VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER"

Transkript

1 JUNIOR DGE-GRUPPER NU OGSÅ FOR FASE 2 LÆGER LÆS MERE PÅ SIDE 11! VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER DGE I REGION H DECENTRAL GRUPPEBASERET EFTERUDDANNELSE T: og M: E: W: Decentral Gruppebaseret Efteruddannelse (DGE)

2 VEJLEDNING FOR EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER Decentral Gruppebaseret Efteruddannelse (DGE) Medicin Tværsektorielt samarbejde Organisering Patientsikkerhed It og data AT VÆRE MEDLEM AF EN EFTERUDDANNELSESGRUPPE ER EN UNIK MULIGHED FOR DEN PRAKTISERENDE LÆGE TIL AT UDVIKLE OG STYRKE SINE FAGLIGE OG PERSONLIGE RESSOURCER. 2

3 DGE INDHOLD DGE i Region H SIDE 4 Hvad kan du bruge en efteruddannelsesgruppe til? SIDE 5 Pædagogisk rådgivning og arrangementer SIDE 5 Hvem kan være medlem af en efteruddannelsesgruppe? SIDE 6 Registrering af en efteruddannelsesgruppe SIDE 6 Evaluering i efteruddannelsesgruppen SIDE 7 Rådighedsbeløb og økonomiske rammer SIDE 8 DGE-gruppelederhonorar SIDE 9 Refusion af DGE-gruppens udgifter SIDE 9-10 Junior DGE-grupper SIDE 11 Refusion af udgifter til Supervision SIDE 12 Refusion fra Efteruddannelsesfonden SIDE 13 Der er blot to datoer og fire opgaver, du skal huske SIDE 14 Organisation og kontaktpersoner SIDE 15 3

4 VEJLEDNING FOR EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER DGE I REGION H Hvert år afsættes der kvalitetsudviklingsmidler til praktiserende lægers efteruddannelse i grupper og supervision. At være medlem af en efteruddannelsesgruppe er en unik mulighed for den praktiserende læge til at udvikle og styrke sine faglige og personlige ressourcer. Vi vil med denne vejledning give dig overblik over de rammer, der er for efteruddannelsesgrupperne i den Decentrale Gruppebaserede Efteruddannelse i Region Hovedstaden. Supervisionsgrupper er en særlig slags DGE-grupper, da de er organiseret anderledes og har en anden økonomi end de almindelige efteruddannelsesgrupper. I kapitel 10 kan du læse om refusion af udgifter til supervision. Vi håber, at du finder de svar, du skal bruge. God læselyst. Med venlig hilsen Efteruddannelsesvejlederne Hanne Hjortkjær Petersen Hanne Hjortkjær Petersen Arne Hantho Peter Gram Arildskov Mads Klem Thomsen Trine Juhler Anne Højte DGE-SEKRETARIATET Telefon eller mobil DGE Center for sundhed, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød adresse:

5 DGE HVAD KAN DU BRUGE EN EFTERUDDANNELSESGRUPPE TIL? Aktiviteterne i en gruppe kan være: Faglige emner. Ledelse og udvikling af praksis. Opfølgningsforløb på kurser. Gensidige praksisbesøg, inspiration og netværksdannelse. Implementering af Datafangst, forløbsprogrammer og ICPC- kodning. PÆDAGOGISK RÅDGIVNING OG ARRANGEMENTER Du kan få hjælp, støtte og inspiration fra efteruddannelsesvejlederne og sekretariatet til at: Danne nye grupper. Fastholde og udvikle eksisterende grupper. Vælge emner og metoder. Udvikle og fastholde emnegrupper. Evaluere arbejdet i gruppen. Din rolle som gruppeleder. I løbet af året afholdes flere spændende arrangementer: Februar Dagskursus for nynedsatte læger Maj Halvdagstræf for gruppeledere Oktober Internat for gruppeledere Se datoer og tilmeld via mødekalenderen: almen-praksis/hovedstaden/ kursus-og-moedekalender/ kalender/ 5

6 VEJLEDNING FOR EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER HVEM KAN VÆRE MEDLEM AF EN EFTERUDDANNELSESGRUPPE? Alle praktiserende læger, der har ydernummer i Region Hovedstaden kan blive medlem af en efteruddannelsesgruppe. Den enkelte læge må gerne være medlem af flere grupper. Andre personer må gerne deltage i møderne i gruppen fx læger uden ydernummer, uddannelseslæger, praksispersonale eller andre. Læger fra forskellige regioner som ønsker at danne en gruppe fx som opfølgning på et kursus. Man kan kontakte DGE-sekretariatet angående dette. REGISTRERING AF EN EFTERUDDANNELSESGRUPPE Gruppelederen udfylder registreringsskemaet som ligger på under Decentral Gruppebaseret Efteruddannelse. Skemaet skal sendes til Dette er en forudsætning for, at gruppen kan modtage støtte fra DGE, og lægerne få refusion fra egen konto i Efteruddannelsesfonden (Lægeforeningen). Kravene til registrering er, at gruppen: Har 5-12 medlemmer. Kun læger med ydernummer tæller. Holder mindst 4 møder på et år. Medicinalindustrien må ikke på nogen måde involveres hverken før, under eller efter gruppens møder. Gruppen er velkommen til at holde møder med andre DGE grupper i løbet af året, dog må disse fællesmøder ikke overstige halvdelen af gruppens møder (dvs. holder gruppen 4 møder om året, må de to af møderne holdes med andre grupper). 6

7 DGE Registrerer sig ved oprettelse og herefter hvert år (i januar). Har en gruppeleder og en gruppeledersuppleant. Registrerer aktuelle medlemmer med navn, adr., tlf. nr. og . Genregistrerer ved ændringer i medlemmer, gruppeleder eller gruppeleders . Fremsender en evaluering ved årets slutning (i december). Gruppelederen får besked, når gruppen er registreret. Hver gruppe får tildelt et gruppenummer og en vejleder. EVALUERING I EFTERUDDANNELSESGRUPPEN Evalueringsskemaet findes på under Decentral Gruppebaseret Efteruddannelse. Ved årets afslutning evaluerer gruppelederen gruppens arbejde, bedst sammen med gruppen. Vi opfordrer gruppelederen til at printe evalueringsskemaet ud, medbringe dette til hvert møde og udfylde data løbende. Efteruddannelsesvejlederne tilbyder hjælp og inspiration til evaluering af gruppens arbejde. Skriftlig evaluering er en forudsætning for, at der stilles midler til rådighed for gruppen, og at den kan genregistreres året efter. 7

8 VEJLEDNING FOR EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER RÅDIGHEDSBELØB OG ØKONOMISKE RAMMER kr. er rådighedsbeløbet for alle efteruddannelsesgrupper, der er registreret og godkendt. Rådighedsbeløbet kan bruges til udgifter i forbindelse med: Underviser, inkl. aflønning og transport. Undervisning kan varetages af et gruppemedlem, som aflønnes på samme måde som en ekstern underviser. Deltagernes transport og ophold. Man kan aftale, at en underviser aflønnes med fx en vingave i stedet for honorar. Materialeindkøb til gruppens aktiviteter, fx flip-over, bøger og lignende. Udgifter til fortæring refunderes ikke. Der er mulighed for at søge om at få udbetalt tabt arbejdsfortjeneste via Efteruddannelsesfonden. Læs om dette i pkt. 8 og på Vi tilråder, at gruppen på forhånd orienterer oplægsholder om, at al honorering skal foregå elektronisk. I skal som gruppe sikre jer, at der er midler tilbage svarende til det aftalte honorar med oplægsholderen. 8

9 DGE DGE-GRUPPELEDERHONORAR Der er mulighed for at udbetale gruppelederhonorar på 5000 kr. pr. år. til gruppeledere for efteruddannelsesgrupperne. Dette kræver, at gruppen er repræsenteret på gruppeledertræf mindst hvert andet år. Der afholdes to gruppeledertræf hvert år. Så snart din gruppe har været repræsenteret på gruppeledertræf, kan I komme ind i ordningen med gruppelederhonorar. Sekretariatet holder herefter øje med din gruppes deltagelse i de to årlige træf. Har gruppen ikke været repræsenteret to år i træk, bortfalder retten til gruppelederhonorar. Gruppelederen søger selv om honoraret ved årets afslutning. REFUSION AF DGE-GRUPPENS UDGIFTER Proceduren for refusion er beskrevet nedenfor. Reglerne gælder alle, både hvis du er gruppemedlem, underviser, et hotel eller vinfirma mm. Fremsend en elektronisk faktura. Benyt enten din kliniks faktureringssystem, et indscanningsbureau eller Fakturer alt inden 1. december. Fakturaen skal stiles til DGE, EAN nummer Fakturaen skal indeholde: Beløb. Kontonummer. CVR nr., der kan ikke udbetales til et CPR-nummer. Dato og årstal for de møder der faktureres for. Gruppenummeret. Navn på personen der skal modtage pengene. i tilfælde af spørgsmål om udbetaling. 9

10 VEJLEDNING FOR EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER HUSK: At ændre fakturanummeret til dit eget, hvis du bruger Virk.dk, ellers hedder alle fakturaer nr. 1. At der er en betalingsfrist på 30 dage. Bilag som dokumentation for din e-faktura behøver du ikke længere at indsende til DGE. Gem bilagene i dit eget regnskab. I tilfælde af stikprøver fra revisionen vil bevisbyrden ligge hos dig. Gruppens nummer er blevet oplyst ved registreringen. Hvis du har spørgsmål så kontakt sekretariatet. -adressen er Tlf.nr.: / mobil:

11 DGE JUNIOR DGE-GRUPPER En Junior DGE-gruppe er et tilbud til uddannelseslæger i sidste del af den almenmedicinske blokstilling (fase 2 & 3), samt speciallæger i almen medicin de første 2 år efter de er færdige med den almenmedicinske blokstilling. Gruppen kan i en afgrænset periode fungere på samme vilkår som en rigtig DGE-gruppe. Gruppen skal opfylde kravene for gruppedannelse på samme vilkår som en almindelig DGE-gruppe. Der dispenseres dog for reglen om at deltagerne skal have ydernummer i Region Hovedstaden. Fase 1 læger er velkomne i juniorgrupperne, men tæller ikke med i relation til kravet om minimum 5 læger i en gruppe. Fase 1 lægerne vil tælle med, når de når fase 2 i blokstillingen. Det forudsættes, at deltagerne erhverver sig ydernummer i Region Hovedstaden senest 2 år efter deltagerne er blevet speciallæger i almen medicin. En efteruddannelsesgruppe i Juniorpakkeforløb får i øvrigt samme tilbud som en DGE-gruppe. Der tilknyttes en efteruddannelses-vejleder, gruppelederen inviteres til gruppeledertræf og gruppen modtager de efteruddannelsestilbud, som i øvrigt tilbydes DGE-grupperne i Region Hovedstaden. Herudover kan disse grupper søge samme økonomiske midler (aktuelt kr. pr. gruppe pr. år) efter gældende retningslinjer. Vejledning om registrering, evaluering af gruppens arbejde og om refusion finder du beskrevet under DGE-grupperne. 11

12 VEJLEDNING FOR EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER REFUSION AF UDGIFTER TIL SUPERVISION Supervisionsgrupper er en særlig slags DGE-grupper, da de er organiseret anderledes og har en anden økonomi. Alle læger med ydernummer har mulighed for at få refusion og beløbet er individuelt. For grupper efter 2015 faktureres for max kr. fra 1. juni til 30. juni. Supervision kan foregå enkeltvis eller i grupper. Man skal registrere sig hvert år i løbet af første kvartal. Lægen eller gruppen får tildelt et nummer, som oplyses ved henvendelse og skal stå på fakturaen. Procedure: Hver læge betaler sin supervisor. Udgifter udover kr. afholdes af lægen selv. Lægen er selv ansvarlig for at opbevare fakturaen, som dokumentation til revision og stikprøvekontrol. Benyt DGE s EAN-nummer og samme procedure som ved refusion for DGE-grupper. 12

13 DGE REFUSION FRA EFTERUDDANNELSESFONDEN Alle læger i en efteruddannelses- eller supervisionsgruppe kan søge om at få refusion for tabt arbejdsfortjeneste fra deres personlige efteruddannelseskonto i Efteruddannelsesfonden (Lægeforeningen). Der skal bruges et refusionsskema, som du finder på eller under Decentral Gruppebaseret Efteruddannelse Vi opfordrer gruppelederen til at printe refusionsskemaet ud og medbringe skemaet til hvert møde i løbet af året og udfylde det løbende. Skemaet indsendes halv- eller helårligt. Skemaet sender du til DGE-sekretariatet, hvor det bliver underskrevet af en efteruddannelsesvejleder. DGE sekretariatet skal have skemaet senest en uge før Efteruddannelsesfondens egen frist for modtagelse af materiale til refusion. Regler og frister for at gøre brug af Efteruddannelsesfondens ordning finder du på 13

14 VEJLEDNING FOR EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER DER ER BLOT 2 DATOER OG 4 OPGAVER, DU SKAL HUSKE HVERT ÅR 1/11 Registreringen af gruppen skal indsendes i løbet af det første kvartal af året og senest den 1/11 i et år for supervision er det 1/6. 1/12 Deadline for indsendelse af den sidste faktura, gælder også for gruppelederhonorar, evalueringsskemaet og refusionsskemaet til DGE for supervision er det 30/6. En efteruddannelsesgruppeleder skal hvert år huske REGISTRERING Gruppen registrerer sig hvert år i løbet af første kvartal samt ved ændringer. DGE skal senest have modtaget din registrering 1/11 det år du ønsker at registrere for. FAKTURERING Al fakturering sker elektronisk. Husk gruppenummer. DGE skal have modtaget jeres sidste faktura den 1/12. REFUSIONSSKEMA Refusion for tabt arbejdsfortjeneste via Efteruddannelsesfonden foregår på skema som indsendes til DGE. DGE skal have modtaget jeres refusionsskema den 1/12. EVALUERING Evaluering af gruppens arbejde indsendes hvert år. DGE skal have modtaget jeres evaluering den 1/12. En supervisionsgruppeleder skal hvert år huske REGISTRERING Gruppen registrerer sig hvert år i løbet af første kvartal samt ved ændringer. DGE skal senest have modtaget din registrering 1/6 det år du ønsker at registrere for. FAKTURERING Gruppens medlemmer søger selv for refusion af udgifter til supervision. Dette sker elektronisk. Husk gruppenummer. DGE skal have modtaget jeres sidste faktura den 1/6. REFUSIONSSKEMA Refusion for tabt arbejdsfortjeneste via Efteruddannelsesfonden foregår på skema som indsendes til DGE. DGE skal have modtaget jeres refusionsskema den 1/12. EVALUERING Evaluering af gruppens arbejde indsendes hvert år. DGE skal have modtaget jeres evaluering den 1/12. 14

15 DGE ORGANISATION OG KONTAKTPERSONER DGE er en del af en ny samlet konsulentordning, som har en styregruppe med repræsentanter fra PLO-H og Region Hovedstaden. Efteruddannelses-vejlederne Hanne Hjortkjær Petersen (koordinator) Arne Hantho Peter Gram Arildskov Mads Klem Thomsen Trine Juhler Anne Højte DGE-Sekretariatet Telefon eller mobil adresse: 15

16 EFTERUDDANNELSESVEJLEDERE I REGION HOVEDSTADEN: Arne Hantho, København NV Trine Juhler, Virum Mads Klem Thomsen, Charlottenlund Peter Gram Arildskov, Hundested Anne Højte, København N Hanne Hjortkjær Petersen, København K KONTAKT DGE-sekretariat på telefon eller

FORENINGS- HÅNDBOGEN

FORENINGS- HÅNDBOGEN HÅNDBOG FOR LOKALFORENINGER OG KREDSE FORENINGS- HÅNDBOGEN En praktisk hjælp til alle områder indenfor foreningsopbygning af lokalforeningen samt opbygningen af kredsen SIDE 01 FORORD Velkommen som lokalforening

Læs mere

Komiteen sender en (elektronisk) ansøgning vedr. foredraget/kurset til sekretariatet på Skærum Mølle (ansøgningen findes på www.fuko.

Komiteen sender en (elektronisk) ansøgning vedr. foredraget/kurset til sekretariatet på Skærum Mølle (ansøgningen findes på www.fuko. Folkeuniversitetets Komitestyrelse Skærum Møllevej 4 DK-7570 Vemb T: 97490595 E: kontor@fuko.dk w: www.fuko.dk Hvad er Folkeuniversitet? Folkeuniversitetet tilbyder forelæsninger, kurser, ekskursioner

Læs mere

Hvem gør hvad, hvornår?

Hvem gør hvad, hvornår? Hvem gør hvad, hvornår? Procedurer for Piareersarfik-elever på højskoleophold i Danmark Departementet for Erhverv, Råstof og Arbejdsmarked Februar 2014 Side 1 af 12 Indhold Ordforklaring... 2 Formål...

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Vi håber, at denne brochure kan svare på jeres spørgsmål omkring det at være værtsfamilie. Har I yderligere spørgsmål er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Dansk ICYE s sekretariat. Hvis I er interesserede

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Godt i gang med e-fakturering

Godt i gang med e-fakturering Godt i gang med e-fakturering sådan sender du regninger til det offentlige Indhold Godt i gang med e-fakturering 3 Hvilke oplysninger skal med på e-fakturaen? 4 Sådan sender du en e-faktura 6 Hvem vælger

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

De specialespecifikke kurser Håndbog for hoved- og delkursusledere

De specialespecifikke kurser Håndbog for hoved- og delkursusledere De specialespecifikke kurser Håndbog for hoved- og delkursusledere 2014 De specialespecifikke kurser. Håndbog for hoved- og delkursusledere Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan frit refereres med

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

Servicegruppens arbejde

Servicegruppens arbejde ACA Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier Servicegruppens arbejde Procedurevejledning for arbejdet i ACA Danmarks servicegruppe (ACA SG Danmark) Dette dokument er senest blevet

Læs mere

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Aftenskoler April 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1. Godkendelse af nye foreninger:... 3 1.2. Ændring af vedtægter... 4 1.3. Børneattester... 4 2. ANVISNING

Læs mere

Vilkår for bevillinger

Vilkår for bevillinger Vilkår for bevillinger Udgivet i januar 2012 af: Styrelsen for Forskning og Innovation Bredgade 40 DK-1260 København K Tlf. +45 3544 6200 Fax +45 3544 6201 CVR-nummer 1991 8440 EAN nummer 5798000416697

Læs mere

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for fritidsundervisere Sæson 2013 2014. OV1_Kvadrat_R D

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for fritidsundervisere Sæson 2013 2014. OV1_Kvadrat_R D Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet Info for fritidsundervisere Sæson 2013 2014 OV1_Kvadrat_R D Velkommen Du sidder nu med Ungdomsskolens personalefolder for fritidsundervisere. I denne folder finder

Læs mere

Ergo TERAPEUTFORENINGEN. Fra studerende til jobsøgende

Ergo TERAPEUTFORENINGEN. Fra studerende til jobsøgende Ergo TERAPEUTFORENINGEN Fra studerende til jobsøgende 1 Kære nye kollega! Tillykke med din uddannelse som ergoterapeut og velkommen til det faglige fællesskab omkring ergoterapifaget. Du er nu en del af

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalforeningernes økonomiske råderum

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalforeningernes økonomiske råderum Økonomihåndbog Indholdsfortegnelse 1.1 Lokalforeningernes økonomiske råderum... 1 Udgifter der dækkes... 2 Regnskab... 2 1.2 Netværksgrupper... 3 Regnskab... 3 1.3 Støtteformer... 4 Gaver og bidrag uden

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

HÅNDBOG til Borgerstyret. Personlig Assistance efter Servicelovens 95. Social og Handicap Varde Kommune 03-07-2014

HÅNDBOG til Borgerstyret. Personlig Assistance efter Servicelovens 95. Social og Handicap Varde Kommune 03-07-2014 HÅNDBOG til Borgerstyret 2014 Personlig Assistance efter Servicelovens 95 Social og Handicap Varde Kommune 03-07-2014 Håndbog til Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 95 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Praksismanagement. Administration ledelsesstøtte: beskrivelse - behov - barrierer

Praksismanagement. Administration ledelsesstøtte: beskrivelse - behov - barrierer Praksismanagement Administration ledelsesstøtte: beskrivelse - behov - barrierer Afrapportering Maj 2013 1 Indholdsfortegnelse Resume... 3 Anbefalinger... 4 Baggrund, herunder litteratur... 5 Projektets

Læs mere

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler - En vejledning til hospitalsafdelinger der vil arbejde med brugerinddragelse Brugerinddragelse gør en forskel Brugerinddragelse er et aktuelt og voksende

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Danske Skoleelevers tilbud. til elever og elevråd

Danske Skoleelevers tilbud. til elever og elevråd Danske Skoleelevers tilbud til elever og elevråd 1 DANSKE SKOLEELEVER Hvem er vi? Danske Skoleelever, DSE, er en organisation for dig! DSE har fokus på elever, skole og uddannelse. Vi kæmper for at sikre

Læs mere

Privatpraktiserende ergoterapeuter

Privatpraktiserende ergoterapeuter Privatpraktiserende ergoterapeuter Nyttige tips til nystartede selvstændige ergoterapeuter etf.dk/private September 2012 Udarbejdet af Inger Voldum & Nanna Reimick 2 Klub for privatpraktiserende ergoterapeuter

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

Din uddannelse - dit ansvar

Din uddannelse - dit ansvar Din uddannelse - dit ansvar Elevens ansvar Læring, planlægning, forberedelse og information Farmakonomuddannelsen Indhold Hvad skal du være opmærksom på?, 3 Din uddannelsesbog, 5 Din uddannelses-pc, 5

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere