Beretningen for 2012 fremlægges også i år sammen med direktionen, der består af Niels Smedegaard og Torben Carlsen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretningen for 2012 fremlægges også i år sammen med direktionen, der består af Niels Smedegaard og Torben Carlsen."

Transkript

1 DFDS generalforsamling, København d. 22. marts 2013 Formandens beretning Kære aktionærer og gæster, Beretningen for 2012 fremlægges også i år sammen med direktionen, der består af Niels Smedegaard og Torben Carlsen blev som forudset i årsrapporten for 2011 et udfordrende år for DFDS. Vores hovedmarkeder i Nordeuropa var præget af recession og øget konkurrence skabte overkapacitet, særligt på fragtmarkedet mellem Sverige og England samt på Kanalen. Disse forhold satte deres spor i regnskabet for Resultatet før skat og særlige poster blev således reduceret til 276 millioner fra 651 millioner i 2011, en nedgang på 375 millioner. Der er tre hovedforklaringer på det lavere resultat. Øget konkurrence mellem Sverige og England kostede omkring 100 millioner og opstarten af en ny rute på Kanalen kostede omkring 140 millioner. Den resterende nedgang på 135 millioner var drevet af recessionen i Europa og dermed lavere efterspørgsel fra både fragtkunder og passagerer. Det var så at sige de dårlige nyheder. Den gode nyhed er, at vi i DFDS, på trods af modvinden, fortsat står stærkt. Denne position understøttes desuden af to positive begivenheder i årets første måneder. Det svenske speditionsselskab, som flyttede mængder væk fra DFDS i januar 2012, flyttede mængderne tilbage til DFDS i begyndelsen af marts. På den baggrund opjusterede vi resultatforventningen til 2013 med 50 millioner. Den anden positive begivenhed vedrørte vores aktiviteter på Kanalen. Den øverste engelske konkurrencemyndighed har siden efteråret 2012 undersøgt Eurotunnels køb af aktiver fra SeaFrance og opstarten af en rute mellem Dover og Calais i august sidste år. Myndighedens foreløbige afgørelse tilsiger, at Eurotunnel skal ophøre med at drive færgefart mellem Dover og Calais og sælge eller udchartre de skibe, der blev overtaget fra SeaFrance. Den endelige afgørelse offentliggøres den 14. april og den imødeser vi naturligvis med stor interesse. Således har vi fået løst et af de tre forhold, der reducerede indtjeningen i 2012, og der er muligvis også lys for enden af tunnelen på Kanalen. Det tredje forhold, recession og lavere efterspørgsel, er straks sværere at løse. Det vi kan gøre, og gør, i en sådan situation, er at tilpasse og effektivisere driften af såvel ruter, skibe, logistikaktiviteter som vores administration. Det vil Niels og Torben berette mere om. Finansielt står DFDS fortsat stærkt på trods af det lavere resultat i I anerkendelse heraf foreslår vi i bestyrelsen, at der udbetales et uændret udbytte på DKK 14 pr. aktie for Herefter går jeg videre med bestyrelsens strategiske prioriteringer for fremtiden. Som nævnt er det vores opfattelse i bestyrelsen, at DFDS generelt står stærkt, men der er ting, som kan og skal forbedres og muligheder, vi skal forfølge for at skabe værdi for virksomheden. Først og fremmest skal DFDS indtjening forbedres. Vores overordnede ambition er at forrente den investerede kapital med 10%. I en tid med europæisk økonomi i slæbesporet og en rente på tiårige danske statsobligationer på halvanden procent er det et ambitiøst mål. Det er vi klar over, men der skal også være noget at stræbe efter og en forrentning på 10% er inden for rækkevidde.ikke sandt, Niels og Torben! Dernæst skal vi udnytte muligheder for at skabe værdi ved at styrke og ekspandere vores rutenetværk og logistikaktiviteter. Ligesom ved overtagelsen af Norfolkline kan synergier skabes ved sammenlægning af nye aktiviteter med eksisterende aktiviteter og ved udvidelse af netværket til nye markeder og kunder alt sammen understøttet af vores veletablerede forretningsprocesser og systemer. Et større rutenetværk giver også værdifuld fleksibilitet i forhold til allokering af tonnage og stordriftsfordele medfører lavere enhedsomkostninger. 1

2 I forlængelse af vores vækststrategi fortsatte vi i 2012 den strategiske udvidelse af netværket på trods af modvinden. Vi udvidede aktiviteterne på Kanalen med åbningen af en ny rute mellem Dover og Calais i februar. Vores køb af 65% af en strategisk vigtig havneterminal i Gøteborg blev endeligt godkendt i april og i september overtog vi i et joint venture tre ruter fra det franske rederi Louis Dreyfus Armateurs. Vi fortsætter ad samme spor i 2013 og arbejder på at gennemføre et par mindre virksomhedskøb i 2013 inden for både shipping- og logistikområderne. Et andet vigtigt område for DFDS er vores samfundsansvar, som berettes om fra side 42 til side 61 i årsrapporten. Arbejdet med samfundsansvar var i 2012 især rettet mod udvikling og indkøring af en model for at forene samfundsansvar og værdiskabelse i forretningen. V i har besluttet at decentralisere det daglige arbejde med samfundsansvar for at støtte en integrering i forretningsområdernes dagligdag. Vores rapportering om samfundsansvar er under stadig udvikling. Men allerede nu oplever vi, at rapporteringens krav om måling af resultater inspirerer til udvikling. Vi oplever også i stigende grad kunder, der inddrager DFDS arbejde med samfundsansvar i deres beslutningsgrundlag. Blandt andet derfor, er vi heller ikke i tvivl om, at DFDS bliver mere konkurrencedygtig ved at integrere samfundsansvaret i forretningen. Med hensyn til god selskabsledelse følger DFDS i al væsentlighed anbefalingerne. På DFDS hjemmeside er politikker for mangfoldighed og vederlag tilgængelige. Vederlagspolitikken fastsætter rammerne for aflønning af bestyrelse, direktion og medarbejdere. Der er ikke foretaget justeringer i politikken i år. Politikken for mangfoldighed er vedtaget tidligere i år, og her er det blandt andet et mål, at andelen af kvinder i bestyrelsen skal øges til mindst en tredjedel inden for de næste fire år og til mindst 40% i Til sidst vil jeg gerne på vegne af bestyrelsen takke direktionen, administrerende direktør Niels Smedegaard og økonomidirektør Torben Carlsen, samt den øvrige koncernledelse bestående af Peder Gellert Pedersen med ansvar for Shipping Division, Eddie Green med ansvar for Logistics Division og HR-direktør Henrik Holck med ansvar for People & Ships. Tak for jeres sikre navigering af DFDS gennem et udfordrende år. Og tak til DFDS medarbejdere, som ligeledes har ydet en kæmpe indsats i Der skal i år lyde en særlig tak til vores loyale kunder for at bakke op om DFDS i et vanskeligt år. Også tak til vores øvrige samarbejdspartnere for jeres bidrag og gode samarbejde i På trods af salget af DFDS Canal Tours har vi fortsat et sidste lager af fribilletter, som vil blive uddelt til alle tilstedeværende aktionærer og gæster ved afslutningen af generalforsamlingen. Jeg giver herefter ordet til vores administrerende direktør Niels Smedegaard. 2

3 Niels Smedegaards beretning Jeg takker for ordet. Som det fremgik af formandens beretning forfølger vi i DFDS to strategiske hovedspor: Det ene handler om effektivisering og forbedring af indtjeningen. Det andet handler om at ekspandere vores netværk. Inden for begge spor har der været stor aktivitet i I årsrapporten har vi på side 11 opdelt årets væsentlige begivenheder i tre områder: Forretningsudvikling og konkurrence, drift og økonomi samt mennesker og miljø. En af de væsentligste begivenheder inden for forretningsudvikling var udvidelsen af vores aktiviteter på Kanalen med åbningen af en rute mellem Dover og Calais. Det blev af flere grunde en noget sværere og mere kostbar fødsel, end vi havde forudset. Vi åbnede Dover-Calais-ruten i februar 2012 som erstatning for den kapacitet, der blev taget ud af markedet i november 2011, da SeaFrance blev erklæret konkurs og ophørte med al sejlads. Ruten blev åbnet med ét skib og skib nummer to blev indsat i april, der dog blev erstattet af et andet skib i november på grund af tekniske problemer. I mellemtiden erhvervede Eurotunnel uventet SeaFrances tidligere aktiver, herunder tre skibe. Gennem et nyt datterselskab under Eurotunnel, MyFerryLink, blev to af disse skibe taget i brug mellem Dover og Calais i august, og et tredje skib blev indsat i november. Som nævnt af formanden afgør den britiske konkurrencemyndighed den 14. april i år om Eurotunnels drift af en færgerute på Kanalen kan fortsætte eller ej. Det er en vigtig afgørelse for DFDS og bestemmende for, hvordan vi fremover vil operere på Kanalen. Eurotunnels indtræden på færgemarkedet ændrede markedssituationen radikalt i forhold til de scenarier, vi havde baseret åbningen af Dover-Calais-ruten på. På fragtmarkeder har det generelt stor betydning for kunderne, at deres leverandør af shipping services er pålidelig og til stede på lang sigt. Når det er tilfældet, har de sikkerhed for, at de har adgang til tilstrækkelig kapacitet til at servicere deres egne kunder. Med Eurotunnels entré på færgemarkedet opstod der stor usikkerhed blandt fragtkunder om indgåelse af længere kontrakter, for hvem ville blive på markedet, når der nu var skabt en situation med åbenlys overkapacitet DFDS eller MyFerryLink? I tillæg til denne forværring af konkurrenceforholdene var det fra begyndelsen vanskeligere end forventet at trænge ind på fragtmarkedet med kun ét skib, da rutens frekvens ikke var konkurrencedygtig. Endvidere blev rutens pålidelighed ikke tilfredsstillende før november, hvor det blev muligt at indsætte et mere pålideligt skib. På denne baggrund blev resultatet for Dover-Calais-ruten et meget stort tab i Vi afventer nu konkurrencemyndighedens afgørelse og arbejder samtidig med flere scenarier for, hvordan vi kan skabe en profitabel udvikling for ruten. En anden af årets store begivenheder var knyttet til en ændring af konkurrenceforholdene for vores fragtrute mellem Gøteborg og Immingham, der er en af vores største fragtruter. Rutens kundeunderlag er en kombination af speditionsvirksomheder og producenter af tungt industrigods, for eksempel papir, biler og stål. I 2012 blev omsætningen på denne rute reduceret med over 100 millioner, da rutens største kunde den svenske speditionsvirksomhed NTEX - i januar 2012 sammen med en lokal svensk investor under navnet North Sea RoRo startede en konkurrerende rute. Det lykkedes for DFDS at fastholde hovedparten af vores kunder på grund af en dobbelt så høj afgangsfrekvens som den nye konkurrent og den kundeservice, vi kan levere gennem vores veletablerede systemer og havneterminaler. I begyndelsen af marts i år fornyede og udvidede vi vores kundeaftale med NTEX og i den anden weekend af marts stoppede North Sea RoRo deres rute. 3

4 Nu er det jo sådan, at intet er så skidt, at det ikke er godt for noget. NTEXs beslutning om at flytte deres mængder i januar sidste år kom bag på os og gav anledning til en vis selvransagelse: Var vi ikke tæt nok på vores kunder? Vidste vi ikke præcist nok, hvad der var vigtigst for vores kunder? Når vi kombinerede denne begivenhed med det faktum, at vi i 2010 og 2011 havde haft fokus på integrationen af Norfolkline og effektivisering af driften, besluttede vi at sætte yderligere fokus på kundesiden. Det fører videre til næste kategori af væsentlige begivenheder: Drift og økonomi. Siden jeg startede i 2007 har vi hvert år kørt forbedrings- og effektiviseringsprojekter, og det er nu blevet en del af vores måde at lede og udvikle DFDS på var ingen undtagelse, idet vi igangsattefire projekter, hvoraf jeg vil fremhæve kundefokusinitiativet og projektet om at reducere vores arbejdskapital, Light Capital. På side 16 og 17 i årsrapporten har vi beskrevet kundefokus-initiativet Customer Focus Initiative. Det er et område, der hele tiden vil være fokus på, men nu har vi tillige udviklet en målrettet tilgang til løbende at opfylde kundernes forventninger det er vores guiding star, som vi ser her. Formålet med at lave en guiding star er at skabe en ensartet tilgang til kundeservice i hele virksomheden. Elementerne i vores fælles tilgang, handler om, at vi skal have den bedste pålidelighed og fartplan, vi skal være nemme at samarbejde med, vi skal sørge for hurtig kommunikation, når det er vigtigt for kunden, vores medarbejdere skal kunne træffe beslutninger og løse problemer her og nu, og vi skal proaktivt komme med forslag til bedre løsninger for kunderne. Disse elementer bygger på 50 personlige interview med større kunder i 15 lande og onlinespørgeskemaer til mere end kunder. Resultaterne af kundeundersøgelsen viste, at DFDS leverer service på et højt niveau. Vi bliver opfattet som en stærk kvalitetsvirksomhed, der leverer pålidelige serviceydelser og har effektive key account managers med et godt forhold til kunderne. Undersøgelsen viste dog også, at der er områder med plads til forbedring og det er nogle af de ting, vi har indarbejdet i vores guiding star, så vi bliver ved med at levere på områder, hvor vi er stærke, samtidig med at vi forbedrer servicen på andre områder. Vi er stadig i gang med at rulle initiativet ud i organisationen og ved udgangen af 2013 vil det være 80% implementeret. For at følge op på udviklingen vil vi begynde at rapportere nøgletal om kundetilfredshed i blandt andet årsrapporten for I sidste ende er målet, at vores kunder opfatter DFDS som deres foretrukne leverandør. Et andet projekt med stort potentiale er Light Capital, hvis mål er at mindske bindingen af penge i arbejdskapital. Vi forventer i 2013 at nå en reduktion på omkring 300 millioner. Det betyder, at 300 millioner vil blive frigjort til fortsat udvikling af selskabet. Som formanden nævnte arbejder vi hele tiden med tilpasninger af driften til skiftende markedsvilkår. Det omfatter blandt andet optimering af vores fordeling af tonnage og dermed kapacitet på ruter. På Nordsøen har vi i starten af i år taget et af to skibe ud af drift på ruten fra Gøteborg til Tilbury, mens vi øger kapaciteten i Østersøen ved at tilføre et fragtskib, så kundernes efterspørgsel om kapacitet indfries. Inden for logistikområdet har vi forenklet organisationen og skåret antallet af forretningsområder ned fra fem til tre områder: Nordic, Continental samt UK & Ireland. Som navnene antyder, er den nye organisation rettet mod de regioner, vi opererer i. I disse regioner ønsker vi at tilbyde kunderne hele vores palette af serviceydelser på tværs af aktiviteter. Det vil gøre driften og salgsarbejdet mere effektivt. Et andet eksempel er en samling af vores passagerorganisation i England i én enhed med en fælles ledelse. Organisationen kan nu i højere grad udveksle viden og erfaringer samt udnytte muligheder for krydssalg af produkter til passagerer. Det bringer os til den sidste kategori af væsentlige begivenheder: Mennesker og miljø. Det gennemsnitlige antal medarbejdere i DFDS steg med 2,8 % i 2012 til 5.239, primært som følge af åbningen af Dover-Calais-ruten og tilgangen af LD Lines. Målt ved udgangen af 2012 var der i alt omkring medarbejdere beskæftiget i DFDS. 4

5 DFDS seneste undersøgelse af medarbejdernes trivsel viste en høj grad af motivation og loyalitet. Undersøgelsen pegede også på forbedringsmuligheder inden for områder som personlig udvikling og karriereplanlægning samt for specifikke afdelinger og selskaber. Hvordan vi arbejder med HR er beskrevet som en del af beretningen om samfundsansvar, eller CR, og findes i årsrapporten på side 51 til 53. Inden for overenskomstområdet skabte DFDS i samarbejde med Dansk Metals Maritime Afdeling en nyskabelse i 2012, idet vi indførte en social fond for uarbejdsdygtige medarbejdere i overenskomsten. Det betyder, at medarbejdere i servicefunktioner på en række danske passagerskibe får mulighed for at reducere deres arbejdstid med lønkompensation. Det vil ske via udbetalinger fra fonden, hvis de på grund af sygdom eller andre årsager ikke længere magter et fuldtidsjob. Derved får de mulighed for at bevare en social tilknytning til deres arbejdsplads. Fonden er oprettet med støtte på en million kroner fra Lauritzen Fonden, der er DFDS største aktionær med en ejerandel på 36%, og støtte fra DFDS Jubilæumsfond og finansieres i øvrigt via indbetalinger fra fagforeningsmedlemmer og DFDS. På miljøområdet forsatte vi i 2012 vores målrettede arbejde på at mindske miljøpåvirkningen fra skibenes emissioner. I 2007 opstillede vi et mål om at sænke emissioner af CO2 over fem år med i alt 10%. Det mål nåede vi i 2012 på grundlag af et omfattende program for bunkerbesparelser, hvor der indgår alt fra udskiftning af propeller til brug af lavenergibelysning. Vi har nu opstillet et nyt mål for de næste fem år, som er en yderligere reduktion på 5%. Mere information om DFDS indsats for miljøet findes på side 54 til 57 i CR-beretningen. I den sidste del af min beretning vil jeg kort følge op på de prioriteter og mål vi satte sidste år. Overskriften på den første prioritering vi opstillede for 2012 var effektivisering og beredskab, og nærmere bestemt opnåelse af målene for fire forbedrings- og effektiviseringsprojekter. Udviklingen for to af projekterne, Customer Focus Initiative og Light Capital, har indtil nu været meget tilfredsstillende og indfriet forventningerne. Headlight 2 projektet, der var rettet mod vores logistikaktiviteter, nåede i mål med en positiv effekt på 25 millioner. Det fjerde projekt var Light Crossing, der oprindeligt var rettet mod Dover-Dunkerque-ruten på Kanalen. Imidlertid blev forudsætningerne for implementeringen af dette projekt ændret af åbningen af ruten mellem Dover og Calais i februar. Projektet er derfor blevet udskudt, indtil der er skabt klarhed om situationen på Kanalen. Det arbejde, der er gennemført, opnåede forbedringer på omkring 18 millioner. Den anden prioritet for 2012 var eksekveringen af vores vækststrategi, herunder åbningen af en ny rute mellem Dover og Calais. Som nævnt tidligere var der en række grunde til, at denne ruteåbning ikke indfriede vores forventninger. Derimod har udviklingen af ruten mellem Paldiski i Estland og Kapellskär nord for Stockholm, som vi overtog i oktober 2011, fuldt ud indfriet forventningerne. Det var et tilbageblik og opfølgning, mere interessant er det at kigge fremad. På side 8 i årsrapporten har vi fremhævet tre prioriteter for 2013: Fasthold og tiltræk nye kunder. Et pragmatisk mål, der dels afspejler arbejdet med kundefokus-initiativet og dels, at vi opererer i markeder præget af lav eller ingen vækst. Derfor handler det om at bevare og udvide samarbejdet med de kunder, vi har, og tiltrække nye kunder. Den anden prioritet er velkendt: Forøget lønsomhed gennem effektivisering af driften. Den sidste prioritet er at gennemføre virksomhedskøb for at styrke og udvide netværket. Som formanden nævnte arbejder vi med flere muligheder i form af mindre tilkøb inden for både logistik og shipping. På sidste års generalforsamling var der ikke så mange lyspunkter på horisonten. I år er vi kommet godt i gang i hovedparten af vores forretningsområder. Der er ikke længere overkapacitet i markedet mellem Sverige og England, og den engelske konkurrencemyndigheds foreløbige udtalelse understøtter vores opfattelse af situationen på Kanalen. Der er derfor grund til forsigtig optimisme. Den uforudsigelige faktor for DFDS er den økonomiske udvikling i Europa, som er bestemmende for antallet af passagerer og trailere, der skal transporteres. Indtil videre, tror vi på, at der vil ske en gradvis stabilisering af efterspørgslen i Som denne beretning forhåbentlig har givet indtryk af, har 2012 været et krævende, men også spændende år for DFDS. En stor tak herfra til alle kunder, medarbejdere og aktionærer for jeres bidrag til DFDS i

6 Jeg giver herefter ordet til vores økonomidirektør Torben Carlsen. 6

7 Torben Carlsens beretning Vi går herefter over til at behandle regnskabet for 2012 og resultatforventningen til På skærmen har vi et uddrag af Koncernens resultatopgørelse. På generalforsamlingen er det principielt set regnskabet for moderselskabet, altså DFDS A/S, der skal behandles, men da en betydelig del af aktiviteterne ligger i datterselskaberne tager beretningen afsæt i Koncernens regnskab. Omsætningen for 2012 blev 11,7 milliarder fordelt med 8 milliarder i Shipping Division og 4,3 milliarder i Logistics Division samt elimineringer på en halv milliard. I forhold til 2011 steg Koncernens omsætning med beskedne 0,6%, hvilket afspejler recessionen på flere af vores hovedmarkeder og effekten af de væsentlige begivenheder, som Niels Smedegaard netop har berettet om. På skærmen ser vi fordelingen af omsætningen i 2012 på forretningsområder i Shipping Division, hvor North Sea er det største område med 3,3 milliarder og derefter en nogenlunde lige fordeling mellem Baltic Sea, Channel og Passenger. Omsætningen blev ændret væsentligt i flere forretningsområder i Grafen til højre viser en 7% lavere omsætning i North Sea, hvoraf omkring halvdelen af nedgangen skyldes den lavere omsætning på fragtruterne mellem Sverige og England. Den øvrige nedgang kan henføres til bortfaldet af en logistikkontrakt for en bilproducent på ruten mellemtyskland og England samt lavere omsætning på ruterne mellem Holland og England drevet af recessionen på disse markeder. I Baltic Sea var udviklingen mere positiv med en stigning på 4% drevet af fortsat vækst i Rusland og de omkringliggende lande. Channel har en vækst på 44%, hvilket afspejler åbningen af ruten Dover-Calais og tilgangen af to ruter fra LD Lines i årets sidste kvartal. Omsætningen for Passenger var lidt højere end i 2011 og det kan henføres til København-Oslo-ruten, mens omsætningen på vores anden store passagerrute mellem Amsterdam og Newcastle blev påvirket af lavere efterspørgsel, blandt andet også fordi de olympiske lege medvirkede til at englændere blev hjemme og fulgte med i legene. Vi etablerede i 2012 et nyt forretningsområde, France & Mediterranean, altså Frankrig og Middelhavet. Indtil videre består aktiviteterne af en fragtrute mellem Marseille og Tunis samt salgsagenturvirksomhed og drift af havneterminaler for ruterne i Channel. Disse aktiviteter var tidligere en del af LD Lines og omsætningen på blot 32 millioner afspejler tilgangen af disse aktiviteter i slutningen af tredje kvartal i Her ser vi så fordelingen af omsætningen på Logistics Divisions forretningsområder i 2012, hvor Continental Transport er det største område med 1,4 milliarder. Også i denne division skete der væsentlige ændringer i omsætningen sammenlignet med Grafen til højre viser en stigning på 18% i Nordic Transports omsætning, hvilket var drevet af tilgang af nye kunder på områdets to store trafikker mellem England og henholdsvis Sverige og Danmark. Derudover er transporter til Rusland og det baltiske område øget til gavn for vort Baltic Sea rutenetværk. Den anden markante omsætningsudvikling i Logistics Division var Nordic Contract, hvor omsætningen var 25% lavere i 2012 sammenlignet med Nedgangen skyldes konkursen af en norsk papirproducent, Peterson, og en anden kundes lukning af en papirfabrik. Tabet af disse kunder har medført, at vi har omstruktureret områdets rutenetværk og et sideportsskib er taget ud af drift og udchartret. Omsætningen i Continental Transport var 4% lavere, blandt andet fordi vi yderligere har tilpasset containeraktiviteterne mellem Irland og Kontinentet, hvilket har reduceret omsætningen, men forbedret resultatet. Så gar jeg tilbage til koncernens resultatopgørelse til driftsriftsresultatet før afskrivninger EBITDA - og særlige poster, som blev reduceret med 27% til 1 milliard og 92 millioner på baggrund af lavere resultater i begge divisioner. Som nævnt af formanden er der tre overordnede grunde til det lavere resultat: Tabet af fragtmængder mellem Sverige og England, recessionen på vores hovedmarkeder omkring Nordsøen og åbningen af Dover-Calais-ruten. 7

8 Efter afskrivninger på lige under 700 millioner blev driftsresultatet efter afskrivninger EBIT men før særlige poster, på 422 millioner. Oversigten på skærmen viser fordelingen på divisioner med omtrent en halvering af Shipping Divisions resultat og en nedgang i Logistics Division på 28%. Når EBIT fordeles på Shipping Divisions forretningsområder, kan den markante effekt af den lavere omsætning på North Seas resultat tydeligt ses med en nedgang på 57%. Når resultateffekten bliver så markant, skyldes det den forholdsvis høje andel af faste omkostninger, som shipping indebærer, og dermed er mulighederne for at lave væsentlige tilpasninger på kort sigt begrænsede. Omvendt kommer indtjeningen hurtigt tilbage, når omsætningen kommer tilbage, og vi forventer en pæn forbedring af North Seas resultat i Den anden markante resultatændring i Shipping Division var i Channel, hvor årets EBIT blev et tab på 132 millioner, primært afledt af åbningen af Dover-Calais-ruten, der som tidligere beskrevet af Niels Smedegaard blev en mere kostbar affære end forudset. Det lavere resultat i Logistics Division var først og fremmest drevet af førnævnte bortfald af kunder i Nordic Contract, hvor EBIT blev reduceret med 34 millioner. Den samlede nedgang i divisionens EBIT var 31 millioner og således opnåede de øvrige fire forretningsområder tilsammen en mindre resultatfremgang i Denne var primært drevet af en fortsat positiv udvikling i Continental Transport samt fremgang i Intermodal, hvor det nu er lykkedes en ny ledelse at få rettet op på containeraktiviteterne mellem Irland og Kontinentet. Så er vi tilbage til koncernens resultatopgørelse. Ligesom sidste år indeholder regnskabet en række særlige poster. De særlige poster udgjorde i 2012 en netto-omkostning på 124 millioner. De tre største poster var nedskrivning af tre sideportsskibe med 75 millioner. Det er disse skibe, der anvendes i Nordic Contract, som jeg netop har omtalt. To passagerskibe, der sejler mellem Amsterdam og Newcastle, blev nedskrevet med 27 millioner og ophævelsen af to nybygningskontrakter medførte en omkostning på 29 millioner. De øvrige særlige poster er vist i årsrapportens note 7 på side 82. Den sidste større post i koncernens resultatopgørelse er finansposterne, som blev en netto-omkostning på 146 millioner mod 183 millioner i 2011, altså en forbedring på 37 millioner. Denne forbedring skyldes primært en lavere netto-omkostning til renter på 23 millioner og en lavere omkostning på 13 millioner til andre finansielle omkostninger, herunder omlægning af lån i Dermed blevårets resultat før skat på 152 millioner, og efter skat af årets resultat på 4 millioner, blev resultatet for millioner. Hvordan vurderer vi så årets resultat i DFDS? Det gør vi i forhold til vores økonomiske mål, der er oplyst i årsrapporten på side 9 i kolonnen om afkast af investeret kapital. Her står vores ambition om en forrentning på 10%, som nævnt af formanden. Der står også, at vi har beregnet DFDS kapitalomkostning til at være omkring 6%, hvilket kan betragtes som et minimumskrav til forrentningen. Og hvordan var forrentningen så i 2012? Den var 4,5% før særlige poster for koncernen fordelt med 4,9% i Shipping Division og 7,2% i Logistics Division. I opstillingen på skærmen har vi beregnet forskellen mellem resultatet for 2012 og henholdsvis minimumskravet og ambitionen. Som det fremgår af opstillingen er der to områder, hvor indtjeningen er for lav. Det er North Sea og Channel. I forhold til ambitionen er North Sea bagud med 268 millioner, hvoraf ca. 100 millioner skyldes bortfaldet af volumener mellem Sverige og England. Denne situation har vi løst med fornyelsen og udvidelsen af kundeaftalen med den svenske speditionsvirksomhed NTEX. Dermed forventer vi, at North Seas forrentning i 2013 bliver højere end minimumskravet, men lavere end vores ambition. For at løfte forrentningen til vores ambitionsniveau skal der ske en forbedring af markedsvilkårene og driften skal yderligere effektiviseres. Det bidrager blandt andet fjernelsen af et skib fra ruten mellem Gøteborg og Tilbury til. Channel var bagud med 251 millioner i forhold til ambitionen i Udfordringen i dette forretningsområde er først og fremmest Dover-Calais-ruten. På dette område kan vi desværre ikke være håndfaste om vores planer, før vi kender den engelske konkurrencemyndigheds endelige afgørelse om de fremtidige konkurrenceforhold på Kanalen. Vi følger situationen tæt og arbejder med forskellige scenarier. Derudover kan jeg tilføje, at underskud i denne størrelsesorden ikke er acceptable på længere sigt. Alt i alt er det vores opfattelse, at en forrentning på 10% er et ambitiøst mål givet en omverden præget af recession, men skulle der komme mere gang i efterspørgslen efter transportydelser, og strukturændringer der går vores vej, så er ambitionen inden for rækkevidde. 8

9 Herefter vil jeg kort gennemgå de vigtigste forhold omkring investeringer, pengestrømme og balancen i Netto-investeringer udgjorde i 2012 en positiv pengestrøm på 239 millioner, inklusive en tilbagebetaling på 560 millioner af de forudbetalinger, der blev foretaget i forbindelse med ARK-nybygningerne i 2010 og Efter rensning for dette beløb udgjorde investeringerne 320 millioner i 2012, hvoraf 175 millioner vedrørte dokning og vedligehold af skibe. Øvrige investeringer udgjorde 147 millioner og bestod fortrinsvis af lastbærende materiel og udvikling af IT-systemer. Med hensyn til balancen blev de samlede aktiver reduceret med 4% til 12,3 milliarder svarende til en nedgang på lige under en halv milliard, hvilket i al væsentlighed kan henføres til ophævelsen af de to nybygningskontrakter vedrørende ARK-samarbejdet. På passivsiden blev de rentebærende gældsforpligtelser nedbragt med 10% til 3,2 milliarder i 2012, og når vi modregner andre rentebærende balanceposter var netto-gælden på 1,9 milliard, en reduktion på 24%. På trods af den lavere netto-gæld steg DFDS gearing en anelse i 2012, idet forholdet mellem nettorentebærende gæld og EBITDA før særlige poster var 1,8 mod 1,7 i Forskellen skyldes den lavere indtjening i 2012 sammenlignet med For at runde balancen af, kan jeg oplyse, at DFDS andel af egenkapitalen udgjorde 6 milliarder og 914 millioner ultimo Egenkapitalandelen steg med to procentpoint til 57%. Selv om resultatet for 2012 var i den lave ende, genererede driften fortsat en positiv pengestrøm på 926 millioner, og når pengestrømmen fra investeringsaktivitet lægges oven i, var den frie pengestrøm på 1,1 milliard, hvilket er det beløb, der er til rådighed til servicering af gæld og udbetaling af udbytte. Heraf er anvendt 785 millioner til dels en udbyttebetaling på 203 millioner, og dels nedbringelse af gæld. Beløbet til nedbringelse af gæld på 582 millioner er et netto-beløb, der blandt andet indeholder en udstedelse af virksomhedsobligationer på 500 millioner norske kroner i Det var DFDS første obligationsudstedelse og i begyndelsen af marts i år udstedte vi yderligere obligationer for 700 millioner norske kroner. Vi har valgt at diversificere låneporteføljen med obligationer for at skabe mere fleksibilitet og gøre virksomheden mere uafhængig af bankfinansiering. Efter disse pengestrømme endte de likvide beholdninger og værdipapirer på 1,2 milliard i Det var regnskabsberetningen. Inden jeg runder af med resultatforventningen til 2013, ser vi her DFDS-aktiens kursudvikling i 2012 og frem til i dag var ikke et godt år for aktionærer i DFDS. Kursen faldt støt igennem hele året igangsat af den øgede konkurrence på fragtmarkedet mellem Sverige og England i slutningen af januar, en tiltagende afmatning af efterspørgslen og vores nedjustering af årets resultat ved offentliggørelsen af halvårsregnskabet. Nedjusteringen afspejlede først og fremmest den mere kostbare end forventede opstart af Dover-Calais-ruten. I de første måneder af 2013 er det tabte terræn dog genvundet efter stigninger i kølvandet på den engelske konkurrencemyndigheds foreløbige afgørelse og NTEXs tilbagevenden til DFDS i Göteborg. Forhåbentlig er det ikke de sidste gode nyheder for DFDS i år. Det sidste punkt i min beretning er resultatforventningen til Som helhed forventes ingen eller begrænset vækst i efterspørgslen efter transport af fragt og passagerer samt logistikydelser i Derfor forventes resultatet for 2013 at blive på niveau med eller lidt bedre end i I resultatforventningen indeholdt i årsrapporten på side 15 var det forudsat, at resultatet i 2013 fortsat ville være tynget af strukturel overkapacitet på fragtmarkedet mellem Sverige og England. Den forudsætning kan vi nu se bort fra og på den baggrund forventes følgende i 2013: Omsætningen forventes at stige med omkring 5% drevet af helårseffekten af tilgangen af LD Lines og opstarten af Dover-Calais-ruten i EBITDA før særlige poster forventes at blive mellem 1,1 og 1,3 milliarder. 9

10 De ordinære af- og nedskrivninger samt netto-omkostningen til finansiering forventes at blive på niveau med Som udgangspunkt forventes ingen særlige poster. De samlede investeringer forventes at udgøre omkring 950 millioner, heraf udgør 560 millioner investering i to nybygninger, ro-ro-fragtskibe til ARK-projektet. Investering i afprøvning af ny miljøteknologi, såkaldte scrubbers, på tre skibe forventes at udgøre 100 millioner og dertil kommer en investering på 275 millioner i vedligehold af aktiver, herunder dokning af skibe og fornyelse af lastbærende materiel. Disse forventninger afgives med forbehold for eventuelle markante ændringer i olieprisen og valutakurser samt konjunkturudviklingen i øvrigt. Det var beretningen om regnskabet for 2013, og jeg giver herefter ordet til dirigenten. 10

11 11

Dirigenten takkede for valget og indledte med at påse generalforsamlingens lovlige indkaldelse og beslutningsdygtighed.

Dirigenten takkede for valget og indledte med at påse generalforsamlingens lovlige indkaldelse og beslutningsdygtighed. 490 Fredag den 22. marts 2013 afholdtes ordinær generalforsamling i DFDS A/S på Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg. Velkommen og valg af dirigent. Bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling, København d. 31. marts 2016

Generalforsamling, København d. 31. marts 2016 Generalforsamling, København d. 31. marts 2016 Formandens beretning Kære aktionærer og gæster, Bestyrelsens beretning om 2015 fremlægges ligesom tidligere sammen med administrerende direktør Niels Smedegaard

Læs mere

Bestyrelsens beretning om det forløbne år 2014 fremlægges ligesom sidste år sammen med administrerende direktør Niels Smedegaard.

Bestyrelsens beretning om det forløbne år 2014 fremlægges ligesom sidste år sammen med administrerende direktør Niels Smedegaard. Generalforsamling, København d. 24. marts 2015 Formandens beretning Kære aktionærer og gæster, Bestyrelsens beretning om det forløbne år 2014 fremlægges ligesom sidste år sammen med administrerende direktør

Læs mere

DFDS generalforsamling, København d. 26. marts 2014

DFDS generalforsamling, København d. 26. marts 2014 DFDS generalforsamling, København d. 26. marts 2014 Formandens beretning Kære aktionærer og gæster, Bestyrelsens beretning for 2013 fremlægges i år sammen med administrerende direktør Niels Smedegaard.

Læs mere

DFDS 1. kvartal 2004. Analytikermøde, 27. maj 2004

DFDS 1. kvartal 2004. Analytikermøde, 27. maj 2004 DFDS 1. kvartal 2004 Analytikermøde, 27. maj 2004 Indhold Kvartalet i overskrifter Markedsudvikling Aktivitetsudvikling Strategisk fokus Resultatudvikling 1. kvartal 2004 Resultatforventning 2004 28-05-2004

Læs mere

Generalforsamling, København d. 29. marts 2012

Generalforsamling, København d. 29. marts 2012 Generalforsamling, København d. 29. marts 2012 Formandens beretning Kære aktionærer og gæster, Beretningen for 2011 fremlægges ligesom sidste år sammen med direktionen, der består af Niels Smedegaard og

Læs mere

Analytikermøde, 19. marts 2002. 4. kvartal 2002. DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341

Analytikermøde, 19. marts 2002. 4. kvartal 2002. DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341 Analytikermøde, 19. marts 2002 4. kvartal 2002 DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341 Indhold Resultatudvikling 2002 DFDSSeaways DFDS Tor Line

Læs mere

VELKOMMEN TIL DFDS GENERALFORSAMLING

VELKOMMEN TIL DFDS GENERALFORSAMLING VELKOMMEN TIL DFDS GENERALFORSAMLING 21. MARTS 2017 DFDS Copenhagen Dagsorden 1. Beretning fra bestyrelsen om Selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse og beslutning

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

DFDS er Nordeuropas største kombinerede rederiog logistikvirksomhed.

DFDS er Nordeuropas største kombinerede rederiog logistikvirksomhed. DFDS Årsrapport Header DFDS er Nordeuropas største kombinerede rederiog logistikvirksomhed. DFDS Seaways driver et netværk af 30 ruter med 50 fragt- og passagerskibe, mens DFDS Logistics tilbyder transportløsninger

Læs mere

DFDS A/S. 1. halvår 2006. Analytikermøde 30. august 2006

DFDS A/S. 1. halvår 2006. Analytikermøde 30. august 2006 DFDS A/S 1. halvår 2006 Analytikermøde 30. august 2006 DFDS A/S Indhold Kort om halvåret Vi følger strategien DFDS Seaways DFDS Tor Line Halvårsregnskab & resultatforventning 2006 DFDS A/S Kort om 1. halvår

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 11. april 2012 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Omsætningen steg med 15% til DKK 4,0 mia. For hele året forventes en stigning på omkring 10%

Omsætningen steg med 15% til DKK 4,0 mia. For hele året forventes en stigning på omkring 10% Selskabsmeddelelse Nr. 13/2007 23. august 2007 1. halvår 2007 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. juni 2007 Omsætningen steg med 15% til DKK 4,0 mia. For hele året forventes en stigning på omkring

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Generalforsamling, København d. 21. marts 2017

Generalforsamling, København d. 21. marts 2017 Generalforsamling, København d. 21. marts 2017 Formandens beretning Kære aktionærer og gæster, Bestyrelsens beretning om 2016 fremlægges ligesom tidligere år sammen med CEO Niels Smedegaard og CFO Torben

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 26. april 2011 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012 PostNord januar-juni 212 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.8.212 Fastholdt omsætning og underliggende lønsomhed i første halvår 212 Finansiel oversigt jan

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. september 2003

Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. september 2003 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. september 2003 Hovedtal 2003 2002 2003 2002 2002 DKK mio. 3. kvartal 3. kvartal 1.-3. kvartal 1.-3. kvartal Hele året Nettoomsætning 1.574 1.360 3.929 3.686 4.870

Læs mere

Fra ruter til netværk. Strategimeddelelse 12. september 2007

Fra ruter til netværk. Strategimeddelelse 12. september 2007 Fra ruter til netværk Strategimeddelelse 12. september 2007 Et europæisk, søbaseret transportnetværk som leverer konkurrencedygtige, differentierede og værdiskabende transportløsninger til fragtkunder

Læs mere

DFDS A/S. 1. kvartal 2006. Analytikermøde 24. maj 2006

DFDS A/S. 1. kvartal 2006. Analytikermøde 24. maj 2006 DFDS A/S 1. kvartal 2006 Analytikermøde 24. maj 2006 DFDS A/S Indhold Kort om kvartalet Vi følger strategien Benchmarking DFDS Seaways DFDS Tor Line Kvartalsregnskab & resultatforventning 2006 DFDS A/S

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Vanskelige markedsvilkår og høje oliepriser prægede resultatudviklingen i 1. halvår

Vanskelige markedsvilkår og høje oliepriser prægede resultatudviklingen i 1. halvår Delårsrapport for 1. halvår 2008 Selskabsmeddelelse nr. 21/2008 København, 26. august 2008 Vanskelige markedsvilkår og høje oliepriser prægede resultatudviklingen i 1. halvår Væsentlige begivenheder, 1.

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003

Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003 Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003 2 Dagsorden 1. Beretningen fra bestyrelsen om Selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning

Læs mere

Omsætningen steg med 12% til DKK 1.198 mio.

Omsætningen steg med 12% til DKK 1.198 mio. Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 09/2004 27. maj 2004 1. kvartal 2004 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 31. marts 2004 Omsætningen steg med 12% til DKK 1.198 mio. Driftsresultatet (EBITA) blev forbedret

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Generalforsamling, København d. 1. april 2009. ISA byder velkommen og foretager valg af dirigent. Formandens beretning. Kære aktionærer og gæster,

Generalforsamling, København d. 1. april 2009. ISA byder velkommen og foretager valg af dirigent. Formandens beretning. Kære aktionærer og gæster, Generalforsamling, København d. 1. april 2009 ISA byder velkommen og foretager valg af dirigent. Formandens beretning Kære aktionærer og gæster, Sammen med direktionen vil jeg fremlægge beretningen for

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 215 Den 7. maj 215 Selskabsmeddelelse nr. 4-15 Flere end 35. husstande er nu tilmeldt NejTak+, som fortsætter fremgangen planmæssigt. Koncernens omsætning og resultat var

Læs mere

DFDS er Nordeuropas største kombinerede rederiog

DFDS er Nordeuropas største kombinerede rederiog DFDS ÅrsrapporT Header DFDS er Nordeuropas største kombinerede rederiog logistikvirksomhed. DFDS Seaways driver et netværk af 25 ruter med 50 fragt- og passagerskibe, mens DFDS Logistics tilbyder transportløsninger

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Fondsmeddelelse nr. 7/2010 Søborg den 31. august 2010 European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Halvårsregnskab 2010 For koncernen udgjorde

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar - 30. september 2007

Delårsrapport for 1. januar - 30. september 2007 Delårsrapport for 1. januar - 30. september 2007 Bestyrelsen for Mols-Linien A/S har på sit møde d.d. behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for perioden 01.01.2007-30.09.2007. Bedre resultat end

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Selskabsmeddelelse Meddelelse nr. 13/2008 København, den 20. maj 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 20. maj 2008 DFDS, Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Side 1 af 18 Resumé for 1. kvartal 2008 Bestyrelsen

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 31. marts 2003

Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 31. marts 2003 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 31. marts 2003 Hovedtal 2003 2002 2002 DKK mio. 1. kvartal 1. kvartal Hele året Nettoomsætning 1.076 1.050 4.870 Avance ved salg af skibe, ejd. og terminaler -7 0-14

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

DFDS A/S generalforsamling. 14. april 2004

DFDS A/S generalforsamling. 14. april 2004 DFDS A/S generalforsamling 14. april 2004 Dagsorden 1. Beretningen fra bestyrelsen om Selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af årsrapport med ledelses- og revisionspåtegning til godkendelse

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

PostNord januar-marts 2012 Store omstillinger på et fortsat udfordrende marked

PostNord januar-marts 2012 Store omstillinger på et fortsat udfordrende marked PostNord januar-marts 212 Store omstillinger på et fortsat udfordrende marked 1-5-212 Finansiel oversigt Finansiel oversigt, jan-mar SEK mio. Q1 212 Q1 211 Ændring Nettoomsætning* 1.51 1.7-19 ±% Driftsomkostninger*

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

DFDS - Årsrapport 2003. Analytikermøde, 17. marts 2004

DFDS - Årsrapport 2003. Analytikermøde, 17. marts 2004 DFDS - Årsrapport 2003 Analytikermøde, 17. marts 2004 Indhold 2003 i overskrifter Vision, strategi og mål 2003 i handling 2003 i tal Resultatforventning 2004 Strategi og mål 2004 17-03-2004 1 2003 i overskrifter

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten.

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2002/4 Aalborg den 28. maj 2002 Delårsrapport 2002 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2002: - Indtægter udgør kr. 9,7 mio. mod

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Omsætningen steg med 14% til DKK 6,2 mia. Justeret for virksomhedskøb var stigningen 5%

Omsætningen steg med 14% til DKK 6,2 mia. Justeret for virksomhedskøb var stigningen 5% Selskabsmeddelelse Nr. 19/2007 29. november 2007 1.-3. kvartal 2007 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. september 2007 Omsætningen steg med 14% til DKK 6,2 mia. Justeret for virksomhedskøb var stigningen

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%.

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. Meddelelse nr. 13/2015 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Helping you grow. Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova

Helping you grow. Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova UDDRAG PÅ DANSK FRA Delårsrapport 3. KVT. 2014 / Resumé / 1 af 5 19. november 2014 Uddrag PÅ DANSK Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova Delårsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk.

Læs mere

OPJUSTERING AF RESULTAT- FORVENTNING TIL 2010

OPJUSTERING AF RESULTAT- FORVENTNING TIL 2010 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2010 OPJUSTERING AF RESULTAT- FORVENTNING TIL 2010 DFDS A/S, Sundkrogsgade 11 2100 København Ø CVR 14 19 47 11 Selskabsmeddelelse nr. 16/2010 12.05.2010 Resultatet for DFDS ro-ro-fragtruter,

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006)

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K 31. august 2006 Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) InterMail har i 3. kvartal fortsat haft fokus på salg af totalløsninger

Læs mere

VELKOMMEN TIL DFDS GENERALFORSAMLING

VELKOMMEN TIL DFDS GENERALFORSAMLING VELKOMMEN TIL DFDS GENERALFORSAMLING 31. MARTS 2016 DFDS Copenhagen Dagsorden 1. Beretning fra bestyrelsen om Selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse og beslutning

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Delårsrapport 1/ / Investorpræsentation H1

Delårsrapport 1/ / Investorpræsentation H1 Delårsrapport 1/10 2015-31/03 2016 Investorpræsentation H1 H1 2 Aarsleff-koncernen 2015/2016 H1 Indhold Aarsleff-koncernen 2015/16 H1 3 Omsætning i overblik Resultater og EBIT i overblik Soliditet, pengestrømme

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Generalforsamling i DFDS

Generalforsamling i DFDS Generalforsamling i DFDS København, den 10. april 2008 Formandens beretning Kære aktionærer og gæster. I lighed med tidligere år vil direktionen og jeg i fællesskab fremlægge beretningen om 2007. Min del

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 13/20100 Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Bestyrelsen i Erria A/S har på mødet

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Dagsorden punkt 1 Vedrørende dagsordenens punkt 1 Valg af dirigent Bestyrelsen har anmodet advokat Christian Th. Kjølbye om at påtage sig hvervet

Læs mere

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015 Uddrag på dansk Årsrapport 2014 20. februar 2015 Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende. Uddraget på dansk omfatter en oversættelse

Læs mere

Materiale til ordinært obligationsejermøde

Materiale til ordinært obligationsejermøde 6. april 2017 Fondsbørsmeddelelse nr. 159 Side 1 af 17 Materiale til ordinært obligationsejermøde Vedlagt følger materiale, der vil blive gennemgået på det ordinære obligationsejermøde i Kristensen Germany

Læs mere

Analytikermøde, 28. august 2003. 1. halvår 2003. DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341

Analytikermøde, 28. august 2003. 1. halvår 2003. DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341 Analytikermøde, 28. august 2003 1. halvår 2003 DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341 Indhold Resultatudvikling 1. halvår 2003 DFDSSeaways

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

Driftsresultatet (EBITA) for 1. halvår 2003 eksklusive avance ved salg af aktiver steg med DKK 54 mio. til DKK 72 mio.

Driftsresultatet (EBITA) for 1. halvår 2003 eksklusive avance ved salg af aktiver steg med DKK 54 mio. til DKK 72 mio. Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 10/2003 Den 28. august 2003 DFDS Koncernens halvårsregnskab 2003 Driftsresultatet (EBITA) for 1. halvår 2003 eksklusive avance ved salg af aktiver steg med DKK 54 mio. til DKK

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

3. KVARTAL BEDRE END VENTET

3. KVARTAL BEDRE END VENTET DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009 3. KVARTAL BEDRE END VENTET DFDS A/S, Sundkrogsgade 11 2100 København Ø CVR 14 19 47 11 Selskabsmeddelelse nr. 23/2009 12.11.2009 DFDS resultat for 3. kvartal blev bedre end

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 For yderligere oplysninger kan adm. direktør Steen Bødtker kontaktes på telefon 87 612 200. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 1. kvartal 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2003/9 Aalborg den 26. maj 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2003: - Indtægter udgør kr. 13,3 mio. mod kr. 9,7 mio. i 2002

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl Velkommen

Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl Velkommen Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl. 11.00 Velkommen Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder godkendelse

Læs mere