå afviklingen. Der var omkring 130 medlemmer, da vi lukkede. Vi havde styr på dem, der fik bladet, men da det er gratis at melde sig ind, får folk ikke meldt sig ud igen, og flere var måske døde. Men der var ingen problemer med at give pengene til lokale formål. Der var stor opbakning, da næsten alle var med lem af en eller flere af de foreninger, der blev tilgodeset. Beslutningen blev taget i 2002, men den endelige afslutning skete først i Der har igennem alle årene været mange gode og sjove oplevelser. I mange år sagde Bent Christen sen, at han ville gå som formand den dag, pladsen blev asfalteret, men han holdt dog mange år efter. Vi havde den på budgettet i flere år, men turde så alligevel ikke. Bestyrelsesmøderne blev i starten holdt i brugsen, men lokalerne var så dårlige og dyre at opvarme, så de senere år blev det holdt hjemme hos mig. Det var nemmere både med opvasken og varmen. Det var bestyrelsen godt tilfreds med. Indbrud har været en evig plage omkring 6-7 gange om året. Vi lå udsat. Heldigvis har det mest væ ret de natlige indbrud, hvor man knalder en rude og går ind. Der er jo lidt langt til naboer. Vi har nogle gange haft besøg af zigøjnere. De kommer ind 20 mennesker. Når man er alene, har de nået at stjæle for kr., inden man kan nå at gøre noget. Det er det mest ubehagelige jeg har været ude for; man kan ikke styre dem. Vi har da været på nogle kurser for også at lære at tackle de forskellige problemer. Jeg har været så heldig at have en god familie til at støtte mig, det er den bed ste medicin. Grundlaget for at en butik kan eksistere har man i mange år sagt er 300 husstande. I dag er det minimum 8oo, hvis butikken er eksisterende. Hvis der er tale om nyetablering, er man oppe på husstande for at der kan være omsætning til udvikling. Det samme gælder discountbutikkerne, men de gør mange gange det, at de lægger sig op ad supermarkederne. Så handler folk det de kan få her og køber resten i supermarkedet. Hvis de ligger for langtfra, kører folk til supermarkedet, hvor de kan få det hele. Udviklingen i landsbyen ligger stille, så der er ikke mulighed for at øge omsætningen. Jeg mener det var det rette tidspunkt, vi lukkede på. Havde vi ventet, havde priskrigen på benzin ædt kapitalen op. Så havde det ikke været så let at sælge OK købte det hele og brækkede det ned og byggede cafeteriet, som de har lejet ud til Tulip, som så har sat en bestyrer på. Folk kører efterhånden til byen, da der ikke er arbejdspladser herude, og når de alligevel er i byen handler de der hvor udbuddet er større. Det er en stor konkurrence, og folk er blevet mere mobile Også de ældre, der vil ud og have en oplevelse samtidig med at de handler. Vareudbuddet har ændret sig, så man skal have et stort sortiment, og alligevel har man ikke altid det kunden efterspørger. Når de store butikker kan sælge varen billigere, er det svært at konkurrere. Visse varer kan man ikke købe hos FDB, fordi man ikke er stor nok. Folks indkøbsstruktur ændrer sig, i dag handler næsten alle i discountbutikker på en eller anden måde. Man burde tidligere have ændret strukturen for de små brugser hen imod discount. Dankortterminalerne har også deres del af skylden. De er med til at øge omkostninger, så det ikke er bæredygtigt. Omkostningen pr.solgt kr. er væsentlig større for den lille. Ved brugsens start valgte man den optimale løsning. Det startede med, at landmænd fra Ravnebjerg området ville prøve, om de kunne danne en brugs. De kontaktede landmænd fra Blommenslyst og

21 Spedsbjergområdet, for at høre om de ville være med. Det ville alle gerne, Men da man skulle finde ud af, hvor brugsen skulle ligge, ville alle have den i deres område. Det diskuterede man i 1½ år, og projektet var ved at kuldsejle, men så gik bestyrelsen for mejeriet ind sammen med mejeribestyreren og foreslog, at den skulle ligge et centralt sted, nemlig ved siden af mejeriet. Det var jo verdens navle. Fra Dyregrav Væde ville man så give det stykke jord, som brugsen skulle ligge på. Det blev man så enig om var en god ide. Havde den ligget i en af de små landsbyer, var den lukket tidligere. Det der gav skubbet til øget benzinsalg, var da man startede med at sælge billigere fra automat. Ef ter en weekend kunne der godt være en hel affaldssæk fuld af 20 kr.. Det tog en mand en hel for middag at tælle op. Det hjalp, da automaten kunne tage 100 kronesedler. Det var det der dengang kunne være på en bil. Revolutionen kom med kortbetalingen. I mange år havde man udlejning af porcelæn. Når man købte varerne i brugsen, gav man ikke noget for at leje; men det var rimelig besværligt. Det skulle tælles, når det skulle ud, og når det kom hjem, og som regel skulle det også leveres, så det var omkostningstungt. Så efterhånden kostede det lidt at leje. Hvis man ikke købte varer, kostede det kostprisen. Men det holdt op. Der var ikke mange der holdt de store fester hjemme mere, man holdt dem ude. Porcelænet blev så givet til Hesbjerg til deres gøglertræf, da de har støttet os meget. Formandsrækken i Ubberud brugsforening: Ole Esbjerg, Ubberudgård H. B. Koch, Kalørgården Anders Andersen, St. Korsebjerg Svend Rasmussen, Vejruplund Helmer Klüwer, Ubberudvej Bent Christensen, Spedsbjerg Jørgen Poulsen, Spedsbjergård

Nr. 59- Persillekræmmeren - 2008

Nr. 59- Persillekræmmeren - 2008 Nr. 59- Persillekræmmeren - 2008 Brugsuddeler 1955 1963 En gammeldags Brugs var en indkøbsforening, hvis medlemmer (andelshavere) valgte en bestyrelse, der ansatte en uddeler som forestod det daglige købs-

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

billeder i hovedet, om det vi synger. Jeg er lidt underlig med det med billeder, hvis jeg bare kan lave et billede af noget, husker jeg det meget

billeder i hovedet, om det vi synger. Jeg er lidt underlig med det med billeder, hvis jeg bare kan lave et billede af noget, husker jeg det meget Jeg laver biograf Jeg følges med Signe og Inger hjem fra skole i dag, vi standser ved åen og kigger ned og kan se, at åen så småt er ved at fryse til. Vi var inde hos fru Andersen og øve os på at synge

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Følgende er en transskription af filmen,, som er produceret af DIIS, 2013. I filmen fortæller Tove Udsholt om sine oplevelser som gemt barn under Besættelsen. Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Mit navn

Læs mere

Bilag 12: Meningskondensering af interview 1 med ung mand, udeboende

Bilag 12: Meningskondensering af interview 1 med ung mand, udeboende Bilag 12: Meningskondensering af interview 1 med ung mand, udeboende Overordnet kløft Viden Konkret kløft Nutid hvordan bridger IP? Fortid hvilke erfaringer har IP med sig? Hvem kan IP tale økonomi med?

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Når du flytter fra din bolig

Når du flytter fra din bolig Når du flytter fra din bolig Brøndbyparken afd. 3 Vi kan, vi vil og vi skal! Hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig? Brøndby 2007 v/ Formand: Freddy Rasmussen 1 Opsigelsen - 3 måneders

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Beretning for Hovborg Brugsforening. (generalforsamling den )

Beretning for Hovborg Brugsforening. (generalforsamling den ) Beretning 2015 for Hovborg Brugsforening (generalforsamling den 14.04.16) Dette er Hovborg brugsforenings årsberetning nr. 106. 2015 har været et år med mange udfordringer, hvilket også fremgår af årets

Læs mere

På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år.

På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år. På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år. Af Villy Guldbrand Jensen Mange borgere har i tidens løb ringet

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Rodskov Eskerod Brugsforening

Rodskov Eskerod Brugsforening Rodskov Eskerod Brugsforening 1888 1963 1963 1988 75 år + 25 år Kort resumé over Rodskov Eskerod Brugsforenings 75 årige historie. 1888 17. marts. Rodskov Eskerod Brugsforening stiftet med ca. 30 medlemmer

Læs mere

Da undertegnede var på besøg onsdag i sidste uge, var Ejvind. Klit og Ole Kristensen i gang med papirarbejdet inde i mødelokalet,

Da undertegnede var på besøg onsdag i sidste uge, var Ejvind. Klit og Ole Kristensen i gang med papirarbejdet inde i mødelokalet, HOIF Støtteforening Aldrig har så mange været så stille i så lang tid! Kun når opråberen har nævnt et tal, kommer en sagte puslen, når plastikbrikkerne lægges på de udtrukne numre. Det er onsdag aften

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Hair De Luxe - Hvidt i hvidt i hvidt

Hair De Luxe - Hvidt i hvidt i hvidt Hair De Luxe - Hvidt i hvidt i hvidt Sanne valgte at indrette sin nye salon, Hair de luxe, med hvide vægge, lofter og gulv samt hvide stole og behandlingspladser og lade tilbehøret stå i accentfarver,

Læs mere

Rovfisken. Jack Jönsson. Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight.

Rovfisken. Jack Jönsson. Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight. . Rovfisken Jack Jönsson Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight. 1 Er du nu sikker på at du kan klare det, sagde hans mor med bekymret

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

butiksvant, vi ansatte Winnie fra juni md. og det har vi ikke fortrudt, hun er faldet godt til i butikken. Det er nu Winnie og Karina der er de faste

butiksvant, vi ansatte Winnie fra juni md. og det har vi ikke fortrudt, hun er faldet godt til i butikken. Det er nu Winnie og Karina der er de faste 4. november 2015 Beretning Fjelstervang Kvik Spar APS 1-7 2014-30-06 2015 Jeg sagde med vilje Kvik Spar APS, for det hedder den stadigvæk, vi burde have haft navneændring på generalforsamlingen sidste

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Nr. 39 - Persillekræmmeren - 2006

Nr. 39 - Persillekræmmeren - 2006 Nr. 39 - Persillekræmmeren - 2006 Peder Sandahl Skov: Erindringer Smedemester Peder Sandahl Skov (1919-2006) har skrevet sine erindringer under titlen "Fra Socialistunge til fhv. smedemester". Det er blevet

Læs mere

De to bedragere. Opgaver til: BEDRAG. Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om?

De to bedragere. Opgaver til: BEDRAG. Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om? Førlæsning / Opgave 1 Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om? De to bedragere Der var engang en kejser. Han holdt så meget af smukt, nyt tøj, at han brugte alle sine penge på det.

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk Vand gennem 100 år 1912-2012 Mesing Vandværk Mesing vandværks historie gennem 100 år Skrevet af: Egon Andersen Hæftet er udkommet i et oplag på 175 stk. Tryk: A.R.T. Skanderborg 2 Vandværket gennem 100

Læs mere

Gratis skaffer 49 kroner

Gratis skaffer 49 kroner Kim Fupz Aakeson og Niels Bo Bojesen VITELLO Gratis skaffer 49 kroner Gyldendal Leg og Lær VITELLO skaffer 49 kroner Jeg hedder Jeg er år Jeg bor Jeg har fødselsdag den Min livret er Min mor hedder Min

Læs mere

J~ l, I. j G' Kend din by Sørvad. Fortællesti på 4,5 km. Udarbejdet af: Emma Ahle, Elias Lorentzen, Mathias Christiansen og Emma Sloth. ~('i...

J~ l, I. j G' Kend din by Sørvad. Fortællesti på 4,5 km. Udarbejdet af: Emma Ahle, Elias Lorentzen, Mathias Christiansen og Emma Sloth. ~('i... :, Kend din by Sørvad. Fortællesti på 4,5 km > ri" / >< ~('i..... a:..møllevange~o=s;."../ '.' '. J~ l, I.~ j ~' 1.', G' Udarbejdet af: Emma Ahle, Elias Lorentzen, Mathias Christiansen og Emma Sloth. '~

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Men hvad, det gør deres lærer også! Bare de ikke drukner. Ha, ha. Hvem narrer hvem? De drak hurtigt på toilettet.

Men hvad, det gør deres lærer også! Bare de ikke drukner. Ha, ha. Hvem narrer hvem? De drak hurtigt på toilettet. Politi Fastelavnsfesten var en fest på skolen. Altså nul alkohol til elever og andre under 18. Forældre som var med de mindre elever kunne købe øl! De kunne også købe kaffe og alt det andet. Jens kunne

Læs mere

navnet Let Køb, men kolonialvarerne bliver som hidtil leveret fra Super Gross. Vi mener at vi er kommet nogenlunde helskindet over den flytning.

navnet Let Køb, men kolonialvarerne bliver som hidtil leveret fra Super Gross. Vi mener at vi er kommet nogenlunde helskindet over den flytning. 27. oktober 2014 Beretning Let-Køb 1-7 2013 30-06 2014 Bestyrelsen har i det forløbne år bestået af Kirsten Kragelund som formand, Kent Sønderby som kasserer, Ditte Rømer Michelsen som sekretær, Kim Fredslund

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen En glad Erik Fogh Nielsen. Billedet er taget ved den sidste Pinseudstilling Erik Fogh Nielsen deltog i.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Når du flytter fra din bolig

Når du flytter fra din bolig April 2013 Når du flytter fra din bolig Brøndbyparken afd. 3 Vi kan, vi vil og vi skal! Hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig Opsigelse 3 måneders varsel Den nemmeste måde at opsige

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne. Kapitel 3 - Biler, cykler og

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne. Kapitel 3 - Biler, cykler og 1. Jeg kører sådan rimelig ofte Katrine: Skal du lave noget i weekenden? Birgitte: Ja, jeg skal faktisk til Fyn altså her den 14. Katrine: Ja. Hvordan kommer du derhen? Birgitte: Jeg skal køre i bil. Katrine:

Læs mere

Dansk som andetsprog G

Dansk som andetsprog G Dansk som andetsprog G Almen voksenuddannelse Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger de stavelsesdelingsregler, som børnene også skal bruge, når de på skrift skal dele ord.

Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger de stavelsesdelingsregler, som børnene også skal bruge, når de på skrift skal dele ord. 1 Gale Streger Forfatter: Helle S. Larsen Illustration: Lars Hornemann Forfatteren og Furesø Museer, 2013 Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-24-2 Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger

Læs mere

En anden familie og ferie

En anden familie og ferie Mit navn er Timon Mader. Jeg er 14 år gammel og blev født den 11.01.2002 i Flensborg, hvor vi boede indtil jeg var 2 år gammel. Med 2 år flyttede jeg til Danmark, hvor jeg så gik i tysk børnehave. Vi boede

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Beretning 2014 Tuborgfondet Vi har, i anledning af husets 90 års fødselsdag den 18. marts 2015, søgt Tuborgfondet om tilskud til nye stole og borde. Som I jo alle ved, har Tuborgfondet imødekommet vores

Læs mere

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006.

