Århus Universitetshospital Århus Sygehus Teknisk Afdeling, bygning 6A Tage-Hansens Gade Århus C. Tlf Fax.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Århus Universitetshospital Århus Sygehus Teknisk Afdeling, bygning 6A Tage-Hansens Gade 2 8000 Århus C. Tlf. 89 49 73 65 Fax."

Transkript

1 Århus Sygehus Tage Hansensgade, Bygning 2 A.1 A.01 Ordregiver og teknikere Projekt: Århus Sygehus THG Bygning 2, etage 2 øst Ombygning ifm. præparationen THG Ordregivers projekt nr. 10P109 Ing. sag nr Ordregiver: Århus Universitetshospital Århus Sygehus Teknisk Afdeling, bygning 6A Tage-Hansens Gade Århus C. Tlf Fax Rådgiver/ingeniør: NIRAS Åboulevarden 80 Postboks Århus C. Tlf Fax Kontaktpersoner specielt vedr. dette projekt tekniske forhold: Teknisk Afdeling THG: Bill Dyrborg Thomsen, Sektionsleder ( spørgsmål til bygherre ) Spørgsmål: desinfektionsopvaskere på mail: Kontaktpersoner vedr. udbudsmaterialet i øvrigt: Rådgiver (ing.): Jens Buch Andersen, NIRAS ( spørgsmål til ingeniør generelt ) Ing. spørgsmål kun efter aftale med bygherre på mail:

2 Århus Sygehus Tage Hansensgade, Bygning 2 A.2 A.02 Hovedorientering A.02.1 Projektets beliggenhed Århus Sygehus beliggende på adressen Tage-Hansens Gade 2 - det tidligere Amtssygehus er i dag en del af del af Århus Universitetshospital. I denne beskrivelse vil forkortelsen for denne del af universitetshospitalet være ÅS-THG (Århus Sygehus Tage-Hansens Gade). Projektet dette udbud vedrører levering installering og idriftsætning af desinfektionsvaskere til præparationen bygning 2 på etage 2 mod øst i nyt vaskerum, der støder op mod fremtidigt sterilt pakkerum. På etage 3/fladt tag over de nye desinfektionsvaskere skal leverandør leveres, installeres og idriftsættes udsugningsventilatorer i forbindelser med EM-afkast fra maskiner. A.02.2 Renoveringsareal: omfang Ordregiver forstår selv klargøring af de lokaler hvor de nye desinfektionsvaskere skal installeres. Funktioner, der etableres, består i hovedtræk af vaskerum - pakkerum og med adgang til eksisterende sterildepot samt tilpasning af adgangsveje/sluser mv. Bygningsarbejder der udføres af ordregiver og er uden for det aktuelle maskinudbud består i hovedtræk af nedbrydning og tilpasning af bygningskonstruktioner herunder etablering af nye vægge, døre, lofter samt gulv- og vægoverflader i ombygningsområdet. Installationsarbejder - der ligeledes udføres af ordregiver og er uden for det aktuelle maskinudbud består i hovedtræk af afløbsforbindelser i vaskerummet herunder afløbsforbindelser under nye desinfektionsvaskere. Der vil blive fremført vand/behandlet vand og luftartsinstallationer efter behov alt efter maskinvalg. Rum ventilationen udføres af bygherre dog udføres specialudsugningen fra maskiner af maskinleverandør (angående dette henvises til afsnit D Kravspecifikation). Der vil af ordregiver blive fremført EL og svagsstrømsinstallationer efter behov alt efter maskinvalg. Vedr. desinfektionsvaskere så skal eksisterende decentralt placerede maskiner udskiftes med nye (demonteringen nuværende maskiner forestås af ordregiver selv). I forbindelse med den igangværende ombygning etablerer ordregiver nye installationsforbindelser og tilslutninger til de fremtidige maskiner under andre entrepriser men i nært samarbejde med maskinleverandør (i henhold til anvisning fra maskin-leverandør). A.02.3 Generelt om bygningerne (eksist. forhold) Bygningen er opført i 5 etager, der benævnes etage K, 0, 1, 2, 3 (etage 3 dog kun delvis bestående af diverse teknikrum resten er fladt tag ). Konstruktionen i huset kan betegnes som et fuldmuret hus med pladsstøbte betondæk suppleret med bærende bjælke-/søjle-system af beton i forbindelse med konstruktive bærelinier gennem bygningen. Tagkonstruktionen består af et fladt build-up tag med tagpap med betondæk som etageadskillelse ned mod etage 2. Taget afgrænses af en muret brystning langs alle facader. Faldstammer er overvejende af støbejern, vandinstallationer af galv. rør (gamle) og rustfrie for nyere, luftartsledninger i kobber (vakuum enkelte steder i galv. stål), varmeinstallation i stålrør med radiatorer overvejende af pladejern. El-installationen er en blanding af de oprindelige og nyere installationer. Bygningen er ABA-dækket, hvilket medfører, at behov for midlertidig frakobling af del-sektioner af anlægget løbende skal aftales med Teknisk Afdeling (der så tager kontakt til ABA-leverandør).

3 Århus Sygehus Tage Hansensgade, Bygning 2 A.3 Vedr. desinfektionsvaskere så skal maskinleverandør være opmærksom på konstruktive søjler i mellem vaskerummet og pakkerummet der ikke kan flyttes (se bilag-07). Selve vægafgrænsningen mellem vaskerum og pakkerum udføres som let væg under anden entreprise (baseret på maskinleverandørens indretningsforslag). Der vil således blive etableret passende huller for placering af desinfektionsvaskere det er maskinleveradøren der så efterfølgende har ansvaret for indbygning og tætning omkring maskiner mellem vaskerummet og pakkerummet. A.02.4 Entrepriseoversigt Til almen orientering nævnes her entreprise nr. vedr. de enkelte dele i ordregivers projekt: 01. Murer-entreprisen 02. Tømrer-entreprisen 03. Gulv-entreprisen 04. Maler-entreprisen 05. VVS-entreprisen 06. Ventilations-entreprisen (kun rumventilation) 07. Elentreprisen 08. CTS-entreprisen 09. ABA-entreprisen 10. Inventar-entreprisen (nr. reserveret for evt. skabsinventarleverancer ) 11. Tekniskinventar-entreprisen (nr. reserveret for evt. tekniskinventarleverancer i øvrigt) 12. Bygherreleverancer (mindre leverancer i øvrigt som Teknisk Afdeling forestår) 13. Desinfektionsvasker-leverancen Dette udbud Desinfektionsvaskere vedrører kun leverance benævnt med nr. 13 inklusiv den under pkt. A02.1 og A2.02 nævnte EM-udsugning fra maskiner. A.03 Udbudsmateriale A.03.1 Følgende udbudsgrundlag er gældende: 1. EU-udbudsannoncering med angivelse af underkriterier og henvisning til det samlede udbudsmaterialet der publiceres/placeret på Region Midtjyllands portal : (www.udbud.rm.dk) og 2. Beskrivelse med: - Generelle bemærkninger vedr. dette udbud - Almen orientering, leveringssted m.v. - Region Midtjyllands Standardbetingelser (køb og levering) - Fælles Bestemmelser - Kravspecifikation 3. Bilag iht. bilagslisten (tegninger, blanketter, dokumenter som angivet i indholdsfortegnelse for beskrivelse) 4. Udbudsbrev med hovedtidsplan 5. Tilbudsliste 6. Eventuelle supplementsblade til udbudsmaterialet. Alle blade (sider) i beskrivelser er nummereret med et hovednr. eller bogstav iht. indholdsfortegnelse og herefter med fortløbende nummerering. Tilbudslister er nummereret forfra og fortløbende. Alle tilbudsgivere må selv kontrollere, at de udleverede udbudsdokumenter er komplette, idet ansvaret for et eventuelt for lavt tilbud, som følge af manglende blade, tegninger m.v. alene påhviler tilbudsgiveren.

4 Århus Sygehus Tage Hansensgade, Bygning 2 A.4 A.03.2 Tilbudsafgivelse Tilbudet, der skal bestå af tilbudsliste med alle felter udfyldte og en tilbudsbeskrivelse, begge med eventuelle bilag, skal afgives i 3 trykte eksemplarer og digitalt i pdf-format på USB eller CD-Rom. Tilbudsgiver skal desuden aflevere dokumentation som nævnt under Generelle bemærkninger i forbindelse med dette udbud vedrørende: - personlige forhold - økonomisk og finansiel kapacitet - teknisk og /eller faglig kapacitet - oplysninger om skat, miljøbeskyttelse og arbejdsmiljø. A.03.3 Tidsplan/dagbodsbestemmelser/sikkerhedsstillelse Selve ombygningen vedr. dette projekt forventes at skulle ske i nært samarbejde med brugerne og bliver gennemført i 1 etape - dog etableres et antal skærmvægge i ombygningsområdet således, at præparationens funktioner kan fungerer i hele ombygningsperioden. Nedbrydning og klargøring af lokalerne vil blive afstemt med maskinleverancen således, at byggetiden bliver så kort som muligt. Hovedterminer for tidsplanen ligger fast, detaljeringen drøftes i samarbejde med leverandører der entreres med. Der er ifm. det aktuelle maskinudbud fastsat en dagbod på 2 af kontraktsummen ekskl. moms pr. arbejdsdag, dog mindst kr ,- ekskl. moms. Det forventes, at ordregiver og leverandøren i forbindelse med kontraktunderskrivelse fastsætter termin for levering af maskiner samt termin for funktionsdygtig maskine klar til brug efter valideringsproces. Der skal i forbindelse med indgåelse af kontrakt stilles bank- eller forsikringsgaranti på 15 % af samlet kontraktsum frem til afleveringen (nedskrives til 10% efter aflevering, nedskrives til 2% et år efter aflevering, og bortfalder 5 år efter aflevering). A.03.4 A.03.5 A.03.6 Prisregulering Tilbud afgives som fast pris. Aflevering Maskinleverancen afleveres (inklusiv dokumentation, instruktion mv.) som angivet i tidsplanen og iht. Region Midtjyllands Standardbetingelser. Byggerytme Projektperioden er angivet i tidsplanen. Vedr. leverancen i forbindelse med desinfektionsvaskere så påregnes der kun afholdt koordineringsmøder i installationsperioden mellem leverandør og ordregiver (Teknisk Afdeling) efter behov på stedet. De forventes at leverandøren frem til og med idriftsætning af maskinerne kan stille på stedet med 1 dags varsel.

5 Århus Sygehus Tage Hansensgade, Bygning 2 A.5 A.04.1 Ordregivers leverancer Til orientering for maskinleverandør så udfører ordregiver følgende hovedtræk: - Flytning af eksist. løst inventar - Frakobling og demontering af eksisterende desinfektionsvaskere - Fremføring af nye installationer til nye desinfektionsvaskere (iht. leverandørens anvisninger) - Tilkobling af nye installationer til nye desinfektionsvaskere (iht. leverandørens anvisninger) - Deltagelse i valideringssamarbejde i samarbejde med leverandør af desinfektionsvaskere - Leverancer i øvrigt, hvis disse er nævnt i de respektive beskrivelser eller på tegninger. - Hospitalsrengøring (den der kommer efter håndværker-rengøringen, før lokalerne tages i brug). A.05 Arbejdsgrundlag Tilbud såvel som kontrakt baseres på de her nævnte dokumenter samt på almengyldige dokumenter, herunder dokumenter specielt gældende for den pågældende leverance. Almengyldige dokumenter som normer, standards osv. skal være i de på kontrakttidspunktet gældende (nyeste eller på forhånd kendte) udgaver, med mindre andet udtrykkeligt fremgår af den pågældende arbejdsbeskrivelse. Leverandøren af desinfektionsvaskere skal desuden sørge for overensstemmelseserklæringer i forbindelse med leverancen.

Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA NHH

Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA NHH Kolding Sygehus, Udbygning Blok 4 Fas se 4 Prøvetagning og Dialysee Byggesagsbeskrivelse Dato: 15. september 20144 0 Udgave Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA Dato Udført APU Kontrol NHH Godkendt

Læs mere

Udbud af AV-udstyr og konferencesystem til nyt rådhus i Egedal Kommune

Udbud af AV-udstyr og konferencesystem til nyt rådhus i Egedal Kommune Udbud af AV-udstyr og konferencesystem til nyt rådhus i Egedal Kommune August 2014 Indholdsfortegnelse 1. Generelle udbudsbetingelser... 3 2. Kravspecifikation...... 7 3. Kontrakten Bilag 1: Erklæringsformular

Læs mere

AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22, m.fl.. Renovering af badeværelser. Sag nr. 06.100.

AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22, m.fl.. Renovering af badeværelser. Sag nr. 06.100. AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22, m.fl.. Renovering af badeværelser. Sag nr. 06.100. AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22 m.fl. Renovering af baderum. Sag nr. 06.100 FÆLLESBETINGELSER OG FAGBESKRIVELSER

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 24. oktober 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid 1 ORIENTERING OM UDBUD... 1 2 UDBUD... 3 2.1

Læs mere

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Side 1 af 72 UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Nr. 2007/S 212-257698 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus,, Esbjerg og Grindsted. Udbud af

Læs mere

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Byggeprogram Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Center for Børn og Læring Herning Kommune Sagsnr. 20100189E Dato: 10.05.2012 0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Almindelig orientering side 1 2 Betingelser for

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812 Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning...

Læs mere

UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris

UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. december 2011 BUT Mindre totalentrepriser 72443333 Afregnet til fast pris UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris BESTEMMELSER OM UDBUD OG

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333 Afregnet til fast pris UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris BESTEMMELSER

Læs mere

Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift

Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift UCH tilbygning Telefon: 97 45 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail lape@lape.dk Internet www.lape.dk CVR nr. 29 12 12 6512 UCH tilbygning

Læs mere

Offentligt EU-udbud nr. 2015/S 106-192332, Radiokommunikationsløsning (hardware) til kørende præhospitale enheder

Offentligt EU-udbud nr. 2015/S 106-192332, Radiokommunikationsløsning (hardware) til kørende præhospitale enheder Offentligt EU-udbud nr. 2015/S 106-192332, Radiokommunikationsløsning (hardware) til kørende præhospitale enheder Virksomheder på markedet opfordres til at afgive tilbud på levering af Radiokommunikationsløsning

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Sags nr. U0001-8-10-10-13 Bilag 1 Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for Professionshøjskolen VIA University College Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Side 1 Sags nr. U0001-8-10-10-13 VIA University

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Side 1/39 1 UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret,

Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret, Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret, Vinge. Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret,

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering Udbudsbetingelser vedr. Udbud ved Annoncering Vedrørende levering (leje) af borde, bænke, scene mv. til Landsstævne 2013 i Esbjerg fra den 29. juni - 7. juli 2013 November 2012 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev (offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af opgaven... 3 3 Betingelser for egnethed... 4 4 Tildeling af kontrakt

Læs mere

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast Offentligt udbud Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast Juni 2015 Viborg Kommune Levering af vejbelysnings armaturer INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 KONTRAKTUDKAST... 2 1. Parterne...2

Læs mere

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK Henrik Jørgensen landskab as VIMMELSKAFTET 42 A DK-1161 KØBENHAVN K T. +45 3332 3104 KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK RYESGADE 19 C, 2. SAL DK-2200 KØBENHAVN N T. +45 77325700 F. +45 77325777 DOMINIA

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser

Særlige betingelser og beskrivelser Særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 6620.720 ITS Funder-Hårup 66 Herning-Aarhus 6620 Funder-Hårup Juni 2015 2 af 136 Indhold 6620.720 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 16.05 Rejsebureauydelser

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 16.05 Rejsebureauydelser Udbudsbetingelser Rammeaftale 16.05 Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 5 3.1. Rammeaftalen har følgende formål:... 5 3.2.

Læs mere

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE Rebild Kommune Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 Beskrivelse af entreprisen AB 92 med tillæg (TAB) Arbejdsbeskrivelse, jordarbejde

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet Udbudsbetingelser til offentligt udbud Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012 UDBUDSBETINGELSER EU-Udbud Levering af flytteservice til Fredericia og Middelfart Kommune Offentligt udbud Marts 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade 20 DK-7000

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 114-200974

EU-UDBUD 2014/S 114-200974 EU-UDBUD 2014/S 114-200974 Varer Offentligt udbud På levering af Flytteforretninger til KomUdbud Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma)

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal anføres i det konkrete Miniudbud og konkretiseres i den konkrete Totalentrepriseaftalekontrakt. Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 J.nr.

Læs mere

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Det almene byggeri Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Anbefalinger til brug for bygherre og bygherrerådgiver Byggeskadefonden Maj 2014 Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen IKT: Forkortelse for

Læs mere