Generelle bemærkninger til budget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle bemærkninger til budget 2015-2018"

Transkript

1 Generelle bemærkninger til budget Hillerød Kommunes budget bestemmes af Byrådets beslutning om serviceniveau og skatter for budgetperioden En lang række andre faktorer har også betydning for Hillerød Kommunes økonomi. Aftalen mellem KL og Staten om kommunernes økonomi bestemmer de rammevilkår, der gælder for kommunens skatteudskrivning og udgifter til serviceydelser. Endeligt bestemmes kommunens økonomi af antallet af skatteborgere i kommunen, antallet af skolebørn, antal ældre der har brug for hjælp m.m. Aftalen om kommunernes økonomi for 2015 Kommunernes Landsforening (KL) og Staten indgik den 3. juni 2014 en aftale om kommunernes økonomi for De penge kommunerne har til service i 2015 ligger i udgangspunktet 4,1 mia. kr. over niveauet i kommuneaftalen for Kommunens overordnede styringsindikatorer Budget bygger på en række styringsindikatorer som udstikker de overordnede mål for den økonomiske styring i Hillerød Kommune, såvel i forhold til budget som budgetopfølgning og regnskab. De overordnede mål vedtaget med budgetforliget og er opsummeret i boksen nedenfor: o Resultatet af den ordinære drift skal være positivt og minimum udgøre 50 mio. kr. pr. år., således at der tilvejebringes et råderum til finansiering af anlægsaktiviteter o Årets resultat skal være positivt o Den langfristede gæld skal nedbringes både opgjort pr. borger og samlet set o Kommunens gennemsnitlige likviditet opgjort efter kassekreditreglen skal i 2015 ligge over 100 mio. kr., som er i tråd med regeringens vejledende ramme på kr. pr. borger. Dertil øges likviditeten med 14,2 mio. kr. i hvert af årene I 2015 skal gennemsnitslikviditeten ultimo året være over 112,6 mio. kr., i 2016 over 126,4 mio. kr., i 2017 over 125,4 mio. kr. og i 2018 over 127,3 mio. kr. Såfremt den gennemsnitlige likviditet falder til under 75 mio.kr. skal byrådet umiddelbart igangsætte handlinger, som retter op på likviditeten ved f.eks. at udskyde anlæg, sælge jord/ejendomme eller spare på driften o Kommunens serviceudgiftsramme i vedtaget budget skal overholdes i regnskabet o Virkningen på gennemsnitslikviditeten opgjort efter kassekreditreglen skal fremgå af sager om overførsel af centrale puljemidler og decentrale driftsmidler samt budgetopfølgningssager o I forbindelse med budgetvedtagelsen fastsættes mål for bedre ressourceanvendelse o Anlægsplanen, inklusiv afledt drift, er tilpasset det finansielle råderum i budgetperioden o Jordsalg budgetteres alene, hvor der foreligger en endeligt bindende aftale o Byrådets mål er, at der hvert år skal være overførselsadgang for decentrale enheder af mindreforbrug på driften fra indeværende budgetår til kommende budgetår, og derfor afsætter parterne den fornødne finansiering i budgettet. Dermed kan de budgetansvarlige søge om at få overført driftsmidler i februar måned i det kommende budgetår. Forligspartierne er enige om, at der kan overføres mindreforbrug på serviceudgiftsbelagte områder inden for en ramme på maksimalt 5 mio. kr. og for puljemidler indenfor en ramme på maksimalt 10 mio. kr.

2 2 Hillerød Kommunes budget for Med budgetforliget for sikrer forligspartierne penge til udvikling af den nye bydel Favrholm med ny station og nyt sygehus, nye renoveringsopgaver på flere af kommunens skoler, midler til udvikling af bymidten i Hillerød og til trafikale forbedringer. Forliget indebærer også besparelser på administrationen og generelle besparelser på 2 % på kommunens serviceområder. Budgettet bygger på en økonomisk styring, hvor det bærende element er, at kommunen overholder aftalen om kommunernes økonomi med hensyn til udgifterne til service samt sikrer, at kravet til udviklingen i kommunens likviditet i hele budgetperioden frem til 2018 overholdes. Det samlede budget for perioden fremgår af budgetoversigten i tabel 1. Hillerød Kommunes samlede udgifter i budget 2015 udgør 2.859,3 mio. kr. og fordeler sig på udgifter til service, overførsler (det lovbundne område) og investeringer i anlæg. Udgifterne fordeler sig som vist i diagrammet nedenfor. Diagram 1: Kommunens udgifter i 2015 i mio. kr., fordelt på udgiftstyper i mio. kr. Note: sum i diagram afviger med -4,4 mio. kr. og skyldes primært takstregulering Øvrige omfatter udgifter til aktivitetsbaseret medfinansiering inden for sundhedsloven, ældreboliger, dagpenge til forsikrede ledige samt refusion af særligt dyre enkeltsager. Hillerød Kommunes samlede serviceudgifter i budget 2015 udgør 2.134,158 mio. kr. Kommunens serviceudgifter fordeler sig som vist nedenfor.

3 3 Diagram 2: Kommunens udgifter til service i 2015 i mio. kr., fordelt på hovedområder. Note: sum i diagram afviger med 3,358 mio. kr. og skyldes primært takstregulering (-4,4 mio. kr.) samt overførsel af digitaliserings- og velfærdspuljer fra anlæg til drift samt finansiering af en itopnormering (i alt +7,7 mio. kr.). De samlede udgifter til overførsler på de lovbundne områder udgør 402,745 mio. kr. og er fordelt på overførselsområder som vist nedenfor. Diagram 3: Kommunens udgifter til overførsler i 2015 i mio. kr., fordelt på overførselstyper. På anlægsområdet er der i budgetperioden samlet set prioriteret 305,785 mio. kr. til investeringer. Heri er medregnet provenu for salg af Solrødgård på 75,0 mio. kr. i Anlægsmidlerne prioriteres blandt andet til investeringer i hal i Brødeskov, renovering af kommunale bygninger (herunder investeringer i energibesparende foranstaltninger), til sikre skoleveje og udbygning af cykelstier, samt renovering af veje. Der er herudover sikret finansiering, samt opbygning af likviditet til udvikling af Hillerød Syd.

4 4 Budgetperiodens investeringer fordelt på hovedkonti fremgår nedenfor. Se endvidere anlægsplanen i tabel 5. Diagram 4: Kommunens udgifter til anlæg i i mio. kr., fordelt på hovedområder.

5 5 Budgetoversigten Tabel 1: Oversigt over vedtaget budget Mio.kr., netto, årets priser Budget DRIFTS OG ANLÆGSUDGIFTER: Skatter , , , ,208 Tilskud og udligning -205, , , ,204 Driftsudgifter 2.785, , , ,825 Renter 25,320 25,271 25,223 25,173 Resultat af ordinær drift -113, , , ,414 Anlægsudgifter 73,511 79,871 78,816 73,587 Skattefinansieret område ialt -39,685-58, , ,827 Pris og lønskøn i alt 0,000 55, , ,736 Årets resultat -39,685-2,782-15,448-7,091 KAPITALBEVÆGELSER: Årets resultat -39,685-2,782-15,448-7,091 Låneoptagelse -62,000-13,500-16,500-5,000 Afdrag på lån 52,810 52,859 54,020 54,070 Finansforskydninger 6,681 11,912 2,624 2,624 Ændring af likviditet ('POSITIVT TAL er lig med forbrug af likvider) -42,194 48,489 24,696 44,603 + = udgift/underskud - = indtægt/overskud NØGLETAL: Skatteprocent 25,6 25,6 25,6 25,6 Grundskyldspromille 20,65 20,65 20,65 20,65 Langfristet gæld - skattefinans. 745,4 706,1 668,5 619,5 Udmeldt serviceramme fra KL 27/ , , , ,1 Udgifter indenfor servicerammen 2.130, , , ,6 + = udgift/underskud - = indtægt/overskud Mindreforbrug på af servicerammen -21,3-34,4-30,8-31,5 Serviceudgifter, pr. 20/ , , , ,3 Serviceudgifter, Finansieringsforslag -27,3-41,1-41,1-41,1 Serviceudgifter, Aktivitetsudvidelser og afledt drift 5,7 7,4 7,4 7,4

6 6 Driftsrammerne Hillerød Kommune styrer økonomisk efter principperne i mål- og rammestyring. Driftsbudgettet er opdelt i 19 aktivitetsområder. Til hvert aktivitetsområde er der knyttet en økonomisk nettoramme og en række kvalitetsmålsætninger. De økonomiske nettorammer fremgår af tabel 2. Tabel 2: Budget i 2015-pris i 1000 kr. Regnskabsår Oprindeligt budget 1000 kr. Oprindeligt budget 1000 kr. Oprindeligt budget 1000 kr. Note: sum i tabel afviger med -4,452 mio. kr. og skyldes takstregulering. Oprindeligt budget 1000 kr. Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Økonomiudvalg Administration Ejendomme Rengøring - Bestiller Rengøring - Udfører Drift & Service ØKU Miljø- og teknikudvalg Drift & Service MTU By og Miljø Arbejdsmarkedsudvalg Ungdommens Uddannelsesvejledning Jobcenter Sociale Ydelser Sundheds- og Socialudvalget Borger- og Socialservice Sundhed Seniorudvalget Ældre Børne og familieudvalg Dagtilbud børn Skoler Kriminalpræv.- og boligsociale aktivitet Familier Kultur- og Fritidsudvalget Kultur og Fritid Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysning Det økonomiske ansvar for et aktivitetsområdes ramme ligger hos det stående udvalg, som dermed har kompetencen til at omplacere midler inden for den givne økonomiske ramme jf. Hillerød Kommunes principper for Økonomistyring.

7 7 Kommunens indtægter De samlede kommunale indtægter består af indtægter fra skatter samt tilskud og udligning. Kommunens indtægter i budget 2015 er baseret på det statsgaranterede grundlag for skatter, tilskud og udligning. Skattesatser på indkomst, grundskyld, dækningsafgifter samt den kirkelige ligning er uændrede i forhold til De samlede indtægter udgør i budget ,3 mio. kr. jf. budgetoversigten ovenfor. Skatter Tabel 3: Indtægter fra skatter i budget 2015 i mio. kr. Samlet resultat , Kommunal indkomstskat 25,60 procent , Afregning af selskabskat m.v. -128, Kommunens andel af skat af dødsboer -2, Grundskyld 20,650 promille -254, Dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi -7, Dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsbeløb -6, Dækningsafgift af forretningsejendommes forskelsbeløb 9,400 promille -37,0 Indkomstskatten er beregnet på baggrund af statens udmeldte udskrivningsgrundlag. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er baseret på de endeligt lignede indkomster for 2012 ganget med en af Finansministeriet skønnet vækst fra 2012 til 2015 som udgør 10 %. Provenuet på 2.282,3 mio. kr. er beregnet ud fra et udskrivningsgrundlag på 8.915,2 mio. kr., og en skatteprocent på 25,6. Indtægten på grundskyld er beregnet på baggrund af de udmeldte grundværdier. Grundværdierne udgør ,1 mio. kr. for almindelige ejendomme samt 692,6 mio. kr. for landbrugsejendomme. Med en vedtaget grundskyldspromille på 20,650 for almindelige ejendomme og 5,85 promille for produktionsjord, i alt grundskyld på 254,3 mio. kr. Selskabsskatten er budgetlagt med 128,7 mio. kr. Selskabsskatten beregnes på baggrund af regnskabsåret 3 år tidligere. Selskabsskatterne for 2015 er altså beregnet med udgangspunkt i selskabernes afregninger af skat for indkomståret De resterende skatteindtægter vedrører dækningsafgift på offentlige ejendomme og forretningsejendomme. Dækningsafgift af offentlige ejendomme er fastsat ved lov, mens dækningsafgift af forretningsejendomme opkræves af forskelsværdien på forretningsejendomme (det vil sige af bygningsværdien) med en af Byrådet fastsat promille. I Hillerød Kommune er den vedtagne promille 9,400. Det samlede provenu af dækningsafgifter forventes at udgøre 51,1 mio. kr. i Tilskud og udligning Idet kommunerne har forskellige skattegrundlag og udgiftsbehov, men skal sikre borgerne en ensartet service på tværs af kommunegrænser, er der et tilskuds- og

8 8 udligningssystem, som sikrer kommunerne et nogenlunde ensartet indtægtsgrundlag. Ca. 7,0 % af Hillerød Kommunes samlede indtægter kommer fra tilskud og udligning. I 2014 udgjorde 9,3 % af kommunens indtægter tilskuds- og udligningsbeløb. Det betyder, at Hillerød Kommune har en større fremgang i skattegrundlaget end landgennemsnittet og derfor får en mindre andel af det samlede beløb der fordeles i tilskudssystemet ud fra hvor stort et skattegrundlag kommunernes har i forhold til deres forventede udgiftsbehov. Med andre ord er denne forskel blevet mindre i Hillerød Kommune fra 2014 til 2015 i forhold til de øvrige kommuner. Systemet består primært af en lands- og hovedstadsudligning hvor Hillerød Kommune modtager 57,1 mio. kr. og et statstilskud på 96,0 mio. kr. Herudover modtager Hillerød Kommune et beskæftigelsestilskud der finansierer kommunens udgifter til de forsikrede ledige på i alt 65,7 mio. kr. Endeligt er der en række mindre tilskuds- og udligningsordninger. Hillerød Kommune bidrager samlet set med 49,2 mio. kr. til disse ordninger. Det primære bidrag kan henføres til udligning af selskabsskat hvor Hillerød Kommune i 2014 bidrager med 31,9 mio.kr. til andre kommuner. Dette skyldes at Hillerød Kommunes indtægter fra selskabsskat er højere end landsgennemsnittet. Endelig modtager Hillerød Kommune tilskud til specifikke formål. I 2015 udgør disse tilskud 36,1 mio. kr. hvoraf 17,2 er tilskud til styrkelse af kommunens likviditet. De samlede indtægter fra tilskud og udligning forventes at udgøre 205,7 mio. kr. i 2015 og er fordelt som vist nedenfor. Tabel 4: Indtægter fra tilskud og udligning i budget 2015 i mio. kr Samlet resultat Kommunal udligning Statstilskud til kommuner Udligning af selskabskat Udligning vedrørende udlændinge Kommunalt udviklingsbidrag Bidrag og tilskud vedrørende kom- muner i hovedstadsområdet Beskæftigelsestilskud Bidrag og tilskud vedrørende tilskudtil kommuner med en høj Tilskud til bedre kvalitet i dag- tilbud Tilskud til et generelt løft af ældreplejen Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen Tilskud til omstilling af folkeskolen Tilskud til styrkelse af kommunal likviditet Renter Under posten renter budgetteres med renter af kassebeholdningen, renteindtægter og udgifter på kortfristede og langfristede tilgodehavender, samt kursgevinster og tab. De samlede renteudgifter forventes at udgøre 25,3 mio. kr. i 2015.

9 9 Anlæg Anlægsopgaverne er ikke opdelt i overordnede rammer som det er tilfældet på driftsområdet, da det er Økonomiudvalget der fastsætter de enkelte anlægsprojekter og dermed anlægsrammen. (Økonomiudvalget fungerer dermed også som Byggeudvalg). Der bliver afsat et rådighedsbeløb til hvert enkelt anlægsprojekt, som efterfølgende bliver meddelt som anlægsbevilling ved projektets start, hvor bevilling er forstået som en tilladelse til at afholde udgiften. Anlægsplanen giver en samlet oversigt over igangværende og vedtagne anlægsprojekter. De samlede anlæg fremgår af tabellen nedenfor. Tabel 5: Anlægsplan netto i mio. kr., fordelt på hovedområder Note: det negative anlægsbudget i 2015 for Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger skyldes salgsindtægt vedr. Solrødgård på 75,0 mio. kr. Kapitalbevægelser Årets resultat forventes at udgøre et overskud på 39,7 mio. kr. Der er budgetteret med en låneoptagelse på 62,0 mio. kr. og med afdrag på lån på 52,8 mio. kr. samt finansforskydninger på 6,7 mio. kr. Samlet set betyder dette, at der budgetteres med en likviditetsopbygning på 42,2 mio. kr. i Ved udgangen af 2015 forventes kassebeholdningen at udgøre 112,6 mio. kr. Lånoptagelse Kommunen har budgetteret med en samlet låneramme på 62,0 mio. kr. i 2015, 13,5 mio. kr. i 2016, 16,5 mio. kr. i 2017 og 5 mio. kr. i Kvalitetsfondsmidler på 16,3 mio. kr. til investeringer på ældre og sundhedsområdet, på dagtilbud samt på folkeskoleområdet i Årligt lån på 15,0 mio. kr. i investeringer i energibesparende foranstaltninger. 5,5 mio. kr. i 2014 til styrkelse af kommunens likviditet 5,0 mio. kr. vedr. kommunens udlæg til Lån til betaling af ejendomsskat Investeringer i fremtiden Et væsentligt tema i budget er, hvordan kommunen sikrer, at der er plads til investeringer. Kommunens kasse Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger -44,0 20,1 35,4 48,3 Transport og infrastruktur 30,6 20,6 25,2 25,0 Undervisning og kultur 23,4 16,2 17,5 0,0 Sundhedsområdet 59,4 22,1 0,0 0,0 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 1,3 0,5 0,3 0,1 Fællesudgifter og administration m.v 2,9 0,4 0,4 0,2 Hillerød Kommune har en målsætning om at kommunens beholdning af penge, som opgøres som den gennemsnitlige beholdning af penge, målt som indeståender i bank, løbende skal udgøre 100 mio. kr. I vedtaget budget 2015 er der en yderligere forudsætning om at kommunens kassebeholdning i gennemsnit skal stige med 14,2 mio. kr. årligt frem til 2018 for at kommunen har råd til at prioritere udviklingen af en ny bydel i Hillerød Syd.

10 10 Gennemsnitslikviditeten skal ultimo året herved ligge over 112,6 mio. kr. i 2015, i 2016 over 126,4 mio. kr, i 2017 over 125,4 mio. kr. og i 2018 over 127,3 mio. kr. Budgetforudsætninger I det følgende gives en kort redegørelse for en række af de budgetforudsætninger, der ligger til grund for udarbejdelsen af det vedtagne budget 2015, samt en række udvalgte faktorer der er rammesættende for den kommunale økonomi. Pris- og lønstigninger Driftsrammerne er prisfremskrevet med udgangspunkt i Kommunernes Landsforenings udmeldte fremskrivningssatser. Den gennemsnitlige prisfremskrivningssats fra 2014 til 2015 er på 2,0 pct. Anvendt prisfremskrivning vedr. budget Art Artstekst Lønninger 2,00 2,00 2,00 2, Fødevarer 2,20 1,61 1,61 1, Brændsel og drivmidler 3,00 1,61 1,61 1, Anskaffelser 1,00 1,61 1,61 1, Øvrige varekøb 0,90 1,61 1,61 1, Tjenesteydelser uden moms 2,10 2,10 2,10 2, Entreprenør- og håndværkerydelser 0,90 0,90 0,90 0, Betalinger til staten 1,97 1,97 1,97 1, Betalinger til kommuner 1,97 1,97 1,97 1, Betalinger til regioner 1,76 1,76 1,76 1, Øvrige tjenesteydelser m.v. 2,10 2,10 2,10 2, Tjenestemandspensioner m.v. 2,00 2,00 2,00 2, Overførsler til personer 1,50 1,50 1,50 1, Øvrige tilskud og overførsler 2,00 2,00 2,00 2, Egne huslejeindtægter 1,97 1,97 1,97 1, Salg af produkter og ydelser 1,97 1,97 1,97 1, Betalinger fra staten 1,97 1,97 1,97 1, Betalinger fra kommuner 1,97 1,97 1,97 1, Betalinger fra regioner 1,97 1,97 1,97 1, Øvrige indtægter 1,97 1,97 1,97 1, Statstilskud 1,50 1,50 1,50 1,50 Der er enkelte arter, primært indtægtsarter, der ikke fremskrives. Befolkningsudvikling En af de faktorer som er bestemmende for udviklingen i såvel kommunens indtægter som udgifter er den demografiske udvikling. For eksempel vil flere borgere i den erhvervsaktive alder øge skatteindtægterne. De enkelte tilskudsbeløb i tilskuds- og udligningssystemet bliver beregnet på baggrund af kommunens udgiftsbehov som påvirkes af demografien. Flere børn og unge stiller krav om flere dagtilbud og pladser i folkeskolen, mens flere ældre skaber behov for hjemmepleje og plejehjemspladser.

11 11 De økonomiske rammer (kommunens udgifter til drift fordelt på aktivitetsområder) bliver årligt reguleret i forhold til den demografiske udvikling i henhold til kommunens normbudgetter og tildelingsmodeller. Endeligt stiller den demografiske udvikling krav til kommunens anlægsplan. Figuren nedenfor viser den demografiske udvikling i Hillerød Kommune baseret på kommunens egen befolkningsprognose for 2015 og frem. Tabel 6: Forventet demografisk vækst jf. kommunens befolkningsprognose År Pct. I alt ,1% 0-5 årige ,3% 6-16 årige ,0% årige ,5% årige ,7% årige ,4% årige ,6% ,0% Den nye befolkningsprognose viser, at vi samlet fremover bliver flere borgere i Hillerød kommune. Fra 2014 til 2025 forventes der alt i alt en stigning på 4904 borgere. Denne stigning dækker over store udsving i de enkelte aldersgrupper. Forudsætninger for befolkningsprognosen Den væsentligste påvirkelige parameter for Hillerød kommunes befolkningsprognose er forventningerne til boligudbygningen i Hillerød kommune. I nedenstående oversigt ses forventningerne til boligudbygningen, som fremgår af boligprognosen 2014 vedtaget af byrådet januar I forhold til sidste års prognose er forventningerne til boligudbygningen reduceret væsentligt i 2014, medens der i resten af perioden mere er tale om forskydninger mellem årene. Tallene fra boligprognosen indgår først i befolkningsprognosen året efter byggeriet. Det vil sige, at de 114 boliger som forventes opført i 2014 regnes rent prognosemæssigt som indflytningsklare primo i Tabel 7: Boligprognosen i Hillerød Kommune 2014 Skoledistrikt Frederiksborg Byskole Grønnevang Skole Hanebjerg Skole Hillerød Vest Skolen Hillerødsholm skolen Kornmarkskolen Sophienborgskolen (spredt fortætning) I alt

Forudsætninger for budgettet

Forudsætninger for budgettet Forudsætninger for budgettet Byrådet har tre overordnede målsætninger, som danner rammerne om udarbejdelsen af budgettet: Serviceudgifter, anlægsudgifter og beskatning skal være i overensstemmelse med

Læs mere

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 2 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Generelle bemærkninger til budget... 6 Det skattefinansierede og brugerfinansierede område... 18 Hovedoversigt

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1 Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger og taloversigter Bind 1 Vi har styr på omkostningerne men har store udfordringer forude Ikast-Brande Kommunes Budget 2015-2018, hviler

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager.

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager. Forord Med budgettet for 2015 har Byrådet lagt en plan for kommunens service i de kommende år. Planen bygger på de beslutninger, som byrådet tidligere har truffet, og planen angiver nye prioriteringer

Læs mere

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 13 Erhvervsudvalg

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1 Økonomisk politik/strategi... 4 2. Resultatoversigt 2014-17... 4 3. Indtægtsbudgettet... 6 3.1 Skatter, udligning og tilskud...

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design:

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design: Årsberetning 2013 Side 2 Årsberetning 2013 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger til regnskab 2013... 4 Regnskab 2013... 10 Regnskabsopgørelse... 11 Finansieringsoversigt... 12 Balance...

Læs mere

BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb

BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb Indholdsfortegnelse Hovedoversigt for det skattefinansierede budget 2009 2012... 1 Driftsoverskud på 13 mio.kr....

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 219 - udigning, skatter m.v. Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Baggrund Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2 Budgetaftalen for år 2009... 3-5 Generelle bemærkninger til budget 2009 2012... 5-15 Tilskud og udligningsordninger... 16-18

Læs mere

Budget 2015. Budgetoverslag 2016 2017 2018. - i detaljer

Budget 2015. Budgetoverslag 2016 2017 2018. - i detaljer overslag 2016 2017 2018 - i detaljer Indledning Hermed foreligger og budgetoverslag 2016-2018 for Silkeborg Kommune. tet består af to dele: En kort udgave med titlen i overblik, som primært retter sig

Læs mere

Budget 2013. Budgetoverslag 2014 2015 2016. - i overblik

Budget 2013. Budgetoverslag 2014 2015 2016. - i overblik Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2015 2016 - i overblik Forord Alle partier i Silkeborg Byråd står bag Silkeborg Kommunes budget for 2013 og overslagsårene 2014 til 2016, som blev endeligt vedtaget den

Læs mere

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. Renter Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2015 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 2.496.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Budgetlægning 2015 2018

Budgetlægning 2015 2018 Budgetlægning 2015 2018 Budgetredegørelse Odder Rådhus, juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3-6 Driftsoverskud på 44,5 mio. kr. i 2015... 7-8 Hovedoversigt for perioden 2013 2018... 9 Budgetforudsætninger...

Læs mere

Budget 2014. Budgetoverslag 2015 2016 2017. - i detaljer. Donation Jorn, Silkeborg

Budget 2014. Budgetoverslag 2015 2016 2017. - i detaljer. Donation Jorn, Silkeborg overslag - i detaljer Donation Jorn, Silkeborg Indledning Hermed foreligger og budgetoverslag - for Silkeborg Kommune. tet består af to dele: En kort udgave med titlen i overblik, som primært retter sig

Læs mere

Forord... 2 Nøgletal... 3. Del 1 - Beretning... 4

Forord... 2 Nøgletal... 3. Del 1 - Beretning... 4 Økonomiforvaltningen NOTAT Årsrapport 2007 Forord... 2 Nøgletal... 3 Del 1 - Beretning... 4 Økonomiske målsætninger... 4 Økonomiske rammer... 6 Årets resultat... 7 Udvikling på nøgleområder... 9 Befolkningsudvikling

Læs mere

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 1 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 3 1.1. Indledning... 6 1.2. Ledelsens påtegning... 7 1.3. Hovedkonklusioner

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 7 Kommunens årsberetning... 8 Anvendt regnskabspraksis... 16 Regnskabsopgørelse...

Læs mere