Vedtægter for Haarby Boldklub

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Haarby Boldklub"

Transkript

1 Vedtægter for Haarby Boldklub

2 REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen Badmintonafdelingen Gymnastikafdelingen Bordtennisafdelingen Disse er tilknyttet Danmarks Idrætsforbund & Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger. Formål 2 Klubbens formål er, at skabe interesse for og udbrede kendskab til idræt gennem træning og deltagelse i konkurrencer. Logo 3 Klubbens farve er rød/hvid, benyttet i klubbens logo. Struktur 4.1 Klubbens øverste myndighed er repræsentantskabet. Ordinært repræsentantskabsmøde af holdes hvert år i februar måned, hvortil der indkaldes med mindst 14 dages varsel ved annonceringen i et lokalt og eventuelt internt blad. Adgang og taleret til repræsentantskabsmødet har alle passive og aktive medlemmer over 16 år under de tilsluttede specialafdelinger. Forslag, som ønske behandlet på repræsentantskabsmødet skal indgives til formanden senest 7 dage inden repræsentantskabsmødet. Dagsorden for repræsentantskabsmødet skal indehold: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse og godkendelse af forretningsudvalgets beretning. 3. Aflæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab. 4. Fremlæggelse og godkendelse af næste års budgetter. 5. Indkomne forslag. 2

3 6. Valg af 3 forretningsudvalgsmedlemmer og 1 suppleant. 7. Valg af revisorer. 8. Eventuelt. Valgene gælder i 2 år, for suppleanter dog i 1 år. Formanden vælges i ulige år, kasserer og sekretær i lige år. Dirigenten skal senest 7 dage efter repræsentantskabsmødet godkende og underskrive det på repræsentantskabsmødet førte referat. Hvert repræsentantskabsmedlem har én stemme. Stemmeret kan ikke udøves ved fuldmagt. Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflerhed, uden hensyn til de mødtes antal. Såfremt et medlem ytrer ønske herom, skal afstemningen ske skriftligt. Vedtægtsændringer kræver dog, at mindst 2/3 af repræsentantskabet er tilstede og at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for vedtægtsændringen. Undtaget heraf er de i 7 nævnte Ekstraordinære repræsentantskabsmøder afholdes efter begæring fra forretningsudvalget, eller når mindst 1/3 af repræsentantskabets medlemmer skriftligt fremsætter ønsker herom til formanden, ledsaget af forslaget, der ønskes behandlet. 4.2 Repræsentantskabet har følgende medlemmer: 2 fra hver specialafdeling, hvoraf den ene er formanden for afdelingsbestyrelsen, medens den anden vælges af afdelingens generalforsamling. 1 fra Haarby Boldklubs Støtteforenings bestyrelse. 1 fra Haarby Hallernes bestyrelse. 3 forretningsudvalgsmedlemmer valgt af ovennævnte repræsentantskabsmedlemmer udenfor disses kreds. Repræsentantskabet har på nuværende tidspunkt 15 medlemmer. Antallet af medlemmer øges/nedlægges, hvis der oprettes/nedlægges specialafdelinger. Repræsentantskabet 4.3 Forretningsudvalget består af den på repræsentantskabsmødet valgte formand, kasserer og sekretær. Under formandens fravær eller forfald træder kassereren i hans sted. Klubben tegnes af formanden og kassereren i foreningen eller af afdelingsformændene i forening. Forretningsudvalget forestår klubbens økonomi. 3

4 Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflerhed. Forretningsudvalget er beslutningsdygtigt, når 2 medlemmer er mødt til indvarslet møde. Udtræder 1 af de 3 på det ordinære repræsentantskabsmøde valgte medlemmer, indkaldes suppleanten indtil næste ordinære repræsentantskabsmøde. Forretningsudvalget har den daglige ledelse af klubben. Forretningsudvalget bestemmer selv sin forretningsorden og fastsætter selv sine møder. Forretningsudvalget fører selv referat over de afholdte møder. Kopi af referatet sendes til repræsentantskabets medlemmer. Referatet gennemgås og underskrives på det følgende møde og danner derefter fuldgyldigt bevis for de førte forhandlinger. Medlemmer 5 Klubben optager såvel aktive som passive medlemmer. Nægtes optagelse i klubben, kan vedkommende forlange sagen forelagt førstkommende repræsentantskabsmøde til afgørelse. Udmeldelse af klubben eller af en sportsgren skal ske til afdelingens formand eller kasserer. 5.1 Forretningsudvalget kan udelukke et medlem efter indstilling fra en afdelingsbestyrelse, såfremt medlemmet: Ved sin opførsel eller sine handlinger skader klubben. Overtræder klubbens vedtægt. Er i kontingentrestance udover 2 måneder. Medlemmet har ret til, at forlange udelukkelsen forelagt det først kommende repræsentantskabsmøde til afgørelse. Genoptagelse af et medlem, der er udelukket på grund af restance, kan finde sted når restancen er betalt. Skader på klubbens ejendele forvoldt ved utilbørlig omgang med disse, medfører erstatningskrav efter forretningsudvalgets skøn. 5.2 Æresmedlemmer kan på specialafdelingernes forslag udnævnes ved et repræsentantskabsmøde. 4

5 Økonomi 6 Regnskabsperioden er 1. januar 31. december. På det ordinære repræsentantskabsmøde fremlægges driftsregnskab og status i revideret stand og underskrevet af forretningsudvalg og revisorer. 6.1 Afdelingernes budget fremlægges for forretningsudvalget til godkendelse hvert år senest den 1. februar. Afdelingernes regnskab fremlægges for forretningsudvalget hvert år senest den 1. februar. 6.2 På hvert ordinært repræsentantskabsmøde vælges 2 revisorer og 1 suppleant. Disse må ikke være repræsentantskabsmedlemmer. Revisorerne reviderer regnskabet og kassereren må sørge for, at det er færdigrevideret mindst 3 dage før repræsentantskabsmødet. Revisorerne kan få uanmeldt adgang til regnskabet. Klubbens opløsning 7 Bestemmelser om klubbens opløsning eller forandring af dens navn kan ikke finde sted når mindst 2 repræsentantskabsmedlemmer stemmer imod på et i samme anledning indkaldt repræsentantskabsmøde. I tilfælde af opløsning overgår klubbens midler, efter forretningsudvalgets skøn, til lignende formål. 7.1 Hvis en eller flere af specialafdelingerne ønsker, at udtræde af klubben, kan dette kun ske hvis: Afdelingsgeneralforsamlingen har vedtaget dette, jævnfør samme stemmeprocedure som i 4.1 (vedtægtsændring) samt yderligere, at Repræsentantskabet har godkendt dette jævnfør samme stemmeprocedure som i 4.1 (vedtægtsændring). Specialafdelingernes eventuelle formue overgår ved udmeldelse eller opløsning til Haarby Boldklub. 5

6 SPECIALAFDELINGER Formål A1 De enkelte afdelingers formål er, at varetage de specielle idrætsgrenes aktiviteter. Forpligtelser A2 Afdelingerne og disses medlemmer er forpligtet til, at overholde Haarby Boldklubs vedtægter. Afdelingerne er tilsluttet de respektive specialforbund og skal følge disse forbunds love og bestemmelser. Overtrædelse kan medføre karantæne eller eksklusion (jævnfør 5.1). Rettigheder A3 Det er specialafdelingernes opgave, at skaffe egne medlemmer. Klubbens farve er rød/hvid og det henstilles til afdelingerne, at benytte disse i videst mulig omfang, dog hvor sponsoraftaler og anden tradition kræver andre farver, accepteres det, at alene klubbens logo benyttes. Struktur A4 Generalforsamlingen er specialafdelingens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år inden udgangen af januar måned. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved annoncering i lokalt og eventuelt internt blad. Dagsorden skal indeholde: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af regnskab 4. Fremlæggelse af budget for næste år 5. Indkomne forslag 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter 7. Valg af medlem til Haarby Boldklubs repræsentantskab 8. Eventuelt 6

7 Valgene af bestyrelsesmedlemmer gælder for 2 år, suppleanter til bestyrelsen 1 år. Mindst 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år, og mindst 1 bestyrelsesmedlem i lige år. Valg af medlem af repræsentantskabet gælder for 1 år. Adgang til generalforsamlingen har alle aktive og passive medlemmer. Alle medlemmer, som er over 16 år og ikke er i kontingentrestance, har tale- og stemmeret. Valgbar er alle aktive og passive medlemmer over 18 år, der er til stede på generalforsamlingen eller har givet skriftligt tilsagn om accept af eventuelt valg. Stemmeret kan ikke udøves ved fuldmagt. Ændringer i afdelingens vedtægter kan kun ske ved repræsentantskabsmødet i februar måned. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes efter begæring fra bestyrelsen eller når mindst 1/5 stemmeberettigede medlemmer med underskrifter fremsætter ønske herom, ledsaget af forslaget, der ønskes behandlet. Øvrige bestemmelser jævnfør 4.1. A5 Bestyrelsen består af mindst 3 medlemmer, der er valgt på generalforsamlingen samt 2 suppleanter. Afdelingsgeneralforsamlingen fastsætter det endelige antal bestyrelsesmedlemmer. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen har den daglige ledelse af afdelingen. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Under formandens fravær træder kassereren i hans sted. Sekretæren udfærdiger referat over afholdte møder. Kopi fremsendes til Haarby Boldklubs Forretningsudvalg. Formanden er født medlem af Haarby Boldklubs repræsentantskab. Afdelingens opløsning A6 Såfremt en afdeling opløses grundet manglende tilslutning, skal det ske efter retningslinjerne i 7. 7

8 Lovene træder i kraft den 1. juli OVERGANGSORDNING Vedtaget på generalforsamlingen den 13. maj Ændringerne i 1, 4.2 og A4 vedtaget af repræsentantskabet den 19. maj 1992 Ændringerne i 1, 4.2, 4.4m 5.3, A4 og A5 er vedtaget af repræsentantskabet den 28. maj Ændringerne af 4.1, 6, 6.1 og A4 er vedtaget af repræsentantskabet den 22. maj Ændring i 1, Haarby Bordtennis optaget i HB på repræsentantskabsmødet den 27. februar

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

F O D B O L D A F D E L I N G E N

F O D B O L D A F D E L I N G E N AFDELINGSREGULATIV FOR F O D B O L D A F D E L I N G E N UNDER POLITIETS IDRÆTSFORENING, KØBENHAVN. 2 1: FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er POLITIETS IDRÆTSFORENING, KØBENHAVN, FODBOLDAFDE-

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Haderslev Svømmeklub

Vedtægter for Haderslev Svømmeklub Vedtægter for Haderslev Svømmeklub Klubbens navn er Haderslev Svømmeklub (HSK). Klubbens formål er, gennem undervisning, prøver og konkurrencer at fremme kendskabet til og interessen for svømning, vandpolo,

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision.

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Vedtægt for Vejle idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2 1 1 Foreningens navn er Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening. Stiftet 4. oktober 1866 som Nr. Lyndelse Skytte og Idrætsforening. I 1966 sammensluttet med Nr. Søby Gymnastikforening til Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening.

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF

Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Foreningens Navn 1 stk. 1 Foreningens navn er: Idrætsforeningen "SKJOLD" Skævinge. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening 1. Navn og Hjemsted. Foreningens navn er Jernløse Gymnastikforening og foreningen er hjemmehørende i Holbæk kommune. Jernløse Gymnastikforening er stiftet den 9. november 1892. 2. Formål. Foreningens formål

Læs mere

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB.

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1.1 Foreningens navn er: Aarhus Døveforening (i periode marts 2006 marts 2009 hed foreningen Århus Tegnsprogforening) 1.2 Foreningen er stiftet den 18. september

Læs mere

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er HØJBY SKYTTE- & GYMNASTIKFORENING (Højby S & G) og foreningen er hjemmehørende i Odense kommune. Foreningen er stiftet

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere