Beretningen for 2012 fremlægges også i år sammen med direktionen, der består af Niels Smedegaard og Torben Carlsen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretningen for 2012 fremlægges også i år sammen med direktionen, der består af Niels Smedegaard og Torben Carlsen."

Transkript

1 DFDS generalforsamling, København d. 22. marts 2013 Formandens beretning Kære aktionærer og gæster, Beretningen for 2012 fremlægges også i år sammen med direktionen, der består af Niels Smedegaard og Torben Carlsen blev som forudset i årsrapporten for 2011 et udfordrende år for DFDS. Vores hovedmarkeder i Nordeuropa var præget af recession og øget konkurrence skabte overkapacitet, særligt på fragtmarkedet mellem Sverige og England samt på Kanalen. Disse forhold satte deres spor i regnskabet for Resultatet før skat og særlige poster blev således reduceret til 276 millioner fra 651 millioner i 2011, en nedgang på 375 millioner. Der er tre hovedforklaringer på det lavere resultat. Øget konkurrence mellem Sverige og England kostede omkring 100 millioner og opstarten af en ny rute på Kanalen kostede omkring 140 millioner. Den resterende nedgang på 135 millioner var drevet af recessionen i Europa og dermed lavere efterspørgsel fra både fragtkunder og passagerer. Det var så at sige de dårlige nyheder. Den gode nyhed er, at vi i DFDS, på trods af modvinden, fortsat står stærkt. Denne position understøttes desuden af to positive begivenheder i årets første måneder. Det svenske speditionsselskab, som flyttede mængder væk fra DFDS i januar 2012, flyttede mængderne tilbage til DFDS i begyndelsen af marts. På den baggrund opjusterede vi resultatforventningen til 2013 med 50 millioner. Den anden positive begivenhed vedrørte vores aktiviteter på Kanalen. Den øverste engelske konkurrencemyndighed har siden efteråret 2012 undersøgt Eurotunnels køb af aktiver fra SeaFrance og opstarten af en rute mellem Dover og Calais i august sidste år. Myndighedens foreløbige afgørelse tilsiger, at Eurotunnel skal ophøre med at drive færgefart mellem Dover og Calais og sælge eller udchartre de skibe, der blev overtaget fra SeaFrance. Den endelige afgørelse offentliggøres den 14. april og den imødeser vi naturligvis med stor interesse. Således har vi fået løst et af de tre forhold, der reducerede indtjeningen i 2012, og der er muligvis også lys for enden af tunnelen på Kanalen. Det tredje forhold, recession og lavere efterspørgsel, er straks sværere at løse. Det vi kan gøre, og gør, i en sådan situation, er at tilpasse og effektivisere driften af såvel ruter, skibe, logistikaktiviteter som vores administration. Det vil Niels og Torben berette mere om. Finansielt står DFDS fortsat stærkt på trods af det lavere resultat i I anerkendelse heraf foreslår vi i bestyrelsen, at der udbetales et uændret udbytte på DKK 14 pr. aktie for Herefter går jeg videre med bestyrelsens strategiske prioriteringer for fremtiden. Som nævnt er det vores opfattelse i bestyrelsen, at DFDS generelt står stærkt, men der er ting, som kan og skal forbedres og muligheder, vi skal forfølge for at skabe værdi for virksomheden. Først og fremmest skal DFDS indtjening forbedres. Vores overordnede ambition er at forrente den investerede kapital med 10%. I en tid med europæisk økonomi i slæbesporet og en rente på tiårige danske statsobligationer på halvanden procent er det et ambitiøst mål. Det er vi klar over, men der skal også være noget at stræbe efter og en forrentning på 10% er inden for rækkevidde.ikke sandt, Niels og Torben! Dernæst skal vi udnytte muligheder for at skabe værdi ved at styrke og ekspandere vores rutenetværk og logistikaktiviteter. Ligesom ved overtagelsen af Norfolkline kan synergier skabes ved sammenlægning af nye aktiviteter med eksisterende aktiviteter og ved udvidelse af netværket til nye markeder og kunder alt sammen understøttet af vores veletablerede forretningsprocesser og systemer. Et større rutenetværk giver også værdifuld fleksibilitet i forhold til allokering af tonnage og stordriftsfordele medfører lavere enhedsomkostninger. 1

2 I forlængelse af vores vækststrategi fortsatte vi i 2012 den strategiske udvidelse af netværket på trods af modvinden. Vi udvidede aktiviteterne på Kanalen med åbningen af en ny rute mellem Dover og Calais i februar. Vores køb af 65% af en strategisk vigtig havneterminal i Gøteborg blev endeligt godkendt i april og i september overtog vi i et joint venture tre ruter fra det franske rederi Louis Dreyfus Armateurs. Vi fortsætter ad samme spor i 2013 og arbejder på at gennemføre et par mindre virksomhedskøb i 2013 inden for både shipping- og logistikområderne. Et andet vigtigt område for DFDS er vores samfundsansvar, som berettes om fra side 42 til side 61 i årsrapporten. Arbejdet med samfundsansvar var i 2012 især rettet mod udvikling og indkøring af en model for at forene samfundsansvar og værdiskabelse i forretningen. V i har besluttet at decentralisere det daglige arbejde med samfundsansvar for at støtte en integrering i forretningsområdernes dagligdag. Vores rapportering om samfundsansvar er under stadig udvikling. Men allerede nu oplever vi, at rapporteringens krav om måling af resultater inspirerer til udvikling. Vi oplever også i stigende grad kunder, der inddrager DFDS arbejde med samfundsansvar i deres beslutningsgrundlag. Blandt andet derfor, er vi heller ikke i tvivl om, at DFDS bliver mere konkurrencedygtig ved at integrere samfundsansvaret i forretningen. Med hensyn til god selskabsledelse følger DFDS i al væsentlighed anbefalingerne. På DFDS hjemmeside er politikker for mangfoldighed og vederlag tilgængelige. Vederlagspolitikken fastsætter rammerne for aflønning af bestyrelse, direktion og medarbejdere. Der er ikke foretaget justeringer i politikken i år. Politikken for mangfoldighed er vedtaget tidligere i år, og her er det blandt andet et mål, at andelen af kvinder i bestyrelsen skal øges til mindst en tredjedel inden for de næste fire år og til mindst 40% i Til sidst vil jeg gerne på vegne af bestyrelsen takke direktionen, administrerende direktør Niels Smedegaard og økonomidirektør Torben Carlsen, samt den øvrige koncernledelse bestående af Peder Gellert Pedersen med ansvar for Shipping Division, Eddie Green med ansvar for Logistics Division og HR-direktør Henrik Holck med ansvar for People & Ships. Tak for jeres sikre navigering af DFDS gennem et udfordrende år. Og tak til DFDS medarbejdere, som ligeledes har ydet en kæmpe indsats i Der skal i år lyde en særlig tak til vores loyale kunder for at bakke op om DFDS i et vanskeligt år. Også tak til vores øvrige samarbejdspartnere for jeres bidrag og gode samarbejde i På trods af salget af DFDS Canal Tours har vi fortsat et sidste lager af fribilletter, som vil blive uddelt til alle tilstedeværende aktionærer og gæster ved afslutningen af generalforsamlingen. Jeg giver herefter ordet til vores administrerende direktør Niels Smedegaard. 2

3 Niels Smedegaards beretning Jeg takker for ordet. Som det fremgik af formandens beretning forfølger vi i DFDS to strategiske hovedspor: Det ene handler om effektivisering og forbedring af indtjeningen. Det andet handler om at ekspandere vores netværk. Inden for begge spor har der været stor aktivitet i I årsrapporten har vi på side 11 opdelt årets væsentlige begivenheder i tre områder: Forretningsudvikling og konkurrence, drift og økonomi samt mennesker og miljø. En af de væsentligste begivenheder inden for forretningsudvikling var udvidelsen af vores aktiviteter på Kanalen med åbningen af en rute mellem Dover og Calais. Det blev af flere grunde en noget sværere og mere kostbar fødsel, end vi havde forudset. Vi åbnede Dover-Calais-ruten i februar 2012 som erstatning for den kapacitet, der blev taget ud af markedet i november 2011, da SeaFrance blev erklæret konkurs og ophørte med al sejlads. Ruten blev åbnet med ét skib og skib nummer to blev indsat i april, der dog blev erstattet af et andet skib i november på grund af tekniske problemer. I mellemtiden erhvervede Eurotunnel uventet SeaFrances tidligere aktiver, herunder tre skibe. Gennem et nyt datterselskab under Eurotunnel, MyFerryLink, blev to af disse skibe taget i brug mellem Dover og Calais i august, og et tredje skib blev indsat i november. Som nævnt af formanden afgør den britiske konkurrencemyndighed den 14. april i år om Eurotunnels drift af en færgerute på Kanalen kan fortsætte eller ej. Det er en vigtig afgørelse for DFDS og bestemmende for, hvordan vi fremover vil operere på Kanalen. Eurotunnels indtræden på færgemarkedet ændrede markedssituationen radikalt i forhold til de scenarier, vi havde baseret åbningen af Dover-Calais-ruten på. På fragtmarkeder har det generelt stor betydning for kunderne, at deres leverandør af shipping services er pålidelig og til stede på lang sigt. Når det er tilfældet, har de sikkerhed for, at de har adgang til tilstrækkelig kapacitet til at servicere deres egne kunder. Med Eurotunnels entré på færgemarkedet opstod der stor usikkerhed blandt fragtkunder om indgåelse af længere kontrakter, for hvem ville blive på markedet, når der nu var skabt en situation med åbenlys overkapacitet DFDS eller MyFerryLink? I tillæg til denne forværring af konkurrenceforholdene var det fra begyndelsen vanskeligere end forventet at trænge ind på fragtmarkedet med kun ét skib, da rutens frekvens ikke var konkurrencedygtig. Endvidere blev rutens pålidelighed ikke tilfredsstillende før november, hvor det blev muligt at indsætte et mere pålideligt skib. På denne baggrund blev resultatet for Dover-Calais-ruten et meget stort tab i Vi afventer nu konkurrencemyndighedens afgørelse og arbejder samtidig med flere scenarier for, hvordan vi kan skabe en profitabel udvikling for ruten. En anden af årets store begivenheder var knyttet til en ændring af konkurrenceforholdene for vores fragtrute mellem Gøteborg og Immingham, der er en af vores største fragtruter. Rutens kundeunderlag er en kombination af speditionsvirksomheder og producenter af tungt industrigods, for eksempel papir, biler og stål. I 2012 blev omsætningen på denne rute reduceret med over 100 millioner, da rutens største kunde den svenske speditionsvirksomhed NTEX - i januar 2012 sammen med en lokal svensk investor under navnet North Sea RoRo startede en konkurrerende rute. Det lykkedes for DFDS at fastholde hovedparten af vores kunder på grund af en dobbelt så høj afgangsfrekvens som den nye konkurrent og den kundeservice, vi kan levere gennem vores veletablerede systemer og havneterminaler. I begyndelsen af marts i år fornyede og udvidede vi vores kundeaftale med NTEX og i den anden weekend af marts stoppede North Sea RoRo deres rute. 3

4 Nu er det jo sådan, at intet er så skidt, at det ikke er godt for noget. NTEXs beslutning om at flytte deres mængder i januar sidste år kom bag på os og gav anledning til en vis selvransagelse: Var vi ikke tæt nok på vores kunder? Vidste vi ikke præcist nok, hvad der var vigtigst for vores kunder? Når vi kombinerede denne begivenhed med det faktum, at vi i 2010 og 2011 havde haft fokus på integrationen af Norfolkline og effektivisering af driften, besluttede vi at sætte yderligere fokus på kundesiden. Det fører videre til næste kategori af væsentlige begivenheder: Drift og økonomi. Siden jeg startede i 2007 har vi hvert år kørt forbedrings- og effektiviseringsprojekter, og det er nu blevet en del af vores måde at lede og udvikle DFDS på var ingen undtagelse, idet vi igangsattefire projekter, hvoraf jeg vil fremhæve kundefokusinitiativet og projektet om at reducere vores arbejdskapital, Light Capital. På side 16 og 17 i årsrapporten har vi beskrevet kundefokus-initiativet Customer Focus Initiative. Det er et område, der hele tiden vil være fokus på, men nu har vi tillige udviklet en målrettet tilgang til løbende at opfylde kundernes forventninger det er vores guiding star, som vi ser her. Formålet med at lave en guiding star er at skabe en ensartet tilgang til kundeservice i hele virksomheden. Elementerne i vores fælles tilgang, handler om, at vi skal have den bedste pålidelighed og fartplan, vi skal være nemme at samarbejde med, vi skal sørge for hurtig kommunikation, når det er vigtigt for kunden, vores medarbejdere skal kunne træffe beslutninger og løse problemer her og nu, og vi skal proaktivt komme med forslag til bedre løsninger for kunderne. Disse elementer bygger på 50 personlige interview med større kunder i 15 lande og onlinespørgeskemaer til mere end kunder. Resultaterne af kundeundersøgelsen viste, at DFDS leverer service på et højt niveau. Vi bliver opfattet som en stærk kvalitetsvirksomhed, der leverer pålidelige serviceydelser og har effektive key account managers med et godt forhold til kunderne. Undersøgelsen viste dog også, at der er områder med plads til forbedring og det er nogle af de ting, vi har indarbejdet i vores guiding star, så vi bliver ved med at levere på områder, hvor vi er stærke, samtidig med at vi forbedrer servicen på andre områder. Vi er stadig i gang med at rulle initiativet ud i organisationen og ved udgangen af 2013 vil det være 80% implementeret. For at følge op på udviklingen vil vi begynde at rapportere nøgletal om kundetilfredshed i blandt andet årsrapporten for I sidste ende er målet, at vores kunder opfatter DFDS som deres foretrukne leverandør. Et andet projekt med stort potentiale er Light Capital, hvis mål er at mindske bindingen af penge i arbejdskapital. Vi forventer i 2013 at nå en reduktion på omkring 300 millioner. Det betyder, at 300 millioner vil blive frigjort til fortsat udvikling af selskabet. Som formanden nævnte arbejder vi hele tiden med tilpasninger af driften til skiftende markedsvilkår. Det omfatter blandt andet optimering af vores fordeling af tonnage og dermed kapacitet på ruter. På Nordsøen har vi i starten af i år taget et af to skibe ud af drift på ruten fra Gøteborg til Tilbury, mens vi øger kapaciteten i Østersøen ved at tilføre et fragtskib, så kundernes efterspørgsel om kapacitet indfries. Inden for logistikområdet har vi forenklet organisationen og skåret antallet af forretningsområder ned fra fem til tre områder: Nordic, Continental samt UK & Ireland. Som navnene antyder, er den nye organisation rettet mod de regioner, vi opererer i. I disse regioner ønsker vi at tilbyde kunderne hele vores palette af serviceydelser på tværs af aktiviteter. Det vil gøre driften og salgsarbejdet mere effektivt. Et andet eksempel er en samling af vores passagerorganisation i England i én enhed med en fælles ledelse. Organisationen kan nu i højere grad udveksle viden og erfaringer samt udnytte muligheder for krydssalg af produkter til passagerer. Det bringer os til den sidste kategori af væsentlige begivenheder: Mennesker og miljø. Det gennemsnitlige antal medarbejdere i DFDS steg med 2,8 % i 2012 til 5.239, primært som følge af åbningen af Dover-Calais-ruten og tilgangen af LD Lines. Målt ved udgangen af 2012 var der i alt omkring medarbejdere beskæftiget i DFDS. 4

5 DFDS seneste undersøgelse af medarbejdernes trivsel viste en høj grad af motivation og loyalitet. Undersøgelsen pegede også på forbedringsmuligheder inden for områder som personlig udvikling og karriereplanlægning samt for specifikke afdelinger og selskaber. Hvordan vi arbejder med HR er beskrevet som en del af beretningen om samfundsansvar, eller CR, og findes i årsrapporten på side 51 til 53. Inden for overenskomstområdet skabte DFDS i samarbejde med Dansk Metals Maritime Afdeling en nyskabelse i 2012, idet vi indførte en social fond for uarbejdsdygtige medarbejdere i overenskomsten. Det betyder, at medarbejdere i servicefunktioner på en række danske passagerskibe får mulighed for at reducere deres arbejdstid med lønkompensation. Det vil ske via udbetalinger fra fonden, hvis de på grund af sygdom eller andre årsager ikke længere magter et fuldtidsjob. Derved får de mulighed for at bevare en social tilknytning til deres arbejdsplads. Fonden er oprettet med støtte på en million kroner fra Lauritzen Fonden, der er DFDS største aktionær med en ejerandel på 36%, og støtte fra DFDS Jubilæumsfond og finansieres i øvrigt via indbetalinger fra fagforeningsmedlemmer og DFDS. På miljøområdet forsatte vi i 2012 vores målrettede arbejde på at mindske miljøpåvirkningen fra skibenes emissioner. I 2007 opstillede vi et mål om at sænke emissioner af CO2 over fem år med i alt 10%. Det mål nåede vi i 2012 på grundlag af et omfattende program for bunkerbesparelser, hvor der indgår alt fra udskiftning af propeller til brug af lavenergibelysning. Vi har nu opstillet et nyt mål for de næste fem år, som er en yderligere reduktion på 5%. Mere information om DFDS indsats for miljøet findes på side 54 til 57 i CR-beretningen. I den sidste del af min beretning vil jeg kort følge op på de prioriteter og mål vi satte sidste år. Overskriften på den første prioritering vi opstillede for 2012 var effektivisering og beredskab, og nærmere bestemt opnåelse af målene for fire forbedrings- og effektiviseringsprojekter. Udviklingen for to af projekterne, Customer Focus Initiative og Light Capital, har indtil nu været meget tilfredsstillende og indfriet forventningerne. Headlight 2 projektet, der var rettet mod vores logistikaktiviteter, nåede i mål med en positiv effekt på 25 millioner. Det fjerde projekt var Light Crossing, der oprindeligt var rettet mod Dover-Dunkerque-ruten på Kanalen. Imidlertid blev forudsætningerne for implementeringen af dette projekt ændret af åbningen af ruten mellem Dover og Calais i februar. Projektet er derfor blevet udskudt, indtil der er skabt klarhed om situationen på Kanalen. Det arbejde, der er gennemført, opnåede forbedringer på omkring 18 millioner. Den anden prioritet for 2012 var eksekveringen af vores vækststrategi, herunder åbningen af en ny rute mellem Dover og Calais. Som nævnt tidligere var der en række grunde til, at denne ruteåbning ikke indfriede vores forventninger. Derimod har udviklingen af ruten mellem Paldiski i Estland og Kapellskär nord for Stockholm, som vi overtog i oktober 2011, fuldt ud indfriet forventningerne. Det var et tilbageblik og opfølgning, mere interessant er det at kigge fremad. På side 8 i årsrapporten har vi fremhævet tre prioriteter for 2013: Fasthold og tiltræk nye kunder. Et pragmatisk mål, der dels afspejler arbejdet med kundefokus-initiativet og dels, at vi opererer i markeder præget af lav eller ingen vækst. Derfor handler det om at bevare og udvide samarbejdet med de kunder, vi har, og tiltrække nye kunder. Den anden prioritet er velkendt: Forøget lønsomhed gennem effektivisering af driften. Den sidste prioritet er at gennemføre virksomhedskøb for at styrke og udvide netværket. Som formanden nævnte arbejder vi med flere muligheder i form af mindre tilkøb inden for både logistik og shipping. På sidste års generalforsamling var der ikke så mange lyspunkter på horisonten. I år er vi kommet godt i gang i hovedparten af vores forretningsområder. Der er ikke længere overkapacitet i markedet mellem Sverige og England, og den engelske konkurrencemyndigheds foreløbige udtalelse understøtter vores opfattelse af situationen på Kanalen. Der er derfor grund til forsigtig optimisme. Den uforudsigelige faktor for DFDS er den økonomiske udvikling i Europa, som er bestemmende for antallet af passagerer og trailere, der skal transporteres. Indtil videre, tror vi på, at der vil ske en gradvis stabilisering af efterspørgslen i Som denne beretning forhåbentlig har givet indtryk af, har 2012 været et krævende, men også spændende år for DFDS. En stor tak herfra til alle kunder, medarbejdere og aktionærer for jeres bidrag til DFDS i

6 Jeg giver herefter ordet til vores økonomidirektør Torben Carlsen. 6

7 Torben Carlsens beretning Vi går herefter over til at behandle regnskabet for 2012 og resultatforventningen til På skærmen har vi et uddrag af Koncernens resultatopgørelse. På generalforsamlingen er det principielt set regnskabet for moderselskabet, altså DFDS A/S, der skal behandles, men da en betydelig del af aktiviteterne ligger i datterselskaberne tager beretningen afsæt i Koncernens regnskab. Omsætningen for 2012 blev 11,7 milliarder fordelt med 8 milliarder i Shipping Division og 4,3 milliarder i Logistics Division samt elimineringer på en halv milliard. I forhold til 2011 steg Koncernens omsætning med beskedne 0,6%, hvilket afspejler recessionen på flere af vores hovedmarkeder og effekten af de væsentlige begivenheder, som Niels Smedegaard netop har berettet om. På skærmen ser vi fordelingen af omsætningen i 2012 på forretningsområder i Shipping Division, hvor North Sea er det største område med 3,3 milliarder og derefter en nogenlunde lige fordeling mellem Baltic Sea, Channel og Passenger. Omsætningen blev ændret væsentligt i flere forretningsområder i Grafen til højre viser en 7% lavere omsætning i North Sea, hvoraf omkring halvdelen af nedgangen skyldes den lavere omsætning på fragtruterne mellem Sverige og England. Den øvrige nedgang kan henføres til bortfaldet af en logistikkontrakt for en bilproducent på ruten mellemtyskland og England samt lavere omsætning på ruterne mellem Holland og England drevet af recessionen på disse markeder. I Baltic Sea var udviklingen mere positiv med en stigning på 4% drevet af fortsat vækst i Rusland og de omkringliggende lande. Channel har en vækst på 44%, hvilket afspejler åbningen af ruten Dover-Calais og tilgangen af to ruter fra LD Lines i årets sidste kvartal. Omsætningen for Passenger var lidt højere end i 2011 og det kan henføres til København-Oslo-ruten, mens omsætningen på vores anden store passagerrute mellem Amsterdam og Newcastle blev påvirket af lavere efterspørgsel, blandt andet også fordi de olympiske lege medvirkede til at englændere blev hjemme og fulgte med i legene. Vi etablerede i 2012 et nyt forretningsområde, France & Mediterranean, altså Frankrig og Middelhavet. Indtil videre består aktiviteterne af en fragtrute mellem Marseille og Tunis samt salgsagenturvirksomhed og drift af havneterminaler for ruterne i Channel. Disse aktiviteter var tidligere en del af LD Lines og omsætningen på blot 32 millioner afspejler tilgangen af disse aktiviteter i slutningen af tredje kvartal i Her ser vi så fordelingen af omsætningen på Logistics Divisions forretningsområder i 2012, hvor Continental Transport er det største område med 1,4 milliarder. Også i denne division skete der væsentlige ændringer i omsætningen sammenlignet med Grafen til højre viser en stigning på 18% i Nordic Transports omsætning, hvilket var drevet af tilgang af nye kunder på områdets to store trafikker mellem England og henholdsvis Sverige og Danmark. Derudover er transporter til Rusland og det baltiske område øget til gavn for vort Baltic Sea rutenetværk. Den anden markante omsætningsudvikling i Logistics Division var Nordic Contract, hvor omsætningen var 25% lavere i 2012 sammenlignet med Nedgangen skyldes konkursen af en norsk papirproducent, Peterson, og en anden kundes lukning af en papirfabrik. Tabet af disse kunder har medført, at vi har omstruktureret områdets rutenetværk og et sideportsskib er taget ud af drift og udchartret. Omsætningen i Continental Transport var 4% lavere, blandt andet fordi vi yderligere har tilpasset containeraktiviteterne mellem Irland og Kontinentet, hvilket har reduceret omsætningen, men forbedret resultatet. Så gar jeg tilbage til koncernens resultatopgørelse til driftsriftsresultatet før afskrivninger EBITDA - og særlige poster, som blev reduceret med 27% til 1 milliard og 92 millioner på baggrund af lavere resultater i begge divisioner. Som nævnt af formanden er der tre overordnede grunde til det lavere resultat: Tabet af fragtmængder mellem Sverige og England, recessionen på vores hovedmarkeder omkring Nordsøen og åbningen af Dover-Calais-ruten. 7

8 Efter afskrivninger på lige under 700 millioner blev driftsresultatet efter afskrivninger EBIT men før særlige poster, på 422 millioner. Oversigten på skærmen viser fordelingen på divisioner med omtrent en halvering af Shipping Divisions resultat og en nedgang i Logistics Division på 28%. Når EBIT fordeles på Shipping Divisions forretningsområder, kan den markante effekt af den lavere omsætning på North Seas resultat tydeligt ses med en nedgang på 57%. Når resultateffekten bliver så markant, skyldes det den forholdsvis høje andel af faste omkostninger, som shipping indebærer, og dermed er mulighederne for at lave væsentlige tilpasninger på kort sigt begrænsede. Omvendt kommer indtjeningen hurtigt tilbage, når omsætningen kommer tilbage, og vi forventer en pæn forbedring af North Seas resultat i Den anden markante resultatændring i Shipping Division var i Channel, hvor årets EBIT blev et tab på 132 millioner, primært afledt af åbningen af Dover-Calais-ruten, der som tidligere beskrevet af Niels Smedegaard blev en mere kostbar affære end forudset. Det lavere resultat i Logistics Division var først og fremmest drevet af førnævnte bortfald af kunder i Nordic Contract, hvor EBIT blev reduceret med 34 millioner. Den samlede nedgang i divisionens EBIT var 31 millioner og således opnåede de øvrige fire forretningsområder tilsammen en mindre resultatfremgang i Denne var primært drevet af en fortsat positiv udvikling i Continental Transport samt fremgang i Intermodal, hvor det nu er lykkedes en ny ledelse at få rettet op på containeraktiviteterne mellem Irland og Kontinentet. Så er vi tilbage til koncernens resultatopgørelse. Ligesom sidste år indeholder regnskabet en række særlige poster. De særlige poster udgjorde i 2012 en netto-omkostning på 124 millioner. De tre største poster var nedskrivning af tre sideportsskibe med 75 millioner. Det er disse skibe, der anvendes i Nordic Contract, som jeg netop har omtalt. To passagerskibe, der sejler mellem Amsterdam og Newcastle, blev nedskrevet med 27 millioner og ophævelsen af to nybygningskontrakter medførte en omkostning på 29 millioner. De øvrige særlige poster er vist i årsrapportens note 7 på side 82. Den sidste større post i koncernens resultatopgørelse er finansposterne, som blev en netto-omkostning på 146 millioner mod 183 millioner i 2011, altså en forbedring på 37 millioner. Denne forbedring skyldes primært en lavere netto-omkostning til renter på 23 millioner og en lavere omkostning på 13 millioner til andre finansielle omkostninger, herunder omlægning af lån i Dermed blevårets resultat før skat på 152 millioner, og efter skat af årets resultat på 4 millioner, blev resultatet for millioner. Hvordan vurderer vi så årets resultat i DFDS? Det gør vi i forhold til vores økonomiske mål, der er oplyst i årsrapporten på side 9 i kolonnen om afkast af investeret kapital. Her står vores ambition om en forrentning på 10%, som nævnt af formanden. Der står også, at vi har beregnet DFDS kapitalomkostning til at være omkring 6%, hvilket kan betragtes som et minimumskrav til forrentningen. Og hvordan var forrentningen så i 2012? Den var 4,5% før særlige poster for koncernen fordelt med 4,9% i Shipping Division og 7,2% i Logistics Division. I opstillingen på skærmen har vi beregnet forskellen mellem resultatet for 2012 og henholdsvis minimumskravet og ambitionen. Som det fremgår af opstillingen er der to områder, hvor indtjeningen er for lav. Det er North Sea og Channel. I forhold til ambitionen er North Sea bagud med 268 millioner, hvoraf ca. 100 millioner skyldes bortfaldet af volumener mellem Sverige og England. Denne situation har vi løst med fornyelsen og udvidelsen af kundeaftalen med den svenske speditionsvirksomhed NTEX. Dermed forventer vi, at North Seas forrentning i 2013 bliver højere end minimumskravet, men lavere end vores ambition. For at løfte forrentningen til vores ambitionsniveau skal der ske en forbedring af markedsvilkårene og driften skal yderligere effektiviseres. Det bidrager blandt andet fjernelsen af et skib fra ruten mellem Gøteborg og Tilbury til. Channel var bagud med 251 millioner i forhold til ambitionen i Udfordringen i dette forretningsområde er først og fremmest Dover-Calais-ruten. På dette område kan vi desværre ikke være håndfaste om vores planer, før vi kender den engelske konkurrencemyndigheds endelige afgørelse om de fremtidige konkurrenceforhold på Kanalen. Vi følger situationen tæt og arbejder med forskellige scenarier. Derudover kan jeg tilføje, at underskud i denne størrelsesorden ikke er acceptable på længere sigt. Alt i alt er det vores opfattelse, at en forrentning på 10% er et ambitiøst mål givet en omverden præget af recession, men skulle der komme mere gang i efterspørgslen efter transportydelser, og strukturændringer der går vores vej, så er ambitionen inden for rækkevidde. 8

9 Herefter vil jeg kort gennemgå de vigtigste forhold omkring investeringer, pengestrømme og balancen i Netto-investeringer udgjorde i 2012 en positiv pengestrøm på 239 millioner, inklusive en tilbagebetaling på 560 millioner af de forudbetalinger, der blev foretaget i forbindelse med ARK-nybygningerne i 2010 og Efter rensning for dette beløb udgjorde investeringerne 320 millioner i 2012, hvoraf 175 millioner vedrørte dokning og vedligehold af skibe. Øvrige investeringer udgjorde 147 millioner og bestod fortrinsvis af lastbærende materiel og udvikling af IT-systemer. Med hensyn til balancen blev de samlede aktiver reduceret med 4% til 12,3 milliarder svarende til en nedgang på lige under en halv milliard, hvilket i al væsentlighed kan henføres til ophævelsen af de to nybygningskontrakter vedrørende ARK-samarbejdet. På passivsiden blev de rentebærende gældsforpligtelser nedbragt med 10% til 3,2 milliarder i 2012, og når vi modregner andre rentebærende balanceposter var netto-gælden på 1,9 milliard, en reduktion på 24%. På trods af den lavere netto-gæld steg DFDS gearing en anelse i 2012, idet forholdet mellem nettorentebærende gæld og EBITDA før særlige poster var 1,8 mod 1,7 i Forskellen skyldes den lavere indtjening i 2012 sammenlignet med For at runde balancen af, kan jeg oplyse, at DFDS andel af egenkapitalen udgjorde 6 milliarder og 914 millioner ultimo Egenkapitalandelen steg med to procentpoint til 57%. Selv om resultatet for 2012 var i den lave ende, genererede driften fortsat en positiv pengestrøm på 926 millioner, og når pengestrømmen fra investeringsaktivitet lægges oven i, var den frie pengestrøm på 1,1 milliard, hvilket er det beløb, der er til rådighed til servicering af gæld og udbetaling af udbytte. Heraf er anvendt 785 millioner til dels en udbyttebetaling på 203 millioner, og dels nedbringelse af gæld. Beløbet til nedbringelse af gæld på 582 millioner er et netto-beløb, der blandt andet indeholder en udstedelse af virksomhedsobligationer på 500 millioner norske kroner i Det var DFDS første obligationsudstedelse og i begyndelsen af marts i år udstedte vi yderligere obligationer for 700 millioner norske kroner. Vi har valgt at diversificere låneporteføljen med obligationer for at skabe mere fleksibilitet og gøre virksomheden mere uafhængig af bankfinansiering. Efter disse pengestrømme endte de likvide beholdninger og værdipapirer på 1,2 milliard i Det var regnskabsberetningen. Inden jeg runder af med resultatforventningen til 2013, ser vi her DFDS-aktiens kursudvikling i 2012 og frem til i dag var ikke et godt år for aktionærer i DFDS. Kursen faldt støt igennem hele året igangsat af den øgede konkurrence på fragtmarkedet mellem Sverige og England i slutningen af januar, en tiltagende afmatning af efterspørgslen og vores nedjustering af årets resultat ved offentliggørelsen af halvårsregnskabet. Nedjusteringen afspejlede først og fremmest den mere kostbare end forventede opstart af Dover-Calais-ruten. I de første måneder af 2013 er det tabte terræn dog genvundet efter stigninger i kølvandet på den engelske konkurrencemyndigheds foreløbige afgørelse og NTEXs tilbagevenden til DFDS i Göteborg. Forhåbentlig er det ikke de sidste gode nyheder for DFDS i år. Det sidste punkt i min beretning er resultatforventningen til Som helhed forventes ingen eller begrænset vækst i efterspørgslen efter transport af fragt og passagerer samt logistikydelser i Derfor forventes resultatet for 2013 at blive på niveau med eller lidt bedre end i I resultatforventningen indeholdt i årsrapporten på side 15 var det forudsat, at resultatet i 2013 fortsat ville være tynget af strukturel overkapacitet på fragtmarkedet mellem Sverige og England. Den forudsætning kan vi nu se bort fra og på den baggrund forventes følgende i 2013: Omsætningen forventes at stige med omkring 5% drevet af helårseffekten af tilgangen af LD Lines og opstarten af Dover-Calais-ruten i EBITDA før særlige poster forventes at blive mellem 1,1 og 1,3 milliarder. 9

10 De ordinære af- og nedskrivninger samt netto-omkostningen til finansiering forventes at blive på niveau med Som udgangspunkt forventes ingen særlige poster. De samlede investeringer forventes at udgøre omkring 950 millioner, heraf udgør 560 millioner investering i to nybygninger, ro-ro-fragtskibe til ARK-projektet. Investering i afprøvning af ny miljøteknologi, såkaldte scrubbers, på tre skibe forventes at udgøre 100 millioner og dertil kommer en investering på 275 millioner i vedligehold af aktiver, herunder dokning af skibe og fornyelse af lastbærende materiel. Disse forventninger afgives med forbehold for eventuelle markante ændringer i olieprisen og valutakurser samt konjunkturudviklingen i øvrigt. Det var beretningen om regnskabet for 2013, og jeg giver herefter ordet til dirigenten. 10

11 11

DFDS generalforsamling, København d. 26. marts 2014

DFDS generalforsamling, København d. 26. marts 2014 DFDS generalforsamling, København d. 26. marts 2014 Formandens beretning Kære aktionærer og gæster, Bestyrelsens beretning for 2013 fremlægges i år sammen med administrerende direktør Niels Smedegaard.

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003

Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003 Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003 2 Dagsorden 1. Beretningen fra bestyrelsen om Selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning

Læs mere

DFDS er Nordeuropas største kombinerede rederiog

DFDS er Nordeuropas største kombinerede rederiog DFDS ÅrsrapporT Header DFDS er Nordeuropas største kombinerede rederiog logistikvirksomhed. DFDS Seaways driver et netværk af 25 ruter med 50 fragt- og passagerskibe, mens DFDS Logistics tilbyder transportløsninger

Læs mere

DFDS A/S generalforsamling. 14. april 2004

DFDS A/S generalforsamling. 14. april 2004 DFDS A/S generalforsamling 14. april 2004 Dagsorden 1. Beretningen fra bestyrelsen om Selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af årsrapport med ledelses- og revisionspåtegning til godkendelse

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Dagsorden punkt 1 Vedrørende dagsordenens punkt 1 Valg af dirigent Bestyrelsen har anmodet advokat Christian Th. Kjølbye om at påtage sig hvervet

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 215 Den 7. maj 215 Selskabsmeddelelse nr. 4-15 Flere end 35. husstande er nu tilmeldt NejTak+, som fortsætter fremgangen planmæssigt. Koncernens omsætning og resultat var

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Analytikermøde, 28. august 2003. 1. halvår 2003. DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341

Analytikermøde, 28. august 2003. 1. halvår 2003. DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341 Analytikermøde, 28. august 2003 1. halvår 2003 DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341 Indhold Resultatudvikling 1. halvår 2003 DFDSSeaways

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

DFDS SKABER NORDEUROPAS FØRENDE SØBASEREDE TRANSPORTNETVÆRK

DFDS SKABER NORDEUROPAS FØRENDE SØBASEREDE TRANSPORTNETVÆRK DFDS SKABER NORDEUROPAS FØRENDE SØBASEREDE TRANSPORTNETVÆRK VELKOMMEN TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 11.01.10 København DAGSORDEN Orientering om baggrunden for DFDS' køb af Norfolkline 1. Bemyndigelse

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Driftsresultatet (EBITA) for 1. halvår 2003 eksklusive avance ved salg af aktiver steg med DKK 54 mio. til DKK 72 mio.

Driftsresultatet (EBITA) for 1. halvår 2003 eksklusive avance ved salg af aktiver steg med DKK 54 mio. til DKK 72 mio. Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 10/2003 Den 28. august 2003 DFDS Koncernens halvårsregnskab 2003 Driftsresultatet (EBITA) for 1. halvår 2003 eksklusive avance ved salg af aktiver steg med DKK 54 mio. til DKK

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

3. KVARTAL BEDRE END VENTET

3. KVARTAL BEDRE END VENTET DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009 3. KVARTAL BEDRE END VENTET DFDS A/S, Sundkrogsgade 11 2100 København Ø CVR 14 19 47 11 Selskabsmeddelelse nr. 23/2009 12.11.2009 DFDS resultat for 3. kvartal blev bedre end

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015 Uddrag på dansk Årsrapport 2014 20. februar 2015 Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende. Uddraget på dansk omfatter en oversættelse

Læs mere

DFDS Koncernen 1. kvartal 2002. Offentliggørelse af DFDS Koncernens regnskab for 1. kvartal 2002

DFDS Koncernen 1. kvartal 2002. Offentliggørelse af DFDS Koncernens regnskab for 1. kvartal 2002 Fondsbørsmeddelelse FBM nr.07/2002 Den 23. maj 2002 Offentliggørelse af DFDS Koncernens regnskab for 1. kvartal 2002 Hermed følger DFDS Koncernens regnskab for 1. kvartal 2002, 1. januar 31. marts. Resultatudviklingen

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011

Ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling 2011 14. april 2011 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport 2010 3.

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Velkommen )l ordinær generalforsamling. 27. januar 2015

Velkommen )l ordinær generalforsamling. 27. januar 2015 Velkommen )l ordinær generalforsamling 27. januar 2015 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed 2. Forelæggelse af årsrapport 2013/14 og koncernregnskab )l godkendelse 3. Beslutning om

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014 Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2013 31. marts 2014 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Side Royal Greenland øger kerneforretningen 3 Selskabets forventede udvikling 5 Hoved- og nøgletal for

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

DFDS Årsrapport 2009 NORDEUROPAS FØRENDE SØBASEREDE TRANSPORTNETVÆRK

DFDS Årsrapport 2009 NORDEUROPAS FØRENDE SØBASEREDE TRANSPORTNETVÆRK DFDS Årsrapport 29 DFDS ÅRSRAPPORT 29 NORDEUROPAS FØRENDE SØBASEREDE TRANSPORTNETVÆRK HEADER 1 2 HEADER DFDS Nordeuropas førende søbaserede transportnetværk DFDS rutenetværk integrerer fragt- og passagervirksomhed:vi

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Omsætningen for 1.-3. kvartal steg med 18% til DKK 5,5 mia. For hele året forventes en stigning på 17-18%

Omsætningen for 1.-3. kvartal steg med 18% til DKK 5,5 mia. For hele året forventes en stigning på 17-18% Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 20/2006 29. november 2006 1.-3. kvartal 2006 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. september 2006 Omsætningen for 1.-3. kvartal steg med 18% til DKK 5,5 mia. For hele året

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) steg med 30% i 1. halvår til DKK 467 mio.

Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) steg med 30% i 1. halvår til DKK 467 mio. Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 15/2006 29. august 2006 1. halvår 2006 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. juni 2006 Omsætningen for 1. halvår steg med 19% til DKK 3,4 mia. For hele året forventes, inklusive

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

Header 1. DFDS Årsrapport 2010

Header 1. DFDS Årsrapport 2010 Header 1 DFDS Årsrapport 2010 2 Header DFDS er Nordeuropas største kombinerede rederi- og logistikvirksomhed. DFDS Seaways driver et netværk af 30 ruter med 60 fragt- og passagerskibe, mens DFDS Logistics

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. I regnskabsåret 2012/2013, som sluttede den 30. september 2013, opnåede Royal Greenland

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 30. april 2015 side 1 Velkommen Jens Due Olsen, Formand for bestyrelsen side 2 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1 CIMBER STERLING Præsentation af 2. kvartal 2010/11 14. december 2010 Henriette Schütze CFO Side 1 Disclaimer Materialet indeholder fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 First North meddelelse nr. 1/2010 Lyngby, den 23. marts 2010 FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 FastPassCorp A/S bestyrelse har på et bestyrelsesmøde dags dato godkendt årsregnskabet for 2009 samt gennemgået

Læs mere

- den nye skandinaviske finanskoncern

- den nye skandinaviske finanskoncern - den nye skandinaviske finanskoncern Årsrapport for 2006 samt strategi - ordinær generalforsamling 20. april 2007 Koncerndirektør Lasse Lindblad og bestyrelsesformand Claus Ørskov DISPOSITION FOR I DAG

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse.

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 1 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

en reduktion i energiforbruget Copyright ThomasPlenborg

en reduktion i energiforbruget Copyright ThomasPlenborg Økonomiske konsekvenser af en reduktion i energiforbruget g 1 Formål Metoder til måling af økonomiske konsekvenser Eksempler på (økonomiske) konsekvenser af energibesparende tiltag Økonomiske konsekvenser

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter. Til NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 18, 2009 København den 19. maj 2009 Periodemeddelelse for 1. kvt. 2009 Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

REFERAT. SP Group A/S

REFERAT. SP Group A/S REFERAT af ordinær generalforsamling SP Group A/S CVR-nr. 15701315 Den 28. april 2015 afholdtes der ordinær generalforsamling i SP Group A/S på selskabets adresse i Søndersø. Aktionærer repræsenterende

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Side 1 af 5 FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Slide 1 - Forside Kære aktionærer, medarbejdere og gæster: hjertelig velkommen til denne ekstraordinære

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

NTR Holding A/S - ordinær generalforsamling 2009 Side

NTR Holding A/S - ordinær generalforsamling 2009 Side Side 1 af 6 År 2009, den 16. april kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling i NTR Holding på Radisson SAS Scandinavia Hotel, København, med følgende dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos Solar A/S, Industrivej Vest 43, Vejen.

Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos Solar A/S, Industrivej Vest 43, Vejen. Side 1 af 6 Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos, Industrivej Vest 43, Vejen. Til stede var selskabets bestyrelse, direktion og revisor. Formanden, lic. scient. Jens Borum,

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen har udpeget advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen har udpeget advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen har udpeget advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Headquarter in Lasse Lindblad. Copenhagen adm. direktør fall 08 ir@capinordic.com AGENDA 1. Mission & værdier 2. Hvem

Læs mere

Finansrapport. pr. 31. juli 2014

Finansrapport. pr. 31. juli 2014 pr. 31. juli ØKONOMI Assens Kommune 30. august 1 Resume I henhold til kommunens finansielle strategi skal der hvert kvartal gives en afrapportering vedrørende kommunens finansielle forhold på både aktiv

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13 Oktober 2013 Indhold 3 5 8 11 12 14 15 Indledning Rentabilitet Elementer i rentabiliteten Soliditet Likviditet Speditionsvirksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 Kære Global Forest investorer 15. juli 2014 Global Forest fremsender hermed kvartalsorientering for 2. kvartal 2014. Rapporten er urevideret. Rapporten

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere