Notat vedr. finansiel bæredygtighed af en fast Kattegatforbindelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat vedr. finansiel bæredygtighed af en fast Kattegatforbindelse"

Transkript

1 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Borups Allé 177_Postboks 250_2000 Frederiksberg Telefon _Telefax _www.kpmg.dk Notat vedr. finansiel bæredygtighed af en fast KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af KPMG International Cooperative ("KPMG International"), et schweizisk kooperativ, som alle KPMG-firmaer er medlem af. KPMG International yder ikke professionelle services m.v. til kunder. Hvert medlemsfirma er en selvstændig, uafhængig juridisk enhed. Fortegnelse over ejere kan indhentes hos KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

2 Indhold 1 Indledning Sammenfatning Formål og afgrænsning 3 2 Forudsætninger Anlægsinvestering Byggestart og åbningsår Åbningsår Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger Trafikmængde og -vækst Trafikspring Takster: personbiler, lastbiler og bane Finansiering Kapitalstruktur Låneoptagelse Andre finansielle forudsætninger 7 3 Finansiel prognose og analyse Resultatopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Nøgletalsanalyse Delkonklusioner 13 4 Følsomhedsanalyse Forudsætninger - reduceret takster for biler Forudsætninger - ændring i trafikvækst Forudsætninger - landanlæg Resultater af følsomhedsanalysen 15 5 Samlede konklusioner og anbefalinger 16 6 Referenceliste Rapporter Hjemmesider 17 7 Bilag 18 1

3 1 Indledning 1.1 Sammenfatning Dette notat er udarbejdet for i forbindelse med et ønske om at anskue en fast forbindelse over Kattegat ("n") i et finansielt perspektiv: Notatet præsenterer en finansiel analyse af en fast forbindelse for gennem brugerbetaling at servicere de samlede gældsforpligtelser, som er relateret til anlægsinvesteringer samt drift og vedligehold. Analysen er baseret på forudsætninger, hvor størstedelen fremgår af tidligere udarbejdede rapporter, og som er identificeret af Kattegatkomiteén. Analysen tager udgangspunkt i en finansieringsmodel kendt fra de af Sund & Bælt ejede broer ("statsgarantimodel"), hvor egenkapitalen er begrænset til et reguleret minimum og finansieringen består af statsgaranteret fremmedkapital hentet fra de kommercielle kapitalmarkeder. Det er forudsat, at der ikke kræves offentlige tilskud hverken til anlæg eller drift af den faste. Anlægsinvesteringer til etablering af landanlæg som vej og bane indgår ikke i basisscenariet, og finansieres derfor ikke af brugerbetaling på broen. Analysen indeholder et begrænset antal følsomhedsanalyser, som belyser muligheden for tilbagebetaling af gælden i scenarier med mindre trafikvækst, lavere takster for biler samt en antagelse om, at forbindelsen skal finansiere investeringerne forbundet med landanlæg til vej og bane. Konklusion på analysen er, at: n er i stand til at afvikle dets gældsforpligtelser i løbet af 25 år efter åbning for trafik, og derfor fremstår den som værende rentabel driftsøkonomisk set. n kan begynde at afdrage på gældsforpligtelserne 4 år efter åbning og derefter fortsætte kontinuerligt, indtil gælden er helt indfriet i år Fra den begrænsede følsomhedsanalyse fremgår det, at n fremstår som et projekt, hvor gælden kan afvikles under alle de testede scenarier: ved en reduceret trafikvækst på 1,5% efter år 2030 forventes gælden at blive tilbagebetalt på 27 år; ved sænkning af billettaksterne for biler til DKK 450 forlænges tilbagebetalingsperioden med to år i forhold til basisscenariet dermed bliver perioden 27 år; n vil alt andet lige være i stand til at betale for anlægsinvesteringerne i forbindelse med opførelse af landanlægget, dog forlænges tilbagebetalingsperioden til 31 år. Gælden kan stadig tilbagebetales over en periode på 37 år, hvis enten trafikvæksten reduceres fra 2,2% til 1,5% fra år 2030, eller billettaksterne til biler reduceres til DKK 450; 2

4 n fremstår som et projekt, som kan dække sine drifts- og vedligeholdelsesomkostninger samt betale på gælden og fuldt afvikle den under alle de testede scenarier. 1.2 Formål og afgrænsning Formålet med dette notat er at analysere ns evne til at servicere de fremtidige gældsforpligtelser gennem brugerbetaling og i dette perspektiv konkret at bestemme en forventet tilbagebetalingshorisont samt første afdragsår. Dette gøres ved at teste, om n er i stand til at honorere sine gældsforpligtelser og tilbagebetale gælden i prognoseperioden. Notatet har et begrænset omfang og omfatter kun det, som udtrykkeligt fremgår af dette kapitel. Analysen er baseret på en finansiel model, som består af en prognose frem til Prognosen bygger på visse forudsætninger for finansiering, anlæg, drift osv. angivet i kapitel 2. Den opstillede finansielle model er blevet anvendt til at analysere følgende: Genereres der tilstrækkelige indtægter til at dække driftsomkostninger, reinvesteringer og skattebetalinger, og Genereres der tilstrækkelige frie pengestrømme (pengestrøm efter drift, reinvesteringer og skat) til at dække renteomkostninger på gælden og tilbagebetale gælden i prognoseperioden. Notatet indeholder ligeledes en begrænset rentabilitetsanalyse, som inkluderer indtjeningsog afkastningsgrad for projektet. Beregningerne er baseret på forudsætninger identificeret af Kattegatkomiteen, som er en kombination af eksisterende forudsætninger anvendt i tidligere rapporter samt forudsætninger indhentet fra interviews. De overordnede forudsætninger er, som følger: Der etableres en forbindelse mellem Øst- og Vestdanmark, som svarer til alternativ 1A beskrevet i Transportministeriets rapport "Screening af en fast forbindelse over Kattegat" fra august Det vil sige to broer med en samlet længde på ca. 39,4 km, som består af en firesporet motorvej (to spor i hver retning) samt en tosporet jernbane - "4+2 broløsning". Basisscenariet forudsætter, at alene anlægsinvesteringer relateret til kyst-til-kyst forbindelsen skal serviceres gennem brugerbetaling. n opføres og drives af et 100% statsejet aktieselskab. Aktieselskabet n behandles skattemæssigt som et selvstændigt selskab, der ikke indgår i nogen form for sambeskatning. Hvad angår finansiering, anvendes den fra Sund & Bælt kendte "statsgarantimodel", som betyder, at egenkapitalen i aktieselskabet n begrænses til et reguleret minimum, og at forbindelsen udelukkende kapitaliseres med gæld, der tilvejebringes fra de internationale kapitalmarkeder mod statslige garantier. Tilbagebetaling af gælden sker for så vidt angår personbiler, busser og lastbiler gennem brugerbetaling ved benyttelse af broen samt et fast årligt beløb for jernbanen. 3

