Jette S. Linnemann Souschef

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jette S. Linnemann Souschef"

Transkript

1 X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den kommunale myndighed i Rebilds anvendelse af tandlægekonsulenter. Kortfattet gengivelse af udtalelsen: Det kommunale tilsyn enig med sekretariatet for Det Sociale Nævn i, at det altovervejende udgangspunkt er, at de kommunale myndigheder på det sociale område skal følge de retlige anvisninger, der udmeldes i principielle afgørelse fra Ankestyrelsen. Under henvisning til, at Ankestyrelsen nu har trukket sin udtalelse tilbage og er fremkommet med en ny, og at praksis i den kommunale myndighed i Rebild er i overensstemmelse med denne nye principielle afgørelse, foretager det kommunale tilsyn sig ikke yderligere i anledning af sagen. STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND AALBORGHUS SLOT SLOTSPLADSEN AALBORG JOURNAL NR.: /271 SAGSBEHANDLER: JLINO DIREKTE TELEFON: TELEFON: TELEFAX: GIRO: EAN- NR SE- NR Åbningstider: Mandag- onsdag Torsdag Fredag Vedlagt følger en sagsfremstilling samt en nærmere redegørelse for udtalelsen. Med Venlig hilsen Anette Ravnholt Kontorchef Jette S. Linnemann Souschef

2 Sagsfremstilling: Det fremgår af sagens akter, at du på baggrund af en konkret sag rettede henvendelse til Det Sociale Nævn vedrørende en praksis i den kommunale myndighed med at lade de kommunale tandlægekonsulenter undersøge borgerne forinden afgivelse af en vurdering. Rebild Byråd har i brev af 30. november 2010 til statsforvaltningen bl.a. anført følgende: Rebild Kommune har modtaget Statsforvaltningens anmodning om Byrådets udtalelse vedr. kommunens praksis, hvorefter kommunens tandlægekonsulent undersøger personer, der søger om støtte til behandling og derefter afgiver udtalelse til sagen. Byrådet skal her fremkomme med en beskrivelse af kommunens praksis samt begrunde nærmere herfor. Rebild Kommunes praksis: I forbindelse med en borgers ansøgning om økonomisk hjælp til tandbehandling, medbringer borgeren et økonomisk overslag fra egen privatpraktiserende tandlæge, hvoraf det fremgår hvilken behandling tandlægen finder fagligt forsvarligt og vil anbefale påtienten at få lavet. Som led i sagsbehandlingen af ansøgningen, henvender Borgerservice sig ved større tandbehandlinger, til den kommunale tandlægekonsulent, med henblik på at få en objektiv klinisk vurdering af behandlingsbehov og behandlingsmuligheder. Af bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., 37 fremgår det, at kommunerne skal træffe afgørelse ud fra en faglig vurdering. Det er byrådets vurdering, at en sådan faglig vurdering er de kommunale sagsbehandlere ikke selv i stand til at udføre. Den kommunale tandlægekonsulent indkalder borgeren til en undersøgelse med henblik på at afgive en udtalelse til Rebild Kommune. På baggrund af denne objektive kliniske vurdering fremsendes et behandlingsforslag, hvorefter der træffes en afgørelse i sagen. Tandlægekonsulenten vurderer i forbindelse med den objektive kliniske vurdering, hvorvidt tandbehandlingen kan anses for absolut nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet, ligesom det vurderes hvorvidt det fremsendte overslag svarer til den billigst forsvarlige løsning. Dette er en praksis der har været anvendt gennem flere år. Statsforvaltningen som sekretariat for Det Sociale Nævn har SIDE 2

3 tidligere ikke fundet at denne praksis har givet betænkeligheder med hensyn til habilitet, jfr. Det Sociale Nævns udtalelse til Støvring Tandplejeteam af Ankestyrelsens principafgørelse: Ankestyrelsen har i principafgørelse A-5-08 behandlet spørgsmålet om kommunernes brug af tandlægekonsulent og har i afgørelsen bl.a. anført: Der foreligger en generel væsentlig mangel, når lægekonsulenten selv har undersøgt borgeren. Lægekonsulenten, herunder tandlægekonsulenten, har til opgave at bistå kommunen med at klarlægge indholdet af andre lægers udt alelser. Hvis oplysningen ikke er tilstrækkelige, har lægekonsulenten til opgave at pege på, hvilke oplysninger, der mangler. Læ gekonsulentens opgave er ikke at indhente de manglende oplysninger eller efterprøve andre lægers oplysninger ved at undersøge borgeren selv. Endvidere er anført. Ankestyrelsen fandt, at der ved kommunens afgørelse havde foreligget inhabilitet, idet kommunens tandlægekonsulent selv havde undersøgt ansøger til brug for at udtale sig i sagen, og at der derved forelå omstændigheder, som kunne være egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed. Byrådets bemærkninger: Ankestyrelsen er landets højeste administrative myndighed på det sociale område, hvorfor Rebild Kommune ønsker at følge de retlige anvisninger der udmeldes i principielle afgørelser. I den konkrete sag om kommunernes brug af tandlægekonsulenter, er det dog byrådets opfattelse, at ankestyrelsens principafgørelse A-5-08 opfattes som uklar og tolkes forskelligt. Kommunernes Landsforening er gået ind i sagen og har henvendt sig til det daværende Velfærdsministerium for at få præciseret den kommunale tandlægekonsulents rolle, jfr. Skrivelse dateret 29. maj Efterfølgende har Århus kommune rejst en lignende sag principielt overfor Ankestyrelsen. Ankestyrelsen har i den forbindelse anmodet Pensionsstyrelsen om en udtalelse, hvilket er fremkommet den 16.august Af Pensionsstyrelsens vejledende udtalelse fremgår det bl.a.: Det er derfor samlet set Pensionsstyrelsens opfattelse, at tand lægekonsulenter kan undersøge en borger for at tage faglig stilling til de modtagne behandlingsforslag, såfremt en sådan undersøgelse er nødvendig for at opfylde lovgivningens krav om, at afgørelsen skal træffes på et (tandlæge)fagligt grundlag, som dokumentation for at udgiften er nødvendig. SIDE 3

4 En sådan praksis medfører efter Pensionsstyrelsens opfattelse ikke problemstillinger vedr. inhabilitet med undtagelse af, at det skal påses, at tandlægekonsulenten skal være habil i forhold til den konkrete sag. Det vil sige, at vedkommende ikke må have en særlig personlig interesse i udfaldet af sagen. Hvis borgeren fx er patient i tandlægekonsulentens private praksis, er tandlægekonsulenten inhabil i sagen. Ankestyrelsen er ikke kommet med en endelig afgørelse i sagen. Ankestyrelsen har efterfølgende truffet afgørelse i den nævnte sag fra Aarhus Kommune. Ankestyrelsen har her fastslået, at det forhold, at en tandlægekonsulent har undersøgt en borger ikke i sig selv bevirker, at tandlægekonsulenten er inhabil ved vurderingen af sagen i den kommunale myndighed. Nærmere redegørelse for udtalelsen: Indledningsvist bemærkes, at det tilsyn, som udøves af statsforvaltningen i henhold til den kommunale styrelseslovs 47, stk. 1, er et retligt tilsyn. Statsforvaltningen fører således tilsyn med, at kommunalbestyrelserne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning, jf. lov om kommunernes styrelse 48, stk. 1. Statsforvaltningen kan således ikke tage stilling til, om de kommunale myndigheders sagsbehandling er rimelig eller hensigtsmæssig, eller til spørgsmål vedrørende skønsudøvelse, så længe skønnet udøves indenfor de rammer, der er fastsat i lovgivningen. Statsforvaltningen kan heller ikke tage stilling til, om myndighedens sagsbehandling er i overensstemmelse med god forvaltningsskik. I Forvaltningsret af Hans Gammeltoft-Hansen m.fl., 2. udgave 2002, er der side 923 bl.a. anført følgende: Ligeledes må borgeren antages at have krav på genoptagelse hvis der (typisk efterfølgende) fremkommer væsentlige nye retlige forhold dvs. en væsentlig ændring med tilbagevirkende kraft i det retsgrundlag der forelå på tidspunktet for den oprindelige afgørelse. Noget sådant kan særligt tænkes hvis en dom eller en ombudsmandsudtalelse underkender forvaltningsmyndighedens fortolkning eller administrative praksis i relation til en tilsvarende sag. Det er i denne forbindelse et vanskeligt spørgsmål om og i bekræftende fald, hvor langt tilbage i tiden - forvaltningen er forpligtet til at ændre sin praksis. Hvor den underkendte administrative afgørelse ikke er nyere end afgørelsen i den sag der nu begæres genoptaget, vil SIDE 4

5 nu begæres genoptaget, vil lighedsbetragtninger i det mindste føre til en pligt til at genoptage sagen til ny realitetsbehandling.. Det Sociale Nævn udtalte vejledende den 23. december 2008 bl.a. følgende: Statsforvaltningen som sekretariat for Det Sociale Nævn kan på dette grundlag vejledende udtale, at vi gennem mange år har været bekendt med den kommunale praksis, hvorefter kommunens tandlægekonsulenter udtaler sig over ansøgninger om hjælp til tandbehandling, og at udtalelserne typisk sker efter en undersøgelse af den person, der har søgt hjælp. Forud for offentliggørelsen af A-5-08 har dette ikke givet os anledning til betænkeligheder med hensyn til habilitet. Vi er enige med KL i, at Ombudsmandens ovenfor gengivne udtalelse kan opfattes som en støtte hertil selv om udtalelsen primært vedrører spørgsmål om partshøring. Da Ankestyrelsen imidlertid er landets højeste administrative myndighed på det sociale område er de sociale nævn og kommunerne forpligtet til at følge de retlige anvisninger, der udmeldes i principielle afgørelser, med mindre det er klart, at udmeldingerne er i strid med gældende ret. Efter vores opfattelse er Ankestyrelsens udmelding ikke klart i strid med gældende ret. Vi har derfor efter offentliggørelsen af A-5-08 lagt til grund, at der foreligger en retlig mangel, hvis en kommune har truffet afgørelse om (afslag på) hjælp til tandbehandling bl.a. på grundlag af en udtalelse fra tandlægekonsulenten baseret på en undersøgelse af ansøgeren. Det har herefter beroet på en konkret væsentlighedsvurdering, om den retlige mangel har medført ugyldighed eller ej. Ved denne vurdering er der navnlig lagt vægt på, om der efterfølgende er rettet op på manglen (således som det var tilfældet i Ankestyrelsesafgørelsen) eller om sagen i øvrigt har været så godt oplyst, at vi har fundet det utvivlsomt, at undersøgelsen af borgeren har været uden betydning for afgørelsens resultat. Vi har ud fra disse kriterier både truffet afgørelser, hvor vi har fundet, at kommunens afgørelse var ugyldig, og afgørelser, hvor vi har stadfæstet kommunes afgørelse, men med kritik af, at kommunen har handlet i strid med retningslinjerne i A Der er så vidt vides ikke nogen af de afgørelser, vi har truffet efter offentliggørelsen af A-5-08, der har ført til anmodning til Ankestyrelsen om at optage sagen til principiel eller generel behandling. Tilsynet er enig i det anførte fra Sekretariatet i Det Sociale Nævn. Ankestyrelsen har i en ny principafgørelse udsendt den 23. december 2010 (260-10) bl.a. udtalt følgende: SIDE 5

6 Resumé Det medførte ikke generel inhabilitet, at tandlægekonsulenten i kommunen og nævnet havde undersøgt borgeren, der søgte om hjælp til tandbehandling. Undersøgelsen tog udelukkende sigte på en tandlægefaglig vurdering af, om den søgte tandbehandling var nødvendig. Det var ikke nok, at kommunen og nævnet kun havde fastslået, at behandling af borgeren ikke var nødvendig. Kommunen og nævnet skulle give en tandlægefaglig begrundelse for vurderingen. Note:Principafgørelse A-5-08 ophæves samtidig. Afgørelse: Vi har behandlet sagen for at belyse praksis for bevilling af helbredstillæg og personligt tillæg til tandbehandling, herunder navnlig, hvorvidt kommunens og nævnets tandlægekonsulenter har været inhabile ved at undersøge dig, samt om der er foretaget tilstrækkelig partshøring i den forbindelse. Resultatet er: Tandlægekonsulenten har ikke været inhabil Du har ikke ret til hjælp til hjælp til ny kindtand i venstre side af overkæben (+6). Vi kom således til samme resultat som Det Sociale Nævn. Der var enighed på mødet. Begrundelsen for afgørelsen Generelt om tandlægekonsulentens undersøgelse af patienten Ankestyrelsen finder, at der ikke foreligger generel inhabilitet og dermed ugyldighed, når tandlægekonsulenten i henholdsvis kommunen og Statsforvaltningen har undersøgt dig til brug for din ansøgning om økonomisk bistand til tandbehandling. Vi har lagt vægt på, at undersøgelsen udelukkende tog sigte på en tandlægefaglig vurdering af, om den søgte tandbehandling var nødvendig. Undersøgelsen var nødvendig for at opfylde lovgivningens krav om, at afgørelsen skal træffes på et tandlægefagligt grundlag som dokumentation for, om udgiften var nødvendig. Der er herved alene tale om en administrativ funktion, der kan påklages til tandlægekonsulentens arbejdsgiver, dvs. henholdsvis kommunen og Statsforvaltningen. Ifølge en udtalelse fra Sundhedsministeriet af 27. januar 1999 er en sådan klage over tandlægekonsulentens undersøgelse ikke omfattet af Patient- SIDE 6

7 klagenævnets kompetence. Der opstår derfor ikke tvivl om, på hvilket ansvarsgrundlag tandlægen virker. Ifølge en indhentet udtalelse fra Pensionsstyrelsen er begrundelsen for, at lægekonsulenter ifølge vejledning om lov om social pension, punkt 202, ikke må undersøge patienten i en sag om førtidspension, at der herved vil være tale om lægefaglig virksomhed, hvor lægens udtalelser vil kunne påklages til Patientklagenævnet, og der derved kan opstå tvivl om, på hvilket ansvarsgrundlag den pågældende læge virker. Det er ikke inhabilitet, der er begrundelsen. På den baggrund finder Ankestyrelsen ikke, at det medfører inhabilitet og dermed ugyldighed, når tandlægekonsulenten undersøger ansøgeren med henblik på at vurdere det faglige grundlag for hjælp til nødvendig tandbehandling. Som følge heraf vil Ankestyrelsens Principafgørelse A-5-08 derfor blive kasseret. Det er dog en forudsætning for, at afgørelsen er gyldig, at der ikke foreligger særlige forhold, der medfører, at tandlægekonsulenten i det konkrete tilfælde må anses for inhabil, eller at der i øvrigt ikke foreligger ugyldighedsgrunde. Der kan navnlig være tale om manglende eller utilstrækkelig begrundelse for afgørelsen eller manglende partshøring. Som nævnt tidligere er det kommunale tilsyn enig med sekretariatet for Det Sociale Nævn i, at det altovervejende udgangspunkt er, at de kommunale myndigheder på det sociale område skal følge de retlige anvisninger, der udmeldes i principielle afgørelse fra Ankestyrelsen. Under henvisning til, at Ankestyrelsen nu har trukket sin udtalelse tilbage og er fremkommet med en ny, og at praksis i den kommunale myndighed i Rebild er i overensstemmelse med denne nye principielle afgørelse, foretager det kommunale tilsyn sig ikke yderligere i anledning af sagen. SIDE 7

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service X Kommune Byrådet 18. december 2009 Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service 114. Sundheds-, ældre- og handicapudvalget i X Kommune

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab Advokat Jens Andersen-Møller jam@holst-law.com kna@holst-law.com Sagsnr. 2014-3071 Doknr. 133450 Dato 10-04-2014 Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent X 20.04.2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Henvendelse vedrørende tilskud til Y kommune i forbindelse med renovering af Z, Y. AALBORGHUS SLOT SLOTSPLADSEN 1 9000 AALBORG Du har rettet henvendelse til

Læs mere

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 13.3 Remonstration og tilbagekaldelse, se også Skatter 6-26.1 Arbejdsskadeforsikring, se også Erstatning

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 1. maj 2009 Fastsættelse af takster på vandområdet. Du har i brev af 19. februar 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende lovligheden af Y Kommunes dispositioner i forbindelse med fastsættelse

Læs mere

Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning

Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning nr. 1500 København 2008 Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning nr.

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk KL Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Dato: 11. august 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPEGE

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse:

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse: X 27.09.2010 Indenrigs- og Socialministeriet har videresendt din henvendelse af 2. april 2009 vedrørende lovligheden af den af den kommunale myndighed i Læsø ydede garanti til Læsø Fonden. Kortfattet gengivelse

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937.

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937. [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juni 2012 Energimærkning af ejendom beliggende [XXX], [XXX] energimærke

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juni 2012 Energimærkning af ejendom beliggende [XXX], [XXX] energimærke (Energibesparelser i bygninger) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens

Læs mere

Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag

Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag 20-7. Forvaltningsret 113.2 1146.9 115.3 11.9. Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag Partsrepræsentanterne for to stofmisbrugere klagede over et amtsligt behandlingscenters

Læs mere

Holbæk Kommune. Arbejdsmarkedscentret. Administrationsgrundlag. For. HelhedsOrienteretSagsbehandling

Holbæk Kommune. Arbejdsmarkedscentret. Administrationsgrundlag. For. HelhedsOrienteretSagsbehandling Holbæk Kommune Arbejdsmarkedscentret Administrationsgrundlag For HelhedsOrienteretSagsbehandling Godkendt i Økonomiudvalget den 02. 11. 2011 Tilrettet i henhold til ændret praksis og myndighedsdeling i

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces 2011 1-4 Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces En kommune stoppede udbetalingen af sygedagpenge til en sygemeldt kvinde fordi hun ikke

Læs mere

10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring

10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring 10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring Integrationsministeriet indførte i maj 2003 en ny praksis for sager om familiesammenføring. Ændringen betød at

Læs mere

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K Strandparken I/S strandparken@ishoj.dk T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Dato: 23. juni 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPHVJ Sags nr.:

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: 11-12- 2007 TILSYNET Ved udtalelse af 28. Juli 2006 har det tidligere Statsamtet Vestsjælland behandlet Deres klager med hensyn til forskellige

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

kommunernes anvendelse af serviceniveauer

kommunernes anvendelse af serviceniveauer Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse af serviceniveauer Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning og baggrund 1 1.1 Praksisundersøgelsens hovedresultater 4 2 Materiel vurdering

Læs mere