Juristeri Skema - Stiftelse Anpartsselskab + Holding

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Juristeri Skema - Stiftelse Anpartsselskab + Holding"

Transkript

1 Juristeri Skema - Stiftelse Anpartsselskab + Holding Vi har lavet dette skema til dig, som gerne vil have stiftet et anpartsselskab inklusive et holdingselskab gennem os. Skemaet er lavet, så du husker alle de oplysninger, som vi har brug for at kende, før vi kan stifte dit selskab. Vores tilbud forudsætter, at stiftelsen er en simpel stiftelse udfra de få og enkle valgmuligheder, som er tilgængelige i skemaet, og at der er tale om en simpel holdingkonstruktion med et helejet datterselskab. I nogle tilfælde er der brug for, at vedtægterne udarbejdes individuelt med henblik på særlige forhold og ønsker angående det konkrete selskab og folkene bag. I sådanne tilfælde fakturer vi som udgangspunkt det ekstra arbejde på timebasis, men giver gerne et tilbud forud. Du kan udfylde skemaet i word og maile det, printe det ud og udfylde det manuelt og sende det til os pr. post, eller du kan kopiere teksten ind i en , udfylde de manglende oplysninger og sende den. Det afgørende er at få alle oplysninger med. Sidst i skemaet kan du se proceduren for bestillingen. Kontaktoplysninger: Info om dig som bestiller af ydelsen, dvs. navn, adresse samt kontaktoplysninger i form af telefon og . Juristeri v. Jesper Veiby (juristeri.dk / iværksætterselskab.nu) 1

2 Selskabets navn og adresse: Her tilføjes selskabets navn og adresse, inkl. eventuelle binavne. Bemærk, at du kan registrere op til 5 gratis binavne, men oftest vil man kunne undvære dem. Bemærk også, at du selv er ansvarlig for, at du har rettighederne til de pågældende navne, og at disse f.eks. ikke krænker andres varemærker eller ligger for tæt op ad eksisterende virksomheders navne. I givet fald vil du kunne blive tvunget til at omregistrere under et andet navn. NB. Som udgangspunkt opretter vi blot holdingselskabet med tilføjelsen "Holding" i navnet. Hvis der ønskes et særskilt navn for holdingselskabet, bedes dette anført. Juristeri v. Jesper Veiby (juristeri.dk / iværksætterselskab.nu) 2

3 Stiftelsesdato: Her angives den formelle stiftelsesdato fra hvilken selskaberne skal regnes for startet. Dette kan være dd., når du udfylder skemaet. Men da selskabet skal være anmeldt til Erhvervsstyrelsen senest 14 dage efter stiftelsen, kan du ikke anvende en så tidlig dato, at der ikke er tilstrækkelig behandlingstid mht. udarbejdelsen af dokumenter. Vi accepterer en stiftelsesdato på makimalt 1 uge før ordreafgivelse. Selskabets formål: Her angives selskabets formål for at identificere dets erhvervsmæssige beskæftigelse. Det er ikke tilstrækkeligt at skrive, at man vil drive erhvervsmæssig virksomhed, men f.eks. i orden at skrive, selskabet skal "drive købmandsvirksomhed", "drive revisionsvirksomhed" osv. PS. Vi vil i forbindelse med holdingselskabet typisk formulere det som at "drive virksomhed... gennem datterselskab". Selskabets regnskabsår: Her angives regnskabsåret ved at angive startdatoen. Det almindeligste er at vælge et regnskabsår sammenfaldende med kalenderåret, altså med startdato d. 1. januar, men det er valgfrit, blot skal man være opmærksom på, at det i udgangspunktet ligger fast, når det er valgt. Hvis stiftelsen foretages inde i regnskabsåret, dækker det første regnskabsår enten over mindre end et år, eller i op til 18 måneder, f.eks. hvis selskaberne stiftes i årets sidste halvdel med regnskabsår som kalenderåret. Som udgangspunkt registrerer vi det første regnskabsår som den længst mulige periode. Juristeri v. Jesper Veiby (juristeri.dk / iværksætterselskab.nu) 3

4 Selskabets stiftere: Her angives navn, adresse og enten cpr- eller cvr-nummer på alle selskabets stiftere. Hvis du står som eneste stifter, angiver du blot dit eget navn og oplysninger. Bemærk, at stiftere skal være myndige og ikke under konkurs. Juristeri v. Jesper Veiby (juristeri.dk / iværksætterselskab.nu) 4

5 Selskabets ledelse: Et anpartsselskab vil typisk ledes af enten en direktion (ofte blot en enkelt direktør), eller af både en bestyrelse og en direktion. Både bestyrelsen og direktionen kan bestå af fra 1 medlem og opefter. Man vil oftest fravælge bestyrelsen i et lille anpartsselskab og i et selskab med kun en ejer, men den kan f.eks. være ønsket, hvis der er en kreds af investorer, som gennem bestyrelsen ønsker at føre tilsyn med selskabets drift. Bemærk, at medlemmerne af selskabets ledelse skal være myndige, ikke under værgemål, og (naturligvis) ikke frakendt retten til at drive virksomhed. NB. Hvis du ønsker et tilsynsråd i stedet for en bestyrelse, er det også muligt, men dog atypisk, og medmindre du kender til indholdet af dette og af særlige grunde ønsker dette, anbefaler vi helt klart at vælge en bestyrelse og en direktion, eller blot en direktion. NB. Du skal angive selskabets ledelse for både holdingselskabet og for datterselskabet (eller driftsselskabet). Dette gælder også, selvom det er samme personer, der bestrider de samme poster i de to selskaber. Dog kan det anbefales at overveje, om det f.eks. er nok med en bestyrelse for holdingselskabet (hvis en sådan ønskes), mens datterselskabet måske kan nøjes med en direktør, der står til ansvar for ejerne (her holdingselskabet). Juristeri v. Jesper Veiby (juristeri.dk / iværksætterselskab.nu) 5

6 Bestyrelsesmedlemmer for holdingselskabet: Her anføres holdingselskabets bestyrelse, med samtlige medlemmers fulde navn, adresse og cpr-nummer. Hvis ikke de enkelte poster i bestyrelsen er udpeget ved stiftelsen, antages det, at bestyrelsen konstituerer sig selv, altså f.eks. selv vælger bestyrelsesformanden på det første bestyrelsesmøde. Hvis du ikke ønsker en bestyrelse, undlader du blot at udfylde dette afsnit. Hvis du udfylder det, opretter vi selskabet med en bestyrelse med det antal medlemmer, som du har angivet. Juristeri v. Jesper Veiby (juristeri.dk / iværksætterselskab.nu) 6

7 Bestyrelsesmedlemmer for datterselskabet: Her anføres datterselskabets bestyrelse, med samtlige medlemmers fulde navn, adresse og cpr-nummer. Hvis ikke de enkelte poster i bestyrelsen er udpeget ved stiftelsen, antages det, at bestyrelsen konstituerer sig selv, altså f.eks. selv vælger bestyrelsesformanden på det første bestyrelsesmøde. Hvis du ikke ønsker en bestyrelse, undlader du blot at udfylde dette afsnit. Hvis du udfylder det, opretter vi selskabet med en bestyrelse med det antal medlemmer, som du har angivet. Juristeri v. Jesper Veiby (juristeri.dk / iværksætterselskab.nu) 7

8 Direktion for holdingselskabet: Her anføres holdingselskabets direktion, med samtlige medlemmers fulde navn, adresse og cpr-nummer. Hvis der er forskellige titler, kan de anføres, og hvis du som stifter og ejer er eneste direktør, anfører du blot dit eget navn. Juristeri v. Jesper Veiby (juristeri.dk / iværksætterselskab.nu) 8

9 Direktion for datterselskabet: Her anføres datterselskabets direktion, med samtlige medlemmers fulde navn, adresse og cpr-nummer. Hvis der er forskellige titler, kan de anføres, og hvis du som stifter og ejer er eneste direktør, anfører du blot dit eget navn. Juristeri v. Jesper Veiby (juristeri.dk / iværksætterselskab.nu) 9

10 Tegningsretter: Som udgangspunkt registreres selskabet med den typiske tegningsret, at direktøren tegner selskabet, og at enhver direktør, hvis der er flere, kan tegne selskabet. NB. Hvis du ønsker særlige hæftelsesforhold, f.eks. et antal direktører i forening, den samlede direktion, bestyrelse etc., så kontakt os, og vi tilpasser vedtægterne i henhold til dette. Det samme gælder, hvis du ønsker forskellige regler for tegningsretter i holding- hhv. datterselskabet. Juristeri v. Jesper Veiby (juristeri.dk / iværksætterselskab.nu) 10

11 Kapitalforhold: I et anpartsselskab skal kapitalen være på mindst kr , og den kan indskydes både som kontanter og værdier. NB. Hvis der skal indskydes værdier, forudsætter det en forudgående værdifastsættelse af f.eks. egen revisor, inkl. udarbejdelse af åbningsbalance mv. Kontakt os, hvis dette ønskes. Det skal angives, hvilken stykstørrelse, den enkelte anpart skal have, samt den tilknyttede stemmeret. Valget heraf afhænger af bl.a. antallet af deltagere og mulige ønsker om senere frasalg eller overdragelse af anparter. Typisk vil man enten vælge en stykstørrelse på f.eks. 1 kr. eller på 100 kr., men ethvert tal, som går op i kapitalen kan anvendes. Stykstørrelsen vil derfor også blive omvendt proportional med antallet af anparter. Som udgangspunkt vil der blive tillagt enhver anpart 1 stemme. Som dokumentation for kapitalen skal du enten have en underskrevet erklæring fra din bank på, at beløbet indestår på selskabets konto, alternativt overføre beløbet til vores klientkonto, så vi kan bekræfte kapitalens tilstedeværelse i forbindelse med stiftelsen og umiddelbart derefter tilbageføre den til selskabet. (Eller alternativt indskyde aktiver og i stedet dokumentere værdierne gennem en revisorudtalelse, se ovenfor). NB. Hvis der ønskes indbetaling af kapital til overkurs, flere aktieklasser, stemmeretsbegrænsninger eller tilsvarende løsninger, så kan vi afgive et tilbud på udarbejdelse af sådanne på basis af vore timepriser. NB. Vi opretter holding- og datterselskab med samme kapital og stykstørrelse, idet vi antager, at hele holdingselskabets kapital indskydes i datterselskabet. Angiv kapital og stykstørrelse. PS. Hvis du ikke angiver andet, vil vi fakturere til selskabet, men sende regningen til dig, hvorefter du er ansvarlig for at få regningen refunderet fra selskabet. Hvis du i stedet angiver, at du ønsker selv at betale stiftelsesomkostningerne, fakturerer vi dem i stedet i dit navn. Juristeri v. Jesper Veiby (juristeri.dk / iværksætterselskab.nu) 11

12 Ejerforhold: Her anføres til ejerbogen, hvordan de enkelte anparter er fordelt, med navn, adresse og cpr/cvr nummer på de respektive ejere, sammen med disses kapitalandel, dvs. antal anparter eller kapitel i deres besiddelse. Bemærk, at den samlede kapital naturligvis skal stemme med selskabets samlede kapital. Hvis du som stifter ejer alle anparter, anfører du blot dit eget navn med samtlige anparter. NB. Stiftelsen forudsætter et helejet datterselskab, hvorfor det ovenstående alene angår ejerforholdene i holdingselskabet. Juristeri v. Jesper Veiby (juristeri.dk / iværksætterselskab.nu) 12

13 Revisorfravalg? Det er muligt at fravælge revision, hvis selskabets forventes at være under en vis størrelse. 1 Hvis dette er tilfældet, og revision fravælges, skal dette anføres i vedtægter og stiftelsesdokument (såvel som på de efterfølgende generalforsamlinger), hvorfor du i givet fald skal angive det her. Det kan ofte anbefales små selskaber, men bemærk, at selskabet trods fravalget af revision stadig er omfattet af gængse regler for regnskab og bogføring. NB. Reglerne gælder nu også for holdingselskaber, hvorfor det antages, at hvis revision fravælges, så vil dette gælde både holding- og datterselskab. Angiv, om revision skal fravælges: Revisor: Hvis man ønsker revision, kan man ved stiftelsen vælge revisor, hvorfor revisor i så fald skal anføres her med navn, adresse og cpr/cvr nummer: 1 Pt. er kriterierne for at fravælge revision, at selskabet opfylder mindst to af flg. tre punkter, nemlig 1) en balancesum på under 4 mio., 2) en nettoomsætning på under 8 mio., og 3) et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på under 12. Hvis fravalg af revision ønskes fra selskabets start, skal dette fremgå af vedtægterne, hvilket forudsætter, at selskabet forventes at opfylde kriterierne. Juristeri v. Jesper Veiby (juristeri.dk / iværksætterselskab.nu) 13

14 Det udfyldte skema sendes til Juristeri på enten mail til: eller via almindelig post til: Juristeri v/ Jesper Veiby Ågade 25, 2. tv Aalborg Proceduren er herefter som følger: 1. Når vi har modtaget oplysningerne, tjekker vi, at disse er fuldstændige og hvis ikke, beder vi dig fremkomme med de manglende oplysninger. 2. Vi bekræfter derefter modtagelsen af ordren, og du indbetaler honoraret for stiftelsen på vores konto, samt overfører selskabets kapital og gebyrer til Erhvervsstyrelsen (normalt kr. 670,- pr. selskab, dvs. 2 x 670) til vores klientkonto (alternativt fremsender du en attesteret udskrift fra din bank hvad angår selskabskapitalen). Hvis du vælger at indskyde værdier, fremsender du revisorerklæring mv. Vi orienterer dig om det praktiske til den tid. 3. Efter at pengene er gået ind på kontoen, fremsender vi stiftelsesdokument til dig for underskrift, hvorefter vi anmelder selskabet hos Erhvervsstyrelsen. 4. Vi fremsender derefter en mappe med faktura, stiftelsesdokument, vedtægter og ejerbog såvel som attest for tildelte cvr-numre. Juristeri v. Jesper Veiby (juristeri.dk / iværksætterselskab.nu) 14

2 Valg af virksomhedsform

2 Valg af virksomhedsform Særnummer-2014 2 Valg af virksomhedsform Denne publikation har til formål at bistå iværksætteren eller den eksisterende virksomhedsindehaver, der ønsker at omstrukturere sin virksomhed, med at vælge den

Læs mere

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på.

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I kolonnen til venstre findes loven i sin fulde og rette

Læs mere

Forslag. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1)

Forslag. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Lovforslag nr. L 170 Folketinget 2008-09 Fremsat den 25. marts 2009 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Anvendelsesområde

Læs mere

valg AF virksomhedsform

valg AF virksomhedsform Særudgave 2011 valg AF virksomhedsform Indledende overvejelser 2 Personligt drevet enkeltmandsvirksomhed 3 Interessentskab (I/S) 3 Anpartsselskab (ApS) og aktieselskab (A/S) 4 Holdingselskab 5 Selskab

Læs mere

Vedtægter for Novo Nordisk A/S

Vedtægter for Novo Nordisk A/S Vedtægter for Novo Nordisk A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Aktiekapital... 3 4. Aktier og ejerbog... 3 5. Forhøjelse af aktiekapitalen... 4 6. Generalforsamlingen, afholdelsessted

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Et godt overblik fra start

Et godt overblik fra start Et godt overblik fra start Holstebro Sletten 45 7500 Holstebro Tlf. 97 41 22 11 Kolding Kokholm 3 6000 Kolding Tlf. 76 34 26 00 København Kalvebod Brygge 45 1560 København V Tlf. 33 38 98 00 Odense Munkehatten

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over registreret revisor Peter Yde Kamper.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over registreret revisor Peter Yde Kamper. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 50/2014 Erhvervsstyrelsen mod Registreret revisor Peter Yde Kamper afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over

Læs mere

REJSEGARANTIFONDEN VEJLEDNING TIL REJSEUDBYDERE VEDR. REGISTRERING

REJSEGARANTIFONDEN VEJLEDNING TIL REJSEUDBYDERE VEDR. REGISTRERING REJSEGARANTIFONDEN VEJLEDNING TIL REJSEUDBYDERE VEDR. REGISTRERING Praktisk vejledning vedrørende de problemstillinger, som rejseudbyderne støder på i forbindelse med selve registreringsprocessen samt

Læs mere

Selvstændig og a-kasse

Selvstændig og a-kasse Selvstændig og a-kasse Selvstændig og a-kasse Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Medlemskab... 2 3. Hvornår er man selvstændig?... 2 3.1. Definition på selvstændig... 2 3.2. Du er som udgangspunkt ikke

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning

Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning Følg denne vejledning, hvis du ønsker at registrere et iværksætterselskab. Det koster 670 kroner i registreringsgebyr at registrere et IVS. Har

Læs mere

Faglige sammenslutninger 2010

Faglige sammenslutninger 2010 Faglige sammenslutninger 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...1 2 HVAD ER EN FUSION?...2 3 JURIDISKE FORHOLD...3 3.1 Formalia i forbindelse med gennemførelse af en fusion...3 3.2 Underskrivelse af

Læs mere

Kreditsikring Brugerhåndbog

Kreditsikring Brugerhåndbog Kreditsikring Brugerhåndbog Indhold 1. Kom godt i gang... 4 2. Start Kreditsikring... 5 2.1 Hvornår og hvem må du kreditvurdere... 5 2.2 Hvornår må du bruge RKI registret i din rykkerprocedure og indberette

Læs mere

Værd at vide - når du ophører med din virksomhed

Værd at vide - når du ophører med din virksomhed Værd at vide - når du ophører med din virksomhed Indholds- fortegnelse Ophør hva nu? 4 Medlemskab og arbejdskrav 5 Rådighedskravet 7 Endeligt ophør med virksomhed 8 Beregning af sats 20 Kontakt ASE ASE

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 6.1 REVISION... 9

1. INDLEDNING... 3 6.1 REVISION... 9 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET OM PROCESSEN... 3 2.1 TEKNIK... 3 3. OVERORDNET OM OPBYGNING OG FUNKTIONALITET... 3 3.1 LØSNINGENS FLOW... 3 3.2 GEMME-FUNKTIONALITET... 4 3.3 VIS ÅRSRAPPORT I UDKAST...

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

1.1. Iværksætterselskaber. Stiftelse af et anparts selskab med 1 kr.

1.1. Iværksætterselskaber. Stiftelse af et anparts selskab med 1 kr. RISSKOV REVISION ORIENTERER September 2013 Orientringsskrivelsen er opdelt i to: DEL 1: DEL 2: Generel orientering om skat, jura, regnskab og andre virksomhedsrelevante forhold. Fagligt nyt der også har

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106)

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106) V E D T Æ G T E R for NEUROSEARCH A/S (CVR nr. 12546106) 1 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED og FORMÅL Selskabets navn er NeuroSearch A/S. 1. 2. Selskabets formål er at drive investering, forskning, handel, fabrikation

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

FORENINGS- HÅNDBOGEN

FORENINGS- HÅNDBOGEN HÅNDBOG FOR LOKALFORENINGER OG KREDSE FORENINGS- HÅNDBOGEN En praktisk hjælp til alle områder indenfor foreningsopbygning af lokalforeningen samt opbygningen af kredsen SIDE 01 FORORD Velkommen som lokalforening

Læs mere

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi Merværdi ved revision Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi revisionspåtegning, der giver høj sikkerhed for deres regnskab. Og under alle omstændigheder vil de fleste virksomheder ikke kunne

Læs mere

Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister

Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Erhvervsstyrelsen 14. november 2014 Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister og ejerbogen 3 1.0 Baggrund og lovgrundlag for Det Offentlige Ejerregister

Læs mere

15 Gode råd om bogføringsprocedurer

15 Gode råd om bogføringsprocedurer 15 Gode råd om bogføringsprocedurer - til bogholderen i den mindre virksomhed Version 2.0 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Disposition:... 4 15 Gode råd om bogføringsprocedurer (den lange version):...

Læs mere

Årsafslutning i SummaSummarum 4

Årsafslutning i SummaSummarum 4 Årsafslutning i SummaSummarum 4 Som noget helt nyt kan du i SummaSummarum 4 oprette et nyt regnskabsår uden, at det gamle (eksisterende) først skal afsluttes. Dette betyder, at der er nogle rutiner omkring

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

Virksomhedsomdannelse

Virksomhedsomdannelse HD 2. Del HD(R) Afgangsprojekt 13. maj 2013 Virksomhedsomdannelse Vejleder: Anders Lützhøft Studerende: Christina Beier Andersen (xxxxxx-xxxx) Camilla Maria Skibsted Pedersen (xxxxxx-xxxx) Indhold Kapitel

Læs mere

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Nedenfor findes udvalgets udkast til forslag til lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder. Fremsat

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Bent Andrup og Statsautoriseret revisionsfirma Bent Andrup, CVR-nr. 15 59 23 54 afsagt følgende

Læs mere