SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER BEMANDING AF TIC SEPTEMBER 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER BEMANDING AF TIC SEPTEMBER 2012"

Transkript

1 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER BEMANDING AF TIC SEPTEMBER 2012

2 INDHOLD: side 1. ORIENTERING OM T.I.C. 1.1 T.I.C. - Vejdirektoratets TrafikInformationsCenter ORGANISATION OG SAMARBEJDE 2.1 Organisation Dialogbaseret samarbejde Sikring af den gode opstart på tjenesteydelsen 2.4 Siking af det gode samarbejde 2.5 Det løbende samarbejde Informationspligt Besøg i T.I.C Uniform/dresscode Rejser Tjenesteyders medarbejderes medvirken i VD aktiviteter 2.6 Styregruppe. 2.7 Procesoptimeringer 2.8 Løsning af uenigheder BASIS TJENESTEYDELSEN 3.1 Indhold og afgrænsning. 3.2 Funktionsbeskrivelser til basistjenesteydelsen Generelt Vagtordning Personaleledelse T.I.C. koordineringsfunktion Kvalitetssikring af brugen af trafikledelsessystemer Kvalitetssikring af vejarbejdsinformation Sikring af kompetencer 3.3 Ydelsesgrundlag Generelt IT systemer Lokaler og indretning 4. ÆNDRING AF BASISTJENESTEYDELSEN OG TILLÆGSOPGAVER 4.1 Omfang og forventet indhold. 4.2 Uplanlagte tillægsopgaver med ændring af basistjenesteydelsen Planlagte tillægsopgaver Radiofunktioner Kvalitetskontrol af beredskabsudkald/-udgifter Andre tillægsopgaver 5. KOMPETENCEKRAV 5.1 Medarbejdere Generelle kompetencekrav Personlige kompetencekrav for alle medarbejdere

3 5.1.3 Faglige kompetencekrav for medarbejdere i basistjenesteydelsen Kompetencekrav til medarbejdere ifm. tillægsydelser T.I.C. Uddannelser Generelt Grunduddannelse til basistjenesteydelsen Kompetencer ifm. nye behov.. 6. ARBEJDETS KVALITET 6.1 Kvalitetsledelse 6.2 Performance management - KPI Kvantitative indikatorer Kvalitative indikatorer Bonus Bod for fejl og mangler SAB-Bilag: I: T.I.C. Kvalitetshåndbog II: KPI målinger III: Ordensregler for T.I.C. IV: Uddannelsesplaner - Grunduddannelse V: Statistiske oversigter over arbejdsbelastning VI: Vagtplan 2012 VII: Vejledninger og instrukser 1

4 1. ORIENTERING OM T.I.C. 1.1 T.I.C. - VEJDIREKTORATETS TRAFIKINFORMATIONSCENTER T.I.C. står for TrafikInformationsCenter, som er en enhed i Vejdirektoratet. T.I.C.s opgave er at have et nationalt trafikalt overblik over situationen på vejene hele døgnet året rundt, og sørge for at trafikken afvikles så gnidningsfrit som muligt. Det gøres bl.a. ved: Overvågning af trafiksituationen på statsveje og centrale trafikale knudepunkter vha. diverse installationer og indmeldinger fra trafikanter og samarbejdspartnere Overvågning og styring af variable skilte på vejene. Udsendelse af aktuel trafikinformation til trafikanterne via forskellige medier i forbindelse med uheld, tabt gods, kø, vejarbejder, osv. Udkald af beredskabsentreprenører til uheld, tabt gods osv. samt bistå andre beredskabsmyndigheder i forbindelse med hændelser på vejene. I dag har T.I.C. mange opgaver inden for både trafikinformation, beredskab og trafikstyring 24 timer i døgnet. De mange og stadig mere komplekse opgaver stiller store krav til både medarbejderne og den måde arbejdet tilrettelægges og udføres på i T.I.C. Kendetegnende ved arbejdsopgaverne er, at der løbende kommer flere til, mens andre falder fra. T.I.C. spiller en central rolle i at opretholde fremkommeligheden og sikkerheden på statsvejnettet døgnet rundt. Samtidig er T.I.C. en meget væsentlig del af Vejdirektoratets ansigt ud ad til og en central aktør i Vejdirektoratets samarbejde med eksterne interessenter som politiet, entreprenører og kommuner samt en integreret del af Vejdirektoratets samlede opgaveløsning i forhold til fx skadevoldersager 1. Det betyder, at T.I.C. løbende udvikler sig og bliver inddraget i et stigende antal opgaver med udvidelse af T.I.C.s arbejdsportefølje til følge. I de kommende år kan der være behov for et tættere samarbejde med eksterne samarbejdspartnere i T.I.C. Det kan betyde, at disse samarbejdspartnere vil være fysisk tilstede i T.I.C, og dermed også ændre/reducere mængden af arbejdsopgaver og arbejdsformen i T.I.C. Sådanne udviklinger stiller høje krav til omstillingsparatheden blandt medarbejdere og til organiseringen af arbejdet. 1 Skadevoldersager er hændelser, hvor en trafikant påfører skader på vejens konstruktioner og udstyr (fx påkørsel af et skilt), og hvor det er vigtigt, at skaden dokumenteres og skadevolder identificeres mhp. erstatning for udgifter til skadens udbedring 2

5 2. ORGANISATION OG SAMARBEJDE 2.1 ORGANISATION T.I.C. er placeret i afdelingen Trafik og Beredskab (TRB) i Vejdirektoratet. VEJDIREKTORATET DRIFTSDIVISIONEN Vedligeholdsområdet Driftsområdet Belægninger Driftskoordinering Trafik og Beredskab Bygværker Driftsområde Nord Driftsområde Syd Driftsområde Øst T.I.C. eredskab Beredskab Trafikinformation Trafikledelse og signaler T.I.C. Trafikledelse Trafik og Beredskabs afdelingen i Vejdirektoratet (forkortet TRB) er driftsherren eller klienten i relation til tjenesteyderen. 2.2 DIALOGBASERET SAMARBEJDE Tjenesteydelsen skal gennemføres i et samarbejde baseret på dialog og gensidig tillid. Formålet med dialog og tillidsbaseret samarbejde er: at sikre fælles forståelse af grundlaget for tjenesteydelsens gennemførelse at sikre fælles forventninger og opfattelser af de konkrete kvalitetskrav, der skal opfyldes at sikre det rette kompetenceniveau hos alle medarbejdere at der et konstant fokus på forbedringer og optimeringer at spild og spildtid minimeres at misforståelser undgås at uenigheder ikke udvikler sig til ressourcekrævende tvister 3

6 Det dialog- og tillidsbaserede samarbejde understøttes af en række samarbejdselementer og værktøjer. Disse er: Sikring af den gode opstart på tjenesteydelsen Løbende sikring af det gode samarbejde Styregruppe Grundlag for procesoptimeringer Løsning af uenigheder Opfølgning på KPI målinger, jf. afsnit SIKRING AF DEN GODE OPSTART PÅ TJENESTEYDELSEN Mobiliseringsperioden løber fra indgåelse af kontrakt til tjenesteydelsens opstart den 1. april I mobiliseringsperioden afholdes en opstartsworkshop med deltagelse af ledere og nøglepersoner fra tjenesteyder og Vejdirektoratet. Opstartsworkshoppen planlægges i fællesskab. Dagsordenspunkter på opstartsworkshoppen er bl.a.: Organisation, kompetencer og ressourcer, herunder bemandingen i basistjenesteydelsen samt planlagt vagtplan for april 2013 Fælles mål og succeskriterier samt fælles vurdering af risikofaktorer, som kan hindre et succesfuldt forløb Samarbejdet møder styregruppe Drøftelse af samarbejdsskemaet, jf. afsnit 2.4 Plan for undervisning (omfang vil afhænge af hvor mange nye medarbejdere, der vil være) Brug af Vejdirektoratets IT systemer Krav iht. Vejdirektoratets standardvilkår for aftaler om rådgivning og bistand Februar 2011, herunder udformning og specifikation af fakturaer (jf. eksemplet: Specifikation af fakturaer og aftalegrundlag i standardvilkår) Brug af KPI indikatorer og bodbestemmelser Tiltag til sikring af det effektive arbejde og gode samarbejde Indarbejdelse i SAB af tjenesteyders evt. konkrete tilbud ifm. opfyldelse af de kvalitative underkriterier Planlægning af mobiliseringsfasen, herunder møder i fasen 2.4 SIKRING AF DET GODE SAMARBEJDE Der afholdes løbende følgende kategorier af møder: 4

7 Betegnelse Deltagere Indhold/formål Frekvens Faglige koordinations -møder T.I.C. dagsmøder Kvartalsvis Styregruppemøder Fra VD: Vejdirektoratets fagkoordinator for T.I.C. Fra tjenesteyder: Alle medarbejdere hos tjenesteyder. Fra VD: Driftsdirektør Afdelingsleder for TRB Vejdirektoratets fagkoordinator for T.I.C. Fra tjenesteyder: virksomhedsleder aftaleansvarlig Møderne er det formelle forum for overvågning og planlægning af den operationelle drift af T.I.C. samt for aftaler om ændringer. På møderne drøftes endvidere forhold om bemandingen. Dagsordenspunkter er: status på samarbejdet og drøftelse af udvikling og evt. behov for tiltag. status på kompetencer/uddannelse og kommende planer. status på performance, herunder KPI-målinger og drøftelse af effektiviseringer. status på udførelsen, herunder drøftelse af forbedringer og optimeringer. status på pålagte bøder, herunder drøftelse af tiltag, som reducerer risici for bøder. drøftelse af eventuelle forhold relateret til ydelsesgrundlaget. Møderne forventes at være af 2-3 timers varighed. T.I.C dagsmødernes formål er: at sikre en fælles forståelse af de kommende udfordringer at sikre et fælles informationsniveau at drøfte forbedringer og optimeringer at inspirere og teamworke Standarddagsordenen vil være: Formiddag: Generel faglig orientering fra TRB Performance (KPI) Nye tiltag Eftermiddag: (fx) Virksomhedsbesøg (fx hos beredskabsentreprenør, andre vagtcentraler, Besigtigelser af tekniske anlæg) Orientering af ledelser om performance og resultater i det forgangne år (årligt review). Drøftelser af det kommende års udfordringer. Månedlig Fra VD: Vejdirektoratets fagkoordinator for T.I.C. Kvartalsvis og ved behov afdelingsleder Fra tjenesteyder: aftaleansvarlig samt efter behov andre nøglemedarbejdere Årligt i januar og efter behov (fx ved uenigheder, jf. afsnit 2.8) Møderne afholdes på tjenestestedet i Vejdirektoratet. 5

8 Neden for anføres supplerende bestemmelser om de Faglige koordinationsmøder. Faglige koordinationsmøder På møderne udfylder tjenesteyder og Vejdirektoratet ved mødets begyndelse et samarbejdsskema, og markeringer på 1 og 2 drøftes på mødet, således at ingen problemer får lov at forblive ubehandlede. Samarbejdsskemaet er et værktøj og det er vigtigt, at parterne har en fælles opfattelse af indhold i emnerne og i givet fald ændrer formuleringen af disse. Emne 1. Meget dårligt 1 Samarbejdsklimaet mellem tjenesteyder og Vejdirektoratet 2. Dårligt 4. Godt 5. Meget godt 6. Bemærkninger 7. Aktion forslag til forbedringer 2 Tilliden til hinanden 3 Åbenhed, bl.a. om økonomi 4 Adm. ressourceforbrug bruges tiden prioriteret 5 Kommunikation, klart og i tide 6 Overholdelse af tidsmæssige aftaler 7 Fremsendelse/foreligger materiale som aftalt 8 Udføres arbejdet rigtigt første gang (er spildtid undgået) 9 Er afvigelser og fejl undgået 10 Er de nødvendige kompetencer tilstede 11 Håndtering af uenigheder hurtigt og hensigtsmæssigt 12 Deltagelse af de relevante personer i møderne 13 Åbenhed generelt De udfyldte samarbejdsskemaer synliggøres på en opslagstavle sammen med resultater af KPI målinger, jf. afsnit 6.2. Tjenesteyder supplerer samarbejdsskemaet med grafer over den løbende udvikling i markeringerne. 2.5 DET LØBENDE SAMARBEJDE Informationspligt Tjenesteyder skal i det løbende samarbejde informere Vejdirektoratet om alle dispositioner af betydning for opgavernes udførelse. Herunder skal tjenesteyder informere Vejdirektoratet om 6

9 vagtplaner og ændringer i disse, således at TRB altid er bekendt med, hvilke medarbejdere, der er til stede i T.I.C Besøg i T.I.C. T.I.C. er væsentlig for Vejdirektoratets ansigt udadtil, og det er derfor vigtigt, at tjenesteyderens medarbejdere optræder korrekt over for T.I.C.s brugere og samarbejdsparter. Det er en del af T.I.C.s virke, at der kommer gæster og besigtiger T.I.C.s faciliteter og får demonstreret de daglige funktioner. Tjenesteyders medarbejdere skal være til rådighed for at besvare spørgsmål og fremvise T.I.C. på dansk og engelsk for besøgende i T.I.C Påklædning Medarbejderne i vagtordningen i T.I.C. skal overholde følgende regler for påklædning i arbejdstiden: Uniform Alle medarbejdere skal være iført uniform, som gælder fra livet og op, mens dresscoden gælder for livet og ned. Tjenesteyder rekvirerer uniformer hos en leverandør, som Vejdirektoratet anviser. Vejdirektoratet betaler uniformerne. Uniformen består af skjorte, poloshirt eller sweatshirt med Vejdirektoratets logo på. Dresscode Medarbejderne skal have præsentable benklæder, kjole eller nederdel i neutrale farver på. Dvs. fx huller og maling på buskerne er ikke acceptabelt. På fødderne er sandaler, sko og støvler acceptable, mens klipklappere og bare fødder ikke er. Alle medarbejdere skal være velsoignerede, og fremstå præsentable. På hverdage i tidsrummet må tæpper og plaider ikke benyttes ved arbejdspladserne. I øvrigt henvises til ordensregler i bilag III Rejser Rejses der indenrigs eller udenrigs af tjenesteyders medarbejdere i forbindelsen med opgaveudførelsen bliver disse afregnet efter Vejdirektoratets gældende regler på området. Det betyder, at booking af alle flyrejser og hotelovernatninger skal ske gennem Vejdirektoratets rejsebureau. Rejser med bil kan ske i Vejdirektoratets tjenestebiler, og kræver fremvisning og kopi af medarbejderens kørekort til Vejdirektoratet. Ved brug af tjenestebiler skal Vejdirektoratets regler herfor overholdes. Sker rejsen i egen bil afregnes dette efter Vejdirektoratets gældende regler på området. Evt. time-dagpenge betales ikke af Vejdirektoratet, men af tjenesteyder Tjenesteyders medarbejderes deltagelse i Vejdirektoratets aktiviteter Vejdirektoratet finder det hensigtsmæssigt, at tjenesteyder deltager med en stor del af medarbejderne til arrangementer i Vejdirektoratets regi. Det drejer sig om afdelingsseminarer (hvert andet år), driftsdage (hvert andet år) samt interne samarbejdsseminarer fx mellem T.I.C. 7

10 og vintervagtcentralen, mellem T.I.C. og DR, mellem T.I.C. og DMI, etc. I basistjenesteydelsen skal der være indeholdt op til 300 medarbejdertimer pr. år til deltagelse i disse aktiviteter. 2.6 STYREGRUPPE Styregruppen følger samarbejdet i tjenesteydelsen. Styregruppen er forum for orientering om og drøftelse af de udfordringer, som T.I.C. skal håndtere i det kommende år. Styregruppen forholder sig til eventuelle uoverensstemmelser, som ikke er løst i den daglige drift. Vejdirektoratet og tjenesteyderen kan hver for sig indkalde til et (ekstraordinært) styregruppemøde. 2.7 PROCESOPTIMERINGER En procesoptimering indebærer en ændring i arbejdsgrundlaget og forudsætter derfor en fælles dialogbaseret aftale om ændringen. Procesoptimeringen skal være til fordel for både tjenesteyder og Vejdirektoratet. Mulighederne for procesoptimeringer afdækkes i samarbejdet, og kan ikke præcist defineres på forhånd. Ved procesoptimeringer, som medfører effektiviseringer for tjenesteyder fx hvis Vejdirektoratet udarbejder mere effektive IT systemer vurderes tjenesteyders besparelser i fællesskab og der aftales en fordeling heraf. Fordelingen er som udgangspunkt min. 25 % til tjenesteyder. KPI som værktøj til forbedringer og procesoptimeringer I afsnit 6.2 beskrives løbende KPI målinger som værktøj til forbedringer og procesoptimeringer. 2.8 LØSNING AF UENIGHEDER Uenigheder skal altid søges løst hvor de opstår. Kan dette ikke lade sig gøre, anvendes beslutningstrappen med følgende trin: 1) En uenighed som opstår mellem Vejdirektoratets medarbejdere og tjenesteyderens medarbejdere, og som ikke løses umiddelbart, forelægges Vejdirektoratets fagkoordinator for T.I.C. og tjenesteyders aftaleansvarlige. 2) En uenighed som opstår mellem Vejdirektoratets fagkoordinator for T.I.C. og tjenesteyderens medarbejdere, og som ikke løses umiddelbart, forelægges TRBs afdelingsleder og tjenesteyders aftaleansvarlige. 3) Kan uenigheden ikke løses af på dette niveau inden for få dage forelægges denne styregruppen. 4) Kan eller ønsker styregruppen ikke at løse uenigheden, beslutter styregruppen det videre forløb. Styregruppen kan vælge mellem en række muligheder, fx: 1) Brug af mediation i henhold til reglerne fra Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed. 2 2 Reglerne fra Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed findes på 8

11 2) Brug af opmand (mægling eller foregreben tvisteløsning) i henhold til reglerne fra Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed. 3) Forelæggelse for virksomhedsledelserne; dvs. tjenesteyderens direktør og Vejdirektoratets driftsdirektør. Kan uenigheder ikke løses af styregruppen, eller ønsker en af parterne ikke at anvende en af ovennævnte muligheder, afgøres uenigheder i henhold til ABR 89 (jf. Vejdirektoratets standardvilkår for aftaler om rådgivning og bistand, 2011, idet henvisningen til AB72 erstattes af AB 92). 3. BASISTJENESTEYDELSEN 3.1 INDHOLD OG AFGRÆNSNING Der skal leveres en basistjenesteydelse, som skal varetages af medarbejdere, der fysisk er til stede i T.I.C. Basistjenesteydelsen indeholder svingninger i arbejdsbelastningen bl.a. pga. skift i vejrlig og deraf pludseligt opståede trafikale situationer. Dette kendetegner dagligdagen i T.I.C., og det betyder, at tidspunktet for udførelse af en stor del af arbejdsopgaverne er uforudsigeligt. Samtidig er nogle arbejdsopgaver faste og skal håndteres indenfor konkrete tidsperioder i løbet af døgnet, mens andre arbejdsopgaver blot skal udføres i løbet af et døgn. Arbejdsbelastningen og opgavernes tidsmæssige fordeling på døgnet og i løbet af året er oplistet i bilag V. Her er statistiske oversigter for arbejdsbelastningen i T.I.C. for to år (Juli 2010 til og med Juni 2012) set i forhold til telefonopkald, oprettelser af sager og udsendelse af trafikinformation. Oplistningen er alene til orientering, og der må forventes betydelige variationer både på døgnuge- måneds- og årsbasis. Endvidere er der i bilag VI vedlagt Vagtplan for Denne er ikke et udtryk for krav om en konkret organisering, men alene til orientering om bemandingen i I basistjenesteydelsen indgår ikke ekstraordinære bemandingsbehov, som f.eks. skybrud, kraftigt snevejr der lukker hele eller dele af Danmark. Disse bemandingsbehov er beskrevet i afsnit 4. Ved siden af vagtordningen, der er hovedfunktionen i T.I.C., skal der udføres en række andre funktioner, som er en del af basistjenesteydelsen, og som har til formål, at understøtte T.I.C.s arbejdsopgaver. Disse funktioner er beskrevet i afsnit Basistjenesteydelsen indeholder alle støttefunktioner, som er nødvendige for tjenesteyder for at udføre den daglige drift af T.I.C. Krav til kompetencer for de dedikerede medarbejdere, der skal udføre de beskrevne funktioner, fremgår af afsnit 5. Ved fravær - både planlagt (fx ferie) og uplanlagt (fx sygdom) - af dedikerede medarbejdere, hvortil der er stillet særlige krav til kompetencer (jf. afsnit 5), skal der være back up medarbejdere, som kan træde til og udføre de pågældende funktioner/arbejdsopgaver på det krævede kompetenceniveau. Ved kortvarige fravær af T.I.C. koordinatoren erstattes denne ikke ifm. eksterne møder (fx møder med politiet). Ifm. natarbejde skal tjenesteyder sikre, at At-vejledning om helbredskontrol ved natarbejde (Atvejledning D August 2010) overholdes. 9

12 3.2 FUNKTIONSBESKRIVELSER TIL BASIS TJENESTEYDELSEN Generelt Tjenesteyderens medarbejdere i T.I.C. er en del af et hold, som til sammen varetager en del af den operationelle trafikmanagerrolle i Vejdirektoratet. Medarbejdere i T.I.C. forventes at understøtte Vejdirektoratets værdier 3 og image positivt overfor de personer, som er i kontakt med T.I.C., samt at fremstå som rollemodeller for sine kollegaer. Medarbejdere i T.I.C. skal udføre arbejdsopgaver ud fra gældende instrukser og retningslinjer, samt erhverve sig den nødvendige viden om ændringer og nye procedurer, retningslinjer og instrukser gennem bl.a. deltagelse i T.I.C.-møder, T.I.C.s uddannelser samt andre forhold af vigtighed for løsning af arbejdsopgaverne i T.I.C. Retningslinjer og instrukser udarbejdes og ajourføres løbende af TRB, fx ifm. ændringer af love og regler, ny IT, aftaler med samarbejdspartnere, etc. Retningslinjer og instrukser De arbejdsopgaver T.I.C. håndterer, er nedskrevet i en lang række arbejdsprocedurer, som er opdelt som hhv. instrukser og retningslinjer. De er alle tilgængelige i T.I.C.s system for arbejdsprocedurer TICWiki. Medio august 2012 arbejder T.I.C. ud fra 120 arbejdsprocedurer (70 instrukser og 50 retningslinjer). Instrukser er normalt detaljerede og beskriver kort og klart handlinger og arbejdsgange, hvilket gør en medarbejder i stand til at udføre specifikke arbejdsopgaver, ved læsning af instruksen. Retningslinjer er en vejledning og påbud om hvordan noget skal gøres, og kan bl.a. indeholde detaljerede kort med vejsideudstyr, trafikstyringstavler, beredskabsplaner osv. I bilag VII er vedlagt udvalgte og repræsentative eksempler på retningslinjer og instrukser inden for funktionsområderne: Beredskab, Trafikstyring og Trafikinformation. Vejdirektoratet ajourfører løbende instrukserne og retningslinjerne. Omfang af basistjenesteydelsen Følgende funktioner indgår i basistjenesteydelsen: Vagtordning Personaleledelse T.I.C. koordineringsfunktion Kvalitetssikring af brugen af trafikledelsessystemer Kvalitetssikring af vejarbejdsinformation Sikring af kompetencer En række af disse funktioner skal varetages af dedikerede medarbejdere, som beskrevet neden for. 3 Se 10

13 3.2.2 Vagtordning Basistjenesteydelsen indeholder en vagtordning, hvor bemandingen i T.I.C. skal være i stand til at håndtere arbejdsopgaver og funktioner hele døgnet året rundt med en planlagt bufferkapacitet på minimum 20 % til at opfange sædvanlige svingninger i arbejdsbelastningen. Der skal minimum altid være 2 medarbejdere til stede. Tjenesteyderens bemanding af vagtordningen i basistjenesteydelsen fremgår af tjenesteyderens tilbud og skal løbende ajourføres ved ændringer. En medarbejder kan varetage flere funktioner. Basistjenesteydelsens bemanding til vagtordningen skal udføre følgende opgaver: Beredskab Når der sker en hændelse på vejene, hvor der er behov for en beredskabsindsats, skal håndteringen ske i henhold til vejledninger og instrukserne og så hurtigt, effektivt og professionelt, som muligt. Det betyder, at medarbejderne bl.a. skal: Overvåge, modtage, registrere og behandle uhensigtsmæssige forhold på hovedsageligt statsvejene, via meldinger fra borgere, samarbejdspartnere og automatiske systemer, og opdatering af information herom i relevante it-systemer. Håndtere mindre, tidsbegrænsede ændringer/forsøg (fx ifm. spøgelsesbilistforanstaltninger, kørsel i nødspor, o. lign.). Foretage, registrere og opdatere udkald af beredskabspartnere ved hændelser på statens veje i henhold til Vejdirektoratets aftale med beredskabsentreprenører. Indgå i koordinering af indsats mellem beredskabsentreprenør og andre beredskabspartnere så som politi, redning og miljøvagt samt andre dele af Vejdirektoratet. Besvare, behandle og registrere opkald fra nødtelefoner. Behandle og registrere forespørgsler fra særtransporter. Indtaste, behandle og registrere rådighedstilladelser (i forbindelse med vejarbejde). Registre udkald af entreprenører i forbindelse med uheld, tabt gods og holdende bil, etc. Overvåge og registrere hvor og hvornår der udføres vejarbejder. Trafikstyring Opgaverne omhandler hele statsvejnettet, herunder bl.a. strækninger med trafikstyring, dvs. veje med variable tavler, der kan styres i T.I.C. Medarbejderne skal bl.a. udføre følgende opgaver: Betjene trafikledelsessystemer. Registre alle hændelser. Indtaste og registrere vejarbejder på anlægsstrækninger. Kvalitetskontrollere alle trafikledelsessystemer og evt. fejlmelde dem. Aktivere entreprenør ved alarmer på signalanlæg. Overvåge rejsetider. Kvalitetskontrol og evt. fejlmelding af kameraer. Trafikinformation Alle hændelserne og situationer, der har en betydning for fremkommelighed og sikkerhed, skal være tilgængelige på Vejdirektoratets trafikinformationstjenester og medier. Det er T.I.C.s opgave at videreformidle denne information og sikre, at udmeldingerne er opdaterede og retvisende, hvilket indbefatter: Indtaste, følge op på, opdatere og afmelde hændelser. 11

14 Yde relevant trafikinformation på forespørgsler fra borgere. Indsamle og videreformidle trafikinformation i forbindelse med ferieperioder samt større begivenheder og arrangementer. Videreformidle information om væsentlige trafikale forhold direkte til P4 Trafik (DR) og Radio 24Syv. Videreformidle information om væsentlige trafikale forhold til relevante myndigheder (herunder politi og kommuner) via Vejdirektoratets medier. Kvalitetskontrollere selve informationen og om den vises korrekt i alle Vejdirektoratets trafikinformationstjenester, samt om disse fungerer og opdateres med den aktuelle information. Hvis dette ikke sker skal der ske fejlmelding af relevante tjenester. Sikre, at de tekniske systemer kører og fungerer efter hensigten samt at data er korrekt. Lave direkte radio trafikmelding på DR om aftenen og natten. Lave direkte interviews til radio og andre medier - daglige samt til mange medier i forbindelse med særlige trafikale situationer. Lave indslag til web-tv. Lave direkte TV-interviews til bl.a. DR og TV2, når forholdene påkræver det Personaleledelse Tjenesteyderen skal udøve en professionel personaleledelse, baseret på tjenesteyderens personalepolitik, så det sikres: at den nødvendige bemanding altid er til stede og at der er back up ressourcer til rådighed at personaleomsætningen minimeres at personalefravær minimeres gennem forebyggende tiltag, fx til at undgå fravær pga. stress at medarbejderne er motiverede at T.I.C.s ordensreglement og krav til påklædning overholdes (jf. afsnit 2.5.3) at der en god løbende dialog mellem Vejdirektoratet og tjenesteyder at krav til arbejdsmiljø overholdes Tjenesteyderens personalepolitik skal indeholde handlingsplaner, som sikrer kompetencer hos de nye medarbejdere i tilfælde af udskiftninger af medarbejdere. Ved udskiftninger skal tjenesteyderens nye medarbejdere godkendes af Vejdirektoratet. Ved fratrædelser og opsigelse af medarbejdere samt langvarig sygdom (dvs. sygdom som forventes at vare mere end en måned) skal tjenesteyder informere Vejdirektoratet om dette T.I.C. koordineringsfunktion Denne funktion skal varetages af en fuldtidsmedarbejder (betegnes T.I.C. koordinator), som har til opgave at sikre den daglige drift af T.I.C. ud fra de af Vejdirektoratet udarbejdede vejledninger og instrukser og øvrige retningslinjer for alle arbejdsopgaver i T.I.C. Medarbejderen skal være fuldt til rådighed for Vejdirektoratets fagkoordinator for T.I.C. og fungere som det praktiske faglige bindeled mellem Vejdirektoratets fagkoordinator for T.I.C. og tjenesteyderens medarbejdere i T.I.C. Desuden skal tjenesteyders T.I.C. koordinator på Vejdirektoratets vegne indgå i arbejds- og samarbejdsgrupper med interne og eksterne interessenter, hvorfor en indgående forståelse for og efterlevelse af Vejdirektoratets værdier og målsætninger er nødvendig. Koordineringsfunktionen består bl.a. i: Strukturering og udarbejdelse af T.I.C. procedure og instrukser. 12

15 Implementering af nye opgaver i T.I.C. Samarbejde med systemadministratorer for T.I.C. IT. Planlægge T.I.C. dagsmøder. Koordinere og sikre fremdrift i arbejdet med kvalitet herunder KPIer. Sikre den fornødne faglige information om T.I.C. arbejdsudførelse (performance) er til stede. Koordinere og sikre at den fornødne træning og uddannelse er tænkt ind i forhold til eksisterende og kommende arbejdsopgaver. Besvare T.I.C. relaterede brugerhenvendelser. Deltage som Vejdirektoratets repræsentant i politiets lokale beredskabsstab (LBS) på Sjælland efter aftale Kvalitetssikring af brugen af trafikledelsessystemer Denne funktion skal varetages af en medarbejder, som har til opgave at kvalitetssikre brugen af trafikledelsessystemer i T.I.C. i relation til både forebyggende og afhjælpende aktiviteter. Medarbejderen, som udfører funktionen, skal have indgående operationelt kendskab til trafikstyring svarende til en ugentlig vagt i T.I.C. med operativ trafikstyring. Medarbejderen skal være sparringspartner for Vejdirektoratets medarbejdere på trafikledelsessystemer. Opgaverne består bl.a. i at: Sikre, at arbejdsgrundlaget (instrukser og procedurer) som Vejdirektoratet har det faglige ansvar for og sørger for udarbejdelse af - er fyldestgørende, opdateret og tilgængeligt. Orientere trafikmedarbejderne om igangværende og kommende aktiviteter på T.I.C. dagsmøder. Facilitere implementeringen af nye systemer, aktiviteter og arbejdsgrundlag i samarbejde med T.I.C. koordinator. Videregive input til optimering af arbejdsgrundlaget, systemer og arbejdsrutiner til Vejdirektoratets driftsansvarlige. Bidrage med viden om den operationelle drift til arbejdsgrundlag for Vejdirektoratets driftsansvarlige i forhold til andre samarbejdsparter. Sikre at input til videreudvikling af IT-brugerflader, kamera- og tavleplaceringer mm. bliver samlet og videregivet Vejdirektoratets driftsansvarlige og T.I.C. koordinator. Sikre opfølgning på status af fejlmeldinger og KPIer. Opfølgning på, at brugen af trafikledelsessystemer afspejler arbejdsgrundlaget, herunder opfølgning på enkeltstående hændelser og uoverensstemmelser. Kontrol af visninger og afrapportering i forbindelse med henvendelser fra eksterne. Henvendelser skal altid igennem Vejdirektoratets driftsansvarlige. Bidrage med planlægning af træning og undervisning af de mindre ændringer som er i systemerne og arbejdsgange bl.a. med udgangspunkt i KPIer. Udarbejde træningscases og efterfølgende analyser til brug for evt. opfølgningsuddannelse eller træning Kvalitetssikring af Vejarbejdsinformation Denne funktion skal varetages af en fuldtidsmedarbejder, der kun varetager denne funktion. Medarbejderen er allokeret til at håndtere T.I.C.s arbejdsopgaver relateret til kvalitetssikring af information om vejarbejder. Denne håndtering er T.I.C. afhængig af, for at kunne varetage opgaven med beredskabskoordinering og information om fremkommelighed, og for at videreformidle oplysninger på Vejdirektoratets trafikinformationstjenester. I forlængelse af dette 13

16 arbejde ligger en opgave med at sikre og forbedre Vejdirektoratets information om og til særtransporter. Medarbejderens opgaver består bl.a. i: Kvalitetssikring af information om vejarbejder. Have en tæt dialog med samarbejdskommuner, og sikre at deres vejarbejder bliver videreformidlet på Vejdirektoratets trafikinformationstjenester. Indgå i Vejdirektoratets grupper vedr. vejarbejder (iht. til ROV systemet. ROV = Råden Over Vejareal). Indgå i Vejdirektoratets grupper vedr. særtransporter. Dialog med Vejdirektoratets funktioner inden for drift og anlæg, herunder om de trafikale konsekvenser. Arbejde med forbedring og kvalitetssikring af information i forbindelse med særtransporter. Besvarelse af brugerhenvendelser indenfor arbejdsområdet. At oversætte information om vejarbejde til brugerorienteret trafikinformation, prognoser osv Sikring af kompetencer Tjenesteyder har ansvar for at sikre gennemførelse af al uddannelse i T.I.C. fra planlægning og optimering af uddannelsesforløb for den enkelte medarbejder til udarbejdelse af materiale til selve undervisningen af både nye og garvede medarbejdere i T.I.C. indenfor hele T.I.C.s funktionsområde. En anden væsentlig opgave består i sikring af løbende træning og videreudvikling af medarbejdernes faglighed på baggrund af medarbejdernes egne ønsker, samt løbende kompetenceudvikling på grundlag af resultater af de månedligt udarbejdede KPIer med henblik på løbende at forbedre performance i opgaveløsningen, så fejl og mangler minimeres. Grunduddannelse ifm. nye opgaver er ikke indeholdt i basisydelsen, mens ajourføring heraf skal integreres i den løbende træning og videreudvikling af medarbejdernes kompetencer. Sikring af kompetencer skal bl.a. ske ved: I dialog med T.I.C. koordinator og funktionen kvalitetssikring af brugen af trafikledelsessystemer at fastsætte faglige træningsforløb for medarbejderne. Udarbejdelse og løbende forbedring af uddannelsesmateriale for medarbejdere i T.I.C. Undervisning af nye medarbejdere. Løbende efteruddannelse af medarbejdere. Planlægning af konkrete undervisnings- og træningsforløb. Medvirke i planlægning og gennemførelse af kvalifikationstests for nye medarbejdere (jf. afsnit 5) Planlægge arrangementer med T.I.C.s samarbejdspartnere, bl.a. ifm. T.I.C. dagsmøder (jf. afsnit 2.2) Registrere al træning og uddannelse medarbejderne i T.I.C. har gennemgået. 3.3 YDELSESGRUNDLAG Generelt Vejdirektoratet stiller en række faciliteter til rådighed for tjenesteyder. Disse er beskrevet i dette afsnit og fremgår at de faktiske forhold på tjenestedet i Vejdirektoratet. Det er tjenesteyderes opgave at sikre, at alle krav og regler til faciliteterne - fx fra Arbejdstilsynet - overholdes. 14

17 3.3.2 IT-systemer Vejdirektoratet er ansvarlig for de IT-systemer, der er en forudsætning for opgaveudførelsen, og stiller dem til rådighed på tjenestestedet. Hovedparten af arbejdsopgaverne i T.I.C. håndteres gennem konkrete IT-systemer, som medarbejderen skal kunne betjene for at udføre opgaverne. Medio 2012 benyttes 16 forskellige IT-systemer i T.I.C. Vejdirektoratet søger løbende at optimere sin IT-portefølje, hvilket betyder at nye systemer kommer til, mens andre falder fra. Størstedelen af IT-systemerne er specieludviklede til håndtering af de trafikfaglige arbejdsopgaver i T.I.C., hvorfor en del af grunduddannelsen er fokuseret på brugen af disse systemer (se Bilag IV). Udvalgte medarbejdere, der varetager særlige funktioner, får en personlig adresse under Vejdirektoratets domæne Lokaler og indretning T.I.C. er placeret på Vejdirektoratets adresse i København som en integreret del af TRB. Selve T.I.C. består af et storrum med 9 arbejdsstationer, hvorfra alle basisfunktionerne, som skal varetages af medarbejdere i døgnvagtordningen, skal håndteres. I forbindelse med større IT-system nedbrud kan det forekomme, at en medarbejder skal forlade T.I.C.s adresse i København for at betjene særlige nødsystemer fra adresser uden for København. Er dette nødvendigt, sker dette efter en særlig procedure, og ydelsen afregnes som en tillægsopgave, jf. afsnit 4.2. Vejdirektoratet afholder de nødvendige transportomkostninger. For de særlige funktioner stilles der arbejdspladser til rådighed. Produktionen af web-tv indslag sker i et særligt studie, der er placeret i tilknytning til selve storrummet, hvor T.I.C.s vagtbemanding varetager deres opgaver. I forbindelse med radiomedarbejderfunktionen stilles der et særligt radiorum til rådighed i tilknytning til T.I.C. Det kan forekomme, at medarbejderen efter nærmere aftale skal møde op på Radio 24Syvs adresse i København for at udføre sit arbejde. På Vejdirektoratets adresse i København er der tilknyttet en frokostkantine, som tjenesteyders medarbejdere som en mulighed, der dog ikke er en rettighed kan benytte mod egen betaling i hverdagene. Tjenesteyders medarbejdere kan anvende Vejdirektoratets mødefaciliteter efter de gældende regler. 15

18 4. ÆNDRING AF BASISTJENESTEYDELSEN OG TILLÆGSOPGAVER 4.1 OMFANG OG FORVENTET INDHOLD Tillægsopgaver opdeles i: Uplanlagte tillægsopgaver, som kræver bemanding ud over bemandingen i basistjenesteydelsen og hvor indhold og omfang ikke foreligger før opgaven konkret kendes og hvor afgrænsning til basistjenesteydelsen først da kan fastlægges (4.2) Planlagte tillægsopgaver (4.3) Afregningsforhold for ændring af basistjenesteydelsen og tillægsopgaver fremgår af TBL/TAG. 4.2 UPLANLAGTE TILLÆGSOPGAVER MED ÆNDRINGER I BASISTJENESTEYDELSEN Ændring af hele basistjenesteydelsen kan forekomme i uplanlagte situationer, hvor den normale bemanding ændres. Uplanlagte tillægsopgaver opstår flere gange i årets løb. Der er fx tale om ekstraordinære trafikale situationer, der belaster vagtholdets opgaveudførelse med øget aktivitet i forhold til trafikken og informationsniveauet i et så stort omfang, at det ligger ud over opgavehåndteringen i basistjenesteydelsen, og hvor den ændrede bemanding indebærer en ændring i forhold til bemandingen i basistjenesteydelsen. Det er ikke muligt at sætte konkrete tal for den øgede aktivitet i forhold til trafikken og informationsniveauet. Eksempler på hvornår der kan være tale om øget aktivitet og dermed en uplanlagt tillægsopgave er givet neden for. Snestorm Søndag den 29. januar 2012 var der varslet snestorm over Danmark, og den kom og dækkede det meste af landet i sne. For at klare det ekstra aktivitet i T.I.C. blev der tilkaldt en ekstra person på basis af DMIs vejrvarsl. Søndag den 29. januar 2012 modtog T.I.C. 207 indgående telefonopkald og udsendte 374 trafikmeldinger. Der var mere end besøgende på trafikinformationstjenesten trafikken.dk, der fulgte med i meldingerne. T.I.C. lavede 4 interviews til webmedier, radio og TV. Skybrud Lørdag den 2. juli 2011 var der et uvarslet skybrud, som gik hårdest ud over Storkøbenhavn. Inden for halvanden time om aftenen spærredes for al gennemkørsel i begge retning først på Lyngby omfartsvej ved Ryparken og dernæst også Folehaven pga. vand. Medierne havde stor interesse i at blive opdateret, mens T.I.C. også skulle varetage en stor koordineringsindsats med samarbejdspartenere som politi, brand, beredskabsstyrelse og entreprenører, samt koordinere og orientere interessenter i Vejdirektoratet. Samtidig hermed skulle T.I.C. varetage de normale 16

19 opgaver for de dele af Danmark, der ikke var berørt af skybruddet. For at klare det ekstra aktivitet i T.I.C. blev der tilkaldt en ekstra person på basis af DMI s vejrvarsel fra søndag morgen til mandag morgen. Søndag den 3. juli 2011 modtog T.I.C. 555 indgående telefonopkald, udsendt 385 trafikmeldinger. Der var mere end besøgende på trafikinformationstjenesten trafikken.dk, der fulgte med i meldingerne. T.I.C. lavede 24 interviews til webmedier, radio og TV. Stormvejr Søndag d. 27. november og natten til d. 28. november 2011 blev Danmark ramt af stormvejr. I løbet af dagen og natten blev der fra DMI målt stormstyrke i middelvind og orkanstyrke i vindstødene. Det kraftigste vindstød blev målt til 38,2 m/s ved Thyborøn midt på dagen. DMI udsendte fredag den 25. og lørdag den 26. november varsel om farligt vejr med vindstød af orkan styrke og i den forbindelse blev beredskabsniveauet i T.I.C. Søndag den 27. november hævet fra normal beredskab- og informations niveau (grønt niveau) til højeste beredskab- og informationsniveau (rødt niveau). 4 Her blev tilkaldt to ekstra personer til håndtering af situationen i T.I.C. til dag- og aftentimerne. Den 27. november 2011 modtog T.I.C. 627 indgående telefonopkald, udsendt 258 trafikmeldinger. Der var mere end besøgende på trafikinformationstjenesten trafikken.dk, der fulgte med i meldingerne. T.I.C. lavede 10 interviews til webmedier, radio og TV. Nedbrud på IT systemer Ved systemnedbrud på trafikstyringssystemerne skal en medarbejder forlade T.I.C. for at varetage trafikstyringsopgaven fra Vejdirektoratets nødbetjeningssystem på en anden fysisk lokalitet end T.I.C., jf. afsnit PLANLAGTE TILLÆGSOPGAVER Hvert år på det ordinære møde i styregruppen i januar orienterer Vejdirektoratet om de forventede tillægsopgaver i det kommende år og der drøftes tiltag i forbindelse med forberedelse til opgavernes udførelse Radiofunktioner Der skal være en dedikeret medarbejder, hvis funktion skal være at levere direkte vej- og trafikmeldinger til radioen på hverdage i tidsrummet kl. 6-9 og kl T.I.C. har pt. en aftale om at levere direkte meldinger til Radio 24Syv. Vejdirektoratet har ret til at lave aftaler med andre radioer end Radio 24Syv og sådanne vil indgå i funktionen. (Se bilag VI for Vagtplan). Afregning af denne funktion fremgår af TBL/TAG. 4 Forhøjelsen af beredskabsniveauet skete i henhold til instruksen Forhøjet beredskab og informationsniveau på grund af den øgede belastning af T.I.C. i forbindelse med den øget aktivitet ved vejrvarsler, der påvirker trafiksituationen. 17

20 Kvalitetskontrol af beredskabsudkald/-udgifter Denne funktion skal varetages af en eller flere medarbejder(-e), som har til opgave at følge op på regninger fra beredskabsentreprenørerne på de opgaver, som T.I.C. har rekvireret indsats på, jf. afsnit Ugentligt er der skønsmæssigt anvendt 30 timer til denne opgave. T.I.C. rekvirerer årligt ca udkald af beredskabsentreprenører, hvis fakturer skal tjekkes stikprøvevis med de data og aftaler, der foreligger ifm. rekvireringen fra T.I.C. I forbindelse med opgave-håndteringen vil der være et tæt samarbejde med Vejdirektoratets fagkoordinator for beredskab. Opgaven med opfølgning består i: Sagsbehandling af fakturer fra beredskabsentreprenører. Deltagelse i Vejdirektoratets netværksmøder om skadevoldere og efterladte kørertøjer. Deltage i møder med beredskabsentreprenører. Dialog med borgere, forsikringsselskaber, entreprenører og Vejdirektoratets sagsbehandlere i driftsafdelingerne. Optimering af sagshåndtering i T.I.C Andre tillægsopgaver Andre planlagte tillægsopgaver kan være: Implementering af nyt IT system Flytning af T.I.C. til nye lokaler 5. KOMPETENCEKRAV 5.1 MEDARBEJDERE Generelle kompetencekrav Tjenesteyders medarbejdere skal besidde og kunne anvende de kompetencer, der kan sikre, at den enkelte kan løfte det daglige ansvar på de opgaver i T.I.C., som er beskrevet i funktionsbeskrivelserne (afsnit 3). De faglige og personlige kompetencer, er de kvalifikationer og den læring og træning samt de erhvervsmæssige forudsætninger, der er nødvendige for at kunne bestride og udfylde funktionerne tilfredsstillende. Det er forudsat, at de medarbejdere, der virksomhedsoverdrages, har de faglige og personlige kompetencer samt de erhvervsmæssige forudsætninger, der er nødvendige for at kunne bestride og udfylde funktionerne tilfredsstillende Personlige kompetencekrav for alle medarbejdere Være serviceminded, bl.a. ved at sikre, at alle henvendelser fra borgere og samarbejdspartnere behandles professionelt. Have gode samarbejds- og kommunikationsevner. Optræde ansvars- og kvalitetsbevidst. Håndtere forandringer på en positiv måde og er omstillingsparat. 18

T.I.C. VEJDIREKTORATETS TRAFIKINFORMATIONSCENTER

T.I.C. VEJDIREKTORATETS TRAFIKINFORMATIONSCENTER T.I.C. VEJDIREKTORATETS TRAFIKINFORMATIONSCENTER 2 TRAFIKALT OVERBLIK 24 TIMER I DØGNET Vejdirektoratets TrafikInformationsCenter (T.I.C.) har det nationale overblik over situationen på vejene. T.I.C.

Læs mere

Introduktion til Vejdirektoratets Trafikcenter. Information forud for dialogmøder

Introduktion til Vejdirektoratets Trafikcenter. Information forud for dialogmøder Introduktion til Vejdirektoratets Trafikcenter Information forud for dialogmøder Introduktion til dialogmøder Dagsorden 13.00-13.10: Vejdirektoratet 13.10-13.40: Vejdirektoratets Trafikcenter Formål og

Læs mere

UDBUD AF TRAFIKAL DRIFT

UDBUD AF TRAFIKAL DRIFT Opgavebeskrivelse, Rev. 1 14. sept. 2012 Vejdirektoratet UDBUD AF TRAFIKAL DRIFT Bilag 2 Opgavebeskrivelse REV 1-14. september 2012 Opgavebeskrivelse, Rev. 1 14. sept. 2012 1. GENERELT...1 1.1 Orientering

Læs mere

NY STRUKTUR FOR VINTERTJENESTE KIM BARUP JANSEN

NY STRUKTUR FOR VINTERTJENESTE KIM BARUP JANSEN NY STRUKTUR FOR VEJDIREKTORATETS VINTERTJENESTE KIM BARUP JANSEN HVORFOR NY STRUKTUR FOR VINTER- TJENESTEN? Vejdirektoratet gennemførte i 2009 en organisationsændring under overskriften et enkelt og mere

Læs mere

TILBUDSLISTE SAMT TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG BEMANDING AF TIC SEPTEMBER 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE:

TILBUDSLISTE SAMT TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG BEMANDING AF TIC SEPTEMBER 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: TILBUDSLISTE SAMT TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG BEMANDING AF TIC SEPTEMBER 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: TILBUDSLISTE Undertegnede tilbyder at udføre nedenstående opgaver vedrørende Bemanding af T.I.C.

Læs mere

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87 Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS 18001 og bek. 87 Punkt Emne Bemærkninger Handlingsplan 4.1 Generelle krav Organisationen skal etablere og vedligeholde et arbejdsmiljøledelses-system

Læs mere

Operatørrollen hvor langt er vi i dag?

Operatørrollen hvor langt er vi i dag? Operatørrollen hvor langt er vi i dag? Hvordan fungerer samarbejdet mellem myndighederne og trafikanterne i dag og hvordan ser fremtiden ud i forhold til trafikstyring og trafikinformationsservices. Erfaringerne

Læs mere

Erfaringer med partnering ved vejdriftsopgaver

Erfaringer med partnering ved vejdriftsopgaver Erfaringer med partnering ved vejdriftsopgaver Bygherreforeningens temamøde om nye samarbejdsformer v/driftssouschef Michael Ebbesen, Vejdirektoratet Fakta Ca. 3.800 km statsveje, svarende til 5 % af det

Læs mere

Til Vejdirektoratet. Sagsnr Dokumentnr Høringssvar om Det Strategiske Vejnet

Til Vejdirektoratet. Sagsnr Dokumentnr Høringssvar om Det Strategiske Vejnet KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik NOTAT Til Vejdirektoratet 12-03-2012 Sagsnr. 2012-35627 Høringssvar om Det Strategiske Vejnet På baggrund af det arbejde Trafikministeren

Læs mere

MÅLING AF INDSATSER KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI) En af Vejdirektoratets overordnede strategiske målsætninger er, at sætte trafikanten i centrum.

MÅLING AF INDSATSER KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI) En af Vejdirektoratets overordnede strategiske målsætninger er, at sætte trafikanten i centrum. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. november 2012 Vejforum 2012 Jan Holm/Lene Torrild lett@vd.dk 7244 3058 MÅLING AF INDSATSER KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI) En af Vejdirektoratets overordnede

Læs mere

Trafik Manager ET STRATEGISK TEMA I VEJDIREKTORATET

Trafik Manager ET STRATEGISK TEMA I VEJDIREKTORATET Trafik Manager ET STRATEGISK TEMA I VEJDIREKTORATET Trafik Manager skal understøtte VD s mission og vision Mission Vejdirektoratet er ansvarlig for statens veje. Vi fremmer et sammenhængende vej- og transportsystem.

Læs mere

RAMMEAFTALER VEDRØRENDE RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED ITS-SYSTEMER BESKRIVELSE AF YDELSERNE

RAMMEAFTALER VEDRØRENDE RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED ITS-SYSTEMER BESKRIVELSE AF YDELSERNE BILAG 1 RAMMEAFTALER VEDRØRENDE RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED ITS-SYSTEMER BESKRIVELSE AF YDELSERNE MAJ 2013 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333

Læs mere

TRAFIKLEDELSE VED VEJARBEJDER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN

TRAFIKLEDELSE VED VEJARBEJDER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN TRAFIKLEDELSE VED VEJARBEJDER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN Af civilingeniør Charlotte Vithen, afdelingen for Trafikal Drift, Vejdirektoratet. Artikel bragt i Dansk Vejtidsskrift Oktober 2002. I forbindelse

Læs mere

SAMARBEJDS- ORGANISATION BILAG 3

SAMARBEJDS- ORGANISATION BILAG 3 Til Sygehuspartnerskabet (1) Dokumenttype Bilag 3 Dato Juni 2014 Bilag 3 er i sin helhed et mindstekrav. SAMARBEJDS- ORGANISATION BILAG 3 SAMARBEJDSORGANISATION BILAG 3 INDHOLD 1. Indledning 1 2. Samarbejdsmodel

Læs mere

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående:

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. juli 2012 12/05799-2 Anne Mette Sommer ANSO@vd.dk +45 7244 2239 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud ANL-UDB.R002 Rammeaftale om rådgivning

Læs mere

Trafikafvikling på flere niveauer. Trafikanten i fokus - Erfaringer fra Danmark. Nvf seminar i Drammen 22. maj 2014, Ulrik Larsen, Vejdirektoratet

Trafikafvikling på flere niveauer. Trafikanten i fokus - Erfaringer fra Danmark. Nvf seminar i Drammen 22. maj 2014, Ulrik Larsen, Vejdirektoratet Trafikafvikling på flere niveauer. Trafikanten i fokus - Erfaringer fra Danmark Nvf seminar i Drammen 22. maj 2014, Ulrik Larsen, Vejdirektoratet Fremkommelighed 2. Trafikanten i fokus Trafikanten skal

Læs mere

Samarbejdsorganisation

Samarbejdsorganisation Bilag 3 Dato November 2015 Bilag 3 er i sin helhed et mindstekrav. Samarbejdsorganisation Udvikling af nye, innovative løsninger til optimal anvendelse af ressourcer i spildevand Til Side 1/6 Indhold 1.

Læs mere

PARTNERINGAFTALE FOR VEDLIGEHOLD AF KOMMUNALE VEJE

PARTNERINGAFTALE FOR VEDLIGEHOLD AF KOMMUNALE VEJE SVENDBORG KOMMUNE, TRAFIK OG INFRASTRUKTUR PARTNERINGAFTALE FOR VEDLIGEHOLD AF KOMMUNALE VEJE Udbud September 2016 1. Aftalens baggrund og overordnede formål Partneringaftalens formål er at skabe de bedst

Læs mere

vejman.dk årsmøde Fælles overblik fælles trafikinformation 12. oktober 2017 V / Helene Kærsgaard og Jannik Thiberg, Trafikdivisionen

vejman.dk årsmøde Fælles overblik fælles trafikinformation 12. oktober 2017 V / Helene Kærsgaard og Jannik Thiberg, Trafikdivisionen vejman.dk årsmøde Fælles overblik fælles trafikinformation 12. oktober 2017 V / Helene Kærsgaard og Jannik Thiberg, Trafikdivisionen Agenda Fælles overblik fælles trafikinformation Hvad er OOV? Hvad er

Læs mere

Det strategiske vejnet og faste omkørselsruter Vejforum december 2014

Det strategiske vejnet og faste omkørselsruter Vejforum december 2014 Det strategiske vejnet og faste omkørselsruter Vejforum december 2014 Det strategiske vejnet Trafikanten skal komme nemt og sikkert fra A til B Trafikinformation skal være fælles og sammenhængende Vejnettet

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Konsulentkontrakt for læge fast tilknyttet et plejecenter i [navn] kommune

Konsulentkontrakt for læge fast tilknyttet et plejecenter i [navn] kommune Konsulentkontrakt for læge fast tilknyttet et plejecenter i [navn] kommune 1 Aftalens parter Hermed indgår [navn] kommune konsulentkontrakt med praktiserende læge [navn] om at være fast tilknyttet læge

Læs mere

Audit beskrivelser for PL

Audit beskrivelser for PL 3-4-1 V01 3-4-1 V02 3-4-1 V03 3-4-1 V04 3-4-1 V05 Er der etableret et system til regelmæssig kontrol af processerne? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig regelmæssig måling for processen med acceptgrænser.

Læs mere

Struer Kommune Lønpolitik

Struer Kommune Lønpolitik Struer Kommune Lønpolitik side1 af 6 Lønpolitik Struer kommunes lønpolitik gælder for alle driftsområder og alle kommunalt ansatte. Lønpolitikken skal understøtte opfyldelsen af vedtagne politikker og

Læs mere

Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen

Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen Paragraf Spørgsmål Svar 2. Beredskabscentrene kan som en del af den løbende, fremadrettede vagtplanlægning nedsætte den daglige hviletid, for de i 1 omhandlende

Læs mere

SAS Standardarbejde i Administration og Service

SAS Standardarbejde i Administration og Service DI-version 2014-12-17 SAS Standardarbejde i Administration og Service Alle rettigheder tilhører DI 2-5-4 - SAS - Ledelsens Vejledning - 2014-12-17 side 1 af 8 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI

Læs mere

Audit. Kaizenlederens vejledning. DI-version 2015-04-14

Audit. Kaizenlederens vejledning. DI-version 2015-04-14 DI-version 2015-04-14 Audit Alle rettigheder tilhører DI 3-2-1 - Audit - Kaizenlederens Vejledning - 2015-04-14 side 1 af 11 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion.

Læs mere

DI version 2015-01-13. 5S og Flow. Ledelsens vejledning. 2-3-1-5S Og Flow - Ledelsens Vejledning - 2015-01-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6

DI version 2015-01-13. 5S og Flow. Ledelsens vejledning. 2-3-1-5S Og Flow - Ledelsens Vejledning - 2015-01-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 DI version 2015-01-13 5S og Flow 2-3-1-5S Og Flow - Ledelsens Vejledning - 2015-01-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion. For filer i formatet

Læs mere

Risikoen for en helbredsskade er en kombination af, hvor alvorlig helbredsskade der er fare for, og sandsynligheden for at den indtræffer.

Risikoen for en helbredsskade er en kombination af, hvor alvorlig helbredsskade der er fare for, og sandsynligheden for at den indtræffer. 13-12-2010 14:11 Arbejdspladsvurdering Procedure Definitioner Arbejdspladsvurdering (APV) er en systematisk vurdering af arbejdsmiljøet med henblik på at identificere og fjerne, reducere eller informere

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Indhold HVORFOR MUS?....................... 4 STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING............... 4 HVAD ER MUS?....................... 5 RAMMER FOR SAMTALEN 5 LØN

Læs mere

Ledelsens evaluering 2009 Ledelsens evaluering nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for Natur- og miljøadministrationen

Ledelsens evaluering 2009 Ledelsens evaluering nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for Natur- og miljøadministrationen Ledelsens evaluering 2009 Ledelsens evaluering nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for Natur- og miljøadministrationen Indeholder Analyserapport nr. 2 Udarbejdet af: Hanne Bruun 07/2452 Ledelsens evaluering

Læs mere

INDICIUM. Løbende evaluering af forvaltningernes indsats for at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen

INDICIUM. Løbende evaluering af forvaltningernes indsats for at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen INDICIUM Løbende evaluering af forvaltningernes indsats for at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen Indledning På mødet i Borgerrepræsentationen den 19. juni 2013 blev det besluttet at pålægge

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik Faxe Kommune informationssikkerhedspolitik 10-10-2013 1 Overordnet informationssikkerhedspolitik Dette dokument beskriver Faxe Kommunes overordnede informationssikkerhedspolitik og skaber, sammen med en

Læs mere

Ny struktur for Vejdirektoratets vintertjeneste. Ulla Vilsbøll Milling

Ny struktur for Vejdirektoratets vintertjeneste. Ulla Vilsbøll Milling Ny struktur for Vejdirektoratets vintertjeneste Ulla Vilsbøll Milling Indhold Hvorfor samles vintertjenesten? Et strategisk projekt Vagtcentral og bemanding Samarbejdsrelationer Vinteren 2009/2010 statistik

Læs mere

Vidensdelingsmodellen for. Sundhed & Omsorg

Vidensdelingsmodellen for. Sundhed & Omsorg Vidensdelingsmodellen for Sundhed & Omsorg 2011 1 Indhold Forord... 3 Teoretisk udgangspunkt... 4 Kvalitetscirklen... 4 Formål... 5 Organisering af vidensdelingen i Sundhed & Omsorg... 6 Kvalitetssikring

Læs mere

Kompetenceprofil. Sekretærer. Navn: www.kurtejvindnielsen.dk

Kompetenceprofil. Sekretærer. Navn: www.kurtejvindnielsen.dk profil Sekretærer www.kurtejvindnielsen.dk Navn: Radiologisk Afdeling, Slagelse 2010-2012 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 1. VEJLEDNING I BRUG AF KOMPETENCEVURDERINGSSKEMAERNE... 3 2. KOMPETENCEVURDERING...

Læs mere

Auditbeskrivelser for TPM

Auditbeskrivelser for TPM 2-5-3 V01 Udføres vedligeholdelse: Forebyggende på udstyr? Punktet er opfyldt, hvis det kan verificeres, at der udføres forebyggende vedligeholdelse på udstyr. Verifikationen kan opfyldes ved, at der er

Læs mere

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER Bilag 4-1 til FB KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER 1. INDLEDNING Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som svarer til kravene i "DS/ISO 9001. Kvalitetsstyringssystemer.

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Kvalitetsledelse

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

1 of 7. Den ny Maltfabrik. Samarbejdsaftale mellem Den erhvervsdrivende fond Den ny Maltfabrik og Syddjurs Kommune

1 of 7. Den ny Maltfabrik. Samarbejdsaftale mellem Den erhvervsdrivende fond Den ny Maltfabrik og Syddjurs Kommune 1 of 7 Den ny Maltfabrik Samarbejdsaftale mellem Den erhvervsdrivende fond Den ny Maltfabrik og Syddjurs Kommune 2 of 7 Den ny Maltfabrik Samarbejdsaftale - Fase 1 Mellem Den erhvervsdrivende fond Den

Læs mere

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007)

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007) Initiativer til synliggørelse af AMU systemet overfor medarbejdere, chefer/ledere og udstikkere, og initiativer til håndtering af barrierer omkring anvendelsen af AMU. Initiativer til synliggørelse af

Læs mere

UDKAST TIL AFTALE RAMMEAFTALE. Brugerundersøgelser AUGUST 2014

UDKAST TIL AFTALE RAMMEAFTALE. Brugerundersøgelser AUGUST 2014 UDKAST TIL AFTALE RAMMEAFTALE Brugerundersøgelser AUGUST 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER Sine Dyreborg 20-08-2014 MAIL sjl@vd.dk TELEFON 7244 3408 UDKAST TIL RAMMEAFTALE RAMMEAFTALE BRUGERUNDERSØGELSER

Læs mere

Informationssikkerhedspolitik for Horsens Kommune

Informationssikkerhedspolitik for Horsens Kommune Informationssikkerhedspolitik for Horsens Kommune Senest opdateret januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL... 3 2. OMFANG OG SIKKERHEDSNIVEAU... 3 3. HOVEDMÅLSÆTNINGER... 4 4. ORGANISERING OG ANSVAR...

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Informationssikkerhedspolitik for <organisation>

Informationssikkerhedspolitik for <organisation> 1 Informationssikkerhedspolitik for 1. Formål informationssikkerhedspolitik beskriver vigtigheden af arbejdet med informationssikkerhed i og fastlægger

Læs mere

Forretningsorden for. samarbejdsudvalget (SU) i. Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark

Forretningsorden for. samarbejdsudvalget (SU) i. Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark Forretningsorden for samarbejdsudvalget (SU) i Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark Side 0 af 11 sider 1. Målsætning for samarbejdet hos Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark... 2 2. Information...

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Vejdirektoratets planer for ITS

Vejdirektoratets planer for ITS Vejdirektoratets planer for ITS Vej- og trafikchef Charlotte Vithen Udvikling i trafikken Motorvejsnettet afvikler en stadig større andel af trafikken Stigende trafik har ført til trængsel og fremkommelighedsproblemer

Læs mere

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens vejledning Juli 2007 1 Indledning I henhold til 6, stk. 2. i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 660 af 10. juli 2003 om uddannelse af

Læs mere

Anbefalinger til udvikling af det faglige arbejde i Socialforvaltningen

Anbefalinger til udvikling af det faglige arbejde i Socialforvaltningen Anbefalinger til udvikling af det faglige arbejde i Socialforvaltningen Udarbejdet på baggrund af faglig audit i konkret sag i Socialforvaltningen i Århus Kommune Center for Kvalitetsudvikling Anbefalinger

Læs mere

Vejledning i informationssikkerhedspolitik. Februar 2015

Vejledning i informationssikkerhedspolitik. Februar 2015 Vejledning i informationssikkerhedspolitik Februar 2015 Udgivet februar 2015 Udgivet af Digitaliseringsstyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til:

Læs mere

TPM (Total Productive Maintenance) Forebyggende vedligeholdelse. Ledelsens vejledning. DI-version

TPM (Total Productive Maintenance) Forebyggende vedligeholdelse. Ledelsens vejledning. DI-version DI-version 2014-05-26 TPM (Total Productive Maintenance) Forebyggende vedligeholdelse Ledelsens vejledning Alle rettigheder tilhører DI 2-5-3 - TPM - Ledelsens Vejledning - 2014-05-2626 side 1 af 6 Instruktion

Læs mere

Status for ændringer. Informationssikkerhedspolitik for Region Hovedstaden. Version 1.2

Status for ændringer. Informationssikkerhedspolitik for Region Hovedstaden. Version 1.2 Status for ændringer Version Dato Navn Bemærkning 1.0 24-04-2007 Vedtaget i Regionsrådet 1.1 13-02-2012 IMT-Informationssikkerhed Tilpasning af terminologi 1.2 15-10-2012 IMT-Informationssikkerhed Rettelse

Læs mere

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN 1 INDHOLD 2 Indledning... 3 3 Brugertilfredshedsundersøgelse... 3 4 Kvalitetspolitik... 3 5 Opfølgning på kvalitetsmål

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen Notat Emne Til Strategi for kompetenceudvikling i Ansatte i Den 18.januar 2013 Hvorfor strategi og planlægning for kompetenceudvikling? Bag dette notat er en holdning om at sætte fagligheden i højsæde,

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for fællestillidsrepræsentant

Stillings- og funktionsbeskrivelse for fællestillidsrepræsentant Stillings- og funktionsbeskrivelse for fællestillidsrepræsentant Stillingsbetegnelse Fællestillidsrepræsentant Ansættelsessted Organisatorisk placering Løn- og ansættelsesvilkår Region Midtjylland, Hospitalsenheden

Læs mere

Videndelingsmodellen. Sundhed & Omsorg marts Sundhed & Omsorg Esbjerg Kommune

Videndelingsmodellen. Sundhed & Omsorg marts Sundhed & Omsorg Esbjerg Kommune Videndelingsmodellen Sundhed & Omsorg marts 2012 Sundhed & Omsorg Esbjerg Kommune Det er afgørende for en dynamisk organisation som Sundhed & Omsorg hele tiden at være i stand til at opsamle og dele viden.

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Retningslinjer for brandvagter

Retningslinjer for brandvagter Retningslinjer for brandvagter Baggrund Når Haderslev Brand og Redning giver tilladelse til et arrangement, kan der, som vilkår for tilladelsen stilles krav om, at der under arrangementet skal være en

Læs mere

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Afd.ing. Finn Krenk, Vejdirektoratet Nedenfor beskrives et rejsetids-informationssystem, der er implementeret på Helsingørmotorvejen for at forbedre

Læs mere

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling Guide til strategisk kompetenceudvikling Som myndighedschef er det dit ansvar at sørge for, at din myndighed har en kompetenceudviklingsstrategi. Vi har udarbejdet en guide, hvor du kan få inspiration

Læs mere

CHARTER FOR FORMANDSKABET KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR

CHARTER FOR FORMANDSKABET KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR CHARTER FOR FORMANDSKABET KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR. 14 70 72 04 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 3 2 FORMANDSKABETS OVERORDNEDE FUNKTION... 3 3 SAMMENSÆTNING OG DIREKTIONENS DELTAGELSE... 4 4 BESLUTNINGSDYGTIGHED

Læs mere

TRIM Rejsetid Ny trafikantinformation

TRIM Rejsetid Ny trafikantinformation Finn Krenk og Jens Toft Wendelboe fik@vd.dk og jens@vd.dk Vejdirektoratet Trafikal drift Trafikproblemerne har de seneste år bredt sig til en større del af det overordnede vejnet i Danmark, bl.a. til Trekantsområdet

Læs mere

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Parathedsmåling Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Parathedsmålingen er et redskab, der

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Holbæk kommunes generelle beredskabsplan, Plan for fortsat drift. UDKAST Dato for gennemgang: 051113 Planens dato: 23. oktober 2013 BRS sagsnr.

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s April 2015 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret

Læs mere

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten.

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. CERTA S FORRETNINGSBETINGELSER Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. Opdraget CERTA s opdrag omfatter bistand i forbindelse med sikkerhedsmæssige

Læs mere

Indhold: Politisk Vision. Virksomhedens Mission. Virksomhedens Vision. Virksomhedens Værdier. Brand & Rednings Mission. Brand & Rednings Vision

Indhold: Politisk Vision. Virksomhedens Mission. Virksomhedens Vision. Virksomhedens Værdier. Brand & Rednings Mission. Brand & Rednings Vision MISSION VISION - VÆRDIER BRAND & REDNING Indhold: Politisk Vision Virksomhedens Mission Virksomhedens Vision Virksomhedens Værdier Brand & Rednings Mission Brand & Rednings Vision Brand & Rednings overordnede

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE TRAFIKAL DRIFT

FUNKTIONSBESKRIVELSE TRAFIKAL DRIFT DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 18. juni 2012 Notat Anders Rahbek AHR@vd.dk 7244 7228 BILAG 1 FUNKTIONSBESKRIVELSE TRAFIKAL DRIFT Dokumentinformation Version nr. 4.0 Dokumentejer: Anders Rahbek

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

Det Gode Partnerskab Guide til et bedre samarbejde om frit valg på ældreområdet

Det Gode Partnerskab Guide til et bedre samarbejde om frit valg på ældreområdet Det Gode Partnerskab Guide til et bedre samarbejde om frit valg på ældreområdet 1. Det Gode Partnerskab (www.detgodepartnerskab.eu) Det Gode Partnerskab er etableret i regi af Dansk Industri med støtte

Læs mere

RAMMEAFTALEBILAG A - KRAVSPECIFIKATION

RAMMEAFTALEBILAG A - KRAVSPECIFIKATION RAMMEAFTALEBILAG A - KRAVSPECIFIKATION Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 2 af 6 KRAVSPECIFIKATION Mindstekrav

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik for

IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune Overordnet IT-sikkerhedspolitik 1.0 Politik 14-11-2006 Side 2 af 7 Overordnet IT-sikkerhedspolitik Indledning Dette dokument beskriver Norddjurs

Læs mere

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort)

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) Håndbogen for Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) 80% af alle projekter, hvor der er uigennemskuelighed fejler Lange projekter er mere risikofyldte end korte Transparente projekter har oftere

Læs mere

Kompetenceprofil. Forord Skrives af relevant ledelsesperson.

Kompetenceprofil. Forord Skrives af relevant ledelsesperson. 1 Kompetenceprofiler Sundhed og omsorg og Socialområdet handicap og psykiatri Kompetenceprofil Forord Skrives af relevant ledelsesperson. - Den færdige introducerede medarbejder - Opdelt i generel profil

Læs mere

Forflytningspolitik. For ansatte på omsorgscentre og hjemmeplejedistrikter. Frederikssund kommune Sundhed og forebyggelse

Forflytningspolitik. For ansatte på omsorgscentre og hjemmeplejedistrikter. Frederikssund kommune Sundhed og forebyggelse Forflytningspolitik For ansatte på omsorgscentre og hjemmeplejedistrikter Frederikssund kommune Sundhed og forebyggelse Indhold Indledning...2 Mål...2 Struktur og organisering...3 Ansvarsfordeling...3

Læs mere

BILAG 7 SAMARBEJDSORGANISATION

BILAG 7 SAMARBEJDSORGANISATION BILAG 7 SAMARBEJDSORGANISATION INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 5 2. Kontraktansvarlig... 5 3. Styregruppe... 5 3.1 Styregruppens etablering... 5 3.2 Styregruppens ansvar... 5 3.3 Møder i styregruppen...

Læs mere

Region Midtjylland Proces for Change Management

Region Midtjylland Proces for Change Management Region Midtjylland Proces for Change Management Version 1.1 Forord Dette dokument beskriver RMIT s Change Management proces. Processen beskriver minimumskravene (need to have) for at få processen til at

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

TRIM Rejsetid Nyt trafikledelsessystem på motorveje

TRIM Rejsetid Nyt trafikledelsessystem på motorveje TRIM Rejsetid Nyt trafikledelsessystem på motorveje Finn Krenk og Jens Toft Wendelboe Vejdirektoratet Trafikal drift Baggrund Vejdirektoratets anvendelse af trafikledelse har hidtil været mest fokuseret

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Aftale om levering af ydelser

Aftale om levering af ydelser - 1 - Aftale om levering af ydelser mellem Spejdernes Administrationsfællesskab Arsenalvej 10 1436 København K og Det Danske Spejderkorps/De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K er der indgået

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

Forberedelse til MUS. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen. Skab en god arbejdsplads. Navn, dato, år

Forberedelse til MUS. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen. Skab en god arbejdsplads. Navn, dato, år Forberedelse til MUS Skab en god arbejdsplads Navn, dato, år KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen En god arbejdsplads Vi vil alle sammen gerne have en god arbejdsplads. Det er vigtigt, at vi

Læs mere

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr] Leveringsaftale mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato] Modellering af lokaliteter til

Læs mere

Netværksoperatør ITS på tværs En ny udfordring for myndighederne

Netværksoperatør ITS på tværs En ny udfordring for myndighederne Netværksoperatør ITS på tværs 19.09.06 - En ny udfordring for myndighederne Bente Iversen og Charlotte von Scholten, Vejdirektoratet Disposition 1. Operatørrollen 2. Samarbejde med vejmyndigheder og politi

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE OG VILKÅR

ARBEJDSBESKRIVELSE OG VILKÅR DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. januar 2014 ARBEJDSBESKRIVELSE OG VILKÅR BEREDSKAB NY LILLEBÆLTSBRO OG VESTFYN Akutberedskab for bjærgning af køretøjer > 3.500 kg Niels Juels Gade 13 1022

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik S i d e 1 9

IT-sikkerhedspolitik S i d e 1 9 IT-sikkerhedspolitik S i d e 1 9 Indhold 1 Læsevejledning... 3 2 Informationssikkerhedspolitik... 3 2.1 INDLEDNING... 3 2.2 SIKKERHEDSNIVEAU... 4 2.3 HOLDNINGER OG PRINCIPPER... 5 2.4 HOVEDMÅLSÆTNINGER

Læs mere