NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009"

Transkript

1 NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 CORPORATE COMMERCIAL Lovforslag om den nye selskabslov Af Advokat Jacob Christensen og Advokatfuldmægtig Husna Sahar Jahangir I forsættelse af vores nyhedsbrev af november 2008 om den udsendte betænkning fra Udvalget for Modernisering af Selskabsretten vedrørende revision af den gældende selskabslovgivning, kan vi oplyse, at lovforslaget om den nye selskabslov (L 170) nu er blevet fremsat i Folketinget den 25. marts Det fremgår af lovforslaget, at Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden. Som nævnt i vores nyhedsbrev af november 2008 indeholdt betænkningen forslag til en gennemgribende revision af en række selskabsretlige områder. Det nu fremsatte forslag til ny selskabslov, bygger i vidt omfang på de forslag, som er afgivet i ovennævnte betænkning. I det følgende præsenteres lovforslaget i hovedtræk. Lovforslagets overordnede formål og indhold Det nye lovforslag samler aktie- og anpartsselskabslovene i en lov og gør dem mere sammenhængende. Formålet er at lette de administrative byrder og gøre de danske virksomheder mere konkurrencedygtige. Selskabets ejere får fuld fleksibilitet med hensyn til valg af selskabets struktur og ledelse. Der lægges op til en større handlefrihed dog under ansvar for ledelsen. Der tilsigtes en øget åbenhed omkring ejerforholdene i et selskab. Stiftelse Der foreslås en forenkling af proceduren for stiftelse af aktieselskaber, herunder at krav om afholdelse af en konstituerende generalforsamling og udarbejdelse af tegningslister afskaffes. Det foreslås endvidere, at det skal være muligt at beslutte, at stiftelsen Med 195 jurister og en samlet medarbejderstab på 345 er Plesner et af landets førende internationale advokatfirmaer med specialer inden for alle erhvervs- og offentligretlige områder. Plesners vision er at være Danmarks bedste advokatfirma det naturlige valg for enhver dansk og udenlandsk virksomhed med behov for erhvervsjuridisk rådgivning. 1

2 af et kapitalselskab skal have virkning på et senere tidspunkt end beslutningstidspunktet. Selskabet kan dog ikke påtage sig forpligtelser inden den dato, hvorfra stiftelsen skal have virkning. Der tilsigtes gennemført et system i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens itsystem, som gør det muligt ved anmeldelsen af en stiftelse at overføre de registrerede oplysninger til et sæt standardiserede vedtægter. Kapital Det foreslås, at der skal gælde et krav om et legalt minimum for anpartskapitalen for anpartsselskaber på kr For aktieselskaber foreslås det nuværende krav om en minimumskapital på kr fastholdt. Der skal i henhold til forslaget gives adgang til udskudt indbetaling af selskabskapitalen, dog således at der skal indbetales mindst 25% af selskabskapitalen, dog minimum kr med tillæg af en eventuel overkurs. Kapitalandele Det foreslås, at det fremover skal være muligt at udstede stykaktier og stykanparter, og at kapitalselskaberne kan vælge, om kapitalandelene i selskabet skal udstedes med nominel værdi eller som stykkapitalandele. Forslaget ophæver forbuddet mod stemmeløse aktier og begrænsningen i, hvor stor forskel der må være på stemmeretten for aktier. Kravet om udstedelse af aktiebreve i visse situationer foreslås afskaffet. Generalforsamlingen vil dog forsat have mulighed for med simpelt stemmeflertal at beslutte udstedelse af aktiebreve, og tilsvarende vil anpartsselskaber fremover kunne beslutte at udstede anpartsbeviser. Registrering af ejeroplysninger foreslås fremover ført i en ejerbog, som erstatter de hidtidige aktiebøger og anpartshaverfortegnelser. Samtidig foreslås det, at selskabet skal have mulighed for at føre ejerbogen ved direkte indberetning til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Indløsning og omsættelighedsbegrænsninger Det foreslås at tillægge anpartshavere de samme rettigheder og pligter som aktionærer for så vidt angår tvangsindløsning og indløsningsret. Det foreslås endvidere, at beslutning om tvangsindløsning fremover alene træffes af majoritetsaktionæren/majoritetsanpartshaveren og ikke 2

3 som hidtil i fællesskab med selskabets ledelse. Generalforsamling Ifølge forslaget skal det fremover være muligt for aktionærerne i et aktieselskab at beslutte fravigelse af et eller flere formkrav til afholdelse af generalforsamling, således som tilfældet allerede er for anpartsselskaber. For aktieselskaber foreslås det, at der fastsættes en såkaldt registreringsdato, der skal være skæringsdag for, hvem der må møde og stemme på generalforsamlingen. Det foreslås, at fristen bliver 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Efterfølende afståelser og erhvervelser vil som udgangspunkt ikke kunne påvirke stemmeretten på generalforsamlingen. I den nye lov foreslås det præciseret, at et selskab ikke kan blive bundet af en ejeraftale (aktionæroverenskomst), og at selskabet heller ikke kan være part i en ejeraftale. En sådan ejeraftale vil endvidere ikke kunne påvirke selskabets ledelsesmedlemmers selskabsretlige kompetence til at udøve deres hverv. En beslutning om afholdelse af generalforsamlingen på andet sprog end dansk skal ifølge forslaget som udgangspunkt optages i vedtægterne. Selskabets ledelse Det foreslås, at selskaber fremover får mulighed for at vælge mellem forskellige ledelsesmodeller, f.eks. ved at etablere sig med både en direktion og en bestyrelse eller med en direktion og et tilsynsråd. Et vigtigt fælles træk for alle de mulige ledelsesstrukturer er, at selskabets øverste ledelsesorgan vælges eller ansættes af kapitalejerne på generalforsamlingen. Medarbejderrepræsentation Det foreslås, at de gældende bestemmelser om medarbejderrepræsentation i vidt omfang videreføres, men at flere af bestemmelserne fremover skal kunne fraviges i enighed mellem ledelse og medarbejdere. Som noget nyt foreslås mulighed for valg til koncernrepræsentation gennem direkte valg. Endvidere foreslås, at generalforsamlingen kan træffe beslutning om at 3

4 lade medarbejdere i udenlandske datterselskaber deltage i valg til koncernrepræsentation i moderselskabets ledelse. Fusion, spaltning og flytning af hjemsted Lovforslaget lægger op til, at selskabsdeltagerne i enighed kan beslutte, at visse tidligere lovpligtige dokumenter ikke længere skal udarbejdes i forbindelse med nationale fusioner og spaltninger. For anpartsselskaber foreslås der desuden en væsentligt forenklet proces for nationale fusioner og spaltninger. Lovforslaget giver endvidere mulighed for, at aktie- og anpartsselskaber skal kunne flytte deres hjemsted til og fra Danmark. Kapitalafgang Det foreslås, at kapitalejerne får mulighed for i enighed at fravælge de procedurer, der skal sikre grundlaget for deres beslutninger i forbindelse med kapitalens afgang. Eksempelvis indebærer dette muligheden for at fravige kravet om, at ledelsen skal fremlægge en redegørelse for kapitalejerne, når ledelsen ønsker at gennemføre en kapitalnedsættelse. Ledelsen får endvidere mulighed for under ansvar at fravælge udarbejdelse af f.eks. en mellembalance i forbindelse med en kapitalafgang, hvis de finder det forsvarligt. Dog foreslås kravet om udarbejdelse af en vurderingsberetning ved udlodning og kapitalnedsættelse i andre værdier end kontanter opretholdt. Egne kapitalandele Anpartsselskaber foreslås fremover at have de samme muligheder som aktieselskaber for at erhverve egne kapitalandele. Det foreslås, at aktieselskaber og anpartsselskaber får øget mulighed for at erhverve egne kapitalandele gennem afskaffelse af begrænsningen på 10%. Aktionærlån og selvfinansiering Det foreslås, at der under visse betingelser gives adgang for både aktieog anpartsselskaber til at yde lån til eller stille sikkerhed for selskabets kapitalejere og ledelse. Med hensyn til selvfinansiering foreslås det, at der under visse nærmere 4

5 bestemte betingelser gives adgang for kapitalselskaberne til at yde lån mv. til finansiering af erhvervelser af kapitalandele i selskabet. En vigtig betingelse er, at lånene og selvfinansieringen kan ske inden for de frie reserver. Statslige selskaber Med hensyn til de særlige regler for statslige aktieselskaber foreslås det, at det alene er de selskaber, som staten direkte ejer aktier i, som skal underlægges de særlige regler for statslige aktieselskaber. For aktieselskaber, der er datterselskaber af statslige aktieselskaber, vil de særlige regler for statslige aktieselskaber således fremover ikke være obligatoriske. De statslige aktieselskaber skal ved opfyldelse af de særlige regler anlægge en koncernbetragtning, herunder vedrørende meddelelsesreglerne, således at der også medtages informationer om datterselskaberne, hvis dette er relevant for offentlighedens mulighed for at vurdere udviklingen i den samlede koncern. Såfremt det statslige selskab har aktier optaget til handel på et reguleret marked, foreslås det, at selskabet alene skal følge reglerne for de selskaber, der har aktier optaget til handel på et reguleret marked. Likvidation Det foreslås, at fristen for anlæggelse af sag ved domstolene i tilfælde af, at likvidators bedømmelse af et krav mod selskabet ikke kan anerkendes, reduceres fra de nuværende 3 måneder til 4 uger for at skabe overensstemmelse mellem denne regel og den tilsvarende regel i konkursloven. Vi vil nøje følge lovforslagets behandling i folketinget og på den baggrund vil vi løbende udsende opdaterede nyhedsbreve derom. 5

6 Kontakt vores medarbejdere på telefon , eller på nedenstående adresser: Advokat, partner Jacob Christensen Advokat Shaina Jabbar Advokat Frederik Lassen Advokatfuldmægtig Husna Sahar Jahangir Advokatfuldmægtig Johanna Wickenberg Dette nyhedsbrev er kun til generel oplysning og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Plesner påtager sig intet ansvar for tab som følge af fejlagtig information i nyhedsbrevet eller andre forhold i forbindelse hermed. 6

Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov

Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov Den nye selskabslov vil betyde en række ændringer for, hvorledes aktieselskaber i almindelighed og børsnoterede aktieselskaber i særdeleshed

Læs mere

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på.

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I kolonnen til venstre findes loven i sin fulde og rette

Læs mere

Forslag. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1)

Forslag. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Lovforslag nr. L 170 Folketinget 2008-09 Fremsat den 25. marts 2009 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Anvendelsesområde

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008. Grænseoverskridende fusion og spaltning... 1 Nye regler om revisionsudvalg... 5

NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008. Grænseoverskridende fusion og spaltning... 1 Nye regler om revisionsudvalg... 5 NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008 CORPORATE COMMERCIAL Grænseoverskridende fusion og spaltning... 1 Nye regler om revisionsudvalg... 5 Grænseoverskridende fusion og spaltning Af advokat Jacob Christensen

Læs mere

MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN

MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN WINSLØW ADVOKATFIRMA, GAMMEL STRAND 34, 1202 KØBENHAVN K T: (+45) 3332 1033 F: (+45) 3696 0909 WINLAW@WINLAW.DK

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

News & Updates Corporate/Commercial. Ny lov om erhvervsdrivende fonde

News & Updates Corporate/Commercial. Ny lov om erhvervsdrivende fonde Ny lov om erhvervsdrivende fonde Ny lov om erhvervsdrivende fonde Den 3. juni 2014 vedtog Folketinget ny lov om erhvervsdrivende fonde. Ved loven tilpasses en lang række forhold i væsentligt omfang til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf.

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf. VEDTÆGTER FOR SKAKO 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

EJERAFTALER EFTER DEN NYE SELSKABSLOV

EJERAFTALER EFTER DEN NYE SELSKABSLOV JURIDISK NYHEDSMAGASIN NR. 04/2009 CORPORATE NEWSLETTER HORTEN YDER FULL-SERVICE JURIDISK RÅDGIVNING TIL VIRKSOMHEDER I DET PRIVATE ERHVERVSLIV OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR NY SELSKABSLOV: LOVLIG SELVFINANSIERING

Læs mere

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Ny selskabslov på trapperne 3. kvartal 2009 Folketinget

Læs mere

RevisoR. S tat S a u t o r i S e r e d e r e v i S o r e r. Side 2 God forberedelse giver bedre finansiering

RevisoR. S tat S a u t o r i S e r e d e r e v i S o r e r. Side 2 God forberedelse giver bedre finansiering S tat S a u t o r i S e r e d e r e v i S o r e r RevisoR P o s t e n 4 2009 Side 2 God forberedelse giver bedre finansiering Side 3 Skat for sportsudøvere mv. med karriere i udlandet Side 4 ny selskabslov

Læs mere

Finansiering af Management buyout

Finansiering af Management buyout Juridisk institut Eksamensnr. 410159 Bachelorafhandling Anslag:107.564 HA(Jur.) Finansiering af Management buyout Forfatter Jesper Morsing Jørgensen Hovedvejleder Hanne Søndergaard Birkmose (Juridisk institut)

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER DECEMBER 2008

NYHEDER FRA PLESNER DECEMBER 2008 NYHEDER FRA PLESNER DECEMBER 2008 CORPORATE COMMERCIAL Rekonstruktion af selskaber i Sverige... 1 Virksomhedspant og pantsætningsforbud inspiration til anvendelse... 4 Underretning til skyldner ved overdragelse

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S 10. januar 2014 CVR-nr. 62 72 52 14 Vedtægter for NKT Holding A/S I Selskabets navn og formål 2 II Aktiekapitalen og aktionærerne 2 III Generalforsamlingen 8 IV Bestyrelse og direktion 10 V Revision 12

Læs mere

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Nedenfor findes udvalgets udkast til forslag til lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder. Fremsat

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

Nye valgmuligheder ved. CORPORATe. fondsbegrebet. Corporate Fokus: Aftalefrihed ved Frivillige medarbejderrepræsentationsordninger

Nye valgmuligheder ved. CORPORATe. fondsbegrebet. Corporate Fokus: Aftalefrihed ved Frivillige medarbejderrepræsentationsordninger JURIDISK Nyhedsmagasin Nr. 01/2011 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Corporate Fokus: fondsbegrebet Nye

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst.

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst. Kendelse af 12. maj 1998. 97-98.992. Kommanditselskab ikke anset for at være kommanditaktieselskab. Aktieselskabslovens 173, stk. 7. Lov om erhvervsdrivende virksomheder 2, stk. 2. (Merete Cordes, Suzanne

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 2. 36. Årgang Juni 2009

Danske Revisorer. Nr. 2. 36. Årgang Juni 2009 Danske Revisorer Nr. 2 36. Årgang Juni 2009 ERFA-grupper ERFAgrupper Jylland Nord/Vest: Knud Hartvigsen Idumlundvej 25 7500 Holstebro... 97 48 51 81 Vendsyssel: Elsebeth Schiønning Frejasvej 39 9700 Brønderslev..

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106)

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106) V E D T Æ G T E R for NEUROSEARCH A/S (CVR nr. 12546106) 1 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED og FORMÅL Selskabets navn er NeuroSearch A/S. 1. 2. Selskabets formål er at drive investering, forskning, handel, fabrikation

Læs mere

Aktie-og anpartsselskabsret

Aktie-og anpartsselskabsret PAUL KRÜGER ANDERSEN Aktie-og anpartsselskabsret Kapitalselskaber 12. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Aktie- og anpartsselskabsret Paul Krüger Andersen Aktie- og anpartsselskabsret Kapitalselskaber

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 11. august 2010. Nr. 985. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008. Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008. Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4 NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008 ERHVERVSEJENDOMME Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4 Bopælspligt Af advokat Peter Ledager En bolig uden bopælspligt vil typisk have en

Læs mere

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af Sydbank (CVR-nr. 12 62 65 09) 21. november 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ AF

Læs mere

2 Kommissionen har offentliggjort information om den påtænkte regulering af det europæiske derivatmarked

2 Kommissionen har offentliggjort information om den påtænkte regulering af det europæiske derivatmarked Indhold: 1 Ny selskabslov - selvfinansiering og koncerninterne lån 2 Kommissionen har offentliggjort information om den påtænkte regulering af det europæiske derivatmarked 3 Højesterets dom af 6. oktober

Læs mere