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Sted: Skovlund Kro Deltagere: 11 personer inkl. bestyrelse og varmemester. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for det forløbne

Læs mere

Nr. 58- Persillekræmmeren - 2008

Nr. 58- Persillekræmmeren - 2008 Nr. 58- Persillekræmmeren - 2008 Blandet landhandel, men mest mælk Ved mejeriernes fremkomst i slutningen af 18oo- og begyndelsen af 1900-tallet kunne forbrugerne få frisk mælk og andre mejerivarer direkte

Læs mere

Vi tog på generalforsamlingen i 2010 tre store beslutninger, som alle har vist sig rigtige, og som er blevet ført ud i livet uden problemer.

Vi tog på generalforsamlingen i 2010 tre store beslutninger, som alle har vist sig rigtige, og som er blevet ført ud i livet uden problemer. Bestyrelsens beretning begynder, som den plejer, med et velkommen til de andelshavere, der er kommet til siden sidste generalforsamling; i år drejer det sig om Emil, som pr. 1. juli (?) 2010 overtog Sandras

Læs mere

Interview med Tove Nielsen - Årgang 2008 økonoma på Storedam. Hvorfor har du valgt at blive økonoma på Storedam? Jeg har egentligt ikke selv valgt at

Interview med Tove Nielsen - Årgang 2008 økonoma på Storedam. Hvorfor har du valgt at blive økonoma på Storedam? Jeg har egentligt ikke selv valgt at Ekstranummer Oktober 2017 Ved I, hvor dejligt det er at være økonoma på Storedam?... Og ved I, at vi har brug for flere økonomaer? Som alle ved, så skal vi på kursus for at blive stordammer. Når det slutter,

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Denne vejledning er udarbejdet på baggrund af de erfaringer, der blev gjort i forbindelse med hjemsøgning af midler til nyt klubhus

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

En lille opdatering på året som snart er brugt op!!

En lille opdatering på året som snart er brugt op!! En lille opdatering på året som snart er brugt op!! Så har vi næsten slidt endnu et år op, og vi vil lige lave et lille tilbageblik på året, som har mindre end 2 måneder tilbage. Bestyrelsen har i året

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. 1. Hvor mange genstande kan man se fra Jorden? 2. Hvor mange kilo mælk ender produktionen på i 2010?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. 1. Hvor mange genstande kan man se fra Jorden? 2. Hvor mange kilo mælk ender produktionen på i 2010? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 1. Hvor mange genstande kan man se fra Jorden? 2. Hvor mange kilo mælk ender produktionen på i 2010? 3. Hvad kommer en stor del af elektriciteten fra på Bornholm? 4. Hvor

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 19 August 2013 Lathyrushaven Indhold: Sankt Hans Aften - Sommerfest endnu en gang 15 års jubilæum Bolddag med

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008.

Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

I egen bolig. Borgerservice BOLIG 3

I egen bolig. Borgerservice BOLIG 3 BOLIG 3 I egen bolig Det er et stort skridt at flytte i egen bolig. Og der er mange ting at tænke på. Møbler, mad, rengøring, indretning og husleje. Indflytterfest, måske. Og alle de ting som man nu selv

Læs mere

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011 Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Generalforsamling i Mediecentret. Forårslyset så at sige buldrer ind i det propfyldte lokale. De var der fra hele gamle

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Der bliver udsendt dagsorden 8 dage før bestyrelsesmødet, har i nogle punkter til dagsordnen så send dem lige i god tid til mig.

Der bliver udsendt dagsorden 8 dage før bestyrelsesmødet, har i nogle punkter til dagsordnen så send dem lige i god tid til mig. INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE. Dato: Torsdag den 12. juni 2014 Tid: Kl. 18.15 21.00 Sted: Havnekontoret Husk at melde afbud til undertegnede eller Brian. Der bydes på en let anretning inden mødet som

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

TIGER * En idé var født IVÆRKSÆTTEREN 23

TIGER * En idé var født IVÆRKSÆTTEREN 23 tiger En på spring TIGER * Som en rigtig købmand startede Lennart Lajboschitz med at sælge paraplyer på et kræmmermarked. Siden blev det til en rigtig butik og så til flere. I dag står han bag den ekspanderende

Læs mere

Industrialiseringen i 1850-1950

Industrialiseringen i 1850-1950 Industrialiseringen i 1850-1950 I det herrens år 1845 klokken var 4 om morgenen, jeg Augustus Vitolius på 15 år var på vej ud på marken for at høste sammen med min hjælpende karl. Vi havde lige hentet

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Test din viden om Konjunktioner

Test din viden om Konjunktioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Konjunktioner 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2012 Grundejerforeningen Svenstruphøj Hvad sker der af byudvikling i Svenstrup de næste 5 til 10 år? Velkommen til Karl Erik Hansen fra Grøn Gruppe under Svenstrup Samråd 2 Generalforsamlingen

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Dansk som andetsprog G

Dansk som andetsprog G Dansk som andetsprog G Almen voksenuddannelse Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift,

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: BYEN

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: BYEN BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: BYEN Thorsager bymidte omkring 1905, forsamlingshuet til venstre, bag det præstegården. Til højre Kr. Jacobsens gård. Thorsager hovedgade ca. 1905, købmandsgården til

Læs mere

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø.

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Så-dan en lil-le ø kald-es en holm, og den-ne holm hed-der Klaus Nars Holm. Den lil-le ø er op-kaldt Ef-ter

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Bliss er mit liv. Hayla Søndergaard fortæller

Bliss er mit liv. Hayla Søndergaard fortæller Bliss er mit liv Hayla Søndergaard fortæller Præsentation Jeg hedder Hayla Søndergaard. Jeg er 20 år og har CP. Jeg bor på Østerskoven i Hobro - her har jeg boet de sidste 3 et halvt år.. Jeg er lidt brasiliansk

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Mødereferat af Generalforsamling i Kvistgård-Nyrup Borgerforening Mandag den 23. november 2015 kl. 19.30

Mødereferat af Generalforsamling i Kvistgård-Nyrup Borgerforening Mandag den 23. november 2015 kl. 19.30 Tilstede: 11 borgere ud over en del af bestyrelsen Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent 3. Beretning. 4. Regnskab forelægges til godkendelse. 5. Valg i henhold til lovene ( 7) 6. Indkomne

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016

Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016 Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016 Deltagere: 15 beboere fra 15 husstande. Fra boligforeningens organisationsbestyrelse deltog: Formand Hans Chr. Nielsen (HCN) Susanne Bergstedt Kjeld

Læs mere

Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning.

Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning. Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning. Claus-Peter Aanum. Boligforeningen Ungdomsbo i Esbjerg, den 15. marts 2012. Første gang jeg stiftede

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

VEJRUP NÆRKØB Æ` DØGNER

VEJRUP NÆRKØB Æ` DØGNER VEJRUP NÆRKØB Æ` DØGNER OMBYGGET 2006 VEJRUP SOGNEARKIV PRÆSENTERER Lidt om æ`døgner i Vejrup - - som her i 2006 har gennemgået en omfattende restaurering af butikken. Der blev for trangt og besværligt

Læs mere

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde MOGENS BILLE Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde Pædagogisk Center Ballerup Kommune 2014 1 2 Skolen i 1914 fortalt af Edith fra Schwenckestræde. Edith fra Schwenckestræde 6 boede i et lille

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Da Øster Hornum fik sin børnehave

Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Støvring Kommune blev dannet 1. april 1970, var der kun en børnehave i Støvring, nemlig Doktorvænget, som lå tæt på stationen. I såvel Suldrup som Øster Hornum var

Læs mere

8. DECEMBER. Anna Krogh

8. DECEMBER. Anna Krogh 8. DECEMBER Anna Krogh Niels Chr. og mig trasker hjemad ad den gamle landevej til Hillerslev. Den er blind nu, efter at den nye vej blev lavet, så her kan vi lege uden at være bange for biler. Det er jeg

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere