Marokkos familielov (Moudawana) af 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Marokkos familielov (Moudawana) af 2004"

Transkript

1 Marokkos familielov (Moudawana) af 2004 Af Aminah Tønnsen Da Marokkos nye familielov, Moudawana, blev vedtaget den 3. februar 2004, betonede Kong Mohammed VI i sin tale i parlamentet bl.a., at han som Amir al Mouminine, De troendes Behersker, hverken kunne tillade, hvad Gud har forbudt, eller forbyde, hvad Gud har tilladt; men at han havde ladet sig inspirere af en tolerant islam, der ærer mennesket og taler for retfærdighed, lighed og harmonisk sameksistens, da denne moderne familielov skulle udarbejdes. Kongen præciserede endvidere, at loven læner sig op ad den malekitiske lovskole samt ijtihad, der gør islam til en religion, der kan tilpasses alle tider og alle omstændigheder. Familielovens allersidste paragraf, art. 400, henviser da også til den malekitiske lovskole i de sager, der ikke måtte være nævnt i familieloven. Den nye familielov er i alverdens medier blevet omtalt som den mest progressive familielov i et muslimsk land og hævdes at sidestille kvinder med mænd. En nærmere gennemgang af paragrafferne viser imidlertid, at forandringerne i forhold til den gamle familielov af 1957 ikke er helt så banebrydende, som man vil gøre dem til. Der er sket ændringer, og der er tilføjet en lang række præciseringer; men flere steder er formuleringerne så vage, at meget i praksis vil afhænge af de enkelte dommere og deres livssyn. Art. 2 præciserer, at loven gælder for Alle marokkanere, selv dem, der har et andet statsborgerskab (dvs. har dobbelt statsborgerskab). Har man dobbelt statsborgerskab, vil man fra det øjeblik, men sætter foden på marokkansk jord blive betragtet som marokkansk statsborger og være underlagt marokkansk lov. I Marokko bosiddende flygtninge. Alle forhold mellem to personer, hvor den ene har marokkansk statsborgerskab. Alle forhold mellem to marokkanere, hvor den ene er muslim. Det præciseres endvidere, at marokkanske jøder er underlagt reglerne i den marokkanske, jødiske personlov. Om ægteskab Art. 4. Den nye familielov præciserer, at ægteskab er en retslig, varig pagt indgået ved gensidig overenskomst mellem en mand og en kvinde. Det betyder, at de traditionelle såkaldt islamiske vielser (som ikke registreres nogen steder, som ikke involverer en giftefoged, og som ofte bliver hemmeligholdt over for familien) fortsat ikke har juridisk gyldighed, at ægtefællerne i sådanne ægteskaber ikke er arveberettigede efter hinanden, og at børnene ikke betragtes som ægtefødte. At kontrakten betegnes som varig, udelukker de tidsbegrænsede nydelses-ægteskaber, som især praktiseres inden for shia-islam. Det nye er, at hvor det tidligere var manden, der skulle lede/styre familien, er dette hverv nu pålagt ægtefællerne i forening. I den officielle franske oversættelse benyttes ordet pagt, hvor der tidligere var tale om en kontrakt ; men idyllen brydes allerede i art. 10, hvor de to parter omtales som to kontrahenter, hvor den ene accepterer den andens tilbud. (sic!)

2 Art. 11 præciserer, at parterne skal udtrykke tilbud og accept i utvetydige vendinger enten mundtligt, skriftligt eller ved forståelige tegn (for den handikappedes vedkommende). Det præciseres endvidere, at begge parter skal være til stede ved kontraktens indgåelse (art. 17), og at begge parter skal underskrive kontrakten (art. 67). Art. 12 præciserer, at ægteskabet efterfølgende kan annulleres, hvis der er tale om bedrageri eller tvang (ifølge art. 63 dog max. 2 mdr. efter at tvangssituationen er overstået el. bedrageriet er opdaget). Indtil en mindre lovændring i 1993 har familieloven faktisk tilladt, at en ung, kønsmoden kvinde kunne tvangsgiftes, hvis man frygtede, at hun ikke kunne holde sig på dydens smalle sti. (sic!) Art. 19 præciserer, at min. ægteskabsalderen er 18 år ifølge den gregorianske kalender for begge køn (mod tidligere 15 år for kvinders vedkommende). Det er dog muligt at søge om dispensation til at indgå ægteskab tidligere under forudsætning af, at værgen giver sit samtykke (art ). Art. 25. Ifølge den malekitiske retsskole, som danner grundlag for marokkansk familieret, gives en kvinde bort til sin kommende ægtemand af en wali, en mandlig ægteskabsværge, et nært mandligt familiemedlem så som: søn, far (eller værge udpeget af faderen ved testamente), bror, brorsøn, farfar, etc. Den nye familielov præciserer, at enhver myndig kvinde har ret til på egen hånd at indgå en ægteskabskontrakt eller bemyndige sin far eller et andet mandligt familiemedlem dertil. Det vil formentlig betyde, at de kvinder, der ikke er bekendt med lovens ordlyd og deres egne rettigheder, fortsat vil overlade til deres far at indgå ægteskabskontrakten på deres vegne (som religion og tradition påbyder) - med risiko for, hvad der i vore dage betegnes som tvangsægteskab, for en god, lydig datter sætter sig jo ikke op imod sin fars vilje! Art. 29 præciserer (ligesom den gamle familielov), at brudegaven (sadaq) er brudens ejendom, som hun selv har fuld råderet over. Og at manden under ingen omstændigheder kan kræve medgift i form af møbler el. lign. til gengæld for gaven, han forærer sin brud. Art Den nye familielov tillader fortsat polygyni, dvs. flerkoneri. Lovteksten er dog blevet langt mere detaljeret, men er samtidig uklar på mange punkter. Eksempelvis sætter loven ikke på noget tidspunkt tal på antallet af lovlige hustruer. I forbindelse med mandens økonomiske formåen hedder det, at han skal være i stand til at behandle de to familier ens ikke familierne. Man kunne næsten fristes til at tro, at loven derfor kun tillader bigami og ikke polygyni, hvilket dog næppe er hensigten. Lovteksten er dog (ligesom den gamle) tydelig og klar med hensyn til, at polygyni ikke kan tillades, hvis kvinden har indføjet en klausul i ægteskabskontrakten, hvorved manden forpligter sig til ikke at tage endnu en hustru. Når myndighederne har undersøgt mandens forhold og fundet, at han har ret til at tage sig endnu en hustru, indkaldes førstehustruen og gøres bekendt med mandens ønske. Ønsker hun ikke at leve i et polygynt ægteskab, har hun ret til skilsmisse. Dommeren fastsætter et hustru- og evt. børnebidrag; men dersom manden ikke inden syv dage betaler, vil retten opfatte det som at manden frafalder sin ansøgning om at tage endnu en hustru, og der vil ikke blive afsagt skilsmisse. Loven præciserer imidlertid ikke, om det er betaling af et første afdrag på en formentlig månedlig ydelse i en årrække, der er afgørende for det videre forløb; men det kan vel næppe være meningen, at der er tale om bidrag for flere år frem i tiden, der forfalder til betaling, før skilsmisse kan bevilliges. Hvis hustruen ikke ønsker en medhustru, men ej heller ønsker skilsmisse, indledes en mæglingsprocedure som den, der træder i kraft, hvis en af parterne under andre omstændigheder ønsker skilsmisse (art ). Alt i alt er det ikke blevet ret meget sværere end tidligere for en mand at have flere hustruer samtidig, eftersom lovteksten intetsteds definerer, hvilke særlige forhold, der giver ret til polygyni! Er der tale om barnløshed, demens eller andet?

3 Art. 49 præciserer (ligesom art. 34), at alt, hvad ægtefællerne bringer med ind i ægteskabet, er deres respektive særeje. Det nye er, at ægtefællerne kan indgå en særskilt fælleseje-pagt for de værdier, som de erhverver under ægteskabet og at giftefogeden skal informere parterne om denne mulighed, når de indgår ægteskabskontrakten. Art. 51 omhandler ægtefællernes gensidige rettigheder og forpligtelser. Hermed bortfalder den tidligere opdeling i gensidige rettigheder og forpligtelser (art. 34), hustruens rettigheder i forhold til manden (art. 35) samt mandens rettigheder i forhold til hustruen (art. 36). Her er der virkelig tale om en markant forbedring af formuleringerne i forhold til tidligere. Troskab, oprigtighed, imødekommenhed, respekt, venskab, medfølelse, ansvarlighed, rådslagning (det koranske shûra-princip) samt gode relationer til svigerforældrene er de nye nøgleord. Det præciseres oven i købet efterfølgende i art. 52, at den forurettede part kan hente hjælp i mæglingsproceduren (art ), hvis den anden part ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til art. 51. Art. 53 er ny i forhold til den gamle familielov: Hvis en af ægtefællerne bortviser den anden fra af hjemmet uden grund, vil anklagemyndigheden påbyde, at den bortviste øjeblikkeligt tages tilbage og sikre vedkommendes beskyttelse i hjemmet. Det må siges at være problematisk i sig selv, at loven stadfæster, at det i nogle tilfælde er lovligt at smide en ægtefælle ud af det fælles hjem. Endnu mere problematisk er det, at loven ikke præciserer, hvad en rimelig/lovlig grund til en sådan handling kunne være det afhænger helt og holdent af den enkelte dommer. Det præciseres ej heller, hvorledes myndighederne vil sikre den - ved rettens hjælp - hjemvendtes beskyttelse. Om børns rettigheder Art. 54: Som noget helt nyt indeholder familieloven et afsnit om børns rettigheder i forhold til deres forældre: 1) Beskyttelse af liv og helse fra graviditet til myndighedsalder (18 år). 2) Sikring af identitet så som navn, nationalitet og registrering i folkeregisteret. 3) Forældreskab, omsorg og forsørgelse. 4) Amning, hvis moderen er i stand dertil. 5) Forpligtelse til at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at fremme børnenes normale vækst, beskytte dem fysisk såvel som psykisk samt værne om deres sundhed, forebyggende såvel som helbredende. 6) Religiøs orientering og en god opdragelse baseret på oprigtige og noble værdier i forhold til opførsel, bandlysning af fysisk og psykisk vold samt forebyggelse af enhver form for udnyttelse, der kan krænke barnets interesser. 7) Læring og uddannelse, der forbereder børnene til erhvervslivet og gør dem til positive samfundsborgere. Det er forældrenes opgave så vidt som det er muligt at give børnene de forhold, der fremmer deres uddannelse svarende til deres intellektuelle og fysiske formåen. Specielt nævnes, at handicappede børn har krav på beskyttelse og uddannelse, der letter deres optagelse i samfundet. En helt og igennem positiv tilføjelse til familieloven. Om ægteskabskontrakten. Art. 67 er en lang opremsning af, hvad ægteskabskontrakten skal indeholde for at være juridisk gyldig. Foruden diverse registrerings- og personlige data, skal kontrakten præcisere brudegavens størrelse og de dertil knyttede betalingsbetingelser. Stk. 8 giver plads til andre betingelser, som brud og brudgom måtte blive enige om, men nævner intet konkret. Den gamle familielov nævnte eksempelvis i art. 38, at det ikke strider imod ægteskabets natur, at hustruen i ægteskabskontrakten betinger sig ret til at engagere sig politisk hvilket må siges at være nok så vigtig en klausul. Det fremgår af art. 40 i den nuværende familielov, at det er muligt for manden at forpligte sig til ikke at tage endnu en hustru, og til at give hustruen skilsmisse, dersom han alligevel ansøger om at tage endnu en hustru.

4 Det fremgår af art. 89 i den nuværende familielov, at manden i ægteskabskontrakten kan give kvinden ret til forstødelse (dvs. ret til at forstøde sig selv eller manden). Disse to art. indebærer, at brud og brudgom er nødsagede til at bringe tunge emner som polygyni, skilsmisse og forstødelse på banen, mens alt ser rosenrødt ud og ægteskabet end ikke er indgået. Det fremgår endvidere af art. 49, at det er muligt i en særskilt kontrakt - at aftale fælleseje for de værdier, som ægtefællerne erhverver under ægteskabet og at giftefogeden skal informere brud og brudgom derom, når ægteskabskontrakten udfærdiges. Det præciseres i art. 47, at dersom en af ægteskabskontraktens klausuler viser sig at være lovstridig, bortfalder den dog uden at de resterende klausuler mister deres gyldighed. Modsat den gamle familielov skal en ægteskabskontrakt nu ikke længere indeholde en erklæring om, hvorvidt bruden er jomfru eller ej! Ægteskabskontrakten skal (som tidligere) registreres hos myndighederne (art. 68). Efter stadfæstelse overrækkes originalen (som tidligere) til hustruen, medens manden må nøjes med en kopi (art. 69). Det er svært at se nogen dybere mening med denne manøvre hvorfor dog ikke udfærdige kontrakten i to eksemplarer slet og ret? Fraværet af konkrete eksempler på fornuftige og lovlige klausuler i afsnittet om ægteskabskontraktens indhold (art.67) betyder, at den enkelte kvinde er nødt til at sætte sig grundigt ind i hele familielovens kringelkroge for at oprette en fornuftig kontrakt, der sikrer hende på bedste måde. Art. 70 præciserer, at opløsning af en familie kun må ske undtagelsesvis og som det mindste af to onder i situationen. Selvom ordet forstødelse/talâq har en helt igennem negativ klang, så opererer loven fortsat med både forstødelse/talâq og skilsmisse/khul i den arabiske originaltekst vel at mærke. Det interessante er nemlig, at man i den officielle franske oversættelse vælger at kalde en forstødelse for divorce, medens en skilsmisse bliver til divorce judiciaire selvom en forstødelse/talâq i den nye familielov i høj grad også involverer juridiske instanser. Jeg har i det følgende valgt at kalde en spade for en spade i et forsøg på at gøre det lettere at skelne mellem de to procedurer (der dog ikke beskrives i alle detaljer og varianter). Om forstødelse (talâq). Manden har altid haft en lovfæstet ret til at forstøde sin hustru. Kvinden er derimod afhængig af, at hendes mand giver hende denne ret via ægteskabskontrakten (art. 89). Det nye er, at en ansøgning om forstødelse - ligegyldigt, om den fremsættes af manden eller kvinden skal fremsættes skriftligt (art ), og at den kun bliver effektiv, efter at der er foretaget mægling (art. 81), at retten har fastsat de økonomiske præmisser, og efter at den, der han ansøgt om forstødelse, har deponeret den af retten fastsatte sum. Dette kan ved første øjekast synes at være et fremskridt og en fordel især for kvinden, men kan faktisk også være til stor ulempe for hende. En mand, der vil forstøde sin hustru, står nemlig over for store udgifter: Han skal betale rejseudgifter til nærmeste dommersæde (i første omgang for sig selv for at indgive ansøgningen, og senere for både sig og sin hustru til mæglingsproceduren, der oven i købet foregår to gange med en måneds interval, hvis der er børn involveret). Dernæst vil han blive pålagt at forsørge sin hustru under den 3 mdr. lange venteperiode ( idda) (der for en gravid hustru dog først slutter ved nedkomsten). Derudover skal han betale en evt. skyldig del af brudegaven (sadaq), en affindelsessum (mout a) til hustruen (i forhold til ægteskabets varighed) samt børnebidrag i tiden fremover (art ). En fattig, analfabetisk mand, der desuden skal betale en skriver for at få udfærdiget en ansøgning om forstødelse, vil sandsynligvis foretrække at fordufte slet og ret. Det er både billigere og nemmere for ham, men efterlader kvinden i en situation, hvor hun hverken et gift eller skilt - og derfor ikke i stand til at indgå et nyt ægteskab! Ved at gøre en forstødelse skriftlig og afhængig af dommerens accept og konditioner samt indføre en mæglingsprocedure, er der ikke længere den store

5 forskel mellem forstødelse og skilsmisse. Lovgiverne kan imidlertid ikke uden videre afskaffe forstødelsen, hvis de skal holde sig til Koranen. Om skilsmisse Ifølge den nye familielov kan ægtefællerne søge skilsmisse på grund af uoverensstemmelser. Loven siger imidlertid ikke præcis, hvilke uoverensstemmelser, der kan være tale om; men de skal være af en sådan grad, at samlivet ikke kan fortsætte uden at der findes en fornuftig løsning. Skilsmissebegæringen fører automatisk til mægling i et forsøg på at få parterne til at komme overens (art ). Lykkes dette ikke, udarbejder retten præmisser for skilsmissen nøjagtig som i forbindelse med forstødelse (art. 97). Loven fastslår som noget nyt, at hele proceduren ikke må tage længere end 6 mdr. (art. 97 & 113). Den vage formulering gør, at meget i praksis vil afhænge af mæglernes og dommernes skøn om skyld i forbindelse med ægteskabets forlis - samt af de to parters baglandes sociale position og anseelse i lokalsamfundet. Den nye familielov skelner endvidere som den gamle - mellem skilsmisse på hustruens begæring samt skilsmisse imod kompensation: Hustruen kan som hidtil - begære skilsmisse i helt specifikke situationer: 1. Hvis manden ikke opfylder et eller flere punkter i ægteskabskontrakten (art. 99). 2. Hvis manden på nogen måde skader hustruens omdømme eller skader hende fysisk el. psykisk (dvs. hustruvold) (art ). 3. Hvis manden ikke forsørger hustruen som det sig hør og bør, selvom han er i stand dertil (art ). 4. Hvis manden er fraværende/forsvundet i mere end 1 år eller idømt en fængselsstraf på 3 år eller mere (art ). 5. Hvis manden har fysiske skavanker, der umuliggør et seksuelt samliv eller lider af en smitsom sygdom hvis hustruen vel at mærke ikke har været vidende derom ved ægteskabets indgåelse (art ). 6. Hvis manden forsømmer sin hustru seksuelt (art. 112). Kan ægtefællerne enes om at gå fra hinanden i mindelighed og uden at skulle indvi andre i deres uoverensstemmelser, er der som tidligere - mulighed for en relativ hurtig skilsmisse, evt. ved at den ene part løskøber sig selv (khul ) (art ). Denne paragraf bliver især brugt i tilfælde af utroskab, idet den giver mulighed for at gå fra hinanden med æren i behold vis à vis omverdenen. Familieloven indeholder som noget nyt regler for, hvorledes marokkanske statsborgere bosat og gift i udlandet kan få deres ægteskab registreret i Marokko (art. 14 & 15). Reglerne er dog så komplicerede, at de fleste nok vil opgive på forhånd. Så slipper de også for at skulle få en evt. skilsmisse igennem systemet. Forældremyndigheden Forældremyndigheden er ifølge den nye familielov fortsat opdelt i en omsorgsmyndighed (hadana) og en juridisk forældremyndighed (wilaya) i et kompliceret forhold, hvor moderen stadig trækker det korteste strå: Så længe ægteskabet består, har forældrene i forening pligt til at drage omsorg for barnets ve og vel (art. 164), medens den juridiske forældremyndighed - som hidtil - udelukkende ligger hos faderen også i tilfælde af forstødelse eller skilsmisse (art.236). Moderen overtager først den juridiske forældremyndighed ved faderens fravær eller død - eller i fald faderen er umyndiggjort (art. 231 & 238). Faderen kan imidlertid snigløbe sine børns mor ved med loven i hånd og uden moderens viden at udpege en testamentarisk værge for sine børn, der så træder i stedet for moderen (art. 237). Det fremgår endvidere af art. 238, at faderen ved testamente kan udpege en ad hoc værge, der skal overvåge, at moderen udfylder sit hverv som legal værge på bedste måde, og som skal informere retten

6 om evt. uregelmæssigheder. (sic!) Ved skilsmisse overgår omsorgsmyndigheden til moderen. Omsorgsmyndigheden varer til barnet fylder 18 år. Dog kan børn, når de fylder 15 år, selv bestemme, om de vil bo hos moderen eller faderen (art. 166 & 171). I tilfælde af moderens død overgår omsorgsmyndigheden til faderen (ifølge den gamle familielov stod faderen først som nr. 6 i rækken efter kvindelige slægtninge på moderens side). Alt i alt synes jeg ikke, at ændringerne i Marokkos familielov af 2004 er så banebrydende, som man gerne vil gøre dem til. Ligestilling mellem mand og kvinde er der i hvert fald ikke tale om; men små skridt har også ret. Det vil vare mange år, før alle marokkanske kvinder har adgang til de netværk og institutioner, der i øvrigt i samarbejde med KVINFO og det danske udenrigsministerium er i færd med at blive oprettet rundt omkring i landet for at fremme kvinders adgang til deres rettigheder og til det juridiske system i det hele taget. Den officielle franske oversættelse af familieloven af 2004 ligger bl.a. på En engelsk oversættelse kan læses på

Når I skal separeres eller skilles

Når I skal separeres eller skilles Rigsombudsmanden i Grønland Når I skal separeres eller skilles En pjece om separation og skilsmisse Rigsombudsmanden i Grønland Kalaallit Nunaanni Rigsombudsmandi Indaleeqqap Aqqutaa 3 Telefon: (+299)

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Skal du. ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel

Skal du. ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel Skal du skilles? ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel Kom ordentligt videre Når I vælger at gå fra hinanden, skal du og din ægtefælle

Læs mere

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961)

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) De kontraherende stater, som handler i henhold til den af De forenede Nationers Generalforsamling den 4. december 1954 vedtagne resolution 896 (IX),

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

SKAl du SKilleS? ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel

SKAl du SKilleS? ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel SKAl du SKilleS? ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen et netværk til forskel Kom ordentligt videre Når I vælger at gå fra hinanden, skal du og din ægtefælle

Læs mere

Navnelov. Kapitel 1 Efternavne. Efternavn ved fødslen

Navnelov. Kapitel 1 Efternavne. Efternavn ved fødslen Navnelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Efternavne Efternavn ved fødslen 1.

Læs mere

Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair

Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair N O T A T 23. januar 2012 Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair J.nr. 12/005066 Erhvervsenheden 1. Indledning Dette notat indeholder en beskrivelse af Beskæftigelsesministeriets og Udlændingeservices

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13 Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T S A M E J E O V E R E N S K O M S T Undertegnede Louise Bxxxx-Jensen, cpr.nr. xxxxxx-1800 og medundertegnede Jesper xxxx, cpr. nr. xxxxxx-2455, begge boende Falkevej 1, 8000 Xkøbing, har d.d. indgået følgende

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010 Opgave 1 Hanne bliver i februar 2003 gift med Morten. Forinden er hun flyttet ind i Mortens villa, som han har købt i 2002. Ægtefællerne opretter en formgyldig

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2008/2009. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2008/2009. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2008/2009 Opgave 1 Pædagogen Hera og ingeniøren Mick gifter sig i 2002 og køber i lige sameje et hus i Harlev. Parret aftaler at dele udgifterne til huset lige. Hera og Mick

Læs mere

Bodeling mellem ugifte samlevende

Bodeling mellem ugifte samlevende - 1 Bodeling mellem ugifte samlevende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En dom af 1. februar 2012 fra Højesteret har sat fokus på bodelinger mellem papirløst samlevende, der ophæver samlivet.

Læs mere

Separation og Skilsmisse

Separation og Skilsmisse Kirsten Reimers-Lund Separation og Skilsmisse GREENS JURA Indhold Forord 15 Kapitel 1 Betydningen af separation og skilsmisse 17 Forløbet i en separation og en skilsmisse 17 Anke af afgørelser 20 Anke

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk Sådan

Læs mere

Velkommen til Vin og arv

Velkommen til Vin og arv Velkommen til Vin og arv Program Ægtefællernes formuefællesskab og særeje Hvem arver mig? - Begreber - Arverækkefølge (slægt og arveklasser) Testamente Uskiftet bo Samlevere Hvem får mine pensioner og

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? ADVODAN hjælper dig med et testamente. et netværk til forskel

EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? ADVODAN hjælper dig med et testamente. et netværk til forskel EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? et testamente. et netværk til forskel Tag stilling Går livet godt, tænker du sikkert ikke over, hvad der skal ske med dine værdier, når du dør. Der er dog mange

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2015. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2015. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2015 Opgave 1 Mads og Ida blev gift i 2001. Mads havde i en årrække drevet et arkitektfirma, der ikke gik godt, og Ida var sygeplejerske. De fik sammen to børn. De købte

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012 Opgave 1 Mads og Helle blev gift den 2. december 1997 og fik sammen to børn. Umiddelbart inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvorefter både det,

Læs mere

Testamente mellem samlevende

Testamente mellem samlevende - 1 Testamente mellem samlevende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter arveloven har papirløst samlevende ikke gensidig arveret. Det betyder, at hvis den længstlevende samlever skal modtage

Læs mere

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgningen indgives til Justitsministeriet (hvis De bor i Danmark) eller nærmeste danske repræsentation (hvis De bor

Læs mere

Problematikker og FAQ vedr. Forældreansvarsloven

Problematikker og FAQ vedr. Forældreansvarsloven Baggrund Fælles forældremyndighed Det overordnede formål med indførelse af Forældreansvarsloven i januar 2007 var barnets bedste, og udgangspunktet blev herefter, at alle forældre skulle have fælles forældremyndighed

Læs mere

Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser

Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser 1 Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser Indledning ved biskopperne Baggrunden for denne vejledning er, at den kirkebogsførende sognepræst er begravelsesmyndighed i sognet.

Læs mere

Særeje? Advokatens råd om særeje og ægteskab

Særeje? Advokatens råd om særeje og ægteskab Særeje? Advokatens råd om særeje og ægteskab To særejeformer Man kan vælge mellem to særejeformer i Danmark: Fuldstændigt særeje og Skilsmissesæreje. Ved skilsmisse og under ægteskabet er de to særejeformer

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt.

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt. HOVEDTRÆKKENE I DEN NYE ARVELOV Ved lov nr. 515 af 6. juni 2007 blev der indført en ny arvelov, som er trådt i kraft den 1. januar 2008, og som erstatter den hidtil gældende arvelov. Loven er således i

Læs mere

HVAD ER ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER?

HVAD ER ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER? Når mine forældre taler om ære, er det altid i forhold til, hvad andre tænker om os som familie. Hvis vi piger i familien gør noget forkert, siger de, at hele familien kan miste æren. (Pige Vi vil også

Læs mere

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier Generelle bestemmelser Beslutning om ophold på Polsk territorium for EU statsborgere gives umiddelbart og i tilfælde af medlemmer i familien,

Læs mere

Forslag til Forældreansvarslov 2012

Forslag til Forældreansvarslov 2012 Forslag til Forældreansvarslov 2012 VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Indledende

Læs mere

Hvad siger loven 00:00:00. vignet starter 00:01:04. Titel: Hvad siger Loven. 00:01:17. Folketingssalen

Hvad siger loven 00:00:00. vignet starter 00:01:04. Titel: Hvad siger Loven. 00:01:17. Folketingssalen Hvad siger loven 00:00:00 vignet starter 00:01:04 Titel: Hvad siger Loven 00:01:17. Folketingssalen 00:01:39 taler i folketingssalen:..socialdemokratiske ordfører, Lone Møller svarede særdeles glimrende

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14 Opgave 1 Henny og Mikael blev gift i 1991. De oprettede samtidig en ægtepagt om, at fremtidig arv og gave skulle være fuldstændigt særeje. I øvrigt skulle der være

Læs mere

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e :

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e : 902/12 Den 5. november 2012 blev i sag nr. 82.161: xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx mod PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø afsagt k e n d e l s e : Forsikrede, der afgik

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011 Opgave 1 Morten og Hanne blev gift i 1991. De havde ingen børn. Morten drev en mindre ingeniørvirksomhed, og Hanne var sygeplejerske. De oprettede ved ægteskabets

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om anerkendelse af forældrepar af samme køn. Bemærkninger til beslutningsforslaget

Forslag til folketingsbeslutning om anerkendelse af forældrepar af samme køn. Bemærkninger til beslutningsforslaget ENTEN Forslag til folketingsbeslutning om anerkendelse af forældrepar af samme køn Folketinget opfordrer regeringen til at fremsætte lovforslag, som giver et lesbisk par, der har fået barn ved kunstig

Læs mere

n Forsvar for folkestyret og velfærden

n Forsvar for folkestyret og velfærden n Forsvar for folkestyret og velfærden Vi lever i dag i et samfund, hvor vi værdsætter begreber som demokrati, selvbestemmelse og velfærd. Det er værdier, som vi har arvet fra tidligere generationers indsats

Læs mere

Ægtefællers gensidige forsørgelsespligt

Ægtefællers gensidige forsørgelsespligt - 1 Ægtefællers gensidige forsørgelsespligt Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter regeringens udspil til en kontanthjælpsreform, således som det er offentliggjort på Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven

Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven Grønlandsudvalget 2013-14 GRU Alm.del Bilag 17 Offentligt Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret J.nr. 2012-5209 / lth 11. november 2013 UDKAST Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013 Opgave 1 I august 2003 indgik Mads og Hjerte ægteskab efter kort tids bekendtskab. De flyttede sammen i Mads velbeliggende moderne ejerlejlighed. Der var fælleseje

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2003/2004. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2003/2004. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2003/2004 Opgave 1 I 1997 flyttede Helle Hansen ind hos Morten Madsen i dennes ejerlejlighed. Året efter blev de gift. Helle havde været gift før og havde en datter, Lene,

Læs mere

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, litra a-d, kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse

Læs mere

Brugsbetingelser Spilxl.dk

Brugsbetingelser Spilxl.dk Brugsbetingelser Spilxl.dk Indledning På hjemmesiden www.spilxl.dk (herefter Hjemmesiden) kan du spille spil, abonnere på nyhedsbrevet, oprette din egen profil hvor du kan samle dine yndlingsspil og anbringe

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi

En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi Tillykke! Tænk bare. Et nyt lille barn, dreng eller pige. Jeres barn. Noget I har sammen, og som ingen andre har så meget del i, som far

Læs mere

INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG FAMILIE RET INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGAARD FAMILIE RET 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2012

Læs mere

Testamente - Eksemplar

Testamente - Eksemplar Testamente - Eksemplar VIII. Eksemplar: Notartestamente (- Eksemplar 1) 1 Undertegnede, cpr nr. xxxxxx-xxxx, der ikke tidligere har oprettet testamente, der ikke er gift og aldrig har været gift, der ikke

Læs mere

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er.

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er. Børn og skilsmisse Uddrag fra Børns vilkår Bruddet Som forældre skal I fortælle barnet om skilsmissen sammen. Det er bedst, hvis I kan fortælle barnet om skilsmissen sammen. Barnet har brug for at høre,

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om forlængelse

Læs mere

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark.

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark. Spørgeskema BF3b_da_141014 Spørgeskema til forælder/slægtning i Danmark til brug for behandling af ansøgning om, at et barns opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Hvad kan dette skema bruges

Læs mere

Januar 2000 Dansk Kvindesamfunds kommentarer til Nordisk Råds sag A 1208/nord om Børns Retsstilling

Januar 2000 Dansk Kvindesamfunds kommentarer til Nordisk Råds sag A 1208/nord om Børns Retsstilling Januar 2000 Dansk Kvindesamfunds kommentarer til Nordisk Råds sag A 1208/nord om Børns Retsstilling Børns retsstilling og ret til begge forældre 1. Der er efter Dansk Kvindesamfunds opfattelse ved at ske

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.)

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.) Social- Integrationsministeriet Familieret 2012-9136 / npr 13. februar 2013 UDKAST Forslag til Lov om ændring af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.) I børneloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældrem

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreret partnerskab

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreret partnerskab Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2009-10 Fremsat den 5. februar 2010 af Lone Dybkjær (RV), Margrethe Vestager (RV) og Morten Østergaard (RV) Forslag til Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og

Læs mere

Bekendtgørelse om adoption

Bekendtgørelse om adoption Bekendtgørelse om adoption I medfør af 25 og 29 b, stk. 2, i lov om adoption, jf. lovbekendtgørelse nr. XX, fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v. Anvendelsesområde 1. Reglerne

Læs mere

Lovgivning, regler og procedurer. DanAdopt. Danish Society for International Child Care

Lovgivning, regler og procedurer. DanAdopt. Danish Society for International Child Care Lovgivning, regler og procedurer DanAdopt Danish Society for International Child Care At adoptere et barn vil sige, at man tager det til sig, som var det ens eget. Når man adopterer et barn, får man samme

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N B Ø R N E K O N V E N T I O N E N FNs Konvention om Barnets Rettigheder Børn og unge i hele verden har ret til at overleve, blive beskyttet og udvikle sig. Det fastslår Børnekonventionen konventionen om

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

3. Overordnede oplysninger vedrørende Frederikssund Kommune.

3. Overordnede oplysninger vedrørende Frederikssund Kommune. Notat 27. marts 2007 OS Dispensationer til helårsanvendelse af sommerhuse Administrationspraksis og bemyndigelse Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Lovens bestemmelser 3. Overordnede oplysninger vedrørende

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for unge født og opvokset i Danmark i henhold til 3 A i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret med senere

Læs mere

Far og barn. Advokat Sys Rovsing, Danmark

Far og barn. Advokat Sys Rovsing, Danmark Far og barn Advokat Sys Rovsing, Danmark Kriteriet "Barnets bedste" har længe været et grundlæggende hensyn i danske love om forældremyndighed og samvær. Men hvad er barnets bedste? Dette er en individuel

Læs mere

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette ansøgningsskema til at søge om: Rejsedokument for flygtninge (konventionspas). Fremmedpas.

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Arv og testamente {SEK(2005) 270} (forelagt af Kommissionen)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Arv og testamente {SEK(2005) 270} (forelagt af Kommissionen) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 01.03.2005 KOM(2005) 65 endelig GRØNBOG Arv og testamente {SEK(2005) 270} (forelagt af Kommissionen) DA DA 1. INDLEDNING Med denne grønbog indledes

Læs mere

Aftale om et europæisk samarbejdsudvalg. i koncernen Scandic Hotels Holding AB

Aftale om et europæisk samarbejdsudvalg. i koncernen Scandic Hotels Holding AB Aftale om et europæisk samarbejdsudvalg i koncernen Scandic Hotels Holding AB Mellem Scandic Hotels Holding AB og det europæiske udvalg for ansatte i hotel-, catering- samt nærings- og nydelsesmiddelindustrien

Læs mere

Udkast til Vejledning om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Udkast til Vejledning om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 bgn 7. oktober 2014 Udkast til Vejledning om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fulde navn CPR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "spilleragenten") og Fulde navn CPR-nr. Adresse Postnr./By/Land (i det

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) retsinformation.dk - LBK nr 375 af 06/04/2010 LBK nr 375 af 06/04/2010 Gældende (Børnebortførelsesloven) Offentliggørelsesdato: 14-04-2010 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Læs mere

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde.

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre Rødby den 24. august 2007 Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre ønsker herved at søge om et støttebeløb på kr.

Læs mere

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k)

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Ansøgningsskema IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til

Læs mere

Gode råd om stiftelse og driften af en forening

Gode råd om stiftelse og driften af en forening Gode råd om stiftelse og driften af en forening Velkommen til Foreningshåndbogen Du sidder med Arbejdernes Landsbanks Foreningshåndbog - Gode råd om stiftelse og drift af en forening, der er en guide til

Læs mere

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET COM/TA/BUDG.R4/14/AD5 UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET Kommissionen afholder en udvælgelsesprocedure med henblik på at besætte en administratorstilling i Generaldirektoratet

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Arv og testamente. Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende

Arv og testamente. Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende Arv og testamente Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen, andre hjerneskadede,

Læs mere

Ny arvelov vedtaget DEN NYE ARVELOV. Mulighederne for gennemførsel af generationsskifte styrket

Ny arvelov vedtaget DEN NYE ARVELOV. Mulighederne for gennemførsel af generationsskifte styrket DEN NYE ARVELOV EN ORIENTERING FRA PLESNER OM DEN NYE ARVELOV OKTOBER 2007 Af advokat Christian Bojsen-Møller, advokat Pernille Bigaard og advokat Jonas Per Nielsen Ny arvelov vedtaget Den 1. januar 2008

Læs mere

Hvorfor oprette et testamente?

Hvorfor oprette et testamente? Hvorfor oprette et testamente? Advokatfirma Møderet for Højesteret KROMANN Tag stilling - før det er for sent! Hvert år modtager den danske stat store pengebeløb fra afdøde danskere, som ikke har oprettet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. maj 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. maj 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. maj 2014 Sag 12/2014 A (advokat Maryla Rytter Wróblewski, beskikket) mod B (advokat Johan Hartmann Stæger, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 894 af 22/09/2005

retsinformation.dk - BEK nr 894 af 22/09/2005 Side 1 af 8 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 894 af 22/09/2005 Historisk Offentliggørelsesdato: 30-09-2005 Justitsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Bilag 1 Begæring om

Læs mere

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven.

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nye regler om rekonstruktion Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Når de vedtagne ændringer træder i kraft, ophører de i dag

Læs mere

Vedtægter for Muslimsk Kulturcenter MKC

Vedtægter for Muslimsk Kulturcenter MKC Vedtægter for Muslimsk Kulturcenter MKC 1 Foreningens navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Muslimsk Kultur Center - Vestegnen (herefter benævnt MKC) Stk. 2. MKC er en almenvelgørende forening og

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret

Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Løn og Personale NOTAT 16-10-2012 Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret Forældreansvarsloven Forældreansvarsloven trådte i kraft

Læs mere

Bliver arven på familiens hænder

Bliver arven på familiens hænder 1 Bliver arven på familiens hænder Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Arveloven Arv fordeles mellem afdødes arvinger efter reglerne i arveloven og særlige bestemmelser fastsat i et eventuelt

Læs mere

Bekendtgørelse af værgemålsloven

Bekendtgørelse af værgemålsloven Kapitel 1 Værgemål for børn og unge Kapitel 2 Værgemål for voksne Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 3 Behandlingen af værgemåls- og værgesager vedrørende voksne Kapitel 4 Værgens beføjelser og pligter

Læs mere

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne og disses forhold til foreningen. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk.

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne og disses forhold til foreningen. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk. Vedtægter Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møllegården. 2. Foreningen, der er hjemmehørende Herning Kommune, er

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Cykel Club

Vedtægter for Middelfart Cykel Club Vedtægter for Middelfart Cykel Club 1 Navn og hjemsted Stk.1. Foreningens navn er "Middelfart CykelClub". Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Middelfart Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af Danmarks Cykle

Læs mere

Menneskerettighederne

Menneskerettighederne 1 Menneskerettighederne Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder www.visdomsnettet.dk 2 MENNESKERETTIGHEDERNE De Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder Den 10. december

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Det Etiske Råds høringssvar angående forslag til lov om ændring. af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.)

Det Etiske Råds høringssvar angående forslag til lov om ændring. af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.) NOTAT 12. marts 2013 J.nr.: 1301003 Dok. nr.: 1171103 HKJ.DKETIK s høringssvar angående forslag til lov om ændring af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.) har modtaget et udkast til

Læs mere

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Grønland

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Grønland INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 1. december 2006 Kontor: CPR-kontoret J. nr.: 2005-5130-10 Internordiske flytninger - Grønland MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Grønland Retningslinjer for registrering

Læs mere