DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR S)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR. 69-2006-S)"

Transkript

1 Side 1 af 5 DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR S) K mod statsautoriseret revisor R Ved brev af 16. oktober 2006 har K ApS (v/ A) klaget over statsautoriseret revisor R (ORevision). Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at R har været beskikket som statsautoriseret revisor fra den 10. februar Klagen vedrører spørgsmålet, om indklagede har handlet i strid med god revisorskik ved udstedelse af fakturaer og ved at undlade at specificere fremsendte fakturaer til klageren samt ved at undlade at besvare henvendelse vedrørende indholdet af faktura og kontoudtog. Sagens omstændigheder er følgende: Det fremgår af sagen, at indklagede, statsautoriseret revisor R, har været revisor for klageren, K ApS, i en periode. Indklagede har herunder bl.a. forestået klagerens bogføring og har revideret klagerens årsregnskaber i hvert fald for årene Samarbejdet ophørte i 2. halvår af 2005, hvor klageren skiftede til en anden revisor. Gennem den nævnte periode har indklagede løbende tilsendt klageren kontoudtog, tilsyneladende hver måned. Indklagede har endvidere siden slutningen af 2002 sendt følgende 6 fakturaer til klageren: 1) Faktura af 16. december 2002 indeholdt følgende: Honorar for arbejde udført i perioden indtil 30. november 2002, kr. Bogføring 1., 2. og 3. kvartal 2002 Diverse assistance 2) Faktura af 18. september 2003 indeholdt følgende:

2 Side 2 af 5 Honorar for bogføring af 2002, udarbejdelse af regnskab for 2002 og revision af regnskabet for kr for K ApS Diverse bistand, herunder vurderinger og drøftelser vedrørende eventuel holdingselskabskonstruktion kr. samt diverse telefonkonsultationer - modtaget a conto 16. december kr. 3) Faktura af 19. april 2004 indeholder følgende: Assistance for udført arbejde i perioden 1. marts februar Honorar for bogføring for regnskabsåret 2003, herunder udarbejdelse af kvartalsvise momstilsvar kr. I en skrivelse af 21. april 2004 fra klageren til indklagedes medarbejder fremgik følgende: Nu har vi det samme som sidste år med at modtage nogle kontoudtog der er meget mangelfulde, se brev af 19/ Jeg har i 2003 indbetalt 43000,oo kr., som I ikke skriver noget om nogle steder. Jeg er kommet ud af 2003 med et overskud, men det er brugt nu, så den moms der kommer, kan jeg nok ikke betale på det tidspunkt. Jeg vil bede FIH om at slippe for afdrag i resten af året. Sådan ser det ud lige nu. 4) Faktura af 23. august 2004 indeholdt følgende: Honorar for bogføring af 2003, udarbejdelse af årsrapport for 2003 og revision af årsrapporten for kr. for K ApS Faktureret a conto 15. april kr.- Diverse bistand, herunder drøftelser og møde vedrørende eventuel holdingstiftelse kr. I en skrivelse af 24. august 2004 sendte indklagede til klageren følgende oversigt over honorarer for årene 2001 til 2003: Vor slutfaktura for regnskabsåret 2003.

3 Side 3 af 5 Vedlagt fremsendes vor slutfaktura for regnskabsåret For at du kan sammenligne med tidligere års honorarer samt tidspunkt for fakturering, har vi lavet nedenstående opstilling, der viser de enkelte regnskabsårs fakturerede honorarer Honorar for bogføring og revision Diverse bistand I alt Faktureret således: / / / / / / I alt ) Faktura af 6. juni 2005 indeholdt følgende: Honorar for bogføring af 2004, udarbejdelse af årsrapport for 2004 og revision af årsrapporten for 2004 for K ApS Bistand i forbindelse med omprioritering af ejendommen Industrivej 21 herunder påtegning af periodebalance pr. 30. september kr kr. Diverse skattemæssig assistance 600 kr. Total inklusive moms kr. På en påtegning på et kontoudtog af 31. august 2005 skrev klageren følgende: Og hvad får jeg så ud af dette? Nu må jeg igen bede om I sender en oversigt over hvad jeg har betalt for i 2004, og til dags dato. Jeg synes at ca. 10 % af min oms er meget for revisor bistand. Hvis der er en anden måde at køre regnskabet på eller finde et mindre revisionsfirma Med blyant er endvidere anført: Intet svar pr. 20/

4 Side 4 af 5 6) Faktura af 30. november 2005 indeholdt følgende: Honorar for bogføring af 1. januar 6. september 2005, herunder opgørelse af momstilsvar pr. 30. juni 2005 Diverse skatte- og regnskabsmæssig assistance udført i perioden 1. juni 30. november kr kr. Total inklusive moms kr. Diverse kontoudtog i perioden fra 31. december 2002 til 30. september 2006 fra indklagede viste tilskrevne renter mv. Kontoudtogene viste endvidere saldoen ved månedens begyndelse, bevægelserne i måneden og saldoen ultimo måneden. I en skrivelse af 12. oktober 2006 rykkede indklagede for betaling af faktura nr af 6. juni 2005 med tilskrevne renter, i alt kr. Det fremgik endvidere af rykkeren, at hvis vi ikke hører fra dig, overgiver vi vort tilgodehavende til retslig inkasso. Parternes bemærkninger: Klageren har anført, at selskabet har fået fremsendt fakturaer for årene 2003, 2004 og 2005, uden at det fremgik, hvad det fakturerede arbejde vedrørte, og selv ikke efter gentagne gange at have anmodet om specifikation af fakturaerne, er dette sket. Det eneste, indklagede har fremsendt, er kontoudtog med påløbne renter og senest trussel om inkasso. Klageren har endvidere henvist til, at indklagede har været 14 måneder om at besvare klagerens brev fra september måned 2005, hvilket har været årsag til, at klageren valgte at henvende sig til en ny revisor. Klageren afviser at have fået redegørelse om faktura mv. telefonisk. Klageren har afslutningsvis peget på, at fakturaerne fra indklagede for årene 2003 til 2005 er på henholdsvis kr., kr. og kr., hvorimod fakturaen fra den revisor, som klageren nu har skiftet til, ikke er højere end kr. Klageren har derfor i de nævnte år betalt for meget til indklagede. Indklagede har gjort gældende, at indklagede og hans revisionsfirma er forpligtet til at udarbejde fakturaer for arbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om faktureringsregler for bogførings- regnskabs- og revisionsvirksomhed og dermed ligestillet erhverv. Indklagedes fakturaer opfylder efter indklagedes opfattelse de krav, der stilles i denne bekendtgørelses 3, idet det af fakturaerne tydeligt fremgår, hvilket arbejde der er udført, og hvilket regnskabsår arbejdet vedrører. Derfor er klagen uberettiget. Indklagede har vedrørende klagen over manglende svar gjort gældende, at dette må dreje sig om klagers spørgsmål vedrørende faktura og kontoudtog pr. 31. august 2006 vedrørende tilgodehavendet på kr. Indklagede rettede i den forbindelse telefonisk henvendelse til klager den 24. oktober 2005 og redegjorde for sit tilgodehavende og for det arbejde, der var faktureret for i faktura de kr. Det var indklagedes opfattelse, at redegørelsen i telefonen havde besvaret de af klager stillede spørgsmål. Da klager under telefonsamtalen oplyste, at han nu havde valgt anden revisor, fremsendte indklagede balance med tilhørende kontokort dækkende perioden 1. januar 6. september 2005 og faktura for perioden, jf. faktura kr.

5 Side 5 af 5 Disciplinærnævnets begrundelse og afgørelse: Indklagede har foretaget revision af klagerens regnskaber m.v. Nævnet er derfor kompetent til at behandle klagen i henhold til Revisorlovens 19, stk. 3, selv om klagen vedrører andre spørgsmål vedrørende revisors løsning af denne opgave end kvaliteten af det udførte revisions- og regnskabsarbejde. Derimod kan nævnet efter bestemmelsen ikke behandle klager over revisors vederlag og er derfor afskåret fra at tage stilling til størrelsen af det honorar, som indklagede har beregnet sig. Indklagede har haft pligt til at sende klageren fakturaer, der opfyldte kravene i faktureringsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 779 af 21. november 1990 om faktureringsregler for bogførings-, regnskabs- og revisionsvirksomhed og dermed ligestillet virksomhed). Det er heri foreskrevet, at fakturaen skal indeholde angivelse af den regnskabsperiode eller det tidsrum, som fakturaen omfatter, foruden en beskrivelse af det udførte arbejde. Denne beskrivelse skal være opdelt på hovedbestanddele, såsom regnskabsmæssig assistance, revision, bogføring samt økonomisk rådgivning og skattemæssig assistance. Endelig skal fakturaen angive det endelige fakturabeløb og opdelt på disse hovedområder. Nævnet finder, at de foreliggende fakturaer fra indklagede overholdt disse krav. Det må endvidere lægges til grund, at indklagede løbende gennem årene tilsendte klageren kontoudtog og yderligere i august 2004 fremsendte en oversigt over de beløb, som klageren havde betalt siden 2001, opdelt både efter år og efter bistandens art. Der er ikke grundlag for at betvivle indklagedes oplysning om, at klageren ligeledes i oktober 2005 fik en telefonisk redegørelse for indholdet af kontoudtog og den seneste faktura. Under disse omstændigheder finder nævnet intet grundlag for at fastslå, at indklagede har undladt at efterleve faktureringsreglerne eller har undladt i fornødent omfang, herunder når klageren henvendte sig, at orientere denne om grundlaget for faktureringen. Herefter er god revisorskik overholdt, og nævnet frifinder derfor indklagede. Thi bestemmes: Indklagede, statsautoriseret revisor, R frifindes. Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 21, 2100 København Ø - Tlf E Telefontid mandag fredag kl Cookies

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005. Den 21. december 2009 blev der i sag nr. 5/2009-R P J Service v/ Peter E. Jensen mod registreret revisor Henrik Andersen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. februar 2009 har P J Service

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende kendelse: Senest ved mail af 16. januar 2014 har A på egne vegne

Læs mere

K E N D E L S E: Den 13. februar 2009 blev der i. sag nr. 3-4/2008-R. Skattecenter København. mod. Registreret revisor Henning Carsten Schmidt

K E N D E L S E: Den 13. februar 2009 blev der i. sag nr. 3-4/2008-R. Skattecenter København. mod. Registreret revisor Henning Carsten Schmidt Den 13. februar 2009 blev der i sag nr. 3-4/2008-R Skattecenter København mod Registreret revisor Henning Carsten Schmidt afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved 2 skrivelser af 21. januar 2008 har Skattecenter

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. april 2008 har Birgit Ellegaard klaget over statsautoriseret revisor Kai Ambrosius,

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. april 2008 har Birgit Ellegaard klaget over statsautoriseret revisor Kai Ambrosius, Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 30/2008-S+R Birgit Ellegaard mod Statsautoriseret revisor Kai Ambrosius og Registreret revisor Peter Ry Mathiasen og Revisor Anita E. Mather afsagt sålydende K E

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet. Den 4. december 2014 blev der i sag nr. 32/2014 SKAT mod Registreret revisor Johnny Per Karleby afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Bent Andrup og Statsautoriseret revisionsfirma Bent Andrup, CVR-nr. 15 59 23 54 afsagt følgende

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 20.APRIL 2005 (SAG NR. 22-2004-S).

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 20.APRIL 2005 (SAG NR. 22-2004-S). Side 1 af 8 DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 20.APRIL 2005 (SAG NR. 22-2004-S). K mod Statsautoriseret revisor R Ved skrivelse af 1. juli 2004 har statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. marts og 19. marts 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A. Den 24. september 2008 blev i sag nr. 2/2007-R Skattecenter [by] mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R) Side 1 af 5 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R) K mod Registreret revisor R Ved brev af 4. februar 2005 har advokat NN som kurator

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R. Den 23. april 2009 blev i sag nr. 7/2009-R K mod Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 16/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Bengt Møller, CVR-nr. 84 47 34 13 og Registreret revisor Bengt Møller afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Ivan Filtenborg v/ advokat Randi Larsen Hansborggade 30, 3 sal 6100 Haderslev Nævnet har modtaget klagen den 22. marts

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for en del af klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for en del af klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 6. oktober 2014 blev der i sag nr. 74/2013 A mod statsautoriseret revisor Ole Olsen og statsautoriseret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 21. juni 2013 og 9. juli 2013 har A i

Læs mere

Den 21. februar 2014 blev der i sag nr. 42/2012 SKAT. mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende

Den 21. februar 2014 blev der i sag nr. 42/2012 SKAT. mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende Den 21. februar 2014 blev der i sag nr. 42/2012 SKAT mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Revisornævnet har den 1. juni 2012 modtaget en klage over statsautoriseret revisor

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012 [kommune] mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. januar 2012 har [kommune] i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

K e n d e l s e: Erklæringen, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af revisorlovens 1, stk. 2.

K e n d e l s e: Erklæringen, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af revisorlovens 1, stk. 2. Den 20. december 2013 blev der i sag nr. 8/2013 C ApS, cvr.nr. xx xx xx xx nu under konkurs mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. januar 2013 har kurator, advokat

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere