MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. KAP-H Styregruppe :00. Regionsgårdens mødelokale H6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. KAP-H Styregruppe 03-11-2015 09:00. Regionsgårdens mødelokale H6"

Transkript

1 BESLUTNINGER KAP-H styregruppe KAP-H Styregruppe MØDETIDSPUNKT :00 MØDESTED Regionsgårdens mødelokale H6 MEDLEMMER Else Hjortsø Jesper Lihn Karin Zimmer Marianne Puge Eva Branner Jesper Lundh Michel Kjeldsen Anette Sonne Nielsen Hanne Vig Flyger Udvalgsmedlem Udvalgsmedlem Udvalgsmedlem Udvalgsmedlem Side 1 af 23

2 INDHOLDSLISTE 1. Besøg fra DGE med en fremlæggelse af forslag til udvikling af DGE 2. Godkendelse af dagsorden 3. Porteføljestatus 4. Status økonomi 5. Orientering om proces- og tidsplan for evaluering og målretning af indsatser 6. Rapportering af midtvejsevaluering blandt specialepraksiskonsulenter og samarbejdspartnere 7. Beslutning om kompetenceudviklingsmodul for hospitals- og specialepraksiskonsulenter 8. Oplæg til evaluering af KAP-H 9. DGE s andel og finansiering af administrative lønninger 10. Beslutning om Aktivitetskatalog Orientering om national udrulning af telemedicin for borgere med KOL 12. Orientering om Kom godt i gang med dit kvalitetsudviklingsprojekt 13. Opfølgning på medicinseminar 14. Godkendelse af punkter til næste styregruppemøde 15. Evt. Side 2 af 23

3 1. BESØG FRA DGE MED EN FREMLÆGGELSE AF FORSLAG TIL UDVIKLING AF DGE ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at præsentationen tages til efterretning. SAGSFREMSTILLING Efteruddannelseskoordinator Hanne Hjortkjær Petersen er inviteret til styregruppemødet for at præsentere de tanker, DGE har gjort sig i forhold til at udvikle DGE. Baggrund På mødet den 25. august blev styregruppen orienteret om efteruddannelsesvejledernes udbytte af deltagelsen i EQuiP-konferencen (European Society for Quality and Safety in Family Practice) den april Konferencen inspirerede vejlederne til se på udviklingsmulighederne for blandt andet gruppelederfunktionen, og især den såkaldte skotske model med undervisningspakker har gjort indtryk. Siden hen har vejlederne haft besøg fra Skotland. Styregruppen tog orienteringen til efterretning og bemærkede, at de ville se frem til et oplæg. STYREGRUPPENS BESLUTNING Præsentationen blev taget til efterretning. Styregruppen bemærkede, at den skotske model er interessant. SAGSBEHANDLER Anette Sonne Nielsen Side 3 af 23

4 2. GODKENDELSE AF DAGSORDEN ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at dagsorordenen godkendes. STYREGRUPPENS BESLUTNING Dagsordenen blev godkendt. Det blev bemærket, at der var punkter til eventuelt. SAGSBEHANDLER Eva Branner Side 4 af 23

5 3. PORTEFØLJESTATUS ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at styregruppen tager status til efterretning. SAGSFREMSTILLING Vedlagt er porteføljestatus. Det første bilag er for KAP-H overordnet, hvorefter der følger status for hver indsats. Status for hver indsats starter med overblik over indsatsen. Læsning af overblikket kan springes over, såfremt man ikke har behov for at få opfrisket indsatsens indhold. STYREGRUPPENS BESLUTNING Status fra de respektive temaer blev taget til efterretning. Muligheden for at søge gruppemedlemmer til supervisions- og efteruddannelsesgrupper ønskes forbedret. Aktuelt skal der rettes en henvendelse til sekretariatet for at få en annonce på siden. Fremadrettet kommer der en platform for læger i efteruddannelsesgrupper og supervisionsordning, som vil kunne netop det, der efterlyses. Platformen testes i øjeblikket og vil være klar i starten af Al registrering, annoncering og evaluering vil foregå på den omtalte platform. Medicinteamet er kommet i mål med to af projekterne hhv. besøg hos nynedsatte og ikke tidligere besøgte. Disse to projekter afsluttes med en afrapportering på det næste styregruppemøde. SAGSBEHANDLER Eva Branner BILAGSFORTEGNELSE 1. 0_Porteføljestatus Projektforside og statusrapport 3 kv for DGE Projektforside og statusrapport 3 kv for tværsektorielt samarbejde Projektforside og statusrapport 3kv DDKM-understøttelsen Projektforside og statusrapport 3 kv. rationel medicin nynedsatte Projektforside og statusrapport 3 kv medicin ikke tidligere besøgte Projektforside og statusrapport 3 kv. medicin lægemiddelgrupper i fokus Tillægsstatus for medicinindsatsen 3 kv Statusrapport organisationskonsulent Projektforside og statusrapport 3 kv organisering Projektforside og statusrapport 3 kv tværgående AK indsats Projektforside og statusrapport 3 kv It og data Projektforside og statusrapport 3 kv patientsikkerhed Projektforside og statusrapport 3 kv Årskursusiledelseogpraksismanagement Side 5 af 23

6 4. STATUS ØKONOMI ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at styregruppen tager regnskabsstatus til efterretning. SAGSFREMSTILLING Her fremlægges regnskabsstatus for KAP-H for 3. kvartal 2015 samt forventet forbrug for hele Forbruget er fordelt på de fem finansieringskilder: Regionale midler, KEU-driftsbevilling, DGE, DDKM og Eksterne bevillinger. STYREGRUPPENS BESLUTNING Status for økonomi blev taget til efterretning. SAGSBEHANDLER Eva Branner BILAGSFORTEGNELSE 1. Bilag pkt 4 Kvartalsregnskab jan-sep 2015 og forventet forbrug Side 6 af 23

7 5. ORIENTERING OM PROCES- OG TIDSPLAN FOR EVALUERING OG MÅLRETNING AF INDSATSER ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at styregruppen tager orienteringen til efterretning. SAGSFREMSTILLING Denne orientering er for at give styregruppen et overblik over de igangværende processer, der tilsammen danner rammen om evaluering af KAP-H og målretning af kommende indsatser. Processerne (grønne) og deadlines (røde) er illustreret i bilaget. Elementerne er beskrevet nedenfor. Evaluering Der er planlagt flere aktiviteter, som samlet set udgør elementerne i den evaluering af KAP-H som jf. Aftale vedr. konsulentordningen for almen praksis i Region Hovedstaden af oktober 2012 skal gennemføres. Heri hedder det at: Konsulentordningen evalueres i 2015 af et af styregruppen udpeget paritetisk sammensat udvalg. KEU orienteres om metode og endelig evalueringsrapport. Der har været foretaget brugerevaluering af PraksisNyt og forløbsbeskrivelser. Styregruppen fik denne evaluering forelagt på styregruppemøde i august Der har været foretaget evalueringen af specialepraksiskonsulenternes funktioner, organisering og timetal. Denne evaluering forelægges styregruppen på dette styregruppemøde. Styregruppens forslag til evt. justering af organiseringen af konsulenter i det tværsektorielle samarbejde sendes i høring i faglig interessentgruppe og Forum for Tværsektorielt Samarbejde. Herefter tager styregruppen endeligt stilling til evt. justering på styregruppemøde i februar Der er desuden foretaget interviews i brugerpaneler. Ekstern evaluator er i gang med at bearbejde data, som de rapporterer til styregruppen på seminar i december Evalueringsdesign for undersøgelse af KAP-H som organisation og tilbud fra ekstern evaluator forelægges til styregruppens godkendelse på dette styregruppemøde. Evalueringsrapport fremlægges på styregruppemøde i april Aktiviteter under de forskellige indsatsområder i KAP-H opsamles løbende i statusrapporter, der rapporteres til styregruppen en gang i kvartalet. Herudover laver sekretariatet en årsberetning for KAP-H, som forelægges styregruppen i april Der indsamles løbende erfaringer i KAP-H i form af mini-evalueringer, der måler brugernes tilfredshed med arrangementer, som de har deltaget i. Ovenstående erfaring, samt supplerende spørgeskemaundersøgelse og interviews med nøglepersoner udgør den samlede evaluering af KAP-H. Fremadrettede indsatser På seminar for styregruppe og koordinatorteam i december 2015 drøfter styregruppen de overordnede prioriteringer i KAP-H. Som oplæg til seminaret indsamler koordinatorteam overblik over anbefalinger i praksisplan for almen praksis. Flere af anbefalingerne i praksisplanen kan sikkert umiddelbart understøttes ved mindre tilpasning af igangværende indsatser. Ud fra de overordnede prioriteringer giver teams i KAP-H deres bud på fremtidige indsatser i teams og på tværs af teams. Forslag til indsatser forelægges styregruppen i april Ud fra styregruppens valg af indsatser udarbejder teams projektbeskrivelser, der forelægges styregruppen til godkendelse i august Ud fra målopfyldelse og prioritering udfases nogle af de nuværende indsatser og nye indsatser Side 7 af 23

8 iværksættes. Opstart af nye indsatser er sat til november Dette kan dog ske løbende over F.eks. ses der på handleplan for medicinområdet allerede på seminar i december 2016, hvorfor justering af indsatser på dette område forventes at kunne iværksættes tidligere i Budgetter Der er godkendte budgetter for KAP-H til og med Budgetter for 2017 og 2018 fremlægges for styregruppen i april med hensyntagen til de overordnede prioriteringer i KAP-H og evt. anbefalede justeringer i KAP-H som følge af evalueringen. Konsulenter Konsulentkontrakterne løber som standard i 3 år. Da hovedparten af konsulenterne startede i efteråret 2013 udløber deres kontrakter i efteråret Med overblikket fra evalueringen og prioritering af fremtidige indsatser, kan der justeres i hvor mange konsulenter af hvilke typer, det vil være hensigtsmæssigt at have på de forskellige områder. Behovet for justering besluttes af styregruppen i april 2016 inden genbesættelse/rekruttering. Koordinatorteam afklarer evt. genbesættelse med konsulenter. Hvis begge parter ønsker at fortsætte, laves nye 3-årige kontrakter. Der hvor der bliver vakancer iværksættes rekruttering af konsulenter. Nye konsulenter / nye kontrakter starter umiddelbart i forlængelse af udløb af de tidligere kontrakter. STYREGRUPPENS BESLUTNING Styregruppen tog orienteringen og den forelagte tids- og procesplan til efterretning. Styregruppen bemærkede, at det var et ønske at se delevalueringerne i sammenhæng og få tid til at drøfte resultaterne. Styregruppen imødeser at kunne træffe beslutning om eventuelle justeringer af KAP-H ved et udvidet styregruppemøde i april Ved samme lejlighed forventer styregruppen at kunne tage stilling til evt. justering i konsulentsammensætningen. Nogle kontrakter skal kunne forlænges og samtidig skal der være mulighed for at konsulenter kan rokere og ønske sig andre funktioner. SAGSBEHANDLER Eva Branner BILAGSFORTEGNELSE 1. Bilag pkt 5 Tidsplan evaluering, indsatser, rekruttering 2015,2016 Side 8 af 23

9 6. RAPPORTERING AF MIDTVEJSEVALUERING BLANDT SPECIALEPRAKSISKONSULENTER OG SAMARBEJDSPARTNERE ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at styregruppen drøfter resultaterne af midtvejsevalueringen på baggrund af de to gennemførte spørgeskemaundersøgelser blandt henholdsvis specialepraksiskonsulenter og samarbejdsparter. 2. at styregruppen tager stilling til, hvordan midtvejsevalueringen forlægges Forum for Sundhedsplanlægning og Tværsektorielt Samarbejde (FST) og KAP-H s faglige interessentgruppe. SAGSFREMSTILLING På styregruppemødet den 25. august blev det besluttet at drøfte midtvejsevalueringen for derefter at sende den i høring hos Forum for Sundhedsplanlægning og Tværsektorielt Samarbejde (FST) og i KAP- H s faglige interessentgruppe. Efterfølgende vil styregruppen tage stilling til eventuelle justeringer. Styregruppen for KAP-H besluttede efter etableringen af KAP-H, at der skulle være en midtvejsevaluering af specialepraksiskonsulenternes funktioner, organisering og timetal efter halvandet år. Det blev således skrevet ind i konsulenternes kontrakt, at de kunne forvente en mulig justering efter ca. to år i funktionen. Flertallet af specialepraksiskonsulenterne har været i deres funktion i to år pr. 1. november Om spørgeskemaerne Der blev udarbejdet to spørgeskemaer, hvor hospitalspraksiskonsulenterne har været inddraget i udformningen af skemaerne. I spørgeskemaet til specialepraksiskonsulenterne er der spurgt ind til tilfredshed med timetal, organisering og konsulentrolle, og tilfredshed med samarbejdet internt og eksternt. Den administrative interessentgruppe i KAP-H blev hørt om fremgangsmåden i forhold til samarbejdspartnere (hospitaler og psykiatri), og der var udbredt stemning for et spørgeskema med ganske få spørgsmål, der primært skulle omhandle en vurdering af samarbejdet med konsulenterne. Begge spørgeskemaerne blev udsendt i maj/juni 2015 som et link, dvs. respondenter er anonyme, hvis de ikke selv skriver, hvor de arbejder. Ikke alle har fulgt opfordringen til at skrive, hvorfra svaret kommer. Hospitalerne og psykiatrien hjalp med at formidle linket til samarbejdsparterne. Blandt specialepraksiskonsulenterne var der 40 besvarelser, heraf 6 med dobbeltfunktioner). En enkelt funktion er ubesat og to har ikke svaret. Efter en påmindelsesmail udsendt i juni indkom i alt 90 (ud af mere end 100 mulige) besvarelser. En del af de 90 besvarelser er dog ufuldstændige, og der er besvarelser, der indgår i opgørelserne. Programmet Enalyzer er brugt til indsamling og behandling af data. Samlet set giver besvarelserne et øjebliksbillede blandt konsulenter og samarbejdspartnere efter halvandet år i ny ordning. Resultater i hovedpunkter for specialepraksiskonsulenterne 75 % er tilfredse/ meget tilfredse i deres konsulentrolle og 20 % oplever mindre tilfredshed i konsulentrollen. 80 % vurderer, at timerne passer til omfanget af opgaver. 95 % vurderer, at samarbejdet har fungeret tilfredsstillende/rigtig godt i ressortgruppen og i planområdet. 89 % vurderer, at samarbejdet med samarbejdspartnere (afdelinger/centre/direktioner) har fungeret tilfredsstillende/ rigtig godt. Resultater i hovedpunkter for samarbejdspartnere 89 % vurderer, at samarbejdet med konsulent fra KAP-H har fungeret tilfredsstillende/rigtig godt. 71 % vurderer, at konsulentens timer passer til omfanget af opgaver. Fritekstbesvarelserne I begge spørgeskemaer stilles der åbne spørgsmål med mulighed for fritekstbesvarelser, og mange har Side 9 af 23

10 benyttet sig af muligheden. Besvarelserne giver et indtryk af, hvad både konsulenter og samarbejdsparter lægger vægt på i samarbejdet, og hvad de savner. Respondenterne angiver nogenlunde samstemmigt, hvad der fungerer godt, og hvad der skal arbejdes på at forbedre. Områder til overvejelse Kommunikationsmulighederne til almen praksis opleves som begrænsede. Både konsulenter og samarbejdsparter efterlyser øget kontakt. Samarbejde om opgaver eller projekter fremhæves som noget, der fungerer godt, og flere efterlyser mere tværsektorielt samarbejde, fx audits. Faste møder og personlig kontakt er forudsætningen for at samarbejde og udrede eventuelle problemstillinger, det er både samarbejdsparter og konsulenter enige om. Konsulenterne ønsker sig mere tid til erfaringsudveksling og sparring. Fremadrettet Hospitalspraksiskonsulenterne har drøftet resultaterne og opfordrer styregruppen til at se på, om den aktuelle organisering understøtter den personlige kontakt og fremmødet på afdelingerne. Der er aktuelt betydelige udfordringer for de konsulenter, der er knyttet til flere matrikler. Hospitalerne angiver i midtvejsevalueringen, at de foretrækker en fast og kontinuerlig kontakt med en kendt konsulent. Det kan ikke alle steder imødekommes med den nuværende organisering. Hospitalspraksiskonsulenterne vurderer, at idéen med specialegrupperne (ressortområderne) er lykkedes, da de er velfungerende, og de har en repræsentant i SFR, men samtidig er det vanskeligt at skulle være til stede på flere matrikler. Fremover kunne det være en mulighed, at der på hvert hospital er én konsulent, som varetager kontakten mellem hospital og praksis. Derved får hospitalet i det daglige kun én konsulent at forholde sig til. Flere afdelinger har angivet, at de er i fusion og derfor ikke kan svare på spørgsmålene. Samtidig har enkelte andre angivet, er der er fundet en midlertidig løsning, som skal afløses af en permanent. Det foreslås at styregruppen drøfter, hvilke oplysninger der skal forelægges, for at den kan tage beslutning om evt. justering af organiseringen. Det foreslås også at styregruppen tager stilling til, på hvilken måde den ønsker, at hospitaler og psykiatri involveres i stillingtagen til hvilke funktioner, der skal ændres som følge af fusionerne. Sekretariatet er i gang med en kortlægning af konsulenternes samarbejdsparter, der kan give et mere detaljeret overblik, som vi ikke har haft tidligere. Endelig er det er relevant at se på: Om de eksisterende kommunikationsveje kan optimeres, eller om nye skal etableres. Om KAP-H endnu tydeligere kan kommunikere mulighederne for at tildele ekstra timer til specifikke og tværsektorielle opgaver. Om KAP-H kan understøtte specialepraksiskonsulenterne i deres konsulentrolle, fx ved at facilitere erfaringsudveksling. Sidstnævnte kunne ske ved afholdelse af en konsulentdag for netop disse konsulenter (jf. næste punkt). Samlet set efterlader midtvejsevalueringen et billede af udbredt tilfredshed blandt konsulenter og samarbejdsparter, men at der også er plads til forbedringer. Overvejelserne kan være, om der skal gennemføres mindre justeringer i organisering, funktioner og timetal på baggrund af det materiale som foreligger, eller om en større omorganisering skal afvente evalueringen af KAP-H, og således blive afstemt med de nye kontrakter, der skal indgås med konsulenterne i Besluttes der mindre justeringer i starten af 2016, vil der formentlig igen skulle justeres yderligere i forbindelse med indgåelse af ny kontraktperiode. Begge midtvejsevalueringer er sammenfattet i hver sit dokument og vedlagt som bilag. STYREGRUPPENS BESLUTNING Styregruppen drøftede midtvejsevalueringens resultater og besluttede at denne delevaluering på linje med andre delevalueringer indgår i en helhedsvurdering i foråret Styregruppen bemærkede, at to konsulenter ikke havde besvaret spørgeskemaet. Af tekniske årsager har disse ikke kunnet identificeres, Side 10 af 23

11 og der blev derfor ikke udsendt en påmindelse. Styregruppen ønsker at Forum for Sundhedsplanlægning og Tværsektorielt Samarbejde bliver orienteret om midtvejsevalueringen og får mulighed for at kommentere resultaterne. Det samme gælder KAP-H's faglige interessentgruppe. Det er muligt for KAP-H at orientere om resultaterne internt, men det skal i den forbindelse understreges, at styregruppen ikke ønsker at tage nogle konsekvenser af midtvejsevalueringen aktuelt. Midtvejsevalueringen kommer til at indgå i en samlet helhedsvurdering. SAGSBEHANDLER Anette Sonne Nielsen BILAGSFORTEGNELSE 1. Bilag A pkt Midtvejsevaluering samarbejdsparter 2. Bilag B pkt Midtvejsvaluering for SPK Side 11 af 23

12 7. BESLUTNING OM KOMPETENCEUDVIKLINGSMODUL FOR HOSPITALS- OG SPECIALEPRAKSISKONSULENTER ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at styregruppen godkender udgift på kr ,- til et kompetenceudviklingsmodul for hospitals- og specialepraksiskonsulenter SAGSFREMSTILLING På baggrund af midtvejsevalueringen (jf. pkt. 6) blandt specialepraksiskonsulenter og samarbejdspartnere foreslår hospitalspraksiskonsulenterne, at der bliver en halv kompetenceudviklingsdag i januar Den halve dag skal imødekomme et behov for fælles erfaringsudveksling og sparring om konsulentopgaver i det tværsektorielle samarbejde. Baggrund Øvrige konsulenter i KAP-H har haft mulighed for kompetenceudvikling, og qua deres højere timetal i kontrakterne har de deltaget i kompetenceudvikling uden ekstra honorering. Specialepraksiskonsulenterne er anderledes stillet med få timer og har ikke tidligere fået tilbudt almen kompetenceudvikling. Et fælles kompetenceudviklingsmodul for hospitals- og specialepraksiskonsulenter skal gennemføres, fordi der er brug for en ensartethed i tilgangen til at være konsulent og en vis samstemmighed i varetagelsen af opgaverne. Midtvejsevalueringen har peget på, at konsulenterne kan understøttes bedre i deres kerneopgaver, hvilket modulet tager udgangspunkt i. Udkast til program Hospitalspraksiskonsulenterne har udarbejdet et udkast til program, der indeholder basis elementer i de fælles konsulentopgaver inden for det tværsektorielle samarbejde (jf. vedlagte bilag). Både styregruppemedlemmer og samarbejdsparter inviteres til at indlede eftermiddagen. Dernæst sættes fokus på: Mødeafholdelse og referater (om det gode kontinuerlige samarbejde) Samarbejdet om og gennemførelsen af audits Kommunikationen via PraksisNyt og Lokalnyheder Arbejdet med at opdatere forløbsbeskrivelser Arbejdet med at forbedre henvisninger og epikriser Forslag til finansiering Et halvdagsmøde i tidsrummet kl ønskes afholdt i Charlottehaven den 11. januar Honorar til konsulenterne vil beløbe sig til 4 t. á kr. 896 (konsulenttakst). Hvis næsten alle deltager bliver det 45 x kr = kr Udgiften til konsulenternes ekstra honorar forslås dækket af afsatte midler i KAP- H s post til ad hoc-projekter. Udgifter til lokale og forplejning indgår i KAP-H s budget til afholdelse af kompetenceudvikling for konsulenter. STYREGRUPPENS BESLUTNING Den væsentligste bevæggrund for et halvdagsmøde er, at der ikke tidligere har været en fælles indføring i de opgaver hospitals- og specialepraksiskonsulenter varetager. Midtvejsevaleuringen har bekræftet et ønske blandt konsulenterne om mere sparring og udveksling om opgaver. Til programmet blev det bemærket, at i stedet for styregruppemedlemmer kunne en eller flere praktiserende læger inviteres til en dialog om ønsker til samarbejdet med konsulenterne. Med disse kommentarer blev indstilling vedtaget. SAGSBEHANDLER Anette Sonne Nielsen BILAGSFORTEGNELSE 1. Bilag pkt SPK-HPK møde d program Side 12 af 23

13 8. OPLÆG TIL EVALUERING AF KAP-H ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at styregruppen godkender, at KAP-H accepterer tilbud på evaluering af KAP-H fra Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse. SAGSFREMSTILLING Styregruppen godkendte på mødet den 25. august 2015 overordnede elementer i en evaluering af KAP- H. Med dette punkt præsenteres styregruppen for design og budget for evalueringen i tilbud fra Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på evaluering af KAP-H. Det anbefales, at styregruppen godkender tilbud fra Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse. Undersøgelsens design og metode Evalueringen består af to dele: en brugerundersøgelse i form af en spørgeskemaundersøgelse blandt samtlige praktiserende læger i regionen og en organisationsanalyse i form af interviews med interessenter og nøglepersoner i KAP-H. Brugerundersøgelsen skal afdække, hvorvidt de praktiserende læger oplever, at KAP-H s tilbud tager udgangspunkt i deres behov og fokuserer på de emner, som betyder mest for almen praksis. Derudover undersøger den hvorvidt de praktiserende læger oplever, at KAP-H s tilbud bidrager til, at KAP-H realiserer de målsætninger, der er defineret i strategien Organisationsanalysen undersøger, i hvilken grad organiseringen af KAP-H opleves som hensigtsmæssig af KAP-H s styregruppe, sekretariat, koordinatorteam, projektledere og konsulenter, samt hvordan de mener, at organiseringen evt. kan optimeres. Den undersøger desuden, i hvilken grad KAP-H af ovennævnte interessenter opfattes som synlig, lydhør og fleksibel. Produkt Evalueringen vil give en række anbefalinger til, hvordan KAP-H kan optimere sine tilbud og sin organisering med henblik på at opfylde sine strategimålsætninger og ønsker fra brugerne. Brugerpaneler med praktiserende læger Forud for de to ovennævnte undersøgelser er der gennemført en brugerundersøgelse i form af fokusgruppeinterview med praktiserende læger (godkendt af styregruppen i maj 2015). Resultaterne af disse fokusgruppeinterviews/brugerpaneler bidrager med input til udarbejdelse af spørgeskema og interviewguide til evalueringen. Resultaterne af fokusgruppeinterviews præsenteres for styregruppen ved seminaret med koordinatorteamet d. 17. december Ved dette seminar præsenteres også udkast til spørgeskema til evalueringen. Inddragelse af evaluerende tiltag der allerede er i gang Evalueringen inddrager en række supplerende data, som KAP-H har produceret. Disse data vil indgå i analysen i det omfang, det er relevant. Disse data er: Evaluering af specialepraksiskonsulenternes funktioner, organisering og timetal Brugerundersøgelse af PraksisNyt og forløbsbeskrivelser Løbende statusrapporter for hvert af temaerne/indsatsområderne til styregruppen Løbende mini-evalueringer/tilfredshedsundersøgelser af de enkelte arrangementer Tidsplan og opgavefordeling Hvis styregruppen godkender tilbud fra Enheden for Evaluering og Brugerinddragelse, skal tilbuddet yderligere præsenteres for og godkendes af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget på næstkommende møde d. 18. november. Herefter vil evaluator udarbejde udkast til spørgeskema, som præsenteres for styregruppe og koordinatorteam d. 17. december og efterfølgende valideres blandt praktiserende læger. Tidsplan og opgavefordeling fremgår af tilbudsmaterialet, jf. oversigt s. 5. Budget Side 13 af 23

14 Evalueringstilbuddet er på kr. Jf. tilbudsmaterialet s. 7. Hertil kommer honorering af konsulenter, der deltager i interviews ca kr. I den allerede indgåede aftale om brugerundersøgelse via brugerpaneler forbruges kr., samt kr. til honorering af interviewpersoner. Dvs. at evalueringsudgifterne i alt beløber sig til kr. I KAP-H blev der oprindeligt afsat i alt kr. til evaluering ( kr. i hhv. budget 2015 og 2016). STYREGRUPPENS BESLUTNING Styregruppen godkendte tilbuddet fra Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse. Styregruppen anbefaler således Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget at godkende den samlede plan for evaluering af KAP-H. SAGSBEHANDLER Hanne Vig Flyger BILAGSFORTEGNELSE 1. Bilag pkt. 8 Evalueringstilbud_KAP-H_ Side 14 af 23

15 9. DGE S ANDEL OG FINANSIERING AF ADMINISTRATIVE LØNNINGER ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at styregruppen beslutter, at fordelingsnøglen vedr. DGE for 2016 justeres til sekretær 100%, økonomimedarbejder 40% og AC-medarbejder 0%. Dvs. en reduktion af DGE s andel af administrative lønninger med ca kr/år. 2. at styregruppen tager stilling til finansiering for 2016 af den del af økonomimedarbejderens opgaver, der vedrører DGE. Dvs. 40% svarende til ca kr/år. a. at styregruppen anbefaler, at KEU ansøges om beløbet b. at styregruppen beslutter en finansiering over de regionale midler afsat til KAP-H SAGSFREMSTILLING DGE efteruddannelseskoordinator Hanne Hjortkjær Petersen har rejst spørgsmål om, hvor meget af de administrative lønninger der skal betales af de overenskomstafsatte midler til DGE. I forbindelse med opstart af KAP-H i 2013 blev der lavet en fordelingsnøgle på de administrative lønninger mellem de forskellige finansieringskilder. For de administrative ressourcer, der blev sat af til DGE, har den akademiske medarbejder brugt mindre tid på DGE, mens sekretæren har brugt mere tid. Forskydningen blev skønnet at udligne hinanden. Efter start af ny DGE-sekretær er det nu muligt at friholde den akademiske medarbejder til andre opgaver. Der er desuden lavet en ny vurdering af økonomimedarbejderens opgavefordeling, der taler for en justering af fordelingsnøglen. Sekretariatet foreslår derfor, at fordelingsnøglen for DGE justeres: Fordelingsnøgle Nuværende Foreslået Sekretær 54% 100% Økonomimedarbejder 68% 40% AC-medarbejder 25% 0% Den resterende del af finansieringen af medarbejderne sker via regionale midler afsat til KAP-H og bevilling fra KEU. Ved den foreslåede justering reduceres DGE s andel af administrative lønninger med ca kr/år. DGE finansieres af overenskomstafsatte midler (se tekstboks). Det overordnede budget ser således ud: Budget 2015 Administrative lønninger Konsulenthonorarer Aktiviteter mm I alt Bevilling Forventet resultat Overført fra I øjeblikket er der et overforbrug, der finansieres af de opsparede midler i DGE. Primo 2015 var de opsparede midler kr Med det nuværende forbrug vil de opsparede midler være forbrugt ved udgangen af Det vil ikke være muligt at reducere tilstrækkeligt i budgettet, for at få det til at balancere, uden at det vil påvirke aktivitetsniveauet. Der er således risiko for, ikke at kunne fastholde vejlederordningen og gruppelederaktiviteterne, så kapaciteten som minimum fastholdes, som Protokollatet foreskriver (se tekstboks). Side 15 af 23

16 Foruden de overenskomstafsatte midler, finansierer KEU de honorarer, som grupperne modtager. KEU har før KAP-H s dannelse bevilget et beløb til administration af grupperne. Det er administration af grupperne og håndtering af fakturaer fra grupperne, der tager økonomimedarbejderens tid. Det kan tale for, at KEU bevilger et beløb til administration af grupperne. Sekretariatet foreslår derfor, at den del af økonomimedarbejderens opgaver der vedrører DGE, enten søges finansieret af en KEU-bevilling eller over regionale midler afsat til KAP-H. Med ovenstående justering af fordelingsnøglen vil der være tale om ca kr/år. Finansiering over regionale midler afsat til KAP-H vil være mulig såfremt uforbrugte midler i KAP-H overføres til Det foreslås, at der i første omgang tages beslutning for I forbindelse med budgetlægning for 2017 og frem kan der lægges op til en længerevarende løsning, samt en evt. revurdering af fordelingsnøglen. De opsparede midler i DGE vil kunne komme til gavn på en række områder. Vedlagt har DGE efteruddannelseskoordinatoren listet idéer til udvikling af DGE. Overenskomst om almen praksis Midler til de regionale kvalitets-og efteruddannelsesudvalg, stk. 1: S.105: Regionerne afsætter en pulje 8,30 kr. pr. gruppe 1 sikret til lokal anvendelse til kvalitetsudvikling og efteruddannelse. Kr. 1,36 heraf afsættes særskilt til den Decentrale Gruppebaserede Efteruddannelsesordning, jf bilag 11 protokollat af 16.juni 2008 om organisering af den Decentrale Gruppebaserede Efteruddannelsesordning, DGE. Midlerne afsættes til løn til vejlederne inkl. koordinatortillæg, gruppelederaktiviteter samt udgifter til administration, kontorhold mv. Yderligere kr. 0,89 heraf afsættes til en udvidelse af ordningen med kvalitetskonsulenter til at understøtte og facilitere DDKM i almen praksis. Bilag 9: Protokollat om organisering af den decentrale gruppebaserede efteruddannelse (DGE) af : S.140: Det forudsættes, at midlerne, der overføres til regionerne, anvendes til DGE-området herunder fastholdelse af vejlederordningen og gruppelederaktiviteterne, så kapaciteten som minimum fastholdes STYREGRUPPENS BESLUTNING Indstilling 1. blev tiltrådt og det blev bemærket, at der er sket en omfordeling af ressourcer og opgaver internt, hvilket ikke medfører nogen form for reduktion af medarbejdere. Indstilling 2b. blev tiltrådt, idet regionale midler afsat til KAP-H (og ikke DGE-midler) dækker udgifter til økonomimedarbejder i Der er lagt budget for KAP-H til og med I forbindelse med budgetlægning for 2017 og frem skal der findes en mere permanent løsning. SAGSBEHANDLER Eva Branner BILAGSFORTEGNELSE 1. Bilag pkt 9 DGE ideer til udvikling Side 16 af 23

17 10. BESLUTNING OM AKTIVITETSKATALOG 2016 ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at styregruppen godkender udarbejdelsen af et aktivitetskatalog for første halvår af SAGSFREMSTILLING KAP-H udsendte i 2014 og i 2015 et trykt aktivitetskatalog til samtlige praktiserende læger i Region Hovedstaden. Kataloget indeholder information om KAP-H s arbejdsområder og aktiviteter. Synlighed er et vigtigt emne for KAP-H som relativ ny kvalitets- og efteruddannelsesorganisation. Evalueringen af KAP-H skal derfor også berøre kataloget, og evalueringen vil forhåbentlig kunne vise, om det er en god idé med et trykt katalog. På baggrund af tilbagemeldinger fra brugere som KAP-H er i kontakt med, ønsker sekretariatet at udarbejde et aktivitetskatalog for det første halvår af Kataloget skal markedsføres på Store Praksisdag den 28. januar 2016 og herefter sendes ud til praksis. Kataloget ønskes med samme layout for genkendelighedens skyld, men der skal justeres i tekst og billeder for at optimere brugerens overblik. Målet er et katalog på 28 sider mod de tidligere 48 sider. I denne udgave skal der i højere grad henvises til mere information, som kan læses på Kataloget har sammen med Store Praksisdag og standen på Lægedage været KAP-H s væsentligste fremstød for synlighed, og sekretariatet vurderer, at tiden endnu ikke er inde til kun at have elektroniske udgaver af markedsføringsmateriale. Vores brugere er mangfoldige, og der er stadig mange, der sætter pris på at få materialer i hånden. KAP-H s årsberetning 2014 findes kun elektronisk og opnåede desværre ikke mange visninger, da den blev lanceret i juni Udgiften for kataloget i 2016 er estimeret til kr (ekskl. moms). Kataloget i 2015 kostede kr (ekskl. moms). Udgiften dækkes af budget til markedsføring. STYREGRUPPENS BESLUTNING Styregruppen godkendte indstillingen om et aktivitetskatalog for første halvdel af Kataloget imødekommer et behov for at formidle om aktiviteter til brugere og interessenter ved Store Praksisdag og andre møder. Derudover er der fortsat behov for at formidle direkte til praksis. Der er taget en principiel beslutning i Regionen Hovedstaden om ikke at udsende trykt materiale til praksis. Udgifter til katalog og forsendelse dækkes af KEU-finansierede midler til KAP-H. SAGSBEHANDLER Anette Sonne Nielsen Side 17 af 23

18 11. ORIENTERING OM NATIONAL UDRULNING AF TELEMEDICIN FOR BORGERE MED KOL ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at styregruppen tager orienteringen til efterretning. SAGSFREMSTILLING På sidste styregruppemøde i august blev styregruppen præsenteret for sag om tværsektoriel telesundhedsindsats til borgere med KOL og KAP-H s evt. rolle i implementeringen. Før en stillingtagen ønskede styregruppen en tydeligere præcisering af baggrund og organisering, herunder Region Hovedstadens og almen praksis rolle i projektet. Regeringen, KL og Danske Regioner har som led i Digitaliseringsstrategi for sundhedsvæsenet 2013 til 2017 og den nye fællesoffentlige Strategi for Digital Velfærd beskrevet et samlet nationalt program, og herunder udarbejdet en business case for national udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering af KOL patienter. Program og business case er udarbejdet i regi af Den nationale koordinationsgruppe for telemedicin, og bygger blandt andet på erfaringer fra gennemførelsen af de to storskalaprojekter hhv. TeleCare Nord og NetKOL under Klinisk Integreret Hjemmemonitorering (KIH). Med økonomiaftalen for 2016 mellem Regeringen, Danske Regioner og KL er der indgået aftale om at udbrede telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL i hele landet inden udgangen af På denne baggrund vil Region Hovedstaden skulle forberede sig på at implementere telemedicin til borgere med KOL i større skala, som et delprogram under det nationale program, og der skal initieres en proces med henblik på at beskrive regionens delprogram, herunder hvordan almen praksis, hospitalerne og kommunerne kan samarbejde om en storskalamodel for en sammenhængende telemedicinsk indsats til borgere med KOL. Delprogrammet vil, på linje med det nationale program, anvende de tværsektorielle erfaringer fra TeleCare Nord projektet. Baggrund TeleCare Nord projektet blev etableret i 2012 som et bredt samarbejde mellem kommuner, almen praksis og hospital, og såvel almen praksis som kommuner og regionen har været repræsenteret i projektets styregruppe og i styregruppens forretningsudvalg. Behandlingsansvaret i TeleCare Nord projektet har været delt mellem almen praksis og hospitalsambulatorierne med en overvægt af patienter, der følges i almen praksis. Organisatorisk set er TeleCare Nord projektet forankret i kommunerne, der står for den løbende overvågning og opfølgning for de borgere, hvor behandlingsansvaret ligger hos almen praksis. Når behandlingsansvaret overføres til ambulatoriet overtager ambulatoriet også ansvaret for at overvåge borgernes målinger. Der udestår aktuelt en offentliggørelse af projektets evaluering. Offentliggørelsen vil finde sted i forbindelse med en konference d. 18. november 2015, og detaljerne heri kendes derfor ikke endnu. NetKOL projektet blev ligeledes etableret i 2012 og har været et delprojekt under det tværregionale projekt, Klinisk Integreret Hjemmemonitorering (KIH), som var et samarbejde mellem Region Midt og Region Hovedstaden. Udover NetKOL, som omhandlede KOL-patienter, omfattede KIH projektet fire andre delprojektet vedr. hhv. gravide med og uden komplikationer, diabetes og tarmlidelser. For de tre projekter som blev drevet af Region Hovedstaden, herunder NetKOL, blev der etableret en regional styregruppe, hvori almen praksis deltog ved Peter Schultz-Larsen. I NetKOL projektet har deltagerne udelukkende været patienter, for hvem ambulatoriet har haft behandlingsansvaret, og populationen har derved haft en sværere sygdomsgrad end i TeleCare Nord Side 18 af 23

19 projektet. I NetKOL projektet deltog 7 kommuner, herunder Københavns Kommune. Projektet er aktuelt i et driftsmodningsforløb på hhv. Hvidovre, Amager, Herlev og Bispebjerg Hospital. I forlængelse af samarbejdet i NetKOL har Københavns Kommune og Region Hovedstaden siden 2014 arbejdet på at kunne initiere et pilotprojekt for - i god tid forud for en evt. national udbredelse af TeleCare Nords model for telemedicinsk hjemmemonitorering - at kunne indhøste erfaringer med denne model. Tanken var at afprøve modellen i samarbejde med 3-4 kommuner samt et antal lægepraksis og hospitaler. Som en del af dette forarbejde blev formandskabet for PLO Hovedstaden orienteret om det forestående arbejde. Aktuel status på udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL Region Hovedstaden nåede ikke at igangsætte ovennævnte pilotprojekt, førend det med Økonomiaftalen for 2016 blev aftalt, at der skal initieres en national udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL, der bygger på erfaringerne fra projektet TeleCare Nord. Aktuelt afventer Region Hovedstaden på resultaterne af evalueringen af TeleCare Nord og forventer herudover, at erfaringer fra det eksisterende projekt, indgår som element i hovedstadsregionens implementering af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Der er således hverken udarbejdet projektdokumenter eller taget stilling til organisering mv. STYREGRUPPENS BESLUTNING Styregruppen tog orienteringen til efterretning. Styregruppen imødeser en orientering fra regionen, når udrulning af det nationale telemedicinske projekt går i gang. SAGSBEHANDLER Hanne Vig Flyger Side 19 af 23

20 12. ORIENTERING OM KOM GODT I GANG MED DIT KVALITETSUDVIKLINGSPROJEKT ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at styregruppen tager orienteringen til efterretning. SAGSFREMSTILLING På styregruppemødet den 25. august blev det besluttet, at der skulle være en orientering fra Kom godt i gang med dit kvalitetsudviklingsprojekt. Projektet, der gennemføres af KAP-H, har en bevilling fra Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget på kr ,- i Projektet er et forsøg med 10 praksis, der i et halvt år arbejder med et kvalitetsudviklingsprojekt i egen praksis. Når projektet er afsluttet, er der et honorar på kr til hver praksis. Konceptet omfatter et opstarts- og afslutningsmøde samt selvstændigt arbejde i praksis derimellem. I den enkelte praksis gennemføres en PDSA-cirkel i løbet af det halve år. Elementerne i cirklen er Plan, Do, Study og Act (jf. forklaring nederst i sagen). PDSA-cirklen er en anerkendt og accepteret metode til kvalitetsudvikling i praksissektoren. Opstartsmødet blev afholdt den 24. september 2015 med 10 praksis inkl. uddannelseslæger og praksispersonale. Alle havde forberedt en projektidé og emnerne var: opfølgende/opsøgende hjemmebesøg, procedurer for diagnostik af urin og journalaudit. Praktiserende læge og lektor Thomas Drivsholm stod for en indføring i arbejdet med kvalitetsudvikling i egen klinik. Hjørnestenen i kvalitetsudviklingsarbejde er at tillære sig at arbejde i overensstemmelse med PDSAcirklen. Derudover hviler kvalitetsudvikling på ledelse, faglighed og kultur i den enkelte praksis. Afslutningsmødet den 7. januar 2016 samler op på deltagernes erfaringer inden for ledelse, faglighed og kultur. Det første forløb evalueres efter sidste undervisningsgang den 7. januar Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget har ønsket at se deltagerliste, hvilket bliver fremsendt til udvalget sammen med evalueringen. Aktuelt er der seks klinikker på venteliste til næste forløb. KAP-H forventer at søge Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget om at gennemføre endnu et hold efter samme koncept i PDSA-cirklen Plan: Et problem identificeres og en forandring (en test) i praksis planlægges Do: Testen gennemføres Study: Testen evalueres Act: Hvis forandringen virkede indarbejdes læringen fra testen i praksis, hertil anvendes en ny PDSA-cirkel. Hvis forandringen ikke virkede gennemgås PDSA-cirklen igen med en ny plan. STYREGRUPPENS BESLUTNING Styregruppen tog orienteringen til efterretning. SAGSBEHANDLER Anette Sonne Nielsen Side 20 af 23

21 13. OPFØLGNING PÅ MEDICINSEMINAR ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at styregruppen tager orienteringen til efterretning. SAGSFREMSTILLING Her gives en orientering som opfølgning på seminar mellem Klinisk Farmakologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital (KLFA) og KAP-H. Seminaret blev afholdt 9/ for at afklare organisering af medicinsamarbejdet. Efterfølgende er der udarbejdet en samarbejdsaftale mellem KLFA og KAP-H, samt et diagram over beslutningsgange i samarbejdet. Arbejdsgruppen har igangsat arbejdet med at udarbejde udkast til handleplan. Ledende overlæge fra KLFA, Hanne Rolighed vil deltage i en time af seminaret mellem KAP-H styregruppe og koordinatorteam den 17/12 for at drøfte den fremtidige medicinindsats. Forud for seminaret fremsendes udkast til handleplan for medicinindsatsen. STYREGRUPPENS BESLUTNING Styregruppen tog orienteringen til efterretning. SAGSBEHANDLER Eva Branner Side 21 af 23

22 14. GODKENDELSE AF PUNKTER TIL NÆSTE STYREGRUPPEMØDE ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at styregruppen godkender punkterne til næste styregruppemøde SAGSFREMSTILLING Oplæg til punkter til næste styregruppemøde er: Porteføljestatus Årsregnskab 2015 Beslutning om organisering af hospitals- og specialepraksiskonsulenter Beslutning om psykiatripraksisdag Opfølgning på seminar 17/ for styregruppe og koordinatorteam Møder i styregruppen 2016: Tirsdag den 9. februar Onsdag den 13. april (ændret mødedato) Torsdag den 18. august Torsdag den 27. oktober STYREGRUPPENS BESLUTNING Styregruppen godkendte punkterne med følgende ændringer: Punktet om hospitals- og specialepraksiskonsulenterne udgår. Punkt om afrapportering af to medicinprojekter tilføjes. SAGSBEHANDLER Eva Branner Side 22 af 23

23 15. EVT. VEDR. KRÆFTFORLØB Opfølgning på kræftforløb skal individualiseres på baggrund af evidensbaseret materiale. Arbejdet foregår centralt men bliver udsendt decentralt. Aftaler mellem Danske Regioner og PLO skal udarbejdes decentralt. Der er nedsat arbejdsgrupper, der skal komme med bud på faglige muligheder. Styregruppen ønsker at KAP-H præciserer over for de udpegede konsulenter, at opgaven er faglig, og at der ikke medfølger organisatorisk eller fagpolitisk ansvar. Regionen vil tilsvarende præcisere dette overfor arbejdsgruppernes opdragsgivere. UDPEGNINGER TIL ARBEJDSGRUPPER Styregruppen ønsker at udpegninger siden sidst bliver et fast punkt på dagsordenen. Desuden ønskes en oversigt over de samlede udpegninger til diverse råd, udvalg og arbejdsgrupper foretaget af KAP-H. KOMMUNIKATIONSVEJE E-boks ønskes forbeholdt administrativ post til klinikkerne, og derfor ønskes den fjernet fra oversigt over mulige kommunikationsveje til almen praksis. Det skal overvejes om man kan tilmelde sig Nyt om medicin fra Medicinfunktionen, idet nyheder om medicin er mere væsentlige end andre nyheder. BESLUTNINGER VIA MAIL Styregruppen ønsker at det vurderes, hvilke beslutninger der kan tages over mail. Dette drøftes på seminar i december. Side 23 af 23

24 Punkt nr. 3 - Porteføljestatus Bilag 1 - Side -1 af 3 Porteføljeoverblik rapport KAP-H Center for Sundhed Region Hovedstaden Kongens Vænge Hillerød Telefon: Mail: Status over overordnet styring af KAP-H Journal nr.: Dato: Strategisk styring Ressourcestyring Aktivitetsstyring Organisatorisk styring Overordnet styring af KAP-H OK OBS! FARE!! Status Strategisk styring Anbefalinger i praksisplanen for almen praksis gennemgås i øjeblikket mhp. at definere, hvilke anbefalinger KAP-H allerede understøtter og, hvor KAP-H kan understøtte med fremtidig indsats. Dette arbejde indgår som grundlag for styregruppens drøftelse af overordnede prioriteringer på seminar mellem styregruppe og koordinatorteam 17/ Koordinatorteam arbejder desuden på at liste andre potentielle fokusområder. PLO-Efteruddannelse arbejder fortsat med konkretisering af de vedtagne temaer for systematisk efteruddannelse. KAP-H (Hanne Hjortkjær Petersen) og en regionsmedarbejder (Heidi Mortensen) er som andre regioner involveret i processen. Den systematiske efteruddannelse skulle have været i gang 1. september Arbejdet er forsinket og systematisk efteruddannelseshonorarer forventes at kunne udbetales fra 1. januar DGE bliver i første omgang ikke godkendt som systematisk efteruddannelse. Ressourcestyring KAP-H regnskabsstatus for 3. kvartal 2015 aflægges på dette styregruppemøde. Michael Nixon starter i KAP-H sekretariat d. 1. januar Møde i KAP-H Styregruppe d

25 Punkt nr. 3 - Porteføljestatus Bilag 1 - Side -2 af 3 Studentermedhjælp Andres Milling har opsagt sin stilling. Stillingen søges genbesat hurtigst muligt. To specialepraksiskonsulenter har opsagt deres kontrakt.: Jannie Sørensen, Specialepraksiskonsulent i planområde Midt (geriatri, reumatologi og rygkirurgi) Paw Bjørn Jensen, Specialepraksiskonsulent i planområde Byen (præhsopital, akutmodtagelse, CVI og ortopædkirurgi). Rekruttering til genbesættelse af funktionerne er i gang. Der har i en længere periode været vakancer i organiseringsteamet. Efter at der er indgået aftale med Københavns Kommune om 10 roadshows vedrørende den ældre patient, søges der to konsulenter pr. 1. januar Afløseren til den ledige funktion som specialekonsulent inden for psykiatrien ved PC Amager er endnu ikke fundet og opslaget er fortsat aktivt. Aktivitetsstyring Aktiviteterne afrapporteres i vedlagte statusrapporter. Organisatorisk styring Seminar mellem Klinisk Farmakologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital og KAP-H har været afholdt 9/ for at afklare organisering af medicinsamarbejdet. Opfølgning på seminaret er på som orientering på dette styregruppemøde. Siden sidste styregruppemøde har der været afholdt møde i faglig interessentgruppe 3/ Kommende mødedato i den faglige interessentgruppe er 10/ Projektlederne var samlet d. 8/10 for at definere områder, hvor der er brug for kompetenceudvikling. Herefter bliver der udvalgt nogle fokusområder, som projektlederne vil få kompetenceudviklet af på kommende projektledermoduler. 2 Møde i KAP-H Styregruppe d

26 Punkt nr. 3 - Porteføljestatus Bilag 1 - Side -3 af 3 Projekt- og indsatsoverblik Følgende signaler anvendes til statusangivelse om hvorvidt projektet følger projektplanen: OK OBS! FARE!! Projekt- og indsatsoverblik Styregruppe prioritering Strategisk vigtighed Projekt/indsats Økonomi Målsætninger Tidsplan Risici 2 2 DGE 2 1 Tværsektorielt samarbejde DDKM 2 2 Rationel medicinanvendelse hos nynedsatte 2 2 Rationel medicinanvendelse hos ikke-besøgte 2 2 Lægemiddelgrupper i fokus Organisationskonsulent 1 1 Organisering 2 2 Tværgående AKindsats 2 1 It 2 1 Patientsikkerhed 3 2 Årskurser i ledelse Kommentarer til OBS-punkter findes i de enkelte projekters/indsatser statusrapporter. 3 Møde i KAP-H Styregruppe d

27 Punkt nr. 3 - Porteføljestatus Bilag 2 - Side -1 af 2 Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden Journal nr: Projektoverblik: Decentral Gruppebaseret Efteruddannelse (DGE) Sekretær: Pernille Schmidt-Andersen Efteruddannelseskoordinator: Hanne Hjortkjær Petersen Efteruddannelsesvejledere: Anne Højte, Arne Hantho, Mads Klem Thomsen, Peter Gram Arildskov, Trine Juhler Formål Decentral Gruppebaseret Efteruddannelse arbejder for at tilvejebringe efteruddannelse og netværksdannelse blandt regionens læger gennem efteruddannelsesgrupper og en supervisionsordning. Når lægerne organiserer sig i grupper, bliver der skabt et godt læringsmiljø og mulighed for social netværksdannelse. Ofte er grupperne lokale, så der foruden skabes nære samarbejdsrelationer. I DGE bliver der arbejdet for udviklingen af og tilslutningen til DGE. Det er også et mål, at DGE bliver brugt af de andre indsatser i KAP-H. Handleplan DGE udvikler og formidler undervisningstilbud til grupperne og er behjælpelig med vejledning og sparring i forhold til emner om efteruddannelse, som vedrører den enkelte læge og dennes praksis. Dette sker ved faste arrangementer tilrettelagt af DGE: - I slutningen af februar arrangeres møde for nynedsatte læger. Mødet er introduktion til efteruddannelsesordningen inkl. mulighed for gruppedannelse. Derudover introduceres nynedsatte for de regionale tilbud om konsulenthjælp og bistand ved kvalitetsudvikling i klinikkerne. - To gange årligt inviteres gruppeledere af efteruddannelses- og supervisionsgrupperne til træf med fagligt og socialt indhold. Det første træf er minigruppeledertræf, som afholdes som et halvdagsarrangement i maj måned, og det andet er gruppeledertræf over to dage, som afholdes i oktober måned. - Alle efteruddannelsesgrupper har en vejleder og nye grupper modtager besøg af deres vejleder. - DGE-teamet medvirker i tilrettelæggelsen af Store Praksisdag, indgår i DDKM-teamet og i andre indsatser efter behov. - DGE-sekretariatet servicerer grupperne med relevante informationer og vejledninger om refusion, registrering, evaluering mm. - Diverse tilbud til grupper udvikles løbende og annonceres via sundhed.dk. - Gruppernes egne evalueringer er tilgængelige på sundhed.dk og kan bruges som inspiration i tilrettelæggelsen af gruppernes aktiviteter. - DGE afprøver løbende nye tiltag. Aktuelt er der tilbud om gruppedannelse (juniorgrupper) for de læger, der er på vej til at blive speciallæger i almen praksis. Et kommende tiltag vil være at facilitere gruppedannelse for de læger, der ønsker at skifte/søge en ny efteruddannelsesog/eller supervisionsgruppe. - DGE medvirker i et nationalt samarbejde om udviklingen af systematisk efteruddannelse. Effektmål (2016) Møde i KAP-H Styregruppe d

28 Punkt nr. 3 - Porteføljestatus Bilag 2 - Side -2 af 2 At 10 % flere af regionens læger organiserer sig i en gruppe eller benytter sig af supervisionsordningen. At 80 % af deltagerne ved møderne for nynedsatte læger finder indholdet relevant. At alle deltagere ved møderne for nynedsatte bliver organiseret i en efteruddannelses- og/eller supervisionsgruppe, hvis de ønsker det. Sammenhæng med øvrige KAP-H-indsatser DGE bidrager til de øvrige indsatser i KAP-H (DDKM, Store Praksisdag m.fl.) ved at bistå med pædagogisk vejledning og rådgivning. DGE er en platform for de øvrige indsatsområder, dvs. at indsatser i KAP-H på en lang række områder kan målrettes DGE-grupperne. Efteruddannelsesvejlederne står også til rådighed med hjælp i denne henseende. I forbindelse med mødet for nynedsatte læger bliver de respektive indsatser indbudt til at medvirke i Markedspladsen. Status for tredje kvartal i 2015 Status Styringsparametre OK OBS! FARE!! Projektøkonomi Målsætninger/succeskriterier Tidsplan Risici Konkret projektoverblik: - Projektøkonomi: Ingen bemærkninger. - Målsætninger: Ingen bemærkninger. - Tidsplan: Ingen bemærkninger. - Risici (særlige udfordringer): På grund af omlægning af DGE s økonomi, hvor man bruger DGE-formuen til administrationsudgifter, vil DGE mangle finansiering om to år. Det er et problem for en central og ekspanderende indsats. Væsentlige aktiviteter i tredje kvartal: o Deltagelse i nationalt møde om systematisk efteruddannelse o Udvikling af KIS (database til gruppernes registrering af aktiviteter og økonomi) o Afholdelse af nationalt vejledertræf den september o Deltagelse i DDKM-teamet Væsentlige aktiviteter i fjerde kvartal: o Afholdelse af gruppeledertræf den oktober o Revision/opdatering af pjecer, websider mm. o Opstart af KIS efter gruppeledertræf o Udvikling af nye tilbud til DGE-grupper o Fortsat deltagelse i DDKM-teamet o Fortsat deltagelse i nationalt samarbejde om udvikling af systematisk efteruddannelse o Deltagelse i arbejdsgruppen, der planlægger Store Praksisdag. 2 Møde i KAP-H Styregruppe d

29 Punkt nr. 3 - Porteføljestatus Bilag 3 - Side -1 af 3 Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden Journal nr: Projektoverblik: Tværsektorielt samarbejde Administrativ projektleder: Anette Sonne Nielsen Faglige projektledere: Bjørn Perrild, Jonas Meile, Kim Lybeck Sørensen, Kirsten Sander, Lars Larsen, Lars Rytter, Niels Jacob Nielsen, Stig Sonne-Larsen og Thomas Saxild Konsulenter: Andreas Højring, Anette Denker, Annette Randløv, Belén Redal-Baigorri, Birgitte Bibow, Bodil Johnsen, Christian Ivar Müller, Christina Hundrup, Christina Thein, Helle Vestergaard Middelfart, Henrik Malling Pedersen, Henrik Nathansen, Jan Værnet, Jens Drejer, Jørgen Steen Andersen, Karin Stausholm, Kasper Hvid, Kristian Arendrup, Lars J. Hansen, Lars Rytter, Lene Flachs, Lisbeth Boss, Marike Nicolaisen Møller, Nhat Ngo, Niels Dreisler, Niels Erik Møller, Nikolaj Askjær, Peder Christian Reistad, Peter Gram Arildskov, Peter Haugaard, Peter Søttrup, Peter Winge, Rikke Hjorth Westh, Stig Bille Hansen, Stig Sonne-Larsen, Susanne de Lony, Thomas Gorlen, Thomas Saxild, Vibeke Hlin Vestereng Formål Den tværsektorielle indsats arbejder for patientforløb af høj kvalitet på tværs af sektorer. Konsulenterne bidrager til udredning og identifikation af problemstillinger i sektorskiftet, og agerer som brobyggere og formidlere af informationer mellem almen praksis, hospitaler og psykiatriske centre. Handleplan Konsulenterne er organiseret på en måde, hvor de arbejder sammen planområde vis og inden for samme speciale på tværs af planområder. De skal koordinere både det lokale og det tværgående arbejde. Opgaverne under indsatsen fordrer et kontinuerligt og fremadrettet samarbejde, der handler om at: - Afklare arbejdsgange og have løbende kontakt til direktioner/afdelinger/psykiatriske centre - Arbejde med sikker ansvarsoverdragelse i sektorskiftet (arbejdsgruppe er nedsat) - Arbejde med at forbedre kvaliteten af henvisninger fra almen praksis (arbejdsgruppe er nedsat) - Arbejde med at forenkle og forbedre kvaliteten af epikriser (inkl. At se på epikriser for patienter i sikringsgruppe-2) - Igangsætte audits (lokalt og i nogle tilfælde på tværs af planområder) og formidle resultaterne - Igangsætte opdateringer af forløbsbeskrivelser og igangsætte udarbejdelsen af nye samt formidle at dette arbejde foregår og med hvilket formål - Medvirke ved temamøder (fx roadshows men også andre typer aktiviteter). I bliver der et fokus på palliation og rehabilitering - Medvirke ved implementering af fælles medicinkort (FMK) og korrespondancemeddelelser (KM) - Medvirke ved tværsektorielle aktiviteter, udviklings- og forskningsprojekter, som har tværsektoriel vigtighed, og hvor der er brug for bidrag fra almen praksis (fx Collabri) Møde i KAP-H Styregruppe d

30 Punkt nr. 3 - Porteføljestatus Bilag 3 - Side -2 af 3 - Medvirke ved midtvejsevaluering af specialepraksiskonsulenternes funktion, organisering og timetal - Fortsat arbejde for at lette almen praksis adgang til relevante diagnostiske metoder (fx billeddiagnostik) - Arrangere gå hjem-møder i samarbejde med hospitalerne og psykiatrien, hvor den gensidige dialog er prioriteret - Udvikle og forbedre nyhedsbrevet PraksisNyt, herunder at gennemføre evaluering blandt brugere Effektmål (2016) Den tværsektorielle indsats skal have effekt på kvaliteten i det samlede sundhedsvæsen, herunder en øget tilfredshed blandt sundhedsvæsnets aktører i samarbejdet om patienterne og en øget patientoplevet kvalitet. I psykiatrisamarbejdet er der særligt fokus på problemstillinger i forhold til visitationen. Eksisterende forløbsbeskrivelser opdateres hvert andet år. 75 % af brugerne læser og finder informationerne i PraksisNyt relevante og vedkommende. Den tværsektorielle indsats skal bidrage til øget samarbejde konsulenterne imellem, og således medvirke i tværgående initiativer. Sammenhæng med øvrige KAP-H-indsatser Den faglige redaktør er en tæt samarbejdspart for konsulenterne i hospitals- og psykiatrisamarbejdet, da det er en fælles opgave at udarbejde forløbsbeskrivelser og nyheder til PraksisNyt. Der er etableret samarbejder med øvrige konsulentteams (patientsikkerhed, medicin, DDKM, it og data) om FMK, KM og diverse temamøder. Status for første kvartal 2015 Status Styringsparametre OK OBS! FARE!! Projektøkonomi Målsætninger/succeskriterier Tidsplan Risici Konkret projektoverblik: - Projektøkonomi: Ingen bemærkninger - Målsætninger: Fastsættelse af effektmål er stadig en udfordring, og der er ikke fundet nye mål - Tidsplan: Ingen bemærkninger - Risici: Ingen bemærkninger Væsentlige aktiviteter i tredje kvartal: o Gå hjem-møder: Møde i KAP-H Styregruppe d

31 Punkt nr. 3 - Porteføljestatus Bilag 3 - Side -3 af 3 Praksisdag Syd er afholdt den 14. september med deltagere Bispebjergdagen er afholdt den 1. oktober med deltagere Gentoftedagen er afholdt den 5. oktober med deltagere o Midtvejsevalueringen er gennemført og drøftet i HPK-kredsen o Brugerundersøgelsen af PraksisNyt og forløbsbeskrivelser er gennemført og efterfølgende forbedringer er gennemført o Der er udarbejdet tre nye forløbsbeskrivelser: Leverbetinget graviditetskløe Tuberkulose, aktiv og latent Arbejdsrelateret stress o Medvirket i tilrettelæggelsen af temamøder (roadshows) om palliation og medicin o Udarbejdet udkast til retningslinjer vedr. recepter o Hospitalspraksiskonsulenterne har afholdt årligt møde på Bornholm, arbejdsgrupper vedr.: audit, konsulentdag og konsulenthåndbog er nedsat o Specialepraksiskonsulenter i psykiatrien og psykiatripraksiskonsulenten indgår i forberedelse af efteruddannelsestilbud til praksis. Væsentlige aktiviteter i fjerde kvartal: o Store Rigshospitalets dag (gå hjem-møde) afholdes den 5. november o Forberedelse af konsulentdag og -håndbog o Forberedelse og gennemførelse af audits på pakkeforløb o Fortsat opdatering af forløbsbeskrivelser og enkelte nye er igangsat o Ramme for årsrapport for de enkelte specialegrupper udarbejdes o Årshjul for 2016 udarbejdes, evt. handleplan justeres. Møde i KAP-H Styregruppe d

32 Punkt nr. 3 - Porteføljestatus Bilag 4 - Side -1 af 2 Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden Journal nr: Projektoverblik: DDKM-understøttelse Administrativ projektleder: Hanne Vig Flyger Faglig projektleder: Mads Crandal og Rudi Slatanach Formål Formålet med KAP-H s DDKM indsats er løbende at yde bistand til implementeringen af DDKM i almen praksis. KAP-H har etableret et DDKM-team, som har fået til opgave at koordinere indsatsen for at understøtte klinikkernes proces for at opnå akkreditering. Derudover har DDKM-teamet til opgave, at opkvalificere KAP-H-konsulenter fra andre temaer til at understøtte akkreditering ved at sikre, at de får indsigt i standarderne og akkrediteringsprocessen i almen praksis. Handleplan DDKM-teamet i KAP-H vil løbende facilitere implementering af DDKM i de enkelte praksis og yde faglig sparring, forestå undervisning og formidle best practice ved regionale fyraftensmøder, oplæg i PLO-kommuner, DGE-grupper og til workshops og kurser for læger og klinikpersonale. I første omgang fokuseres på tilbud til klinikker i de kommuner, der skal akkrediteres i For at kunne hjælpe klinikkerne i Region Hovedstaden bedst muligt, kræver indsatsen, at der trækkes på alle de gode ressourcer i KAP-H. Derfor kommer vi til at arbejde sammen og på tværs af KAP-H for at kunne levere kvalificeret undervisning og hjælp til klinikkerne. I DDKM-teamet har vi fokuseret vores indsats i 3 trin, som i et kontinuum vil blive tilbudt klinikkerne: Kontakt til de udtrukne klinikker via møder i PLO-kommune med henblik på: Basal information om akkreditering Møde og undervisning af de praktiserende læger i PLO-kommune primo 2015 Udlevering af skriftligt materiale, som hjælp til processen Fyraftensmøder, hvor alle kan tilmelde sig uafhængigt af tidspunkt for akkreditering med henblik på generel information og vejledning. Konkrete indsatser og uddannelsestilbud: Workshop: Kom godt i gang med akkreditering; arbejd med én standard og få fem med hjem Workshop: Få akkreditering til at give mening - om ledelse af akkrediteringsprocessen Akut beredskab og hjertestop: Kursus for læger og praksispersonale Medicin: Undervisningstilbud ved individuelle klinikbesøg ved medicinkonsulenter Klinikbesøg til særligt udfordrede klinikker Formidling af DDKM nyheder og tilbud via sundhed.dk og PraksisNyt. Udarbejde diverse undervisningsmaterialer samt eksempler på retningslinjer og procedurer til de 16 standarder. Effektmål (2016) Minimum 80 % af de klinikker, som skal akkrediteres i 2016, har benyttet et eller flere tilbud om understøttelse af implementering af DDKM fra KAP-H. Møde i KAP-H Styregruppe d

33 Punkt nr. 3 - Porteføljestatus Bilag 4 - Side -2 af 2 Minimum 80 % af de klinikker, som har deltaget i KAP-H s tilbud om understøttelse af implementering af DDKM tilkendegiver, at det har hjulpet dem i akkrediteringsprocessen. Sammenhæng med øvrige KAP-H-indsatser DDKM-teamet varetager opkvalificering af KAP-H-konsulenter fra andre temaer til at understøtte akkreditering ved at sikre, at de får indsigt i standarderne og akkrediteringsprocessen i almen praksis. Konsulenter fra Organiseringsteamet (PUK-teamet) er med til at udvikle og afholde workshoppen: Kom godt i gang med akkreditering. PUK-teamet er ligeledes med til at udarbejde eksempler på retningslinjer for de 16 standarder. Konsulenter fra Medicinteamet tilbyder klinikbesøg med fokus på de klinikker, der skal akkrediteres i 2016 og understøttelse af de standarder, der relateres til medicinindsatsen. Status for tredje kvartal 2015 Status Styringsparametre OK OBS! FARE!! Projektøkonomi Målsætninger/succeskriterier Tidsplan Risici Konkret projektoverblik: - Projektøkonomi: Ingen bemærkninger - Målsætninger: Ingen bemærkninger - Tidsplan: Ingen bemærkninger - Risici (særlige udfordringer): Ingen bemærkninger Væsentlige aktiviteter i tredje kvartal: Afholdelse af workshop: Kom godt i gang med akkreditering Afholdelse af kursus i ledelse af akkrediteringsprocessen Afholdelse af kursus i akut beredskab og hjertestop Afholdelse af kursus i akkreditering for klinikpersonale (RIV-grupper) Udarbejdelse af eksempler retningslinjer for samtlige 16 standarder, nyheder og information om tilbud til sundhed.dk Planlægning af undervisningstilbud, workshops og involvering af konsulenter fra organiseringsteamet (PUK-teamet) i disse Udvikling at tilbud om udlån af genoplivningsdukker til klinikker og lægelaug/plo-kommuner Væsentlige aktiviteter i næste kvartal: Afholdelse af nye workshops: Kom godt i gang med akkreditering med PUK-teamet nu med alle 16 standarder Afholdelse af kurser i ledelse af akkrediteringsprocessen Fortsat tilbyde kursus i akut beredskab og hjertestop samt tilbyde udlån af træningsdukker Tilbud til klinikker, som endnu ikke er kommet i gang eller som er bagud Informationsmøder i Lægelaug/PLO-K, der skal akkrediteres i Møde i KAP-H Styregruppe d

34 Punkt nr. 3 - Porteføljestatus Bilag 5 - Side -1 af 2 Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden Journal nr: Projektoverblik: Rationel medicinanvendelse hos nynedsatte Administrativ projektleder: Hanne Vig Flyger (midlertidigt) Faglig projektleder: Janne Unkerskov og Jørgen Jensen Konsulent: Nikolaj Askjær, Torben Brøgger-Jensen, Lene Gerlach Jørgensen, Line Stormgaard Jepsen, Jan Børger, Frederik Tholstrup og Henrik Rømer Formål At øge viden og bevidsthed om rationel medicinanvendelse hos de nynedsatte, så de understøttes i at ordinere rationelt i overensstemmelse med gældende anbefalinger herunder at de undgår unødig ordination af problematiske lægemidler, samt kender og følger bl.a. Basislistens og antibiotikavejledningens anbefalinger. Endvidere kan der fokuseres på ordinationer af lægemidler, som den nynedsatte læge har arvet fra sin forgænger, som skønnes uhensigtsmæssige eller irrationelle. Handleplan For at nå ud til de nynedsatte tilbydes de alle praksisbesøg. Desuden deltager medicinteamet sammen med Medicinfunktionen på KAP-H s årlige møde for nynedsatte. Effektmål (2016) - 95 % nynedsatte er inden for deres 1. år i praksis blevet kontaktet (mail eller tlf.) med henblik på deltagelse i tilbud - 70 % nynedsatte har inden for deres 2. år i praksis deltaget i tilbud - Efter: 80 % fandt tilbud relevant - Efter: 80 % er tilfredse eller meget tilfredse med tilbud - Efter: 90 % af deltagerne, at de kender og følger basislistens anbefalinger - Efter: 70 %, har interesse for at deltage i et eller flere af KAP-H s øvrige tilbud Sammenhæng med øvrige KAP-H-indsatser Projektet markedsføres på DGE s dag for nynedsatte. Konsulenterne viderevisiterer de nynedsatte til øvrige relevante tilbud i KAP-H. Desuden kan konsulenterne inkorporere fokuspunkter fra øvrige indsatser, fx om UTH i forbindelse med medicinordinationer (patientsikkerhed), relevante datafangstrapporter (it), fokus på rationel medicinanvendelse ift. ældre patient og forløbsprogrammet for hjerte-karsygdomme (organisering). Status for tredje kvartal 2015 Status Styringsparametre OK OBS! FARE!! Projektøkonomi Målsætninger/succeskriterier Tidsplan Risici Møde i KAP-H Styregruppe d

35 Punkt nr. 3 - Porteføljestatus Bilag 5 - Side -2 af 2 Konkret projektoverblik: - Projektøkonomi: Ingen bemærkninger - Målsætninger: Ingen bemærkninger - Tidsplan: Ingen bemærkninger - Risici (særlige udfordringer): Medicinkonsulenterne har efterhånden besøgt langt de fleste nynedsatte i regionen, og nogle praksis har allerede fået tilbud om opfølgende besøg. Væsentlige aktiviteter i tredje kvartal: - Ud af de ved projektstart 196 nynedsatte/praksis med ændret lægerolle har medicinkonsulenterne kontaktet 174 praksis (svarende til 89 %), og været på besøg hos 119 praksis (svarende til 61 %). Medicinteamet er således på fin vej til at nå de to første succeskriterier for Væsentlige aktiviteter i næste kvartal: - Da langt de fleste nynedsatte nu har modtaget besøg fra en medicinkonsulent begynder konsulenterne at tilbyde opfølgende besøg. Møde i KAP-H Styregruppe d

36 Punkt nr. 3 - Porteføljestatus Bilag 6 - Side -1 af 2 Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden Journal nr: Projektoverblik: Rationel medicinanvendelse hos ikke-besøgte Administrativ projektleder: Hanne Vig Flyger (midlertidig) Faglig projektleder: Janne Unkerskov og Jørgen Jensen Konsulent: Nikolaj Askjær, Torben Brøgger-Jensen, Lene Gerlach Jørgensen, Line Stormgaard Jepsen, Jan Børger, Frederik Tholstrup og Henrik Rømer Formål At understøtte rationel medicinanvendelse hos gruppen af læger, der ikke tidligere har modtaget besøg af en medicinkonsulent (fra den tidligere medicinkonsulentordning forankret i KPR). Handleplan Der tilbydes praksisbesøg til de praksis, der ikke tidligere har haft medicinbesøg. Effektmål (2016) - Juni 2014 er alle klinikker i målgruppen kontaktet med henblik på deltagelse i tilbud december 2014 har 50 % af de klinikker, der ikke tidligere har modtaget medicinbesøg, nu deltaget i et tilbud %, har interesse for at deltage i et eller flere af KAP-H s øvrige tilbud % fandt tilbud relevant % er tilfredse eller meget tilfredse. Sammenhæng med øvrige KAP-H-indsatser Yderne kan med fordel viderevisiteres til øvrige indsatser i KAP-H. Projektet kan eventuelt betragtes som pilotprojekt for en fremtidig behovsafklarende indsats i samarbejde med organisationstemaet. Status for tredje kvartal 2015 Status Styringsparametre OK OBS! FARE!! Projektøkonomi Målsætninger/succeskriterier Tidsplan Risici Konkret projektoverblik: - Projektøkonomi: Ingen bemærkninger - Målsætninger: Ingen bemærkninger - Tidsplan: Ingen bemærkninger - Risici (særlige udfordringer): Alle der ved projektstart ikke havde modtaget medicinbesøg har nu været kontaktet, og alle undtagen to har nu haft besøg af en medicinkonsulent. Derfor anbefaler medicinteamet, at styregruppen genovervejer, om det fortsat giver mening at køre dette delprojekt rettet mod en så specifik målgruppe, som i øvrigt nu næsten alle har fået besøg. Møde i KAP-H Styregruppe d

37 Punkt nr. 3 - Porteføljestatus Bilag 6 - Side -2 af 2 Væsentlige aktiviteter i tredje kvartal: - Status er, at alle 32 praksis, der ved projektstart ikke tidligere havde modtaget medicinbesøg, nu ér blevet kontaktet, og nogle endda flere gange (i alt er der taget kontakt 69 gange), og alle af de 32 ikke tidligere besøgte praksis har nu modtaget medicinbesøg. Dvs. at de to første effektmål er opfyldt. Væsentlige aktiviteter i næste kvartal: - Projektet er i mål og foreslås afsluttet, så der bliver rum og ressourcer til nye aktiviteter Møde i KAP-H Styregruppe d

38 Punkt nr. 3 - Porteføljestatus Bilag 7 - Side -1 af 2 Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden Journal nr: Projektoverblik: Lægemiddelgrupper i fokus Administrativ projektleder: Hanne Vig Flyger (midlertidig) Faglig projektleder: Janne Unkerskov og Jørgen Jensen Konsulent: Nikolaj Askjær, Torben Brøgger-Jensen, Lene Gerlach Jørgensen, Line Stormgaard Jepsen, Jan Børger, Frederik Tholstrup, Henrik Rømer Formål At understøtte rationel medicinanvendelse af udvalgte lægemiddelområder med størst relevans ud fra de rationelle farmakoterapeutiske principper og med kobling til de øvrige indsatser i KAP-H. Det revideres løbende, hvilke lægemiddelgrupper, der skal inkluderes i indsatsen. Metoden er besøg i PLO-kommunerne og DGE-grupper med efterfølgende tilbud om praksisbesøg til de deltagende læger, hvor der kigges nærmere på egne ordinationsdata. Handleplan Medicinteamet tilbyder besøg i DGE-grupper og i PLO-H grupper. Tilbuddet om dette annonceres på sundhed.dk, i KAP-H s aktivitetskatalog, og på DGE s egen hjemmeside. Effektmål (2016) - Basislistens anbefalinger om relevante lægemiddelgrupper følges i højere grad - 80 % af deltagere fandt tilbud relevant - 80 % af deltagere er tilfredse eller meget tilfredse med tilbud Sammenhæng med øvrige KAP-H-indsatser Lægemiddelgrupper kan udvælges med kobling til øvrige indsatser i KAP-H. Relevante UTH-, it- og organiserings-spørgsmål kan inddrages i undervisningen. Der er desuden en tæt faglig sparring med Medicinfunktionen på Klinisk Farmakologisk Afdeling (KLFA). Status for tredje kvartal 2015 Status Styringsparametre OK OBS! FARE!! Projektøkonomi Målsætninger/succeskriterier Tidsplan Risici Konkret projektoverblik: - Projektøkonomi: Ingen bemærkninger - Målsætninger: Målsætningen om, at Basislistens anbefalinger om at relevante lægemiddelgrupper følges i højere grad, svær at måle og svær (hvis ikke umulig) at tilskrive netop dette delprojekt. Der er en række andre indsatser bl.a. fra Medicinfunktionen, som også tager udgangspunkt i Basislisten. Medicinteamet foreslår derfor at dette effektmål revurderes. Møde i KAP-H Styregruppe d

39 Punkt nr. 3 - Porteføljestatus Bilag 7 - Side -2 af 2 - Tidsplan: Der er ikke sat konkrete mål for hvor mange gruppebesøg der skal nås i 2016, men med kun 2 besøg vurderer medicinteamet, at tidsplanen ikke holder bl.a. pga. udfordringer beskrevet under risici. - Risici (særlige udfordringer): Metoden i dette delprojekt er besøg i DGE- grupper og i PLO- Kommuner (lægelaug) med eventuelle opfølgende praksisbesøg hos de, som har deltaget i et gruppebesøg. På trods af annoncering af tilbuddene kommer meget få henvendelser fra DGEgrupper, og slet ingen fra PLO-H kommuner. Vil forsøge med direkte kontakt til PLO- Kommuner. - Væsentlige aktiviteter i tredje kvartal: - Der har i projektperioden i alt været afholdt to gruppebesøg (DGE-grupper). - Der er gennemført 37 praksisbesøg med fokus på DDKM og planlagt 6 nye. - Samlet er der i projektet gennemført 139 generelle praksisbesøg Væsentlige aktiviteter i næste kvartal: - Medicinkonsulenterne vil fortsat tilbyde medicinbesøg i DGE-grupper og i PLO-Kommuner. Vil forsøge at kontakte PLO-kommuner direkte Møde i KAP-H Styregruppe d

40 Punkt nr. 3 - Porteføljestatus Bilag 8 - Side -1 af 2 Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden Journal nr: Tillægsstatus for medicinindsatsen Administrativ projektleder: Hanne Vig Flyger (midlertidig) Faglig projektleder: Janne Unkerskov og Jørgen Jensen Konsulent: Nikolaj Askjær, Torben Brøgger-Jensen, Lene Gerlach Jørgensen, Line Stormgaard Jepsen, Jan Børger, Frederik Tholstrup, Henrik Rømer. Jf. statusrapporterne for hhv. indsatsen for nynedsatte, praksis der ikke tidligere har haft besøg og lægemiddelgrupper i fokus, er målgrupperne enten helt nået eller svære at få fat på. Efter aftale med styregruppen bruger medicinkonsulenterne derfor nogle af deres timer på andre aktiviteter end de, der er beskrevet specifikt i projektbeskrivelsen og de enkelte statusrapporter. Praksisbesøg udenfor de definerede målgrupper Konsulenterne kontakter efter aftale praksis, der ikke er en del af de i projektbeskrivelsen definerede målgrupper. Disse besøg har medicinteamet benævnt brede eller generelle besøg. Status Udover de besøg, der er rapporteret i statusrapporterne for hhv. nynedsatte, praksis der ikke tidligere har haft besøg og lægemiddelgrupper i fokus, har 75 praksis udenfor de definerede målgrupper været besøgt. Fremadrettet Så længe der er timer til det, fortsætter konsulenterne med at kontakte praksis udenfor de definerede målgrupper. Fokus på de medicinske standarder i DDKM Medicinteamet har siden vinter 2015 inkorporeret et generelt fokus på at understøtte de medicinrelevante standarder i DDKM. Status Fokus på medicinstandarderne i alle praksisbesøg og i temamøderne om rationel farmakoterapi (se beskrevet nedenfor). Fremadrettet Tæt sparring med DDKM teamet omkring eventuel justering af DDKM indhold i både praksisbesøg og temamøder. Temamøder om rationel farmakoterapi med udgangspunkt i Basislistens anbefalinger Status Der er afholdt 4 temamøder om rationel farmakoterapi i planområderne inkl. Bornholm. Efter hvert møde har der været udleveret en skriftlig evalueringsseddel og evalueringer har været så positive, at det overvejes at gentage temamøderne i Fremadrettet Møde i KAP-H Styregruppe d

41 Punkt nr. 3 - Porteføljestatus Bilag 8 - Side -2 af 2 Det er planen at lave en samlet evaluering af møderne, hvor DDKM teamet inddrages mhp. en eventuel ny række af temamøder med samme eller lign. indhold. Roadshow om palliation Medicinteamets projektledere er involveret i udvikling og afholdelse af roadshows om palliation, og medicinteamets konsulenter underviser i den del, der omhandler medicin. Der har pt. været afholdt 3 roadshows om palliation og medicin, og der er planlagt ét i december. Møde i KAP-H Styregruppe d

42 Punkt nr. 3 - Porteføljestatus Bilag 9 - Side -1 af 3 Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden Journal nr Projektoverblik: Organisationskonsulent/DDKM Formål Formålet med organiseringsindsatsen er at højne kvaliteten i behandlingen gennem fokus på organisering internt i klinikken. Inden for sygdomsspecifikke områder sker dette ved at kvalitetssikre arbejdsgange jf. evidensbaserede vejledninger og forløbsprogrammer. Organisationskonsulenten skal sikre, at det organisatoriske perspektiv varetages i konsulentordningens tilbud med et særligt fokus på den interne organisering, arbejdsdeling og arbejdstilrettelæggelse i klinikken samt aktuelle indsatsområder. Der udover skal organisationskonsulenten understøtte ledelsen og styregruppen på det strategiske område. Siden november 2014 er det ligeledes afsat 8 ekstra timer til KAP-H s understøttelse af den kommende akkreditering i almen praksis foreløbig frem til 31. marts Input Ressourcer er ud fra konsulentens ansættelse samt mødelokaler, forplejning, materialer og transport. Aktiviteter Dette gøres ved at - have faste dage og møder med henblik på at sikre KAP-H s understøttelse af den kommende akkreditering samt koordinering af denne - have faste møder med ledelsen med henblik på at sikre retning og understøttelse af den overordnede strategi - være involveret i projekterne og sikre at det organisatoriske perspektiv varetages. - varetage en opsøgende, rådgivende rolle for projekter hvor organisering indgår - udarbejde redskaber til organisering og arbejdsdeling i sygdomsspecifikke indsatser i samarbejde med projektledere for de enkelte indsatser - afdække behov og igangsætte indsatser med organisatorisk fokus - udarbejde redskaber, der kan understøtte implementering af disse indsatser - koordinere og integrere implementeringsindsatser med de øvrige aktiviteter i konsulentordningen for almen praksis - være ressourceperson ved organisatoriske udfordringer i forbindelse med de øvrige konsulentindsatser - bistå med uddannelse af konsulenter inden for organiseringsemner Møde i KAP-H Styregruppe d

43 Punkt nr. 3 - Porteføljestatus Bilag 9 - Side -2 af 3 Status for tredje kvartal 2015 Projektfase: Planlægning samt gennemførelse, 3. kvartal 2015 Status Styringsparametre OK OBS! FARE!! Økonomi Målsætninger/succeskriterier Tidsplan Risici Konkret projektoverblik Økonomi: Ingen uforudsete udgifter. Målsætninger: o At organisationskonsulenten fortsat er flere dage om ugen på Regionsgården for at udbygge det samarbejde som er kommet op at stå siden denne ordning er påbegyndt o Fortsat løbende møder med koordinatorteam hvor dagsordenen bl.a. er strategi, styringsværktøjer samt den daglig drift. o Indgå i DDKM teamet hvor opgaven er at koordinere og udvikle KAP-H s indsats i understøttelsen af den kommende akkreditering. Herunder udfærdigelse af materialer, deltagelse i møder med ledelse, undervisning på lægelaugsmøder og DGE møder, afholdelse af fyraftensmøder samt sikring af, at de tilbud DDKM teamet udbyder, stemmer overens med de aktuelle behov. Tidsplan: OK Risici: Ingen umiddelbart Væsentlige aktiviteter i dette kvartal o Den fortsatte udvikling og afholdes af tilbud i DDKM projektet har været den vigtigste aktivitet i dette kvartal. o Fortsat udvikling af kurset akut beredskab og hjertestop samt afholdelse/undervisning på de afholdte kurser. o Deltagelse i PUK teamet, herunder deltagelse i møder, med projektleder såvel som konsulenter, samt heraf følgende koordinering og udvikling/afholdelse af Kom-godt-i-gang kursus og Roadshow til almen praksis i samarbejde med PUK teamet. o Gennemførelse af seminar med KFLA herunder planlægning, deltagelse i formøder, moderator ved afholdelse samt opfølgning i form af samarbejdsaftale mv. o Implementering og promovering af udlånsordning for genoplivningsdukker til akut beredskab og hjertestop i samarbejde med studenterhjælp 2 Møde i KAP-H Styregruppe d

44 Punkt nr. 3 - Porteføljestatus Bilag 9 - Side -3 af 3 Forventede væsentlige aktiviteter i næste kvartal o Fortsat arbejde med DDKM o Undervisning, afholdelse af møder om DDKM vil fortsat fylde meget i det kommende kvartal herunder yderligere 2 Kom godt i gang møder, 1 kursus om ledelse i Praksis og 3 kurser i Hjertestop og akutberedskab. o Planlægning, udvikling og booking af nye tilbud til KAP-H s understøttelse af DDKM herunder de kommende møder i lægelaug (PLO-K) o Faste møder i DDKM teamet o Faste møder med studentermedhjælp med henblik på at sikre at hjemmeside, Conference Manager etc. altid er opdateret o Ad hoc helikoptermøder med koordinatorteam o Fortsat aktiv rolle i PUK teamet, herunder deltagelse på PUK møder med heraf følgende koordinering og udvikling af tilbud til almen praksis i samarbejde med PUK teamet. Grundet ledig stilling i sekretariatet, vil der være mere administrativt arbejde ifm PUK teamet som aflastning for sekretariatet. o Kursusleder/underviser/udvikler på PUK aktiviteter, herunder planlægning af seminar i foråret. o Planlægning, udvikling og afholdelse af seminar for Koordinatorteam og Styregruppe i december. 3 Møde i KAP-H Styregruppe d

45 Punkt nr. 3 - Porteføljestatus Bilag 10 - Side -1 af 2 Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden Journal nr Projektoverblik: Organisering Administrativ projektleder: Hanne Vig Flyger Faglig projektleder: Lars Rytter Konsulent: Jannie Sørensen, Jørgen Steen Andersen (orlov), Line Ekstrøm Løkkegaard, Lene Gerlach Jørgensen, Rudi Østlund Slatanach, Stine Lei Fredslund og Mads Crandal Formål Det overordnede formål med organisationsindsatsen at arbejde med praksis og organisationsudvikling med udgangspunkt i krav fra overenskomsten, DSAM vejledninger, regionale forløbsprogrammer, 2 aftaler, nationale handleplaner, systematisk efteruddannelse m.m. Handleplan Aktuelt arbejdes med implementering af vejledningen om den ældre patient (DSAM) samt den nationale handleplan om den ældre patient, herunder implementering af opfølgende hjemmebesøg og 2 aftalen for demens. Implementering af DDKM i almen praksis samt DSAM vejledningen om palliation samt implementering af 2 aftale om palliation. Indsatser: Understøtte implementeringen af aktuelle kliniske retningslinjer, 2 aftaler og vejledninger for ældre medicinske patient ved afholdelse af roadshows om den ældre patient, som er tværsektorielle møder i hver kommune med repræsentation af kommunalt sundhedspersonale, almen praksis og region. Ad hoc afholdes møder med lægegrupper og RIV grupper med samme tema. Udvikle roadshow om palliation i tværfaglig arbejdsgruppe inkl. hjemmeplejen og SPK m indsigt i palliation samt medicin konsulenter. Testmøder afholdes i september - oktober Herefter planlægges roadshow i samtlige kommuner efterår 2015 og forår Understøtte implementering af DDKM ved afholdelse af workshop: Kom godt i gang med akkreditering og fremadrettede understøttende møder, klinikbesøg hos klinikker med særlige behov. Tilbuddene udvikles i samarbejde med DDKM team, ligesom der er udviklet et komplet sæt retningslinjer for DDKM. Effektmål (2016) Kommunerne oplever at praktiserende læger har 10% flere opfølgende hjemmebesøg hvert år i projektperioden. 1. oktober 2016 har 10 % flere end nuværende andel af almen praksis klinikkerne benyttet sig af kvalitetstilbud inden for organisationsindsatsen. 80 % af deltagerne finder tilbuddene relevante, og 80% er tilfredse eller meget tilfredse. Møde i KAP-H Styregruppe d

46 Punkt nr. 3 - Porteføljestatus Bilag 10 - Side -2 af 2 Understøtte samarbejdet i det nære sundhedsvæsen ved afholdelse af roadshows i mindst 80% af regionens kommuner med deltagelse af i gennemsnit 50% af de praktiserende læger. Sammenhæng med øvrige KAP-H-indsatser Tværgående indsats: udarbejdelse og afholdelse af workshop: Kom godt i gang med akkreditering i samarbejde med DDKM team Samarbejde med DDKM-teamet om udarbejdelse af retningslinjer for DDKM standarder. Tværgående indsats i forhold til roadshow om palliation med medicinteamet og SPK. Status for tredje kvartal 2015 Status Styringsparametre OK OBS! FARE!! Projektøkonomi Målsætninger/succeskriterie Tidsplan Risici Konkret projektoverblik: Projektøkonomi: Ressourcer/konsulenttimer er omfordelt, da to konsulenter og en projektleder er fratrådt i alt 14 timer/uge. De øvrige konsulenter er opnormeret med i alt 8 timer. Målsætninger: Målsætninger og succeskriterier er ændret jf. ovenstående beskrivelse. Tidsplan: Ingen bemærkninger Risici (særlige udfordringer): Ingen bemærkninger Væsentlige aktiviteter i tredje kvartal: Udarbejdelse af eksempler på retningslinjer for DDKM-standarderne Træning af organiseringskonsulenter/praksisudviklingskonsulenter (PUK) og testmøder for roadshow om palliation Udvikling og test af roadshow om palliation og medicin Væsentlige aktiviteter i næste kvartal: Udvikling og afholdelse af 4 nye DDKM-workshops: Kom godt i gang med akkreditering (2) (nu med samtlige standarder) DDKM-understøttelse: Oplæg i RIV-grupper Afholdelse af roadshow om palliation Roadshow - Ældre i Københavns Kommune DDKM-understøttelse: Bliv parat til surveyor besøg, individuelle besøg i praksis med særlige behov, temamøder. Møde i KAP-H Styregruppe d

47 Punkt nr. 3 - Porteføljestatus Bilag 11 - Side -1 af 2 Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden Journal nr: Projektoverblik: Tværgående AK indsats Administrativ projektleder: Hanne Vig Flyger (midlertidig) Faglig projektleder: Janne Unkerskov og Jørgen Jensen Konsulent: Nikolaj Askjær, Torben Brøgger-Jensen, Lene Gerlach Jørgensen, Line Stormgaard Jepsen, Jan Børger, Frederik Tholstrup, Henrik Rømer. Formål Formålet er at optimere behandlingen af den store og komplekse patientgruppe i AK-behandling gennem en række temamøder afholdt i hvert planområde og på Bornholm. I 2015 afholdes 2. række af temamøder møder med fokus på AK-behandling. Handleplan Medicinteamet afholder 2. runde af temamøder om AK-behandling. Denne gang er der fokus på behandling på tværs af diagnoser, og møderne løber februar - maj Møderne er rettet mod både alment praktiserende læger, hospitalslæger og praktiserende speciallæger. Formålet med temamøderne er at give en kort opdatering på området, hvor der er kommet mange nye vejledninger og lægemidler til. Ved at bringe læger fra begge sektorer sammen er vores håb, at vi kan få nogle gode diskussioner af et område, hvor der er mange muligheder for valg af lægemidler. Vi kan på forbrugstal for hele regionen se, at der er store forskelle på hvilke lægemidler hhv. kardiologer, neurologer og praktiserende læger vælger, men også lokale forskelle flere steder. Effektmål (2016) - Øget viden og opmærksomhed på optimal AK(VKA)-behandling - Introduktion af relevante datafangstrapport til monitorering af patienter i VKA-behandling - Bidrag til konsensus og ensretning i behandlingen på tværs af sektorer - Øget viden om de nyere behandlingstyper - Øget fokus på relaterede UTH Sammenhæng med øvrige KAP-H-indsatser Status for tredje kvartal 2015 Status Styringsparametre OK OBS! FARE!! Projektøkonomi Målsætninger/succeskriterier Tidsplan Risici Konkret projektoverblik: - Projektøkonomi: Ingen bemærkninger - Målsætninger: Ingen bemærkninger Møde i KAP-H Styregruppe d

48 Punkt nr. 3 - Porteføljestatus Bilag 11 - Side -2 af 2 - Tidsplan: Ingen bemærkninger - Risici (særlige udfordringer): Der har været et relativt begrænset fremmøde til disse temamøder Væsentlige aktiviteter i tredje kvartal: - Udført elektronisk evaluering af temamøderne umiddelbart efter afholdelse - Samlet vurderet af forløbet med AK-temamøder Væsentlige aktiviteter i næste kvartal: - Beslutning om videre indsats på området Møde i KAP-H Styregruppe d

49 Punkt nr. 3 - Porteføljestatus Bilag 12 - Side -1 af 2 Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden Journal nr: Projektoverblik: It og data Administrativ projektleder: Hanne Vig Flyger Faglige projektledere: Jens Parker og Peter Schultz-Larsen Konsulent: Morten Randløv-Andersen ad hoc. Formål It-konsulenterne rådgiver om og bidrager til, at it og data i almen praksis understøtter patientbehandlingen i det samlede sundhedsvæsen. Handleplan Fortsat fokus på FMK-samarbejdet på tværs af sektorer i samarbejde med datakonsulenterne deltager i undervisning i FMK. Udvikling af tværgående it-indsats med fokus på telemedicin og FMK. Effektmål (2016) Af hensyn til patientforløbet er det it-konsulenternes mål at blive involveret tidligst muligt i indsatser, arbejdsgrupper mm. Det er også it-konsulenternes mål, at it bliver et fast punkt alle projekter skal forholde sig til fra starten. Indsatsen kan forventes at få positiv effekt på elektronisk kommunikation, men da der er mange forhold der påvirker kommunikationen, kan den ikke forventes at være målbar. Den konkrete problemløsning foregår i samarbejdsflader mellem systemhuse, datakonsulenter og brugerne. I forbindelse med evaluering vil det være relevant at spørge til samarbejdspartneres tilfredshed med rådgivning og sparring. Sammenhæng med øvrige KAP-H-indsatser I forbindelse med implementering af FMK inddrages konsulenter med medicin kompetencer, konsulenter med organisationskompetencer og konsulenterne i det tværsektorielle samarbejde Status for tredje kvartal 2015 Status Styringsparametre OK OBS! FARE!! Projektøkonomi Målsætninger/succeskriterier Tidsplan Risici Konkret projektoverblik: Møde i KAP-H Styregruppe d

50 Punkt nr. 3 - Porteføljestatus Bilag 12 - Side -2 af 2 - Projektøkonomi: Ingen bemærkninger - Målsætninger: Ingen bemærkninger - Tidsplan: Ingen bemærkninger - Risici (særlige udfordringer): Ingen bemærkninger - Væsentlige aktiviteter i tredje kvartal: o Deltagelse i arbejdsgrupper vedr. FMK-samarbejdet på tværs af sektorer o Systemspecifik undervisning i FMK. Væsentlige aktiviteter i næste kvartal: o Fortsat fokus på FMK-samarbejdet på tværs af sektorer o Udvikling af tværgående it-indsats med fokus på telemedicin og FMK. o Skabe fokus på IT i øvrige KAP-H indsatser Møde i KAP-H Styregruppe d

51 Punkt nr. 3 - Porteføljestatus Bilag 13 - Side -1 af 3 Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden Journal nr: Projektoverblik: Patientsikkerhed Administrativ projektleder: (midlertidigt Anette Sonne Nielsen) Faglige projektledere: Ynse de Boer, Morten Randløv-Andersen Formål Det overordnede formål med patientsikkerhedsindsatsen i KAP-H er at styrke patientsikkerheden i almen praksis i Region Hovedstaden ved at øge viden om og opmærksomhed på patientsikkerhed hos almen praktiserende læger og deres klinikpersonale. I indsatsen vil der bl.a. blive arbejdet med at: Fremme udviklingen af patientsikkerhedskultur i almen praksis Implementere strategier og konkrete handleplaner for patientsikkerhedsarbejdet Gøre patientsikkerhed operationel i almen praksis Integrere arbejdet med patientsikkerhed i andre indsatser i KAP-H Integrere budskaber vedrørende patientsikkerhed i de øvrige KAP-H indsatser Handleplan Patientsikkerhedsteamet vil arbejde videre med resultaterne/viden indsamlet i patientsikkerhedskulturundersøgelsen, og i den efterfølgende workshop med Kimcentre for at styrke og udvikle patientsikkerhedskulturen i almen praksis. Patientsikkerhedsteamet tilbyder fortsat praksisbesøg med udgangspunkt i UTH er indberettet i DPSD. Patientsikkerhedsteamet vil arbejde for øget synlighed over for kollegaer og samarbejdspartnere. Teamet kan bidrage med: rådgivning om konkrete og generelle patientsikkerhedsmæssige problemstillinger, medvirke til analyser i den enkelte klinik og undervisning i klinikker, efteruddannelsesgrupper og lægelaug. Derudover medvirker teamet til en løbende opdatering af de forskellige patientsikkerhedssider på Sundhed.dk. Effektmål (2016) Generelt skal projektlederne for patientsikkerhed bidrage til, at både konsulenter og øvrige praktiserende læger øger deres viden om og opmærksomheden på patientsikkerhed og utilsigtede hændelser (UTH). Desuden forventes det, at projektledere løbende afdækker og beskriver risikoområder i almen praksis og medvirker til udarbejdelse af forslag (og implementeringsvejledning) til forbedring af patientsikkerheden i almen praksis og det tværsektorielle samarbejde. Møde i KAP-H Styregruppe d

52 Punkt nr. 3 - Porteføljestatus Bilag 13 - Side -2 af 3 For patientsikkerhedsarbejde vil det være umuligt at opnå målbare resultatparametre inden for projektets tidsramme. Vi vil vurdere effekten af vores indsats gennem procesparametre, idet vi vil registrere Antallet af praksis, der ønsker konsulentbesøg med henblik på opgradering af patientsikkerheden i deres klinik. Antallet af kontakter fra Enhed for Kvalitet og Patientsikkerhed og de andre sektorers risikomanagere Deltagelse i tværfaglige projekter Antal af praksis der vil medvirke i Kimcenterprojektet Succeskriteriet vil være øget efterspørgsel efter vores ydelser. Sammenhæng med øvrige KAP-H-indsatser - Patientsikkerhed er en del af DDKM i almen praksis, og patientsikkerhedsteamet samarbejder/koordinerer tilbud med DDKM teamet. - Medicingennemgangsprojektet v. Anette Kobberø Jensen (Medicinfunktionen) - It & data herunder særligt FMK Patientsikkerhed: Status for andet kvartal 2015 Status Styringsparametre OK OBS! FARE!! Projektøkonomi Målsætninger/succeskriterier Tidsplan Risici Konkret projektoverblik: - Projektøkonomi: Ingen bemærkninger - Målsætninger: Der arbejdes med at præcisere succeskriterierne fremadrettet - Tidsplan: Ingen bemærkninger - Risici (særlige udfordringer): Ingen bemærkninger Væsentlige aktiviteter i tredje kvartal: Udvikling: - Udvikle projektbeskrivelse for Projekt KIM i samarbejde med risikomanager for praksisområdet i Enhed for Kvalitet og Patientsikkerhed, Helle Søgaard Frappart, og herunder udvikle og beskrive koncept for Patientsikkerhedsrunder. - Omstrukturering af patientsikkerhedsside på Sundhed.dk - Deltage i forbindelse med KAP-H s samlede understøttelse af DDKM - Møde med parakliniske afdelinger om utilsigtede hændelser ved prøvetagning, mærkning og forsendelser (vi tænker sammen med SPK-er) Møde i KAP-H Styregruppe d

53 Punkt nr. 3 - Porteføljestatus Bilag 13 - Side -3 af 3 - Afholde 2. workshop med Kimcentre, der er nu nedsat en DGE-gruppe, som arbejder videre med emnet i egne praksisser - Deltagelse i workshop om proaktiv patientsikkerhedsarbejde i regi af Nordisk Ministerråd - Deltagelse i arbejdsgruppen vedrørende borgerinddragelse - Deltagelse i IT/DATA-konsulentgruppen primært mhp UTH i FMK - Deltagelse ved udarbejdelse af analyserapport om kerneårsagsanalyse Drift: - Driftsmøder med Helle Søgaard Frappart fra Enhed for Kvalitet og Patientsikkerhed - Udarbejdelse af månedens UTH - Udsendelse af UTH rapporter til klinikker (kun klinikkens egne hændelser) - Møder i de tværsektorielle patientsikkerhedsmøder og i patientsikkerhedsrådet - Deltage i møder vedr. implementering af FMK (KAP-H s FMK gruppe) - Deltage i tværregionalt netværk for riskomanagere (4/år) - Besøg i 12-mandsgruppe på Østerbro - Deltagelse i midlertidig arbejdsgruppe for Patientsikkerhed i forbindelse med Sundhedsaftalen Væsentlige aktiviteter i fjerde kvartal: Udvikling: - Omstrukturering af side om patientsikkerhed på Sundhed.dk - Deltage i KAP-H s samlede understøttelse af DDKM - Deltage i DGE-gruppe om Kimcentre - Videreudvikle arbejdet med månedens UTH Møde i KAP-H Styregruppe d

54 Punkt nr. 3 - Porteføljestatus Bilag 14 - Side -1 af 2 Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden Projektoverblik: Årskursus i ledelse og praksismanagement Administrativ projektleder: Hanne Vig Flyger Faglig projektleder: Hanne Hjortkjær Pedersen Konsulent: Peter Gram Arildskov Formål Styrke ledelsen af lægeklinikker i regionen. Styrke lægernes evne til at gennem føre udviklingsprojekter i egen klinik. Øge opmærksomheden på teoretisk og praktisk ledelse. Udvikle administrativ ledelsesstøtte (praksis management). Effektmål Der er gennemført et årligt årskursus i ledelse og udvikling. Der er lavet et årligt opfølgningskursus for tidligere deltagere i årskurset. Der er udviklet nye kurser indenfor temaet ledelse og udvikling. Praksismanagerbegrebet er afprøvet. Sammenhæng med øvrige KAP-H-indsatser Behovsafklarende indsats i samarbejde med de øvrige indsatser. Samarbejde med DDKM-teamet om ledelse af akkrediteringsprocessen. Status for tredje kvartal 2015 Projektfase: Status vedrører 3. kvartal Journal nr: Status Styringsparametre OK OBS! FARE!! Projektøkonomi Målsætninger/succeskriterier Tidsplan Risici Konkret projektoverblik: - Projektøkonomi: Ingen bemærkninger. - Målsætninger: Ingen bemærkninger. - Tidsplan: Ingen bemærkninger. - Risici: Ingen bemærkninger Væsentlige aktiviteter i 3. kvartal: - Fortsat moduler på Årskursus i Ledelse og løbende evaluering Møde i KAP-H Styregruppe d

55 Punkt nr. 3 - Porteføljestatus Bilag 14 - Side -2 af 2 Planlagte aktiviteter i 4. kvartal 2015: - Fortsat moduler på Årskursus i Ledelse og løbende evaluering - Udvikle samarbejde med DGE; DDKM-teamet og PUK-teamet Møde i KAP-H Styregruppe d

56 Punkt nr. 4 - Status økonomi Bilag 1 - Side -1 af 1 KAP-H Regnskab 2015 Regnskab jan-sep 2015 Forventet forbrug hele 2015 Regionale KEU DGE DDKM Ekstern Total Regionale KEU DGE DDKM Ekstern Total Administration - løn Administration - løn Administration - drift Administration - drift Indsatser Indsatser 0 Konsulenthonorarer Konsulenthonorarer Indsatser i øvrigt Indsatser i øvrigt Interne aktiviteter Interne aktiviteter 0 Konsulentkompetenceudvikling Konsulentkompetenceudvikling Konsulentnetværk Konsulentnetværk Eksterne aktiviteter Eksterne aktiviteter 0 It-understøttelse It-understøttelse Markedsføring Markedsføring Konferencer og uddannelse Konferencer og uddannelse Evaluering Evaluering I alt I alt Budgetramme 2015 Budgetramme 2015 Regionale KEU DGE DDKM Ekstern Total Regionale KEU DGE DDKM Ekstern Total Bevilling Bevilling Overført fra Overført fra Budgetkorrektion adm. bidrag Budgetkorrektion adm. bidrag Budgetramme 2015 i alt Budgetramme 2015 i alt Forventet forbrug Forventet overskud Møde i KAP-H Styregruppe d

57 Møde i KAP-H Styregruppe d Punkt nr. 5 - Orientering om proces- og tidsplan for evaluering og målretning af indsatser Bilag 1 - Side -1 af 1 KAP-H tidsplan Nov Dec Jan Feb Marts April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Evaluering PraksisNyt og Forløbsbeskrivelser Specialepraksiskonsulenter Rapporteri Høring Styregr Brugerundersøgelse brugerpaneler Rapportering Statusrapporter Styregr Styregr Tilfredshedsmåling arrangementer Mål- og procesevaluering Metode Evaluering Rapportering Årsberetning Rapportering Fremadrettede indsatser Overordnede prioriteringer Input til indsatser Tilpas eksisterende indsatser Valg af indsatser Projektbeskrivelser Godkendelse af projektbeskrivelser Nye projekter starter Styregr Teams Teams Styregr Teams Styregr Teams Budget Godkendelse budget 2017,2018 Styregr KEU SU Genbesættelse/Rekruttering Faglige koordinatorer Afklar genbesæt Rekruttering/samtaler Udløb Start Projektledere Afklar genbesæt Rekruttering Samtaler Udløb Start Konsulenter Afklar genbesæt Rekruttering/samtaler Udløb Start Proces Deadline

58 Punkt nr. 6 - Rapportering af midtvejsevaluering blandt specialepraksiskonsulenter og samarbejdspartnere Bilag 1 - Side -1 af 10 Midtvejsevaluering Samarbejdsparter om samarbejdet med praksiskonsulenterne Gennemført maj/juni 2015 Kvalitet i Almen Praksis Møde i Hovedstaden i KAP-H Styregruppe d

59 Punkt nr. 6 - Rapportering af midtvejsevaluering blandt specialepraksiskonsulenter og samarbejdspartnere Svar status Bilag 1 - Side -2 af ikke svaret 158 gennemført 117 ufuldstændig besvarelse Kvalitet i Almen Praksis Møde i Hovedstaden i KAP-H Styregruppe d

60 Punkt nr. 6 - Rapportering af midtvejsevaluering blandt specialepraksiskonsulenter Hvordan og samarbejdspartnere har dit samarbejde været i forhold til Bilag 1 - Side -3 af 10 konsulenten fra KAP-H? 7 ikke så godt 32 rigtig godt 23 tilfredsstillende 88,7 % Kvalitet i Almen Praksis Møde i Hovedstaden i KAP-H Styregruppe d

61 Hvad vil du fremhæve, som har fungeret Punkt nr. 6 - Rapportering af midtvejsevaluering blandt specialepraksiskonsulenter og samarbejdspartnere Bilag 1 - Side -4 af 10 rigtig godt i samarbejdet? (1/2) (55 udsagn) Der er 26 positive tilkendegivelser, hvor ordlyden rummer: god og tæt kontakt gensidig respekt åbenhed og lydhørhed engagement og konstruktiv dialog Der er 11 tilkendegivelser om, at der aktuelt ikke er nogen kontakt eller kun sporadisk kontakt. Der er 10 tilkendegivelser om, at der er regelmæssige møder, som værdsættes. Kvalitet i Almen Praksis Møde i Hovedstaden i KAP-H Styregruppe d

62 Hvad vil du fremhæve, som har fungeret Punkt nr. 6 - Rapportering af midtvejsevaluering blandt specialepraksiskonsulenter og samarbejdspartnere Bilag 1 - Side -5 af 10 rigtig godt i samarbejdet? (2/2) (55 udsagn, fortsat) Der er 2, der fremhæver samarbejdet med hospitalspraksiskonsulenten. Endvidere fremhæves: Hurtig effektuering af akutte tilsyn (1) Godt med kontinuitet i personskaren (1) Samarbejdet om at udbrede samarbejde og viden omkring palliation (1) Møde og deltagelse i SFR (1) Akutafdelingen og praksiskonsulentens fælles undersøgelse om akutte henvisninger (1) Flere forskellige konsulenter tilknyttet med meget forskelligt udbytte ikke optimalt (1) Kvalitet i Almen Praksis Møde i Hovedstaden i KAP-H Styregruppe d

63 Punkt nr. 6 - Rapportering af midtvejsevaluering blandt specialepraksiskonsulenter og samarbejdspartnere Bilag 1 - Side -6 af 10 Har du ønsker til samarbejdet, som ikke aktuelt bliver indfriet? (12 udsagn) Regelmæssige møder for at få et struktureret og tværsektorielt samarbejde (6) Ønske om at nå bredere ud og komme i dialog med samtlige praksislæger (3) Genoptagelse af audits (2) Systematisk opfølgning på kvalitetsdata, det skyldes dog ganske overvejende, at der forefindes få (1) Kvalitet i Almen Praksis Møde i Hovedstaden i KAP-H Styregruppe d

64 Punkt nr. 6 - Rapportering af midtvejsevaluering blandt specialepraksiskonsulenter Hvordan og samarbejdspartnere vurderer du, at konsulentens timer passer til Bilag 1 - Side -7 af 10 omfanget af opgaverne? Timer er for mange: 6 (10,2 %) Timer er for få: 11 (18,6 %) Timer passer nogenlunde: 42 (71,2 %) Kvalitet i Almen Praksis Møde i Hovedstaden i KAP-H Styregruppe d

65 Punkt nr. 6 - Rapportering af midtvejsevaluering blandt specialepraksiskonsulenter og samarbejdspartnere Bilag 1 - Side -8 af 10 Har du forslag til forbedringer af konsulentordningen? (1/2) (11 kommentarer) Finde løsninger ved fusioner, se på ressourcer (2) Mulighed for at formidle informationer til områdets praktiserende læger, fx via mailliste (2) Herefter citerede udsagn: Drøfte mulighed for forskningssamarbejde. Overordnede emner og fokusområder, som kunne danne rammen om samarbejdsmøderne ville være at foretrække, så samarbejdet bliver udbredt til en større kreds og ikke kun enkelte praksis. Det ville være i takt med tidens trend, hvis vi havde nogle fælles driftsmål at styre efter. Vi ville gerne have praksiskonsulenten med til vores tavlemøder Kvalitet i Almen Praksis Møde i Hovedstaden i KAP-H Styregruppe d

66 Punkt nr. 6 - Rapportering af midtvejsevaluering blandt specialepraksiskonsulenter og samarbejdspartnere Bilag 1 - Side -9 af 10 Har du forslag til forbedringer af konsulentordningen? (2/2) (11 kommentarer, fortsat) Er der brug for et kodeks for godt samarbejde mellem almen praksis og hospitaler? Vi ser det som værdifuldt, at konsulenterne understøttes i, at de ikke blot er repræsentanter for de pågældende specialer og har fokus på den sundhedsfaglige del, men også, på et mere overordnet niveau, indgår i udvikling og forbedring af samarbejdet mellem hospital og almen praksis. Hensigten med konsulentordningen som beskrevet er en hensigt og ikke en realitet. Det kunne være interessant at mødes med de fire planområders fire konsulenter inden for samme speciale. Kvalitet i Almen Praksis Møde i Hovedstaden i KAP-H Styregruppe d

67 Punkt nr. 6 - Rapportering af midtvejsevaluering blandt specialepraksiskonsulenter og samarbejdspartnere Bilag 1 - Side -10 af 10 Overvejelser 1. Fælles projekter får positive tilbagemeldinger, og mere tværsektorielt samarbejde er ønskeligt, fx audits, projekter og forskningssamarbejde. 2. Tydeliggøre konsulentrollen og opfordre til faste møder, idet fremmøde og personlig kontakt muliggør samarbejde, hvilket sporadisk kontakt ikke gør. Se på om organiseringen understøtter den personlige kontakt og muliggør samarbejde. 3. Optimere kommunikationsmulighederne til almen praksis. Kvalitet i Almen Praksis Møde i Hovedstaden i KAP-H Styregruppe d

68 Punkt nr. 6 - Rapportering af midtvejsevaluering blandt specialepraksiskonsulenter og samarbejdspartnere Bilag 2 - Side -1 af 17 Midtvejsevaluering SpecialePraksisKonsulenterne (SPK) i KAP-H Gennemført i maj 2015 Kvalitet i Almen Praksis Møde i Hovedstaden i KAP-H Styregruppe d

69 Punkt nr. 6 - Rapportering af midtvejsevaluering blandt specialepraksiskonsulenter og samarbejdspartnere Bilag 2 - Side -2 af 17 Om SPK-funktionerne 38 SPK-funktioner på de somatiske hospitaler 8 SPK-funktioner i psykiatrien (hvoraf en funktion er ledig) 3 laboratoriepraksiskonsulenter De fleste funktioner er på 2 t. pr. uge i 46 uger Der er 40 respondenter (heraf 6 med dobbeltfunktioner), 2 har ikke svaret og 1 er ubesat Kvalitet i Almen Praksis Møde i Hovedstaden i KAP-H Styregruppe d

70 Punkt nr. 6 - Rapportering af midtvejsevaluering blandt specialepraksiskonsulenter og samarbejdspartnere Bilag 2 - Side -3 af 17 Tilfredshed i konsulentrollen Trefjerdedele svarer, at de oplever høj tilfredshed eller tilfredshed i konsulentrollen. En femtedel svarer, at de oplever mindre grad af tilfredshed i konsulentrollen. Kvalitet i Almen Praksis Møde i Hovedstaden i KAP-H Styregruppe d

71 Mindre grad af tilfredshed har forskellige Punkt nr. 6 - Rapportering af midtvejsevaluering blandt specialepraksiskonsulenter og samarbejdspartnere Bilag 2 - Side -4 af 17 årsager: (8 respondenter) For lidt tid til faglig sparring/udveksling med andre konsulenter Relevant samarbejde er vanskeligt at få etableret (fx ny ledelse) For mange (samarbejdsparter) at forholde sig til: Tid til transport /mange it-systemer Træghed i opgaveløsningen Processen med forløbsbeskrivelser går for langsomt Træghed hos kolleger/afdelinger (nogle steder for lidt kontakt) Kvalitet i Almen Praksis Møde i Hovedstaden i KAP-H Styregruppe d

72 Punkt nr. 6 - Rapportering af midtvejsevaluering blandt specialepraksiskonsulenter og samarbejdspartnere Bilag 2 - Side -5 af 17 Hvad vil du fremhæve, som har været rigtig godt ved din rolle eller funktion? (alle har kommenteret rollen og nogle fremhæver flere områder) Samarbejdet med afdelingsledelserne, konsulenter og kolleger i almen praksis (19) At være bindeled mellem sektorerne (11) Samarbejdet med konsulentkolleger i specialegruppe og i planområde (8) Meningsfuldt samarbejde om forløbsbeskrivelser, CVI, laboratorieområdet, test af KM/hotlines mm.(8) Berigelse af eget lægearbejde (2) Samarbejdet med KAP-H-sekretariatet (2) Kvalitet i Almen Praksis Møde i Hovedstaden i KAP-H Styregruppe d

73 Punkt nr. 6 - Rapportering af midtvejsevaluering blandt specialepraksiskonsulenter og samarbejdspartnere Bilag 2 - Side -6 af 17 Udsagn om konsulentrollen (tre udvalgte udsagn) Stor samarbejdsvilje og lydhørhed når det lykkes at komme tæt nok på. Men mange ting er svære at ændre. Oplever at der er behov for de input jeg kan bidrage med fra dagligdagen i almen praksis for at kunne planlægge gode løsninger. I stigende grad at modtage henvendelser fra kollegerne omkring store og små problemer. Kvalitet i Almen Praksis Møde i Hovedstaden i KAP-H Styregruppe d

74 Punkt nr. 6 - Rapportering af midtvejsevaluering blandt specialepraksiskonsulenter Hvordan og samarbejdspartnere vurderer du, at dine timer passer til omfanget Bilag 2 - Side -7 af 17 af dine opgaver? 805% (2) 8015% (6) 8080% (36) Kvalitet i Almen Praksis Møde i Hovedstaden i KAP-H Styregruppe d

75 Punkt nr. 6 - Rapportering af midtvejsevaluering blandt specialepraksiskonsulenter og Hvordan samarbejdspartnere har samarbejdet fungeret? Bilag 2 - Side -8 af 17 Kvalitet i Almen Praksis Møde i Hovedstaden i KAP-H Styregruppe d

76 Hvad kunne du tænke dig at gøre som Punkt nr. 6 - Rapportering af midtvejsevaluering blandt specialepraksiskonsulenter og samarbejdspartnere Bilag 2 - Side -9 af 17 konsulent, hvis du fik muligheden? (1/3) (mange har svaret og nogle har flere bud) Aktuelle rammer og opgaver er passende (6) Være mere til stede på afd./og evt. invitere kolleger fra hospital på besøg i lægehuset (5) Udarbejde audits/ Identificere problemstillinger og finde løsninger (4) + (3) Opnå yderligere kontakt med kolleger i almen praksis (4) Iværksætte tiltag inden for onkologi/palliation, bl.a. kursus (2) Dække de tre led i sektorsamarbejdet (kommune, hospital og almen praksis) og sikre smidige sektorovergange (2) I samarbejde med kommuner starte drøftelser om: Træningsforløb for artrosepatienter(1), Terminale patienter (1) Kvalitet i Almen Praksis Møde i Hovedstaden i KAP-H Styregruppe d

77 Hvad kunne du tænke dig at gøre som Punkt nr. 6 - Rapportering af midtvejsevaluering blandt specialepraksiskonsulenter og samarbejdspartnere Bilag 2 - Side -10 af 17 konsulent, hvis du fik muligheden? (2/3) (disse idéer er alle nævnt en gang) Have fokus på det fremtidige laboratoriesamarbejde Lettere kunne lave patientforløb, der gavner Lave analyser af vores samarbejdes effekt Bedre samarbejde med 1813 Tiltag på astma/allergi-området for børn og unge Samarbejde med praksiskonsulenter i andre dele af landet Gå dybere ind i nogle problemstillinger aktuelt er det brandslukning Kvalitet i Almen Praksis Møde i Hovedstaden i KAP-H Styregruppe d

78 Hvad kunne du tænke dig at gøre som Punkt nr. 6 - Rapportering af midtvejsevaluering blandt specialepraksiskonsulenter og samarbejdspartnere Bilag 2 - Side -11 af 17 konsulent, hvis du fik muligheden? (3/3) (disse idéer er alle nævnt en gang) Udbygge netværk til flere afdelinger Bruge mere tid på områder med forbedringspotentiale Vil gerne bruges mere af kolleger og afdelinger som brobygger Projektarbejde med CVI og akutmodtagelsen Implementering af ny viden almen praksis Udbrede kendskabet til forløbsbeskrivelser på Sundhed.dk Kvalitet i Almen Praksis Møde i Hovedstaden i KAP-H Styregruppe d

79 Punkt nr. 6 - Rapportering af midtvejsevaluering blandt specialepraksiskonsulenter Om og samarbejdspartnere tilknytningen til flere planområder og flere Bilag 2 - Side -12 af 17 matrikler Kvalitet i Almen Praksis Møde i Hovedstaden i KAP-H Styregruppe d

80 Punkt nr. 6 - Rapportering af midtvejsevaluering blandt specialepraksiskonsulenter og samarbejdspartnere Bilag 2 - Side -13 af 17 Tilknytning til flere områder og steder 17 % angiver, at det er en udfordring at have tilknytning til flere planområder 14 % angiver, at der er en udfordring at have tilknytning til flere afdelinger/psykiatriske centre Kvalitet i Almen Praksis Møde i Hovedstaden i KAP-H Styregruppe d

81 Har du forslag til forbedringer af Punkt nr. 6 - Rapportering af midtvejsevaluering blandt specialepraksiskonsulenter og samarbejdspartnere Bilag 2 - Side -14 af 17 konsulentordningen? (1/2) (24 forslag/kommentarer) 17 FORSLAG: Behov for at nå flere kolleger i almen praksis og blive brugt af kolleger, inkl. bedre annoncering af arrangementer (5) Behov for mere kontakt konsulenterne imellem, dvs. tid til at mødes (3) Optimering af møder der afholdes, tidspunkt og indhold (3) SPK er og organisationskonsulenter bør arbejde mere sammen, tværfagligheden kan udnyttes (3) Hjemmeside til erfaringsudveksling (1) Bedre og nemmere samarbejde over hele landet (1) Alle afdelinger bør have kontakt til en konsulent (1) Kvalitet i Almen Praksis Møde i Hovedstaden i KAP-H Styregruppe d

82 Har du forslag til forbedringer af Punkt nr. 6 - Rapportering af midtvejsevaluering blandt specialepraksiskonsulenter og samarbejdspartnere Bilag 2 - Side -15 af 17 konsulentordningen? (2/2) (24 forslag/kommentarer) 7 KOMMENTARER: For mange SPK ere. Der er for lidt kontakt til både kolleger og til afdelinger. SPK erne er gjort overflødige pga. af ressortorganiseringen og afdelinger, der er pressede (3) 6 matrikler (for en enkelt konsulent) er uoverskueligt (1) Savner ind imellem at hospitalet tager initiativ (1) Udvikle App til forløbsbeskrivelser mm. (1) Proces med forløbsbeskrivelser går for langsomt (1) Kvalitet i Almen Praksis Møde i Hovedstaden i KAP-H Styregruppe d

83 Punkt nr. 6 - Rapportering af midtvejsevaluering blandt specialepraksiskonsulenter og samarbejdspartnere Bilag 2 - Side -16 af 17 Kommentarer/uddybninger i øvrigt (tre er udvalgt og let redigeret, de er udvalgt efter kriteriet almen interesse) Vi møder hinanden i respektfuldt samarbejde om at lave gode patientforløb og tager udfordringer i opløbet. Det bygger alene på den personlige kontakt. Møder bliver aflyst og indtrykket er, at der er meget pres og omorganisering på afdelingerne, men når det lykkes er dialogen god. Kunne ønske at KAP-H investerer i uddannelse af SPKkonsulenterne, der er brug for oplæring i, hvordan man kommunikerer og agerer professionelt og effektivt over for samarbejdspartnere. Evt. centralisere SPK-funktionen og samtidig øge kontakten decentralt mellem hospital og almen praksis. Kvalitet i Almen Praksis Møde i Hovedstaden i KAP-H Styregruppe d

84 Punkt nr. 6 - Rapportering af midtvejsevaluering blandt specialepraksiskonsulenter og samarbejdspartnere Bilag 2 - Side -17 af 17 Overvejelser 1. Konsulenterne Skaffe mere tid til erfaringsudveksling og evt. etablere en basis konsulentuddannelse til SPK er. 2. Kontakten til almen praksis Der er behov for at optimere kontakt og kommunikationsveje til kolleger i almen praksis. 3. Organiseringen Personlig kontakt til samarbejdsparter er vigtig, men situationen er for nogle konsulenter, at der er mange at forholde sig til. Ydermere går der tid til transport, når flere matrikler skal besøges. Kvalitet i Almen Praksis Møde i Hovedstaden i KAP-H Styregruppe d

85 Punkt nr. 7 - Beslutning om kompetenceudviklingsmodul for hospitals- og specialepraksiskonsulenter Bilag 1 - Side -1 af 1 Program Velkomst Ønsker til samarbejdet med HPK/SPK-konsulenterne /styregruppemedlemmer Ønsker til samarbejdet med HPK/SPK-konsulenterne / Finn Rønholt og Kurt Espersen Pause Møder, referater og gode samarbejdsrelationer/ Lars Rytter Audit af henvisninger og epikriser / Kim Lybeck Sørensen Pause Forløbsbeskrivelser og PraksisNyt / Bjørn Perrild Suboptimale henvisninger / Jonas Meile Skriv kort og godt til nettet/praktiske fifs: særhonorering mm. / Anette Sonne Nielsen Faglige ressortgrupper mødes Kvalitet i Almen Praksis Møde i Hovedstaden i KAP-H Styregruppe d

86 Punkt nr. 8 - Oplæg til evaluering af KAP-H Bilag 1 - Side -1 af 10 TILBUD Evaluering af KAP-H KAP-H Oktober 2015 Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Kvalitetsudvikling i sundhedssektoren Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse yder konsulentbistand til gennemførsel af evalueringer og brugerundersøgelser, der kan anvendes til at forbedre kvaliteten i sundhedssektoren til gavn for patienter og andre brugere. Herudover arbejder enheden for en øget og mere systematisk patient- og brugerinddragelse i sundhedssektoren. Møde i KAP-H Styregruppe d

87 Punkt nr. 8 - Oplæg til evaluering af KAP-H Bilag 1 - Side -2 af 10 Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Nordre Fasanvej Frederiksberg PROJEKTBESKRIVELSE KAP-H Regionsgården Kongens Væng e 2B 3400 Hillerød Telefon Direkte Mail Web Dato: 26. oktober 2014 Evaluering af KAP-H Baggrund KAP-H blev etableret i 2013 som samarbejde mellem Region H og PLO-H med henblik på at fremme kvalitetsudvikling i almen praksis og i det tværsektorielle samarbejde mellem almen praksis og det øvrige sundhedsvæsen. KAP-H udbyder en række tilbud til praktiserende læger inden for kvalitetsudvikling og efteruddannelse. KAP-H giver de praktiserende læger mulighed for at deltage i workshops, temamøder, DGE-grupper og få besøg af konsulenter i egen klinik med fokus på medicin, organisering, IT, patientsikkerhed og tværsektorielt samarbejde. KAP-H s styregruppe har besluttet, at KAP-H skal evalueres for at afdække, i hvor høj grad KAP-H lever op til de defi nerede strategimålsætninger (se nedenfor), og om organiseringen af KAP-H er optimal, eller om der er behov for ændringer/omstruktureringer af bemanding, temaer, indsatser eller lignende. Strategimålsætningerne er: KAP-H bidrager til bedre sammenhæng i den fælles indsats for den enkelte patient KAP-H styrker den organisatoriske-, faglige- og patientoplevede kvalitet i almen praksis ved at skabe mere tid og rum til kerneopgaver og arbejdsglæde KAP-H tilstræber at være en synlig, lydhør og fleksibel organisation for almen praksis og øvrige interessenter i sundhedsvæsenet Formål Evalueringen består af to dele: en brugerundersøgelse blandt praktiserende læger og en organisationsanalyse. Brugerundersøgelse blandt praktiserende læger Brugerundersøgelsen afdækker, hvorvidt de praktiserende læger oplever, at KAP-H s tilbud tager udgangspunkt i deres behov og fokuserer på de emner, som betyder mest for almen praksis. Derudover undersøger den hvorvidt de praktiserende læger oplever, at KAP-H s tilbud bidrager til: Organisatorisk kvalitet i almen praksis Møde i KAP-H Styregruppe d Side 1

88 Punkt nr. 8 - Oplæg til evaluering af KAP-H Bilag 1 - Side -3 af 10 Lægefaglig kvalitet i almen praksis Tid til kerneopgaver i almen praksis Arbejdsglæde i almen praksis Velfungerende kommunikation og samarbejde mellem almen praksis, kommuner og hospitaler Brugerundersøgelsen giver desuden konkrete forslag til tilbud, som er relevante for almen praksis. Organisationsanalyse Organisationsanalysen undersøger, i hvilken grad organiseringen af KAP-H opleves som hensigtsmæssig af KAP-H s styregruppe, sekretariat, koordinatorteam, konsulenter samt almen praksis, samt hvordan de mener, at organiseringen evt. kan optimeres. Den undersøger desuden, i hvilken grad KAP-H af ovennævnte interessenter opfattes som synlig, lydhør og fleksibel. På baggrund af de to analyser, vil evalueringen give en række anbefalinger til, hvordan KAP-H kan optimere sine tilbud og sin organisering med henblik på at opfylde sine strategimålsætninger. Undersøgelsens design og metoder Undersøgelsen benytter sig af en kombination af tre metoder: brugerpaneler med praktiserende læger, spørgeskemaundersøgelse blandt praktiserende læger og organisationsanalyse ved hjælp af interviews med nøglepersoner i KAP-H. Brugerpaneler med praktiserende læger Denne del af undersøgelsen er allerede i gang og er beskrevet i flere detaljer i sit eget tilbud: Brugerundersøgelse af KAP-H s tilbud til praktiserende læger. Her findes også budgettet for denne del af undersøgelsen. Der er afholdt fire fokusgrupper med 4-6 praktiserende læger i hver. Brugerpanelerne give konkrete input til arbejdet med at udvikle nye tilbud og dels at giver inputs til at udvikle et spørgeskema med fokus på efteruddannelse og kvalitetsudvikling, som skal sendes til praktiserende læger. Desuden leverer brugerpanelerne data til en efterfølgende organisationsanalyse om, hvordan lægerne betragter KAP-H som organisation, og hvilken viden de har om KAP-H. Spørgeskemaundersøgelse blandt praktiserende læger Denne del af undersøgelsen har til formål at afdække de praktiserende lægers viden om og opfattelse af KAP-H som organisation og KAP-H s tilbud samt om de praktiserende lægers ønsker til og behov for efteruddannelses- og kvalitetsudviklingstilbud. Derudover vil spørgeskemaundersøgelsen indhente konkrete forslag til nye tilbud. Fordelen ved at anvende spørgeskema er, at det kan kvantificere udbredelsen af forskellige holdninger og ønsker. Spørgeskemaundersøgelsen er en totalundersøgelse blandt regionens omtrent 1050 læger. Det vil sige, at alle læger modtager et spørgeskema. Lægerne modtager en med et link, via hvilket de kan tilgå spørgeskemaet. Møde i KAP-H Styregruppe d Side 2

89 Punkt nr. 8 - Oplæg til evaluering af KAP-H Bilag 1 - Side -4 af 10 Spørgeskemaet udvikles af EEB med udgangspunkt i resultaterne fra brugerpanelerne. Før udsendelse valideres spørgeskemaet blandt 10 praktiserende læger. Dette foregår ved, at spørgeskemaet sendes til lægen på og denne udfylder det. Derefter foretages et telefoninterview, hvor lægen spørges til sine svar og forståelsen af spørgsmålene. Denne proces har til formål at sikre, at formuleringerne er entydige og præcise, hvilket er afgørende for, at besvarelserne efterfølgende kan anvendes. Spørgeskemaet kommer til at indeholde omkring 20 spørgsmål og et mindre antal spørgsmål til baggrundsoplysninger som køn, alder, praksistype, planområde og hvor længe lægen har været praktiserende. Der vil være en åben svarboks, hvor lægerne kan komme med konkrete forslag til aktiviteter, de kunne tænke sig at deltage i fremtiden. Spørgeskemaet kommer til at beskæftige sig med, hvorvidt lægerne oplever, at KAP-H s tilbud bidrager til bedre tværsektorielt samarbejde, organisatorisk og lægefaglig kvalitet i almen praksis og tid til kerneopgaver og arbejdsglæde i almen praksis samt om de opfatter KAP-H som synlig, lydhør og fleksibel. Besvarelserne vil blive analyseret ved hjælp af deskriptiv statistik i form af frekvenstabeller og krydstabeller. Interviews med nøglepersoner Ved hjælp af interviews med en række nøglepersoner i KAP-H og KAP-H s samarbejdspartnere søges at afdække, hvordan KAP-H opfattes af forskellige centrale interessenter. Fokus vil være på, hvorvidt de forskellige nøglepersoner opfatter KAP-H som synlig, lydhør og fleksibel samt på nøglepersonernes forskellige opfattelser af KAP-H, og hvilken rolle KAP-H bør spille, samt på hvordan konstellationen med Region H og PLO H spiller ind, og hvordan forholdet er mellem organisationens forskellige dele og niveauer (se organisationsdiagram på næste side). Interviewene vil belyse organisationens processer og arbejdsgange og sætte fokus på evt. udfordringer i organisationen, som er med til at forhindre målopfyldelse. Interviewene bruges til at afdække, hvordan interessenterne oplever organiseringen herunder om de har forslag til ændringer, der kan sikre en mere optimal organisering. Møde i KAP-H Styregruppe d Side 3

90 Punkt nr. 8 - Oplæg til evaluering af KAP-H Bilag 1 - Side -5 af 10 Det eksakte antal interviews fastlægges i løbet af undersøgelsesprocessen, men det estimeres, at der skal foretages 16. Der foretages interviews med følgende: Styregruppe o 1 Region H repræsentant fra styregruppen o 1 PLO-repræsentant fra styregruppen Koordinatorteam o 1 faglig koordinator o 1 administrativ koordinator Sekretariat o 2 temaansvarlige/adm. projektledere o 2 sekretærer Konsulentkorps o 3 projektledere o 1 hospitalspraksiskonsulent (HPK) o 2 menige konsulenter o 1 organisationskonsulent o 2 eksterne samarbejdspartnere Øvrige data Evalueringen inddrager en række supplerende data, som KAP-H har produceret. Disse data vil indgå i analysen i det omfang det er relevant. Disse data er: Evaluering af specialepraksiskonsulenternes funktioner, organisering og timetal Brugerundersøgelse af PraksisNyt og forløbsbeskrivelser Løbende statusrapporter for hvert af temaerne/indsatsområderne til styregruppen Løbende mini-evalueringer/tilfredshedsundersøgelser af de enkelte arrangementer Analyse og afrapportering Evalueringens resultater leveres i en rapport på 20 sider, samt en power point præsentation af rapportens konklusioner til KAP-H s styregruppe. Rapporten vil indeholde to analyser som beskrevet i formålet: en brugerundersøgelse med fokus på de praktiserende lægers opfattelse af KAP-H s tilbud og en organisationsanalyse med fokus på forskellige interessenters opfattelse af KAP-H. Disse trækker hver især på en kombination af de tre metoder, som er beskrevet ovenfor. Figuren nedenfor illustrerer, hvordan de tre metoder spiller sammen. Møde i KAP-H Styregruppe d Side 4

91 Punkt nr. 8 - Oplæg til evaluering af KAP-H Bilag 1 - Side -6 af 10 Brugerpanelerne med praktiserende læger vil blive afrapporteret separat i en delrapport. Brugerpanelerne vil desuden give inputs til udviklingen af spørgeskemaet til de praktiserende læger og vil bidrage til organisationsanalysen med viden om de praktiserende lægers opfattelse af KAP-H. Brugerpanelerne med praktiserende læger vil i kombination med interviews med nøglepersoner og samarbejdspartnere danne grundlag for organisationsanalysen med fokus på forskellige interessenters opfattelse af KAP-H. Spørgeskemaundersøgelsen vil primært give data til brugerundersøgelsen med fokus på de praktiserende lægers opfattelse af KAP-H s tilbud og vil derudover bidrage med supplerende data til organisationsanalysen om de praktiserende lægers opfattelse af KAP-H. I afrapporteringen vil organisationsanalysen og brugerundersøgelsen blive fremstillet som to separate analyser, som vil danne grundlag for en fælles konklusion og en række anbefalinger. På den måde vil analysens to dele understøtte og supplere hinanden i besvarelsen af undersøgelsens formål. Møde i KAP-H Styregruppe d Side 5

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER JUNIOR DGE-GRUPPER NU OGSÅ FOR FASE 2 LÆGER LÆS MERE PÅ SIDE 11! VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER DGE I REGION H DECENTRAL GRUPPEBASERET EFTERUDDANNELSE T: 3866 5299 og M: 2360

Læs mere

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER JUNIOR DGE-GRUPPER LÆS MERE PÅ SIDE 11! VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER Decentral Gruppebasere t Efteruddann else (DGE) Medicin Tværsek torielt samarbejde Organisering Patientsikkerhed

Læs mere

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER JUNIOR DGE-GRUPPER LÆS MERE PÅ SIDE 11! VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden VEJLEDNING FOR EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER AT VÆRE

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. KAP-H Styregruppe. Mødeleder: Jesper Lihn. * Formøde afholdes kl. 16.00-17.00 i H6 14-04-2016 16:00

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. KAP-H Styregruppe. Mødeleder: Jesper Lihn. * Formøde afholdes kl. 16.00-17.00 i H6 14-04-2016 16:00 BESLUTNINGER KAP-H styregruppe KAP-H Styregruppe Mødeleder: Jesper Lihn * Formøde afholdes kl. 16.00-17.00 i H6 MØDETIDSPUNKT 14-04-2016 16:00 MØDESTED Regionsgårdens mødelokale H6 MEDLEMMER Else Hjortsø

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for psykiatrisamarbejdet

Indsatsbeskrivelse for psykiatrisamarbejdet Indsatsbeskrivelse for psykiatrisamarbejdet Journal nr: 14000943 27-02-2014 Formål (opgave): Konsulenterne i psykiatrisamarbejdet arbejder for patientforløb af høj kvalitet på tværs af sektorer herunder

Læs mere

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER JUNIOR DGE-GRUPPER NU OGSÅ FOR FASE 2 LÆGER LÆS MERE PÅ SIDE 11! VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER DGE I REGION H DECENTRAL GRUPPEBASERET EFTERUD- DANNELSE T: 2360 9928 E: DGE@REGIONH.DK

Læs mere

REFERAT. Dagsorden. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: Torsdag den 7. maj 2015. Tidspunkt: Kl. 09.00-11.00 Formøde for styregruppen kl. 08.00-09.

REFERAT. Dagsorden. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: Torsdag den 7. maj 2015. Tidspunkt: Kl. 09.00-11.00 Formøde for styregruppen kl. 08.00-09. REFERAT Møde: Styregruppemøde KAP-H Dato: Torsdag den 7. maj 2015 Tidspunkt: Kl. 09.00-11.00 Formøde for styregruppen kl. 08.00-09.00 Sted: Deltagere: Regionsgården, mødelokale H6 Marianne Puge (afbud)

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 13.00-14.00 i mødelokale H3 *

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i det

Læs mere

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Dato: 5. september 2012 Brevid: 1841112 Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser På møde i Forretningsudvalget den 29. maj 2012 blev udvalget orienteret

Læs mere

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden Årsrapport 2013 Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse Indhold 1. Indledning... 3 2. Opgaver for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget (KEU)...

Læs mere

Fra Ældresagen: Kai Nørrung, Ældresagens sygehusudvalg Region Hovedstaden

Fra Ældresagen: Kai Nørrung, Ældresagens sygehusudvalg Region Hovedstaden Patientinddragelsesudvalget Tværsektoriel udvikling PROTOKOL Møde i: Patientinddragelsesudvalget Dato: 26. august 2015 Kl.: 16.00-18.00 Sted: Regionsgården, Kongens Vænge 2, Hillerød, lokale H 5 Kongens

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 10-06-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Praksisplanudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 10-06-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Praksisplanudvalget - mødesager BESLUTNINGER Praksisplanudvalget - mødesager Praksisplanudvalget MØDETIDSPUNKT 10-06-2014 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Borgmester Jørgen Glenthøj, Frederiksberg Kommune Kommunalbestyrelsesmedlem

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015 Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE Tirsdag den 14. august 2012 Kl. 15.00-17.00 Regionsgården, mødelokale H5 Møde nr. 2 Medlemmer: Lise Müller (formand) (F) Per Seerup

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Organisation, fokusområder og konsulenter

Organisation, fokusområder og konsulenter Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden Organisation, fokusområder og konsulenter Information til samarbejdspartnere, nov. 2013 KAP-H s konsulenter i Regionsrådssalen på intromødet den 7. november 2013.

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp

Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.30-10.00 i mødelokale H4 * Der afholdes formøde for psykologerne

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.00-10.00 i mødelokale H4 *

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Vejledning for DGE & Supervisions grupper

Vejledning for DGE & Supervisions grupper Vejledning for DGE & Supervisions grupper DGE [Decentral Gruppebaseret Efteruddannelse - Region Hovedstaden] DGE Ø Farimagsgade 5 Opgang S Bygning 24, 1.sal 1014 Kbh K T: 2360 9928 E: dge@regionh.dk W:

Læs mere

Status på implementering af praksisplan for fysioterapi

Status på implementering af praksisplan for fysioterapi Årlig status, november 2016 Center for Sundhed Region Hovedstaden Center for Sundhed Status på implementering af praksisplan for fysioterapi Årlig statusrapport for året 2016 af Praksisplan for fysioterapi

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

Evalueringen skal bidrage med anbefalinger til en hensigtsmæssig organisering af den telemedicinske indsats i Region Midtjylland.

Evalueringen skal bidrage med anbefalinger til en hensigtsmæssig organisering af den telemedicinske indsats i Region Midtjylland. 1. Baggrund Strategi for udvikling af telemedicin i Region Midtjylland et bidrag til fremtidens sammenhængende sundhedsvæsen (2011) skitserer en række indsatsområder, der skal sikre fremdrift og udvikling

Læs mere

Sundheds it under sundhedsaftalen

Sundheds it under sundhedsaftalen Sundheds it under sundhedsaftalen Et sammenhængende og borger nært sundhedsvæsen forudsætter hurtig præcis kommunikation mellem de forskellige aktører. Målsætningen i sundhedsaftalen for 2008 2010 (Gl.

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 08.00-09.00 i mødelokale

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården BESLUTNINGER Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 13-05-2015 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand

Læs mere

Referat Møde: Tid Sted: Deltagere: Sagsnr.: 1. Evaluering af møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 27. marts 2015 (vedlagt som bilag 1)

Referat Møde: Tid Sted: Deltagere: Sagsnr.: 1. Evaluering af møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 27. marts 2015 (vedlagt som bilag 1) Referat Møde: Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg Tid: Onsdag den 13/5 2015 kl. 15.00-17.00 Sted: Boulevarden 13, mødelokale 3 Deltagere: Bente Graversen, Leif Serup, Carsten Kaalbye, Lone Becker,

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser REFERAT Møde i: Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Dato: 10. september 2015 Kl.: 9:00-12:00 Sted: Deltagere: Hvidovre Hospital, Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre lokale

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.30-10.00 i mødelokale H6 * Der afholdes formøde for psykologerne

Læs mere

Årsrapport Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden

Årsrapport Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden Årsrapport 2011 Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse 1. Indledning. side 3 2. Mål for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalgets arbejde side 3

Læs mere

KONKLUSIONER. Møde i: Arbejdsgruppen Sundheds-it og elektronisk kommunikation

KONKLUSIONER. Møde i: Arbejdsgruppen Sundheds-it og elektronisk kommunikation Center For Sundhed Enhed for tværsektorielt udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKLUSIONER Møde i: Arbejdsgruppen Sundheds-it og elektronisk kommunikation Dato: Mandag den 31. august 2015 Kl.: 8:30-10:00

Læs mere

Notat. Til Styregruppen for Kvalitet. Projektbeskrivelse

Notat. Til Styregruppen for Kvalitet. Projektbeskrivelse Notat Til Styregruppen for Kvalitet Projektbeskrivelse - Implementering af kliniske retningslinjer på diagnoser i den vederlagsfrie ordning: Pilottest af implementeringsmetoder 1. Baggrund Som det fremgår

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE Tirsdag den 14. august 2012 Kl. 15.00-17.00 Regionsgården, mødelokale H6 Møde nr. 2 Medlemmer: Lise Müller (formand) (F) Per

Læs mere

Kl til på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød.

Kl til på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød. D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Onsdag den 10. april 2013 Kl. 12.00 til 14.00 på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød. Møde nr. 11 Medlemmer: Kirsten Lee (formand) Thor Grønlykke Karin Dubin Maja Holt

Læs mere

Løbende evaluering af de sygeplejestuderendes oplevelse af den kliniske undervisning

Løbende evaluering af de sygeplejestuderendes oplevelse af den kliniske undervisning Løbende evaluering af de sygeplejestuderendes oplevelse af den kliniske undervisning Et sundhedsvæsen i verdensklasse Region Hovedstaden har en vision om et sundhedsvæsen i verdensklasse Et sundhedsvæsen

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Dato: Mandag den 10. oktober 2016 kl. 12.00-15.00 Sted: Mødelokale M6, Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3B, 6000 Kolding Deltagere: Birthe Mette Pedersen, Programchef,

Læs mere

Implementeringsplan for fodterapipraksis 2017

Implementeringsplan for fodterapipraksis 2017 Implementeringsplan for 2017 Center for Sundhed Region Hovedstaden Center for Sundhed Implementeringsplan for fodterapipraksis 2017 Implementeringsplan for 2017 (for Praksisplan for fodterapi 2017-2020)

Læs mere

Bilag 1: Begrundelse for ansøgning samt beløb

Bilag 1: Begrundelse for ansøgning samt beløb Bilag 1: Begrundelse for ansøgning samt beløb Ansøgning om 2-honorering af praktiserende læger i Region Midtjylland. Overvægt hos børn er et tiltagende problem med alvorlige konsekvenser for det enkelte

Læs mere

Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version

Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version Dato: 27. september 2017 Brevid: 3362292 Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version Udvalget har i 2016 og 2017 haft flere politiske drøftelser og haft mange forskellige temaer

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp

Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.30-10.00 i mødelokale H4 * Der afholdes formøde for psykologerne

Læs mere

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland September 2016 Indhold 1. Baggrund for projektet... 3 2. Den

Læs mere

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Afrapportering af fremdriften. Arbejdsgruppen skal inden årets udgang afrapportere fremdriften til den administrative styregruppe.

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Kiropraktisk behandling

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Kiropraktisk behandling BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Kiropraktisk behandling DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Kiropraktisk behandling * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.30-10.00 i

Læs mere

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen 1. Baggrund Udviklingen i sundhedsvæsnet stiller nye krav til almen praksis, hospitalerne og kommunerne

Læs mere

Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner

Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner Sammenfatning af publikation fra : Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner Kortlægning og inspiration Henriette Mabeck Marie Henriette Madsen Anne Brøcker Juni 2011 Hele publikationen kan downloades

Læs mere

Vejviser for nynedsatte alment praktiserende læger i Region Hovedstaden

Vejviser for nynedsatte alment praktiserende læger i Region Hovedstaden PLO-HOVEDSTADEN Stockholmsgade 55 2100 København Ø Telefon 35 26 67 00 Fax 35 43 10 99 post.hpl@dadl.dk Vejviser for nynedsatte alment praktiserende læger i Region Hovedstaden Januar 2016 Læs vejledningen

Læs mere

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL Indledning Region Syddanmark og de 22 kommuner har primo 2017 vedtaget et nyt forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv

Læs mere

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it)

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) Opgavebeskrivelse Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) 1 Bilag 1 til fastpriskontrakt: Kundens opgavebeskrivelse Indledning Kunden ønsker ekstern

Læs mere

Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013

Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013 Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013 Som led i satspuljeaftalen for 2012-2015 blev der afsat i alt 200,4 mio. kr. til en national handlingsplan for den ældre

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsgruppe for meningsfuld og mindre dokumentation

Kommissorium for Arbejdsgruppe for meningsfuld og mindre dokumentation Enhed Dagtilbud Sagsnr. Doknr. 473257 Dato 10-08-2017 Kommissorium for Arbejdsgruppe for meningsfuld og mindre dokumentation Baggrund og formål Langt størstedelen af det pædagogiske personale, ledere og

Læs mere

Status på telemedicin i Danmark

Status på telemedicin i Danmark Status på telemedicin i Danmark Oplæg på Fokus på den nationale lungesatsning Herlev Hospital 25. august 2015 Susanne Duus Teamleder, Digitaliseringsstyrelsen Fællesoffentlig strategi for digital velfærd

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. KAP-H Styregruppe. Mødeleder: Karin Zimmer. * Formøde afholdt kl i H :00

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. KAP-H Styregruppe. Mødeleder: Karin Zimmer. * Formøde afholdt kl i H :00 BESLUTNINGER KAP-H styregruppe KAP-H Styregruppe Mødeleder: Karin Zimmer * Formøde afholdt kl. 8.00-9.00 i H6 MØDETIDSPUNKT 27-04-2016 09:00 MØDESTED Regionsgårdens mødelokale H6 MEDLEMMER Else Hjortsø

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Referat fra seminaret Seminar om projektets midtvejsevaluering Onsdag den 9. november 2011 blev midtvejsevalueringen af projektet behandlet.

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR SUNDHED Torsdag den 28. juni 2007 Kl. 18.00 21.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 4 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666110 Mail csu@regionh.dk Baggrund Regionsrådet

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Tandplejen, Vallerødskolen, Stadionallé 12 Torsdag 26.06.2014 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 SU, Budget 2015-2018: Rådrumforslag,

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer NOTAT Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer Dette notat beskriver en model for den fremtidige organisatoriske forankring af forløbsprogrammerne i regionen. Der er i dag ikke en ensartet organisering

Læs mere

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom)

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Dato: 26. november 2013 Brevid: 2208309 Tværsektorielle indsatser i 2014 Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Baggrund Optimal håndtering af multisygdom er

Læs mere

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALGET VEDR. SUNDHED Tirsdag den 20. juni 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3.

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALGET VEDR. SUNDHED Tirsdag den 20. juni 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3. B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget Tirsdag den 20. juni 2006 Kl. 17.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3 Medlemmer: Vibeke Rosdahl Jens-Ole Andersen Sophie

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER 1. møde 2014 - Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

BILAG 1B: OVERSIGTSSKEMA

BILAG 1B: OVERSIGTSSKEMA BILAG 1B: OVERSIGTSSKEMA Oversigtsskemaet indeholder 8 kolonner. Herunder følger en forklaring af de enkelte kolonner. De grå rækker i skemaet er opgaver, som skal afrapporteres i den samlede evalueringsrapport,

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Årsrapport 2010. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden

Årsrapport 2010. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden Årsrapport 2010 Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse 1. Indledning. side 3 2. Mål for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalgets arbejde side 3

Læs mere

Kl på Bispebjerg Hospital opgang 20D lokale D1. Mødet indledes med en rundvisning på Bispebjerg Hospitals skadestue

Kl på Bispebjerg Hospital opgang 20D lokale D1. Mødet indledes med en rundvisning på Bispebjerg Hospitals skadestue K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Onsdag den 21. april 2010 Kl. 16.30 på Bispebjerg Hospital opgang 20D lokale D1 Mødet indledes med en rundvisning på Bispebjerg Hospitals skadestue Møde nr. 3

Læs mere

Høringsvar til praksisplanen

Høringsvar til praksisplanen Dato: 6. september 2016 Brevid: 3045629 Primær Sundhed Høringsvar til praksisplanen Praksisplanen for Almen praksis har været sendt til rådgivning og vejledning hos Sundhedsstyrelsen samt til høring hos

Læs mere

Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Udvikling af den politiske struktur, 16-03-2015 Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 16. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Administrativ styregruppe Referat Dato: 29. november 2004 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 9.00 - ca. 12.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Forretningsorden

Læs mere

Jann Larsen, Hjerteforeningen Annette Rolsting, Bedre Psykiatri/LMS Jette Bay, Scleroseforeningen

Jann Larsen, Hjerteforeningen Annette Rolsting, Bedre Psykiatri/LMS Jette Bay, Scleroseforeningen DAGSORDEN Møde i: Patientinddragelsesudvalget Dato: 30. august 2017 Kl.: 16.00-19.00 Sted: Lokale H7, Regionsgården, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød Patientinddragelsesudvalget Tværsektoriel udvikling Kongens

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland.

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Baggrund Den 17. marts 2009 vedtog Folketinget en udvidelse af Sundhedsloven, herunder en udvidelse af patientsikkerhedsordningen,

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR SUNDHED Torsdag den 20. september 2007 Kl. 18.00 21.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 7 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

2.4 Initiativbeskrivelse

2.4 Initiativbeskrivelse KL Danske Regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Social- og Integrationsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finansministeriet 2.4 Initiativbeskrivelse Fuldt digitaliseret kommunikation

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

RSI statusrapport for pejlemærke MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehus MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehuse

RSI statusrapport for pejlemærke MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehus MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehuse 1: Projektbasis 1.1: Projektidentifikation Projekt id Projekt titel 3.6 MedCom standarder MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehuse Version 1.0 Dato 24111/Lars Hulbæk-Ib Johansen-Dorthe Skou

Læs mere

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 November 2010 Koncern Praksis November 2010 Koncern Praksis Indledning I løbet

Læs mere