SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER BEMANDING AF TIC SEPTEMBER 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER BEMANDING AF TIC SEPTEMBER 2012"

Transkript

1 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER BEMANDING AF TIC SEPTEMBER 2012

2 INDHOLD: side 1. ORIENTERING OM T.I.C. 1.1 T.I.C. - Vejdirektoratets TrafikInformationsCenter ORGANISATION OG SAMARBEJDE 2.1 Organisation Dialogbaseret samarbejde Sikring af den gode opstart på tjenesteydelsen 2.4 Siking af det gode samarbejde 2.5 Det løbende samarbejde Informationspligt Besøg i T.I.C Uniform/dresscode Rejser Tjenesteyders medarbejderes medvirken i VD aktiviteter 2.6 Styregruppe. 2.7 Procesoptimeringer 2.8 Løsning af uenigheder BASIS TJENESTEYDELSEN 3.1 Indhold og afgrænsning. 3.2 Funktionsbeskrivelser til basistjenesteydelsen Generelt Vagtordning Personaleledelse T.I.C. koordineringsfunktion Kvalitetssikring af brugen af trafikledelsessystemer Kvalitetssikring af vejarbejdsinformation Sikring af kompetencer 3.3 Ydelsesgrundlag Generelt IT systemer Lokaler og indretning 4. ÆNDRING AF BASISTJENESTEYDELSEN OG TILLÆGSOPGAVER 4.1 Omfang og forventet indhold. 4.2 Uplanlagte tillægsopgaver med ændring af basistjenesteydelsen Planlagte tillægsopgaver Radiofunktioner Kvalitetskontrol af beredskabsudkald/-udgifter Andre tillægsopgaver 5. KOMPETENCEKRAV 5.1 Medarbejdere Generelle kompetencekrav Personlige kompetencekrav for alle medarbejdere

3 5.1.3 Faglige kompetencekrav for medarbejdere i basistjenesteydelsen Kompetencekrav til medarbejdere ifm. tillægsydelser T.I.C. Uddannelser Generelt Grunduddannelse til basistjenesteydelsen Kompetencer ifm. nye behov.. 6. ARBEJDETS KVALITET 6.1 Kvalitetsledelse 6.2 Performance management - KPI Kvantitative indikatorer Kvalitative indikatorer Bonus Bod for fejl og mangler SAB-Bilag: I: T.I.C. Kvalitetshåndbog II: KPI målinger III: Ordensregler for T.I.C. IV: Uddannelsesplaner - Grunduddannelse V: Statistiske oversigter over arbejdsbelastning VI: Vagtplan 2012 VII: Vejledninger og instrukser 1

4 1. ORIENTERING OM T.I.C. 1.1 T.I.C. - VEJDIREKTORATETS TRAFIKINFORMATIONSCENTER T.I.C. står for TrafikInformationsCenter, som er en enhed i Vejdirektoratet. T.I.C.s opgave er at have et nationalt trafikalt overblik over situationen på vejene hele døgnet året rundt, og sørge for at trafikken afvikles så gnidningsfrit som muligt. Det gøres bl.a. ved: Overvågning af trafiksituationen på statsveje og centrale trafikale knudepunkter vha. diverse installationer og indmeldinger fra trafikanter og samarbejdspartnere Overvågning og styring af variable skilte på vejene. Udsendelse af aktuel trafikinformation til trafikanterne via forskellige medier i forbindelse med uheld, tabt gods, kø, vejarbejder, osv. Udkald af beredskabsentreprenører til uheld, tabt gods osv. samt bistå andre beredskabsmyndigheder i forbindelse med hændelser på vejene. I dag har T.I.C. mange opgaver inden for både trafikinformation, beredskab og trafikstyring 24 timer i døgnet. De mange og stadig mere komplekse opgaver stiller store krav til både medarbejderne og den måde arbejdet tilrettelægges og udføres på i T.I.C. Kendetegnende ved arbejdsopgaverne er, at der løbende kommer flere til, mens andre falder fra. T.I.C. spiller en central rolle i at opretholde fremkommeligheden og sikkerheden på statsvejnettet døgnet rundt. Samtidig er T.I.C. en meget væsentlig del af Vejdirektoratets ansigt ud ad til og en central aktør i Vejdirektoratets samarbejde med eksterne interessenter som politiet, entreprenører og kommuner samt en integreret del af Vejdirektoratets samlede opgaveløsning i forhold til fx skadevoldersager 1. Det betyder, at T.I.C. løbende udvikler sig og bliver inddraget i et stigende antal opgaver med udvidelse af T.I.C.s arbejdsportefølje til følge. I de kommende år kan der være behov for et tættere samarbejde med eksterne samarbejdspartnere i T.I.C. Det kan betyde, at disse samarbejdspartnere vil være fysisk tilstede i T.I.C, og dermed også ændre/reducere mængden af arbejdsopgaver og arbejdsformen i T.I.C. Sådanne udviklinger stiller høje krav til omstillingsparatheden blandt medarbejdere og til organiseringen af arbejdet. 1 Skadevoldersager er hændelser, hvor en trafikant påfører skader på vejens konstruktioner og udstyr (fx påkørsel af et skilt), og hvor det er vigtigt, at skaden dokumenteres og skadevolder identificeres mhp. erstatning for udgifter til skadens udbedring 2

5 2. ORGANISATION OG SAMARBEJDE 2.1 ORGANISATION T.I.C. er placeret i afdelingen Trafik og Beredskab (TRB) i Vejdirektoratet. VEJDIREKTORATET DRIFTSDIVISIONEN Vedligeholdsområdet Driftsområdet Belægninger Driftskoordinering Trafik og Beredskab Bygværker Driftsområde Nord Driftsområde Syd Driftsområde Øst T.I.C. eredskab Beredskab Trafikinformation Trafikledelse og signaler T.I.C. Trafikledelse Trafik og Beredskabs afdelingen i Vejdirektoratet (forkortet TRB) er driftsherren eller klienten i relation til tjenesteyderen. 2.2 DIALOGBASERET SAMARBEJDE Tjenesteydelsen skal gennemføres i et samarbejde baseret på dialog og gensidig tillid. Formålet med dialog og tillidsbaseret samarbejde er: at sikre fælles forståelse af grundlaget for tjenesteydelsens gennemførelse at sikre fælles forventninger og opfattelser af de konkrete kvalitetskrav, der skal opfyldes at sikre det rette kompetenceniveau hos alle medarbejdere at der et konstant fokus på forbedringer og optimeringer at spild og spildtid minimeres at misforståelser undgås at uenigheder ikke udvikler sig til ressourcekrævende tvister 3

6 Det dialog- og tillidsbaserede samarbejde understøttes af en række samarbejdselementer og værktøjer. Disse er: Sikring af den gode opstart på tjenesteydelsen Løbende sikring af det gode samarbejde Styregruppe Grundlag for procesoptimeringer Løsning af uenigheder Opfølgning på KPI målinger, jf. afsnit SIKRING AF DEN GODE OPSTART PÅ TJENESTEYDELSEN Mobiliseringsperioden løber fra indgåelse af kontrakt til tjenesteydelsens opstart den 1. april I mobiliseringsperioden afholdes en opstartsworkshop med deltagelse af ledere og nøglepersoner fra tjenesteyder og Vejdirektoratet. Opstartsworkshoppen planlægges i fællesskab. Dagsordenspunkter på opstartsworkshoppen er bl.a.: Organisation, kompetencer og ressourcer, herunder bemandingen i basistjenesteydelsen samt planlagt vagtplan for april 2013 Fælles mål og succeskriterier samt fælles vurdering af risikofaktorer, som kan hindre et succesfuldt forløb Samarbejdet møder styregruppe Drøftelse af samarbejdsskemaet, jf. afsnit 2.4 Plan for undervisning (omfang vil afhænge af hvor mange nye medarbejdere, der vil være) Brug af Vejdirektoratets IT systemer Krav iht. Vejdirektoratets standardvilkår for aftaler om rådgivning og bistand Februar 2011, herunder udformning og specifikation af fakturaer (jf. eksemplet: Specifikation af fakturaer og aftalegrundlag i standardvilkår) Brug af KPI indikatorer og bodbestemmelser Tiltag til sikring af det effektive arbejde og gode samarbejde Indarbejdelse i SAB af tjenesteyders evt. konkrete tilbud ifm. opfyldelse af de kvalitative underkriterier Planlægning af mobiliseringsfasen, herunder møder i fasen 2.4 SIKRING AF DET GODE SAMARBEJDE Der afholdes løbende følgende kategorier af møder: 4

7 Betegnelse Deltagere Indhold/formål Frekvens Faglige koordinations -møder T.I.C. dagsmøder Kvartalsvis Styregruppemøder Fra VD: Vejdirektoratets fagkoordinator for T.I.C. Fra tjenesteyder: Alle medarbejdere hos tjenesteyder. Fra VD: Driftsdirektør Afdelingsleder for TRB Vejdirektoratets fagkoordinator for T.I.C. Fra tjenesteyder: virksomhedsleder aftaleansvarlig Møderne er det formelle forum for overvågning og planlægning af den operationelle drift af T.I.C. samt for aftaler om ændringer. På møderne drøftes endvidere forhold om bemandingen. Dagsordenspunkter er: status på samarbejdet og drøftelse af udvikling og evt. behov for tiltag. status på kompetencer/uddannelse og kommende planer. status på performance, herunder KPI-målinger og drøftelse af effektiviseringer. status på udførelsen, herunder drøftelse af forbedringer og optimeringer. status på pålagte bøder, herunder drøftelse af tiltag, som reducerer risici for bøder. drøftelse af eventuelle forhold relateret til ydelsesgrundlaget. Møderne forventes at være af 2-3 timers varighed. T.I.C dagsmødernes formål er: at sikre en fælles forståelse af de kommende udfordringer at sikre et fælles informationsniveau at drøfte forbedringer og optimeringer at inspirere og teamworke Standarddagsordenen vil være: Formiddag: Generel faglig orientering fra TRB Performance (KPI) Nye tiltag Eftermiddag: (fx) Virksomhedsbesøg (fx hos beredskabsentreprenør, andre vagtcentraler, Besigtigelser af tekniske anlæg) Orientering af ledelser om performance og resultater i det forgangne år (årligt review). Drøftelser af det kommende års udfordringer. Månedlig Fra VD: Vejdirektoratets fagkoordinator for T.I.C. Kvartalsvis og ved behov afdelingsleder Fra tjenesteyder: aftaleansvarlig samt efter behov andre nøglemedarbejdere Årligt i januar og efter behov (fx ved uenigheder, jf. afsnit 2.8) Møderne afholdes på tjenestestedet i Vejdirektoratet. 5

8 Neden for anføres supplerende bestemmelser om de Faglige koordinationsmøder. Faglige koordinationsmøder På møderne udfylder tjenesteyder og Vejdirektoratet ved mødets begyndelse et samarbejdsskema, og markeringer på 1 og 2 drøftes på mødet, således at ingen problemer får lov at forblive ubehandlede. Samarbejdsskemaet er et værktøj og det er vigtigt, at parterne har en fælles opfattelse af indhold i emnerne og i givet fald ændrer formuleringen af disse. Emne 1. Meget dårligt 1 Samarbejdsklimaet mellem tjenesteyder og Vejdirektoratet 2. Dårligt 4. Godt 5. Meget godt 6. Bemærkninger 7. Aktion forslag til forbedringer 2 Tilliden til hinanden 3 Åbenhed, bl.a. om økonomi 4 Adm. ressourceforbrug bruges tiden prioriteret 5 Kommunikation, klart og i tide 6 Overholdelse af tidsmæssige aftaler 7 Fremsendelse/foreligger materiale som aftalt 8 Udføres arbejdet rigtigt første gang (er spildtid undgået) 9 Er afvigelser og fejl undgået 10 Er de nødvendige kompetencer tilstede 11 Håndtering af uenigheder hurtigt og hensigtsmæssigt 12 Deltagelse af de relevante personer i møderne 13 Åbenhed generelt De udfyldte samarbejdsskemaer synliggøres på en opslagstavle sammen med resultater af KPI målinger, jf. afsnit 6.2. Tjenesteyder supplerer samarbejdsskemaet med grafer over den løbende udvikling i markeringerne. 2.5 DET LØBENDE SAMARBEJDE Informationspligt Tjenesteyder skal i det løbende samarbejde informere Vejdirektoratet om alle dispositioner af betydning for opgavernes udførelse. Herunder skal tjenesteyder informere Vejdirektoratet om 6

9 vagtplaner og ændringer i disse, således at TRB altid er bekendt med, hvilke medarbejdere, der er til stede i T.I.C Besøg i T.I.C. T.I.C. er væsentlig for Vejdirektoratets ansigt udadtil, og det er derfor vigtigt, at tjenesteyderens medarbejdere optræder korrekt over for T.I.C.s brugere og samarbejdsparter. Det er en del af T.I.C.s virke, at der kommer gæster og besigtiger T.I.C.s faciliteter og får demonstreret de daglige funktioner. Tjenesteyders medarbejdere skal være til rådighed for at besvare spørgsmål og fremvise T.I.C. på dansk og engelsk for besøgende i T.I.C Påklædning Medarbejderne i vagtordningen i T.I.C. skal overholde følgende regler for påklædning i arbejdstiden: Uniform Alle medarbejdere skal være iført uniform, som gælder fra livet og op, mens dresscoden gælder for livet og ned. Tjenesteyder rekvirerer uniformer hos en leverandør, som Vejdirektoratet anviser. Vejdirektoratet betaler uniformerne. Uniformen består af skjorte, poloshirt eller sweatshirt med Vejdirektoratets logo på. Dresscode Medarbejderne skal have præsentable benklæder, kjole eller nederdel i neutrale farver på. Dvs. fx huller og maling på buskerne er ikke acceptabelt. På fødderne er sandaler, sko og støvler acceptable, mens klipklappere og bare fødder ikke er. Alle medarbejdere skal være velsoignerede, og fremstå præsentable. På hverdage i tidsrummet må tæpper og plaider ikke benyttes ved arbejdspladserne. I øvrigt henvises til ordensregler i bilag III Rejser Rejses der indenrigs eller udenrigs af tjenesteyders medarbejdere i forbindelsen med opgaveudførelsen bliver disse afregnet efter Vejdirektoratets gældende regler på området. Det betyder, at booking af alle flyrejser og hotelovernatninger skal ske gennem Vejdirektoratets rejsebureau. Rejser med bil kan ske i Vejdirektoratets tjenestebiler, og kræver fremvisning og kopi af medarbejderens kørekort til Vejdirektoratet. Ved brug af tjenestebiler skal Vejdirektoratets regler herfor overholdes. Sker rejsen i egen bil afregnes dette efter Vejdirektoratets gældende regler på området. Evt. time-dagpenge betales ikke af Vejdirektoratet, men af tjenesteyder Tjenesteyders medarbejderes deltagelse i Vejdirektoratets aktiviteter Vejdirektoratet finder det hensigtsmæssigt, at tjenesteyder deltager med en stor del af medarbejderne til arrangementer i Vejdirektoratets regi. Det drejer sig om afdelingsseminarer (hvert andet år), driftsdage (hvert andet år) samt interne samarbejdsseminarer fx mellem T.I.C. 7

10 og vintervagtcentralen, mellem T.I.C. og DR, mellem T.I.C. og DMI, etc. I basistjenesteydelsen skal der være indeholdt op til 300 medarbejdertimer pr. år til deltagelse i disse aktiviteter. 2.6 STYREGRUPPE Styregruppen følger samarbejdet i tjenesteydelsen. Styregruppen er forum for orientering om og drøftelse af de udfordringer, som T.I.C. skal håndtere i det kommende år. Styregruppen forholder sig til eventuelle uoverensstemmelser, som ikke er løst i den daglige drift. Vejdirektoratet og tjenesteyderen kan hver for sig indkalde til et (ekstraordinært) styregruppemøde. 2.7 PROCESOPTIMERINGER En procesoptimering indebærer en ændring i arbejdsgrundlaget og forudsætter derfor en fælles dialogbaseret aftale om ændringen. Procesoptimeringen skal være til fordel for både tjenesteyder og Vejdirektoratet. Mulighederne for procesoptimeringer afdækkes i samarbejdet, og kan ikke præcist defineres på forhånd. Ved procesoptimeringer, som medfører effektiviseringer for tjenesteyder fx hvis Vejdirektoratet udarbejder mere effektive IT systemer vurderes tjenesteyders besparelser i fællesskab og der aftales en fordeling heraf. Fordelingen er som udgangspunkt min. 25 % til tjenesteyder. KPI som værktøj til forbedringer og procesoptimeringer I afsnit 6.2 beskrives løbende KPI målinger som værktøj til forbedringer og procesoptimeringer. 2.8 LØSNING AF UENIGHEDER Uenigheder skal altid søges løst hvor de opstår. Kan dette ikke lade sig gøre, anvendes beslutningstrappen med følgende trin: 1) En uenighed som opstår mellem Vejdirektoratets medarbejdere og tjenesteyderens medarbejdere, og som ikke løses umiddelbart, forelægges Vejdirektoratets fagkoordinator for T.I.C. og tjenesteyders aftaleansvarlige. 2) En uenighed som opstår mellem Vejdirektoratets fagkoordinator for T.I.C. og tjenesteyderens medarbejdere, og som ikke løses umiddelbart, forelægges TRBs afdelingsleder og tjenesteyders aftaleansvarlige. 3) Kan uenigheden ikke løses af på dette niveau inden for få dage forelægges denne styregruppen. 4) Kan eller ønsker styregruppen ikke at løse uenigheden, beslutter styregruppen det videre forløb. Styregruppen kan vælge mellem en række muligheder, fx: 1) Brug af mediation i henhold til reglerne fra Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed. 2 2 Reglerne fra Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed findes på 8

11 2) Brug af opmand (mægling eller foregreben tvisteløsning) i henhold til reglerne fra Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed. 3) Forelæggelse for virksomhedsledelserne; dvs. tjenesteyderens direktør og Vejdirektoratets driftsdirektør. Kan uenigheder ikke løses af styregruppen, eller ønsker en af parterne ikke at anvende en af ovennævnte muligheder, afgøres uenigheder i henhold til ABR 89 (jf. Vejdirektoratets standardvilkår for aftaler om rådgivning og bistand, 2011, idet henvisningen til AB72 erstattes af AB 92). 3. BASISTJENESTEYDELSEN 3.1 INDHOLD OG AFGRÆNSNING Der skal leveres en basistjenesteydelse, som skal varetages af medarbejdere, der fysisk er til stede i T.I.C. Basistjenesteydelsen indeholder svingninger i arbejdsbelastningen bl.a. pga. skift i vejrlig og deraf pludseligt opståede trafikale situationer. Dette kendetegner dagligdagen i T.I.C., og det betyder, at tidspunktet for udførelse af en stor del af arbejdsopgaverne er uforudsigeligt. Samtidig er nogle arbejdsopgaver faste og skal håndteres indenfor konkrete tidsperioder i løbet af døgnet, mens andre arbejdsopgaver blot skal udføres i løbet af et døgn. Arbejdsbelastningen og opgavernes tidsmæssige fordeling på døgnet og i løbet af året er oplistet i bilag V. Her er statistiske oversigter for arbejdsbelastningen i T.I.C. for to år (Juli 2010 til og med Juni 2012) set i forhold til telefonopkald, oprettelser af sager og udsendelse af trafikinformation. Oplistningen er alene til orientering, og der må forventes betydelige variationer både på døgnuge- måneds- og årsbasis. Endvidere er der i bilag VI vedlagt Vagtplan for Denne er ikke et udtryk for krav om en konkret organisering, men alene til orientering om bemandingen i I basistjenesteydelsen indgår ikke ekstraordinære bemandingsbehov, som f.eks. skybrud, kraftigt snevejr der lukker hele eller dele af Danmark. Disse bemandingsbehov er beskrevet i afsnit 4. Ved siden af vagtordningen, der er hovedfunktionen i T.I.C., skal der udføres en række andre funktioner, som er en del af basistjenesteydelsen, og som har til formål, at understøtte T.I.C.s arbejdsopgaver. Disse funktioner er beskrevet i afsnit Basistjenesteydelsen indeholder alle støttefunktioner, som er nødvendige for tjenesteyder for at udføre den daglige drift af T.I.C. Krav til kompetencer for de dedikerede medarbejdere, der skal udføre de beskrevne funktioner, fremgår af afsnit 5. Ved fravær - både planlagt (fx ferie) og uplanlagt (fx sygdom) - af dedikerede medarbejdere, hvortil der er stillet særlige krav til kompetencer (jf. afsnit 5), skal der være back up medarbejdere, som kan træde til og udføre de pågældende funktioner/arbejdsopgaver på det krævede kompetenceniveau. Ved kortvarige fravær af T.I.C. koordinatoren erstattes denne ikke ifm. eksterne møder (fx møder med politiet). Ifm. natarbejde skal tjenesteyder sikre, at At-vejledning om helbredskontrol ved natarbejde (Atvejledning D August 2010) overholdes. 9

12 3.2 FUNKTIONSBESKRIVELSER TIL BASIS TJENESTEYDELSEN Generelt Tjenesteyderens medarbejdere i T.I.C. er en del af et hold, som til sammen varetager en del af den operationelle trafikmanagerrolle i Vejdirektoratet. Medarbejdere i T.I.C. forventes at understøtte Vejdirektoratets værdier 3 og image positivt overfor de personer, som er i kontakt med T.I.C., samt at fremstå som rollemodeller for sine kollegaer. Medarbejdere i T.I.C. skal udføre arbejdsopgaver ud fra gældende instrukser og retningslinjer, samt erhverve sig den nødvendige viden om ændringer og nye procedurer, retningslinjer og instrukser gennem bl.a. deltagelse i T.I.C.-møder, T.I.C.s uddannelser samt andre forhold af vigtighed for løsning af arbejdsopgaverne i T.I.C. Retningslinjer og instrukser udarbejdes og ajourføres løbende af TRB, fx ifm. ændringer af love og regler, ny IT, aftaler med samarbejdspartnere, etc. Retningslinjer og instrukser De arbejdsopgaver T.I.C. håndterer, er nedskrevet i en lang række arbejdsprocedurer, som er opdelt som hhv. instrukser og retningslinjer. De er alle tilgængelige i T.I.C.s system for arbejdsprocedurer TICWiki. Medio august 2012 arbejder T.I.C. ud fra 120 arbejdsprocedurer (70 instrukser og 50 retningslinjer). Instrukser er normalt detaljerede og beskriver kort og klart handlinger og arbejdsgange, hvilket gør en medarbejder i stand til at udføre specifikke arbejdsopgaver, ved læsning af instruksen. Retningslinjer er en vejledning og påbud om hvordan noget skal gøres, og kan bl.a. indeholde detaljerede kort med vejsideudstyr, trafikstyringstavler, beredskabsplaner osv. I bilag VII er vedlagt udvalgte og repræsentative eksempler på retningslinjer og instrukser inden for funktionsområderne: Beredskab, Trafikstyring og Trafikinformation. Vejdirektoratet ajourfører løbende instrukserne og retningslinjerne. Omfang af basistjenesteydelsen Følgende funktioner indgår i basistjenesteydelsen: Vagtordning Personaleledelse T.I.C. koordineringsfunktion Kvalitetssikring af brugen af trafikledelsessystemer Kvalitetssikring af vejarbejdsinformation Sikring af kompetencer En række af disse funktioner skal varetages af dedikerede medarbejdere, som beskrevet neden for. 3 Se 10

13 3.2.2 Vagtordning Basistjenesteydelsen indeholder en vagtordning, hvor bemandingen i T.I.C. skal være i stand til at håndtere arbejdsopgaver og funktioner hele døgnet året rundt med en planlagt bufferkapacitet på minimum 20 % til at opfange sædvanlige svingninger i arbejdsbelastningen. Der skal minimum altid være 2 medarbejdere til stede. Tjenesteyderens bemanding af vagtordningen i basistjenesteydelsen fremgår af tjenesteyderens tilbud og skal løbende ajourføres ved ændringer. En medarbejder kan varetage flere funktioner. Basistjenesteydelsens bemanding til vagtordningen skal udføre følgende opgaver: Beredskab Når der sker en hændelse på vejene, hvor der er behov for en beredskabsindsats, skal håndteringen ske i henhold til vejledninger og instrukserne og så hurtigt, effektivt og professionelt, som muligt. Det betyder, at medarbejderne bl.a. skal: Overvåge, modtage, registrere og behandle uhensigtsmæssige forhold på hovedsageligt statsvejene, via meldinger fra borgere, samarbejdspartnere og automatiske systemer, og opdatering af information herom i relevante it-systemer. Håndtere mindre, tidsbegrænsede ændringer/forsøg (fx ifm. spøgelsesbilistforanstaltninger, kørsel i nødspor, o. lign.). Foretage, registrere og opdatere udkald af beredskabspartnere ved hændelser på statens veje i henhold til Vejdirektoratets aftale med beredskabsentreprenører. Indgå i koordinering af indsats mellem beredskabsentreprenør og andre beredskabspartnere så som politi, redning og miljøvagt samt andre dele af Vejdirektoratet. Besvare, behandle og registrere opkald fra nødtelefoner. Behandle og registrere forespørgsler fra særtransporter. Indtaste, behandle og registrere rådighedstilladelser (i forbindelse med vejarbejde). Registre udkald af entreprenører i forbindelse med uheld, tabt gods og holdende bil, etc. Overvåge og registrere hvor og hvornår der udføres vejarbejder. Trafikstyring Opgaverne omhandler hele statsvejnettet, herunder bl.a. strækninger med trafikstyring, dvs. veje med variable tavler, der kan styres i T.I.C. Medarbejderne skal bl.a. udføre følgende opgaver: Betjene trafikledelsessystemer. Registre alle hændelser. Indtaste og registrere vejarbejder på anlægsstrækninger. Kvalitetskontrollere alle trafikledelsessystemer og evt. fejlmelde dem. Aktivere entreprenør ved alarmer på signalanlæg. Overvåge rejsetider. Kvalitetskontrol og evt. fejlmelding af kameraer. Trafikinformation Alle hændelserne og situationer, der har en betydning for fremkommelighed og sikkerhed, skal være tilgængelige på Vejdirektoratets trafikinformationstjenester og medier. Det er T.I.C.s opgave at videreformidle denne information og sikre, at udmeldingerne er opdaterede og retvisende, hvilket indbefatter: Indtaste, følge op på, opdatere og afmelde hændelser. 11

14 Yde relevant trafikinformation på forespørgsler fra borgere. Indsamle og videreformidle trafikinformation i forbindelse med ferieperioder samt større begivenheder og arrangementer. Videreformidle information om væsentlige trafikale forhold direkte til P4 Trafik (DR) og Radio 24Syv. Videreformidle information om væsentlige trafikale forhold til relevante myndigheder (herunder politi og kommuner) via Vejdirektoratets medier. Kvalitetskontrollere selve informationen og om den vises korrekt i alle Vejdirektoratets trafikinformationstjenester, samt om disse fungerer og opdateres med den aktuelle information. Hvis dette ikke sker skal der ske fejlmelding af relevante tjenester. Sikre, at de tekniske systemer kører og fungerer efter hensigten samt at data er korrekt. Lave direkte radio trafikmelding på DR om aftenen og natten. Lave direkte interviews til radio og andre medier - daglige samt til mange medier i forbindelse med særlige trafikale situationer. Lave indslag til web-tv. Lave direkte TV-interviews til bl.a. DR og TV2, når forholdene påkræver det Personaleledelse Tjenesteyderen skal udøve en professionel personaleledelse, baseret på tjenesteyderens personalepolitik, så det sikres: at den nødvendige bemanding altid er til stede og at der er back up ressourcer til rådighed at personaleomsætningen minimeres at personalefravær minimeres gennem forebyggende tiltag, fx til at undgå fravær pga. stress at medarbejderne er motiverede at T.I.C.s ordensreglement og krav til påklædning overholdes (jf. afsnit 2.5.3) at der en god løbende dialog mellem Vejdirektoratet og tjenesteyder at krav til arbejdsmiljø overholdes Tjenesteyderens personalepolitik skal indeholde handlingsplaner, som sikrer kompetencer hos de nye medarbejdere i tilfælde af udskiftninger af medarbejdere. Ved udskiftninger skal tjenesteyderens nye medarbejdere godkendes af Vejdirektoratet. Ved fratrædelser og opsigelse af medarbejdere samt langvarig sygdom (dvs. sygdom som forventes at vare mere end en måned) skal tjenesteyder informere Vejdirektoratet om dette T.I.C. koordineringsfunktion Denne funktion skal varetages af en fuldtidsmedarbejder (betegnes T.I.C. koordinator), som har til opgave at sikre den daglige drift af T.I.C. ud fra de af Vejdirektoratet udarbejdede vejledninger og instrukser og øvrige retningslinjer for alle arbejdsopgaver i T.I.C. Medarbejderen skal være fuldt til rådighed for Vejdirektoratets fagkoordinator for T.I.C. og fungere som det praktiske faglige bindeled mellem Vejdirektoratets fagkoordinator for T.I.C. og tjenesteyderens medarbejdere i T.I.C. Desuden skal tjenesteyders T.I.C. koordinator på Vejdirektoratets vegne indgå i arbejds- og samarbejdsgrupper med interne og eksterne interessenter, hvorfor en indgående forståelse for og efterlevelse af Vejdirektoratets værdier og målsætninger er nødvendig. Koordineringsfunktionen består bl.a. i: Strukturering og udarbejdelse af T.I.C. procedure og instrukser. 12

15 Implementering af nye opgaver i T.I.C. Samarbejde med systemadministratorer for T.I.C. IT. Planlægge T.I.C. dagsmøder. Koordinere og sikre fremdrift i arbejdet med kvalitet herunder KPIer. Sikre den fornødne faglige information om T.I.C. arbejdsudførelse (performance) er til stede. Koordinere og sikre at den fornødne træning og uddannelse er tænkt ind i forhold til eksisterende og kommende arbejdsopgaver. Besvare T.I.C. relaterede brugerhenvendelser. Deltage som Vejdirektoratets repræsentant i politiets lokale beredskabsstab (LBS) på Sjælland efter aftale Kvalitetssikring af brugen af trafikledelsessystemer Denne funktion skal varetages af en medarbejder, som har til opgave at kvalitetssikre brugen af trafikledelsessystemer i T.I.C. i relation til både forebyggende og afhjælpende aktiviteter. Medarbejderen, som udfører funktionen, skal have indgående operationelt kendskab til trafikstyring svarende til en ugentlig vagt i T.I.C. med operativ trafikstyring. Medarbejderen skal være sparringspartner for Vejdirektoratets medarbejdere på trafikledelsessystemer. Opgaverne består bl.a. i at: Sikre, at arbejdsgrundlaget (instrukser og procedurer) som Vejdirektoratet har det faglige ansvar for og sørger for udarbejdelse af - er fyldestgørende, opdateret og tilgængeligt. Orientere trafikmedarbejderne om igangværende og kommende aktiviteter på T.I.C. dagsmøder. Facilitere implementeringen af nye systemer, aktiviteter og arbejdsgrundlag i samarbejde med T.I.C. koordinator. Videregive input til optimering af arbejdsgrundlaget, systemer og arbejdsrutiner til Vejdirektoratets driftsansvarlige. Bidrage med viden om den operationelle drift til arbejdsgrundlag for Vejdirektoratets driftsansvarlige i forhold til andre samarbejdsparter. Sikre at input til videreudvikling af IT-brugerflader, kamera- og tavleplaceringer mm. bliver samlet og videregivet Vejdirektoratets driftsansvarlige og T.I.C. koordinator. Sikre opfølgning på status af fejlmeldinger og KPIer. Opfølgning på, at brugen af trafikledelsessystemer afspejler arbejdsgrundlaget, herunder opfølgning på enkeltstående hændelser og uoverensstemmelser. Kontrol af visninger og afrapportering i forbindelse med henvendelser fra eksterne. Henvendelser skal altid igennem Vejdirektoratets driftsansvarlige. Bidrage med planlægning af træning og undervisning af de mindre ændringer som er i systemerne og arbejdsgange bl.a. med udgangspunkt i KPIer. Udarbejde træningscases og efterfølgende analyser til brug for evt. opfølgningsuddannelse eller træning Kvalitetssikring af Vejarbejdsinformation Denne funktion skal varetages af en fuldtidsmedarbejder, der kun varetager denne funktion. Medarbejderen er allokeret til at håndtere T.I.C.s arbejdsopgaver relateret til kvalitetssikring af information om vejarbejder. Denne håndtering er T.I.C. afhængig af, for at kunne varetage opgaven med beredskabskoordinering og information om fremkommelighed, og for at videreformidle oplysninger på Vejdirektoratets trafikinformationstjenester. I forlængelse af dette 13

16 arbejde ligger en opgave med at sikre og forbedre Vejdirektoratets information om og til særtransporter. Medarbejderens opgaver består bl.a. i: Kvalitetssikring af information om vejarbejder. Have en tæt dialog med samarbejdskommuner, og sikre at deres vejarbejder bliver videreformidlet på Vejdirektoratets trafikinformationstjenester. Indgå i Vejdirektoratets grupper vedr. vejarbejder (iht. til ROV systemet. ROV = Råden Over Vejareal). Indgå i Vejdirektoratets grupper vedr. særtransporter. Dialog med Vejdirektoratets funktioner inden for drift og anlæg, herunder om de trafikale konsekvenser. Arbejde med forbedring og kvalitetssikring af information i forbindelse med særtransporter. Besvarelse af brugerhenvendelser indenfor arbejdsområdet. At oversætte information om vejarbejde til brugerorienteret trafikinformation, prognoser osv Sikring af kompetencer Tjenesteyder har ansvar for at sikre gennemførelse af al uddannelse i T.I.C. fra planlægning og optimering af uddannelsesforløb for den enkelte medarbejder til udarbejdelse af materiale til selve undervisningen af både nye og garvede medarbejdere i T.I.C. indenfor hele T.I.C.s funktionsområde. En anden væsentlig opgave består i sikring af løbende træning og videreudvikling af medarbejdernes faglighed på baggrund af medarbejdernes egne ønsker, samt løbende kompetenceudvikling på grundlag af resultater af de månedligt udarbejdede KPIer med henblik på løbende at forbedre performance i opgaveløsningen, så fejl og mangler minimeres. Grunduddannelse ifm. nye opgaver er ikke indeholdt i basisydelsen, mens ajourføring heraf skal integreres i den løbende træning og videreudvikling af medarbejdernes kompetencer. Sikring af kompetencer skal bl.a. ske ved: I dialog med T.I.C. koordinator og funktionen kvalitetssikring af brugen af trafikledelsessystemer at fastsætte faglige træningsforløb for medarbejderne. Udarbejdelse og løbende forbedring af uddannelsesmateriale for medarbejdere i T.I.C. Undervisning af nye medarbejdere. Løbende efteruddannelse af medarbejdere. Planlægning af konkrete undervisnings- og træningsforløb. Medvirke i planlægning og gennemførelse af kvalifikationstests for nye medarbejdere (jf. afsnit 5) Planlægge arrangementer med T.I.C.s samarbejdspartnere, bl.a. ifm. T.I.C. dagsmøder (jf. afsnit 2.2) Registrere al træning og uddannelse medarbejderne i T.I.C. har gennemgået. 3.3 YDELSESGRUNDLAG Generelt Vejdirektoratet stiller en række faciliteter til rådighed for tjenesteyder. Disse er beskrevet i dette afsnit og fremgår at de faktiske forhold på tjenestedet i Vejdirektoratet. Det er tjenesteyderes opgave at sikre, at alle krav og regler til faciliteterne - fx fra Arbejdstilsynet - overholdes. 14

17 3.3.2 IT-systemer Vejdirektoratet er ansvarlig for de IT-systemer, der er en forudsætning for opgaveudførelsen, og stiller dem til rådighed på tjenestestedet. Hovedparten af arbejdsopgaverne i T.I.C. håndteres gennem konkrete IT-systemer, som medarbejderen skal kunne betjene for at udføre opgaverne. Medio 2012 benyttes 16 forskellige IT-systemer i T.I.C. Vejdirektoratet søger løbende at optimere sin IT-portefølje, hvilket betyder at nye systemer kommer til, mens andre falder fra. Størstedelen af IT-systemerne er specieludviklede til håndtering af de trafikfaglige arbejdsopgaver i T.I.C., hvorfor en del af grunduddannelsen er fokuseret på brugen af disse systemer (se Bilag IV). Udvalgte medarbejdere, der varetager særlige funktioner, får en personlig adresse under Vejdirektoratets domæne Lokaler og indretning T.I.C. er placeret på Vejdirektoratets adresse i København som en integreret del af TRB. Selve T.I.C. består af et storrum med 9 arbejdsstationer, hvorfra alle basisfunktionerne, som skal varetages af medarbejdere i døgnvagtordningen, skal håndteres. I forbindelse med større IT-system nedbrud kan det forekomme, at en medarbejder skal forlade T.I.C.s adresse i København for at betjene særlige nødsystemer fra adresser uden for København. Er dette nødvendigt, sker dette efter en særlig procedure, og ydelsen afregnes som en tillægsopgave, jf. afsnit 4.2. Vejdirektoratet afholder de nødvendige transportomkostninger. For de særlige funktioner stilles der arbejdspladser til rådighed. Produktionen af web-tv indslag sker i et særligt studie, der er placeret i tilknytning til selve storrummet, hvor T.I.C.s vagtbemanding varetager deres opgaver. I forbindelse med radiomedarbejderfunktionen stilles der et særligt radiorum til rådighed i tilknytning til T.I.C. Det kan forekomme, at medarbejderen efter nærmere aftale skal møde op på Radio 24Syvs adresse i København for at udføre sit arbejde. På Vejdirektoratets adresse i København er der tilknyttet en frokostkantine, som tjenesteyders medarbejdere som en mulighed, der dog ikke er en rettighed kan benytte mod egen betaling i hverdagene. Tjenesteyders medarbejdere kan anvende Vejdirektoratets mødefaciliteter efter de gældende regler. 15

18 4. ÆNDRING AF BASISTJENESTEYDELSEN OG TILLÆGSOPGAVER 4.1 OMFANG OG FORVENTET INDHOLD Tillægsopgaver opdeles i: Uplanlagte tillægsopgaver, som kræver bemanding ud over bemandingen i basistjenesteydelsen og hvor indhold og omfang ikke foreligger før opgaven konkret kendes og hvor afgrænsning til basistjenesteydelsen først da kan fastlægges (4.2) Planlagte tillægsopgaver (4.3) Afregningsforhold for ændring af basistjenesteydelsen og tillægsopgaver fremgår af TBL/TAG. 4.2 UPLANLAGTE TILLÆGSOPGAVER MED ÆNDRINGER I BASISTJENESTEYDELSEN Ændring af hele basistjenesteydelsen kan forekomme i uplanlagte situationer, hvor den normale bemanding ændres. Uplanlagte tillægsopgaver opstår flere gange i årets løb. Der er fx tale om ekstraordinære trafikale situationer, der belaster vagtholdets opgaveudførelse med øget aktivitet i forhold til trafikken og informationsniveauet i et så stort omfang, at det ligger ud over opgavehåndteringen i basistjenesteydelsen, og hvor den ændrede bemanding indebærer en ændring i forhold til bemandingen i basistjenesteydelsen. Det er ikke muligt at sætte konkrete tal for den øgede aktivitet i forhold til trafikken og informationsniveauet. Eksempler på hvornår der kan være tale om øget aktivitet og dermed en uplanlagt tillægsopgave er givet neden for. Snestorm Søndag den 29. januar 2012 var der varslet snestorm over Danmark, og den kom og dækkede det meste af landet i sne. For at klare det ekstra aktivitet i T.I.C. blev der tilkaldt en ekstra person på basis af DMIs vejrvarsl. Søndag den 29. januar 2012 modtog T.I.C. 207 indgående telefonopkald og udsendte 374 trafikmeldinger. Der var mere end besøgende på trafikinformationstjenesten trafikken.dk, der fulgte med i meldingerne. T.I.C. lavede 4 interviews til webmedier, radio og TV. Skybrud Lørdag den 2. juli 2011 var der et uvarslet skybrud, som gik hårdest ud over Storkøbenhavn. Inden for halvanden time om aftenen spærredes for al gennemkørsel i begge retning først på Lyngby omfartsvej ved Ryparken og dernæst også Folehaven pga. vand. Medierne havde stor interesse i at blive opdateret, mens T.I.C. også skulle varetage en stor koordineringsindsats med samarbejdspartenere som politi, brand, beredskabsstyrelse og entreprenører, samt koordinere og orientere interessenter i Vejdirektoratet. Samtidig hermed skulle T.I.C. varetage de normale 16

19 opgaver for de dele af Danmark, der ikke var berørt af skybruddet. For at klare det ekstra aktivitet i T.I.C. blev der tilkaldt en ekstra person på basis af DMI s vejrvarsel fra søndag morgen til mandag morgen. Søndag den 3. juli 2011 modtog T.I.C. 555 indgående telefonopkald, udsendt 385 trafikmeldinger. Der var mere end besøgende på trafikinformationstjenesten trafikken.dk, der fulgte med i meldingerne. T.I.C. lavede 24 interviews til webmedier, radio og TV. Stormvejr Søndag d. 27. november og natten til d. 28. november 2011 blev Danmark ramt af stormvejr. I løbet af dagen og natten blev der fra DMI målt stormstyrke i middelvind og orkanstyrke i vindstødene. Det kraftigste vindstød blev målt til 38,2 m/s ved Thyborøn midt på dagen. DMI udsendte fredag den 25. og lørdag den 26. november varsel om farligt vejr med vindstød af orkan styrke og i den forbindelse blev beredskabsniveauet i T.I.C. Søndag den 27. november hævet fra normal beredskab- og informations niveau (grønt niveau) til højeste beredskab- og informationsniveau (rødt niveau). 4 Her blev tilkaldt to ekstra personer til håndtering af situationen i T.I.C. til dag- og aftentimerne. Den 27. november 2011 modtog T.I.C. 627 indgående telefonopkald, udsendt 258 trafikmeldinger. Der var mere end besøgende på trafikinformationstjenesten trafikken.dk, der fulgte med i meldingerne. T.I.C. lavede 10 interviews til webmedier, radio og TV. Nedbrud på IT systemer Ved systemnedbrud på trafikstyringssystemerne skal en medarbejder forlade T.I.C. for at varetage trafikstyringsopgaven fra Vejdirektoratets nødbetjeningssystem på en anden fysisk lokalitet end T.I.C., jf. afsnit PLANLAGTE TILLÆGSOPGAVER Hvert år på det ordinære møde i styregruppen i januar orienterer Vejdirektoratet om de forventede tillægsopgaver i det kommende år og der drøftes tiltag i forbindelse med forberedelse til opgavernes udførelse Radiofunktioner Der skal være en dedikeret medarbejder, hvis funktion skal være at levere direkte vej- og trafikmeldinger til radioen på hverdage i tidsrummet kl. 6-9 og kl T.I.C. har pt. en aftale om at levere direkte meldinger til Radio 24Syv. Vejdirektoratet har ret til at lave aftaler med andre radioer end Radio 24Syv og sådanne vil indgå i funktionen. (Se bilag VI for Vagtplan). Afregning af denne funktion fremgår af TBL/TAG. 4 Forhøjelsen af beredskabsniveauet skete i henhold til instruksen Forhøjet beredskab og informationsniveau på grund af den øgede belastning af T.I.C. i forbindelse med den øget aktivitet ved vejrvarsler, der påvirker trafiksituationen. 17

20 Kvalitetskontrol af beredskabsudkald/-udgifter Denne funktion skal varetages af en eller flere medarbejder(-e), som har til opgave at følge op på regninger fra beredskabsentreprenørerne på de opgaver, som T.I.C. har rekvireret indsats på, jf. afsnit Ugentligt er der skønsmæssigt anvendt 30 timer til denne opgave. T.I.C. rekvirerer årligt ca udkald af beredskabsentreprenører, hvis fakturer skal tjekkes stikprøvevis med de data og aftaler, der foreligger ifm. rekvireringen fra T.I.C. I forbindelse med opgave-håndteringen vil der være et tæt samarbejde med Vejdirektoratets fagkoordinator for beredskab. Opgaven med opfølgning består i: Sagsbehandling af fakturer fra beredskabsentreprenører. Deltagelse i Vejdirektoratets netværksmøder om skadevoldere og efterladte kørertøjer. Deltage i møder med beredskabsentreprenører. Dialog med borgere, forsikringsselskaber, entreprenører og Vejdirektoratets sagsbehandlere i driftsafdelingerne. Optimering af sagshåndtering i T.I.C Andre tillægsopgaver Andre planlagte tillægsopgaver kan være: Implementering af nyt IT system Flytning af T.I.C. til nye lokaler 5. KOMPETENCEKRAV 5.1 MEDARBEJDERE Generelle kompetencekrav Tjenesteyders medarbejdere skal besidde og kunne anvende de kompetencer, der kan sikre, at den enkelte kan løfte det daglige ansvar på de opgaver i T.I.C., som er beskrevet i funktionsbeskrivelserne (afsnit 3). De faglige og personlige kompetencer, er de kvalifikationer og den læring og træning samt de erhvervsmæssige forudsætninger, der er nødvendige for at kunne bestride og udfylde funktionerne tilfredsstillende. Det er forudsat, at de medarbejdere, der virksomhedsoverdrages, har de faglige og personlige kompetencer samt de erhvervsmæssige forudsætninger, der er nødvendige for at kunne bestride og udfylde funktionerne tilfredsstillende Personlige kompetencekrav for alle medarbejdere Være serviceminded, bl.a. ved at sikre, at alle henvendelser fra borgere og samarbejdspartnere behandles professionelt. Have gode samarbejds- og kommunikationsevner. Optræde ansvars- og kvalitetsbevidst. Håndtere forandringer på en positiv måde og er omstillingsparat. 18

RAMMEAFTALER VEDRØRENDE RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED ITS-SYSTEMER BESKRIVELSE AF YDELSERNE

RAMMEAFTALER VEDRØRENDE RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED ITS-SYSTEMER BESKRIVELSE AF YDELSERNE BILAG 1 RAMMEAFTALER VEDRØRENDE RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED ITS-SYSTEMER BESKRIVELSE AF YDELSERNE MAJ 2013 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE TRAFIKAL DRIFT

FUNKTIONSBESKRIVELSE TRAFIKAL DRIFT DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 18. juni 2012 Notat Anders Rahbek AHR@vd.dk 7244 7228 BILAG 1 FUNKTIONSBESKRIVELSE TRAFIKAL DRIFT Dokumentinformation Version nr. 4.0 Dokumentejer: Anders Rahbek

Læs mere

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Afd.ing. Finn Krenk, Vejdirektoratet Nedenfor beskrives et rejsetids-informationssystem, der er implementeret på Helsingørmotorvejen for at forbedre

Læs mere

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik Faxe Kommune informationssikkerhedspolitik 10-10-2013 1 Overordnet informationssikkerhedspolitik Dette dokument beskriver Faxe Kommunes overordnede informationssikkerhedspolitik og skaber, sammen med en

Læs mere

Struer Kommune Lønpolitik

Struer Kommune Lønpolitik Struer Kommune Lønpolitik side1 af 6 Lønpolitik Struer kommunes lønpolitik gælder for alle driftsområder og alle kommunalt ansatte. Lønpolitikken skal understøtte opfyldelsen af vedtagne politikker og

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Kvalitetsledelse

Læs mere

Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen

Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen Paragraf Spørgsmål Svar 2. Beredskabscentrene kan som en del af den løbende, fremadrettede vagtplanlægning nedsætte den daglige hviletid, for de i 1 omhandlende

Læs mere

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse af udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Februar 2015 pwc I Indholdsfortegnelse 1. Indledning i 2. Formål

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Region Midtjylland Proces for Change Management

Region Midtjylland Proces for Change Management Region Midtjylland Proces for Change Management Version 1.1 Forord Dette dokument beskriver RMIT s Change Management proces. Processen beskriver minimumskravene (need to have) for at få processen til at

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s April 2015 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik for

IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune Overordnet IT-sikkerhedspolitik 1.0 Politik 14-11-2006 Side 2 af 7 Overordnet IT-sikkerhedspolitik Indledning Dette dokument beskriver Norddjurs

Læs mere

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort)

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) Håndbogen for Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) 80% af alle projekter, hvor der er uigennemskuelighed fejler Lange projekter er mere risikofyldte end korte Transparente projekter har oftere

Læs mere

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator Kolofon 2015-05-08 < Forrige side IKT-projektroller Vejledning 2 bips Lyskær 1 2730

Læs mere

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN 1 INDHOLD 2 Indledning... 3 3 Brugertilfredshedsundersøgelse... 3 4 Kvalitetspolitik... 3 5 Opfølgning på kvalitetsmål

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Aftale om flytning af indbo

Aftale om flytning af indbo Dato: Aftale om flytning af indbo 1. Parterne Denne kontrakt er indgået mellem: Hassris Boligselskab afd. 5 - Grønnegården Stationsmestervej 60 9200 Aalborg SV (herefter kaldet Kunden) Og XX (herefter

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Skatteministeriets kompetencestrategi

Skatteministeriets kompetencestrategi Skatteministeriets kompetencestrategi Kompetencestrategien beskriver, hvordan vi systematisk arbejder med løbende udvikling af medarbejdernes kompetencer, således at 1) Skatteministeriet altid er i besiddelse

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR INDRAPPORTER GRATIS PÅ 8020 2060 VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØRER FUNGERER SOM OBSERVATØRER PÅ DET RUTENUMMEREREDE VEJNET, OG SÅ SNART DER

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Ledelsens vejledning

Ledelsens vejledning DI-version 2015-03-19 PL Problemløsning Alle rettigheder tilhører DI 3-4-1 - PL - Ledelsens Vejledning - 2015-03-19 side 1 af 5 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne

Læs mere

RAMMEAFTALEBILAG A - KRAVSPECIFIKATION

RAMMEAFTALEBILAG A - KRAVSPECIFIKATION RAMMEAFTALEBILAG A - KRAVSPECIFIKATION Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 2 af 6 KRAVSPECIFIKATION Mindstekrav

Læs mere

Entreprenørintroduktion til Digital indmelding (sms) Version 1.4 - juni 2013

Entreprenørintroduktion til Digital indmelding (sms) Version 1.4 - juni 2013 Entreprenørintroduktion til Digital indmelding (sms) Version 1.4 - juni 2013 2 Indhold Introduktion Side 3 Trafikinformation - Live-opdateret vejarbejderinformation Side 4 Arbejdsgang ved entreprenør-sms-indmelding

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til foreløbig indkøbspolitik Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007)

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007) Initiativer til synliggørelse af AMU systemet overfor medarbejdere, chefer/ledere og udstikkere, og initiativer til håndtering af barrierer omkring anvendelsen af AMU. Initiativer til synliggørelse af

Læs mere

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Overvejer I at oursource hele eller dele af jeres økonomifunktion? Dette whitepaper er udarbejdet, så I har et bedre beslutningsgrundlag at handle ud fra.

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Indkøbspolitik For EUC Sjælland.

Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Revideret juli 2011. 1 Indholdsfortegnelse: EUC Sjælland i tal...3 EUC Sjællands indkøbspolitik...4 Indkøbspolitikkens formål og mål...5 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning...5

Læs mere

PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1

PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1 PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1 Side 1/10 Indhold 1. Forord 2. Hvad er audit? 3. Hvor ofte skal auditor gennemføre audit og med hvilken funktion? 4. Rollen som auditor 5. Planlægning Indkaldelse

Læs mere

Særlig Arbejdsbeskrivelse - Styring og Samarbejde (SAB-TL-SOS) oktober 2013

Særlig Arbejdsbeskrivelse - Styring og Samarbejde (SAB-TL-SOS) oktober 2013 Særlig Arbejdsbeskrivelse - Styring og Samarbejde (SAB-TL-SOS) DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF TRAFIKLEDELSESSYSTEMER oktober 2013 Drift og vedligehold af trafikledelsessystemer Side 2 af 45 SAB-STYRING OG SAMARBEJDE

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

Bilag 4: Service Level Agreement for rå kobber og delt rå kobber

Bilag 4: Service Level Agreement for rå kobber og delt rå kobber Bilag 4: Service Level Agreement for rå kobber og delt rå kobber Bilag 4 gældende pr. 1. marts 2015. 1 Indhold 1 INDHOLD... 1 2 INDLEDNING... 1 3 KVALITET... 2 4 LEVERINGSPRÆCISION... 3 5 LEVERINGSTID...

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSAFTALEN SKAL UDFY LDES KONKRET FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM 2. UDGAVE 2011 FOLDEREN ER

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE Indhold 1. Indledning... 2 2. Gentofte Kommunes vision... 2 3. Formål, målsætninger og rækkevidde... 3 4. Organisering... 8 5. Dokumenter med tilknytning til spolitikken...

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

VEJDIREKTORATETS STANDARDVILKÅR FOR AFTALER OM RÅDGIVNING OG BISTAND

VEJDIREKTORATETS STANDARDVILKÅR FOR AFTALER OM RÅDGIVNING OG BISTAND DATO Februar 2011 UDARBEJDET AF Juridisk afdeling VEJDIREKTORATETS STANDARDVILKÅR FOR AFTALER OM RÅDGIVNING OG BISTAND For rådgivningen og bistanden (i det følgende betegnet rådgivningen ) gælder "Almindelige

Læs mere

strategiske vejnet Nyhedsbrev nr. 1, 27. februar 2015 Nyhedsbrev Velkommen til nyhedsbrevet om Det strategiske vejnet.

strategiske vejnet Nyhedsbrev nr. 1, 27. februar 2015 Nyhedsbrev Velkommen til nyhedsbrevet om Det strategiske vejnet. Velkommen til nyhedsbrevet om Det. I dette brev giver vi en orientering om den seneste udvikling i regi af Det. Emnerne er kortet Overblik Over Vejarbejder, faste omkørselsruter og fælles trafikinformation.

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Status for implementering af strategi for risikobaseret toldkontrol

Status for implementering af strategi for risikobaseret toldkontrol Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 108 Offentligt Notat København Told Sluseholmen 8 B 2450 København SV Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk J.nr. 12-0227166 Status for

Læs mere

To dages afklaringsforløb for ledige buschauffører

To dages afklaringsforløb for ledige buschauffører To dages afklaringsforløb for ledige buschauffører Formål og målgruppe: Afklaringsforløbet er af to dages varighed. Forløbet henvender sig til ledige chauffører, der tidligere har gennemført AMU-uddannelsen

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND

RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND DATO September 2012 UDARBEJDET AF Iben Maag RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND ESDH SAGSNR. Tilføj ESDH sagsnr. SAP OPGAVENR. Tilføj SAP opgavenr., ét evt. flere FAKTURAREFERENCE Tilføj initialer, der

Læs mere

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

MindKey - Data. Kompetencekataloget indeholder data til følgende tabeller i MindKey: Færdighedstyper Færdighedsniveauer Færdigheder

MindKey - Data. Kompetencekataloget indeholder data til følgende tabeller i MindKey: Færdighedstyper Færdighedsniveauer Færdigheder Kompetencekatalog Kompetencekataloget indeholder data til følgende tabeller i MindKey: Færdighedstyper Færdighedsniveauer Færdigheder Færdighedstyper FT1000 Forretning Evnen til at udvikle og implementere

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION

PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION AFTALEPERIODE: VIRKSOMHED: ELEV: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er et vigtigt grundlag, som er med til at sikre,

Læs mere

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016 Forslag til Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Indhold Styregruppen for SSP-samarbejdet i Faxe Kommune...3 Koordinationsgruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune...4

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger Delopgave 1: Vurdering af de enkelte afdelingers procedure for regnskabsføring, økonomiopfølgning, ledelse og tilsyn, målsætninger samt produktivitet og effektivitet 1 Det anbefales, at der løbende foretages

Læs mere

(virksomhed) (projektnavn) (måned år)

(virksomhed) (projektnavn) (måned år) Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Bilag 1 Månedsrapport Månedsrapport nr. (måned år) Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato Bilag 1

Læs mere

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 Strategi og Ledelse Chsk 16. december 2008 Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 I. Formålet med Leanstrategien Fredensborg Kommune bliver med Lean en organisation, hvor medarbejdere og ledelse via

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG.

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. Ansættelse Ved ansættelsen modtager den nyansatte et ansættelsesbrev indeholdende lokalaftale og et bilag med en fortegnelse over arbejdsopgaver, der

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1 Indledning...3 2 Opgaver...3 3 Ledelse og organisation af Region Sjællands krisestab...3 4 Aktivering og drift af krisestaben...4

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn? Møder, møder, møder Du kan sikkert nikke genkendende til, at en betragtelig del af din arbejdstid bruges på forskellige møder.

Læs mere

VOGNMANDSKONTRAKT FOR A-ANPARTSHAVERE. De Danske Vognmænd ApS Galoche Allé 15 4600 Køge (herefter benævnt "DDV")

VOGNMANDSKONTRAKT FOR A-ANPARTSHAVERE. De Danske Vognmænd ApS Galoche Allé 15 4600 Køge (herefter benævnt DDV) VOGNMANDSKONTRAKT FOR A-ANPARTSHAVERE Mellem De Danske Vognmænd ApS Galoche Allé 15 4600 Køge (herefter benævnt "DDV") og Vognmanden (herefter benævnt "Vognmanden") Som enten personligt eller via sit selskab

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. januar 2015 J.nr. 3009/3027-0079 Ref. ABK/ Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

for fysioterapeuter ansat i basisstillinger i Fysioterapien på Skejby Sygehus

for fysioterapeuter ansat i basisstillinger i Fysioterapien på Skejby Sygehus Kompetenceudvikling for fysioterapeuter ansat i basisstillinger i Fysioterapien på Skejby Sygehus maj 2004 Indhold 1. Indledning 2. Formålet med kompetenceudvikling 3. Grundmodel for kompetenceudvikling

Læs mere

ENERGI & KOMMUNIKATION

ENERGI & KOMMUNIKATION ENERGI & KOMMUNIKATION Et kursusforløb i effektiv energiledelse og handlekraftig kommunikation KURSUSDAGE Modul 1: 23/10-2013 Modul 2: 27/11-2013 Modul 3: 22/1-2014 Modul 4: 19/2-2014 Modul 5: Individuel

Læs mere

Månedlig opfølgning på it-drift

Månedlig opfølgning på it-drift Månedlig opfølgning på it-drift 0. Indledning En væsentlig del af at styre en it-driftskontrakt og de leverancer, der leveres herigennem, er at opretholde et konstruktivt samarbejde med leverandøren, hvor

Læs mere

PRojects IN Controlled Environments En introduktion

PRojects IN Controlled Environments En introduktion PRojects IN Controlled Environments En introduktion Indhold Indledning... 2 Principper... 3 Fortsat forretningsbegrundelse... 3 Tag ved lære af erfaringer... 3 Fastlagte roller og ansvar... 4 Faseopdeling...

Læs mere

Den Kommunale Kvalitetsmodel. Spørgsmålsguide

Den Kommunale Kvalitetsmodel. Spørgsmålsguide Den Kommunale Kvalitetsmodel Spørgsmålsguide Indhold Forord 2 Selvevaluering af Indsatser 3 Tema 1: Ledelse 5 Tema 2: Ressourcer 7 Tema 3: Medarbejdere 9 Tema 4: Metoder og processer 11 Selvevaluering

Læs mere

På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer:

På baggrund af projektet  Fremtidens stabe har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: [Filtrering: Type=Fagsekretariat/Stab OG Aftaleholder=] Et stabsapparat På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: 1. Samspil med organisationen og fællesskabet

Læs mere

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold: 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling

Læs mere

Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver

Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver 1. Status 2. Analyse af muligheder 3. Forslag til løsning 1. Status Området deles i tre opgavefelter Brandvagtcentral Servicevagtcentral Serviceopgaver udført af

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen Oktober 2014 Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores handelsøkonomer Her har vi

Læs mere

Specifikation af ydelser fra RKKP til kliniske kvalitetsdatabaser, databasernes styregrupper og regioner Version juni 2014

Specifikation af ydelser fra RKKP til kliniske kvalitetsdatabaser, databasernes styregrupper og regioner Version juni 2014 Specifikation af ydelser fra RKKP til kliniske kvalitetsdatabaser, databasernes styregrupper og regioner Version juni 2014 Specifikationen er udarbejdet af Databasernes Fællessekretariat med input fra

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C Side 1 af 6 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013 Niveau: Niveau 2 Dokumentbrugere: KS-chef, Led, SysAns Øvrige: Redaktør: jba Fagansvarlig SysAns Dokumentnummer:

Læs mere