5 Detaljeret gennemgang af de talmæssige forudsætninger fremgår af kapitel 2. Det primære formål med dette notat er ikke at præsentere en udtømmende følsomhedsanalyse. Det er dog valgt at udføre en begrænset følsomhedsanalyse for at teste modellens robusthed på tre af de anvendte forudsætninger, som opfattes at være af væsentlig betydning for økonomien i projektet: Lavere trafikvækst i en del af prognoseperioden Lavere billettakster til biler Anlægsinvesteringer til etablering af et landanlæg (både vej og bane) inkluderes i beregningerne. En mere detaljeret gennemgang af forudsætningerne, som er anvendt i følsomhedskalkulerne samt resultaterne af denne analyse, fremgår af kapitel 4. 4

6 2 Forudsætninger Formålet har været at anvende forudsætninger fra forudgående undersøgelser, som bl.a. inkluderer diskussion om rimeligheden af disse, heriblandt rapporter udfærdiget af Niras, Rambøll Management, Damvad og Grontmij Carl Bro samt Infrastrukturkommissionen. Forudsætningerne er sammenfattet i et bilag til dette notat. 2.1 Anlægsinvestering I forbindelse med anlæggelsen af en fast forbindelse over Kattegat inkluderer nærværende notat i basisscenariet alene anlægsinvesteringer til udførelse af kyst-til-kyst forbindelsen som beskrevet i Transportministeriets rapport "Screening af en fast forbindelse over Kattegat" fra august 2008 ("Niras' rapport"). Anlægsinvesteringerne forbundet med kyst-til-kyst forbindelsen forudsættes at udgøre DKK 77.6 mia. (2008-priser), hvilket er baseret på forudsætningen om en løsning af typen 'Alternativ 1A', som ligeledes er præsenteret i Transportministeriets rapport. Anlægssummen er i beregningsmodellen indekseret med et byggeprisindeks frem til 2010, hvorefter anlægsinvesteringerne forudsættes at stige med en inflation på 2% p.a.. Anlæg relateret til vej og bane på land er ikke medtaget i basisscenariet, idet det antages, at disse anlæg bør igangsættes uafhængigt af en fast og finansieres som det øvrige vej- og banenet i Danmark. Det forudsættes, at anlægsfasen og dermed investeringerne strækker sig fra 2018 til 2024 med følgende investeringsfordeling (tabel 1): Tabel 1 Investeringsfordeling År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 Andel anlægsinvesteringerne 3% 3% 18% 37% 13% 13% 13% Fordelingen er på niveau med forudsætningerne anvendt i Niras' rapport fra 2008, hvori der blandt andet argumenteres for en mindre tung fordeling af investeringerne i begyndelsen af anlægsfasen, idet selve byggeriet først påbegyndes i det tredje år. 2.2 Byggestart og åbningsår Det forudsættes, at anlægsfasen er på syv år, hvilket betyder, at anlægget påbegyndes i 2018 og afsluttes ultimo Åbningsår Det forudsættes, at Kattegatbroen åbner for trafik primo

7 2.4 Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger samt reinvesteringer er indlagt i én og samme post og udgiftsføres løbende. Der er her taget udgangspunkt i de forudsætninger, som Niras beskriver i deres rapport. Dvs. en omkostningsmatrice, som tager højde for anlægstype (kysttil-kyst, bane og vej) og et tidsmæssigt perspektiv (tabel 2). Tabel 2 Procentvis fordeling af drift, vedligeholdelse og reinvesteringer per anlægstype over tid År 1-20 År År År År Kyst-til-kyst 1,50% 1,60% 1,70% 1,80% 2,00% Bane 1,40% 1,40% 1,40% 1,40% 1,40% Vej 1,55% 1,55% 1,55% 1,55% 1,55% Kilde: Niras: "Screening af en fast forbindelse over Kattegat" Anlægsaktiverne afskrives regnskabsmæssigt over 100 år, og de løbende drifts- og vedligeholdelsesomkostninger samt reinvesteringer udgiftsføres. 2.5 Trafikmængde og -vækst Det forudsættes, at trafikmængden på en fast forbindelse over Kattegat, hvis den allerede eksisterede, ville have været 5,1 mio. køretøjer pr. år målt i 2008-mængder 1. Det er yderligere forudsat, at trafikmængden generelt vil stige med 2,2% p.a., hvilket er understøttet af Infrastrukturkommissionens betænkning fra januar 2008 om forventet trafikvækst frem til Dette notat tager udgangspunkt i et basisscenarie, som antager, at trafikvæksten holdes konstant i hele prognoseperioden på 2,2% p.a., men da det ikke er muligt at understøtte denne vækst efter år 2030, støttes basisscenariet med en følsomhedsanalyse. De nærmere forudsætninger for følsomhedsanalysen er præsenteret i kapitel 4. Forholdet mellem personbiler og lastbiler antages at være konstant og fordeles med 88% personbiler og 12% lastbiler, hvilket er en fordeling, som ligeledes er anvendt i Niras' rapport. Fordelingen er på niveau med statistik fra Storebæltsbroen fra perioden , som viser 0,5% motorcykler, 87,4% personbiler, 11,7% lastbiler og 0,4% busser. 2.6 Trafikspring Ved åbning forudsættes den faste forbindelse over Kattegat at resultere i et trafikspring ud over den ellers stabile trafikvækst. Dette spring forudsættes at udgøre 25% fordelt over de første 4 år efter åbning. Det bemærkes, at Niras har anvendt et trafikspring på 15,2% i det første driftsår, mens Rambøll Management i rapporten, "En fast - betydningen for det danske samfund" har omtalt et spring på 40% fordelt over fire år. har i denne analyse valgt at anvende et tal, der er midt i mellem de to foregående rapporter. 1 Niras (2008): Screening af en fast forbindelse over Kattegat 6

8 Til sammenligning har Sund & Bælt i rapporten "To broer og en tunnel" fra august 2009 oplyst et ca. trafikspring på Storebæltforbindelsen på over 100%. Det samme tal for Øresundsbroen er ca. 43% ifølge rapporten "Øresundsbron og regionen" udgivet af Øresundsbro Konsortiet, april Takster: personbiler, lastbiler og bane Der skelnes i prognosen mellem indtægter fra personbiler, lastbiler og togtrafik. Personbiler forventes at betale en pris på DKK 495 pr. tur (pris i 2010 inkl. moms) svarende til prisen for en grøn billet på Mols-Linien inkl. returrabat (dvs. den laveste billetpris inkl. rabat på den hurtige færgeforbindelse). For lastbiler anvendes taksten, som er fremlagt i Niras' rapport, på DKK pr. tur (pris i 2008 inkl. moms). Endelig antages det i lighed med Niras, at togtrafikken betaler et fast årligt beløb på DKK 800 mio. (pris i 2008 ekskl. moms). Taksterne bliver indekseret i hele prognoseperioden med en antagelse om inflation på 2% p.a. 2.8 Finansiering Kapitalstruktur Opførelsen af en fast forbindelse over Kattegat forudsættes fra starten at være finansieret med 100% gæld og ingen form for direkte kapitalindskud fra staten. Denne finansieringsform er kendt fra de af Sund & Bælt ejede broer Låneoptagelse Finansieringen antages at blive dækket gennem lån fra lokale og internationale kapitalmarkeder. For at opnå de mest fleksible og billige lån er det mest fordelagtigt, at lånene er statsgaranterede. Grundet manglende driftsindtægter i anlægsfasen vil byggerenterne i anlægsperioden forøge gælden. I driftsfasen forudsættes det, at alle overskydende pengestrømme efter dækning af drift, vedligeholdelse, reinvestering, rente på gælden og skat anvendes til at nedbringe gælden Andre finansielle forudsætninger Grundet forudsætningen om statsgaranterede lån forventes finansieringsomkostninger at udgøre 3,5% realrente tillagt en forventet inflation på 2%. Denne forudsætning anvendes ligeledes af Sund og Bælt, bl.a. i "Finansiel Analyse, Fast forbindelse over Femern Bælt". Realrenten skønnes passende, når det tages i betragtning, at de gennemsnitlige realiserede realrenter for A/S Øresund og A/S Storebælt ligger på henholdsvis 2,1% og 3,0% 2. Renten på 3,5% inkluderer garantiprovision til staten på 0,15%. 2 Femern Bælt (2008): Finansiel analyse, Fast forbindelse over Femern Bælt 7

9 3 Finansiel prognose og analyse I de følgende kapitler præsenteres resultaterne af beregningerne, som består af resultatopgørelse samt balance og pengestrømopgørelse for n som et selvstændigt selskab. Det er valgt at inkludere en del af de underliggende tal og beregninger for at sikre et bedre overblik og forståelse af selskabets forventede økonomi. Afslutningsvis præsenteres og kommenteres udvalgte relevante økonomiske og finansielle nøgletal. 3.1 Resultatopgørelse Som forventet er der en omsætningsvækst i hele budgetperioden, hvilket skyldes vækst i trafikmængde samt indeksering af takster. Omsætningen i prognoseperioden kommer hovedsageligt fra indtægter relateret til personbiltrafikken, som udgør 57% af de samlede indtægter i starten af driftsperioden og stiger over tid. Sammenlagt med de indtægter, som er relateret til lastbiltrafikken, betyder det, at n hovedsageligt tilbagebetales via vejrelaterede indtægter. EBITDA (indtjening før renter, afskrivninger, nedskrivninger og skat) i selskabet er positivt fra det første driftsår. n forventes dog med udgangspunkt i de fremlagte forudsætninger at generere negativt nettoresultat i de første 7 år fra åbningsåret ( ). Det negative nettoresultat skyldes de høje renteomkostninger i startfasen. Positive regnskabsresultater fremkommer i 2032 ved, at trafikmængden når et bæredygtigt niveau, og afdrag på gælden er begyndt med lavere finansielle omkostninger til følge. De høje finansielle omkostninger er resultatet af den valgte kapitalstruktur, hvor investeringer finansieres 100% af gæld i anlægsfasen. Tabel 3 Resultatopgørelse DKK mio Indtægter Personbiler Lastbiler Bane Total Omkostninger Drift- og vedligehold EBITDA Afskrivninger EBIT Finansielle poster, netto Resultat før skat Skat Resultat efter skat Kilde: KPMG's beregningsmodel 8

