Generelle bemærkninger til budget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle bemærkninger til budget 2015-2018"

Transkript

1 Generelle bemærkninger til budget Hillerød Kommunes budget bestemmes af Byrådets beslutning om serviceniveau og skatter for budgetperioden En lang række andre faktorer har også betydning for Hillerød Kommunes økonomi. Aftalen mellem KL og Staten om kommunernes økonomi bestemmer de rammevilkår, der gælder for kommunens skatteudskrivning og udgifter til serviceydelser. Endeligt bestemmes kommunens økonomi af antallet af skatteborgere i kommunen, antallet af skolebørn, antal ældre der har brug for hjælp m.m. Aftalen om kommunernes økonomi for 2015 Kommunernes Landsforening (KL) og Staten indgik den 3. juni 2014 en aftale om kommunernes økonomi for De penge kommunerne har til service i 2015 ligger i udgangspunktet 4,1 mia. kr. over niveauet i kommuneaftalen for Kommunens overordnede styringsindikatorer Budget bygger på en række styringsindikatorer som udstikker de overordnede mål for den økonomiske styring i Hillerød Kommune, såvel i forhold til budget som budgetopfølgning og regnskab. De overordnede mål vedtaget med budgetforliget og er opsummeret i boksen nedenfor: o Resultatet af den ordinære drift skal være positivt og minimum udgøre 50 mio. kr. pr. år., således at der tilvejebringes et råderum til finansiering af anlægsaktiviteter o Årets resultat skal være positivt o Den langfristede gæld skal nedbringes både opgjort pr. borger og samlet set o Kommunens gennemsnitlige likviditet opgjort efter kassekreditreglen skal i 2015 ligge over 100 mio. kr., som er i tråd med regeringens vejledende ramme på kr. pr. borger. Dertil øges likviditeten med 14,2 mio. kr. i hvert af årene I 2015 skal gennemsnitslikviditeten ultimo året være over 112,6 mio. kr., i 2016 over 126,4 mio. kr., i 2017 over 125,4 mio. kr. og i 2018 over 127,3 mio. kr. Såfremt den gennemsnitlige likviditet falder til under 75 mio.kr. skal byrådet umiddelbart igangsætte handlinger, som retter op på likviditeten ved f.eks. at udskyde anlæg, sælge jord/ejendomme eller spare på driften o Kommunens serviceudgiftsramme i vedtaget budget skal overholdes i regnskabet o Virkningen på gennemsnitslikviditeten opgjort efter kassekreditreglen skal fremgå af sager om overførsel af centrale puljemidler og decentrale driftsmidler samt budgetopfølgningssager o I forbindelse med budgetvedtagelsen fastsættes mål for bedre ressourceanvendelse o Anlægsplanen, inklusiv afledt drift, er tilpasset det finansielle råderum i budgetperioden o Jordsalg budgetteres alene, hvor der foreligger en endeligt bindende aftale o Byrådets mål er, at der hvert år skal være overførselsadgang for decentrale enheder af mindreforbrug på driften fra indeværende budgetår til kommende budgetår, og derfor afsætter parterne den fornødne finansiering i budgettet. Dermed kan de budgetansvarlige søge om at få overført driftsmidler i februar måned i det kommende budgetår. Forligspartierne er enige om, at der kan overføres mindreforbrug på serviceudgiftsbelagte områder inden for en ramme på maksimalt 5 mio. kr. og for puljemidler indenfor en ramme på maksimalt 10 mio. kr.

2 2 Hillerød Kommunes budget for Med budgetforliget for sikrer forligspartierne penge til udvikling af den nye bydel Favrholm med ny station og nyt sygehus, nye renoveringsopgaver på flere af kommunens skoler, midler til udvikling af bymidten i Hillerød og til trafikale forbedringer. Forliget indebærer også besparelser på administrationen og generelle besparelser på 2 % på kommunens serviceområder. Budgettet bygger på en økonomisk styring, hvor det bærende element er, at kommunen overholder aftalen om kommunernes økonomi med hensyn til udgifterne til service samt sikrer, at kravet til udviklingen i kommunens likviditet i hele budgetperioden frem til 2018 overholdes. Det samlede budget for perioden fremgår af budgetoversigten i tabel 1. Hillerød Kommunes samlede udgifter i budget 2015 udgør 2.859,3 mio. kr. og fordeler sig på udgifter til service, overførsler (det lovbundne område) og investeringer i anlæg. Udgifterne fordeler sig som vist i diagrammet nedenfor. Diagram 1: Kommunens udgifter i 2015 i mio. kr., fordelt på udgiftstyper i mio. kr. Note: sum i diagram afviger med -4,4 mio. kr. og skyldes primært takstregulering Øvrige omfatter udgifter til aktivitetsbaseret medfinansiering inden for sundhedsloven, ældreboliger, dagpenge til forsikrede ledige samt refusion af særligt dyre enkeltsager. Hillerød Kommunes samlede serviceudgifter i budget 2015 udgør 2.134,158 mio. kr. Kommunens serviceudgifter fordeler sig som vist nedenfor.

3 3 Diagram 2: Kommunens udgifter til service i 2015 i mio. kr., fordelt på hovedområder. Note: sum i diagram afviger med 3,358 mio. kr. og skyldes primært takstregulering (-4,4 mio. kr.) samt overførsel af digitaliserings- og velfærdspuljer fra anlæg til drift samt finansiering af en itopnormering (i alt +7,7 mio. kr.). De samlede udgifter til overførsler på de lovbundne områder udgør 402,745 mio. kr. og er fordelt på overførselsområder som vist nedenfor. Diagram 3: Kommunens udgifter til overførsler i 2015 i mio. kr., fordelt på overførselstyper. På anlægsområdet er der i budgetperioden samlet set prioriteret 305,785 mio. kr. til investeringer. Heri er medregnet provenu for salg af Solrødgård på 75,0 mio. kr. i Anlægsmidlerne prioriteres blandt andet til investeringer i hal i Brødeskov, renovering af kommunale bygninger (herunder investeringer i energibesparende foranstaltninger), til sikre skoleveje og udbygning af cykelstier, samt renovering af veje. Der er herudover sikret finansiering, samt opbygning af likviditet til udvikling af Hillerød Syd.

4 4 Budgetperiodens investeringer fordelt på hovedkonti fremgår nedenfor. Se endvidere anlægsplanen i tabel 5. Diagram 4: Kommunens udgifter til anlæg i i mio. kr., fordelt på hovedområder.

5 5 Budgetoversigten Tabel 1: Oversigt over vedtaget budget Mio.kr., netto, årets priser Budget DRIFTS OG ANLÆGSUDGIFTER: Skatter , , , ,208 Tilskud og udligning -205, , , ,204 Driftsudgifter 2.785, , , ,825 Renter 25,320 25,271 25,223 25,173 Resultat af ordinær drift -113, , , ,414 Anlægsudgifter 73,511 79,871 78,816 73,587 Skattefinansieret område ialt -39,685-58, , ,827 Pris og lønskøn i alt 0,000 55, , ,736 Årets resultat -39,685-2,782-15,448-7,091 KAPITALBEVÆGELSER: Årets resultat -39,685-2,782-15,448-7,091 Låneoptagelse -62,000-13,500-16,500-5,000 Afdrag på lån 52,810 52,859 54,020 54,070 Finansforskydninger 6,681 11,912 2,624 2,624 Ændring af likviditet ('POSITIVT TAL er lig med forbrug af likvider) -42,194 48,489 24,696 44,603 + = udgift/underskud - = indtægt/overskud NØGLETAL: Skatteprocent 25,6 25,6 25,6 25,6 Grundskyldspromille 20,65 20,65 20,65 20,65 Langfristet gæld - skattefinans. 745,4 706,1 668,5 619,5 Udmeldt serviceramme fra KL 27/ , , , ,1 Udgifter indenfor servicerammen 2.130, , , ,6 + = udgift/underskud - = indtægt/overskud Mindreforbrug på af servicerammen -21,3-34,4-30,8-31,5 Serviceudgifter, pr. 20/ , , , ,3 Serviceudgifter, Finansieringsforslag -27,3-41,1-41,1-41,1 Serviceudgifter, Aktivitetsudvidelser og afledt drift 5,7 7,4 7,4 7,4

6 6 Driftsrammerne Hillerød Kommune styrer økonomisk efter principperne i mål- og rammestyring. Driftsbudgettet er opdelt i 19 aktivitetsområder. Til hvert aktivitetsområde er der knyttet en økonomisk nettoramme og en række kvalitetsmålsætninger. De økonomiske nettorammer fremgår af tabel 2. Tabel 2: Budget i 2015-pris i 1000 kr. Regnskabsår Oprindeligt budget 1000 kr. Oprindeligt budget 1000 kr. Oprindeligt budget 1000 kr. Note: sum i tabel afviger med -4,452 mio. kr. og skyldes takstregulering. Oprindeligt budget 1000 kr. Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Økonomiudvalg Administration Ejendomme Rengøring - Bestiller Rengøring - Udfører Drift & Service ØKU Miljø- og teknikudvalg Drift & Service MTU By og Miljø Arbejdsmarkedsudvalg Ungdommens Uddannelsesvejledning Jobcenter Sociale Ydelser Sundheds- og Socialudvalget Borger- og Socialservice Sundhed Seniorudvalget Ældre Børne og familieudvalg Dagtilbud børn Skoler Kriminalpræv.- og boligsociale aktivitet Familier Kultur- og Fritidsudvalget Kultur og Fritid Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysning Det økonomiske ansvar for et aktivitetsområdes ramme ligger hos det stående udvalg, som dermed har kompetencen til at omplacere midler inden for den givne økonomiske ramme jf. Hillerød Kommunes principper for Økonomistyring.

7 7 Kommunens indtægter De samlede kommunale indtægter består af indtægter fra skatter samt tilskud og udligning. Kommunens indtægter i budget 2015 er baseret på det statsgaranterede grundlag for skatter, tilskud og udligning. Skattesatser på indkomst, grundskyld, dækningsafgifter samt den kirkelige ligning er uændrede i forhold til De samlede indtægter udgør i budget ,3 mio. kr. jf. budgetoversigten ovenfor. Skatter Tabel 3: Indtægter fra skatter i budget 2015 i mio. kr. Samlet resultat , Kommunal indkomstskat 25,60 procent , Afregning af selskabskat m.v. -128, Kommunens andel af skat af dødsboer -2, Grundskyld 20,650 promille -254, Dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi -7, Dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsbeløb -6, Dækningsafgift af forretningsejendommes forskelsbeløb 9,400 promille -37,0 Indkomstskatten er beregnet på baggrund af statens udmeldte udskrivningsgrundlag. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er baseret på de endeligt lignede indkomster for 2012 ganget med en af Finansministeriet skønnet vækst fra 2012 til 2015 som udgør 10 %. Provenuet på 2.282,3 mio. kr. er beregnet ud fra et udskrivningsgrundlag på 8.915,2 mio. kr., og en skatteprocent på 25,6. Indtægten på grundskyld er beregnet på baggrund af de udmeldte grundværdier. Grundværdierne udgør ,1 mio. kr. for almindelige ejendomme samt 692,6 mio. kr. for landbrugsejendomme. Med en vedtaget grundskyldspromille på 20,650 for almindelige ejendomme og 5,85 promille for produktionsjord, i alt grundskyld på 254,3 mio. kr. Selskabsskatten er budgetlagt med 128,7 mio. kr. Selskabsskatten beregnes på baggrund af regnskabsåret 3 år tidligere. Selskabsskatterne for 2015 er altså beregnet med udgangspunkt i selskabernes afregninger af skat for indkomståret De resterende skatteindtægter vedrører dækningsafgift på offentlige ejendomme og forretningsejendomme. Dækningsafgift af offentlige ejendomme er fastsat ved lov, mens dækningsafgift af forretningsejendomme opkræves af forskelsværdien på forretningsejendomme (det vil sige af bygningsværdien) med en af Byrådet fastsat promille. I Hillerød Kommune er den vedtagne promille 9,400. Det samlede provenu af dækningsafgifter forventes at udgøre 51,1 mio. kr. i Tilskud og udligning Idet kommunerne har forskellige skattegrundlag og udgiftsbehov, men skal sikre borgerne en ensartet service på tværs af kommunegrænser, er der et tilskuds- og

8 8 udligningssystem, som sikrer kommunerne et nogenlunde ensartet indtægtsgrundlag. Ca. 7,0 % af Hillerød Kommunes samlede indtægter kommer fra tilskud og udligning. I 2014 udgjorde 9,3 % af kommunens indtægter tilskuds- og udligningsbeløb. Det betyder, at Hillerød Kommune har en større fremgang i skattegrundlaget end landgennemsnittet og derfor får en mindre andel af det samlede beløb der fordeles i tilskudssystemet ud fra hvor stort et skattegrundlag kommunernes har i forhold til deres forventede udgiftsbehov. Med andre ord er denne forskel blevet mindre i Hillerød Kommune fra 2014 til 2015 i forhold til de øvrige kommuner. Systemet består primært af en lands- og hovedstadsudligning hvor Hillerød Kommune modtager 57,1 mio. kr. og et statstilskud på 96,0 mio. kr. Herudover modtager Hillerød Kommune et beskæftigelsestilskud der finansierer kommunens udgifter til de forsikrede ledige på i alt 65,7 mio. kr. Endeligt er der en række mindre tilskuds- og udligningsordninger. Hillerød Kommune bidrager samlet set med 49,2 mio. kr. til disse ordninger. Det primære bidrag kan henføres til udligning af selskabsskat hvor Hillerød Kommune i 2014 bidrager med 31,9 mio.kr. til andre kommuner. Dette skyldes at Hillerød Kommunes indtægter fra selskabsskat er højere end landsgennemsnittet. Endelig modtager Hillerød Kommune tilskud til specifikke formål. I 2015 udgør disse tilskud 36,1 mio. kr. hvoraf 17,2 er tilskud til styrkelse af kommunens likviditet. De samlede indtægter fra tilskud og udligning forventes at udgøre 205,7 mio. kr. i 2015 og er fordelt som vist nedenfor. Tabel 4: Indtægter fra tilskud og udligning i budget 2015 i mio. kr Samlet resultat Kommunal udligning Statstilskud til kommuner Udligning af selskabskat Udligning vedrørende udlændinge Kommunalt udviklingsbidrag Bidrag og tilskud vedrørende kom- muner i hovedstadsområdet Beskæftigelsestilskud Bidrag og tilskud vedrørende tilskudtil kommuner med en høj Tilskud til bedre kvalitet i dag- tilbud Tilskud til et generelt løft af ældreplejen Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen Tilskud til omstilling af folkeskolen Tilskud til styrkelse af kommunal likviditet Renter Under posten renter budgetteres med renter af kassebeholdningen, renteindtægter og udgifter på kortfristede og langfristede tilgodehavender, samt kursgevinster og tab. De samlede renteudgifter forventes at udgøre 25,3 mio. kr. i 2015.

9 9 Anlæg Anlægsopgaverne er ikke opdelt i overordnede rammer som det er tilfældet på driftsområdet, da det er Økonomiudvalget der fastsætter de enkelte anlægsprojekter og dermed anlægsrammen. (Økonomiudvalget fungerer dermed også som Byggeudvalg). Der bliver afsat et rådighedsbeløb til hvert enkelt anlægsprojekt, som efterfølgende bliver meddelt som anlægsbevilling ved projektets start, hvor bevilling er forstået som en tilladelse til at afholde udgiften. Anlægsplanen giver en samlet oversigt over igangværende og vedtagne anlægsprojekter. De samlede anlæg fremgår af tabellen nedenfor. Tabel 5: Anlægsplan netto i mio. kr., fordelt på hovedområder Note: det negative anlægsbudget i 2015 for Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger skyldes salgsindtægt vedr. Solrødgård på 75,0 mio. kr. Kapitalbevægelser Årets resultat forventes at udgøre et overskud på 39,7 mio. kr. Der er budgetteret med en låneoptagelse på 62,0 mio. kr. og med afdrag på lån på 52,8 mio. kr. samt finansforskydninger på 6,7 mio. kr. Samlet set betyder dette, at der budgetteres med en likviditetsopbygning på 42,2 mio. kr. i Ved udgangen af 2015 forventes kassebeholdningen at udgøre 112,6 mio. kr. Lånoptagelse Kommunen har budgetteret med en samlet låneramme på 62,0 mio. kr. i 2015, 13,5 mio. kr. i 2016, 16,5 mio. kr. i 2017 og 5 mio. kr. i Kvalitetsfondsmidler på 16,3 mio. kr. til investeringer på ældre og sundhedsområdet, på dagtilbud samt på folkeskoleområdet i Årligt lån på 15,0 mio. kr. i investeringer i energibesparende foranstaltninger. 5,5 mio. kr. i 2014 til styrkelse af kommunens likviditet 5,0 mio. kr. vedr. kommunens udlæg til Lån til betaling af ejendomsskat Investeringer i fremtiden Et væsentligt tema i budget er, hvordan kommunen sikrer, at der er plads til investeringer. Kommunens kasse Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger -44,0 20,1 35,4 48,3 Transport og infrastruktur 30,6 20,6 25,2 25,0 Undervisning og kultur 23,4 16,2 17,5 0,0 Sundhedsområdet 59,4 22,1 0,0 0,0 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 1,3 0,5 0,3 0,1 Fællesudgifter og administration m.v 2,9 0,4 0,4 0,2 Hillerød Kommune har en målsætning om at kommunens beholdning af penge, som opgøres som den gennemsnitlige beholdning af penge, målt som indeståender i bank, løbende skal udgøre 100 mio. kr. I vedtaget budget 2015 er der en yderligere forudsætning om at kommunens kassebeholdning i gennemsnit skal stige med 14,2 mio. kr. årligt frem til 2018 for at kommunen har råd til at prioritere udviklingen af en ny bydel i Hillerød Syd.

10 10 Gennemsnitslikviditeten skal ultimo året herved ligge over 112,6 mio. kr. i 2015, i 2016 over 126,4 mio. kr, i 2017 over 125,4 mio. kr. og i 2018 over 127,3 mio. kr. Budgetforudsætninger I det følgende gives en kort redegørelse for en række af de budgetforudsætninger, der ligger til grund for udarbejdelsen af det vedtagne budget 2015, samt en række udvalgte faktorer der er rammesættende for den kommunale økonomi. Pris- og lønstigninger Driftsrammerne er prisfremskrevet med udgangspunkt i Kommunernes Landsforenings udmeldte fremskrivningssatser. Den gennemsnitlige prisfremskrivningssats fra 2014 til 2015 er på 2,0 pct. Anvendt prisfremskrivning vedr. budget Art Artstekst Lønninger 2,00 2,00 2,00 2, Fødevarer 2,20 1,61 1,61 1, Brændsel og drivmidler 3,00 1,61 1,61 1, Anskaffelser 1,00 1,61 1,61 1, Øvrige varekøb 0,90 1,61 1,61 1, Tjenesteydelser uden moms 2,10 2,10 2,10 2, Entreprenør- og håndværkerydelser 0,90 0,90 0,90 0, Betalinger til staten 1,97 1,97 1,97 1, Betalinger til kommuner 1,97 1,97 1,97 1, Betalinger til regioner 1,76 1,76 1,76 1, Øvrige tjenesteydelser m.v. 2,10 2,10 2,10 2, Tjenestemandspensioner m.v. 2,00 2,00 2,00 2, Overførsler til personer 1,50 1,50 1,50 1, Øvrige tilskud og overførsler 2,00 2,00 2,00 2, Egne huslejeindtægter 1,97 1,97 1,97 1, Salg af produkter og ydelser 1,97 1,97 1,97 1, Betalinger fra staten 1,97 1,97 1,97 1, Betalinger fra kommuner 1,97 1,97 1,97 1, Betalinger fra regioner 1,97 1,97 1,97 1, Øvrige indtægter 1,97 1,97 1,97 1, Statstilskud 1,50 1,50 1,50 1,50 Der er enkelte arter, primært indtægtsarter, der ikke fremskrives. Befolkningsudvikling En af de faktorer som er bestemmende for udviklingen i såvel kommunens indtægter som udgifter er den demografiske udvikling. For eksempel vil flere borgere i den erhvervsaktive alder øge skatteindtægterne. De enkelte tilskudsbeløb i tilskuds- og udligningssystemet bliver beregnet på baggrund af kommunens udgiftsbehov som påvirkes af demografien. Flere børn og unge stiller krav om flere dagtilbud og pladser i folkeskolen, mens flere ældre skaber behov for hjemmepleje og plejehjemspladser.

11 11 De økonomiske rammer (kommunens udgifter til drift fordelt på aktivitetsområder) bliver årligt reguleret i forhold til den demografiske udvikling i henhold til kommunens normbudgetter og tildelingsmodeller. Endeligt stiller den demografiske udvikling krav til kommunens anlægsplan. Figuren nedenfor viser den demografiske udvikling i Hillerød Kommune baseret på kommunens egen befolkningsprognose for 2015 og frem. Tabel 6: Forventet demografisk vækst jf. kommunens befolkningsprognose År Pct. I alt ,1% 0-5 årige ,3% 6-16 årige ,0% årige ,5% årige ,7% årige ,4% årige ,6% ,0% Den nye befolkningsprognose viser, at vi samlet fremover bliver flere borgere i Hillerød kommune. Fra 2014 til 2025 forventes der alt i alt en stigning på 4904 borgere. Denne stigning dækker over store udsving i de enkelte aldersgrupper. Forudsætninger for befolkningsprognosen Den væsentligste påvirkelige parameter for Hillerød kommunes befolkningsprognose er forventningerne til boligudbygningen i Hillerød kommune. I nedenstående oversigt ses forventningerne til boligudbygningen, som fremgår af boligprognosen 2014 vedtaget af byrådet januar I forhold til sidste års prognose er forventningerne til boligudbygningen reduceret væsentligt i 2014, medens der i resten af perioden mere er tale om forskydninger mellem årene. Tallene fra boligprognosen indgår først i befolkningsprognosen året efter byggeriet. Det vil sige, at de 114 boliger som forventes opført i 2014 regnes rent prognosemæssigt som indflytningsklare primo i Tabel 7: Boligprognosen i Hillerød Kommune 2014 Skoledistrikt Frederiksborg Byskole Grønnevang Skole Hanebjerg Skole Hillerød Vest Skolen Hillerødsholm skolen Kornmarkskolen Sophienborgskolen (spredt fortætning) I alt

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2 Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI 1001 Renteindtægter 1001 Renteindtægter OPGAVEOMRÅDER Finansielle indtægter: Renter af likvide aktiver Renter af tilgodehavender Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheden ØKONOMI Renter: i 1.000 kr.

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Økonomiudvalget 1. behandling af budget 2013-2016 Den 27. august 2012 Bilag A Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Indsættes i budgetmappen Afsnit 7 1 HVIDOVRE KOMMUNE Central- og

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

Forudsætninger for budgettet

Forudsætninger for budgettet Forudsætninger for budgettet Byrådet har tre overordnede målsætninger, som danner rammerne om udarbejdelsen af budgettet: Serviceudgifter, anlægsudgifter og beskatning skal være i overensstemmelse med

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET 2015 Vedtagelse af tidsplan og procedure Ferie KL Borgmestermøde Basisbudget til fagudvalgene Mini budgetseminar KL Borgmestermøde KL Borgmestermøde HovedMED

Læs mere

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. Renter Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2015 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 2.496.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Budgetnotat August 2015

Budgetnotat August 2015 1. Indledning Budgetnotat August 2015 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2016-19 og giver et overblik over de problemer og handlingsmuligheder, der skal afklares

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 69.703.400-2.879.176.300-2.809.472.900 01 Renter 25.979.900-12.540.000 13.439.900 07 Renter, tilskud,

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Renter. I forbindelse med kommunens strategi om større økonomisk råderum er der i foråret 2015 placeret yderligere 50 mio. kr. i kapitalpleje.

Renter. I forbindelse med kommunens strategi om større økonomisk råderum er der i foråret 2015 placeret yderligere 50 mio. kr. i kapitalpleje. Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2016 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 3.458.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Nedenfor sammenfattes forudsætningerne bag budgettet i følgende generelle afsnit vedr. budget 2015: 1. Aftalen mellem regeringen

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2014-2017

Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Indledning og sammendrag af økonomien Jammerbugt Kommunes budget for 2014 og overslagsårene 2015-17 er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2013. I

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

De kommunale og regionale budgetter 2014 December 2014. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

De kommunale og regionale budgetter 2014 December 2014. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. De kommunale og regionale budgetter 2014 December 2014 De kommunale og regionale budgetter 2014 December 2014 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Henvendelse om publikationen

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2015 og overslagsårene 2016-2018.

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Indledning og sammendrag af økonomien Jammerbugt Kommunes budget for 2015 og overslagsårene 2016-18 er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2014. I

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING Forsidebilleder: Herning Svømmehal Tjørring skole - læserum HerningCykler.dk Budget 2014 mål, oversigter og bemærkninger

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Den 4. august 2010 Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Indholdsfortegnelse. Indtægter...2 Kvalitetsfondsmidler...8 Sanktioner som gælder for 2011...10 Driftsudgifterne...11 Tekniske korrektioner

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2012-2015. -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne.

BUDGETFORSLAG 2012-2015. -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne. HVIDOVRE KOMMUNE Central- og Kulturforvaltningen Økonomisk Afdeling/PEJ 3. august 2011 Foreløbigt notat BUDGETFORSLAG 2012-2015 -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne. STATUS PÅ BUDGETLÆGNINGEN FOR

Læs mere

Assens Kommune gælden og dens betydning

Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune Økonomi Juli 2013 1 Indledning Denne rapport omhandler Assens Kommunes gæld fra kommunesammenlægningen til i dag. Herudover indgår den nuværende afviklingsprofil

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Oplæg til budgettets 2. behandling: Økonomiudvalget har udarbejdet og godkendt et forslag til budgettet for 2014

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 1 - Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Beskrivelse af ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 2015 Dato: 10. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: CBD@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid.: 00.30.14-G01-21-14 Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

DET KOMMUNALE BUDGET 2006 - NOVEMBER 2006

DET KOMMUNALE BUDGET 2006 - NOVEMBER 2006 DET KOMMUNALE BUDGET - NOVEMBER Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72 26 90 01 E-post: im@im.dk Hjemmeside: www.im.dk Design:

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Generelle bemærkninger. Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger. Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 2 1. Indledning Favrskov Kommunes budget for 2015-18 blev vedtaget 7. oktober 2014. Byrådet besluttede at den tekniske budgetpulje til overførsel mellem årene på 10 mio. kr. i 2015

Læs mere

Budgetnotat August 2010

Budgetnotat August 2010 Budgetnotat August 2010 Økonomi Budget og Regnskab 1. Indledning Rådhuset Ramsherred 5 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2011-14 5700 Svendborg og giver et

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 1 - Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Beskrivelse af ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og

Læs mere

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth Forord Slagelse Kommune udgør den største virksomhed i Slagelse Kommune, med et årligt budget på små 5 mia. kr. Byrådet har derfor gennem sine økonomiske prioriteringer mulighed for at udøve stor indflydelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Renter, finansiering og balanceforskydninger

Renter, finansiering og balanceforskydninger Renter og finansiering mv. Området renter, tilskud, udligning og skatter mv. er opdelt på følgende områder: (netto) Andel i pct. Renter af likvide aktiver -5.169 0,2 Renter af kortfristede tilgodehavender

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2014-18. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 9,0 mio. kr. over hele budgetperioden.

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer: Michael

Læs mere