Danske Fragtmænd. Forretningsbetingelser. for lagerhotel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske Fragtmænd. Forretningsbetingelser. for lagerhotel"

Transkript

1 Danske Fragtmænd Forretningsbetingelser for lagerhotel

2 2 Indledning Danske Fragtmænds almindelige forretningsbetingelser for lagerhotel gælder for alle lagerhotelopgaver, hvor der er indgået en selvstændig lagerhotelaftale, der udføres af Danske Fragtmænd, uanset om disse udføres af Danske Fragtmænd A/S eller af en tredjepart på vegne af Danske Fragtmænd A/S. Tredjepart kan således, i forholdet mellem Danske Fragtmænd A/S kunde og sig selv, påberåbe sig disse forretningsbetingelser. Med Danske Fragtmænd menes i det følgende Danske Fragtmænd A/S, CVR-nr Med Kunde menes i det følgende ordregiver og/eller den, der har trådt i ordregiverens sted. Med SDR menes de af Den internationale Valutafond anvendte særlige trækningsrettigheder (SDR). SDR-kursen findes på nationalbankens hjemmeside. Alle lagerhotelopgaver udføres i henhold til NSAB 2000 (Nordisk Speditørforbunds Almene Bestemmelser 6. version 2000). Kopi af NSAB 2000 kan rekvireres ved henvendelse til en Danske Fragtmænd fragtterminal og findes på Ansvar, som ikke er omfattet af NSAB 2000, reguleres i henhold til punkt 4.1. Særlig opmærksomhed henledes på NSAB 2000 s bestemmelser om begrænsning af erstatningsansvar, panteret, forsikringsforhold samt den korte forældelsesfrist. Indledning

3 3 1 Generelt om oplagring og lagerhandlinger 1.1 Overtagelse og udlevering Af parternes aftale fremgår, på hvilke Danske Fragtmænd lagerhoteller Kundens varer oplagres. Varerne overtages og udleveres via lagerhotellets ekspedition. Danske Fragtmænds ansvar begynder, når varerne er modtaget med Danske Fragtmænds accept og ophører, når varerne er udleveret. Medvirker fremmed fragtfører mv. ved af- og pålæsning, begynder eller ophører Danske Fragtmænds ansvar, når dennes medvirken er afsluttet eller påbegyndt. 1.2 Oplysninger og emballering Kunden har pligt til at videregive relevante oplysninger om varerne i god tid forud for overgivelse til Danske Fragtmænd. Kunden skal sikre, at varerne er forsvarligt emballeret. 1.3 Kontrol Ved modtagelsen på lagerhotellet kontrollerer og kvitterer Danske Fragtmænd for modtagne kolli, men uden ansvar for indhold og ikke synlige skader. Konstateres ved afleveringen uoverensstemmelser vedrørende antal kolli eller synlig skade på varerne eller emballage, påføres begrundet forbehold på fragtbrev eller indleveringsdokument. Særlige krav til Danske Fragtmænds ind- eller udlagringskontrol skal fremgå af lagerhotelaftalen. 1.4 Lagerekspedition Håndtering og oplagring af varerne skal kunne ske sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder henvises blandt andet til de til enhver tid gældende arbejdsmiljøregler. 1.5 Lagerforhold og toldoplag Særlige krav til lagring skal fremgå af lagerhotelaftalen. I Danske Fragtmænds åbningstid er Kunden berettiget til at tilse, at opbevaring sker som aftalt. Dette sker efter nærmere aftale. Danske Fragtmænd har tilladelse til Toldoplag. Tilladelsen gælder specifikke lagerhoteller. Al toldoplag sker i overensstemmelse med gældende regler om toldoplag. Aftale om toldoplag skal fremgå af lagerhotelaftalen. 1.6 Identifikation Danske Fragtmænd er forpligtet til at opbevare Kundens varer på en sådan måde, at de altid kan identificeres som Kundens ejendom. Oplagring og lagerhandlinger

4 4 1.7 Sikringsgrupper Danske Fragtmænd tilbyder sikkerhedsniveauer fra sikringsgruppe 20 til og med sikringsgruppe 50. Den aftalte sikringsgruppe fremgår af kundeaftalen. Er intet aftalt, er varerne omfattet af den laveste sikringsgruppe. 1.8 Lageroptælling Lageroptællingen foretages i samarbejde mellem Kunden og Danske Fragtmænd. Kundens revision er berettiget til at overvære optællingen. Af hensyn til korrekt lageroptælling foretages ingen lagerbevægelser (tilgang og afgang), mens lageroptællingen foregår. Dato for lageroptællingen aftales parterne imellem. Såfremt Kunden ikke er enig i den fremsendte statusliste, skal Kunden reklamere jf. pkt Uoverensstemmelser afklares så hurtigt som muligt, hvorefter statuslisten med evt. korrektioner sendes til Kundens godkendelse. Danske Fragtmænd er berettiget til at modregne en positivsaldo på ét varenummer med en negativsaldo på et andet varenummer inden for tilsvarende varegruppe. Kunden faktureres for lageroptællinger efter tidsforbrug i henhold til lagerhotelaftalen. 1.9 Kundens pantsætning af varer Meddelelse om Kundens pantsætning af varer skal meddeles skriftligt til Danske Fragtmænd til den i kundeaftalen angivne kontaktperson. Kunden er forpligtiget til at informere panthaver om Danske Fragtmænds pant og tilbageholdelsesret jf. pkt Giver pantsætningen anledning til ekstraarbejde for Danske Fragtmænd faktureres Kunden herfor. 2 Forhold vedrørende varerne 2.1 Udelukket fra opbevaring Ildelugtende varer samt varer eller indpakning, der er stærkt tilsmudset, modtages ikke. 2.2 Farligt gods Oplægning af farligt gods, kemikalier og brandfarlige produkter accepteres kun efter særlig skriftlig aftale. Ved modtagelse af farligt gods er det Kundens ansvar, at dokumenter, emballering og markering overholder de til enhver tid gældende danske regler, herunder bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods og Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad vej (ADR). 2.3 Kundens ansvar Kunden er ansvarlig over for Danske Fragtmænd i henhold til NSAB Kunden skal således bl.a. holde Danske Fragtmænd skadesløs for det tab eller den skade, som forvoldes Danske Fragtmænd som følge af, at Varerne

5 5 oplysninger vedrørende varerne er urigtige, utydelige eller ufuldstændige, varerne er mangelfuldt emballeret, mærket eller deklareret eller har sådanne skadevoldende egenskaber, som Danske Fragtmænd ikke med rimelighed kunne indse. 3 Priser, afregning og betaling 3.1 Priser og afregning Afregning for lagerhotelydelser beregnes i henhold til det til enhver tid gældende Prisblad. Kundens eventuelle krav til specifikationsniveauet i afregningen skal fremgå af lagerhotelaftalen. Stigninger i offentlige afgifter og stigninger i eksterne omkostninger, der ikke er under Danske Fragtmænds kontrol, kan pålignes uden varsel for alle lagerhotelaftaler. 3.2 Ekstraydelser Betaling for ekstraydelser, der ikke fremgår af Prisblad, aftales mellem parterne. 3.3 Betalingsbetingelser Afregning for den aftalte periodes ydelser sker på basis af tilsendte faktura. Afregning sker med mindre andet er aftalt månedsvis bagud, og fakturaer forfalder 14 dage efter fakturadatoen. Ved betaling efter forfaldsdag pålægges renter samt rykkergebyr. Morarentesats for ikke-forbrugere samt rykkergebyr fremgår af det til enhver tid gældende Prisblad. For forbrugere finder rentelovens morarentesats anvendelse. 3.4 Bankgaranti Såfremt det af lagerhotelaftalen fremgår, at der skal stilles bankgaranti fra Kunden, skal denne stilles på anfordringsvilkår. 3.5 Tilbageholdsret og pant Danske Fragtmænd har pant i varer, som er under Danske Fragtmænds kontrol, dels for alle på varerne hvilende omkostninger dels for samtlige Danske Fragtmænds øvrige fordringer på Kunden. Bortkommer eller ødelægges varerne, har Danske Fragtmænd tilsvarende panteret over erstatningsbeløb fra forsikringsselskaber eller andre. Betales Danske Fragtmænds forfaldne fordringer ikke ved forfald, er Danske Fragtmænd berettiget til at sælge så meget af varerne, at de samlede fordringer inklusiv omkostninger dækkes. Endvidere har Danske Fragtmænd tilbageholdsret i varer, som er under Danske Fragtmænds kontrol, dels for alle på varerne hvilende omkostninger dels for samtlige Danske Fragtmænds øvrige fordringer på Kunden. Bortkommer eller ødelægges varerne, har Danske Fragtmænd tilsvarende tilbageholdsret over erstatningsbeløb fra forsikringsselskaber eller andre. Priser, afregning og betaling

6 6 3.6 Modregningsforbud I Danske Fragtmænds krav på lagerhotelafregning eller andre tilgodehavender må modregning ikke finde sted. 4 Ansvar, reklamation, erstatning, forældelse og forsikring 4.1 Ansvar Danske Fragtmænd er ansvarlig for fejl eller forsømmelse i henhold til NSAB C nr. 3. Danske Fragtmænd tegner ikke forsikring for brand, vand og indbrudstyveri. For ansvar, der ikke er omfattet af NSAB 2000, udtrykkelig aftale, Danske Fragtmænd forretningsbetingelser eller ufravigelige lovregler, er Danske Fragtmænd ansvarlig i henhold til dansk rets almindelige regler. Et sådant ansvar kan i intet tilfælde overstige SDR ,00. Har Danske Fragtmænd eller nogen, for hvem Danske Fragtmænd svarer, udvist fortsæt, kan Danske Fragtmænd dog ikke påberåbe sig denne ansvarsbegrænsning. 4.2 Reklamation Reklamation til Danske Fragtmænd skal afgives uden unødigt ophold. Reklamation skal altid ske skriftligt til lagerhotellet og indeholde en beskrivelse af skaden. Ved synbar forringelse eller beskadigelse af varerne bør Kunden reklamere straks ved varernes modtagelse. Reklamation, som vedrører beskadigelser, forringelse eller bortkomst af varerne (hel eller delvis manko), skal afgives inden 7 dage fra varernes modtagelse. Såfremt reklamation sker senere end syv dage fra varernes modtagelse, påhviler det den, der reklamerer overfor Danske Fragtmænd, at bevise, at skaden, forringelsen eller mankoen var indtruffet inden modtagelse. Såfremt den, der reklamerer, ikke kan bevise dette, anses varerne for at være udleveret uden beskadigelse og forringelse eller manko. Reklamation, som vedrører andet end beskadigelser, forringelse eller tab af varerne samt hel eller delvis bortkomst, skal afgives inden 14 dage efter den dag, da Kunden fik eller burde have fået kendskab til de omstændigheder, som begrunder et ansvar for Danske Fragtmænd. Såfremt en sådan reklamation ikke er afgivet, har Kunden fortabt sine rettigheder. Kunden skal stille beskadigede varer til disposition for Danske Fragtmænd med henblik på besigtigelse heraf. 4.3 Erstatning For bortkomst, forringelse eller beskadigelse af varer er Danske Fragtmænds ansvar begrænset til SDR 8,33 per kg bruttovægt af den del af varerne, som er bortkommet, forringet eller beskadiget. Der ydes ikke erstatning for tabt avance, mistet markedsandel, følgeskader eller andet tab af en hvilken som helst art. Erstatning for bortkomst eller forringelse af varerne beregnes efter varernes fakturaværdi, hvis det ikke bevises, at markedsprisen for eller den gænges værdi af varer af samme art og beskaffenhed har været en anden på stedet og tidspunktet for overtagelse til oplagring. Erstatning gives ikke for antikvitetsværdi, affektionsværdi eller anden særlig værdi af varerne. Ansvar, reklamation, erstatning og forsikring

7 7 Danske Fragtmænds samlede ansvar for skade i forhold til alle skadelidte ved en og samme hændelse begrænses til max. SDR ,00. Erstatningskrav skal rejses skriftligt, være dokumenteret og sendes til lagerhotellet. Såfremt Danske Fragtmænd har betalt fuld erstatning, overgår ejendomsretten til Danske Fragtmænd. Nægter Kunden at udlevere varerne, bortfalder retten til erstatning. 4.4 Forældelse Medmindre det vil være i strid med forældelseslovens 26, stk. 2 vedrørende forbrugerforhold, skal sag mod Danske Fragtmænd idet kravet ellers er fortabt anlægges inden et år. Ved forringelse eller beskadigelse af varer løber fristen fra den dag, da varerne blev udleveret fra lagerhotellet, eller skaden blev meddelt denne. Ved forsinkelse, bortkomst af en hel sending eller anden skade løber fristen fra det tidspunkt, hvor forsinkelse, bortkomst eller anden skade tidligst kunne konstateres. 4.5 Forsikring Kunden er forpligtiget til at tegne forsikring for brand, tyveri, vandskade, evt. driftstab og andre følgeskader. Kunden skal oplyse Danske Fragtmænd forsikringsselskabets navn og policenummer. 5 Værneting, lovvalg og ikrafttræden 5.1 Værneting og lovvalg Danske Fragtmænd kan kun sagsøges ved sit hjemting. Tvister afgøres efter dansk ret. 5.2 Ændringer, uoverensstemmelser og delvis ugyldighed Enhver afvigelse af disse forretningsbetingelser skal aftales skriftligt mellem parterne. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem lagerhotelaftalen og NSAB 2000 og/eller disse forretningsbetingelser går lagerhotelaftalen forud for NSAB 2000 og/eller disse forretningsbetingelser. NSAB 2000 går forud for forretningsbetingelserne. I tilfælde af, at enkelte klausuler i ovenstående betingelser skulle være helt eller delvis ugyldige, har dette ingen indflydelse på gyldigheden af andre klausuler eller resterende dele af sådanne klausuler. 5.3 Ikrafttræden De almindelige forretningsbetingelser for lager træder i kraft fra og med 1. juli Værneting, lovvalg og ikrafttræden

8 Danske Fragtmænd A/S

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S. Gældende fra 1. januar 2015

Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S. Gældende fra 1. januar 2015 Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S Gældende fra 1. januar 2015 Såfremt disse salgs- og leveringsbetingelser fremlægges som del af et tilbud fra Labflex A/S som led i et udbud eller en licitation,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S. Gældende fra januar 2015

Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S. Gældende fra januar 2015 Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S Gældende fra januar 2015 Såfremt disse salgs- og leveringsbetingelser fremlægges som del af et tilbud fra ST Skoleinventar A/S som led i et udbud

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger)

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) 1. Indledende bestemmelser 1.1. Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang,

Læs mere

Almindelige leje-, leasing og rentalbetingelser DanTruck A/S

Almindelige leje-, leasing og rentalbetingelser DanTruck A/S 1. Definitioner DanTruck: Kunden: Aftalen: Betingelser: Maskinen: Specialudstyr: Ekstraudstyr: Ydelsen: Er den part af Aftalen som står for udlejningen/rentalgiver Er den modsatte part nemlig lejer/rentaltager

Læs mere

PROTRUCK A/S Almindelige leje-, leasing og rentalbetingelser

PROTRUCK A/S Almindelige leje-, leasing og rentalbetingelser 1. Definitioner PROTRUCK: Kunden: Aftalen: Betingelser: Maskinen: Specialudstyr: Ekstraudstyr: Ydelsen: Er den part af Aftalen som står for udlejningen/rentalgiver Er den modsatte part nemlig lejer/rentaltager

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse.

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse. FMI Standardbetingelser med bod Tjenesteydelser 1. Indledning Betingelserne regulerer Sælgers levering til Køber af de Tjenesteydelser og Reservedele, der fremgår af Indkøbsordren. Sælgers eventuelle betingelser,

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 EF SCHELENBORG UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 Sagsadr.: Kastrupvej 67, 69/ Italiensvej 2 Projektleder: Katrine Strodtmann Sag nr.: 01.1653.03 Dato: 19. april 2013 Udbudsskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb Rammeaftale 17.17 Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb mellem SKIs kunde (herefter benævnt Kunden)

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser.

Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser. Handelsbetingelser Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser. Dette er de bindende og gældende betingelser. Aftalen kan ikke ændres, medmindre der indgås en skriftlig aftale

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser

Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser Afsnit A omhandler generelle betingelser Afsnit B omhandler betingelser for leje af udstyr Afsnit C omhandler betingelser for leje af studier A.1. Indledning

Læs mere

SipDanmark Forretningsbetingelser Full Hosting version 1.2

SipDanmark Forretningsbetingelser Full Hosting version 1.2 SipDanmark Forretningsbetingelser Full Hosting version 1.2 1. Generelle betingelser Full Hosting 1.1 Disse generelle betingelser er gældende for salg, levering, supportering og betaling for SipDanmark

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS Salgs- og leveringsbetingelser for ApS ApS forkortes herefter Dynamics DK 1. Ordre DYNAMICS DK tilbud er kun gældende, når de foreligger skriftligt, og da kun i 30 dage, medmindre en kortere periode er

Læs mere

S5 generelle handelsbetingelser

S5 generelle handelsbetingelser S5 generelle handelsbetingelser 1. Anvendelse Nærværende handelsbetingelser og vilkår finder anvendelse på alle Kontrakter om køb, service og leje af betalingsterminaler. Vilkårene gælder også, selvom

Læs mere

Faxe Kommune Att.: Lars Engell Social, Sundhed og Omsorg Frederiksgade 9 4690 Haslev

Faxe Kommune Att.: Lars Engell Social, Sundhed og Omsorg Frederiksgade 9 4690 Haslev Faxe Kommune Att.: Lars Engell Social, Sundhed og Omsorg Frederiksgade 9 4690 Haslev Leasingaftale nr. K-320 A27138 vedrørende 28 Peugeot 208 Active 1,0 5d Vi har hermed fornøjelsen at fremsende dokumenterne

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere