Generelle bemærkninger til budget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle bemærkninger til budget 2015-2018"

Transkript

1 Generelle bemærkninger til budget Hillerød Kommunes budget bestemmes af Byrådets beslutning om serviceniveau og skatter for budgetperioden En lang række andre faktorer har også betydning for Hillerød Kommunes økonomi. Aftalen mellem KL og Staten om kommunernes økonomi bestemmer de rammevilkår, der gælder for kommunens skatteudskrivning og udgifter til serviceydelser. Endeligt bestemmes kommunens økonomi af antallet af skatteborgere i kommunen, antallet af skolebørn, antal ældre der har brug for hjælp m.m. Aftalen om kommunernes økonomi for 2015 Kommunernes Landsforening (KL) og Staten indgik den 3. juni 2014 en aftale om kommunernes økonomi for De penge kommunerne har til service i 2015 ligger i udgangspunktet 4,1 mia. kr. over niveauet i kommuneaftalen for Kommunens overordnede styringsindikatorer Budget bygger på en række styringsindikatorer som udstikker de overordnede mål for den økonomiske styring i Hillerød Kommune, såvel i forhold til budget som budgetopfølgning og regnskab. De overordnede mål vedtaget med budgetforliget og er opsummeret i boksen nedenfor: o Resultatet af den ordinære drift skal være positivt og minimum udgøre 50 mio. kr. pr. år., således at der tilvejebringes et råderum til finansiering af anlægsaktiviteter o Årets resultat skal være positivt o Den langfristede gæld skal nedbringes både opgjort pr. borger og samlet set o Kommunens gennemsnitlige likviditet opgjort efter kassekreditreglen skal i 2015 ligge over 100 mio. kr., som er i tråd med regeringens vejledende ramme på kr. pr. borger. Dertil øges likviditeten med 14,2 mio. kr. i hvert af årene I 2015 skal gennemsnitslikviditeten ultimo året være over 112,6 mio. kr., i 2016 over 126,4 mio. kr., i 2017 over 125,4 mio. kr. og i 2018 over 127,3 mio. kr. Såfremt den gennemsnitlige likviditet falder til under 75 mio.kr. skal byrådet umiddelbart igangsætte handlinger, som retter op på likviditeten ved f.eks. at udskyde anlæg, sælge jord/ejendomme eller spare på driften o Kommunens serviceudgiftsramme i vedtaget budget skal overholdes i regnskabet o Virkningen på gennemsnitslikviditeten opgjort efter kassekreditreglen skal fremgå af sager om overførsel af centrale puljemidler og decentrale driftsmidler samt budgetopfølgningssager o I forbindelse med budgetvedtagelsen fastsættes mål for bedre ressourceanvendelse o Anlægsplanen, inklusiv afledt drift, er tilpasset det finansielle råderum i budgetperioden o Jordsalg budgetteres alene, hvor der foreligger en endeligt bindende aftale o Byrådets mål er, at der hvert år skal være overførselsadgang for decentrale enheder af mindreforbrug på driften fra indeværende budgetår til kommende budgetår, og derfor afsætter parterne den fornødne finansiering i budgettet. Dermed kan de budgetansvarlige søge om at få overført driftsmidler i februar måned i det kommende budgetår. Forligspartierne er enige om, at der kan overføres mindreforbrug på serviceudgiftsbelagte områder inden for en ramme på maksimalt 5 mio. kr. og for puljemidler indenfor en ramme på maksimalt 10 mio. kr.

2 2 Hillerød Kommunes budget for Med budgetforliget for sikrer forligspartierne penge til udvikling af den nye bydel Favrholm med ny station og nyt sygehus, nye renoveringsopgaver på flere af kommunens skoler, midler til udvikling af bymidten i Hillerød og til trafikale forbedringer. Forliget indebærer også besparelser på administrationen og generelle besparelser på 2 % på kommunens serviceområder. Budgettet bygger på en økonomisk styring, hvor det bærende element er, at kommunen overholder aftalen om kommunernes økonomi med hensyn til udgifterne til service samt sikrer, at kravet til udviklingen i kommunens likviditet i hele budgetperioden frem til 2018 overholdes. Det samlede budget for perioden fremgår af budgetoversigten i tabel 1. Hillerød Kommunes samlede udgifter i budget 2015 udgør 2.859,3 mio. kr. og fordeler sig på udgifter til service, overførsler (det lovbundne område) og investeringer i anlæg. Udgifterne fordeler sig som vist i diagrammet nedenfor. Diagram 1: Kommunens udgifter i 2015 i mio. kr., fordelt på udgiftstyper i mio. kr. Note: sum i diagram afviger med -4,4 mio. kr. og skyldes primært takstregulering Øvrige omfatter udgifter til aktivitetsbaseret medfinansiering inden for sundhedsloven, ældreboliger, dagpenge til forsikrede ledige samt refusion af særligt dyre enkeltsager. Hillerød Kommunes samlede serviceudgifter i budget 2015 udgør 2.134,158 mio. kr. Kommunens serviceudgifter fordeler sig som vist nedenfor.

3 3 Diagram 2: Kommunens udgifter til service i 2015 i mio. kr., fordelt på hovedområder. Note: sum i diagram afviger med 3,358 mio. kr. og skyldes primært takstregulering (-4,4 mio. kr.) samt overførsel af digitaliserings- og velfærdspuljer fra anlæg til drift samt finansiering af en itopnormering (i alt +7,7 mio. kr.). De samlede udgifter til overførsler på de lovbundne områder udgør 402,745 mio. kr. og er fordelt på overførselsområder som vist nedenfor. Diagram 3: Kommunens udgifter til overførsler i 2015 i mio. kr., fordelt på overførselstyper. På anlægsområdet er der i budgetperioden samlet set prioriteret 305,785 mio. kr. til investeringer. Heri er medregnet provenu for salg af Solrødgård på 75,0 mio. kr. i Anlægsmidlerne prioriteres blandt andet til investeringer i hal i Brødeskov, renovering af kommunale bygninger (herunder investeringer i energibesparende foranstaltninger), til sikre skoleveje og udbygning af cykelstier, samt renovering af veje. Der er herudover sikret finansiering, samt opbygning af likviditet til udvikling af Hillerød Syd.

4 4 Budgetperiodens investeringer fordelt på hovedkonti fremgår nedenfor. Se endvidere anlægsplanen i tabel 5. Diagram 4: Kommunens udgifter til anlæg i i mio. kr., fordelt på hovedområder.

5 5 Budgetoversigten Tabel 1: Oversigt over vedtaget budget Mio.kr., netto, årets priser Budget DRIFTS OG ANLÆGSUDGIFTER: Skatter , , , ,208 Tilskud og udligning -205, , , ,204 Driftsudgifter 2.785, , , ,825 Renter 25,320 25,271 25,223 25,173 Resultat af ordinær drift -113, , , ,414 Anlægsudgifter 73,511 79,871 78,816 73,587 Skattefinansieret område ialt -39,685-58, , ,827 Pris og lønskøn i alt 0,000 55, , ,736 Årets resultat -39,685-2,782-15,448-7,091 KAPITALBEVÆGELSER: Årets resultat -39,685-2,782-15,448-7,091 Låneoptagelse -62,000-13,500-16,500-5,000 Afdrag på lån 52,810 52,859 54,020 54,070 Finansforskydninger 6,681 11,912 2,624 2,624 Ændring af likviditet ('POSITIVT TAL er lig med forbrug af likvider) -42,194 48,489 24,696 44,603 + = udgift/underskud - = indtægt/overskud NØGLETAL: Skatteprocent 25,6 25,6 25,6 25,6 Grundskyldspromille 20,65 20,65 20,65 20,65 Langfristet gæld - skattefinans. 745,4 706,1 668,5 619,5 Udmeldt serviceramme fra KL 27/ , , , ,1 Udgifter indenfor servicerammen 2.130, , , ,6 + = udgift/underskud - = indtægt/overskud Mindreforbrug på af servicerammen -21,3-34,4-30,8-31,5 Serviceudgifter, pr. 20/ , , , ,3 Serviceudgifter, Finansieringsforslag -27,3-41,1-41,1-41,1 Serviceudgifter, Aktivitetsudvidelser og afledt drift 5,7 7,4 7,4 7,4

6 6 Driftsrammerne Hillerød Kommune styrer økonomisk efter principperne i mål- og rammestyring. Driftsbudgettet er opdelt i 19 aktivitetsområder. Til hvert aktivitetsområde er der knyttet en økonomisk nettoramme og en række kvalitetsmålsætninger. De økonomiske nettorammer fremgår af tabel 2. Tabel 2: Budget i 2015-pris i 1000 kr. Regnskabsår Oprindeligt budget 1000 kr. Oprindeligt budget 1000 kr. Oprindeligt budget 1000 kr. Note: sum i tabel afviger med -4,452 mio. kr. og skyldes takstregulering. Oprindeligt budget 1000 kr. Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Økonomiudvalg Administration Ejendomme Rengøring - Bestiller Rengøring - Udfører Drift & Service ØKU Miljø- og teknikudvalg Drift & Service MTU By og Miljø Arbejdsmarkedsudvalg Ungdommens Uddannelsesvejledning Jobcenter Sociale Ydelser Sundheds- og Socialudvalget Borger- og Socialservice Sundhed Seniorudvalget Ældre Børne og familieudvalg Dagtilbud børn Skoler Kriminalpræv.- og boligsociale aktivitet Familier Kultur- og Fritidsudvalget Kultur og Fritid Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysning Det økonomiske ansvar for et aktivitetsområdes ramme ligger hos det stående udvalg, som dermed har kompetencen til at omplacere midler inden for den givne økonomiske ramme jf. Hillerød Kommunes principper for Økonomistyring.

7 7 Kommunens indtægter De samlede kommunale indtægter består af indtægter fra skatter samt tilskud og udligning. Kommunens indtægter i budget 2015 er baseret på det statsgaranterede grundlag for skatter, tilskud og udligning. Skattesatser på indkomst, grundskyld, dækningsafgifter samt den kirkelige ligning er uændrede i forhold til De samlede indtægter udgør i budget ,3 mio. kr. jf. budgetoversigten ovenfor. Skatter Tabel 3: Indtægter fra skatter i budget 2015 i mio. kr. Samlet resultat , Kommunal indkomstskat 25,60 procent , Afregning af selskabskat m.v. -128, Kommunens andel af skat af dødsboer -2, Grundskyld 20,650 promille -254, Dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi -7, Dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsbeløb -6, Dækningsafgift af forretningsejendommes forskelsbeløb 9,400 promille -37,0 Indkomstskatten er beregnet på baggrund af statens udmeldte udskrivningsgrundlag. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er baseret på de endeligt lignede indkomster for 2012 ganget med en af Finansministeriet skønnet vækst fra 2012 til 2015 som udgør 10 %. Provenuet på 2.282,3 mio. kr. er beregnet ud fra et udskrivningsgrundlag på 8.915,2 mio. kr., og en skatteprocent på 25,6. Indtægten på grundskyld er beregnet på baggrund af de udmeldte grundværdier. Grundværdierne udgør ,1 mio. kr. for almindelige ejendomme samt 692,6 mio. kr. for landbrugsejendomme. Med en vedtaget grundskyldspromille på 20,650 for almindelige ejendomme og 5,85 promille for produktionsjord, i alt grundskyld på 254,3 mio. kr. Selskabsskatten er budgetlagt med 128,7 mio. kr. Selskabsskatten beregnes på baggrund af regnskabsåret 3 år tidligere. Selskabsskatterne for 2015 er altså beregnet med udgangspunkt i selskabernes afregninger af skat for indkomståret De resterende skatteindtægter vedrører dækningsafgift på offentlige ejendomme og forretningsejendomme. Dækningsafgift af offentlige ejendomme er fastsat ved lov, mens dækningsafgift af forretningsejendomme opkræves af forskelsværdien på forretningsejendomme (det vil sige af bygningsværdien) med en af Byrådet fastsat promille. I Hillerød Kommune er den vedtagne promille 9,400. Det samlede provenu af dækningsafgifter forventes at udgøre 51,1 mio. kr. i Tilskud og udligning Idet kommunerne har forskellige skattegrundlag og udgiftsbehov, men skal sikre borgerne en ensartet service på tværs af kommunegrænser, er der et tilskuds- og

8 8 udligningssystem, som sikrer kommunerne et nogenlunde ensartet indtægtsgrundlag. Ca. 7,0 % af Hillerød Kommunes samlede indtægter kommer fra tilskud og udligning. I 2014 udgjorde 9,3 % af kommunens indtægter tilskuds- og udligningsbeløb. Det betyder, at Hillerød Kommune har en større fremgang i skattegrundlaget end landgennemsnittet og derfor får en mindre andel af det samlede beløb der fordeles i tilskudssystemet ud fra hvor stort et skattegrundlag kommunernes har i forhold til deres forventede udgiftsbehov. Med andre ord er denne forskel blevet mindre i Hillerød Kommune fra 2014 til 2015 i forhold til de øvrige kommuner. Systemet består primært af en lands- og hovedstadsudligning hvor Hillerød Kommune modtager 57,1 mio. kr. og et statstilskud på 96,0 mio. kr. Herudover modtager Hillerød Kommune et beskæftigelsestilskud der finansierer kommunens udgifter til de forsikrede ledige på i alt 65,7 mio. kr. Endeligt er der en række mindre tilskuds- og udligningsordninger. Hillerød Kommune bidrager samlet set med 49,2 mio. kr. til disse ordninger. Det primære bidrag kan henføres til udligning af selskabsskat hvor Hillerød Kommune i 2014 bidrager med 31,9 mio.kr. til andre kommuner. Dette skyldes at Hillerød Kommunes indtægter fra selskabsskat er højere end landsgennemsnittet. Endelig modtager Hillerød Kommune tilskud til specifikke formål. I 2015 udgør disse tilskud 36,1 mio. kr. hvoraf 17,2 er tilskud til styrkelse af kommunens likviditet. De samlede indtægter fra tilskud og udligning forventes at udgøre 205,7 mio. kr. i 2015 og er fordelt som vist nedenfor. Tabel 4: Indtægter fra tilskud og udligning i budget 2015 i mio. kr Samlet resultat Kommunal udligning Statstilskud til kommuner Udligning af selskabskat Udligning vedrørende udlændinge Kommunalt udviklingsbidrag Bidrag og tilskud vedrørende kom- muner i hovedstadsområdet Beskæftigelsestilskud Bidrag og tilskud vedrørende tilskudtil kommuner med en høj Tilskud til bedre kvalitet i dag- tilbud Tilskud til et generelt løft af ældreplejen Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen Tilskud til omstilling af folkeskolen Tilskud til styrkelse af kommunal likviditet Renter Under posten renter budgetteres med renter af kassebeholdningen, renteindtægter og udgifter på kortfristede og langfristede tilgodehavender, samt kursgevinster og tab. De samlede renteudgifter forventes at udgøre 25,3 mio. kr. i 2015.

9 9 Anlæg Anlægsopgaverne er ikke opdelt i overordnede rammer som det er tilfældet på driftsområdet, da det er Økonomiudvalget der fastsætter de enkelte anlægsprojekter og dermed anlægsrammen. (Økonomiudvalget fungerer dermed også som Byggeudvalg). Der bliver afsat et rådighedsbeløb til hvert enkelt anlægsprojekt, som efterfølgende bliver meddelt som anlægsbevilling ved projektets start, hvor bevilling er forstået som en tilladelse til at afholde udgiften. Anlægsplanen giver en samlet oversigt over igangværende og vedtagne anlægsprojekter. De samlede anlæg fremgår af tabellen nedenfor. Tabel 5: Anlægsplan netto i mio. kr., fordelt på hovedområder Note: det negative anlægsbudget i 2015 for Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger skyldes salgsindtægt vedr. Solrødgård på 75,0 mio. kr. Kapitalbevægelser Årets resultat forventes at udgøre et overskud på 39,7 mio. kr. Der er budgetteret med en låneoptagelse på 62,0 mio. kr. og med afdrag på lån på 52,8 mio. kr. samt finansforskydninger på 6,7 mio. kr. Samlet set betyder dette, at der budgetteres med en likviditetsopbygning på 42,2 mio. kr. i Ved udgangen af 2015 forventes kassebeholdningen at udgøre 112,6 mio. kr. Lånoptagelse Kommunen har budgetteret med en samlet låneramme på 62,0 mio. kr. i 2015, 13,5 mio. kr. i 2016, 16,5 mio. kr. i 2017 og 5 mio. kr. i Kvalitetsfondsmidler på 16,3 mio. kr. til investeringer på ældre og sundhedsområdet, på dagtilbud samt på folkeskoleområdet i Årligt lån på 15,0 mio. kr. i investeringer i energibesparende foranstaltninger. 5,5 mio. kr. i 2014 til styrkelse af kommunens likviditet 5,0 mio. kr. vedr. kommunens udlæg til Lån til betaling af ejendomsskat Investeringer i fremtiden Et væsentligt tema i budget er, hvordan kommunen sikrer, at der er plads til investeringer. Kommunens kasse Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger -44,0 20,1 35,4 48,3 Transport og infrastruktur 30,6 20,6 25,2 25,0 Undervisning og kultur 23,4 16,2 17,5 0,0 Sundhedsområdet 59,4 22,1 0,0 0,0 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 1,3 0,5 0,3 0,1 Fællesudgifter og administration m.v 2,9 0,4 0,4 0,2 Hillerød Kommune har en målsætning om at kommunens beholdning af penge, som opgøres som den gennemsnitlige beholdning af penge, målt som indeståender i bank, løbende skal udgøre 100 mio. kr. I vedtaget budget 2015 er der en yderligere forudsætning om at kommunens kassebeholdning i gennemsnit skal stige med 14,2 mio. kr. årligt frem til 2018 for at kommunen har råd til at prioritere udviklingen af en ny bydel i Hillerød Syd.

10 10 Gennemsnitslikviditeten skal ultimo året herved ligge over 112,6 mio. kr. i 2015, i 2016 over 126,4 mio. kr, i 2017 over 125,4 mio. kr. og i 2018 over 127,3 mio. kr. Budgetforudsætninger I det følgende gives en kort redegørelse for en række af de budgetforudsætninger, der ligger til grund for udarbejdelsen af det vedtagne budget 2015, samt en række udvalgte faktorer der er rammesættende for den kommunale økonomi. Pris- og lønstigninger Driftsrammerne er prisfremskrevet med udgangspunkt i Kommunernes Landsforenings udmeldte fremskrivningssatser. Den gennemsnitlige prisfremskrivningssats fra 2014 til 2015 er på 2,0 pct. Anvendt prisfremskrivning vedr. budget Art Artstekst Lønninger 2,00 2,00 2,00 2, Fødevarer 2,20 1,61 1,61 1, Brændsel og drivmidler 3,00 1,61 1,61 1, Anskaffelser 1,00 1,61 1,61 1, Øvrige varekøb 0,90 1,61 1,61 1, Tjenesteydelser uden moms 2,10 2,10 2,10 2, Entreprenør- og håndværkerydelser 0,90 0,90 0,90 0, Betalinger til staten 1,97 1,97 1,97 1, Betalinger til kommuner 1,97 1,97 1,97 1, Betalinger til regioner 1,76 1,76 1,76 1, Øvrige tjenesteydelser m.v. 2,10 2,10 2,10 2, Tjenestemandspensioner m.v. 2,00 2,00 2,00 2, Overførsler til personer 1,50 1,50 1,50 1, Øvrige tilskud og overførsler 2,00 2,00 2,00 2, Egne huslejeindtægter 1,97 1,97 1,97 1, Salg af produkter og ydelser 1,97 1,97 1,97 1, Betalinger fra staten 1,97 1,97 1,97 1, Betalinger fra kommuner 1,97 1,97 1,97 1, Betalinger fra regioner 1,97 1,97 1,97 1, Øvrige indtægter 1,97 1,97 1,97 1, Statstilskud 1,50 1,50 1,50 1,50 Der er enkelte arter, primært indtægtsarter, der ikke fremskrives. Befolkningsudvikling En af de faktorer som er bestemmende for udviklingen i såvel kommunens indtægter som udgifter er den demografiske udvikling. For eksempel vil flere borgere i den erhvervsaktive alder øge skatteindtægterne. De enkelte tilskudsbeløb i tilskuds- og udligningssystemet bliver beregnet på baggrund af kommunens udgiftsbehov som påvirkes af demografien. Flere børn og unge stiller krav om flere dagtilbud og pladser i folkeskolen, mens flere ældre skaber behov for hjemmepleje og plejehjemspladser.

11 11 De økonomiske rammer (kommunens udgifter til drift fordelt på aktivitetsområder) bliver årligt reguleret i forhold til den demografiske udvikling i henhold til kommunens normbudgetter og tildelingsmodeller. Endeligt stiller den demografiske udvikling krav til kommunens anlægsplan. Figuren nedenfor viser den demografiske udvikling i Hillerød Kommune baseret på kommunens egen befolkningsprognose for 2015 og frem. Tabel 6: Forventet demografisk vækst jf. kommunens befolkningsprognose År Pct. I alt ,1% 0-5 årige ,3% 6-16 årige ,0% årige ,5% årige ,7% årige ,4% årige ,6% ,0% Den nye befolkningsprognose viser, at vi samlet fremover bliver flere borgere i Hillerød kommune. Fra 2014 til 2025 forventes der alt i alt en stigning på 4904 borgere. Denne stigning dækker over store udsving i de enkelte aldersgrupper. Forudsætninger for befolkningsprognosen Den væsentligste påvirkelige parameter for Hillerød kommunes befolkningsprognose er forventningerne til boligudbygningen i Hillerød kommune. I nedenstående oversigt ses forventningerne til boligudbygningen, som fremgår af boligprognosen 2014 vedtaget af byrådet januar I forhold til sidste års prognose er forventningerne til boligudbygningen reduceret væsentligt i 2014, medens der i resten af perioden mere er tale om forskydninger mellem årene. Tallene fra boligprognosen indgår først i befolkningsprognosen året efter byggeriet. Det vil sige, at de 114 boliger som forventes opført i 2014 regnes rent prognosemæssigt som indflytningsklare primo i Tabel 7: Boligprognosen i Hillerød Kommune 2014 Skoledistrikt Frederiksborg Byskole Grønnevang Skole Hanebjerg Skole Hillerød Vest Skolen Hillerødsholm skolen Kornmarkskolen Sophienborgskolen (spredt fortætning) I alt

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Forudsætninger for budgettet Kommunernes Landsforening og Regeringen indgår hvert år en økonomiaftale, som fastsætter de overordnede rammer for den Kommunale økonomi. I aftalen for 2011 er der med baggrund

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger.

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger. Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2015 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2015 Funktion Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter 2015 BF 2016 BF 2017 BF

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Generelle bemærkninger til Budget

Generelle bemærkninger til Budget Bilag 7.A. Generelle bemærkninger til Budget 2015-18 Økonomisk styring Byrådet vedtager kommunens budget for 2015-18 efter indstilling fra Økonomiudvalget. Det er ledelsens ansvar at sikre, at der udarbejdes

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2012 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2012 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0 4.000

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2011 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-5.004-5.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

katter samt tilskud og udligning

katter samt tilskud og udligning S katter samt tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2012 budgetteret til 2.388,7 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Pixiudgave Budget 2017

Pixiudgave Budget 2017 Pixiudgave Budget 2017 Budget 2017- Pixiudgave Indhold Budget 2017 3 - Budgetforlig - De 3 økonomiske målsætninger Driftsbudgettet 4 - Den Kommunal hund - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 07-03-2016 Til Økonomiudvalget Sagsnr. 2016-0042371 Dokumentnr. 2016-0042371-2 ØU budgetbidrag 2017 - finansposter Bilag Sagsbehandler Kristoffer

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 130 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 07.22 Renter af likvide aktiver -4.785-4.028-3.743-4.037 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning er 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 07.32.20 Renteindtægter af udlån. -70.900 Renteindtægter på udlån til Hou Lystbådehavn -70.900 Renter af udlån 2018 2019 2020 2021

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Budgetforslag

Budgetforslag Budgetforslag 2017-2020 Budget - fra forslag til vedtagelse Den 31. august kl. 19 er der borgermøde om Budgetforslag 2017-2020 i rådhusets rådssal. På mødet kan borgerne give deres mening til kende om

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse. 2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2018-2020 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 07.22.05-07 Renteindtægter af likvide aktiver. -285.000 Der er forudsat en forrentning på 0,8 % af en gennemsnitlige Kassebeholdning

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Finansiering. (side 28-35)

Finansiering. (side 28-35) Finansiering (side 28-35) 28 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 7 2016 Dato: 22. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Økonomisk Politik for Greve Kommune

Økonomisk Politik for Greve Kommune Økonomisk Politik for Greve Kommune Indledning Byrådet vedtog den 1. april 2008 Økonomisk Politik for Greve Kommune. Det er målet, at der gennem en økonomisk politik formuleres nogle pejlemærker for den

Læs mere

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2 Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1

Læs mere

1. BUDGET TAL OG GRAFIK

1. BUDGET TAL OG GRAFIK 1. BUDGET 2016-2019 TAL OG GRAFIK 1.1 BUDGETOVERSIGT 2016-2019 Det godkendte flerårsbudget for 2016-2019 indeholder følgende hovedposter, som vil blive nærmere gennemgået i det efterfølgende: Budget 2016-2019

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning

Notat. Budget indtægter. Indledning Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2017 - indtægter 17. august 2016 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2017-2020. Vurderingen af indtægtsudviklingen er baseret

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Byrådet har tre overordnede målsætninger, som danner rammerne om udarbejdelsen af budgettet:

Byrådet har tre overordnede målsætninger, som danner rammerne om udarbejdelsen af budgettet: Forudsætninger for budgettet Byrådet har tre overordnede målsætninger, som danner rammerne om udarbejdelsen af budgettet: Serviceudgifter, anlægsudgifter og beskatning skal være i overensstemmelse med

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering 300 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter af

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2016 - indtægter 17. august 2015 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2016-2019. Sagsid. Konsekvenserne af aftalen mellem KL

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Budgetbidrag finansposter. Sagsbehandler Lene Toftkær

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Budgetbidrag finansposter. Sagsbehandler Lene Toftkær KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 31-03-2014 Til Økonomiudvalget Budgetbidrag 2015 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2015 svarer til vedtaget budget 2014

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2017-2020 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2016 (2017-2019), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

Bilag 5 Skatteindtægter

Bilag 5 Skatteindtægter Bilag 5 Skatteindtægter 26. marts 2015 Sagsbeh: jtp Sag: 2015/0007766 Dokument: 2 Økonomiafdelingen Opsummering Det nye skøn for skatteindtægter viser samlede mindreindtægter på 78 mio. kr. i 2016 med

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Indledning og sammenfatning. Notat

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Indledning og sammenfatning. Notat Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 06.07.2016 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

Læs mere

Budget - fra forslag til vedtagelse

Budget - fra forslag til vedtagelse Budgetforslag 2015 Budget - fra forslag til vedtagelse Formålet med denne pjece er at give et hurtigt indblik i Rudersdal Kommunes budget for 2015 til 2018 forud for vedtagelsen i oktober 2014. Pjecen

Læs mere

Forudsætninger for budgettet

Forudsætninger for budgettet Forudsætninger for budgettet Byrådets økonomiske politik, og dermed den årlige budgetlægning tager udgangspunkt i en økonomisk politik, som blev vedtaget d. 30. april 2014. Af politikken fremgår det bl.a.,

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 5 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning Indledning

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015. Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2014

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2014 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2014 1 Indhold: side Budgetlægningen for 2014... 3 Forudsætninger for budgetlægningen... 3 Udgangspunkt for budgetlægningen... 4 Pris- og lønstigningsskøn... 4

Læs mere

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 23.02.2014 Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 Indholdsfortegnelse ØKONOMISK POLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE FOR 2014-2017... 3 AD 1) OVERSKUD PÅ DEN ORDINÆRE DRIFT.... 3 AD 2) TEKNISK SERVICEUDGIFTSPULJE...

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Indtægtsprognose 2015-18

Indtægtsprognose 2015-18 Indtægtsprognose 2015-18 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i det nuværende beregnede basisbudget i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2015, dvs. det er

Læs mere

genn Indtægtsprognose

genn Indtægtsprognose genn Indtægtsprognose 2017-2020 Ny indtægtsprognose 2017 2020 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud- og udligning i juli 2016. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik 5. februar Målopfyldelse Økonomisk politik Indledning Den økonomiske politik indeholder en række overordnede økonomiske målsætninger for den kommunale budgetlægning. Dette notat indeholder en status på

Læs mere

:08 Side 1 af 18

:08 Side 1 af 18 4 Økonomi- og Planudvalget - 749.030.837-453.372.409 10 Renter 6.849.070 3.649.954 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 6.849.070 3.649.954 22 Renter af likvide aktiver 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

1. INDLEDNING. Befolkningstal i budgettet

1. INDLEDNING. Befolkningstal i budgettet 1. INDLEDNING Med 2. behandlingen af budgettet den 6. oktober 2015 er Thisted Kommunes Budget 2016 nu vedtaget. Budgettet tager udgangspunkt i Direktionens og senere Strategi- og Økonomiudvalgets oplæg

Læs mere