Indhold Ledelsesberetning Delårsregnskab Påtegninger Finansiel Stabilitet Delårsrapport pr. 30. juni 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold Ledelsesberetning Delårsregnskab Påtegninger Finansiel Stabilitet Delårsrapport pr. 30. juni 2010"

Transkript

1 Delårsrapport pr. 30. juni 2010

2 Indhold Ledelsesberetning Hovedpunkter 3 Selskabsoplysninger 4 Koncernoversigt 4 Kort om Finansiel Stabilitet 5 Beretning 6 Økonomiske forhold 6 Offentliggørelse af oplysninger 8 Væsentligste risici 9 Udviklingen i de væsentligste aktiviteter 10 Forventninger til Delårsregnskab Resultatopgørelse 20 Totalindkomstopgørelse 20 Balance pr. 30. juni Egenkapitalopgørelse 23 Pengestrømsopgørelse 24 Noter 25 Nøgletal 38 Påtegninger Ledelsespåtegning 39 Revisionspåtegning 40 Finansiel Stabilitet Delårsrapport pr. 30. juni

3 Hovedpunkter Finansiel Stabilitet fik et resultat i 1. halvår 2010 på 3,8 mia. kr. Resultatet kan henføres til indbetalte garantiprovisioner fra Det Private Beredskab og afkastet heraf. Udover indbetaling af garantiprovisioner skal Det Private Beredskab dække de første 10 mia. kr., der tabes på afvikling af nødlidende pengeinstitutter under Bankpakken. Tabskautionen fra Det Private Beredskab er opgjort til 6,8 mia. kr. pr. 30. juni 2010 Finansiel Stabilitets datterselskaber under Bankpakken har siden overtagelsen og indtil udgangen af 1. halvår 2010 opgjort et samlet tab på 6,8 mia. kr. Fordelingen pr. selskab er som følger: EBH Bank (inklusive Løkken Sparebank): 3,9 mia. kr. Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 (tidligere Gudme Raaschou Bank): 1,6 mia. kr. Nova Bank Fyn (tidligere Fionia Bank): 1,1 mia. kr. Finansieringsselskabet af 11. februar 2010 og konkursboet efter Capinordic Bank: 0,1 mia. kr. Tabskautionen er i 1. halvår 2010 øget med ca. 1 mia. kr. Det skyldes, at der er konstateret behov for yderligere nedskrivninger i datterselskaberne under Bankpakken. Tabskautionen fra Det Private Beredskab skal opgøres ved udgangen af 3. kvartal Opgørelsen skal udarbejdes ved anvendelse af nettorealisationsværdier og ikke de sædvanlige anvendte regnskabsprincipper. Pr. 30. juni 2010 viste foreløbige estimater, at tabskautionen dermed ville kunne opgøres til 8-10 mia. kr. På baggrund af stor usikkerhed i forbindelse med opgørelse af tabskautionen til nettorealisationsværdi, jf. intervallet herfor, bør det overvejes, om der til det nuværende lovgrundlag kan foreslås en mulighed for en hel eller delvis efterregulering. Yderligere tab i Roskilde Bank på 2,2 mia. kr. Roskilde Bank blev den 10. august 2009 overdraget til Finansiel Stabilitet af staten. Roskilde Bank er ikke omfattet af Bankpakken, men staten har udstedt en særskilt tabsgaranti til Finansiel Stabilitet. I 1. halvår 2010 er tabene i Roskilde Bank forøget som følge af større nedskrivningsbehov på engagementer relateret til ejendomsmarkedet, og statens tabsgaranti er øget fra 6,6 mia. kr. ultimo 2009 til 8,8 mia. kr. ved udgangen af 1. halvår Statens samlede resultat ved afvikling af nødlidende pengeinstitutter er på 4,5 mia. kr. Ved udgangen af 1. halvår 2010 var statens samlede resultat ved afvikling af nødlidende banker gennem Finansiel Stabilitet opgjort til 4,5 mia. kr., svarende til det akkumulerede resultat for 2009 og 1. halvår 2010 på i alt 13,3 mia. kr. fratrukket statens tab i forbindelse med afvikling af Roskilde Bank på 8,8 mia. kr. Statsgarantier til den finansielle sektor Finansiel Stabilitet har som led i ordningen om individuelle statsgarantier indgået aftale med 63 institutter. Aftalerne indeholder et samlet garantitilsagn på 364 mia. kr. Under ordningen er der udstedt garantier for i alt 198 mia. kr. fordelt på 50 institutter. Forventninger til 2010 Forventningerne er uændret i forhold til det annoncerede i forbindelse med offentliggørelse af Finansiel Stabilitets årsrapport for 2009, og der forventes således et resultat for 2010 på ca. 6 mia. kr. Udstedelsen af individuelle statsgarantier ventes som udgangspunkt kun at ville blive øget i mindre omfang i 2. halvår Finansiel Stabilitet Delårsrapport pr. 30. juni

4 Selskabsoplysninger Finansiel Stabilitet A/S Amaliegade 3-5, København K Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR-nr.: Stiftet: 13. oktober 2008 Hjemstedskommune: København Bestyrelse Henning Kruse Petersen (formand) Jakob Brogaard (næstformand) Anette Eberhard Christian Th. Kjølbye Charlotte Møller (suppleant) Birgitte Nielsen Visti Nielsen Direktion Henrik Bjerre-Nielsen Revision KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Borups Allé Frederiksberg Koncernoversigt Finansiel Stabilitet EBH Nova Bank Pantebrevsselskabet Roskilde Finansieringsselskabet Bank Fyn af 2. juni 2009 Bank af 11. februar 2010 Finansiel Stabilitet Delårsrapport pr. 30. juni

