KATTEGAT- FORBINDELSEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KATTEGAT- FORBINDELSEN"

Transkript

1 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012

2 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til en fast Kattegatforbindelse. Det er eksempelvis spørgsmål om, hvor meget trafik der vil være i tog og i bil via den faste Kattegatforbindelse, og om billetindtægterne vil være tilstrækkelige til, at forbindelsen kan brugerbetales. I Kattegatkomitéen har vi bedt anerkendte konsulentfirmaer om hjælp til at besvare de vigtigste spørgsmål. Denne pjece er et sammendrag af en rapport, som Rambøll har udarbejdet. Rapporten redegør for rejsetid, trafikmængder og sparede infrastrukturinvesteringer andre steder som følge af Kattegatforbindelsen. Rapporten skal ses i sammenhæng med beregninger fra KPMG, som viser tilbagebetalingstider ved forskellige forudsætninger. Tilsammen viser rapporterne, at der er god økonomi i at bygge en fast Kattegatforbindelse. Resultaterne stilles til rådighed for de strategiske analyser for Østjylland, hvori en analyse af Kattegatforbindelsen indgår. Du kan læse flere detaljer på Jens Kampmann Formand for Kattegatkomitéen En fast Kattegatforbindelse vil: Betyde et trafikspring på 6,3 millioner personrejser pr. år, svarende til 30 procent Flytte 43 procent af biltrafikken fra Storebæltsforbindelsen til Kattegatforbindelsen i 2030 Medføre en reduktion i de statslige investeringer på 44 mia. kroner frem mod 2050 Reducere den samlede forsinkelse på vejnettet svarende til fuldtidsstillinger pr. år i 2030 og dobbelt så meget i 2040 Reducere rejsetiden mellem Aarhus/Horsens og København betydeligt fra Aarhus afkortes rejsetiden med tog fra tre timer til én time og med bil bliver rejsetiden én time kortere Også gavne den sydlige del af Danmark på grund af bedre plads på motorvejen over Fyn og Storebælt Sikre tilstrækkelig transportkapacitet på tværs af landet. Uden en Kattegatforbindelse vil kapaciteten på Storebæltsforbindelsen være opbrugt senest i 2050

3 SAMMENFATNING 3 FORVENTET FREMTIDIG TRAFIK I 2011 rejste knap 34 millioner mennesker via Storebælt og Kattegat. Over Storebælt benyttede 67% sig af bilen og 24% sig af toget. 6% sejlede over Kattegat og resten fløj. FREM TIL 2030 FORVENTES PERSONTRAFIKKEN AT STIGE MED 55% 2011 Storebælt, bil Storebælt, tog Kattegat, bil Kattegat, tog Fly 2,0 1,1 8,2 22,6 I alt 33,9 mio. personture Frem til år 2030 forventes persontrafikken at stige betydeligt, uanset om der etableres en fast forbindelse via Kattegat. Uden en Kattegatforbindelse vil antallet af personture stige til 46,4 mio. pr. år. Etableres forbindelsen vil antallet af personture i stedet være 52,6 mio. pr. år. Forskellen skyldes, at en fast forbindelse via Kattegat vil medføre et trafikspring* uden Kattegatforbindelse 8,8 3,0 1,2 Årsdøgnstrafikken (ÅDT) via Storebælt og Kattegat forventes at stige som angivet i nedenstående tabel. 33,4 I alt 46,4 mio. personture 43% AF BILTRAFIKKEN ER FLYTTET TIL KATTEGAT I med Kattegatforbindelse 5,8 0,9 Med en Kattegatforbindelse vil flytrafikken udgøre en stadig mindre del af den samlede persontrafik, da toget bliver et konkurrencedygtigt alternativ. Togtrafikken stiger i 2030 fra 8,2 mio. personture pr. år til 11,6 mio. personture pr. år, svarende til en stigning på 40%. 18,6 21,4 5,8 I alt 52,6 mio. personture Antal og fordeling af personture pr. år der forventes at krydse Kattegat og Storebælt * Et trafikspring sker når ny infrastruktur medfører at personer, der ellers ikke ville have rejst heller ikke med andre transportmidler gennemfører en rejse. År Via Storebælt Med Kattegatforbindelse Storebælt Kattegat Antal køretøjer i døgnet (ÅDT) der forventes at krydse Storebælt og Kattegat henholdsvis med og uden en Kattegatforbindelse

4 56 min 4 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN REJSETID OG TRÆNGSEL DEN SYDLIGE DEL AF DAN- MARK FÅR OGSÅ GAVN AF KATTEGATFORBINDELSEN Trængslen på vejnettet og den deraf nedsatte rejsehastighed betyder, at rejsetiden forlænges. Ved etablering af en Kattegatforbindelse vil alle dele af landet, herunder også Sydjylland, Fyn og Sydsjælland, opleve en bedre fremkommelighed, mindre trængsel og derved tidsbesparelse ved rejser på tværs af Storebælt. Rejsetidsbesparelserne er størst mellem de byer, hvor Kattegatforbindelsen er det oplagte rutevalg. Men også for bilister, der fortsat benytter Storebælt, vil der være tale om rejsetidsbesparelser som følge af mindre trængsel på denne rute. Nedenstående kort viser de gennemsnitlige rejsetidsbesparelser for en rejse mellem udvalgte byer på hver side af Kattegat. I myldretiden, vil der være tale om væsentligt større tidsbesparelser end de viste. Thisted Aalborg 1 t 04 min 42 min Herning Viborg Randers Aarhus 54 min 55 min Horsens 1 t 29 min 57 min 39 min Vejle 10 min 21 min Odense Kalundborg 6 min København Aabenraa Den gennemsnitlige besparelse i rejsetid i bil mellem udvalgte byer ved etablering af en Kattegatforbindelse

5 SAMMENFATNING FREMKOMMELIGHED PÅ VEJNETTET 2012 UDEN KATTEGATFORBINDELSE Beregninger af rejsehastigheder på baggrund af de talte trafikmængder. Allerede i dag er der strækninger, hvor hastigheden er faldet til under UDEN KATTEGATFORBINDELSE I 2030 er trafikken i myldretiden brudt sammen på den sydlige del af Køge Bugt Motorvejen. På store dele af strækningen mellem Aarhus og København opstår flaskehalse med væsentlig reduktion af hastigheden til følge. På strækningerne mellem Aarhus og Vejle og på Fyn er hastigheden under 40. Kattegatforbindelsen vil frigive en stor mængde ventetid, som ellers ville være gået tabt i trængsel. I 2030 vil den årlige besparelse i rejsetiden i de hårdest belastede timer, som følge af en Kattegatforbindelse, svare til ca fuldtidsstillinger pr. år, heraf alene de 10% i Syddanmark. I 2040 vil besparelsen være på næsten det dobbelte. Med en Kattegatforbindelse reduceres rejsetiderne til et niveau uden en Kattegatforbindelse år tidligere. Udvidelse af motorvejsnettet kan således udskydes i op til 15 år, hvis der etableres en Kattegatforbindelse. KATTEGATFORBINDELSEN VIL I 2030 REDUCERE DEN SAMLEDE FORSINKELSE PÅ VEJNETTET SVARENDE TIL FULDTIDSSTILLINGER PR. ÅR 2030 MED KATTEGATFORBINDELSE En Kattegatforbindelse medfører, at en del af flaskehalsproblemerne forsvinder. Særligt over Lillebælt, mellem Skanderborg og Vejle samt på tværs af Sjælland er rejsehastighederne væsentlig forbedrede. Via Kattegat afvikles trafikken uden problemer. Flaskehalsene mellem Aarhus og Odense er reduceret til en trafiksituation ca. 15 år tidligere. 5

6 6 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN 2040 UDEN KATTEGATFORBINDELSE I 2040 vil trafikken i myldretiden være brudt sammen på 25% af vejnettet, såfremt der ikke foretages yderligere investeringer. Derudover er hastigheden på strækningerne: Randers - Aarhus, Middelfart - Nørre Åby samt Slagelse Korsør nu også under UDEN KATTEGATFORBINDELSE I 2050 er trafikken i myldretiden stort set brudt sammen på hele strækningen fra Randers til København samt mellem Kolding og Fredericia, hvis der ikke foretages yderligere investeringer. På Storebæltsbroen er hastigheden omkring 50, hvilket er under det acceptable i forhold til sikkerheden på broen MED KATTEGATFORBINDELSE En Kattegatforbindelse vil i 2040 aflaste motorvejene i Jylland, over Fyn og på Vestsjælland. Trafikken på Køge Bugt Motorvejen vil også med en Kattegatforbindelse være brudt sammen i På Kattegat- og Storebæltsforbindelserne afvikles trafikken uden problemer MED KATTEGATFORBINDELSE Med en Kattegatforbindelse vil trafikken være brudt sammen på 25% af vejnettet. Trafikken via Kattegat- og Storebæltsforbindelsen afvikles stort set uden problemer.

7 SAMMENFATNING 7 FREMKOMMELIGHEDEN PÅ BANENETTET REJSETIDEN I TOG MELLEM AARHUS OG KØBENHAVN REDUCERES FRA 3 TIMER TIL 1 TIME Med Trafikstyrelsens oplæg til en køreplan via Kattegat vil strækningen Aarhus København kunne køres på én time. Etableres en forbindelsesbane mellem Kattegat og Horsens vil også Vejle og den sydlige del af Jylland opnå flere direkte forbindelser med markant kortere rejsetider end i dag. Forbindelsen til Horsens er derfor af stor vigtighed for den kollektive trafik. Derved forbedres rejsetiden og fleksibiliteten i Trafikstyrelsens driftsoplæg, idet Kattegatforbindelsen kan udnyttes bedre. For banetrafikken er de store tidsbesparelser koncentreret langs hovedbanelinjen omkring Aarhus og mod nord. På strækningen fra Aarhus mod nord er tidsbesparelsen med toget dobbelt så stor som tidsbesparelsen med bil. Det forventes derfor, at en del bilister med start eller mål i dette område vil vælge tog i stedet for bil eller fly. For den sydlige del af Jylland er tidsbesparelsen mellem bil og bane mere lige, og der forventes derfor ikke en tilsvarende markant overflytning i dette område. EN FORBINDELSE FRA KATTEGAT TIL HORSENS ER VIGTIG FOR FLEKSIBILITETEN OG UDNYTTELSEN AF KATTEGATFORBINDELSEN Tidsbesparelse København - Aarhus 3 t 00 min 1 t 00 min 2 t 00 min København - Aalborg 4 t 30 min 2 t 00 min 2 t 30 min København - Horsens 2 t 30 min 1 t 00 min 1 t 30 min København - Herning 3 t 30 min 2 t 30 min 1 t 00 min København - Esbjerg 3 t 00 min 2 t 30 min 0 t 30 min Rejsetider mellem København og udvalgte destinationer i Jylland som følge af en jernbaneforbindelse via Kattegat.

8 8 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN ANLÆGSINVESTERINGER Investering i mia. kr Statslige investeringer uden Kattegat Statslige investeringer med Kattegat Etablering af en Kattegatforbindelse i 2030 eller en ny Storebæltsforbindelse i 2045 er ikke medregnes, da de forudsættes at være brugerfinansierede, og derfor tilbagebetales over tid. EN KATTEGATFORBINDELSE VIL MEDFØRE BESPARELSER PÅ 44 MIA. KR Hvis der ikke etableres en Kattegatforbindelse, viser beregninger, at det samlede investeringsbehov frem 160 mod 2050 vil være 91 mia. kr., til udbygning af infrastrukturen enten i form af flere spor på eksisterende motorveje eller til nyanlæg af vej, bane 140 og broer i nye tracéer. Anlægsudgiften til sideudvidelse af den eksisterende motorvej er omtrent den samme 120 som anlæg af en ny linjeføring. Sidstnævnte vil udover at give en højere samlet kapacitet også give en større robusthed og fleksibilitet i landets 100 samlede mobilitet. Investering i mia. kr. Ved 80 etablering af en Kattegatforbindelse er det samlede investeringsbehov til vejanlæg og jernbane på strækningen Aarhus København frem mod beregnet til 47 mia. kr. Dertil kommer en investering til Kattegatforbindelsen inkl. landanlæg på 100 mia. 40 kr. der dog forudsættes brugerfinansieret og derfor ikke indregnet som en del af de statslige investeringer. Under forudsætning af, at en Kattegatforbindelse og en ny Storebæltsforbindelse bliver brugerfinansierede bliver forskellen alene i de statslige udgifter frem til 2050 på 44 mia. kr. Disse sparede investeringer kan bruges til udbygning af den øvrige infrastruktur for eksempel i Sydjylland og på Sjælland. Af de statslige besparelser vil jernbanenettet tegne sig for en besparelse på ca. 18 mia. kr. til udbygning mellem Storebælt og Aarhus. Selv uden en Kattegatforbindelse er det fortsat nødvendigt at vurdere kapaciteten på Aarhus Banegård samt investere i nye tog for at øge passagerkapaciteten. Læs mere om Kattegatforbindelsen og find baggrundsrapporten på:

SCREENING AF SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER VED HAVNEPAKKE 3 INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Metode 2

SCREENING AF SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER VED HAVNEPAKKE 3 INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Metode 2 DANSKE HAVNE SCREENING AF SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER VED HAVNEPAKKE 3 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 2 2 Metode

Læs mere

EVALUATION: Express Server

EVALUATION: Express Server Bilag Kattegatforbindelsen DAMVAD og Grontmij Carl Bro analysen fra 2009 I 2009 lavede DAMVAD og Grontmij Carl Bro en redegørelse for interesseorganisationen Kattegatkomitéen med det formål, at gennemføre

Læs mere

1 time 1 time. 6-by samarbejdet. - om hurtigere tog mellem byerne

1 time 1 time. 6-by samarbejdet. - om hurtigere tog mellem byerne 1 time 1 time 6-by samarbejdet - om hurtigere tog mellem byerne Vision At binde Danmark sammen ved at skabe hurtig togtrafik mellem de største byer. 6-by samarbejdet - om hurtige tog mellem byerne Denne

Læs mere

Supplerende analyser af ny Midtjysk Motorvej

Supplerende analyser af ny Midtjysk Motorvej Trekantområdet Danmark Supplerende analyser af ny Midtjysk Motorvej Teknisk notat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Trekantområdet Danmark Supplerende

Læs mere

Fremtidens trafik. Debatoplæg April 2010

Fremtidens trafik. Debatoplæg April 2010 Fremtidens trafik Debatoplæg April 2010 Fremtidens trafik 4. Fremtidens trafik Fremtidens trafik Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K Udarbejdet af: Transportministeriet

Læs mere

August 2008. Screening af en fast forbindelse over. Kattegat Rapport. Til Transportministeriet

August 2008. Screening af en fast forbindelse over. Kattegat Rapport. Til Transportministeriet August 2008 Screening af en fast forbindelse over Kattegat Rapport Til Transportministeriet 1 Kolofon Titel: Udgiver: Forfattere: Screening af en fast forbindelse over Kattegat NIRAS og NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Samfundsøkonomisk analyse. -Fagnotat. Handlemuligheder vedrørende Storstrømmen

Samfundsøkonomisk analyse. -Fagnotat. Handlemuligheder vedrørende Storstrømmen Samfundsøkonomisk analyse -Fagnotat Handlemuligheder vedrørende Storstrømmen Storstrømsbroen ISBN: 978-87-7126-138-7 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Storstrømsbroen

Læs mere

Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov.

Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov. ARBEJDSPAPIR Dato J. nr. 2013 691 Trafikale behov på lang sigt Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov. Dette notat beskriver, hvilke

Læs mere

Mobilitet i nordjylland

Mobilitet i nordjylland Mobilitet i nordjylland de regionale prioriteter KKR NORDJYLLAND November 2012 Bedre mobilitet og statens rullende planlægning At sikre mobilitet kan blandt andet ske via infrastrukturinvesteringer. I

Læs mere

Danmark som én metropol

Danmark som én metropol Danmark som én metropol Redegørelse om samfundsøkonomien ved en fast Kattegatforbindelse Udarbejdet for Kattegatkomitéen 2009 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning og konklusioner 2. Baggrund og rammer

Læs mere

INFRASTRUKTUR I UDVIKLING

INFRASTRUKTUR I UDVIKLING Fælles indspil til Infrastrukturkommissionen 2007 Anbefalinger fra Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen INFRASTRUKTUR I UDVIKLING Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 589 Offentligt INFRASTRUKTUR

Læs mere

Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane

Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane September 2013 2 Togfonden DK Timemodellen - det danske højhastighedskoncept Forord Timemodellen er visionen om at kunne køre med tog

Læs mere

Status på Infrastruktur i Region Midtjylland

Status på Infrastruktur i Region Midtjylland Status på Infrastruktur i Region Midtjylland Udarbejdet af Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region, december 2012 opdateret maj 2014 KKR MIDTJYLLAND Indhold Status på fremdrift i infrastrukturinvesteringer...

Læs mere

Status på. Infrastruktur i Region Midtjylland

Status på. Infrastruktur i Region Midtjylland Status på Infrastruktur i Region Midtjylland Udarbejdet af Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region, december 2012 Indhold Status på fremdrift i infrastrukturinvesteringer...3 De fem

Læs mere

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45)

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) STRATEGISKE ANALYSER UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse RAPPORT 459-2014 UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse Rapport 459-2014 REDAKTION: Vejdirektoratet

Læs mere

Trafikale udfordringer i hovedstadsområdet

Trafikale udfordringer i hovedstadsområdet Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 464 Offentligt Trafikale udfordringer i hovedstadsområdet Maj 2007 Trafikale udfordringer i hovedstadsområdet Indhold 3. Trafikale udfordringer i hovedstadsområdet Udgivet

Læs mere

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Trafik og Infrastruktur I et regionalt udviklingsperspektiv

Læs mere

Ex post samfundsøkonomisk analyse af Storebæltsforbindelsen Rapport

Ex post samfundsøkonomisk analyse af Storebæltsforbindelsen Rapport Ex post samfundsøkonomisk analyse af Storebæltsforbindelsen Rapport Transportministeriet og Sund & Bælt Indholdsfortegnelse Kort om analysen 3 1 Sammenfatning 4 2 Indledning 6 2.1 Oversigt over scenarier

Læs mere

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Til Hærvejskomiteen Dokumenttype Rapport Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Revision 1 Dato 2013-09-18 Udarbejdet af APO

Læs mere

Undersøgelse af højklasset kollektiv transport i Aalborg

Undersøgelse af højklasset kollektiv transport i Aalborg Civilingeniør, Ph.D. Lene Denver Akademiingeniør Ole Kien COWI RAMBØLL 1 Baggrund og formål I forbindelse med en revision af Trafik- og Miljøhandlingsplanen har Aalborg Kommune undersøgt mulighederne for

Læs mere

VURDERING AF INVESTERING I ITS PÅ STATSVEJE

VURDERING AF INVESTERING I ITS PÅ STATSVEJE VURDERING AF INVESTERING I ITS PÅ STATSVEJE 2 INDHOLD SAMMENFATNING 2 1. INDLEDNING 6 2. ITS-SYSTEMERNE I ANALYSEN 8 3. METODE 10 4. RESULTATER OG PERSPEKTIVERING 12 BILAG A. ITS VED UDBYGNING AF MOTORVEJE

Læs mere

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal Sekretariat for Cykelsuperstier Incentive Holte Stationsvej 14, 1. DK-2840 Holte kontakt@incentive.dk / @ (+45) 2916 1223 / t incentive.dk / w

Læs mere

Sammenhæng i den kollektive transport

Sammenhæng i den kollektive transport Sammenhæng i den kollektive transport Analyse af tilbringertrafikken til den statslige jernbane Maj 2015 Transportministeriet Finansministeriet Danske Regioner KL Trafikselskaberne i Danmark Sammenhæng

Læs mere

Faktaark 1: Jernbane til Billund via Jelling, alternativ 1

Faktaark 1: Jernbane til Billund via Jelling, alternativ 1 Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Faktaark 1: Jernbane til Billund via Jelling, alternativ 1 Journal TS50400-00023 Dato

Læs mere

Forundersøgelse af banebetjening af Billund lufthavn. Juni 2012

Forundersøgelse af banebetjening af Billund lufthavn. Juni 2012 Forundersøgelse af banebetjening af Billund lufthavn Juni 2012 3 Forundersøgelse af banebetjening Indhold af Indhold Sammenfatning 5 Indledning 8 Rejsestrømme 10 Linjeføringer 13 Østlig linjeføring 13

Læs mere

DEN ALTERNATIVE TRÆNGSELSKOMMISSION

DEN ALTERNATIVE TRÆNGSELSKOMMISSION SEPTEMBER 2013 MICROSOFT DANMARK DEN ALTERNATIVE TRÆNGSELSKOMMISSION WHITE PAPER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SEPTEMBER 2013 MICROSOFT

Læs mere

International persontransport i Øresundsregionen. Øresundsregionen som internationalt transportknudepunkt

International persontransport i Øresundsregionen. Øresundsregionen som internationalt transportknudepunkt International persontransport i Øresundsregionen Øresundsregionen som internationalt transportknudepunkt Sorø, november 2009. Forord Nærværende rapport indgår i delaktiviteten Øresundsregionen som internationalt

Læs mere

Analyse af brugerfinansieringsperspektiverne for en Randers Fjord forbindelse

Analyse af brugerfinansieringsperspektiverne for en Randers Fjord forbindelse Analyse af brugerfinansieringsperspektiverne for en Randers Fjord forbindelse September 2013 Sammenfatning 2. Indhold 1 Baggrund og introduktion... 3 1.1 Baggrund for brugerfinansieringsanalysen af en

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

Screening af idékatalog fra Trængselskommissionen. Rapport. Version 2.0. 26. marts 2013. Trængselskommissionen

Screening af idékatalog fra Trængselskommissionen. Rapport. Version 2.0. 26. marts 2013. Trængselskommissionen Screening af idékatalog fra Trængselskommissionen Rapport. Version 2.0. 26. marts 2013 Trængselskommissionen Incentive Holte Stationsvej 14, 1. DK-2840 Holte kontakt@incentive.dk / @ (+45) 2916 1223 /

Læs mere