Opsummering og konklusion på projektet - samt kort overblik over de enkelte indsatser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opsummering og konklusion på projektet - samt kort overblik over de enkelte indsatser"

Transkript

1

2 2

3 Opsummering og konklusion på projektet samt kort overblik over de enkelte indsatser 3

4 Impressum UDGIVER Projekt HOLD FAST UDGIVELSESÅR 2013 UDGAVE 2. udgave 2013 FOTO Projektets egne medarbejdere DESIGN OG TRYK Stormes Grafisk OPLAG stk. FÅ YDERLIGERE INFORMATION OM PROJEKT HOLD FAST OG DE ENKELTE INDSATSOMRÅDER PÅ HJEMMESIDEN 4

5 Forord Tak og farvel fra styregruppen HOLD FAST er det største socialfondsprojekt nogensinde. Mere end unge fra Region Syddanmark og Region Midtjylland har siden sommeren 2009 deltaget i projektaktiviteter, der har haft til formål at lette overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse samt styrke fastholdelsesindsatsen og gennemførelsesprocenten. Ca medarbejdere fra 160 projektpartnere har været direkte involveret i projekt HOLD FAST. I denne lille publikation finder du opsummering og konklusion på evalueringen af HOLD FAST samt et kort overblik over alle initiativer og deres fordeling på de 6 forskellige indsatsområder, der har udgjort projekt HOLD FAST. Under projekt HOLD FASTs projektperiode, er der sket en markant positiv udvikling i de såkaldte profiltal, der måler regionernes forventede uddannelsesfrekvenser i forhold til den nationale målsætning om uddannelse til alle unge, også kaldet 95%målsætningen. Fx er det lykkedes Region Syddanmark at hæve sig med 4,1% på to år, så regionen i 2011 ligger på 92,4 %, hvilket er 0,3 % over landsgennemsnittet, mod 0,1 % under landsgennemsnittet i Vi tror på, at Hold Fast har bidraget væsentligt til den positive udvikling. Når vi gør status på erfaringerne fra projekt HOLD FAST, viser det sig, at den personlige kontakt og mødet med de unge har stor betydning. Det handler kort sagt om, at ville de unge, at tage dem alvorligt og finde individuelle løsninger, på deres udfordringer. Når fagpersoner på tværs af arbejdsfelter, ansvarsområder og institutionsgrænser går sammen i en fælles indsats, giver det resultater. Når den gode overdragelse og modtagelse virker, kan flere unge få socialt og fagligt fodfæste, og så vil flere unge kunne lykkes i vores uddannelsessystem. HOLD FAST er først og fremmest blevet en succes, fordi de mange partnere i projektet har vist vilje til at ville omsætte ideer i store og små konkrete indsatser. Netop opmærksomhed på de små ændringer, der kan gøre en forskel, har været et kendetegn for HOLD FAST. en viser, at stort set alle indsatser kan anbefales fuldt ud, og at talrige initiativer er blevet videreført i eget regi. Vi takker hermed alle, der har medvirket i HOLD FAST, for et godt samarbejde i det største nationale og europæiske deltagerprojekt til dato. Direktør Stig Holmelund, IBC Uddannelseschef Ulrich Skytte, CAMPUS VEJLE Formand for styregruppen / Projektholder 5

6 sfortegnelse af HOLD FAST opsummering og konklusion Indslusning... 8 Fast mentor... 9 Introforløb... 9 Opsamling IT og læringsrum Flere praktikpladser HOLD FAST i faktiske tal Deltagere fordelt på indsatsområder Aktiviteter fordelt på indsatsområder Midler og deltagere fordelt på institutionstyper Målet med de 6 indsatser i HOLD FAST Indslusning Fast mentor Introforløb Opsamling IT og læringsrum Flere praktikpladser

7 Indslusning Fyn Trekanten Sønderjylland Vest Djursland HorsensHedensted Randers Østjylland Viborg NordVestjylland Opsamling Fyn Trekanten Sønderjylland Djursland HorsensHedensted Viborg NordVestjylland Fast mentor Fyn Trekanten Sønderjylland HorsensHedensted Østjylland Viborg NordVestjylland IT og læringsrum Fyn Trekanten Sønderjylland Vest Randers Østjylland Viborg Introforløb Fyn Trekanten Sønderjylland Vest Djursland HorsensHedensted Randers Østjylland Viborg NordVestjylland Flere praktikpladser Fyn Trekanten HorsensHedensted Randers Viborg NordVestjylland

8 af HOLD FAST opsummering og konklusion Af lektor Ole Dibbern Andersen, Professionshøjskolen Metropol HOLD FASTprojektet har igennem en fireårig periode eksperimenteret med en lang række indsatser, der alle har haft til formål at forbedre overgangen til ungdomsuddannelse og sørge for at flere unge, der påbegynder ungdomsuddannelse, kan fastholdes i denne. I mere end 400 aktiviteter omfattende ca unge har folkeskoler, UUCentre, erhvervsskoler, gymnasier, VUCcentre og produktionsskoler arbejdet med dels at finde nye veje til at forbedre overgangen mellem grundskolen og ungdomsuddannelserne, dels med at styrke indsatsen for fastholdelse i ungdomsuddannelse. Aktiviteterne har været fordelt på seks indsatsområder: Indslusning Fast mentor Introforløb Opsamling IT og læringsrum Flere praktikpladser Via de mange projekters selvevalueringer samt ekstern evaluering af en række udvalgte projekter foreligger der nu en endelig evaluering af det samlede projekt, hvor fokus har været på at vurdere hvordan de afprøvede indsatser kan give inspiration til det fortsatte arbejde med fastholdelsesarbejdet. I det følgende gengives i kort form resultatet af denne evaluering. Den samlede evalueringsrapport kan findes på Indslusning Projekterne i dette indsatsområde har vist, at der er et stort fastholdelsespotentiale i at eksperimentere med og udvikle en praksis, der styrker indslusningen af elever på ungdomsuddannelserne. Indslusningsaktiviteter kan have mange former. Det kan handle om at elever gøres parat til ungdomsuddannelse via besøg og aktiviteter inden skolestart på den uddannelsesinstitution, de er tilmeldt. Det kan handle om, at UU aflægger eleverne besøg i afgangsklasserne eller at UU er til stede og kan støtte eleverne i den første tid på ungdomsuddannelsen. I andre projekter er der eksperimenteret med ÅbentHusarrangementer på ungdomsuddannelserne, ligesom projekter har afprøvet nye former for kontakt (fx SMSbaseret) mellem hjem og skole i opstartsfasen på ungdomsuddannelsen. Den samlede erfaring fra de mange eksperimenter viser, at arbejdet med at styrke indslusningen fra grundskole til ungdomsuddannelse kan give et meget vigtigt bidrag i forhold til at styrke fastholdelsen. Eleverne og deres forældre får via et styrket indslusningsarbejde et bedre overblik og en større sikkerhed i den ofte kritiske fase, det er at påbegynde en ungdomsuddannelse. Projekternes evalueringer har således givet følgende anbefalinger: Brug eleverne som eksperter på skolen det fungerer Inddrag forældrene i vejledningen Hold indslusningsarrangementer på tværs, hvor UU og ungdomsuddannelsesinstitutioner sammen præsenterer uddannelser Indslusnings og opfølgningssamtaler samt ekstra brobygningsforløb kan kvalificere unges valg af uddannelse og fastholde dem i samme Innovative og kreative projektdage på ungdomsuddannelserne kan motivere skoletrætte elever til at starte på en ungdomsuddannelse Arranger førskoledage med kommende elever på ungdomsuddannelserne dette skaber større tryghed og mindre frafald blandt unge med særlige behov Startmøder på ungdomsuddannelserne kombineret med opfølgningssamtaler kan give elever og forældre det overblik og den indsigt i forventningerne til eleven, der skaber den fornødne tryghed. 8

9 Fast mentor En lang række store og tværgående projekter i HOLD FAST har eksperimenteret med at udvikle mentorstøtte til elever med særlige behov for dette. Mentorstøtte har været afprøvet i mange forskellige former, men den fælles erfaring i HOLD FAST har været, at mentorer kan betyde en afgørende forskel for elever, der i overgangen til ungdomsuddannelse eller undervejs i denne har behov for voksenstøtte. Projektets evalueringer har givet følgende anbefalinger: Strukturer og klare samarbejdsaftaler er vigtige forudsætninger for succes med mentorarbejde At man stiller tydelige krav til eleverne og at mentor hjælper eleverne med at opfylde disse krav Det rette match mellem mentor og mentee er afgørende for succes Kurser for og stadig opkvalificering af mentorer er en helt nødvendig forudsætning for mentorarbejdet En tidlig indsats er vigtig i mentorindsatser Coaching af elever er en særdeles brugbar metode i mentorindsatser Fælles mentorordninger på tværs af flere samarbejdende skoler har en god effekt Introforløb En meget lang række af projekter i HOLD FAST har eksperimenteret med at udvikle nye former for introduktionsaktiviteter med sigte på at forbedre fastholdelsen i ungdomsuddannelse. At introducere unge bedre til deres ungdomsuddannelse har i HOLD FAST vist sig at være en vigtig løftestang for at styrke fastholdelsen af unge i uddannelse, fordi den gode introduktion skaber det personlige og sociale fundament, der kan medvirke til at frafald undgås. Introforløb kan fx handle om fælles morgenmad, hvor lærere og elever vender den kommende skoledags udfordringer, særlige lektietræningsforløb, kontaktlærerordninger, etablering af studiegrupper. Samlet set har evalueringen af dette indsatsområde vist, at gode introaktiviteter klart styrker elevens muligheder for at få fodfæste i uddannelsen. erne fra disse mange projekter giver følgende anbefalinger: Brug screening af elever Etabler små hold i introduktionsfaserne Aktiviteter, der giver eleverne ejerskab til skolen, giver mere engagerede elever i undervisningen Mød eleverne i uformelle situationer, det giver tryghed i undervisningen Fælles daglig morgenmad for udsatte og frafaldstruede elever medvirker til at øge elevernes motivation og reducere frafaldet Træn elever i få struktur på lektielæsning og forberedelse Etabler studiegrupper, hvor elever kan sparre med hinanden og coaches af lærere Sociale medier (fx Facebook) kan være et godt middel til at binde klasser sammen Giv skrivesvage elever mulighed for ekstra skrivetræning Arranger fællesaktiviteter, så elever rystes sammen: hytteture, idrætsdage, teambuilding, konkurrencer 9

10 Opsamling Elever, der står i begreb med at opgive en uddannelse eller allerede er droppet ud, skal have tilbud om at kunne påbegynde et nyt uddannelsesforløb eller tilbud om aktiviteter, der kan støtte eleven i at fastholde sit uddannelsesforløb. I HOLD FAST har en række projekter vist, hvordan dette kan lade sig gøre. Aktiviteterne har eksempelvis drejet sig om at udvikle procedurer for tidlig indgriben og forebyggelse af frafald, systematiske opfølgningssamtaler og statustilkendegivelser overfor elever og forældre eller tilbud om alternativ træningsbane eller pusterum med uddannelsesplanen sat midlertidigt på pause. Anbefalingerne fra evalueringen af disse indsatser er: Sørg for, at eleverne får et solidt fodfæste fra starten af uddannelsen, så bliver opsamling overflødig! Giv tilbud om pause, så elever, der er droppet ud af anden uddannelse, kan få et skræddersyet tilbud om at vende tilbage til uddannelse Brug lærere, der kan og vil rumme målgruppen af sårbare unge voksne (har socialpædagogisk erfaring) og inddrag administrative vejledningspersoner, der er synlige og let tilgængelige Sørg for et tæt samarbejde mellem alle aktører: lærere, vejledere, UU og socialrådgivere. IT og læringsrum En række projekter i HOLD FAST har eksperimeneret med at udvikle nye måder at inddrage IT i undervisningen. Erfaringen har været, at det kræver grundig planlægning og solid pædagogisk omtanke at få dette til at fungere, så det skaber motivation og dermed giver bedre fodfæste i uddannelsen, men også at der er store potentialer i dette. Projekter, hvor elever har fået adgang til elektroniske undervisningsmaterialer, og projekter, hvor elever selv har været producenter af små elektronisk formidlede opgaver har vist, at eleverne oplever disse medier og muligheder som engagerende og vigtige for deres oplevelse af uddannelsens samlede kvalitet. Anbefalingerne fra evalueringerne lyder: Sørg for at have et klart pædagogisk mål med anvendelse af IT Anvend kun IT, hvor det giver mening Pas på faldgruber: der kan være meget spildtid forbundet med ITanvendelse, fordi eleverne mangler disciplin og ofte blot surfer rundt Opbyg en egentlig ITkultur på skolen Vær opmærksom på, at ITanvendelse kræver meget forberedelse. Flere praktikpladser En række projekter i HOLD FAST har sat fokus på at nytænke indsatsen for at skaffe praktikpladser til elever i erhvervsuddannelserne. Der er eksempelvis arbejdet med at afprøve en mere direkte opsøgende rolle i forhold til virksomhederne hos lærere på produktionsskolen, ligesom UU i et projekt har brugt samarbejdet med den lokale superligaklub til at skabe kontakt til erhvervslivet. Erfaringen er, at det betaler sig at gå nye veje i dette arbejde, og resultaterne har været gode, selvom antallet af projekter har været begrænset. Anbefalingerne på dette område lyder: Brug rollespil til træning af elevernes kompetencer i praktikpladssøgning Lad eleverne arbejde med skriftlige ansøgninger til praktikstedet Brug profilerede samarbejdspartnere som fx sportsklubber til at fremskaffe praktikpladser Branchekendte faglærere kan hjælpe eleverne med at finde praktikpladser, når de besøger virksomhederne sammen 10

11 HOLD FAST i faktiske tal Deltagere fordelt på indsatsområder Indsatsområde Indslusning Fast mentor Introforløb Opsamling 915 IT & læring 724 Flere praktikpladser 444 Deltagere i alt Aktiviteter fordelt på indsatsområder Indsatsområde Antal aktiviteter Indslusning 84 Fast mentor 22 Introforløb 163 Opsamling 21 IT & læring 15 Flere praktikpladser 15 Aktiviteter i alt

12 Midler og deltagere fordelt på institutionstyper Procent af samlet mængde 50 44,3% 42,7% Tildelt af aktivitetsrammen ,8% 2,0% 1,3% 12,4% 20 23,8% 27,5% 10 2,5% 6,7% 3,3% 4,7% 8,0% 7,0% A E F G P S V Institutioner Institution Deltagere pr. 5/913 Tildelt af aktivitetsrammen A Andre ,00 E Erhvervsskole ,26 F Folkeskole/UUér ,86 G Gymnasier ,05 P Produktionsskoler ,00 S Sosu er ,00 V VUC ere ,00 SUM ,17 12

13 Målet med de 6 indsatser i HOLD FAST Indslusning Indslusningen skal medvirke til at ruste de unge, så de er klar til at møde op på deres ungdomsuddannelse samt sikre, at de rent faktisk møder op, når uddannelsen starter. HOLD FAST midlerne har været anvendt til nye og supplerende aktiviteter fra marts måned, hvor den unge har søgt optagelse, og frem til de starter på deres nye skole i august. Fast mentor Mentorerne skal sikre en sammenhængende indsats for de unge, der er i målgruppen. De unge kan udvælges af lærerne i grundskolen og UUvejlederne eller af undervisere/kontaktlærere på ungdomsuddannelsen, der oplever, at de unge har brug for støtte. HOLD FAST har givet midler til betaling af mentorer, der i en periode har haft til opgave at støtte de unge, der har haft brug for en voksenven. Desuden er der givet penge til koordinering af mentorindsatsen på lokalt plan på tværs af UU, grundskole og ungdomsuddannelse. HOLD FAST har også udviklet og betalt mentoruddannelse for de mentorer, der har været tilknyttet HOLD FAST. Mentorerne er fx fundet blandt UU vejlederne, lærere i grundskolen og på ungdomsuddannelsen samt blandt studerende og andre med overskud til at træde ind i mentorrollen og være voksenven i en periode, til den unge har fundet fodfæste og retning. Introforløb Introforløbene skal medvirke til at give eleverne en god start på deres uddannelse, så de får den hjælp og støtte, de har brug for fra starten. Introforløbene er ungdomsuddannelsernes redskab til at være gode værter, der modtager de nye elever og sikrer sig, at de får et godt socialt og fagligt fodfæste. Opsamling Opsamlingsaktiviteterne skal være med til at forebygge, at den unge dropper ud, men i stedet enten fastholdes i den valgte uddannelse eller støttes i at foretage et omvalg/tilvalg. HOLD FAST har betalt lønnen i forbindelse med aktiviteter, der har kunnet styrke nærheden til de unge, der havde brug for faglig eller social støtte undervejs i uddannelsen. IT og læringsrum Mere inddragelse af IT skal medvirke til at styrke de unges motivation ved bl.a. at give dem større sammenhæng og variation i undervisningen samt oplevelsen af at kunne anvende smartphones og ipads/tablets til at formidle på andre måder end den rent skriftlige. Flere praktikpladser Aktiviteterne består af håndholdt individuel støtte til de enkelte unge i forbindelse med at udsøge, opsøge og komme i betragtning til en praktikplads inden for erhvervsuddannelserne. 13

14 14

15 Fyn Indslusning Bedre indslusning i ungdomsuddannelse UU Center Sydfyn, Produktionsskolen Sydfyns Erhvervsforskole, Svendborg Erhvervsskole, FaaborgMidtfyns produktionsskole, Svendborg Gymnasium, Social og sundhedsskolen Fyn, HF og VUC Fyn Kvalificering af uddannelsesplanen og afprøvning af modeller for bedre indslusning. 92 Lone Bojsen, UU Sydfyn 15

16 Trekanten Parløb UU og Syddansk Erhvervsskole UU Vejle i samarbejde med SDE Vejle En UU vejleder er tilstede på SDE på fuldt tid hele august. Opgaven er at følge op på udeblevne elever og sikre en hurtig overlevering til den UU vejleder, som har kontakten til den pågældende. 22 Kjeld Petersen, UU Vejle Bliv klar på fremtiden, hvad kan jeg vælge Vejle Produktions og udviklingscenter Erhvervsrettet vejledning af produktionsskole og EGU elever 12 dage om ugen som introduktion til erhvervsuddannelserne. 17 Sanne Johansen, VPU Center UU Vejle Unge PAS vurderer UU Vejle i samarbejde med SDE Vurdering af 20 unge gennem brug af PAS testen. Feedback til eleven og mundtlig overlevering til studievejledere og kontaktlærere. 17 Trine Rosenbæk, UU Vejle 16

17 Sønderjylland Indslusning UU Vejleder på ungdomsuddannelserne ved skolestart UU Haderslev, Sønderborg, Aabenraa og Tønder UU vejlederne tilbringer nogle timer om ugen på ungdomsuddannelserne de første to uger efter skolestart og følger op på ikke fremmødte. UUérne i Sønderjylland UU vejleder overleverer fra produktionsskole til EUD UU Aabenraa i samarbejde med EFA Syd og IBC Aabenraa Håndholdt indslusning af unge fra produktionsskolen til erhvervsuddannelse. UU Vejlederen har en central rolle i udslusningssamtale, indslusningssamtale og opfølgning. Anbefales ikke Nej SvendOtto Jensen, UU Aabenraa UU Vejleder overleverer fra grundskole til STX UU Aabenraa i samarbejde med Aabenraa Statsskole Overdragelsesmøde mellem UU Vejleder og studievejleder/klasselærer Anbefales ikke 32 Nej SvendOtto Jensen, UU Aabenraa 17

18 Sønderjylland Indslusningsarrangement UU Sønderborg Aftenarrangement for ikkeuddannelsesparate unge, deres forældre, lærere fra EUC Syd, vejledere og psykolog. Drøftelse af tilbuddet til de ikke uddannelsesparate unge. Kan anbefales med justeringer. 23 Lennart Griberg, UU Sønderborg Indslusningsarrangement UU Sønderborg Rystesammen arrangement for ikkeuddannelsesparate unge, deres forældre, lærere fra EUC Syd, vejledere og psykolog. Drøftelse af tilbuddet til de ikke uddannelsesparate unge. Individuelle samtaler med de unge og deres forældre, hvor den unges forløb drøftes. 19 Lennart Griberg, UU Sønderborg Koordineret fastholdelsesindsats på tværs af produktionsskole og EUD Sønderborg Produktionshøjskole og EUC Syd Overdragelsesindsats gennem inddragelse af en indslusningsmedarbejder, der primært har fungeret som coach for elever, der blev henvist gennem studievejledningen. Desuden har hun deltaget i gruppeaktiviteter, når der har været behov for at arbejde med klassens eller enkelte elevers trivsel. Medarbejderen har informeret undervisere og vejledere om de mange støttemuligheder, der eksisterer for den enkelte unge. Kan anbefales med justeringer. 31 Karin Jespersen, EUC Syd 18

19 Sønderjylland Indslusning Produktionsskoleelever i overgange mellem uddannelser EFA Syd Produktionsskole Månedlige individuelle samtaler med alle elever. Samtalerne har fokus på elevens mål, og de skal sikre, at der sker en hurtig indsats, hvis der er brug for det. Udslusningsmentor i overgangen til erhvervsskolen samt fastholdelsesworkshops for alle skolens elever i september. 189 Vivi Andersen, EFA Syd 19

20 Vest Elevinformation om ungdomsuddannelserne Grindsted Gymnasium, Grindsted erhvervsskole, Syddansk erhvervsskole, Landbrugsskolen, Social og sundhedsskolen Esbjerg, UU Billund Områdets ungdomsuddannelser besøger folkeskolens afgangsklasser i november og giver to timers introduktion til deres uddannelser. 221 Boye Skov Lauritsen, UU Billund Fokus på frafald inden start på ungdomsuddannelse Grindsted Gymnasium, Grindsted erhvervsskole, Syddansk erhvervsskole, Landbrugsskolen, Social og sundhedsskolen Esbjerg, UU Billund To individuelle overdragelsessamtaler mellem elev, forældre, klasselærerer, UU vejleder samt to repræsentanter fra ungdomsuddannelsen. Første samtale i maj, næste samtale i oktober. Klasselærerkurser for lærere i overbygningen om bl.a. profiler på ungdomsuddannelserne. 50 Boye Skov Lauritsen, UU Billund Vejledning af kursister, der overvejer at starte på HF VUC Vest Fem timers samtale pr. kursist skal støtte kursisten i at foretage et valg i forhold til at starte på HF. 100 Bent Laursen, VUC Vest 20

21 Vest Indslusning Socialfaglig støtte på EUC Vest Jobcenter Esbjerg i samarbejde med EUC Vest, Social og sundhedsskolen Esbjerg og Esbjerg kommune Social førstehjælp og støtte til elever på EUC Vest og Social og sundhedsskolen. Hjælpen tilbydes gennem tilstedeværelse af socialrådgiver, som de unge kan opsøge. Ole Kuskov Gregersen, Esbjerg Kommune Indslusning i ungdomsuddannelserne i Billund og Varde 10. klassesskolen i Grindsted og Billund, Varde handelsskole, St. cobi Skole i Varde, UU Billund, UU Varde Kursus til lærere og vejledere på klasse om andre ungdomsuddannelser end gymnasiet. Overdragelsessamtaler i maj og opfølgende samtaler i oktober med udvalgte elever. I samtalerne deltager eleven, om muligt forældrene, UU vejleder, klasselærer samt repræsentanter for ungdomsuddannelserne. Anbefales med justeringer 13 Karen Guldborg Larsen, Varde Handelsskole Kombinationsforløb som forberedelse til uddannelsesvalg Grindsted Produktionsskole i samarbejde med SDE Grindsted, Grindsted Erthvervsgymnasium, Grindsted Landbrugsskole samt Social og sundhedsskolen. Produktionsskolen afprøver kombinationsforløb i samarbejde med ungdomsuddannelserne. Første runde tilrettelægges på værksteder efter skolernes valg, anden runde tager udgangspunkt i elevernes individuelle ønsker. 20 Helle Lykkeberg Korgaard 21

22 Djursland Velkommen besøg før sommerferien Grenaa Gymnasium Nye 1. g ere og 1. HF ere inviteres på besøg i to timer en eftermiddag før sommerferien. De møder studievejledere, kommende lærere, klassekammerater og elevtutorer. 137 Ole Fjord, Grenaa Gymnasium Den gode aflevering UU Djursland, Østre skole og Grenaa Gymnasium. UU og grundskolen udpeger elever, der har brug for mere støtte for at blive fastholdt i ungdomsuddannelse. Eleverne inviteres til samtale med UU vejleder, klasselærer fra grundskolen, gymnasiets gennemførselsvejleder samt evt. andre støttepersoner. 1 Ole Fjord, Grenaa Gymnasium Fælles introdage for elever og forældre Viden Djurs Nye elever inviteres til introdag en lørdag i maj sammen med deres forældre. Her præsenteres skolen, fagene, lærerne, skoles sociale miljø samt støtteordninger i form af mentorer, SPS m.m. 78 Tove Ingerslev, Viden Djurs 22

23 Djursland Indslusning Holdet UU Djursland og Allingåbroskolen De første tre måneder af ungdomsuddannelsen sms er de unge til hinanden i en smskæde. Desuden mødes de hver 14. dag med vejlederen. 7 Per Søjmark, UU Djursland Netværk mellem vejledere om bedre indslusning UU Djursland, Viden Djurs, Grenaa Gymnasium, Rønde Gymnasium, Social og sundhedsskolen Randers, Kalø Landbrugsskole. Vejlederne udvikler gode modeller for tværinstitutionelt samarbejde om at fastholde de unge i overgangen. 33 Per Søjmark, UU Djursland Hack din fremtid Viden Djurs To dages event, hvor skoletrætte unge fra 9. klasse skal finde løsninger på nutidens udfordringer. Til rådighed har de elever fra ungdomsuddannelserne og tre hackere fra IT miljøet i København. 40 Tove Ingerslev, Viden Djurs 23

24 Djursland / HorsensHedensted Innovationsevent Viden Djurs En uges event, hvor skoletrætte unge fra 9. klasse bliver udfordret på deres kreative og innovative evner. Målet er at finde den indre motivation til ungdomsuddannelse. Undervejs bliver de vejledt af lidt ældre unge fra ungdomsuddannelserne. 65 Tove Ingerslev, Viden Djurs Job med uddannelsesperspektiv UU HorsensHedensted Skoletrætte unge fra grundskolen ansættes som trainee i virksomheder indenfor forskellige brancher, så de på den måde kan afklares, inden de de vælger uddannelsesretning. 3 Sune Agger, UU HorsensHedensted Opfølgning på Store velkomstdag på EUD Learnmark Holdene sammensættes med baggrund i screening og individuelle samtaler. Der suppleres med dobbeltlærerdækning og differentieret undervisning efter behov. Anbefales med justeringer 160 Lone Ørsted, Learnmark 24

25 Randers Indslusning Tilstedeværelse og fastholdelse i 10. og i overgangen videre UU Randers og Nørrevangsskolen Individuelle samtaler med elever med stort fravær. 12 Ann Taul Andersen, UU Randers Den gode aflevering Randers produktionsskole i samarbejde med øvrige ungdomsuddannelser Hver elev på produktionsskolen får individuelle forløbsplaner, som bl.a. baseres på en realkompetenceafklaring. Der bliver etableret et formelt samarbejde mellem lærerne på produktionsskolen og de modtagende ungdomsuddannelser. 13 Jytte Murmann, Randers Produktionsskole På vej mod en praktikplads Randers Produktionsskole Eleverne får tilbudt individuel supervision for at styrke deres syn på egne kompetencer i forbindelse med, at de søger praktikplads. Træning af personlige samtaler i grupper og hos arbejdsgivere i Randers. 24 Jytte Murmann, Randers Produktionsskole 25

26 Randers Velkommenbesøg før uddannelsesstart Social og sundhedsskolen Randers I maj er alle kommende elever med start på uddannelse i august inviteret til Velkommenbesøg. Besøget varer en dag, og eleverne deltager i individuelle samtaler med en studievejleder og en læsevejleder. Programmet består også af en række workshops, de kan vælge imellem, herunder fælles fremstilling af frokost til alle. 76 Lars Birger Sørensen, Sosu Randers Indslusningssamtale på HG Tradium Tradium inviterer til indslusningssamtaler med kommende HG elever, som UU vurderer kan få udbytte af dette. Anne Gammelby Lybecker, Tradium Uddannelsesambassadører for FHF elever Randers HF og VUC FHF er et vejledningsforløb, der skal hjælpe eleverne til at blive afklaret. Uddannelsesambassadørerne kommer på besøg fra de forskellige ungdomsuddannelser i marts og inspirerer FHF eleverne til valg af ungdomsuddannelse. Anbefales med justeringer 13 Bent Vinther Sørensen, Randers HF og VUC 26

27 Randers Indslusning Overgang fra grundskole til erhvervsuddannelse UU Randers, Tradium, grundskolerne i Randers Elever i 9. klasse inviteres til at deltage i forskellige EUD konkurrencer. 111 Egon Dal, Tradiumn 27

28 Østjylland Tidlig indsats med støtte i overgangen UU SkanderborgOdder, Odder Gymnasium, Skanderborg Gymnasium Unge, som UU skønner får problemer i overgangen, bliver inviteret på besøg på STX før sommerferien. De møder kontaktlærere og 3. g er, som er udvalgt som mentorer. Efter ferien får de støtte af deres 3. g mentorer. 106 Dorthe Spaabæk, Odder Gymnasium Overgange fra grundskole til ungdomsuddannelse Aarhus Købmandsskole, Social og sundhedsskolen Der skabes en tidlig kontakt mellem ungdomsuddannelserne, 10. klasses center, elever og forældre. Der bliver afholdt informationsmøder ved starten af 10. klasse, og eleverne deltager en dag på erhvervsskolerne. En erhvervsskolelærer deltager ved afholdelse af OSO opgave i 10. klasse. Elever og forældre bliver inviteret til møde på erhvervsskolerne. Lena S. Walters, Aarhus Købmandsskole Individuel støtte til dansk kombineret med overgangsvejledning Gøglerskolen Eleverne får individuel vejledning, samtidig med at de får undervisning i tekstskrivning/ rap. 30 P.C. Asmussen, Gøglerskolen 28

29 Østjylland Indslusning Bedre indslusning på erhvervsuddannelsen SkanderborgHørning Produktionsskole, Egå Produktionsskole, Aarhus Produktionsskole, Odder produktionsskole, Favrskov produktionsskole samt Gøglerskolen i Aarhus i samarbejde med erhvervsskolerne i Østjylland. Vejlederne tager med produktionsskolens elever på forbesøg på erhvervsuddannelsen. Vejlederen er samtidig ansvarlig for kontakt på sms er i den første periode og for at der bliver en afsluttende samtale med elev og studievejleder/kontaktlærer på erhvervsuddannelsen efter tre uger. Kan anbefales med justeringer 195 Marianne,Skanderborg Hørning Poduktionsskole Netværk og kommunikation kvalificerer indsatsen UU Favrskov, Favrskov Gymnasium, Den jyske Håndværkerskole og Favrskov Produktionsskole UU samarbejder med de lokale ungdomsuddannelser om overlevering og modtagelse af nye elever på ungdomsuddannelserne. Der indgås formelle aftaler om flow og procedurer mhp at spotte og opfange de elever, der kunne være potentielle dropouts. Kan anbefales med justeringer 123 Claus Nyegaard, Favrskov Produktionsskole. Vejledning af elever i 10. klasse, der søger HG som plan B UU AarhusSamsø og Aarhus Købmandsskole. Elever, der er afvist af gymnasiet, og som har valgt HG som plan B, tilbydes supplerende vejledningssamtaler. Her får de grundig information om HG, og de får tilbudt løbende vejledningssamtaler med en anerkendende tilgang. 31 Vicki Bruhn, UU AarhusSamsø 29

30 Østjylland Bedre overgang fra 10. klasse for tosprogede unge Aarhus Produktionsskole, VUC Aarhus, UU AarhusSamsø. Der gives individuel vejledning og ekstra tilbud om undervisning i dansk som andetsprog, engelsk og matematik samt idræt og personligt lederskab. 15 Inge Lise Hamilton, Aarhus Produktionsskole Indsats i forhold til diagnoser og misbrug Den Jyske håndværkerskole og Favrskov Produktionsskole Temadag om misbrug og om at udnytte sit potentiale og træffe de rigtige valg. Undervisningsmoduler om diagnose, hash samt individuel rådgivning og vejledning. 61 Claus Nyegaard, Favrskov Produktionsskole. Almen undervisning integreret i faglig undervisningen Den Jyske håndværkerskole og Favrskov Produktionsskole Almen undervisning integreret i værkstedsundervisningen på Favrskov produktionsskole. 51 Charlotte A. Have, Favrskov produktionsskole 30

Indholdsfortegnelse den fælles indslusningsindsats

Indholdsfortegnelse den fælles indslusningsindsats sfortegnelse den fælles indslusningsindsats Parløb mellem UU og Syddansk Erhvervsskole... 3 Grundig overdragelse til en STX klasse... 4 for ikke-uddannelsesparate unge... 5 Overlevering fra produktionsskole

Læs mere

Antal med under 7. Antal med over 7

Antal med under 7. Antal med over 7 Undervisningsministeriet 13. februar 2014 Oversigt over, hvor mange af de nuværende gymnasieelever, der ikke ville være blevet optaget, hvis der havde været adgangskrav på karakteren 7 - Fordelt på de

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2014 og 2015. Bilaget indeholder 26 tabeller. Tabel

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

Tabel 1 Gymnasiale søgetal 2014

Tabel 1 Gymnasiale søgetal 2014 Søgetallene til gymnasieuddannelserne 2014 De samlede søgetal for 2014 viser, at der samlet er 55.478 unge, der har søgt en gymnasieuddannelse. Det er et fald på 1.336 elever, svarende til 2,4 pct. Da

Læs mere

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater WS 7 på konferencen Jagten på 95 pct. hvad virker? 22. november 2010 v/ Jan Bauditz, Chefkonsulent, KL, Kontoret for Arbejdsmarked og Uddannelse Dagsorden

Læs mere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere Godkendt institution Afholdende institution Samlet 2010 (ÅE) FKB 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København

Læs mere

Indførelse af brugerbetaling for WAYF tjenesten

Indførelse af brugerbetaling for WAYF tjenesten Institution Att. XX Adresse Postnr. By 24/6-2014 Til ledelsen Indførelse af brugerbetaling for WAYF tjenesten Jeres institution er tilsluttet tjenesten WAYF, der giver brugerne på de tilsluttede institutioner

Læs mere

Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd.

Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd. Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd. Af Malene Rode Larsen Tabel 1 Totalliste over eksamensresultater 2010, STX* Institution Eks.res., gns. (7 tr.) 2 dec. Aurehøj

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

UU Skive Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU Skive Ungdommens Uddannelsesvejledning Erhvervsuddannelser og unge i Skive Kommune Fra august 2015 træder den nye EUD-reform i kraft. Derfor kan det være interessant at kigge på en status inden start. UU Skive har tal på alle unge under 25

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Gymnasiernes regnskaber 2010

Gymnasiernes regnskaber 2010 Gymnasiernes regnskaber 2010 Indhold Indledning... 2 Økonomien for udbydere af gymnasiale uddannelser... 2 1. VUC... 2 2. Erhvervsskolerne... 4 3. De almene gymnasier... 6 Bilag 1: Resultater for almene

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Evaluering af HOLD FAST. Af lektor Ole Dibbern Andersen, Professionshøjskolen Metropol

Evaluering af HOLD FAST. Af lektor Ole Dibbern Andersen, Professionshøjskolen Metropol Evaluering af HOLD FAST Af lektor Ole Dibbern Andersen, Professionshøjskolen Metropol Evaluering af HOLD FAST Af lektor Ole Dibbern Andersen, Professionshøjskolen Metropol 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg

Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg SKOLE I ALT: Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg Gymnasium og HF 131 Stenhus Gymnasium og HF

Læs mere

Thisted Nykøbing Aabybro Brønderslev Hjørring Frederikshavn. Aalborg Aars Hobro

Thisted Nykøbing Aabybro Brønderslev Hjørring Frederikshavn. Aalborg Aars Hobro Udbudsområde (kommuner) Deltagere i Institutionssamarbejde Udbudssteder Erhvervstemaer Årligt optag Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Thisted, Morsø, Læsø EUC Nordvest, SOSU STV, SOSU Nord

Læs mere

Silkeborg Kommune - UTA 2 projekt deltager. (Garantiskolen etableres officielt januar 2009 ved en underskriftsceremoni)

Silkeborg Kommune - UTA 2 projekt deltager. (Garantiskolen etableres officielt januar 2009 ved en underskriftsceremoni) Historien Regionalt FOU-projekt omkring samarbejde med produktionsskoler ( SOSU, HS,TS,SPH - Harzen-gruppen 2008) Lokalt FOU-projekt omkring grundforløbspakke- ProErhverv (SOSU, HS, TS, SPH, UU, VUC) Silkeborg

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf Alle elever har dansk på A-niveau i de gymnasiale uddannelser. Det er et af de fag, der siden 2005 har gennemgået nogle af de største forandringer.

Læs mere

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Orientering om fordeling af midler til strategisk kompetenceløft og tilskud til praktikpladsopsøgende indsats Strategisk kompetenceløft Regeringen

Læs mere

Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Skive

Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Skive URIS Uddannelsesrådet i Skive Kommune Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Skive Aftaler og organisation Skive-modellen Modellen er et udtryk for, at vi alle tager et fælles ansvar for, at

Læs mere

Projekt Intensive Vejledningsforløb

Projekt Intensive Vejledningsforløb Projekt Intensive Vejledningsforløb Gennemført for Fastholdelseskaravanen af Schultz og CPH WEST 2010-2012 Afsluttende projektrapport Indhold 1 Baggrund... 3 2 Vidensopsamling... 5 3 Koncept: Inspirationshæfte/Manual...

Læs mere

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Indhold 1. Optagelse på handelsgymnasiet 2. Introduktionsforløb på handelsgymnasiet 3. Kontaktlærerfunktion 4. Fastholdelsesvejledning a. Generelt

Læs mere

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning)

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) 2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) Dette notat beskriver visionen for UU sjælland syd (UUSS, som består af Næstved, Faxe samt Vordingborg) 2020. Notatet inddrager de officielle lovkrav,

Læs mere

Ca.8.10-13.50 Ca.8.10-13.50 8.00-15.10 8.00-15.10 Ca.8.10-13.50

Ca.8.10-13.50 Ca.8.10-13.50 8.00-15.10 8.00-15.10 Ca.8.10-13.50 EUD10 & 1 Mål Målet er, eleverne får fagligt, praktisk og teoretisk kendskab til erhvervsskolens fire hovedområder. Målet er, at eleverne bliver så afklarede som overhovedet muligt, så de kan træffe valget

Læs mere

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015 FVU-plan, HF & 2015 1. Evaluering af indsatsen 2014. HF & har i 2014 fortsat sit arbejde i samarbejde med driftoverenskomsthaverne med at udvikle, tilrettelægge og gennemføre særligt tilrettelagte uddannelses-

Læs mere

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Tabellen viser, hvilke fusioner ungdomsuddannelsesinstitutionerne har foretaget fra 1999-2013. Tabellen er ordnet alfabetisk efter den bestående

Læs mere

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister (holdkursister)

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister (holdkursister) FVU-plan På baggrund af Region Syddanmarks oplæg til indhold og form til FVU-planerne, og den efterfølgende drøftelse heraf med voksenuddannelsescentrene og deres uddannelsesudvalg den 27. november 2007,

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

SLUSEN ET INTENSIVT VEJLEDNINGSFORLØB Råskitse til program for uge 1

SLUSEN ET INTENSIVT VEJLEDNINGSFORLØB Råskitse til program for uge 1 SLUSEN ET INTENSIVT VEJLEDNINGSFORLØB Råskitse til program for uge 1 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Med bus til Odense Fredag Velkomst v. Opstart Vejledningsforløb Vejledningsforløb Vejledningsforløb projektleder

Læs mere

Samlet beskrivelse af fastholdelsestiltag for Social- og Sundhedsskolen Fredercia-Vejle-Horsens

Samlet beskrivelse af fastholdelsestiltag for Social- og Sundhedsskolen Fredercia-Vejle-Horsens Samlet beskrivelse af fastholdelsestiltag for Social- og Sundhedsskolen Fredercia-Vejle-Horsens Kontaktlærer Du får som elev på Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens en kontaktlærer, som vil

Læs mere

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 1. EVA anbefaler at projektets sigte og overordnede mål tydeliggøres for alle der er tilknyttet projektet, og at der på den baggrund formuleres klare og konkrete

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Skolerne har tilpasset økonomien før tid

Skolerne har tilpasset økonomien før tid http://www.gl.org/uddannelse/institutioner/skoleregnskaber/sider/skoleregnskaber2011.aspx Skolerne har tilpasset økonomien før tid Ved finanslovsforhandlingerne i henholdsvis 2010 og 2011 er det besluttet,

Læs mere

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark Erhvervsskoler: AMU Syd Vognmand Jørgen Egeskov Jensen Vamdrup Special Transport Vamdrup E-mail: je@vst.dk Business College Syd Jan

Læs mere

Nulpunktsanalyse 2012

Nulpunktsanalyse 2012 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg www.rm.dk Nulpunktsanalyse 2012 Region Midtjylland Nulpunktsanalyse 2012 Ungdomsuddannelserne i Region Midtjylland Regional Udvikling 2012 Et fælles udgangspunkt

Læs mere

Samlet beskrivelse af fastholdelsestiltag for Social- og Sundhedsskolen Fredercia-Vejle-Horsens

Samlet beskrivelse af fastholdelsestiltag for Social- og Sundhedsskolen Fredercia-Vejle-Horsens Samlet beskrivelse af fastholdelsestiltag for Social- og Sundhedsskolen Fredercia-Vejle-Horsens Uddannelsesvejledere Social- og Sundhedsskolen har 4 uddannelsesvejledere 2 i Fredericia og 2 i Horsens.

Læs mere

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Indsatsområder 2012 Midtvejsevaluering juni 2012 Slutevaluering Mentorordning 100% af elever med mentorordning fra Hold Fastprojektet 2010-11 er stadig

Læs mere

KONFERENCE 2010. UU-centrenes udvikling og erfaringsudveksling. Den 2. november 2010, kl. 09:00-15:30 Vildbjerg Sports- og Kulturcenter

KONFERENCE 2010. UU-centrenes udvikling og erfaringsudveksling. Den 2. november 2010, kl. 09:00-15:30 Vildbjerg Sports- og Kulturcenter UU-centrenes udvikling og erfaringsudveksling Den 2. november 2010, kl. 09:00-15:30 Vildbjerg Sports- og Kulturcenter Tema 2010 - Ungepakken Ungepakken dens muligheder og UU ernes gode ideer. Konferencen

Læs mere

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Til elever og forældre Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Aarhus-Samsø Januar 2011 Vurdering af uddannelsesparathed Når du forlader

Læs mere

Oversigt over ansøgninger, der er bevilget tilskud

Oversigt over ansøgninger, der er bevilget tilskud Oversigt over ansøgninger, der er bevilget tilskud 1. Uddannelsescenter Herning i samarbejde med Herning HF og VUC Projekt: Forsøg med FVU-undervisning til unge under 18 år, som en integreret del af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

Tabel 2-2011 og 2012 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2-2011 og 2012 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 2236 Administration og assistance i tandklinikken HANSENBERG 0,14 Haderslev Handelsskole 0,32 0,46 HANSENBERG 1,08 Herningsholm Erhvervsskole 0,31 Tech College Aalborg

Læs mere

Kaffe Fair er et skævt læringstilbud til skæve mennesker

Kaffe Fair er et skævt læringstilbud til skæve mennesker Kaffe Fair er et skævt læringstilbud til skæve mennesker I dag: Kaffe Fair er et særligt læringsrum, som samtidig er en café, der drives af Daghøjskolen FOKUS og ligger i hovedbiblioteket i det centrale

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Projekt Restart. Projektperiode: 16. maj 2011-1. juli 2012 Målgruppe:

Læs mere

Den femte vej EUD-vejen til videregående uddannelse

Den femte vej EUD-vejen til videregående uddannelse ... Den femte vej EUD-vejen til videregående uddannelse Konference med fokus på mulighederne for videregående uddannelse efter en erhvervsuddannelse at synliggøre vejene fra EUD til videreuddannelse Tid:

Læs mere

skole- året 2015/2016 AArhus kommune, BØrN og unge & PrIVAtskolerNe I AArhus klasse

skole- året 2015/2016 AArhus kommune, BØrN og unge & PrIVAtskolerNe I AArhus klasse skoleåret 2015/2016 Aarhus kommune, BØRN OG UNGE & PRIVATSKOLERNe I aarhus klasse 10. klassehæftet for skoleåret 2015/2016 udgives af Aarhus Kommune, Børn og Unge Copyright Aarhus Kommune, Børn og Unge

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

Monitorering Projekt Frivillig 2014 samlet

Monitorering Projekt Frivillig 2014 samlet Monitorering Projekt Frivillig 2014 samlet SBM/BSN: 19.03.2015 Hermed den samlede monitorering af Projekt Frivillig for hele 2014, fra d. 1. januar 2014 til og med d. 31. december 2014. Monitoreringen

Læs mere

Konference: Skriftlighed i afsætning

Konference: Skriftlighed i afsætning Konference: Skriftlighed i afsætning Jesper Bienkowski, læringskonsulent Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Program for i dag Tid Emne Oplægsholder 10.00 Velkommen, skriftlighed

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008-1 - INDLEDNING... - 3 - Aftalens parter... - 4 - Aftalen omfatter... - 4 - A Overgangsvejledning...

Læs mere

Du kan henvende dig i Jobboxen uden forudgående aftale og få vejledning til din jobsøgning.

Du kan henvende dig i Jobboxen uden forudgående aftale og få vejledning til din jobsøgning. Åben vejledning i Jobboxen Jobboxen er et tilbud til ledige samt job- og uddannelsessøgende, hvor frivillighed, større ansvar, inspirerende tilbud og ikke mindst fokus på rigtige job er nøgleordene. Det

Læs mere

Årsrapport 2014. Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense & Omegn

Årsrapport 2014. Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense & Omegn Årsrapport 2014 Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense & Omegn UUO 01-03-2015 Indhold Forord... 3 1. Grundskolen (skoleåret 2013/2014)... 4 Antal uddannelsesplaner... 4 Antal elever i uddannelsesrettet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Uddannelsestal Middelfart Kommune

Uddannelsestal Middelfart Kommune Uddannelsestal Middelfart Kommune Uddannelse til alle II Redigeret og publiceret af Ungdommens Uddannelsesvejledning Lillebælt April 2009 Indhold Uddannelsestal Middelfart Kommune... Uddannelse til alle

Læs mere

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Uddannelsesvalg Hvad vil du være? Hvem vil du være? Hvad kan du styre efter, når du skal vælge uddannelse? God, grundig og rigelig uddannelse? Hvad du er god

Læs mere

Resultater på erhvervsskolerne

Resultater på erhvervsskolerne 20 06 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Resultater på erhvervsskolerne 4.1 Indledning og sammenfatning... side 115 4.2 Fuldførelse af grundforløb på skolerne... side 116 4.3 Erhvervsskolernes økonomi... side 127

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

Hel Intro. UU Djursland samarbejder med ungdomsuddannelserne i Grenaa om et anderledes introduktionsforløb for 8. klasse i skoleåret 2011/2012.

Hel Intro. UU Djursland samarbejder med ungdomsuddannelserne i Grenaa om et anderledes introduktionsforløb for 8. klasse i skoleåret 2011/2012. Hel Intro UU Djursland samarbejder med ungdomsuddannelserne i Grenaa om et anderledes introduktionsforløb for 8. klasse i skoleåret 2011/2012. Hvem deltager: Ungdomsuddannelserne: Grenaa Gymnasium Handelsgymnasium

Læs mere

Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC.

Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC. Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC. Nordvestsjællands HF og VUC er i den samme situation som en række andre uddannelsesinstitutioner, nemlig at tilmeldingstallene ser

Læs mere

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesaften På vej mod ungdomsuddannelse Program Velkomst Præsentation Forældrenes rolle Første fælles opgave Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav E - Vejledningen Ansøgning og optagelse

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010

Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010 Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010 Med baggrund i den ny lovgivning om Vurdering af uddannelsesparathed samt Pligt

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

Indholdsfortegnelse samlet opsamlingsindsats

Indholdsfortegnelse samlet opsamlingsindsats sfortegnelse samlet opsamlingsindsats Faktor X i øjenhøjde... 2 HELLE få hjælp til at fuldføre plan A... 3 Rolleskift vejen til at kunne, turde og ville... 4 Angsthåndtering... 5 Hjælp til selvhjælp lektieskriveværksted...

Læs mere

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ UU-Nord 48 centre: Ungdommens Uddannelsesvejledning Professionel uvildig vejledning UU Nord s Struktur ( Herlev Gladsaxe Lyngby Gentofte ) HVEM ER JEG? HVAD KAN JEG? HVOR SKAL

Læs mere

Kvalitetsplan. EUC Syd

Kvalitetsplan. EUC Syd Kvalitetsplan EUC Syd Marts 2013 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsplanens opbygning... 3 Trivsels- og tilfredshedsmålinger... 3 2 års model... 3 Elevtrivselsundersøgelse (ETU)... 4 Undervisningsmiljøvurdering

Læs mere

Overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse fokus på erhvervsuddannelser

Overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse fokus på erhvervsuddannelser NNS akademidag mandag d. 10. marts 2014 Overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse fokus på erhvervsuddannelser v/ Ole Ervolder Pædagogisk chef Tech College Aalborg Vores netværk i NNS Hernings Vej

Læs mere

effektmodel 2012 uddannelser i verdensklasse

effektmodel 2012 uddannelser i verdensklasse uddannelser i verdensklasse Syddansk Uddannelsesaftales effektmodel 2012 Aftalens parter Region Syddanmark Kommunerne i Syddanmark Ungdommens Uddannelsesvejledning Produktionsskolerne Landbrugsskolerne

Læs mere

1 af8. Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet

1 af8. Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet (AMU) Antal kursister og Tid - Kalenderår og Afholdende institution og AMU EUU - Fag Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet 2011 2012 2013 Total Anvendelse af 5-S modellen

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet

Læs mere

Hel Intro. UU Djursland samarbejder med ungdomsuddannelserne i Grenaa om et anderledes introduktionsforløb for 8. klasse i skoleåret 2012/2013.

Hel Intro. UU Djursland samarbejder med ungdomsuddannelserne i Grenaa om et anderledes introduktionsforløb for 8. klasse i skoleåret 2012/2013. Hel Intro UU Djursland samarbejder med ungdomsuddannelserne i Grenaa om et anderledes introduktionsforløb for 8. klasse i skoleåret 2012/2013. Hvem deltager: Ungdomsuddannelserne: Grenaa Gymnasium Handelsgymnasium

Læs mere

Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning Projekt 1.1.

Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning Projekt 1.1. Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning Projekt 11 August 2007 Analyse af besvarelser på spørgeskema vedr Anvendelse 95 i samarbejdet mellem folkeskoler og UU-centre Datagrundlaget og formålet

Læs mere

Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune

Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune Oplæg ved KL netværk om UU, folkeskolen og ungdomsuddannelserne Fredericia 16. juni 2015 Sonja Krüger Walter SonjaWa@htk.dk Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup

Læs mere

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve)

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) VEJLEDNING VIRKER Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) Baggrund I informationen om uddannelsesparathed er beskrevet, at lovgivningen om uddannelsesparathed indebærer: At

Læs mere

Nulpunktsanalyse Ungdomsuddannelserne i Region Midtjylland

Nulpunktsanalyse Ungdomsuddannelserne i Region Midtjylland Nulpunktsanalyse 2014 Ungdomsuddannelserne i Regional Udvikling 2014 Samarbejde på et solidt grundlag Det er nu 3. gang, vi udgiver vores Nulpunktsanalyse. Den er tænkt som et redskab til at se på den

Læs mere

Forældremøde 9.kl. 2015

Forældremøde 9.kl. 2015 Forældremøde 9.kl. 2015 Program Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathed og krav til optag Tilmelding: optagelse.dk (procedure og ansvar) Almen information og nyttige links

Læs mere

ETU 2011 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2012

ETU 2011 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2012 ETU 2011 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2012 Benchmarkingrapport for EUD Ekskl. SOSU Resultaterne er baseret på besvarelser fra i alt 34.1 elever Indhold Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen,

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

Ydelseskatalog 2014/15

Ydelseskatalog 2014/15 Grundskoleområdet UU vejledere 1) Kollektiv vejledning i 7. - 9. klasse samt i 10. klasser 2) Gruppevejledning og individuel vejledning for de ikke-uddannelsesparate 3) Forberedelse og udarbejdelse af

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium

Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium Studievejledningen giver her en kort oversigt over, hvilke områder der fokuseres på. Oversigten er møntet på alle interessenter

Læs mere

Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1

Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1 Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1 1 1. Indledning De uddannelsespolitiske målsætninger om uddannelse til flere (95- og 60-procent-målsætningerne) stiller uddannelsesinstitutionerne over

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2010 - for 1g/1hf

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2010 - for 1g/1hf Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2010 - for 1g/1hf Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 2 2. Undersøgelse af klassestørrelser... 4 Udbydere af stx (jf. bilag 1)... 4 Udbydere

Læs mere

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Oplæg v/ Charlotte Wegener og Karin Villumsen Dansk Center for Undervisningsmiljø Finland den 27. og 28. september 2007 Undervisningsmiljø: Elevernes

Læs mere

Appendiks. Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004

Appendiks. Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 Appendiks Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 Appendiks Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 2005 Indhold Appendiks 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

Forældremøde 10. klasse

Forældremøde 10. klasse Forældremøde 10. klasse Dagsorden: Fokus på valg af uddannelse inden den 1. marts 2015 Nyt på erhvervsskoleområdet og uddannelsestendenser Informationer om uddannelsesmulighederne Brobygning i uge 47 og

Læs mere

Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse

Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Aktivitet 1: Styrkelse af de unges afklaring om uddannelsesvalg Projektskitse for projekter under aktivitet 1 1. Fælles referenceramme for vejledere, lærere

Læs mere

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Baggrund I foråret 2013 nedsatte Viborg Byråd en særlig Task Force, som skulle identificere områder med mulighed for forbedring

Læs mere

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Midtjylland

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Midtjylland Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Midtjylland Erhvervsskoler: Herningsholm Erhvervsskole Erhvervsrådgiver Benny Larsen Handelsbanken Fredericia E-mail: benny.larsen@teliamail.dk

Læs mere

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Side 1 Finanslovsaftaler 2010 Flerårsaftale for de erhvervsrettede

Læs mere

14. december 2012 Sags nr.: 006.62M.391. Kvoter til skolepraktik i 2013

14. december 2012 Sags nr.: 006.62M.391. Kvoter til skolepraktik i 2013 Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, de faglige udvalg for de pågældende uddannelser og Danske Erhvervsskoler - Lederne Afdeling for

Læs mere

Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg

Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg Vejledning som kollektivt arrangement Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg Roskilde Kongres & Idrætscenter Torsdag d. 7. maj 2015 Rådgiver, Mette Frans Thorsted, meth03@frederiksberg.dk

Læs mere

Bilag 1. Kort over ungdomsuddannelsesinstitutioner og -afdelinger i Danmark

Bilag 1. Kort over ungdomsuddannelsesinstitutioner og -afdelinger i Danmark Bilagsoversigt Bilag 1. Kort over ungdomsuddannelsesinstitutioner og -afdelinger i Danmark... 2 Bilag 2. Nøgletal for ungdomsuddannelsesinstitutionerne... 3 Almene gymnasier og hf-centre... 3 Erhvervsskoler...

Læs mere