Sådan klager du over ulovlig praksis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sådan klager du over ulovlig praksis"

Transkript

1 Sådan klager du over ulovlig praksis - hvilke muligheder har du? Hvis man som socialrådgiver bliver direkte eller indirekte pålagt at arbejde i modstrid med loven eller på kanten af denne, vil det være naturligt først og fremmest at forsøge at løse problemet internt på arbejdspladsen. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, findes der en række andre muligheder for at gøre opmærksom på problemet, afhængig af hvad sagen drejer sig om. Det er nødvendigt at gøre de rette myndigheder opmærksomme på, hvis en praksis i f.eks. en kommune eller et jobcenter ikke er i overensstemmelse med lovgivningen eller er på kanten af den. Kun på den måde kan man stoppe ulovlig praksis. I denne vejledning kan du finde en gennemgang af de muligheder, socialrådgiveren har for at klage over ulovlig praksis. Har du spørgsmål i forbindelse med vejledningen eller oplysningerne i den, er du velkommen til at kontakte dit lokale regionskontor. 1

2 Klageinstanser Du har følgende klagemuligheder i en sag om ulovlig praksis: Det Sociale Nævn (konkrete sager) Beskæftigelsesankenævnet (konkrete sager) Ankestyrelsen (konkrete sager) Folketingets ombudsmand (konkrete sager og generel praksis) Kommunalbestyrelsen og borgmesteren (konkrete sager og generel praksis) Tilsynet (generel praksis) Klageinstanserne tager sig af forskellige typer sager. Nedenfor er det beskrevet, hvilke instanser der tager sig af hvad, og hvordan du som socialrådgiver kan bruge muligheden for at klage. Konkrete sager Det Sociale Nævn og Beskæftigelsesankenævnet Det Sociale Nævn og Beskæftigelsesankenævnet er to klageinstanser i statsforvaltningen, hvor borgeren kan klage over en række af kommunens og nogle af regionens afgørelser i sociale sager. Hver region har sin egen statsforvaltning. Sagsområder i Det Sociale Nævn Det Sociale Nævn behandler klagesager indenfor en lang række lovområder, herunder kan nævnes pensionsydelser, børneydelser, lov om social service, lov om aktiv socialpolitik, lov om integration, Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og lov om individuel boligstøtte etc.. Sagsområder i Beskæftigelsesankenævnet Beskæftigelsesankenævnet behandler klagesager indenfor en lang række lovområder, herunder om aktive forsørgelsesydelser, som det fremgår af f.eks. lov om aktiv socialpolitik, lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om integration af udlændinge i Danmark, og lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel. Nævnet behandler også klagesager angående pensionsydelser, som det ses af f.eks. lov om delpension, lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. Af andre områder som nævnet behandler klager omkring kan nævnes lov om kompensation til handicappede i erhverv, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og Forvaltningsloven. 2

3 Vejledning i tolkning af regler Er man som socialrådgiver i tvivl, om en praksis er ulovlig eller på kanten af loven, kan man få vejledning hos Det Sociale Nævn og Beskæftigelsesankenævnet i den statsforvaltning, kommunen er placeret i. Det Sociale Nævn skal desuden vejlede kommunerne om, hvordan reglerne på det sociale område skal forstås, mens Beskæftigelsesankenævnet skal vejlede kommunerne om, hvordan både sociallovgivning og arbejdsmarkedslovgivningen skal forstås. Dette kan ske ved telefonisk kontakt eller ved møder mellem kommunernes og statsforvaltningens medarbejdere. Nævnene skal også holde øje med, at socialforvaltningerne og jobcentrene følger den samme praksis, når de fortolker de sociale regler. Derfor undersøger og sammenligner nævnet på eget initiativ kommunale sager. Nævnene udgiver rapporter om disse praksisundersøgelser, som de kaldes. Man kan læse mere om De Sociale Nævn og Beskæftigelsesankenævnene på statsforvaltningernes hjemmeside: Ankestyrelsen Ankestyrelsen er sidste administrative klagemulighed, og øverste klageinstans på velfærdsområdet. Styrelsen træffer afgørelser i mange tusinde klagesager hvert år og fastlægger praksis på landsplan ved blandt andet at offentliggøre deres principielle afgørelser. Hvis man ønsker at klage over en konkret sag til Ankestyrelsen, skal klagen først have været behandlet i en af disse instanser: De Sociale Nævn Beskæftigelsesankenævnene Sikringsstyrelsen Kommunernes Børne- og ungeudvalg Arbejdsskadestyrelsen Arbejdsdirektoratet Jobcentre Hvis en sag er afgjort på baggrund af en intern instruks, og man anker over denne afgørelse, så skal man være opmærksom på følgende: En afgørelse, der hviler på en instruks, som begrænser skønnet for afgørelsen, vil blive underkendt i en anke, hvis ankeinstansen får instruksen medsendt med anken og hele anken bliver underkendt. Ankestyrelsen kan på eget initiativ tage en sag op Hvis der er tale om en sag, der omhandler børn og unge samt deres familier, har både Ankestyrelsen og Det Sociale Nævn desuden mulighed for at tage en sag op på eget initiativ den såkaldte egendriftskompetence - jf. Servicelovens 65. Der er ingen begrænsninger med hensyn til, hvem der kan henvende sig til Ankestyrelsen og Det Sociale Nævn, hvorfor man som sagsbehandler kan gøre brug af den mulighed. Egendriftskompetencen gør sig både gældende i sager, hvor der er tvivl om en sags afgørelse, men også i en sag om manglende igangsættelse af foranstaltninger, eller hvor 3

4 kommunen vælger en foranstaltning, der ikke i fornødent omfang imødekommer barnets eller den unges behov. Ankestyrelsen kan i modsætning til Det Sociale Nævn træffe afgørelse om tvangsmæssig iværksættelse af foranstaltninger i kommunen. Beskæftigelsesankenævnet har ikke egendriftskompetence til at tage sager op, sådan som f.eks. Det Sociale Nævn og Ankestyrelsen har, men i særligt alvorlige tilfælde kan de anmode en kommune om at genoptage en sag. Det kan f.eks. være, hvis der er nyt i sagen, eller de bliver bekendt med, at lovgivningen ikke er overholdt. Både borger og sagsbehandler kan henvende sig til Beskæftigelsesankenævnet om dette. Du kan læse mere om Ankestyrelsen, herunder hvordan man udfærdiger en klage, hvilke frister der er etc. på Folketingets ombudsmand Folketingets Ombudsmand (i daglig tale Ombudsmanden) skal kontrollere statslige og kommunale myndigheder og andre offentlige forvaltningsmyndigheder. Ombudsmanden kan behandle klager over forvaltningsmyndighedernes afgørelser og deres behandling af borgerne og sagerne. Ombudsmanden behandler kun en konkret sag, hvis den har været gennem de andre mulige klageinstanser, f.eks. Det sociale nævn og Ankestyrelsen. Kommunalbestyrelsen og borgmesteren Man skal henvende sig til borgmesteren eller kommunalbestyrelsen, hvis man vil klage over bistandsudøvelsen, dvs. det, kommunen faktisk foretager for at løse en opgave og udføre de beslutninger, der skal træffes i forbindelse med den sociale lovgivning. Bistandsudøvelse er for eksempel den praktiske bistand (hjælp), der ydes en person i en plejefamilie, i opholdssteder, på en institution eller på et plejehjem. Generel praksis Ønsker man at klage over eller gøre omverdenen opmærksom på ulovlige eller urimelige interne instrukser, retningslinier mv. skal man vide, at disse er omfattet af Offentlighedsloven og dermed kan udleveres til f.eks. journalister jf. Offentlighedslovens 8. stk. 4. Folketingets ombudsmand Ombudsmanden kan også tage sager op på eget initiativ og iværksætte generelle undersøgelser af en myndigheds behandling af sager. Folketingets Ombudsmand kan også inspicere enhver institution og ethvert sted, der hører under ombudsmandens 4

5 virksomhed. Inspektionerne foretages oftest på steder, hvor borgerne er berøvet deres frihed, dvs. fængsler, detentioner, psykiatriske hospitaler og lignende. En undersøgelse af, hvordan en myndighed behandler sager kan ske på baggrund af henvendelser fra borgere såvel som sagsbehandlere. Som socialrådgiver kan du klage til ombudsmanden, hvis du mener, at den offentlige forvaltning tilsidesætter gældende ret eller på anden måde begår fejl eller ikke følger god forvaltningsskik i sagsbehandlingen. Man kan også klage til Ombudsmanden, hvis man ønsker at klage over en intern instruks, uden at denne er knyttet til en sag. Du kan læse mere Folketingets Ombudsmands arbejde på hjemmesiden: Kommunalbestyrelsen og borgmesteren Man kan henvende sig til kommunalbestyrelsen, hvis man ønsker at klage over kommunens fastsættelse af det generelle serviceniveau. Det kan være den måde, kommunen har valgt at udnytte lovenes muligheder på, samt kommunens valg af hvilke tilbud og pladser der skal være til rådighed i kommunen, og hvilke takster der skal betales for tilbudene. Ønsker man at klage over tilrettelæggelsen af sagsbehandlingen, ekspeditionsfejl eller sagsbehandlingstiden kan man henvende sig til borgmesteren eller kommunalbestyrelsen. Tilsynet (det kommunale tilsyn) Tilsynet er en del af Statsforvaltningerne. Det fører tilsyn med kommunens praksis og sikrer, at kommunen overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, jf. 48, i den kommunale styrelseslov. Det betyder også, at man kan klage til Tilsynet over interne instrukser eller retningslinier. Statsforvaltningen er ikke en almindelig klageinstans og fører ikke tilsyn med, at kommunerne overholder ansættelsesretlige regler. Man kan henvende sig til Tilsynet, hvis der ikke er andre klageinstanser, der kan tage sig af problemet eller klagen. Tilsynet tager selv stilling til, om der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse en tilsynssag, og om de derfor ønsker at tage en sag op. Tilsynet tager som regel en sag op efter en henvendelse fra f.eks. en sagsbehandler eller på baggrund af en historie fra medierne. Man skal være opmærksom på, at man ikke har mulighed for at være anonym ved henvendelse til Tilsynet. Det betyder dog ikke, at man skal undlade at benytte Tilsynet som mulig klageinstans. Hvis man ønsker at være anonym, skal man blot sørge for, at henvendelsen f.eks. går igennem DS, som gerne må rette henvendelse til Tilsynet. Alternativt kan man overveje at kontakte medierne og få en historie bragt, som senere kan sendes til Tilsynet. 5

6 Tilsynet kan sanktionere Hvis en undersøgelse af en sag viser, at en kommune har overtrådt lovgivningen, er Tilsynets mest almindelige reaktion at afgive en vejledende udtalelse. Den vil kommunen som oftest rette sig efter. Tilsynet (Statsforvaltningen) kan sanktionere for at tvinge kommunen til at overholde loven og føre en rimelig praksis. Hvis en række betingelser er opfyldt, kan statsforvaltningen gøre følgende: Annullere beslutningen, der er i strid med lovgivningen (herunder evt. sætte beslutningen ud af kraft, indtil der er taget stilling til, om den er lovlig) Pålægge kommunalbestyrelsesmedlemmer tvangsbøder Anlægge erstatningssag mod kommunalbestyrelsesmedlemmer Det er dog sjældent, at det vil være nødvendigt at benytte disse sanktioner, da kommunerne oftest vil rette ind efter en vejledende udtalelse fra Tilsynet. Er du i tvivl om, hvem du skal kontakte, hvis du vil klage over en praksis eller få en praksis undersøgt i en kommune, kan du kontakte det lokale DS regionskontor og få råd og vejledning. 6

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed Sig nej 1 Brug din ytringsfrihed Kommunernes økonomi er under lup som aldrig før, og vi har set spareplaner, som ifølge juridiske eksperter er på kant med loven, fordi der formuleres så konkrete mål for

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

HVORFOR HAR VI NOTATPLIGT? Der er tre hensyn bag bestemmelserne om notatpligt, der alle er med til at sikre borgernes retssikkerhed.

HVORFOR HAR VI NOTATPLIGT? Der er tre hensyn bag bestemmelserne om notatpligt, der alle er med til at sikre borgernes retssikkerhed. NOTATPLIGT Som medarbejdere i kommunen er vi omfattet af reglerne om notatpligt. Det betyder, at vi har pligt til at notere mundtlige oplysninger i en sag, hvis de har betydning for den afgørelse, vi efterfølgende

Læs mere

God adfærd i det offentlige. Juni 2007

God adfærd i det offentlige. Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 Personalestyrelsen KL Danske Regioner God adfærd i det offentlige Udgivet Juni 2007 Udgivet af Personalestyrelsen, KL og Danske

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget Denne folder er lavet til forældre med forældremyndigheden, der skal have deres barns sag behandlet i Børn- og Ungeudvalget. Folderen informerer om, hvad der konkret sker under og efter behandlingen, hvilke

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

Forældre til et. barn med handicap. Guide til hjælp og støtte

Forældre til et. barn med handicap. Guide til hjælp og støtte Forældre til et barn med handicap Guide til hjælp og støtte Kolofon Forældre til et barn med handicap - guide til hjælp og støtte 3. oplag Revideret 01/2007 Udgiver: Socialministeriet, 2007 Tekst og redaktion:

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER Reglerne om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger har stor praktisk betydning, da vi som medarbejdere i kommunen behandler mange personfølsomme

Læs mere

Det socialt-psykologiske samarbejde

Det socialt-psykologiske samarbejde Det socialt-psykologiske samarbejde 2011 Dansk Psykolog forening KL Indhold Forord... 3 Kapitel 1. Parterne i det socialt-psykologiske samarbejde... 5 1.1. Psykologerne... 5 1.1.1. Titlen psykolog/autoriseret

Læs mere

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? September 2005 Socialministeriet J.nr. 32-15 Layout og sats: paprika Fotograf:

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP BØRN OG UNGE MED HANDICAP GUIDE TIL HJÆLP OG STØTTE FORÆLDRE TIL ET BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP INDHOLD Forord... 3 HVEM KAN HJÆLPE JER? Kommunen... 5 Familievejlederordningen... 5 Kommunens

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed,

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Kontrol med udbetaling af sociale ydelser

Kontrol med udbetaling af sociale ydelser Kontrol med udbetaling af sociale ydelser Helhedsorienteret sagsbehandling Revideret september 2008 1. Indholdsfortegnelse Indledning 1. Hvilke problemstillinger beskrives i pjecen 1. 1 Hvad er problemet

Læs mere

Administrative sanktioner i forhold til kommunal forvaltning 1

Administrative sanktioner i forhold til kommunal forvaltning 1 62 Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 1/2012, 89. årgang Administrative sanktioner i forhold til kommunal forvaltning 1 Af professor, dr.jur. Carsten Henrichsen, Det Juridiske Institut, Københavns Universitet

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

Vil du klage over politiet?

Vil du klage over politiet? Vil du klage over politiet? Den Uafhængige Politiklagemyndighed Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) er en selvstændig myndighed, der hverken hører under politiet eller anklagemyndigheden.

Læs mere

Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden

Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden Udgivet af: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 KOLOFON Af Social-,

Læs mere