Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 15. februar Høringsnotat vedr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 15. februar 2011. Høringsnotat vedr."

Transkript

1 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 159 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 15. februar 2011 Høringsnotat vedr. Forslag til lov om ændring af lov om statsgaranti for lån til yngre jordbrugere m.v. (Nedlæggelse af ordningen med statsgaranti for lån til yngre jordbrugere) Høringspart Bemærkninger Opfølgning [Imødekommes/imødekommes ikke/ingen opfølgning] Landbrug & Fødevarer, Dansk Gartneri og Landboungdom Anmoder om at lovforslaget stilles i bero og afventer udfaldet af et udvalgsarbejde. Kapitalbehovet ved etablering inden for jordbrugserhvervet er ikke mindst i den nuværende situation en næsten uoverstigelig hindring for unges etablering. I dag er det hovedreglen, at banken kræver en yngre jordbruger-garanti for at finansiere handlen. Derfor vil en nedlæggelse af ordningen bremse generationsskiftet, der ellers så småt var ved at komme i gang i takt med bankernes større tillid til erhvervet. Tiltag bør afvente resultaterne af et udvalgsarbejde, der skal analysere og styrke etableringsvilkårene for de unge i erhvervet. Imødekommes ikke. Formålet med forslaget er at nedlægge yngre jordbrugerordningen (YJ-ordningen). Det er dog valgt at udskyde lovforslagets ikrafttræden til den 1. januar 2012 i stedet for at lade lovforslaget træde i kraft dagen efter offentliggørelsen i Lovtidende. Der vil således kunne indgives ansøgninger om statsgaranti for lån til og med den 31. december 2011 i henhold til reglerne i den gældende ordning. Det vurderes ikke hensigtsmæssigt at fortsætte med en statsstøttenotificeret ordning, når det er så relativt få ansøgere, der er tale om. Hertil kommer det forhold, at mere end halvdelen af ansøgningerne vedrører familiehandler. En videreførelse af YJ-ordningen vurderes allerede inden for et års tid at ville føre til så høje præmier, at de yngre jordbrugeres interesse for ordningen vil være yderst begrænset. Ordningen skaber i stigende omfang tab for staten, hvorved der indtræder risiko for, at statsstøtte opstår. Imødekommes ikke. Dog vil Fødevareministeriet undersøge muligheden for indførelse af særlige støttesatser gældende for yngre jordbrugere for enkelte ordninger vedrørende landdistriktsprogrammet.

2 2 Der er tillige behov for at revurdere principperne for fastsættelse af garantipræmien. Garantipræmien bør fastlægges på et niveau, så den tilgodeser målet om at fremme unges etablering i erhvervet. Imødekommes ikke. Lovforslaget medfører nedlæggelse af YJ-ordningen, og i den forbindelse er der ikke behov for at ændre på reglerne om præmien. Unge Landmænd i Europa arbejder ligeledes på et krav til den kommende fælles landbrugspolitik om, at medlemslandene er forpligtet til at tilbyde statsgaranterede lån til yngre jordbrugere i alle medlemslande, og Danmark kunne ved gennemførelsen af dette være på forkant med den nye CAP. Derfor bør princippet om selvfinansiering frafaldes, og ordningen bør statsstøttegodkendes i EU. Som minimum bør alle handler gennemført før 18. december 2010 kunne bevare garantipræmien på 0,7 pct. forudsat at ansøgning er indsendt rettidigt. Imødekommes ikke. Et eventuelt valg om at statsstøttenotificere en særlig ordning for det danske jordbrug vil indebære en opgivelse af princippet om selvfinansiering. Dette harmonerer mindre godt med målsætningen om en normalisering af jordbrugssektoren i forhold til andre sektorer. De i 2010 gennemførte lempelser for sektoren af landbrugslovens krav til uddannelse, bopæl og selskabserhvervelse er et led heri. Statsstøttenotificering af ren erhvervsstøtte harmonerer endelig mindre godt med generelle danske målsætninger om at arbejde for at reducere landbrugsstøtten. Imødekommes ikke. Bemærkningen vedrører den årlige regulering af præmiesatsen, som blev gennemført ved bekendtgørelse nr af 15. december 2010 om ændring af bekendtgørelse om statsgaranti for lån til yngre jordbrugere m.v., og som medførte en stigning i præmien fra 0,7 til 3,55 pct. p.a. af restgælden. Tidspunktet for Økonomistyrelsens modtagelse af ansøgningen vil som hidtil være afgørende for den præmiesats, der anvendes som grundlag for beregning af præmien. Jeppe Bomann, formand for Landboungdom Ordningen bør opretholdes. Nedlæggelsen af YJ-ordningen er meget problematisk for landbrugssektoren. Ingen unge landmænd kan i dag etablere sig uden YJ-ordningen, idet bankerne ikke vil tage den risiko, der hidtil har været dækket af YJ- Imødekommes ikke. Det er dog valgt at udskyde lovforslagets ikrafttræden til den 1. januar 2012 i stedet for at lade lovforslaget træde i kraft dagen efter offentliggørelsen i Lovtidende. Tendensen til faldende interesse for YJordningen har været langvarig. Ordningen er uhensigtsmæssigt konstrueret i forhold til en situation med større

3 3 ordningen. Dermed vil der ikke kunne generationsskiftes landbrug. Udviklingen vil blive sat i stå, og mange landbrug, herunder de økonomisk nødlidende, vil lukke. Mange arbejdspladser vil blive lukket og eksportindtægterne vil falde. konjunkturændringer. Den skaber på den baggrund i stigende omfang tab for staten. En videreførelse af YJ-ordningen vurderes allerede inden for et års tid at ville føre til så høje præmier, at de yngre jordbrugeres interesse for ordningen vil være yderst begrænset. Chefkonsulent i Sønderjysk Landboforening, Morten Dahl Thomsen, ifølge aftale med formændene for Sønderjysk Landboforening og Landboungdom Finder det meget vigtigt for de unges etableringsmuligheder, at YJ-ordningen opretholdes. Nedgang i antal YJ-låneansøgninger indenfor de sidste 5 år er en naturlig konsekvens af dels den højkonjunktur med efterfølgende lavkonjunktur som landbruget har været/befinder sig i. De to konjunkturperioder har derfor bevirket et naturligt fald i ansøgninger om YJlån. Fra 2005 og frem til 2008 var erhvervet underlagt stærkt stigende ejendomspriser hvilket stort set umuliggjorde etablering i landbrug for unge. Den efterfølgende finanskrise /økonomiske krise fra 2008 har medført store vanskeligheder for finansiering af ejendomskøb for de unge og generelt. Imødekommes ikke. Formålet med forslaget er at nedlægge YJ-ordningen. Det er dog valgt at udskyde lovforslagets ikrafttræden til den 1. januar 2012 i stedet for at lade lovforslaget træde i kraft dagen efter offentliggørelsen i Lovtidende. Det vurderes ikke hensigtsmæssigt at søge en ordning statsstøttenotificeret, når der er tale om en ren erhvervsstøtteordning, og når det er så relativt få ansøgere, der er tale om. Hertil kommer det forhold, at mere end halvdelen af ansøgningerne vedrører familiehandler. En videreførelse af YJ-ordningen vurderes allerede inden for et års tid at ville føre til så høje præmier, at de yngre jordbrugeres interesse for ordningen vil være yderst begrænset. Der er tale om naturlige konsekvenser af to uheldige konjunkturforhold i landbruget og samfundet som helhed, som både hidtil og nu har store negative konsekvenser for generationsskifte i landbruget og rekruttering af nye ejere til landbrugserhvervet. Det vurderes, at der vil være et øget behov fremover grundet efterslæbet. Finansieringen vanskeliggøres for de unge grundet generelt lav kreditværdighed, som landbrugserhvervet befinder sig i. Derfor er den altafgørende udfordring fremskaffelse af kapital til køb af ejendomme. Den aktuelle situation i landbruget i dag er, at generationsskifter / ejerskifter stort set er gået i stå.

4 4 Uden statsgarantien for lånet skal der lånes mere i pengeinstituttet, hvilket er umuligt. Samtidig kan statsgarantien medregnes som en del af den unge landmands egenkapital overfor pengeinstituttet, hvilket giver lavere renter på kreditterne. En stigning i bidraget fra de 0,7 pct. til 3,55 pct. må ikke medføre, at ordningen ophører - der vil stadig være behov for ordningen. Stigningen i bidraget er meget uheldig, men et YJ-lån vil trods stigningen på kr. årligt ved maks YJ-lån fortsat være billigere end et alternativt banklån hvis det kan opnås! Morten Dahl Thomsen eksemplificerer behovet for YJordningen ved at gennemgå fire nyetableringer, der i 2010 er gennemført med YJ-garanterede lån. Realkreditrådet og Realkreditforeningen Mener generelt, at ordningerne med de statsgaranterede YJ-lån fortsat er relevante og tjener et vigtigt formål i forhold til yngre landmænds etablering i erhvervet. Realkreditrådet og Realkreditforeningen peger på det lave antal nyetableringers sammenhæng med erhvervets økonomiske situation og generel usikkerhed om prisudviklingen på jord og landbrugsejendomme. Det er forventningen, at der igen vil skulle gennemføres et større antal nyetableringer og generationsskifter indenfor landbruget, når markedet således som der nu er tegn på, igen finder et stabilt leje. Behovet for ordningen er således netop nu måske større end nogensinde. De anførte forhold ændrer ikke ved, at der har været tale om en langvarig tendens til faldende interesse for ordningen, som ved videreførelse på uændret grundlag ville føre til så høje præmier, at ordningen vurderes at ville blive stadig mindre interessant for de yngre jordbrugere. Finansrådet Argumenterer, at der indtil, der er sket en strukturtilpasning i landbruget med nye ejerformer til følge, er behov for en YJ-lignende finansieringsordning til at sikre, at unge landmænd har en mulighed for at komme ind i erhvervet som selvstændige. Imødekommes ikke. Den udvidede adgang til selskabserhvervelser, der blev gennemført med lempelserne af landbrugsloven i 2010, kan bidrage til en mere fleksibel finansiering. Hertil kommer, at bankerne også fortsat forventes at spille en rolle og at medvirke til at udvælge de mest egnede yngre jordbrugere.

5 5 Dansk Ejendomsmæglerforening Anfører, at det for at sikre et fortsat generationsskifte i dansk landbrug er nødvendigt at opretholde muligheden for ansøgning om YJ-lån på det nugældende lovgrundlag, idet landbruget er et meget kapitaltungt erhverv. Også de, som har gennemført landbrugsuddannelsen i tillid hertil, bør sikres muligheden for at opnå YJ-lån fremover. På baggrund af ovenstående er det foreningens opfattelse, at ordningen bør opretholdes uanset præmiens størrelse. Det faldende antal ansøgere under YJ-ordningen må tilskrives strukturudviklingen i perioden og stigende jordpriser i i perioden Det skyldes ikke en mindre interesse blandt yngre jordbrugere. P.t. falder priserne på produktionsejendomme, således at det igen er driftsøkonomi og rentabilitet, der danner grundlaget for etableringsmuligheden, også i fri handel. Imødekommes ikke. Det er dog valgt at udskyde lovforslagets ikrafttræden til den 1. januar 2012 i stedet for at lade lovforslaget træde i kraft dagen efter offentliggørelsen i Lovtidende. Imødekommes ikke Imødekommes ikke. Den udvidede adgang til selskabserhvervelser, der blev gennemført med lempelserne af landbrugsloven i 2010, kan bidrage til en mere fleksibel finansiering. Hertil kommer, at bankerne også fortsat forventes at spille en rolle og at medvirke til at udvælge de mest egnede yngre jordbrugere. Landmand Frederik Tholstrup, Odense Frederik Tholstrup ønsker YJ-ordningen bevaret i en eller anden form, idet han anfører, at bortset fra familieoverdragelser, fjernes muligheden for at etablere sig som selvstændig landmand med nedlæggelsen af YJordningen, da bankerne ikke ønsker at påtage sig den fulde risiko for lån til landbrug. Forventer, at der vil være en fornyet interesse for YJ-ordningen i 2011 Imødekommes ikke. Den udvidede adgang til selskabserhvervelser, der blev gennemført med lempelserne af landbrugsloven i 2010, kan bidrage til en mere fleksibel finansiering. Hertil kommer, at bankerne også fortsat forventes at spille en rolle og at medvirke til at udvælge de mest egnede yngre jordbrugere. Danske Landbrugsskoler Anbefaler at lovforslaget ikke fremsættes. En nedlæggelse af ordningen vil medføre uheldige konsekvenser for nye landmænds fremtidige muligheder for at etablere selvstændig virksomhed, herunder mulighed for at afhænde landbrugsvirksomheder til nye generationer. Danske Landbrugsskoler mener ikke, at de senere års Imødekommes ikke. Den udvidede adgang til selskabserhvervelser, der blev gennemført med lempelserne af landbrugsloven i 2010, kan bidrage til en mere fleksibel finansiering, således at unge landmænd fortsat kan drive landbrugsvirksomhed. Tendensen til faldende interesse for YJ-

6 6 nedgang i ansøgninger er et udtryk for manglende behov for opretholdelse, men er et udtryk for den generelle vanskelige situation for landbruget. Ejendoms- og jordpriserne er faldet dramatisk og netop derfor er der ved at være en enestående chance for unge landmænd til at kunne etablere sig hvis YJordningen får lov at fortsætte. ordningen har været langvarig. Ordningen er uhensigtsmæssigt konstrueret i forhold til en situation med større konjunkturændringer. Den skaber på den baggrund i stigende omfang tab for staten. En videreførelse af YJ-ordningen vurderes allerede inden for et års tid at ville føre til så høje præmier, at de yngre jordbrugeres interesse for ordningen vil være yderst begrænset. 3F Registrede Revisorer, FRR Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, FSR Datatilsynet

Fremsat den 24. februar 2011 af fødevareministeren (Henrik Høegh) Forslag. til

Fremsat den 24. februar 2011 af fødevareministeren (Henrik Høegh) Forslag. til Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2010-11 Fremsat den 24. februar 2011 af fødevareministeren (Henrik Høegh) Forslag til Lov om ændring af lov om statsgaranti for lån til yngre jordbrugere m.v. (Nedlæggelse

Læs mere

VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER. udfordringer for familieejede virksomheder

VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER. udfordringer for familieejede virksomheder VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER udfordringer for familieejede virksomheder september 2013 Det anslås, at der er mellem 40-60.000 familieejede virksomheder i Danmark, som hver dag producerer og udvikler

Læs mere

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (Udvidelse af sælgerens oplysningsforpligtelse, oplysningspligt for finansielle virksomheder, karensperiode

Læs mere

Fremsat den x. januar 2013 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen)

Fremsat den x. januar 2013 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Fremsat den x. januar 2013 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ændring af revisorloven og lov om finansiel virksomhed (Revisors uddannelse og certificering af revisorer

Læs mere

Parterne er derfor enige om, at det er nødvendigt at tilbyde penge- og realkreditinstitutterne statslige kapitalindskud.

Parterne er derfor enige om, at det er nødvendigt at tilbyde penge- og realkreditinstitutterne statslige kapitalindskud. 18. januar 2009 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance om en kreditpakke

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om imødegåelse af indlåsningseffekter på inkonverterbare realkreditlån m.v.

Forslag til Lov om ændring af lov om imødegåelse af indlåsningseffekter på inkonverterbare realkreditlån m.v. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 189 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om imødegåelse af indlåsningseffekter på inkonverterbare realkreditlån m.v. (Forlængelse og udvidelse af indlåsningsordningen)

Læs mere

(Håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings

(Håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel stabilitet, lov om finansiel virksomhed, lov om en garantifond for indskydere og

Læs mere

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014.

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014. NOTAT 28. januar 2015 Høringsnotat ad L 117 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder,

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom. (Bedre og billigere bolighandel)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom. (Bedre og billigere bolighandel) Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 24 Offentlig Forslag til Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom (Bedre og billigere bolighandel) Udkast 28. februar 2005 1 I lov om omsætning af fast ejendom,

Læs mere

Forslaget om ændring af kursgevinstloven kom ret sent på bane, hvorfor forslaget alene har været på en ekspreshøring med en frist på en uge.

Forslaget om ændring af kursgevinstloven kom ret sent på bane, hvorfor forslaget alene har været på en ekspreshøring med en frist på en uge. Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 119 Offentligt Notat 20. marts 2007 J.nr. 2006-170-1042 Høringsnotat vedr. forslag til lov om ændring af kursgevinstloven (Bidrag til forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Betænkning om generationsskiftet i erhvervslivet

Betænkning om generationsskiftet i erhvervslivet Betænkning om generationsskiftet i erhvervslivet Betænkning nr. 1374/August 1999 Resumé: Betænkningen fra Generationsskifteudvalget behandler en række centrale problemstillinger i relation til generationsskifte

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

LANDBOKOMMISSIONEN AF 1960

LANDBOKOMMISSIONEN AF 1960 10. BETÆNKNING afgivet af LANDBOKOMMISSIONEN AF 1960 Om Statens långivning til jordbrugsmæssige formål Ændringer i jordfordelingsloven Statens erhvervelse af jord Administrationen af lovgivningen vedrørende

Læs mere

Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 30. september 1999

Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 30. september 1999 i:\september-99\samlet-generationsskifteudv.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 30. september 1999 RESUMÈ BETÆNKNING FRA GENERATIONSSKIFTEUDVALGET RUMMER INGEN ANBEFALINGER Generationsskifteudvalget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. marts 2013 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Læs mere

UDKAST. »Kapitel 5 a. Udlejning af arealer til kolonihaveformål

UDKAST. »Kapitel 5 a. Udlejning af arealer til kolonihaveformål UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om kolonihaver (Udlejning af arealer til kolonihaveformål til en pris der er lavere end markedsprisen og efter en venteliste og ændring af ikke-varige kolonihaveområder

Læs mere

NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG

NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG 30-11 2011 4/0120-0500-0031 /JKM, SR PUNKT 6: RÅDSMØDE DEN 30. NOVEMBER 2011 NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN ERHVERVS OG VÆKSTMINISTERIET INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast

Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 78 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast Forslag til Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven (Tilpasning til det digitale tinglysningssystem

Læs mere

Økonomi og Miljø $ 2010

Økonomi og Miljø $ 2010 Økonomi og Miljø $ 2010 Economy and Environment $ 2010 $ English Summary Landbrug Rekreative værdier i by og land Energiforbrug og drivhusgasudledning International klimapolitik Økonomi og Miljø 2010 Signaturforklaring:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 75 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2010-311-0057 Dato: 17. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3129 - økofin Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3129 - økofin Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3129 - økofin Bilag 4 Offentligt 21. november 2011 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 30. november 2011 1) Revision af kapitalkravsdirektivet (CRR/CRD-IV) - Statusrapport

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0045 Dato: 24. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Notat. Udkast til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema

Notat. Udkast til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Landbrug/Direkte Betalinger Sagsnr./dok.nr.: 14-80181-000001 Dato: 29. juli 2014 Notat Udkast

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 13. september 2006 EM 2006/44 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: De gældende regler om erhvervsstøtte til fiskeri, fangst og landbrugserhverv er fastsat i landstingsforordning

Læs mere

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (Skærpede krav til stiftelse af andelsboligforeninger m.v.) 1 I lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber,

Læs mere

13. august 2012 EM 2012/85. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

13. august 2012 EM 2012/85. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 13. august 2012 EM 2012/85 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning De gældende regler om erhvervsfremme af fiskeri og fangst er fastsat i Landstingsforordning nr. 10 af 20. november

Læs mere

DANSK LANDBRUG INDLEDNING OG KONKLUSIONER

DANSK LANDBRUG INDLEDNING OG KONKLUSIONER DANSK LANDBRUG Erik Haller Pedersen, Økonomisk Afdeling, Birgitte Vølund Buchholst, Kapitalmarkedsafdelingen og Peter Askjær Drejer, Statistisk Afdeling INDLEDNING OG KONKLUSIONER Dansk landbrug er kendetegnet

Læs mere

Personbeskatning. Kommentarer til skatteministerens fremsatte lovforslag. Lempelser og stramninger i personskatten. 22. april 2009

Personbeskatning. Kommentarer til skatteministerens fremsatte lovforslag. Lempelser og stramninger i personskatten. 22. april 2009 22. april 2009 Kommentarer til skatteministerens fremsatte lovforslag Indholdsfortegnelse Personbeskatning...1 Lempelser og stramninger i personskatten...1 Pensionsordninger...4 Multimediebeskatning...9

Læs mere