10 3.2 Balance I en kombination af den valgte kapitalstruktur og en anlægsfase, som ikke forventes at generere indtægter, vil n oparbejde en negativ egenkapital (tabel 4). Det forventes, at fremtidige positive resultater vil opveje de tidligere negative resultater og dermed arbejde i retning mod en positiv egenkapital. I basisscenariet forventes dette at ske i år Tabel 4 Balance DKK mio Aktiver Materielle anlægsaktiver Likvider Aktiver i alt Passiver Egenkapital Langfristet gæld Udskudt skat Passiver i alt Kilde: KPMG's beregningsmodel Pga. negative resultater til og med 2031 samt en forudsætning om skattemæssige afskrivninger på 25% p.a., oparbejdes et skattemæssigt aktiv i ns første år. Der opbygges først en likvid beholdning med start i år 2049 grundet den valgte struktur, hvor alle frie pengestrømme anvendes til at afdrage på gælden. Grafen nedenfor (figur 1) illustrerer, hvordan gælden udvikles i prognoseperioden. Gælden vokser stejlt under anlægsfasen. Herefter forventes det, at n vil være i stand til at påbegynde at afdrage på gælden i år 4 efter åbning. Forudsat, at n skal blive helt gældfri, sker det i år 2049, dvs. 25 år efter driftsstart. 9

11 Figur 1 Langfristet gæld DKK mio Kilde: KPMG's beregningsmodel I takt med at n begynder at skabe positivt nettoresultat, opstår der fra år 2042 en positiv egenkapital (figur 2), som vokser i de efterfølgende år. Figur 2 Egenkapital DKK mio Kilde: KPMG's beregningsmodel 10

12 3.3 Pengestrømsopgørelse Som vist i tabel 5 genererer n positivt EBITDA fra første driftsår (2025). Grundet det oparbejdede skatteaktiv forventes det ikke, at n skal betale skat før år Anlægsinvesteringerne er opført i år 2024, hvorefter kun vedligeholdelse og operationel drift har indvirkning på pengestrømmene. Det forudsættes i modellen, at vedligeholdelses- og reinvesteringer ligger implicit i de samlede driftsomkostninger, hvorfor de ikke fremgår af pengestrømme til investeringer. Tabel 5 Pengestrømsopgørelse DKK mio Pengestrømme fra driften EBITDA Betalt skat Total Pengestrømme fra investeringer Anlægsinvesteringer Total Pengestrømme fra finansielle aktiviteter Finansielle poster, netto Ændring i gæld Dividende Total Ændringer i likvider Kilde: KPMG's beregningsmodel Som det fremgår af pengestrømsopgørelsen, genererer n en voksende mængde frie pengestrømme over tid, som understøtter en betydelig gældskapacitet. Kalkulen viser, at n vil kunne afvikle sine gældsforpligtelser i 2049 og derefter have overskydende likviditet og mulighed for udbetaling af dividende. 3.4 Nøgletalsanalyse Væksten i omsætningen (tabel 6) overstiger trafikvæksten på grund af indeksering af indtægterne på 2% p.a. i hele perioden. Indtjeningsgraden (indtjeningsbidrag i forhold til omsætningen) starter på niveau 74,7% og stiger i takt med, at omsætningen stiger. Stigningen i indtjeningsbidraget skyldes, at driftsomkostningerne hovedsageligt er faste og ikke afhængige af omsætningen. Derfor stiger indtjeningsgraden i selskabet over tid. Afkastningsgraden, som er udtryk for forrentning af den samlede kapital, er positiv i hele prognoseperioden. Den lavere afkastningsgrad i slutning af perioden skyldes stigende aktivmasse på grund af den akkumulerede likvidbeholdning. 11

13 Tabel 6 Nøgletal Omsætningsvækst (%) n/a n/a n/a 8,8% 8,9% 9,0% 3,9% 3,9% 4,0% 4,0% 4,1% Indtjeningsbidrag (EBITDA-%) n/a n/a 74,7% 76,3% 77,8% 79,2% 79,6% 80,0% 83,5% 85,5% 88,1% Afkastningsgrad (%) n/a n/a 5,1% 5,8% 6,5% 7,2% 7,6% 8,1% 13,9% 19,0% 10,7% Kilde: KPMG's beregningsmodel I figur 3 vises nøgletal, som måler Kattegatsforbindelsens evner til hvert år at generere indtjening samt pengestrøm til at dække sine gældsforpligtelser. To af de tre nøgletal sammenholder ns pengestrøm med først dens renteforpligtelser og bagefter dens samlede gældsforpligtelser (rente plus afdrag). Det sidste nøgletal måler Kattegatsforbindelsens indtjening før renter og skat i forhold til rentebetalingerne. Når disse nøgletal er under 1x, så er der ikke tilstrækkeligt med indtjening eller pengestrøm til at betale alle gældsforpligtelserne. Ved 1x er selskabet akkurat i stand til at dække dets renteforpligtigelser eller gældsforpligtelser. At n i de første tre driftsår ikke genererer tilstrækkelig likviditet til at dække sine låneforpligtelser illustreres ved, at pengestrømmen før finansiering sammenholdt med rentebetalingerne er under 1x. For n stiger værdien af dette nøgletal til over 1x fra år 2028, hvorved selskabet genererer tilstrækkelig med pengestrømme til at betale sine renter samt indlede tilbagebetaling af gælden. Figur 3 Nøgletal 2,5x 2,0x 1,5x 1,0x 0,5x 0,0x Pengestrømme før finansiering/rentebetalinger Pengestrømme før finansiering/(rentebetalinger+afdrag) EBIT/rentebetalinger Kilde: KPMG's beregningsmodel Nedenstående graf (figur 4) illustrerer gælden i forhold til den regnskabsmæssige værdi af anlægsaktiverne (forbindelsen). Det skal bemærkes, at anlægsaktiverne ikke er tillagt geninvesteringerne, som i denne kalkule indgår som en del af driftsomkostningerne og derfor ikke positivt bidrager til værdien af anlægsaktiverne. Tabellen viser, at værdien af forbindelsen fra 2041 overstiger gælden, og at gælden i basisscenariet forventes at blive tilbagebetalt forholdsvist tidligt i forbindelsens regnskabsmæssige levetid. 12

14 Figur 4 Langfristet gæld og anlægsaktiver DKK mio Langfristet gæld Materielle anlægsaktiver Kilde: KPMG's beregningsmodel 3.5 Delkonklusioner Analysen viser i basisscenariet, at n kan være gældfri i 2049, hvilket svarer til en tilbagebetalingshorisont på 25 år (tabel 7). Videre viser analysen, at n kan afdrage på gældsforpligtelserne 4 år efter åbning og derefter forsætte kontinuerligt, indtil gælden er helt indfriet. Selvom der er positive driftsresultater fra det første driftsår, vokser gælden de første 3 år efter åbning, fordi der er behov for at dække nogle af rentebetalingerne i denne periode. Tabel 7 Tilbagebetaling Driftstart 2025 Tilbagebetaling start 2028 Tilbagebetaling slut 2049 Tilbagebetalingsperiode (år) 25 Kilde: KPMG's beregningsmodel 13

15 4 Følsomhedsanalyse Med henblik på at undersøge muligheden for at inkludere anlægsudgifterne til landanlæg samt teste modellens robusthed på to af de vigtigste forudsætninger - trafikvækst i prognoseperioden, samt takster til biler - har vi fortaget tilsvarende følsomhedsberegninger. Denne analyse skal ikke ses som udtømmende, og det anbefales, at der foretages yderligere følsomhedsberegninger i fremtidige finansielle analyser, hvor flere af nøgleforudsætningerne, som identificeres som usikre og vigtige for den endelige konklusion, inkluderes. Det er ikke formålet med følsomhedsanalysen at tilknytte nogen form for sandsynlighed for de negative afvigelser, men analysen skal anvendes til at give en dybere indsigt i følgerne af sådanne afvigelser. 4.1 Forudsætninger - reduceret takster for biler Der er ikke fastsat beløb for taksterne for brugerbetalingen. I dette perspektiv er det valgt at opstille et scenario i dette afsnit, hvor taksterne for biler reduceres til DKK 450, som afspejler niveauet anvendt i Niras' rapport, "Screening af en fast forbindelse over Kattegat". 4.2 Forudsætninger - ændring i trafikvækst Som omtalt i kapitel 2 er det vanskeligt at estimere den fremtidige trafikvækst. Da trafikvæksten opfattes som en væsentlig parameter, er der derfor foretaget en følsomhedsanalyse, der belyser året for tilbagebetalingens start samt året for den endelige tilbagebetaling. Til dette formål forudsættes trafikvæksten på 2,2% at forsætte frem til 2030, hvorefter der forudsættes en alternativ vækstrate på 1,5% fra Forudsætninger - landanlæg Det er i basisscenariet forudsat, at kun kyst-til-kyst skal finansieres af brugerbetalinger og dermed inkluderes i modellen. Denne forudsætning lempes ved at inkludere anlægsinvesteringerne relateret til land i en følsomhedsanalyse. Det er valgt at anvende forudsætninger på anlægsinvesteringerne på niveau med 'Alternativ 1A' i Niras' rapport 3. Anlægsinvesteringerne er her skønnet til at være DKK 5,9 mia. på vejsiden og DKK 16,8 mia. på banesiden. Baneanlæg er desuden forudsat at være belastet ekstra med DKK 3,5 mia. for at afspejle investeringerne til at forbinde Hov og Horsens. 4 Endelig er der fratrukket en besparelse på DKK 10 mia. på vejanlæg andre steder på det store H. De samlede anlægsinvesteringer: Vej: DKK 5.9 mia. Bane: DKK 20.3 mia. 3 Niras (2008): Screening af en fast forbindelse over Kattegat 4 Investeringsbelastningen bør reduceres med andel af lokal trafik på Sjælland 14

16 Besparelse på vej 5 : DKK 10.0 mia. Samlede anlægsinvesteringer: DKK 16.2 mia. 4.4 Resultater af følsomhedsanalysen Følsomhedsanalysen indikerer, at perioden for tilbagebetaling af gælden forbundet med anlægsinvesteringerne forlænges, hvis trafikvæksten falder, hvis billettaksterne til biler reduceres, og hvis det forudsættes, at alle anlægsinvesteringer inkl. landanlæg skal brugerbetales (tabel 8). Tabel 8 Scenario analyse 2,2% trafikvækst i fremtiden 2,2% trafikvækst til 2030, herefter 1,5% 2,2% trafikvækst i fremtiden, biltakst DKK 450 Kilde: KPMG's beregningsmodel Kyst-til-kyst Anlægsinvesteringer inkl. landanlæg Tilbagebetaling start, basisscenario 2028 Tilbagebetaling start 2034 Tilbagebetaling slut, basisscenario 2049 Tilbagebetaling slut 2055 Tilbegebetalingsperiode (år), basisscenario 25 Tilbegebetalingsperiode (år) 31 Tilbagebetaling start 2028 Tilbagebetaling start 2036 Tilbagebetaling slut 2051 Tilbagebetaling slut 2061 Tilbegebetalingsperiode (år) 27 Tilbegebetalingsperiode (år) 37 Tilbagebetaling start 2030 Tilbagebetaling start 2038 Tilbagebetaling slut 2051 Tilbagebetaling slut 2061 Tilbegebetalingsperiode (år) 27 Tilbegebetalingsperiode (år) 37 Ved en fremtidig trafikvækst på 1,5% efter år 2030 forventes gælden at kunne blive tilbagebetalt på 27 år. Der er også en tilbagebetalingsperiode på 27 år, hvis billettaksten for biler reduceres til DKK 450. Disse resultater viser, at gælden kan betales på under 30 år, og at kalkulen er relativ stabil over for disse ændringer. Tilbagebetalingsperioden øges mere markant i tilfælde, hvor det antages, at den faste forbindelse også skal belastes af investeringerne forbundet med landanlæg. I basisscenariet (konstant trafikvækst på 2,2%) forventes det, at forbindelsen kan tilbagebetale gælden over 31 år. Ved en antagelse om trafikvækst på 1,5% fra 2030 forventes det, at forbindelsen kan være gældfri efter 37 år. Til sammenligning er tilbagebetalingshorisonten for A/S Øresund i øjeblikket på 47 år 6. I det sidste scenarie, hvor trafikvæksten holdes konstant på 2,2%, hvor billettaksten til biler reduceres til DKK 450, og landanlæg skal finansieres af brugerbetalinger, er det muligt at tilbagebetale gælden over 37 år. Det konkluderes, at n alt andet lige vil være i stand til at betale for anlægsinvesteringerne i forbindelse med opførelse af landanlægget. 5 Baseret på beregninger fra 6 Sund & Bælt Holding A/S, 2009 Årsregnskab 15

