TEMAUNDERSØGELSE OM ADMINISTRATIONSFORHOLD DEL I

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEMAUNDERSØGELSE OM ADMINISTRATIONSFORHOLD DEL I"

Transkript

1 TEMAUNDERSØGELSE OM ADMINISTRATIONSFORHOLD DEL I

2 TEMAUNDERSØGELSENS PARTER OG DELTAGERE RAPPORTEN ER UDARBEJDET AF EN PROJEKTGRUPPE BESTÅENDE AF: Statsautoriseret revisor Johan Dahl Jakobsen, projektleder Statsautoriseret revisor Jan Larsen Statsautoriseret revisor René Hattens Deloitte I samarbejde med medarbejdere fra Landsbyggefonden: Birger R. Kristensen Eva Karlsson Rasmus Kofoed Pedersen Linda Vrae I FORBINDELSE MED TEMAUNDERSØGELSEN HAR DER VÆRET NEDSAT EN FØLGEGRUPPE, DER BESTÅR AF: Forretningsfører Nis Christian Sørensen Grindsted Boligforening Boligselskabernes Landsforening Direktør Michael Demsitz Boligkontoret Danmark Boligselskabernes Landsforening Forretningsfører Susanne Kyra Jensen Fællesorganisationens Boligselskab Boligselskabernes Landsforening Registreret revisor Peter Jørgensen Foreningen af Registrerede Revisorer, FRR Statsautoriseret revisor Henning I. Jensen Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, FSR Ekspeditionssekretær Herdis Bonnichsen Kommunernes Landsforening, KL Vicedirektør Steffen Boel Jørgensen Købehavns Kommune, Plan & Arkitektur Fuldmægtig Jacob Østlund Jacobsen Erhvervs- og Boligstyrelsen, Støttet Boligbyggeri Fuldmægtig Peter Andreas Norn Erhvervs- og Boligstyrelsen, Støttet Boligbyggeri Forretningsfører Anette Fischer Boligselskabet af 1942 i Sorø Boligselskabernes Landsforening

3 TEMAUNDERSØGELSE OM ADMINISTRATIONSFORHOLD DEL I MAJ 2008

4 SIDE 4 I 158 FORORD FORORD Hermed fremlægges resultaterne af den anden temaundersøgelse, hvis gennemførelse er muliggjort ved ændring af almenboligloven i Lovændringen giver Landsbyggefonden mulighed for at afholde udgifter til eksterne undersøgelser af udvalgte områder inden for forvaltning af alment byggeri. Temaundersøgelserne skal belyse den konkrete anvendelse af gældende regler i forskellige typer af almene boligorganisationer og herved give bidrag til opbygning af en referenceramme for almen boligvirksomhed. Efter indhentning af tilbud vedrørende den anden temaundersøgelse om administrationsforhold blev Deloitte udvalgt til at forestå undersøgelsen. Deloitte bærer selv ansvaret for udmøntningen af opgaven, men undersøgelsens følgegruppe og fondens sekretariat har bidraget til drøftelser om flere aspekter. De deltagende boligorganisationer og kommuner har endvidere haft lejlighed til at fremkomme med bemærkninger til undersøgelsens resultater. Landsbyggefonden takker de boligorganisationer og kommuner, som velvilligt har stillet sig til rådighed for undersøgelsen. Landsbyggefonden, maj 2008

5 SIDE 5 I 158 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. BAGGRUND FOR UNDERSØGELSE Rapportens indhold Metode Sammenfatning Følgegruppens kommentarer YDELSESKATALOG OG PRISSÆTNING Generel sammenligning af pris Organisationsform kontra pris Ekstraordinære omkostninger Administrationsbidrag kontra faktiske omkostninger Omkostningssammensætningen i de enkelte organisationer Kommentarer til de enkelte omkostningsarter Bestyrelse Mødeomkostninger Personaleomkostninger Lønniveau Antal ansatte pr lejemålsenheder Afdelingsstørrelse Kontering af inspektørfunktionen Afgrænsningen af inspektørfunktionen i forhold til ejendomsfunktionærernes funktioner Kontorhold Kontorlokaleomkostninger Afskrivninger Særlige aktiviteter Revision Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser Byggesagshonorarer Samlet administrationsomkostning kontra administrators organisation Opkrævning af administrationsbidrag Grundydelser Services Tillægsydelser Differentieret pris til-/fravalg af ydelser Minimumsadministration Kvalitet Formuestørrelse kontra pris Administrationsbidrag Tilskud til afdelingerne Renter 59

6 SIDE 6 I 158 INDHOLDSFORTEGNELSE Relation tilskud rentemarginal Sammenfatning Benchmarking Produktivitet Effektivitet Sparsommelighed Best practice Benchmarking opfølgning ADMINISTRATIONSOPBYGNING Den valgte organisationsform Den interne organisering Små organisationer/forretningsførerselskaber Større organisationer/forretningsførerselskaber Rekruttering Beboerdemokratiet Delkonklusion på administrationsydelsen og beboerdemokrati Sammenligning med administration af privat udlejningsbyggeri Forskelle mellem almen boligorganisation og privat udlejning Interviewundersøgelse af privat ejendomsadministrator Personalemæssig baggrund Administrationsydelsen Inspektørfunktionen kontra ejendomsfunktionærer Prissætning af grundydelsen Sammenligning mellem den almene boligadministration og den private sektor Skift af administrator og/eller rådgivere Administration i fremtiden MOMS OG LØNSUMSAFGIFT 79 BILAG 83 Bilagsoversigt 85 Deltagende boligorganisationer og forretningsførerselskaber 87 Hovedtal og økonomi 88 Begreb og definitioner 118 Administrationsydelsen 120 Klassifikationssystem 122 APPENDI 133

7 1. BAGGRUND FOR UNDERSØGELSE

8 SIDE 8 I 158 BAGGRUND FOR UNDERSØGELSE 1. BAGGRUND FOR UNDERSØGELSE 1.1 Rapportens indhold Landsbyggefonden har hjemmel til at yde tilskud til tværgående undersøgelser af udvalgte forvaltningsområder i den almene boligsektor. Landsbyggefonden har besluttet at udvælge administrationsforhold som emne til temaundersøgelse nr REFERENCERAMME Administration Betalingsstrømme Afdeling I forbindelse med indførelsen af forvaltningsrevision i alment boligbyggeri skal der opbygges et sammenligningsgrundlag ( referenceramme ). Referencerammen for virksomheden i den enkelte almene boligorganisation består bl.a. af Økonomi-og Erhvervsministeriets regnskabsstatistik samt Landsbyggefondens huslejestatistik/regnskabsdatabase. Grundlaget for disse statistikker stammer fra den obligatoriske regnskabsindberetning på edb-medium, hvorfra der kan udsøges en række nøgletal. + Administrationsbidrag - Administrationsomk. = Resultat af administration + Nettoindtægter - Tilskud - Administrationsbidrag + Renteindtægter + Tilskud Temaundersøgelsen om administrationsforhold er et led i opbygning af denne referenceramme med det formål at fremme omkostningsbevidsthed og effektiv forvaltning i de almene boligorganisationer. = Resultat = Resultat Undersøgelsen skal forsøge at belyse og eventuelt forklare årsager til forskelle i de overordnede statistikresultater, og er desuden til brug for mulig erfaringsformidling om sektorens håndtering af de administrative forhold. 1.2 Metode Undersøgelsen har taget udgangspunkt i de deltagende boligorganisationer/forretningsførerselskabers årsregnskaber med tilhørende budgetter for perioden samt oplysninger modtaget i forbindelse med interview af organi-sationerne. Rapportens tabeller og tværgående analyser er baseret på tallene for regnskabsåret Der er ikke foretaget en revisionsmæssig undersøgelse af de modtagne oplysninger, men i det omfang der har været tvivl om den rette forståelse, er boligorganisationerne blevet anmodet om supplerende oplysninger. Ansvaret for oplysningernes validitet påhviler derfor alene boligorganisationerne. Ovenstående tabel illustrerer de primære pengestrømme, der er mellem administrationen (boligorganisation eller forretningsførerselskabet) og afdelingerne. For boligorganisationer, som bliver administreret af forretningsførerselskaber, er det boligorganisationen, som modtager opkrævningen på administrationsbidrag, og det er boligorganisationen, som fordeler denne på de enkelte afdelinger. Reglerne om administration af de almene boligorganisationer findes i lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger mv., bekendtgørelse om drift af almene boliger mv. samt Bygge- og Boligstyrelsens vejledning om drift af almene boliger mv. fra december 1996 (herefter kaldet vejledningen).

9 SIDE 9 I 158 BAGGRUND FOR UNDERSØGELSE Undersøgelsen er gennemført dels som analyse af de foreliggende regnskaber og budgetter dels i form af interview af ledelsen i de deltagende boligorganisationer. 1.3 Sammenfatning Undersøgelsens formål er at: Belyse og forklare årsager til forskelle i overordnede statistikresultater. Dette er bl.a. sket ved at undersøge, hvorledes de deltagende organisationer anvender det regelsæt, som findes i bekendtgørelse til loven om drift af almene boliger og i Bygge- og Boligstyrelsens uddybende vejledning fra december Kostægthed I redegørelsen om de almennyttige boligselskabers administrationsomkostninger, nettorenteindtægter og egenkapital mv. af 22. oktober 1992 anføres det bl.a. i sammenfatningsafsnittet, at hovedsynsvinklen i arbejdet har været: Gennemskuelighed Sammenlignelighed Kostægthed I nærværende rapport er der bl.a. fokuseret på, om disse forhold er blevet tilgodeset. Indledningsvist bør der sondres mellem 2 begreber: 1 Hvad koster det at blive administreret, dvs. hvilket beløb belaster det enkelte afdelingsregnskab og har dermed indflydelse på huslejestørrelsen. 2 Hvad koster det at administrere, dvs. størrelsen af omkostninger administrator anvender som led i administrationen af boliger. I lovgivningen er det bestemt, at administrator (boligorganisationen) skal opkræve et administrationsbidrag hos afdelingerne svarende til de omkostninger, der medgår til administrationen, hvorfor der umiddelbart burde være overensstemmelse mellem de 2 størrelser, men undersøgelsen har vist, at dette ofte ikke er tilfældet. På budgettidspunktet er der således over den undersøgte periode mellem 7 og 9 organisationer, der budgetterer et lavere administrationsbidrag, end de budgetterede omkostninger tilsiger (der deltager 15 organisationer i undersøgelsen). I 2001 er der 5 organisationer, der budgetterer med underskud på den primære drift, og ses der på de realiserede tal, er der underskud på den primære drift i 8 organisationer, men der er kun 3 organisationer, som har underskud før ekstraordinære poster. I langt de fleste tilfælde er omkostningen til det at administrere således større, end det der opkræves for ydelsen. Boligorganisationerne inddækker dette underskud ved, at afdelingerne modtager en rente af deres midler i fællesforvaltning, som er lavere end det afkast, boligorganisationen har opnået. Indirekte betaler afdelingerne derfor underskuddet fra administrationen, uden at det kan aflæses i det opkrævede administrationsbidrag. Om begrebet kostægthed kan bl.a. anføres: På budgetteringstidspunktet skal der være balance mellem nettoomkostninger ved administrationen og det fastlagte administrationsbidrag. Dette er som nævnt ikke tilfældet, idet der hos mere end halvdelen af de deltagende organisationer på budgettidspunktet fastlægges et mindre bidrag pr. lejemålsenhed end de tilsvarende nettoomkostninger. De realiserede nettoomkostninger pr. lejemålsenhed er hos 10 af de deltagende organisationer større end det opkrævede bidrag. Nettorenteindtægterne må ifølge vejledningen ikke indgå ved budgetteringen af administrationsbidraget, hvilket de heller ikke gør, men de har i næsten alle tilfælde en afgørende indflydelse på den enkelte boligorganisations økonomi. Dette medfører, at de organisationer, der har store nettorenteindtægter, har mulighed for til dels at give tilskud til de administrerede enheder med et fast beløb (og dermed reelt nedbringe administrationsbidraget pr. enhed), og dels at have større frihedsgrader med hensyn til afholdelse af omkostninger, der ikke indgår ved fastlæggelse af administrationsbidraget. Ekstraordinære indtægter og omkostninger indgår ikke ved fastlæggelse af administrationsbidraget. Umiddelbart forventes det ikke, at der budgetteres med sådanne omkostninger, men blandt de deltagende organisationer er der henover de 5 år, undersøgelsen dækker, 10, som har gjort dette. Arten af omkostninger, der både budgetteres og efterfølgende konteres på ekstraordinære poster, omfatter typisk IT-omkostninger, konsulentassistance, fratrædelsesgodtgørelse samt tab vedrørende byggerier. En del af disse poster kunne eller burde være medtaget som ordinære poster

10 SIDE 10 I 158 BAGGRUND FOR UNDERSØGELSE og dermed få indflydelse på fastlæggelse af det kostægte administrationsbidrag. En del må dog siges at være af en sådan karakter, at det ikke ville give et rigtigt billede af omkostningerne til administration at medtage dem som ordinære omkostninger. Omkostningen til ejendomsinspektørfunktionen og disses opgaver behandles også forskelligt. Blandt deltagerne ses både, at denne funktion omkostningsmæssigt belastes administrator og dermed bliver en del af administrationsydelsen, og at inspektørlignende opgaver udføres af ejendomsmestre, hvor omkostningen belastes afdelingen uden om administrationsbidraget. Sammenfattende kan det siges, at til trods for at standardkontoplanen for den almene boligsektor skulle muliggøre en tværgående sammenholdelse af regnskabstal, så kan det ud fra de medvirkende boligorganisationer konkluderes, at som følge af: forskelle i struktur såvel organisationsstørrelse som størrelse af kapital/nettorenteindtægter forskellig anvendelse af kontoplanen, herunder behandlingen af ekstraordinære poster forskelle i renteberegningsmetode og satser forskelle i muligheden for at give tilskud forskellig holdning til hvad der ligger i administrationsydelsen årsregnskabslovens grundlæggende princip om periodisering ikke anvendes konsekvent er en sammenligning ikke umiddelbart mulig uden korrektioner af regnskabstallene, ligesom der ikke kan trækkes en entydig konklusion på, om administrationsbidraget er fastsat kostægte. Ydelse kontra pris Det fremgår af afsnit 2.3, at undersøgelsen har vist, at der ikke er nævneværdige forskelle i den af administrator leverede grundydelse, jf. dog nedenfor Dette kunne indikere, at der så heller ikke ville være forskel i det administrationsbidrag pr. lejemålsenhed, som opkræves af administrator. Men som det fremgår af graferne i afsnit 2.1, er der forholdsvis stor spredning på såvel opkrævet administrationsbidrag som de omkostninger, der afholdes af administrator. Dette forhold indikerer, at der må være andre faktorer end grundydelsen, som har indvirkning på prisen. I afsnit 2.3 er disse faktorer beskrevet nærmere. Konklusionen er, at følgende forhold blandt andet har indflydelse på administrators omkostninger og dermed på fastlæggelse af administrationsbidraget: Antallet af afdelinger og antal lejemål pr. afdeling Central kontra decentral beliggenhed af administrationskontorer Bebyggelsens alder og dermed behovet for øget bygningstilsyn Beboersammensætningen og dermed f.eks. antallet af ind- og udflytninger og sociale problemer Beboerdemokratiets ønske om forskelligt indhold i administrationsydelsen ( folkevogn modellen kontra Rolls Royce modellen ) Omfanget af tilbudte ekstra services, jf. afsnit Inspektørfunktionen og dennes opgaver, jf. afsnit Administrators mulighed for at tilbyde en bred palette af ydelser har også indflydelse på omkostningernes størrelse og dermed på det opkrævede administrationsbidrag. De forskellige administratorer har divergerende opfattelse af, hvad der skal opkræves særbetaling for, hvilket spænder fra at alle ydelser forbundet med administrationen er omfattet af administrationsbidraget til en opdeling i basisydelse og tillægsydelser mod ekstrabetaling. Derimod syntes administrators geografiske beliggenhed ikke at have væsentlig indflydelse på det opkrævede administrationsbidrag. Omkostningssætningen i de enkelte organisationer I rapportens afsnit 2 er de deltagende organisationer fordelt i 3 grupper efter størrelse, og der er herefter foretaget en sammenligning af omkostningerne i de enkelte grupper, efter at nødvendige korrektioner er foretaget. Analysen viser, at administrationsomkostninger pr. lejemålsenhed er størst for afdelinger, der administreres af forretningsførerselskaber, og at det opkrævede administrationsbidrag ligeledes er størst for afdelinger tilknyttet et forretningsførerselskab.

11 SIDE 11 I 158 BAGGRUND FOR UNDERSØGELSE Denne konklusion er kun korrekt, for så vidt angår de administrationer, der deltager i undersøgelsen, idet en analyse af omkostningerne og administrationsbidraget for samtlige almene boliger viser, at forretningsførerselskaberne har de laveste omkostninger og administrationsbidrag. Stordriftsfordelene i forretningsførerselskaberne resulterer ikke i sig selv i de laveste administrationsomkostninger, men det er blevet anført, at tallene ikke tager hensyn til forskelle i den leverede kvalitet og i leverancesikkerheden. Det skal anføres, at der ikke har kunne konstateres nogen nævneværdige forskelle på det, der leveres, idet alle de deltagende organisationer leverer det, som bliver efterspurgt af afdelingerne, og de lever i øvrigt op til lovgivningens krav om minimumsadministration. Formuestørrelse kontra pris på administration I afsnit 2.4 er dette forhold belyst. Det fremgår af afsnittet, at underskuddet fra administrationen, som udgør ca. 8% af administrationsbidraget, bliver dækket af afkastet fra midler i fællesforvaltningen. Det fremgår ligeledes af de foretagne analyser, at administrationerne anvender en del af afkastet fra egne midler til at finansiere de ydede tilskud og/eller til dækning af underskud fra administrationen. Analysen viser, at de små boligorganisationer i 2001 har opnået en bedre forrentning af de rentebærende aktiver (6,5%), hvor de store organisationer har opnået 5,7%, mens forretningsførerselskaberne har opnået et afkast på 6,3%. De økonomiske resultater for 2001 indikerer, at der kan være en sammenhæng mellem formuestørrelse og pris for administrationen. Tabel Kroner pr. lejemålsenhed Uddrag af tal fra tabel 2.4 *1 Egenkapital pr. lejemålsenhed er for forretningsførerselskaberne Således opkræver de små administrationer, der har den laveste egenkapital pr. lejemålsenhed, også det største administrationsbidrag pr. lejemålsenhed. Der er imidlertid ikke markante forskelle mellem de tre grupper, og på grund af at ovenstående tabel kun bygger på tal fra de 15 deltageres regnskab for 2001, kan der ikke uddrages nogen entydig konklusion, men undersøgelsen viser, at egenkapital ekskl. dispositionsfond har en indflydelse på administrators frihedsgrad til at disponere både i relation til investering/udvikling som i relation til at give støtte i form af tilskud til de administrerede enheder. Benchmarking I afsnit 2.6 er anført forslag til forskellige nøgletal, som kan bruges ved benchmarking. Små administrationer ekskl. boligorganisationens egenkapital. Store administrationer Forretningsførerselskaber Administrationsbidrag pr. lejemålsenhed Nettorente minus tilskud pr. lejemålsenhed Nettoresultat pr. lejemålsenhed Egenkapital pr. lejemålsenhed *1 Et væsentlig led heri er Landsbyggefondens regnskabsdatabase, som indeholder regnskabstal for samtlige boligorganisationer og afdelinger i Danmark. Administrationsopbygning I afsnit 3 er der en beskrivelse af, hvorledes de enkelte boligorganisationer har valgt at organisere den interne administration. Alle boligorganisationer har en funktionsopdelt organisationsform. Dettes begrundes med ønsket om en effektiv administration. I enkelte større administrationer har man valgt at etablere forvaltningsgrupper, som hver servicerer et antal af de administrerede afdelinger/organisationer. Forvaltningsgrupperne har ligeledes en funktionsopdelt organisation.

12 SIDE 12 I 158 BAGGRUND FOR UNDERSØGELSE Den overordnede ledelse i form af repræsentantskab, bestyrelse og forretningsfører/direktør er ligeledes ens i boligorganisationer, hvilket er en følge af, at denne struktur er bestemt i lovgivningen for almene boligorganisationer. Beboerdemokratiet, som er et meget centralt element i boligorganisationernes og afdelingernes liv, har betydning for størrelsen af administrationsbidraget. Flere af deltagerne vurderer således, at der medgår ca % af administrationsbidraget til servicering af beboerdemokratiet. Beboerne vælger flertallet i repræsentantskabet og i bestyrelsen og har derfor via disse ledelsesorganer muligheden for at påvirke den daglige administration. Som et led i undersøgelsen er det undersøgt, hvorvidt der er principielle forskelle på den måde, administrationen af almene boliger foretages af en boligorganisation i modsætning til den administration, der foretages af private administratorer af boliger. Det er ikke undersøgt, om der er forskel på prisen af de enkelte ydelser, som leveres af private administratorer, i forhold til den pris, der opkræves af boligorganisationen, idet datagrundlaget ikke er tilstrækkeligt hertil. De mest markante forskelle oplyses at være følgende: En administrator af et privat udlejningsbyggeri har tilrettelagt sin virksomhed med henblik på at opnå et positivt økonomisk resultat. En administrator af et privat udlejningsbyggeri er skattepligtig af resultatet af administrationen, hvilket påvirker afkastkravet fra administrationen. En administrator af et privat udlejningsbyggeri vil ikke undlade at få ekstraordinære omkostninger, der er en følge af administration, refunderet hos lejerne eller ejeren af ejendommen. Ud over ovenstående forskelle påpeges det af boligorganisationerne, at regelsættet for de almene boliger er mere omfattende end for det private udlejningsbyggeri, ligesom der ved administrationen af de mindre afdelinger bliver udvist en betydelig solidaritet, idet den reelle omkostning ikke opkræves. Personale Det er generelt opfattelsen blandt de deltagende organisationer, at der ikke eksisterer problemer med at tiltrække og fastholde attraktive medarbejdere, hvilket flere begrunder med ansættelsesvilkårene og trygheden i ansættelsen. Moms Moms i relation til administrationsydelsen er af de deltagende organisationer vurderet som mindre relevant, idet administrationen er fritaget for moms. En gennemgang af arten og omfanget af de leverede ydelser indikerer, at der kan være behov for en præcisering af regelsættet, idet der ikke er enighed om, hvilke ydelser der er momspligtige. 1.4 Følgegruppens kommentarer Kommentar til den beskrivende del af undersøgelsen om administrationsforhold m.v. Der er indgået 15 deltagende boligorganisationer/forretningsførerorganisationer i den beskrivende del af undersøgelsen om administrationsforhold. De repræsenterer store, mellemstore og mindre organisationer med en vis geografisk spredning. Følgegruppen skal fremhæve, at rapporten er udtryk for en beskrivelse af de 15 deltagende organisationer og ikke sektoren som helhed. Den beskrevne praksis i de deltagende organisationer er ikke nødvendigvis udtryk for praksis i sektoren som helhed, men antages dog at være så repræsentativ, at konklusionerne kan danne grundlag for fremtidige overvejelser om praksis og regelsættet på området. På baggrund af undersøgelsen er det følgegruppens opfattelse, at der dels er behov for at opfordre til ændring af praksis vedrørende en række administrationsforhold, og dels igangsætte overvejelser omkring indholdet og opbygningen af regelsættet på området. Undersøgelsen beskriver forhold, som efter følgegruppens opfattelse ikke opfylder hensigten med det gældende regelsæt for sektoren. Særligt hæfter følgegruppen sig ved, at der i flere tilfælde set over tid tilsyneladende ikke opkræves et kostægte administrationsbidrag, der dækker udgifterne til administrationen. Herved bliver administrationsomkostningen ugennemskuelig for beboerne og andre. Samtidig er det påfaldende, at disse forhold ikke påpeges af organisationernes revisorer i forbindelse med revisionen. Undersøgelsen beskriver også, at der er forskelle i konteringen af inspektørudgifter og ejendomsfunktionærudgifter. Inspektørudgifter skal afholdes på organisationsniveauet, mens ejendomsfunktionærudgifter skal påføres udgifterne i afdelingerne. Endvidere påviser undersøgelsen også eksempler på postering af ordinære udgifter som ekstraordinære, hvilket er i strid med udviklingen i årsregnskabslovens regler. Herved indgår disse udgifter ikke i fastlæggelsen af det kostægte administrationsbidrag. Følgegruppen finder disse forhold uhensigtsmæssige, og opfordrer til at der informeres i relation til misforståelser

13 SIDE 13 I 158 BAGGRUND FOR UNDERSØGELSE vedrørende regelsættet med henblik på at rette op på praksis. Der synes at være behov for information rettet mod både boligorganisationer, revisorer og sandsynligvis også det kommunale tilsyn. Sammenligningen med den private administrator er efter følgegruppens opfattelse sket på et for mangelfuldt grundlag, hvorfor der ikke heraf kan drages vidtgående konklusioner. De ovennævnte forhold vedrørende forskellig konteringspraksis gør det vanskeligt at vurdere årsager til forskelle i administrationsbidragets størrelse. Endvidere er kvalitetsaspektet ikke indgået i den gennemførte analyse i særlig stort omfang, hvilket bidrager til at vanskeliggøre forklaring af forskelle. Det har således af flere årsager vist sig vanskeligt at sammenligne de medvirkende organisationer. Følgegruppen er derfor af den opfattelse, at arbejdet med ydelse kontra pris fortsættes i et udviklingsarbejde, hvor der fokuseres på benchmark m.v. De to dele skal herefter kædes sammen til en samlet publikation, hvor der endvidere samles op på erfaringerne med forvaltningsrevision som ledelsesværktøj. Mulighederne for sammenlignelighed får herved mere fokus.

14 SIDE 14 I 158

15 2. YDELSESKATALOG OG PRISSÆTNING

16 SIDE 16 I 158 YDELSESKATALOG OG PRISSÆTNING 2. YDELSESKATALOG OG PRISSÆTNING 2.1 Generel sammenligning af pris Tabellen viser, at administrationsbidraget for alle 3 grupper er lavere end de afholdte nettoomkostninger. Ses der på samme forhold, men med udgangspunkt i budgettal for 2001, er der i 5 tilfælde budgetteret med underdækning pr. lejemålsenhed, i 9 tilfælde er der balance, og i 1 tilfælde er der tale om overdækning. I henhold til princippet om det kostægte administrationsbidrag burde der på budgettidspunktet være balance mellem de opgjorte omkostninger pr. lejemålsenhed og det fastsatte administrationsbidrag. I de følgende viste tabeller er det realiserede administrationsbidrag vist for de enkelte deltagende enheder. TABEL ADMINISTRATIONSBIDRAG OG NETTOADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER I 2001 FORDELT EFTER ADMINISTRATIONSSTØRRELSE Kroner pr. lejemålsenhed Oragnisationsstørrelse I ovenstående tabel er de deltagende boligorganisationer inddelt i 3 kategorier ud fra følgende kriterier: Små: Færre end lejemålsenheder. Store: Mere end lejemålsenheder. Forretningsførerselskaber: AKB/DAB/Lejerbo/Boligkontoret Danmark. Opkrævet er lig det beløb, som er betalt af boligafdelinger eller af boligorganisationer, der er tilknyttet et forretningsførerselskab. Udgift er nettodriftsadministrationsomkostningen. For en nærmere definition henvises til bilag 3

17 SIDE 17 I 158 YDELSESKATALOG OG PRISSÆTNING TABEL ADMINISTRATIONSBIDRAG OG NETTOADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER FOR HVER AF DE DELTAGENDE ADMINISTRATIONER, SOM ADMINISTRERER FÆRRE END LEJEMÅLSENHEDER Kroner Små administrationer Administrationsbidrag og nettoadministrationsomkostningen for 2001 ifølge de aflagte årsregnskaber. De anførte tal under søjlerne refererer til de deltagende organisationer. Navnene på de deltagende organisationer er angivet i bilag 1.

18 SIDE 18 I 158 YDELSESKATALOG OG PRISSÆTNING TABEL ADMINISTRATIONSBIDRAG OG NETTOADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER FOR HVER AF DE DELTAGENDE ADMINISTRATIONER, SOM ADMINISTRERER MERE END LEJEMÅLSENHEDER Kroner Store administrationer Administrationsbidrag og nettoadministrationsomkostningen for 2001 ifølge de aflagte årsregnskaber. De anførte tal under søjlerne refererer til de deltagende organisationer. Navnene på de deltagende organisationer er angivet i bilag 1.

19 SIDE 19 I 158 YDELSESKATALOG OG PRISSÆTNING TABEL ADMINISTRATIONSBIDRAG OG NETTOADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER FOR HVER AF DE DELTAGENDE FORRETNINGSFØRERSELSKABER Kroner Forretningsførerselskaber Administrationsbidrag og nettoadministrationsomkostningen for 2001 ifølge de aflagte årsregnskaber. De anførte tal under søjlerne refererer til de deltagende organisationer. Navnene på de deltagende organisationer er angivet i bilag 1.

20 SIDE 20 I 158 YDELSESKATALOG OG PRISSÆTNING Forskellen mellem den med de laveste omkostninger og den med mest omkostningskrævende administration for hver af de 3 kategorier kan illustreres således: Tabel Nettoadministrationsomkostninger pr. lejemålsenhed Højeste Laveste Forskel Gennemsnit deltagende administrationer Gennemsnit samtlige administrationer Pr. lejemålsenhed kr. kr. % kr. kr. Små boligorganisationer Store boligorganisationer Forretningsførerselskaber * *2 Den bogførte nettoadministrationsomkostning for Gennemsnit for samtlige administrationer opgjort på grundag af Landsbyggefondens regnskabsdatabase. *1 Beløbene for forretningsførerselskaberne er ekskl. omkostninger afholdt af de administrerede boligorganisationer, hvorfor der alene kan foretages en vandret sammenligning af beløbene. Se evt. mere herom i afsnit 2.2. *2 Dette tal er inkl. omkostninger i de administrerede boligorganisationer.

21 SIDE 21 I 158 YDELSESKATALOG OG PRISSÆTNING Tabel Opkrævende administrationsbidrag Det opkrævede administrationsbidrag fra afdelingerne og boligorganisationerne f.s.v.a. forretningsførerselskaber for Gennemsnit for samtlige administrationer opgjort på grundlag af Landsbyggefondens regnskabsdatabase. Højeste Laveste Forskel *1 Beløbene for forretningsførerselskaberne er ekskl. omkostninger afholdt af de administrerede boligorganisationer, hvorfor der alene kan foretages en vandret sammenligning af beløbene. Se evt. mere herom i afsnit 2.2. Gennemsnit deltagende administrationer Gennemsnit samtlige administrationer Pr. lejemålsenhed kr. kr. % kr. kr. Små boligorganisationer Store boligorganisationer Forretningsførerselskaber * *3 *3 Beløbet er det, de administrerede boligorganisationer opkræver i afdelingerne. Tilsvarende kan vises de opkrævede administrationsbidrag: Dette ses i tabel Der er for alle 3 kategorier en mindre spredning mellem det beløb, som boligorganisationerne opkræver i administrationsbidrag, end mellem det beløb, som administrator anvender til administrationen. Dette forhold kunne indikere at det ikke altid er muligt at hæve administrationsbidraget, således at det giver dækning for de reelle omkostninger, da det påvirker den leje, der skal opkræves hos beboerne. Flere af de deltagende organisationer har oplyst, at der ved fastsættelse af administrationsbidraget tages hensyn til andre forhold end de budgetterede omkostninger, eksempelvis inflationen det seneste år, eller det beløb, som bestyrelsen mener, er en passende stigning, hvilket bevirker, at der ikke er sammenhæng med de budgetterede nettoadministrationsomkostninger. Det kan ikke på baggrund af ovenstående tabel konkluderes, at de små administrationer er dyrest, og de større organisationer kan administrere billigere. Dette skyldes, at der er en række forhold, f.eks. forskellig konteringspraksis og fordeling af opgaver mellem ejendomsinspektør og ejendomsfunktionær, som kan påvirke størrelsen af nettoadministrationsbidraget, og som organisationerne anvender i forskelligt omfang, ligesom tabellen alene viser resultatet for et enkelt år (2001). Disse forhold vil blive analyseret i de følgende afsnit.

Temaundersøgelse om henlæggelsessystemet

Temaundersøgelse om henlæggelsessystemet Temaundersøgelse om henlæggelsessystemet Deloitte & Touche Dominia Triarc Arkitekter Landsbyggefonden Temaundersøgelse om henlæggelsessystemet Deloitte og Touche Dominia Triarc Arkitekter Landsbyggefonden

Læs mere

TEMAUNDERSØGELSE OM ADMINISTRATIONSFORHOLD MV. DEL II BENCHMARKING MV.

TEMAUNDERSØGELSE OM ADMINISTRATIONSFORHOLD MV. DEL II BENCHMARKING MV. TEMAUNDERSØGELSE OM ADMINISTRATIONSFORHOLD MV. DEL II BENCHMARKING MV. TEMAUNDERSØGELSENS PARTER RAPPORTEN ER UDARBEJDET AF EN PROJEKTGRUPPE BESTÅENDE AF: Rambøll Management: Torben Ladefoged Jørgen Hansen

Læs mere

Forvaltningsrevision. i almene boligorganisationer m.~

Forvaltningsrevision. i almene boligorganisationer m.~ Forvaltningsrevision i almene boligorganisationer m.~ LANDSBYGGEFONDEN Juli 1999 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Begrebet "God Offentlig Revisionsskik" 5 2.1 Principper 5 2.2 Forvaltningsrevision

Læs mere

LANDSBYGGEFONDEN. Rapport om forsøg med forvaltningsrevision m.v.

LANDSBYGGEFONDEN. Rapport om forsøg med forvaltningsrevision m.v. LANDSBYGGEFONDEN Rapport om forsøg med forvaltningsrevision m.v. Januar 1999 LANDSBYGGEFONDEN Bilagsoversigt Bilag 1 Praktisk vejledning i forvaltningsrevision vedrørende o institutioner mv., Rigsrevisionen,

Læs mere

TEMAUNDERSØGELSE ENERGIFORBRUG OG BESPARELSESTILTAG I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR

TEMAUNDERSØGELSE ENERGIFORBRUG OG BESPARELSESTILTAG I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR TEMAUNDERSØGELSE ENERGIFORBRUG OG BESPARELSESTILTAG I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR TEMAUNDERSØGELSENS PARTER RAPPORTEN ER UDARBEJDET AF EN PROJEKTGRUPPE BESTÅENDE AF : Rambøll Management A /S : Claus Andersen,

Læs mere

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Den almene boligsektors egenkontrol Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 2014 Titel: Den almene boligsektors egenkontrol

Læs mere

Dansk Fjernvarme håber, at vejledningen kan være et nyttigt værktøj for fjernvarmeværkerne i arbejdet med de økonomiske data og systemer.

Dansk Fjernvarme håber, at vejledningen kan være et nyttigt værktøj for fjernvarmeværkerne i arbejdet med de økonomiske data og systemer. FORORD Dansk Fjernvarme udgiver hermed den funktionsopdelte som en vejledning. Formålet med vejledningen er at anvise en metode for standardgruppering af regnskabsposter efter funktionsopdelte principper

Læs mere

KORT OG GODT. En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for bl.a. bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere på erhvervsskolerne

KORT OG GODT. En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for bl.a. bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere på erhvervsskolerne DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER Erhvervsskoleregnskabet DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODT Erhvervsskoleregnskabet En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R. Den 23. april 2009 blev i sag nr. 7/2009-R K mod Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor

Læs mere

God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis

God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis UDKAST af 8. januar 2009 God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis Indhold 1. Indledning... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Målgruppe... 6 1.3 Strukturering...

Læs mere

BILAG Styringsaftale 2015

BILAG Styringsaftale 2015 BILAG Styringsaftale 2015 Bilag 1: Tilbud der er omfattet af Styringsaftalen... 1 Bilag 2: Tilbud der alene kan være omfattet af Styringsaftalens takstprincipper... 2 Bilag 3: Det lovmæssige grundlag...

Læs mere

Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring. Juni 2010

Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring. Juni 2010 Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring Juni 2010 Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring Juni 2010 Specialundervisning i folkeskolen

Læs mere

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september juni 2007 Sag nr. 1 Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder 15 bilag (Del 1 - (1.1-1.9) Deloitte

Læs mere

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (Udvidelse af sælgerens oplysningsforpligtelse, oplysningspligt for finansielle virksomheder, karensperiode

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. marts 2013 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Læs mere

Afsluttende projekt. Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter, samt den direkte forbindelse til ledelsesberetningen.

Afsluttende projekt. Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter, samt den direkte forbindelse til ledelsesberetningen. Afsluttende projekt HD 1. del Forfattere: Daniel Zacher (DS86175) Rasmus Laursen (RL86188) Vejleder: Christoffer Kristensen Afsluttende projekt Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter,

Læs mere

RAPPORT DANMARKS ANVENDELSE AF KOMMISSIONENS BESLUTNING AF 28. NOVEMBER 2005 OM TJENESTEYDELSER AF ALMINDELIG ØKONOMISK INTERESSE.

RAPPORT DANMARKS ANVENDELSE AF KOMMISSIONENS BESLUTNING AF 28. NOVEMBER 2005 OM TJENESTEYDELSER AF ALMINDELIG ØKONOMISK INTERESSE. RAPPORT OM DANMARKS ANVENDELSE AF KOMMISSIONENS BESLUTNING AF 28. NOVEMBER 2005 OM TJENESTEYDELSER AF ALMINDELIG ØKONOMISK INTERESSE December 2008 INDHOLD Indledning...3 A. Kompensation for offentlig tjeneste

Læs mere

Gennemsigtighed i kommunale renovationsgebyrer

Gennemsigtighed i kommunale renovationsgebyrer Miljøprojekt Nr. 717 2002 Gennemsigtighed i kommunale renovationsgebyrer Anders Faber Carl Bro A/S Henrik Holst PricewaterhouseCoopers Niels Remtoft KL Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

Beretn i n g. La n d sbygg e f o n d e n

Beretn i n g. La n d sbygg e f o n d e n Beretn i n g 2003 La n d sbygg e f o n d e n Landsbyggefondens bestyrelse: Jesper Nygård, København, formand Nis Christian Sørensen, Grindsted, næstformand Uffe Petersen, Greve Orla Jensen, Aabenraa Knud

Læs mere

Socialministeriet. Evaluering af salg af almene familieboliger som ejerboliger (SAAB-evalueringen)

Socialministeriet. Evaluering af salg af almene familieboliger som ejerboliger (SAAB-evalueringen) Socialministeriet Evaluering af salg af almene familieboliger som ejerboliger (SAAB-evalueringen) Capacent 27. august 2007 Indhold Forord 1 Resume 2 Del I. Baggrund og formål 5 1. Salgsordningerne og deres

Læs mere

Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011

Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011 Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011 Januar 2011 Betalingsservice Januar 2011 Oplag : 200 stk. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax:

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Oktober 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Marts 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en mellemstor erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse C

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en mellemstor erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse C Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en mellemstor erhvervsdrivende virksomhed i Regnskabsklasse C Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR Oktober 2001 Regnskabsteknisk Udvalg Forord

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Økonomisk tilsyn det generelle tilsyn Retningslinjer til udarbejdelse af budget og årsregnskab for private opholdssteder og private

Læs mere

1. Sammenfatning og overvejelser

1. Sammenfatning og overvejelser Velfærdsministeriet Rapport om Offentlige-Private-Partnerskaber (OPP) og de kommunale låneregler samt visse øvrige spørgsmål i relation til lånebekendtgørelsen Maj 2008 2 3 1. Sammenfatning og overvejelser

Læs mere

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse B

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse B Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i Regnskabsklasse B Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR Oktober 2001 Regnskabsteknisk Udvalg Forord Denne årsrapportmodel

Læs mere

Energisparegaranti ved renovering af almene boliger

Energisparegaranti ved renovering af almene boliger Energisparegaranti ved renovering af almene boliger Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende undersøgelse af energisparegaranti ved renovering af almene boliger Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

BILAG Styringsaftale 2014

BILAG Styringsaftale 2014 BILAG Styringsaftale 2014 Bilag 1: Tilbud der er omfattet af Styringsaftalen... 1 Bilag 2: Det lovmæssige grundlag... 1 Bilag 3: Takstoversigt... 2 Bilag 4: Håndtering af lukning af tilbud eller selvstændige

Læs mere