Partnerska bsafta le

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Partnerska bsafta le"

Transkript

1 Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG

2 ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,. <=- ndhold Partnerskabet 3 Aftaleparterne 3 Baggrund 3 Formå!. 4 ndsatsområder 4 Oversigt over, og behovsafdækning af, praktikpladssøgende og virksomheder 4 Målrettet opfordring til virksomhederne om at skabe praktikpladser 4 Sikre brugen af supplerende uddannelsesaktiviteter 5 Udvikling af samarbejde på folkeskoleområdet 5 Samarbejdet mellem parterne 6 Formidling, periode og justeringer af aftalen 6 Formidling af aftalen og indsatsen 6 Aftaleperiode 6 Justeringer af aftalen 6 Underskrivere af partnerskabsaftalen: 7 2

3 HANSENBERli "~ Partnerskabet Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal bidrage til, at flere unge fra Vejen kommune, der påbegynder en uddannelse inden for byggefagene, finder en praktikplads. Aftaleparterne Aftaleparterne varetager hver for sig en vigtig opgave i forbindelse med indsatsen for at flere unge i Vejen påbegynder en uddannelse, herunder finder en praktikplads: Vejen Kommune har ansvaret for at forberede de U"2 til uddannelsessystemet og for at de unge, der kan gennemføre en uddannelse, ogsa kommer i uddannelse. Det sker gennem tre aktører: o UU-Vejen har ansvaret for vejledning af de unge i forbindelse med deres uddannelsesvalg. o Jobcenter Vejen har ansvaret for vejledning og aktivering af ledige unge. o Dagtilbud & Skoleafdelingen har gennem kontakten til skolerne i kommunen mulighed for mere generelt at inspirere børn og unge til at overveje deres fremtidige uddannelses- og jobmuligheder. Hansenberg og EUC Vest har opgaven med at uddanne de unge, herunder tilrettelægge en uddannelse der fastholder dem så de gennemfører deres erhvervsuddannelse. Erhvervsskoleme bistår deres elever med at finde praktikpladser. Medlemsvirksomhedeme i Dansk Byggeri har opgaven med at stille praktikpladser til rådighed for at sikre en kvalificeret arbejdskraft i fremtiden. Baggrund Regeringen har fastsat et nationalt mål om, at 9S % af en ungdomsårgang skal være i gang med eller have gennemført en ungdomsuddannelse. Det er ikke tilfældet med den nuværende ungdomsårgang i Vejen i dag, og der er derfor behov for at styrke indsatsen for at nå dette mål. Derfor ønsker Vejen Kommune en tættere kontakt mellem Vejen Kommune, de lokale uddannelsesinstitutioner og erhvervsorganisationerne, for at sikre at de unge i Vejen får bedre mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Mange unge fra Vejen kommune vælger at påbegynde en erhvervsuddannelse på enten Hansenberg i Kolding eller EUC Vest i Esbjerg. En større del af disse unge uddanner sig inden for byggefagene, men har ofte udfordringer med at finde en praktikplads, hvilket kan resultere i øget frafald fra uddannelserne. En stor del af virksomhederne inden for bygge og anlægsbranchen i Vejen, som har opgaven med at stille praktikpladser til rådighed for de unge, er medlemmer af Dansk Byggeri. Denne partnerskabsaftale skal etablere et samarbejde, der skal bidrage til, at flere unge fra Vejen kommune, der påbegynder en uddannelse inden for byggefagene, finder en praktikplads. Ved at indgå et konkret samarbejde, indhenter Vejen Kommune erfaringer og får i fællesskab med parterne afprøvet, om der kan laves en tværgående indsats, til gavn for kvalitet og gennemførelsesfrekvens i uddannelserne, reduktion af antallet af unge i skolepraktik, som samtidig reducerer ledigheden blandt unge i kommunen. Erfaringen vil kunne bruges til at etablere lignende partnerskabsaftaler med andre relevante uddannelsesinstitutioner og erhvervsorganisationer. Det vil på sigt betyde, at et øget antal unge får en ungdomsuddannelse indenfor de forskellige erhverv og samtidig støtte op om branchernes rekrutteringsbehov. 3

4 <,-,1"11 r1[ HANSENBERli <~ Formål At sikre flere praktikpladser j lokale vrksomheder til unge i Vejen, der tager en uddannelse inden for byggefagene på Hansenberg eller EUC Vest. At sikre, at unge i Vejen med interesse og evner for en uddannelse inden for byggebranchen får mulighed for at gennemføre det ønskede uddannelsesforløb. At minimere frafaldet af unge fra Vejen på erhvervsskolernes uddannelser inden for byggefagene, så flere gennemfører deres ungdomsuddannelse, hvilket på sigt mindsker ledigheden. At styrke samarbejdet og den tætte kontakt mellem erhvervsskoleme, UU-Vejen og Jobcenter Vejen gennem en koordineret indsats. At udvikle samarbejdet mellem skoleområdet og erhvervsskolerne og dermed øge elevernes kendskab tit og motivation for at tage en ungdomsuddannelse, herunder en erhvervsfaglig uddannelse. ndsatsområder Der skal udvikles en målrettet indsats i forhold til: Oversigt over, og behovsafdækning af, praktikpladssøgende og virksomheder Målrettet opfordring til virksomhederne om at skabe praktikpladser Sikre brugen af supplerende uddannelsesaktiviteter Udvikling af samarbejde på folkeskoleområdet Oversigt over, og behovsafdækning af, praktikpladssøgende og virksomheder Parterne udarbejder i fællesskab en oversigt over virksomheder inden for bygge og anlægsbranchen lokaliseret i Vejen Kommune, samt en oversigt over unge i Vejen med behov for praktikplads inden for byggefagene. Oversigten over virksomheder vil vise, hvor mange virksomheder, der er tale om, fordelt på virksomheder med og uden lærlinge/praktikpladser. Det vb gøre det muligt at vurdere, hvor mange yderligere praktikpladser, der kan skabes, samt planlægge hvordan man griber indsatsen an. Oversigten over unge i Vejen med behov for praktikplads inden for byggefagene vil vise, hvor mange, og hvilken type praktikpladser, der samlet set er behov for at få skabt, samt den nødvendige viden til at koordinere og gennemføre en mere målrettet indsats for at skabe disse praktikpladser. Målrettet opfordring til virksomhederne om at skabe praktikpladser Med udgangspunkt i ovenstående oversigt udarbejder parterne i fællesskab målrettet informationsmateriale tit virksomhederne inden for bygge og anlægsbranchen i Vejen kommune, der med reference til partnerskabet opfordrer dem tit at skabe praktikpladser til de unge fra Vejen. Dansk Byggeri fremsender informationsmaterialet tit deres medlemsvirksomheder i Vejen, som også udleveres til distribution hos de øvrige partnere samt andre relevante aktører. 4

5 HANSENBERi ~ l-ka~<' st<:n_e" =::UU':;l Der iværksættes herefter en indsats for at skabe kontakt til, og besøge, virksomheder inden for bygge og anlægsbranchen i Vejen kommune, der kan motiveres til at skabe flere praktikpladser. Hansenberg, EUC Vest og Jobcenter Vejen har medarbejdere, der regelmæssigt er i kontakt med virksomheder. Erhvervsskolernes medarbejdere opsøger virksomheder i de omkringliggende kommuner, for at motivere dem til at skabe praktikpladser til deres studerende. Jobcenter Vejens medarbejdere opsøger alle relevante virksomheder, dog primært i Vejen kommune, med en bred pallet af tilbud, herunder også for at motivere dem til at skabe praktikpladser til de unge, som er ledige, fordi de ikke har kunnet finde en praktikplads og har fravalgt skolepraktik. Der er behov for at få koordineret denne indsats, så man samlet set får besøgt så mange relevante virksomheder i Vejen som muligt. ndsatsen vil blive koordineret gennem en udvidelse af samarbejdet mellem UU-Vejen, Jobcenter Vejen og erhvervsskoleme. De individuelle virksomhedsbesøg kan koordineres med andre indsatser med det formål at bringe de unge praktikpladssøgende og virksomhederne sammen. Det kunne eksempelvis være arrangementer på erhvervsskolerne, hvor virksomhederne bliver inviteret til at se og møde de unge praktikpladssøgende i de faglige omgivelser. Det kunne også være tilbud om kompetenceudviklingsforløb til de virksomheder, der har behov for det, for at kunne skabe en praktikplads. Arrangementer af denne art kan arrangeres i fællesskab, men partnerskabet sikrer også en løbende udveksling af information om planlagte arrangementer, der kan understøtte indsatsen. Sikre brugen af supplerende uddannelsesaktiviteter forbindelse med koordineringen af ovenstående indsats, etableres et forum for erfaringsudveksling mellem Jobcenter Vejen, erhvervsskolerne og UU-Vejen. Det vil i dette forum også være nyttigt, at fokusere på at gennemføre fælles indsatser med henblik på fastholdelse af elever på erhvervsuddannelserne, dvs. for at minimere frafaldet på uddannelserne, hvilket på sigt mindsker ledigheden. Der findes en række supplerende uddannelsesaktiviteter, der er designet til at fastholde elever på erhvervsuddannelserne, såsom en kombination af skolepraktik og praktik hos en virksomhed, hvor eleven kun er et par dage om ugen hos virksomheden. Det er alternativer som kan være relevante for virksomheder, der ikke mener de har behov for etter ressourcer til at skabe en ordinær praktikplads. Det er dermed en fættes nteresse at sikre, at virksomhederne bliver informeret om mulighederne for at sikre brugen af de supplerende uddannelsesaktiviteter. Samarbejde på folkeskoleområdet Der etableres en dialog mellem Dagtitbud og Skoleafdelingen ved Vejen Kommune, UU-Vejen, EUC Vest, Hansenberg og Dansk Byggeri med det formål at få planlagt konkrete initiativer, der sikrer, at unge i Vejen med interesse og evner for en uddannelse inden for byggebranchen får øget deres viden om bygge og anlægsbranchens uddannelses- og jobmuligheder. ndsatsen vil blive bygget op omkring etableringen af undervisningsforløb for folkeskolens ældste elever, som planlægges og udføres i et samarbejde mellem erhvervsskoleme og folkeskolen. Et fokusområde kan være udvikling af undervisningsforløb rettet mod folkeskoleelever, der er på vej til at blive skoletrætte, som ved at få nye udfordringer både bibeholder lysten til at lære og samtidigt bliver motiveret til efter folkeskolen at gennemføre en erhvervsudda nneise. En del af indsatsen vil blive rettet mod kompetenceudvikling af UU-vejlederne og folkeskolelærerne, så de får øget indsigt i bygge- og anlægsbranchens uddannelses- og jobmuligheder. Denne viden er en forudsætning for, at de efterfølgende kan gennemføre de planlagte undervisningsforløb for de ældste elever i folkeskolen. 5

6 ....--"}' HANSENBERG <~ Samarbejdet mellem parterne Der etableres en arbejdsgruppe med en repræsentant fra hver partner, som tager inftiatlv til at gennemføre de beskrevne indsatsområder. Der udpeges en tovholder i arbejdsgruppen, som har ansvaret for at indkalde til arbejdsgruppemøder og for udarbejdelse af dagsorden samt referat. Ovenstående indsatsområder vil blive konkretiseret i en handlingsplan, der udarbejdes og løbende holdes opdateret af tovholderen. Der udpeges en ansvarlig for gennemførelsen af hvert ndsatsområde. Parterne inddrager relevante ressourcepersoner/medarbejdere l de beskrevne indsatser i påkrævet omfang. Hver enkelt part kan efter eget valg erstatte sin repræsentant i arbejdsgruppen med en anden person. Arbejdsgruppen mødes minimum 4 gange årligt, hvor man gennemgår de igangsatte initiativer og resultaterne af indsatsen. Formidling, periode og justeringer af aftalen Formidling af aftalen og indsatsen Parterne er enige om, at partnerskabsaftalens indhold skal formidles bredt ud, såvel internt hos aftaleparterne som eksternt via medierne. Partnerskabsaftalen vil derfor blive præsenteret på et pressemøde med deltagelse af parternes øverste ledelse. Hver partner afgør, hvordan aftalen formidles i eget system. Formidling af aftalens konkrete indsatser vil ske løbende på initiativ af arbejdsgruppen. Aftaleperiode Partnerskabsaftalen løber i perioden Aftale om forlængelse af aftalen skal være indgået senest Justeringer af aftalen Denne aftale kan når som helst justeres såfremt justeringerne godkendes af parternes øverste ledelse. Der kan ligeledes tilføjes nye indsatsområder og målsætninger, når der blot er enighed om dette i arbejdsgruppen og parternes øverste ledelse er blevet informeret. 6

7 danskbvooen..,..,,c~ HANSENUERG -~ Underskrivere af partnerskabsaftalen: Egon Fræhr Borgmester, Vejen Kommune Michael Mathiesen Formand, Region Sydvestjylland - Dansk Byggeri Birger Hørning Peter Amstrup Direktør, Hansenberg Direktør, EUC Vest 7

8 ~~7 Egon Fræhr Borgmester, Birger /3. ~(/.t1ry/ Direktør, Hørning VEtjen Kommune Hansenberg danskbyccen HANSENBERG ~ Underskrivere af partnerskabsaftalen: 7 ~J/,Æ,V( cy.d:c~)"--_ Michael Mathiesen Formand, Region Sydvestjylland - Dansk Byggeri, _ ~.R"'.,.

Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193

Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, 27-11-2013 Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 27. november 2013 Mødested: KompetenceCenter

Læs mere

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Aalborg Kommune 28.01.2013 2 Indhold Indledning... 3 1. Fundamentet for vores arbejde... 4 2. Målet er flest mulige får en uddannelse... 5 3. Flest mulige unge

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Projektbeskrivelse Hands on

Projektbeskrivelse Hands on Projektbeskrivelse Hands on Resumé Projektet skal få flere unge, herunder drenge, til at vælge og gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse, herunder EUX. Projektet understøtter dermed både de nationale

Læs mere

HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE. - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland

HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE. - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland Herning, oktober 2014 HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland Herværende notat er udarbejdet

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse 280408 Ansøgning Vedrørende FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse Netværk og forpligtende samarbejder Videndeling og videnprocesser i fællesskab(er) Start: 010608 Slut: 310510 Ansøger

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Break Projektbeskrivelse af Ungeindsats Himmerland herunder Basen Resuméet beskriver kort projektets formål, hovedaktiviteter og forventede effekter.

Break Projektbeskrivelse af Ungeindsats Himmerland herunder Basen Resuméet beskriver kort projektets formål, hovedaktiviteter og forventede effekter. Break Projektbeskrivelse af Ungeindsats Himmerland herunder Basen Resuméet beskriver kort projektets formål, hovedaktiviteter og forventede effekter. Kort resumé af projektet: Formålet med projektet er

Læs mere

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Naalakkersuisuts uddannelsesstrategi 2014 Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014 LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Forord Uddannelsespolitisk er børn og unge den vigtigste

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster. Januar 2012

Samarbejdsaftale. mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster. Januar 2012 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster Januar 2012 INDLEDNING Godt 95 pct. af en ungdomsårgang på Lolland-Falster tilmelder sig en uddannelse,

Læs mere

Emne: Strategiske uddannelsessatsninger Regional praktikpladsenhed og Jobs med uddannelsesperspektiv

Emne: Strategiske uddannelsessatsninger Regional praktikpladsenhed og Jobs med uddannelsesperspektiv REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 12. juni 2012 Sag nr. 35 Emne: Strategiske uddannelsessatsninger Regional praktikpladsenhed og Jobs med uddannelsesperspektiv 4 bilag Sag 1 Bilag 1 Projektbeskrivelse

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse Ungdomsuddannelse Uddannelsespolitik Barnet i dagtilbud Skole Videregående uddannelse eller beskæftigelse Uddannelsespolitik Vi skal hæve uddannelsesniveauet i Randers Kommune Et højt uddannelsesniveau

Læs mere

Målsætning 2010-2011:

Målsætning 2010-2011: Målsætning 2010-2011: 1. Kvalitetsudvikling af vejledningen Målgrupper: 1. Grundskole og 10.klasseelever. Vejledningen af grundskoleeleverne i Bornholms Regionskommune skal foregå i samarbejde med skolerne

Læs mere

Uddannelsespuljen 2013

Uddannelsespuljen 2013 Uddannelsespuljen 2013 Ansøgningsskema til Uddannelsespuljen 2013 Ansøgningsfrist er mandag d. 4. marts kl. 12.00 Spørgsmål til skemaet kan rettes til: Uddannelsespuljen@rn.dk Projektnavn: Virk-SOM-Ung

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Nordfyns Kommunes. Beskæftigelsesplan

Nordfyns Kommunes. Beskæftigelsesplan Nordfyns Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indledning og indhold Beskæftigelsesplanens opbygning Beskæftigelsesplanen er opbygget med udgangspunkt i Beskæftigelsesministeriets skabelon. Kapitel 1: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Side 1 af 32 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR 2015... 5 3 DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 6 4 MÅL OG STRATEGI FOR DEN

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT Til VIA Center for Undervisningsmidler (VIA CFU) Dokument type Rapport Dato 13. august 2013 EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT 1 INDHOLD 1. Introduktion 2 1.1 Projektets mål

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering.

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Afrapporteringsskema Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Resultatmål 1: Et koordineret samarbejde og én indgang til rådgivning og vejledning skaber bedre kvalitet, større kendskab og mere

Læs mere

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted April 2008. Kære læser Velkommen til det første nyhedsbrev fra KompetenceVækst Horsens Hedensted (KVHH). Vi er et af i alt 22 vejledningsnetværk i Danmark.

Læs mere

Ud af komfortzonen kompetenceløft på alle niveauer. Status nu: Formål:

Ud af komfortzonen kompetenceløft på alle niveauer. Status nu: Formål: AM-bevægelse Ud af komfortzonen kompetenceløft på alle niveauer Sygemeldte borgere, og svage borgere, der mangler motion som motivation. Projektet sikrer via styret motion og bevægelse, at borgeren understøttes

Læs mere

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Baggrund for ny reform af beskæftigelsesindsatsen Den 18. november 2014 begyndte 1. behandlingen af

Læs mere

Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse

Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Aktivitet 1: Styrkelse af de unges afklaring om uddannelsesvalg Projektskitse for projekter under aktivitet 1 1. Fælles referenceramme for vejledere, lærere

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Forord En ny reform på beskæftigelsesområdet er lige på trapperne. Denne gang drejer det sig om reformen

Læs mere