EFTER NELSE UDDAN. Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EFTER NELSE UDDAN. Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer"

Transkript

1 EFTER UDDAN NELSE 2012 Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer Et samarbejde mellem Kursuscentret Frederikshavns Handelsskole, Kursusafdelingen Handelsskole, KursusCentret EUC Nordvest og Kompetencecenteret EUC Nord DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid

2 FORORD INDHOLDSFORTEGNELSE Vi er glade for igen i år at kunne præsentere vores kursuskatalog med obligatorisk efteruddannelse og generelle muligheder for opkvalificering af medarbejdere i revisionsbranchen. Initiativet er støttet af EU midler gennem et regionalt projekt Samarbejde og partnerskab, der har fokus på strategisk kompetenceudvikling i små og mellemstore virksomheder. Vi vil over de næste 3 år garantere din virksomhed et regionalt udbud af obligatoriske kurser, der sikrer, at du kan nå din norm på 120 timers efteruddannelse. Derudover har vi mange andre tilbud om efteruddannelse til din virksomhed. Det kan du læse mere om i afsnittet Kompetenceudvikling på flere niveauer på side 16. I 2012 udbyder vi fem obligatoriske kurser, fire af kurserne holdes i og et i Hjørring. Kurserne afvikles som sidst i samarbejde med Beierholm Statsautoriserede Revisorer, BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab og HjulmandKaptain. Der gives gennemførelsesgaranti på vores kurser, og hvis du vælger alle 5 kurser, giver vi en rabat på kr ,- Om efteruddannelse s. 3 Kalender s. 4 Revision og regnskabsmæssige problemstillinger med ejendomme og øvrige udvalgte områder s. 5 Kataloget præsenterer flere typer af efteruddannelsesmuligheder. Bliv inspireret til, hvordan du kan styrke kompetencerne i din virksomhed. Selskabslov - ny samlet lov om kapitalselskaber s. 6 Vi glæder os til at byde jer velkommen på vores kurser. Revisors erklæringer going concern og ulovlige kapitalejerlån s. 8 Moms i specielområder s. 9 Kursuscentret Frederikshavn Handelsskole Jytte Randbæk - Tlf KursusCentret EUC Nordvest Lone Søe Bach - Tlf Aktuel revision og regnskab s. 10 Kursusafdelingen Kursusafdelingen Handelsskole Hanne Christensen - Tlf Kompetencecenteret EUC Nord Gitte Bové - Tlf Undervisere s Kursustilmelding s Kompetenceudvikling på flere niveauer - til hele jeres organisation s Hvis du har brug for at få en dialog om, hvordan din virksomhed kan arbejde strategisk med kompetenceudvikling, er du velkommen til at kontakte os for en aftale. Projekt Samarbejde og partnerskab s

3 Nu begynder en ny 3-års periode, hvor godkendte revisorer skal gennemføre 120 timers efteruddannelse. Perioden løber fra I 2012 har du mulighed for at gennemføre de første 40 timer gennem vores kurser. Revisorloven siger om efteruddannelse: 4. En revisor, der er godkendt efter 3, har pligt til at deltage i et passende efteruddannelsesprogram, der sikrer, at den pågældende til stadighed vedligeholder sin teoretiske viden, sine faglige kvalifikationer og sin viden om kravene til offentlighedens tillidsrepræsentant på et tilstrækkelig højt niveau. Stk. 2. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fastsætter nærmere regler om efteruddannelse og om kontrol heraf. Stk. 3. Revisor skal til enhver tid kunne dokumentere, at kravene om efteruddannelse er opfyldt. Vejledningen siger om efteruddannelse: Revisor skal indenfor 3-års periode gennemføre 120 timers efteruddannelse inden for en række specifikke fagområder. Der skal som minimum gennemføres: 24 timer inden for revisions- og erklæringsområdet, eksempelvis retlige krav og faglige standarder for lovpligtig revision og for revisorer, internationale og nationale revisionsstandarder, risikostyring og intern kontrol, faglig etik, uafhængighed samt god offentlig revisionsskik og forvaltningsrevision m.v. 24 timer inden for retlige krav og standarder for udarbejdelse af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber, generel regnskabsteori og -principper, internationale regnskabsstandarder, regnskabsanalyse, driftsbogholderi, økonomistyring og internt regnskab samt selskabsret. 12 timer inden for området direkte og indirekte skatter. De resterende 60 timer skal relatere sig til de fagområder, der fremgår af stk. 2, og dermed til de fagområder, der kræves for at bestå eksamen som godkendt revisor, jf. 6, i bekendtgørelse om revisoreksamen. Manglende efteruddannelse Hvis en revisor ved udløbet af 3-års perioden imidlertid kun mangler at gennemføre en mindre del af efteruddannelsen, kan Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fastsætte en frist inden for hvilken, revisor skal have gennemført de manglende timer. Af loven følger det alene, at revisor skal mangle en mindre del af efteruddannelsen. Det følger imidlertid af lovbemærkningerne, at der herved skal forstås under 1/3 af det samlede timeantal på 120 timer således maksimalt 40 timer. Overskydende timer Revisor kan overføre op til 20 timer til den næste efteruddannelsesperiode, såfremt denne har uddannet sig mere end det angivne timeantal på 120 timer ved udløbet af en 3-års periode. 2 3

4 KALENDER Kursus Dato Sted Underviser Revision og regnskabsmæssige problemstillinger med ejendomme og øvrige udvalgte områder Onsdag den Thomas N. Nielsen og Lars F. Lundtoft Revision og regnskabsmæssige problemstillinger med ejendomme og øvrige udvalgte områder Formål Deltagerne får et overblik over de forskellige problemområder inden for fast ejendom, herunder særligt regnskab og revision. Revisionsmæssige områder og erklæringer berøres i mindre omfang. Deltagerne præsenteres for problemstillinger omkring opgørelse og præsentation af dagsværdier i årsrapporten mv. Deltagerne opdateres kort på de skattemæssige regler for løbende drift samt vigtige forhold ved køb og salg af ejendomme. Kursets indhold: Selskabslov ny samlet lov om kapitalselskaber Torsdag den Per Christensen og Thomas T. Christensen Opgørelse af dagsværdier og indsigt i afgørelser fra Erhvervsstyrelsen Præsentation i årsrapporten af usikkerheder og skøn omkring værdiansættelse af ejendomme Skattemæssige forhold i løbende drift Revisors erklæringer going concern og ulovlige kapitalejerlån Tirsdag den Hjørring Heidi Lynnerup Larsen Skattemæssige opgørelser af køb og salg ved eksempler Omtale af skøn, usikkerheder i noter og ledelsesberetningen Omtale af usikkerheder omkring fortsat drift Revisors rapportering i revisionsprotokollen Moms i specielområder Mandag den Jane Hurup Christensen og Lone Ravnholt Jensen Undervisningsform Foredrag med praktiske eksempler. Aktuel revision og regnskab Torsdag den Thomas N. Nielsen og Lars F. Lundtoft Undervisere Statsautoriseret revisor Lars F. Lundtoft og statsautoriseret revisor Thomas Nic. Nielsen, Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. REGNSKAB REVISION SKAT 4 timer 3 timer 1 time KURSUSPRIS Kr ,- Ekskl. moms 5

5 Selskabslov ny samlet lov om kapitalselskaber Formål Formålet med kurset er en indføring i almindeligt forekommende problemstillinger i arbejdet med kapitalselskaber. Der vil således ikke være tale om en gennemgang af selskabsloven fra A til Z, men derimod fokus på udvalgte emner, der vil blive behandlet ud fra såvel en teoretisk som en praktisk synsvinkel. Kursets indhold: Kurset vil blandt andet berøre følgende forhold: Stiftelse og kapitalkrav ved stiftelse, herunder mulighed for udskudt indbetaling Årsrapport og revisionspligt Vedtægter og ejeraftaler Organisation - kort om de nye muligheder Ledelsesansvar Kapitaltilførsel -Kontant -Rapport -Gældskonvertering -Udstedelse af konvertible gældsbreve og warrants Kapitalafgang -Udbytte -Ekstraordinært udbytte -Kapitalnedsættelse -Egne kapitalandele Selvfinansiering Aktionærlån Fusion og spaltning Erhvervsskolerne leverede nogle gode efteruddannelseskurser for godkendte revisorer. De kom Undervisningsform Kombination af teoretisk gennemgang og praktiske eksempler. Undervisningsmaterialet vil bestå af relevant lovstof samt de plancher, der benyttes. Advokat og partner Per Christensen samt advokat og partner Thomas T. Christensen, Advokatfirma HjulmandKaptain. 6 8 timer - - måde formåede at formidle tørt stof, så det blev interessant. Undervisere REGNSKAB REVISION SKAT med nogle gode undervisere, som på en levende KURSUSPRIS Kr ,Ekskl. moms - Svend Johansen, Revisionsfirmaet Mango Nielsen 7

6 Revisors erklæringer going concern og ulovlige kapitalejerlån Formål Kursets formål er at klæde revisorer på til at afgive påtegninger og erklæringer, herunder ved going concern problemer og ulovlige kapitalejerlån. Samt hvad forskellen er på revision og review. Moms i specielområder Formål Formålet med kurset er at give deltagerne en dybere viden om moms, lønsumsafgift og energiafgift. Kursets indhold: Kursets indhold: Gennemgang af revisors skriftlige påtegninger og erklæringer iht. ISA standarderne. Der vil være særlig fokus på erklæringsafgivelse i going concern situationer, herunder drøftelser og eksempler på korrekt udformede forbehold, supplerende oplysninger og konklusionsafsnit. Fokus på revisors rolle ved ulovlige kapitalejerlån. Udover de skriftlige formuleringer, vil revisors arbejde ved revisionen af going concern og ulovlige kapitalejerlån blive behandlet, hvilke handlinger bør foretages samt hvilke krav er der til dokumentationen for revisionen. Forskellen på revisors arbejde ifm. review og revision vil blive behandlet, herunder også de forskelle, der er i erklæringssituationerne. Aktuel moms Specielle momsområder: -Varebiler -Bilforhandlere -Brugtmoms -Fast ejendom -Ydelser handel over landegrænser Lønsumsafgift Energiafgifter Undervisningsform Foredrag og diskussion, eksempler samt mindre opgaver. Undervisningsform Foredrag og diskussion, eksempler samt mindre opgaver. Undervisere Jane Hurup Christensen, Momsrådgiver og Lone Ravnholt Jensen, Moms- og afgiftsrådgiver, Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Underviser Statsautoriseret revisor Heidi Lynnerup Larsen, BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab. REGNSKAB KURSUSPRIS REGNSKAB KURSUSPRIS REVISION 8 timer Hjørring Kr ,- REVISION - Kr ,- 8 SKAT - Ekskl. moms SKAT 8 timer Ekskl. moms 9

7 Aktuel revision og regnskab Formål Kurset vil give deltagerne bred orientering om udviklingen inden for revision og regnskab samt afledte områder, herunder fokusområder for revisor i Kurset henvender sig til statsautoriserede og registrerede revisorer samt ledende medarbejdere. Kursets indhold: Det endelige indhold vil blive fastlagt lige før kursets afholdelse af hensyn til aktualiteten. Undervisningsform Jeg deltog personligt i kurset Moms i specialområ- Foredrag og diskussion, eksempler samt mindre opgaver. der. Jeg synes, at det var et rigtig godt kursus, som Underviser var helt relevant for mig selv og de af vore medarbej- Statsautoriseret revisor Lars F. Lundtoft og statsautoriseret revisor Thomas Nic. Nielsen, Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. dere, der deltog. Kurset kan være relevant for de fleste af vores medarbejdere, og jeg mener helt sikkert, at flere skal deltage, såfremt der arrangeres et lignende kursus næste sæson. En stor ros til de to undervisere fra Beierholm, som var meget kompetente og tillige havde stor indsigt i hvilke udfordringer, vi har i hverdagen inden for momsområdet. - Mogens Hav Christensen, revisor team nord 10 REGNSKAB REVISION SKAT 4 timer 4 timer KURSUSPRIS Kr ,Ekskl. moms 11

8 undervisere Jane Hurup Christensen Momsrådgiver, Beierholm Statsautoriseret revisionspartnerselskab. Heidi Lynnerup Larsen Statsautoriseret revisor, BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Jane er uddannet fuldmægtig i SKAT i 1975 og ansat i SKAT indtil 2001, hvor hun blev leder af moms- og afgiftsafdelingen i Beierholm Statsautoriseret revisionspartnerselskab. Spydspidsuddannelsen i moms/afgifter arrangeret af SKAT i 1999/2000. Har stor erfaring i undervisning i moms- og afgifter. Har stor erfaring i udarbejdelse af vejledningsmateirale, nyhedsbreve samt øvrig information på relevante områder til både kolleger og eksterne. Heidi har 13 års erfaring som revisor, og betjener hovedsageligt små og mellemstore kunder, lige fra privatdrevne virksomheder til større koncerner med udenlandske datterselskaber. Herudover har hun undervist både internt i BDO og eksternt, samt deltaget i interne faggrupper. Per Christensen Advokat og partner, Advokatfirma HjulmandKaptain i. Per arbejder i HjulmandKaptains afdeling for selskabsret og virksomhedsoverdragelse og har derigennem opnået et indgående kendskab til arbejdet med selskabsrettens mangfoldige problemstillinger. Lars Fruensgaard Lundtoft Statsautoriseret revisor, Beierholm Statsautoriseret revisionspartnerselskab. Lars er ledende revisor for en række mindre og mellemstore virksomheder, herunder ansvarlig for revisionsteams samt generel rådgivning inden for selskabs-, skatte- og regnskabsmæssige opgaver. Kundeporteføljen omfatter produktionsvirksomheder, investeringsejendomme, fysioterapeuter, advokater og transportbranchen. Derudover står han for rådgivning af iværksættere i forbindelse med opstart. Underviser på interne og eksterne kurser inden for revision og regnskab. Thomas T. Christensen Advokat og partner, Advokatfirma HjulmandKaptain i. Thomas Nic. Nielsen Statsautoriseret revisor, Beierholm Statsautoriseret revisionspartnerselskab. Thomas arbejder i HjulmandKaptains afdeling for selskabsret og virksomhedsoverdragelse og har derigennem opnået et indgående kendskab til arbejdet med selskabsrettens mangfoldige problemstillinger. Lone Ravnholt Jensen Moms- og afgiftsrådgiver, Beierholm Statsautoriseret revisionspartnerselskab. Thomas står for Kundebetjening på ledelsesniveau af en række erhvervsvirksomheder, omfattende blandt andet revision samt regnskabs- og skattemæssig rådgivning. Han har ekspertise inden for bl.a. håndværksmestre, ejendomsmæglere, fysioterapeuter og kædebutikker. Herudover har han erfaring med revision af udenlandske datterselskaber og stor erfaring med rådgivning af iværksættere. Underviser på interne og eksterne kurser inden for revision og regnskab samt iværksætterkurser. Herudover undervisning for nuværende kunder i bogføring og regnskab. Lone har arbejdet for Told og Skat Uddannet fuldmægtig hos Told og Skat i Spydspids i moms Master i moms og afgifter Intern underviser i Beierholm Statsautoriseret revisionspartnerselskab siden Tidligere underviser af virksomheder hos SKAT

9 KURSUSTILMELDING Kursustilmelding Kursustilmelding skal ske via tilmeldingsblanketten, som er vedlagt kataloget. Blanketten kan også hentes på vores hjemmesider, se adresser næste side. Tilmeldingsblanketten sendes til kursussekretær Maria Rytter Dolbak via mail eller til følgende postadresse: Kursusafdelingen Handelsskole Langagervej Øst Hvis du har problemer med at finde blanketten, kan du kontakte Maria Rytter Dolbak på Kursuspriser Kursusprisen for de obligatoriske efteruddannelseskurser er på kr ,- pr. kursusdag. Prisen er er ekskl. moms, men inklusiv dagsforplejning og kursusmaterialer. Rabat på kursuspakke: Ta alle 5 kurser og få en rabat på kr ,- Afbud Efter tilmelding til et kursus, kan afbud kan ske op til 4 uger før kursusstart uden omkostninger. Afbud senere end 4 uger før kursusstart faktureres 50% af kursusprisen og afbud i ugen inden faktureres 100% af kursusprisen. Kursussteder Kursusafdelingen Kursuscentret, Frederikshavn Handelsskole Kirkegade Frederikshavn Tlf Kursusafdelingen, Handelsskole Langagervej Øst Tlf KursusCentret EUC Nordvest Lerpyttervej Thisted Tlf Kompetencecentret EUC Nord Jørgen H. Jensens Vej Hjørring Tlf Aflysning Kursustidspunkt Hvis vi må aflyse et kursus pga. af sygdom, får du refunderet et eventuelt indbetalt kursusgebyr. Kurserne afvikles alle kl , hvilket betyder, at de tæller 8 timer (lektioner á 45 minutter). Kursusindkaldelse Du vil inden kurset modtage en indkaldelse med information om mødetid og adresse på kursussted. Dokumentation for deltagelse Vi fører protokol på kurserne og udsteder kursusbevis, der kan benyttes som dokumentation overfor Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

10 Kompetenceudvikling på flere niveauer - til hele jeres organisation Den obligatoriske uddannelse for revisorer i dette kursuskatalog er blevet til i et samarbejde mellem erhvervsskolerne i Nordjylland og nogle af vores kunder, som har efterspurgt et lokalt initiativ for efteruddannelse i revisionsbranchen. Det første obligatoriske udbud i 2011 blev modtaget rigtigt godt hos de nordjyske virksomheder, og over 130 kursister deltog i kurserne. Rådgivning om uddannelse Har I brug for inspiration til, hvordan I kan opkvalificere jeres medarbejdere og bruge det offentlige uddannelsessystem, kan I få sparring og rådgivning om mulighederne. Vi vil gerne inspirere jer til, hvordan I kan videreudvikle hele organisationen. Jeres medarbejdere har forskellige jobfunktioner og forskellige uddannelsesbaggrunde. Kompetenceudvikling sker på forskellige niveauer og ofte på tværs af faggrupper. Vores kernekompetencer giver jer mulighed for efteruddannelse, der går ud over de fagspecifikke obligatoriske kurser. Kurserne er på fagligt højt niveau det er bare meget lettere og omkostningsbesparende at blive i Nordjylland. Det giver et godt netværk, at man møder de lokale kolleger på kurserne såvel socialt som fagligt. - JH Regnskab v/ Jan Hørsel, Bjergby

11 Vores løsninger spænder bredt fra AMU-kurser (arbejdsmarkedsuddannelser) til virksomhedstilpassede kurser og kurser inden for områder som sprog, IT, regnskab, kommunikation, personlig udvikling, ledelse etc. Kursustilbuddene udvikles og tilpasses løbende til vores kunders ønsker og behov. Mulighederne er mange, f.eks. IT Sprog Kommunikation engelsk og tysk, niveauopdelt Forretningsengelsk og tysk, niveauopdelt Individuel face-to-face træning i engelsk og tysk Outlook anvendelse af post- og kalendersystemer Word tekstbehandling - niveauopdelt Excel regneark - niveauopdelt Access databaser - niveauopdelt Kommunikation, personlig udvikling og administration Økonomi Bogføring Bilag og kasserapport Lønadministration Opstilling af regnskaber og budgetter Kreditor-, debitor- og lagerstyring Årsregnskab Kommunikation og præsentationsteknikker Sociale medier Notat- og referatteknik Konflikthåndtering HR human ressource Kundeservice Profiler, herunder DISC, Garuda og InSight Coaching Lean Undervisningen kan foregå hos os eller hos jer, alt efter jeres ønsker. Ledelse Grundlæggende Lederuddannelse Økonomi for Ledere Projektlederuddannelsen Værdibaseret ledelse Forandringsledelse Konflikthåndtering Hvordan kommer I videre? Kontakt os gerne for en uforpligtende dialog. Kursusafdelingen Handelsskole, Hanne Christensen telefon EUC Nord Kompetencecentret, Gitte Bové telefon Kursuscentret Frederikshavns Handelsskole, Jytte Randbæk telefon KursusCentret EUC Nordvest, Lone Søe Bach telefon Vi ser frem til at samarbejde med jer

12 Projekt Samarbejde og partnerskab Kompetenceniveauet skal hæves for at: Styrke erhvervslivets konkurrenceevne og dermed skabe vækst i Nordjylland Bevare og udvikle nuværende arbejdspladser Den regionale udviklingsstrategi slår fast, at Region Nordjylland skal leve af viden og partnerskabsaftalen, som Vækstforum Nordjylland har indgået med regeringen, har blandt andet følgende tre indsatsområder: Omfanget af erhvervsrettede uddannelsestilbud øges Efter- og videreuddannelsestilbud til personer, som mangler grundlæggende færdigheder, eller som har behov for opkvalificering Bedre vejledning og rådgivning til beskæftigede og virksomheder Projektet strækker over perioden medio medio 2012 og har som mål: virksomhedsbesøg 400 partnerskabsaftaler (mellem virksomheder og uddannelsesinstitutionerne) 200 uddannelsesambassadører (medarbejdere hos virksomhederne) Bag projektet er erhvervsskolerne og VUC erne i Region Nordjylland - i alt 12 skoler. Kompetencer i verdensklasse er fremtiden At Danmark og Nordjylland skal leve af viden og i verdensklasse, stiller krav til kompetenceudviklingen af hele organisationen. Det nordjyske erhvervsliv skal være klar til at forny sig og omstille sig til forandringer og udviklingerne i vidensamfundet. I Nordjylland foregår en løbende glidning fra arbejdskraftintensiv produktion over mod en mere videnintensiv produktion. Samtidig viser prognosen for udviklingen i beskæftigelsen i Region Nordjylland, at der på sigt vil være mangel på arbejdskraft. Det er derfor afgørende, at regionen kan tiltrække og fastholde nye medarbejdere, hvilket stiller højere krav til medarbejdernes kompetencer samt til en vedvarende kompetenceudvikling og uddannelse. Der kan derfor ikke herske tvivl om, at der er behov for et projekt som Samarbejde og Partnerskab, der sikrer en massiv og koordineret indsats i forhold til kompetenceudvikling af medarbejderne i Region Nordjylland. Netop de tre indsatsområder har Projekt Samarbejde og Partnerskab særligt fokus på, og har som formål at hæve kompetenceniveauet for medarbejdere i små og mellemstore private og offentlige virksomheder i Region Nordjylland

13 Fordele: Lokalt i Nordjylland du sparer tid og penge Gennemførelsesgaranti Kurserne tæller med i din obligatoriske lovpligtige efteruddannelse Kurserne tæller med som 8 timer i din obligatoriske lovpligtige efteruddannelse Undervisning på masterniveau Vi tilbyder dygtige og kompetente undervisere Konkurrencedygtige priser Kursusafdelingen

EFTER NELSE UDDAN. Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer

EFTER NELSE UDDAN. Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer EFTER UDDAN NELSE 2012 Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer Et samarbejde mellem Kursuscentret Frederikshavns Handelsskole, Kursusafdelingen Aalborg Handelsskole, KursusCentret EUC Nordvest

Læs mere

EFTER NELSE UDDAN. Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer

EFTER NELSE UDDAN. Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer EFTER UDDAN NELSE 2014 Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer Gennemførelsesgaranti på alle kurserne Et samarbejde mellem Kursuscentret Frederikshavn Handelsskole, Kursusafdelingen Aalborg

Læs mere

EFTER UDDAN. NELSE Kursuskatalog andet halvår 2011

EFTER UDDAN. NELSE Kursuskatalog andet halvår 2011 EFTER UDDAN NELSE Kursuskatalog andet halvår 2011 Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer Generel efteruddannelse for revisorer og bogføringsvirksomheder Et samarbejde mellem Kursuscentret

Læs mere

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 Kursusafdelingen KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 læs mere på www.ahkurser.dk it Økonomi og regnskab salg og markedsføring Ledelse Administration Kommunikation Iværksætteruddannelse 1 Akademi- og

Læs mere

KURSUSKATALOG 2012 13

KURSUSKATALOG 2012 13 KURSUSKATALOG 2012 13 - revisionsbranchens foretrukne efteruddannelsespartner VIDEN OG GLÆDE PÅ DET RIGTIGE NIVEAU Velkommen til Fakta Kursers kursuskatalog 2012-13. Det har været en stor fornøjelse at

Læs mere

Tag på kursus med Skat & Råd i 2012/13

Tag på kursus med Skat & Råd i 2012/13 1 Tag på kursus med Skat & Råd i 2012/13 Velkommen: Vores kurser i denne sæson vil naturligvis være præget af den skattereform som regeringen netop har fremlagt i en helt overordnet form. Vi forventer

Læs mere

kursuskatalog 2013 14

kursuskatalog 2013 14 kursuskatalog 2013 14 indhold * Kurset kan tages enkeltvis eller som del af hele kursusrækken Fra registreret til statsautoriseret revisor 3 Forord - Revisionsbranchens foretrukne efteruddannelsespartner

Læs mere

Tag på kursus med Skat & Råd i 2014/15

Tag på kursus med Skat & Råd i 2014/15 1 Tag på kursus med Skat & Råd i 2014/15 Velkommen: Vores kurser i denne sæson vil være præget af de reformer som Folketinget har vedtaget på flere relevante områder. Der er dog andet end vedtagne reformer

Læs mere

KURSUSPROGRAM FOR SOMMeR/eFteRåR 2015 OBLIGAtORISK efteruddannelse FOR ReVISOReR ReVISOReRNeS-HR DK

KURSUSPROGRAM FOR SOMMeR/eFteRåR 2015 OBLIGAtORISK efteruddannelse FOR ReVISOReR ReVISOReRNeS-HR DK KURSUSPROGRAM FOR sommer/efterår 2015 OBLIGATORISK EFTERUDDANNELSE FOR REVISORER Revisorernes-HR DK Obligatorisk efteruddannelse til fornuftige priser REVISORERNES HR GENNEMFØRER REKRUTTERINGER, FUSIONER

Læs mere

Viden Kompetence Udvikling

Viden Kompetence Udvikling Viden Kompetence Udvikling - for revisorer i Nordjylland Skræddersyede kurser der effektiviserer dine arbejdsopgaver. Efteråret 2008 Efteruddannelse 120 timer fordelt på 3 år Små holdstørrelser En let

Læs mere

Nu spiller Sannes team samme melodi

Nu spiller Sannes team samme melodi Sammen flytter vi mennesker og virksomheder LEDELSE Nu spiller Sannes team samme melodi Jeg er blevet en bedre leder efter lederudviklingskurset på. Det betyder, at mit team nu arbejder efter samme mål.

Læs mere

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi Merværdi ved revision Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi revisionspåtegning, der giver høj sikkerhed for deres regnskab. Og under alle omstændigheder vil de fleste virksomheder ikke kunne

Læs mere

DI s guide til AMU 2015

DI s guide til AMU 2015 DI s guide til AMU 2015 I denne guide finder I svar på en række af de spørgsmål, som medlemsvirksomhederne i DI stiller. Reglerne for AMU ændres løbende, så det er ikke muligt at holde denne guide 100

Læs mere

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere

Årsrapport 2008/09 XXXXX

Årsrapport 2008/09 XXXXX Årsrapport 2008/09 XXXXX Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05 30.04 CVR-nr.: 24

Læs mere

Selskabet. Komplementar. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut

Selskabet. Komplementar. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2012/13 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 32 89

Læs mere

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra Redaktionen er afsluttet den 27. januar 2012. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til

Læs mere

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision En empirisk undersøgelse af årsagerne til fejl i revisors arbejde hos revisionsvirksomheder med mellem 1-10 revisorer November 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering.

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Afrapporteringsskema Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Resultatmål 1: Et koordineret samarbejde og én indgang til rådgivning og vejledning skaber bedre kvalitet, større kendskab og mere

Læs mere

Jobrotation. Brug jobrotation. - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer. Faktaark - oversigt. Kontakt os

Jobrotation. Brug jobrotation. - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer. Faktaark - oversigt. Kontakt os 1 Jobrotation Brug jobrotation - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer Hvem har ikke brug for efteruddannelse? Prøv en gang at se på jeres virksomhed i et uddannelsesperspektiv. Hvornår

Læs mere

Fleksibel efteruddannelse

Fleksibel efteruddannelse Fleksibel efteruddannelse - erfaringer fra et TUP-projekt Udarbejdet for Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kontor og Ledelse (HAKL) Birgit Hjermov og Sofie Saxtoft Kubix Niels Warring

Læs mere

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012 1 g Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsudvikling g g g g g g g g g g g g g g virksomhedsudvikling Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsvirk somhedsudvikling virksomhedsudvikling

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

Analyse af revisorerklæringer

Analyse af revisorerklæringer Analyse af revisorerklæringer Thomas Riise Johansen, CBS, og Lars Kiertzner, FSR danske revisorer 2 Analyse af revisorerklæringer Forord Der er i dag en rimelig præcis viden omkring omfanget af lovpligtig

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING BDO // GENNEMSIGTIGHEDSRAPPORT 2012

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING BDO // GENNEMSIGTIGHEDSRAPPORT 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING BDO // GENNEMSIGTIGHEDSRAPPORT 2012 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab GENNEMSIGTIGHEDSRAPPORT 2012 1 INDHOLD INDLEDNING... 3 JURIDISK STRUKTUR OG EJERSKAB... 4 LEDELSESSTRUKTUR

Læs mere

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2010/11 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 32 89

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

2013, 2. halvår. Kursuskatalog TØNDER HANDELSGYMNASIUM & HANDELSSKOLE

2013, 2. halvår. Kursuskatalog TØNDER HANDELSGYMNASIUM & HANDELSSKOLE 2013, 2. halvår Kursuskatalog TØNDER HANDELSGYMNASIUM & HANDELSSKOLE 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Velkommen 3 Åbent IT værksted 4 Jobrelateret brug af styresystemer på pc 5 Brug af pc på

Læs mere

Årsrapport 2009/10. Årsrapport 2009/10

Årsrapport 2009/10. Årsrapport 2009/10 Årsrapport 2009/10 Årsrapport 2009/10 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04

Læs mere