1. INDLEDNING FASER I IMPLEMENTERINGSPROCESSEN... 20

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. INDLEDNING... 2 6. FASER I IMPLEMENTERINGSPROCESSEN... 20"

Transkript

1 Familie - og Arbejdsmarkedsforvaltningen Arbejdsmarked/ØPA3 NOTAT Dato: 30.september 2005 Sagsnr.: Dok.nr.: AN Implementeringsplan for Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 1. INDLEDNING KOMMUNALREFORM OG STRUKTURREFORM I KØBENHAVNS KOMMUNE Kommunalreformen på beskæftigelsesområdet... 3 Reformens idegrundlag... 3 Krav til den politiske og administrative organisering... 4 Ny rolle til kommunerne servicering af arbejdsmarkedet Strukturreformen i Københavns Kommune NYE UDFORDRINGER Styrket beskæftigelsesindsats Samarbejde med staten i fælles jobcentre IT-understøttelse Kompetenceudvikling af medarbejderne Tværgående integrationsindsats MÅL OG STRATEGI FOR BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN Vision Mission og målsætninger Mål HOVEDPRINCIPPER FOR ORGANISERING AF BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN Hvordan mødes borgeren? Styringsredskaber Beskæftigelses- og Integrationsindsatsen Overordnet struktur i BIF Centralforvaltningen Beskæftigelses- og integrationsindsatsen Ydelsesservice FASER I IMPLEMENTERINGSPROCESSEN PERSONALE- OG RESSOURCEMÆSSIGE KONSEKVENSER AF IMPLEMENTERINGSPLANEN Samlet oversigt over årsværk Ressourcemæssige konsekvenser BILAG 1. TIDS- OG MILEPÆLSPLAN Fase 1. Ny Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning. Medio januar Fase 2. Etablering af BIF. 1. januar 2006 til medio

2 Side 2 af Indledning Borgerrepræsentationen besluttede den 26.maj 2005 principperne for en ny udvalgs- og forvaltningsfordeling af kommunens opgaver. Dette indebærer bl.a., at der fra 1. januar 2006 oprettes et Beskæftigelses- og Integrationsudvalg (BIU) med ansvar for beskæftigelsesindsatsen i nye fælles jobcentre med staten, udbetaling af kontanthjælp og sygedagpenge, tværgående integrationsindsats, danskuddannelse til voksne udlændinge m.v. Disse opgaver medfører, at den nye Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning (BIF) hvert år skal servicere op mod halvdelen af Københavns voksne befolkning i den arbejdsdygtige alder: forsikrede bliver hvert år berørt af ledighed, ikke-forsikrede er i berøring med kontanthjælpssystemet, modtager sygedagpenge, enten direkte eller via arbejdsgiveren, udlændinge modtager tilbud om danskuddannelse. Hertil kommer servicering af kommunens virksomheder ift. rekruttering af arbejdskraft, fastholdelse af medarbejdere m.v., samt de indvandrere og efterkommere, der er målgruppe for kommunens integrationsindsats. BIU har i den nye struktur det fulde ansvar for prioritering og tilrettelæggelse af den kommunale beskæftigelsesindsats. BIU beskriver sine arbejdsmarkeds- og beskæftigelsespolitiske prioriteringer for det kommende års indsats i en årlig beskæftigelsesplan, der forelægges BR i forbindelse med budgettet. Beskæftigelsesplanen skal endvidere beskrive den statslige indsats i jobcentret. Beskæftigelsesplanen drøftes med arbejdsmarkedets parter m.v. i det Lokale Beskæftigelsesråd, som bliver en meget vigtig samarbejdspart i den nye struktur. I forbindelse med beslutningen om ændring af udvalgsstrukturen blev det besluttet, at de administrerende direktører skal udarbejde implementeringsplaner for de nye forvaltninger til forelæggelse for Økonomiudvalget i oktober 2005, samt at den nærmere implementering fastlægges af de nye udvalg primo I BIF s implementeringsplan er nærmere redegjort for de særlige udfordringer og krav beskæftigelses- og integrationsområdet står overfor efter kommunalreformen, samt BIF s visioner, mål og strategier i den nye struktur. Endvidere er redegjort for forvaltningens forslag til implementering og organisering af BIF efter 1. januar Kommunalreformen på beskæftigelsesområdet betyder, at den statslige (AF) og kommunale beskæftigelsesindsats skal fusioneres i et

3 fælles jobcenter. Enten under ren kommunal ledelse (C-centre) eller med delt statslig/kommunalt ledelse. Fusionen kan tidligst ske i juli 2006 og senest 1. januar Implementeringsplanens forslag til organisering af jobcentret, er så vidt muligt tænkt og forberedt til en kommende fusion med AF. Organiseringen af jobcentret er dog ikke endelig før der er gennemført forhandlinger og indgået aftale med staten om jobcentret i København. Side 3 af 27 I den nye struktur vil BIU have en styrket samarbejdsflade ift. både det regionale niveau (Regionale Beskæftigelsesråd) og det statslige niveau (beskæftigelseschefen for Sjælland og Hovedstaden). Endvidere stilles der i kommunalreformen krav om at staten og kommunen i fællesskab i alle indgange til jobcentret skal kunne servicere og betjene både forsikrede og ikke-forsikrede målgrupper. Dette krav er helt centralt for tænkningen af jobcentrets borgerrettede aktiviteter. 2. Kommunalreform og strukturreform i Københavns Kommune 2.1. Kommunalreformen på beskæftigelsesområdet Reformens idegrundlag Beskæftigelsespolitikken spiller en afgørende rolle i sikringen af fremtidens velfærd. Hvis det nuværende velfærdsniveau skal opretholdes i en situation med stadigt flere ældre og stadigt færre i arbejdsstyrken er det nødvendigt med arbejdsmarkedspolitik, der understøtter, at virksomhederne fortsat kan få den arbejdskraft, der er brug for, bl.a. ved at de store grupper af borgere, der i dag står helt uden for arbejdsstyrken, også kommer ind på arbejdsmarkedet. Denne opgave er den helt grundlæggende udfordring for det kommende beskæftigelsessystem. Regeringen har i regeringsgrundlaget sat som mål, at øge beskæftigelsen med personer frem mod ,6 pct. af hele landets beskæftigede bor i København. Hvis København skal bidrage forholdsmæssigt til opnåelse af regeringens målsætning skal der bringes yderligere københavnere i beskæftigelse frem mod Det svarer til, at 23 pct. af det nuværende antal kontanthjælpsmodtagere i Københavns Kommune bringes i beskæftigelse, hvis arbejdskraftsreserven alene skal findes i de ikkeforsikrede grupper. Med strukturreformen på beskæftigelsesområdet flytter AF og kommuner alle steder i landet sammen i nye fælles jobcentre og

4 indgår et forpligtende samarbejde om beskæftigelsesindsatsen. De fælles jobcentre udgør en fælles indgang for alle målgrupper, både a- kasse forsikrede og ikke-forsikrede (kontanthjælpsmodtagere), og skal varetage både borger- og virksomhedsrettede opgaver. Side 4 af 27 Reformens idégrundlag er, at der hermed etableres et helt nyt sammenhængende beskæftigelsessystem i hele landet baseret på et landsdækkende net af lokale jobcentre med anvendelse af fælles logo, standarder og metoder. Dette forstærkes endvidere af, at driften af beskæftigelsesindsatsen for de forsikrede ledige ikke som i dag vil blive varetaget af regionerne, men på landsplan af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Arbejdsmarkedsstyrelsen varetager denne opgave ved at indrette et antal enheder med ansvar for driften af jobcentre inden for et område. For jobcentret i København vil ansvaret for den statslige indsats ligge hos beskæftigelseschefen i regionen for Sjælland og Hovedstaden. Den fremtidige indsats vil blive varetaget i et sammentænkt arbejdsmarkedssystem med fokus på en sammenhængende indsats på tværs af målgrupper og tæt på brugerne: Virksomheder, uddannelsessøgende, beskæftigede og ledige. Dette sker for at imødegå fremtidens udfordringer i beskæftigelsespolitikken, der kræver, at arbejdskraftpotentialet skal udnyttes bedre. Jobcentrene udgør et landsdækkende offentligt servicesystem, der skal sikre størst mulig gennemsigtighed på jobmarkedet og understøtte rekruttering, jobsøgning og formidling af arbejdskraft på tværs af faggrænser og kommunegrænser. Digitale redskaber er et centralt element i denne tværgående rekruttering og formidling. Digitale selvbetjeningsværktøjer er generelt i forhold til borgerens henvendelse og indgang til jobcentret fremhævet som satsningsområde i lovbemærkningerne til styringsloven. Hvis virksomhederne ikke selv kan finde kvalificeret arbejdskraft, kan de altid henvende sig i et jobcenter. Alle jobcentre kan formidle arbejdskraft til virksomhederne, uanset hvor i landet virksomheden er beliggende, og uanset hvor de ledige bor. Og virksomhederne kan frit vælge, hvilket jobcenter de vil have service fra. Krav til den politiske og administrative organisering Udmøntningen af kommunalreformen på beskæftigelsesområdet skete ved Folketingets vedtagelse af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats (L22) den 9. juni I loven stilles bl.a. en række krav til kommunens udvalgs- og forvaltningsmæssige organisation af forsørgelsesydelser og beskæftigelsesindsats.

5 Det betyder, at der i kommuner med mellemformstyre med delt administrativ ledelse, som i København, skal oprettes et beskæftigelsesudvalg/beskæftigelsesforvaltning med ansvar for beskæftigelsesindsats, integrationslov, løbende kontanthjælpsydelser (kontanthjælp, starthjælp m.v.) og sygedagpenge. Side 5 af 27 Herudover kan udvalget i henhold til styringsloven få ansvaret for kommunens overordnede integrationspolitik, erhvervspolitikken og den kommunale del af Ungdommens Uddannelsesvejledning. Udvalget kan herudover i henhold til loven ikke varetage andre opgaver. Udover kravene til den udvalgsmæssige placering af beskæftigelsesindsatsen og forsørgelsesydelserne stiller loven krav til den organisatoriske forankring af opgaverne. Således skal der i forvaltningen af opgaverne ske en opdeling i en jobcenterdel, idet en særskilt del af den kommunale forvaltning skal udføre den kommunale beskæftigelsesindsats, og en ydelsesforvaltningsdel der vurderer ret til og fortager udmåling af kontanthjælp m.v. Ny rolle til kommunerne servicering af arbejdsmarkedet Det er en gennemgående målsætning, at borgeren sættes i centrum. Derfor skal borgere sikres én lettilgængelig indgang uanset forsørgelsesgrundlag og gives en individuel indsats målrettet borgerens behov. I tænkningen af det nye beskæftigelsessystem skal jobcentret fokusere og målrette ressourcerne mod løsningen af borgerens beskæftigelsesproblem, mens der tages hånd om borgerens forsørgelse og eventuelle problemer udover ledighed i andre dele af den kommunale indsats. Som det fremgår af idégrundlaget er kommunerne tiltænkt en styrket rolle i det nye beskæftigelsessystem. I den kommende struktur med et landsdækkende net af fælles jobcentre indgår det lokale jobcenter som aktør i udførelsen af den samlede nationale arbejdsmarkeds- og strukturpolitik. Det betyder, at kommunerne som part (eller i C-centre som eneansvarlig) i jobcentrene også skal fokusere på den brede servicering af arbejdsmarkedet lokalt, regionalt og nationalt. Visionen for det nye jobcenter er således at medvirke til at sikre en sammenhængende erhvervs-, uddannelses- og beskæftigelsespolitik, der sikrer et smidigt, velfungerende og rummeligt arbejdsmarked med balance mellem udbud og efterspørgsel af arbejdskraft og kompetencer, som gør det attraktivt at lokalisere sig i Københavns Kommune. Det betyder, at den kommunale tænkning og organisering af de nye jobcentre skal sikre, at jobcentrene også indtænkes som et redskab til

6 at sikre et velfungerende arbejdsmarked i Københavns området. I en by af Københavns størrelse med en meget varieret og alsidig brancheog erhvervssammensætning og gode beskæftigelsesmuligheder er det vigtigt, at der ikke skabes barrierer for en god arbejdsmarkedsservice i den organisatoriske opbygning. Side 6 af 27 BIU har i den nye struktur det fulde ansvar for prioritering og tilrettelæggelse af den kommunale beskæftigelsesindsats. BIU beskriver sine arbejdsmarkeds- og beskæftigelsespolitiske prioriteringer for det kommende års indsats i en årlig beskæftigelsesplan, der forelægges BR i forbindelse med budgettet. Beskæftigelsesplanen skal endvidere beskrive den statslige indsats i jobcentret. Beskæftigelsesplanen drøftes med arbejdsmarkedets parter m.v. i det Lokale Beskæftigelsesråd, som bliver en meget vigtig samarbejdspart i den nye struktur. I den nye struktur vil BIU have en styrket samarbejdsflade ift. både det regionale niveau (Regionale Beskæftigelsesråd) og det statslige niveau (beskæftigelseschefen for Sjælland og Hovedstaden) Strukturreformen i Københavns Kommune Økonomiudvalget besluttede d. 6/9-05 at anbefale BR at godkende forslag til ændringer i styrelsesvedtægten for Københavns Kommune, der bl.a. fastlægger opgavefordelingen i syv udvalg/forvaltninger i København. BR 1. behandler styrelsesvedtægten d. 22/9 og forventes endeligt at vedtage ændringerne ved 2. behandling d. 13. oktober Styrelsesvedtægtens 20 fastlægger BIUs ansvar og kompetencer og har følgende ordlyd: 20. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget består af 11 medlemmer. Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende beskæftigelse og integration, herunder opgaver vedrørende beskæftigelsesrettede opgaver, jobcentre, herunder samarbejde med staten indkomstoverførsler bl.a. kontanthjælp, revalideringsydelse og sygedagpenge, vurderinger af arbejdsevne og erhvervsevne i førtidspensionssager, modtagelse af nye udlændinge og tilbud om introduktionsprogram i henhold til integrationsloven,

7 danskundervisning for voksne udlændinge og sprogcentre, samspil med virksomheder, overvågning og analyse af erhvervsstrukturen. Side 7 af 27 Stk. 3. Udvalget træffer afgørelse i sager om ydelser m.v. til enkeltpersoner på det beskæftigelsesmæssige område i det omfang ydelserne omfatter udvalgets opgaver. Stk. 4. Udvalget har ansvaret for den tværgående integrationsindsats. Udvalgets erklæring skal derfor indhentes om enhver sag, der vedrører kommunens integrationsindsats. Herudover varetager udvalget revision og opfølgning på kommunens samlede integrationspolitik samt projektudvikling og overvågning. Stk. 5. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Borgerrepræsentationen om sektorplaner mv. i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. 12, og for så vidt angår bygge- og anlægsarbejder m.v. for de i stk. 2 omtalte områder tillige i samarbejde med Københavns Ejendomme, jf Nye udfordringer BIU/BIF står overfor en række store faglige udfordringer. Det gælder ansvaret for kommunens tværgående integrationsindsats og udfordringer som følger direkte af kommunalreformen på beskæftigelsesområdet og den ny Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Hovedudfordringerne er kort skitseret i nedenstående Styrket beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsatsen styrkes gennem en kraftig fokus i jobcentret på at skaffe job til borgeren. Dette sikres ved at adskille beskæftigelsesindsats, forsørgelsesydelser og social indsats. Beskæftigelsesområdet og socialområdet adskilles med strukturreformen i Københavns Kommune i to forvaltninger BIF og SOF. Det er her af hensyn til at sikre en sammenhængende indsats for borgeren vigtigt at være særligt opmærksom på snitfladeproblemstillinger. For yderligere at sikre og styrke fokuseringen på jobs til ledige og kontanthjælpsmodtagere adskilles også beskæftigelsesindsatsen og administration og udbetaling af forsørgelsesydelser i BIF. Dette betyder, at beskæftigelses- og socialområdet i København skal lægges grundlæggende om. Dannelsen af BIF er et led i denne proces.

8 3.2. Samarbejde med staten i fælles jobcentre Kommunen skal i de nye jobcentre samarbejde med staten om løsning af opgaven for både forsikrede og ikke-forsikrede. Enten som eneansvarlig (C-center) eller med delt kommunal/statslig ledelse (Bcenter). Københavns Kommune har tilkendegivet, at kommunen er interesseret i at blive C-center. Side 8 af 27 Beskæftigelsesministeren beslutter i 1. kvartal 2006, hvilken centertype København bliver. Det er imidlertid allerede nu nødvendigt at indlede forhandlinger med Arbejdsmarkedsstyrelsen/Beskæftigelseschefen for Sjælland og Hovedstaden med henblik på afklaring af betingelser for det fremtidige samarbejde med staten (AF-systemet) IT-understøttelse IT-understøttelse i de nye fælles jobcentre med staten bliver helt afgørende for, at leve op til visionen om, alle borgere kan betjenes via den samme indgang uanset forsørgelsesgrundlag. Servicering af borgeren i samspil mellem en række forskelllige kompetencecentre og forvaltninger stiller endvidere store krav til ITunderstøttelse. Det er afgørende for en god borgerservice, dokumentation af indsatsen og kompetent opgavevaretagelse, at der på tværs af jobcenter, ydelsesservice, SOF m.v. er en sammenhængende IT-understøttelse af kommunikationen. Kommunen er forpligtet til at facilitere AF med basis-it i jobcentret, dvs. hardware, officepakke, infrastruktur m.v. Staten lejer sig ind på kommunens udstyr Kompetenceudvikling af medarbejderne I forbindelse med etablering af de nye jobcentre og ydelsesservice vil der være et stort behov for kompetenceudvikling af medarbejdergruppen. I den nye struktur vil der være en lang række nye krav til det interne samarbejde i forvaltningen og samarbejdet mellem SOF, jobcentre, ydelsesservice og eksterne aktører. Det stiller krav om faglig opkvalificering omkring arbejdsmarkedsforhold og socialfaglig dialog med borgerne. Der vil derfor være et stort behov for fælles uddannelse og teambuilding, der kan medvirke til at give medarbejdergruppen et fælles grundlag for borgerbetjeningen i BIF. Endvidere er der betydelige behov for opkvalificering på IT-området.

9 3.5. Tværgående integrationsindsats Den tværgående integrationsindsats er forankret i det nuværende Rådgivende Integrationsudvalg. Der er imidlertid politisk ønske om at styrke denne indsats, hvilket sker med oprettelsen af et Beskæftigelses- og Integrationsudvalg. Side 9 af 27 Et af pejlemærkerne i den tværgående integrationsindsats bliver den nye integrationspolitik, der iht. BR s beslutning d. 2/6-05 p.t. er under udarbejdelse og skal forelægges BR inden 1.juli Kommunen har iværksat en lang række initiativer med henblik på at imødekomme udfordringerne men der er behov for en strategisk retning og et overblik i arbejdet. En forbedret integrationsindsats er således nødvendig, ikke alene ud fra en økonomisk betragtning, men også for at fastholde København som en socialt bæredygtig og ansvarlig kommune. En ny integrationspolitik skal adressere de væsentligste problemstillinger og udfordringer for så vidt angår blandt andet bolig-, familie-, skole, sundheds-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet, ligesom der skal være fokus på tværgående indsatsområder, som f.eks. aktivt medborgerskab og kommunens egen integrationsindsats. Endvidere skal der opstilles forslag til hvordan, der sikres en løbende opfølgning på indsatsen, dvs. hvordan der tilvejebringes et samlet og konsistent beslutningsgrundlag og en yderligere gennemsigtighed i budgettet gennem indarbejdelsen af endnu bedre målbare kvalitets- og resultatkrav. Udfordringerne på integrationsområdet bliver endvidere skærpet af den række af nye indsatser og initiativer der indgår i regeringens, Dansk Folkepartis og Socialdemokratiets integrationsaftale En ny chance til alle. Med aftalen øges fokuseringen på en aktiv linje i kommunernes beskæftigelsesindsats yderligere, bl.a. ved styrkelse af kommunernes incitament til aktive tilbud med en omlægning af refusionen, krav om mindst et årligt aktivtilbud til alle kontanthjælpsmodtagere m.v. I budgetaftalen for 2006 er endvidere forudsat, at brobygningspuljen overgår til BIF. 4. Mål og strategi for Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen I processen omkring dannelsen af BIF er det vigtigt, at der sikres et godt beslutningsgrundlag for det politiske udvalg og borgmesteren, samt medarbejderinddragelse og lederskab i forhold til den nye forvaltnings vision, mission og mål.

10 4.1. Vision BIF skal medvirke til, Side 10 af 27 at borgere og virksomheder oplever at blive mødt med respekt, ligeværdighed, dialog og tillid et velfungerende og rummeligt arbejdsmarked at mangfoldigheden af kulturer, livsopfattelser og ressourcer bidrager positivt til udviklingen af det københavnske samfund en opgaveløsning kendetegnet ved rettidighed, fleksibilitet og god borger- og virksomhedsbetjening. et udfordrende og sundt arbejdsmiljø, samt en arbejdsplads baseret på medarbejdernes kompetencer og viden Disse 5 hovedpunkter kan udfoldes i følgende mere uddybende vision for BIF: Borgere og virksomheder skal i alle sammenhænge opleve, at BIF møder dem med respekt, ligeværdighed, dialog og tillid i overensstemmelse med kommunens værdigrundlag. BIF har et klart beskæftigelsessigte og skal medvirke til, at alle borgere uanset oprindelse, køn og alder får mulighed for at udnytte deres arbejdsevne og kompetencer. Forvaltningen skal herigennem understøtte udviklingen af et velfungerende og rummeligt arbejdsmarked, hvor virksomheder sikres arbejdskraft, som gør det attraktivt at lokalisere sig og investere i byen. BIF skal medvirke til, at kommunens mange forskellige etniske borgere, kulturer og livsopfattelser og den mangfoldighed af ressourcer og muligheder de besidder, bidrager positivt til udviklingen af det københavnske samfund og herigennem medvirker til at understøtte udviklingen af København som en vidensbaseret, kreativ og mangfoldig metropol. BIF skal være en effektiv organisation, hvor opgaveløsningen er kendetegnet ved rettidighed, fleksibilitet og god borger- og virksomhedsbetjening. BIF skal være en attraktiv arbejdsplads, der er præget af samarbejde, udvikling og effektivitet. Medarbejdere og ledelse har i fællesskab ansvaret for at skabe en arbejdsplads kendetegnet ved et udfordrende og sundt arbejdsmiljø. BIF skal være en arbejdsplads hvor medarbejdernes kompetencer og viden kommer til udfoldelse, og hvor

11 medarbejdernes ansvarlighed, engagement og initiativ værdsættes, og mangfoldighed betragtes som et aktiv. Side 11 af Mission og målsætninger BIF skal sikre en helhedsorienteret, let tilgængelig, kompetent og rettidig betjening af alle borgere og virksomheder med behov for arbejdsmarkedsservice i Københavns Kommune og medvirke til at skabe et velfungerende og rummeligt arbejdsmarked. Dette skal ske ved at medvirke til, at borgere med problemer ud over ledighed integreres på arbejdsmarkedet på almindelige eller særlige vilkår, at medarbejdere truet af udstødning fastholdes på arbejdsmarkedet, samt at forebygge arbejdsbetingede lidelser som kan føre til udstødning fra arbejdsmarkedet. forebygge og afhjælpe langtidsledighed gennem en tidlig aktiv, differentieret og arbejdsmarkedsrettet indsats med styrket fokus på samarbejde med virksomheder og uddannelsesinstitutioner. virksomhederne på kort og langt sigt får den arbejdskraft, de har brug for Mål Københavns Kommune skal senest i 2010, når det nye beskæftigelsessystem skal evalueres, være blandt de 10 bedste jobcentre i landet. Der skal politisk fastsættes en række mere konkrete mål for BIF. Med inspiration i budget 2006 kunne målene f.eks. omhandle, høj effekt af beskæftigelsesindsatsen færre personer på kontanthjælp, herunder særligt færre på langvarig kontanthjælp færre etniske minoriteter på kontanthjælp, herunder særligt unge flere kontanthjælpsmodtagere i aktive tilbud større deltagelse i introduktionsprogrammet for integrationsudlændinge flere integrationsudlændinge i beskæftigelse kortere varighed af sygedagpengesager I BIU s præcisering, formulering og udvælgelse af mål bør der tages hensyn til de krav, der kommer til den årlige resultatrevision for jobcentrets indsats, samt indholdet i jobindsats.dk. Hertil kommer mål

12 for jobcentrets indsats for forsikrede ledige dagpengemodtagere, som fastlægges i samarbejde med staten. Side 12 af 27 Herudover skal opstilles en række mål for den tværgående integrationsindsats. Dette vil ske i forbindelse med revideringen af kommunens overordnede integrationspolitik. 5. Hovedprincipper for organisering af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5.1. Hvordan mødes borgeren? Udgangspunktet for BIF s betjening er, at der skal leveres arbejdsmarkedsservice til borgere og virksomheder i en kompetent organisation, hvor job, uddannelse og arbejdskraft er i fokus. Derfor er udgangspunktet for al service jobcentret. Jobcentret skal medvirke til stor gennemsigtighed ift. ledige jobs og udbuddet af arbejdskraft i København. Det sker ved, at borgere og virksomheder frit kan henvende sig i jobcenterets enheder og alle borgere med det samme behov oplever en ensartet service uanset bopæl. Indgangene i jobcenteret opbygges som kompetencecentre, der sikrer at borgere og virksomheder får en målrettet, differentieret og individuel service tilpasset borgerens og virksomhedens behov. Dette kræver en fuld udnyttelse af medarbejdernes spidskompetencer. Det vil sikre en høj service overfor borgere og virksomheder, fordi medarbejdernes spidskompetencer ift. løsning af individuelle behov koncentreres der hvor borgeren og virksomheden befinder sig. Sådanne kompetencecentre tilgodeser borger- og virksomhedsbetjeningen ved indsigt i de særlige forhold, som er i forskellige brancher og fag. Dermed kan borgere og virksomheder tilbydes målrettet individuel service baseret på specialistviden. Jobcentret vil herved også kunne medvirke til en helhedsorienteret arbejdsmarkeds- og beskæftigelsespolitik, der udnytter potentialet og mangfoldigheden i brancher, virksomheder, jobåbninger og ledige i en samlet storby. Samtidig sikres et smidigt, rummeligt og velfungerende arbejdsmarked med balance mellem udbud og efterspørgsel af arbejdskraft og kompetencer, som gør det attraktivt at lokalisere sig i Københavns Kommune. I de tilfælde hvor jobcenteret ikke umiddelbart kan løse beskæftigelsesproblemet og borgeren derfor har behov for yderligere service i form af forsørgelse og evt. social indsats, løses disse uden for jobcentret. Det sker for at sikre at fokus i jobcentret bevares på løsning af beskæftigelsessituationen fra borgeren indfinder sig i jobcentret til borgeren igen er tilbage på arbejdsmarkedet. Jobcenteret

13 bevarer tovholderfunktionen i borgerens sag, uanset hvilken service borgeren skal have fra f.eks. SOF. Side 13 af 27 På baggrund af jobcentrets udredning af borgerens rådighed og muligheder på arbejdsmarkedet træffer ydelsesservice afgørelse om borgerens forsørgelsesydelse. Borgeren vil i varierende omfang have behov for vejledning/rådgivning i forbindelse med kontanthjælpsansøgningen og ændringer i kontanthjælpen. I det omfang borgeren har behov for supplerende hjælp i form af enkeltydelser (f.eks. tandbehandling, medicin m.v.) udover den løbende forsørgelse skal borgeren henvende sig i SOF. Borgerens øvrige behov omkring sociale problemer udover ledighed løses endvidere i SOF. Refusion til arbejdsgivere af sygedagpenge er det område med flest løbende afgørelser i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. Virksomhederne skal også på dette område sikres én indgang til kommunen. Der vil være en omfattende telefonisk, skriftlig og digital kommunikation med arbejdsgivere, hvor sygedagpengene alene udbetales som refusion til arbejdsgiveren og borgeren blot får almindelig løn fra arbejdsgiveren Styringsredskaber BIF opbygges som en enhedsforvaltning med en centralforvaltning og en række decentrale enheder. Hovedprincippet er mest mulig delegation fra det centrale til det decentrale niveau, således at faglige, økonomiske og personalemæssige beslutninger træffes så tæt på det niveau, hvor dialogen med borgere og virksomheder er. Forvaltningen vil endvidere arbejde med kvalitetsudvikling mhp. at forbedre servicen til borgere og virksomheder. Der skal også udarbejdes et fælles ledelsesgrundlag for den nye forvaltning, som sikre at der udøves god ledelse i forvaltningen og udvikles fælles værdier og kultur. Der vil være fokus på mål- og resultatstyring på alle niveauer. Dette sikres ved at alle decentrale enheder gøres til kontraktstyrede resultatcentre. Resultatcentrene vil have kompetence til at tilrettelægge og udføre indsatsen så der opnås den bedst mulige målopfyldelse indenfor rammerne af det udmeldte budget og kontrakten. I forbindelse med resultatkontrakterne kan der arbejdes med ledelseskontrakter og resultataflønning.

14 Det er vigtigt, at såvel medarbejdere som ledere på lokalt niveau har størst mulig indflydelse på tilrettelæggelse og ressourceanvendelse i den nye forvaltning. Side 14 af 27 Kontraktstyringen kræver en meget høj grad af dokumentation af indsats, effekter og resultater. Resultater og effekter vil endvidere blive synliggjort via benchmarking både internt i BIF og i forhold til jobcentre i landets øvrige kommuner. Denne synliggørelse styrkes af ministeriets portal jobindsats.dk, hvor sammenlignelige tal for effekter og resultater på landets jobcentre lægges frit tilgængelige. Fokuseringen på dokumentation af indsatsen stiller krav til tilrettelæggelsen IT-understøttelse og opbygningen af et ledelsesinformationssystem Beskæftigelses- og Integrationsindsatsen Beskæftigelses- og integrationsindsatsen i København opbygges med udgangspunkt i et tæt samspil mellem en række kompetencecentre i jobcentret, kommunale opkvalificeringscentre, Integrationsenheden, sprogcentre m.v. Jobcentret og beskæftigelsesindsatsen varetager i fællesskab dialogen med borgeren om beskæftigelsesmål og aktiviteter i jobplanen. Jobcentret fastholder opfølgningsforpligtelsen via individuelle kontaktforløb, når borgeren ikke er i beskæftigelsestilbud Overordnet struktur i BIF BIF opbygges som en enhedsforvaltning med en centralforvaltning og en række decentrale enheder. Forvaltningen kommer til at have 3 hovedfunktioner, jf. nedenstående figur 1: Centralforvaltning der dels skal være policy- og analyseorienteret i forhold til servicering af borgmester og udvalg, dels være mål- og rammestyrende i forhold til det decentrale niveau. Beskæftigelses- og Integrationsindsatsen vil bestå af en række bydækkende kontraktstyrede resultatcentre, som hver især vil have spidskompetencer vedr. bestemte målgrupper og indsatsområder. Med udgangspunkt i, at - lovgivningen tilsiger at alle borgere, forsikrede og ikke-forsikrede, skal kunne henvende sig i samme indgang i jobcentret

15 - jobcentret skal udnytte fordelene i storbyens mangfoldige erhvervsstruktur og efterspørgsel efter kompetencer Side 15 af 27 - organiseringen skal undgå at skabe unødige barrierer ift. strukturerne på arbejdsmarkedet, der ikke følger distriktsinddelingen - København er for stor til ét jobcenter, men omvendt er der ikke ressourcer til 8-9 jobcentre, der kan betjene både forsikrede og ikke-forsikrede, etableres 3 jobcentre, som er centralt beliggende, synlige og let tilgængelige og er borgernes og virksomhedernes primære indgang til beskæftigelses- og integrationsindsatsen, samt en række kompetencecentre med spidskompetencer vedr. bestemte målgrupper og indsatsområder. Herudover vil kommunen fortsat gøre brug af en lang række eksterne samarbejdspartnere bl.a. leverandører med rammekontrakt, sprogcentre med driftsoverenskomst, ordinære uddannelser m.v. Ydelsesservice vil blive opbygget med udgangspunkt i at sikre god borger- og virksomhedsbetjening karakteriseret ved korrekt og rettidig opgaveløsning, og vil være ledelsesmæssigt og kontraktligt adskilt fra beskæftigelsesområdet. Ydelsesservice organiseres som kontraktstyret kompetenceområde, der besidder spidskompetencer ift. en korrekt og rettidig betjening af borgere og virksomheder vedr. forsørgelse og arbejdsgiverrefusion. På baggrund af jobcentrets udredning af borgerens rådighed og muligheder på arbejdsmarkedet træffer ydelsesservice afgørelse om borgerens forsørgelsesydelse. Refusion til arbejdsgivere af sygedagpenge er det område med flest løbende afgørelser i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. Virksomhederne skal også på dette område sikres én indgang til kommunen. Den nærmere organisering og fysiske placering af ydelsesservice vil bl.a. blive baseret på erfaringer fra andre kommuner og en nærmere gennemgang af området, samt ressourcemæssige betragtninger. Forslag til organisering forelægges BIU i 1. kvt Modellen vil ikke være fuldt udfoldet i starten, men løbende blive tilpasset

16 efterhånden som den fysiske placering og borgerbetjeningen kommer på plads. Endvidere skal der ske tilpasninger ved sammenlægningen med AF og i forbindelse med udfoldelse af nye styringsprincipper. Side 16 af 27 Figur 1. Organisation af BIF Borgmester/ Udvalg Centralforvaltning Ydelsesservice: Afgørelse, beregning og udbetaling af løbende kontanthjælp, starthjælp m.v Sygedagpenge Arbejdsgiverrefusion Afgørelse vedr. rådighed og sanktioner Jobcenter: Organisering i bydækkende AF-tilmelding kompetencecentre Rådgivning/Vejledning Jobsøgning og CV Jobformidling Virksomhedsservice Individuelle kontaktforløb Rådighedsvurdering Sygedagpengeopfølgning Revalidering og fleksjob Arbejdsfastholdelse Jobplan og ressourceprofiler Introduktionsprogram for udlændinge Beskæftigelsesindsats Resultatcentre Centralforvaltningen Den centrale BIF organiseres med en række tværgående servicefunktioner, samt en række fagfunktioner, jf. figur 2. Fagfunktionerne og tværgående servicefunktioner kan integreres. For alle funktioner gælder, at de udfører overordnede strategiske, policyformulerende og koordinerende opgaver ift. udvalg og borgmester, samt ift. resultatcentrene, herunder udmelding af politisk vedtagne mål, rammer og budgetter.

17 Figur 2. Organisering af centralforvaltningen Side 17 af 27 Borgmester/ Udvalg Direktion Tværgående servicefunktioner: Sekretariat IT-udvikling Personaleudvikling Uddannelsesenhed Controllerenhed Fagfunktioner Budget- og regnskab Arbejdsmarkedspolitik og planlægning Borger- og virksomhedsbetjening Fagspecifik integration og tværgående koordination af integrationsindsatsen Direktionen varetager den daglige administrative ledelse af forvaltningen, samt er ansvarlige overfor udvalget mhp. implementering af udvalgets beslutninger. Direktionen består af en direktør og 2 vicedirektører. Sekretariatet varetager og koordinerer udvalgs- og borgmesterbetjeningen, samt øvrige sekretariatsopgaver for direktionen. Herudover varetages de eksterne presse- og medieopgaver. Personaleudviklingsfunktionens opgave er at sikre rammerne og mulighederne for en sammenhængende tværgående personalestrategi for ledelse, værdier, kultur og kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere. Personaleadministration varetages decentralt. Centralforvaltningen sikrer den interne kommunikation til medarbejderne. Uddannelsesenheden skal varetage intern uddannelse, kompetenceudvikling og implementeringsopgaver i hele forvaltningen.

18 IT-funktionen udarbejder og udmønter den overordnede IT-strategi for forvaltningen, samt tværgående IT-serviceopgaver. Side 18 af 27 Controllerenheden varetager besvarelse af og opfølgning på forvaltningens revisionsprotokollater, samt løbende forvaltningsrevision. Regnskabs- og budgetfunktionen er ansvarlig for at koordinere og samle budget, regnskab og prognoser for hele forvaltningen. Arbejdsmarkedspolitisk strategi- og planlægningsfunktionen varetager opgaver vedr. arbejdsmarkedspolitisk strategi og beslutningsoplæg, samt udarbejdelse af og opfølgning på den årlige beskæftigelsesplan. Funktionen varetager endvidere sekretariatsbetjeningen af det lokale beskæftigelsesråd. Funktionen for borger og virksomhedsbetjeningen skal tilrettelægge forvaltningens overordnede borger- og virksomhedsbetjening, kvalitetsudvikling, samt information til borgere og virksomheder. Integrationsfunktionen vedrører dels den faglige integrationsindsats i forvaltningen omkring integrationslovsopgaver, danskuddannelse og sprogcentre. Dels koordination af den tværgående integrationsindsats for hele kommunen m.v., herunder revision og opfølgning på kommunens samlede integrationspolitik, projektudvikling og overvågning på integrationsområdet og sekretariat for Integrationsrådet Beskæftigelses- og integrationsindsatsen Den største fornyelse af Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsindsats er, at kommunen er forpligtet til at oprette et jobcenter sammen AF/Staten, samt at løbende forsørgelsesydelser skal udskilles og flyttes til ydelsesservice. Beskæftigelses- og integrationsindsatsen udgøres af en række kontraktstyrede kompetencecentre, som varetager alle beskæftigelsesrettede opgaver for både forsikrede og ikke-forsikrede. Beskæftigelses- og integrationsindsatsen i BIF udføres af ledere og medarbejdere i de nuværende lokalcentre, KKB, Integrationsenheden, sprogcentre m.v., samt videreførsel af samarbejde med eksterne leverandører. Enkelte af resultatcentrene kan etableres ved videreførsel af eksisterende enheder, mens andre skal ny-etableres. Den endelige etablering og organisering af Beskæftigelses- og integrationsindsatsen er først tilendebragt efter sammenlægningen med AF. Endvidere medfører omorganiseringen et længerevarende arbejde omkring nye snitflader mhp. tilvejebringelse af en effektiv

19 organisation. Side 19 af 27 Der etableres 3 fælles jobcentre i samarbejde med staten, som borgernes og virksomhedernes åbne indgang til beskæftigelses- og integrationsindsatsen. De 3 fælles jobcentre består af ens borgerindgange, som varetager vejledning og rådgivning, tilmelding, CV, visitation, individuelle kontaktforløb m.v.. De 3 fælles jobcentre etableres med udgangspunkt i, at lovgivningen tilsiger at alle borgere, forsikrede og ikkeforsikrede, skal kunne henvende sig i samme indgang i jobcentret jobcentret skal udnytte fordelene i storbyens mangfoldige erhvervsstruktur og efterspørgsel efter kompetencer organiseringen skal undgå at skabe unødige barrierer ift. strukturerne på arbejdsmarkedet, der ikke følger distriktsinddelingen København er for stor til ét jobcenter, men at der omvendt ikke er ressourcer til 8-9 jobcentre, der kan betjene både forsikrede og ikke-forsikrede, Udover jobcentrene er der en række kommunale kompetencecentre med spidskompetencer vedr. bestemte målgrupper og indsatsområder. I fællesskab varetager disse centre den samlede statslige og kommunale beskæftigelses- og integrationsindsats. Målet med målgruppespecialiseringen er, at hvert af kompetencecentrene skal have spidskompetencer i forhold til målgruppens behov. Dermed kan centrene levere individuelt tilrettelagte forløb tilpasset målgruppens specifikke behov. De enkelte centre er dermed specialister i samarbejde med f.eks. uddannelsesinstitutioner, socialforanstaltninger m.v. og kan sikre alle borgere en målrettet gang mod job. De 3 fælles jobcentre og kompetencecentrene løser i fællesskab bl.a. følgende opgaver: AF-tilmelding Rådgivning/Vejledning Jobsøgning og CV Jobformidling Virksomhedsservice Individuelle kontaktforløb Rådighedsvurdering

20 Sygedagpengeopfølgning Revalidering og fleksjob Arbejdsfastholdelse Jobplan og ressourceprofiler Introduktionsprogram for udlændinge Beskæftigelsesindsats Side 20 af 27 Ydelsesservice Ydelsesservice vil blive opbygget med udgangspunkt i at sikre god borger- og virksomhedsbetjening karakteriseret ved korrekt og rettidig opgaveløsning, og vil være ledelsesmæssigt og kontraktligt adskilt fra beskæftigelsesområdet. Ydelsesservice organiseres som kontraktstyret kompetenceområde, der besidder spidskompetencer ift. en korrekt og rettidig betjening af borgere og virksomheder vedr. forsørgelse og arbejdsgiverrefusion. Den nærmere organisering og fysiske placering af ydelsesservice vil bl.a. blive baseret på erfaringer fra andre kommuner og en nærmere gennemgang af området, samt ressourcemæssige betragtninger. Ydelsesservice er ansvarlig for alle afgørelser omkring løbende forsørgelsesydelser iht. Aktivloven, Integrationsloven og Sygedagpengeloven, dvs. kontanthjælp, starthjælp, revalidering, ledighedsydelse, introduktionsydelse og sygedagpenge. Ydelsesservice træffer afgørelse om berettigelse, udmåling, udbetaling, arbejdsgiverrefusion m.v. På baggrund af indstilling fra Jobcentret træffer ydelsesservice endvidere afgørelse om sanktioner og stop af hjælp. Endvidere er ydelsesservice ansvarlig for al økonomisk opfølgning og kontrol overfor ydelsesmodtagere, samt bedragerisager. Udbetaling m.v. af de skønsmæssige enkeltydelser til bl.a. tandbehandling, medicin, m.v. vil som boligstøtten ske i Socialforvaltningen. En betydelig del af ydelsesservice arbejde vedrører refusion til arbejdsgivere/virksomheder, der ikke vil have personligt fremmøde. I stedet vil benyttes telefonisk rådgivning/vejledning og digitale kontaktformer i det omfang, der er behov for kontakt. 6. Faser i implementeringsprocessen Overordnet kan implementeringen af BIF og etablering af jobcentre opdeles i 5 faser, jf. nedenstående figur 3. I processen er fase 0 afsluttet og arbejdet er p.t. i fase 1. Det samlede faseforløb involverer (minimum) to meget store

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske

Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske NOTAT 24. februar 2009 Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2010 J.nr. 2009-0000659 2. kontor/kba Indledning Efter at ledigheden generelt har været faldende siden

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige, og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008

Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008 Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008 BESKÆFTIGELSESPLAN 2008 I foråret 2007 skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret udarbejde en beskæftigelsesplan for 2008.

Læs mere

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner Beskæftigelsespolitiske visioner Notat om beskæftigelsespolitiske visioner 21. august 2007 Jens Stavnskær 8753 5127 jsp@syddjurs.dk I forbindelse med behandlingen af budgettet for 2008, skal der vedtages

Læs mere

Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem

Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem De nye jobcentre har leveret gode resultater. Det gælder både den kommunale og den statslige del af jobcentrene. Et større arbejdsudbud skal fremover

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 15. september 2008 Beskæftigelsesplan 2009 for Jobcenter Århus Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. den Dok.nr

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. den Dok.nr Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen den 27.5.2010 Dok.nr. 1908607 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i december 2004

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN. Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune 2012

OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN. Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune 2012 OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforholdene i Skanderborg Kommune

Læs mere

Udviklingsplan for brugerdemokrati og selvforvaltning. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Udviklingsplan for brugerdemokrati og selvforvaltning. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Kontoret for Arbejdsmarkedsservice NOTAT Sagsnr.: 1101-293049 Dok.nr.: 2007-165255 Udviklingsplan for brugerdemokrati og selvforvaltning Beskæftigelses- og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 16.30-18.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Virksomhedskontakten 2 BE Udkast til Beskæftigelsesplan

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser Handlingsplan 2009-2012 Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser 1. december 2008 1 1. FORMÅL Handicapstrategien på beskæftigelsesområdet supplerer Københavns Kommunes overordnede

Læs mere

Forsøg med frikommuner

Forsøg med frikommuner Bekendtgørelse om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge (Forsøg med frikommuner) I medfør

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2013 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Den 24. juni 2009 Fælles udmelding fra FTF og KL Kommunerne overtager den 1. august 2009 statens opgaver i jobcentrene og dermed ansvaret for indsatsen over

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2017 - vejen til uddannelse, job og vækst www.gladsaxe.dk Vision og mission Gladsaxe Byråd har i Kommunestrategi 2014-2018 formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe

Læs mere

LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD VELKOMMEN PÅ BANEN

LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD VELKOMMEN PÅ BANEN LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD VELKOMMEN PÅ BANEN VELKOMMEN 03 til samarbejdet i det lokale beskæftigelsesråd Denne pjece er en velkomst til medlemmerne af de nye lokale beskæftigelsesråd. Som led i kommunalreformen

Læs mere

Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv.

Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. Arbejdsmarkedsstyrelsen Beskæftigelsesrådets sekretariat Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. Beskæftigelsesrådet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Jobprofil for sektionsleder for JobService på Jobcenter Thisted

Jobprofil for sektionsleder for JobService på Jobcenter Thisted Jobprofil for sektionsleder for JobService på Jobcenter Thisted Jobprofil for Område Refererer til Ansvarsområde Sektionsleder for JobService Beskæftigelsesafdelingen, Beskæftigelses- Social- og Sundhedsforvaltningen

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2018

BESKÆFTIGELSESPLAN 2018 BESKÆFTIGELSESPLAN 2018 Jobcenter Kalundborg Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 20. december 2017 BP 18 Side 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ARBEJDSMARKEDSPOLITISK STRATEGI 3 1.1 Indledning 3 1.2 Fokusområder

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Fælles jobcenter for Allerød og Rudersdal

Fælles jobcenter for Allerød og Rudersdal Fælles jobcenter for Allerød og Rudersdal Marts 2011 Et jobcenter har til formål at hjælpe borgere tilbage i arbejde hurtigst muligt, og at hjælpe virksomheder med at fastholde og skaffe arbejdskraft.

Læs mere

Københavns Kommunes bemærkninger til lovforslagene i forbindelse med kommunalreformen på Beskæftigelsesministeriets område

Københavns Kommunes bemærkninger til lovforslagene i forbindelse med kommunalreformen på Beskæftigelsesministeriets område Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Offentlig Københavns Kommune Til: Beskæftigelsesministeriet Dato: 14. december 2004/ J.nr.: 0.00.013.ps- 1/04 Københavns Kommunes bemærkninger til lovforslagene i

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Halsnæs Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Halsnæs Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011 Halsnæs Kommune Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535 Den

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplanen er Kommunens plan for, hvordan Kommunen vil imødekomme nogle af de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Beskæftigelsesplanen for

Læs mere

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13.

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13. Dagsorden med vedtagelser Åben/lukket Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere Per Vangekjær (DA) Næstformand,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

¾ Fagbevægelsens mål og visioner ¾ Det ny system ¾ Kommunale udfordringer ¾ Fagbevægelsen som samarbejdspartner ¾ Vores fokusområder ¾

¾ Fagbevægelsens mål og visioner ¾ Det ny system ¾ Kommunale udfordringer ¾ Fagbevægelsen som samarbejdspartner ¾ Vores fokusområder ¾ 'HWQ\EHVN IWLJHOVHVV\VWHP Fagbevægelsens mål og visioner Det ny system Kommunale udfordringer Fagbevægelsen som samarbejdspartner Vores fokusområder Reformkalenderen Hvad gør vi nu? /2 VPnORJYLVLRQHU LO

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Nyborg Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02 Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 1. Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere ledige til hurtigst muligt at kunne få job eller

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD VELKOMMEN PÅ BANEN

LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD VELKOMMEN PÅ BANEN LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD VELKOMMEN PÅ BANEN VELKOMMEN 03 til samarbejdet i det lokale beskæftigelsesråd Denne pjece er en velkomst til medlemmerne af de nye lokale beskæftigelsesråd. Som led i kommunalreformen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarkedsservice

Fremtidens arbejdsmarkedsservice Dansk Arbejdsgiverforening Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fremtidens arbejdsmarkedsservice Landsorganisationen i Danmark Islands Brygge 32 D 2300 København S Tlf.: 35 24 60 00 December

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011 Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Connie B. Jensen (A) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA -

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp

Unge på uddannelseshjælp Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 2015 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan Kommune Oktober 2016, Version 2 Indledning Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i Kommunes politikker, herunder sundhedspolitikken

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Opfølgning på arbejdsmarkedsområdet

Opfølgning på arbejdsmarkedsområdet Beskæftigelses - og Integrationsforvaltningen Kontoret for Arbejdsmarkedspolitik og Strategi NOTAT Dato: 18-05-2006 Sagsnr.: 307388 Dok.nr.: 1845819 PKM Opfølgning på arbejdsmarkedsområdet 1. kvartal 2006

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Faktabeskrivelse Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, introduktionsprogram for udlændinge,

Læs mere

Det politiske partnerskab om beskæftigelse. Beskæftigelsesudvalget Aarhus Kommune

Det politiske partnerskab om beskæftigelse. Beskæftigelsesudvalget Aarhus Kommune Det politiske partnerskab om beskæftigelse Beskæftigelsesudvalget Aarhus Kommune Lone Englund Stjer, KL Arbejdsmarked og Erhverv Den 27. februar 2014 1 Partnerskabets formål At kommunerne skal være stærke

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget 1.7 1.7.1 49. Beskrivelse af sindsatsen omfatter budgetområdet vedr. indkomstoverførsler som f.eks., arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, førtidspension, sygedagpenge samt arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt

Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt På Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område er der i alt opstillet tre kvantificerbare mål

Læs mere

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet UDKAST Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet I medfør af 554 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.ansvaret for og styringen af den

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Forsikrede ledige

Job- og personprofil for leder af Forsikrede ledige Job- og personprofil for leder af Forsikrede ledige Jobcenter Horsens søger pr. 1. marts 2017 en leder til afdelingen Forsikrede ledige. Jobsøgende ledige og virksomheder skal opleve et Jobcenter Horsens,

Læs mere

Indledning Dette udvalgsnotat omhandler Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budgetområde 6.01 Forsørgelsesudgifter

Indledning Dette udvalgsnotat omhandler Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budgetområde 6.01 Forsørgelsesudgifter Indledning Dette udvalgsnotat omhandler Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budgetområde 6.01 Forsørgelsesudgifter og 6.02 Aktivitetstilbud. Beskrivelse af udvalgets budgetområder Nedenstående figur viser

Læs mere

Ledige og sygemeldte betjenes også i Ydelsesservice, der administrerer og udbetaler forsørgelsesydelser.

Ledige og sygemeldte betjenes også i Ydelsesservice, der administrerer og udbetaler forsørgelsesydelser. Bilag 2: Udvalgsafsnit Beskæftigelses- og Integrationsudvalget UDVALGSAFSNIT Overordnet opgavebeskrivelse for udvalget: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har ansvaret for den beskæftigelsesrettede

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Beskæftigelsesudvalget

Mødesagsfremstilling. Beskæftigelsesudvalget Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Beskæftigelsesudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 15-09-2009 Dato: 18-08-2009 Sag nr.: ØU 218 Sagsbehandler: Jakob Duvå Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Det Centrale Handicapråd og Center for Ligebehandling af Handicappede har med tak modtaget ovennævnte lovforslag til høring.

Det Centrale Handicapråd og Center for Ligebehandling af Handicappede har med tak modtaget ovennævnte lovforslag til høring. Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Offentlig Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K. København den 07-01-2005 J.nr.: 70-022 Lene Maj Pedersen Høringssvar vedrørende

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- INDSATSEN UDFORDRINGER + MULIGHEDER

BESKÆFTIGELSES- INDSATSEN UDFORDRINGER + MULIGHEDER BESKÆFTIGELSES- INDSATSEN UDFORDRINGER + MULIGHEDER Ulrik Petersen * September 2017 Dynamisk arbejdsmarked Stor offentlig sektor Arbejdsstyrken 2.700.000 75 % af 16 64 årige Jobåbninger pr år 800.000 Offentligt

Læs mere

Ishøj og Vallensbæk Kommuners Beskæftigelsesplan 2011

Ishøj og Vallensbæk Kommuners Beskæftigelsesplan 2011 Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

N OT AT. Arbejdsdeling mellem jobcentret og den ø v- rige kommunale forvaltning

N OT AT. Arbejdsdeling mellem jobcentret og den ø v- rige kommunale forvaltning N OT AT Arbejdsdeling mellem jobcentret og den ø v- rige kommunale forvaltning Dette notat erstatter det tidligere notat Arbejdsdeling mellem jobcentret og den øvrige kommunale forvaltning af februar 2006.

Læs mere

Job- og personprofil for leder af nyoprettet integrationsafdeling

Job- og personprofil for leder af nyoprettet integrationsafdeling Job- og personprofil for leder af nyoprettet integrationsafdeling Jobcenter Horsens søger pr. 1. marts 2017 en leder til nyoprettet integrationsafdeling. Integration af flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal løbende følge op på økonomien og kvartalvist indberette et forventet regnskab til Økonomiudvalget.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal løbende følge op på økonomien og kvartalvist indberette et forventet regnskab til Økonomiudvalget. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal løbende følge op på økonomien og kvartalvist indberette et forventet regnskab til Økonomiudvalget. INDSTILLING OG BESLUTNING Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. Ansvarligt udvalg Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Notat om konkurrenceudsættelse på beskæftigelsesområdet

Notat om konkurrenceudsættelse på beskæftigelsesområdet Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT Dato: 19-05-2008 Sagsnr.: 2008-61003 Dok.nr.: 2008-231848 Notat om konkurrenceudsættelse på beskæftigelsesområdet Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Læs mere

DECEMBER 2012 LIGESTILLING MELLEM KVINDER OG MÆND I KØBENHAVNS KOMMUNE

DECEMBER 2012 LIGESTILLING MELLEM KVINDER OG MÆND I KØBENHAVNS KOMMUNE DECEMBER 2012 LIGESTILLING MELLEM KVINDER OG MÆND I KØBENHAVNS KOMMUNE Baggrund for ligestillingspolitikken Københavns Kommune betragter mangfoldighed som et aktiv. Fremme af ligestilling med hensyn til

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

1. Bilag A: Kompetenceudviklingsbehov

1. Bilag A: Kompetenceudviklingsbehov Bilagstabeller 1. Bilag A: Kompetenceudviklings 1.1 sfordelte resultater Tabel 1.1: Kompetenceudviklingset, borger- og virksomhedsrettede opgaver, i intervaller, fordelt på regioner, pct. Faglige kompetencer

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 14. september Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 14. september Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 14. september 2011 Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Aarhus 1. Resume Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Aarhus indstilles her til byrådets godkendelse.

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere

Beskæftigelsesplan Læsø

Beskæftigelsesplan Læsø Beskæftigelsesplan Læsø 2017 Indhold Om Beskæftigelsesplan 2017... 2 Processen omkring beskæftigelsesplan 2017... 3 De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 3 Læsø Kommunes samlede strategi

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Formål Virksomhederne er en vigtig medspiller i beskæftigelsesindsatsen. Formålet med strategien er at sikre et professionelt service- og samarbejdsniveau,

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere