Oprettelse af brugsforeninger i Danmark af Anne og Flemming Thaulow. Ubberud Brugsforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oprettelse af brugsforeninger i Danmark af Anne og Flemming Thaulow. Ubberud Brugsforening"

Transkript

1 Oprettelse af brugsforeninger i Danmark af Anne og Flemming Thaulow Ideen om brugsforeninger går tilbage til England, hvor de første brugsforeninger oprettedes om kring Formålet med disse foreninger var at afhjælpe den værste nød blandt arbejderne og dermed hindre socialismens fremmarch. De første levedygtige brugsforeninger i Danmark blev oprettet i 1866 af Pastor Chr. Sonne i Thisted. De danske brugsforeninger havde frem til 1880 erne karakter af at være borgerlige, sociale hjælpeforeninger, der især var rettet imod proletariatet på landet. Ofte hed det ligefrem arbejderforeninger. I 1800 erne tog landmændene andelstanken op og førte brugsforeningstanken til stor succes. Socialdemokratiet i Danmark havde i de første år en udpræget kritik af brugsforeningerne. Det hav de også betydning for partiets holdning, at mange mindre detailhandlende var socialdemokrater, og det ønskede ikke at støde disse vælgere fra sig ved at sætte brugsforeningsinitiativer i gang. Endvi dere var perioden op til1900 generelt præget af faldende eller stagnerende varepriser, medens arbej dernes lønninger steg. Først da billedet skifter omkring århundredskiftet begyndte oprettelsen af brugsforeninger over hele landet. I 1900 var der på landsplan 300, deraf 20 på Fyn, som var organi seret. Ubberud Brugsforening ((Ubberud Arkiv)

2 Uddrag af lovene for Ubberud Brugsforening Der afholdtes en del møder, før beslutningen om oprettelse blev truffet, bl.a. d. 25. februar 1915, hvor foreningens love blev vedtaget. Ifølge 2 kostede en aktie 10 kr, som ethvert bosiddende med lem var pligtig til at købe mindst en af. Den skulle betales kontant, dog kunne mindrebemidlede indbetale deres med 1 kr om måneden. Den som ønsker at blive medlem af foreningen, har at meddele dette til bestyrelsen, og optagelsen gøres af denne. Dog er indskuddet mindst 5 kr. Ejes der over 1 tønde hartkorn betales 2 kr. yderli gere for hver påbegyndt tønde, mindrebemidlede betaler 2 kr. Indskuddene forbliver altid forenin gens ejendom. Tjenestefolk kan optages som medlemmer af foreningen imod, at de betaler et indskud på 25 øre. De har ingen stemmeret på generalforsamlingen og kan ikke vælges i repræsentantskabet. Enhver der har med foreningens penge eller ejendom at gøre, stiller en sådan sikkerhed, som af repræsentantskabet må anses for fornødent. Uddrag af den første protokol: År 1915 den 20 maj afholdtes repræsentantskabsmøde på Ubberud Mejeri, hvor det vedtoges at udbyde den af Christensen, Særslev udarbejdede byggeplan til licitation, og det overdroges bestyrelsen at købe 3 skæpper land af Lorentzen, St. Langebjerg for 1000 kr., samt 100 kr. yderligere, hvis Brugsforeningen opnåede 200 medlemmer inden 5 år. Mødet hævet, protokollen oplæst og underskrevet. O. Esbjerg, Karl Jensen, Niels Andersen, Hans R. Hansen, Peter Hansen, Jens Jensen, Jørgen Eriksen, Lars Hansen. En væsentlig grund til at byggeriet kunne starte var, at O. Esbjerg stillede et lån på kr. til rådighed som panteobligation:

3 (Ubberud Arkiv) Den 31. maj 1915 åbnede repræsentantskabet i et møde på mejeriet de tilbud, som var indkommet for opførelse af bygningen, og arbejdet overdroges til tømrer J.P. Pedersen, Hjortebjerg og murer N. Rasmussen, Skallebølle for kr. imod at de i løbet af to dage fremskaffede beviser for, at materialerne var købte hos solide forretninger og af bestyrelsen bemyndiges til at lade arbejdet påbegynde. Den 4. august 1915 afholdtes møde, hvor det vedtoges at bemyndige formanden til at betale håndværkerne, som har bygningen i entreprise 3175 kr. efter konditionerne, samt 60 kr. til mureren for opførelse af en tykkere mur efter bestyrelsens bestemmelse. Konditioner og beskrivelser for byggeriet for byggeriets afslutning 30. juli Alt arbejde skal være almindelig 1. klasse. Entreprenørerne er pligtig at rette sig efter den tilsynsførendes anvisninger, hvor tegninger og beskrivelser ikke angiver noget bestemt. Hvis der under arbejdets fremadskriden ønskes forandringer i den plan, hvorom der er sluttet akkord, skal entreprenøren, efter at han er underrettet derom, fremsætte krav på eventuel efterbetaling. Arbejdet udbydes på følgende måde: 1. samlet entreprise 2. delt entreprise efter følgende: Bygningerne skal være under tag 1./8. Pudset færdig indvendig 8./9. Helt færdig indvendig 25./9. Helt færdig i et og alt 1./ For overskridelse af disse datoer afkortes der den enkelte entreprenør 25 kr. ugentlig.

4 Til uddeler for brugsforeningen valgtes Marius Nielsen, for tiden uddeler i Ollerup, såfremt han kunne fremvise beviser for den forlangte kaution, og det overlodes de tre bestyrelsesmedlemmer at ordne kontrakt med ham. Uddelerens kontrakt skulle fornys ved forhandling hvert år. Den 8. august 1915 fæstede bestyrelsen uddeler Marius Nielsen fra 1. nov til 1. nov

5

6

7

8

9 Indkøb af butiksinventar: 2 stk. glas 1 stk. varebog B 1 stk. kassebog A 1 stk. hovedbog 1 stk. bog 1 stk. fakturabind 1 stk. håndbog 1 dusin tinhaner? 1 stk. lampe 1 stk. varebog B 1 stk. decimalvægt 6 stk. littermål 1 stk. margarineskilt 1,70 kr 3,30 kr 3,30 kr 5,40 kr 1,00 kr 0,60 kr 3,00 kr 16,10 kr 11,57 kr 3,30 kr 32,50 kr 4,78 kr 0,22 kr I alt 88,42 kr At ovenstående uddrag af inventar på fællesforeningens regning er overensstemmende med virkeligheden bekræftes 4/ K.A. Andersen, uddeler Marius Nielsen

10 Regnskabet for byggeriet På

11 På bestyrelsesmødet d. 3. maj 1916 blev varelagerets værdi opgraderet til følgende: Butiksvarer 8.568,21 kr + 69,40 kr Grovvarer 662,20 kr Emballage 176,25 kr Repræsentantskabet afholdt møde d. 25. maj 1917 og vedtog at udbetale et overskud på 8 % af købet pr. halvår. Det vedtoges at forsikre varelageret mod ildsvåde for kr. På repræsentantskabsmødet 31. maj 1918 vedtoges det at tegne abonnement på telefon og forhøje brandforsikringen til kr. På repræsentantskabsmøde d. 2. juni 1919 vedtoges det p. gr. af dyrtiden at tilstå uddeleren følgende tillæg: Butiksvarer beregnes 4½ % i løn, 1 % for svind, 2½ % for kørsel, samt endvidere 2½ % for kørsel af emballage, grovvarer 2 %, dog 3 % af frø, cement og kul. Året 1922 d. 29. maj afholdes møde i repræsentantskabet. Det vedtages at udbetale 10 % i overskud på det forløbne halvår. Og brugsforeningen betaler en regning på 277,60 kr for lamper og pærer ind købt ved anlæg af den elektriske installation. Derefter ejer brugsforeningen alle pærer og lamper overalt i lokalerne, både i butik, lager og privat lejlighed med undtagelse af en gammel petroleums lampe, som er indlagt en elektrisk pære af uddeleren. År 1924 d.26. maj vedtager repræsentantskabet at opføre et nyt hønsehus og indlægge det gamle til varelager. År 1928 d. 6. august vedtog repræsentantskabet at indlægge centralvarme i brugsforeningen. Pris ca kr. År 1931 d. 21. maj vedtages det på repræsentantskabsmødet, at det beløb uddeleren skal have for at afpudse lånetøj, skal udredes af foreningen. År 1934 d. 29. januar vedtages det, at udgifterne til kaffe og øl ved bestyrelsesmøder skal tages af Brugsforeningens kasse, og det vedtages at yde uddeleren 5 kr. for hvert møde. Året 1935 d. 5. juli vedtages det på repræsentantskabsmødet at opføre en lagerbygning efter tegning og beskrivelse af murer T. Nielsen, Stegsted. Arbejdet overdrages til murer T. Nielsen og tømrer Olav Christensen, Gamby med tillæg af materialer for en sum 6150 kr. og ekstra betaling for en ny dør til kælderen. Derimod er bygning af en ny trappe til beboelsen indbefattet. Lagerbygningen skal være færdig til 8. september, og trappe og den nye indretning af porten og kælderdør må senest være færdig til oktober. Betaling erlægges til december termin.

12

13 Opførelse af lagerbygning 1935 (Ubberud Arkiv) År 1940 d. 27. maj vedtog repræsentantskabet at bygge et udhus efter tegning af T. Nielsen, Steg sted, og at overtage uddeler Nielsens tilbud om at finansiere byggeriet mod en førsteprioritet i ejen dommen til 4½ % i rente og afdrag over ti år. ( kr.) Den første november 1940 havde uddeler Nielsen indbudt repræsentantskabet, regnskabsfører, re præsentanter for større handelsforbindelser, samt de endnu levende medlemmer af den første besty relse til en frokost i anledningen af Brugsforeningens 25 års jubilæum. Sammenkomsten fik et smukt og fornøjeligt forløb. Fra alle sider bragtes uddelerparret stor tak for det trofaste arbejde gennem 25 år. Bestyrelsen overrakte Nielsen et guldur til hvis indkøb næsten alle foreningens medlemmer havde givet et frivilligt bidrag. D. 3. november afholdtes jubilæums fest på Blommenslyst Kro.

14 I sommeren 1946 søgte man ny uddeler. Der var 34 ansøgere. Ludvig Ludvigsen, Avernakø blev ansat. Ludvig Ludvigsen (Privateje) Marie Ludvigsen (Privateje) Uddrag af dagliglivet i Ubberud Brugs af Birgit Solgaard (født Ludvigsen) Det var meget spændende for os alle 3, vi glædede os meget. Ikke mindst mor, som havde været syg i slutningen af krigen, fordi vi var så isolerede på den lille ø, selv om vi jo også havde haft det fre deligt derovre. Der faldt ingen bomber og vi så næsten heller ingen tyske soldater. Selve flytningen kan jeg i grunden slet ikke huske. Kun at min mor og jeg lige efter ankomsten til Ubberud Brugsforening sad inde på grovvarelageret i vore møbler, der var læsset derind fra flytte vognen. Min far skulle deltage i en opgørelse i anledningen af uddelerskiftet, og så måtte vi pænt vente der. Som 13 år gammel pige spekulerede jeg på, om der var jævnaldrende i nabolaget? Heldigvis var der det - mejeribestyrer Andersens datter Lisbeth og førstemejeristen Vagn Hansens datter Kirsten. Vi havde i den første vinter i Ubberud en herlig legeplads på bakken oppe bag brugsen. Der var sne, og vi kunne stå på ski her i al den dejlige sne. Min far ansatte både en ekspeditrice og en kommis. Chaufføren Alfred havde allerede været ansat hos Marius Nielsen. Lastbilen blev også overtaget fra den tidligere uddeler. Alfred kørte varer ud til kunderne og hentede varer i Odense, både på FDB og nede ved havnen. Det var indrettet så praktisk, at man kunne køre til kornlageret fra havesiden ind gennem porten. Her kunne man så læsse kornet eller varerne af og fortsætte ud på den anden side, hvor benzinstan deren stod, i øvrigt på næsten det samme sted som i dag, selvom brugsen blev revet ned i Den gamle brugs bar idet hele taget præg af adskillige til- og ombygninger. Bag selve butikken kom man ud i bagbutikken, hvor der var et lille glasbur med kontoret. Videre ud kom man igennem verandaen, et gennemgangsrum, der var lyst med store vinduer. Herfra kom man ud i saltlageret, hvorfra der var udgang til porten. Ved den store ombygning blev alle disse rum slået sammen, så pladsen blev rigtig udnyttet. Alfred hentede korn kos landmændene, som min far opkøbte og afregnede med dem. Kornets pris blev udregnet i henhold til dets rumvægt. Der blev meget nøje vejet og målt med hollandsk vægt. En særlig vægt og en speciel beholder, meget rene og fine beholdere i messing.

15 Om søndagen tog vi på cykelture for at lære eg nen at kende. Både Ingrid og kommisen Henrik var med. De tog ikke så tit hjem i weekenden, som dengang ikke begyndte, før butikken lukkede lør dag eftermiddag. Når vi cyklede ud på tur, havde min mor kaffe og brød med, som vi nød i vejkan ten. Brugsens omsætning steg, og der var brug for flere hjælpere. I løbet af min fars embedsperiode blev det til over et dusin unge mennesker. Min far havde også god brug for min mors assi stance, både til at lave mad og sørge for vask og rengøring. Hun havde dog en ung pige til hjælp. På et tidspunkt var tre værelser på loftet over brugsen beboet af unge mennesker. Der var også lavet et badeværelse til dem ved siden af værel serne. Det var rart med så megen udenomsplads. Jeg husker at min konfirmationsfest i 1948 blev holdt på det lager, hvor der blev opbevaret salt og mel. Når der var ryddet og gjort rent og lagt hvidt papir over, blev der rart og hyggeligt. Til ugentlig rengøring i butik og på lager var der ekstra assistance. Fru Christensen kom kørende på knallert og tog fat med kost og spand. Så fik vi en hyggelig snak i kaffepausen. Samme fru Chri stensen var en meget grundig dame. Engang ville hun gøre støvsugeren ekstra godt ren, og hun skil te den faktisk ad, men kunne dog samle den igen. Om lørdagen blev der fejet og ordnet udenfor, både i haven og pladsen ved benzintanken. En over gang kom min fars plejefar med rutebilen fra Odense for at tage del i dette arbejde. Den årlige generalforsamling i brugsen var med spisning, bankospil og dans i forsamlingshuset efter den mere saglige del med beretning og regnskab. Det var et tilløbsstykke. Jeg husker det som meget festligt! Musikken var skam den helt rigtige. Brødrene Klint har spillet ved sådan en lejlighed. Der var travlhed og der var liv. I ferierne fra skolen kunne jeg få en tjans som feriehjælp. Det var en god måde at fornemme lidt om det omfattende arbejde, der foregik i Ubberud Brugsforening. Kunderne ringede og bestilte varer til den ugentlige varetur. Senere skulle varerne samles, og der skulle regnes sammen. Min mor svævede over vandene og holdt orden på hylderne og havde øje for, om noget skulle stå på en anden måde, så varerne kunne fremstå nye og friske. Det var et godt og arbejdsomt liv i Ubberud Brugs. Mine forældre havde forberedt deres otium ved allerede nogle år tidligere at bygge et lille hus på Vejrupvej 71, for øvrigt som nabo til tidligere skoleinspektør Anders Skytte og hans kone trak mine forældre sig tilbage efter 24 gode år i Ubberud Brugs. De fik også 15 gode år sammen som pensionister.

16 (Ubberud Arkiv) Indlæg fra uddeler Hans Hansen Jeg kom fra en mindre brugs på Vestfyn og blev ansat som uddeler 1. juli I Ubberud Brugs havde vi et bredt udvalg og efter brugsens placering en rigtig god omsætning. Vi nød godt af hovedvejens store trafik. Vi havde dengang en stor varetur, ca, 50 steder ugentlig, det var der mange, der var glade for dengang. I 1972 var pladsen i butikken blevet for lille, en større renovering blev besluttet. Den daværende uddelerbolig blev nedlagt og hele lejligheden blev inddraget til butik. Hele ombygningen begyndte med at vi lavede en midlertidig butik i den daværende røde lagerbyg ning mod Ubberud gamle mejeri. Det var en stor omgang med flytning af kølere og frysere, inventar og varer. Det hele tog ca. 1½ måned. Vi åbnede stolte en ny butik med stor hjælp af bestyrelse, personale og andre som hjalp. Butikken var i god udvikling, såvel omsætning som økonomisk. Vores benzin dengang var en BP tank. I 1975 fik vi som en af de første en OK Benzin automat til 5 og10 kr. sedler, og det var en succes. Der måtte tømmes flere gange i weekenden. Vi rejste fra Ubberud Brugsforening i 1981 efter 11 gode år. Interview med den sidste brugsuddeler Erik Rasmussen Erik har arbejdet i brugsforeninger altid. Han kom i lære hos den lokale brugsuddeler i Gerskov på Nordfyn efter 9. klasse. Hans far var landmand, og det lå ligesom i kortene, at han også skulle være det. Men det med land bruget havde aldrig sagt ham så meget. Så da den lokale uddeler spurgte, om han kunne tænke sig at komme i lære, sprang han til. Han stod i lære i 3 år. Derefter kom han til en lille brugs i Ejstrupholm i et ½ år, inden han skulle ind som soldat. Derefter kom han til Kauslunde i ¾ år, hvorefter han kom på kursus på Andelsskolens Højskole i 3 måneder med henblik på en senere stilling som uddeler. Det krævede forskellige kursusforløb. Så kom han til Padborg som grøntmand i 1 år. Derefter gik turen til Hornslet i 3 år som 1.

17 mand i en stor brugs. Næste stop var Køng hvor han var afdelingsleder i 4 5 år, Køng var en afdeling under Glamsbjerg Brugs. I 1981 blev stillingen som uddeler i Ubberud ledig, og den søgte han og var der i 21 år. Det har væ ret gode år, som han ser tilbage på med glæde, men der var meget arbejde i det. Ansættelsen foregik ved, at stillingen var opslået i fagbladet. FDB foreslog så egnede kandidater og sendte listen til brugsen. Bestyrelsen udvalgte så 2-3 stykker, som man gerne ville have en samtale med. Så blev der arrangeret et møde på FDB, hvor bestyrelsen deltog og havde mulighed for at ud spørge kandidaterne for at danne sig et billede af, hvem man mente, der ville egne sig bedst til denne brugs. Man deltog i noget gruppearbejde, hvor man blev iagttaget og bestyrelsen kunne danne sig et ind tryk af den enkelte. Så spiste man mad sammen, herefter gik bestyrelsen i enerum, og vi ansøgere ventede udenfor. Efter nogen tid lød klokken, så var der faldet en afgørelse, og man fik besked med det samme. Det er den normale procedure, da alle FDB har indstillet, skønnes egnet og uddannet til jobbet. I begyndelsen i 1981 var der 2 fuldtidsansatte, og så var der en deltidsansat, 2 elever, hvoraf den ene var næsten udlært. Desuden kørte Villy fra Gundersø varetur hver dag hele ugen. I butikken var Ruth Hansen, Bøllemosen, Clara fra Nymarken og Marianne fra Skallebølle. Elevernes navne hu skes ikke. Da jeg kom, var økonomien meget anstrengt. En af de første dage måtte jeg i banken for at optage (Ubberud Arkiv) et lån på kr. Jeg vidste godt at økonomien var anstrengt, men det blev ikke bedre af, at den afgående uddelers feriepenge skulle tages ud af kassen, samt at man på det tidspunkt havde bestemt sig for at sælge langtidsholdbart kød. Det krævede et kølerum, der kostede kr. Tidligere havde man stort set været selvforsynende med kød i området. Men de små landbrug blev nedlagt, og man begyndte at købe kødet. Så det var vigtigt, at brugsen kom med, men vi var nok lidt for tidlig ude med så stor en investering i forhold til den lille smule kød, der blev solgt. Supermarkederne pressede prisen ved de store indkøb, så det blev for dyrt i forhold til det, der var

18 hos slagteren, så det var svært at sælge. Kvaliteten på svinekød var god, men i starten var der re striktioner på oksekød; det måtte ikke være hængt, og alle ved at det bliver bedre, når det er hængt, men det skulle være friskt. Det var ikke ideer, Erik kom med. Den beslutning var taget inden; men regningen lå der. Det var vanskeligt at tjene investeringen ind igen, så kølerummet blev solgt. Vi havde slet ikke brug for det store kølerum til den smule kød, vi solgte. Samtidig blev det bestemt, at når vi skulle sælge mælk, skulle vi købe mælken hos Mejeriselskabet Danmark, og det betød, at vi ikke længere kunne købe mælken, der hvor de lokale landmænd leve rede mælk, og så ville landmændene ikke handle i brugsen. Vi tabte en del kunder på den bekost ning. Det var jo lidt barsk at starte med, og året efter kom energikrisen, og vi stod med et varmeanlæg, der overho vedet ikke var isoleret. Der var blot trukket rør, så var men fløj ud, så vi var nødt til at gøre noget, hvis vi skulle leve videre; men vi havde lånt stort set de penge vi kunne. Der var noget med at man kunne få energilån hos staten til en favorabel rente, og det var vi nødt til for at få styr på det. Der skete forskellige tiltag og udvidelser efter ansæt telsen; men det med kødet var (Ubberud Arkiv) uddeler Hans Hansens fortjeneste, og det var en rigtig beslutning. Vi prøvede så godt vi kunne; men problemet var, at brugsen ikke på noget tidspunkt kunne give et overskud, så vi kunne gemme penge til investeringer i fremtiden og gøre butikken lækker og vedli geholde den, så vi ikke fik så mange omkostninger. Det er altid tungere at være bagefter, for så re parerer man på noget gammelt, og det kan man blive ved med at reparere på. Det er dyrt at være fat tig. I starten købte alle brugser varerne til samme pris hos FDB; men der gik ikke mange år, før de store brugser ville have noget rabat, og der var der kun de små til at betale. Så de store kunne dermed sælge varerne billigere end de små brugser kunne købe dem. Det var med til at gøre det svært for de små, så man var nødsaget til at finde alternative måder. I en periode købte vi nedlagte brugser op, vel omkring 10 i det hele. Vi bød på restlageret og regne de på, hvad vi kunne sælge til normal pris og lavede sjove restmarkeder. Alt kan jo sælges, hvis pri sen er rigtig. Den bedste forretning vi har gjort, var under ølstrejken. Vi solgte øl til København, da det ikke var til at opdrive en øl her under den store strejke. Vi var oppe på at sælge for kr. øl om dagen. Hvorfor kunne Ubberud Brugs skaffe øl, når alle andre ikke kunne? Det var fordi vi havde gode for bindelser i form af de små bryggerier. På det tidspunkt var der meget kamp om, at de store bryggeri er fra København ville ind og overtage markedet; men vi bor på Fyn, og vi har et bryggeri i Odense og et på Vestfyn, og jeg mener, man skal støtte de lokale. Det blev så de to bryggerier der gik ind og brugte os som ventil til hovedstaden. De leverede til os, og vi solgte det videre, bl. a. til Damhus kroen. Jeg gik altid til bestyrelsen, når der blev lavet større handler, som f. eks ølsalget, fordi vi altid har

19 haft et nært samarbejde om økonomien og budgetlægningen. Når der ikke er så mange penge i kas sen er det nemmere at få taget de svære og rigtige beslutninger, når man er flere om det. Løsninger ne bliver meget mere homogene og kvaliteten bedre, når man lytter til hinanden. Det har nok været medvirkende til, at der i alle årene kun har været ringe udskiftning. Bestyrelsen har følt, at de har været medbestemmende. Der har hele tiden været lidt penge i benzinsalget. Men det har udviklet sig meget fra den gang, hvor der stod en BP stander, der skulle betjenes. Det var yngstemanden, der måtte løbe ud og tanke knallertbenzin og lignende, men det var godt nok før min tid. Det er brugsens opgave at være samlende for lokalområdet, og i vores interesse at beholde så mange funktioner som muligt. Tips er nemt at arbejde med, og der er ikke de store omkostninger ved det. Posthuset ville vi også gerne have, både fordi vi ville beholde postnummeret og de ting der er i det. Men som tiden gik, passede systemerne ikke rigtig sammen længere. Når det er ved at være lukketid i butikken, og der er mange kunder, så er der også mange i post huset. Og problemet er at vi ikke kan bruge det samme personale til at betjene både butik og post hus. Der er nødt til at være en begge steder. Det gjorde, at posthuset gennem alle årene kostede medlemmerne penge, for det var umuligt at lønne folk for det beløb, vi fik. Der var også de skæve tider; man kom først kl. 19 eller senere og hentede post. Så skulle vi sidde og vente efter det; syste merne var lidt stive. Men det har da nok været med til at bevare Blommenslyst som selvstændigt postnummer. Man nedlagde jo mange på den tid. Apoteket fik vi, da Thea Bechs trikotageforretning lukkede. Det hele er med til at binde kunder til forretningen. Men når økonomien er anstrengt, er man nødsaget til at se på, om der er penge til at drive det. Brugsen var den sidste lokale dagligvarebutik, da den lukkede i Man kunne godt gennem åre ne mærke det lidt, når en af de andre lokale lukkede; men folk går ikke fra den ene lille butik til den anden. De søger ind til de større p. gr. af det store udvalg, som den lille ikke har. I den lille butik er der f.eks. mørkt, lyst og sønderjysk rugbrød, hvor supermarkedet kan have op til 60 forskellige varenumre. Det gør det svært at købe det rigtige ind, når det er så mange forskellige slags. Har man ikke den vare, kunden efterspørger, går kunden et andet sted hen og handler. Vi havde på det tidspunkt, da jeg kom varenumre. Da jeg sluttede, havde vi , og alligevel har man ikke de varer folk efterspørger. Det var alle i kategorier, der var mange forskellige numre. Den trend med, at man vil have varerne friske og uden farve og tilsætningsstoffer, er også hård ved den lille butik. Tidligere havde man ingen problemer med datomærkning, men nu kan varerne kun holde sig få dage. Det rammer de små der er længere om at sælge en karton end de store, der sælger en hver dag. Derfor kan vi ikke have så mange forskellige varer, hvis de skal være friske, og det be tyder, at man ikke altid har den vare der efterspørges. Til sidst var vi kun to ansatte, mig og en deltidsansat. Det var rigtig hårdt. Man har mange funktio ner, foderstofudlevering, apotek, benzin og posthus, og det er svært at være mere end et sted ad gan gen. Det var frustrerende; men jeg gjorde hvad jeg kunne, der var ikke penge til mere. Hen mod afslutningen kunne vi se, at de budgetter, vi lagde, kun gav underskud og ikke overskud. Så kommer kravet om, at vi skal have nye EDB systemer; det betød at vi skulle ud at låne kr. Hvis vi ikke kan se, hvordan vi nogensinde skal komme til at afdrage dem, vil det være lidt kort sigtet. Det ville blive på utrolig dårlige vilkår. Vi havde i bestyrelsen snakket om hellere at stoppe, så længe man kunne betale enhver sit. Hvis man står med et tvangssalg, vil det altid blive til en la vere pris end ved et frivilligt salg. Vi gik derfor ind for at se på, om der var nogen der var interesse ret i at købe. Vi havde et stort benzinsalg, så OK var interesseret i at købe. Da jeg kom, solgte vi for ca kr., og da vi lukkede var vi oppe på 21 mill. kr. for det sidste år jeg var i Ubberud. Der var en for nuftig udvikling. Benzinsalget gav et pænt afkast, men da vi skulle have det ny anlæg, var vi ude at låne 2½ mill kr. Dem kunne vi godt afdrage. Det var kolonialdelen, og bygningernes tilstand, der var problemet.

20 Beslutningen om at lukke blev truffet på et møde, hvor vi lagde et budget frem og så på, hvordan det ville se ud, hvis man så 3 år frem. Da kunne det vise sig, at det ville gå galt, medmindre der ske te et mirakel, og alligevel ville vi stadig stå med de utidssvarende bygninger. Man ønskede at stop pe, medens legen var god og støtte i lokalområdet med et eventuelt overskud, så de kunne blive ved lidt længere, f. eks. forsamlingshuset.. Man kunne risikere at trække flere med i faldet ved at fort sætte. Jeg var med til at skrive min egen opsigelse. Da OK kom med et købstilbud, besluttede man at sige tak, men da det er en forening skulle med lemmerne først spørges. Man kan heller ikke opløse foreningen uden at spørge medlemmerne. På generalforsamlingen blev det besluttet at overdrage likvidationsudvalget at forestå afviklingen. Der var omkring 130 medlemmer, da vi lukkede. Vi havde styr på dem, der fik bladet, men da det er gratis at melde sig ind, får folk ikke meldt sig ud igen, og flere var måske døde. Men der var ingen problemer med at give pengene til lokale formål. Der var stor opbakning, da næsten alle var med lem af en eller flere af de foreninger, der blev tilgodeset. Beslutningen blev taget i 2002, men den endelige afslutning skete først i Der har igennem alle årene været mange gode og sjove oplevelser. I mange år sagde Bent Christen sen, at han ville gå som formand den dag, pladsen blev asfalteret, men han holdt dog mange år efter. Vi havde den på budgettet i flere år, men turde så alligevel ikke. Bestyrelsesmøderne blev i starten holdt i brugsen, men lokalerne var så dårlige og dyre at opvarme, så de senere år blev det holdt hjemme hos mig. Det var nemmere både med opvasken og varmen. Det var bestyrelsen godt tilfreds med. Indbrud har været en evig plage omkring 6-7 gange om året. Vi lå udsat. Heldigvis har det mest væ ret de natlige indbrud, hvor man knalder en rude og går ind. Der er jo lidt langt til naboer. Vi har nogle gange haft besøg af zigøjnere. De kommer ind 20 mennesker. Når man er alene, har de nået at stjæle for kr., inden man kan nå at gøre noget. Det er det mest ubehagelige jeg har været ude for; man kan ikke styre dem. Vi har da været på nogle kurser for også at lære at tackle de forskellige problemer. Jeg har været så heldig at have en god familie til at støtte mig, det er den bed ste medicin. Grundlaget for at en butik kan eksistere har man i mange år sagt er 300 husstande. I dag er det minimum 8oo, hvis butikken er eksisterende. Hvis der er tale om nyetablering, er man oppe på husstande for at der kan være omsætning til udvikling. Det samme gælder discountbutikkerne, men de gør mange gange det, at de lægger sig op ad supermarkederne. Så handler folk det de kan få her og køber resten i supermarkedet. Hvis de ligger for langtfra, kører folk til supermarkedet, hvor de kan få det hele. Udviklingen i landsbyen ligger stille, så der er ikke mulighed for at øge omsætningen. Jeg mener det var det rette tidspunkt, vi lukkede på. Havde vi ventet, havde priskrigen på benzin ædt kapitalen op. Så havde det ikke været så let at sælge OK købte det hele og brækkede det ned og byggede cafeteriet, som de har lejet ud til Tulip, som så har sat en bestyrer på. Folk kører efterhånden til byen, da der ikke er arbejdspladser herude, og når de alligevel er i byen handler de der hvor udbuddet er større. Det er en stor konkurrence, og folk er blevet mere mobile Også de ældre, der vil ud og have en oplevelse samtidig med at de handler. Vareudbuddet har ændret sig, så man skal have et stort sortiment, og alligevel har man ikke altid det kunden efterspørger. Når de store butikker kan sælge varen billigere, er det svært at konkurrere. Visse varer kan man ikke købe hos FDB, fordi man ikke er stor nok. Folks indkøbsstruktur ændrer sig, i dag handler næsten alle i discountbutikker på en eller anden måde. Man burde tidligere have ændret strukturen for de små brugser hen imod discount. Dankortterminalerne har også deres del af skylden. De er med til at øge omkostninger, så det ikke er bæredygtigt. Omkostningen pr.solgt kr. er væsentlig større for den lille. Ved brugsens start valgte man den optimale løsning. Det startede med, at landmænd fra Ravnebjerg området ville prøve, om de kunne danne en brugs. De kontaktede landmænd fra Blommenslyst og

21 Spedsbjergområdet, for at høre om de ville være med. Det ville alle gerne, Men da man skulle finde ud af, hvor brugsen skulle ligge, ville alle have den i deres område. Det diskuterede man i 1½ år, og projektet var ved at kuldsejle, men så gik bestyrelsen for mejeriet ind sammen med mejeribestyreren og foreslog, at den skulle ligge et centralt sted, nemlig ved siden af mejeriet. Det var jo verdens navle. Fra Dyregrav Væde ville man så give det stykke jord, som brugsen skulle ligge på. Det blev man så enig om var en god ide. Havde den ligget i en af de små landsbyer, var den lukket tidligere. Det der gav skubbet til øget benzinsalg, var da man startede med at sælge billigere fra automat. Ef ter en weekend kunne der godt være en hel affaldssæk fuld af 20 kr.. Det tog en mand en hel for middag at tælle op. Det hjalp, da automaten kunne tage 100 kronesedler. Det var det der dengang kunne være på en bil. Revolutionen kom med kortbetalingen. I mange år havde man udlejning af porcelæn. Når man købte varerne i brugsen, gav man ikke noget for at leje; men det var rimelig besværligt. Det skulle tælles, når det skulle ud, og når det kom hjem, og som regel skulle det også leveres, så det var omkostningstungt. Så efterhånden kostede det lidt at leje. Hvis man ikke købte varer, kostede det kostprisen. Men det holdt op. Der var ikke mange der holdt de store fester hjemme mere, man holdt dem ude. Porcelænet blev så givet til Hesbjerg til deres gøglertræf, da de har støttet os meget. Formandsrækken i Ubberud brugsforening: Ole Esbjerg, Ubberudgård H. B. Koch, Kalørgården Anders Andersen, St. Korsebjerg Svend Rasmussen, Vejruplund Helmer Klüwer, Ubberudvej Bent Christensen, Spedsbjerg Jørgen Poulsen, Spedsbjergård

Rodskov Eskerod Brugsforening

Rodskov Eskerod Brugsforening Rodskov Eskerod Brugsforening 1888 1963 1963 1988 75 år + 25 år Kort resumé over Rodskov Eskerod Brugsforenings 75 årige historie. 1888 17. marts. Rodskov Eskerod Brugsforening stiftet med ca. 30 medlemmer

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Nr. 59- Persillekræmmeren - 2008

Nr. 59- Persillekræmmeren - 2008 Nr. 59- Persillekræmmeren - 2008 Brugsuddeler 1955 1963 En gammeldags Brugs var en indkøbsforening, hvis medlemmer (andelshavere) valgte en bestyrelse, der ansatte en uddeler som forestod det daglige købs-

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

navnet Let Køb, men kolonialvarerne bliver som hidtil leveret fra Super Gross. Vi mener at vi er kommet nogenlunde helskindet over den flytning.

navnet Let Køb, men kolonialvarerne bliver som hidtil leveret fra Super Gross. Vi mener at vi er kommet nogenlunde helskindet over den flytning. 27. oktober 2014 Beretning Let-Køb 1-7 2013 30-06 2014 Bestyrelsen har i det forløbne år bestået af Kirsten Kragelund som formand, Kent Sønderby som kasserer, Ditte Rømer Michelsen som sekretær, Kim Fredslund

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk Vand gennem 100 år 1912-2012 Mesing Vandværk Mesing vandværks historie gennem 100 år Skrevet af: Egon Andersen Hæftet er udkommet i et oplag på 175 stk. Tryk: A.R.T. Skanderborg 2 Vandværket gennem 100

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006.

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Sted: Skovlund Kro Deltagere: 11 personer inkl. bestyrelse og varmemester. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for det forløbne

Læs mere

Bilag 12: Meningskondensering af interview 1 med ung mand, udeboende

Bilag 12: Meningskondensering af interview 1 med ung mand, udeboende Bilag 12: Meningskondensering af interview 1 med ung mand, udeboende Overordnet kløft Viden Konkret kløft Nutid hvordan bridger IP? Fortid hvilke erfaringer har IP med sig? Hvem kan IP tale økonomi med?

Læs mere

Et aktivt liv på sin egen måde

Et aktivt liv på sin egen måde Artikel i Muskelkraft nr. 4, 2005 Et aktivt liv på sin egen måde Om et halvt år flytter 29-årige Marc Jørgensen hjemmefra og ind i sit eget hus en opfyldelse af et af hans mål i livet Af Jane W. Schelde

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Når du flytter fra din bolig

Når du flytter fra din bolig April 2013 Når du flytter fra din bolig Brøndbyparken afd. 3 Vi kan, vi vil og vi skal! Hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig Opsigelse 3 måneders varsel Den nemmeste måde at opsige

Læs mere

I egen bolig. Borgerservice BOLIG 3

I egen bolig. Borgerservice BOLIG 3 BOLIG 3 I egen bolig Det er et stort skridt at flytte i egen bolig. Og der er mange ting at tænke på. Møbler, mad, rengøring, indretning og husleje. Indflytterfest, måske. Og alle de ting som man nu selv

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Fællesmøde d. 16. juni 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal.

Fællesmøde d. 16. juni 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Fællesmøde d. 16. juni 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Referat 1) Valg af ordstyrer David 16-90 2) Valg af referent Martin 10-7 Det blev på seneste AB-møde besluttet at vi forsøger os

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Tilstede: Niels Sander Jeanette Johnsen Thøger Kristoffersen Ulla Kristoffersen Daniel Kristoffersen Gitte Flindt Gert Flindt Jan

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Vi tog på generalforsamlingen i 2010 tre store beslutninger, som alle har vist sig rigtige, og som er blevet ført ud i livet uden problemer.

Vi tog på generalforsamlingen i 2010 tre store beslutninger, som alle har vist sig rigtige, og som er blevet ført ud i livet uden problemer. Bestyrelsens beretning begynder, som den plejer, med et velkommen til de andelshavere, der er kommet til siden sidste generalforsamling; i år drejer det sig om Emil, som pr. 1. juli (?) 2010 overtog Sandras

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

Regelmæssige udsagnsord

Regelmæssige udsagnsord Regelmæssige udsagnsord er den korteste form af et ord. Man finder navneform ved at sætte at foran ordet. er det der sker lige nu. De fleste udsagnsord danner nutid ved at sætte er til stammen. er det,

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Beretning 2013 Spisning På generalforsamlingen i marts 2013, havde vi forsøgt med mad før generalforsamlingen. Det var en succes, som de der deltog mente, vi skulle fortsætte med. Vi fortsætter derfor

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år.

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. 2013 var året hvor fusion aftalerne stod i kø for at blive lavet. Som det er alle bekendt lavede vi to fusions aftaler, en med DGI Nordvest og en med DGI Nordjylland.

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Generalforsamling i. Ejerforeningen Ringparken

Generalforsamling i. Ejerforeningen Ringparken Generalforsamling i Ejerforeningen Ringparken Dato: 24 marts 1999 Sted: Sønderborghus, Rød sal Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af tagprojekt 4. Forelæggelse og godkendelse

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Test din viden om Konjunktioner

Test din viden om Konjunktioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Konjunktioner 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Referat fra Ekstraordinær generalforsamling i KirsebærParken 6. august 2012

Referat fra Ekstraordinær generalforsamling i KirsebærParken 6. august 2012 Referat fra Ekstraordinær generalforsamling i KirsebærParken 6. august 2012 Dagsorden: Ad. 1 1. Valg af dirigent. 2. Aftale om hegn/hæk i skel mod Fasanvej 6. 3. Skure i fælles hæk og fælles værktøj. 4.

Læs mere

Allé Salonen. Professionel salon i miniformat

Allé Salonen. Professionel salon i miniformat Allé Salonen Professionel salon i miniformat Allé Salonen i Herlev er lille 16 kvm og bygget i forbindelse med Michala Høghs private villa. Men den professionel og super opbygget, og den gør alle myter

Læs mere

Test din viden om Præpositioner

Test din viden om Præpositioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Præpositioner 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Rungsted Havn A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 2 Formål 2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar StilladsInformation nr. 71 - april 2004 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Rene Liafi Bopæl: Odense Alder: 48 Start i branchen: 14. maj 1979 Nuværende firma: Fyens Stillads Co. Tillidshverv:

Læs mere

Nyt træhus på gammel grund. TEMA: Nybyggeri. Side 14-19. OK Gulve Gulve og Gardiner til erhverv og private

Nyt træhus på gammel grund. TEMA: Nybyggeri. Side 14-19. OK Gulve Gulve og Gardiner til erhverv og private Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis søndag 4. oktober 2015 TEMA: Nybyggeri Nyt træhus på gammel grund Side 14-19 NYT FRITIDSHUS Lilje-huset A/S C.F. Tietgens Boulevard 32 5220 Odense SØ tlf. 66 14 46

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30

tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30 10. januar 2012 Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30 Deltagere: Christian Vestergaard, Iver Eriksen, Palle Christensen, Henrik Yde, Kirsten Sørensen, Tina Holm, Winnie

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Denne vejledning er udarbejdet på baggrund af de erfaringer, der blev gjort i forbindelse med hjemsøgning af midler til nyt klubhus

Læs mere

Opgaver til Hjemmets fire vægge

Opgaver til Hjemmets fire vægge Opgaver til Hjemmets fire vægge 1 Møblér Pouls lejlighed Diskuter og tegn, hvordan I mener, Pouls lejlighed så ud. Tegn, klip og klister møbler på tegningen. Husk etageseng, sovesofa og alt det andet en

Læs mere

Undersøgelsens overordnede resultater 2010

Undersøgelsens overordnede resultater 2010 Evaluering af hjemmehjælpen 2010 I perioden fra 18. oktober 2010 til 15. november 2010 gennemførte Sundhed- og Ældrecentret en spørgeskemaundersøgelse af de ydelser, der leveres af den kommunale hjemmehjælp

Læs mere

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2012 Grundejerforeningen Svenstruphøj Hvad sker der af byudvikling i Svenstrup de næste 5 til 10 år? Velkommen til Karl Erik Hansen fra Grøn Gruppe under Svenstrup Samråd 2 Generalforsamlingen

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

På børnehjem i Uganda

På børnehjem i Uganda På børnehjem i Uganda For Hanne Eriksen gik en gammel drøm i opfyldelse, da hun i september i år rejste til Uganda for at være frivillig på et børnehjem. Her er lidt om det, hun fortalte en grå novemberdag

Læs mere

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Antal lejemål: 43 lejemål Antal beboere: 49 beboere Fremmødte fra bestyrelsen: Hedvig Repstock, Solveig Nielsen, Finn Harder, Henning

Læs mere

RØRPOSTEN. Formanden sluttede af med at takke alle medlemmerne af den siddende bestyrelse for det arbejde, de ligger for dagen.

RØRPOSTEN. Formanden sluttede af med at takke alle medlemmerne af den siddende bestyrelse for det arbejde, de ligger for dagen. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt onsdag den 23. april 2014 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas Hartwich,

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 3. maj 2013

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 3. maj 2013 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 3. maj 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning og driftsbudget A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens

Læs mere

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd.

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd. Lejrskole tur. D 10-5-10 skulle vi til Tyskland med skolen i 3 dage. Vi kørte fra Rindum kjærgaard ca. kl. 8:15. Vi kørte ned mod Tyskland, men før vi kørte ind i Tyskland, skulle vi lige ind i Møgeltønder

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012

Bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 Kære andelshavere i A/B Syven, så er der gået et år siden der sidst var indkaldt til generalforsamling i A/B Syven. Der er sket flere ting i den mellemliggende tid, og bestyrelsen

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Beretning for året 2014

Beretning for året 2014 Beretning for året 2014 Det har været et meget travlt år for bestyrelsen. Som vi nævnte på sidste generalforsamling, var vi på det tidspunkt allerede i fuld gang med forhandlingerne om en kommende leverandør

Læs mere

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015.

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Det Røde Led : Her lå 2 huse, som uden tvivl har tilhørt Julianeholm eller Hevringholm? Smed Michael Pedersen boede i huset længst mod Julianeholm fra 1948 til

Læs mere

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010.

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Der var mødt 32 stemmeberettede medlemmer op til generalforsamlingen. Tilstede er Keld Løvqvist fra Singlerock.dk. 2 & 3 valg af dirigent,

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

2011-20- Menuen: Laks med æggestand. Svinekam med rødkål salat, hvide kartofler grøn salat og skysovs. Rugbrød og boller med pålæg og ost.

2011-20- Menuen: Laks med æggestand. Svinekam med rødkål salat, hvide kartofler grøn salat og skysovs. Rugbrød og boller med pålæg og ost. Forret: Hovedret: Dessert: Natmad: Menuen: Laks med æggestand Svinekam med rødkål salat, hvide kartofler grøn salat og skysovs Citron fromage Rugbrød og boller med pålæg og ost. 1931 Hertil kan købes diverse

Læs mere

Gratis skaffer 49 kroner

Gratis skaffer 49 kroner Kim Fupz Aakeson og Niels Bo Bojesen VITELLO Gratis skaffer 49 kroner Gyldendal Leg og Lær VITELLO skaffer 49 kroner Jeg hedder Jeg er år Jeg bor Jeg har fødselsdag den Min livret er Min mor hedder Min

Læs mere

Mariager Sejlklub. Deltagere: Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00. Jan Vinstrup. John Møller. Jørn Præst.

Mariager Sejlklub. Deltagere: Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00. Jan Vinstrup. John Møller. Jørn Præst. Mariager Sejlklub Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00 Deltagere: Jan Vinstrup John Møller Jørn Præst Erik Aggerbo Jørgen Chr. Jørgensen Heinz Jørgensen 1: Godkendelse af sidste referat.

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste Net-opgaver: Facitliste Kapitel 1: Arbejde og uddannelse Ordforråd: Job og jobfunktioner Grammatik: Inversion Grammatik: Datid Grammatik: Possessive pronominer Udtale: R Billedserie: Josefs arbejde Kapitel

Læs mere