Notat vedr. finansiel bæredygtighed af en fast Kattegatforbindelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat vedr. finansiel bæredygtighed af en fast Kattegatforbindelse"

Transkript

1 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Borups Allé 177_Postboks 250_2000 Frederiksberg Telefon _Telefax _www.kpmg.dk Notat vedr. finansiel bæredygtighed af en fast KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af KPMG International Cooperative ("KPMG International"), et schweizisk kooperativ, som alle KPMG-firmaer er medlem af. KPMG International yder ikke professionelle services m.v. til kunder. Hvert medlemsfirma er en selvstændig, uafhængig juridisk enhed. Fortegnelse over ejere kan indhentes hos KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

2 Indhold 1 Indledning Sammenfatning Formål og afgrænsning 3 2 Forudsætninger Anlægsinvestering Byggestart og åbningsår Åbningsår Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger Trafikmængde og -vækst Trafikspring Takster: personbiler, lastbiler og bane Finansiering Kapitalstruktur Låneoptagelse Andre finansielle forudsætninger 7 3 Finansiel prognose og analyse Resultatopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Nøgletalsanalyse Delkonklusioner 13 4 Følsomhedsanalyse Forudsætninger - reduceret takster for biler Forudsætninger - ændring i trafikvækst Forudsætninger - landanlæg Resultater af følsomhedsanalysen 15 5 Samlede konklusioner og anbefalinger 16 6 Referenceliste Rapporter Hjemmesider 17 7 Bilag 18 1

3 1 Indledning 1.1 Sammenfatning Dette notat er udarbejdet for i forbindelse med et ønske om at anskue en fast forbindelse over Kattegat ("n") i et finansielt perspektiv: Notatet præsenterer en finansiel analyse af en fast forbindelse for gennem brugerbetaling at servicere de samlede gældsforpligtelser, som er relateret til anlægsinvesteringer samt drift og vedligehold. Analysen er baseret på forudsætninger, hvor størstedelen fremgår af tidligere udarbejdede rapporter, og som er identificeret af Kattegatkomiteén. Analysen tager udgangspunkt i en finansieringsmodel kendt fra de af Sund & Bælt ejede broer ("statsgarantimodel"), hvor egenkapitalen er begrænset til et reguleret minimum og finansieringen består af statsgaranteret fremmedkapital hentet fra de kommercielle kapitalmarkeder. Det er forudsat, at der ikke kræves offentlige tilskud hverken til anlæg eller drift af den faste. Anlægsinvesteringer til etablering af landanlæg som vej og bane indgår ikke i basisscenariet, og finansieres derfor ikke af brugerbetaling på broen. Analysen indeholder et begrænset antal følsomhedsanalyser, som belyser muligheden for tilbagebetaling af gælden i scenarier med mindre trafikvækst, lavere takster for biler samt en antagelse om, at forbindelsen skal finansiere investeringerne forbundet med landanlæg til vej og bane. Konklusion på analysen er, at: n er i stand til at afvikle dets gældsforpligtelser i løbet af 25 år efter åbning for trafik, og derfor fremstår den som værende rentabel driftsøkonomisk set. n kan begynde at afdrage på gældsforpligtelserne 4 år efter åbning og derefter fortsætte kontinuerligt, indtil gælden er helt indfriet i år Fra den begrænsede følsomhedsanalyse fremgår det, at n fremstår som et projekt, hvor gælden kan afvikles under alle de testede scenarier: ved en reduceret trafikvækst på 1,5% efter år 2030 forventes gælden at blive tilbagebetalt på 27 år; ved sænkning af billettaksterne for biler til DKK 450 forlænges tilbagebetalingsperioden med to år i forhold til basisscenariet dermed bliver perioden 27 år; n vil alt andet lige være i stand til at betale for anlægsinvesteringerne i forbindelse med opførelse af landanlægget, dog forlænges tilbagebetalingsperioden til 31 år. Gælden kan stadig tilbagebetales over en periode på 37 år, hvis enten trafikvæksten reduceres fra 2,2% til 1,5% fra år 2030, eller billettaksterne til biler reduceres til DKK 450; 2

4 n fremstår som et projekt, som kan dække sine drifts- og vedligeholdelsesomkostninger samt betale på gælden og fuldt afvikle den under alle de testede scenarier. 1.2 Formål og afgrænsning Formålet med dette notat er at analysere ns evne til at servicere de fremtidige gældsforpligtelser gennem brugerbetaling og i dette perspektiv konkret at bestemme en forventet tilbagebetalingshorisont samt første afdragsår. Dette gøres ved at teste, om n er i stand til at honorere sine gældsforpligtelser og tilbagebetale gælden i prognoseperioden. Notatet har et begrænset omfang og omfatter kun det, som udtrykkeligt fremgår af dette kapitel. Analysen er baseret på en finansiel model, som består af en prognose frem til Prognosen bygger på visse forudsætninger for finansiering, anlæg, drift osv. angivet i kapitel 2. Den opstillede finansielle model er blevet anvendt til at analysere følgende: Genereres der tilstrækkelige indtægter til at dække driftsomkostninger, reinvesteringer og skattebetalinger, og Genereres der tilstrækkelige frie pengestrømme (pengestrøm efter drift, reinvesteringer og skat) til at dække renteomkostninger på gælden og tilbagebetale gælden i prognoseperioden. Notatet indeholder ligeledes en begrænset rentabilitetsanalyse, som inkluderer indtjeningsog afkastningsgrad for projektet. Beregningerne er baseret på forudsætninger identificeret af Kattegatkomiteen, som er en kombination af eksisterende forudsætninger anvendt i tidligere rapporter samt forudsætninger indhentet fra interviews. De overordnede forudsætninger er, som følger: Der etableres en forbindelse mellem Øst- og Vestdanmark, som svarer til alternativ 1A beskrevet i Transportministeriets rapport "Screening af en fast forbindelse over Kattegat" fra august Det vil sige to broer med en samlet længde på ca. 39,4 km, som består af en firesporet motorvej (to spor i hver retning) samt en tosporet jernbane - "4+2 broløsning". Basisscenariet forudsætter, at alene anlægsinvesteringer relateret til kyst-til-kyst forbindelsen skal serviceres gennem brugerbetaling. n opføres og drives af et 100% statsejet aktieselskab. Aktieselskabet n behandles skattemæssigt som et selvstændigt selskab, der ikke indgår i nogen form for sambeskatning. Hvad angår finansiering, anvendes den fra Sund & Bælt kendte "statsgarantimodel", som betyder, at egenkapitalen i aktieselskabet n begrænses til et reguleret minimum, og at forbindelsen udelukkende kapitaliseres med gæld, der tilvejebringes fra de internationale kapitalmarkeder mod statslige garantier. Tilbagebetaling af gælden sker for så vidt angår personbiler, busser og lastbiler gennem brugerbetaling ved benyttelse af broen samt et fast årligt beløb for jernbanen. 3

5 Detaljeret gennemgang af de talmæssige forudsætninger fremgår af kapitel 2. Det primære formål med dette notat er ikke at præsentere en udtømmende følsomhedsanalyse. Det er dog valgt at udføre en begrænset følsomhedsanalyse for at teste modellens robusthed på tre af de anvendte forudsætninger, som opfattes at være af væsentlig betydning for økonomien i projektet: Lavere trafikvækst i en del af prognoseperioden Lavere billettakster til biler Anlægsinvesteringer til etablering af et landanlæg (både vej og bane) inkluderes i beregningerne. En mere detaljeret gennemgang af forudsætningerne, som er anvendt i følsomhedskalkulerne samt resultaterne af denne analyse, fremgår af kapitel 4. 4

6 2 Forudsætninger Formålet har været at anvende forudsætninger fra forudgående undersøgelser, som bl.a. inkluderer diskussion om rimeligheden af disse, heriblandt rapporter udfærdiget af Niras, Rambøll Management, Damvad og Grontmij Carl Bro samt Infrastrukturkommissionen. Forudsætningerne er sammenfattet i et bilag til dette notat. 2.1 Anlægsinvestering I forbindelse med anlæggelsen af en fast forbindelse over Kattegat inkluderer nærværende notat i basisscenariet alene anlægsinvesteringer til udførelse af kyst-til-kyst forbindelsen som beskrevet i Transportministeriets rapport "Screening af en fast forbindelse over Kattegat" fra august 2008 ("Niras' rapport"). Anlægsinvesteringerne forbundet med kyst-til-kyst forbindelsen forudsættes at udgøre DKK 77.6 mia. (2008-priser), hvilket er baseret på forudsætningen om en løsning af typen 'Alternativ 1A', som ligeledes er præsenteret i Transportministeriets rapport. Anlægssummen er i beregningsmodellen indekseret med et byggeprisindeks frem til 2010, hvorefter anlægsinvesteringerne forudsættes at stige med en inflation på 2% p.a.. Anlæg relateret til vej og bane på land er ikke medtaget i basisscenariet, idet det antages, at disse anlæg bør igangsættes uafhængigt af en fast og finansieres som det øvrige vej- og banenet i Danmark. Det forudsættes, at anlægsfasen og dermed investeringerne strækker sig fra 2018 til 2024 med følgende investeringsfordeling (tabel 1): Tabel 1 Investeringsfordeling År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 Andel anlægsinvesteringerne 3% 3% 18% 37% 13% 13% 13% Fordelingen er på niveau med forudsætningerne anvendt i Niras' rapport fra 2008, hvori der blandt andet argumenteres for en mindre tung fordeling af investeringerne i begyndelsen af anlægsfasen, idet selve byggeriet først påbegyndes i det tredje år. 2.2 Byggestart og åbningsår Det forudsættes, at anlægsfasen er på syv år, hvilket betyder, at anlægget påbegyndes i 2018 og afsluttes ultimo Åbningsår Det forudsættes, at Kattegatbroen åbner for trafik primo

7 2.4 Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger samt reinvesteringer er indlagt i én og samme post og udgiftsføres løbende. Der er her taget udgangspunkt i de forudsætninger, som Niras beskriver i deres rapport. Dvs. en omkostningsmatrice, som tager højde for anlægstype (kysttil-kyst, bane og vej) og et tidsmæssigt perspektiv (tabel 2). Tabel 2 Procentvis fordeling af drift, vedligeholdelse og reinvesteringer per anlægstype over tid År 1-20 År År År År Kyst-til-kyst 1,50% 1,60% 1,70% 1,80% 2,00% Bane 1,40% 1,40% 1,40% 1,40% 1,40% Vej 1,55% 1,55% 1,55% 1,55% 1,55% Kilde: Niras: "Screening af en fast forbindelse over Kattegat" Anlægsaktiverne afskrives regnskabsmæssigt over 100 år, og de løbende drifts- og vedligeholdelsesomkostninger samt reinvesteringer udgiftsføres. 2.5 Trafikmængde og -vækst Det forudsættes, at trafikmængden på en fast forbindelse over Kattegat, hvis den allerede eksisterede, ville have været 5,1 mio. køretøjer pr. år målt i 2008-mængder 1. Det er yderligere forudsat, at trafikmængden generelt vil stige med 2,2% p.a., hvilket er understøttet af Infrastrukturkommissionens betænkning fra januar 2008 om forventet trafikvækst frem til Dette notat tager udgangspunkt i et basisscenarie, som antager, at trafikvæksten holdes konstant i hele prognoseperioden på 2,2% p.a., men da det ikke er muligt at understøtte denne vækst efter år 2030, støttes basisscenariet med en følsomhedsanalyse. De nærmere forudsætninger for følsomhedsanalysen er præsenteret i kapitel 4. Forholdet mellem personbiler og lastbiler antages at være konstant og fordeles med 88% personbiler og 12% lastbiler, hvilket er en fordeling, som ligeledes er anvendt i Niras' rapport. Fordelingen er på niveau med statistik fra Storebæltsbroen fra perioden , som viser 0,5% motorcykler, 87,4% personbiler, 11,7% lastbiler og 0,4% busser. 2.6 Trafikspring Ved åbning forudsættes den faste forbindelse over Kattegat at resultere i et trafikspring ud over den ellers stabile trafikvækst. Dette spring forudsættes at udgøre 25% fordelt over de første 4 år efter åbning. Det bemærkes, at Niras har anvendt et trafikspring på 15,2% i det første driftsår, mens Rambøll Management i rapporten, "En fast - betydningen for det danske samfund" har omtalt et spring på 40% fordelt over fire år. har i denne analyse valgt at anvende et tal, der er midt i mellem de to foregående rapporter. 1 Niras (2008): Screening af en fast forbindelse over Kattegat 6

8 Til sammenligning har Sund & Bælt i rapporten "To broer og en tunnel" fra august 2009 oplyst et ca. trafikspring på Storebæltforbindelsen på over 100%. Det samme tal for Øresundsbroen er ca. 43% ifølge rapporten "Øresundsbron og regionen" udgivet af Øresundsbro Konsortiet, april Takster: personbiler, lastbiler og bane Der skelnes i prognosen mellem indtægter fra personbiler, lastbiler og togtrafik. Personbiler forventes at betale en pris på DKK 495 pr. tur (pris i 2010 inkl. moms) svarende til prisen for en grøn billet på Mols-Linien inkl. returrabat (dvs. den laveste billetpris inkl. rabat på den hurtige færgeforbindelse). For lastbiler anvendes taksten, som er fremlagt i Niras' rapport, på DKK pr. tur (pris i 2008 inkl. moms). Endelig antages det i lighed med Niras, at togtrafikken betaler et fast årligt beløb på DKK 800 mio. (pris i 2008 ekskl. moms). Taksterne bliver indekseret i hele prognoseperioden med en antagelse om inflation på 2% p.a. 2.8 Finansiering Kapitalstruktur Opførelsen af en fast forbindelse over Kattegat forudsættes fra starten at være finansieret med 100% gæld og ingen form for direkte kapitalindskud fra staten. Denne finansieringsform er kendt fra de af Sund & Bælt ejede broer Låneoptagelse Finansieringen antages at blive dækket gennem lån fra lokale og internationale kapitalmarkeder. For at opnå de mest fleksible og billige lån er det mest fordelagtigt, at lånene er statsgaranterede. Grundet manglende driftsindtægter i anlægsfasen vil byggerenterne i anlægsperioden forøge gælden. I driftsfasen forudsættes det, at alle overskydende pengestrømme efter dækning af drift, vedligeholdelse, reinvestering, rente på gælden og skat anvendes til at nedbringe gælden Andre finansielle forudsætninger Grundet forudsætningen om statsgaranterede lån forventes finansieringsomkostninger at udgøre 3,5% realrente tillagt en forventet inflation på 2%. Denne forudsætning anvendes ligeledes af Sund og Bælt, bl.a. i "Finansiel Analyse, Fast forbindelse over Femern Bælt". Realrenten skønnes passende, når det tages i betragtning, at de gennemsnitlige realiserede realrenter for A/S Øresund og A/S Storebælt ligger på henholdsvis 2,1% og 3,0% 2. Renten på 3,5% inkluderer garantiprovision til staten på 0,15%. 2 Femern Bælt (2008): Finansiel analyse, Fast forbindelse over Femern Bælt 7

9 3 Finansiel prognose og analyse I de følgende kapitler præsenteres resultaterne af beregningerne, som består af resultatopgørelse samt balance og pengestrømopgørelse for n som et selvstændigt selskab. Det er valgt at inkludere en del af de underliggende tal og beregninger for at sikre et bedre overblik og forståelse af selskabets forventede økonomi. Afslutningsvis præsenteres og kommenteres udvalgte relevante økonomiske og finansielle nøgletal. 3.1 Resultatopgørelse Som forventet er der en omsætningsvækst i hele budgetperioden, hvilket skyldes vækst i trafikmængde samt indeksering af takster. Omsætningen i prognoseperioden kommer hovedsageligt fra indtægter relateret til personbiltrafikken, som udgør 57% af de samlede indtægter i starten af driftsperioden og stiger over tid. Sammenlagt med de indtægter, som er relateret til lastbiltrafikken, betyder det, at n hovedsageligt tilbagebetales via vejrelaterede indtægter. EBITDA (indtjening før renter, afskrivninger, nedskrivninger og skat) i selskabet er positivt fra det første driftsår. n forventes dog med udgangspunkt i de fremlagte forudsætninger at generere negativt nettoresultat i de første 7 år fra åbningsåret ( ). Det negative nettoresultat skyldes de høje renteomkostninger i startfasen. Positive regnskabsresultater fremkommer i 2032 ved, at trafikmængden når et bæredygtigt niveau, og afdrag på gælden er begyndt med lavere finansielle omkostninger til følge. De høje finansielle omkostninger er resultatet af den valgte kapitalstruktur, hvor investeringer finansieres 100% af gæld i anlægsfasen. Tabel 3 Resultatopgørelse DKK mio Indtægter Personbiler Lastbiler Bane Total Omkostninger Drift- og vedligehold EBITDA Afskrivninger EBIT Finansielle poster, netto Resultat før skat Skat Resultat efter skat Kilde: KPMG's beregningsmodel 8

10 3.2 Balance I en kombination af den valgte kapitalstruktur og en anlægsfase, som ikke forventes at generere indtægter, vil n oparbejde en negativ egenkapital (tabel 4). Det forventes, at fremtidige positive resultater vil opveje de tidligere negative resultater og dermed arbejde i retning mod en positiv egenkapital. I basisscenariet forventes dette at ske i år Tabel 4 Balance DKK mio Aktiver Materielle anlægsaktiver Likvider Aktiver i alt Passiver Egenkapital Langfristet gæld Udskudt skat Passiver i alt Kilde: KPMG's beregningsmodel Pga. negative resultater til og med 2031 samt en forudsætning om skattemæssige afskrivninger på 25% p.a., oparbejdes et skattemæssigt aktiv i ns første år. Der opbygges først en likvid beholdning med start i år 2049 grundet den valgte struktur, hvor alle frie pengestrømme anvendes til at afdrage på gælden. Grafen nedenfor (figur 1) illustrerer, hvordan gælden udvikles i prognoseperioden. Gælden vokser stejlt under anlægsfasen. Herefter forventes det, at n vil være i stand til at påbegynde at afdrage på gælden i år 4 efter åbning. Forudsat, at n skal blive helt gældfri, sker det i år 2049, dvs. 25 år efter driftsstart. 9

11 Figur 1 Langfristet gæld DKK mio Kilde: KPMG's beregningsmodel I takt med at n begynder at skabe positivt nettoresultat, opstår der fra år 2042 en positiv egenkapital (figur 2), som vokser i de efterfølgende år. Figur 2 Egenkapital DKK mio Kilde: KPMG's beregningsmodel 10

12 3.3 Pengestrømsopgørelse Som vist i tabel 5 genererer n positivt EBITDA fra første driftsår (2025). Grundet det oparbejdede skatteaktiv forventes det ikke, at n skal betale skat før år Anlægsinvesteringerne er opført i år 2024, hvorefter kun vedligeholdelse og operationel drift har indvirkning på pengestrømmene. Det forudsættes i modellen, at vedligeholdelses- og reinvesteringer ligger implicit i de samlede driftsomkostninger, hvorfor de ikke fremgår af pengestrømme til investeringer. Tabel 5 Pengestrømsopgørelse DKK mio Pengestrømme fra driften EBITDA Betalt skat Total Pengestrømme fra investeringer Anlægsinvesteringer Total Pengestrømme fra finansielle aktiviteter Finansielle poster, netto Ændring i gæld Dividende Total Ændringer i likvider Kilde: KPMG's beregningsmodel Som det fremgår af pengestrømsopgørelsen, genererer n en voksende mængde frie pengestrømme over tid, som understøtter en betydelig gældskapacitet. Kalkulen viser, at n vil kunne afvikle sine gældsforpligtelser i 2049 og derefter have overskydende likviditet og mulighed for udbetaling af dividende. 3.4 Nøgletalsanalyse Væksten i omsætningen (tabel 6) overstiger trafikvæksten på grund af indeksering af indtægterne på 2% p.a. i hele perioden. Indtjeningsgraden (indtjeningsbidrag i forhold til omsætningen) starter på niveau 74,7% og stiger i takt med, at omsætningen stiger. Stigningen i indtjeningsbidraget skyldes, at driftsomkostningerne hovedsageligt er faste og ikke afhængige af omsætningen. Derfor stiger indtjeningsgraden i selskabet over tid. Afkastningsgraden, som er udtryk for forrentning af den samlede kapital, er positiv i hele prognoseperioden. Den lavere afkastningsgrad i slutning af perioden skyldes stigende aktivmasse på grund af den akkumulerede likvidbeholdning. 11

13 Tabel 6 Nøgletal Omsætningsvækst (%) n/a n/a n/a 8,8% 8,9% 9,0% 3,9% 3,9% 4,0% 4,0% 4,1% Indtjeningsbidrag (EBITDA-%) n/a n/a 74,7% 76,3% 77,8% 79,2% 79,6% 80,0% 83,5% 85,5% 88,1% Afkastningsgrad (%) n/a n/a 5,1% 5,8% 6,5% 7,2% 7,6% 8,1% 13,9% 19,0% 10,7% Kilde: KPMG's beregningsmodel I figur 3 vises nøgletal, som måler Kattegatsforbindelsens evner til hvert år at generere indtjening samt pengestrøm til at dække sine gældsforpligtelser. To af de tre nøgletal sammenholder ns pengestrøm med først dens renteforpligtelser og bagefter dens samlede gældsforpligtelser (rente plus afdrag). Det sidste nøgletal måler Kattegatsforbindelsens indtjening før renter og skat i forhold til rentebetalingerne. Når disse nøgletal er under 1x, så er der ikke tilstrækkeligt med indtjening eller pengestrøm til at betale alle gældsforpligtelserne. Ved 1x er selskabet akkurat i stand til at dække dets renteforpligtigelser eller gældsforpligtelser. At n i de første tre driftsår ikke genererer tilstrækkelig likviditet til at dække sine låneforpligtelser illustreres ved, at pengestrømmen før finansiering sammenholdt med rentebetalingerne er under 1x. For n stiger værdien af dette nøgletal til over 1x fra år 2028, hvorved selskabet genererer tilstrækkelig med pengestrømme til at betale sine renter samt indlede tilbagebetaling af gælden. Figur 3 Nøgletal 2,5x 2,0x 1,5x 1,0x 0,5x 0,0x Pengestrømme før finansiering/rentebetalinger Pengestrømme før finansiering/(rentebetalinger+afdrag) EBIT/rentebetalinger Kilde: KPMG's beregningsmodel Nedenstående graf (figur 4) illustrerer gælden i forhold til den regnskabsmæssige værdi af anlægsaktiverne (forbindelsen). Det skal bemærkes, at anlægsaktiverne ikke er tillagt geninvesteringerne, som i denne kalkule indgår som en del af driftsomkostningerne og derfor ikke positivt bidrager til værdien af anlægsaktiverne. Tabellen viser, at værdien af forbindelsen fra 2041 overstiger gælden, og at gælden i basisscenariet forventes at blive tilbagebetalt forholdsvist tidligt i forbindelsens regnskabsmæssige levetid. 12

14 Figur 4 Langfristet gæld og anlægsaktiver DKK mio Langfristet gæld Materielle anlægsaktiver Kilde: KPMG's beregningsmodel 3.5 Delkonklusioner Analysen viser i basisscenariet, at n kan være gældfri i 2049, hvilket svarer til en tilbagebetalingshorisont på 25 år (tabel 7). Videre viser analysen, at n kan afdrage på gældsforpligtelserne 4 år efter åbning og derefter forsætte kontinuerligt, indtil gælden er helt indfriet. Selvom der er positive driftsresultater fra det første driftsår, vokser gælden de første 3 år efter åbning, fordi der er behov for at dække nogle af rentebetalingerne i denne periode. Tabel 7 Tilbagebetaling Driftstart 2025 Tilbagebetaling start 2028 Tilbagebetaling slut 2049 Tilbagebetalingsperiode (år) 25 Kilde: KPMG's beregningsmodel 13

15 4 Følsomhedsanalyse Med henblik på at undersøge muligheden for at inkludere anlægsudgifterne til landanlæg samt teste modellens robusthed på to af de vigtigste forudsætninger - trafikvækst i prognoseperioden, samt takster til biler - har vi fortaget tilsvarende følsomhedsberegninger. Denne analyse skal ikke ses som udtømmende, og det anbefales, at der foretages yderligere følsomhedsberegninger i fremtidige finansielle analyser, hvor flere af nøgleforudsætningerne, som identificeres som usikre og vigtige for den endelige konklusion, inkluderes. Det er ikke formålet med følsomhedsanalysen at tilknytte nogen form for sandsynlighed for de negative afvigelser, men analysen skal anvendes til at give en dybere indsigt i følgerne af sådanne afvigelser. 4.1 Forudsætninger - reduceret takster for biler Der er ikke fastsat beløb for taksterne for brugerbetalingen. I dette perspektiv er det valgt at opstille et scenario i dette afsnit, hvor taksterne for biler reduceres til DKK 450, som afspejler niveauet anvendt i Niras' rapport, "Screening af en fast forbindelse over Kattegat". 4.2 Forudsætninger - ændring i trafikvækst Som omtalt i kapitel 2 er det vanskeligt at estimere den fremtidige trafikvækst. Da trafikvæksten opfattes som en væsentlig parameter, er der derfor foretaget en følsomhedsanalyse, der belyser året for tilbagebetalingens start samt året for den endelige tilbagebetaling. Til dette formål forudsættes trafikvæksten på 2,2% at forsætte frem til 2030, hvorefter der forudsættes en alternativ vækstrate på 1,5% fra Forudsætninger - landanlæg Det er i basisscenariet forudsat, at kun kyst-til-kyst skal finansieres af brugerbetalinger og dermed inkluderes i modellen. Denne forudsætning lempes ved at inkludere anlægsinvesteringerne relateret til land i en følsomhedsanalyse. Det er valgt at anvende forudsætninger på anlægsinvesteringerne på niveau med 'Alternativ 1A' i Niras' rapport 3. Anlægsinvesteringerne er her skønnet til at være DKK 5,9 mia. på vejsiden og DKK 16,8 mia. på banesiden. Baneanlæg er desuden forudsat at være belastet ekstra med DKK 3,5 mia. for at afspejle investeringerne til at forbinde Hov og Horsens. 4 Endelig er der fratrukket en besparelse på DKK 10 mia. på vejanlæg andre steder på det store H. De samlede anlægsinvesteringer: Vej: DKK 5.9 mia. Bane: DKK 20.3 mia. 3 Niras (2008): Screening af en fast forbindelse over Kattegat 4 Investeringsbelastningen bør reduceres med andel af lokal trafik på Sjælland 14

16 Besparelse på vej 5 : DKK 10.0 mia. Samlede anlægsinvesteringer: DKK 16.2 mia. 4.4 Resultater af følsomhedsanalysen Følsomhedsanalysen indikerer, at perioden for tilbagebetaling af gælden forbundet med anlægsinvesteringerne forlænges, hvis trafikvæksten falder, hvis billettaksterne til biler reduceres, og hvis det forudsættes, at alle anlægsinvesteringer inkl. landanlæg skal brugerbetales (tabel 8). Tabel 8 Scenario analyse 2,2% trafikvækst i fremtiden 2,2% trafikvækst til 2030, herefter 1,5% 2,2% trafikvækst i fremtiden, biltakst DKK 450 Kilde: KPMG's beregningsmodel Kyst-til-kyst Anlægsinvesteringer inkl. landanlæg Tilbagebetaling start, basisscenario 2028 Tilbagebetaling start 2034 Tilbagebetaling slut, basisscenario 2049 Tilbagebetaling slut 2055 Tilbegebetalingsperiode (år), basisscenario 25 Tilbegebetalingsperiode (år) 31 Tilbagebetaling start 2028 Tilbagebetaling start 2036 Tilbagebetaling slut 2051 Tilbagebetaling slut 2061 Tilbegebetalingsperiode (år) 27 Tilbegebetalingsperiode (år) 37 Tilbagebetaling start 2030 Tilbagebetaling start 2038 Tilbagebetaling slut 2051 Tilbagebetaling slut 2061 Tilbegebetalingsperiode (år) 27 Tilbegebetalingsperiode (år) 37 Ved en fremtidig trafikvækst på 1,5% efter år 2030 forventes gælden at kunne blive tilbagebetalt på 27 år. Der er også en tilbagebetalingsperiode på 27 år, hvis billettaksten for biler reduceres til DKK 450. Disse resultater viser, at gælden kan betales på under 30 år, og at kalkulen er relativ stabil over for disse ændringer. Tilbagebetalingsperioden øges mere markant i tilfælde, hvor det antages, at den faste forbindelse også skal belastes af investeringerne forbundet med landanlæg. I basisscenariet (konstant trafikvækst på 2,2%) forventes det, at forbindelsen kan tilbagebetale gælden over 31 år. Ved en antagelse om trafikvækst på 1,5% fra 2030 forventes det, at forbindelsen kan være gældfri efter 37 år. Til sammenligning er tilbagebetalingshorisonten for A/S Øresund i øjeblikket på 47 år 6. I det sidste scenarie, hvor trafikvæksten holdes konstant på 2,2%, hvor billettaksten til biler reduceres til DKK 450, og landanlæg skal finansieres af brugerbetalinger, er det muligt at tilbagebetale gælden over 37 år. Det konkluderes, at n alt andet lige vil være i stand til at betale for anlægsinvesteringerne i forbindelse med opførelse af landanlægget. 5 Baseret på beregninger fra 6 Sund & Bælt Holding A/S, 2009 Årsregnskab 15

17 5 Samlede konklusioner og anbefalinger På baggrund af de anvendte forudsætninger fremstår n som et anlægsprojekt, der er i stand til at afvikle dets gældsforpligtelser i løbet af 25 år, og derfor fremstår det som værende rentabelt driftsøkonomisk set. Der skabes positive driftsresultater fra åbningsåret, og n er i stand til at generere tilstrækkelige frie pengestrømme (pengestrømme efter driftsudgifter, reinvesteringer og skat) til at dække selskabets renteforpligtelser og påbegynde afviklingen af gælden 4 år efter driftsstart. Der genereres væsentlige frie pengestrømme fra n, når gælden er tilbagebetalt. Dette potentiale kan blandt andet udnyttes til at understøtte finansieringen af landanlægget, som analyseret i kapitel 4. Inkluderes en finansiering af landanlægget, vil den samlede gæld være tilbagebetalt 31 år efter åbning. Baseret på den begrænsede følsomhedsanalyse kan det afslutningsvist fremhæves, at n fremstår som et projekt, hvor gælden kan afvikles under alle de definerede scenarier, og uden at der kræves offentlige tilskud hverken til anlæg eller drift af den faste. København, juni 2010 Claus Hammer-Pedersen Ralitsa Møller 16

18 6 Referenceliste 6.1 Rapporter Niras og Niras konsulenterne (August 2008): "Screening af en fast forbindelse over Kattegat" for Transportministeriet Cowi (Februar 2008): "Samfundsøkonomisk screening af højklassede transportalternativer over Kattegat" for Bilfærgernes Rederiforening Rambøll Management (Oktober 2008): "En Fast - betydning for det danske samfund" for Region Midtjylland Damvad og Grontmij Carl Bro (Oktober 2009): Danmark som én metropol redegørelse om samfundsøkonomien ved en fast for Femern Bælt (September 2008): "Fast forbindelse over Femern Bælt, Finansiel Analyse" for Transportministeriet Infrastrukturkommissionen (Februar 2008): "Danmarks Transportinfrastruktur 2030" Sund & Bælt Holding A/S, 2009 Årsregnskab Sund & Bælt (August 2009): "To broer og en tunnel" Øresundsbro Konsortiet (April 2009): "Øresundsbron og regionen" 6.2 Hjemmesider dk.oresundsbron.com 17

19 7 Bilag Tabel 9 Anvendte forudsætninger Byggestart 2018 Åbningsår 2025 Langsigtet inflation 2,0% Realrente 3,5% Trafikvækst 2,2% Samlet trafikspring 25,0% Antal år med trafikspring 4 Trafikpotentiale (2008 antal) 5,10 m Takster (2008), bil 495 DKK Takster (2008), lastbiler DKK Indkomst fra bane (2008) 800 DKK mio. Andel af biler 88,0% Andel af lastbiler 12,0% Anlægsinvesteringer Kyst-til-kyst DKK mio. Bane (ikke basisscenario) DKK mio. Vej (ikke basisscenario) DKK mio. Besparelse vedr. reduceret inv. i 'H'-området (ikke basisscenario) DKK mio. Fordeling af anlægsomkostninger % 3% 18% 37% 13% 13% 13% Drifts-, vedligeholdelsesomkostninger og reinvesteringer (procent af anlægsinvesteringer) År 1-20 År År År År Kyst-til-kyst 1,50% 1,60% 1,70% 1,80% 2,00% Bane (ikke basisscenario) 1,40% 1,40% 1,40% 1,40% 1,40% Vej (ikke basisscenario) 1,55% 1,55% 1,55% 1,55% 1,55% 18

20

Faktaark om En fast Kattegatforbindelse

Faktaark om En fast Kattegatforbindelse Faktaark om En fast Kattegatforbindelse Kattegatkomitéen Kattegatkomitéen blev etableret i oktober 2008, på initiativ af regionsrådsformand i Region Midtjylland, Bent Hansen (S), formand for Kommunekontaktrådet

Læs mere

En fast Kattegatforbindelse

En fast Kattegatforbindelse En fast Kattegatforbindelse Jens Kampmann formand for Kattegatkomitéen besøg os på www.metropol-danmark.dk Kattegatkomitéen Etableret i oktober 2008 Formål: Synliggøre, udbrede og videreudvikle visionen

Læs mere

Notat. Foreløbige finansielle beregninger for Skálafjarðartunnilin projektet. Forudsætninger og antagelser

Notat. Foreløbige finansielle beregninger for Skálafjarðartunnilin projektet. Forudsætninger og antagelser Deloitte Financial Advisory Services A/S CVR-nr. 25 84 91 4 Weidekampsgade 6 Postboks 16 9 København C Notat Telefon 36 1 2 3 Telefax 36 1 2 4 www.deloitte.dk Foreløbige finansielle beregninger for Skálafjarðartunnilin

Læs mere

Erfaringer med finansiering af infrastruktur i Danmark

Erfaringer med finansiering af infrastruktur i Danmark Statuskonference for strategiske analyser - 26. november 2012 Erfaringer med finansiering af infrastruktur i Danmark Kaj V. Holm Finansdirektør, Sund & Bælt Holding A/S Agenda Beskrivelse af statsgarantimodellen

Læs mere

Karsten Sten Pedersen, ksp@cowi.dk Carsten Glenting, cag@cowi.dk

Karsten Sten Pedersen, ksp@cowi.dk Carsten Glenting, cag@cowi.dk Fast HH forbindelse Sund og Bælt modellen stats eller markedstilgang? Karsten Sten Pedersen, ksp@cowi.dk Carsten Glenting, cag@cowi.dk 1 Spørgsmål Kan en fast HH forbindelse bruger finansieres? Med en

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 5 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 5 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 5 Med løsninger Øvelse 1 En virksomhed har aktiveret låneomkostninger, der er inkluderet under materielle aktiver med følgende beløb (i mio. kr.): År 2018 2009 2010 2011 Aktiverede

Læs mere

Forbindelsen over Storebælt

Forbindelsen over Storebælt Forbindelsen over Storebælt fakta 2010 Trafik og marked Trafik Den faste forbindelse over Storebælt har medført flere væsentlige ændringer i trafikstrømmene mellem landsdelene. Det er blevet både nemmere

Læs mere

Egedal Kommune. Følsomhedsberegninger vedrørende finansiering af nyt rådhus. 1. Baggrund og formål

Egedal Kommune. Følsomhedsberegninger vedrørende finansiering af nyt rådhus. 1. Baggrund og formål Egedal Kommune Følsomhedsberegninger vedrørende finansiering af nyt rådhus 1. Baggrund og formål Nærværende notat gengiver resultaterne af de følsomhedsberegninger, der er gennemført som led i beskrivelsen

Læs mere

Finansiel Regning Løsninger

Finansiel Regning Løsninger Finansiel Regning Løsninger Opgave 18 Opgave 19 Opgave 20 Opgave 21 Opgave 22 Opgave 23 Opgave 24 Opgave 25 (Denne opgave er vanskelig) Vi skal først beregne hvor meget der skal stå på kontoen, den dag

Læs mere

KOPI. Årsrapport 2010. Liberal Alliances Landsforening. CVR-nr. 30 42 94 94 11-r001 2010 gk-ij 735900 10001.cw

KOPI. Årsrapport 2010. Liberal Alliances Landsforening. CVR-nr. 30 42 94 94 11-r001 2010 gk-ij 735900 10001.cw KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 1 8700 Horsens Telefon 79295600 Telefax 72293030 www.kpmg.dk 11-r001 2010 gk-ij 735900 10001.cw KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 HVID 77 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 Jesper Hvid Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

FEMERN BÆLT: STATSGARANTIER OVERFLØDIGGØR SUBSIDIER

FEMERN BÆLT: STATSGARANTIER OVERFLØDIGGØR SUBSIDIER November 2002 Af Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 FEMERN BÆLT: STATSGARANTIER OVERFLØDIGGØR SUBSIDIER Resumé: Når den danske og den tyske trafikminister mødes i begyndelsen af år 2003 for at drøfte

Læs mere

23. november 2015 Femernforbindelsens økonomi

23. november 2015 Femernforbindelsens økonomi 23. november 2015 Femernforbindelsens økonomi Femern A/S Aftale mellem Danmark og Tyskland fra 2008 som grundlag for Femernprojektets økonomiske model Claus Baunkjær 2 Teknisk grundlag: Sænketunnel med

Læs mere

Notat vedrørende ISUA mineprojektet 1. Beskrivelse af væsentlige økonomiske aspekter af projektet Vi har som aftalt foretaget økonomiske konsekvensberegninger med udgangspunkt London Minings forudsætninger

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Hovedgaard Vandværk A.m.b.a. Årsrapport 2012/13. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Hovedgaard Vandværk A.m.b.a. Årsrapport 2012/13. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 73 29 30 00 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

KATTEGAT-FORBINDELSEN DEN STRATEGISKE ANALYSE HVAD NU HVIS? V. DIVISIONSDIREKTØR, TRANSPORT JENS EGDAL

KATTEGAT-FORBINDELSEN DEN STRATEGISKE ANALYSE HVAD NU HVIS? V. DIVISIONSDIREKTØR, TRANSPORT JENS EGDAL KATTEGAT-FORBINDELSEN DEN STRATEGISKE ANALYSE HVAD NU HVIS? V. DIVISIONSDIREKTØR, TRANSPORT JENS EGDAL BAGGRUND OG INDHOLD Kattegat-komitéen spørger: Transport- og Bygningsministeriets strategiske analyse

Læs mere

BEST Dagsordenpunkt 7. A/S Storebælt. Delårsrapport. Perioden 1. januar 31. marts Delårsrapporten omfatter:

BEST Dagsordenpunkt 7. A/S Storebælt. Delårsrapport. Perioden 1. januar 31. marts Delårsrapporten omfatter: BEST-1623-2 Dagsordenpunkt 7 A/S Storebælt Delårsrapport Perioden 1. januar Delårsrapporten omfatter: A/S Storebælt, CVR-nr. 10634970 \\sv-data-kbh\mdrapp\mdrapp\03_marts_\bestyrelsen\kvd 1.XLSX Side 1/11

Læs mere

Kommentarer til Femern A/S rentabilitetsanalyse

Kommentarer til Femern A/S rentabilitetsanalyse Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 190 Offentligt Kommentarer til Femern A/S rentabilitetsanalyse Vi har kun kort vurderet Femern A/S rentabilitetsberegninger og ønsker her at fremhæve et par

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

BYGGETEAM APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår)

BYGGETEAM APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår) BYGGETEAM APS CVR-NR 32 87 96 91 ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13 / 4 2015. Ejvind Langkilde Dirigent 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

Casa Colina ApS CVR-nr

Casa Colina ApS CVR-nr Casa Colina ApS CVR-nr. 33 85 89 06 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. juni 2014. Morten Brix Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT. Udarbejdet af Femern Bælt A/S. for. Transportministeriet. Finansiel analyse

FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT. Udarbejdet af Femern Bælt A/S. for. Transportministeriet. Finansiel analyse FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT Udarbejdet af Femern Bælt A/S for Transportministeriet Finansiel analyse September 2008 FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT Finansiel analyse September 2008 Transportministeriet

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk tet er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

Tillæg for planlagte investeringer i 2012 og 2013 Tillæg for gennemførte investeringer i 2010 og 2011 Tillæg for historiske investeringer

Tillæg for planlagte investeringer i 2012 og 2013 Tillæg for gennemførte investeringer i 2010 og 2011 Tillæg for historiske investeringer Bilag E I Vejledning Prisloft 2013 er de overordnede principper for de tre tillæg for investeringer under prisloftet blevet gennemgået. De tre tillæg for investeringer under prisloftet er: Tillæg for planlagte

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

KOPI. Årsrapport Den selvejende Institution "Parkhallen" CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

KOPI. Årsrapport Den selvejende Institution Parkhallen CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 126592 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2015/16 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017 Johnny Hast Hansen

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2012/13 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Selskabsoplysninger 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Noter 9 Ledelsespåtegning

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN

EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN PENGESTRØMSOPGØRELSE DET ORDINÆRE REGNSKAB viser: Balance: Resultatopgørelse: Øjeblikkelig økonomisk position Periodens ændring i egenkapitalen Basis: Periodisering

Læs mere

Østre Messegade 4 ApS

Østre Messegade 4 ApS Østre Messegade 4 ApS CVR: 29227292 2014-15 01.10.2014 30.09.2015 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 28. februar 2016 Østre Messegade 4 ApS Ved Bommen 7 2820 Gentofte

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

Erhvervsparken Nykøbing F., Bygning 1 ApS. GI. Skivevej 78 B Viborg. (CVR-nr ) Årsrapport for 2014

Erhvervsparken Nykøbing F., Bygning 1 ApS. GI. Skivevej 78 B Viborg. (CVR-nr ) Årsrapport for 2014 ads3t:re rev ur-1 oi STATSAUTORISERET R E V I S I O N S P A R T M E R S E L S K AlE Erhvervsparken Nykøbing F., Bygning 1 ApS GI. Skivevej 78 B 8800 Viborg (CVR-nr. 26 66 97 82) j i i i i \ i Årsrapport

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden Notat om Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden 2018-2021 1 Indledning Der bliver hvert år ved budgetlægningen lavet et notat, som redegør for regionens langfristede gæld og nettorenteudgifter.

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Direktionen godkendt af selskabets bestyrelse

Direktionen godkendt af selskabets bestyrelse NOTAT Til: Fra: Ejerne Direktionen godkendt af selskabets bestyrelse Emne: Forventet udvikling i gæld og egenkapital frem til 2019 1. Økonomiske nøgletal By & Havn blev stiftet med regnskabsmæssig virkning

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

Pædagogisk Vikarbureau ApS

Pædagogisk Vikarbureau ApS Rovsinggade 88 2 2200 København N CVR-nr. 10 09 13 57 Årsrapport for 2015 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. februar 2016 Rasmus Thornval

Læs mere

Rettelsesblad til Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang. 4. udgave 2012.

Rettelsesblad til Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang. 4. udgave 2012. s. 63 Rettelsesblad til Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang 4. udgave 2012. 2012E 2013E 2014E 2015E DO 187,00 200,09 214,10 229,08 NDA 1.214,45 1.229,46 1.390,42 1.487,75 NDA 2013 skal

Læs mere

BusDan 34 ApS. Årsrapport for Skøjtevej Kastrup. CVR-nr

BusDan 34 ApS. Årsrapport for Skøjtevej Kastrup. CVR-nr BusDan 34 ApS Skøjtevej 26 2770 Kastrup CVR-nr. 31 05 21 14 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. maj 2016 Anders Ewald Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Varighed: 3 timer VEJLEDENDE LØSNING. Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 2 og 3)

Varighed: 3 timer VEJLEDENDE LØSNING. Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 2 og 3) Vedlagt findes følgende materiale for NEG Micon-koncernen: Rådata for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 1) Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 2 og 3) Nøgletalsberegninger

Læs mere

HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 LØSNINGSFORSLAG

HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 LØSNINGSFORSLAG HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 OPGAVE 1 Spørgsmål 1.1 T500 T600 T900 Okt. Nov. Dec. Okt. Nov. Dec. Okt. Nov. Dec. Lager primo 200 450 700 500 250 250 240 390 240 + produktion 1.250 1.250

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Jørgensen og Andersen Ejendomme ApS CVR-nr Hvidovregade 25 B 2650 Hvidovre. Årsrapport 2015/16. Dirigent

Jørgensen og Andersen Ejendomme ApS CVR-nr Hvidovregade 25 B 2650 Hvidovre. Årsrapport 2015/16. Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Jørgensen og Andersen Ejendomme

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

TIGOSTFONR ApS CVR-nr H.C. Andersens Boulevard København V. Årsrapport 2015

TIGOSTFONR ApS CVR-nr H.C. Andersens Boulevard København V. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk TIGOSTFONR ApS CVR-nr. 32471927

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Egedal Kommune finansiering af et nyt rådhus

Egedal Kommune finansiering af et nyt rådhus Egedal Kommune finansiering af et nyt rådhus Baggrund og formål Efter kommunesammenlægningen er administrationen i Egedal Kommune fordelt på en række forskellige lokationer. De eksisterende rådhuse har

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

KompetencePsykologerne IVS Prinsesse Maries Allé 11, st. th., 1908 Frederiksberg C

KompetencePsykologerne IVS Prinsesse Maries Allé 11, st. th., 1908 Frederiksberg C KompetencePsykologerne IVS Prinsesse Maries Allé 11, st. th., 1908 Frederiksberg C CVR-nr. 36 40 89 28 Årsrapport 16. oktober 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Fem Stjerner Service ApS

Fem Stjerner Service ApS Fem Stjerner Service ApS Birkedommervej 29 2400 København NV Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2017 Belal

Læs mere

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund CVR-nr. 35 47 53 03 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS

MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/06/2015 Gry Hafstrøm Dirigent Side 2 af

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Majbritt Birch Ejendomsadministration ApS CVR-nr. 34 08 81 36 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. april 2014. Kate

Læs mere

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015 Lygten 65, 4. th. 2400 København NV CVR-nr. 28308795 Årsrapport for 2015 11. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. maj 2016 Claus Holm Jacobsen

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om

Læs mere

Martin Villekjær Krogh Holding ApS CVR-nr

Martin Villekjær Krogh Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 29 80 16 73 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 13.05.14 Martin Villekjær Krogh Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Årsrapport 2012/13. Indsender: Fremlagt og godkendt. Revision Vestkysten Statsautoriserede revisorer

Årsrapport 2012/13. Indsender: Fremlagt og godkendt. Revision Vestkysten Statsautoriserede revisorer Revision Vestkysten Statsautoriserede revisorer Årsrapport 2012/13 H&K Maskiner Gørding ApS Birkevænget 24 6690 Gørding CVR nr. 26285755 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15

Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15 Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 41 18 18 18 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/7 2015 Frantz Dolberg Dirigent

Læs mere

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lindberg Økonomi ApS Årsrapport 10. august 2014-31. oktober 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2014 Kristina Lindberg Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

SHARK INC. ApS. Stamholmen Hvidovre. Årsrapport 1. januar december 2015

SHARK INC. ApS. Stamholmen Hvidovre. Årsrapport 1. januar december 2015 SHARK INC. ApS Stamholmen 165 2650 Hvidovre Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Anders Vestergaard Stæhr

Læs mere

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Thomas Ekelund-Berthelsen

Læs mere

BV Ejendomme ApS Årsrapport for 2014

BV Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 BV Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 32 65 81 05 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2 /6 2015 Bjarne Vestergaard Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg. CVR-nummer:

Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg. CVR-nummer: Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg CVR-nummer: 10 13 96 27 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 (11. regnskabsår) Godkendt

Læs mere