5 Kort om Finansiel Stabilitet Finansiel Stabilitet blev stiftet i oktober 2008 som led i en aftale mellem den danske stat og pengeinstitutsektoren i Danmark (Det Private Beredskab) om sikring af den finansielle stabilitet i Danmark. Aftalen blev indgået som følge af den internationale krise og dens effekt på den finansielle sektor. Finansiel Stabilitet er ejet af den danske stat gennem Økonomi- og Erhvervsministeriet. Selskabets aktiviteter er blandt andet reguleret af lov om finansiel stabilitet samt lov om finansiel virksomhed med tilhørende bekendtgørelser. Endvidere er selskabet reguleret af særlige bestemmelser vedrørende statsejede aktieselskaber. Finansiel Stabilitet har til formål at: Sikre, at simple kreditorer i de pengeinstitutter og filialer, der har indgået aftale med Det Private Beredskab, får dækket deres krav, hvis pengeinstituttet bliver nødlidende inden den 30. september 2010 (Bankpakken). Herudover skal selskabet sikre, at simple kreditorer og indskydere får rettidig betaling af forfaldne krav. Forvalte den aftale, der blev indgået mellem Danmarks Nationalbank, Det Private Beredskab og Finansiel Stabilitet, om overdragelse af Roskilde Banks aktiviteter til Finansiel Stabilitet. Administrere ordningen om individuelle statsgarantier, som er et led i aftale om Kreditpakken. Ordningen indebærer som udgangspunkt, at Finansiel Stabilitet indtil 31. december 2010 kan indgå aftaler om ydelse af individuel statsgaranti i op til tre år for bl.a. ikkeefterstillet, usikret gæld. Endvidere har Finansiel Stabilitet pr. 1. april 2010 overtaget administrationen af Garantifonden for Indskydere og Investorer. Administrationen varetages separat i forhold til de øvrige aktiviteter i Finansiel Stabilitet. I forbindelse med Folketingets vedtagelse af en ny model for håndtering af nødlidende pengeinstitutter pr. 1. juni 2010 videreføres Finansiel Stabilitets pligt til at overtage og afvikle et nødlidende pengeinstitut efter udløbet af Bankpakken 30. september I den nye model for afvikling af nødlidende pengeinstitutter er indeholdt et garantitilsagn til Finansiel Stabilitet fra Indskydergarantifondens nye afviklingsafdeling. Endvidere fremgår af det vedtagne lovforslag, at Finansiel Stabilitet er omfattet af en statsgaranti i forbindelse med afvikling af de nuværende datterselskaber, men disse selskaber vil efter 30. september 2010 ikke længere være omfattet af en selvstændig statsgaranti. Finansiel Stabilitet Delårsrapport pr. 30. juni

6 Beretning Økonomiske forhold Resultat Finansiel Stabilitet fik i 1. halvår 2010 et resultat på 3,8 mia. kr. Resultatet kan henføres til de månedlige indbetalte garantiprovisioner fra Det Private Beredskab på 625 mio. kr. samt afkastet heraf. I henhold til lov om finansiel stabilitet vil Det Private Beredskab i perioden fra 1. oktober 2008 til 30. september 2010 samlet indbetale 15 mia. kr. Tabskautionen fra Det Private Beredskab, som skal dække de første 10 mia. kr. i tab for datterselskaber under Bankpakken, udgjorde ved udgangen af 1. halvår ,8 mia. kr. Tabene er fordelt på Finansiel Stabilitets datterselskaber under Bankpakken på følgende måde: EBH Bank: 3,9 mia. kr. (inklusive Løkken Sparebank, som udgør 0,7 mia. kr.) Pantebrevsselskabet: 1,6 mia. kr. Nova Bank Fyn: 1,1 mia. kr. Finansieringsselskabet og konkursboet efter Capinordic Bank: 0,1 mia. kr. I 1. halvår 2010 er tabskautionen øget med 1,0 mia. kr., hvoraf den væsentlige stigning er sket i 2. kvartal med 0,7 mia. kr. Det skal ses i lyset af negative resultater i alle de ovenfor nævnte datterselskaber i 2. kvartal Generelt har Finansiel Stabilitets datterselskaber under Bankpakken haft et mindre overskud før nedskrivninger i perioden, men meget betydelige nedskrivninger på udlån har ført til negative resultater. Fortsat forringede konjunkturer inden for ejendomsmarkedet, hvor Finansiel Stabilitets datterselskaber har eksponering, har gjort det nødvendigt også i 2010 at foretage yderligere nedskrivninger på disse engagementer. Afsluttende regnskab for Bankpakken Med udløbet af den generelle statsgaranti den 30. september 2010 skal Finansiel Stabilitet udarbejde et afsluttende regnskab, der opgør tabskautionen over for Det Private Beredskab. Værdiansættelsesprincippet i det afsluttende regnskab pr. 30. september 2010 er skønnede nettorealisationsværdier og dermed forskellig fra det sædvanlige anvendte regnskabsprincip, som tabskautionen er opgjort efter i Finansiel Stabilitets års- og delårsregnskaber. Det indebærer, at alle balanceposter og ikke balanceførte poster skal opgøres til en Resultat Mio. kr Provisionsindtægter fra Det Private Beredskab Netto rente- og gebyrindtægter, kursreguleringer mv Omkostninger Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Tab ved overtagelse af dattervirksomheder Resultat af kapitalandele i ass. virksomheder Tabskaution fra Det Private Beredskab Tabsgaranti fra staten vedr. Roskilde Bank Periodens resultat før skat Skat 0 9 Periodens resultat Finansiel Stabilitet Delårsrapport pr. 30. juni

7 skønnet nettorealisationsværdi. Nettorealisationsværdien defineres som dagsværdi af et aktiv eller forpligtigelse efter transaktionsomkostninger. Udlån, der er den væsentligste balancepost, værdiansættes i det afsluttende regnskab som udgangspunkt efter følgende generelle principper: engagementet værdiansættes til det beløb, som det kan afhændes til inden for en kortere tidshorisont der tages udgangspunkt i de nuværende markedsforhold og værdiansættelsen er pr. engagement, dvs. på stand-alone basis engagementerne forudsættes afhændet i et tempo, der ikke i sig selv påvirker markedet negativt, dvs. udgangspunktet er, at der ikke foretages et brandudsalg. Ovenstående indebærer bl.a., at sikkerhedernes værdi opgøres med udgangspunkt i en skønnet realisationsværdi, mens den udækkede del af engagementet vurderes i forhold til debitors kreditbonitet og engagementets omsættelighed. Under ikke balanceførte poster indgår retssager/erstatningssager som de væsentligste poster. Den økonomiske tabsrisiko forbundet med disse sager indgår som en del af det afsluttede regnskab pr. 30. september Retssagerne omfatter såvel sager, hvor der er et potentielt krav mod Finansiel Stabilitets datterselskaber, som sager, hvor Finansiel Stabilitet kan have et muligt tilgodehavende. Ved udgangen af 1. halvår 2010 viser et foreløbigt estimat, at tabskautionen ved opgørelse efter nettorealisationsværdiprincippet ville være i niveau 8-10 mia. kr. Estimatet er behæftet med stor usikkerhed. På baggrund af stor usikkerhed i forbindelse med opgørelse af tabskautionen til nettorealiseringsværdi, jf. intervallet herfor, bør det overvejes, om der til det nuværende lovgrundlag kan foreslås en mulighed for en hel eller delvis efterregulering. Roskilde Bank Staten har udstedt en særskilt tabsgaranti til Finansiel Stabilitet i forbindelse med afviklingen af Roskilde bank, som ikke indgår i regnskabet under Bankpakken. I 1. halvår 2010 blev statens tabsgaranti i forbindelse med Roskilde Bank øget med 2,2 mia. kr., svarende til underskuddet i Roskilde Bank og Finansiel Stabilitets finansieringsomkostninger vedrørende Roskilde Bank. Dermed er statens tabsgaranti i forbindelse med Roskilde Bank pr. 30 juni 2010 opgjort til 8,8 mia. kr. Den fortsat negative udvikling i Roskilde Bank kan ligesom i de øvrige datterselskaber primært henføres til forøgede nedskrivninger på engagementer primært relateret til ejendomssektoren. I 1. halvår 2010 blev der således foretaget yderligere nedskrivninger på engagementer på 2,4 mia. kr. Statens samlede resultat ved afvikling af nødlidende pengeinstitutter Statens samlede resultat ved afvikling af nødlidende banker gennem Finansiel Stabilitet svarende til Finansiel Stabilitets resultat uden hensyntagen til statens tabsgaranti vedr. Roskilde Bank var ved udgangen af 1. halvår 2010 opgjort til 4,5 mia. kr., svarende til det akkumulerede resultat for 2009 og 1. halvår 2010 på i alt 13,3 mia. kr. fratrukket statens tab i forbindelse med afvikling af Roskilde Bank på 8,8 mia. kr. Balanceudvikling Den samlede balance i Finansiel Stabilitet har udviklet sig løbende i takt med, at der er overtaget nye aktiviteter fra nødlidende pengeinstitutter, og der samtidig er afviklet aktiviteter fra de eksisterende datterselskaber. Ved udgangen af 1. halvår 2010 udgjorde balancen 46 mia. kr. Heraf udgjorde udlån, der er den væsentligste aktivpost, ca. 17 mia. kr. Hovedparten af passiverne udgøres af lån, der er optaget via statens genudlånsordning på 25 mia. kr. Genudlånene anvendes til finansiering af datterselskaberne. Finansiel Stabilitet Delårsrapport pr. 30. juni

8 I 1. halvår 2010 er balancen reduceret med ca. 4 mia. kr. Balancereduktionen skyldes den løbende afvikling af aktiviteter i datterselskaberne. Det forventes fortsat, at hovedparten af engagementerne er afviklet i løbet af Udover afvikling af engagementer pågår der løbende afvikling af øvrige aktiviteter i Finansiel Stabilitet, herunder kapitalandele som er modtaget som led i afregning for Bankpakken. Finansiel Stabilitets langsigtede strategi er ikke at forblive som ejer af disse kapitalandele. Finansiel Stabilitet har på den baggrund meddelt, at indkomne tilbud på aktieposter kan blive imødekommet under visse forudsætninger. Hidtil har Finansiel Stabilitet afhændet aktieposter i fire pengeinstitutter, hvorved der blev realiseret en mindre kursgevinst. For den samlede portefølje af kapitalandele har moderselskabet Finansiel Stabilitet haft en urealiseret negativ kursregulering på 28 mio. kr. i 1. halvår Endvidere har Finansiel Stabilitet igangsat afhændelse af koncernens beholdning af sektoraktier, som omfatter aktieposter i bl.a. DLR kredit, PBS, VP mv. Desuden pågår der en salgsproces af EBH Finansservice, der er et datterselskab under EBH Bank, som forventes afhændet inden udgangen af 3. kvartal Endelig har Finansiel Stabilitet koncernen på hjemmesiden en løbende annoncering af ejendomme til salg i koncernen. Finansiering af datterselskaber Finansiel Stabilitet har indtil udgangen af 1. halvår 2010 tilført datterselskaber finansiering i form af aktier, ansvarlig lånekapital og almindelig lånefinansiering for 31 mia. kr. Finansiel Stabilitet har finansieret tilførslen ved anvendelse af indbetalte garantiprovisioner og lån via statens genudlånsordning. Ved udgangen af 1. halvår 2010 havde Finansiel Stabilitet optaget genudlån for 25 mia. kr. via statens genudlånsordning. I forhold til ultimo 2009 er der tale om en nedbringelse på 5 mia. kr. Pr. 30. juni 2010 havde Finansiel Stabilitet et indestående i Danmarks Nationalbank på 5,7 mia. kr., hvoraf 3,9 mia. kr. vedrører Bankpakken, og 1,8 mia. kr. vedrører Roskilde Bank. Offentliggørelse af oplysninger Finansiel Stabilitet er et statsligt aktieselskab og dermed underlagt oplysningsforpligtelser i henhold til Selskabsloven, ligesom Finansiel Stabilitets vedtægter indeholder pligt til at orientere økonomi- og erhvervsministeren om forhold, der er af væsentlig økonomisk eller politisk betydning. Herudover orienterer Finansiel Stabilitet og dets datterselskaber offentligheden om forhold, som vurderes at have offentlighedens interesse i det omfang, offentliggørelse kan ske inden for rammerne af gældende regler på området. Finansiel Stabilitets finansiering af datterselskaber EBH Bank/ Nova Finan- Pante- Løkken Bank sierings- brevs- Roskilde Mio. kr. Sparebank Fyn selskabet selskabet Bank I alt Aktiekapital Ansvarlig kapital Lånefinansiering I alt Finansiel Stabilitet Delårsrapport pr. 30. juni