17 5 Samlede konklusioner og anbefalinger På baggrund af de anvendte forudsætninger fremstår n som et anlægsprojekt, der er i stand til at afvikle dets gældsforpligtelser i løbet af 25 år, og derfor fremstår det som værende rentabelt driftsøkonomisk set. Der skabes positive driftsresultater fra åbningsåret, og n er i stand til at generere tilstrækkelige frie pengestrømme (pengestrømme efter driftsudgifter, reinvesteringer og skat) til at dække selskabets renteforpligtelser og påbegynde afviklingen af gælden 4 år efter driftsstart. Der genereres væsentlige frie pengestrømme fra n, når gælden er tilbagebetalt. Dette potentiale kan blandt andet udnyttes til at understøtte finansieringen af landanlægget, som analyseret i kapitel 4. Inkluderes en finansiering af landanlægget, vil den samlede gæld være tilbagebetalt 31 år efter åbning. Baseret på den begrænsede følsomhedsanalyse kan det afslutningsvist fremhæves, at n fremstår som et projekt, hvor gælden kan afvikles under alle de definerede scenarier, og uden at der kræves offentlige tilskud hverken til anlæg eller drift af den faste. København, juni 2010 Claus Hammer-Pedersen Ralitsa Møller 16

18 6 Referenceliste 6.1 Rapporter Niras og Niras konsulenterne (August 2008): "Screening af en fast forbindelse over Kattegat" for Transportministeriet Cowi (Februar 2008): "Samfundsøkonomisk screening af højklassede transportalternativer over Kattegat" for Bilfærgernes Rederiforening Rambøll Management (Oktober 2008): "En Fast - betydning for det danske samfund" for Region Midtjylland Damvad og Grontmij Carl Bro (Oktober 2009): Danmark som én metropol redegørelse om samfundsøkonomien ved en fast for Femern Bælt (September 2008): "Fast forbindelse over Femern Bælt, Finansiel Analyse" for Transportministeriet Infrastrukturkommissionen (Februar 2008): "Danmarks Transportinfrastruktur 2030" Sund & Bælt Holding A/S, 2009 Årsregnskab Sund & Bælt (August 2009): "To broer og en tunnel" Øresundsbro Konsortiet (April 2009): "Øresundsbron og regionen" 6.2 Hjemmesider dk.oresundsbron.com 17

19 7 Bilag Tabel 9 Anvendte forudsætninger Byggestart 2018 Åbningsår 2025 Langsigtet inflation 2,0% Realrente 3,5% Trafikvækst 2,2% Samlet trafikspring 25,0% Antal år med trafikspring 4 Trafikpotentiale (2008 antal) 5,10 m Takster (2008), bil 495 DKK Takster (2008), lastbiler DKK Indkomst fra bane (2008) 800 DKK mio. Andel af biler 88,0% Andel af lastbiler 12,0% Anlægsinvesteringer Kyst-til-kyst DKK mio. Bane (ikke basisscenario) DKK mio. Vej (ikke basisscenario) DKK mio. Besparelse vedr. reduceret inv. i 'H'-området (ikke basisscenario) DKK mio. Fordeling af anlægsomkostninger % 3% 18% 37% 13% 13% 13% Drifts-, vedligeholdelsesomkostninger og reinvesteringer (procent af anlægsinvesteringer) År 1-20 År År År År Kyst-til-kyst 1,50% 1,60% 1,70% 1,80% 2,00% Bane (ikke basisscenario) 1,40% 1,40% 1,40% 1,40% 1,40% Vej (ikke basisscenario) 1,55% 1,55% 1,55% 1,55% 1,55% 18

20

Faktaark om En fast Kattegatforbindelse

Faktaark om En fast Kattegatforbindelse Faktaark om En fast Kattegatforbindelse Kattegatkomitéen Kattegatkomitéen blev etableret i oktober 2008, på initiativ af regionsrådsformand i Region Midtjylland, Bent Hansen (S), formand for Kommunekontaktrådet

Læs mere

En fast Kattegatforbindelse

En fast Kattegatforbindelse En fast Kattegatforbindelse Jens Kampmann formand for Kattegatkomitéen besøg os på www.metropol-danmark.dk Kattegatkomitéen Etableret i oktober 2008 Formål: Synliggøre, udbrede og videreudvikle visionen

Læs mere

Erfaringer med finansiering af infrastruktur i Danmark

Erfaringer med finansiering af infrastruktur i Danmark Statuskonference for strategiske analyser - 26. november 2012 Erfaringer med finansiering af infrastruktur i Danmark Kaj V. Holm Finansdirektør, Sund & Bælt Holding A/S Agenda Beskrivelse af statsgarantimodellen

Læs mere

Karsten Sten Pedersen, ksp@cowi.dk Carsten Glenting, cag@cowi.dk

Karsten Sten Pedersen, ksp@cowi.dk Carsten Glenting, cag@cowi.dk Fast HH forbindelse Sund og Bælt modellen stats eller markedstilgang? Karsten Sten Pedersen, ksp@cowi.dk Carsten Glenting, cag@cowi.dk 1 Spørgsmål Kan en fast HH forbindelse bruger finansieres? Med en

Læs mere

FEMERN BÆLT: STATSGARANTIER OVERFLØDIGGØR SUBSIDIER

FEMERN BÆLT: STATSGARANTIER OVERFLØDIGGØR SUBSIDIER November 2002 Af Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 FEMERN BÆLT: STATSGARANTIER OVERFLØDIGGØR SUBSIDIER Resumé: Når den danske og den tyske trafikminister mødes i begyndelsen af år 2003 for at drøfte

Læs mere

KOPI. Årsrapport 2010. Liberal Alliances Landsforening. CVR-nr. 30 42 94 94 11-r001 2010 gk-ij 735900 10001.cw

KOPI. Årsrapport 2010. Liberal Alliances Landsforening. CVR-nr. 30 42 94 94 11-r001 2010 gk-ij 735900 10001.cw KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 1 8700 Horsens Telefon 79295600 Telefax 72293030 www.kpmg.dk 11-r001 2010 gk-ij 735900 10001.cw KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Kommentarer til Femern A/S rentabilitetsanalyse

Kommentarer til Femern A/S rentabilitetsanalyse Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 190 Offentligt Kommentarer til Femern A/S rentabilitetsanalyse Vi har kun kort vurderet Femern A/S rentabilitetsberegninger og ønsker her at fremhæve et par

Læs mere

Finansiel Regning Løsninger

Finansiel Regning Løsninger Finansiel Regning Løsninger Opgave 18 Opgave 19 Opgave 20 Opgave 21 Opgave 22 Opgave 23 Opgave 24 Opgave 25 (Denne opgave er vanskelig) Vi skal først beregne hvor meget der skal stå på kontoen, den dag

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk tet er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Finansiel analyse, trafikprognose samt analyse af jernbanebetaling

Finansiel analyse, trafikprognose samt analyse af jernbanebetaling FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT Trafikministeriet, Danmark Trafik-, Bygge- og Boligministeriet, Tyskland Finansiel analyse, trafikprognose samt analyse af jernbanebetaling Sammenfatningsrapport Maj 2003

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

En fast forbindelse over Femern Bælt: Trafik og økonomi

En fast forbindelse over Femern Bælt: Trafik og økonomi En fast forbindelse over Femern Bælt: Trafik og økonomi Annette Christensen, Specialkonsulent, Trafikministeriet Henning L. Kristensen, Chefkonsulent, Carl Bro Peter Bønløkke, Stud.scient.pol., Trafikministeriet

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT 14.maj 2003 f Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 Resumé: NY TRFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN ÆLT En opdateret prognose for trafikken over en fast Femern ælt-forbindelse i viser, at denne ikke vil blive afgørende

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Den danske statsgarantimodel

Den danske statsgarantimodel EksterntNotat RAPPORT Den danske statsgarantimodel Funktionsmåde og erfaringer med store trafikale infrastrukturprojekter Sund & Bælt Holding A/S Vester Søgade 10 DK-1601 København V Indhold Resumé...

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT. Trafikministeriet, Danmark. Finansiel analyse

FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT. Trafikministeriet, Danmark. Finansiel analyse FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT Trafikministeriet, Danmark Finansiel analyse Juni 2004 FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT Finansiel analyse Juni 2004 Trafikministeriet Frederiksholms Kanal 27 DK-1220

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 LØSNINGSFORSLAG

HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 LØSNINGSFORSLAG HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 OPGAVE 1 Spørgsmål 1.1 T500 T600 T900 Okt. Nov. Dec. Okt. Nov. Dec. Okt. Nov. Dec. Lager primo 200 450 700 500 250 250 240 390 240 + produktion 1.250 1.250

Læs mere

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Eksempel på en fremskrivning

Læs mere

Rettelsesblad til Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang. 4. udgave 2012.

Rettelsesblad til Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang. 4. udgave 2012. s. 63 Rettelsesblad til Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang 4. udgave 2012. 2012E 2013E 2014E 2015E DO 187,00 200,09 214,10 229,08 NDA 1.214,45 1.229,46 1.390,42 1.487,75 NDA 2013 skal

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2011. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 GK AKO / CW

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2011. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 GK AKO / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 1 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 735900 GK AKO / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006.

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006. 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Folkehøjskolernes regnskab 2013

Folkehøjskolernes regnskab 2013 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Danske Havne. Anlægsinvesteringer i et økonomisk perspektiv - Klaus Ahm, Partner i EY. August 2014

Danske Havne. Anlægsinvesteringer i et økonomisk perspektiv - Klaus Ahm, Partner i EY. August 2014 Danske Havne Anlægsinvesteringer i et økonomisk perspektiv - Klaus Ahm, Partner i EY August 2014 Anlægsinvesteringer i et økonomisk perspektiv Danske havne har ambitiøse udviklingsplaner baseret på nye

Læs mere

Sund og Bælt Partner A/S

Sund og Bælt Partner A/S Årsrapport 2004 Sund og Bælt Partner A/S CVR-nr. 26019133 1 / 16 Indhold Ledelsesberetning 3 Hoved- nøgletal 5 Påtegninger 6 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultatopgørelse 10 Balance 11 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Appendiks 2.01. Afleveringskrav til tilbudsmodel

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Appendiks 2.01. Afleveringskrav til tilbudsmodel Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 2.01 Afleveringskrav til tilbudsmodel Indholdsfortegnelse 1. Krav og forudsætninger til tilbudsmodel...

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Syddjurs Kommune Økonomisk vurdering af rådhusprojekt

Syddjurs Kommune Økonomisk vurdering af rådhusprojekt Deals Syddjurs Kommune Økonomisk vurdering af rådhusprojekt Privat og fortroligt Agenda 1. Formål med den økonomiske vurdering af rådhusprojektet 2. Beskrivelse af de forskellige samarbejdsmodeller 3.

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Egedal Kommune finansiering af et nyt rådhus

Egedal Kommune finansiering af et nyt rådhus Egedal Kommune finansiering af et nyt rådhus Baggrund og formål Efter kommunesammenlægningen er administrationen i Egedal Kommune fordelt på en række forskellige lokationer. De eksisterende rådhuse har

Læs mere

Randers Svømmebad. Appendiks A - Krav til tilbudsmodel. 12. januar, 2011

Randers Svømmebad. Appendiks A - Krav til tilbudsmodel. 12. januar, 2011 Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Strandvejen 44 DK-2900 Hellerup www.pwc.dk Telephone +45 39 45 39 45 Appendiks A - Krav til tilbudsmodel 12. januar, 2011 Statsautoriseret Revisionsaktieselskab,

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Chapter 10 - liabilities (fortsat)

Chapter 10 - liabilities (fortsat) Chapter 10 - liabilities (fortsat) 1. Kunne skelne mellem de økomiske karakteristika og regnskabsmæssige kriterier for operationel leasing og finansiel leasing og kunne vise regnskabsmæssige effekter af

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse

Køb af virksomhed. Værdiansættelse Køb af virksomhed hvad koster den? Findes der i praksis en værdi man kan sætte to streger under? Ja - hvis man er i besiddelse af alt viden om, hvordan indtjeningen vil være i ubegrænset tid fremover.

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Nye Vejanlæg i Aalborg Syd - VVM/MV

Nye Vejanlæg i Aalborg Syd - VVM/MV Aalborg Kommune Nye Vejanlæg i Aalborg Syd - VVM/MV - Samfundsøkonomisk analyse Teknisk notat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk 1 Metode Vurderingen

Læs mere

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Nordfyns Kommune Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Årsregnskab for 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Bestyrelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 2007 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Selskabsmeddelelse nr. 27/2008 Frederiksberg, 10. november 2008 Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Olicom A/S ( Olicom ), hvis aktier er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Årsrapport 2009/10. Hvide Sande Fjernvarme A.M.B.A. CVR-nr. 69 91 41 28 r001 090630 8107 Årsrapport.cw. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2009/10. Hvide Sande Fjernvarme A.M.B.A. CVR-nr. 69 91 41 28 r001 090630 8107 Årsrapport.cw. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Havnepladsen 3 Postboks 99 6950 Ringkøbing Telefon 96 75 55 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk r001 090630 8107 Årsrapport.cw KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder Delrapport Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. METODE... 6 2.1. Spørgeskemaundersøgelse omkring betalingsvillighed... 6 2.2. Modellering af betalingsvillighed...

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012. v/torben Toft Kristensen

Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012. v/torben Toft Kristensen Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012 v/torben Toft Kristensen Agenda 1. Situationer med værdiansættelse 2. Principper for værdiansættelse 3. Praktisk eksempel 4. Forhold som påvirker

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Generelt for eksternt regnskab

Generelt for eksternt regnskab Generelt for eksternt regnskab Der er samme regnskabsprincip om regnskabet aflægges efter A eller B Forskellen er i opstillingen! Begge indebærer oprettelse af anlægskartotek og beregning af udskudt skat

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 4: Egenkapitalforrentning og risiko

Målbeskrivelse nr. 4: Egenkapitalforrentning og risiko HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 4: Egenkapitalforrentning og risiko Valdemar Nygaard TEMA: EGENKAPITALFORRENTNING OG RISIKO Du skal kunne redegøre

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2009 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Fremlagt på generalforsamlingen den 26. november 2013

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014 1. 3. kvartal og budget 2014 Regnskabsrapport for 1. 3. kvartal Det ordinære overskud for perioden er 7,9 mio. EUR, hvilket er det samme som det budgetterede. Lejeindtægterne er 29,3 mio. EUR, hvilket

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 106 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Horsens Fællesantenne - Forening

Horsens Fællesantenne - Forening Horsens Fællesantenne - Forening CVR-nr. 54 59 49 17 Regnskabssammendrag af årsrapport 2013 Nærværende regnskabssammendrag er bortset fra ledelsespåtegning, den uafhængige revisors erklæring, oplysninger

Læs mere

Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann. Den Danske Banekonference 14. maj 2014

Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann. Den Danske Banekonference 14. maj 2014 Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann Den Danske Banekonference 14. maj 2014 Lokalbanen hvem er vi? Offentligt ejet aktieselskab Operatør og infrastrukturejer/-forvalter

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Foreningen Copenhagen Street Food - Stadeholderforeningen. Fremskrivning ved opstart af foreningen for perioden 1. maj 2014-30.

Foreningen Copenhagen Street Food - Stadeholderforeningen. Fremskrivning ved opstart af foreningen for perioden 1. maj 2014-30. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Foreningen Copenhagen Street

Læs mere

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger.

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger. Notat Til Bestyrelsen Kopi til 24. januar 2008 1/17 Sagsnummer 107178-236356 THECA Sagsbehandler JWI Direkte 36 13 15 60 Fax 36 13 18 96 JWI@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Økonomirapport

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere