PARTIERNE BAG EU-AFTALE SYLTER RETSSIKKERHEDEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PARTIERNE BAG EU-AFTALE SYLTER RETSSIKKERHEDEN"

Transkript

1 BRIEF PARTIERNE BAG EU-AFTALE SYLTER RETSSIKKERHEDEN Kontakt: Projektmedarbejder, Nadja Schou Lauridsen RESUME I denne uge indgik regeringen sammen med Venstre, Konservative og SF aftale om, hvilke dele af EU s retlige samarbejde, som skal være omfattet af en dansk tilvalgsordning. Mens aftalepartierne er blevet enige om at tilvælge store dele af de regler, der handler om bekæmpelse af kriminalitet og terror, har de undladt at gå med på de områder, der handler om at sikre borgere i Danmark og andre EU- lande en grundlæggende retssikkerhed. Fravalget afslører flere paradokser. For det første betyder det, at danske borgere kan opleve bedre retssikkerhed i de øvrige EU- lande. For det andet undlader Danmark at tilslutte sig selvsamme regler, som regeringen kæmpede for at få indført under det danske EU- formandskab i De seneste terrorangreb i Danmark og Paris har vist vigtigheden af et europæisk samarbejde om bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet og terror. Men denne kamp bør suppleres af en stærk retssikkerhed for ofre og mistænkte. Med aftalen om tilvalgsordningen har partierne dog forpasset en oplagt mulighed for at hæve de retssikkerhedsmæssige standarder i Danmark. Tænketanken EUROPA 2015 thinkeuropa.dk

2 HOVEDKONKLUSIONER: På baggrund af et højere trusselsniveau har EU intensiveret kampen mod grænseoverskridende kriminalitet og terror de seneste år og fastsat en række regler, der smidiggør samarbejdet om kriminalitetsbekæmpelse på tværs af grænserne. EU har samtidig erkendt, at en mere offensiv og grænseoverskridende kamp mod kriminelle kræver, at der stilles højere retssikkerhedsmæssige standarder i landene. Disse regler skal Danmark ifølge partierne bag aftalen om at erstatte retsforbeholdet med en tilvalgsordning (regeringen, Venstre, Konservati- ve og SF) ikke tilvælge. Det er paradoksalt, at Danmark, der traditionelt har haft højere retssik- kerhed end de andre EU- lande, ikke vil tilslutte sig EU s minimumsregler. Såfremt Danmark tilslutter sig reglerne, vil retssikkerheden på nogle afgørende punkter blive hævet. Samtidig kan Danmark på de områder, hvor de danske standarder er højere, vælge at beholde det højere niveau. 2

3 Regeringen, SF, Venstre og Konservative har netop indgået en aftale om, hvilke retsakter Danmark skal tiltræde, såfremt danskerne stemmer ja til at erstatte retsforbeholdet med en tilvalgsordning ved en kommende folkeafstemning. Aftalepartierne har besluttet, at Danmark skal deltage i stort set alle de dele, der handler om at bekæmpe kriminalitet og terror. Til gengæld har de foruden hele udlændingeområdet fravalgt de regler, der handler om at sikre høje standarder for retssikkerhed i EU. 1 Ved at stå uden for disse retsakter, forpasser aftalepartierne en oplagt mulighed for at forbedre danske borgeres retssikkerhed. EU s minimumsregler giver nemlig på en række områder bedre retssikkerhed end de danske. At Danmark står uden for disse retsakter, overrasker blandt andet Advokatrådet og Institut for Menneskerettigheder, der er undrer sig over, at Danmark ikke vælger at følge med resten af EU, når det gælder befolkningens retssikkerhed. Til Altinget.dk udtaler Sysette Vinding Kruse, formand for Strafferetsudvalget i Advokatrådet: Der er en udvidelse af retssikkerheden i de direktiver, som ikke er tilvalgt i aftalen. Og det kan godt overraske mig, at Danmark ikke vil følge med resten af EU på de områder, for normalt er Danmark et land, der har højere retssikkerhed end mange af EU- landene. 2 En af grundene til, at retssikkerhedsreglerne ikke er valgt til, er, at blandt andet Venstre mener, at det er op til Folketinget at regulere retssikkerheden i Dan- mark. 3 Et andet argument for ikke at hæve retssikkerheden, har traditionelt set været, at det medfører omkostninger og er besværligt. Ifølge regeringens egen analyse vil det dog kun medføre en relativt lille merudgift på mellem 29 og 36 mio. kr. årligt. 4 Hvorfor skal EU regulere retssikkerhed? På det seneste har vi i Danmark og i EU set en række angreb på vores grundlæg- gende rettigheder. I forbindelse med terrorangrebet mod Charlie Hebdo i Paris, så vi et markant eksempel på, at ytringsfriheden er under angreb. Det samme har vi på tætteste hold mærket i Danmark. Senest i forbindelse med terrorangrebet 1 Aftale om tilvalg af retsakter på området for retlige og indre anliggender, Statsministeriet, 2015, (http://www.stm.dk/_p_14120.html). 2 Kritik: Danmark fravælger EU-standarder for retssikkerhed, Altinget.dk, 2015 (http://www.altinget.dk/eu/artikel/kritik-danmark-fravaelger-eu-standarder-for-retssikkerhed). 3 Ibid. 4 Samarbejdet om retlige og indre anliggender: En analyse af EU-lovgivning omfattet af retsforbeholdet, Regeringen, s , 2015 (http://justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/pressemeddelelser/pdf/2015/samarb%20om%20ret lige.pdf). 3

4 ved Krudttønden rettet mod tegneren Lars Vilks og mod synagogen i Krystalga- de. Der er ingen tvivl om, at terrortruslen mod Europa er reel. Trusselsniveauet har ikke været højere, siden kort efter terrorhandlingerne mod USA i Det har givet anledning til en fornyet diskussion om, hvordan vi i EU bedst sikrer os i kampen mod ekstremister. I EU er det muligt at rejse frit inden for de ydre grænser. De åbne grænser betyder dog ikke, at krimelle skal kunne flygte fra forbrydelser. Derfor har EU et stærkt samarbejde på det politi- og strafferetlige område. Mange af EU s retsakter på det strafferetlige område bygger på, at myndigheder- ne landene imellem skal kunne stole på hinanden. Det, der i EU kaldes for gensidig anerkendelse, betyder, at et lands myndighed umiddelbart skal acceptere andre myndigheders afgørelser, uden at tjekke andet end om proceduren er overholdt. Eksempler på regler om gensidig anerkendelse er den europæiske arrestordre, den europæiske beskyttelsesordre, og Bruxelles IIa- forordningen om retsafgø- relser i familiesager. Derudover regulerer EU udveksling af personfølsomme data og samarbejde på tværs af myndigheder (Europol og Eurojust). Det er blandt andet disse regler, som aftalepartierne har besluttet, at Danmark bør deltage i. Det har traditionelt set været en underliggende forudsætning for reguleringen i EU, at alle medlemslandene overholder den Europæiske Menneskerettigheds- konventions retssikkerhedsprincipper. Der har dog været en erkendelse af, at rettighederne i den Europæiske Menneskerettighedskonventions er svære at håndhæve, og der har været flere eksempler på, at medlemslandene ikke lever op til standarderne for retssikkerhed. Der har blandt andet været en række problemer i forbindelse med udleverings- proceduren, også kaldet den europæiske arrestordre. 6 Der har f.eks. været problemer med adgangen til juridisk bistand, hvilket har stillet den anklagede i en meget usikker situation. 7 I flere tilfælde er tolkebistanden også blevet 5 Eksperter: Terrortrussel mod Europa nærmer sig 2001-niveauet, Politiken, 2014, (http://politiken.dk/indland/ece /eksperter-terrortrussel-mod-europa-naermer-sig niveauet/). 6 Læs mere om den europæiske arrestordre i notatet: Europæisk arrestordre er afgørende i kampen mod terror, Tænketanken EUROPA, Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen siden 2007 af Rådets rammeafgørelse af 13. juni 2002 om den europæiske arrestordre og om procedurerne for overgivelse mellem medlemsstaterne, Kommissionen, 2011, (KOM(2011) 175 endelig), side 6. 4

5 kritiseret. F.eks. i den såkaldte Garry Mann- sag, hvor tolkningen blev foretaget af en frisør, der var bekendt med dommerens kone. 8 I erkendelse af den daværende praksis begrænsninger, besluttede EU s stats- og regeringschefer på et møde i december 2009 at vedtage det såkaldte Stockholm- program om et Europa baseret på rettigheder. 9 Sidenhen er udviklingen gået stærkt, og der er blevet vedtaget en række retsakter på området. Det er disse retsakter, som Regeringen sammen med Venstre, Konservative og SF har besluttet, at Danmark ikke skal tiltræde. Nye EU-regler skal styrke retssikkerheden Oversigt over retsakter, som EU enten har vedtaget, eller som er på vej Direktiv om ret til tolkning og oversættelse (vedtaget) - Ret til tolkning under retsmøder, afhøringer og lignende - Ret til oversættelse af væsentlige dokumenter - Eks: Hvis en person er anklaget i et land, hvor personen ikke taler sproget, har personen ret til tolkning og oversættelse, så vedkommende kan varetage sine rettigheder Direktiv om beskyttelse af ofre (vedtaget) - Minimumsstandarder for støtte, rettigheder og beskyttelse af ofre fra kriminalitet - Eks: Ret til tolkning, at blive informeret om afgørelsens indhold og adgang til støttetjenester Direktiv om ret til oplysninger (vedtaget) - Minimumsstandarder for hvilke oplysninger mistænkte har ret til at modtage - Eks: Ret til at blive orienteret skriftligt om rettigheder i retssagen og til at få oplyst, hvad tiltalen omhandler Direktiv om ret til juridisk bistand (vedtaget) - Minimumsstandarder, der sikrer retten til juridisk bistand og retten til at informere en tredjemand om frihedsberøvelse - Eks: Mistænkte og tiltalte har ret til at tale med en forsvarer, allerede når det er nødvendigt for at forsvare deres rettigheder. Der er ligeledes en ret til at tale med pårørende og arbejdsgiver. Uskyldsforordningen (forslag) - Styrker uskyldsformodning - Eks: Mistænkte er uskyldig, til det modsatte er bevist. Tiltaltes skyld skal være sandsynliggjort, så det ikke består rimelig tvivl herom. Direktiv om ret til retshjælp (forslag) - Minimumsstandarder for mistænkte eller tiltaltes mulighed for at få retshjælp - Eks: Giver ret til foreløbig retshjælp, indtil retten har truffet afgørelse om, hvorvidt retshjælp tildeles. Kilde: EU s lovgivningsdatabase, 8 The European Arrest Warrant Cases of Injustice, Fair trails international, 2011, side 3. 9 Det Europæiske Råd Stockholmprogrammet et åbent og sikkert Europa i borgernes tjeneste og til deres beskyttelse, 2009, (2010/C 115/01). 5

6 Danmark halter efter EU på retssikkerhed Reglerne for retssikkerhed er især blevet skubbet fremad af svenskerne, der også var blandt arkitekterne på Stockholmprogrammet, der handler om at fremme et Europa baseret på rettigheder. De regler, som EU har vedtaget på baggrund af Stockholmprogrammet, er såkaldte minimumsregler. Disse regler fastsætter minimumsstandard for, hvad beskyttelsesniveauet skal være. Det står derfor medlemslandene frit for at fastsætte højere standarder. Hvis Danmark tilvælger reglerne, vil Danmark derfor stadig kunne bevare et højere beskyttel- sesniveau, mens det ikke er muligt at have lavere standarder. Ved at vælge EU s regler til vil Danmark kunne hæve retssikkerheden på en række afgørende områder. EU er nemlig løbet foran Danmark mht. retssikker- hed. Det betyder, at en dansker faktisk har bedre rettigheder på en række områder, hvis vedkommende bliver anklaget i Holland, end hvis anklagen rettes i Danmark. Samtidig vil andre EU- borgere, som anklages eller er offer for en forbrydelse i Danmark, ikke være omfattet af de samme minimumsregler, som danskere, der anklages eller er offer for en forbrydelse i et andet EU- land. Aftalen om en tilvalgsordning vil ikke ændre på denne paradoksale situation, da partierne bag kun ønsker at deltage i de retsakter, der bekæmper kriminalitet, uden at sikre minimumsstandarder for mistænkte. Selvom Danmark på mange områder lever op til EU s minimumsregler, er der plads til forbedringer. I Danmark har man f.eks. ikke ret til at få oversat den endelige dom eller vigtige dokumenter til et forståeligt sprog, mens denne ret i EU er sikret af direktiv om tolkning og oversættelse. 10 EU stiller også krav om, at myndigheder giver tiltalte visse oplysninger om rettigheder som f.eks. retten til tolkning og aktindsigt. Dette krav stilles heller ikke i dansk ret. 11 Samtidig har forsvareren efter EU- reglerne mulighed for større grad af kontrol og tilstedevæ- relse, end efter de danske regler. Det stiller forsvareren i en væsentlig stærkere position i forhold til at varetage den mistænktes rettigheder. 12 Hvis Danmark ønsker at deltage i reglerne om at bekæmpe grænseoverskriden- de kriminalitet, bør Danmark alt andet end lige også deltage i de retsakter, der sikrer, at det foregår på en ordentlig måde. Reglerne bør tænkes som en 10 Samarbejdet om retlige og indre anliggender: En analyse af EU-lovgivning omfattet af retsforbeholdet, Regeringen, s. 64, 2015 (http://justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/pressemeddelelser/pdf/2015/samarb%20om%20ret lige.pdf). 11 Ibid. s Fakta: Her vil EU styrke retssikkerheden, Politiken, 2014, (http://politiken.dk/udland/ece /fakta-her-vil-eu-styrke-retssikkerheden/). 6

7 pakkeløsning, hvor Danmark ikke bare kan vælge at sætte hårdt mod hårdt, men samtidig må hæve standarderne for retten til en retfærdig rettergang og til privatliv. Både Storbritannien og Irland har som et led i deres tilvalgsordning valgt at tilvælge stort set alle direktiver på området. Det samme bør Danmark gøre. Det vil ikke kun hæve standarderne for retssikkerhed i Danmark, men også stille Danmark i et bedre lys i forhold til de øvrige EU- lande. Offerdirektivet det danske paradoks Når danskerne senest i foråret 2016 skal stemme om at afskaffe retsforbeholdet og erstatte det med en tilvalgsordning, har aftalepartierne på forhånd fravalgt offerdirektivet. Det er bemærkelsesværdigt, da Danmark kæmpede for at få netop offerdirektivet igennem EU- maskineriet under det danske formandskab i Den daværende justitsminister, Morten Bødskov, udtalte i den forbindelse: Det er min opfattel- se, at de nye regler er et vigtigt skridt til at sikre, at ofre får den hjælp og støtte, de har behov for, i hele Europa. Det er helt afgørende at ofre modtager hjælp, støtte og beskyttelse, som tager højde for den meget svære situation, de står i. Sagen har derfor været en høj prioritet for det danske formandskab, og jeg sætter stor pris på det hårde arbejde og engagement, som alle parter har udvist i løbet af forhandlingerne. 13 Såfremt dette direktiv tilvælges, vil det medføre nye rettigheder for borgerne. Det vil bl.a. betyde, at politiet skal give ofrene en skriftlig bekræftelse på anmeldelsen, samt at ofret skal modtage information, hvis gerningsmanden løslades eller flygter. 14 Selvom aftalepartierne er enige om at drøfte, om dele af offerdirektivet skal implementeres i dansk ret trods manglende tilvalg, kan det undre, at partierne ikke har været mere offensive i deres udmelding på området og valgt, at Danmark fuldt ud skal tilslutte sig direktivet. Det virker paradoksalt, at Danmark i 2012 kæmpede for at sikre ofrenes rettigheder, da det pga. retsforbehold ikke havde konsekvenser for Danmark, mens reglerne nu, hvor det bliver alvor, ikke tilvælges. 13 Enighed i EU om bedre beskyttelse af ofre for kriminalitet, det danske formandskab 2012, (http://eu2012.dk/da/newslist/juni/uge-25/protection-of-victims). 14 Samarbejdet om retlige og indre anliggender: En analyse af EU-lovgivning omfattet af retsforbeholdet, Regeringen, 2015, s (http://justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/pressemeddelelser/pdf/2015/samarb%20om%20ret lige.pdf). 7

Aftale om tilvalg af retsakter på området for retlige og indre anliggender

Aftale om tilvalg af retsakter på området for retlige og indre anliggender Aftale om tilvalg af retsakter på området for retlige og indre anliggender Med aftalen om Danmark i Europol besluttede regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), Venstre, Socialistisk Folkeparti

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

EUs retspolitik - og det danske forbehold

EUs retspolitik - og det danske forbehold EUs retspolitik - og det danske forbehold 2011:1 Tænketanken NyAgenda Red. : Drude Dahlerup Hvad er NyAgenda? Indhold Tænketanken NyAgenda har til formål at fremme analyser og debat omkring EU s virke

Læs mere

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed BRIEF Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Mere end 1000 danskere gifter sig hvert år med en borger fra

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

En verden i forandring nye trusler, nye svar

En verden i forandring nye trusler, nye svar En verden i forandring nye trusler, nye svar Redegørelse fra regeringen om indsatsen mod terrorisme Juni 2004 En verden i forandring nye trusler, nye svar Redegørelse fra regeringen om indsatsen mod terrorisme

Læs mere

Danmarks Dilemma: Politik, jura og diplomati i slipstrømmen på den danske aftale om styrket grænsekontrol.

Danmarks Dilemma: Politik, jura og diplomati i slipstrømmen på den danske aftale om styrket grænsekontrol. Danmarks Dilemma: Politik, jura og diplomati i slipstrømmen på den danske aftale om styrket grænsekontrol. Thomas Gammeltoft-Hansen og Julie Herschend Christoffersen Indledning Regeringens aftale om styrket

Læs mere

INDLÆG TIL. FAGBEVÆGELSEN MOD UNIONENs KONFERENCE DEN 30-11-2000 VED HANS JENSEN, FORMAND LO ***********************************

INDLÆG TIL. FAGBEVÆGELSEN MOD UNIONENs KONFERENCE DEN 30-11-2000 VED HANS JENSEN, FORMAND LO *********************************** Den 29. november 2000 INDLÆG TIL FAGBEVÆGELSEN MOD UNIONENs KONFERENCE DEN 30-11-2000 VED HANS JENSEN, FORMAND LO *********************************** I LO s love har vi en formålsparagraf. Den siger bl.a.,

Læs mere

2013 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

2013 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution ASYL STATUS 2013 ASYL STATUS 2013 Dette kapitel er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2013. Rapporten behandler udvalgte menneskeretlige emner og

Læs mere

101. møde. Torsdag den 23. maj 2013 (D) 1

101. møde. Torsdag den 23. maj 2013 (D) 1 Torsdag den 23. maj 2013 (D) 1 101. møde Torsdag den 23. maj 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 41: Forespørgsel til justitsministeren om sagsbehandlingstiderne på indfødsretsområdet.

Læs mere

Kapitel 3: Danmarks Medlemskab af EU

Kapitel 3: Danmarks Medlemskab af EU Kapitel 3: Danmarks Medlemskab af EU Indhold Danmarks medlemskab af EU Folkeafstemninger Den danske EU-beslutningsprocedure De fire danske forbehold Konklusion Danmarks medlemskab af EU har været omdiskuteret

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.2.2011 KOM(2011) 32 endelig 2011/0023 (COD) C7-0039/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om anvendelse af passagerlisteoplysninger til at forebygge,

Læs mere

Argumenthåndbog. Udgivet af Den Danske Europabevægelse Bremerholm 6, 1069 København K e-mail: eubev@eubev.dk Hjemmeside: www.eubev.

Argumenthåndbog. Udgivet af Den Danske Europabevægelse Bremerholm 6, 1069 København K e-mail: eubev@eubev.dk Hjemmeside: www.eubev. Argumenthåndbog Udgivet af Den Danske Europabevægelse Bremerholm 6, 1069 København K e-mail: eubev@eubev.dk Hjemmeside: www.eubev.dk Ansvarshavende redaktør Rina Valeur Rasmussen Redaktion Sebastian Lang-Jensen

Læs mere

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt N O T A T Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter 29. maj 2013 J.nr. 2013-3459 JAIC/rmh,

Læs mere

47. møde. Fredag den 23. januar 2015 (D) 1. Beslutningsforslag nr. B 56 (Forslag til folketingsbeslutning om indregning. Per Clausen (EL) m.fl.

47. møde. Fredag den 23. januar 2015 (D) 1. Beslutningsforslag nr. B 56 (Forslag til folketingsbeslutning om indregning. Per Clausen (EL) m.fl. Fredag den 23. januar 2015 (D) 1 47. møde Fredag den 23. januar 2015 kl. 10.00 Dagsorden 1) 1. behandling af lovforslag nr. L 93: Forslag til lov om fremtidsfuldmagter. Af justitsministeren (Mette Frederiksen).

Læs mere

JA TAK TIL EU-BORGERE NÅR ERHVERVSLIVET EFTERSPØRGER DEM

JA TAK TIL EU-BORGERE NÅR ERHVERVSLIVET EFTERSPØRGER DEM NOTAT 1. juli 2015 JA TAK TIL EU-BORGERE NÅR ERHVERVSLIVET EFTERSPØRGER DEM Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 21 54 88 21 cas@thinkeuropa.dk RESUME Med Dansk Folkepartis vælgersucces og blå

Læs mere

12. møde. Torsdag den 4. november 2010 (D) 1. Meddelelser fra formanden. Torsdag den 4. november 2010 kl. 10.00. Formanden : Mødet er åbnet.

12. møde. Torsdag den 4. november 2010 (D) 1. Meddelelser fra formanden. Torsdag den 4. november 2010 kl. 10.00. Formanden : Mødet er åbnet. Torsdag den 4. november 2010 (D) 1 Kl. 10:00 12. møde Torsdag den 4. november 2010 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 6: Forespørgsel til finansministeren om det danske euroforbehold.

Læs mere

Var det voldtægt? Var det voldtægt? En undersøgelse af menneskerettigheder og voldtægtssager i Danmark. Camilla Laudrup Helle Rahbæk

Var det voldtægt? Var det voldtægt? En undersøgelse af menneskerettigheder og voldtægtssager i Danmark. Camilla Laudrup Helle Rahbæk Camilla Laudrup Helle Rahbæk Var det voldtægt? Var det voldtægt? En undersøgelse af menneskerettigheder og voldtægtssager i Danmark ISBN 87-991390-0-6 VAR DET VOLDTÆGT? EN UNDERSØGELSE AF MENNESKERETTIGHEDER

Læs mere

Grænseoverskridende sundhedsydelser og patientmobilitet i EU

Grænseoverskridende sundhedsydelser og patientmobilitet i EU Grænseoverskridende sundhedsydelser og patientmobilitet i EU ISBN-nummer: 978-87-87803-14-4 Udgivet af: Den Danske Europabevægelse 2010 Produktion/design: HJ Grafik 2 Tidligere udgivelser: 2009 EU og naboerne

Læs mere

RAPPORT OM UNIONSBORGERSKAB 2010. Afskaffelse af hindringerne for unionsborgernes rettigheder. Retlige Anliggender

RAPPORT OM UNIONSBORGERSKAB 2010. Afskaffelse af hindringerne for unionsborgernes rettigheder. Retlige Anliggender RAPPORT OM UNIONSBORGERSKAB 2010 Afskaffelse af hindringerne for unionsborgernes rettigheder Retlige Anliggender DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.10.2010 KOM(2010) 603 endelig RAPPORT OM

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.1.2012 COM(2012) 11 final 2012/0011 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger

Læs mere

ARBEJDSMARKED LØNNEN - DEN TALER VI IKKE OM. EU-korrespondent Ole Vigant Ryborg. Et spil af Danmarks Radios

ARBEJDSMARKED LØNNEN - DEN TALER VI IKKE OM. EU-korrespondent Ole Vigant Ryborg. Et spil af Danmarks Radios Et spil af Danmarks Radios EU-korrespondent Ole Vigant Ryborg Indhold Indledning 3 Lærervejledning 4 - Rollekort 9-12 Spillevejledning 13 Materiale: - Historien 16 - Europa-Kommissionsens forslag 18 -

Læs mere

Monti II er vingeskudt men problemet består

Monti II er vingeskudt men problemet består Finn Sørensen: Oplæg 18. juni 2012 på konference hos Alternativer til dagens EØS-aftale : Monti II er vingeskudt men problemet består En stor tak til arrangørerne for invitationen til at komme med et oplæg

Læs mere

SORTE SKYER OVER VOLDGIFT ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Voldgiftens succes trues af advokater, mener svensk top-advokat

SORTE SKYER OVER VOLDGIFT ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Voldgiftens succes trues af advokater, mener svensk top-advokat NØL DANMARK DØMT FOR LANGTRUKNE RETSSAGER INKASSO NYE KENDELSER FRA ADVOKATNÆVNET FORMANDSVALG TO KANDIDATERS VALGTALE ADVOKATERNES SERVIC 4 2009 UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET SORTE SKYER OVER VOLDGIFT Voldgiftens

Læs mere

DANSKE ADVOKATER ER FOR STILLE ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Lars Kjølbye opfordrer advokater til at råbe EU-Kommissionen op

DANSKE ADVOKATER ER FOR STILLE ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Lars Kjølbye opfordrer advokater til at råbe EU-Kommissionen op HANDICAP ADVOKATER OG DOMMERE STRIDES OM BLINDE DOMSMÆND KRITIK KAMMERADVOKATEN UNDER ANKLAGE ADVOKATNÆVNET VARSLER STØRRE ÅBENHED ADVOKATERNES SERVIC 5 2008 UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET DANSKE ADVOKATER

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

84. møde. Tirsdag den 6. maj 2014 (D) 1. Af Martin Henriksen (DF) m.fl. (Fremsættelse 14.01.2014. 1. behandling 14.03.2014. Betænkning 10.04.2014).

84. møde. Tirsdag den 6. maj 2014 (D) 1. Af Martin Henriksen (DF) m.fl. (Fremsættelse 14.01.2014. 1. behandling 14.03.2014. Betænkning 10.04.2014). Tirsdag den 6. maj 2014 (D) 1 84. møde Tirsdag den 6. maj 2014 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgetime med statsministeren. 2) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 35: Forespørgsel til statsministeren om

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.3.2012 COM(2012) 130 final 2012/0064 (APP) Forslag til RÅDETS FORORDNING om udøvelse af retten til kollektive skridt inden for rammerne af etableringsfriheden og den

Læs mere

DET INDRE MARKED EU S KERNEOPGAVE I 20 ÅR. budt brugen af hormoner i europæisk kød. bøf til aftensmad eller ser fjernsyn med ven-

DET INDRE MARKED EU S KERNEOPGAVE I 20 ÅR. budt brugen af hormoner i europæisk kød. bøf til aftensmad eller ser fjernsyn med ven- DET INDRE MARKED EU S KERNEOPGAVE I 20 ÅR Hver gang du køber ny mobiltelefon, spiser budt brugen af hormoner i europæisk kød. bøf til aftensmad eller ser fjernsyn med ven- Fjernsynet er lavet, så det overholder

Læs mere

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0131 Bilag 1 Offentligt G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T April 2012 Forslag til Europa-parlamentets og Rådets direktiv om håndhævelse af direktiv 96/71/EF om udstationering

Læs mere