Virksomheden. Kapital eller personselskab. Valg af etableringsform

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomheden. Kapital eller personselskab. Valg af etableringsform"

Transkript

1 Virksomheden Firma, virksomhed og selskab Forskellige virksomhedsformer Enkeltmandsvirksomhed, I/S og kapitalselskaber Den juridiske person Retsevne (retssubjektivitet) Forskellige forhold Generalforsamling, bestyrelse og direktion Hobby eller erhvervsvirksomhed Hvornår er man erhvervsdrivende? Erhvervsmæssig forsvarlig drift 2 Kapital eller personselskab Valg af etableringsform Situationen i Danmark Enkeltmandsvirksomheder (ca ) Interessentskaber (19.000) Aktieselskaber (29.000) Anpartsselskaber (ca ) Personselskab ctr. kapitalselskab Udgangspunkt: frit valg på alle hylder Visse undtagelser (e.g. bankvirksomhed) Selskabsretlig kontraktsfrihed 3 Nogle overvejelser Personlig hæftelse Bankens krav om personlig indeståelse Ikke fradrag for kaution Selskabets aktivitet (potentielle ansvar) Ejerkredsen og ændringer heri Flere ejere, investorer, generationsskifte mv. Adskillelse mellem virksomhed og privat Fradrag i personlig indkomst Skattemæssige forhold Kapitalbehov og omkostninger 4

2 Valg af etableringsform Interessentskabet Nogle overvejelser Offentlige krav Indberetningspligter Revisionskrav Medarbejderindflydelse >35 medarbejdere i snit over 3 år Offentliggørelse af visse oplysninger Omverdens opfattelse af virksomhedsformer Regelstrukturen Klare regler for drift og ledelse af selskaber Fremtidsplaner Personlig, solidarisk og direkte hæftelse Registrering i CVR Interessentskabet kan tinglyse ejerskab Særkreditors adgang til aktiverne Rettigheder til overskud og lignende Fælleskreditorer har fortrinsret til fællesformuen Hjemting ved hovedkontoret Udgangspunkt: Enstemmighed Interessentskabsaftalen Vækst, kapitaltilførsel mv. 5 6 Interessentskabet ApS eller A/S Stiftelsesaftalen Kapitalkonto og indskud af anlægs- og driftskapital Interessenternes forpligtelser Fordeling af over- eller underskud Ledelse (udgangspunkt enstemmighed) Loyalitets- og konkurrenceklausul Ændringer i ejerforhold Opsigelse, misligholdelse, død mv. Ret til tilsyn og kontrol Fuldmagtsforhold (tegningsregler) Princippet om gensidig fuldmagt 7 ApS Kapitalkrav Bestyrelse eller direktion Kapitaltab ( 52) Forslag til retablering eller opløsning senest 6 måneder efter 40% tab Omdannes let til A/S A/S Kapitalkrav Bestyrelse og direktion 'Forholde sig' ved 50% tab 8

3 Kapitalselskabets stiftelse De fem trin Stiftelsesdokument med udkast til vedtægter Tegning og indbetaling af kapital Konstituerende generalforsamling Anmeldelse til registrering Registrering af selskabet Retsstilling under stiftelsen I.e. før registrering Angivelse af under stiftelse Stiftelse af ApS Stiftelsesdokument ( 6) 1. Navn og bopæl for stiftere, ledelse og revisor 2. Anparters fordeling på stiftere 3. Tegningskursen 4. Omkostninger ved stiftelsen Vedlægges Dokumentation for indbetaling (kapital+overkurs) Bankudskrift (selskabets konto) Vedtægter Registrering inden for 8 uger efter underskrift 9 10 Vedtægter for ApS Ledelsens opgaver og ansvar Lovkrav ( 5) 1. Navn, binavne og hjemsted 2. Selskabets formål 3. Anpartskapitalens størrelse 4. Anpartshavernes stemmeret 5. Selskabets ledelse 6. Selskabets regnskabsår 7. Valg af revisor Andre forhold Generalforsamling, tegningsregel, anpartshaverfortegnelse, revision og regnskab 11 Opgaver Lovlig bogføring og betryggende formueforvaltning Forbud mod insider-aktiviteter Give revisor oplysninger af betydning for bedømmelse af selskabet Protokol ved flere personer i ledelsen Ansvar (bøde) Indsendelse af anmeldelser og meddelelser Tavshedspligt Ubeføjet videregivelse af oplysninger 12

4 Generalforsamlingen Anpartshaverens ret til at træffe beslutninger Deklaratorisk (viger for aftaler/vedtægter) Skal træffe afgørelse om Godkendelse af årsrapporten Anvendelse af overskud / dækning af underskud Andre spørgsmål i henhold til vedtægterne Afholdes i god tid i fht. årsrapport Indkaldelse med dagsorden senest 8 dage før Medmindre andet fremgår af vedtægter eller enstemmighed Generalforsamlingen Simpelt stemmeflertal (+ evt. lodtrækning) Vedtægtsændring kræver 2/3 majoritet Særlige forhold kræver enstemmighed ( 34) Forrykning af retsforholde mellem anpartshaver Kræver tiltrædelse af forringede anpartshavere Forhandlingsprotokol Ekstraordinær generalforsamling Senest 2 uger efter krav fra øverste ledelsesorgan, revisor eller anpartshaver Kapitalforhold Brevpapirsregler Kapitaltilførsel Forhøjelse af anpartskapitalen Kræver stemmeflerhed som ved vedtægtsændring Nye anparter (anmeldes efter indbetaling) Kapitalafgang ( 44) Udbytte (ikke bundet kapital) Ekstraordinært udbytte Udlodning ved nedsættelse af anpartskapitalen Kræver stemmeflerhed som ved vedtægtsændring Selskabets opløsning Låneforbudet ( 49-51) 15 Pligtig og eneberettiget til at anvende ApS mv. Navn, hjemsted og registreringsnummer anføres på breve og andre forretningspapirer Ordresedler men ikke brochurer og andet salgsmateriale E-handelsloven 7 Let og vedvarende adgang til oplysninger om Tjenesteyderens navn Fysiske og elektronisk adresse(kommunikation) Eventuelt CVR-nummer Evt. tilhørsforhold til godkendelsesordninger 16

5 Ansættelsesretten Kollektiv og individuel arbejdsret Aftalefrihed og præceptivitet Arbejdsforholdets faser Stillingsopslaget Jobsamtalen Ansættelsen Ansættelsesaftalen Konkurrence- og kundeklausuler Ferie, sygdom og barsel Afskedigelse Funktionærlovens anvendelsesområde Ved funktionærer forstås Handels- og kontormedhjælpere Personer, hvis arbejde består i teknisk eller klinisk bistandsydelse af ikke-håndværks- eller -fabriksmæssig art Personer, hvis arbejde består i at lede eller føre tilsyn med udførelse af arbejde Beskæftiges i mere end 8 timer ugentlig Undergivet arbejdsgiverens instruktioner Ikke direktører Gælder også tidsbegrænsede arbejdsaftaler Anvendelse af selvstændige konsulenter Stillingsopslaget Jobsamtalen Ligebehandlingsloven Også indirekte forskelsbehandling Ligebehandling ved Stillingsopslag (heller ikke 'foretrækkes') Ansættelse, forflyttelser og forfremmelser Erhvervsvejledning og uddannelse Arbejdsvilkår, herunder afskedigelse Anden forskelsbehandling på arbejdsmarkedet Funktionærloven Ikke søge 'militærfrie' medarbejdere Ikke krav om kapitalindskud 19 Loyal oplysningsforpligtelse Lov om helbredsoplysninger Må kun anmode om helbredsoplysninger hvis det er nødvendigt for arbejdstagers varetagelse af det pågældende job Krav om præcisering af symptomer og sygdomme Arbejdstagers loyale oplysningspligt Væsentlig betydning for varetagelse af jobbet Lov om lige løn Lige løn (og lønvilkår) for samme arbejde eller for arbejde som tillægges samme værdi 20

6 Lov om ansættelsesbeviser Ansættelsesbeviset Ansættelse mere end en måned Gns. arbejdstid over 8 timer Oplyse om Alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet Minimumskrav Inden for en måned Gives i f.eks. Skriftlig erklæring Arbejdskontrakt Ansættelsesbrev Gælder også ved ændring i vilkårene 21 Skal som minimum indeholde: Parternes navn og adresse Arbejdsstedets beliggenhed Arbejdsbeskrivelse eller titel Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt Ansættelsesforholdes forventede varighed Rettigheder vedrørende betalt ferie Opsigelsesvarsler Løn, tillæg mv. samt udbetalingsterminer Den normale daglige/ugentlige arbejdstid Angivelse af kollektive overenskomster 22 Funktionærretten Ansættelsforholdet Opsigelse før aftalens udløb Arbejdsgiver De første 6 måneder: 1 måneds varsel (Til udgangen af en måned) Efter 6 måneder: 3 måneders varsel Forhøjes med 1 måned for hvert tredje ansættelsesår herefter op til 6 måneders varsel Prøvetid på op til 3 mdr. (14 dages varsel) Funktionæren 1 måneds opsigelse Medmindre andet er aftalt Ledelsretten (instruktionsbeføjelse) Arbejdstagers loyalitetsforpligtelse Funktionærens rettigheder Påtage sig hverv uden for tjenesten Ret til fleksibilitet vedr. jobsøgning ved opsigelse Bekræftelse af detaljer om ansættelsesforholdet Tilsvarende forlængelse af arbejdsgivers varsel 23 24

7 Aftalte konkurrenceklausuler Erhvervshemmeligheder Urimelige aftaler generelt Aftalelovens 36, stk. 1 En aftale kan ændres eller tilsidesættes helt eller delvis, hvis det vil være urimeligt eller i strid med redelig handlemåde at gøre den gældende Forhold ved aftalens indgåelse, aftalens indhold og senere indtrufne omstændigheder. Særlige regler om ansættelsesforhold Aftaleloven 38 Funktionærloven 18 og 18a Markedsføringsloven Markedsføringsloven 19 Strafsanktioneret (samt erstatning) Sml. straffeloven i forb. med industrispionage Erhvervshemmeligheder Kommercielle og driftstekniske forhold Tekniske tegninger, beskrivelser, opskrifter, modeller eller lignende Det subjektive indhold Personer med lovlig adgang til virksomheden Retmæssig adgang til erhvervshemmelighederne Personer, der bruger erhvervshemmelighederne 26 Afskedigelse Thank you for your attention! Funktionærloven Godtgørelse for uberettiget opsigelse 'Ikke rimeligt begrundet i funktionærens eller virksomhedens forhold' Ansættelse i mindst 1 år Fritstillelse => skal søge job (ellers max 3 mdr. løn) Arbejdsgivers krav på erstatning Sygdom er lovlig forfald Medmindre svigagtig undladelse af at oplyse Kan aftale 1 måneds opsigelse ved 120 betalte sygedage inden for 12 måneder Kan kræve lægeerklæring efter 14 dage 27 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School (Law Department) / (+45) / This presentation is made in OpenOffice.org 28

Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 1)

Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 1) Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet LBK nr 692 af 20/08/2002 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde

Læs mere

Funktionærloven 18. juli 2003

Funktionærloven 18. juli 2003 Funktionærloven 18. juli 2003 Resume Du bør kende dine rettigheder i forbindelse med dit ansættelsesforhold. Det gælder både i forhold til ansættelsesforholdets indgåelse, under ansættelsesforholdet og

Læs mere

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på.

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I kolonnen til venstre findes loven i sin fulde og rette

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven med kommentarer Teknisk Landsforbund Senest redigeret 30. november 2010 Forfatter/redigeret af: Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Selskabets navn er Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. Selskabet har følgende binavne:

Læs mere

Vejledning om køb og salg samt drift af kiropraktorpraksis. December 2009

Vejledning om køb og salg samt drift af kiropraktorpraksis. December 2009 Vejledning om køb og salg samt drift af kiropraktorpraksis December 2009 Indholdsfortegnelse Side Indledning 2 1. Overvejelser inden køb/salg 3 1.1 Personlige overvejelser 3 1.2 Rådgivere - advokat/revisor

Læs mere

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Navn Stk. 1. Selskabets navn er Topdanmark Forsikring A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Forsikringsselskabet

Læs mere

Forbundet af IT-professionelle FUNKTIONÆRLOVEN. - med kommentarer

Forbundet af IT-professionelle FUNKTIONÆRLOVEN. - med kommentarer Forbundet af IT-professionelle FUNKTIONÆRLOVEN - med kommentarer Forbundet af IT-professionelle København Hovedkontor og A-kasse Ahlefeldtsgade 16, 1359 Kbh. K. Kontortid: alle hverdage kl. 10-15 Tlf.:

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 11. august 2010. Nr. 985. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Doc Id nr.: 115416 Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Denne vejledning omhandler de pligter et menighedsråd har som arbejdsgiver

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

K/S. Personselskaberne Valg af selskabsform

K/S. Personselskaberne Valg af selskabsform K/S Personselskaberne Valg af selskabsform Indledning K/S karakteristika Består af to grupper af selskabsdeltagere Mindst én komplementar og mindst én kommanditist. Begge grupper kan være såvel fysiske

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106)

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106) V E D T Æ G T E R for NEUROSEARCH A/S (CVR nr. 12546106) 1 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED og FORMÅL Selskabets navn er NeuroSearch A/S. 1. 2. Selskabets formål er at drive investering, forskning, handel, fabrikation

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf.

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf. VEDTÆGTER FOR SKAKO 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler

Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler Indledning Hvad er goodwill? Virksomhedsoverdragelse En formuerettighed den pris K er villig til at give for virksomheden. Hvordan beskyttes goodwill?

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen BLS Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT].

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT]. Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 164329 VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Skovdyrkerforeningen Øst a.m.b.a. Foreningens hjemsted er Fulbyvej 15, 4180 Sorø. Foreningens virkeområde dækker overvejende

Læs mere

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Nedenfor findes udvalgets udkast til forslag til lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder. Fremsat

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 24. marts 2011 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 24. marts 2011 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere