DVC Produktcertificering tilknyttet Teknologisk Institut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DVC Produktcertificering tilknyttet Teknologisk Institut"

Transkript

1 PROD Reg. nr DVC Produktcertificering DVC Produktcertificering tilknyttet Teknologisk Institut Bestemmelser vedrørende certificering af produkters overensstemmelse op imod certificeringsgrundlaget (Produktcertificering) Teknologisk Institut DVC Produktcertificering Kongsvang Allé Århus C Telefon Telefax

2 Bestemmelser vedr. DVC Produktcertificering Side 2 af 13 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Bestemmelsernes formål og gyldighed 4 2. DVC Produktcertificering Formål og grundlag Midler Organisation Økonomi 6 3. Fremgangsmåde ved produktcertificering Forespørgsel om certificering Evt. orienteringsbesøg Ansøgning om certificering Behandling af ansøgning (Bedømmelse) Optagelsesbesøg Udstedelse af certifikat Kontrolbesøg (Løbende overvågning) Besøgsfrekvens Grundlag for og omfang af stikprøve Behandling af de indsamlede resultater Udvidelse, indskrænkning eller suspendering af certifikat Inddragelse af certifikat 12

3 Bestemmelser vedr. DVC Produktcertificering Side 3 af Mærkning af produkter samt brug af DVC s navn og logo Indberetningspligt Afbrydelse af certificeringsaftale Ansvarsforhold 13 Bilag: 1. Almindelige vilkår for certificerings-, inspektions- eller godkendelsesordninger tilknyttet Teknologisk Institut 2. Godkendt form for anvendelse af DVC's logo

4 Bestemmelser vedr. DVC Produktcertificering Side 4 af BESTEMMELSERNES FORMÅL OG GYLDIGHED Formålet med nærværende bestemmelser er at give en beskrivelse af DVC produktcertificering (DVC) samt angive de bestemmelser, der gælder for DVC s certificering af produkters overensstemmelse med certificeringsgrundlaget. Bestemmelserne beskriver, hvordan certificeringen gennemføres, samt hvilke rettigheder og forpligtigelser der er gældende i forholdet mellem virksomhederne og DVC i forbindelse med udstedelse og opretholdelse af et produktcertifikat. Bestemmelserne vil blive revideret, såfremt der sker ændringer i grundlaget for DVC s virke som certificeringsorgan som følge af ændringer i nationale eller internationale forskrifter vedr. certificeringsordninger. Reviderede bestemmelser er tilgængelige for alle primære brugere på DVC s hjemmeside Som primære brugere regnes virksomheder, der har opnået certifikat, virksomheder der har ansøgt om certificering samt akkrediteringsmyndigheden og andre registrerede modtagere. Bestemmelserne styres via indholdsfortegnelsen, og den enkelte side har gyldighed fra den dato, der er anført som seneste revisionsdato og frem til det tidspunkt, hvor ny udgave af siden tilsendes de primære brugere.

5 Bestemmelser vedr. DVC Produktcertificering Side 5 af DVC Produktcertificering, (DVC) 2.1 Formål og grundlag DVC har til formål at udbyde og gennemføre produktcertificering for virksomheder, der fremstiller vinduer og yderdøre eller produkter, der er beslægtet hermed som fx termoruder, ovenlys og ikke-bærende facadeelementer af træ - plast - aluminium - FRP eller kombination heraf, samt andre komponenter indenfor DVC s kompetenceområde. DVC opfylder bestemmelserne i den gældende udgave af EN "Generelle kriterier for certificeringsorganer, der udfører produktcertificering". Dette indebærer bl.a., at der er lige adgang til certificering for alle producenter, der opfylder ovennævnte grundlag herfor. DVC skal stedse søge at være akkrediteret til denne certificering iht. EN Grundlaget (det normative dokument) for produktcertificering er den til enhver tid offentliggjorte metodeliste under DANAK for Akkreditering 7002, op imod hvilken DVC er akkrediteret. 2.2 Midler DVC er forpligtet til at: Have og vedligeholde en stab af kvalificerede medarbejdere, der sprogmæssigt er i stand til at håndtere opgaver på dansk og engelsk. DVC er dog ikke forpligtet til at dokumentere sit kvalitetsstyringssystem eller fremlægge normativt materiale på andet end dansk. Foretage erfaringsudveksling med andre inden for certificeringsordningens arbejdsområder. Videreuddanne staben af medarbejdere og opsamle viden inden for ordningens arbejdsområder. Foretage en løbende vurdering af interne arbejdsmetoder. Dokumentere sagsbehandlingsforløbene. Vedligeholde og overvåge sagsbehandlingsprocedurerne. Specificere ansvarsfordelingen i organisationen.

6 Bestemmelser vedr. DVC Produktcertificering Side 6 af Organisation DVC er organisatorisk placeret under Teknologisk Institut, Division Byggeri og Anlæg. Ordningens drift er adskilt fra Instituttets øvrige drift. Teknologisk Institut tegner ordningen juridisk og ansvarsmæssigt, jf. Instituttets vedtægter. 2.4 Økonomi DVC s økonomi bygger alene på de gebyrer, der opkræves i forbindelse med udstedelse af certifikater og overvågning deraf.

7 Bestemmelser vedr. DVC Produktcertificering Side 7 af FREMGANGSMÅDE VED PRODUKTCERTIFICERING Forløbet af en produktcertificering kan omfatte følgende aktiviteter: Forespørgsel om certificering Evt. orienteringsbesøg Ansøgning om certificering Behandling af ansøgning (Bedømmelse) Optagelsesbesøg Udstedelse af certifikat Kontrolbesøg (Løbende overvågning) Ændring af certifikat Inddragelse af certifikat. 3.1 Forespørgsel om certificering En virksomhed, der henvender sig til DVC og anmoder om information vedr. produktcertificering under DVC, tilsendes følgende materiale: Nærværende bestemmelser Tilbud om et orienteringsbesøg Ansøgningsblanket Andet relevant materiale. 3.2 Evt. orienteringsbesøg Før virksomheden træffer endelig beslutning om at ansøge om produktcertificering, kan DVC, mod særskilt betaling, deltage i et orienteringsmøde til afklaring af forhold som: Nærmere orientering om DVC Orientering om de krav, som certificeringsgrundlaget stiller til produkterne og virksomhedens KS-system Afdækning af fortolkningsproblemer. 3.3 Ansøgning om certificering En virksomhed, der har besluttet at lade sine produkter certificere af DVC, ansøger herom ved at udfylde og fremsende et af DVC udformet ansøgningsskema sammen med det i ansøgningsskemaet foreskrevne dokumentationsmateriale. Ansøgningen skal underskrives af virksomhedens direktør eller den kvalitetsansvarlige.

8 Bestemmelser vedr. DVC Produktcertificering Side 8 af 13 DVC foretager en registrering af ansøgningen og fremsender normalt inden for en uge en skriftlig kvittering for modtagelsen sammen med en overordnet tidsplan for det videre forløb af certificeringsprocessen. 3.4 Behandling af ansøgning (Bedømmelse) DVC udpeger en ledende eller faglig medarbejder, der har indsigt i den omhandlede produkttype og autorisation til underskrift, til at bedømme det af ansøgeren fremsendte materiale. Inden for den i tidsplanen skitserede tidsramme modtager virksomheden herefter en rapport, hvor det enten bekræftes, at beskrivelsen af produkterne og kvalitetsstyringssystemet lever op til certificeringsgrundlaget, eller det angives på hvilke punkter, der er manglende overensstemmelse. Ved større uoverensstemmelser vil der blive krævet fremsendelse af fornyet dokumentation, herunder evt. funktionstest af elementer i fuld skala, før bedømmelsen fortsættes. Hvis ansøgeren ønsker en mundtlig tolkning af rapporten, kan en sådan gives efter nærmere aftale om tid, sted og pris. Dokumentation for korrektion af mindre uoverensstemmelser kan evt. fremlægges i forbindelse med optagelsesbesøget. 3.5 Optagelsesbesøg Optagelsesbesøget har til formål at afklare, hvorvidt der er overensstemmelse mellem virksomhedens faktiske produkter og det i certificeringsgrundlaget foreskrevne. Dette verificeres ved en stikprøvegennemgang af produkter, antallet af produkter i stikprøven vil normalt være beskrevet i certificeringsgrundlaget. hvorvidt det ved bedømmelsen godkendte kvalitetsstyringssystem er tilpasset virksomhedens faktiske forhold og anvendte processer, samt at det er bragt i anvendelse (implementeret) og virker effektivt. Under verifikationen af systemets implementering vil der i særlig grad blive lagt vægt på virksomhedens registrering af klager fra kunderne samt på de korrigerende handlinger, der er iværksat som følge af klagerne. Optagelsesbesøget gennemføres af den eller de medarbejdere, der har bedømt ansøgningsgrundlaget. Efter forudgående aftale skal virksomheden dog respektere, at der deltager en eller flere observatører herunder DANAK i forbindelse med optagelsesbesøget. Eventuelle observatører vil have samme tavshedspligt som DVC s medarbejdere.

9 Bestemmelser vedr. DVC Produktcertificering Side 9 af 13 Under hele besøget skal virksomheden være repræsenteret ved en medarbejder med behørig indsigt og kompetence til på stedet at acceptere påviselige afvigelser. Hvis virksomheden ikke stiller en kompetent repræsentant til rådighed, skal det straks meddeles, at besøget vil blive afbrudt. Ved besøgets afslutning gives der en mundtlig redegørelse for de stedfundne observationer og indstillingen til udstedelse af certifikat. De under besøget fundne afvigelser dokumenteres i form af afvigelsesrapporter og/eller en foreløbig rapport, der på stedet underskrives af begge parter. Efter optagelsesbesøget fremsender DVC en samlet rapport, hvori der redegøres for de observationer og bemærkninger, der har været anledning til under optagelsesbesøget. Rapporten vil ligeledes indeholde en henvisning til de punkter, hvor evt. korrigerende handlinger skal være gennemført, før certifikat kan udstedes. 3.6 Udstedelse af certifikat Når det via optagelsesbesøget og evt. korrigerende handlinger er verificeret, at virksomhedens produkter og kvalitetsstyring er i overensstemmelse med certificeringsgrundlaget, udstedes et DVC produktcertifikat, der tilkendegiver følgende: Virksomhedens navn Den/de adresse(r), som virksomhedens virkefelt og certifikatet omfatter De materiale- og produktområder, som er omfattet af certifikatet Den udgave af certificeringsgrundlaget, som certifikatet dokumenterer overensstemmelse med. Certifikatet sendes til virksomheden med alm. post. Navnene på de virksomheder, der registreres som indehavere af et DVC produktcertifikat, anføres på en løbende opdateret liste på DVC s hjemmeside på internettet under adressen Virksomheden skal mærke sine produkter som anført i certificeringsgrundlaget og kan omtale sit produktcertifikat samt anvende DVC s logo, som beskrevet i kapitel 4.

10 Bestemmelser vedr. DVC Produktcertificering Side 10 af Kontrolbesøg (Løbende overvågning) Besøgsfrekvens Det er en forudsætning for opretholdelsen af et produktcertifikat under DVC, at det ved en løbende overvågning kan verificeres, at virksomhedens produkter og kvalitetsstyring er i overensstemmelse med det samlede grundlag for certifikatet. Tidspunkterne for de i certificeringsgrundlaget beskrevne kontrolbesøg vælges af DVC s sekretariat således, at besøgene sker med intervaller på ±2 måneder og således, at ingen virksomhed på forhånd præcist kan beregne, hvornår næste besøg finder sted. Besøgene kan foretages uden forudgående melding til virksomheden, men normalt skal det anmeldes mindre end 1 uge i forvejen. Besøgene kan foretages alle arbejdsdage, dvs. mandag til fredag, dog med undtagelse af generelle ferieperioder og helligdage. Besøgstidspunktet vælges principielt tilfældigt for hver virksomhed, men tilrettelægges dog således, at transportomkostningerne holdes på et rimeligt niveau. Efter forudgående aftale skal virksomheden dog respektere, at der deltager en eller flere observatører herunder DANAK i forbindelse med kontrolbesøget. Eventuelle observatører vil have samme tavshedspligt som DVC s medarbejdere Grundlag for og omfang af stikprøve DVC s vurdering af produktkvaliteten og overvågningen af kvalitetsstyringssystemets effektivitet foretages på grundlag af stikprøver. De nærmere bestemmelser for grundlaget og omfanget af stikprøverne er beskrevet i certificeringsgrundlaget. I certificeringsgrundlaget er der også gjort nærmere rede for kriterierne for godkendelse eller afvisning af en stikprøve Behandling af de indsamlede resultater Ved besøgets afslutning orienteres virksomhedens ledelse via en mundtlig beretning om resultatet af den samlede bedømmelse, og evt. afvigelser dokumenteres i form af en kort afvigelsesrapport, der underskrives af og overdrages virksomheden. Resultatet af det enkelte kontrolbesøg bearbejdes i sekretariatet til en rapport, hvoraf virksomheden tilsendes et eksemplar. Efter besøget hos samtlige tilsluttede virksomheder udarbejdes der normalt en statusoversigt, hvoraf de enkelte virksomheder kan aflæse deres eget fejlniveau i forhold til de øvrige tilsluttede. Virksomhederne fremtræder anonymt i statusoversigten.

11 Bestemmelser vedr. DVC Produktcertificering Side 11 af Udvidelse, indskrænkning eller suspendering af certifikat En virksomhed, der ønsker at udvide eller indskrænke omfanget af et udstedt certifikat, skal skriftligt anmode derom. Anmodningen skal være underskrevet af den kvalitetsanvarlige i virksomheden eller den administrerende direktør og være bilagt en beskrivelse af det produkt eller den aktivitet, der ønskes ændret. Ved ønske om tilslutning med ny produkttype eller elementer af andet materiale skal anmodningen være bilagt det i certificeringsgrundlaget krævede dokumentationsmateriale. Under bedømmelsen af det fremsendte materiale vil det blive vurderet, hvorvidt der er behov for fremlæggelse af en funktionstest, samt hvorvidt der er behov for at aflægge et besøg på virksomheden til verifikation af produktet og/eller tilpasninger i virksomhedens kvalitetsstyringssystem. Ved ønske om indskrænkning af certifikatets dækningsområde foretages en vurdering på grundlag af det med ansøgningen oplyste og de faktiske forhold. Ved anmodning om at stille et produktcertifikat i bero i en fastsat periode foretages en vurdering på grundlag af det med anmodningen oplyste og de faktiske forhold. DVC fremsender i bekræftende fald en bekræftelse på anmodningen. Virksomheden vil ligeledes blive informeret om betingelserne for at genoptage det i bero stillede produktcertifikat. Tidsrammen kan ikke være over 6 måneder Den nuværende konstruktionsudformning skal fastholdes Nøglekompetence i produktionen bibeholdes Der skal aflægges et opstartbesøg/kontrolbesøg, inden certifikatet kan blive aktivt igen, hvor det sikres, at konstruktionsudformning og produktkvalitet lever op til de minimumskrav, der er anført i certificeringsgrundlaget. Virksomheden bliver desuden informeret om, at den vil blive slettet på medlemslisten på DVC s hjemmeside over aktive certifikater. Virksomheden informeres ligeledes om, at den straks skal ophøre med al henvisning til DVC medlemskabet på brevpapir, i brochurer, på hjemmesider og lignende medier, samt at den skal returnere det gyldige DVC certifikat og dertil hørende bilag.

12 Bestemmelser vedr. DVC Produktcertificering Side 12 af Inddragelse af certifikat Certifikatet kan inddrages, såfremt virksomheden ikke opfylder kravene i nærværende bestemmelser. Såfremt virksomheden ved 2 på hinanden følgende ordinære kontrolbesøg - ikke kan fremvise produkter, der er omfattet af DVC certificeringen, skal virksomheden over for den ledende medarbejder redegøre for årsagen hertil. Den ledende medarbejder skal herefter snarest træffe beslutning om, hvorvidt virksomheden kan opretholde sin tilslutning til ordningen/certifikatet skal inddrages. DVC kan desuden inddrage certifikatet, såfremt det misbruges i markedsføringen, eller der konstateres særlige uoverensstemmelser som fx: Bevidst afgivelse af ufuldstændige eller ukorrekte oplysninger under kontrolbesøgene, herunder fortielser om ændringer i produkter eller kvalitetsstyringssystemet. Manglende gennemførelse af aftalte handlinger eller manglende gennemførelse til aftalt tid. Påstand om gyldighed, som certifikatet ikke dækker. Konkurs, salg eller ændringer i virksomheden, som væsentligt ændrer forudsætningerne for certifikatet. Betalingsrestance over for DVC. Beslutning om inddragelse af certifikat træffes af DVC s ledende medarbejder efter samråd med den eller de faglige medarbejdere, der behandler sagen. Virksomheden underrettes om inddragelsen af certifikatet ved en skriftlig meddelelse, der indeholder en kort begrundelse for inddragelsen samt oplysninger om, under hvilke betingelser certifikatet kan generhverves. I forbindelse med inddragelsen af certifikatet skal virksomheden straks ophøre med mærkning af produkterne, samt enhver brug af certifikatet og DVC s navn og logo. Misbrug i så henseende kan af DVC uden varsel indbringes til retsforfølgelse. Ved inddragelse af certifikatet informerer DVC offentligheden herom via en meddelelse på DVC s hjemmeside på internettet samt ved fjernelse af virksomhedens navn fra hjemmesidens liste over tilsluttede virksomheder.

13 Bestemmelser vedr. DVC Produktcertificering Side 13 af MÆRKNING AF PRODUKTER SAMT BRUG AF DVC s NAVN OG LOGO Produkterne skal mærkes, som foreskrevet i certificeringsgrundlaget. Mærket må ikke indeholde henvisning til certifikat vedr. systemcertificering (ISO 9000 serien). DVC s logo må ikke anføres som en del af den permanente mærkning på produkterne. DVC s navn og logo må ingen steder anvendes på en sådan måde, at det kan opfattes, som om DVC indtræder i nogen form for økonomisk hæftelse for produkterne. 5. INDBERETNINGSPLIGT Virksomheden har pligt til at vedligeholde sit grundlag for certifikatet, dvs. det i certificeringsgrundlaget krævede dokumentationsmateriale, samt til at informere DVC om ændringer heri. Den er ligeledes forpligtet til straks at informere DVC om: Ændring af selskabsform og ejerforhold Ændring af organisationsstrukturen Betalingsstandsning Planlagte ændringer af anden væsentlig art, således at DVC på forhånd kan tage stilling hertil. Virksomheden skal acceptere DVC s beslutning om, hvorvidt de planlagte og meddelte ændringer kræver et ekstraordinært besøg, en særskilt funktionsafprøvning eller anden form for undersøgelse. 6. AFBRYDELSE AF CERTIFICERINGSAFTALE Virksomheden kan til enhver tid med 3 mdrs. skriftligt varsel opsige certificeringsaftalen med DVC. Produktcertifikatet er tilknyttet den virksomhed, det er udstedt til, og kan ikke overdrages til tredjepart uden først at være godkendt i DVC s certificeringsudvalg. 7. ANSVARSFORHOLD DVC er omfattet af Almindelige vilkår for certificerings-, inspektions- eller godkendelsesordninger tilknyttet Teknologisk Institut, og som sådan er det retslige forhold mellem DVC og virksomhederne også underlagt de vilkår, der er nævnt heri. Der henvises især til punkterne vedr. ansvarsregulering, behandling af klager, anke, tvister mv. Se bilag 1.

14 Bestemmelser vedr. DVC Produktcertificering 3 Udarb. af: Bjarnee Sørensen Bilag 1 Side 1 af 2 Y:\ \DVC\2005 DVC vedtægter, Q bog og bestemmelser for produktcertificering udgave

15 Bestemmelser vedr. DVC Produktcertificering 3 Udarb. af: Bjarnee Sørensen Bilag 1 Side 2 af 2 Y:\ \DVC\2005 DVC vedtægter, Q bog og bestemmelser for produktcertificering udgave

16 Bestemmelser vedr. DVC Produktcertificering Bilag 2 Side 1 af 1 Godkendt form for anvendelse af DVC s logo i forbindelse med produktcertifikat På brevpapir, faktura, følgesedler, brochurer og lignende er det tilladt at anvende DVC s logo med eller uden det tilhørende navn, som vist nedenstående: DVC Produktcertificering DVC s navn og logo må ingen steder anvendes på en sådan måde, at det kan opfattes, som om DVC indtræder i nogen form for økonomisk hæftelse for produkterne. Størrelsen på logoet kan vælges frit, dog skal teksten være læsbar. Farvespecifikation: cmyk farver: m100, y100, + sort tekst Pantone farver: 032, + sort tekst RGB farver: 229, 0, 3, + sort tekst Logoet kan også fremtræde i sort. DVC logoet kan downloades fra punktet logo på DVC s hjemmeside under medlemsdelen.

Dansk Vindues Certificering tilknyttet Teknologisk Institut

Dansk Vindues Certificering tilknyttet Teknologisk Institut PROD Reg. nr. 7002 Dansk Vindues Certificering Dansk Vindues Certificering tilknyttet Teknologisk Institut Bestemmelser vedrørende certificering af vindues- og dørprodukters overensstemmelse med VinduesIndustriens

Læs mere

Information om. Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger

Information om. Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger Information om Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger Certificering af indbrudshæmmende produkter beregnet til indbygning som skalsikring af bygninger. Dancert-sekretariat:

Læs mere

Dansk Vindues Certificering tilknyttet Teknologisk Institut

Dansk Vindues Certificering tilknyttet Teknologisk Institut PROD Reg. nr. 7002 Dansk Vindues Certificering Dansk Vindues Certificering tilknyttet Teknologisk Institut Bestemmelser vedrørende certificering af vindues- og dørprodukters overensstemmelse med VinduesIndustriens

Læs mere

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3 Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: 1. Definitioner Dancerts bestemmelser for certificering af ledelsessystemer omfatter: - Alm. vilkår for certificerings,

Læs mere

Legepladscertificeringen

Legepladscertificeringen Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Legepladscertificeringens formål og grundlag... 2 1.1. Formål.... 2 1.2. Organisation... 2 1.3. Certificeringsgrundlag og kontrolomfang... 2 1.4. Vilkår og ansvarsforhold...

Læs mere

Aftale om tilslutning til ordningen

Aftale om tilslutning til ordningen MELLEM ANSØGER/FORHANDLER (i det følgende kaldet virksomheden) Navn på virksomhed (står på certifikatet) CVR nr. for virksomhed Adresse på virksomhed Postnr. By, land Kontaktperson Tlf./ mobil nr. Mail

Læs mere

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6 Side : 1/6 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne generelle akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse på virksomheder, der ansøger om akkreditering af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (herefter DANAK),

Læs mere

Det nye kvalitets- og garantimærke for vinduer og døre

Det nye kvalitets- og garantimærke for vinduer og døre Det nye kvalitets- og garantimærke for vinduer og døre 2 Alle vinduer, der er omfattet af ordningen, skal være forsynet med en synlig mærkat med det nye logo. Mærkaten rummer desuden oplysninger om, hvem

Læs mere

Information om DANAK-akkreditering til

Information om DANAK-akkreditering til Information om DANAK-akkreditering til Prøvning Kalibrering Medicinsk undersøgelse Certificering af referencematerialer Præstationsprøvning Akkrediteringsforløbet trin for trin December 2010 DANAK Dyregårdsvej

Læs mere

Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Marts 2008

Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Marts 2008 Energimærkning Sekretariat Teknologisk Institut Byggeri Teknologiparken 8000 Århus C Tlf. 7220 1110 Fax 7220 1111 Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Marts 2008 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN Certificering af virksomheder 0 Indledning Denne SBC er udarbejdet med henblik på DS-certificering af tæthedsmåling af bygninger gennemført efter DS/EN 13829 anneks A.3 1 Forudsætninger for certificering

Læs mere

Referat fra møde nr. 25 i DVC's certificeringsudvalg

Referat fra møde nr. 25 i DVC's certificeringsudvalg Referat fra møde nr. 25 i DVC's certificeringsudvalg Tid og sted: 8. december 2005, kl. 10.00 Teknologisk Institut i Århus Til stede: Jens Erik Gram (JE) Michael Vesterløkke (MV) Johny Jensen (JHJ) Per

Læs mere

Referat fra møde nr. 29 i DVC's certificeringsudvalg

Referat fra møde nr. 29 i DVC's certificeringsudvalg Referat fra møde nr. 29 i DVC's certificeringsudvalg Tid og sted: 26. februar 2008, kl. 10.00 IdealCombi A/S, Hurup Til stede: Jens Erik Gram (JE) Michael Vesterløkke (MV) Johny Jensen (JHJ) Per Møller

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

DBI retningslinie 003

DBI retningslinie 003 3. udgave Juli 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 003 Certificering af systemer og systemdele til automatiske brandsikringsanlæg DBI

Læs mere

VEDTÆGT FOR DANSK MURSTENSKONTROL

VEDTÆGT FOR DANSK MURSTENSKONTROL DANSK MURSTENSKONTROL Kongsvang Allé 29 8000 Århus C Telefon 72 20 38 00 Fax 72 20 38 01 VEDTÆGT FOR DANSK MURSTENSKONTROL 8. udgave 04-11-2014 1 Grundlaget for Dansk Murstenskontrol Dette er en udvidet,

Læs mere

Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Januar 2001

Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Januar 2001 Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Januar 2001 Indholdsfortegnelse Indledning 2 1. Definitioner 3 2. Krav til virksomheden 5 3. Krav til kvalitetsstyring 7 4. Regler for overvågning 8 5.

Læs mere

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for Glasfacader. 1. udkast 2001

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for Glasfacader. 1. udkast 2001 Energimærkning Tekniske Bestemmelser for Glasfacader 1. udkast 2001 11/04-2001 Indholdsfortegnelse Indledning 2 1. Definitioner 3 2. Krav til virksomheden 5 3. Krav til kvalitetsstyring 7 4. Regler for

Læs mere

Vedtægter. for. Kontrolordning for styret boring og gennempresning

Vedtægter. for. Kontrolordning for styret boring og gennempresning Vedtægter for Kontrolordning for styret boring og gennempresning Vedtaget på årsmødet den 25. marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Kontrolordningens grundlag... 3 1.1 Navn... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Etablering...

Læs mere

Information om akkreditering til

Information om akkreditering til Information om akkreditering til Certificering af produkter personer og ledelsessystemer Inspektion Miljøverifikation (EMAS) CO 2 -verifikation Akkrediteringsforløbet trin for trin XX 2016 DANAK Dyregårdsvej

Læs mere

Almindelige Bestemmelser for certificering af Produkter, ABP

Almindelige Bestemmelser for certificering af Produkter, ABP DS-Certificering DS/ABP Almindelige Bestemmelser for certificering af Produkter, ABP General Rules for DS Product Certification (ABP) DS Certificering A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Tlf: +45

Læs mere

DANAK s akkrediteringsmærke og henvisning til akkreditering Nr. : AB 2 Dato : 2015.xx.yy Udkast til revision af AB 2, juni 2015 Side : 1/9

DANAK s akkrediteringsmærke og henvisning til akkreditering Nr. : AB 2 Dato : 2015.xx.yy Udkast til revision af AB 2, juni 2015 Side : 1/9 Udkast til revision af AB 2, juni 2015 Side : 1/9 1. Anvendelsesområde 1.1 Akkrediteringsbestemmelsen finder anvendelse på akkrediterede laboratorier, udbydere af præstationsprøvning, laboratorier akkrediteret

Læs mere

Almindelige vilkår for certificerings-, inspektions- eller godkendelsesordninger tilknyttet Teknologisk Institut (Instituttet)

Almindelige vilkår for certificerings-, inspektions- eller godkendelsesordninger tilknyttet Teknologisk Institut (Instituttet) Almindelige vilkår for certificerings-, inspektions- eller godkendelsesordninger tilknyttet Teknologisk Institut (Instituttet) TEKNOLOGISK INSTITUT Generelt Vilkårene er gældende for alle opgaver, der

Læs mere

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for ruder. Januar 2008

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for ruder. Januar 2008 Energimærkning Sekretariat Teknologisk Institut Byggeri Teknologiparken 8000 Århus C Tlf. 7220 1110 Fax 7220 1111 Energimærkning Tekniske Bestemmelser for ruder Januar 2008 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde Ledelsessystemcertificering 2013-aug-30 til 2013-aug-30 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Rådgivning indenfor IT- og telenetværk Jesper Halmind Jesper Halmind Projektnr.:PRJC-300259-2011-MSC-DNK

Læs mere

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for vinduer, Juli 2006

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for vinduer, Juli 2006 Energimærkning Sekretariat Teknologisk Institut Byggeri Teknologiparken 8000 Århus C Tlf. 7220 1110 Fax 7220 1111 Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer, Juli 2006 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand I medfør af 28, stk. 2, 31, stk. 1, og 31 A, stk. 1, i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1185 af 14. oktober 2010,

Læs mere

Adgangskontrol. Kravspecifikationer til brug for. certificering af virksomheder. Forsikring & Pension September 2010 rettet februar 2011

Adgangskontrol. Kravspecifikationer til brug for. certificering af virksomheder. Forsikring & Pension September 2010 rettet februar 2011 September 2010 rettet februar 2011 Adgangskontrol Kravspecifikationer til brug for certificering af virksomheder Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed er udarbejdet med henblik på anvendelse af parter i aftale

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Godkendelsesordningen. TOR Godkendt. 30. juni 2015

VEDTÆGTER FOR. Godkendelsesordningen. TOR Godkendt. 30. juni 2015 VEDTÆGTER FOR Godkendelsesordningen TOR Godkendt 30. juni 2015 1. Foreningens navn og hjemsted Godkendelsesordningens navn er TOR Godkendt. Godkendelsesordningen har hjemsted i Rudersdal Kommune og er

Læs mere

Kravspecifikation. Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører

Kravspecifikation. Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Kravspecifikation Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Diamantboring og -skæring samt slibning i tunge bygningsmaterialer som fx beton, granit og asfalt DEB/BK/SVC/2016 Rev. 01

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for ruder

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for ruder Energimærkning Tekniske Bestemmelser for ruder Juni 2000 Indholdsfortegnelse Indledning 2 1. Definitioner 3 2. Krav til virksomheden 5 3. Krav til produktionskontrol 7 4. Regler for overvågning 8 5. Krav

Læs mere

Dansk Erhverv Josefine Thrane Sletten Slotsholmsgade 1 1217 København K. Dato: 30-04-2013 Ref.: AHU. Kære Josefine Thrane Sletten

Dansk Erhverv Josefine Thrane Sletten Slotsholmsgade 1 1217 København K. Dato: 30-04-2013 Ref.: AHU. Kære Josefine Thrane Sletten Dansk Erhverv Josefine Thrane Sletten Slotsholmsgade 1 1217 København K Dato: 30-04-2013 Ref.: AHU Kære Josefine Thrane Sletten Det er med fornøjelse, jeg sender vores rammeaftale vedr. certificering /

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

Notificering som bemyndiget organ i henhold til Byggevareforordningen, baseret på akkrediteret

Notificering som bemyndiget organ i henhold til Byggevareforordningen, baseret på akkrediteret Information om Notificering som bemyndiget organ i henhold til Byggevareforordningen, baseret på akkrediteret Certificering af kvalitetsstyringssystemer Certificering af produkter Prøvning Forløbet trin

Læs mere

Fremgangsmåden ved produktcertificering og mærkning i henhold til Oeko-Tex Standard 100

Fremgangsmåden ved produktcertificering og mærkning i henhold til Oeko-Tex Standard 100 Fremgangsmåden ved produktcertificering og mærkning i henhold til Oeko-Tex Standard 100 Ansøgning Ansøgning om tilladelse til mærkning af produkter med "TILTRO TIL TEKSTILER" - Testet for sundhedsskadelige

Læs mere

PEFC Danmarks. krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift. PEFC Danmark standard PEFC DK 003-X

PEFC Danmarks. krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift. PEFC Danmark standard PEFC DK 003-X PEFC Danmark standard PEFC DK 003-X PEFC Danmarks krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift Arbejdsgruppens udkast til revideret standard august 2011 PEFC Danmark Amalievej 20 DK-1875 Frederiksberg

Læs mere

Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed er udarbejdet med henblik på anvendelse af parter i aftale om

Læs mere

Bestemmelser for godkendelse og overvågning af simple kvalitetsledelsessystemer. Aftaleblanket

Bestemmelser for godkendelse og overvågning af simple kvalitetsledelsessystemer. Aftaleblanket Aftaleblanket Sendes til: Q-kontrol ApS Magnoliavej 4. 5250 Odense SV Telefax nummer: 66 17 19 77 Jeg / vi ønsker at indgå aftale om godkendelse og overvågning af virksomhedens kvalitetsledelsessystem

Læs mere

Egedal Kommune. Re-certificeringsaudit. Ledelsessystemcertificering ISO 9001: apr-28 til 2015-apr-29. Certificeringens dækningsområde

Egedal Kommune. Re-certificeringsaudit. Ledelsessystemcertificering ISO 9001: apr-28 til 2015-apr-29. Certificeringens dækningsområde Ledelsessystemcertificering 2015-apr-28 til 2015-apr-29 Certificeringens dækningsområde Hidtidigt gyldighedsområde: Sagsbehandling på natur- og miljøområdet Nyt gyldighedsområde: Administration og sagsbehandling

Læs mere

Jammerbugt Kommune. Periodisk audit, P2. Ledelsessystemcertificering. Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.

Jammerbugt Kommune. Periodisk audit, P2. Ledelsessystemcertificering. Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12. Ledelsessystemcertificering Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.2011 Audit 22. oktober 2014 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Sagsbehandling på

Læs mere

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt vedtaget på foreningens generalforsamling den 29. marts 2006 Danmarks Rejsebureau Forenings (DRF) Etiske Regelsæt er udarbejdet og godkendt af bestyrelsen

Læs mere

Aftaleblanket. Aftale om godkendelses- og overvågning af KS-/SKS-system

Aftaleblanket. Aftale om godkendelses- og overvågning af KS-/SKS-system Aftaleblanket Sendes til: Q-kontrol ApS Magnoliavej 12B, st. th. 5250 Odense SV Telefax nummer: 66 17 19 77 Jeg / vi ønsker at indgå aftale om godkendelse og overvågning af virksomhedens kvalitetsstyringssystem

Læs mere

Særlige bestemmelser for DS-certificering af DS/SBC 13187 termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187 2007-12-01

Særlige bestemmelser for DS-certificering af DS/SBC 13187 termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187 2007-12-01 Certificering af virksomheder der udfører termografiinspektioner 0 Indledning Denne SBC er udarbejdet med henblik på DS-certificering af termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187.

Læs mere

AFTALE OM EKSTERN PRODUKTKONTROL AF ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER FOR OVENLYS

AFTALE OM EKSTERN PRODUKTKONTROL AF ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER FOR OVENLYS Projekt nr. 1001906-06-03 Aftale nr. Side 1 af 2 Antal bilag 5 Initialer BTL/vem AFTALE OM EKSTERN PRODUKTKONTROL AF ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER FOR OVENLYS Mellem Firmanavn Adresse Postnr og By I det følgende

Læs mere

(1) SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION LIMITED med registeret adresse på South Plaza Marlborough St, Bristol, BS1 3NX, United Kingdom

(1) SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION LIMITED med registeret adresse på South Plaza Marlborough St, Bristol, BS1 3NX, United Kingdom SA Reference: MA DENNE AFTALE er indgået den XX. Måned 2015 MELLEM (1) SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION LIMITED med registeret adresse på South Plaza Marlborough St, Bristol, BS1 3NX, United Kingdom ( Kontraktindehaver")

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende Formål Formålet med kvalitetsstyring er overordnet, at der skabes en forbedringskultur, der kan beskrives som en systematisk, fortløbende proces i 4 dele: Planlægning af opgaveløsning (procedurer) Opgaveløsning

Læs mere

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser MEDLEMSBETINGELSER FOR FORDS LOYALITETSPROGRAM Disse betingelser regulerer dit medlemskab af Fords Loyalitetsprogram Gældende fra juni 2015 Se tidligere udgaver af betingelserne her 1 Definitioner Ford

Læs mere

Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR. ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583

Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR. ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583 Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583 November 2011September 2012 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål... 3 2. Selskabets kapital og kapitalandele...

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

REGLER FOR CERTIFICERING AF LEDELSESSYSTEMER

REGLER FOR CERTIFICERING AF LEDELSESSYSTEMER REGLER FOR CERTIFICERING AF LEDELSESSYSTEMER INTRODUKTION Foreliggende regler vedrører akkrediteret auditerings- og certificeringsvirksomhed hos D.I.C, der er akkrediteret af bl.a. DANAK og som er autoriseret

Læs mere

Forretningsorden for Danske IT-advokaters certificeringsudvalg

Forretningsorden for Danske IT-advokaters certificeringsudvalg Forretningsorden for Danske IT-advokaters certificeringsudvalg 1. Udvalgets mandat... 1 2. Grundlaget for certificeringen... 1 3. Ansøgninger... 2 4. Sagsbehandling og stikprøvekontrol... 2 5. Udvalgets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger

Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Tækkearbejde af bygninger D&J-TL/BK /SVC/2016 Rev 03 07.09. 2016 01 Formål/mål 2 02 Krav til certificeringsorganet

Læs mere

Vejledning til ansøgere om permanent virke som anerkendt statiker Bilag 3C til Håndbog for anerkendelsesudvalget

Vejledning til ansøgere om permanent virke som anerkendt statiker Bilag 3C til Håndbog for anerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen i Danmark Anerkendelsesordning for Statikere Vejledning til ansøgere om permanent virke som anerkendt statiker Bilag 3C til Håndbog for anerkendelsesudvalget Indledning Denne vejledning

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

I medfør af 14 a, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013, fastsættes:

I medfør af 14 a, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013, fastsættes: BEK nr 89 af 23/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2013-11866 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Godkendelsesordningen. TOR Godkendt. 22. april 2014

VEDTÆGTER FOR. Godkendelsesordningen. TOR Godkendt. 22. april 2014 VEDTÆGTER FOR Godkendelsesordningen TOR Godkendt 22. april 2014 1. Foreningens navn og hjemsted Godkendelsesordningens navn er TOR Godkendt. Godkendelsesordningen har hjemsted i Rudersdal Kommune og er

Læs mere

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed BEK nr 837 af 14/08/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2012-0032241 Senere ændringer

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Vedtægter for foreningen DALEN

Vedtægter for foreningen DALEN Vedtægter for foreningen DALEN 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Dalen. Foreningens hjemsted er Helsingør Kommune. Foreningens formål er: At arbejde for gennemførelse af bofællesskabet

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: NN 7620 Lemvig Lemvig Varmeværk A.m.b.A. CVR 3689 2412 & Lemvig Kraftvarme A/S CVR 1510 2004 Industrivej 10 7620 Lemvig Nyropsgade 30 1780 København

Læs mere

Fortrolighedspolitik Medicinrådet

Fortrolighedspolitik Medicinrådet Fortrolighedspolitik Medicinrådet Formål Transparens er vigtigt for Medicinrådet. Ifølge princippapir om prioritering for sygehusmidler fra Sundhedsog Ældreministeriet af marts 2016 fremgår det, at der

Læs mere

SVEJSEPASSEKRETARIATET

SVEJSEPASSEKRETARIATET SVEJSEPASSEKRETARIATET Ansøgningsblanket og checkliste til præ-evaluering og audit i henhold til SBC 244:2007, Særlige Ansøgerens navn (Svejseskolens navn, der skal anføres på certifikatet): Vejledning

Læs mere

Kontraktbilag 7: Databehandleraftale

Kontraktbilag 7: Databehandleraftale Kontraktbilag 7: Databehandleraftale DATABEHANDLERAFTALE Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Region Syddanmark Damhaven 12 CVR.nr.: 29190909 (herefter Dataansvarlig ) og Databehandler Leverandør

Læs mere

Sådan vælges tilsyn på frie grundskoler

Sådan vælges tilsyn på frie grundskoler Sådan vælges tilsyn på frie grundskoler Valg af tilsynsmodel Valg af Offentliggøre liste over Valg af én flere Underrette og Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen om Offentliggøre Valg af tilsyn Anmode kommune

Læs mere

REGLER FOR CERTIFICERING AF LEDELSESSYSTEMER

REGLER FOR CERTIFICERING AF LEDELSESSYSTEMER REGLER FOR CERTIFICERING AF LEDELSESSYSTEMER INTRODUKTION Foreliggende regler vedrører akkrediteret auditerings- og certificeringsvirksomhed hos D.I.C, der er akkrediteret af bl.a. DANAK og som er autoriseret

Læs mere

DANAK s akkrediteringsmærke og henvisning til akkreditering Nr. : AB 2 Dato : 2015.08.03 Side : 1/9

DANAK s akkrediteringsmærke og henvisning til akkreditering Nr. : AB 2 Dato : 2015.08.03 Side : 1/9 Side : 1/9 1. Anvendelsesområde 1.1 Akkrediteringsbestemmelsen finder anvendelse på akkrediterede laboratorier, udbydere af præstationsprøvning, laboratorier akkrediteret til certificering af referencematerialer,

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE L 330/14 Den Europæiske Unions Tidende 15.12.2010 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 25. november 2010 om proceduren for kvalitetsgodkendelse af producenter af eurosedler (ECB/2010/22) (2010/773/EU)

Læs mere

Klager. København, den 23. december 2009 KENDELSE. ctr. EDC Danebo A/S Gammel Havn 1 9000 Aalborg

Klager. København, den 23. december 2009 KENDELSE. ctr. EDC Danebo A/S Gammel Havn 1 9000 Aalborg 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC Danebo A/S Gammel Havn 1 9000 Aalborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager i forbindelse med dennes indfrielse

Læs mere

Gørlev Antenneforening

Gørlev Antenneforening Love og vedtægter for 1 Foreningens navn er:. 2 Foreningens interesseområde er: Gørlev by. 3 Foreningens formål er at drive og eje et fællesantenneanlæg, der kan forsyne medlemmerne med. 1. Internet og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET 1 Disse regler for mediation gælder, når parterne har aftalt, at mediationen skal foregå efter Regler for mediation ved Voldgiftsinstituttet. Mediation efter

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

G ORRISSEN F EDERSPIEL K IERKEGAARD Advokatfirma

G ORRISSEN F EDERSPIEL K IERKEGAARD Advokatfirma Notat om regulering af legepladssikkerhed Til: Brancheforeningen P.I.L. Fra: Gorrissen Federspiel Kierkegaard Dato: 23. februar 2006 Legepladssikkerhed 1. Generelt lovgrundlag Det generelle udgangspunktet

Læs mere

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under. En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.dk-domænet 1. Oversigten erstatter ikke de generelle vilkår Formålet med denne

Læs mere

Pleje- og Omsorgsafdelingen

Pleje- og Omsorgsafdelingen Godkendelsesanmodning Vedrørende levering af følgende ydelser i Nyborg Kommune: Praktisk hjælp kl.08.00-15.00 Mandag til fredag Personlig pleje alle dage døgnet rundt Pleje- og Omsorgsafdelingen Disposition

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Varmepumpefabrikantforeningen

Varmepumpefabrikantforeningen Varmepumpefabrikantforeningen Sekretariat Åboulevard 7, 1. tv. 1635 København V Telefon: 3539 4344 Telefax: 3535 4344 VPF@varmepumpefabrikantene.dk www.varmepumpefabrikanterne.dk Fælles betingelser 1 for

Læs mere

Vedtægter for Negoti Connect

Vedtægter for Negoti Connect Vedtægter for Negoti Connect 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Negoti Connect. 1.2. Foreningens hjemsted er Aarhus. 2. Foreningens formål 2.1. Foreningen er en non profit forening, hvor formålet

Læs mere

Søfartsstyrelsens audit af godkendte virksomheder

Søfartsstyrelsens audit af godkendte virksomheder Søfartsstyrelsens audit af godkendte virksomheder Formål Formålet med audit er at vurdere, om virksomheden udfører det specificerede arbejde i overensstemmelse med Søfartsstyrelsens retningslinjer, herunder

Læs mere

Ansøgnings- og vejledningsskema for virksomheder, som søger optagelse på Banedanmarks kvalifikationsordning for indkøb af skinner.

Ansøgnings- og vejledningsskema for virksomheder, som søger optagelse på Banedanmarks kvalifikationsordning for indkøb af skinner. Ansøgnings- og vejledningsskema for virksomheder, som søger optagelse på Banedanmarks kvalifikationsordning for indkøb af skinner. Kvalifikationsordningens formål er at etablere en liste over kvalificerede

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Njalsgade 13 2300 København S CVR.nr.: 64 94 22 12 (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.]

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

Kloakmestrenes TV-Inspektion

Kloakmestrenes TV-Inspektion Kravspecifikationer Rev.12 / 16. september - 2013 Certificeringsordningen Kloakmestrenes TV-Inspektion Til brug for certificering af virksomheder, der udfører TV inspektion af kloakledninger, indenfor

Læs mere

Sagsbehandlingsregler for ENLI

Sagsbehandlingsregler for ENLI Sagsbehandlingsregler for ENLI Generelle regler 1 Habilitet Forvaltningslovens regler om habilitet finder anvendelse i sager, der behandles i såvel Granskningsmandspanelet som i Ankenævnet. 2 Definition

Læs mere

Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI).

Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). 1. Foreningens navn og hjemsted: 1.1: Foreningens navn er Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). Hjemsted er Brancheforeningens

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

Vedtægter. for. Kranbranchen

Vedtægter. for. Kranbranchen Vedtægter for Kranbranchen Som vedtaget den 10. februar 1989 og med de på generalforsamlingen den 23. marts 2007 og 9. april 2010 vedtagne ændringer. Seneste vedtagne ændringer på generalforsamling den

Læs mere

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk. Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk. Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Juli 2006 Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord 2 20 Det certificerende

Læs mere

Certificering af sociale organisationer

Certificering af sociale organisationer Certificering af sociale organisationer Bureau Veritas og Foreningen Akkreditering Danmark Den organisatoriske standard Certificering af sociale organisationer Ønsker I mere tid til det, der virkeligt

Læs mere

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på salær med mere i forbindelse

Læs mere