9 Når advokater, som er udpeget af Finansiel Stabilitet, har foretaget undersøgelser med henblik på at afdække, om det kan antages, at der i det overtagne pengeinstitut, er begået ansvarspådragende handlinger, er det vurderingen, at disse forhold har offentlighedens berettigede interesse. Derfor offentliggøres resultatet af undersøgelserne. I den forbindelse er det væsentligt at være opmærksom på, at undersøgelserne ikke gennemføres på samme grundlag som politimæssig efterforskning eller domstolsbehandling. Undersøgelserne gennemføres på baggrund af et af Finansiel Stabilitet udarbejdet kommissorium netop med henblik på at afklare, om der foreligger forhold, som bør overdrages til politiets videre efterforskning og eventuel domstolsbehandling. Undersøgelsernes resultater lægges til grund for Finansiel Stabilitets videre skridt, og skal ikke tillægges anden vægt. Offentliggørelsen medvirker til at sikre begrundet og berettiget gennemsigtighed om baggrunden for de skridt, Finansiel Stabilitet vælger i den enkelte sag. Væsentligste risici Den altovervejende del af Finansiel Stabilitets risici udgøres af risikoen for tab på nødlidende engagementer i datterselskaberne. I forbindelse med overtagelsen af nødlidende pengeinstitutter har Finansiel Stabilitet således fået en betydelig eksponering på engagementer med dårlig bonitet. Engagementerne er typisk kendetegnet ved for en stor dels vedkommende at være relateret til ejendomsmarkedet, og dermed er der en betydelig skævvridning i kreditporteføljen mod et segment, som har været meget negativt påvirket af den økonomiske og finansielle krise. Endvidere har der været en høj grad af koncentration på enkeltdebitorer. Styringen af kreditrisikoen er indarbejdet som en integreret del af afviklingen, og som følge af den store eksponering mod debitorer, som er fælles blandt flere datterselskaber i koncernen, har Finansiel Stabilitet fokus på at sikre, at risikoen styres ud fra et samlet hensyn. Herudover er der rejst et betydeligt antal erstatningssager mod koncernens datterselskaber. På grundlag af den foreløbige juridiske vurdering er der 30. juni 2010 hensat 261 mio kr. til tab. Der er imidlertidig stor usikkerhed vedrørende vurderingerne. I takt med udstedelsen af individuelle statsgarantier har Finansiel Stabilitet fået en væsentlig forøgelse i ikke balanceførte poster. Finansiel Stabilitet har en regaranti fra staten i forbindelse med udstedelsen af de individuelle statsgarantier, hvilket indebærer, at Finansiel Stabilitet ikke bærer risiko for tab, og samtidig overføres indtægter fra ordningen i form af garantiprovisioner løbende til staten ved Økonomi- og Erhvervsministeriet. Finansiel Stabilitet har en mindre eksponering mod markedsrisici, og som følge af adgangen til statens genudlånsordning har Finansiel Stabilitet løbende adgang til tilstrækkelig likviditet. Finansiel Stabilitet Delårsrapport pr. 30. juni

10 Udviklingen i de enkelte aktiviteter Aktiviteterne i Finansiel Stabilitet er fordelt på tre områder: Bankpakken Sikring af, at simple kreditorer i de pengeinstitutter og filialer, der har indgået aftale med Det Private Beredskab, får dækket deres krav, hvis pengeinstituttet bliver nødlidende inden den 30. september Herudover skal selskabet sikre, at simple kreditorer og indskydere får rettidig betaling af forfaldne krav. Roskilde Bank Forvaltning af den aftale, der blev indgået mellem Danmarks Nationalbank, Det Private Beredskab og Finansiel Stabilitet om overdragelse af Roskilde Banks aktiviteter til Finansiel Stabilitet. Roskilde Bank er ikke omfattet af Bankpakken. Individuelle statsgarantier Administration af ordningen om individuelle statsgarantier, der er et led i aftalen om Kreditpakken. Ordningen indebærer, at Finansiel Stabilitet indtil 31. december 2010 kan indgå aftaler om ydelse af individuel statsgaranti i optil tre år for bl.a. ikke-efterstillet, usikret gæld. I det følgende vil resultatet for hvert aktivitetsområde blive gennemgået separat. I den sammenhæng gennemgås regnskabsresultaterne for datterselskaberne, som de fremtræder i Finansiel Stabilitets koncernregnskab. Resultat pr. aktivitetsområde for perioden 1. januar juni 2010 Bankpakken: Sikring af Individuelle simple kreditorer stats- Roskilde Mio. kr. i pengeinstitutter garantier Bank I alt Netto renteindtægter Provisionsindtægter fra Det Private Beredskab Garantiprovision statsgarantier Øvrige netto gebyrindtægter og kursreguleringer Omkostninger Nedskrivninger på udlån og garantier mv Tab ved overtagelse af dattervirksomheder Tabskaution/Tabsgaranti Periodens resultat Finansiel Stabilitet Delårsrapport pr. 30. juni

11 Bankpakken EBH Bank A/S Den 21. november 2008 underskrev bestyrelsen i den tidligere ebh bank en betinget aftale om overdragelse af alle aktiver og passiver bortset fra aktiekapitalen og anden efterstillet gæld til et nystiftet datterselskab ejet af Finansiel Stabilitet. Den 28. november 2008 blev overførslen til det nye selskab EBH Bank gennemført. I løbet af 2009 blev alle bankfilialer frasolgt til andre pengeinstitutter, mens andre aktiviteter blev indstillet. EBH Bank blev den 29. april 2010 fusioneret med Finansiel Stabilitets datterselskab Løkken Sparebank, med EBH Bank som det fortsættende selskab. Fusionen blev gennemført med tilbagevirkende kraft fra 1. januar Ved fusionen blev EBH Banks balancesum øget med 508 mio. kr. til mio. kr., mens egenkapitalen blev øget med 167 mio. kr. til mio. kr. Resultatet for den sammenlagte enhed i 1. halvår 2010 viste et tab på 160 mio. kr., der kan henføres til yderligere nedskrivninger på udlån. Af periodens nedskrivninger på udlån på 187 mio. kr. hidrørte 120 mio. kr. fra yderligere nedskrivninger i den tidligere Løkken Sparebank. I forbindelse med overdragelsen af Løkken Sparekasse til Finansiel Stabilitet blev der med den tidligere bestyrelse i Løkken Sparekasse efterfølgende Foreningen LS Løkken aftalt en købesumsregulering. Aftalen indebar, at hvis afviklingen gav et afkast til Finansiel Stabilitet, der oversteg et normalt markedsmæssigt afkast efter korrektion for risikoen, ville overskuddet blive overført til Foreningen LS Løkken. Opgørelsen foretages før indregning af tabskautionen fra Det Private Beredskab. På baggrund af den negative økonomiske udvikling i Løkken Sparebank er der efterfølgende indgået aftale med Foreningen LS Løkken om at ophæve købesumsreguleringen. I EBH Bank er der ikke indgået en aftale om købesumsregulering med de tidligere ejere. Hovedposter halvår 1. halvår Mio. kr Tab ved overtagelse: Periodens resultat: Nedskrivning på udlån i perioden: Balance: Udlån: Egenkapital: Finansiel Stabilitet Delårsrapport pr. 30. juni

12 Nova Bank Fyn A/S (Fionia Bank) Den 22. februar 2009 indgik den tidligere Fionia Bank en rammeaftale med Finansiel Stabilitet, som indebar, at alle aktiver og passiver i Fionia Bank bortset fra egenkapital og efterstillet kapital blev overdraget til en nystiftet bank, som samtidig fik navnet Fionia Bank. Efter salget af store dele af Fionia Bank til Nordea i efteråret 2009 blev de resterende aktiviteter fra Fionia Bank overført til Nova Bank Fyn den 30. november Efter indregning af indtægter fra salget til Nordea blev Finansiel Stabilitets tab hidrørende fra Fionia Bank opgjort til 458 mio. kr. I forbindelse med udmøntningen af salgsaftalen i 2010 er tabet blevet opjusteret med 36 mio. kr. Resultatet for Nova Bank Fyn i 1. halvår 2010 viste et underskud på 498 mio. kr., der primært kan henføres til yderligere nedskrivninger på udlån på i alt 461 mio. kr. samt opjustering af tabet efter salget af Fionia Bank. I forbindelse med overdragelsen til Finansiel Stabilitet blev der indgået en aftale med Fionia Holding om en købesumsregulering. Aftalen blev udformet efter samme principper som aftalen med Løkken Sparekasse, jf. side 10. Som følge af den negative økonomiske udvikling vurderes købesumsreguleringen ikke at have en positiv dagsværdi. Nova Bank Fyns balance er i 1. halvår 2010 blevet reduceret med 5,2 mia. kr., hvilket blandt andet kan henføres til, at salget af en større del af Fionia Bank til Nordea først er blevet endelig gennemført i foråret Hovedposter halvår 1. halvår Mio. kr Tab ved overtagelse: 57-0 Periodens resultat: Nedskrivning på udlån i perioden: Balance: Udlån: Egenkapital: Finansiel Stabilitet Delårsrapport pr. 30. juni

13 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 (Gudme Raaschou Bank A/S) Gudme Raaschou Bank indgik den 16. april 2009 en betinget overdragelsesaftale med Finansiel Stabilitet. I forlængelse af salget af kapitalforvaltnings- og porteføljemanagementaktiviteterne til Lån & Spar Bank i juni 2009 blev de resterende aktiviteter fra Gudme Raaschou Bank overført til Pantebrevsselskabet af 2. juni Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S varetager den fortsatte drift og afvikling af aktiviteterne, der primært udgøres af udlån, heraf en større pantebrevsportefølje til finansiering af fast ejendom. Selskabet har i 1. halvår 2010 tillige overtaget administrationen af pantebrevsporteføljer ejet af Finansiel Stabilitets øvrige datterselskaber. Resultatet for Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 i 1. halvår 2010 viste et underskud på 207 mio. kr., der kan henføres til yderligere nedskrivninger på udlån på i alt 189 mio. kr. I forbindelse med overdragelsen til Finansiel Stabilitet blev der indgået en aftale med den tidligere ejer af Gudme Raashaou Bank om en købesumsregulering. Aftalen blev udformet efter samme principper som omtalt tidligere. Som følge af den negative økonomiske udvikling vurderes købesumsreguleringen ikke at have en positiv dagsværdi. Hovedposter halvår 1. halvår Mio. kr Tab ved overtagelse: Periodens resultat: Nedskrivning på udlån i perioden: Balance: Udlån: Egenkapital: Finansiel Stabilitet Delårsrapport pr. 30. juni

14 Finansieringsselskabet af 11. februar 2010 A/S (Capinordic Bank A/S) Finansiel Stabilitet A/S overtog den 11. februar 2010 gennem et nystiftet datterselskab, Finansieringsselskabet af 11/2 2010, alle aktiver i Danmark i konkursboet efter Capinordic Bank og dennes datterselskaber. De overtagne aktiver omfattede primært en udlånsportefølje samt beholdninger af kontantindeståender og værdipapirer. Endvidere omfattede overdragelsen de erstatningssager, hvor Finansieringsselskabet af 11. februar 2010 A/S har et krav mod en modpart. Overdragelsen af aktiviteterne blev gennemført efter, at Capinordic Bank den 10. februar 2010 indleverede sin pengeinstituttilladelse og den 11. februar 2010 blev erklæret konkurs som følge af, at banken ikke var i stand til at overholde kravene til solvens jf. lov om finansiel virksomhed. I henhold til lov om finansiel stabilitet skal prisen på de aktiviteter, der blev overdraget, fastsættes af to uafhængige vurderingsmænd. De to vurderingsmænd har fastsat, at Finansieringsselskabet af 11. februar 2010 A/S skal betale 700 mio. kr. for aktiviteterne. I forbindelse med overdragelsen til Finansiel Stabilitet blev der indgået en aftale med konkursboet om muligheden for en efterfølgende købesumsregulering. Aftalen blev udformet efter samme principper som omtalt tidligere. Resultatet af den fremadrettede afviklingsproces vil afgøre, om der eventuelt bliver tale om en købesumsregulering over for konkursboet. Finansieringsselskabet af 11. februar 2010 har efter overtagelsen arbejdet på at afvikle de tilbageværende aktiviteter med henblik på at opnå det bedst mulige økonomiske resultat. I den forbindelse er Dansk O.T.C. Fondsmæglerselskab A/S blevet solgt og en række mindre udlån er blevet indfriet. I perioden fra overtagelsen til 30. juni 2010 er der indregnet et underskud på 1 mio. kr. Balancesummen ved udgangen af 1. halvår 2010 udgjorde 817 mio. kr. Finansiel Stabilitets kapitaltilførsel til Finansieringsselskabet af 11. februar 2010 udgjorde ved udgangen af 1. halvår mio. kr., der er tilført som aktiekapital. Egenkapitalen ved udgangen af 1. halvår udgjorde 100 mio. kr. Overdragelsen til Finansieringsselskabet af 11. februar 2010 fra konkursboet efter Capinordic Bank omfattede ikke kreditorerne i Capinordic Bank. Capinordic Bank var medlem af Det Private Beredskab, og bankens danske aktiviteter er derfor omfattet af Bank pakken og hermed den statslige garantiordning. Afledt heraf har Finansiel Stabilitet i 1. halvår 2010 udbetalt ca. 200 mio. kr. til simple kreditorer i den tidligere Capinordic Bank. I delårsregnskabet er nedskrivningsbehovet på Finansiel Stabilitets tilgodehavende hos konkursboet efter Capinordic Bank baseret på et foreløbigt skøn ansat til 87 mio. kr. Finansiel Stabilitet Delårsrapport pr. 30. juni

15 Roskilde Bank Finansiel Stabilitet overtog den 10. august 2009 Roskilde Bank fra Danmarks Nationalbank og Det Private Beredskab. Roskilde Bank var som følge af væsentlige økonomiske problemer i sommeren 2008 blevet overtaget af Danmarks Nationalbank og Det Private Beredskab. Nedenfor gennemgås resultatet for Roskilde Bank, som det fremtræder i Finansiel Stabilitets koncernregnskab. Resultatet for Roskilde Bank i 1. halvår 2010 viste et underskud på mio. kr., der hovedsagligt kan henføres til yderligere nedskrivninger på udlån vedrørende ejendomssektoren på mio. kr. Roskilde Bank er ikke medlem af Det Private Beredskab. Finansiel Stabilitets udgifter i forbindelse med afviklingen af Roskilde Bank bliver i stedet dækket via en separat statsgaranti. Udgifterne til afvikling af Roskilde Bank holdes derfor regnskabsmæssigt adskilt fra Finansiel Stabilitets øvrige aktiviteter. Tabsgarantien fra staten vedrørende Roskilde Bank udgjorde ved udgangen af 1. halvår ,8 mia. kr. I forbindelse med overdragelsen til Danmarks Nationalbank og Det Private Beredskab blev der indgået en aftale om en købesumsregulering. Aftalen er udformet efter samme principper som tidligere omtalt. Som følge af den negative økonomiske udvikling vurderes købesumsreguleringen ikke at have en positiv dagsværdi. Finansiel Stabilitets kapital- og likviditetstilførsel til Roskilde Bank udgjorde ved udgangen af 1. halvår ,8 mia. kr., hvoraf tilførsel af aktiekapital udgjorde 11,4 mia. kr. Aftalen med Finansiel Stabilitet indebærer, at Roskilde Bank har mulighed for at anvende en samlet likviditetsramme på op til 28,1 mia. kr. Hovedposter halvår 1. halvår Mio. kr Tab ved overtagelse: Periodens resultat: Nedskrivning på udlån i perioden: Balance: Udlån: Egenkapital Roskilde Bank A/S: Finansiel Stabilitet Delårsrapport pr. 30. juni

16 Individuelle Statsgarantier Retsgrundlag og administrationsaftale Den 4. februar 2009 trådte, som led i Kreditpakken, ændring af lov om finansiel stabilitet i kraft, hvor der blev etableret en 3-årig overgangsordning for den generelle statsgaranti i Bankpakken. Overgangsordningen skal sikre en gradvis udfasning af den generelle garantiordning, som udløber 30. september Overgangsordningen administreres ifølge loven af Finansiel Stabilitet på vegne af den danske stat. Finansiel Stabilitet kan indgå aftale om ydelse af individuel statsgaranti for bl.a. eksisterende og ny ikke-efterstillet, usikret gæld. Danske pengeinstitutter og realkreditinstitutter, herunder færøske og grønlandske, samt Danmarks Skibskredit A/S, kan ansøge om individuel statsgaranti, hvis de opfylder solvenskravet på 8 pct., instituttets individuelle solvensbehov og et eventuelt individuelt højere solvenskrav fastsat af Finanstilsynet. På baggrund af ansøgningen foretager Finansiel Stabilitet en kreditvurdering af det enkelte institut og indgår en aftale om de vilkår, der skal være opfyldt for, at instituttet kan få udstedt en konkret garanti for et lån. Der kan fastsættes særlige individuelle vilkår for et institut, hvis Finansiel Stabilitet skønner, at det er nødvendigt for, at det vil være forsvarligt at udstede en individuel statsgaranti. EU Kommissionen godkendte den 29. juni 2010 en forlængelse af den danske overgangsordning for udstedelse af individuelle statsgarantier frem til den 31. december Forlængelsen var betinget af ændrede vilkår for ordningen. De ændrede vilkår fremgår af bekendtgørelse til ændring af bekendtgørelsen om ansøgning om individuel statsgaranti efter lov om finansiel stabilitet, jf. bekendtgørelse nr. 682 af 18. juni 2010, som trådte i kraft 1. juli Af ændringsbekendtgørelsen fremgår, at garantiprovisionen, der skal betales for udstedte statsgarantier, forhøjes. Dette gælder for alle garantier, der er udstedt efter den 1. juli 2010 eksklusive udstedte låne- og rammegarantier, der er udstedt før 1. juli 2010, og som har udløb inden udgangen af juli De nye vilkår vil være gældende, uanset at indgåede vilkårsaftaler henviser til den tidligere provisionssats. Herudover medfører ændringen, at et kreditinstitut senest tre måneder efter udstedelsen af en individuel statsgaranti skal indsende en rentabilitetsplan til Økonomi- og Erhvervsministeriet, hvis den konkrete garantiudstedelse medfører, at de statsgaranterede forpligtelser i forhold til kreditinstituttets samlede forpligtelser udgør 5 % eller derover, og de samlede statsgaranterede forpligtelser overstiger 500 mio. euro. Efter forlængelsen fra EU Kommissionen kan Finansiel Stabilitet nu udstede individuelle statsgarantier frem til den 31. december Kravet om en maksimal løbetid for et statsgaranteret lån på tre år medfører, at statsgaranterede lån udstedt under ordningen vil udløbe senest den 31. december Finansiel Stabilitet har indgået en administrationsaftale med staten ved Økonomi- og Erhvervsministeriet omkring de individuelle statsgarantier. Finansiel Stabilitet modtager garantiprovision fra de institutter, der foretager udstedelser med individuel statsgaranti. Garantiprovisionen holdes adskilt fra Finansiel Stabilitets øvrige virksomhed og tilfalder staten, som til gengæld godtgør Finansiel Stabilitet ethvert tab på de udstedte garantier. Herudover betaler staten Finansiel Stabilitet et administrationsbidrag til dækning af omkostningerne ved administration af ordningen. Indgåede aftaler og udstedte garantier I takt med, at udløbet af den generelle statsgaranti nærmer sig, er antallet af indgåede vilkårsaftaler om ydelse af individuel statsgaranti, som ventet, steget markant. Finansiel Stabilitet har pr. 30. juni 2010 bevilget garantitilsagn til 63 kreditinstitutter med et samlet garantitilsagn på 364 mia. kr. De tilsvarende tal for ultimo 2009 var 13 kreditinstitutter med et samlet garantitilsagn på 195 mia. kr. Finansiel Stabilitet Delårsrapport pr. 30. juni

