1. INDLEDNING FASER I IMPLEMENTERINGSPROCESSEN... 20

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. INDLEDNING... 2 6. FASER I IMPLEMENTERINGSPROCESSEN... 20"

Transkript

1 Familie - og Arbejdsmarkedsforvaltningen Arbejdsmarked/ØPA3 NOTAT Dato: 30.september 2005 Sagsnr.: Dok.nr.: AN Implementeringsplan for Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 1. INDLEDNING KOMMUNALREFORM OG STRUKTURREFORM I KØBENHAVNS KOMMUNE Kommunalreformen på beskæftigelsesområdet... 3 Reformens idegrundlag... 3 Krav til den politiske og administrative organisering... 4 Ny rolle til kommunerne servicering af arbejdsmarkedet Strukturreformen i Københavns Kommune NYE UDFORDRINGER Styrket beskæftigelsesindsats Samarbejde med staten i fælles jobcentre IT-understøttelse Kompetenceudvikling af medarbejderne Tværgående integrationsindsats MÅL OG STRATEGI FOR BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN Vision Mission og målsætninger Mål HOVEDPRINCIPPER FOR ORGANISERING AF BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN Hvordan mødes borgeren? Styringsredskaber Beskæftigelses- og Integrationsindsatsen Overordnet struktur i BIF Centralforvaltningen Beskæftigelses- og integrationsindsatsen Ydelsesservice FASER I IMPLEMENTERINGSPROCESSEN PERSONALE- OG RESSOURCEMÆSSIGE KONSEKVENSER AF IMPLEMENTERINGSPLANEN Samlet oversigt over årsværk Ressourcemæssige konsekvenser BILAG 1. TIDS- OG MILEPÆLSPLAN Fase 1. Ny Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning. Medio januar Fase 2. Etablering af BIF. 1. januar 2006 til medio

2 Side 2 af Indledning Borgerrepræsentationen besluttede den 26.maj 2005 principperne for en ny udvalgs- og forvaltningsfordeling af kommunens opgaver. Dette indebærer bl.a., at der fra 1. januar 2006 oprettes et Beskæftigelses- og Integrationsudvalg (BIU) med ansvar for beskæftigelsesindsatsen i nye fælles jobcentre med staten, udbetaling af kontanthjælp og sygedagpenge, tværgående integrationsindsats, danskuddannelse til voksne udlændinge m.v. Disse opgaver medfører, at den nye Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning (BIF) hvert år skal servicere op mod halvdelen af Københavns voksne befolkning i den arbejdsdygtige alder: forsikrede bliver hvert år berørt af ledighed, ikke-forsikrede er i berøring med kontanthjælpssystemet, modtager sygedagpenge, enten direkte eller via arbejdsgiveren, udlændinge modtager tilbud om danskuddannelse. Hertil kommer servicering af kommunens virksomheder ift. rekruttering af arbejdskraft, fastholdelse af medarbejdere m.v., samt de indvandrere og efterkommere, der er målgruppe for kommunens integrationsindsats. BIU har i den nye struktur det fulde ansvar for prioritering og tilrettelæggelse af den kommunale beskæftigelsesindsats. BIU beskriver sine arbejdsmarkeds- og beskæftigelsespolitiske prioriteringer for det kommende års indsats i en årlig beskæftigelsesplan, der forelægges BR i forbindelse med budgettet. Beskæftigelsesplanen skal endvidere beskrive den statslige indsats i jobcentret. Beskæftigelsesplanen drøftes med arbejdsmarkedets parter m.v. i det Lokale Beskæftigelsesråd, som bliver en meget vigtig samarbejdspart i den nye struktur. I forbindelse med beslutningen om ændring af udvalgsstrukturen blev det besluttet, at de administrerende direktører skal udarbejde implementeringsplaner for de nye forvaltninger til forelæggelse for Økonomiudvalget i oktober 2005, samt at den nærmere implementering fastlægges af de nye udvalg primo I BIF s implementeringsplan er nærmere redegjort for de særlige udfordringer og krav beskæftigelses- og integrationsområdet står overfor efter kommunalreformen, samt BIF s visioner, mål og strategier i den nye struktur. Endvidere er redegjort for forvaltningens forslag til implementering og organisering af BIF efter 1. januar Kommunalreformen på beskæftigelsesområdet betyder, at den statslige (AF) og kommunale beskæftigelsesindsats skal fusioneres i et

3 fælles jobcenter. Enten under ren kommunal ledelse (C-centre) eller med delt statslig/kommunalt ledelse. Fusionen kan tidligst ske i juli 2006 og senest 1. januar Implementeringsplanens forslag til organisering af jobcentret, er så vidt muligt tænkt og forberedt til en kommende fusion med AF. Organiseringen af jobcentret er dog ikke endelig før der er gennemført forhandlinger og indgået aftale med staten om jobcentret i København. Side 3 af 27 I den nye struktur vil BIU have en styrket samarbejdsflade ift. både det regionale niveau (Regionale Beskæftigelsesråd) og det statslige niveau (beskæftigelseschefen for Sjælland og Hovedstaden). Endvidere stilles der i kommunalreformen krav om at staten og kommunen i fællesskab i alle indgange til jobcentret skal kunne servicere og betjene både forsikrede og ikke-forsikrede målgrupper. Dette krav er helt centralt for tænkningen af jobcentrets borgerrettede aktiviteter. 2. Kommunalreform og strukturreform i Københavns Kommune 2.1. Kommunalreformen på beskæftigelsesområdet Reformens idegrundlag Beskæftigelsespolitikken spiller en afgørende rolle i sikringen af fremtidens velfærd. Hvis det nuværende velfærdsniveau skal opretholdes i en situation med stadigt flere ældre og stadigt færre i arbejdsstyrken er det nødvendigt med arbejdsmarkedspolitik, der understøtter, at virksomhederne fortsat kan få den arbejdskraft, der er brug for, bl.a. ved at de store grupper af borgere, der i dag står helt uden for arbejdsstyrken, også kommer ind på arbejdsmarkedet. Denne opgave er den helt grundlæggende udfordring for det kommende beskæftigelsessystem. Regeringen har i regeringsgrundlaget sat som mål, at øge beskæftigelsen med personer frem mod ,6 pct. af hele landets beskæftigede bor i København. Hvis København skal bidrage forholdsmæssigt til opnåelse af regeringens målsætning skal der bringes yderligere københavnere i beskæftigelse frem mod Det svarer til, at 23 pct. af det nuværende antal kontanthjælpsmodtagere i Københavns Kommune bringes i beskæftigelse, hvis arbejdskraftsreserven alene skal findes i de ikkeforsikrede grupper. Med strukturreformen på beskæftigelsesområdet flytter AF og kommuner alle steder i landet sammen i nye fælles jobcentre og

4 indgår et forpligtende samarbejde om beskæftigelsesindsatsen. De fælles jobcentre udgør en fælles indgang for alle målgrupper, både a- kasse forsikrede og ikke-forsikrede (kontanthjælpsmodtagere), og skal varetage både borger- og virksomhedsrettede opgaver. Side 4 af 27 Reformens idégrundlag er, at der hermed etableres et helt nyt sammenhængende beskæftigelsessystem i hele landet baseret på et landsdækkende net af lokale jobcentre med anvendelse af fælles logo, standarder og metoder. Dette forstærkes endvidere af, at driften af beskæftigelsesindsatsen for de forsikrede ledige ikke som i dag vil blive varetaget af regionerne, men på landsplan af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Arbejdsmarkedsstyrelsen varetager denne opgave ved at indrette et antal enheder med ansvar for driften af jobcentre inden for et område. For jobcentret i København vil ansvaret for den statslige indsats ligge hos beskæftigelseschefen i regionen for Sjælland og Hovedstaden. Den fremtidige indsats vil blive varetaget i et sammentænkt arbejdsmarkedssystem med fokus på en sammenhængende indsats på tværs af målgrupper og tæt på brugerne: Virksomheder, uddannelsessøgende, beskæftigede og ledige. Dette sker for at imødegå fremtidens udfordringer i beskæftigelsespolitikken, der kræver, at arbejdskraftpotentialet skal udnyttes bedre. Jobcentrene udgør et landsdækkende offentligt servicesystem, der skal sikre størst mulig gennemsigtighed på jobmarkedet og understøtte rekruttering, jobsøgning og formidling af arbejdskraft på tværs af faggrænser og kommunegrænser. Digitale redskaber er et centralt element i denne tværgående rekruttering og formidling. Digitale selvbetjeningsværktøjer er generelt i forhold til borgerens henvendelse og indgang til jobcentret fremhævet som satsningsområde i lovbemærkningerne til styringsloven. Hvis virksomhederne ikke selv kan finde kvalificeret arbejdskraft, kan de altid henvende sig i et jobcenter. Alle jobcentre kan formidle arbejdskraft til virksomhederne, uanset hvor i landet virksomheden er beliggende, og uanset hvor de ledige bor. Og virksomhederne kan frit vælge, hvilket jobcenter de vil have service fra. Krav til den politiske og administrative organisering Udmøntningen af kommunalreformen på beskæftigelsesområdet skete ved Folketingets vedtagelse af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats (L22) den 9. juni I loven stilles bl.a. en række krav til kommunens udvalgs- og forvaltningsmæssige organisation af forsørgelsesydelser og beskæftigelsesindsats.

5 Det betyder, at der i kommuner med mellemformstyre med delt administrativ ledelse, som i København, skal oprettes et beskæftigelsesudvalg/beskæftigelsesforvaltning med ansvar for beskæftigelsesindsats, integrationslov, løbende kontanthjælpsydelser (kontanthjælp, starthjælp m.v.) og sygedagpenge. Side 5 af 27 Herudover kan udvalget i henhold til styringsloven få ansvaret for kommunens overordnede integrationspolitik, erhvervspolitikken og den kommunale del af Ungdommens Uddannelsesvejledning. Udvalget kan herudover i henhold til loven ikke varetage andre opgaver. Udover kravene til den udvalgsmæssige placering af beskæftigelsesindsatsen og forsørgelsesydelserne stiller loven krav til den organisatoriske forankring af opgaverne. Således skal der i forvaltningen af opgaverne ske en opdeling i en jobcenterdel, idet en særskilt del af den kommunale forvaltning skal udføre den kommunale beskæftigelsesindsats, og en ydelsesforvaltningsdel der vurderer ret til og fortager udmåling af kontanthjælp m.v. Ny rolle til kommunerne servicering af arbejdsmarkedet Det er en gennemgående målsætning, at borgeren sættes i centrum. Derfor skal borgere sikres én lettilgængelig indgang uanset forsørgelsesgrundlag og gives en individuel indsats målrettet borgerens behov. I tænkningen af det nye beskæftigelsessystem skal jobcentret fokusere og målrette ressourcerne mod løsningen af borgerens beskæftigelsesproblem, mens der tages hånd om borgerens forsørgelse og eventuelle problemer udover ledighed i andre dele af den kommunale indsats. Som det fremgår af idégrundlaget er kommunerne tiltænkt en styrket rolle i det nye beskæftigelsessystem. I den kommende struktur med et landsdækkende net af fælles jobcentre indgår det lokale jobcenter som aktør i udførelsen af den samlede nationale arbejdsmarkeds- og strukturpolitik. Det betyder, at kommunerne som part (eller i C-centre som eneansvarlig) i jobcentrene også skal fokusere på den brede servicering af arbejdsmarkedet lokalt, regionalt og nationalt. Visionen for det nye jobcenter er således at medvirke til at sikre en sammenhængende erhvervs-, uddannelses- og beskæftigelsespolitik, der sikrer et smidigt, velfungerende og rummeligt arbejdsmarked med balance mellem udbud og efterspørgsel af arbejdskraft og kompetencer, som gør det attraktivt at lokalisere sig i Københavns Kommune. Det betyder, at den kommunale tænkning og organisering af de nye jobcentre skal sikre, at jobcentrene også indtænkes som et redskab til

6 at sikre et velfungerende arbejdsmarked i Københavns området. I en by af Københavns størrelse med en meget varieret og alsidig brancheog erhvervssammensætning og gode beskæftigelsesmuligheder er det vigtigt, at der ikke skabes barrierer for en god arbejdsmarkedsservice i den organisatoriske opbygning. Side 6 af 27 BIU har i den nye struktur det fulde ansvar for prioritering og tilrettelæggelse af den kommunale beskæftigelsesindsats. BIU beskriver sine arbejdsmarkeds- og beskæftigelsespolitiske prioriteringer for det kommende års indsats i en årlig beskæftigelsesplan, der forelægges BR i forbindelse med budgettet. Beskæftigelsesplanen skal endvidere beskrive den statslige indsats i jobcentret. Beskæftigelsesplanen drøftes med arbejdsmarkedets parter m.v. i det Lokale Beskæftigelsesråd, som bliver en meget vigtig samarbejdspart i den nye struktur. I den nye struktur vil BIU have en styrket samarbejdsflade ift. både det regionale niveau (Regionale Beskæftigelsesråd) og det statslige niveau (beskæftigelseschefen for Sjælland og Hovedstaden) Strukturreformen i Københavns Kommune Økonomiudvalget besluttede d. 6/9-05 at anbefale BR at godkende forslag til ændringer i styrelsesvedtægten for Københavns Kommune, der bl.a. fastlægger opgavefordelingen i syv udvalg/forvaltninger i København. BR 1. behandler styrelsesvedtægten d. 22/9 og forventes endeligt at vedtage ændringerne ved 2. behandling d. 13. oktober Styrelsesvedtægtens 20 fastlægger BIUs ansvar og kompetencer og har følgende ordlyd: 20. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget består af 11 medlemmer. Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende beskæftigelse og integration, herunder opgaver vedrørende beskæftigelsesrettede opgaver, jobcentre, herunder samarbejde med staten indkomstoverførsler bl.a. kontanthjælp, revalideringsydelse og sygedagpenge, vurderinger af arbejdsevne og erhvervsevne i førtidspensionssager, modtagelse af nye udlændinge og tilbud om introduktionsprogram i henhold til integrationsloven,

7 danskundervisning for voksne udlændinge og sprogcentre, samspil med virksomheder, overvågning og analyse af erhvervsstrukturen. Side 7 af 27 Stk. 3. Udvalget træffer afgørelse i sager om ydelser m.v. til enkeltpersoner på det beskæftigelsesmæssige område i det omfang ydelserne omfatter udvalgets opgaver. Stk. 4. Udvalget har ansvaret for den tværgående integrationsindsats. Udvalgets erklæring skal derfor indhentes om enhver sag, der vedrører kommunens integrationsindsats. Herudover varetager udvalget revision og opfølgning på kommunens samlede integrationspolitik samt projektudvikling og overvågning. Stk. 5. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Borgerrepræsentationen om sektorplaner mv. i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. 12, og for så vidt angår bygge- og anlægsarbejder m.v. for de i stk. 2 omtalte områder tillige i samarbejde med Københavns Ejendomme, jf Nye udfordringer BIU/BIF står overfor en række store faglige udfordringer. Det gælder ansvaret for kommunens tværgående integrationsindsats og udfordringer som følger direkte af kommunalreformen på beskæftigelsesområdet og den ny Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Hovedudfordringerne er kort skitseret i nedenstående Styrket beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsatsen styrkes gennem en kraftig fokus i jobcentret på at skaffe job til borgeren. Dette sikres ved at adskille beskæftigelsesindsats, forsørgelsesydelser og social indsats. Beskæftigelsesområdet og socialområdet adskilles med strukturreformen i Københavns Kommune i to forvaltninger BIF og SOF. Det er her af hensyn til at sikre en sammenhængende indsats for borgeren vigtigt at være særligt opmærksom på snitfladeproblemstillinger. For yderligere at sikre og styrke fokuseringen på jobs til ledige og kontanthjælpsmodtagere adskilles også beskæftigelsesindsatsen og administration og udbetaling af forsørgelsesydelser i BIF. Dette betyder, at beskæftigelses- og socialområdet i København skal lægges grundlæggende om. Dannelsen af BIF er et led i denne proces.

8 3.2. Samarbejde med staten i fælles jobcentre Kommunen skal i de nye jobcentre samarbejde med staten om løsning af opgaven for både forsikrede og ikke-forsikrede. Enten som eneansvarlig (C-center) eller med delt kommunal/statslig ledelse (Bcenter). Københavns Kommune har tilkendegivet, at kommunen er interesseret i at blive C-center. Side 8 af 27 Beskæftigelsesministeren beslutter i 1. kvartal 2006, hvilken centertype København bliver. Det er imidlertid allerede nu nødvendigt at indlede forhandlinger med Arbejdsmarkedsstyrelsen/Beskæftigelseschefen for Sjælland og Hovedstaden med henblik på afklaring af betingelser for det fremtidige samarbejde med staten (AF-systemet) IT-understøttelse IT-understøttelse i de nye fælles jobcentre med staten bliver helt afgørende for, at leve op til visionen om, alle borgere kan betjenes via den samme indgang uanset forsørgelsesgrundlag. Servicering af borgeren i samspil mellem en række forskelllige kompetencecentre og forvaltninger stiller endvidere store krav til ITunderstøttelse. Det er afgørende for en god borgerservice, dokumentation af indsatsen og kompetent opgavevaretagelse, at der på tværs af jobcenter, ydelsesservice, SOF m.v. er en sammenhængende IT-understøttelse af kommunikationen. Kommunen er forpligtet til at facilitere AF med basis-it i jobcentret, dvs. hardware, officepakke, infrastruktur m.v. Staten lejer sig ind på kommunens udstyr Kompetenceudvikling af medarbejderne I forbindelse med etablering af de nye jobcentre og ydelsesservice vil der være et stort behov for kompetenceudvikling af medarbejdergruppen. I den nye struktur vil der være en lang række nye krav til det interne samarbejde i forvaltningen og samarbejdet mellem SOF, jobcentre, ydelsesservice og eksterne aktører. Det stiller krav om faglig opkvalificering omkring arbejdsmarkedsforhold og socialfaglig dialog med borgerne. Der vil derfor være et stort behov for fælles uddannelse og teambuilding, der kan medvirke til at give medarbejdergruppen et fælles grundlag for borgerbetjeningen i BIF. Endvidere er der betydelige behov for opkvalificering på IT-området.

9 3.5. Tværgående integrationsindsats Den tværgående integrationsindsats er forankret i det nuværende Rådgivende Integrationsudvalg. Der er imidlertid politisk ønske om at styrke denne indsats, hvilket sker med oprettelsen af et Beskæftigelses- og Integrationsudvalg. Side 9 af 27 Et af pejlemærkerne i den tværgående integrationsindsats bliver den nye integrationspolitik, der iht. BR s beslutning d. 2/6-05 p.t. er under udarbejdelse og skal forelægges BR inden 1.juli Kommunen har iværksat en lang række initiativer med henblik på at imødekomme udfordringerne men der er behov for en strategisk retning og et overblik i arbejdet. En forbedret integrationsindsats er således nødvendig, ikke alene ud fra en økonomisk betragtning, men også for at fastholde København som en socialt bæredygtig og ansvarlig kommune. En ny integrationspolitik skal adressere de væsentligste problemstillinger og udfordringer for så vidt angår blandt andet bolig-, familie-, skole, sundheds-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet, ligesom der skal være fokus på tværgående indsatsområder, som f.eks. aktivt medborgerskab og kommunens egen integrationsindsats. Endvidere skal der opstilles forslag til hvordan, der sikres en løbende opfølgning på indsatsen, dvs. hvordan der tilvejebringes et samlet og konsistent beslutningsgrundlag og en yderligere gennemsigtighed i budgettet gennem indarbejdelsen af endnu bedre målbare kvalitets- og resultatkrav. Udfordringerne på integrationsområdet bliver endvidere skærpet af den række af nye indsatser og initiativer der indgår i regeringens, Dansk Folkepartis og Socialdemokratiets integrationsaftale En ny chance til alle. Med aftalen øges fokuseringen på en aktiv linje i kommunernes beskæftigelsesindsats yderligere, bl.a. ved styrkelse af kommunernes incitament til aktive tilbud med en omlægning af refusionen, krav om mindst et årligt aktivtilbud til alle kontanthjælpsmodtagere m.v. I budgetaftalen for 2006 er endvidere forudsat, at brobygningspuljen overgår til BIF. 4. Mål og strategi for Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen I processen omkring dannelsen af BIF er det vigtigt, at der sikres et godt beslutningsgrundlag for det politiske udvalg og borgmesteren, samt medarbejderinddragelse og lederskab i forhold til den nye forvaltnings vision, mission og mål.

10 4.1. Vision BIF skal medvirke til, Side 10 af 27 at borgere og virksomheder oplever at blive mødt med respekt, ligeværdighed, dialog og tillid et velfungerende og rummeligt arbejdsmarked at mangfoldigheden af kulturer, livsopfattelser og ressourcer bidrager positivt til udviklingen af det københavnske samfund en opgaveløsning kendetegnet ved rettidighed, fleksibilitet og god borger- og virksomhedsbetjening. et udfordrende og sundt arbejdsmiljø, samt en arbejdsplads baseret på medarbejdernes kompetencer og viden Disse 5 hovedpunkter kan udfoldes i følgende mere uddybende vision for BIF: Borgere og virksomheder skal i alle sammenhænge opleve, at BIF møder dem med respekt, ligeværdighed, dialog og tillid i overensstemmelse med kommunens værdigrundlag. BIF har et klart beskæftigelsessigte og skal medvirke til, at alle borgere uanset oprindelse, køn og alder får mulighed for at udnytte deres arbejdsevne og kompetencer. Forvaltningen skal herigennem understøtte udviklingen af et velfungerende og rummeligt arbejdsmarked, hvor virksomheder sikres arbejdskraft, som gør det attraktivt at lokalisere sig og investere i byen. BIF skal medvirke til, at kommunens mange forskellige etniske borgere, kulturer og livsopfattelser og den mangfoldighed af ressourcer og muligheder de besidder, bidrager positivt til udviklingen af det københavnske samfund og herigennem medvirker til at understøtte udviklingen af København som en vidensbaseret, kreativ og mangfoldig metropol. BIF skal være en effektiv organisation, hvor opgaveløsningen er kendetegnet ved rettidighed, fleksibilitet og god borger- og virksomhedsbetjening. BIF skal være en attraktiv arbejdsplads, der er præget af samarbejde, udvikling og effektivitet. Medarbejdere og ledelse har i fællesskab ansvaret for at skabe en arbejdsplads kendetegnet ved et udfordrende og sundt arbejdsmiljø. BIF skal være en arbejdsplads hvor medarbejdernes kompetencer og viden kommer til udfoldelse, og hvor

11 medarbejdernes ansvarlighed, engagement og initiativ værdsættes, og mangfoldighed betragtes som et aktiv. Side 11 af Mission og målsætninger BIF skal sikre en helhedsorienteret, let tilgængelig, kompetent og rettidig betjening af alle borgere og virksomheder med behov for arbejdsmarkedsservice i Københavns Kommune og medvirke til at skabe et velfungerende og rummeligt arbejdsmarked. Dette skal ske ved at medvirke til, at borgere med problemer ud over ledighed integreres på arbejdsmarkedet på almindelige eller særlige vilkår, at medarbejdere truet af udstødning fastholdes på arbejdsmarkedet, samt at forebygge arbejdsbetingede lidelser som kan føre til udstødning fra arbejdsmarkedet. forebygge og afhjælpe langtidsledighed gennem en tidlig aktiv, differentieret og arbejdsmarkedsrettet indsats med styrket fokus på samarbejde med virksomheder og uddannelsesinstitutioner. virksomhederne på kort og langt sigt får den arbejdskraft, de har brug for Mål Københavns Kommune skal senest i 2010, når det nye beskæftigelsessystem skal evalueres, være blandt de 10 bedste jobcentre i landet. Der skal politisk fastsættes en række mere konkrete mål for BIF. Med inspiration i budget 2006 kunne målene f.eks. omhandle, høj effekt af beskæftigelsesindsatsen færre personer på kontanthjælp, herunder særligt færre på langvarig kontanthjælp færre etniske minoriteter på kontanthjælp, herunder særligt unge flere kontanthjælpsmodtagere i aktive tilbud større deltagelse i introduktionsprogrammet for integrationsudlændinge flere integrationsudlændinge i beskæftigelse kortere varighed af sygedagpengesager I BIU s præcisering, formulering og udvælgelse af mål bør der tages hensyn til de krav, der kommer til den årlige resultatrevision for jobcentrets indsats, samt indholdet i jobindsats.dk. Hertil kommer mål

12 for jobcentrets indsats for forsikrede ledige dagpengemodtagere, som fastlægges i samarbejde med staten. Side 12 af 27 Herudover skal opstilles en række mål for den tværgående integrationsindsats. Dette vil ske i forbindelse med revideringen af kommunens overordnede integrationspolitik. 5. Hovedprincipper for organisering af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5.1. Hvordan mødes borgeren? Udgangspunktet for BIF s betjening er, at der skal leveres arbejdsmarkedsservice til borgere og virksomheder i en kompetent organisation, hvor job, uddannelse og arbejdskraft er i fokus. Derfor er udgangspunktet for al service jobcentret. Jobcentret skal medvirke til stor gennemsigtighed ift. ledige jobs og udbuddet af arbejdskraft i København. Det sker ved, at borgere og virksomheder frit kan henvende sig i jobcenterets enheder og alle borgere med det samme behov oplever en ensartet service uanset bopæl. Indgangene i jobcenteret opbygges som kompetencecentre, der sikrer at borgere og virksomheder får en målrettet, differentieret og individuel service tilpasset borgerens og virksomhedens behov. Dette kræver en fuld udnyttelse af medarbejdernes spidskompetencer. Det vil sikre en høj service overfor borgere og virksomheder, fordi medarbejdernes spidskompetencer ift. løsning af individuelle behov koncentreres der hvor borgeren og virksomheden befinder sig. Sådanne kompetencecentre tilgodeser borger- og virksomhedsbetjeningen ved indsigt i de særlige forhold, som er i forskellige brancher og fag. Dermed kan borgere og virksomheder tilbydes målrettet individuel service baseret på specialistviden. Jobcentret vil herved også kunne medvirke til en helhedsorienteret arbejdsmarkeds- og beskæftigelsespolitik, der udnytter potentialet og mangfoldigheden i brancher, virksomheder, jobåbninger og ledige i en samlet storby. Samtidig sikres et smidigt, rummeligt og velfungerende arbejdsmarked med balance mellem udbud og efterspørgsel af arbejdskraft og kompetencer, som gør det attraktivt at lokalisere sig i Københavns Kommune. I de tilfælde hvor jobcenteret ikke umiddelbart kan løse beskæftigelsesproblemet og borgeren derfor har behov for yderligere service i form af forsørgelse og evt. social indsats, løses disse uden for jobcentret. Det sker for at sikre at fokus i jobcentret bevares på løsning af beskæftigelsessituationen fra borgeren indfinder sig i jobcentret til borgeren igen er tilbage på arbejdsmarkedet. Jobcenteret

13 bevarer tovholderfunktionen i borgerens sag, uanset hvilken service borgeren skal have fra f.eks. SOF. Side 13 af 27 På baggrund af jobcentrets udredning af borgerens rådighed og muligheder på arbejdsmarkedet træffer ydelsesservice afgørelse om borgerens forsørgelsesydelse. Borgeren vil i varierende omfang have behov for vejledning/rådgivning i forbindelse med kontanthjælpsansøgningen og ændringer i kontanthjælpen. I det omfang borgeren har behov for supplerende hjælp i form af enkeltydelser (f.eks. tandbehandling, medicin m.v.) udover den løbende forsørgelse skal borgeren henvende sig i SOF. Borgerens øvrige behov omkring sociale problemer udover ledighed løses endvidere i SOF. Refusion til arbejdsgivere af sygedagpenge er det område med flest løbende afgørelser i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. Virksomhederne skal også på dette område sikres én indgang til kommunen. Der vil være en omfattende telefonisk, skriftlig og digital kommunikation med arbejdsgivere, hvor sygedagpengene alene udbetales som refusion til arbejdsgiveren og borgeren blot får almindelig løn fra arbejdsgiveren Styringsredskaber BIF opbygges som en enhedsforvaltning med en centralforvaltning og en række decentrale enheder. Hovedprincippet er mest mulig delegation fra det centrale til det decentrale niveau, således at faglige, økonomiske og personalemæssige beslutninger træffes så tæt på det niveau, hvor dialogen med borgere og virksomheder er. Forvaltningen vil endvidere arbejde med kvalitetsudvikling mhp. at forbedre servicen til borgere og virksomheder. Der skal også udarbejdes et fælles ledelsesgrundlag for den nye forvaltning, som sikre at der udøves god ledelse i forvaltningen og udvikles fælles værdier og kultur. Der vil være fokus på mål- og resultatstyring på alle niveauer. Dette sikres ved at alle decentrale enheder gøres til kontraktstyrede resultatcentre. Resultatcentrene vil have kompetence til at tilrettelægge og udføre indsatsen så der opnås den bedst mulige målopfyldelse indenfor rammerne af det udmeldte budget og kontrakten. I forbindelse med resultatkontrakterne kan der arbejdes med ledelseskontrakter og resultataflønning.

14 Det er vigtigt, at såvel medarbejdere som ledere på lokalt niveau har størst mulig indflydelse på tilrettelæggelse og ressourceanvendelse i den nye forvaltning. Side 14 af 27 Kontraktstyringen kræver en meget høj grad af dokumentation af indsats, effekter og resultater. Resultater og effekter vil endvidere blive synliggjort via benchmarking både internt i BIF og i forhold til jobcentre i landets øvrige kommuner. Denne synliggørelse styrkes af ministeriets portal jobindsats.dk, hvor sammenlignelige tal for effekter og resultater på landets jobcentre lægges frit tilgængelige. Fokuseringen på dokumentation af indsatsen stiller krav til tilrettelæggelsen IT-understøttelse og opbygningen af et ledelsesinformationssystem Beskæftigelses- og Integrationsindsatsen Beskæftigelses- og integrationsindsatsen i København opbygges med udgangspunkt i et tæt samspil mellem en række kompetencecentre i jobcentret, kommunale opkvalificeringscentre, Integrationsenheden, sprogcentre m.v. Jobcentret og beskæftigelsesindsatsen varetager i fællesskab dialogen med borgeren om beskæftigelsesmål og aktiviteter i jobplanen. Jobcentret fastholder opfølgningsforpligtelsen via individuelle kontaktforløb, når borgeren ikke er i beskæftigelsestilbud Overordnet struktur i BIF BIF opbygges som en enhedsforvaltning med en centralforvaltning og en række decentrale enheder. Forvaltningen kommer til at have 3 hovedfunktioner, jf. nedenstående figur 1: Centralforvaltning der dels skal være policy- og analyseorienteret i forhold til servicering af borgmester og udvalg, dels være mål- og rammestyrende i forhold til det decentrale niveau. Beskæftigelses- og Integrationsindsatsen vil bestå af en række bydækkende kontraktstyrede resultatcentre, som hver især vil have spidskompetencer vedr. bestemte målgrupper og indsatsområder. Med udgangspunkt i, at - lovgivningen tilsiger at alle borgere, forsikrede og ikke-forsikrede, skal kunne henvende sig i samme indgang i jobcentret

15 - jobcentret skal udnytte fordelene i storbyens mangfoldige erhvervsstruktur og efterspørgsel efter kompetencer Side 15 af 27 - organiseringen skal undgå at skabe unødige barrierer ift. strukturerne på arbejdsmarkedet, der ikke følger distriktsinddelingen - København er for stor til ét jobcenter, men omvendt er der ikke ressourcer til 8-9 jobcentre, der kan betjene både forsikrede og ikke-forsikrede, etableres 3 jobcentre, som er centralt beliggende, synlige og let tilgængelige og er borgernes og virksomhedernes primære indgang til beskæftigelses- og integrationsindsatsen, samt en række kompetencecentre med spidskompetencer vedr. bestemte målgrupper og indsatsområder. Herudover vil kommunen fortsat gøre brug af en lang række eksterne samarbejdspartnere bl.a. leverandører med rammekontrakt, sprogcentre med driftsoverenskomst, ordinære uddannelser m.v. Ydelsesservice vil blive opbygget med udgangspunkt i at sikre god borger- og virksomhedsbetjening karakteriseret ved korrekt og rettidig opgaveløsning, og vil være ledelsesmæssigt og kontraktligt adskilt fra beskæftigelsesområdet. Ydelsesservice organiseres som kontraktstyret kompetenceområde, der besidder spidskompetencer ift. en korrekt og rettidig betjening af borgere og virksomheder vedr. forsørgelse og arbejdsgiverrefusion. På baggrund af jobcentrets udredning af borgerens rådighed og muligheder på arbejdsmarkedet træffer ydelsesservice afgørelse om borgerens forsørgelsesydelse. Refusion til arbejdsgivere af sygedagpenge er det område med flest løbende afgørelser i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. Virksomhederne skal også på dette område sikres én indgang til kommunen. Den nærmere organisering og fysiske placering af ydelsesservice vil bl.a. blive baseret på erfaringer fra andre kommuner og en nærmere gennemgang af området, samt ressourcemæssige betragtninger. Forslag til organisering forelægges BIU i 1. kvt Modellen vil ikke være fuldt udfoldet i starten, men løbende blive tilpasset

16 efterhånden som den fysiske placering og borgerbetjeningen kommer på plads. Endvidere skal der ske tilpasninger ved sammenlægningen med AF og i forbindelse med udfoldelse af nye styringsprincipper. Side 16 af 27 Figur 1. Organisation af BIF Borgmester/ Udvalg Centralforvaltning Ydelsesservice: Afgørelse, beregning og udbetaling af løbende kontanthjælp, starthjælp m.v Sygedagpenge Arbejdsgiverrefusion Afgørelse vedr. rådighed og sanktioner Jobcenter: Organisering i bydækkende AF-tilmelding kompetencecentre Rådgivning/Vejledning Jobsøgning og CV Jobformidling Virksomhedsservice Individuelle kontaktforløb Rådighedsvurdering Sygedagpengeopfølgning Revalidering og fleksjob Arbejdsfastholdelse Jobplan og ressourceprofiler Introduktionsprogram for udlændinge Beskæftigelsesindsats Resultatcentre Centralforvaltningen Den centrale BIF organiseres med en række tværgående servicefunktioner, samt en række fagfunktioner, jf. figur 2. Fagfunktionerne og tværgående servicefunktioner kan integreres. For alle funktioner gælder, at de udfører overordnede strategiske, policyformulerende og koordinerende opgaver ift. udvalg og borgmester, samt ift. resultatcentrene, herunder udmelding af politisk vedtagne mål, rammer og budgetter.

17 Figur 2. Organisering af centralforvaltningen Side 17 af 27 Borgmester/ Udvalg Direktion Tværgående servicefunktioner: Sekretariat IT-udvikling Personaleudvikling Uddannelsesenhed Controllerenhed Fagfunktioner Budget- og regnskab Arbejdsmarkedspolitik og planlægning Borger- og virksomhedsbetjening Fagspecifik integration og tværgående koordination af integrationsindsatsen Direktionen varetager den daglige administrative ledelse af forvaltningen, samt er ansvarlige overfor udvalget mhp. implementering af udvalgets beslutninger. Direktionen består af en direktør og 2 vicedirektører. Sekretariatet varetager og koordinerer udvalgs- og borgmesterbetjeningen, samt øvrige sekretariatsopgaver for direktionen. Herudover varetages de eksterne presse- og medieopgaver. Personaleudviklingsfunktionens opgave er at sikre rammerne og mulighederne for en sammenhængende tværgående personalestrategi for ledelse, værdier, kultur og kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere. Personaleadministration varetages decentralt. Centralforvaltningen sikrer den interne kommunikation til medarbejderne. Uddannelsesenheden skal varetage intern uddannelse, kompetenceudvikling og implementeringsopgaver i hele forvaltningen.

18 IT-funktionen udarbejder og udmønter den overordnede IT-strategi for forvaltningen, samt tværgående IT-serviceopgaver. Side 18 af 27 Controllerenheden varetager besvarelse af og opfølgning på forvaltningens revisionsprotokollater, samt løbende forvaltningsrevision. Regnskabs- og budgetfunktionen er ansvarlig for at koordinere og samle budget, regnskab og prognoser for hele forvaltningen. Arbejdsmarkedspolitisk strategi- og planlægningsfunktionen varetager opgaver vedr. arbejdsmarkedspolitisk strategi og beslutningsoplæg, samt udarbejdelse af og opfølgning på den årlige beskæftigelsesplan. Funktionen varetager endvidere sekretariatsbetjeningen af det lokale beskæftigelsesråd. Funktionen for borger og virksomhedsbetjeningen skal tilrettelægge forvaltningens overordnede borger- og virksomhedsbetjening, kvalitetsudvikling, samt information til borgere og virksomheder. Integrationsfunktionen vedrører dels den faglige integrationsindsats i forvaltningen omkring integrationslovsopgaver, danskuddannelse og sprogcentre. Dels koordination af den tværgående integrationsindsats for hele kommunen m.v., herunder revision og opfølgning på kommunens samlede integrationspolitik, projektudvikling og overvågning på integrationsområdet og sekretariat for Integrationsrådet Beskæftigelses- og integrationsindsatsen Den største fornyelse af Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsindsats er, at kommunen er forpligtet til at oprette et jobcenter sammen AF/Staten, samt at løbende forsørgelsesydelser skal udskilles og flyttes til ydelsesservice. Beskæftigelses- og integrationsindsatsen udgøres af en række kontraktstyrede kompetencecentre, som varetager alle beskæftigelsesrettede opgaver for både forsikrede og ikke-forsikrede. Beskæftigelses- og integrationsindsatsen i BIF udføres af ledere og medarbejdere i de nuværende lokalcentre, KKB, Integrationsenheden, sprogcentre m.v., samt videreførsel af samarbejde med eksterne leverandører. Enkelte af resultatcentrene kan etableres ved videreførsel af eksisterende enheder, mens andre skal ny-etableres. Den endelige etablering og organisering af Beskæftigelses- og integrationsindsatsen er først tilendebragt efter sammenlægningen med AF. Endvidere medfører omorganiseringen et længerevarende arbejde omkring nye snitflader mhp. tilvejebringelse af en effektiv

19 organisation. Side 19 af 27 Der etableres 3 fælles jobcentre i samarbejde med staten, som borgernes og virksomhedernes åbne indgang til beskæftigelses- og integrationsindsatsen. De 3 fælles jobcentre består af ens borgerindgange, som varetager vejledning og rådgivning, tilmelding, CV, visitation, individuelle kontaktforløb m.v.. De 3 fælles jobcentre etableres med udgangspunkt i, at lovgivningen tilsiger at alle borgere, forsikrede og ikkeforsikrede, skal kunne henvende sig i samme indgang i jobcentret jobcentret skal udnytte fordelene i storbyens mangfoldige erhvervsstruktur og efterspørgsel efter kompetencer organiseringen skal undgå at skabe unødige barrierer ift. strukturerne på arbejdsmarkedet, der ikke følger distriktsinddelingen København er for stor til ét jobcenter, men at der omvendt ikke er ressourcer til 8-9 jobcentre, der kan betjene både forsikrede og ikke-forsikrede, Udover jobcentrene er der en række kommunale kompetencecentre med spidskompetencer vedr. bestemte målgrupper og indsatsområder. I fællesskab varetager disse centre den samlede statslige og kommunale beskæftigelses- og integrationsindsats. Målet med målgruppespecialiseringen er, at hvert af kompetencecentrene skal have spidskompetencer i forhold til målgruppens behov. Dermed kan centrene levere individuelt tilrettelagte forløb tilpasset målgruppens specifikke behov. De enkelte centre er dermed specialister i samarbejde med f.eks. uddannelsesinstitutioner, socialforanstaltninger m.v. og kan sikre alle borgere en målrettet gang mod job. De 3 fælles jobcentre og kompetencecentrene løser i fællesskab bl.a. følgende opgaver: AF-tilmelding Rådgivning/Vejledning Jobsøgning og CV Jobformidling Virksomhedsservice Individuelle kontaktforløb Rådighedsvurdering

20 Sygedagpengeopfølgning Revalidering og fleksjob Arbejdsfastholdelse Jobplan og ressourceprofiler Introduktionsprogram for udlændinge Beskæftigelsesindsats Side 20 af 27 Ydelsesservice Ydelsesservice vil blive opbygget med udgangspunkt i at sikre god borger- og virksomhedsbetjening karakteriseret ved korrekt og rettidig opgaveløsning, og vil være ledelsesmæssigt og kontraktligt adskilt fra beskæftigelsesområdet. Ydelsesservice organiseres som kontraktstyret kompetenceområde, der besidder spidskompetencer ift. en korrekt og rettidig betjening af borgere og virksomheder vedr. forsørgelse og arbejdsgiverrefusion. Den nærmere organisering og fysiske placering af ydelsesservice vil bl.a. blive baseret på erfaringer fra andre kommuner og en nærmere gennemgang af området, samt ressourcemæssige betragtninger. Ydelsesservice er ansvarlig for alle afgørelser omkring løbende forsørgelsesydelser iht. Aktivloven, Integrationsloven og Sygedagpengeloven, dvs. kontanthjælp, starthjælp, revalidering, ledighedsydelse, introduktionsydelse og sygedagpenge. Ydelsesservice træffer afgørelse om berettigelse, udmåling, udbetaling, arbejdsgiverrefusion m.v. På baggrund af indstilling fra Jobcentret træffer ydelsesservice endvidere afgørelse om sanktioner og stop af hjælp. Endvidere er ydelsesservice ansvarlig for al økonomisk opfølgning og kontrol overfor ydelsesmodtagere, samt bedragerisager. Udbetaling m.v. af de skønsmæssige enkeltydelser til bl.a. tandbehandling, medicin, m.v. vil som boligstøtten ske i Socialforvaltningen. En betydelig del af ydelsesservice arbejde vedrører refusion til arbejdsgivere/virksomheder, der ikke vil have personligt fremmøde. I stedet vil benyttes telefonisk rådgivning/vejledning og digitale kontaktformer i det omfang, der er behov for kontakt. 6. Faser i implementeringsprocessen Overordnet kan implementeringen af BIF og etablering af jobcentre opdeles i 5 faser, jf. nedenstående figur 3. I processen er fase 0 afsluttet og arbejdet er p.t. i fase 1. Det samlede faseforløb involverer (minimum) to meget store

Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem

Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem De nye jobcentre har leveret gode resultater. Det gælder både den kommunale og den statslige del af jobcentrene. Et større arbejdsudbud skal fremover

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

N OT AT. Arbejdsdeling mellem jobcentret og den ø v- rige kommunale forvaltning

N OT AT. Arbejdsdeling mellem jobcentret og den ø v- rige kommunale forvaltning N OT AT Arbejdsdeling mellem jobcentret og den ø v- rige kommunale forvaltning Dette notat erstatter det tidligere notat Arbejdsdeling mellem jobcentret og den øvrige kommunale forvaltning af februar 2006.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarkedsservice

Fremtidens arbejdsmarkedsservice Dansk Arbejdsgiverforening Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fremtidens arbejdsmarkedsservice Landsorganisationen i Danmark Islands Brygge 32 D 2300 København S Tlf.: 35 24 60 00 December

Læs mere

Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, jf. 23 i lov om ansvaret for og styringen af den

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2008 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

DECEMBER 2012 LIGESTILLING MELLEM KVINDER OG MÆND I KØBENHAVNS KOMMUNE

DECEMBER 2012 LIGESTILLING MELLEM KVINDER OG MÆND I KØBENHAVNS KOMMUNE DECEMBER 2012 LIGESTILLING MELLEM KVINDER OG MÆND I KØBENHAVNS KOMMUNE Baggrund for ligestillingspolitikken Københavns Kommune betragter mangfoldighed som et aktiv. Fremme af ligestilling med hensyn til

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats 08-1621 - JEFR - 03.03.2009 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats Finansieringsomlægningen

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE Side 1 1. INDLEDNING Denne Beskæftigelsesplan for Lejre Kommune

Læs mere

Beskæftigelsesplan. for. Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan. for. Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Version 31. januar 2007 s. 1/16 1 INDLEDNING...3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL OG RAMMER...4 3 JOBCENTER FAABORG-MIDTFYNS MÅL I BESKÆ FTIGELSESINDSATSEN...5 3.1 STYRKET

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus

Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus 1 Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus Langeland Kommune hjemtager 1. januar 2013 alle opgaver på beskæftigelsesområdet, og etablerer nyt jobcenter i kombination med et helt nyt sundhedshus

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

KL budskaber til reform af kontanthjælpen

KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL er helt enig i behovet for en kontanthjælpsreform. Ambitionen med en reform må først og fremmest være at sikre bedre rammer for en indsats, der gør en større

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Oversigt over området 2012

Oversigt over området 2012 Oversigt over området 2012 Arbejdsmarkedsafdelingen Arbejdsmarkedschef (Ole Andersen) Sprogcenter Randers (Bente Gaul) Aktiv Indsats (Jørgen Haunstrup) Sygedagpengeafdelingen (Per Damgaard Petersen) Jobformidlingen

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Baggrund for ny reform af beskæftigelsesindsatsen Den 18. november 2014 begyndte 1. behandlingen af

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015 Referat mandag den 1. juni 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Dialogtema Ny beskæftigelsesreform og Erhvervsuddannelsesreform...2

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

Anbefalinger til det lokale beskæftigelsesråd. Billede: Mand og dame giver håndtryk. Udarbejdet i samarbejde mellem:

Anbefalinger til det lokale beskæftigelsesråd. Billede: Mand og dame giver håndtryk. Udarbejdet i samarbejde mellem: 1 Billede: Mand og dame giver håndtryk. Anbefalinger til det lokale beskæftigelsesråd Udarbejdet i samarbejde mellem: Logo for LO Logo for FTF Logo for DA Logo for DH Logo for KL 2 Anbefalinger til det

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning.. 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen.. 4 1.1 Mål 1 Flere unge skal have en uddannelse. 4 1.2 Mål 2 Bedre

Læs mere

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Indledning Medlemmer fra de lokale beskæftigelsesråd i Køge, Greve, Solrød og Stevns var den 25.

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Status på integrationsindsatsen i Assens kommune I indeværende notat gives en status på integrationsindsatsen i Assens kommune

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion

BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan for BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion Københavns Integrationspolitik 2011-2014 Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan understøtter

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015 FRIKOMMUNEVEDTÆGT Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang Gentofte Kommune 2012-2015 Forsøgsbeskrivelser Beskæftigelsesområdet... 3 Borgerens eget kontaktforløb mulighed for at vælge form og indhold

Læs mere

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension.

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Indledning Den 1. januar 2013 trådte Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg SAMARBEJDSAFTALE mellem Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg og Dansk Metal Silkeborg-Favrskov FOA Silkeborg-Skanderborg FTF-A HK Østjylland 3F Silkeborg om én indgang for ledige a-kasse medlemmer i første

Læs mere

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR 2013 Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR LBR udarbejder årligt en handleplan for, hvordan rådet vil understøtte den virksomhedsrettede indsats i kommunen og anvende

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Projekt Ny organisationsstruktur

Projekt Ny organisationsstruktur 1. Vision Kommuneqarfik Sermersooq er en kommune i fremdrift, der prioriterer udvikling, vækst og nytænkning. Med borgeren i centrum skal kommune til stadighed udvikles, således at borgerne opnår den bedst

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 1 Resumé På baggrund af reformer på beskæftigelsesområdet og behovet for en mere virksomhedsrettet indsats i Jobcenter Roskilde, har forvaltningen, i samarbejde

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 45 REVA institution 46 Rådighedsbeløb

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed AFTALE Maj, 2010 Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen er enige om at bekæmpe

Læs mere

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 Indledning: Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 beskriver vision og målsætninger for den beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Andre aktører i beskæftigelsesindsatsen hvad har vi lært? Regionsdirektør Kasper Kyed Konference i Dansk Erhverv, 5.

Andre aktører i beskæftigelsesindsatsen hvad har vi lært? Regionsdirektør Kasper Kyed Konference i Dansk Erhverv, 5. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Andre aktører i beskæftigelsesindsatsen hvad har vi lært? Regionsdirektør Kasper Kyed Konference i Dansk Erhverv, 5. september 2013 3 tilgange til brug af underleverandører

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014 Mødedato: 27. august 2014 Mødelokale: Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Byrådssalen, Tønder Rådhus 15:00 15:45 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Jens Egon Jørgensen, Jens Ellekjær,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Formalia 2 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 3

Formalia 2 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 3 Indholdsfortegnelse Formalia 2 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 3 Stigende efterspørgsel på arbejdskraft og faldende ledighed 5 Mangel på kvalificeret arbejdskraft 6 Gruppen af

Læs mere

Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social

Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 7

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

E BLIV KLOG PÅ G A D BESKÆFTIGELSES A M E POLITIK

E BLIV KLOG PÅ G A D BESKÆFTIGELSES A M E POLITIK T E M A D A G E BLIV KLOG PÅ BESKÆFTIGELSES POLITIK Bliv klogere på det beskæftigelsespolitiske område og bliv bedre til at udnytte din viden, erfaringer og kompetencer til fordel for medlemmerne og arbejdsmarkedets

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indhold Beskæftigelsesplan... 3 1. Indledning... 3 2. Overordnede mål 2016... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2016... 3 2.2 Lokale mål... 6 3. Udfordringer og muligheder...

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Forord En ny reform på beskæftigelsesområdet er lige på trapperne. Denne gang drejer det sig om reformen

Læs mere

Jobcenter Kerteminde. Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde

Jobcenter Kerteminde. Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde Jobcenter Kerteminde Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde Endelig version 06.10.2011 Forord Beskæftigelsesplanen beskriver Jobcenter Kertemindes strategi og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere