Marokkos familielov (Moudawana) af 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Marokkos familielov (Moudawana) af 2004"

Transkript

1 Marokkos familielov (Moudawana) af 2004 Af Aminah Tønnsen Da Marokkos nye familielov, Moudawana, blev vedtaget den 3. februar 2004, betonede Kong Mohammed VI i sin tale i parlamentet bl.a., at han som Amir al Mouminine, De troendes Behersker, hverken kunne tillade, hvad Gud har forbudt, eller forbyde, hvad Gud har tilladt; men at han havde ladet sig inspirere af en tolerant islam, der ærer mennesket og taler for retfærdighed, lighed og harmonisk sameksistens, da denne moderne familielov skulle udarbejdes. Kongen præciserede endvidere, at loven læner sig op ad den malekitiske lovskole samt ijtihad, der gør islam til en religion, der kan tilpasses alle tider og alle omstændigheder. Familielovens allersidste paragraf, art. 400, henviser da også til den malekitiske lovskole i de sager, der ikke måtte være nævnt i familieloven. Den nye familielov er i alverdens medier blevet omtalt som den mest progressive familielov i et muslimsk land og hævdes at sidestille kvinder med mænd. En nærmere gennemgang af paragrafferne viser imidlertid, at forandringerne i forhold til den gamle familielov af 1957 ikke er helt så banebrydende, som man vil gøre dem til. Der er sket ændringer, og der er tilføjet en lang række præciseringer; men flere steder er formuleringerne så vage, at meget i praksis vil afhænge af de enkelte dommere og deres livssyn. Art. 2 præciserer, at loven gælder for Alle marokkanere, selv dem, der har et andet statsborgerskab (dvs. har dobbelt statsborgerskab). Har man dobbelt statsborgerskab, vil man fra det øjeblik, men sætter foden på marokkansk jord blive betragtet som marokkansk statsborger og være underlagt marokkansk lov. I Marokko bosiddende flygtninge. Alle forhold mellem to personer, hvor den ene har marokkansk statsborgerskab. Alle forhold mellem to marokkanere, hvor den ene er muslim. Det præciseres endvidere, at marokkanske jøder er underlagt reglerne i den marokkanske, jødiske personlov. Om ægteskab Art. 4. Den nye familielov præciserer, at ægteskab er en retslig, varig pagt indgået ved gensidig overenskomst mellem en mand og en kvinde. Det betyder, at de traditionelle såkaldt islamiske vielser (som ikke registreres nogen steder, som ikke involverer en giftefoged, og som ofte bliver hemmeligholdt over for familien) fortsat ikke har juridisk gyldighed, at ægtefællerne i sådanne ægteskaber ikke er arveberettigede efter hinanden, og at børnene ikke betragtes som ægtefødte. At kontrakten betegnes som varig, udelukker de tidsbegrænsede nydelses-ægteskaber, som især praktiseres inden for shia-islam. Det nye er, at hvor det tidligere var manden, der skulle lede/styre familien, er dette hverv nu pålagt ægtefællerne i forening. I den officielle franske oversættelse benyttes ordet pagt, hvor der tidligere var tale om en kontrakt ; men idyllen brydes allerede i art. 10, hvor de to parter omtales som to kontrahenter, hvor den ene accepterer den andens tilbud. (sic!)

2 Art. 11 præciserer, at parterne skal udtrykke tilbud og accept i utvetydige vendinger enten mundtligt, skriftligt eller ved forståelige tegn (for den handikappedes vedkommende). Det præciseres endvidere, at begge parter skal være til stede ved kontraktens indgåelse (art. 17), og at begge parter skal underskrive kontrakten (art. 67). Art. 12 præciserer, at ægteskabet efterfølgende kan annulleres, hvis der er tale om bedrageri eller tvang (ifølge art. 63 dog max. 2 mdr. efter at tvangssituationen er overstået el. bedrageriet er opdaget). Indtil en mindre lovændring i 1993 har familieloven faktisk tilladt, at en ung, kønsmoden kvinde kunne tvangsgiftes, hvis man frygtede, at hun ikke kunne holde sig på dydens smalle sti. (sic!) Art. 19 præciserer, at min. ægteskabsalderen er 18 år ifølge den gregorianske kalender for begge køn (mod tidligere 15 år for kvinders vedkommende). Det er dog muligt at søge om dispensation til at indgå ægteskab tidligere under forudsætning af, at værgen giver sit samtykke (art ). Art. 25. Ifølge den malekitiske retsskole, som danner grundlag for marokkansk familieret, gives en kvinde bort til sin kommende ægtemand af en wali, en mandlig ægteskabsværge, et nært mandligt familiemedlem så som: søn, far (eller værge udpeget af faderen ved testamente), bror, brorsøn, farfar, etc. Den nye familielov præciserer, at enhver myndig kvinde har ret til på egen hånd at indgå en ægteskabskontrakt eller bemyndige sin far eller et andet mandligt familiemedlem dertil. Det vil formentlig betyde, at de kvinder, der ikke er bekendt med lovens ordlyd og deres egne rettigheder, fortsat vil overlade til deres far at indgå ægteskabskontrakten på deres vegne (som religion og tradition påbyder) - med risiko for, hvad der i vore dage betegnes som tvangsægteskab, for en god, lydig datter sætter sig jo ikke op imod sin fars vilje! Art. 29 præciserer (ligesom den gamle familielov), at brudegaven (sadaq) er brudens ejendom, som hun selv har fuld råderet over. Og at manden under ingen omstændigheder kan kræve medgift i form af møbler el. lign. til gengæld for gaven, han forærer sin brud. Art Den nye familielov tillader fortsat polygyni, dvs. flerkoneri. Lovteksten er dog blevet langt mere detaljeret, men er samtidig uklar på mange punkter. Eksempelvis sætter loven ikke på noget tidspunkt tal på antallet af lovlige hustruer. I forbindelse med mandens økonomiske formåen hedder det, at han skal være i stand til at behandle de to familier ens ikke familierne. Man kunne næsten fristes til at tro, at loven derfor kun tillader bigami og ikke polygyni, hvilket dog næppe er hensigten. Lovteksten er dog (ligesom den gamle) tydelig og klar med hensyn til, at polygyni ikke kan tillades, hvis kvinden har indføjet en klausul i ægteskabskontrakten, hvorved manden forpligter sig til ikke at tage endnu en hustru. Når myndighederne har undersøgt mandens forhold og fundet, at han har ret til at tage sig endnu en hustru, indkaldes førstehustruen og gøres bekendt med mandens ønske. Ønsker hun ikke at leve i et polygynt ægteskab, har hun ret til skilsmisse. Dommeren fastsætter et hustru- og evt. børnebidrag; men dersom manden ikke inden syv dage betaler, vil retten opfatte det som at manden frafalder sin ansøgning om at tage endnu en hustru, og der vil ikke blive afsagt skilsmisse. Loven præciserer imidlertid ikke, om det er betaling af et første afdrag på en formentlig månedlig ydelse i en årrække, der er afgørende for det videre forløb; men det kan vel næppe være meningen, at der er tale om bidrag for flere år frem i tiden, der forfalder til betaling, før skilsmisse kan bevilliges. Hvis hustruen ikke ønsker en medhustru, men ej heller ønsker skilsmisse, indledes en mæglingsprocedure som den, der træder i kraft, hvis en af parterne under andre omstændigheder ønsker skilsmisse (art ). Alt i alt er det ikke blevet ret meget sværere end tidligere for en mand at have flere hustruer samtidig, eftersom lovteksten intetsteds definerer, hvilke særlige forhold, der giver ret til polygyni! Er der tale om barnløshed, demens eller andet?

3 Art. 49 præciserer (ligesom art. 34), at alt, hvad ægtefællerne bringer med ind i ægteskabet, er deres respektive særeje. Det nye er, at ægtefællerne kan indgå en særskilt fælleseje-pagt for de værdier, som de erhverver under ægteskabet og at giftefogeden skal informere parterne om denne mulighed, når de indgår ægteskabskontrakten. Art. 51 omhandler ægtefællernes gensidige rettigheder og forpligtelser. Hermed bortfalder den tidligere opdeling i gensidige rettigheder og forpligtelser (art. 34), hustruens rettigheder i forhold til manden (art. 35) samt mandens rettigheder i forhold til hustruen (art. 36). Her er der virkelig tale om en markant forbedring af formuleringerne i forhold til tidligere. Troskab, oprigtighed, imødekommenhed, respekt, venskab, medfølelse, ansvarlighed, rådslagning (det koranske shûra-princip) samt gode relationer til svigerforældrene er de nye nøgleord. Det præciseres oven i købet efterfølgende i art. 52, at den forurettede part kan hente hjælp i mæglingsproceduren (art ), hvis den anden part ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til art. 51. Art. 53 er ny i forhold til den gamle familielov: Hvis en af ægtefællerne bortviser den anden fra af hjemmet uden grund, vil anklagemyndigheden påbyde, at den bortviste øjeblikkeligt tages tilbage og sikre vedkommendes beskyttelse i hjemmet. Det må siges at være problematisk i sig selv, at loven stadfæster, at det i nogle tilfælde er lovligt at smide en ægtefælle ud af det fælles hjem. Endnu mere problematisk er det, at loven ikke præciserer, hvad en rimelig/lovlig grund til en sådan handling kunne være det afhænger helt og holdent af den enkelte dommer. Det præciseres ej heller, hvorledes myndighederne vil sikre den - ved rettens hjælp - hjemvendtes beskyttelse. Om børns rettigheder Art. 54: Som noget helt nyt indeholder familieloven et afsnit om børns rettigheder i forhold til deres forældre: 1) Beskyttelse af liv og helse fra graviditet til myndighedsalder (18 år). 2) Sikring af identitet så som navn, nationalitet og registrering i folkeregisteret. 3) Forældreskab, omsorg og forsørgelse. 4) Amning, hvis moderen er i stand dertil. 5) Forpligtelse til at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at fremme børnenes normale vækst, beskytte dem fysisk såvel som psykisk samt værne om deres sundhed, forebyggende såvel som helbredende. 6) Religiøs orientering og en god opdragelse baseret på oprigtige og noble værdier i forhold til opførsel, bandlysning af fysisk og psykisk vold samt forebyggelse af enhver form for udnyttelse, der kan krænke barnets interesser. 7) Læring og uddannelse, der forbereder børnene til erhvervslivet og gør dem til positive samfundsborgere. Det er forældrenes opgave så vidt som det er muligt at give børnene de forhold, der fremmer deres uddannelse svarende til deres intellektuelle og fysiske formåen. Specielt nævnes, at handicappede børn har krav på beskyttelse og uddannelse, der letter deres optagelse i samfundet. En helt og igennem positiv tilføjelse til familieloven. Om ægteskabskontrakten. Art. 67 er en lang opremsning af, hvad ægteskabskontrakten skal indeholde for at være juridisk gyldig. Foruden diverse registrerings- og personlige data, skal kontrakten præcisere brudegavens størrelse og de dertil knyttede betalingsbetingelser. Stk. 8 giver plads til andre betingelser, som brud og brudgom måtte blive enige om, men nævner intet konkret. Den gamle familielov nævnte eksempelvis i art. 38, at det ikke strider imod ægteskabets natur, at hustruen i ægteskabskontrakten betinger sig ret til at engagere sig politisk hvilket må siges at være nok så vigtig en klausul. Det fremgår af art. 40 i den nuværende familielov, at det er muligt for manden at forpligte sig til ikke at tage endnu en hustru, og til at give hustruen skilsmisse, dersom han alligevel ansøger om at tage endnu en hustru.

4 Det fremgår af art. 89 i den nuværende familielov, at manden i ægteskabskontrakten kan give kvinden ret til forstødelse (dvs. ret til at forstøde sig selv eller manden). Disse to art. indebærer, at brud og brudgom er nødsagede til at bringe tunge emner som polygyni, skilsmisse og forstødelse på banen, mens alt ser rosenrødt ud og ægteskabet end ikke er indgået. Det fremgår endvidere af art. 49, at det er muligt i en særskilt kontrakt - at aftale fælleseje for de værdier, som ægtefællerne erhverver under ægteskabet og at giftefogeden skal informere brud og brudgom derom, når ægteskabskontrakten udfærdiges. Det præciseres i art. 47, at dersom en af ægteskabskontraktens klausuler viser sig at være lovstridig, bortfalder den dog uden at de resterende klausuler mister deres gyldighed. Modsat den gamle familielov skal en ægteskabskontrakt nu ikke længere indeholde en erklæring om, hvorvidt bruden er jomfru eller ej! Ægteskabskontrakten skal (som tidligere) registreres hos myndighederne (art. 68). Efter stadfæstelse overrækkes originalen (som tidligere) til hustruen, medens manden må nøjes med en kopi (art. 69). Det er svært at se nogen dybere mening med denne manøvre hvorfor dog ikke udfærdige kontrakten i to eksemplarer slet og ret? Fraværet af konkrete eksempler på fornuftige og lovlige klausuler i afsnittet om ægteskabskontraktens indhold (art.67) betyder, at den enkelte kvinde er nødt til at sætte sig grundigt ind i hele familielovens kringelkroge for at oprette en fornuftig kontrakt, der sikrer hende på bedste måde. Art. 70 præciserer, at opløsning af en familie kun må ske undtagelsesvis og som det mindste af to onder i situationen. Selvom ordet forstødelse/talâq har en helt igennem negativ klang, så opererer loven fortsat med både forstødelse/talâq og skilsmisse/khul i den arabiske originaltekst vel at mærke. Det interessante er nemlig, at man i den officielle franske oversættelse vælger at kalde en forstødelse for divorce, medens en skilsmisse bliver til divorce judiciaire selvom en forstødelse/talâq i den nye familielov i høj grad også involverer juridiske instanser. Jeg har i det følgende valgt at kalde en spade for en spade i et forsøg på at gøre det lettere at skelne mellem de to procedurer (der dog ikke beskrives i alle detaljer og varianter). Om forstødelse (talâq). Manden har altid haft en lovfæstet ret til at forstøde sin hustru. Kvinden er derimod afhængig af, at hendes mand giver hende denne ret via ægteskabskontrakten (art. 89). Det nye er, at en ansøgning om forstødelse - ligegyldigt, om den fremsættes af manden eller kvinden skal fremsættes skriftligt (art ), og at den kun bliver effektiv, efter at der er foretaget mægling (art. 81), at retten har fastsat de økonomiske præmisser, og efter at den, der han ansøgt om forstødelse, har deponeret den af retten fastsatte sum. Dette kan ved første øjekast synes at være et fremskridt og en fordel især for kvinden, men kan faktisk også være til stor ulempe for hende. En mand, der vil forstøde sin hustru, står nemlig over for store udgifter: Han skal betale rejseudgifter til nærmeste dommersæde (i første omgang for sig selv for at indgive ansøgningen, og senere for både sig og sin hustru til mæglingsproceduren, der oven i købet foregår to gange med en måneds interval, hvis der er børn involveret). Dernæst vil han blive pålagt at forsørge sin hustru under den 3 mdr. lange venteperiode ( idda) (der for en gravid hustru dog først slutter ved nedkomsten). Derudover skal han betale en evt. skyldig del af brudegaven (sadaq), en affindelsessum (mout a) til hustruen (i forhold til ægteskabets varighed) samt børnebidrag i tiden fremover (art ). En fattig, analfabetisk mand, der desuden skal betale en skriver for at få udfærdiget en ansøgning om forstødelse, vil sandsynligvis foretrække at fordufte slet og ret. Det er både billigere og nemmere for ham, men efterlader kvinden i en situation, hvor hun hverken et gift eller skilt - og derfor ikke i stand til at indgå et nyt ægteskab! Ved at gøre en forstødelse skriftlig og afhængig af dommerens accept og konditioner samt indføre en mæglingsprocedure, er der ikke længere den store

5 forskel mellem forstødelse og skilsmisse. Lovgiverne kan imidlertid ikke uden videre afskaffe forstødelsen, hvis de skal holde sig til Koranen. Om skilsmisse Ifølge den nye familielov kan ægtefællerne søge skilsmisse på grund af uoverensstemmelser. Loven siger imidlertid ikke præcis, hvilke uoverensstemmelser, der kan være tale om; men de skal være af en sådan grad, at samlivet ikke kan fortsætte uden at der findes en fornuftig løsning. Skilsmissebegæringen fører automatisk til mægling i et forsøg på at få parterne til at komme overens (art ). Lykkes dette ikke, udarbejder retten præmisser for skilsmissen nøjagtig som i forbindelse med forstødelse (art. 97). Loven fastslår som noget nyt, at hele proceduren ikke må tage længere end 6 mdr. (art. 97 & 113). Den vage formulering gør, at meget i praksis vil afhænge af mæglernes og dommernes skøn om skyld i forbindelse med ægteskabets forlis - samt af de to parters baglandes sociale position og anseelse i lokalsamfundet. Den nye familielov skelner endvidere som den gamle - mellem skilsmisse på hustruens begæring samt skilsmisse imod kompensation: Hustruen kan som hidtil - begære skilsmisse i helt specifikke situationer: 1. Hvis manden ikke opfylder et eller flere punkter i ægteskabskontrakten (art. 99). 2. Hvis manden på nogen måde skader hustruens omdømme eller skader hende fysisk el. psykisk (dvs. hustruvold) (art ). 3. Hvis manden ikke forsørger hustruen som det sig hør og bør, selvom han er i stand dertil (art ). 4. Hvis manden er fraværende/forsvundet i mere end 1 år eller idømt en fængselsstraf på 3 år eller mere (art ). 5. Hvis manden har fysiske skavanker, der umuliggør et seksuelt samliv eller lider af en smitsom sygdom hvis hustruen vel at mærke ikke har været vidende derom ved ægteskabets indgåelse (art ). 6. Hvis manden forsømmer sin hustru seksuelt (art. 112). Kan ægtefællerne enes om at gå fra hinanden i mindelighed og uden at skulle indvi andre i deres uoverensstemmelser, er der som tidligere - mulighed for en relativ hurtig skilsmisse, evt. ved at den ene part løskøber sig selv (khul ) (art ). Denne paragraf bliver især brugt i tilfælde af utroskab, idet den giver mulighed for at gå fra hinanden med æren i behold vis à vis omverdenen. Familieloven indeholder som noget nyt regler for, hvorledes marokkanske statsborgere bosat og gift i udlandet kan få deres ægteskab registreret i Marokko (art. 14 & 15). Reglerne er dog så komplicerede, at de fleste nok vil opgive på forhånd. Så slipper de også for at skulle få en evt. skilsmisse igennem systemet. Forældremyndigheden Forældremyndigheden er ifølge den nye familielov fortsat opdelt i en omsorgsmyndighed (hadana) og en juridisk forældremyndighed (wilaya) i et kompliceret forhold, hvor moderen stadig trækker det korteste strå: Så længe ægteskabet består, har forældrene i forening pligt til at drage omsorg for barnets ve og vel (art. 164), medens den juridiske forældremyndighed - som hidtil - udelukkende ligger hos faderen også i tilfælde af forstødelse eller skilsmisse (art.236). Moderen overtager først den juridiske forældremyndighed ved faderens fravær eller død - eller i fald faderen er umyndiggjort (art. 231 & 238). Faderen kan imidlertid snigløbe sine børns mor ved med loven i hånd og uden moderens viden at udpege en testamentarisk værge for sine børn, der så træder i stedet for moderen (art. 237). Det fremgår endvidere af art. 238, at faderen ved testamente kan udpege en ad hoc værge, der skal overvåge, at moderen udfylder sit hverv som legal værge på bedste måde, og som skal informere retten

6 om evt. uregelmæssigheder. (sic!) Ved skilsmisse overgår omsorgsmyndigheden til moderen. Omsorgsmyndigheden varer til barnet fylder 18 år. Dog kan børn, når de fylder 15 år, selv bestemme, om de vil bo hos moderen eller faderen (art. 166 & 171). I tilfælde af moderens død overgår omsorgsmyndigheden til faderen (ifølge den gamle familielov stod faderen først som nr. 6 i rækken efter kvindelige slægtninge på moderens side). Alt i alt synes jeg ikke, at ændringerne i Marokkos familielov af 2004 er så banebrydende, som man gerne vil gøre dem til. Ligestilling mellem mand og kvinde er der i hvert fald ikke tale om; men små skridt har også ret. Det vil vare mange år, før alle marokkanske kvinder har adgang til de netværk og institutioner, der i øvrigt i samarbejde med KVINFO og det danske udenrigsministerium er i færd med at blive oprettet rundt omkring i landet for at fremme kvinders adgang til deres rettigheder og til det juridiske system i det hele taget. Den officielle franske oversættelse af familieloven af 2004 ligger bl.a. på En engelsk oversættelse kan læses på

Når I skal separeres eller skilles

Når I skal separeres eller skilles Rigsombudsmanden i Grønland Når I skal separeres eller skilles En pjece om separation og skilsmisse Rigsombudsmanden i Grønland Kalaallit Nunaanni Rigsombudsmandi Indaleeqqap Aqqutaa 3 Telefon: (+299)

Læs mere

Børnelov. Kapitel 1 Registrering af faderskab i forbindelse med fødslen

Børnelov. Kapitel 1 Registrering af faderskab i forbindelse med fødslen Børnelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Registrering af faderskab i forbindelse

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Naboens søn arver dig

Naboens søn arver dig Socialudvalget 2013-14 B 90 Bilag 1 Offentligt Til Socialudvalget I frustration over min magtesløse situation, og aktualiseret af den diskussion der i i foråret blev ført i pressen, tillader jeg mig hermed

Læs mere

Skal du. ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel

Skal du. ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel Skal du skilles? ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel Kom ordentligt videre Når I vælger at gå fra hinanden, skal du og din ægtefælle

Læs mere

EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? ADVODAN hjælper dig med et testamente. et netværk til forskel

EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? ADVODAN hjælper dig med et testamente. et netværk til forskel EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? et testamente. et netværk til forskel Tag stilling Går livet godt, tænker du sikkert ikke over, hvad der skal ske med dine værdier, når du dør. Der er dog mange

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. oktober 2014. Bekendtgørelse af børneloven. 7. oktober 2014. Nr. 1097.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. oktober 2014. Bekendtgørelse af børneloven. 7. oktober 2014. Nr. 1097. Lovtidende A 2014 Udgivet den 10. oktober 2014 7. oktober 2014. Nr. 1097. Bekendtgørelse af børneloven Herved bekendtgøres børneloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 18 af 10. januar 2014, med de ændringer,

Læs mere

1. Har jeres organisation kendskab til den nye databeskyttelsesforordning?

1. Har jeres organisation kendskab til den nye databeskyttelsesforordning? Her finder I 12 spørgsmål, som I, der er dataansvarlige, med fordel kan forholde jer til allerede nu for at forberede jer på den nye databeskyttelsesforordning, som finder anvendelse fra den 25. maj 2018.

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1)

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1) Nr. 228 15. marts 2007 Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1) Kapitel 1 Forældremyndighed Kapitel 2 Samvær m. v. Kapitel 3 Arbejdsaftaler Kapitel 4 Midlertidige

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1) som senest ændret ved lov nr. 366 af 6. juni 2002

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1) som senest ændret ved lov nr. 366 af 6. juni 2002 Nr. 28 15. januar 1999 Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1) som senest ændret ved lov nr. 366 af 6. juni 2002 Herved bekendtgøres lov om dansk indfødsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 757 af 14. september

Læs mere

Vælg skema FA10, når din ægtefælle eller samlever søger om at komme til Danmark.

Vælg skema FA10, når din ægtefælle eller samlever søger om at komme til Danmark. 25. november 2015 Familiesammenføring til syriske flygtninge i Danmark - sådan bidrager du til en hurtigere sagsbehandling I denne vejledning har vi samlet en række gode råd og forklaringer på, hvorledes

Læs mere

SKAl du SKilleS? ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel

SKAl du SKilleS? ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel SKAl du SKilleS? ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen et netværk til forskel Kom ordentligt videre Når I vælger at gå fra hinanden, skal du og din ægtefælle

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13 Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love

Læs mere

Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser

Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser 1 Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser Indledning ved biskopperne Baggrunden for denne vejledning er, at den kirkebogsførende sognepræst er begravelsesmyndighed i sognet.

Læs mere

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961)

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) De kontraherende stater, som handler i henhold til den af De forenede Nationers Generalforsamling den 4. december 1954 vedtagne resolution 896 (IX),

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om børns forsørgelse

Bekendtgørelse af lov om børns forsørgelse LBK nr 1815 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Navnelov. Kapitel 1 Efternavne. Efternavn ved fødslen

Navnelov. Kapitel 1 Efternavne. Efternavn ved fødslen Navnelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Efternavne Efternavn ved fødslen 1.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1), som ændret ved lov nr. 311 af 5. maj 2004.

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1), som ændret ved lov nr. 311 af 5. maj 2004. Nr. 113 20. februar 2003 Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1), som ændret ved lov nr. 311 af 5. maj 2004. Herved bekendtgøres lov om dansk indfødsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 28 af 15. januar

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk S T R A N D G A D E 5 6 1 4 0 1 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 6 9 H S C @ H U M A N R I G H T S. D

Læs mere

Dobbelt statsborgerskab Sådan skal du forholde dig til den nye lov

Dobbelt statsborgerskab Sådan skal du forholde dig til den nye lov Dobbelt statsborgerskab Sådan skal du forholde dig til den nye lov Den 1. september 2015 træder loven om dobbelt statsborgerskab i kraft. Accepten af dobbelt statsborgerskab i Danmark har stor betydning

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel

Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret 2013-4392 bgn 18. november 2013 Udkast til Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel (Til

Læs mere

Med barnet i centrum. Faderskab

Med barnet i centrum. Faderskab Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Faderskab Denne pjece er udarbejdet af Statsforvaltningen

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010 Opgave 1 Hanne bliver i februar 2003 gift med Morten. Forinden er hun flyttet ind i Mortens villa, som han har købt i 2002. Ægtefællerne opretter en formgyldig

Læs mere

Er testamentet á jourført?

Er testamentet á jourført? - 1 Er testamentet á jourført? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har for nylig truffet afgørelse i en sag om et testamente, hvor arvingerne var meget uenige om testamentets gyldighed.

Læs mere

Ansøgningsskema FO2_da_031016

Ansøgningsskema FO2_da_031016 Ansøgningsskema FO2_da_031016 Ansøgning om opholdstilladelse på Færøerne som medfølgende familiemedlem Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om opholdstilladelse på Færøerne,

Læs mere

Bekendtgørelse af børneloven

Bekendtgørelse af børneloven LBK nr 1097 af 07/10/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 1. oktober 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Bodeling mellem ugifte samlevende

Bodeling mellem ugifte samlevende - 1 Bodeling mellem ugifte samlevende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En dom af 1. februar 2012 fra Højesteret har sat fokus på bodelinger mellem papirløst samlevende, der ophæver samlivet.

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 23 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 23 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 23 Offentligt Europaudvalget, Socialudvalget og Udvalget for Udlændinge og Integrationspolitik EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 25.

Læs mere

GL2_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem

GL2_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem Ansøgningsskema GL2_da_031016 Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om opholdstilladelse i Grønland,

Læs mere

Om fælles testamenter

Om fælles testamenter - 1 Om fælles testamenter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Både ægtefæller og papirløst samlevende kan have behov for at oprette testamente med en anden arvedeling end foreskrevet i arveloven.

Læs mere

Formuekompensation til fraskilte ægtefæller

Formuekompensation til fraskilte ægtefæller - 1 Formuekompensation til fraskilte ægtefæller Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i maj 2017 ny lovgivning om ægtefællers økonomiske forhold. Loven træder i kraft den 1.

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven

Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven Social- og Indenrigsministeriet Kontor for Familieret J.nr. 2015-6196 / lth 8. februar 2016 UDKAST Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks

Læs mere

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk Sådan

Læs mere

DACHSER Adfærdskodeks

DACHSER Adfærdskodeks DACHSER Adfærdskodeks 1. Indledning Grundlaget for alle aktiviteter hos Dachser er vores overholdelse af juridisk bindende forskrifter på nationalt og internationalt niveau samt alle forpligtelser, vi

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om adoption. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om adoption. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Anordning nr. af. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om adoption VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 41 i lov om adoption, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

Ægtefællers gensidige forsørgelsespligt

Ægtefællers gensidige forsørgelsespligt - 1 Ægtefællers gensidige forsørgelsespligt Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter regeringens udspil til en kontanthjælpsreform, således som det er offentliggjort på Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

Filmprojekt. - Undervisningsfilm til indvandringsprøven

Filmprojekt. - Undervisningsfilm til indvandringsprøven Filmprojekt - Undervisningsfilm til indvandringsprøven Indvandringsprøven Folketinget vedtog i april 2007, at der skal etableres en indvandringsprøve for udlændinge, der søger ægtefællesammenføring til

Læs mere

FNs børnekonvention i forkortet version

FNs børnekonvention i forkortet version FNs børnekonvention i forkortet version ARTIKEL 1 Definitionen på et barn Alle personer under 18 år, medmindre den nationale lovgivning fastsætter en lavere myndighedsalder. ARTIKEL 2 Ligestilling og beskyttelse

Læs mere

Lovbekendtgørelse 2012-11-12 nr. 1052 om ægteskabs indgåelse og opløsning, som ændret ved lov nr. 622 af 2013-06-12 og lov nr.

Lovbekendtgørelse 2012-11-12 nr. 1052 om ægteskabs indgåelse og opløsning, som ændret ved lov nr. 622 af 2013-06-12 og lov nr. Ægteskabsloven Lovbekendtgørelse 2012-11-12 nr. 1052 om ægteskabs indgåelse og opløsning, som ændret ved lov nr. 622 af 2013-06-12 og lov nr. 647 af 2013-06-12 Kap. 1. Lovens anvendelsesområde samt ægteskabsbetingelser

Læs mere

Julen er hjerternes og gavernes - og undertiden SKAT s fest

Julen er hjerternes og gavernes - og undertiden SKAT s fest - 1 Julen er hjerternes og gavernes - og undertiden SKAT s fest Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Julen er hjerternes og gavernes fest. Med store gaver kan det også blive til skattevæsenets

Læs mere

Nytår I 2016, Ølgod og Strellev kirker

Nytår I 2016, Ølgod og Strellev kirker I evangeliet til i dag hører vi om, at et barn får sit navn. Og jeg kan lige så godt indrømme det: Jeg har et problem med navne. Alle, der har gået til konfirmationsforberedelse hos mig, eller til minikonfirmandundervisning,

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT OVER

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT OVER Børne- og Socialministeriet Enhed Familier Sagsbehandler Merethe Johansen Sagsnr. 2016-3635 Doknr. 407471 Dato 13-10-2016 (Revideret den 30-11- 2016 fsva. ministeriets navn) KOMMENTERET HØRINGSNOTAT OVER

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012 Sag 58/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus den 13. juli 2011 og

Læs mere

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere mellem 18 og 23 år

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere mellem 18 og 23 år 262-0 Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere mellem 18 og 23 år I henhold til 3, stk. 2 i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk

Læs mere

BØRNEKONVENTIONEN. FNs Konvention om Barnets Rettigheder GADENS BØRN

BØRNEKONVENTIONEN. FNs Konvention om Barnets Rettigheder GADENS BØRN BØRNEKONVENTIONEN FNs Konvention om Barnets Rettigheder 1 GADENS BØRN Børn og unge i hele verden har ret til at overleve, blive beskyttet og udvikle sig. Det fastslår Børnekonventionen konventionen om

Læs mere

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven LBK nr 1073 af 20/11/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j. nr. 2012-7816 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 Sag 364/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jacob Kiil, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus, 4. afdeling, den 13.

Læs mere

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgningen indgives til Justitsministeriet (hvis De bor i Danmark) eller nærmeste danske repræsentation (hvis De bor

Læs mere

Bekendtgørelse af børneloven

Bekendtgørelse af børneloven LBK nr 18 af 10/01/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social-, Børne- og Integrationsmin., j.nr. 2014-154 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Børns rettigheder. - Bilag 3

Børns rettigheder. - Bilag 3 Børns rettigheder - Bilag 3 Artikel 1: Aldersgrænsen for et barn I børnekonventionen forstås et barn som et menneske under 18 år. Artikel 2: Lige rettigheder for alle Børnekonventionens rettigheder gælder

Læs mere

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere over 18 år

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere over 18 år 262-1 Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere over 18 år I henhold til 3, stk. 3, i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret

Læs mere

Testamente mellem samlevende

Testamente mellem samlevende - 1 Testamente mellem samlevende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter arveloven har papirløst samlevende ikke gensidig arveret. Det betyder, at hvis den længstlevende samlever skal modtage

Læs mere

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er.

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er. Børn og skilsmisse Uddrag fra Børns vilkår Bruddet Som forældre skal I fortælle barnet om skilsmissen sammen. Det er bedst, hvis I kan fortælle barnet om skilsmissen sammen. Barnet har brug for at høre,

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om anerkendelse af forældrepar af samme køn. Bemærkninger til beslutningsforslaget

Forslag til folketingsbeslutning om anerkendelse af forældrepar af samme køn. Bemærkninger til beslutningsforslaget ENTEN Forslag til folketingsbeslutning om anerkendelse af forældrepar af samme køn Folketinget opfordrer regeringen til at fremsætte lovforslag, som giver et lesbisk par, der har fået barn ved kunstig

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. oktober 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. oktober 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. oktober 2015 Sag 179/2014 (1. afdeling) A (advokat Steen P. Husbjerg, beskikket) mod B (advokat Jørgen L. Steffensen) I tidligere instanser er afsagt dom af Skifteretten

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om børns forsørgelse

Bekendtgørelse af lov om børns forsørgelse LBK nr 1100 af 07/10/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, j.nr.

Læs mere

Ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation - Til statsløse født i Danmark -

Ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation - Til statsløse født i Danmark - Ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation - Til statsløse født i Danmark - Hvem skal bruge dette skema? Dette skema skal bruges af ansøgere, der er: Født statsløse i Danmark Ansøgere under 18 år

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011 Opgave 1 Morten og Hanne blev gift i 1991. De havde ingen børn. Morten drev en mindre ingeniørvirksomhed, og Hanne var sygeplejerske. De oprettede ved ægteskabets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og børneloven. Lovforslag nr. L 146 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og børneloven. Lovforslag nr. L 146 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 146 Folketinget 2013-14 Fremsat den 26. februar 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013 Opgave 1 I august 2003 indgik Mads og Hjerte ægteskab efter kort tids bekendtskab. De flyttede sammen i Mads velbeliggende moderne ejerlejlighed. Der var fælleseje

Læs mere

Forskellige former for særejer mellem ægtefæller

Forskellige former for særejer mellem ægtefæller - 1 Forskellige former for særejer mellem ægtefæller Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Såvel ved skilsmisse som ved dødsfald kan det have betydning, om der er etableret særeje mellem ægtefællerne.

Læs mere

INDIREKTE GENTESTS PÅ FOSTRE MEDFØRER ETISKE PROBLEMER - BØR MAN KENDE SANDHEDEN?

INDIREKTE GENTESTS PÅ FOSTRE MEDFØRER ETISKE PROBLEMER - BØR MAN KENDE SANDHEDEN? INDIREKTE GENTESTS PÅ FOSTRE MEDFØRER ETISKE PROBLEMER - BØR MAN KENDE SANDHEDEN? I Danmark kan man på 6 af landets offentlige sygehuse få foretaget indirekte prænatale gentests. Dette er eksempelvis muligt,

Læs mere

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE Kongeriget Danmarks regering og Republikken Filippinernes regering, som ønsker at styrke de gensidige relationer mellem

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1) Nr. 229 15. marts 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1) Kapitel 1 Forældremyndighed Kapitel 2 Børnesagkyndig rådgivning og konfliktmægling Kapitel 3 Kompetence m.v. Kapitel

Læs mere

n Forsvar for folkestyret og velfærden

n Forsvar for folkestyret og velfærden n Forsvar for folkestyret og velfærden Vi lever i dag i et samfund, hvor vi værdsætter begreber som demokrati, selvbestemmelse og velfærd. Det er værdier, som vi har arvet fra tidligere generationers indsats

Læs mere

Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair

Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair N O T A T 23. januar 2012 Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair J.nr. 12/005066 Erhvervsenheden 1. Indledning Dette notat indeholder en beskrivelse af Beskæftigelsesministeriets og Udlændingeservices

Læs mere

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier Generelle bestemmelser Beslutning om ophold på Polsk territorium for EU statsborgere gives umiddelbart og i tilfælde af medlemmer i familien,

Læs mere

Som hovedregel fortabes bosnisk-hercegovinsk statsborgerskab således samtidig med den frivillige erhvervelse af et andet statsborgerskab.

Som hovedregel fortabes bosnisk-hercegovinsk statsborgerskab således samtidig med den frivillige erhvervelse af et andet statsborgerskab. Indfødsretsudvalget IFU alm. del - Bilag 71 Offentligt Oversigt over løsning fra det statsborgerretlige tilhørsforhold til de tidligere jugoslaviske republikker ved ansøgning om dansk statsborgerskab (februar

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 30.5.2016 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0587/2013 af Winnie Sophie Füchtbauer, tysk statsborger, om muligheden for at ændre og vælge

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældrem

Læs mere

Samejeoverenskomst. Undertegnede [navn] [cpr.nr.] og medundertegnede [navn] [cpr.nr.], har d.d. indgået følgende

Samejeoverenskomst. Undertegnede [navn] [cpr.nr.] og medundertegnede [navn] [cpr.nr.], har d.d. indgået følgende Samejeoverenskomst Undertegnede [navn] [cpr.nr.] og medundertegnede [navn] [cpr.nr.], har d.d. indgået følgende aftale: 1 1.1 Vi har med overtagelsesdag pr. d. [dato] købt ejendommen [adresse]. 1.2 Vi

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14 Opgave 1 Henny og Mikael blev gift i 1991. De oprettede samtidig en ægtepagt om, at fremtidig arv og gave skulle være fuldstændigt særeje. I øvrigt skulle der være

Læs mere

Arv og særeje. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Arv og særeje. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Arv og særeje Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uge, d. 6. oktober 2012, blev omtalt formueordningen mellem ægtefæller, herunder de forskellige former for særeje. I det følgende

Læs mere

Bliver arven på familiens hænder

Bliver arven på familiens hænder 1 Bliver arven på familiens hænder Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Arveloven Arv fordeles mellem afdødes arvinger efter reglerne i arveloven og særlige bestemmelser fastsat i et eventuelt

Læs mere

Særeje? Advokatens råd om særeje og ægteskab

Særeje? Advokatens råd om særeje og ægteskab Særeje? Advokatens råd om særeje og ægteskab To særejeformer Man kan vælge mellem to særejeformer i Danmark: Fuldstændigt særeje og Skilsmissesæreje. Ved skilsmisse og under ægteskabet er de to særejeformer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Bekendtgørelse af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning LBK nr 1052 af 12/11/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., Ankestyrelsen, Familieretsafd. j.nr. 2012-800-00022

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om ægteskabs indgåelse, som ændret ved bekendtgørelse nr. 927 af 14. september )

Bekendtgørelse for Færøerne om ægteskabs indgåelse, som ændret ved bekendtgørelse nr. 927 af 14. september ) Nr. 68 7. februar 2002 Bekendtgørelse for Færøerne om ægteskabs indgåelse, som ændret ved bekendtgørelse nr. 927 af 14. september 2004 1) Kapitel 1 Prøvelse af ægteskabsbetingelserne Kapitel 2 Dispensation

Læs mere

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N B Ø R N E K O N V E N T I O N E N FNs Konvention om Barnets Rettigheder Børn og unge i hele verden har ret til at overleve, blive beskyttet og udvikle sig. Det fastslår Børnekonventionen konventionen om

Læs mere

F O R S L A G. til. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær

F O R S L A G. til. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær MINISTERIET FOR FAMILIE- OG FORBRUGERANLIGGENDER FAMILIESTYRELSEN Den 3. febru ar 2006 J.nr.: 03-5019-00003 F O R S L A G til Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 Sag 137/2014 A (advokat Lone Falkenberg) mod B (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten i Roskilde den 10. april 2014 og af

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2008/2009. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2008/2009. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2008/2009 Opgave 1 Pædagogen Hera og ingeniøren Mick gifter sig i 2002 og køber i lige sameje et hus i Harlev. Parret aftaler at dele udgifterne til huset lige. Hera og Mick

Læs mere

1, nr. 1-3 vedrører lovens anvendelsesområde, idet den ikke længere alene skal omfatte lægers virke. Der udvides i to retninger:

1, nr. 1-3 vedrører lovens anvendelsesområde, idet den ikke længere alene skal omfatte lægers virke. Der udvides i to retninger: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse spok@sum.dk cc ani@sum.dk 9. Februar 2012 Forslag til lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning

Læs mere

Separation og Skilsmisse

Separation og Skilsmisse Kirsten Reimers-Lund Separation og Skilsmisse GREENS JURA Indhold Forord 15 Kapitel 1 Betydningen af separation og skilsmisse 17 Forløbet i en separation og en skilsmisse 17 Anke af afgørelser 20 Anke

Læs mere

Læseplan for Religion

Læseplan for Religion Formål Læseplan for Religion Formålet med religionsundervisningen er At styrke elevernes identitet og deres syn på fremtiden. At eleverne skal opnå en viden om deres egen religion og have kendskab til

Læs mere

VEJLEDNING OM ANSØGNING OM VIELSESBE- MYNDIGELSE OG INDHENTELSE AF BØRNEATTEST

VEJLEDNING OM ANSØGNING OM VIELSESBE- MYNDIGELSE OG INDHENTELSE AF BØRNEATTEST VEJLEDNING OM ANSØGNING OM VIELSESBE- MYNDIGELSE OG INDHENTELSE AF BØRNEATTEST Indhold ANSØGNING OM VIELSESBEMYNDIGELSE... 2 Ægteskabsloven... 2 LOV OM ÆGTESKABS INDGÅELSE OG OPLØSNING... 2 En vielse med

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2015. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2015. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2015 Opgave 1 Mads og Ida blev gift i 2001. Mads havde i en årrække drevet et arkitektfirma, der ikke gik godt, og Ida var sygeplejerske. De fik sammen to børn. De købte

Læs mere

Ansøgningsskema IN3_da_020117

Ansøgningsskema IN3_da_020117 Ansøgningsskema IN3_da_020117 Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos venner eller familie (udlændingelovens 42 l, stk. 1) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge

Læs mere

I. Ægteskab. Artikel 1. Artikel 2.

I. Ægteskab. Artikel 1. Artikel 2. Lov nr. 279 af 11. november 1931 vedrørende internationalprivatretlige Bestemmelser mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om 1 2 Ægteskab, Adoption og Værgemaal. 3, som ændret ved bekendtgørelse

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

HVAD ER ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER?

HVAD ER ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER? Når mine forældre taler om ære, er det altid i forhold til, hvad andre tænker om os som familie. Hvis vi piger i familien gør noget forkert, siger de, at hele familien kan miste æren. (Pige Vi vil også

Læs mere

En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi

En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi Tillykke! Tænk bare. Et nyt lille barn, dreng eller pige. Jeres barn. Noget I har sammen, og som ingen andre har så meget del i, som far

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om dobbelt statsborgerskab

Forslag til folketingsbeslutning om dobbelt statsborgerskab 2008/1 BSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 28. november 2008 af Jørgen Poulsen (RV), Margrethe Vestager (RV) og Morten Østergaard (RV)

Læs mere

Arv og testamente. Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende

Arv og testamente. Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende Arv og testamente Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen, andre hjerneskadede,

Læs mere

Bekendtgørelse af navneloven

Bekendtgørelse af navneloven LBK nr 1816 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere bosat i Danmark

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere bosat i Danmark 262-2 Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere bosat i Danmark I henhold til 4 i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk

Læs mere