17 De indgåede aftaler er i knapt halvdelen af tilfældene bevilget med et eller flere særlige vilkår. Disse har været en nødvendig betingelse for, at Finansiel Stabilitet har vurderet det forsvarligt at indgå aftalerne. De særlige vilkår fastsættes på baggrund af især instituttets finansieringsstruktur, kapitalstruktur, solvensoversdækning og koncernstruktur. De særlige vilkår, som Finansiel Stabilitet hidtil har anvendt, omfatter bl.a. følgende: Øget informationspligt til Finansiel Stabilitet Mulighed for, at Finansiel Stabilitet fortsat kan anvise køber af instituttet, såfremt instituttet ikke opfylder kapitalkravet, og hvis problemerne ikke løses inden for den af Finanstilsynet fastsatte frist Moderselskabsgaranti mv., såfremt instituttet får solvensproblemer i garantiperioden Krav om indskud af ny kapital Godkendelse af væsentlige beslutninger Udpegning af bestyrelsesmedlemmer De børsnoterede pengeinstitutter har pligt til at offentliggøre oplysninger, hvis disse udgør intern viden. For de ikke-børsnoterede pengeinstitutter er det op til det enkelte institut at vurdere, om de særlige vilkår for ydelse af statsgaranti skal offentliggøres. Når der foretages et træk på de bevilgede garantitilsagn offentliggøres information herom på Finansiel Stabilitets hjemmeside. Pr. 30. juni 2010 er der udstedt garantier for i alt 198 mia. kr. inklusive rammegarantier fordelt på 50 institutter, mens der ultimo 2009 var udstedt garantier for 53 mia. kr. fordelt på fire institutter. Fordelt på pengeinstitutgrupper var det gruppe 2 og 3, som ultimo 1. halvår 2010 havde den højeste udnyttelsesgrad af garantitilsagn med henholdsvis 73 % og 61 %. Ultimo 1. halvår 2010 var ca. 5 % af gruppe 1 institutternes samlede passiver omfattet af individuel Status for individuelle statsgarantier ultimo 1. halvår 2010 Mia. kr. Garantitilsagn Udnyttede garantier Grp. 1 og realkreditinstitutter Grp. 2* Grp. 3* * Færøske institutter (gruppe 6) er fordelt på henholdsvis gruppe 2 og 3 efter størrelsen af den arbejdende kapital Gruppe 1 er institutter med arbejdende kapital større end 50 mia. kr., gruppe 2 er institutter med arbejdende kapital større end 10 mia. kr. og gruppe 3 er institutter med arbejdende kapital større end 250 mio. kr. Arbejdende kapital består af: Indlån, udstedte obligationer mv., efterstillede kapitalindskud og egenkapital. Finansiel Stabilitet Delårsrapport pr. 30. juni

18 statsgaranti, mens det for gruppe 2 og 3 institutter var henholdsvis 19 % og 13 % af institutternes samlede passiver, der var dækket af en individuel statsgaranti. De udstedte garantier knytter sig til forskellige typer udstedelser såsom udstedelser gennemført under EMTNprogrammer, udstedelser med enkeltstående lånedokumentation samt fællesudstedelser. Medio august 2010 garanterer Finansiel Stabilitet for i alt 192 mia. kr. Det garanterede beløb ændrer sig løbende som følge af nye garantistillelser, udløb af uunyttede rammegarantier, førtidsindfrielse af udstedelser og ændring i valutakurser. Det garanterede beløb under den individuelle statsgaranti er væsentligt mindre sammenlignet med omfanget af den generelle garantiordning, som udløber 30. september, idet mere end mia. kr. har været omfattet af statsgaranti. Forventninger til 2010 Finansiel Stabilitets forventninger til 2010 er fortsat præget af usikkerhed vedrørende tabsudviklingen i datterselskaberne, herunder specielt tab i forbindelse med erstatningssager og retslige tvister. Forventningerne er uændret i forhold til det annoncerede i forbindelse med offentliggørelse af Finansiel Stabilitets årsrapport for 2009, og der forventes således et resultat for 2010 på ca. 6 mia. kr. Udstedelsen af individuelle statsgarantier ventes som udgangspunkt kun at ville blive øget marginalt i 2. halvår Vurderingen er dog betinget af, at risikoaversionen på de finansielle markeder ikke øges væsentligt i 2. halvår Resultat I 1. halvår 2010 modtog staten 54 mio. kr. i garantiprovision i relation til udstedte individuelle statsgarantier. Samtidig betalte staten 6 mio. kr. i refusion af administrationsomkostninger til Finansiel Stabilitet. Institutter, som er omfattet af Bankpakken, får frem til udløbet af den generelle statsgaranti rabat på garantiprovisionen, idet de allerede i denne periode betaler for den generelle statsgaranti. Finansiel Stabilitet Delårsrapport pr. 30. juni

19 Regnskab Finansiel Stabilitet Delårsregnskab for perioden 1. januar 30. juni

20 Resultatopgørelse Koncern Moder 1. halvår halvår Mio. kr Note 5 Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier m.v Provisionsindtægter fra Det Private Beredskab Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Tab ved overtagelse af dattervirksomheder Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Tabskaution fra Det Private Beredskab Tabskaution fra staten vedrørende Roskilde Bank Periodens resultat før skat Skat Periodens resultat Totalindkomstopgørelse Periodens resultat Anden totalindkomst efter skat Totalindkomst i alt Finansiel Stabilitet Delårsregnskab for perioden 1. januar 30. juni

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Indhold. Regnskab Resultatopgørelse 43 Balance 44 Egenkapitalopgørelse 45 Pengestrømsopgørelse 46 Noter til moderselskabs- og koncernregnskab 47

Indhold. Regnskab Resultatopgørelse 43 Balance 44 Egenkapitalopgørelse 45 Pengestrømsopgørelse 46 Noter til moderselskabs- og koncernregnskab 47 Årsrapport 2009 Indhold Ledelsesberetning Hovedpunkter 3 Selskabsoplysninger 4 Koncernoversigt 4 Kort om Finansiel Stabilitet 6 Regnskabsberetning 8 Udviklingen i de enkelte aktiviteter 16 Risikoforhold

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Hovedpunkter 3. Selskabsoplysninger 5. Kort om Finansiel Stabilitet 6. Beretning 10. Økonomiske forhold 10

Indhold. Ledelsesberetning. Hovedpunkter 3. Selskabsoplysninger 5. Kort om Finansiel Stabilitet 6. Beretning 10. Økonomiske forhold 10 Delårsrapport pr. 30. juni 2011 Indhold Ledelsesberetning Hovedpunkter 3 Selskabsoplysninger 5 Kort om Finansiel Stabilitet 6 Beretning 10 Økonomiske forhold 10 Væsentligste risici 14 Forventninger til

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Finansudvalget Folketinget 1240 København K 4. november 2008 Eksp.nr. 568014 a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed.

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed. Finansudvalget FIU alm. del - 8 Bilag 6 Offentligt 24. november 2008 Eksp.nr. 579816 Redegørelse vedrørende Roskilde Bank Roskilde Bank A/S var landets 8. største bank (målt ved arbejdende kapital) med

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S 29-07-2009 TIF 4/0120-0401-0042 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S Den 22. juli 2009 meddelte Danmarks Nationalbank (herefter Nationalbanken), at denne sammen med

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l l S. FEBR AR 2013 J.nr.: 8915935 BOR/J F RICHO Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l Sparekassen Lolland A/S under konkurs Skifteretten i Nykøbing Falster - SKS 12-28/2013 Konkursdag: 28. januar

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2015 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Hovedpunkter koncernstruktur afviklingen i finansiel stabilitet regnskabsberetning risikoforhold og risikostyring

Indhold. Ledelsesberetning. Hovedpunkter koncernstruktur afviklingen i finansiel stabilitet regnskabsberetning risikoforhold og risikostyring Årsrapport 2012 Indhold Ledelsesberetning Hovedpunkter 3 Koncernstruktur 4 Afviklingen i Finansiel Stabilitet status og strategi 5 Regnskabsberetning 11 Risikoforhold og risikostyring 32 Selskabsledelse

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 29. februar 2012 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 1/ 2012 Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 24. februar 2010 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 2/ 2010 Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 Årsregnskabet i overskrifter

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2014 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2009 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2009 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 01 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 11. februar 2010 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43 Halvårsrapport 1. halvår 2015 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

TILLÆG NR. 1 TIL BASISPROSPEKT FOR REALKREDITOBLIGATIONER (RO)

TILLÆG NR. 1 TIL BASISPROSPEKT FOR REALKREDITOBLIGATIONER (RO) NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB TILLÆG NR. 1 TIL BASISPROSPEKT FOR REALKREDITOBLIGATIONER (RO) AF 14. FEBRUAR 2014 TILLÆGGET TIL BASISPROSPEKTET ER DATERET DEN 16. FEBRUAR 2015 Realkreditobligationerne

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l lo. NOVEMBER 2012 J.nr.: 8915742 BORlam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SOl-63 4/20 12 Konkursdag: 5. november 20 12 Fristdag:

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at økonomi- og erhvervsministeren

a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at økonomi- og erhvervsministeren Aktstykke nr. 181 Folketinget 2010-11 Afgjort den 7. september 2011 181 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 29. august 2011. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab er en del af Nordea koncernen. Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Fisketorvet 4-6 5000 Odense C

Fisketorvet 4-6 5000 Odense C Fisketorvet 4-6 5000 Odense C Halvårsrapport 2011 Indhold Ledelsesberetning Beretning 3 Halvårsrapport 2011 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Egenkapitalopgørelse 8 Pengestrømsopgørelse 9 Noter 10 Ledelsespåtegning

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 34 88 79 69 Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT For perioden 01.01.2015 30.06.2015 INDHOLD 3 BERETNING Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 HALVÅRSREGNSKAB Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43

Halvårsrapport 1. halvår 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43 Halvårsrapport 1. halvår 2014 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til NASDAQ OMX Copenhagen CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato: 29.10.2008

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 12. AUGUST2013 J.nr.: 8915067 CWZ Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Max Bank A/S under konkurs Skifteretten i Næstved - SKS 888-778/20 li Jeg skal herved som kurator i ovennævnte konkursbo

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493 9 RESULTATOPGØRELSE Renteindtægter 2.398.138 2.056.805 1 Renteudgifter 541.476 420.007 2 Netto renteindtægter 1.856.663 1.636.798 Udbytte af aktier m.v. 42.805 48.870 Gebyrer og provisionsindtægter 256.612

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Tabel 3.1 Resultatoplysninger for realkreditinstitutter 2007

Tabel 3.1 Resultatoplysninger for realkreditinstitutter 2007 Tabel 3.1 Resultatoplysninger for realkreditinstitutter 2007 20001 Nykredit Realkredit 1. Renteindtægter 32.017.861 2. Renteudgifter 28.533.433 A. Netto renteindtægter 3.484.428 3. Udbytte af aktier mv.

Læs mere

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Selskabsmeddelelse nr. 19 af 14. april 2015 CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 19 af

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Den 23. april 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Vedlagt følger kvartalsrapport for DLR

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere