Indhold Ledelsesberetning Delårsregnskab Påtegninger Finansiel Stabilitet Delårsrapport pr. 30. juni 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold Ledelsesberetning Delårsregnskab Påtegninger Finansiel Stabilitet Delårsrapport pr. 30. juni 2010"

Transkript

1 Delårsrapport pr. 30. juni 2010

2 Indhold Ledelsesberetning Hovedpunkter 3 Selskabsoplysninger 4 Koncernoversigt 4 Kort om Finansiel Stabilitet 5 Beretning 6 Økonomiske forhold 6 Offentliggørelse af oplysninger 8 Væsentligste risici 9 Udviklingen i de væsentligste aktiviteter 10 Forventninger til Delårsregnskab Resultatopgørelse 20 Totalindkomstopgørelse 20 Balance pr. 30. juni Egenkapitalopgørelse 23 Pengestrømsopgørelse 24 Noter 25 Nøgletal 38 Påtegninger Ledelsespåtegning 39 Revisionspåtegning 40 Finansiel Stabilitet Delårsrapport pr. 30. juni

3 Hovedpunkter Finansiel Stabilitet fik et resultat i 1. halvår 2010 på 3,8 mia. kr. Resultatet kan henføres til indbetalte garantiprovisioner fra Det Private Beredskab og afkastet heraf. Udover indbetaling af garantiprovisioner skal Det Private Beredskab dække de første 10 mia. kr., der tabes på afvikling af nødlidende pengeinstitutter under Bankpakken. Tabskautionen fra Det Private Beredskab er opgjort til 6,8 mia. kr. pr. 30. juni 2010 Finansiel Stabilitets datterselskaber under Bankpakken har siden overtagelsen og indtil udgangen af 1. halvår 2010 opgjort et samlet tab på 6,8 mia. kr. Fordelingen pr. selskab er som følger: EBH Bank (inklusive Løkken Sparebank): 3,9 mia. kr. Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 (tidligere Gudme Raaschou Bank): 1,6 mia. kr. Nova Bank Fyn (tidligere Fionia Bank): 1,1 mia. kr. Finansieringsselskabet af 11. februar 2010 og konkursboet efter Capinordic Bank: 0,1 mia. kr. Tabskautionen er i 1. halvår 2010 øget med ca. 1 mia. kr. Det skyldes, at der er konstateret behov for yderligere nedskrivninger i datterselskaberne under Bankpakken. Tabskautionen fra Det Private Beredskab skal opgøres ved udgangen af 3. kvartal Opgørelsen skal udarbejdes ved anvendelse af nettorealisationsværdier og ikke de sædvanlige anvendte regnskabsprincipper. Pr. 30. juni 2010 viste foreløbige estimater, at tabskautionen dermed ville kunne opgøres til 8-10 mia. kr. På baggrund af stor usikkerhed i forbindelse med opgørelse af tabskautionen til nettorealisationsværdi, jf. intervallet herfor, bør det overvejes, om der til det nuværende lovgrundlag kan foreslås en mulighed for en hel eller delvis efterregulering. Yderligere tab i Roskilde Bank på 2,2 mia. kr. Roskilde Bank blev den 10. august 2009 overdraget til Finansiel Stabilitet af staten. Roskilde Bank er ikke omfattet af Bankpakken, men staten har udstedt en særskilt tabsgaranti til Finansiel Stabilitet. I 1. halvår 2010 er tabene i Roskilde Bank forøget som følge af større nedskrivningsbehov på engagementer relateret til ejendomsmarkedet, og statens tabsgaranti er øget fra 6,6 mia. kr. ultimo 2009 til 8,8 mia. kr. ved udgangen af 1. halvår Statens samlede resultat ved afvikling af nødlidende pengeinstitutter er på 4,5 mia. kr. Ved udgangen af 1. halvår 2010 var statens samlede resultat ved afvikling af nødlidende banker gennem Finansiel Stabilitet opgjort til 4,5 mia. kr., svarende til det akkumulerede resultat for 2009 og 1. halvår 2010 på i alt 13,3 mia. kr. fratrukket statens tab i forbindelse med afvikling af Roskilde Bank på 8,8 mia. kr. Statsgarantier til den finansielle sektor Finansiel Stabilitet har som led i ordningen om individuelle statsgarantier indgået aftale med 63 institutter. Aftalerne indeholder et samlet garantitilsagn på 364 mia. kr. Under ordningen er der udstedt garantier for i alt 198 mia. kr. fordelt på 50 institutter. Forventninger til 2010 Forventningerne er uændret i forhold til det annoncerede i forbindelse med offentliggørelse af Finansiel Stabilitets årsrapport for 2009, og der forventes således et resultat for 2010 på ca. 6 mia. kr. Udstedelsen af individuelle statsgarantier ventes som udgangspunkt kun at ville blive øget i mindre omfang i 2. halvår Finansiel Stabilitet Delårsrapport pr. 30. juni

4 Selskabsoplysninger Finansiel Stabilitet A/S Amaliegade 3-5, København K Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR-nr.: Stiftet: 13. oktober 2008 Hjemstedskommune: København Bestyrelse Henning Kruse Petersen (formand) Jakob Brogaard (næstformand) Anette Eberhard Christian Th. Kjølbye Charlotte Møller (suppleant) Birgitte Nielsen Visti Nielsen Direktion Henrik Bjerre-Nielsen Revision KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Borups Allé Frederiksberg Koncernoversigt Finansiel Stabilitet EBH Nova Bank Pantebrevsselskabet Roskilde Finansieringsselskabet Bank Fyn af 2. juni 2009 Bank af 11. februar 2010 Finansiel Stabilitet Delårsrapport pr. 30. juni

5 Kort om Finansiel Stabilitet Finansiel Stabilitet blev stiftet i oktober 2008 som led i en aftale mellem den danske stat og pengeinstitutsektoren i Danmark (Det Private Beredskab) om sikring af den finansielle stabilitet i Danmark. Aftalen blev indgået som følge af den internationale krise og dens effekt på den finansielle sektor. Finansiel Stabilitet er ejet af den danske stat gennem Økonomi- og Erhvervsministeriet. Selskabets aktiviteter er blandt andet reguleret af lov om finansiel stabilitet samt lov om finansiel virksomhed med tilhørende bekendtgørelser. Endvidere er selskabet reguleret af særlige bestemmelser vedrørende statsejede aktieselskaber. Finansiel Stabilitet har til formål at: Sikre, at simple kreditorer i de pengeinstitutter og filialer, der har indgået aftale med Det Private Beredskab, får dækket deres krav, hvis pengeinstituttet bliver nødlidende inden den 30. september 2010 (Bankpakken). Herudover skal selskabet sikre, at simple kreditorer og indskydere får rettidig betaling af forfaldne krav. Forvalte den aftale, der blev indgået mellem Danmarks Nationalbank, Det Private Beredskab og Finansiel Stabilitet, om overdragelse af Roskilde Banks aktiviteter til Finansiel Stabilitet. Administrere ordningen om individuelle statsgarantier, som er et led i aftale om Kreditpakken. Ordningen indebærer som udgangspunkt, at Finansiel Stabilitet indtil 31. december 2010 kan indgå aftaler om ydelse af individuel statsgaranti i op til tre år for bl.a. ikkeefterstillet, usikret gæld. Endvidere har Finansiel Stabilitet pr. 1. april 2010 overtaget administrationen af Garantifonden for Indskydere og Investorer. Administrationen varetages separat i forhold til de øvrige aktiviteter i Finansiel Stabilitet. I forbindelse med Folketingets vedtagelse af en ny model for håndtering af nødlidende pengeinstitutter pr. 1. juni 2010 videreføres Finansiel Stabilitets pligt til at overtage og afvikle et nødlidende pengeinstitut efter udløbet af Bankpakken 30. september I den nye model for afvikling af nødlidende pengeinstitutter er indeholdt et garantitilsagn til Finansiel Stabilitet fra Indskydergarantifondens nye afviklingsafdeling. Endvidere fremgår af det vedtagne lovforslag, at Finansiel Stabilitet er omfattet af en statsgaranti i forbindelse med afvikling af de nuværende datterselskaber, men disse selskaber vil efter 30. september 2010 ikke længere være omfattet af en selvstændig statsgaranti. Finansiel Stabilitet Delårsrapport pr. 30. juni

6 Beretning Økonomiske forhold Resultat Finansiel Stabilitet fik i 1. halvår 2010 et resultat på 3,8 mia. kr. Resultatet kan henføres til de månedlige indbetalte garantiprovisioner fra Det Private Beredskab på 625 mio. kr. samt afkastet heraf. I henhold til lov om finansiel stabilitet vil Det Private Beredskab i perioden fra 1. oktober 2008 til 30. september 2010 samlet indbetale 15 mia. kr. Tabskautionen fra Det Private Beredskab, som skal dække de første 10 mia. kr. i tab for datterselskaber under Bankpakken, udgjorde ved udgangen af 1. halvår ,8 mia. kr. Tabene er fordelt på Finansiel Stabilitets datterselskaber under Bankpakken på følgende måde: EBH Bank: 3,9 mia. kr. (inklusive Løkken Sparebank, som udgør 0,7 mia. kr.) Pantebrevsselskabet: 1,6 mia. kr. Nova Bank Fyn: 1,1 mia. kr. Finansieringsselskabet og konkursboet efter Capinordic Bank: 0,1 mia. kr. I 1. halvår 2010 er tabskautionen øget med 1,0 mia. kr., hvoraf den væsentlige stigning er sket i 2. kvartal med 0,7 mia. kr. Det skal ses i lyset af negative resultater i alle de ovenfor nævnte datterselskaber i 2. kvartal Generelt har Finansiel Stabilitets datterselskaber under Bankpakken haft et mindre overskud før nedskrivninger i perioden, men meget betydelige nedskrivninger på udlån har ført til negative resultater. Fortsat forringede konjunkturer inden for ejendomsmarkedet, hvor Finansiel Stabilitets datterselskaber har eksponering, har gjort det nødvendigt også i 2010 at foretage yderligere nedskrivninger på disse engagementer. Afsluttende regnskab for Bankpakken Med udløbet af den generelle statsgaranti den 30. september 2010 skal Finansiel Stabilitet udarbejde et afsluttende regnskab, der opgør tabskautionen over for Det Private Beredskab. Værdiansættelsesprincippet i det afsluttende regnskab pr. 30. september 2010 er skønnede nettorealisationsværdier og dermed forskellig fra det sædvanlige anvendte regnskabsprincip, som tabskautionen er opgjort efter i Finansiel Stabilitets års- og delårsregnskaber. Det indebærer, at alle balanceposter og ikke balanceførte poster skal opgøres til en Resultat Mio. kr Provisionsindtægter fra Det Private Beredskab Netto rente- og gebyrindtægter, kursreguleringer mv Omkostninger Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Tab ved overtagelse af dattervirksomheder Resultat af kapitalandele i ass. virksomheder Tabskaution fra Det Private Beredskab Tabsgaranti fra staten vedr. Roskilde Bank Periodens resultat før skat Skat 0 9 Periodens resultat Finansiel Stabilitet Delårsrapport pr. 30. juni

7 skønnet nettorealisationsværdi. Nettorealisationsværdien defineres som dagsværdi af et aktiv eller forpligtigelse efter transaktionsomkostninger. Udlån, der er den væsentligste balancepost, værdiansættes i det afsluttende regnskab som udgangspunkt efter følgende generelle principper: engagementet værdiansættes til det beløb, som det kan afhændes til inden for en kortere tidshorisont der tages udgangspunkt i de nuværende markedsforhold og værdiansættelsen er pr. engagement, dvs. på stand-alone basis engagementerne forudsættes afhændet i et tempo, der ikke i sig selv påvirker markedet negativt, dvs. udgangspunktet er, at der ikke foretages et brandudsalg. Ovenstående indebærer bl.a., at sikkerhedernes værdi opgøres med udgangspunkt i en skønnet realisationsværdi, mens den udækkede del af engagementet vurderes i forhold til debitors kreditbonitet og engagementets omsættelighed. Under ikke balanceførte poster indgår retssager/erstatningssager som de væsentligste poster. Den økonomiske tabsrisiko forbundet med disse sager indgår som en del af det afsluttede regnskab pr. 30. september Retssagerne omfatter såvel sager, hvor der er et potentielt krav mod Finansiel Stabilitets datterselskaber, som sager, hvor Finansiel Stabilitet kan have et muligt tilgodehavende. Ved udgangen af 1. halvår 2010 viser et foreløbigt estimat, at tabskautionen ved opgørelse efter nettorealisationsværdiprincippet ville være i niveau 8-10 mia. kr. Estimatet er behæftet med stor usikkerhed. På baggrund af stor usikkerhed i forbindelse med opgørelse af tabskautionen til nettorealiseringsværdi, jf. intervallet herfor, bør det overvejes, om der til det nuværende lovgrundlag kan foreslås en mulighed for en hel eller delvis efterregulering. Roskilde Bank Staten har udstedt en særskilt tabsgaranti til Finansiel Stabilitet i forbindelse med afviklingen af Roskilde bank, som ikke indgår i regnskabet under Bankpakken. I 1. halvår 2010 blev statens tabsgaranti i forbindelse med Roskilde Bank øget med 2,2 mia. kr., svarende til underskuddet i Roskilde Bank og Finansiel Stabilitets finansieringsomkostninger vedrørende Roskilde Bank. Dermed er statens tabsgaranti i forbindelse med Roskilde Bank pr. 30 juni 2010 opgjort til 8,8 mia. kr. Den fortsat negative udvikling i Roskilde Bank kan ligesom i de øvrige datterselskaber primært henføres til forøgede nedskrivninger på engagementer primært relateret til ejendomssektoren. I 1. halvår 2010 blev der således foretaget yderligere nedskrivninger på engagementer på 2,4 mia. kr. Statens samlede resultat ved afvikling af nødlidende pengeinstitutter Statens samlede resultat ved afvikling af nødlidende banker gennem Finansiel Stabilitet svarende til Finansiel Stabilitets resultat uden hensyntagen til statens tabsgaranti vedr. Roskilde Bank var ved udgangen af 1. halvår 2010 opgjort til 4,5 mia. kr., svarende til det akkumulerede resultat for 2009 og 1. halvår 2010 på i alt 13,3 mia. kr. fratrukket statens tab i forbindelse med afvikling af Roskilde Bank på 8,8 mia. kr. Balanceudvikling Den samlede balance i Finansiel Stabilitet har udviklet sig løbende i takt med, at der er overtaget nye aktiviteter fra nødlidende pengeinstitutter, og der samtidig er afviklet aktiviteter fra de eksisterende datterselskaber. Ved udgangen af 1. halvår 2010 udgjorde balancen 46 mia. kr. Heraf udgjorde udlån, der er den væsentligste aktivpost, ca. 17 mia. kr. Hovedparten af passiverne udgøres af lån, der er optaget via statens genudlånsordning på 25 mia. kr. Genudlånene anvendes til finansiering af datterselskaberne. Finansiel Stabilitet Delårsrapport pr. 30. juni

8 I 1. halvår 2010 er balancen reduceret med ca. 4 mia. kr. Balancereduktionen skyldes den løbende afvikling af aktiviteter i datterselskaberne. Det forventes fortsat, at hovedparten af engagementerne er afviklet i løbet af Udover afvikling af engagementer pågår der løbende afvikling af øvrige aktiviteter i Finansiel Stabilitet, herunder kapitalandele som er modtaget som led i afregning for Bankpakken. Finansiel Stabilitets langsigtede strategi er ikke at forblive som ejer af disse kapitalandele. Finansiel Stabilitet har på den baggrund meddelt, at indkomne tilbud på aktieposter kan blive imødekommet under visse forudsætninger. Hidtil har Finansiel Stabilitet afhændet aktieposter i fire pengeinstitutter, hvorved der blev realiseret en mindre kursgevinst. For den samlede portefølje af kapitalandele har moderselskabet Finansiel Stabilitet haft en urealiseret negativ kursregulering på 28 mio. kr. i 1. halvår Endvidere har Finansiel Stabilitet igangsat afhændelse af koncernens beholdning af sektoraktier, som omfatter aktieposter i bl.a. DLR kredit, PBS, VP mv. Desuden pågår der en salgsproces af EBH Finansservice, der er et datterselskab under EBH Bank, som forventes afhændet inden udgangen af 3. kvartal Endelig har Finansiel Stabilitet koncernen på hjemmesiden en løbende annoncering af ejendomme til salg i koncernen. Finansiering af datterselskaber Finansiel Stabilitet har indtil udgangen af 1. halvår 2010 tilført datterselskaber finansiering i form af aktier, ansvarlig lånekapital og almindelig lånefinansiering for 31 mia. kr. Finansiel Stabilitet har finansieret tilførslen ved anvendelse af indbetalte garantiprovisioner og lån via statens genudlånsordning. Ved udgangen af 1. halvår 2010 havde Finansiel Stabilitet optaget genudlån for 25 mia. kr. via statens genudlånsordning. I forhold til ultimo 2009 er der tale om en nedbringelse på 5 mia. kr. Pr. 30. juni 2010 havde Finansiel Stabilitet et indestående i Danmarks Nationalbank på 5,7 mia. kr., hvoraf 3,9 mia. kr. vedrører Bankpakken, og 1,8 mia. kr. vedrører Roskilde Bank. Offentliggørelse af oplysninger Finansiel Stabilitet er et statsligt aktieselskab og dermed underlagt oplysningsforpligtelser i henhold til Selskabsloven, ligesom Finansiel Stabilitets vedtægter indeholder pligt til at orientere økonomi- og erhvervsministeren om forhold, der er af væsentlig økonomisk eller politisk betydning. Herudover orienterer Finansiel Stabilitet og dets datterselskaber offentligheden om forhold, som vurderes at have offentlighedens interesse i det omfang, offentliggørelse kan ske inden for rammerne af gældende regler på området. Finansiel Stabilitets finansiering af datterselskaber EBH Bank/ Nova Finan- Pante- Løkken Bank sierings- brevs- Roskilde Mio. kr. Sparebank Fyn selskabet selskabet Bank I alt Aktiekapital Ansvarlig kapital Lånefinansiering I alt Finansiel Stabilitet Delårsrapport pr. 30. juni

9 Når advokater, som er udpeget af Finansiel Stabilitet, har foretaget undersøgelser med henblik på at afdække, om det kan antages, at der i det overtagne pengeinstitut, er begået ansvarspådragende handlinger, er det vurderingen, at disse forhold har offentlighedens berettigede interesse. Derfor offentliggøres resultatet af undersøgelserne. I den forbindelse er det væsentligt at være opmærksom på, at undersøgelserne ikke gennemføres på samme grundlag som politimæssig efterforskning eller domstolsbehandling. Undersøgelserne gennemføres på baggrund af et af Finansiel Stabilitet udarbejdet kommissorium netop med henblik på at afklare, om der foreligger forhold, som bør overdrages til politiets videre efterforskning og eventuel domstolsbehandling. Undersøgelsernes resultater lægges til grund for Finansiel Stabilitets videre skridt, og skal ikke tillægges anden vægt. Offentliggørelsen medvirker til at sikre begrundet og berettiget gennemsigtighed om baggrunden for de skridt, Finansiel Stabilitet vælger i den enkelte sag. Væsentligste risici Den altovervejende del af Finansiel Stabilitets risici udgøres af risikoen for tab på nødlidende engagementer i datterselskaberne. I forbindelse med overtagelsen af nødlidende pengeinstitutter har Finansiel Stabilitet således fået en betydelig eksponering på engagementer med dårlig bonitet. Engagementerne er typisk kendetegnet ved for en stor dels vedkommende at være relateret til ejendomsmarkedet, og dermed er der en betydelig skævvridning i kreditporteføljen mod et segment, som har været meget negativt påvirket af den økonomiske og finansielle krise. Endvidere har der været en høj grad af koncentration på enkeltdebitorer. Styringen af kreditrisikoen er indarbejdet som en integreret del af afviklingen, og som følge af den store eksponering mod debitorer, som er fælles blandt flere datterselskaber i koncernen, har Finansiel Stabilitet fokus på at sikre, at risikoen styres ud fra et samlet hensyn. Herudover er der rejst et betydeligt antal erstatningssager mod koncernens datterselskaber. På grundlag af den foreløbige juridiske vurdering er der 30. juni 2010 hensat 261 mio kr. til tab. Der er imidlertidig stor usikkerhed vedrørende vurderingerne. I takt med udstedelsen af individuelle statsgarantier har Finansiel Stabilitet fået en væsentlig forøgelse i ikke balanceførte poster. Finansiel Stabilitet har en regaranti fra staten i forbindelse med udstedelsen af de individuelle statsgarantier, hvilket indebærer, at Finansiel Stabilitet ikke bærer risiko for tab, og samtidig overføres indtægter fra ordningen i form af garantiprovisioner løbende til staten ved Økonomi- og Erhvervsministeriet. Finansiel Stabilitet har en mindre eksponering mod markedsrisici, og som følge af adgangen til statens genudlånsordning har Finansiel Stabilitet løbende adgang til tilstrækkelig likviditet. Finansiel Stabilitet Delårsrapport pr. 30. juni

10 Udviklingen i de enkelte aktiviteter Aktiviteterne i Finansiel Stabilitet er fordelt på tre områder: Bankpakken Sikring af, at simple kreditorer i de pengeinstitutter og filialer, der har indgået aftale med Det Private Beredskab, får dækket deres krav, hvis pengeinstituttet bliver nødlidende inden den 30. september Herudover skal selskabet sikre, at simple kreditorer og indskydere får rettidig betaling af forfaldne krav. Roskilde Bank Forvaltning af den aftale, der blev indgået mellem Danmarks Nationalbank, Det Private Beredskab og Finansiel Stabilitet om overdragelse af Roskilde Banks aktiviteter til Finansiel Stabilitet. Roskilde Bank er ikke omfattet af Bankpakken. Individuelle statsgarantier Administration af ordningen om individuelle statsgarantier, der er et led i aftalen om Kreditpakken. Ordningen indebærer, at Finansiel Stabilitet indtil 31. december 2010 kan indgå aftaler om ydelse af individuel statsgaranti i optil tre år for bl.a. ikke-efterstillet, usikret gæld. I det følgende vil resultatet for hvert aktivitetsområde blive gennemgået separat. I den sammenhæng gennemgås regnskabsresultaterne for datterselskaberne, som de fremtræder i Finansiel Stabilitets koncernregnskab. Resultat pr. aktivitetsområde for perioden 1. januar juni 2010 Bankpakken: Sikring af Individuelle simple kreditorer stats- Roskilde Mio. kr. i pengeinstitutter garantier Bank I alt Netto renteindtægter Provisionsindtægter fra Det Private Beredskab Garantiprovision statsgarantier Øvrige netto gebyrindtægter og kursreguleringer Omkostninger Nedskrivninger på udlån og garantier mv Tab ved overtagelse af dattervirksomheder Tabskaution/Tabsgaranti Periodens resultat Finansiel Stabilitet Delårsrapport pr. 30. juni

11 Bankpakken EBH Bank A/S Den 21. november 2008 underskrev bestyrelsen i den tidligere ebh bank en betinget aftale om overdragelse af alle aktiver og passiver bortset fra aktiekapitalen og anden efterstillet gæld til et nystiftet datterselskab ejet af Finansiel Stabilitet. Den 28. november 2008 blev overførslen til det nye selskab EBH Bank gennemført. I løbet af 2009 blev alle bankfilialer frasolgt til andre pengeinstitutter, mens andre aktiviteter blev indstillet. EBH Bank blev den 29. april 2010 fusioneret med Finansiel Stabilitets datterselskab Løkken Sparebank, med EBH Bank som det fortsættende selskab. Fusionen blev gennemført med tilbagevirkende kraft fra 1. januar Ved fusionen blev EBH Banks balancesum øget med 508 mio. kr. til mio. kr., mens egenkapitalen blev øget med 167 mio. kr. til mio. kr. Resultatet for den sammenlagte enhed i 1. halvår 2010 viste et tab på 160 mio. kr., der kan henføres til yderligere nedskrivninger på udlån. Af periodens nedskrivninger på udlån på 187 mio. kr. hidrørte 120 mio. kr. fra yderligere nedskrivninger i den tidligere Løkken Sparebank. I forbindelse med overdragelsen af Løkken Sparekasse til Finansiel Stabilitet blev der med den tidligere bestyrelse i Løkken Sparekasse efterfølgende Foreningen LS Løkken aftalt en købesumsregulering. Aftalen indebar, at hvis afviklingen gav et afkast til Finansiel Stabilitet, der oversteg et normalt markedsmæssigt afkast efter korrektion for risikoen, ville overskuddet blive overført til Foreningen LS Løkken. Opgørelsen foretages før indregning af tabskautionen fra Det Private Beredskab. På baggrund af den negative økonomiske udvikling i Løkken Sparebank er der efterfølgende indgået aftale med Foreningen LS Løkken om at ophæve købesumsreguleringen. I EBH Bank er der ikke indgået en aftale om købesumsregulering med de tidligere ejere. Hovedposter halvår 1. halvår Mio. kr Tab ved overtagelse: Periodens resultat: Nedskrivning på udlån i perioden: Balance: Udlån: Egenkapital: Finansiel Stabilitet Delårsrapport pr. 30. juni

12 Nova Bank Fyn A/S (Fionia Bank) Den 22. februar 2009 indgik den tidligere Fionia Bank en rammeaftale med Finansiel Stabilitet, som indebar, at alle aktiver og passiver i Fionia Bank bortset fra egenkapital og efterstillet kapital blev overdraget til en nystiftet bank, som samtidig fik navnet Fionia Bank. Efter salget af store dele af Fionia Bank til Nordea i efteråret 2009 blev de resterende aktiviteter fra Fionia Bank overført til Nova Bank Fyn den 30. november Efter indregning af indtægter fra salget til Nordea blev Finansiel Stabilitets tab hidrørende fra Fionia Bank opgjort til 458 mio. kr. I forbindelse med udmøntningen af salgsaftalen i 2010 er tabet blevet opjusteret med 36 mio. kr. Resultatet for Nova Bank Fyn i 1. halvår 2010 viste et underskud på 498 mio. kr., der primært kan henføres til yderligere nedskrivninger på udlån på i alt 461 mio. kr. samt opjustering af tabet efter salget af Fionia Bank. I forbindelse med overdragelsen til Finansiel Stabilitet blev der indgået en aftale med Fionia Holding om en købesumsregulering. Aftalen blev udformet efter samme principper som aftalen med Løkken Sparekasse, jf. side 10. Som følge af den negative økonomiske udvikling vurderes købesumsreguleringen ikke at have en positiv dagsværdi. Nova Bank Fyns balance er i 1. halvår 2010 blevet reduceret med 5,2 mia. kr., hvilket blandt andet kan henføres til, at salget af en større del af Fionia Bank til Nordea først er blevet endelig gennemført i foråret Hovedposter halvår 1. halvår Mio. kr Tab ved overtagelse: 57-0 Periodens resultat: Nedskrivning på udlån i perioden: Balance: Udlån: Egenkapital: Finansiel Stabilitet Delårsrapport pr. 30. juni

13 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 (Gudme Raaschou Bank A/S) Gudme Raaschou Bank indgik den 16. april 2009 en betinget overdragelsesaftale med Finansiel Stabilitet. I forlængelse af salget af kapitalforvaltnings- og porteføljemanagementaktiviteterne til Lån & Spar Bank i juni 2009 blev de resterende aktiviteter fra Gudme Raaschou Bank overført til Pantebrevsselskabet af 2. juni Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S varetager den fortsatte drift og afvikling af aktiviteterne, der primært udgøres af udlån, heraf en større pantebrevsportefølje til finansiering af fast ejendom. Selskabet har i 1. halvår 2010 tillige overtaget administrationen af pantebrevsporteføljer ejet af Finansiel Stabilitets øvrige datterselskaber. Resultatet for Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 i 1. halvår 2010 viste et underskud på 207 mio. kr., der kan henføres til yderligere nedskrivninger på udlån på i alt 189 mio. kr. I forbindelse med overdragelsen til Finansiel Stabilitet blev der indgået en aftale med den tidligere ejer af Gudme Raashaou Bank om en købesumsregulering. Aftalen blev udformet efter samme principper som omtalt tidligere. Som følge af den negative økonomiske udvikling vurderes købesumsreguleringen ikke at have en positiv dagsværdi. Hovedposter halvår 1. halvår Mio. kr Tab ved overtagelse: Periodens resultat: Nedskrivning på udlån i perioden: Balance: Udlån: Egenkapital: Finansiel Stabilitet Delårsrapport pr. 30. juni

14 Finansieringsselskabet af 11. februar 2010 A/S (Capinordic Bank A/S) Finansiel Stabilitet A/S overtog den 11. februar 2010 gennem et nystiftet datterselskab, Finansieringsselskabet af 11/2 2010, alle aktiver i Danmark i konkursboet efter Capinordic Bank og dennes datterselskaber. De overtagne aktiver omfattede primært en udlånsportefølje samt beholdninger af kontantindeståender og værdipapirer. Endvidere omfattede overdragelsen de erstatningssager, hvor Finansieringsselskabet af 11. februar 2010 A/S har et krav mod en modpart. Overdragelsen af aktiviteterne blev gennemført efter, at Capinordic Bank den 10. februar 2010 indleverede sin pengeinstituttilladelse og den 11. februar 2010 blev erklæret konkurs som følge af, at banken ikke var i stand til at overholde kravene til solvens jf. lov om finansiel virksomhed. I henhold til lov om finansiel stabilitet skal prisen på de aktiviteter, der blev overdraget, fastsættes af to uafhængige vurderingsmænd. De to vurderingsmænd har fastsat, at Finansieringsselskabet af 11. februar 2010 A/S skal betale 700 mio. kr. for aktiviteterne. I forbindelse med overdragelsen til Finansiel Stabilitet blev der indgået en aftale med konkursboet om muligheden for en efterfølgende købesumsregulering. Aftalen blev udformet efter samme principper som omtalt tidligere. Resultatet af den fremadrettede afviklingsproces vil afgøre, om der eventuelt bliver tale om en købesumsregulering over for konkursboet. Finansieringsselskabet af 11. februar 2010 har efter overtagelsen arbejdet på at afvikle de tilbageværende aktiviteter med henblik på at opnå det bedst mulige økonomiske resultat. I den forbindelse er Dansk O.T.C. Fondsmæglerselskab A/S blevet solgt og en række mindre udlån er blevet indfriet. I perioden fra overtagelsen til 30. juni 2010 er der indregnet et underskud på 1 mio. kr. Balancesummen ved udgangen af 1. halvår 2010 udgjorde 817 mio. kr. Finansiel Stabilitets kapitaltilførsel til Finansieringsselskabet af 11. februar 2010 udgjorde ved udgangen af 1. halvår mio. kr., der er tilført som aktiekapital. Egenkapitalen ved udgangen af 1. halvår udgjorde 100 mio. kr. Overdragelsen til Finansieringsselskabet af 11. februar 2010 fra konkursboet efter Capinordic Bank omfattede ikke kreditorerne i Capinordic Bank. Capinordic Bank var medlem af Det Private Beredskab, og bankens danske aktiviteter er derfor omfattet af Bank pakken og hermed den statslige garantiordning. Afledt heraf har Finansiel Stabilitet i 1. halvår 2010 udbetalt ca. 200 mio. kr. til simple kreditorer i den tidligere Capinordic Bank. I delårsregnskabet er nedskrivningsbehovet på Finansiel Stabilitets tilgodehavende hos konkursboet efter Capinordic Bank baseret på et foreløbigt skøn ansat til 87 mio. kr. Finansiel Stabilitet Delårsrapport pr. 30. juni

15 Roskilde Bank Finansiel Stabilitet overtog den 10. august 2009 Roskilde Bank fra Danmarks Nationalbank og Det Private Beredskab. Roskilde Bank var som følge af væsentlige økonomiske problemer i sommeren 2008 blevet overtaget af Danmarks Nationalbank og Det Private Beredskab. Nedenfor gennemgås resultatet for Roskilde Bank, som det fremtræder i Finansiel Stabilitets koncernregnskab. Resultatet for Roskilde Bank i 1. halvår 2010 viste et underskud på mio. kr., der hovedsagligt kan henføres til yderligere nedskrivninger på udlån vedrørende ejendomssektoren på mio. kr. Roskilde Bank er ikke medlem af Det Private Beredskab. Finansiel Stabilitets udgifter i forbindelse med afviklingen af Roskilde Bank bliver i stedet dækket via en separat statsgaranti. Udgifterne til afvikling af Roskilde Bank holdes derfor regnskabsmæssigt adskilt fra Finansiel Stabilitets øvrige aktiviteter. Tabsgarantien fra staten vedrørende Roskilde Bank udgjorde ved udgangen af 1. halvår ,8 mia. kr. I forbindelse med overdragelsen til Danmarks Nationalbank og Det Private Beredskab blev der indgået en aftale om en købesumsregulering. Aftalen er udformet efter samme principper som tidligere omtalt. Som følge af den negative økonomiske udvikling vurderes købesumsreguleringen ikke at have en positiv dagsværdi. Finansiel Stabilitets kapital- og likviditetstilførsel til Roskilde Bank udgjorde ved udgangen af 1. halvår ,8 mia. kr., hvoraf tilførsel af aktiekapital udgjorde 11,4 mia. kr. Aftalen med Finansiel Stabilitet indebærer, at Roskilde Bank har mulighed for at anvende en samlet likviditetsramme på op til 28,1 mia. kr. Hovedposter halvår 1. halvår Mio. kr Tab ved overtagelse: Periodens resultat: Nedskrivning på udlån i perioden: Balance: Udlån: Egenkapital Roskilde Bank A/S: Finansiel Stabilitet Delårsrapport pr. 30. juni

16 Individuelle Statsgarantier Retsgrundlag og administrationsaftale Den 4. februar 2009 trådte, som led i Kreditpakken, ændring af lov om finansiel stabilitet i kraft, hvor der blev etableret en 3-årig overgangsordning for den generelle statsgaranti i Bankpakken. Overgangsordningen skal sikre en gradvis udfasning af den generelle garantiordning, som udløber 30. september Overgangsordningen administreres ifølge loven af Finansiel Stabilitet på vegne af den danske stat. Finansiel Stabilitet kan indgå aftale om ydelse af individuel statsgaranti for bl.a. eksisterende og ny ikke-efterstillet, usikret gæld. Danske pengeinstitutter og realkreditinstitutter, herunder færøske og grønlandske, samt Danmarks Skibskredit A/S, kan ansøge om individuel statsgaranti, hvis de opfylder solvenskravet på 8 pct., instituttets individuelle solvensbehov og et eventuelt individuelt højere solvenskrav fastsat af Finanstilsynet. På baggrund af ansøgningen foretager Finansiel Stabilitet en kreditvurdering af det enkelte institut og indgår en aftale om de vilkår, der skal være opfyldt for, at instituttet kan få udstedt en konkret garanti for et lån. Der kan fastsættes særlige individuelle vilkår for et institut, hvis Finansiel Stabilitet skønner, at det er nødvendigt for, at det vil være forsvarligt at udstede en individuel statsgaranti. EU Kommissionen godkendte den 29. juni 2010 en forlængelse af den danske overgangsordning for udstedelse af individuelle statsgarantier frem til den 31. december Forlængelsen var betinget af ændrede vilkår for ordningen. De ændrede vilkår fremgår af bekendtgørelse til ændring af bekendtgørelsen om ansøgning om individuel statsgaranti efter lov om finansiel stabilitet, jf. bekendtgørelse nr. 682 af 18. juni 2010, som trådte i kraft 1. juli Af ændringsbekendtgørelsen fremgår, at garantiprovisionen, der skal betales for udstedte statsgarantier, forhøjes. Dette gælder for alle garantier, der er udstedt efter den 1. juli 2010 eksklusive udstedte låne- og rammegarantier, der er udstedt før 1. juli 2010, og som har udløb inden udgangen af juli De nye vilkår vil være gældende, uanset at indgåede vilkårsaftaler henviser til den tidligere provisionssats. Herudover medfører ændringen, at et kreditinstitut senest tre måneder efter udstedelsen af en individuel statsgaranti skal indsende en rentabilitetsplan til Økonomi- og Erhvervsministeriet, hvis den konkrete garantiudstedelse medfører, at de statsgaranterede forpligtelser i forhold til kreditinstituttets samlede forpligtelser udgør 5 % eller derover, og de samlede statsgaranterede forpligtelser overstiger 500 mio. euro. Efter forlængelsen fra EU Kommissionen kan Finansiel Stabilitet nu udstede individuelle statsgarantier frem til den 31. december Kravet om en maksimal løbetid for et statsgaranteret lån på tre år medfører, at statsgaranterede lån udstedt under ordningen vil udløbe senest den 31. december Finansiel Stabilitet har indgået en administrationsaftale med staten ved Økonomi- og Erhvervsministeriet omkring de individuelle statsgarantier. Finansiel Stabilitet modtager garantiprovision fra de institutter, der foretager udstedelser med individuel statsgaranti. Garantiprovisionen holdes adskilt fra Finansiel Stabilitets øvrige virksomhed og tilfalder staten, som til gengæld godtgør Finansiel Stabilitet ethvert tab på de udstedte garantier. Herudover betaler staten Finansiel Stabilitet et administrationsbidrag til dækning af omkostningerne ved administration af ordningen. Indgåede aftaler og udstedte garantier I takt med, at udløbet af den generelle statsgaranti nærmer sig, er antallet af indgåede vilkårsaftaler om ydelse af individuel statsgaranti, som ventet, steget markant. Finansiel Stabilitet har pr. 30. juni 2010 bevilget garantitilsagn til 63 kreditinstitutter med et samlet garantitilsagn på 364 mia. kr. De tilsvarende tal for ultimo 2009 var 13 kreditinstitutter med et samlet garantitilsagn på 195 mia. kr. Finansiel Stabilitet Delårsrapport pr. 30. juni

17 De indgåede aftaler er i knapt halvdelen af tilfældene bevilget med et eller flere særlige vilkår. Disse har været en nødvendig betingelse for, at Finansiel Stabilitet har vurderet det forsvarligt at indgå aftalerne. De særlige vilkår fastsættes på baggrund af især instituttets finansieringsstruktur, kapitalstruktur, solvensoversdækning og koncernstruktur. De særlige vilkår, som Finansiel Stabilitet hidtil har anvendt, omfatter bl.a. følgende: Øget informationspligt til Finansiel Stabilitet Mulighed for, at Finansiel Stabilitet fortsat kan anvise køber af instituttet, såfremt instituttet ikke opfylder kapitalkravet, og hvis problemerne ikke løses inden for den af Finanstilsynet fastsatte frist Moderselskabsgaranti mv., såfremt instituttet får solvensproblemer i garantiperioden Krav om indskud af ny kapital Godkendelse af væsentlige beslutninger Udpegning af bestyrelsesmedlemmer De børsnoterede pengeinstitutter har pligt til at offentliggøre oplysninger, hvis disse udgør intern viden. For de ikke-børsnoterede pengeinstitutter er det op til det enkelte institut at vurdere, om de særlige vilkår for ydelse af statsgaranti skal offentliggøres. Når der foretages et træk på de bevilgede garantitilsagn offentliggøres information herom på Finansiel Stabilitets hjemmeside. Pr. 30. juni 2010 er der udstedt garantier for i alt 198 mia. kr. inklusive rammegarantier fordelt på 50 institutter, mens der ultimo 2009 var udstedt garantier for 53 mia. kr. fordelt på fire institutter. Fordelt på pengeinstitutgrupper var det gruppe 2 og 3, som ultimo 1. halvår 2010 havde den højeste udnyttelsesgrad af garantitilsagn med henholdsvis 73 % og 61 %. Ultimo 1. halvår 2010 var ca. 5 % af gruppe 1 institutternes samlede passiver omfattet af individuel Status for individuelle statsgarantier ultimo 1. halvår 2010 Mia. kr. Garantitilsagn Udnyttede garantier Grp. 1 og realkreditinstitutter Grp. 2* Grp. 3* * Færøske institutter (gruppe 6) er fordelt på henholdsvis gruppe 2 og 3 efter størrelsen af den arbejdende kapital Gruppe 1 er institutter med arbejdende kapital større end 50 mia. kr., gruppe 2 er institutter med arbejdende kapital større end 10 mia. kr. og gruppe 3 er institutter med arbejdende kapital større end 250 mio. kr. Arbejdende kapital består af: Indlån, udstedte obligationer mv., efterstillede kapitalindskud og egenkapital. Finansiel Stabilitet Delårsrapport pr. 30. juni

18 statsgaranti, mens det for gruppe 2 og 3 institutter var henholdsvis 19 % og 13 % af institutternes samlede passiver, der var dækket af en individuel statsgaranti. De udstedte garantier knytter sig til forskellige typer udstedelser såsom udstedelser gennemført under EMTNprogrammer, udstedelser med enkeltstående lånedokumentation samt fællesudstedelser. Medio august 2010 garanterer Finansiel Stabilitet for i alt 192 mia. kr. Det garanterede beløb ændrer sig løbende som følge af nye garantistillelser, udløb af uunyttede rammegarantier, førtidsindfrielse af udstedelser og ændring i valutakurser. Det garanterede beløb under den individuelle statsgaranti er væsentligt mindre sammenlignet med omfanget af den generelle garantiordning, som udløber 30. september, idet mere end mia. kr. har været omfattet af statsgaranti. Forventninger til 2010 Finansiel Stabilitets forventninger til 2010 er fortsat præget af usikkerhed vedrørende tabsudviklingen i datterselskaberne, herunder specielt tab i forbindelse med erstatningssager og retslige tvister. Forventningerne er uændret i forhold til det annoncerede i forbindelse med offentliggørelse af Finansiel Stabilitets årsrapport for 2009, og der forventes således et resultat for 2010 på ca. 6 mia. kr. Udstedelsen af individuelle statsgarantier ventes som udgangspunkt kun at ville blive øget marginalt i 2. halvår Vurderingen er dog betinget af, at risikoaversionen på de finansielle markeder ikke øges væsentligt i 2. halvår Resultat I 1. halvår 2010 modtog staten 54 mio. kr. i garantiprovision i relation til udstedte individuelle statsgarantier. Samtidig betalte staten 6 mio. kr. i refusion af administrationsomkostninger til Finansiel Stabilitet. Institutter, som er omfattet af Bankpakken, får frem til udløbet af den generelle statsgaranti rabat på garantiprovisionen, idet de allerede i denne periode betaler for den generelle statsgaranti. Finansiel Stabilitet Delårsrapport pr. 30. juni

19 Regnskab Finansiel Stabilitet Delårsregnskab for perioden 1. januar 30. juni

20 Resultatopgørelse Koncern Moder 1. halvår halvår Mio. kr Note 5 Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier m.v Provisionsindtægter fra Det Private Beredskab Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Tab ved overtagelse af dattervirksomheder Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Tabskaution fra Det Private Beredskab Tabskaution fra staten vedrørende Roskilde Bank Periodens resultat før skat Skat Periodens resultat Totalindkomstopgørelse Periodens resultat Anden totalindkomst efter skat Totalindkomst i alt Finansiel Stabilitet Delårsregnskab for perioden 1. januar 30. juni

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015 NOTAT Marts 2015 Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015 Den økonomiske status på bankpakkerne er aktuelt et overskud på ca. 16 mia. kr. Beregningen bygger på allerede realiserede udgifter og indtægter

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016 NOTAT Marts 2016 Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016 Den økonomiske status for bankpakkerne viser aktuelt et afrundet overskud på 18 mia. kr. Beregningen bygger på allerede realiserede udgifter

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S 12-10-2010 TIF 4/0120-0401-0051 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 8. oktober 2010 anmeldelse af Finansiel Stabilitet

Læs mere

Finansiel Stabilitet A/S. Afsluttende regnskab pr. 30. september 2010 i henhold til lov om finansiel stabilitet

Finansiel Stabilitet A/S. Afsluttende regnskab pr. 30. september 2010 i henhold til lov om finansiel stabilitet Afsluttende regnskab pr. 30. september 2010 i henhold Indhold Formål og resultat af det afsluttende regnskab 2 Påtegninger 3 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Opgørelse af det samlede

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2007 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.3.2007 31.3.2006 30.3.2007 31.3.2006 Renteindtægter 1 165.565 118.662

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 63.518 58.172 Renteudgifter 2 51.398 45.844 Netto renteindtægter 12.120 12.328

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

Halvårsrapport 30. juni 2016

Halvårsrapport 30. juni 2016 Halvårsrapport 30. juni 2016 Andelskassen J.A.K Slagelse, under kontrol CVR-nr. 79 39 96 12 Indhold Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 3 Beretning halvårsrapport 2016 4 Regnskab Resultat- og Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2008 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Hovedtal Regnskabsoversigt for perioden 2004-2008 (mio. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004 Nettorenteindtægter Udbytter Nettogebyrindtægter Driftsudgifter

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk Årsrapport 2005 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Aars, februar 2006 Mange nye kunder og øget aktivitet gav pænt resultat i Sparekassen Himmerland i 2005 Resumé *

Læs mere

Indhold. Regnskab Resultatopgørelse 43 Balance 44 Egenkapitalopgørelse 45 Pengestrømsopgørelse 46 Noter til moderselskabs- og koncernregnskab 47

Indhold. Regnskab Resultatopgørelse 43 Balance 44 Egenkapitalopgørelse 45 Pengestrømsopgørelse 46 Noter til moderselskabs- og koncernregnskab 47 Årsrapport 2010 Indhold Ledelsesberetning Hovedpunkter 3 Koncernoversigt 4 Kort om Finansiel Stabilitet 5 Regnskabsberetning 8 Udviklingen i de enkelte aktiviteter 16 Risikoforhold og risikostyring 34

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012.

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. Selskabsmeddelelse 7. februar 2013 Regnskabsmeddelelse for FIH Realkredit A/S for 2012 Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. FIH Realkredit A/S er et 100 % ejet datterselskab af FIH Erhvervsbank

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2006 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 31.3.2006 31.3.2005 31.3.2006 31.3.2005 Renteindtægter 1 118.662 119.752

Læs mere

Indhold. Regnskab Resultatopgørelse 43 Balance 44 Egenkapitalopgørelse 45 Pengestrømsopgørelse 46 Noter til moderselskabs- og koncernregnskab 47

Indhold. Regnskab Resultatopgørelse 43 Balance 44 Egenkapitalopgørelse 45 Pengestrømsopgørelse 46 Noter til moderselskabs- og koncernregnskab 47 Årsrapport 2009 Indhold Ledelsesberetning Hovedpunkter 3 Selskabsoplysninger 4 Koncernoversigt 4 Kort om Finansiel Stabilitet 6 Regnskabsberetning 8 Udviklingen i de enkelte aktiviteter 16 Risikoforhold

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

FS Finans III A/S CVR nr

FS Finans III A/S CVR nr FS Finans III A/S CVR nr. 32 32 15 77 Delårsrapport for 1. halvår 2013 3. regnskabsperiode 1. januar - 30. juni 2013 Indhold Ledelsesberetning Beretning for 1. halvår 2013 3 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Svendborg Sparekasse og Vestfyns Bank vil fusionere til Fynske Bank

Svendborg Sparekasse og Vestfyns Bank vil fusionere til Fynske Bank Pressemeddelelse 4. september 2013 Svendborg Sparekasse og Vestfyns Bank vil fusionere til Fynske Bank To af Fyns mest solide lokalbanker ønsker at fusionere til Fynske Bank. Formålet med fusionen er at

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 15.5.26 15.5.26 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 9.26 Kvartalsrapport - 1. kvartal 26 Tilfredsstillende resultat

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013.

Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013. NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 6. november 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 35/2013 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om finansiel stabilitet

Bekendtgørelse af lov om finansiel stabilitet LBK nr 875 af 15/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0048 Senere ændringer

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

HDFR-Speciale Jyske Bank køber Vestjysk Bank Side 92 af 106

HDFR-Speciale Jyske Bank køber Vestjysk Bank Side 92 af 106 Side 92 af 106 ROE - forrentning af EK 2013 2012 2011 2010 2009 Jyske Bank 10,92 4,04 3,79 5,91 4,00 Vestjysk Bank -46,90-106,63-21,98 0,28-3,04 Jyske Bank mio. kr Resultat 1808 595 516 764 465 Egenkapital

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand PERIODEMEDDELELSE 3. kvartal 2011 for Spar Lolland Indhold Indholdsfortegnelse Periodemeddelelse 30. september 2011 side 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 30. september 2011 side 7 Balance pr.

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: Dato: 23.5.25 23.5.25 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 1.25 Kvartalsrapport for 1. kvartal 25 Nordjyske Bank

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S Halvårsrapport 2015 ATP Alternative Investments K/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Ledelsens beretning 3 Ledelsespåtegning 4 Resultatopgørelse 1. januar 30. juni 2015 5 Balance pr. 30. juni

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6. 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Ledelsespåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance 7 Noter 8 Selskabsoplysninger 1 LEDELSENS BERETNING CARNEGIE

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Delårsrapport pr. 30. september Resultat før skat 158 mio. kr. mod 98 mio. kr. året forud.

Delårsrapport pr. 30. september Resultat før skat 158 mio. kr. mod 98 mio. kr. året forud. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 2.11.26 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 14.26 Delårsrapport pr. 3. september 26 Den positive udvikling, der

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen den 21. november 2014. Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2015 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 9,0

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 2 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Afdeling

Læs mere