TEMAUNDERSØGELSE OM ADMINISTRATIONSFORHOLD DEL I

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEMAUNDERSØGELSE OM ADMINISTRATIONSFORHOLD DEL I"

Transkript

1 TEMAUNDERSØGELSE OM ADMINISTRATIONSFORHOLD DEL I

2 TEMAUNDERSØGELSENS PARTER OG DELTAGERE RAPPORTEN ER UDARBEJDET AF EN PROJEKTGRUPPE BESTÅENDE AF: Statsautoriseret revisor Johan Dahl Jakobsen, projektleder Statsautoriseret revisor Jan Larsen Statsautoriseret revisor René Hattens Deloitte I samarbejde med medarbejdere fra Landsbyggefonden: Birger R. Kristensen Eva Karlsson Rasmus Kofoed Pedersen Linda Vrae I FORBINDELSE MED TEMAUNDERSØGELSEN HAR DER VÆRET NEDSAT EN FØLGEGRUPPE, DER BESTÅR AF: Forretningsfører Nis Christian Sørensen Grindsted Boligforening Boligselskabernes Landsforening Direktør Michael Demsitz Boligkontoret Danmark Boligselskabernes Landsforening Forretningsfører Susanne Kyra Jensen Fællesorganisationens Boligselskab Boligselskabernes Landsforening Registreret revisor Peter Jørgensen Foreningen af Registrerede Revisorer, FRR Statsautoriseret revisor Henning I. Jensen Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, FSR Ekspeditionssekretær Herdis Bonnichsen Kommunernes Landsforening, KL Vicedirektør Steffen Boel Jørgensen Købehavns Kommune, Plan & Arkitektur Fuldmægtig Jacob Østlund Jacobsen Erhvervs- og Boligstyrelsen, Støttet Boligbyggeri Fuldmægtig Peter Andreas Norn Erhvervs- og Boligstyrelsen, Støttet Boligbyggeri Forretningsfører Anette Fischer Boligselskabet af 1942 i Sorø Boligselskabernes Landsforening

3 TEMAUNDERSØGELSE OM ADMINISTRATIONSFORHOLD DEL I MAJ 2008

4 SIDE 4 I 158 FORORD FORORD Hermed fremlægges resultaterne af den anden temaundersøgelse, hvis gennemførelse er muliggjort ved ændring af almenboligloven i Lovændringen giver Landsbyggefonden mulighed for at afholde udgifter til eksterne undersøgelser af udvalgte områder inden for forvaltning af alment byggeri. Temaundersøgelserne skal belyse den konkrete anvendelse af gældende regler i forskellige typer af almene boligorganisationer og herved give bidrag til opbygning af en referenceramme for almen boligvirksomhed. Efter indhentning af tilbud vedrørende den anden temaundersøgelse om administrationsforhold blev Deloitte udvalgt til at forestå undersøgelsen. Deloitte bærer selv ansvaret for udmøntningen af opgaven, men undersøgelsens følgegruppe og fondens sekretariat har bidraget til drøftelser om flere aspekter. De deltagende boligorganisationer og kommuner har endvidere haft lejlighed til at fremkomme med bemærkninger til undersøgelsens resultater. Landsbyggefonden takker de boligorganisationer og kommuner, som velvilligt har stillet sig til rådighed for undersøgelsen. Landsbyggefonden, maj 2008

5 SIDE 5 I 158 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. BAGGRUND FOR UNDERSØGELSE Rapportens indhold Metode Sammenfatning Følgegruppens kommentarer YDELSESKATALOG OG PRISSÆTNING Generel sammenligning af pris Organisationsform kontra pris Ekstraordinære omkostninger Administrationsbidrag kontra faktiske omkostninger Omkostningssammensætningen i de enkelte organisationer Kommentarer til de enkelte omkostningsarter Bestyrelse Mødeomkostninger Personaleomkostninger Lønniveau Antal ansatte pr lejemålsenheder Afdelingsstørrelse Kontering af inspektørfunktionen Afgrænsningen af inspektørfunktionen i forhold til ejendomsfunktionærernes funktioner Kontorhold Kontorlokaleomkostninger Afskrivninger Særlige aktiviteter Revision Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser Byggesagshonorarer Samlet administrationsomkostning kontra administrators organisation Opkrævning af administrationsbidrag Grundydelser Services Tillægsydelser Differentieret pris til-/fravalg af ydelser Minimumsadministration Kvalitet Formuestørrelse kontra pris Administrationsbidrag Tilskud til afdelingerne Renter 59

6 SIDE 6 I 158 INDHOLDSFORTEGNELSE Relation tilskud rentemarginal Sammenfatning Benchmarking Produktivitet Effektivitet Sparsommelighed Best practice Benchmarking opfølgning ADMINISTRATIONSOPBYGNING Den valgte organisationsform Den interne organisering Små organisationer/forretningsførerselskaber Større organisationer/forretningsførerselskaber Rekruttering Beboerdemokratiet Delkonklusion på administrationsydelsen og beboerdemokrati Sammenligning med administration af privat udlejningsbyggeri Forskelle mellem almen boligorganisation og privat udlejning Interviewundersøgelse af privat ejendomsadministrator Personalemæssig baggrund Administrationsydelsen Inspektørfunktionen kontra ejendomsfunktionærer Prissætning af grundydelsen Sammenligning mellem den almene boligadministration og den private sektor Skift af administrator og/eller rådgivere Administration i fremtiden MOMS OG LØNSUMSAFGIFT 79 BILAG 83 Bilagsoversigt 85 Deltagende boligorganisationer og forretningsførerselskaber 87 Hovedtal og økonomi 88 Begreb og definitioner 118 Administrationsydelsen 120 Klassifikationssystem 122 APPENDI 133

7 1. BAGGRUND FOR UNDERSØGELSE

8 SIDE 8 I 158 BAGGRUND FOR UNDERSØGELSE 1. BAGGRUND FOR UNDERSØGELSE 1.1 Rapportens indhold Landsbyggefonden har hjemmel til at yde tilskud til tværgående undersøgelser af udvalgte forvaltningsområder i den almene boligsektor. Landsbyggefonden har besluttet at udvælge administrationsforhold som emne til temaundersøgelse nr REFERENCERAMME Administration Betalingsstrømme Afdeling I forbindelse med indførelsen af forvaltningsrevision i alment boligbyggeri skal der opbygges et sammenligningsgrundlag ( referenceramme ). Referencerammen for virksomheden i den enkelte almene boligorganisation består bl.a. af Økonomi-og Erhvervsministeriets regnskabsstatistik samt Landsbyggefondens huslejestatistik/regnskabsdatabase. Grundlaget for disse statistikker stammer fra den obligatoriske regnskabsindberetning på edb-medium, hvorfra der kan udsøges en række nøgletal. + Administrationsbidrag - Administrationsomk. = Resultat af administration + Nettoindtægter - Tilskud - Administrationsbidrag + Renteindtægter + Tilskud Temaundersøgelsen om administrationsforhold er et led i opbygning af denne referenceramme med det formål at fremme omkostningsbevidsthed og effektiv forvaltning i de almene boligorganisationer. = Resultat = Resultat Undersøgelsen skal forsøge at belyse og eventuelt forklare årsager til forskelle i de overordnede statistikresultater, og er desuden til brug for mulig erfaringsformidling om sektorens håndtering af de administrative forhold. 1.2 Metode Undersøgelsen har taget udgangspunkt i de deltagende boligorganisationer/forretningsførerselskabers årsregnskaber med tilhørende budgetter for perioden samt oplysninger modtaget i forbindelse med interview af organi-sationerne. Rapportens tabeller og tværgående analyser er baseret på tallene for regnskabsåret Der er ikke foretaget en revisionsmæssig undersøgelse af de modtagne oplysninger, men i det omfang der har været tvivl om den rette forståelse, er boligorganisationerne blevet anmodet om supplerende oplysninger. Ansvaret for oplysningernes validitet påhviler derfor alene boligorganisationerne. Ovenstående tabel illustrerer de primære pengestrømme, der er mellem administrationen (boligorganisation eller forretningsførerselskabet) og afdelingerne. For boligorganisationer, som bliver administreret af forretningsførerselskaber, er det boligorganisationen, som modtager opkrævningen på administrationsbidrag, og det er boligorganisationen, som fordeler denne på de enkelte afdelinger. Reglerne om administration af de almene boligorganisationer findes i lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger mv., bekendtgørelse om drift af almene boliger mv. samt Bygge- og Boligstyrelsens vejledning om drift af almene boliger mv. fra december 1996 (herefter kaldet vejledningen).

9 SIDE 9 I 158 BAGGRUND FOR UNDERSØGELSE Undersøgelsen er gennemført dels som analyse af de foreliggende regnskaber og budgetter dels i form af interview af ledelsen i de deltagende boligorganisationer. 1.3 Sammenfatning Undersøgelsens formål er at: Belyse og forklare årsager til forskelle i overordnede statistikresultater. Dette er bl.a. sket ved at undersøge, hvorledes de deltagende organisationer anvender det regelsæt, som findes i bekendtgørelse til loven om drift af almene boliger og i Bygge- og Boligstyrelsens uddybende vejledning fra december Kostægthed I redegørelsen om de almennyttige boligselskabers administrationsomkostninger, nettorenteindtægter og egenkapital mv. af 22. oktober 1992 anføres det bl.a. i sammenfatningsafsnittet, at hovedsynsvinklen i arbejdet har været: Gennemskuelighed Sammenlignelighed Kostægthed I nærværende rapport er der bl.a. fokuseret på, om disse forhold er blevet tilgodeset. Indledningsvist bør der sondres mellem 2 begreber: 1 Hvad koster det at blive administreret, dvs. hvilket beløb belaster det enkelte afdelingsregnskab og har dermed indflydelse på huslejestørrelsen. 2 Hvad koster det at administrere, dvs. størrelsen af omkostninger administrator anvender som led i administrationen af boliger. I lovgivningen er det bestemt, at administrator (boligorganisationen) skal opkræve et administrationsbidrag hos afdelingerne svarende til de omkostninger, der medgår til administrationen, hvorfor der umiddelbart burde være overensstemmelse mellem de 2 størrelser, men undersøgelsen har vist, at dette ofte ikke er tilfældet. På budgettidspunktet er der således over den undersøgte periode mellem 7 og 9 organisationer, der budgetterer et lavere administrationsbidrag, end de budgetterede omkostninger tilsiger (der deltager 15 organisationer i undersøgelsen). I 2001 er der 5 organisationer, der budgetterer med underskud på den primære drift, og ses der på de realiserede tal, er der underskud på den primære drift i 8 organisationer, men der er kun 3 organisationer, som har underskud før ekstraordinære poster. I langt de fleste tilfælde er omkostningen til det at administrere således større, end det der opkræves for ydelsen. Boligorganisationerne inddækker dette underskud ved, at afdelingerne modtager en rente af deres midler i fællesforvaltning, som er lavere end det afkast, boligorganisationen har opnået. Indirekte betaler afdelingerne derfor underskuddet fra administrationen, uden at det kan aflæses i det opkrævede administrationsbidrag. Om begrebet kostægthed kan bl.a. anføres: På budgetteringstidspunktet skal der være balance mellem nettoomkostninger ved administrationen og det fastlagte administrationsbidrag. Dette er som nævnt ikke tilfældet, idet der hos mere end halvdelen af de deltagende organisationer på budgettidspunktet fastlægges et mindre bidrag pr. lejemålsenhed end de tilsvarende nettoomkostninger. De realiserede nettoomkostninger pr. lejemålsenhed er hos 10 af de deltagende organisationer større end det opkrævede bidrag. Nettorenteindtægterne må ifølge vejledningen ikke indgå ved budgetteringen af administrationsbidraget, hvilket de heller ikke gør, men de har i næsten alle tilfælde en afgørende indflydelse på den enkelte boligorganisations økonomi. Dette medfører, at de organisationer, der har store nettorenteindtægter, har mulighed for til dels at give tilskud til de administrerede enheder med et fast beløb (og dermed reelt nedbringe administrationsbidraget pr. enhed), og dels at have større frihedsgrader med hensyn til afholdelse af omkostninger, der ikke indgår ved fastlæggelse af administrationsbidraget. Ekstraordinære indtægter og omkostninger indgår ikke ved fastlæggelse af administrationsbidraget. Umiddelbart forventes det ikke, at der budgetteres med sådanne omkostninger, men blandt de deltagende organisationer er der henover de 5 år, undersøgelsen dækker, 10, som har gjort dette. Arten af omkostninger, der både budgetteres og efterfølgende konteres på ekstraordinære poster, omfatter typisk IT-omkostninger, konsulentassistance, fratrædelsesgodtgørelse samt tab vedrørende byggerier. En del af disse poster kunne eller burde være medtaget som ordinære poster

10 SIDE 10 I 158 BAGGRUND FOR UNDERSØGELSE og dermed få indflydelse på fastlæggelse af det kostægte administrationsbidrag. En del må dog siges at være af en sådan karakter, at det ikke ville give et rigtigt billede af omkostningerne til administration at medtage dem som ordinære omkostninger. Omkostningen til ejendomsinspektørfunktionen og disses opgaver behandles også forskelligt. Blandt deltagerne ses både, at denne funktion omkostningsmæssigt belastes administrator og dermed bliver en del af administrationsydelsen, og at inspektørlignende opgaver udføres af ejendomsmestre, hvor omkostningen belastes afdelingen uden om administrationsbidraget. Sammenfattende kan det siges, at til trods for at standardkontoplanen for den almene boligsektor skulle muliggøre en tværgående sammenholdelse af regnskabstal, så kan det ud fra de medvirkende boligorganisationer konkluderes, at som følge af: forskelle i struktur såvel organisationsstørrelse som størrelse af kapital/nettorenteindtægter forskellig anvendelse af kontoplanen, herunder behandlingen af ekstraordinære poster forskelle i renteberegningsmetode og satser forskelle i muligheden for at give tilskud forskellig holdning til hvad der ligger i administrationsydelsen årsregnskabslovens grundlæggende princip om periodisering ikke anvendes konsekvent er en sammenligning ikke umiddelbart mulig uden korrektioner af regnskabstallene, ligesom der ikke kan trækkes en entydig konklusion på, om administrationsbidraget er fastsat kostægte. Ydelse kontra pris Det fremgår af afsnit 2.3, at undersøgelsen har vist, at der ikke er nævneværdige forskelle i den af administrator leverede grundydelse, jf. dog nedenfor Dette kunne indikere, at der så heller ikke ville være forskel i det administrationsbidrag pr. lejemålsenhed, som opkræves af administrator. Men som det fremgår af graferne i afsnit 2.1, er der forholdsvis stor spredning på såvel opkrævet administrationsbidrag som de omkostninger, der afholdes af administrator. Dette forhold indikerer, at der må være andre faktorer end grundydelsen, som har indvirkning på prisen. I afsnit 2.3 er disse faktorer beskrevet nærmere. Konklusionen er, at følgende forhold blandt andet har indflydelse på administrators omkostninger og dermed på fastlæggelse af administrationsbidraget: Antallet af afdelinger og antal lejemål pr. afdeling Central kontra decentral beliggenhed af administrationskontorer Bebyggelsens alder og dermed behovet for øget bygningstilsyn Beboersammensætningen og dermed f.eks. antallet af ind- og udflytninger og sociale problemer Beboerdemokratiets ønske om forskelligt indhold i administrationsydelsen ( folkevogn modellen kontra Rolls Royce modellen ) Omfanget af tilbudte ekstra services, jf. afsnit Inspektørfunktionen og dennes opgaver, jf. afsnit Administrators mulighed for at tilbyde en bred palette af ydelser har også indflydelse på omkostningernes størrelse og dermed på det opkrævede administrationsbidrag. De forskellige administratorer har divergerende opfattelse af, hvad der skal opkræves særbetaling for, hvilket spænder fra at alle ydelser forbundet med administrationen er omfattet af administrationsbidraget til en opdeling i basisydelse og tillægsydelser mod ekstrabetaling. Derimod syntes administrators geografiske beliggenhed ikke at have væsentlig indflydelse på det opkrævede administrationsbidrag. Omkostningssætningen i de enkelte organisationer I rapportens afsnit 2 er de deltagende organisationer fordelt i 3 grupper efter størrelse, og der er herefter foretaget en sammenligning af omkostningerne i de enkelte grupper, efter at nødvendige korrektioner er foretaget. Analysen viser, at administrationsomkostninger pr. lejemålsenhed er størst for afdelinger, der administreres af forretningsførerselskaber, og at det opkrævede administrationsbidrag ligeledes er størst for afdelinger tilknyttet et forretningsførerselskab.

11 SIDE 11 I 158 BAGGRUND FOR UNDERSØGELSE Denne konklusion er kun korrekt, for så vidt angår de administrationer, der deltager i undersøgelsen, idet en analyse af omkostningerne og administrationsbidraget for samtlige almene boliger viser, at forretningsførerselskaberne har de laveste omkostninger og administrationsbidrag. Stordriftsfordelene i forretningsførerselskaberne resulterer ikke i sig selv i de laveste administrationsomkostninger, men det er blevet anført, at tallene ikke tager hensyn til forskelle i den leverede kvalitet og i leverancesikkerheden. Det skal anføres, at der ikke har kunne konstateres nogen nævneværdige forskelle på det, der leveres, idet alle de deltagende organisationer leverer det, som bliver efterspurgt af afdelingerne, og de lever i øvrigt op til lovgivningens krav om minimumsadministration. Formuestørrelse kontra pris på administration I afsnit 2.4 er dette forhold belyst. Det fremgår af afsnittet, at underskuddet fra administrationen, som udgør ca. 8% af administrationsbidraget, bliver dækket af afkastet fra midler i fællesforvaltningen. Det fremgår ligeledes af de foretagne analyser, at administrationerne anvender en del af afkastet fra egne midler til at finansiere de ydede tilskud og/eller til dækning af underskud fra administrationen. Analysen viser, at de små boligorganisationer i 2001 har opnået en bedre forrentning af de rentebærende aktiver (6,5%), hvor de store organisationer har opnået 5,7%, mens forretningsførerselskaberne har opnået et afkast på 6,3%. De økonomiske resultater for 2001 indikerer, at der kan være en sammenhæng mellem formuestørrelse og pris for administrationen. Tabel Kroner pr. lejemålsenhed Uddrag af tal fra tabel 2.4 *1 Egenkapital pr. lejemålsenhed er for forretningsførerselskaberne Således opkræver de små administrationer, der har den laveste egenkapital pr. lejemålsenhed, også det største administrationsbidrag pr. lejemålsenhed. Der er imidlertid ikke markante forskelle mellem de tre grupper, og på grund af at ovenstående tabel kun bygger på tal fra de 15 deltageres regnskab for 2001, kan der ikke uddrages nogen entydig konklusion, men undersøgelsen viser, at egenkapital ekskl. dispositionsfond har en indflydelse på administrators frihedsgrad til at disponere både i relation til investering/udvikling som i relation til at give støtte i form af tilskud til de administrerede enheder. Benchmarking I afsnit 2.6 er anført forslag til forskellige nøgletal, som kan bruges ved benchmarking. Små administrationer ekskl. boligorganisationens egenkapital. Store administrationer Forretningsførerselskaber Administrationsbidrag pr. lejemålsenhed Nettorente minus tilskud pr. lejemålsenhed Nettoresultat pr. lejemålsenhed Egenkapital pr. lejemålsenhed *1 Et væsentlig led heri er Landsbyggefondens regnskabsdatabase, som indeholder regnskabstal for samtlige boligorganisationer og afdelinger i Danmark. Administrationsopbygning I afsnit 3 er der en beskrivelse af, hvorledes de enkelte boligorganisationer har valgt at organisere den interne administration. Alle boligorganisationer har en funktionsopdelt organisationsform. Dettes begrundes med ønsket om en effektiv administration. I enkelte større administrationer har man valgt at etablere forvaltningsgrupper, som hver servicerer et antal af de administrerede afdelinger/organisationer. Forvaltningsgrupperne har ligeledes en funktionsopdelt organisation.

12 SIDE 12 I 158 BAGGRUND FOR UNDERSØGELSE Den overordnede ledelse i form af repræsentantskab, bestyrelse og forretningsfører/direktør er ligeledes ens i boligorganisationer, hvilket er en følge af, at denne struktur er bestemt i lovgivningen for almene boligorganisationer. Beboerdemokratiet, som er et meget centralt element i boligorganisationernes og afdelingernes liv, har betydning for størrelsen af administrationsbidraget. Flere af deltagerne vurderer således, at der medgår ca % af administrationsbidraget til servicering af beboerdemokratiet. Beboerne vælger flertallet i repræsentantskabet og i bestyrelsen og har derfor via disse ledelsesorganer muligheden for at påvirke den daglige administration. Som et led i undersøgelsen er det undersøgt, hvorvidt der er principielle forskelle på den måde, administrationen af almene boliger foretages af en boligorganisation i modsætning til den administration, der foretages af private administratorer af boliger. Det er ikke undersøgt, om der er forskel på prisen af de enkelte ydelser, som leveres af private administratorer, i forhold til den pris, der opkræves af boligorganisationen, idet datagrundlaget ikke er tilstrækkeligt hertil. De mest markante forskelle oplyses at være følgende: En administrator af et privat udlejningsbyggeri har tilrettelagt sin virksomhed med henblik på at opnå et positivt økonomisk resultat. En administrator af et privat udlejningsbyggeri er skattepligtig af resultatet af administrationen, hvilket påvirker afkastkravet fra administrationen. En administrator af et privat udlejningsbyggeri vil ikke undlade at få ekstraordinære omkostninger, der er en følge af administration, refunderet hos lejerne eller ejeren af ejendommen. Ud over ovenstående forskelle påpeges det af boligorganisationerne, at regelsættet for de almene boliger er mere omfattende end for det private udlejningsbyggeri, ligesom der ved administrationen af de mindre afdelinger bliver udvist en betydelig solidaritet, idet den reelle omkostning ikke opkræves. Personale Det er generelt opfattelsen blandt de deltagende organisationer, at der ikke eksisterer problemer med at tiltrække og fastholde attraktive medarbejdere, hvilket flere begrunder med ansættelsesvilkårene og trygheden i ansættelsen. Moms Moms i relation til administrationsydelsen er af de deltagende organisationer vurderet som mindre relevant, idet administrationen er fritaget for moms. En gennemgang af arten og omfanget af de leverede ydelser indikerer, at der kan være behov for en præcisering af regelsættet, idet der ikke er enighed om, hvilke ydelser der er momspligtige. 1.4 Følgegruppens kommentarer Kommentar til den beskrivende del af undersøgelsen om administrationsforhold m.v. Der er indgået 15 deltagende boligorganisationer/forretningsførerorganisationer i den beskrivende del af undersøgelsen om administrationsforhold. De repræsenterer store, mellemstore og mindre organisationer med en vis geografisk spredning. Følgegruppen skal fremhæve, at rapporten er udtryk for en beskrivelse af de 15 deltagende organisationer og ikke sektoren som helhed. Den beskrevne praksis i de deltagende organisationer er ikke nødvendigvis udtryk for praksis i sektoren som helhed, men antages dog at være så repræsentativ, at konklusionerne kan danne grundlag for fremtidige overvejelser om praksis og regelsættet på området. På baggrund af undersøgelsen er det følgegruppens opfattelse, at der dels er behov for at opfordre til ændring af praksis vedrørende en række administrationsforhold, og dels igangsætte overvejelser omkring indholdet og opbygningen af regelsættet på området. Undersøgelsen beskriver forhold, som efter følgegruppens opfattelse ikke opfylder hensigten med det gældende regelsæt for sektoren. Særligt hæfter følgegruppen sig ved, at der i flere tilfælde set over tid tilsyneladende ikke opkræves et kostægte administrationsbidrag, der dækker udgifterne til administrationen. Herved bliver administrationsomkostningen ugennemskuelig for beboerne og andre. Samtidig er det påfaldende, at disse forhold ikke påpeges af organisationernes revisorer i forbindelse med revisionen. Undersøgelsen beskriver også, at der er forskelle i konteringen af inspektørudgifter og ejendomsfunktionærudgifter. Inspektørudgifter skal afholdes på organisationsniveauet, mens ejendomsfunktionærudgifter skal påføres udgifterne i afdelingerne. Endvidere påviser undersøgelsen også eksempler på postering af ordinære udgifter som ekstraordinære, hvilket er i strid med udviklingen i årsregnskabslovens regler. Herved indgår disse udgifter ikke i fastlæggelsen af det kostægte administrationsbidrag. Følgegruppen finder disse forhold uhensigtsmæssige, og opfordrer til at der informeres i relation til misforståelser

13 SIDE 13 I 158 BAGGRUND FOR UNDERSØGELSE vedrørende regelsættet med henblik på at rette op på praksis. Der synes at være behov for information rettet mod både boligorganisationer, revisorer og sandsynligvis også det kommunale tilsyn. Sammenligningen med den private administrator er efter følgegruppens opfattelse sket på et for mangelfuldt grundlag, hvorfor der ikke heraf kan drages vidtgående konklusioner. De ovennævnte forhold vedrørende forskellig konteringspraksis gør det vanskeligt at vurdere årsager til forskelle i administrationsbidragets størrelse. Endvidere er kvalitetsaspektet ikke indgået i den gennemførte analyse i særlig stort omfang, hvilket bidrager til at vanskeliggøre forklaring af forskelle. Det har således af flere årsager vist sig vanskeligt at sammenligne de medvirkende organisationer. Følgegruppen er derfor af den opfattelse, at arbejdet med ydelse kontra pris fortsættes i et udviklingsarbejde, hvor der fokuseres på benchmark m.v. De to dele skal herefter kædes sammen til en samlet publikation, hvor der endvidere samles op på erfaringerne med forvaltningsrevision som ledelsesværktøj. Mulighederne for sammenlignelighed får herved mere fokus.

14 SIDE 14 I 158

15 2. YDELSESKATALOG OG PRISSÆTNING

16 SIDE 16 I 158 YDELSESKATALOG OG PRISSÆTNING 2. YDELSESKATALOG OG PRISSÆTNING 2.1 Generel sammenligning af pris Tabellen viser, at administrationsbidraget for alle 3 grupper er lavere end de afholdte nettoomkostninger. Ses der på samme forhold, men med udgangspunkt i budgettal for 2001, er der i 5 tilfælde budgetteret med underdækning pr. lejemålsenhed, i 9 tilfælde er der balance, og i 1 tilfælde er der tale om overdækning. I henhold til princippet om det kostægte administrationsbidrag burde der på budgettidspunktet være balance mellem de opgjorte omkostninger pr. lejemålsenhed og det fastsatte administrationsbidrag. I de følgende viste tabeller er det realiserede administrationsbidrag vist for de enkelte deltagende enheder. TABEL ADMINISTRATIONSBIDRAG OG NETTOADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER I 2001 FORDELT EFTER ADMINISTRATIONSSTØRRELSE Kroner pr. lejemålsenhed Oragnisationsstørrelse I ovenstående tabel er de deltagende boligorganisationer inddelt i 3 kategorier ud fra følgende kriterier: Små: Færre end lejemålsenheder. Store: Mere end lejemålsenheder. Forretningsførerselskaber: AKB/DAB/Lejerbo/Boligkontoret Danmark. Opkrævet er lig det beløb, som er betalt af boligafdelinger eller af boligorganisationer, der er tilknyttet et forretningsførerselskab. Udgift er nettodriftsadministrationsomkostningen. For en nærmere definition henvises til bilag 3

17 SIDE 17 I 158 YDELSESKATALOG OG PRISSÆTNING TABEL ADMINISTRATIONSBIDRAG OG NETTOADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER FOR HVER AF DE DELTAGENDE ADMINISTRATIONER, SOM ADMINISTRERER FÆRRE END LEJEMÅLSENHEDER Kroner Små administrationer Administrationsbidrag og nettoadministrationsomkostningen for 2001 ifølge de aflagte årsregnskaber. De anførte tal under søjlerne refererer til de deltagende organisationer. Navnene på de deltagende organisationer er angivet i bilag 1.

18 SIDE 18 I 158 YDELSESKATALOG OG PRISSÆTNING TABEL ADMINISTRATIONSBIDRAG OG NETTOADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER FOR HVER AF DE DELTAGENDE ADMINISTRATIONER, SOM ADMINISTRERER MERE END LEJEMÅLSENHEDER Kroner Store administrationer Administrationsbidrag og nettoadministrationsomkostningen for 2001 ifølge de aflagte årsregnskaber. De anførte tal under søjlerne refererer til de deltagende organisationer. Navnene på de deltagende organisationer er angivet i bilag 1.

19 SIDE 19 I 158 YDELSESKATALOG OG PRISSÆTNING TABEL ADMINISTRATIONSBIDRAG OG NETTOADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER FOR HVER AF DE DELTAGENDE FORRETNINGSFØRERSELSKABER Kroner Forretningsførerselskaber Administrationsbidrag og nettoadministrationsomkostningen for 2001 ifølge de aflagte årsregnskaber. De anførte tal under søjlerne refererer til de deltagende organisationer. Navnene på de deltagende organisationer er angivet i bilag 1.

20 SIDE 20 I 158 YDELSESKATALOG OG PRISSÆTNING Forskellen mellem den med de laveste omkostninger og den med mest omkostningskrævende administration for hver af de 3 kategorier kan illustreres således: Tabel Nettoadministrationsomkostninger pr. lejemålsenhed Højeste Laveste Forskel Gennemsnit deltagende administrationer Gennemsnit samtlige administrationer Pr. lejemålsenhed kr. kr. % kr. kr. Små boligorganisationer Store boligorganisationer Forretningsførerselskaber * *2 Den bogførte nettoadministrationsomkostning for Gennemsnit for samtlige administrationer opgjort på grundag af Landsbyggefondens regnskabsdatabase. *1 Beløbene for forretningsførerselskaberne er ekskl. omkostninger afholdt af de administrerede boligorganisationer, hvorfor der alene kan foretages en vandret sammenligning af beløbene. Se evt. mere herom i afsnit 2.2. *2 Dette tal er inkl. omkostninger i de administrerede boligorganisationer.

21 SIDE 21 I 158 YDELSESKATALOG OG PRISSÆTNING Tabel Opkrævende administrationsbidrag Det opkrævede administrationsbidrag fra afdelingerne og boligorganisationerne f.s.v.a. forretningsførerselskaber for Gennemsnit for samtlige administrationer opgjort på grundlag af Landsbyggefondens regnskabsdatabase. Højeste Laveste Forskel *1 Beløbene for forretningsførerselskaberne er ekskl. omkostninger afholdt af de administrerede boligorganisationer, hvorfor der alene kan foretages en vandret sammenligning af beløbene. Se evt. mere herom i afsnit 2.2. Gennemsnit deltagende administrationer Gennemsnit samtlige administrationer Pr. lejemålsenhed kr. kr. % kr. kr. Små boligorganisationer Store boligorganisationer Forretningsførerselskaber * *3 *3 Beløbet er det, de administrerede boligorganisationer opkræver i afdelingerne. Tilsvarende kan vises de opkrævede administrationsbidrag: Dette ses i tabel Der er for alle 3 kategorier en mindre spredning mellem det beløb, som boligorganisationerne opkræver i administrationsbidrag, end mellem det beløb, som administrator anvender til administrationen. Dette forhold kunne indikere at det ikke altid er muligt at hæve administrationsbidraget, således at det giver dækning for de reelle omkostninger, da det påvirker den leje, der skal opkræves hos beboerne. Flere af de deltagende organisationer har oplyst, at der ved fastsættelse af administrationsbidraget tages hensyn til andre forhold end de budgetterede omkostninger, eksempelvis inflationen det seneste år, eller det beløb, som bestyrelsen mener, er en passende stigning, hvilket bevirker, at der ikke er sammenhæng med de budgetterede nettoadministrationsomkostninger. Det kan ikke på baggrund af ovenstående tabel konkluderes, at de små administrationer er dyrest, og de større organisationer kan administrere billigere. Dette skyldes, at der er en række forhold, f.eks. forskellig konteringspraksis og fordeling af opgaver mellem ejendomsinspektør og ejendomsfunktionær, som kan påvirke størrelsen af nettoadministrationsbidraget, og som organisationerne anvender i forskelligt omfang, ligesom tabellen alene viser resultatet for et enkelt år (2001). Disse forhold vil blive analyseret i de følgende afsnit.

Temaundersøgelse om administrationsforhold

Temaundersøgelse om administrationsforhold Temaundersøgelse om administrationsforhold Juni 2004 1. del Deloitte & Landsbyggefonden 2 Temaundersøgelsens parter og deltagere Rapporten er udarbejdet af en projektgruppe bestående af: Statsautoriseret

Læs mere

Skærbæk Boligforening

Skærbæk Boligforening Skærbæk Boligforening Forslag til budget for 01.01.2016-31.12.2016 Organisationsbestyrelsen har i samarbejde med administrationen udarbejdet dette forslag til budget for næste år. Organisationsbestyrelsen

Læs mere

Arbejdernes Boligorganisation i Kerteminde

Arbejdernes Boligorganisation i Kerteminde Budgetforslag Side 1 af 13 06-06-2013 Periode: 1. januar - 31. december 2014 Tilsynsførende kommune: Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 0 0 Tlf. 65151515 Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdelinger:

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK INDHOLD FORORD...2 DATAGRUNDLAG...3 HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK...5 DEL 1. HUSLEJEN...7 DEL 2. DE ALMENE BOLIGAFDELINGERS UDGIFTER - BUDGET... 24 DEL 3. DE ALMENE

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Sakskøbing Boligselskab

Sakskøbing Boligselskab Budgetforslag Side 1 af 15 10-12-2012 Periode: 1. januar - 31. december 2013 Tilsynsførende kommune: Guldborgsund Kommune Parkvej 37 0 0 Tlf. 54731000 Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdelinger:

Læs mere

Sakskøbing Boligselskab

Sakskøbing Boligselskab Budgetforslag Side 1 af 15 28-10-2014 BUDGETTET ER IKKE I NUL!!! Periode: 1. januar - 31. december 2015 Tilsynsførende kommune: Guldborgsund Kommune Parkvej 37 0 0 Tlf. 54731000 Antal Brutto- Á lejemåls-

Læs mere

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12 Afdeling 1 Højebo Budget for 2011/12 Boligafgiftsforhøjelse 5,21% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 654,13 kr./m² 34,10 kr./m² 688,23 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring

Læs mere

DRIFTSBUDGET 1/1-31/12 2016

DRIFTSBUDGET 1/1-31/12 2016 DRIFTSBUDGET 1/1-31/12 2016 Boligorganisationsnr.: 3700 - Albertslund Boligselskab Boligorganisation: Tilsynsførende LBF nr.: 252 Kommunenr.: 165 Albertslund Boligselskab Albertslund Kommune Administrator:

Læs mere

regnskab 11 fsb årsberetning 2013 regnskab

regnskab 11 fsb årsberetning 2013 regnskab regnskab 11 fsb årsberetning regnskab ledelsesberetning Ledelsesberetning Årets resultat udviser et overskud på 4,6 mio. kr. Egenkapitalen udgør ved årets udgang 415 mio. kr. mod 417 mio. kr. ved udgangen

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri Mødereferat Den 8. marts 2013 Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig Mødedato: 29. januar 2013 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen: Direktør Allan Søstrøm Økonomichef

Læs mere

miljøberetning Affaldssortering godt for miljø og pengepung Mange ønsker at gøre en indsats for miljøet Mindre forbrug af vand, varme og fælles-el

miljøberetning Affaldssortering godt for miljø og pengepung Mange ønsker at gøre en indsats for miljøet Mindre forbrug af vand, varme og fælles-el fsb regnskab miljøberetning var året, hvor alle talte om klima, miljøtiltag og energiforbedringer. FN s klimakonference i København i december gav ikke den internationale, bindende aftale om at reducere

Læs mere

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligselskabet Hjem Afdeling 2 Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligafgiftsforhøjelse 5,15% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 462,87 kr./m² 23,85 kr./m² 486,72 kr./m² Side

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011 Afdeling 19 Springbo BUDGET FOR 2011 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 998,85 kr./m² 0,00 kr./m² 998,85 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for

Læs mere

En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor

En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor bl danmarks almene boliger 1 1. Indledning og sammenfatning En analyse af driftsomkostningerne i hhv. den almene og private

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen Ballerup Boligselskab Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 18. august 2011, kl. 18.00 i bestyrelseslokalet i Bispevangen 12, st.th. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R.

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R. Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr. 72-2006-S) K mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 15. november 2006 har advokat

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 5 Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Boligafgiftsforhøjelse 3,25% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 721,88 kr./m² 23,48 kr./m²

Læs mere

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 Den almene sektor Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 2 Hvad skal vi nå inden kl. 14.15? Det lovmæssige grundlag Hvordan hænger det sammen? Hvem bestemmer hvad? Beboerdemokratiet?

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Udsendt #JobInfo revideret Criteria=AKB_Rødovre# den 2. maj 2011 Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Repræsentanter Formand Klaus Lind Bentsen,

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 14.609. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 9 MUNKEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 9 MUNKEGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 61.527. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

REGNSKAB 2014. Tønder Andelsboligforening. Boligorganisationsnr.: 0395 Torvet 2 6270 Tønder Telefonnr.: 74723219. Hovedforeningen

REGNSKAB 2014. Tønder Andelsboligforening. Boligorganisationsnr.: 0395 Torvet 2 6270 Tønder Telefonnr.: 74723219. Hovedforeningen Side 1 af 18 21-04-2015 REGNSKAB 2014 Periode: 01.01.2014-31.12.2014 Tilsynsførende kommune: Boligorganisationsnr.: 0395 Torvet 2 6270 Tønder Telefonnr.: 74723219 Tønder Kommune Rådhuset 6270 Tønder Tlf.

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Boligkontoret Århus. Aarhus Kommune

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Boligkontoret Århus. Aarhus Kommune Mødereferat Aarhus Kommune Børn og Unge Styringsdialog 2014, Boligkontoret Århus Mødedato: 2. december 2014 Mødetid: 14.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligorganisationen: Formand

Læs mere

Almene boligorganisationer SPØRGESKEMA Regnskabsperiode 01.01.2014-31.12.2014. for administreret organisation)

Almene boligorganisationer SPØRGESKEMA Regnskabsperiode 01.01.2014-31.12.2014. for administreret organisation) Aarhus Stenvej 21 B, 1. 8270 Højbjerg Almene boligorganisationer SPØRGESKEMA Regnskabsperiode 01.01.2014-31.12.2014 Boligorganisation Administrator (udfyldes for administreret organisation) Tilsynsførende

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2009 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Regnskabsperiode: Regnskab for boligorganisationen 1. januar 2010 31. december 2010. Bruttoetageareal i alt (m2) Antal lejemål 26,042,80 1.

Regnskabsperiode: Regnskab for boligorganisationen 1. januar 2010 31. december 2010. Bruttoetageareal i alt (m2) Antal lejemål 26,042,80 1. Regnskabsperiode: 1. januar 2010 31. december 2010 Boligorganisation Lægeforeningens Boliger Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup CVRnr. 15 11 16 15 LBF nr, 820 Forretningsfører Dan Ejendomme as Tuborg Boulevard

Læs mere

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering

Læs mere

Budget for 1. oktober 2014-30. september 2015 Afdeling 18 Ringparken V, Stengærdet, Stengårdsvej 9-311

Budget for 1. oktober 2014-30. september 2015 Afdeling 18 Ringparken V, Stengærdet, Stengårdsvej 9-311 Nygårdsvej 37-6700 Esbjerg - Telefon 76 13 50 50 Budget for 1. oktober 2014-30. september 2015 Afdeling 18 Ringparken V, Stengærdet, Stengårdsvej 9-311 Oplysninger om afdelingen: Antal boliglejemål: 206

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Årsrapport 2006 Godkendt på årsmødet den 11. juni 2007 ------------------------------------------------- dirigent

Læs mere

Notat. Vedrørende tilsyn med almene boligorganisationers regnskaber for 2008

Notat. Vedrørende tilsyn med almene boligorganisationers regnskaber for 2008 Notat Kommunaldirektørens område Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg 4. januar 2010 Vedrørende tilsyn med almene boligorganisationers regnskaber for 2008 Acadresagsnr: 09/42857 Sagsresume...2 Tilsynets

Læs mere

REGNSKAB 2014. Skærbæk Boligforening Boligorganisationsnr.: 0023 Storegade 34 6780 Skærbæk Telefonnr.: 74751771

REGNSKAB 2014. Skærbæk Boligforening Boligorganisationsnr.: 0023 Storegade 34 6780 Skærbæk Telefonnr.: 74751771 Side 1 af 16 22-04-2015 REGNSKAB 2014 Periode: 01.01.2014-31.12.2014 Tilsynsførende kommune: Boligorganisationsnr.: 0023 Storegade 34 6780 Skærbæk Telefonnr.: 74751771 Tønder Kommune Rådhuset 6270 Tønder

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

STATISTIK. Husleje- og udgiftsstatistik 2014

STATISTIK. Husleje- og udgiftsstatistik 2014 STATISTIK - og udgiftsstatistik 2014 - og udgiftsstatistik 2014 Forord Denne publikation indeholder en huslejestatistik baseret på budgettal for 2014 samt udgiftsstatistikker baseret på hhv. regnskabstal

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Balance pr. 31/12 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendt regnskabspraksis Side 3 Påtegning bestyrelsen 4 Revisionspåtegning

Læs mere

Foreningen Projekt Øst. CVR. nr. 17 70 94 37. Odense Kommune

Foreningen Projekt Øst. CVR. nr. 17 70 94 37. Odense Kommune CVR. nr. 17 70 94 37 Odense Kommune Årsrapport 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3-4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse 2009... 6 Balance

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 60.235. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Påtegninger... 3 Ledelsens regnskabspåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Hvidovrebo Afdeling 4 Hvidovrebo Årsregnskab for 2008

Hvidovrebo Afdeling 4 Hvidovrebo Årsregnskab for 2008 Administrator: Hvidovrebo Afdeling 4 Hvidovrebo Årsregnskab for 2008 Tilsynsførende kommune: LBF-nr.: 381 Kommunenr. 167 Boligforeningen Hvidovrebo Hvidovre Kommune Siestavej 7 Hvidovrevej 278 2600 Glostrup

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

REGNSKABS-KURSUS. Gennemgang af en afdelings resultatopgørelse, balance og budget.

REGNSKABS-KURSUS. Gennemgang af en afdelings resultatopgørelse, balance og budget. REGNSKABS-KURSUS Gennemgang af en afdelings resultatopgørelse, balance og budget. Vi starter med gennemgangen af resultatopgørelsen. Resultatopgørelsen er den del af regnskabet, som viser, hvordan den

Læs mere

Investeringsbudget. Indhold. Definition - investering. Definition - Investeringsbudget. 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget

Investeringsbudget. Indhold. Definition - investering. Definition - Investeringsbudget. 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget Investeringsbudget Hensigten med dette dokument er, at gøre opmærksom på kravene til de investeringer, der skal indarbejdes i Investeringsbudgettet for Aalborg

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

GENERELLE BUDGETFORUDSÆTNINGER FOR 2013

GENERELLE BUDGETFORUDSÆTNINGER FOR 2013 UDGIFTER: KONTO 106 - EJENDOMSSKAT Som følge af skattestoppet er der indført et loft over, hvor meget ejendomsskatten må stige fra år til år. Loftet er for 2005 fastlagt sådan, at ejendomsskatten ikke

Læs mere

Greve Strands Revision

Greve Strands Revision v! Registreret Revisor FRR Frank Eliasson Centerholmen 16, 2 2670 Greve Til 43 9703 60 Fax 43 97 03 69 info@greverevision.dk IWNI.greve revision,dk Jyllinge Kabel-TV Forening Årsrapport 1. januar 2014

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 28 Svane Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 28 Svane Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 1.744.581. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Dansk Atletik Forbund

Dansk Atletik Forbund CVR nr. 87 92 87 56 Revisionsprotokollat af 25. juni 2015 til årsrapporten for 2014 Indhold 1 Konklusion på revision af årsrapporten for 2014 60 1.1 Indledning 60 1.2 Konklusion på den udførte revision

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding.

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Kolding Ældreboligselskab 23 Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere

JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR

JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR DBU SJÆLLAND ÅRSREGNSKAB 01.11.2012-31.10.2013 BUDGET FOR PERIODEN 01.11.2013-31.10.2014 I N D T Æ G T E R Budget 2013/2014 t.kr. Kontingent 482 Turneringsvirksomhed

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsdatabase 2. udgave (inkl. nøgletalskatalog)

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsdatabase 2. udgave (inkl. nøgletalskatalog) LANDSBYGGEFONDEN 23. februar 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsdatabase 2. udgave (inkl. nøgletalskatalog) Indholdsfortegnelse Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. GENERELT... 3 3. SØG REGNSKABSDATA...

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Trinord Årsrapport 2014

Trinord Årsrapport 2014 Trinord Årsrapport 2014 Trinord INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger 1 Bestyrelsens påtegning 2 Den kritiske revisors påtegning på årsregnskabet 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelsen

Læs mere

Lillerød Boligforening

Lillerød Boligforening Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 428 Afdelingsnr. 500 Kommune nr. 201 Lillerød Boligforening Allerød Kommune v/ Boligkontoret Danmark

Læs mere

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000 A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000 A/S Houborg Plantage INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 1 Side Årsberetning 2 Regnskabspåtegning 3 Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

REGNSKAB 2014 AABENRAA ANDELSBOLIGFORENING. Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf. 73767676 Kommunenr.: 580 Telefonnr.

REGNSKAB 2014 AABENRAA ANDELSBOLIGFORENING. Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf. 73767676 Kommunenr.: 580 Telefonnr. Side 1 af 23 24-02-2015 REGNSKAB 2014 Periode: 01.01.2014-31.12.2014 Tilsynsførende kommune: Boligorganisationsnr.: 0111 HUMLEHAVEN 4 6200 Aabenraa Telefonnr.: 73456550 Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200

Læs mere

Andelsboligforeningen Sølvgade 93

Andelsboligforeningen Sølvgade 93 Andelsboligforeningen Sølvgade 93 CVR-nr. 81 83 29 19 Årsrapport for 2011 Godkendt på generalforsamling, den / 2012 (Dirigent) Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2008 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 153.940. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FRA ALMENE BOLIGAFDELINGER, SELVEJENDE ÆLDREBOLIGINSTITUTIONER SAMT KOMMUNALE OG REGIONALE ÆLDREBOLIGER

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2010 Regnskabsperiode fra 01-01-2010 Regnskabsperiode til 31-12-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2010 Regnskabsperiode fra 01-01-2010 Regnskabsperiode til 31-12-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-01- Regnskabsperiode til 31-12- Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 837

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009 Regnskabsperiode fra 01-01-2009 Regnskabsperiode til 31-12-2009

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009 Regnskabsperiode fra 01-01-2009 Regnskabsperiode til 31-12-2009 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-01- Regnskabsperiode til 31-12- Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 837

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens Tvillingeværktøj 1. udgave

Brugervejledning til Landsbyggefondens Tvillingeværktøj 1. udgave LANDSBYGGEFONDEN 26. februar 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens Tvillingeværktøj 1. udgave Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. HVILKE DATA INDGÅR?... 3 3. SÅDAN GØR DU... 4 2.1 Find tvillinger...

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

IN REVISION STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S. Ejerforeningen Blåbærhaven c/o Kuben Ejendomsadministration Ragnagade 7, 2100 København Ø

IN REVISION STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S. Ejerforeningen Blåbærhaven c/o Kuben Ejendomsadministration Ragnagade 7, 2100 København Ø Ejerforeningen Blåbærhaven c/o Kuben Ejendomsadministration Ragnagade 7, 2100 København Ø Årsrapport for 2006 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2007 dirigent

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013

Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013 Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013 Generel introduktion Denne læsevejledning er skrevet som en hjælp til at læse og forstå et kirkeregnskab fra den danske folkekirke. Vejledningen hjælper med at introducere

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Drift af støttet byggeri

Drift af støttet byggeri Drift af støttet byggeri Aalborg Den 3 april 2014 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice Håndbøger Støttet

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 27. marts 2014 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 3. april 2014, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation Kl. 17:15

Læs mere

Boligorganisation. Boligselskabet af 1945, Lemvig. Rådhusvænget 4, Lemvig

Boligorganisation. Boligselskabet af 1945, Lemvig. Rådhusvænget 4, Lemvig Boligorganisation Rådhusvænget 4, Lemvig ÅRSREGNSKAB 2014 O P L Y S N I N G E R O M BO L I G S E L S K A B E T A l m e n e b o l i g o r g a n i s a t i o n e r Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere